Sunteți pe pagina 1din 12

Lucrare tradusã în limba românã prin grija Fundaþiei Special Olympics din România ºi tipãritã în 8000 de exemplare cu sprijinul reprezentanþei UNICEF în România.

exemplare cu sprijinul reprezentanþei UNICEF în România. unite for children O interpretare a Convenþiei Drepturilor

unite for children

O interpretare a Convenþiei Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitãþi
O interpretare a Convenþiei
Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitãþi

ªtiu cã pot

MULÞUMIRI

Textul acestei broºuri aparþine lui Victor Santiago Pineda - fondatorul fundaþiei Victor Pineda - cel mai tânãr delegat guvernamental la Comitetul ad-hoc care a pregãtit Convenþia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitãþi.

Acest proiect a fost iniþiat în cadrul UNICEF ºi a fost condus încã de la început de Helen Schulte de la Departamentul pentru Protecþia Copilului din cadrul UNICEF, cu sprijinul Mariei Cristina Gallegos, coordonatorul proiectului „Vocea Tineretului” din cadrul Departamentului pentru Dezvoltarea ºi Implicarea Adolescenþilor al UNICEF. Broºura a fost editatã ºi tipãritã de Departamentul de Comunicare al UNICEF.

UNICEF mulþumeºte pentru sprijin organizaþiei „Salvaþi Copiii” - Marea Britanie ºi Suedia ºi organizaþiei „Special Olympics”.

De asemenea, ne exprimãm recunoºtinþa pentru importanta contribuþie a birourilor UNICEF din Armenia, China, Etiopia, Nicaragua, Thailanda ºi Uzbekistan.

Mulþumiri speciale ºi copiilor ºi tinerilor cu dizabilitãþi care au manifestat sociabilitate ºi deschidere la forumul organizat de Salvaþi Copiii ºi de Fundaþia Arabã pentru Drepturile Omului din Sana'a, Yemen, în octombrie 2007 sau la Summitul Tinerilor organizat de Special Olympics în Shanghai, China, în paralel cu Jocurile Mondiale de Varã, în octombrie 2007. Multe mulþumiri celor care au participat la dezbaterile on line prin intermediul Vocii Tineretului din cadrul UNICEF, cât ºi tinerilor lideri cu dizabilitãþi de la Fundaþia Victor Pineda.

De asemenea, mii de mulþumiri pentru sprijinul generos al Comitetului german pentru UNICEF.

UNICEF este profund recunoscãtor copiilor care au contribuit cu poezii ºi creaþii.

© United Nations Children's Fund (UNICEF) Aprilie 2008

Pentru reproducerea oricãrei pãrþi din acest material este nevoie de permisiunea Departamentului de Comunicare al UNICEF.

3 UN Plaza, New York, NY10017, USA Tel.: (+1-212) 326-7434 Fax: (+1-212) 303-7985 Email: nyhqdoc.permit@unicef.org

Se va acorda permisiune gratuitã de folosire organizaþiilor educaþionale sau non-profit. Celelalte pãrþi interesate vor trebui sã plãteascã o taxã minimã.

Coperta realizatã de Lisa Lavoie dupã un desen de Lea Nohemi Hernandez. Communication, UNICEF.

Design executat de Christina Bliss

GLOSAR

A adopta: A accepta sau a aproba în mod formal (o convenþie, declaraþie etc.).

Articol: Diviziune într-un document oficial, marcatã de obicei printr-un numãr de ordine sau printr-o literã.

Comitet:

anumitor organizaþii.

Organ de conducere colectivã a

Schimb de informaþii.

Comunicarea presupune diverse mijloace:

multimedia, alfabetul Braille, limbajul mimico-gestual etc.

Comunicare:

Grup de persoane care

locuieºte în aceeaºi zonã sau grup de persoane cu interese, credinþe sau norme de viaþã comune.

Comunitate:

Convenþie: Înþelegere, acord între douã sau mai multe state, instituþii sau persoane cu privire la anumite probleme sau la anumite obiective. Convenþia Drepturilor Copilului este un acord prin care se garanteazã drepturile copiilor ca membri ai societãþii, precum ºi grija specialã ºi protecþia de care au nevoie aceºti copii. Este Convenþia cel mai larg acceptatã din istorie.

Convenþia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitãþi este un acord care garanteazã drepturile tuturor persoanelor, inclusiv ale copiilor cu dizabilitãþi.

Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului: acord semnat la 10 decembrie 1948 de cãtre toate statele membre ONU ºi care enunþã drepturile tuturor oamenilor.

Valoarea ºi respectabilitatea

Demnitate:

înnãscute ale oricãrei fiinþe umane; respectul de sine. A fi tratat cu demnitate înseamnã a fi tratat cu respect de cãtre ceilalþi.

Demnitate înnãscutã:

ditã de om prin naºtere.

Demnitatea dobân-

Politicã prin care un stat sau

o categorie de cetãþeni ai unui stat sunt

lipsiþi de anumite drepturi pe baza unor considerente neîntemeiate: rasã, religie, sex sau abilitãþi diferite.

Discriminare:

Distrofie muscularã:

constã în slãbirea musculaturii în timp.

Stare patologicã ce

Punere în practicã sau în

funcþiune. A implementa articolele Convenþiei înseamnã a pune în aplicare prevederile sale.

Implementare:

Care existã sau se face în temeiul

unei legi, care este prevãzut de o lege, care

este conform cu legea.

Legal:

Organizaþia Naþiunilor Unite (ONU):

Organizaþie internaþionalã din care fac parte efectiv toate statele lumii. Reprezentanþii guvernamentali se întâlnesc la New York ºi dezbat probleme legate de asigurarea pãcii

ºi a unei lumi mai bune.

Ratificare (a ratifica): A-ºi manifesta printr- un act acordul oficial de a fi parte la un tratat, la o convenþie etc., prin implementarea prevederilor respectivei convenþii sau a respectivului tratat în legislaþia internã.

State-pãrþi: State care au semnat ºi ratificat Convenþia

de

Tehnologie asistivã:

instrumente care ajutã oamenii sã facã lucruri pe care în mod normal nu le pot face singuri, spre exemplu un scaun cu rotile.

O

serie

(The United Nations Children's

Fund): O componentã a sistemului ONU care se ocupã de asigurarea drepturilor copiilor, de supravieþuirea, dezvoltarea ºi protecþia lor, cu scopul de a face lumea un loc mai bun, mai sigur ºi mai prietenos pentru copii.

UNICEF

21

ªtiu cã pot

(3) Ce au în comun aceºti copii?

ªtiu cã pot (3) Ce au în comun aceºti copii? :irusnupsãR

:irusnupsãR

lujabmile;ezenimircsidd;iºaeleca.c;etabmihcs.b;enuizulcnia)1(

.irutperdiºaelecamevaiþotrad,etirefidiþãtilibamevaiþot,iþirefidmetnusiþoT)2(

elageirutperduaiþoT)3(

ªTIU CÃ POT

O interpretare a Convenþiei Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitãþi

CUPRINS

Tema

Cum schimbãm mentalitãþi

Despre broºurã

Despre Convenþie

Pe scurt despre Convenþia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitãþi

Cum sunt transpuse drepturile în practicã

Verificã-þi cunoºtinþele

Glosar

ªtiu cã pot

Tema

Nu pot merge, Totuºi am sentimente, Nu pot vedea, Totuºi pot gândi Chiar dacã nu aud, Vreau, totuºi, sã comunic, De ce oamenii mã considerã inutil ºi neputincios, Deºi privesc lumea ca toþi ceilalþi ?

- Coralie Severs, 14, Marea Britanie

Aceastã poezie vorbeºte în numele a milioane de copii ºi adulþi cu dizabilitãþi din întreaga lume. Mulþi dintre ei înfruntã discriminarea în fiecare zi. Calitãþile lor sunt neglijate ºi capacitãþile lor subestimate. Ei nu primesc educaþia ºi îngrijirea medicalã de care au nevoie ºi sunt excluºi de la activitãþile comunitãþii.

Dar copiii ºi adulþii cu dizabilitãþi au aceleaºi drepturi ca toþi ceilalþi.

cu dizabilitãþi au aceleaºi drepturi ca toþi ceilalþi. "Încurajeazã-mã poþi face asta pentru mine!"

"Încurajeazã-mã

poþi face asta pentru mine!" Bismark Benavides, 13, Nicaragua

Testeazã-þi cunoºtinþele

(1) Completeazã cuvântul care lipseºte.

a.

Unul dintre principiile Convenþiei Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitãþi este

participarea completã la activitãþile comunitare ºi

socialã.

b.

Multe dintre regulile ºi atitudinile existente, chiar ºi structura clãdirilor trebuie

pentru ca acelor copii care au dizabilitãþi sã le fie asigurate

condiþii de mers la ºcoalã, de joacã ºi de a lua parte la orice fel de activitate

îºi doresc.

c.

Fiecare persoanã are drepturi

d.

Legile nu trebuie sã

împotriva persoanelor cu dizabilitãþi.

e.

poate avea diverse forme: scris, verbal sau gestual.

(2) Puneþi în ordine cuvintele ºi formulaþi o frazã cu ajutorul lor.

oþit

efteirid

ard

ceºileaa

urieptdr

otiþ

vame

vema

tsnume

liibaþiãt

itoþ

þireiidf

ªtiu cã pot

Organizeazã prezentãri în ºcoala ta ºi în împrejurimi cu tema drepturilor persoanelor cu dizabilitãþi. Fii creativ! Fã postere sau pune în scenã piese pentru a-i face pe colegii tãi sã înþeleagã mai bine prevederile Convenþiei. Roagã un pãrinte sau un profesor sã te ajute sã-þi organizezi prezentarea ºi sã plãnuieºti unde ºi când sã-þi susþii ideile. Trimite o invitaþie de participare la prezentare cãtre directorul ºcolii.

Creeazã ceva artistic împreunã cu un grup de prieteni despre drepturile persoanelor cu dizabilitãþi. Pot fi desene, picturi sau sculpturi sau orice altceva care te poate ajuta sã-þi faci cunoscute ideile. Poate vei reuºi chiar sã expui în ºcoala ta aceste lucrãri artistice, sau la biblioteca localã, la galerii sau în restaurante sau oriunde oamenii se pot bucura de creaþiile tale artistice, îþi poþi muta aceste creaþii în locaþii diferite de-a lungul timpului astfel ca prevederile Convenþiei sã fie cunoscute de cât mai mulþi oameni.

împãrtãºeºte-þi experienþele ºi ceea ce ai învãþat cu ceilalþi. „Vocea tineretului” din cadrul UNICEF www.unicef.org/voy este un forum de discuþii online pentru tineri.

Acestea sunt doar câteva idei; sunt multe lucruri pe care le poþi face - limita e cerul. Roagã un adult de încredere sã te ajute în organizarea activitãþii tale ºi bucurã-te de ea!

în organizarea activitãþii tale ºi bucurã-te de ea! "Formaþia rock a unor copii cu dizabilitãþi",

"Formaþia rock a unor copii cu dizabilitãþi", Valeria D'Avola, 13, Italia

Pentru a avea un set de materiale ajutãtoare, vezi anexa în curs de apariþie a acestei broºuri: ªtiu cã pot! Activitãþi de învãþare ºi stimulare pe baza Convenþiei Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitãþi.

Cum schimbãm mentalitãþile?

Schimbarea mentalitãþilor este de fapt scopul pentru care a fost creatã Convenþia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitãþi. Acest acord internaþional solicitã guvernele din toatã lumea sã sprijine drepturile copiilor ºi adulþilor cu dizabilitãþi.

UNICEF ºi partenerii sãi depun eforturi pentru a încuraja þãrile sã ratifice Convenþia. În urma acestui proces copiii cu dizabilitãþi vor fi protejaþi în faþa discriminãrii ºi le va fi facilitatã incluziunea socialã. Fiecare dintre noi poate contribui la acest proces. Aceastã broºurã poate servi drept orientare: sã ne implicãm pentru ca fiecare sã fie tratat aºa cum meritã.

Ce înseamnã dizabilitate? Te-ai simþit vreodatã exclus? Copiii ºi adulþii cu deficienþe vizuale, intelectuale,
Ce înseamnã dizabilitate?
Te-ai simþit vreodatã exclus? Copiii ºi adulþii cu deficienþe
vizuale, intelectuale, locomotorii sau de auz se simt foarte
des excluºi. Sunt multe obstacole care îi împiedicã sã fie la
fel ca ceilalþi ºi majoritatea acestor obstacole sunt impuse de
societate. Un copil care foloseºte un scaun cu rotile îºi
doreºte, la fel de mult ca ºi ceilalþi, sã
meargã la ºcoalã. Insã el nu va putea
face acest lucru pentru cã ºcoala nu
este dotatã cu o rampã sau pentru cã
directorul ºcolii sau profesorii nu
manifestã niciun fel de sprijin. Pentru
ca fiecare sã fie inclus în societate,
mentalitãþile trebuie schimbate. La fel ºi
atitudinile sau chiar structura clãdirilor

Despre aceastã broºurã

Aceastã broºurã a fost creatã pentru ºi cu participarea copiilor cu dizabilitãþi. Scopul ei este de a explica de ce a fost creatã Convenþia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitãþi ºi cum pot fi ajutate aceste persoane sã-ºi câºtige drepturile. Fiecare dintre noi poate folosi aceastã broºurã pentru a ajuta persoanele cu dizabilitãþi sã se bucure de ºanse egale.

Poate ai o dizabilitate sau poate cunoºti pe cineva care are. Persoanele cu dizabilitãþi au deficienþe vizuale, de auz, locomotorii sau de memorie. Dar toþi au vise, speranþe sau idei pe care vor sã le împãrtãºeascã, dupã cum aratã poeziile ºi desenele din aceastã broºurã.

Te încurajãm sã vorbeºti despre toate acestea cu pãrinþii, cu profesorii sau cu oricine altcineva care ar putea fi interesat.

ªtiu cã pot

Aceastã broºurã conþine un rezumat al Convenþiei Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitãþi si motivele pentru care a fost creatã. Sunt prezentate drepturile ºi responsabilitãþile fiecãruia ºi mãsurile care trebuie luate de cãtre guvernele naþionale pentru a sprijini drepturile copiilor cu dizabilitãþi, precum ºi ceea ce poate face fiecare dintre noi pentru aceastã cauzã.

La sfârºitul broºurii se gãseºte o listã de cuvinte ce pot fi necunoscute pentru anumite persoane.

Ce este o convenþie? O convenþie este un acord între statele care vor sã respecte
Ce este o convenþie?
O convenþie este un acord între statele care
vor sã respecte aceeaºi lege în legãturã cu o
anumitã problematicã. Când un stat semneazã
ºi ratificã (aprobã) o convenþie, aceasta devine
literã de lege ºi va ghida acþiunile guvernului
respectiv. Adesea este nevoie ca un guvern
naþional sã-ºi modifice sau chiar sã-ºi schimbe
legislaþia internã pentru punerea în aplicare a
unei convenþii.

Ce sunt drepturile omului?

Orice persoanã din lume este protejatã de legi care îi apãrã drepturile ºi demnitatea. Nimeni nu este exclus. Fiecare om are drepturi fundamentale cum ar fi:

dreptul la viaþã ºi dreptul la libertate. Aceste drepturi sunt consemnate în Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului adoptatã de Adunarea Generalã a ONU în 1948. Toþi copiii au dreptul la hranã ºi la îngrijire medicalã, dreptul de a merge la ºcoalã ºi dreptul de a fi protejaþi de violenþã ºi abuz. Copiii au, de asemenea, dreptul de a-ºi exprima opiniile când adulþii iau decizii care îi afecteazã ºi dreptul ca opiniile lor sã fie luate în considerare. Drepturile copilului sunt consemnate în Convenþia Drepturilor Copilului.

??

Cum sunt transpuse drepturile în realitate

Drepturile copiilor cu dizabilitãþi sunt aceleaºi ca ale tuturor copiilor. Oamenii trebuie sã ia la cunoºtinþã aceastã Convenþie ºi sã ia mãsuri pentru ca fiecare sã fie integrat în societate.

Convenþia este instrumentul care asigurã mijloacele necesare exercitãrii drepturilor persoanelor cu dizabilitãþi. Poate îndeplini vise, oferind ºanse egale de a merge la ºcoalã sau

de a participa la diverse activitãþi. Toþi oamenii ar trebui sã ajute persoanele cu dizabilitãþi sã fie mobile, sã comunice, indiferent de dizabilitatea pe care o au. Este datoria

noastrã de cetãþeni sã contribuim.

Eºti un cetãþean, un membru al familiei ºi al comunitãþii, deci contribuþia ta este foarte importantã.

Ce poþi face tu

Susþine-þi drepturile ºi alþii te vor susþine. Toþi copiii POT merge la ºcoalã, se POT juca ºi POT lua parte la orice activitate. Nu existã NU POT, existã doar POT!

- Victor Santiago Pineda

E important sã schimbãm reguli ºi atitudini astfel încât copiii cu dizabilitãþi sã poatã merge la

ºcoalã, sã se poatã juca ºi sã ia parte la toate bucuriile copilãriei. ªcoala ta acceptã copii cu

dizabilitãþi în clasele normale ºi la toate activitãþile specifice? Profesorii de la ºcoala ta ascultã

ºi rãspund corespunzãtor acelora dintre voi cu nevoi speciale? ªcoala ta e dotatã cu o rampã

pentru persoanele cu dizabilitãþi, cu marcaje speciale sau cu alte mijloace corespunzãtoare? Dacã da, atunci ºcoala ta trateazã în mod corespunzãtor copiii cu dizabilitãþi, oferindu-le egalitate de ºanse în educaþie, înseamnã cã ºcoala ta respectã Convenþia.

Din pãcate, mulþi oameni nu se comportã corespunzãtor cu persoanele cu dizabilitãþi. Chiar tu

îþi poþi aduce contribuþia în a schimba mentalitãþi în comunitatea de care aparþii. Poþi începe

direct în familia ºi în ºcoala ta, schimbând modul de gândire al pãrinþilor ºi al profesorilor tãi.

Poþi face multe lucruri pentru a face oamenii conºtienþi de prevederile Convenþiei Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitãþi ºi de potenþialul tinerilor cu dizabilitãþi.

Ce poþi face tu?

Te poþi implica în cadrul unei organizaþii sau în cadrul unei campanii. Mulþimea înseamnã putere. Pentru a-þi uni forþele cu ceilalþi poþi susþine sau deveni membru local al unei organizaþii naþionale sau internaþionale. Acestea au programe sau campanii specifice pentru tineri.

Creeazã-þi propriul proiect. Iniþiazã o campanie umanitarã, o strângere de fonduri sau o expertizã (Oare cineva cunoscut a fost tratat necorespunzãtor? sau oare ºcoala ta are doar scãri ºi nu ºi rampe?). Poþi, de asemenea, sã întocmeºti o petiþie pentru înlãturarea obstacolelor pe care le ai de înfruntat în demersul tãu.

Creeazã un club în cadrul cãruia sã promovezi Convenþia. Adu împreunã copii cu diferite abilitãþi, organizeazã evenimente sociale cu toþi prietenii tãi ºi invitã oameni noi sã

participe. Poþi face petreceri cu vizionãri de filme sau pur ºi simplu o cinã. Importantã este

distracþia ºi posibilitatea de a te bucura de darurile ºi abilitãþile unice ale fiecãruia.

ªtiu cã pot

ªtiu cã pot "Ne jucãm" Tatev Danielyan, 15, Armenia Douã lumi paralele Lumea Sunetelor ºi Lumea

"Ne jucãm" Tatev Danielyan, 15, Armenia

Douã lumi paralele Lumea Sunetelor ºi Lumea Tãcerii Iar eu mã simt pierdutã în aceste lumi Incerte, separate. Lacrimi curg Nu ºtiu de ce, ambele lumi mã resping ªi simt cã nu aparþin niciuneia Lacrimile curg Dar deodatã simt Cum mâinile cuiva mã ridicã, Mã mângâie, mã încurajeazã, Lacrimile încã mai curg, Dar, firav, un zâmbet rãsare pe chipul meu. Sunt încã dezorientatã, Dar mã simt iubitã.

- Sarah Leslie, 16, Statele Unite ale Americii

Mai importantã este ABILITATEA

de Victor Santiago Pineda, preºedintele Fundaþiei Victor Pineda

La vârsta de 5 ani am încetat sã mai merg. Crescând, musculatura îmi slãbea, încât nu mã mai putea ajuta nici sã respir. Credeam cã nimeni nu mã place pentru cã eram diferit. Pãrinþii mei nu au ºtiut ce sã facã în privinþa asta, dar întotdeauna m-au fãcut sã mã simt iubit. Mereu au crezut în mine ºi m-au lãsat sã-mi asum riscuri ºi sã încerc lucruri noi. Astfel mi-am dezvoltat încrederea de sine.

Familia mea a ºtiut cã va trebui sã lupt pentru a-mi gãsi propriul drum. De-a lungul copilãriei mele a trebuit sã schimb mentalitãþile oamenilor faþã de abilitãþile mele. În cele din urmã am aflat cã existã legi care mã protejeazã ºi în baza acestora am primit ajutorul de care aveam nevoie pentru a ajunge un student eminent.

Am crescut întrebându-mã cum ar fi fost viaþa mea dacã aº fi trãit într-un spaþiu care sã nu protejeze drepturile copiilor asemeni mie. Am descoperit cã oameni ca mine din întreaga lume s-au întâlnit la ONU pentru dezbateri în acest sens ºi m-am strãduit din rãsputeri sã mã alãtur lor.

Am fost cel mai tânãr delegat la Comitetul Special al ONU care a pregãtit Convenþia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitãþi. Mi-am fãcut mulþi prieteni cu aceastã ocazie, prieteni cu care am fãcut schimb de idei ºi, împreunã cu ceilalþi delegaþi guvernamentali, am creat Convenþia.

Fiecare persoanã din lume aratã diferit ºi are idei diferite, experienþe diferite, obiceiuri ºi abilitãþi diferite. Am învãþat cã diferenþele creeazã noi posibilitãþi, noi speranþe, noi vise si noi prietenii.

Aceastã broºurã este un apel la mobilizare, pentru a se da ºansa copiilor cu dizabilitãþi sã lupte pentru drepturile lor. Diferenþele dintre oameni sunt minunate ºi trebuie împãrtãºite ºi apreciate. Fiecare copil este parte a familiei universale prin abilitãþile unice. Fiecare copil meritã o ºansã la incluziune.”

unice. Fiecare copil meritã o ºansã la incluziune.” Victor Santiago Pineda este pedagog ºi regizor ºi

Victor Santiago Pineda este pedagog ºi regizor ºi lucreazã cu persoane cu dizabilitãþi pentru a le ajuta sã îºi cunoascã drepturile. A dezvoltat în cadrul Fundaþiei sale „Iniþiativa pentru o lume responsabilã”, cu scopul educãrii publicului cu privire la abilitãþile ºi potenþialul tinerilor cu dizabilitãþi. Domnul Pineda a lucrat cu ONU, Banca Mondialã ºi lideri de guvern pentru a promova respectul, egalitatea de ºansã ºi demnitatea pentru fiecare persoanã cu dizabilitãþi. Victor Pineda are distrofie muscularã ºi este imobilizat într-un scaun cu rotile.

Sunt fericit atunci când Lucrurile mici îmi aduc bucurie. Sunt fericit atunci când Oamenii înþeleg ce le spun ªi pot vorbi cu ei la acelaºi nivel. Sunt fericit sã mã simt mândru de mine. Sunt fericit cã pot învãþa, Cã pot sã aflu lucruri noi, Noutãþi din toatã lumea. Pot socoti cât trebuie sã plãtesc când îmi cumpãr ceva bun Pot sã spun dacã ce gândesc e bine sau rãu. Sunt fericit cã pot face atât de multe lucruri singur. Sunt fericit pentru cã am hobby-uri. Sunt fericit când îmi susþin echipa de fotbal preferatã, ªi simt cã pot fi unul dintre jucãtori. Sunt fericit pentru cã am vise, ªi cred cã le pot împlini. Poate pãrea banal, Dar viaþa mea de zi cu zi Mã face foarte fericit.

- KimYoona, 15, Coreea de Sud

cu zi Mã face foarte fericit. - KimYoona, 15, Coreea de Sud 6 "Dreptul la joacã"

6

"Dreptul la joacã" - J.R., 12, Uzbekistan

PE SCURT DESPRE CONVENÞIE

Articolul 28: Nivel de viaþã decent ºi protecþie socialã Persoanele cu dizabilitãþi au dreptul la
Articolul 28:
Nivel de viaþã decent ºi protecþie socialã
Persoanele cu dizabilitãþi au dreptul la hranã, apã potabilã, îmbrãcãminte ºi locuinþã, fãrã
discriminare. Guvernele se angajeazã sã sprijine copiii cu dizabilitãþi care trãiesc în sãrãcie.
Articolul 29:
Participarea la viaþa politicã ºi publicã
Persoanele cu dizabilitãþi au dreptul sã ia parte la viaþa politicã ºi publicã. Când vor împlini
vârsta legalã specificã þãrii cãreia îi aparþin, aceste persoane vor avea dreptul sã formeze
grupuri, sã voteze ºi sã fie alese în funcþii publice.
Articolul 30:
Participarea la viaþa culturalã, recreativã ºi la activitãþi sportive
Persoanele cu dizabilitãþi au acelaºi drept ca toþi ceilalþi sã participe activ sau pasiv la
activitãþile artistice, sportive, distractive, la jocuri sau filme. Aºa cã teatrele, muzeele,
terenurile de sport ºi bibliotecile trebuie sã fie accesibile tuturor, inclusiv copiilor cu dizabilitãþi.
Articolul 31:
Statistici ºi sondaje
Statele trebuie sã colecteze informaþii despre ceea ce presupune noþiunea de dizabilitate,
astfel încât sã dezvolte cele mai bune programe ºi servicii. Persoanele cu dizabilitãþi care
contribuie la cercetarea în domeniu trebuie sã fie tratate corespunzãtor ºi respectate. Orice
informaþie privatã trebuie sã fie confidenþialã. Statisticile întocmite trebuie fãcute cunoscute
publicului larg.
Articolul 32:
Cooperare internaþionalã
Statele trebuie sã se ajute reciproc pentru punerea în practicã a acestei Convenþii. Aceasta
presupune ca statele ce dispun de mai multe resurse (din
punct de vedere ºtiinþific ºi tehnologic) sã le împãrtãºeascã ºi
celorlalte state, astfel încât tot mai multe persoane din lume
sã se bucure de beneficiile stipulate în Convenþie.
Articolele 33 - 50:
Reguli de cooperare, monitorizare
ºi implementare a acestei Convenþii
Convenþia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitãþi are 50 de
articole. Articolele 33-50 se referã la modul în care adulþii, în
special persoanele cu dizabilitãþi ºi organizaþiile de care
aparþin, ºi, de asemenea, guvernele naþionale specifice,
trebuie sã coopereze pentru a se asigura cã persoanele cu
dizabilitãþi se bucurã de toate drepturile. Textul pe larg al
acestor articole este disponibil pe site-ul
<www.un.org/disabilities>.
15
ªtiu cã pot

ªtiu cã pot

PE SCURT DESPRE CONVENÞIE

"Viaþa de zi cu zi în comunitatea mea", Pedro José Rivera, 14, Nicaragua Articolul 24:
"Viaþa de zi cu zi în comunitatea mea", Pedro José Rivera, 14, Nicaragua
Articolul 24:
Educaþia
Oamenii au dreptul de a merge la ºcoalã. Persoanele cu dizabilitãþi nu vor fi excluse de la a
primi educaþia necesarã ºi nici nu ar trebui educate în ºcoli speciale. Ele au dreptul la
aceeaºi educaþie ºi la acelaºi curriculum ºcolar ca ºi ceilalþi, guvernele angajându-se cã vor
sprijini aceste demersuri. De exemplu vor asigura mijloace care sã facã mai uºoarã
comunicarea între profesor ºi elevul cu dizabilitãþi.
Articolele 25 ºi 26:
Sãnãtatea ºi recuperarea
Persoanele cu dizabilitãþi au dreptul la aceeaºi ratã ºi calitate a serviciilor medicale gratuite
sau cu taxã redusã, la fel ca celelalte persoane. Persoanele cu dizabilitãþi au, de asemenea,
dreptul la servicii de sãnãtate ºi reabilitare.
Articolul 27:
Munca ºi condiþiile de angajare
Persoanele cu dizabilitãþi au drept egal de muncã la un serviciu liber ales, fãrã niciun fel de
discriminare.

14

Despre Convenþie

Convenþia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitãþi este un acord internaþional care garanteazã drepturi egale pentru persoanele cu dizabilitãþi. Convenþiile, cunoscute ºi sub numele de tratate, acorduri internaþionale sau instrumente legale dicteazã guvernelor naþionale politici pentru ca cetãþenii statelor respective sã se poatã bucura de drepturile lor. Sunt incluºi aici toþi adulþii ºi copiii cu dizabilitãþi, fie cã sunt fete sau bãieþi.

Convenþia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitãþi a fost adoptatã în decembrie 2006. Pânã la 2 aprilie 2008, 20 de state ratificaserã deja Convenþia, aceasta intrând în vigoare la 3 mai 2008. (vezi regulile Convenþiei la <www.un.org/disabilities/>).

Deºi Convenþia promoveazã drepturile tuturor persoanelor cu dizabilitãþi, fãrã deosebire de vârstã, aceastã broºurã pune accentul pe copii ºi pe felul în care se reflectã aceste drepturi în viaþa lor de zi cu zi.

De ce este importantã Convenþia?

Dacã o persoanã are o dizabilitate, aceastã Convenþie nu doar oferã informaþii utile, ci poate avea ºi caracter motivaþional. Totodatã, oferã cadrul guvernamental propice sprijinirii persoanelor cu dizabilitãþi în dobândirea drepturilor.

Persoane cu diferite dizabilitãþi din mai multe state au lucrat împreunã cu reprezentanþii guvernamentali la elaborarea acestei Convenþii. Aceºtia au avut drept material orientativ legislaþia specificã ºi acþiunile desfãºurate în sensul sprijinirii persoanelor cu dizabilitãþi în vederea incluziunii sociale.

Multe reguli, atitudini ºi chiar structuri de clãdiri trebuie sã fie schimbate pentru a fi siguri cã un copil cu dizabilitãþi poate merge la ºcoalã, se poate juca sau poate face orice fel de activitãþi specifice vârstei lui. Dacã un guvern naþional a ratificat Convenþia, aceste lucruri vor deveni realitate.

Este important de menþionat cã drepturile înscrise în aceastã Convenþie nu sunt noi. Sunt aceleaºi drepturi recunoscute în Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului, în Convenþia Drepturilor Copilului ºi în alte tratate cu privire la drepturile universale ale omului. Convenþia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitãþi garanteazã cã aceste drepturi se vor aplica ºi persoanelor cu dizabilitãþi.

7

ªtiu cã pot

Optimismul este crezul nostru în viaþã Dragi prieteni, Faceþi ca dragostea sã vã fie crez. Viaþa este un dar de la Dumnezeu Pentru toate fiinþele din cer ºi de pe pãmânt. Dacã aveþi prieteni cu dizabilitãþi

Staþi aproape de ei, ajutaþi-i sã se simtã în siguranþã

Îndemnaþi-i

iubeascã viaþa, Spuneþi-le Cã renunþarea înseamnã laºitate, Cã perseverenþa e o dovadã de curaj. Speranþa este crezul nostru în viaþã, Zâmbetul prieteniei ne aduce împreunã. Nu existã renunþare în viaþã, Cum nu existã viaþã în a renunþa.

Convenþia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitãþi pe scurt

Convenþia are 50 de articole în care sunt exprimate clar drepturile persoanelor cu dizabilitãþi. în urmãtoarele pagini, acolo unde se va folosi termenul „guvern” se va înþelege cã este vorba despre guvernele care au ratificat Convenþia (aºa-numitele „state-pãrþi”).

fie

optimiºti

ºi

- Jwan Jihad Medhat, 13, Irak

sã fie optimiºti ºi - Jwan Jihad Medhat, 13, Irak Ce sunt legile Legile sunt reguli

Ce sunt legile

Legile sunt reguli pe care oricine trebuie sã le respecte pentru ca oamenii sã trãiascã în siguranþã împreunã.

Ce înseamnã a ratifica

Guvernele care ratificã o convenþie se angajeazã sã depunã toate eforturile pentru a aplica toate articolele cuprinse în respectiva convenþie. Când o convenþie este ratificatã într-un anumit stat, cetãþenii statului respectiv pot face apel la reprezentanþii guvernamentali sã îºi îndeplineascã atribuþiile prevãzute. ONU a publicat o listã a statelor-pãrþi care au semnat Convenþia. Mai multe informaþii la <www.un.org/disabilities/>.

??

PE SCURT DESPRE CONVENÞIE

Articolul 18:

Libertatea de miºcare ºi dreptul la naþionalitate

Fiecare copil are dreptul sã fie înregistrat cu un nume, cu o naþionalitate ºi, pe cât posibil, are dreptul de a fi îngrijit de pãrinþii lui. Persoanele cu dizabilitãþi au dreptul sã cãlãtoreascã în afara graniþelor naþionale.

Articolul 19:

Dreptul de a trãi independent ºi dreptul la incluziune comunitarã

Toþi oamenii au dreptul de a-ºi alege unde sã locuiascã, fie cã sunt sau nu persoane cu dizabilitãþi. Când vei deveni adult, vei avea dreptul de a trãi independent ºi de a fi inclus în viaþa comunitãþii. De asemenea, trebuie sã þi se acorde acces la asistenþã personalã ºi la îngrijire la domiciliu.

Articolul 20:

Mobilitatea individualã

Copiii cu dizabilitãþi au dreptul de a se deplasa ºi de a acþiona independent. Guvernele se angajeazã sã sprijine aceste demersuri.

Articolul 21:

Libertatea de exprimare, dreptul la opinie ºi accesul la informaþie

Persoanele cu dizabilitãþi au dreptul sã-ºi exprime opiniile, sã cearã, sã primeascã ºi sã împãrtãºeascã informaþii în forme pe care le pot înþelege ºi accesa.

Articolul 22:

Respectarea intimitãþii

Nimeni nu are voie sã se amestece în treburile personale ale altcuiva, fie cã are sau nu o dizabilitate. Persoanele care deþin informaþii despre ceilalþi, cum ar fi starea de sãnãtate, trebuie sã nu facã public aceste informaþii.

Articolul 23:

Respect pentru cãmin ºi pentru familie

Oamenii au dreptul sã trãiascã împreunã cu familiile lor. Guvernele se angajeazã sã sprijine familiile persoanelor cu dizabilitãþi în ceea ce priveºte cheltuielile legate de dizabilitate, dar ºi în ceea ce priveºte informaþia ºi serviciile. Copiii cu

dizabilitãþi nu trebuie separaþi de familiile lor pentru cã au o dizabilitate. Dacã aceºti copii nu pot trãi alãturi de familiile lor, atunci guvernele se angajeazã sã le ofere un cadru familial în interiorul comunitãþii. Tinerii cu dizabilitãþi au aceleaºi drepturi ca ºi ceilalþi tineri: dreptul la informaþii despre sãnãtatea reproducerii, dreptul de a se cãsãtori ºi de a întemeia o familie.

dreptul de a se cãsãtori ºi de a întemeia o familie. Copiii cu dizabilitãþi au dreptul

Copiii cu dizabilitãþi au dreptul de a se miºca ºi de a acþiona independent.

ªtiu cã pot

PE SCURT DESPRE CONVENÞIE

Articolul 10:

Dreptul la viaþã

Orice om se naºte cu dreptul la viaþã. Guvernele se angajeazã sã garanteze acest drept ºi pentru persoanele cu dizabilitãþi.

acest drept ºi pentru persoanele cu dizabilitãþi. Articolul 11: Situaþii de risc ºi urgenþe Persoanele cu

Articolul 11:

Situaþii de risc ºi urgenþe

Persoanele cu dizabilitãþi au acelaºi drept ca toþi ceilalþi sã fie protejate în caz de rãzboi sau dezastru natural. Din punct de vedere legal, nu poþi fi exclus pentru cã ai o dizabilitate de la a fi protejat sau salvat.

Articolul 12:

Egalitate în faþa legii

Ai dreptul la viaþã. Este darul tãu ºi nimeni, prin lege, nu þi-l poate lua.

Persoanele cu dizabilitãþi au dreptul la beneficii egale în baza legii. Asta înseamnã cã atunci când vei fi mare, fie cã ai sau nu dizabilitãþi, vei putea face un împrumut la bancã sau semna un contract de închiriere a unui apartament. De asemenea, vei putea deþine sau moºteni proprietãþi.

Articolul 13:

Accesul la justiþie

Dacã ai fost victima vreunui delict, martorul unuia sau eºti acuzat de ceva, ai dreptul de a fi tratat conform prevederilor justiþiare în timpul investigaþiilor ºi al procesului. Trebuie sã þi se dea dreptul sã-þi exprimi punctul de vedere în cadrul unui proces legal.

Articolul 14:

Libertatea ºi securitatea individualã

Guvernele trebuie sã se asigure cã libertatea persoanelor cu dizabilitãþi este protejatã prin lege, ca ºi în cazul celorlalþi cetãþeni.

Articolul 15:

Protecþia împotriva torturii, a tratamentului inuman ºi a pedepselor fizice

Nimeni nu trebuie torturat, umilit sau tratat cu cruzime. Fiecare individ are dreptul de a refuza sã fie supus experimentelor medicale sau ºtiinþifice.

Articolul 16:

Protecþia împotriva violenþei ºi a abuzului

Copiii cu dizabilitãþi trebuie protejaþi împotriva violenþei ºi a abuzurilor. Ei nu trebuie maltrataþi sau rãniþi acasã sau în public. Dacã ai fost victima vreunui act de violenþã ai dreptul sã ceri ajutor pentru a fi oprite actele de violenþã asupra ta ºi pentru recuperare.

Articolul 17:

Protecþia persoanei

Nimeni nu are dreptul sã nu te trateze ca pe o persoanã normalã, doar pentru cã ai dizabilitãþi fizice sau intelectuale. Ai dreptul sã fii respectat de ceilalþi pentru ceea ce eºti.

Articolul 1:

Scop

PE SCURT DESPRE CONVENÞIE

Acest articol rezumã obiectivul principal al Convenþiei: promovarea tuturor drepturilor ºi libertãþilor umane pentru persoanele cu dizabilitãþi, inclusiv copiii.

Articolul 2:

Definiþie

În acest articol apar cuvinte care primesc o semnificaþie diferitã în textul Convenþiei. De exemplu termenul „limbaj” include atât cuvintele vorbite, cât ºi limbajul non-verbal. Termenul „comunicare” include limbajul verbal, textele, alfabetul Braille (care foloseºte puncte în relief pentru scrierea numerelor ºi a cifrelor), limbajul mimico-gestual, comunicarea asistatã de computer etc.

Articolul 3:

Principii generale

Principiile acestei Convenþii:

(a)

Respectul pentru demnitatea, libertatea propriilor alegeri ºi independenþa fiecãruia.

(b)

Eliminarea discriminãrii: toþi sã fie trataþi în mod egal.

(c)

Participarea totalã ºi incluziunea socialã.

(d)

Respectul pentru aspectele diferite ale fiecãruia ºi acceptarea persoanelor cu dizabilitãþi ca parte a diversitãþii umane.

(e)

ªanse egale pentru toþi.

(f)

Acces liber la mijloacele de transport, în diverse spaþii sau la informaþie, acces ce nu poate fi refuzat din cauza dizabilitãþii.

(g)

Egalitate între bãrbaþi ºi femei (dreptul de a þi se acorda aceleaºi oportunitãþi fie cã eºti fatã sau bãiat).

(h)

Respect pentru capacitatea de evoluþie a copilului cu dizabilitãþi ºi pentru dreptul lui de a-ºi conserva identitatea (sã fii respectat pentru abilitãþile tale ºi sã fii mândru de ceea ce eºti).

Articolul 4: Obligaþii generale

Nu trebuie sã existe vreo lege care sã discrimineze persoanele cu dizabilitãþi. Dacã va fi necesar, reprezentanþii Guvernului trebuie sã propunã noi legi pentru apãrarea drepturilor persoanelor cu dizabilitãþi ºi trebuie sã punã în aplicare aceste legi. Dacã vechile legi discrimineazã persoanele cu dizabilitãþi, atunci reprezentanþii guvernamentali trebuie sã caute soluþii sã le schimbe.

guvernamentali trebuie sã caute soluþii sã le schimbe. Dacã existã legi care discrimineazã copiii cu

Dacã existã legi care discrimineazã copiii cu dizabilitãþi, guvernele naþionale trebuie sã se consulte cu organizaþiile pentru drepturile acestor copii, dar ºi cu persoanele cu deficienþe cãrora li se adreseazã.

ªtiu cã pot

PE SCURT DESPRE CONVENÞIE

Pentru a elabora noi legi ºi politici, guvernele naþionale trebuie sã consulte opiniile persoanelor cu dizabilitãþi, inclusiv ale copiilor.

Articolul 5:

Egalitate ºi non-discriminare

Reprezentanþii guvernamentali trebuie sã vegheze ca toþi cetãþenii statului sã fie protejaþi de lege, iar legea sã se aplice tuturor celor ce locuiesc în statul respectiv.

Articolul 6:

Femeile cu dizabilitãþi

Femeile cu dizabilitãþi au de înfruntat multe tipuri de discriminare. Guvernele se angajeazã sã protejeze drepturile ºi libertãþile lor.

Articolul 7: Copiii cu dizabilitãþi

Guvernele se angajeazã sã ia orice mãsurã necesarã pentru ca aceºti copii sã se poatã bucura de toate drep- turile omului ºi de liber- tãþile conexe, în mod

egal cu toþi ceilalþi copii. Se angajeazã, de ase- menea, sã asigure cadrul în care copiii cu dizabilitãþi sã-ºi poatã exprima liber opiniile. Prioritatea tuturor gu- vernelor trebuie sã fie a le oferi copiilor ceea ce este mai bun pentru ei.

Fetele ºi bãieþii cu dizabilitãþi au aceleaºi drepturi ca toþi ceilalþi copii: dreptul de a merge la ºcoalã, dreptul de a se juca ºi de a fi protejaþi împotriva violenþei, dreptul de a fi implicaþi în deciziile care îi privesc. Guvernele se angajeazã sã asigure informaþia necesarã ºi sprijinul pentru exercitarea acestor drepturi.

Mass-media trebuie sã informeze asupra cazurilor de tratament necorespunzãtor aplicat copiilor ºi adulþilor cu dizabilitãþi.

aplicat copiilor ºi adulþilor cu dizabilitãþi. Articolul 8: Educaþie publicã Guvernele îºi iau

Articolul 8:

Educaþie publicã

Guvernele îºi iau angajamentul sã educe populaþia în sensul respectãrii drepturilor, abilitãþilor ºi demnitãþii persoanelor cu dizabilitãþi. Se anga- jeazã, de asemenea, în combaterea

stereotipurilor, prejudecãþilor sau activi- tãþilor care ar putea afecta integritatea persoanelor cu dizabilitãþi. De exemplu, ºcolile trebuie sã promoveze o atitudine de respect faþã de persoanele cu dizabilitãþi, chiar ºi în rândul copiilor foarte mici.

Articolul 9:

Accesibilizare

Guvernele se angajeazã sã creeze cadrul optim pentru ca persoanele cu dizabilitãþi sã trãiascã independent ºi sã poatã participa la activitãþile comunitare. Orice spaþiu deschis publicului: clãdiri, strãzi, ºcoli ºi spitale trebuie sã fie accesibil persoanelor cu dizabilitãþi, inclusiv copiilor. Într-o clãdire publicã ar trebui sã existe marcaje speciale pentru persoanele cu deficienþe.

PE SCURT DESPRE CONVENÞIE

pentru persoanele cu deficienþe. PE SCURT DESPRE CONVENÞIE "Pace pentru fiecare copil!", Ani Verdyan, 8,

"Pace pentru fiecare copil!", Ani Verdyan, 8, Armenia

Telefoanele, calculatoarele ºi alte mijloace

tehnologice ar trebui adaptate nevoilor

persoanelor cu dizabilitãþi. De exemplu,

website-urile pot fi concepute în aºa fel încât

persoanele care au dificultãþi în utilizarea

tastaturii, dificultãþi de vedere sau de auz sã

se poatã bucura de informaþie într-un format

diferit. Un calculator poate avea o tastaturã

Braille sau un sintetizator de limbaj care sã

pronunþe cuvintele ce apar pe monitor.

?? Accesul la tehnologie