Academia de Studii Economice

Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune

Dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale

Grupa: 606

Dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale Din punct de vedere juridic. Operaţiunile care se efectuează în situaţia dizolvării societăţii comerciale. în cazurile prevăzute la art. cu modificările şi completările ulterioare. 82/1991. efectuate cu această ocazie. 31/1990. normelor şi reglementărilor contabile. aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. inventarierea şi evaluarea elementelor de activ şi de pasiv ale societăţilor comerciale care urmează să se lichideze. republicată. cu modificările şi completările ulterioare (art. 31/1990. aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. republicată. Operaţiunile de lichidare a societăţilor comerciale sunt reglementate de art. dizolvarea societăţilor comerciale este reglementată de Legea nr. potrivit Legii contabilităţii nr. armonizate cu directivele europene. a) întocmirea situaţiilor financiare de către societăţile comerciale care urmează să se lichideze şi care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate. şi de Legea nr. pe formatul prevăzut la cap. f)] şi la art. III din reglementările respective. Încetarea existenţei societăţilor comerciale ca persoane juridice presupune parcurgerea a două etape: dizolvarea şi lichidarea. IV din reglementările respective. A. 222 alin. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului. 246-264 din Legea nr. republicată. 222-232). 3. republicată. (1) [cu excepţia modului de dizolvare prevăzut la lit. 2. La dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale cu capital de stat se vor avea în vedere şi precizările elaborate de Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului. republicată. 223-232 din Legea nr. 94/2001. înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării. b) întocmirea situaţiilor financiare de către societăţile comerciale care urmează să se lichideze şi care aplică Reglementările contabile simplificate. cu modificările şi completările ulterioare. stabilirea de către adunarea generală a acţionarilor sau a asociaţilor a operaţiunilor care urmează să fie efectuate de către lichidator în numele . pentru lichidarea societăţii comerciale: 1. 306/2002. cu modificările şi completările ulterioare. pe formatul prevăzut la cap. 31/1990 privind societăţile comerciale.

. precum şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri. stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere). potrivit dispoziţiilor Legii nr. precum şi al dizolvării unei societăţi comerciale cu asociat unic ce atrage transmiterea universală a elementelor de activ şi de pasiv ale societăţii către asociatul unic. a investiţiilor financiare pe termen scurt etc. şi veniturile rezultate din anularea datoriilor şi majorărilor la bugetul de stat. potrivit legii. Calcularea. aprobată şi modificată prin Legea nr. 7. 6. a disponibilului în devize. achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat. nu sunt impozitate rezervele constituite din profitul brut. cu modificările ulterioare.profit obţinut în urma operaţiunii de lichidare a societăţilor comerciale. calcularea.2. 414/2002 privind impozitul pe profit.societăţii comerciale. sumele înregistrate în conturi de capitaluri proprii constituite din profitul brut şi care nu au fost impozitate la data constituirii. luându-se în calcul: profitul din lichidarea patrimoniului. În cazul microîntreprinderilor plătitoare de impozit pe venit. La calculul impozitului pe profit datorat de contribuabilii care îşi încetează existenţa în urma operaţiunilor de dizolvare sau lichidare nu sunt impozitate rezervele constituite din profitul net. pentru următoarele elemente: . impozitul pe venit se calculează luându-se în calcul: veniturile evidenţiate în creditul conturilor din clasa a 7-a "Conturi de venituri". 5. repartizate ca surse proprii de finanţare pe parcursul perioadei de funcţionare.). Acelaşi tratament se aplică şi rezervelor constituite din diferenţe de curs favorabile capitalului social în devize sau din evaluarea. la momentul începerii acţiunii de dizolvare/lichidare. salariaţi şi alţi terţi. acestea fiind tratate în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. cu modificările şi completările ulterioare. bugetul asigurărilor sociale de stat. cu excepţia celor înregistrate în grupa 78 "Venituri din provizioane". sumele din anularea provizioanelor. încasarea creanţelor. 4. valorificarea elementelor de activ (vânzarea imobilizărilor şi a stocurilor. dacă sunt înregistrate în aceleaşi conturi la societatea care preia elementele respective. 24/2001. reţinerea şi virarea impozitului pe dividende Se determină.1. se reţine şi se virează impozit pe dividende după ce a fost calculat impozitul pe profit/venit. În cazul divizării şi fuziunii societăţilor comerciale. reţinerea şi virarea impozitului pe profit/venit şi a impozitului pe dividende în urma acţiunii de dizolvare/lichidare: 7. potrivit Ordonanţei Guvernului nr. Calcularea şi virarea impozitului pe profit/venit Profitul impozabil în cazul dizolvării/lichidării se calculează ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora. inclusiv sumele aferente unor reduceri ale cotei de impozit. în conformitate cu actele normative în vigoare. cu modificările şi completările ulterioare. calculate cumulat de la începutul anului fiscal. 7. 101/1995. dacă legea nu prevede altfel. 26/1995 privind impozitul pe dividende. fără lichidare. luându-se în calcul şi veniturile din lichidarea patrimoniului.

constituite în conformitate cu prevederile legale.). subvenţii pentru investiţii etc. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată. care intră sub incidenţa Legii nr. 2. Operaţiunile care se efectuează în cazul în care societatea comercială intră în faliment. 598/2002. sunt: . în conformitate cu situaţiile prevăzute la pct. reduceri sau scutiri de impozit pe profit pentru profitul reinvestit etc. 77-123 din Legea nr. rezultat din lichidare. 8. Inainte de încheierea lichidării societăţii comerciale. sume înregistrate la rezerve din diferenţe de curs valutar etc. au obligativitatea numirii lichidatorilor în conformitate cu prevederile art. potrivit prevederilor legale (rezerve legale. diferenţe din aplicarea cotei reduse pentru activitatea de export. întocmirea bilanţului de partaj. fără ca sumele cuprinse în capitaluri să fie evidenţiate în prealabil la venituri (diferenţe provenite din reevaluarea imobilizărilor. în funcţie de: a) prevederile statutului şi/sau ale contractului de societate. .capitaluri proprii (activ net).). Pentru elementele de capital propriu (activ net). constituite din profitul brut. Aceste operaţiuni.). cu modificările ulterioare. aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. în conformitate cu prevederile art. între acţionarii sau asociaţii societăţii comerciale. 314/2001 pentru reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale. b) hotărârea adunării generale a acţionarilor/asociaţilor. B. cu modificările şi completările ulterioare.. constituite din profitul net (rezerva statutară. se calculează şi se virează numai impozit pe dividende. consemnată în registrul şedinţelor adunării generale. republicată. profitul net realizat în exerciţiile precedente a cărui repartizare a fost amânată etc. Societăţile comerciale pe acţiuni.). 258 din Legea nr. repartizarea capitalului propriu (activului net) între asociaţi/acţionari reprezintă livrare de bunuri pentru activele în natură şi este supusă taxei pe valoarea adăugată. efectuarea partajului capitalului propriu (activului net) al societăţii comerciale. diferenţe de curs valutar din evaluarea disponibilităţilor în valută. 31/1990. iar din punct de vedere al impozitului pe profit sau pe veniturile microîntreprinderilor este asimilată cu o valorificare a elementelor de activ. Partajul constă în împărţirea capitalului propriu (activului net). d) din Normele de aplicare a Legii nr. potrivit legii.capitaluri proprii (activ net). 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului.capital social majorat prin utilizarea unor elemente de capitaluri proprii (diferenţe provenite din reevaluarea imobilizărilor şi a stocurilor. . 3 lit. 9. rezultat din lichidarea societăţii comerciale. republicată. cu modificările şi completările ulterioare. care se efectuează în conformitate cu art. alte rezerve. c) cota de participare la capitalul social.

republicată. în ordinea prevăzută de lege. înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării. Prin exceptie. potrivit legii. stabilirea. 11. aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 7. a sumelor realizate din vânzarea bunurilor. . 82/1991. 94/2001. trecerea distinctă pe documentele fiscale a obligaţiilor născute în timpul procedurii de faliment. armonizate cu directivele europene. b) întocmirea situaţiilor financiare de către societăţile comerciale care urmează să se lichideze şi care aplică Reglementările contabile simplificate. 10. întocmirea situaţiilor financiare finale. 3. şi să le depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice la care este înregistrată persoana juridică. III din reglementările respective. normelor şi reglementărilor contabile. întocmirea şi aprobarea raportului final. 4.1. distribuirea sumelor realizate din lichidare.(1) din Legea nr.233 alin. faţă de cele născute anterior declarării procedurii de faliment. 306/2002. efectuate cu această ocazie. potrivit planului de distribuire între creditori. fabrici. 306/2002. pe formatul prevăzut la cap. aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. a) întocmirea situaţiilor financiare de către societăţile comerciale care urmează să se lichideze şi care aplică Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate. vânzarea bunurilor perisabile sau supuse deprecierii iminente. 8. Dacă lichidarea se prelungeşte peste durata unui exerciţiu financiar. 5. 31/1990 prevede ca efect al dizolvarii deschiderea procedurii lichidarii patrimoniului societatii. dizolvarea are loc fara lichidare in cazul fuziunii ori divizarii tatale a societatii sau in alte cauze prevazute de lege. Efectele dizolvarii Articolul nr. 6. 9. pe formatul prevăzut la cap. vânzarea bunurilor importante din averea debitorului (terenuri. potrivit Legii contabilităţii nr. 2. sigilarea şi conservarea bunurilor care fac parte din averea societăţii comerciale. depunerea la bancă. în contul debitorului. 94/2001 sau Ordinul ministrului finanţelor publice nr. după caz. lichidatorii sunt obligaţi să întocmească situaţiile financiare anuale ale societăţilor comerciale aflate în proces de lichidare conform reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. inventarierea şi evaluarea elementelor de activ şi de pasiv ale societăţii comerciale. IV din reglementările respective. instalaţii) cât mai avantajos şi cât mai repede. cu acordul prealabil al creditorilor. a masei pasive.

precum si in cazul in care societatea are asociat unic. dupa trecerea unui termen de 30 de zile de la data publicarii actului aditional in Monitorul Oficial. la data la care a devenit irevocabila hotararea de respimgere a opozitiei sau.actul aditional autentificat . Pe perioada operatiunilor lichidarii personalitatea juridica a societatii se pastreaza.(1) din Legea nr. Aspecte procedurale privind dizolvarea societatilor comerciale In cazul procedurii dizolvarii voluntare ( prin hotararea adunarii generale) sunt necesare urmatoarele acte si operatiuni: .31/1990 prevede necesitatea inscrierii dizolvarii societatilor comerciale in Registrul Comertului si publicarea ei in Monitorul Oficial ( cu exceptia cazului in care dizolvarea intervine ca efect al trecerii timpului stabilit pentru durata societatii). pentru a fi inscris in registru si publicarea lui in Monitorul Oficial.daca nu s-a facut opozitie. in registrul comertului.intocmirea actului aditional in forma autentica . Din momentul dizolvarii administratorii nu mai pot intreprinde noi operatii.hotararea adunarii generale a asociatilor in care se arata si modul de lichidare a patrimoniului . dupa caz. pana in momentul radierii acesteia din registrul comertului.depunerea la ORC a actului aditional. Transmiterea patrimoniului are loc si societatea isi inceteaza existenta la urmatoarele momente: .daca s-a facut opozitie. Oficiul Registrului Comertului va inregistra mentiunea de dizolvare daca sunt depuse urmatoarele acte: . Dizolvarea unei societati cu raspundere limitata cu asociat unic atrage transmiterea universala a patriminiului societatii catre asociatul unic. Dizolvarea societatilor comerciale are ca afect lichidarea patrimoniului societatii in cauza. hotararea prin care se constata ca societatea sau asociatul unic a platit datoriile ori a oferit garantii acceptate de creditori sau a convenit cu acestia un aranjament pentru plata datoriilor. insotit de extrasul de pe ultimul bilant contabil vizat de Administratia Financiara . cu exceptia reorganizarii prin fuziune sau divizare.dovada publicarii actului aditional in Monitorul Oficial .inscrierea mentiunii de dizolvare. la data expirarii termenului de introducere a acesteia . fara lichidare.declaratia administratorului pe proprie raspundere ca in termen de 30 de zile de la data publicarii actului aditional tertii nu au facut opozitie .Articolul 232 alin. In caz contrar ei sunt personal si solidar raspunzatori pentru operatiile pe care le-au intreprins.

raportul lichidatorului privind modul de repartizare a activului si de stingere a pasivului . Aceeasi procedura trebuie urmata si in cazul dizolvarii de drept a unei societati.certificatul fiscal eliberat de Administratia Financiara din care sa rezulte ca societatea nu are datorii catre stat . . Cererea de radiere intocmita de lichidator va fi insotita de: . dupa care urmeaza procedura de radiere a societatii din Registrul Comertului.bilantul de lichidare vizat de Administratia Financiara .declaratia lichidatorului cu privire la exactitatea operatiunilor efectuate Societatea comerciala isi inceteaza existenta deci personalitatea juridica din momentul radierii ei din Registrul Comertului..dovada achitarii taxei de mentiuni la registrul comertulului Lichidatorii vor depunde specimene de semnatura la ORC.originalele documentelor emise de registrul comertului . Daca societatea se dizolva pe baza unei hotarari judecatoresti in care sunt desemnati si lichidatorii aceasta se va publica in MO si se va depune la ORC insotita de celelate acte mentionate mai sus.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful