Sunteți pe pagina 1din 6

:;

'!i

ti

4.? Mentenan$a pneventlvfi a sieten'rului de alirnentare 6u inje*{ie cle benein& {e,entinuarei


Med ifiearea st*rii tehniee uu.are

. -

deformare girupete sldbire asarnbldri gripare depunere cle substanie

Veriticftri $eglaje Intre!inere


4'.2.$ Mentenan{a preventivd a traductorului de debit de aer

1 conexiunielectrice 2 terrninale electrice 3 circuit elecironic pentru evalurare 4 intrarea aerului 5 senzor de dehit de aer 6 iegirea aarr-llt"ri 7 carcas6

Curyere inversA
Curgere direc{d

:n a E ,c.}

ztj$ 400

600

kg't'

Debit rrrasic de aer

4.2^14 Mentenanla preventiv& a tradr-rctorului de pozilie unghiulard qi de tura{ie ale arborelui cotit jii
il

ii
la

])t

{i;a;; jri,jJ;,il;*i:r.

_\i.

1 magnet permanent ? carcasfr 3 carcasa anrbreiajului 4 miez de fier 5 bobinfi 6 disc danturat

i:._ i, lr'-'' ,.-**"*h^ ,1.. r. -.'''.....L....l....'t::']',...,,....'.:'.............'''.''''...

{.,.\

...$

_..

.j

i-^'i

t"'1 i j..,. j

i. .....i

j.";
.r'

a - tensiunea inaltA cle aprindere; b - semnalul tradurctorr-llui arborelui cotit: * semnalul traductorului Hall al arboreh"li de distributie;

1*inchls: 2-sc6nteie

4.2.11Mentenanla preventiv& a tr"aductorului de axigen


mV

'1,m0
800
t

'tn

600 400 200


n

a)

v'

0.8 0.s

1,'l

1,2 A

Factorul de exces de aer

4.2.12 Mentenanla prevontiv5 a traductorului de temperaturE a lichiclului de r$cire

)mi

{)
.9, . '..-N 0)

lBmperatura

0o

4.2.13 Mentenanta preventivd a traductorului de detonalie

Ferd detonatie

Cu detona{ie

" b

**+---'ry*!l*lr*

k*"+a"*._rr**

4.2.14 Mentenanla preventivd a altor traductoare traductorul de presiune din galeria de admisiune traductorul de presiune atmosfericS traductorul poziliei urnghiurlare a clapetei de acceleralie traductorul pozi{iei unghiulare gi de turalie ale arborelui cu canre

4.2.12 Mentenartla preventivA a traductorului de temperatr.rrd a lichidutui de rdcire

Temperaiurl

oc

4.2.13 Mentenan{a preventivd a traductorului de detonalie

Fdrd detona{ie

Cu detonalle

0
:

4.2.14 Mentenanla preventiv6 a altor traducloare traductorul de presiune din galeria de admisiune traductorul de presiune atmosfericd traductorul poziliei unghiulare a clapetei de acceleralie traductorul poziliei unghiulare gi de turalie ale arborelui cu came