Sunteți pe pagina 1din 1

W

C o mPlicaliile teg ume

ntare

Escara este complicalia bolnavului nedngrij it. Ar trebui sd cunoascd,sediile obiqnuite ale escarei 9i sd controleze.de repetate ori bolnavii predispuqi lindnd sealna cd o compresiune miii indelungatS de 2 ore poate fi suficientd penku a produce escala in.-rriUolnavilor expugi escarelor personalul de ingrrjire trebuie sd cunoascd misuri de profilaxie care constl tntr-o :mobilizare gi toaletd hgrijite , in masajul segmentului exPus in aranjarea corectd a lenjeriei de pat. Zonele expuse escarelor Vor fi masate qi badijonate cu alcool dup6 uscarea perfectb se \ror pudra cu talc.