Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA CRETIN "DIMITRIE CANTEMIR"

FACULTATEA DE FINANE, BNCI I CONTABILITATE


BRAOV

PROIECT
Disciplina:

CONTABILITATE FINANCIARA
Student:

BRAOV 2012

Tranzactiile se desfasoara in luna OCTOMBRIE, luna in care s-a infiintat societatea comerciala cu raspundere limitata; obiectul de activitate al societatii este de comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare, (neplatitoare de tva);capitalul subscris este de 800 lei; in aceasta luna efectueaza urmatoarele operatiuni economice: 1) Capitalul social se depune la banca in data de 08.10.2011 de catre asociatul unic, comisionul bancar perceput de banca la deschiderea contului este de 9,00 lei; 2) Chetuielile ocazionate de constituirea societatii se ridica la suma de 300 lei si sunt achitate integral cu numerar in data de 03.10.2011. Pentru achitarea acestora asociatul unic depune in casa suma de 800,00 lei. 3) Pentru a face fata platilor de casa asociatul unic depune aportul personal conform dispoziitilor de incasare catre casierie, in suma totala de 1500,00 lei (in doua transe, 800+700) 4) Desfasurarea activitatii se realizeaza intr-un spatiu inchiriat, chiria lunara fiind in valoare de 250,00 lei 5) Societatea se aprovizioneaza cu: - obiecte de inventar (stampila 40,00 lei - 17.10.2011 si o casa de marcat 788,97 lei - 22.10.2011); casa de marcat este fiscalizata in 23.10.2011, contravaloarea acestui serviciu ridicandu-se la suma de 32,13 lei; - marfuri (20.10.2011) ce urmeaza a fi comercializate en-detail, la valoarea de achizitie de 766,54 lei. Adaosul comercial se ridica la suma de 655,75 lei; - formulare in valoare de 42,36 lei; 6) Se dau in folosinta toate materialele de natura obiectelor de inventar si formularele achizitionate (un monetar, un chitantier si un registru unic de control); 7) Desfacerea cu amanuntul a marfurilor se realizeaza incepand cu data de 23.10.2011, conform monetarelor in valoare totala de 1305,00 lei; 8) Societatea achizioneaza materiale consumabile in valoare de 300 lei achitate in numerar in data de 24.10.2011 9) La sfarsitul lunii octombrie, banca percepe un comision bancar de 6,00 lei, dobanda cuvenita societatii fiind de 0, 76 lei. I. Sa se inregistreze operatiunile economico - financiare desfasurate pe parcursul lunii octombrie si sa se intocmeasca Registrul Jurnal si Balanta de Verificare II. Dupa intocmirea Balentei de Verificare sa se analizeze situatia patrimoniala a societatii. NOTA: - Societatea creata va avea denumirea numelui fiecarui student in parte:

ex. SC nume, prenume student FR SRL - Fiecare document justificativ va fi completat cu denumirea societatii create: ex. La depunerea sumei de 800 lei reprezentand aport personal de catre asociatul unic pentru efectuarea platilor legate de constituire, vom avea: Dispozitia de Incasare completata, catre casieria societatii nr.1 din 02.10.2011 Va contine ca elemente de identificare: numele asociatului unic ( nume student), etc Registrul de casa completat cu tranzactiile desfasurate in data de 02.10.2011 - la antet va fi mentionat numele societatii- SC nume, prenume student FR SRL - Documentele justificative care vor sta la baza inregistrarilor in contabilitatea beneficiarului vor fi insotite de numere si date completate de fiecare student in parte ex. Se colecteaza cheltuielile de constituire, cu decontare in numerar, in valoare de 300 lei conform chitantei nr.5, a facturilor-chitanta nr.6,7 si 8

ACT CONSTITUTIV al Societatii Comerciale Branduse(Nagy) Elisabeta Gabriela FR Societate cu raspundere limitata Subsemnata a) Branduse(Nagy) Elisabeta Gabriela , cetatean roman , nascut la data de 04 octombrie 1976, in Brasov , domiciliat in localitatea Colonia Bod , str . Tineretului, nr 3, judetul Brasov , de sex feminin, casatorita, posesorea cartii de identitate seria BV nr. 761411 , eliberat de Bod , la data de 30.06.2011 , cod numeric personal 2761004081990. sau b) SC BRANDUSE(NAGY) ELISABETA GABRIELA FR SRL , cu sediul social in localitatea Colonia Bod , judetul Brasov , str.Tineretului , nr. 3 , inmatriculata in registrul comertului din Brasov sub nr.J08/3223/01.10.2011 , cod fiscal nr. R3222223, in calitate de asociata unica fondatore , am hotarat sa constitui, in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2), din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale (modificata si republicata), o societate comerciala cu capital integral romanesc , dupa cum urmeaza: Capitolul I FORMA, DENUMIREA, SEDIUL SI EMBLEMA SOCIETATII Art. 1. - Societatea se va constitui in forma juridica de societate cu raspundere limitata. Art. 2. - Denumirea societatii va fi S.C. BRANDUSE(NAGY) ELISABETA GABRIELA FR S.R.L., persoana juridica romana, desemnata in cuprinsul prezentului act constitutiv si cu termenul de societate cu raspundere limitata. Art. 3. -(1) Sediul social principal al societatii va fi in localitatea Brasov str. Tineretului nr. 3 , judetul Brasov , codul postal 507020 . (2) Prin hotararea asociatului unic: a) sediul social principal al societatii va putea fi schimbat in orice alta localitate din Romania, in conditiile si cu indeplinirea formalitatilor prevazute de lege; b) societatea isi poate deschide sedii secundare si poate sa-si infiinteze filiale, sucursale, agentii sau reprezentante in localitatea in care isi are sediul principal ori in alte localitati din tara ori din strainatate, potrivit legii romane sau straine aplicabila in speta . Art. 4. - (1) In orice act, scrisoare sau publicatie care emana de la societate se vor mentiona: denumirea acesteia urmata de forma juridica, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului, codul fiscal si capitalul social .

Capitolul II OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII Art. 5. - Societatea va avea in obiectul sau urmatoarele activitati: comert cu amanuntul . Art. 6. - Domeniul si activitatea principala a societatii este: comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare (neplatitoare de TVA) . Capitolul III CAPITALUL SOCIAL Art. 7. - (1) Societatea se constituie cu un capital social subscris in valoare de 800 lei. (2) Capitalul social este constituit integral din numerar (3) Aportul in numerar la capitalul social a fost varsat integral la data constituirii societatii. (4) Aportul asociatului unic la capitalul social al societatii nu este purtator de dobanzi. Art. 8. - Majorarea capitalului social se hotaraste de asociatul unic si se face din: a) aporturile de capital ale eventualilor asociati noi; b) diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului social; c) rezervele legale; d) beneficii; e) alte surse prevazute de lege. Art. 9. - Reducerea capitalului social se hotaraste de asociatul unic in limitele prevazute de lege. Art. 10. - Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, asociatul unic raspunzand numai pana la concurenta capitalului social subscris. Capitolul IV CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII Art. 11. - (1) Administratorul societatii, avand calitatea de presedinte - director general: este asociatul unic, Branduse Alexandra Mihaela caruia ii revin si obligatiile prevazute de lege pentru aceasta calitate (2) Administratorul societatii: va avea puteri depline si le va exercita in mod exclusiv Art. 12. - Administratorul intocmeste, anual, bugetul de venituri si cheltuieli al socitatatii . Art. 13. - Societatea isi va deschide conturi in lei si in devize convertibile la sucursala (filiala) unei banci autorizate din localitatea in care isi are sediul si are drept de dispozitie asupra lor prin persoanele desemnate de asociatul unic, acestea urmand a depune specimene de semnaturi la banca (bancile) cu care lucreaza

societatea si a semna documentele bancare. Art. 14. - Evidenta contabila, bilantul contabil si contul de profit si pierderi se tine si, respectiv, se intocmesc conform normelor legale. Art. 15. - Gestiunea societatii va fi controlata de asociatul unic sau de cenzori (experti contabili) desemnati de acesta. Capitolul V REPARTIZAREA BENEFICIILOR SI PIERDERILOR Art. 16. - Asociatului unic ii revin toate beneficiile societatii si suporta pierderile acesteia. Art. 17. - Stabilirea profitului net se va face in conformitate cu dispozitiile legale, iar repartizarea si plata dividendelor se va face in cursul anului sau la incheierea exercitiului economico-financiar, potrivit hotararii asociatului unic. Capitolul VI DURATA, DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII Art. 18. - Durata societatii este nelimitata. Art. 19. - Dizolvarea si lichidarea societatii se face in situatiile si in conditiile stabilite de lege, precum si cu procedura prevazuta de aceasta. Capitolul VII DISPOZITII FINALE Art. 21. - Prevederile prezentului act constitutiv se intregesc, de drept, cu dispozitiile legale privitoare la societatile comerciale. Art. 22. - Cheltuielile efectuate de asociatul unic pentru constituirea societatii vor fi inregistrate in evidenta contabila si se vor reflecta in bilantul contabil aferent primului an de activitate. Art. 23. - Eventualele modificari ale prezentului act constitutiv, se vor efectua prin acte aditionale, cu respectarea dispozitiilor legale. Subsemnatul, asociat-unic fondator am adoptat si semnat prezentul act constitutiv, astazi 01.10.2011, data autentificarii, intr-un numar de 1 exemplare . ASOCIAT UNIC FONDATOR Branduse(Nagy) Elisabeta Gabriela

03.10.2011 Subscrierea capitalului social : 456=1011 |800,00 -act constitutive

Pentru a face fata cheltuielilor de constituire , asociatul unic depune in casa suma de 800,00 lei : 5311=4551| 800,00 -dispozitie de incasare nr.1 -registru de casa fila 1 Plata cheltuielilor de constituire : 201=5311|300,00 -registru de casa fila 2 -chitanta nr.1 -facturile nr.1,2,3,4,5 Documentele cu constituire societatii au fost : -Chitanta nr.1 emisa de ONRC - 30,00 lei; taxe judiciare de timbre -Factura nr.1 emisa de ONRC -30,80 lei; taxe rezervare firma -Factura nr.2 emisa de ONRC - 4,50 lei; obtinerea rezervarii firmei -Factura nr.3 emisa de ONRC -98,10 lei; servicii de redactare acte constitutive -Factura nr.4 emisa de ONRC -57,05 lei; taxa publicare in Monitorul Oficial -Factura nr.5 emisa de ONRC -79,55 lei; taxa de inmatriculare. 08.10.2011 Depunerea aportului la capitalul social in contul bancar si inregistrarea platii comisionului bancar : 5121=456 | 800,00 -ordin de plata nr.1 -extras de cont nr.1 627=5121 | 9,00 -ordin de plata nr.2 Concomitent cu depunerea aportului are loc si transformarea capitalului social subscris nevarsat in capital social subscris varsat : 1011=1012 | 800,00 - nota de contabilitate nr.1 17.10.2011 Achizitie stampila : 303=401 |40,00

-bon de comanda -nota de receptie nr.1

Plata datoriei catre furnizorul stampilei : 401=5311 |40,00 -chitanta nr.2 -registru de casa- fila 3 Darea in folosinta a stampilei : 603=303 |40,00 -fisa de evidenta a obiectelor de inventor nr.1 -bon de consum nr.1 Se evidentiaza contul extrabilantier al materialelor de natura obiectelor de inventar pentru a evidentia existent stampilei in patrimonial societatii : D8035= |40,00 -nota de contabilitate nr.2 20.10.2011 Pentru a face fata platilor de casa, asociatul unic depune un aport personal in suma totala de 1500,00 lei ( in doua transe 800,00+700,00 ), conform dispozitiilor de incasare catre casierie, transa 1 de 800,00 lei : 5311=4551 |800,00 -dispozitie de incasare nr.2 -registru de casa fila 4 Achizitie marfuri in valoare de 766,54 lei.Adaosul comercial este de 655,75 lei. 371= % |1422,29 401 | 766,54 -factura nr.6 378 | 655,75 -nota de receptie nr.2 22.10.2011 Achizitie casa de marcat : 303=401 |788,97

-factura nr.7 -nota de receptie nr.3 Plata datoriei catre furnizorul casei de marcat : 401=5311 |788,97 -chitanta nr.3 -registru de casa -fila 5 Societatea se mai aprovizioneaza cu formulare in valoare de 42,36 lei : 3028=401 |42,36 -factura nr.8 -nota de receptie nr.4 Plata datoriei catre furnizorul formularelor : 401=5311 |42,36 -chitanta nr.4 -registru de casa- fila 6 Se dau in consum formularele, conform bonului de consum : 603=3028 |42,36 - bon de consum nr.2

23.10.2011 Fiscalizare casa de marcat : 628=401 |32,13 -factura nr.9 Plata datoriei catre furnizorul serviciului de fiscalizare a casei de marcat : 401=5311 |32,13 -chitanta nr.5 -registru de casa fila 7 Pentru a face fata platilor de casa, asociatul unic depune transa 2 de 700,00 lei , conform dispozitiilor de incasare catre casierie : 5311=4551 | 700,00 -dispozitie de incasare nr.3 -registru de casa fila 8 Se da in folosinta casa de marcat : 603=303 |788,97 -fisa de evident a obiectelor de inventar nr.2 -bon de consum nr.3 Concomitent se inregistreaza extrabilantier existenta casei de marcat in patrimoniul societatii, conform notei de contabilitate : D8035= |788,97 -nota de contabilitate nr.3 Se inregistreaza vanzarea marfurilor en-detail, in valoare de 105,00 lei : 5311=707 |105,00 -registru de casa fila 9 24.10.2011 Achizitie materiale consumabile : 302=401 |300,00 -factura nr.10 -nota de receptie nr.5 Plata datorie catre furnizorul serviciilor de material consumabile : 401=5311 |300,00 -chitanta nr.6 -registru de casa- fila 10 Se inregistreaza vanzarea marfurilor en-detail, in valoare de 228,00 lei : 5311=707 |228,00 -registru de casa- fila 11 25.10.2011 Se inregistreaza vanzarea marfurilor en-detail, in valoare de 395,00 lei : 5311=707 |395,00 -registru de casa fila 12

26.10.2011 Se inregistreaza vanzarea marfurilor en-detail, in valoare de 135,00 lei : 5311=707 |135,00 -registru de casa fila 13 27.10.2011 Se inregistreaza vanzarea marfurilor en-detail, in valoare de 242,00 lei : 5311=707 |242,00 -registru de casa- fila 14 28.10.2011 Se inregistreaza vanzarea marfurilor en-detail in valoare de 200,00 lei : 5311=707 |200,00 -registru de casa fila 15 30.10.2011 Se inregistreaza plata comisionului datorat bancii : 627=5121 |6,00 -extras de cont nr.2 -ordin de plata nr.3 Se inregistreaza incasarea dobanzii bancare : 5121=707 |0,76 -extras de cont nr.3 -ordin de plata nr.4