Sunteți pe pagina 1din 7

Catre . .........................................................

[conducatorul autoritatii administratiei publice emitente*)]

CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE

Subsemnatul1) ........................................................................... ...., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, cu


2 domiciliul )/sediul .................. in judetul .........................., municipiul/orasul/comuna ........................, satul

......................, sectorul ......, cod postal ....................., str. ........................ nr. ............, bl. ............, sc. ........, et. ........., ap. .........., telefon/fax .........................., e-mail ................................, in calitate de/reprezentant al ................................................, CUI ...................................., in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, solicit emiterea autorizatiei de construire/desfiintare pentru imobilul - teren si/sau constructii -, situat in judetul .............................................., municipiul/orasul/comuna .........................., satul ...................., sectorul ......., cod postal ...................., str. ........................ nr. ......, bl. ......, sc.
3 ...., et. ......, ap. ......, Cartea funciara ) .............................................................. Fisa bunului imobil

............................................................ sau nr. cadastral .............................................................,


4 in vederea executarii lucrarilor de )

. ....................................................................................................................................................................... . ....................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................,


5 in valoare de ):

. .................................................................................................................. . Documentatia tehnica - D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (D.T.A.C. + D.T.O.E.),
6 respectiv desfiintarea constructiilor (D.T.A.D.) nr. ) ......................... din ................................ a fost elaborata de

.............................................., cu sediul in judetul .........................., municipiul/orasul/comuna .................., sectorul/satul ............................., cod postal ......................, str. ............................................ nr. ......, bl. ............., sc. ....., et. ....., ap. ........., respectiv de .............................. - arhitect/conductor arhitect cu drept de semnatura, inscris in Tabloul National al Arhitectilor cu nr. ................................................., in conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata, aflat in evidenta Filialei teritoriale .............................. a Ordinului Arhitectilor din Romania. Proiectul de arhitectura din cadrul Documentatiei tehnice D.T. (D.T.A.C. + D.T.O.E.) a fost luat in evidenta Filialei teritoriale ....................... a Ordinului Arhitectilor din Romania cu nr. ............ din .....................

___________
*) Se completeaza, dupa caz: - presedintele consiliului judetean; - primarul general al municipiului Bucuresti; - primarul sectorului ...... al municipiului Bucuresti; - primarul municipiului ...............; - primarul orasului ....................; - primarul comunei ..................

(pag. 2) Verificarea Documentatiei tehnice - D.T., in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, a fost efectuata de7): 1. Cerinta A 2. Cerinta B 3. Cerinta C 7. Cerinta Af 4. Cerinta D 5. Cerinta E 6. Cerinta F

Durata estimata a executarii lucrarilor solicitata este de ................. luni/zile, in baza prevederilor Documentatiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (D.T.A.C. + D.T.O.E.), respectiv desfiintarea constructiilor (D.T.A.D.), anexata prezentei, conform graficului de executie, semnat si parafat de proiectant, anexat prezentei. Anexez la prezenta cerere: a) Certificatul de urbanism nr. ........../................, emis de (copie); b) dovada titlului asupra imobilului - teren si/sau constructii -/extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi (copie legalizata); . .................................................................................................................... c) Documentatia tehnica - D.T.A.C./D.T.O.E./D.T.A.D., dupa caz, compusa din: . .................................................................................................................... . .................................................................................................... (2 exemplare). La elaborarea Documentatiei tehnice - D.T. au fost respectate toate procedurile de notificare a autoritatii publice pentru protectia mediului prevazute de Lege, care fac obiectul evaluarii investitiei privind efectele asupra mediului; d) avize/acorduri, studii de specialitate stabilite prin certificatul de urbanism (copie): d.1 ) avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura:
............................................. ............................................. ............................................. ...................................................... ...................................................... ......................................................

d.2 ) avize si acorduri privind securitatea la incendiu, protectia civila, sanatatea populatiei: . ............................................ ...................................................... . ............................................ ...................................................... d.3 ) avize/acorduri specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
............................................. ............................................. ...................................................... ......................................................

d.4 ) studii de specialitate (1 exemplar): . .................................................................................................................... . ...................................................................................................................; d.5 ) raport de expertiza tehnica pentru lucrari de interventie la constructii existente (1 exemplar); d.6 ) raport de audit energetic pentru lucrari de interventie in vederea cresterii performantei energetice la cladiri existente (1 exemplar); e) actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului: (copie); ............................................ ................................................. f) dovada privind achitarea taxelor legale - documentele de plata a taxelor legale in vederea autorizarii (copie); ............................................ ................................................. g) anexa la "Cererea pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare", completata cu toate elementele necesare descrierii lucrarilor pentru care se solicita autorizatia (2 exemplare).

Declar pe propria raspundere ca datele mentionate in prezenta cerere sunt exacte si ma angajez sa respect, cunoscand prevederile Codului penal privind infractiunea de fals in declaratii, autorizatia de construire si documentatia aferenta, vizata spre neschimbare
Semnatura ................... L.S.

Data .................

ANEX la Cererea pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare


Capitolul 1 - Tipuri de lucrari 1 In conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 50/1991 ): [ ] a) lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora, cu exceptia celor prevazute la art. 11 din Legea nr. 50/1991; [ ] b) lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentand monumente istorice, stabilite potrivit legii; [ ] c) lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare privind caile de comunicatie de orice fel, drumurile forestiere, lucrarile de arta, retelele si dotarile tehnico-edilitare, lucrarile hidrotehnice, amenajarile de albii, lucrarile de imbunatatiri funciare, lucrarile de instalatii de infrastructura, lucrarile pentru noi capacitati de producere, transport, distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si retehnologizare a celor existente; [ ] d) imprejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice; [ ] e) lucrari de foraje si excavari necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice si a prospectiunilor geologice, proiectarea si deschiderea exploatarilor de cariere si balastiere, a sondelor de gaze si petrol, precum si a altor exploatari de suprafata sau subterane; [ ] f) lucrari, amenajari si constructii cu caracter provizoriu, necesare in vederea organizarii executarii lucrarilor, in conditiile 1 prevazute la art. 7 alin. (1 ) din Legea nr. 50/1991; [ ] g) organizarea de tabere de corturi, casute sau rulote; [ ] h) lucrari de constructii cu caracter provizoriu, chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan; [ ] i) cimitire - noi si extinderi. [ ] j) lucrari de desfiintare a constructiilor prevazute la lit. a)-h). Capitolul 2 - Categorii de constructii ): [ ] constructii de locuinte [ ] constructii pentru institutii publice si servicii: [ ] pentru sanatate [ ] pentru asistenta sociala [ ] pentru invatamant [ ] pentru cultura [ ] pentru turism [ ] pentru culte [ ] pentru administratie si finante [ ] pentru comert [ ] pentru servicii [ ] pentru sport [ ] pentru recreere [ ] constructii agricole si zootehnice [ ] constructii industriale [ ] constructii pentru depozitare [ ] constructii pentru transporturi [ ] constructii pentru telecomunicatii [ ] constructii energetice [ ] constructii hidrotehnice [ ] constructii pentru imbunatatiri funciare [ ] constructii tehnico-edilitare [ ] constructii pentru pompieri [ ] constructii cu caracter special [ ] constructii cu functiuni comasate [ ] retele edilitare: [ ] apa [ ] canalizare [ ] energie electrica [ ] termice [ ] gaze [ ] telecomunicatii [ ] amenajari exterioare: [ ] amenajarea si consolidarea terenului [ ] strazi, alei, platforme, parcaje, garaje [ ] spatii libere si mobilier exterior [ ] spatii verzi, imprejmuiri [ ] constructii cu caracter provizoriu.
1

___________
1

) Se introduce "X" in caseta.


ANEXA

F.8
Pag3

LA CEREREA PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE

Cap. 1 TIPURI DE LucRARI-

in conforrnitate cu prevederile art.3 din Legea nr.50/1991')

a) lucrari de construire, reconstruire, consolidare, rnodificare, extindere, , schirnbare de destina\ie sau de reparare a construc\iilor de orice fel, precurn i a instala\iilor aferente acestora, cu excep\ia celor prevazute la art.11 din Legea nr.50/1991 ; b) lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precurn i orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urrneaza sa fie efectuate la construc\ii reprezentand rnonurnente istorice, stabilite potrivit legii;

o c) lucrari de construire, reconstruire, rnodificare, extindere, reparare, rnodernizare i reabilitare privind caile de cornunica\ie de orice fel, drurnurile forestiere, lucrarile de arta, re\elele i dotarile tehnico-edilitare, lucrarile hidrotehnice, arnenajarile de albii, lucrarile de irnbunata\iri funciare, lucrarile de instalalii de infrastructura, lucrarile pentru noi capacita\i de producere, transport, distribulie a energiei electrice i/sau term ice, precurn i de reabilitare i retehnologizare a celor existente;

d) irnprejrnuiri i rnobilier urban, arnenajari de spalii verzi, parcuri, pie\e i alte lucrari de arnenajare a spaliilor publice;

o e) lucrari de foraje i excavari necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice i a prospec\iunilor geologice, proiectarea i deschiderea exploatarilor de cariere i balastiere, a sondelor de gaze i petrol, precurn i a altor exploatari de suprafa\a sau subterane;
arnenajari i construc\ii cu caracter provizoriu necesare in vederea organizarii executarii lucrarilor, in condi\iile prevazute la art.?, alin.(1') din Legea nr.50/1991; h) lucrari de construc\ii cu caracter provizoriu, chiocuri, tonete, cabine, spa\ii de expunere situate pe caile i spaliile publice, corpuri i panouri de afiaj, firrnei reclarne, precurn i anexele gospodareti ale exploata\iilor agricole situate in extravilan;

o n lucrari,

o o

g) organizarea de tabere de corturi, casule sau rulote;

i) cirnitire - noi i extinderi. j) lucrari de desfiin\are a construc\iilor de la lila) - h).

Cap. 2 CATEGORII DE CONSTRUCT II 1)

o constructii
o constructii


1)

o o o o

de locuinte pentru institutii publice i servicii: pentru sanatate ' pentru asistenta sociala pentru invatamant pentru cultura pentru turisrn pentru culte o pentru adrninistra\ie i finan\e o pentru corne~ o pentru servicil o pentru sport o pentru recreere construc~i agricole ~i zootehnice construc i industriare construc ii pentru depozitare constructii pentru transporturi constructii pentru telecornunicatii construc!ii energetice '

o constructii

o o o o o o

o arnenajari

o construc ii pentru porn pieri o construclii cu caracter special o construc ii cu functiuni cornasate o rete Ie edllitare: ' '0 apa o canalizare o energie electrica o terrnlce o gaze o felecornunica\ii o o
o arnenajarea

o construclii pentru irnbunatatiri o construc ii tehnico-edilitare '

hidrotehnice

funciare

exterioare: ~i consolidarea terenului strazi, alei, platforme, parcaje, garaje o spalii libere i rnobilier .extenor spa,1I verzl, IrnpreJrnu!n . construc\1I cu caracter provlzonu

Se introduce 'X' in caseta

r,
PagA

Cap, 3 - DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE $1 CONSTRUCTIILE a) Suprafata terenului b) Situ area terenului fata de strazile adiaeente c) Proeentul de oeupare a terenului - POT
21:

mp _ exislenl exislenl _ % propus propus m. ... _ ._. _ _ _. _ _ %

d) Coeficientul de utilizare a terenului CUT:

e) Alinierea constructiilor: Corpul de eladireeel mai avansat tata de limita proprieta\iila strada se afla la Dislanlele minime ale eonstrueliilortala de veeinatalisun!: de m tala de limita de proprietatedin de m tala de limita de proprietatedin de m tala de limita de proprielatedin f) Numarul de eorpuri de cladiri mentinute g) Suprafete 4) : Constructii din care: exislente propuse _ _

desfiinlate ----rezultate _

Suprafata construita

Suprafata desfa~urata

Suprafata utila

exislente, din care: -desfiinlale -menlinute propuse TOTAL


Totalul rezulta prin insumarea suprafetelor inscrise la rubricile 'mentinute' i 'propuse'

Suprafata locuibila I nr.cam I ! ! !

h) Inaltimea constructiilor ina1limeala corni~asau strea~ina inallimea maxima a eonstrueliilor i) Numarul de niveluri

propuse (in m) CORP

CORP

CORP

CORP

CORP

CORP

CORP

CORP

Existente Propuse j) Caracteristici Sislem construcliv Fundalii


Accperi~(~arpanta! terasa)

constructive

~iaspect exterior CORP

CORP

CORP

CORP

Sistem de incalzire inveliloare (material! euloare) Finisaj exterior (material! culoare) Tamplarieexterior (material! culoare) k) Capacitati function ale ale constructiilor proiectate: Construc!ii de locuin!e ' I Oprincipale (permanente) Osezoniere (de vacanta) o penlru inehiriere Ode serviciu Ode necesitale Ode intervenlie Numar de apartamenle propuse __ , din care eu: 1 earn. 2 earn.

Osociale Ode proloeol 3 earn. 4 eam.__

5 earn

2)

Conform HGR nr.52511996

3)

Documentul national de refer/nta este STAS 490885

15

Pag.5

Constructii pentru institutii publice I) Dsanatate Nr. paturi _ Dinvalamant Nr. sali de clasa _ Dcultura Nr. locuri _ Dhoteliere Nr. camere _ Dculte Nr. locuri _ Dadministrative ~i financiare Nr. de personal _ Constructii pentru comer{, alimentatie publica i selVicii Dcomert Nr. de personal _ Dalimentalie publica Nr. locun _ Dservicii Nr. de personal _ Constructii pentru sport, recreere 1) Dsport Nr. locun _ Drecreere Nr. locuri _

Nr. consultalii Nr. locuri Nr. locuri

_ _ _

Nr. proceduri Nr. grupe

_ _

1)

Nr. de personal

Constructii pentru activitati productive 1) Dproduclie Nr. de personal _ Ddepozitare Nr. de personal _ Alte caracteristici ale capacifatilor functionale pentru constructii prop use, necuprinse in categoriile de mai sus :

I) Asigurarea utilitatilor urbane 1) Dapa Dcanalizare Dgaze naturale Dtelefonizare Aile utilitali : D m) Garaje ~i parcaje Dgaraje Dparcaje
1)

Denergie electrica Dsalubntate

o
_ _

Denergie termica Dtransport urban

o
m2 m2 m2 _ m2 _ _ _ _

Nr. locuri Nr. locun

Suprafala construita desfa~urata Suprafala construita desfa~urata m2; suprafala pietonal Numar suprafala

n) Drumuri, alei, platforme: suprafala carosabil 0) Spatii verzi Darbori taiali Darbon plantali
1)

Numar Numar

_ _

Darbon menlinuli Ospalii verzi

p) Modul de evacuare a de~eurilor r) Masuri de securitate la incendiu ~i protectie civila 5) Masuri de protectie a mediului t) Alte caracteristici specifice

Durata estimata a executarii lucrarilor este de

Iuni I zile.

iNTOCMIT
Data _

4)

'I - !n cazu/ in care ANEXA

se comp/efeaza de cafre solicifanful au/orizaliei se precizeaza nume/e i prenumele aces/uia. -In cazu/ in care ANEXA se in/ocmefe de cafre un proiec!an/ auforizaf (persoana fizica sau juridical, se precizeaza dafe/e de idenfificare, dupa caz: numele i prenumele ori nume/e firmei, nume/e i prenumele infocmi/oru/ui i se aplica fampila. 16

Pag.6

PRECIZ.4RI
privind completarea formularului "CERERE PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE f DESFIINTARE"

1) Hume/e ~i prenume/e solicitantului: -persoana fizica sau -reprezenlant al firmei (persoana juridical, cu precizarea denumirii acesteia, precum i a calita!ii solicitantului in cadrul firmei. 2) Pentru persoamj fizica, se compleleaza cu date privind domiciliul acesteia;

Pentru persoana juridica, 3) Se completeaza

se compleleaza cu dale privind sediul social al finnei.

cu date extrase din Cartea Funciara sau din Fi~a bunului imobil, dupa caz.
i oricare alte elemente

4) Se inscrie: denumirea lucrarii, capacitatea i categoria lucrarilor, precum


principale care definesc toate lucrarile prevazute

a fi autorizate.

5) Valoarea /ucriirilor se declara de catre solicitant i se stabilele, dupa caz, in func!ie de: -suprafa!a construila desfaurata a construc!iilor, ori -valoarea lucrarilor de construc!ii i insta/atii aferente, din devizul general al investifiei 6) Se completeaza a proiectantutui. cu numarul proiectului, data elaborarii, precum ~i cu date/e de identificare

7) Se comp/eteaza cu nume/e ~iprenume/e verificatorului ~inumarul certificatului de verificator.

~idomeniul de verificare, precum

NorA:

- Baza de ca/cul pentru determinarea valorii lucriiri/or de construclii ~i instalalii aferente acestora este cea evidentiatala capitolul4Chelluieli pentru investi!ia de baza, subcapitolul4. 1. - Constructii i instalatii, in confonnitate cu Struclura devizului general, aprobata prin Hotararea Guvemului nr. 28/2008 pentru aprobarea con!inutului-{;adru al documenta!iei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investi!ii i lucrari de interven!ii, coroborata cu prevederile pet. 138 alin.(l) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.S71/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile i completarile ulterioare aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile i completarile ulterioare. - Valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de ~antier va avea ca baza de ca/cul CapitolulS - Aile cheltuieli, subcapitolul S. 1 - Organizare de antier, pct.S.l.l. Lucrari de constructii, in conformitate cu Structura devizului general, aprobala prin Hotararea Guvemului nr.2812008 - raxe/e pentru emiterea autorizaliei de construire/desfiinfare se stabilesc de catre personalul de specialitate din cadrul administra!iei publice emitente, pe baza reglementarilor legale in vigoare i se comunica solicitantului, la prezentarea acestuia in vederea depunerii cererii de autorizare. Solicitanlul are obliga!ia de a anexa la cererea pentru emiterea autorizatiei documentele de plata a taxelor, communicate anterior de emilent. - Dovada achitarii taxe/or se face prin prezentarea, in copie, a documentelor de plata - care se inregistreaza i in formular la pozitia nr. 7.

17