Sunteți pe pagina 1din 2

Admirat de intreaga omenire

ca unul dintre cei mai marl


muzicieni, Beethoven a iniiltat
compozitia muzicalii la un
nou nivel recunoscut ~i inte-
grat apoi in artii. Milzica lui a
inspirat mi~carea romanticii
care a dominat vreme de multi
ani viata muzicalii.

N ascut In 1770, Intr-o p~rioada de mare


stabilitate sociala ~i ~losofica, Ludwig
van Beethoven s-a rnaturizat 1ntr-o
lurne Intoarsa pe dos din cauza revolutiei ~ia
anarhiei care domnea. Artistul avea 17 ani
cand s-a semnat Constitutia americ;ana, 19 la
caderea Bastiliei ~i 22 cand a fost ghilotinat
regele Ludovic al XVI al Frantei ~i Franta s-a
proclamat republica. Arta lui reflecta acest
tumult -atat In originalitate cat ~i 1n atmosfera
delupta ~i de triurnf final care o patrunde.
Muzica lui reflecta ~i propria sa viata: cea.
a unui barbat In permanent conflict cu traditii-
le ~i sub un continuu stres emotional, atin-
gand un imediat ~i durabil succes inegalat In
lntreaga istorie a muzicii.

Anii de debut
Tatal ~i bunicullui Beethoven erau angajati ca
muzicieni la curtea arhiepiscopului de K61n,
In ora~ul Bonn, tanarul Beethoven crescand
intr.:o atmosfera Invaluita de muzica. Talentul
sau a devenit In curand evident ~i, ca urmare,
tatal sau a Incercat sa-l exploateze ca pe un

O Un portret al lui Ludwig van Beethoven Insa: vizita s-a Incheiat brusc dupa: doar apro-
pictat de Ferdinand Schimon in 1818-1819. ximativ doua: sa:pta:mani, datorita: ve~tli ca:
cand compozitorul era in culmea gloriei. Anul mama lui Beehoven era foarte bolnava:.
urmator el a surzit ~i s-a izolat complet. Beethoven s-a relntors la Bonn ga:sind-o pe
moarte, iar pe tata:l sa:u scufundat In depresie
C O ilustra1ie a unei scene din Fide/io. ~i alcoolism.
singura opera compusa de Beethoven. Fidelio
exprima idealurile de libertate ~i de putere Vedeta in devenire
ale dragostei in lupta cu soarta potrivnica - In 1789, tana:rul Beethoven a fast obligat sa:
idealuri in care Beethoven credea cu putere. preia conducerea familiei, reu~ind sa: obtina:
pe cale juridica: juma:tate din salariul tata:lui
copil-geniu. in junie 1782, copilul Beethoven, sa:u. Acesta era consolidat de veniturile ca vio-
In varst(l de doar 11 ani rnspundea, In absel)ta lonist ~i canta:ret la clavecin In orchestrele
organistului de curte, de serviciile din capel~ locale, unde virtuozitatea lui a atras atentia
~i anul urrn~tor a fost publicat~ prima lui com- celor bogati ~i putemici din societatea din
pozitie sernnificativ~: un set format din trei Bonn. cand Joseph Haydn s-a oferit sa:-l ia la
sonate pentru pian. in prim~vara anului 1787, Viena, pentru a-i deveni profesor, prietenli lui
Beethoven a vizitat Viena, unde l-a Intalnit ~i s-au oferit sa:-l sustina: financiar. In noiembrie
a studiat scurt timp cu Mozart -la acea vreme 1792, Beethoven a plecat In capitala austriaca:,
de 31 de ani ~i la apogeul puterii creatoare - de unde nu s-a mai Intors niciodata:.

101
BEETHOVEN

00 Simfonia a treia, Eroica, de


Beethoven, a fost ini~ial dedicata lui
Napoleon ~i avea titlul Bonaparte. La
inceput, Napoleon (jos) era considerat
a intruchipa idealurile revolu~iei
franceze, promovand cauza liberta,ii ~i
a democra~iei. La incoronarea lui
Napoleon ca imparat, Beethoven a
~ters nervos dedica,ia pe care i-a
acordat-o inainte (dreapta).

fac~ parte din suita lui. Aranjamentul nu a Prin transformarea simfoniei dintr-un exer-
durat mult. inc~ dintr-o perioad~ timpurie a citiu ab~tract1ntr-o expresie a tragediei ~i a
vietii, Beethoven a manifestat o atitudine ursu- pasiunii, Beethoven a realizat propria sa revo-
z~, necooperanta, neglijandu-~i propria per- lutie. A cincea simfonie, compusa Intre 1807-
soan~ ~i dispretuind toate aparentele sociale. 08, a continuat tema dramatica, impresionand
Convenientele de la curtea printului l-au auditoriul primei reprezentatii cu "loviturile
determinat repede s~ se retrag~ in propria lui de ciocan" din masurile introductive. Totu~i, a
locuin~. Alti patroni, cum ar fi arhiducele ~aseasimfonie, Pastorala, din 1808, evoca o
Rudolf -fratele imp~ratului austriac -au des- lume emotionala diferita, de pace ~i sereni-
coperit c~ Beethoven nu putea tolera nici o tate, inspirata din dragostea fata de natura.
disciplin~ impus~ ~i au inv~tat s~ II accepte a~a O trasatura comuna tuturor operelor lui
cum.era. Beethoven nu ~i-a ascuns simpatiile Beethoven este optimismul. Acest optimism 8
republicane ~i multe din lucrarile lui au ca este surprinzator, tinand cont de faptul ca 1n
tem~ libertatea personal~ sau politic~. 1802 Beethoven era In pragul sinuciderii,
in ciuda acestei atitudini, de-a lungul dupa ce a aflat ca urma sa surzeasca.in 1809,
lntregii cariere, Beethoven s-a bazat pe gene- cariera lui de virtuoz al pianului era terminata.
rozitatea patronilor s~i aristocrati, acceptand Tratamentele medicale s-au dovedit inutile,
din partea arhiducelui o rent~ viagera oferita canalele auditive erau complet obturate ~i In
de acesta cu conditia ca artistul sa raman~ 1819 ~urzenia lui era completa.
definitiv la Viena. El a fost, de asemenea, Izolarea ~i frustrarea cauzata de surditate
admiratorul pasionat al unei serii de tinere i-au distrus viata sociala, Insa i-au clarificat
femei n~scute In familii din lnalta societate - viziunea muzicala. Lucrarile celei "de-a treia
femei care conform regulilor sociale ale perioade" sunt marcate de noi conceptii stra-
acelor vremuri nu puteau concepe o leg~tur~ lucitoare, cum ar fi Missa Solemnis,compusa
-serioas~ cu fiul unui muzician de la curte. Intre 1819-1823, unele aproape dureroase
fizic, cum ar fi Fuga cbmpusa Intre 1825-1826.
Forta conducatoare Astazi, muzica acestei perioade este conside-
Combinatia de dependent~ nedorita, fervoare rata una dintre cele mai valoroase compusa
:;( revolutionara ~i pasiune ff).lstrat~, au fost vreodata, creata de un om incapabil sa auda
~ probabil principalele motive pentru care nici macar un acord.
Beethoven nu a acceptat conventiile sociale ~i
O 24 martie 1827, Beethoven pe patul de muzicale ale vremii. Compozitiile din perioada
moarte. Se spune ca printre ultimele lui timpurie, petrecuta ia Bonn, au fost scrise In
cuvinte ar fi fost: ..Aplauda~i, prieteni, pentru maniera clasic~,apropiata de Haydn ~i Mozart,
ca acum comedia e pe sfar~ite". La funeraliile dar la vremea sosirii la Viena, el a lnceput s~
lui au participat 20000 de persoane. introduc~ in lucr~rile lui mai multe emotii ~i
sentimente -exprimate printr-un ritm alert ~i
Haydn s-a dovedit a fi o dezarru'lgire. Ca alti armonii dezechilibrate care deranjau audienta
arti~ti, el nu era pedagog ~i, In nerabdarea de obi~nuita cu un stil mai conservator.
a lnv;lta, Beethoven a apelat la alti profesori. in cea de-a treia simfonie, Eroica, scris~
Oricum, Viena a fost o revelatie, oferind opor- lntre 1803-1804,compozitorul a dus acesteten-
tunit:lti pentru un taror virtuoz. inarmat cu dinte la un nivel f~ra precedent. Initial dedicata
scrisori de recomandare date de prietenii s;li lui Napoleon ~i celebrand eroismul, simfonia
din Bonn, Beethoven a reu~it s;l se fac;l cunos- se deschide cu acorduri care sugereazaluptele
cut In cele mai selecte ~i influente cercuri, eroice, prin disonante armonice care au des-
lntr-un ora~ In care concertele particulare erau cumpanit audienta contemporan~ lui
un mod de viat;l. Oriunde a cantat, Beethoven Beethoven.in simfoniile urm~toare el autilizat
~i-a uimit auditoriul cu improvizatiile la pian. metode similare pentru a crea a tensiune care
Printul Karl Lichnowsky a ramas atat de apoi se disperseaza,se revitalizeaz~~i se cal-
impresionat Incat l-a invitat pe Beethoven s;l meaz~,dand impresia unei drame psihologice.

102