Sunteți pe pagina 1din 2

itatea paraxen

Generallu Consumu fr prosupu i fr niei, mi-agudeati cu sdzeata a pumoariei. Pliguitu, di arana i i cur angoasi, mi azvarnu cu pirifani tu calea a meau s-mi alinu tu Muntili a Ascumtilui cariti, vahi aclo, Singuritatea ca nveast di-nti, va i vindic aranili a meali nispusi! Tu limerlu ascumtu di murili adrati cu sandwich umplu cu psema a meau nostim, adaru pulitia paraen a existenei a meau! Di pi murili ali itati di Sandwich ampulusescu ascherea alu Consumu cu gugoaili di ngeu i si adrar di lcrili alu Armatolu Nvirinatu tr cari ndoi friro ti hazi tu cnticlu a loru lu au bgat: la tufechi rudzinat un et nilucrat! Yini Viitorlu, ca eflu tiisitu a corupiei, urseati Singuritatea, cari u aceam ef,si-amin tu foclu cari nu scoat fumu; tifterili iu sntu scrisi tuti praxili i luvuscu poei ahrdzi a Pulitiiei. Poei, ca tu un prstsiri antic, adar cathi dzuu, ngrupciunlu virtualu tr Muat a Pulitiiei, - Thimisirea -cara seamnili aoa sntu metaforici ngrupciunlu lu aceam: anstsiri... Easti etimsiri ti ngrupciunlu di-alithhea, ama i dari inim ti stratioi i sta pi muri si-ampuluseasc Armata Yilincioasi a generallui Consumu.

Otamaii bizirsi u ti, c sumu straili a loru luvuiti si-ascundu trupurili sntoasi di mercenari -pi dupu aradh, facu candu nu lu cunoscu eflu a loru inspectoru... Viitorlu - eflu tiisitu a Corupiei, parad la dhimarhulu a pulitiiei cu numa fr simasie Prizentu, un noat di protestu, iu iteaii di aradh nvea di ndoi tilai voluntari c easti zborlu ti stizili ndilicati sculati cu materiali urbani i ea di si zdrumin di angricarea a otamailoru. Pui di noi u ti di-alithhea a protestului: Mercenarii, nu sntu plti di multu chiro... Alunaru 2012, Tirana. (Spiru Fuchi)

S-ar putea să vă placă și