Sunteți pe pagina 1din 108

CURTEA DE CONTURI EUROPEAN

Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

RO

Raportul special nr. 5

2010

ISSN 1831-0966

Raportul special

nr. 5

2010

Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

[prezentat n temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE]

CURTEA DE CONTURI EUROPEAN

CURTEA DE CONTURI EUROPEAN 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBURG Tel. +352 4398-1 Fax +352 4398-46410 E-mail: euraud@eca.europa.eu Internet: http://www.eca.europa.eu

Raportul special

nr. 5

2010

Numeroase alte informaii despre Uniunea European sunt disponibile pe internet pe serverul Europa (http://europa.eu). O fi catalografic figureaz la sfritul prezentei publicaii. Luxemburg: Oficiul pentru Publicaii al Uniunii Europene, 2010 ISBN 978-92-9207-895-9 doi:10.2865/35993 Uniunea European, 2010 Reproducerea textului este autorizat cu condiia menionrii sursei. Printed in Luxembourg

CUPRINS
Puncte

Glosar

I-X SINTEZ

1-7

INTRODUCERE I ABORDAREA AUDITULUI

8-11 SFERA

12-114 OBSERVAII 12-46 Implementarea de ctre GAL-uri a caracteristicilor Leader pentru a obine o valoare adugat 12-46 Modul n care GAL-urile au implementat abordarea Leader a limitat potenialul de valoare adugat care se urmrete a se obine prin intermediul caracteristicilor Leader, dei Curtea a identificat o serie de exemple de bune practici 47-71 Calitatea gestiunii financiare a GAL-urilor 47-71 GAL-urile nu au acordat atenia cuvenit necesitii de a asigura eficien sau de a desfura proceduri echitabile i transparente 72-93 Gestionarea programelor Leader de ctre Comisie i statele membre 72-93 Comisia i statele membre nu au dat dovad de suficient exigen i sunt ntr-o anumit msur responsabile alturi de GAL-uri pentru limitarea valorii adugate poteniale aabordrii Leader. Comisia i statele membre nu au luat msuri suficiente pentru a limita costurile i riscurile 94-114 Activitile de monitorizare i de evaluare ale Comisiei i ale statelor membre 94-114 Comisia i statele membre nu sunt n msur s demonstreze valoarea adugat obinut ca urmare a implementrii abordrii Leader i nc nu au evaluat costurile suplimentare i riscurile implicate

115-126

Concluzii i recomandri

Anex Lista proiectelor examinate

Rspunsurile Comisiei

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

GLOSAR
Abordarea Leader : Metod prin care se urmrete ndeplinirea obiectivelor aferente politicii de dezvoltare rural a UE printr-o implementare bazat pe abordarea ascendent (de jos n sus) i nu pe abordarea descendent tradiional (de sus n jos). Leader este acronimul n limba francez pentru Liaison Entre Actions de Dveloppement de l'conomie Rurale (legturi ntre aciuni de dezvoltare rural). Axa 4 : n perioada de programare 2007-2013, sprijinul pentru dezvoltarea rural se acord prin intermediul a patru axe, care constituie grupuri coerente de msuri. Axa 4 reprezint abordarea Leader. Buna gestiune financiar : Gestiunea corect i transparent a bugetului UE n conformitate cu Regulamentul financiar i, n special, cu principiile economicitii, eficienei i eficacitii. Efectul de balast (efectul deadweight ) : Situaia n care un proiect subvenionat ar fi fost integral sau parial realizat chiar i fr ajutorul acordat. GAL : Grup de aciune local, care reprezint un parteneriat public-privat local, responsabil de elaborarea propunerii de strategie local de dezvoltare i de selectarea proiectelor. Msur : Sistem de ajutor financiar pentru punerea n aplicare a unei politici. O msur definete normele aplicabile proiectelor care pot fi finanate. Perioad de programare : Cadrul multianual de planificare i de implementare a politicilor UE, cum ar fi dezvoltarea rural; perioada curent este 2007-2013. Program de dezvoltare rural : Document elaborat de statul membru i aprobat de Comisie n vederea planificrii i a implementrii politicii de dezvoltare rural a UE. Program Leader : Document elaborat de statul membru i aprobat de Comisie n vederea planificrii i a implementrii abordrii Leader. Primul program Leader a vizat perioada 1991-1993, fiind urmat de Leader II (1994-1999). Acest audit se refer la Leader+ (2000-2006) i la axa 4 Leader (2007-2013), aceasta din urm fcnd parte din programele de dezvoltare rural. Stat membru : n contextul acestui audit, autoritile responsabile de gestionarea programelor Leader. n acest sens, statele membre desemneaz o autoritate de management. Fiecare regiune din state membre precum Germania, Spania i Italia dispune de un program separat i de o autoritate proprie de management. UE : Uniunea European. Valoare adugat : n contextul acestui audit, beneficiile rezultate n urma abordrii Leader, cum ar fi o mai bun identificare a nevoilor i a soluiilor pe plan local, un grad mai mare de angajament la nivelul prilor interesate de la nivel local i perspective mai bune de inovare.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

SINTEZ
Le a d e r e s te o m e to d p r i n c a re s e u r m rete ndeplinirea obiectivelor aferente politicii de dez voltare rural a UE printr-o implementare ascendent spre d e o s e b i re d e a b o rd a re a t ra d i i o n a l d e sce n d e nt . n co m p a ra i e c u m e to d e l e d e f i n a n a re t r a d i i o n a l e, a b o rd a re a Le a d e r presupune costuri i riscuri mai mari, c a u r m a re a u n u i n i ve l d e i m p l e m e n t a re s u p l i m e n t a r, p r e c u m i a d e l e g r i i c o n trolului bugetului UE unui numr mare d e p a r t e n e r i a t e l o c a l e ( G A L- u r i : g r u p u r i d e a c iune local). Costurile i riscurile suplimentare afe rente Leader se justific prin valoarea adugat care ar trebui s rezulte din abordarea ascendent i bazat pe par te ner iat cum ar fi, o mai bun identificare a n e vo i l o r i a s o l u i i l o r p e p l a n l o c a l, u n grad mai mare de angajament la nivelul pr ilor interesate de la nivel local i pers p e c t ive mai bune de inovare.

I.

II.

M o d u l n c a re G A L- u r i l e a u i m p l e m e n t a t abordarea Leader a limitat potenialul de v a l o a re a d u g a t c a re s e u r m re t e a s e o b i n e p r i n i nte r m e d i u l c a ra c te r i s t i c i l o r L e a d e r , d e i C u r t e a a i d e n t i f i c a t u n e l e exemple de bune practici. Abordarea ascendent s-a aplicat n mod limitat n c a z u l G A L- u r i l o r c a re a u a c o rd a t m a j o r i tatea granturilor propriilor organizaii membre; valoarea adugat potenial a parteneriatului nu s-a obinut n cazul G A L- u r i l o r a l c ro r p ro ce s d e c i z i o n a l e r a dominat de autoritile locale; puine GAL-ur i au reuit s demonstreze c stra tegiile sau proiec tele lor conineau o ino vaie sau c fceau posibil o interaciu n e n t re d i fe r i t e s e c t o a re. G A L- u r i l e n u s-au concentrat pe ndeplinirea obiectivelor cupr inse n strategiile lor locale.

I V.

V.

III.

Cur tea a examinat n ce msur imple m e nt area abordr ii Leader a per mis obi nerea unei valori adugate, minimiznd n acelai timp r iscur ile pentru buna gestiune financiar. Cur tea a evaluat perf o r m a n a G A L- u r i l o r n c e e a c e p r i v e t e implementarea programelor Leader+ p e n t r u p e r i o a d a 2 0 0 0 - 2 0 0 6 , p e n t r u c a re u l t i m e l e c h e l t u i e l i s - a u e fe c t u at n 2 0 0 9 . Cu r te a a evaluat, n egal msur, strate g i i l e e l a b o r a t e d e G A L- u r i p e n t r u a x a 4 , strategii n care sunt expuse planur ile lor p r i v i n d i m p l e m e n t a re a a b o rd r i i Le a d e r n p e r ioada 2007-2013.

D e a s e m e n e a , Cu r t e a a c o n s t a t a t d e f i c i ene legate de buna gestiune financiar a G A L- u r i l o r. n s p e c i a l , u n e l e G A L- u r i a u a c o rd a t g r a n t u r i p e n t r u p ro i e c t e f r s i a n c o n s i d e r a re a s p e c t u l re fe r i t o r l a eficien. Procedurile nu au fost ntotdeauna transparente i nu demonstrau n m o d s u f i c i e nt f a p t u l c d e c i z i i l e l u ate d e GAL-ur i aveau o baz obiec tiv, lipsit de o r i c e c o n f l i c t d e i n t e re s e. Ac e s t e d e f i c i e ne s u n t a s e m n to a re ce l o r s e m n a l a te deja de Cur te n Rapor tul anual privind exerciiul 2000. Comisia i statele membre nu au dat dovad de suficient exigen i sunt n t r - o a n u m i t m s u r re s p o n s a b i l e a l t u r i d e G A L- u r i p e n t r u l i m i t a r e a v a l o r i i a d u g a t e p o t e n i a l e a a b o r d r i i Le a d e r. Comisia i statele membre nu au luat msuri suficiente pentru a limita costur i l e i r i s c u r i l e. L a z e c e a n i d e l a a u d i t u l desfurat anterior de Curte referitor l a L e a d e r, c o n t i n u s e x i s t e a c e l e a i deficiene.

VI.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

SINTEZ
VII.
Comisia nu a demonstrat nc eficacitat e a s a u e f i c i e n a c h e l t u i e l i l o r, v a l o a r e a adugat obinut prin implementarea a b o rd r i i Le a d e r, m s u ra n c a re r i s c u r i l e c u n o s c u te s - a u co n c re t i z a t s a u co s t u r i l e re a l e ale implementr ii respec tive.

X.

VIII.

Avnd n vedere deficienele persistente, Curtea recomand Comisiei i statelor membre s clarifice dispoziiile viznd reducerea riscului privind efectul de balast i s ia toate msurile n vederea respectrii acestora, precum i s se asigure c procedurile de selecie a p ro i e c te l o r s e re a l i ze a z n co n d i i i d e obiectivitate i se consemneaz n mod corespunztor i c principiul de parteneriat este respectat n practic. Este nevoie de proceduri solide prin care s se evite or ice r isc de conflic t de interese, astfel nct s se asigure conformitatea c u R e g u l a m e n t u l f i n a n c i a r. Ac e a s t a p re s u p u n e n to c m i re a d e d e c l a ra i i d e i n te re s e, n e p a r t i c i p a re a l a s e l e c i a i e va l u a r e a p r o i e c t e l o r, p r e c u m i s e m n a l a r e a cazurilor de posibil conflict de interese a u to r i tii de management. Pentru restul per ioadei 2007-2013, Comisia ar trebui s se asigure c statele m e m b r e c e r G A L- u r i l o r s s t a b i l e a s c obiective msurabile, specifice zonei n cauz, care s poat fi atinse prin progra m u l Le a d e r. S t ate l e m e m b re a r t re b u i s ce a r G A L- u r i l o r s r s p u n d d e n d e p l i n i rea obiec tivelor strategice locale ale a c e s t o r a , d e o b i n e re a u n e i v a l o r i a d ug a t e p r i n i n t e r m e d i u l a b o r d r i i L e a d e r, p r e c u m i d e e f i c i e n a c h e l t u i e l i l o r a fe rente granturilor i a cheltuielilor de ex p l o atare.

Ac tivitile de monitor izare ar trebui reo rientate spre valoarea adugat a abord r i i L e a d e r, p r e c u m i s p r e e f i c i e n i e f i c a c i t ate i n co m p l e t a re a l o r a r t re b u i s se aduc date obinute pe baza unor sisteme de supraveghere i de control, a s t fe l n c t Co m i s i a s d i s p u n d e i n fo rm a i i s u f i c i e nte, f i a b i l e i re l e va nte p e n tru a putea rspunde de valoarea adugat i de buna gestiune financiar n ceea ce pr ive te programele Leader.

IX.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

INTRODUCERE
1.
Leader reprezint metoda de jos n sus (ascendent) de imple mentare a politicii de dez voltare rural. Prezint apte carac te r i s tici (a se vedea figura 1 ). Spr ijinul financiar se acord unor gr u p u r i d e a c i u n e l o c a l ( c u n o s c u te, n g e n e ra l, s u b d e n u mirea de GAL) n scopul implementr ii unor strategii locale de dez voltare, n special prin atribuirea de granturi unor proiec te l o c a l e 1 ( a s e ve d e a a n e xa p e n t r u e xe m p l e d e p ro i e c t e f i n a n ate ) . G A L- u r i l e re p re z i nt p a r te n e r i ate nt re re p re ze nt a n i a i s e c t o r u l u i p u b l i c i c e l p r i v a t ( s a u n o n p ro f i t ) d i n c o m u n i t i r u rale de dimensiuni reduse 2 .
1

Granturile sunt cofinanate de

UE i de autoritile publice din statele membre n cauz. n cele mai multe cazuri, grantul acoper doar o parte din cheltuielile totale ale proiectului, beneficiarul trebuind i el s contribuie. Cheltuielile de funcionare ale GAL-urilor trebuie de asemenea cofinanate de UE i de autoritile naionale sau regionale.
2

Comuniti rurale cu un numr de

pn la 150 000 de locuitori.

F igu r a 1

C e l e a pte c a r acte r i s tici - c h eie a l e a b o r d r ii Le a de r

Elaborarea i implementarea de jos n sus a strategiilor Strategii locale de dezvoltare axate pe zon Parteneriate public-privat locale: GAL-uri

Interconectare prin reele

Abordarea Leader

Aciuni integrate i multisectoriale

Cooperare

Inovare

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

2.

 eglementrile UE prevd obiec tivele politicii i cadrul juridic. R St atele membre stabilesc programele naionale sau regionale pentru implementarea abordrii Leader, care sunt aprobate de Comisie. Potenialele GAL-uri elaboreaz strategii locale n concordan cu cerinele de la nivel naional sau regional i depun la autoritile n cauz cereri de finanare. Statele membre sunt re s p o n s a b i l e d e s e l e c i a G A L- u r i l o r, d e p l a t a a j u t o r u l u i U E i acofinanr ii naionale, precum i de monitor izarea i contro l u l i m p l e m e n t r i i . G A L- u r i l e s u n t r e s p o n s a b i l e d e s e l e c t a r e a proiec telor care urmeaz a fi finanate. n unele state membre, re s p o n s a b i l i t a t e a s e l e c t r i i p ro i e c t e l o r n l i m i t a u n e i a l o c r i f i n a n c i a r e a n u a l e r e v i n e G A L- u r i l o r, p r e l u c r a r e a c e r e r i l o r d e grantur i i plata grantur ilor fiind efec tuate de autor itile na i o nale sau regionale. Alte state membre aloc GAL-ur ilor res p o n s a b i l i t ate a p e nt r u nt re g u l p ro ce s, p re v z n d u - s e b u g e te a n uale sau multianuale pentru plata grantur ilor. rima perioad a programului Leader a debutat n 1991 ca oiniP i a t i v c o m u n i t a r i a fo s t u r m a t d e Le a d e r I I ( 1 9 9 4 - 1 9 9 9 ) i de Leader+ (2000-2006) 3 . D ei teoretic per ioada Leader+ s-a ncheiat n 2006, implementarea proiec telor i cheltuielile afe re nte au putut continua pn la mijlocul anului 2009. Existau 8 9 3 de GA L-ur i pentru Leader+ n statele UE-15 i 281 n noile s t a t e m e m b re. Co n t r i b u i a f i n a l d i n p a r t e a U E l a p ro g r a m u l Le ader+ va fi n jur de 2,1 miliarde de euro. ncepnd din 2007, Leader a fost integrat n regulamentul pr ivind dez voltarea rural 4 n calitate de abordare alternativ pent r u ndeplinirea obiec tivelor aferente celor trei axe generale a l e politicii (a se vedea caseta 1 ).

Statele membre noi puteau

implementa o msur similar din cadrul programelor lor operaionale de dezvoltare rural din perioada 2004-2006.
4

Regulamentul (CE) nr. 1698/2005

al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rural acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rural (FEADR) (JO L 277, 21.10.2005, p. 1).

3.

4.

C a s eta 1

C e l e pat r u axe a l e p o l iticii de dezv o lta r e r u r a l pent r u pe r i o a d a 2 0 0 7 - 2 0 1 3


Axa 1 : msuri avnd ca obiectiv ameliorarea competitivitii agriculturii i a silviculturii prin sprijinirea restructurrii, a dezvoltrii i a inovaiei. Axa 2 : msuri avnd ca obiectiv ameliorarea mediului i a spaiului rural, prin sprijinirea gestionrii terenurilor. Axa 3 : msuri avnd ca obiectiv ameliorarea calitii vieii n mediul rural i promovarea diversificrii activitilor economice. Axa 4 : utilizarea abordrii Leader pentru ndeplinirea obiectivelor aferente axelor 1-3 .
Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

10

5.

 n 2007 i la nceputul anului 2008, Comisia a aprobat major i tatea programelor de dez voltare rural, naionale i regionale, p e ntru per ioada 2007-2013. Pn la sfr itul anului 2009, sta te l e membre selec taser peste 2 000 de GAL-ur i pentru axa 4. Cheltuielile UE planificate pentru axa Leader n cadrul per ioa dei de programare curente nsumeaz n jur de 5,5 miliarde de euro (a se vedea figura 2 ) 5 , la care se mai adaug cofinanarea p u blic naional n valoare de 3,4 miliarde de euro. poteza pe care se bazeaz abordarea Leader este c se obine I ovaloare adugat n comparaie cu implementarea tradiional descendent 6 . Abordrile ascendente i interac iunea dintre d i fer ite sec toare la nivel local ar trebui s mobilizeze potenia l u l l o c a l. G r u p u r i l e l o c a l e a r t re b u i s f i e ce l e m a i n m s u r s identifice soluii locale integrate i inovatoare la probleme l o c ale, fa de care pot avea o capacitate de reac ie mai mare. Pa r ticiparea la procesul decizional local ar trebui s genereze e nt u z i a s m i u n a n g a j a m e nt s p o r i t, p u t n d, a s t fe l, d e te r m i n a p e p l a n l o c a l o d e z vo l t a re r u r a l m a i b u n , m a i s u s te n a b i l 7 . Obinerea implicrii comunitii prin abordarea ascendent p o ate de asemenea duce la un impac t mai puin tangibil, cum ar fi consolidarea capacitilor i autonomizarea populaiei lo c a l e 8 (a se vedea figura 3 ).

Axa 4 (Leader) reprezint ntre 5%

i 11 % din cheltuielile planificate ale programelor de dezvoltare rural din statele membre UE-15 i minimum 2,5 % n cadrul programelor aferente noilor state membre.
6

n cazul metodelor de sus n jos

(descendente), autoritile naionale

6.

sau regionale sunt cele care definesc msurile n materie de cheltuieli i criteriile de selecie a proiectelor, iar personalul lor este nsrcinat cu evaluarea propunerilor de proiecte i cu luarea deciziilor referitor la atribuirea granturilor. Anumite sarcini din cadrul sistemelor de ajutor naionale sau regionale pot fi efectuate de personalul din birouri locale.
7

Conform fiei informative

aComisiei Europene, Abordarea Leader, conceptul fundamental din spatele abordrii Leader este c [] strategiile de dezvoltare sunt mai productive si mai eficiente, dac sunt decise i implementate la nivel local, de ctre actorii locali.

n rspunsul Comisiei la Raportul anual privind exerciiul 2000 se precizeaz c rezultatele

obinute n cadrul Leader n ceea ce privete consolidarea capacitilor i autonomizarea populaiei locale ar trebui considerate ca genernd o valoare adugat suplimentar pentru comunitatea rural.

F igu r a 2

F o ndu r i U E p r o g r a m ate pent r u ax a 4 Le a de r ( 2 0 0 7 - 2 0 1 3 ) , pe s tate m e m b r e


900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
Au st Be ria Bu lgi lg a Re ar pu C bl ip ia i Da ca C ru ne eh m a Es rca t o Fin n la ia nd F Ge ran a rm a an Gr ia Un ecia ga Irl ria an d It a Le alia to Lu Litu nia xe an m ia b M urg ril a e lt de a P Jo Po olo s rtu nia Ro gal m ia Sl ni o a Sl vac ov ia e Sp nia Re S ania ga ue tu dia lU ni t

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

(milioane de euro)

11

7.

 A L- u r i l e r e p r e z i n t u n n i v e l d e i m p l e m e n t a r e s u p l i m e n t a r, G ce ea ce antreneaz anumite costur i. D elegarea procesului de cizional ctre par teneriatele locale presupune de asemenea riscuri pentru buna gestiune financiar a fondurilor UE din perspectiva corectitudinii, a transparenei i a obligaiei de a r s p u n d e d e g e s t i u n e, p re c u m i d i n p e r s p e c t i v a e c o n o m i c i t ii, a eficienei i a eficacitii. n cadrul auditului anter ior re alizat de Cur te cu pr ivire la programul Leader, n scopul R ap o r tului anual pr ivind exerciiul 2000 9 , s-au identificat o ser ie d e deficiene grave refer itor la gestiunea financiar efec tuat d e GAL-ur i: r iscul pr ivind efec tul de balast ca ur mare a acordrii retroac tive de granturi proiec telor de ctre GA L-uri; lipsa d e transparen n procesul de selec ie a proiec telor ; posibile co n f l i c te d e i nte re s e ; c h e l t u i e l i d e ex p l o at a re r i d i c ate i p ro c e d u r i d e l u n g d u r a t . Co m i s i a a r s p u n s d e c l a r n d c e s t e c o n t i e n t d e r i s c u r i . R e a c i a p r i n c i p a l a Co m i s i e i a fo s t d e ancuraja bunele prac tici i buna gestiune financiar pr in furn i zarea de ndrumr i i pr in s chimbul de infor maii 1 0 .

Raportul anual privind exerciiul

financiar 2000, punctele 3.96-3.112 (JO C 359, 15.12.2001).


10

Acest aspect este dezvoltat la

punctele 72-77 i punctele 104-106.

F igu r a 3

R o lu l G AL - u r i lo r n i m p l e m enta r e a a b o r d r ii Le a de r

Care sunt sarcinile GAL?

Cum pot entitile GAL s produc o valoare adugat?

Ce anume pot realiza GAL-urile?

Strategii mai bune Implicarea diferitelor sectoare socioeconomice din comunitatea local. Elaborarea unor strategii locale integrate. Selectarea proiectelor de implementare a strategiilor locale i acordarea de granturi proiectelor respective. Asigurarea schimbului de informaii i de experien prin intermediul raportrii, al interconectrii i al cooperrii. o mai bun evaluare a nevoilor locale; o mai bun identi care a soluiilor poteniale, integrate i inovatoare de pe plan local; O mai bun implementare o mai bun selecie a proiectelor; o monitorizare mai atent i o capacitate de reacie mai mare; un angajament sporit i entuziasm.

Obinerea unor realizri i a unor rezultate precise n cadrul activitilor i al proiectelor n cauz.

Impact: ndeplinirea obiectivelor UE de dezvoltare rural, astfel cum au fost acestea transpuse n strategia local.

Impact indirect: o mai bun desfurare a altor activiti locale (din afara cadrului programului Leader).

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

12

SFERA I ABORDAREA AUDITULUI


8.
 up cum s-a menionat anterior, abordarea Leader determin D costur i i r iscur i suplimentare fa de unele metode mai tradi i o nale, centralizate, de implementare a politicii de dez volta re r u r a l , n s , n e g a l m s u r , a re p o te n i a l u l d e a p ro d u ce o valoare adugat pr in inter mediul celor apte carac ter istici Leader. Aceasta duce la ntrebarea de audit formulat de Cur te: Leader a fost implementat astfel nct s se obin o valoare ad ug at, reducndu-se la minimum riscurile p entru buna gestiune f i n anciar? A u ditul Cur ii a avut la baz ur mtoarele elemente: o c h e s t i o n a re d e a u d i t c o m p l e t a t e d e u n e a n t i o n a l e a t o r i u de 202 GA L-ur i din 23 de state membre; o o examinare a documentaiei pentru 27 dintre aceste GAL-uri; o a u d i t l a f a a l o c u l u i i e xe m p l e d e s t u d i i d e c a z p e n t r u 1 3 d i nt re a ce s te G A L- u r i i p e s te 6 0 d e p ro i e c te t i p i ce p e nt r u gama de proiec te finanate de GAL-urile n cauz (a se vedea lista de proiec te din a nex ); o audit al autoritilor de management ale celor 11 programe Leader vizate, programe care constituie mpreun peste 40% din fondur ile EU programate pentru per ioada 2007-2013; o audit al ac tivitilor Comisiei n legtur cu Leader. n prima jumtate a anului 2009, perioada n care s-au desfurat ac tivitile de audit pe teren, GAL-ur ile ncheiaser recent i m p l e m e n t a r e a s t r a t e g i i l o r l o r l o c a l e d e d e z v o l t a r e Le a d e r + 2 0 0 0 - 2 0 0 6 1 1 i f u s e s e r s e l e c t a t e d e s t a t e l e m e m b re p e b a z a strategiilor lor pentru axa 4, n care sunt expuse planurile a ce s to ra p r i v i n d i m p l e m e nt a re a a b o rd r i i Le a d e r n p e r i o a d a 2007-2013. Cu excepia Germaniei i a regiunii Aragon (Spania), GAL-urile nu demaraser nc procesul de implementare a strate giilor lor pentru axa 4.
11

GAL-urile din Polonia au

implementat programe Leader+ de tranziie, care nu erau comparabile cu cele din alte state membre.

9.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

13

1 0 . Cur tea a desprins din legislaie i dintr-un numr de documen-

12

n special, Comunicarea Comisiei

te i p u b l i c a i i a l e Co m i s i e i o s e r i e d e c r i te r i i p r i v i n d b u n e l e practici 12 . Cur tea a examinat per formana GAL-urilor selectate, pentru perioada aferent Leader+, att n func ie de aceste crite r ii, ct i din perspec tiva strategiilor acestora pentru axa 4. Au d i t u l s - a d e s f u r a t l a s e d i i l e G A L- u r i l o r p e n t r u a p e r m i t e o ex a m i n a re a nt re gi i d o c u m e nt a i i re l e va nte, p re c u m i d i s cuii cu personalul i membrii GAL cu privire la context i la s t r a t e g i a a d o p t a t . Pr o i e c t e l e s e l e c t a t e a u fo s t v e r i f i c a t e d e asemenea la faa locului i au avut loc inter viuri cu promotorii d e proiec te.

ctre statele membre din 14 aprilie 2000 de stabilire a orientrilor pentru iniiativa comunitar privind dezvoltarea rural (Leader+) (JO C 139, 18.5.2000, p. 5) i articolele 61-65 din Regulamentulnr.1698/2005.

Pe ntru cazur ile n care s-au identificat fie deficiene, fie bune prac tici, s-a procedat la examinarea infor maiilor aferente pr i v i nd evaluarea i monitor izarea la nivel regional sau naional, precum i la examinarea procedurilor i a sistemelor de control aferente pentru a se deter mina n ce msur prac ticile sau de f i c i e n e l e r e s p e c t i v e e r a u r e p r e z e n t a t i v e. Cu r t e a a e x a m i n a t p e r for mana Comisiei i a statelor membre n ceea ce pr ivete a c t i v i t i l e l o r d e g e s t i o n a re, d e m o n i to r i z a re, d e e va l u a re i d e s u p r ave g h e re re fe r i to r l a Le a d e r p e b a z a p ro gr a m e l o r n a i o n a l e i re gi o n a l e i a n o r m e l o r o p e r a i o n a l e, p re c u m i p e baza rezultatelor inspec iilor, a rapoar telor de implementare i a evalurilor. Auditul a inclus evaluarea desfurat de Comisie cu privire la axa 4 a celor 11 programe de dez voltare rural v i z ate i GA L-ur ile selec tate de statele membre pentru axa 4.

1 1 . Obser vaiile sunt struc turate n func ie de principalele respons a biliti, dup cum ur meaz: o o o o implementarea de ctre GA L-ur i a carac ter isticilor Leader ; calitatea gestiunii financiare efec tuate de GA L-ur i; g e s t i o n a re a d e c t re Co m i s i e i d e c t re s t a t e l e m e m b re aprogramelor Leader ; a c t i v i t i l e d e m o n i to r i z a re i d e e va l u a re a l e Co m i s i e i i ale statelor membre.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

14

Ta be l u l 1

G AL - u r i l e s e l ectate i bugete l e pent r u i m p l e m enta r e a s t r ategii lo r pent r u ax a 4


(milioane de euro)
Referin GAL Stat membru (regiune) Bugetul pentru axa 4 2007-2013 1 2,6 5,4 14,6 6,5 7,1 3,9 1,5 3,2 7,6 5,9 4,3 2,1 6,0

DE-BY DE-MV IE EL ES-A ES-CM FR (PL) FR (LR) IT-TOS HU PL (WP) PL (W) PT

Germania (Bavaria) 2 Germania (Mecklenburg-Pomerania Occidental) 2 Irlanda Grecia Spania (Aragon) Spania (Castilia-La Mancha) Frana (Loara) Frana (Languedoc-Roussillon) Italia (Toscana) Ungaria Polonia (Pomorskie) Polonia (witokrzyskie) Portugalia

1 2

Inclusiv cofinanarea naional sau regional. Alocri orientative.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

15

OBSERVAII
 m p l e m enta r e a de ct r e G AL - u r i I a c a r acte r i s tici lo r Le a de r pent r u a o bine o va lo a r e a dug at
M o du l n c a r e G AL - u r i l e au i m p l e m entat a b o r d a r e a Le a de r a l i m itat p oteni a lu l de va lo a r e a dug at c a r e s e u r m r ete a s e o bine p r in inte r m ediu l c a r acte r i s tici lo r Le a de r , dei C u r te a a identific at o s e r ie de exe m p l e de bune p r actici Abordarea
ascendent

1 2 . Ab ordarea ascendent ur mrete s ncurajeze par ticiparea la

d e z v o l t a r e a r u r a l l o c a l p r i n i m p l i c a r e a c o m u n i t i i l o c a l e, agrupurilor de interese sociale i economice i a reprezentanilor instituiilor publice i private. Comunitatea local ar trebui s fie implicat n procesul de identificare a celei mai relevante s t rate gi i l o c a l e i n i m p l e m e nt a re a a c t i v i t i l o r ( p ro i e c te l o r ) n e ce s a re p e n t r u n d e p l i n i re a o b i e c t i ve l o r a fe re n te s t r a te gi e i l o c ale.

To ate G A L- u r i l e a u o b i n u t u n a n u m i t gra d d e i m p l i c a re a co m u n i t i i l o c a l e, n s u n e l e d i n t re e l e a u a co rd a t m a j o r i t a te a gra ntur ilor din cadrul Leader+ propr iilor organizaii membre

1 3 . GAL-urile au apelat la diverse mijloace pentru a informa comu -

n i t a t e a l o c a l c u p r i v i re l a p o s i b i l i t i l e d e a o b i n e g r a n t u r i p e ntru proiec te: n cadrul unor reuniuni i a unor evenimente publice, prin intermediul unor brouri i al unor publicaii, p e s i t e - u r i l e G A L- u r i l o r n c a u z , p r e c u m i p r i n i n t e r m e d i u l membrilor GAL-urilor. Astfel, GAL-urile nu numai c au rspuns ce rer ii existente de grantur i, ci este posibil s fi ncurajat, de a s emenea, ali ac tor i locali s aib n vedere noi investiii sau a l t e p ro i e c t e. D e e xe m p l u , G A L d i n To s c a n a ( I t a l i a ) d i s p u n e a d e u n p u n c t d e i n fo r m a re n i n c i n t a c a m e re i d e c o m e r l o c a l e . Pr o g r a m e l e Le a d e r a u fo s t m e d i a t i z a t e d e a s e m e n e a p r i n intermediul presei locale i al panourilor plasate la locul de r e a l i z a r e a p r o i e c t e l o r. n U n g a r i a , G A L a s p o r i t v i z i b i l i t a t e a programului Leader cu ajutorul unor pancar te situate la intra re a n fiecare sat.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

16

13

n Grecia, normele naionale

interziceau acordarea unui astfel de sprijin din momentul n care se publica cererea oficial de propuneri de proiecte. Onorariile pltite consultanilor de ctre fiecare dintre promotorii de proiecte intervievai variau ntre 1 200 i 3 500 de euro pentru pregtirea cererilor de granturi.

Foto 1: Ungaria - Pancarte care informeaz c satul a participat la programul Leader

1 4 . D e

a s e m e n e a , t o a t e G A L- u r i l e d i s p u n e a u d e b i ro u r i l o c a l e, a l cror personal furniza sprijin promotorilor de proiecte n scopul pregtirii cererilor de granturi 13 . Acest ser viciu de consultan grat u i t a re p re ze nt at u n f a c to r i m p o r t a nt d e n c u ra j a re a d e punerii cererilor de granturi, avnd n vedere c unii promotori fr experien, n special promotori de proiec te de dimensiuni reduse, ar fi putut fi, altfel, descurajai de procedurile complexe i de lung durat (a se vedea punc tul 70).

1 5 . n timp ce numeroase proiec te au beneficiat de granturi pentru

o b i e c t i v e c l a r d e f i n i t e, i a n u m e p e n t r u i nv e s t i i i , s t u d i i s a u e ve n i m e nte, u n e l e G A L- u r i a u d at d ova d d e i n i i at i v i s - a u i m p l i c a t n a c t i v i t i d e co o p e ra re c u a c to r i l o c a l i n ve d e re a discutr ii i a elaborr ii unor proiec te cu o dimensiune strate gic mai mare pornind de la primele idei. De exemplu, n Meckl e n b u rg - Po m e r a n i a O c c i d e n t a l (G e r m a n i a ) , G AL a c o n s t i t u i t g r u p u r i d e l u c r u , d e n u m i t e c e l u l e d e i n o v a r e, c u s c o p u l d e andruma i de a sprijini promotori de proiec te mai complexe. G A L d i n I r l a n d a a a n g a j a t a g e n i d e d e z vo l t a re, a c ro r s a r c i n era de a identifica i de a dez volta n mod intens idei de p roiec te care ur mau s contr ibuie la ndeplinirea obiec tivelor s t rategiei (a se vedea caseta 2 ).

C a s eta 2

R o lu l ageni lo r de dezv o lta r e pent r u p r o iecte , din c a d r u l G AL din I r l a nd a


Agenii de dezvoltare erau responsabili de analiza, identificarea, elaborarea, stimularea i promovarea de activiti i de iniiative. Agentul responsabil de sectorul alimentar, de exemplu, era nsrcinat cu dezvoltarea i marketingul mrcii regionale pentru produse alimentare locale, cu dezvoltarea unor iniiative agricole alternative etc. Agentul n cauz dispunea de un blog activ, organiza i participa la reuniuni i evenimente, ncuraja i asista dezvoltarea unor proiecte derulate de ctre specialiti din sectorul alimentar.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

17

1 6 . To a t e

G A L- u r i l e a u d i t a t e a u a t r i b u i t g r a n t u r i u n o r p r o i e c te promovate de propriile organizaii membre. Programul Leader+ implementat de GAL din Bavaria (Germania) a implicat d o ar 12 promotor i de proiec te difer ii, dintre care ase aveau o l e g t u r d i re c t c u G AL- u l n c a u z . Pe nt r u a s e d i nt re ce l e 11GAL-uri din cadrul Leader+, astfel de granturi au reprezentat nt re 50 % i peste 90 % din total (a se vedea figura 4 ). Gran t u r i l e d i s p o n i b i l e p e n t r u c e i l a l i m e m b r i a i co m u n i t i i e r a u, a s t fe l, re d u s e, ce e a ce a l i m i t at p o s i b i l i t i l e a ce s to ra d e a s e i m plica pr in derularea unor proiec te.

F igu r a 4

G r a ntu r i pe c a r e G AL - u r i l e i l e - au at r ibuit lo r i p r o p r ii lo r o r g a niz aii m e m b r e 1

100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0%

75 %

66 %

48 %

47 %

54 %

56 %

DE-BY

ES-A
% din cheltuielile publice

ES-CM

FR (PL)

FR (LR)
% din proiecte

PT

I nclusiv organizaii n care unii membri ai GAL-urilor aveau un interes direct. Datele pentru regiunea Aragon exclud granturile pentru ntreprinderi mici individuale al cror promotor era membru al GAL. Politica privind calitatea de membru al GAL ncurajeaz implicarea comunitii, posibilitile de participare fiind nelimitate (a se vedea punctul 19).

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

18

1 7 . To ate GAL-ur ile au implicat, ntr- o msur sau alta, comunita

14

Articolul 62 din Regulamentul(CE)

t e a l o c a l n e l a b o r a r e a s t r a t e g i i l o r p e n t r u a x a 4 . G A L- u r i l e din Frana ( Languedoc -R oussillon) i Bavar ia au organizat ate l i e re te m at i ce n c a d r u l u n u i p ro ce s p a r t i c i p at i v c u s co p u l d e a identifica, pentru zona n cauz, punctele for te, punctele slabe, opor tunitile i riscurile (SWOT strengths, weaknesses, o p p o r t u n i t i e s a n d t h re a t s ) i d e a d e z b ate s t rate gi a d e u r m at. Toate GAL-ur ile au organizat reuniuni publice pentru a fur niza explicaii cu privire la programul Leader i pentru a colecta idei pentru proiec te, ns n Toscana, I rlanda, Por tugalia i CastiliaLa M ancha (Spania), nu era clar n ce mod sau n ce msur ac tivitile de consultare influenaser analiza SWOT a GA L-urilor sau procesul de stabilire a obiectivelor strategiei locale. Scopul pr incipal al acestor ac tiviti de consultare a fost de astimula i a e va l u a n i ve l u l d e ce re re p e nt r u d i fe r i te l e m s u r i , p re c u m i de a colec ta propuner i de proiec te.

nr. 1698/2005: GAL ar trebui s constituie un grup reprezentativ de parteneri din diverse medii socio economice prezente la nivel local pe teritoriul n cauz. La nivel decizional, partenerii economici i sociali, precum i reprezentanii societii civile, cum ar fi fermierii, femeile din mediul rural, tinerii, precum i asociaiile acestora, trebuie s reprezinte cel puin 50 % din parteneriatul local.

Par teneriatele

public-privat locale

1 8 . U n a

d i n t r e c a r a c t e r i s t i c i l e - c h e i e a l e a b o r d r i i Le a d e r o c o n s t i t u i e f a p t u l c l u a re a d e c i z i i l o r n u a r t re b u i s re v i n a u to r i t i l o r p u b l i c e, c i u n u i p a r t e n e r i a t l o c a l m a i e x t i n s, n c a re administraia local este implicat, ns nu deine votul majo ritar 14 . Implicarea comunitii poate fi sporit acordnd tuturor pr ilor interesate locale posibilitatea de a face par te din GA L i asigurndu-se c toi ac tor ii- cheie locali sunt reprezentai.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

19

Nu toate GAL-urile au reuit s creeze un par teneriat public-privat eficace d i n Po l o n i a i A r a g o n e r a u a s o c i a i i c u p o l i t i c i d e par ticipare deschis, prin care se ncuraja aderarea oricrui re z ident sau a or icrei organi zaii interesate de la nivel local. G A L din Aragon, de exemplu, numra n jur de 500 de membr i (a se vedea tabelul 2 ). n schimb, n Grecia, numrul membrilor GA L era mai mic, ace tia adernd pe baz de invitaie, ceea ce a re ca efec t potenial excluderea altor organizaii i rezideni de pe plan local care ar fi putut aduce o contr ibuie supliment a r la par tener iatul n cauz (a se vedea caseta 3 ).

1 9 . G A L- u r i l e

Ta be l u l 2

Co m p o nena G AL - u r i lo r c r e ate pent r u Le a de r +

DE-BY

DE-MV

IE

EL

ES-A

ES-CM

FR (PL)

FR (LR)

IT-TOS

HU

PT

Numrul de membri GAL

20

13

16

15

484

46

78

49

15

41

22

din care, membri ai comitetului decizional

11

13

16

16

20

20

22

13

21

C a s eta 3

Co m p o nena G AL din G r eci a

Aderarea la GAL-ul creat pentru Leader+ se efectua pe baz de invitaie, actorii locali fiind reprezentai n numr mic, iar modul n care GAL era structurat putea permite sectorului public s influeneze luarea deciziilor. GAL era organizat sub forma unei societi cu 15 acionari, iar municipalitile locale deineau 97 % din capitalul social. Consiliul de administraie, format din nou reprezentani ai principalelor municipaliti (n majoritatea cazurilor, primarii), a numit un comitet nsrcinat cu luarea deciziilor cu privire la cererile de granturi pentru proiecte. Acest comitet era compus din reprezentani a trei municipaliti i apatru alte organizaii: camera de comer, o asociaie de fermieri ecologici, o asociaie a femeilor i oorganizaie de cercetare.
Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

20

2 0 . Pentru toate GAL-urile auditate, printre membrii acestora se nu-

m rau reprezentani a difer ite sec toare i grupur i, n general, reprezentani ai autoritilor locale, ai sec torului turismului, ai sec torului agriculturii i ai micilor ntreprinderi. Toate GAL-urile numrau femei n rndul membrilor comitetelor decizionale. Populaia tnr reprezint unul dintre principalele grupuri-int v i z ate d e p o l i t i c a d e d e z vo l t a re r u ra l a U E, i a r i m p l i c a re a s a n procesul decizional poate garanta faptul c sunt luate n considerare nevoile i opor tunitile acestui segment al populaiei n mod adec vat i c se implementeaz soluii corespunztoare. Populaia tnr era reprezentat doar n apte dintre cele 13 GA L-ur i din cadrul axei 4, iar n comitetele decizionale a c e a s t a e r a re p re z e n t a t d o a r n c a z u l G A L- u r i l o r d i n S p a n i a i U n g a r i a ) . Al te G AL- u r i a u d e c l a rat c n u ex i s t a u o rg a n i z a i i d e t i n e re t n z o n a n c a u z , n s n i c i n u l u a s e r v re o m s u r p recis pentru a implica populaia tnr n ac tivitatea lor.

2 1 . n

c a z u l t u t u ro r G A L- u r i l o r, n c a d r u l co m i te te l o r d e c i z i o n a l e membrii reprezentani ai sectorului public nu deineau mai m u l t d e 5 0 % d i n d re p t u r i l e d e vo t , a s t fe l c u m s e p re ve d e n regulament. GAL-urile din Frana erau singurele care dispuneau d e nor me inter ne pr ivind obinerea unui dublu c vorum, con form crora membrii reprezentani ai sectorului privat trebuie s dein cel puin 50 % din drepturile de vot n cadrul fiecrei edine decizionale (aceast nor m nu a fost ns ntotdeauna re s pec tat). a identificat o serie de alte cazuri n care principiil e Le a d e r n u a u fo s t a p l i c a t e c u s t r i c t e e. n Fr a n a ( L a n g u e doc-Roussillon), preedintele comitetului decizional pentru Le ader+ deinea votul decisiv, cu rezultatul c sec torul public a v e a e fe c t i v v o t u l m a j o r i t a r. Pa r t e a c a r e r e p r e z e n t a s e c t o r u l p r i v a t n c a d r u l c o m i t e t u l u i G A L d i n L o a r a ( Fr a n a ) e r a n mare par te for mat din asociaii create de autor itile publice l o c ale (a se vedea caseta 4 ). Acest comitet propunea proiec te s i n d i c at u l u i ( Sy n d ica t ) a u to r i t i l o r l o c a l e, c a re l u a d e c i z i a f in a l cu pr ivire la atr ibuirea de grantur i proiec telor.

2 2 . C u r t e a

C a s eta 4

Me m b r ii G AL din Lo a r a ( F r a na )
Acest GAL a fcut obiectul unei evaluri interne, care a dus la urmtoarele constatri: referitor la componena comitetului decizional, se ridic problema legat de reprezentativitatea totalitii actorilor locali. De fapt, partenerii din sectorul privat selectai n cadrul acestui comitet provin aproape n totalitate din asociaii regionale (o grupare de comune); fiecare dintre aceste asociaii este prezidat de un ales local; ns, cu toate c aceste asociaii posed cunotine aprofundate referitor la problematica teritoriului n cauz, ar fi fost util integrarea unor responsabili ai ntreprinderilor locale sau, mai mult, a unor structuri asociative care nu in de structuri regionale; pe de alt parte, nici Camera de Comer i Industrie, nici Camera de Meserii nu erau reprezentate, doar Camera de Agricultur deinea un reprezentant n cadrul comitetului decizional.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

21

2 3 . n unele cazur i, GAL din Por tugalia a luat decizii doar pe baza

15

GAL din Bavaria a aprobat de

a cteva voturi care proveneau numai din par tea consiliilor l o c a l e ( a s e ve d e a ca s e ta 5 ) 1 5 . n a s t fe l d e c a z u r i , n u s - a o b i n u t valoarea adugat potenial a unui par tener iat n cadrul p rocesului decizional.

asemenea propuneri de proiecte atunci cnd puini membri erau prezeni (a se vedea caseta 14).

Strategii

locale de dezvoltare axate pe zon

2 4 . Abordarea axat pe zon presupune ca GAL-urile s defineasc

i s implementeze o strategie de dez voltare pe baza situaiei par ticulare a zonei n cauz, pe baza punc telor for te i a punc telor slabe ale acesteia. Pentru a valorifica la maximum potenialul acestui demers, GAL-urile ar trebui s transpun propriile n e voi i perspec tive n obiec t ive locale i s i implementeze s t rategiile concentrndu-se pe ndeplinirea acestor obiec tive.

2 5 . Obiec tivele GAL-urilor ar trebui s defineasc cu precizie rezul -

t atele pe care acestea intenioneaz s le obin pe plan local prin strategiile lor, furniznd astfel un cadru precis i orientri clare cu privire la gestionarea de zi cu zi a programelor, precum i un fundament pentru managementul per formanei i pentru n deplinirea obligaiei de a rspunde de gestiune.

C a s eta 5

G AL din P o r tug a l i a : pa r ticipa r e a l a v ot


Comitetul decizional al GAL era format din reprezentani a trei municipaliti (care ndeplineau, prin rotaie, funciile de preedinte, de vicepreedinte i de trezorier), ai unei asociaii culturale, ai unei asociaii de mici ntreprinderi, ai unei asociaii de industrie local i ai unei asociaii agricole. Auditorii Curii au examinat procesele-verbale a opt edine decizionale n cadrul crora s-au aprobat proiectele selectate. n cazul a trei dintre edine, s-au consemnat numere egale de membri reprezentani ai municipalitilor i de membri reprezentani ai altor sectoare. n cazul celorlalte cinci edine, cele trei municipaliti erau majoritare. n dou ocazii, GAL a selectat proiecte doar pe baza voturilor ce lor trei municipaliti.
Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

22

G A L- u r i l e n u a u p u s u n a c c e n t p u t e r n i c a s u p r a n d e p l i n i r i i o b iec tivelor aferente strategi ilor locale (axate pe zon) s t r a t e g i i l o r l o c a l e a l e G A L- u r i l o r c r e a t e p e n t r u Leader+ nu erau definite n mod exact, nu erau msurabile i n u d i s p u n e a u d e te r m e n e d e re a l i z a re p re c i s e. M a j o r i t a te a obiectivelor erau definite n linii att de generale nct put e a f i a p l i c a t e o r i c r e i z o n e r u r a l e ( a s e v e d e a e xe m p l u l d i n ca s e t a 6 ) . U n e l e o b i e c t i ve p re c u m co m b a t e r e a e xo d u l u i r u ra l i a a b a n d o n r i i a g r i c u l t u r i i t ra d i i o n a l e (G A L d i n Po r t u g a l i a ) ar fi putut fi msurabile, lucru care nu s-a concretizat ns, d e o a re ce n u ex i s t a u d ate d e re fe r i n c a re s d e s c r i e s i t u a i a iniial i nici date -int care s indice situaia care trebuia ob inut. Obiectivele erau exprimate n termeni vagi, de exemplu, p ro m ova re a i d e n t i t i i zo n e i p r i n m b u n t i re a i p ro m ova re a s e r viciilor i apro duselor lo cale (GAL din Grecia), obiec tiv care descrie intenia GAL, ns nu i situaia pe care GAL i-a propus s oobin.

2 6 . O b i e c t i v e l e

2 7 . GAL-urile nu au pus suficient accent pe ndeplinirea obiec tive -

l o r. D e exe m p l u, n Fra n a ( L a n g u e d o c - R o u s s i l l o n ) , o b i e c t i v u l central al strategiei pentru Leader+ era utilizarea de noi tehnologii pentru mbuntirea competitivitii zonei rurale. Atunci c nd a aprut posibilitatea de a obine cofinanare din par tea unui program naional pentru proiec te turistice, GA L aadugat o nou msur de cheltuieli destinat finanrii unor instalaii p recum un centru de ciclism montan.

C a s eta 6

G AL din Mec k l enbu r g - P o m e r a ni a Occidenta l : exe m p lu de o biective pent r u s t r ategi a lo c a l


S-au stabilit patru obiective: 1) mbuntirea atractivitii zonei; 2) interconectarea regiunilor turistice prin crearea de reele; 3) crearea unor noi servicii i a unor noi activiti salariate; 4) mbuntirea structurii economice regionale prin deschidere i prin ncurajarea unor noi oportuniti de ocupare a forei de munc. Fiecare dintre aceste obiective erau urmate de o seciune intitulat obiectiv/strategie, n care se descria, n termeni generali, situaia existent i inteniile GAL, de exemplu, sprijinirea iniiativelor viznd calificarea i formarea profesional a femeilor i a tineretului. Nu se afirma n mod precis ce anume se estima s se obin prin implementarea strategiei. Nu erau stabilite nici date de referin, nici date-int pentru obiectivele strategiei.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

23

2 8 . Obiec tivele strategiei locale nu reprezentau un fac tor determi-

n a nt n selec tarea proiec telor (a se vedea caseta 7 ). D e exemp l u, G A L d i n Po r t u g a l i a p l n u i a s f i n a ne ze i n s t a l a i i t u r i s t ice legate de temele cu o puter nic dimensiune ter itor ial ale strategiei: confluena culturii locale i a rurilor. GAL a acordat u n grant unui centru de car ting n vederea achiziionr ii unor car turi suplimentare i a unor echipamente de cronometraj, f r s existe vreo tem ter itor ial evident.

C a s eta 7

G AL din P o r tug a l i a : p r o iect pent r u ac h izii o n a r e a de indic ato a r e r utie r e


Unul dintre obiectivele GAL a constat n studiul, dezvoltarea i promovarea unor trasee turistice tematice. GAL a utilizat bugetul aferent msurii corespondente pentru a atribui un grant municipalitii n vederea achiziionrii de indicatoare rutiere, inclusiv semnalizri rutiere cum ar fi indicatoare de oprire Stop!, precum i n vederea marcrii de linii albe pe mijlocul drumurilor locale i n zonele de parcare. O parte dintre indicatoarele rutiere direcionau ctre diferite atracii turistice, ns proiectul nu a creat niciun traseu turistic tematic ca atare.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

24

2 9 . GAL-urile din Grecia, Toscana i Spania

i-au implementat strat e g i i l e s u b fo r m a u n o r m s u r i d e f i n i t e d e s t a t u l m e m b r u n ve d e re a c l a s i f i c r i i u n o r p ro i e c te s i m i l a re n s co p u l g e s t i u n i i b u g e t a re i n s c o p u l r a p o r t r i i . D e e xe m p l u , G A L d i n G re c i a dispunea de msuri precum sprijin pentru investiii pentru ntreprinztori. Aceast categorie era divizat, mai depar te, n p ro i e c te d e a g ro t u r i s m , p ro i e c te d e te h n o l o g i e m o d e r n e tc. Fiecare dintre aceste subcategorii erau clasificate n continua re n ac iuni precum crearea de capaciti de cazare turistic . Aceast structurare faciliteaz monitorizarea i controlul activitilor GAL-ur ilor, dar prezint, de asemenea, r iscul ca acestea s implementeze msur ile de cheltuieli (evalund i selec tnd proiectele n funcie de eligibilitate) fr s in seama de o b iec tivele strategiei locale.
16

16

Aceast situaie s-a ntlnit, ntr-o

mai mic msur, i n cazul Irlandei.


17

De exemplu, n urma unei cereri

de propuneri pentru proiecte de creare de capaciti de cazare turistic, GAL din Grecia a aprobat granturi pentru proiecte care au depit numrul-int de noi camere de cazare cu 20 %. Avnd n vedere nivelul ridicat al cererii, GAL a lansat o nou cerere de propuneri de proiecte pentru capaciti de cazare turistic.
18

3 0 . GAL-urile au lansat cereri de propuneri mai curnd pentru pro -

O excepie parial o constituie

GAL din Bavaria, care a organizat un atelier n care s se analizeze dac s-au ndeplinit sau nu obiectivele strategiei din cadrul Leader+.

iecte care ndeplineau condiiile de eligibilitate pentru o msur dat, dect pentru proiec te care urmau s ating un obiec tiv s p ecific al strategiei locale. GA L-ur ile au evaluat confor mita tea sau coerena propuner ilor de proiec te cu strategia, ns, avnd n vedere c obiectivele erau att de vagi, era practic imposibil descalificarea unui proiect eligibil, cu excepia cazului n care se epuizau fondur ile alocate msur ii n cauz. Chiar i a t u n c i c n d s - a u a t i n s i n t e l e p r i v i n d re a l i z r i l e, G AL- u r i l e a u continuat s atr ibuie grantur i 1 7 . de monitorizare i de rapor tare au consolidat i mai mult accentul pus pe msur: monitorizarea, analiza i rapor tarea de ctre GAL-ur i cu pr ivire la proiec tele implementate s-au realizat n rapor t cu fiecare msur de cheltuieli, ns GAL-urile nu au colec tat date i nici nu au evaluat dac au fost n deplinite obiec tivele strategiei locale.

3 1 . A c t i v i t i l e

3 2 . D e exemplu, GA L din I r landa a publicat un rapor t pr ivind rea-

l i z r ile sale la sfr itul programului Leader+. Acest rapor t cup r i ndea o sec iune intitulat ce am promis, n care erau enum e rate obiec tivele strategiei. S ec iunea ur mtoare, denumit ce am realizat , descria proiec tele implementate. Acestea erau grupate n funcie de msuri, cum ar fi proiecte de formare pro fe s ional. Nu se specifica ce anume s-a efec tuat sau ce anum e s-a realizat n rapor t cu obiec tivele strategiei. GAL-ur ile d i n Frana i G er mania, care nu aveau obligaia de a respec ta m s u r i n a i o n a l e s a u re gi o n a l e, a u ra p o r t at d e a s e m e n e a d i n p e r s p e c t i v a p r o i e c t e l o r i m p l e m e n t a t e, i n u d i n p e r s p e c t i v a o b iec tivelor atinse 1 8 .

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

25

3 3 . L a momentul auditului, major itatea GA L-ur ilor nc nu i sta-

biliser criteriile de selecie a proiectelor sau sistemele de evaluare i de monitorizare pentru perioada de programare 2 0 0 7 - 2 0 1 3 , n s , co n fo r m i n fo r m a i i l o r d i s p o n i b i l e, G AL- u r i l e nu au planificat schimbri semnificative. Nici strategiile pentru a x a 4 ale GA L-ur ilor nu dispun de obiec tive locale specifice i to ate statele membre, cu o singur excepie, impun utilizarea u n or msur i comune (a se vedea punc tul 84).

Abordri

inovatoare i multisectoriale

3 4 . I n t e n i a

e s t e c a Le a d e r s r e p r e z i n t e o a b o r d a r e i n o v a t o a r e. GAL-urile ar trebui s i conceap i s i implementeze strate giile ntr-un mod n care s stimuleze i s obin o dez voltare r u ral la nivel local pr in soluii inovatoare la probleme rurale ve chi i noi. GA L-ur ile pot aduce o valoare adugat pr in des f u ra re a u n o r a c i u n i d i fe r i te f a d e a l te p ro gra m e s a u f a de activitile autoritilor locale. Proiectele care se ncadreaz n a c t i v i t i l e o b i n u i t e a l e a u t o r i t i l o r l o c a l e s a u c a re s u n t eligibile n contextul unor alte programe ar trebui, prin urmare, s fie finanate de programele Leader doar n cazur i excepio nale, justificate n mod corespunztor din perspectiva unei n e voi strategice specifice.

3 5 . O alt carac teristic distinc tiv este aceea c abordarea Leader

a r t re b u i s b e n e f i c i e z e d e u n c a r a c t e r m u l t i s e c t o r i a l a l c o n ceperii i al implementrii strategiei, pe baza unei interaciu n i ntre ac tor i i proiec te din difer ite sec toare ale economiei l o c ale. GAL-urile nu au putut demonstra dect n mic msur c stra te giile sau proiec telor lor au adus un element inovator sau c au favorizat interaciunea dintre sectoare. GAL-urile au finanat proiec te care erau doar ntr- o mic msur diferite fa de cele d i n c a d r u l u n o r a l t e p ro g r a m e a l e U E s a u c a re c o re s p u n d e a u a c t ivitilor obi nuite ale autor itilor locale

3 6 . S - a

reuit crearea unei anumite interaciuni ntre actori din d i fe r i t e s e c t o a re n c a d r u l p a r t e n e r i a t e l o r G AL , d u p c u m s e descrie la punctele 18-23, ns nu ntr-o msur semnificativ p e n t r u s t r a t e g i i l e s a u p r o i e c t e l e G A L- u r i l o r. U n e l e d i n t r e G A L- u r i a u f o s t n m s u r s p r e z i n t e o s e r i e d e e xe m p l e d e i nterac iune, cum ar fi n I r landa, unde strategia a reunit pro d u ctor i, detailiti i reprezentani ai sec torului tur ismului n e fo r t u r i l e d e m a r k e t i n g p e nt r u p ro d u s e l o c a l e. n s m a j o r i t a tea GAL-urilor au atribuit granturi unor proiec te independente destinate s spr ijine ac tivitatea obinuit a promotor ilor (a se ve dea a nexa ).

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

26

3 7 . n cazul Leader+, major itatea GA L-ur ilor dispuneau de cr iter ii

19

La punctul 58 se analizeaz

explicite pentru evaluarea propunerilor de proiecte din punctul de vedere al carac terului inovator sau experimental al acestora ( a s e v e d e a t a b e l u l 3 ) 1 9 . n p o f i d a a c e s t o r c r i t e r i i , G A L- u r i l e a u a p ro b at p ro i e c te c a re n u p re ze nt a u c a ra c te r i s t i c i p u te r n i c inovatoare. De exemplu, n Grecia, n formularele de cerere d e f i n a n a re e r a u t re c u t e c a r a c t e r i s t i c i d e n a t u r i n o v a t o a re s a u exper imental pentru investiii planificate n restaurante, p e n s i u n i , a te l i e re m e t a l u rgi ce, n t re p r i n d e r i v i t i v i n i co l e e tc. , ns aceste caracteristici nu existau n realitate (a se vedea ca seta 8 ).

evaluarea de ctre GAL-uri apropunerilor de proiecte.

3 8 . G A L

d i n To s c a n a a l a n s a t o c e r e r e d e p r o p u n e r i d e p r o i e c t e pentru msura: sprijin acordat ntreprinderilor pentru inovare n materie de procese i de produse. GAL a primit o propunere din par tea unui productor de mere pentru un proiect care consta n principal n achiziionarea de lzi standard pentru f r u c te, propunere pe care GA L a clasificat- o drept instrument inovator pentru reducerea costurilor de producie i pentru n l esnirea recoltei i a ambalr ii pe baza faptului c era ino vatoare pentru ntrepr inderea nsi . Ca ur mare a acestei clas i f i cr i, proiec tul a pr imit un punc taj de 7 punc te din 10 pen t r u i n ova re. G A L d i n U n g a r i a a e va l u at p ro p u n e r i d e p ro i e c te p e b a z a c r i t e r i i l o r v i z n d i n o v a r e a i n o u t a t e a i a a c o r d a t p u n c t a j u l m a x i m t u t u ro r ce l o r a s e p ro i e c te e x a m i n a te. U n u l d i ntre proiec te viza moder niz area instalaiilor din cadrul unei pensiuni inclusiv achiziionarea de biciclete pentru uzul oasp e ilor, ceea ce a reprezentat un ser viciu nou ofer it n zona n cauz. Nu acelai lucru se poate spune despre proiec tul viznd elaborarea planurilor pentru pavarea unui drum de pmnt c a re deser vea podgor iile promotorului n cauz i nici despre proiectul de consolidare a pereilor unei case parohiale, ca u r mare a unei cedr i de struc tur.

Ta be l u l 3

Se l eci a p r o iecte lo r in o vato a r e

DE-BY

DE-MV

IE

EL

ES-A

ES-CM

FR (PL)

FR (LR)

IT-TOS

HU

PT

GAL-urile dispuneau de criterii explicite pentru evaluarea proiectelor din punctul de vedere al caracterului inovator sau experimental al acestora? Nu Nu Da Da Da Da Nu Nu Da Da Da

Ponderea criteriului inovare n evaluarea global (%) n.a n.a n.a 13 7 4 n.a n.a 10 - 19 8 10

GAL-urile din Frana i din Germania nu au documentat nicio evaluare de proiecte realizat pe baza unor criterii de selecie, spre deosebire

de GAL din Irlanda, care ns nu a alocat punctaje.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

27

3 9 . n R apor tul anual privind exerciiul 2000, Cur tea a constatat c


G A L-ur ile au acordat grantur i unor proiec te care ar fi putut fi finanate n cadrul unor alte programe. Comisia a rspuns prin a p r e c i z a c f i n a n a r e a n c a d r u l Le a d e r a a n u m i t o r p r o i e c t e i n d i v i d u a l e c a r e, p r i v i t e i z o l a t , a r t r e b u i s f i e e l i g i b i l e p e nt r u finanare n cadrul programelor generale poate fi adec va t atunci cnd aceste proiec te reprezint un element esenial pentru realizarea unui program de dez voltare inovator al unui a n umit grup de ac iune local.

4 0 . M a j o r i t a te a

gr a n t u r i l o r a u v i z a t p ro i e c te d e m i c i d i m e n s i u n i , ceea ce distinge Leader de alte programe de finanare ale UE. De exemplu, GAL din Irlanda a acordat granturi a cror valoare varia de la mai puin de 1 000 de euro la maximum 6 5 0 0 0 d e e u r o. Cu t o a t e a c e s t e a , o p t d i n t r e c e l e 1 1 G A L- u r i c re ate p e nt r u Le a d e r + a u f i n a n at p ro i e c te a l c ro r co s t to t a l se ridica la 200 000 de euro sau chiar la o valoare mai mare ( a s e ve d e a l i s t a d e p ro i e c t e d i n a n e x ) . I nve s t i i i l e n n t re prinderi vitivinicole, n prese de ulei de msline, n proiec te de reconstruc ie a satelor etc. ar fi putut fi eligibile n cadrul unor a l te p ro gra m e d e f i n a n a re a l e U E. n a ce s te c a z u r i , G AL- u r i l e e ra u n msur s demonstreze c proiec tele erau co erente cu s t rategia lor, ns, avnd n vedere lipsa unor obiec tive locale p r e c i s e ( a s e v e d e a p u n c t u l 2 6 ) , G A L- u r i l e n u p u t e a u d o v e d i f a ptul c aceste proiec te erau eseniale .

C a s eta 8

C a r acte r u l expe r i m enta l a l p r o iecte lo r a p r o b ate de ct r e G AL din G r eci a


Pentru toate cele ase proiecte din sectorul privat auditate, n formularele de cerere de finanare se justifica natura experimental a propunerii prin prisma interconectrii prin intermediul reelelor. Toate formularele au fost completate de consultani. Promotorii de proiecte intervievai nu participaser ns la nicio astfel de activitate. De exemplu, promotorul unui proiect privind un atelier metalurgic nu avea cunotin de reeaua local de mici ntreprinderi i nu cunotea faptul c propunerea sa de proiect implica participarea la o astfel de reea. Mai mult, n cererea de finanare proiectul era descris ca fiind n concordan cu strategia local a GAL deoarece viza produse din fier forjat tradiionale care contribuiau la pstrarea tradiiilor i a caracterului local al cldirilor din zona n cauz. n realitate, ntreprinderea solicitantului consta aproape n ntregime n realizarea de produse din aluminiu cu design modern.
Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

28

4 1 . n

plus, potenialul de valoare adugat care se urmrete a s e o b i n e p r i n a b o rd a re a Le a d e r e s te re d u s n c a z u l n c a re a ceasta din ur m nu constituie dect o surs suplimentar de f i n anare pentru ac tivitile obi nuite ale administraiei loca l e. C h i a r d a c s a rc i n i l e o b l i g a to r i i a l e a d m i n i s t ra i e i , p re c u m nv m nt u l, a u fo s t exc l u s e n p r i n c i p i u, to ate G A L- u r i l e a u atr ibuit granturi pentru proiec te promovate de autoritile lo c a l e, c u exce p i a G A L d i n I r l a n d a ( a s e ve d e a ca s e ta 9 i l i s t a d e proiec te din a nex ). Unele dintre aceste proiec te fuseser deja finalizate nainte de depunerea cererii de finanare Leader ( a s e ve d e a ca s e t a 1 0 , d e e xe m p l u ) , c a z n c a re gra nt u r i l e n u s e r veau dect la suplimentarea bugetelor autor itilor locale.

C a s eta 9

E xe m p l e de g r a ntu r i Le a de r + aco r d ate auto r iti lo r lo c a l e


GAL din Castilia-La Mancha: Una dintre municipaliti, membru GAL, a promovat un proiect viznd mprejmuirea unui teren de joac pentru copii. Proiectul consta n construirea unui zid de crmid n stil rustic prevzut deasupra cu un gard din metal, la un cost de 36 000 de euro (din care 26 500 de euro provin din grantul Leader acordat de UE, iar 500 de euro provin de la autoritile regionale i naionale). GAL din Grecia: Una dintre municipaliti, membru GAL, a promovat un proiect viznd reabilitarea sistemului de canalizare i rennoirea mbrcminii strzilor i a trotuarelor din centrul oraului. Finanarea Leader+ (211 000 de euro) a acoperit costurile pentru o zon restrns. Municipalitatea a obinut finanare naional n valoare total de 1,4 milioane de euro n vederea finalizrii proiectului pentru restul strzilor.

C a s eta 1 0

E xe m p l e de g r a ntu r i aco r d ate pent r u p r o iecte fin a l iz ate


GAL din Toscana: Proiectul servicii pentru ceteni i pentru teritoriul local. GAL a publicat o cerere de propuneri de proiecte n mai 2004 i a decis, n cadrul edinei sale din 12 iulie 2004, s acorde un grant n valoare de 121 470 de euro unui consoriu de municipaliti (consoriul era membru al comitetului de luare a deciziilor al GAL). Acordul de atribuire a grantului era datat 20 septembrie 2004. Proiectul, care viza un serviciu public veterinar de gard i de informare, accesibil 24 de ore din 24, precum i acordarea de permise pentru vntoare, pescuit i cules de ciuperci, fusese demarat n februarie 2001, factura final fiind datat 5 iulie 2004. GAL din Loara (Frana): Un grup de comune (al cror preedinte era membru n GAL) a ntreprins un proiect viznd informatizarea i punerea n reea a fielor de bibliotec. n raportul de inspecie ntocmit de agenia de pli se preciza c, la data depunerii cererii de finanare pentru proiectul respectiv, echipamentele informatice erau aproape n totalitate achiziionate, catalogarea fusese realizat i personalul era n curs de a fi instruit n vederea utilizrii programului informatic n cauz. De asemenea, n raport se consemneaz c la data la care GAL a selectat proiectul, rmnea de pltit o factur n valoare de 91,20 euro.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

29

4 2 . L a momentul auditului, implementarea axei 4 nu demarase n

m a j o r i t a t e a G A L- u r i l o r a u d i t a t e. Cu t o a t e a c e s t e a , s t r a t e g i i l e co nin puine angajamente precise cu pr ivire la inovare sau la o b inerea unei interac iuni ntre sec toare.

Proiec te

de interconec tare prin reele i proiec te de cooperare

4 3 . I nte rco n e c t a re a p r i n re e l e i m p l i c s c h i m b u l d e ex p e r i e n i

are ca obiec tiv transferul de bune prac tici, diseminarea inovaiei i valorificarea lec iilor nvate. Proiec tele de cooperare n c a d r u l c r o r a p a r t i c i p d o u s a u m a i m u l t e G A L- u r i p o t aduce o valoare adugat suplimentar prin crearea unei mase critice i prin complementaritate, fcnd posibil obinerea de re z ultate pe care o entitate G A L nu le -ar putea obine n mod i n dividual. Nu toate GAL-urile au luat par te pe deplin la proiec te de interco nec tare i la proiec te de co operare

4 4 . To a t e

G A L- u r i l e c e l p u i n a u p a r t i c i p a t l a r e u n i u n i c u a l t e G AL-ur i n cadrul reelelor regionale sau naionale, de i aces te reuniuni pr iveau n mare msur aspec te de natur organi z ato r i c . G A L d i n I r l a n d a a fo s t n m o d d e o s e b i t a c t i v n ce e a c e p r i v e t e p a r t i c i p a r e a l a s e m i n a r i i , v i z i t a r e a u n o r G A L- u r i din alte state membre, precum i pr imirea de vizite din par tea a ce s to ra . G A L- u r i l e d i n M e c k l e n b u rg - Po m e ra n i a O cc i d e n t a l , I rlanda i Por tugalia au furnizat unor publicaii i baze de date a l e UE o ser ie de exemple de bune prac tici ntlnite n cadrul u n or proiec te.

4 5 . To ate GA L-ur ile au par ticipat la proiec te de cooperare, cu ex -

cepia GAL din Ungaria. GAL-urile din Frana, Toscana i Grecia a u n t m p i n a t p ro b l e m e o rg a n i z a to r i ce, n s p e c i a l n ce e a ce privete aplicarea unor diferite proceduri n cadrul unor dife r i te p ro g r a m e Le a d e r re gi o n a l e s a u n a i o n a l e. O p a r te d i n t re a c t i v i t i l e f i n a n a t e a u av u t m a i c u r n d c a o b i e c t v i z i t e, s c h i m b u r i i co n fe r i n e, d e c t i m p l e m e n t a re a co m u n a u n u i proiec t. GAL din Castilia-La M ancha a utilizat bugetul destinat proiec telor de cooperare pentru a-i achita cotizaia la reeaua re gi o n a l d e G A L- u r i i p e nt r u a e l a b o ra u n s i s te m d e g e s t i o n a re a documentelor n cadru l procesului de pregtire pentru p e r ioada 2007-2013. Astfel de cheltuieli ar fi trebuit finanate d e l a b u g e t e l e d e s t i n a t e a c o p e r i r i i c o s t u r i l o r d e f u n c i o n a re a l e GA L-ur ilor.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

30

4 6 . n

a f a r d e C a s t i l i a - L a M a n c h a , U n g a r i a i Po r t u g a l i a , s t r a t e g i i l e G A L- u r i l o r p e n t r u a x a 4 p r e z e n t a u d e t a l i i c u p r i v i r e l a proiec tele de cooperare planificate. R efer itor la ac tivitile de interconectare planificate, erau furnizate puine detalii precise.

20

n Regulamentul financiar

se prevede ca bugetul UE s fie utilizat n conformitate cu principiul eficienei, acesta din urm fiind definit ca viznd cel mai bun raport ntre resursele utilizate i rezultatele obinute.

C a l itate a ge s tiunii fin a nci a r e a G AL - u r i lo r


G AL - u r i l e nu au aco r d at ateni a cuvenit nece s itii de a a s igu r a eficien s au de a de s fu r a p r o cedu r i ec h ita bi l e i t r a n s pa r ente Eficiena
fondurilor cheltuite sub form de granturi

4 7 . P r i n

a c o r d a r e a d e g r a n t u r i p r o i e c t e l o r, G A L- u r i l e c h e l t u i e s c fondur i de la bugetul UE. n consecin, ar trebui s se asigure c granturile acordate constituie cea mai eficient utilizare p o sibil a finanr ii publice 2 0 . G A L- u r i l e n u a u u r m r i t s m a x i m i z e z e e f i c i e n a f o n d u r i l o r c h eltuite sub for m de grantur i

4 8 . U n ul dintre r iscur ile care afec teaz eficiena or icrui program

de granturi este acela ca promotorul s fi putut desf ura pro i e c tul n cauz chiar dac nu ar fi beneficiat de grant, ceea ce d e te r m i n e fe c t u l d e b a l a s t : e fe c t u l s u p l i m e n t a r p ro d u s d e grant este nul. n comparaie cu entitile care gestioneaz p r o g r a m e p e b a z a u n e i a b o r d r i d e s u s n j o s, G A L- u r i l e a r t re bui s fie mai n msur s evalueze r iscul de efec t de balast datorit cunoaterii condiiilor locale i contactelor pe c a re le -au avut cu promotorul n cauz pe parcursul pregtir ii ce rer ii de finanare.

4 9 . Un indiciu puternic privind efec tul de balast apare atunci cnd
p ro m o to r u l a d e m a ra t d e j a p ro i e c t u l n a i n te c a G A L s d e c i d dac s atribuie sau nu grantul n cauz. Cu excepia Germaniei, toate GAL-urile au atribuit granturi unor astfel de proiec te. Promotorii de proiecte vizai fie erau pregtii s desfoare proiect u l c h i a r i f r a b e n e f i c i a d e gra nt ( ce e a ce i n d i c e fe c t u l d e balast ), fie li se promisese, nainte de evaluarea proiec tului i de derularea procedur ilor de decizie, c li se va acorda grantul solicitat.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

31

5 0 . Doar GAL din I rlanda dispunea de proceduri de evaluare a pro p u ner ilor de proiec te din perspec tiva r iscului de efec t de balast (dei, chiar i n acest caz, documentaia aferent controalelor realizate era inadec vat). Alte GAL-uri au abordat aspectul privind data de nceput a unui proiec t ca pe o simpl chestiune d e eligibilitate.

21

Cu excepia granturilor pentru

ntreprinderi, care sunt reglementate de normele UE privind ajutoarele de stat.

5 1 . Fiecare stat membru a aplicat norme de eligibilitate diferite. n

G recia, I r landa, Spania i Ungar ia, proiec tele sunt considerate e l i gi b i l e d e l a d at a ce re r i i d e f i n a n a re. n Po r t u g a l i a , p ro i e c te l e puteau fi demarate cu 90 de zile naintea acestei date. n Frana i Toscana, normele nu prevedeau dect ca proiec tele s n u fie finalizate la data cerer i i de finanare 2 1 . GAL-ur ile consi derau c aceast condiie era ndeplinit atta timp ct promo torul de proiec t nu achitase fac tura final a costurilor aferente p ro i e c t u l u i n c a u z , c h i a r d a c a ce s t a e ra f i z i c n c h e i at ( a s e ve dea caseta 10 ).

5 2 . Mai mult, GAL-urile din Frana i Toscana se artau n mod vdit

n favoarea proiectelor care erau deja ncheiate, deoarece granturile puteau fi aprobate i pltite ntr-o perioad scur t de t i mp, fr s existe r iscul de ntr zier i (a se vedea caseta 11 ). n acest mod, GAL-urile puteau evita eventualele deblocri de credite: procedura pr in care unele state membre puteau anula s o l d u l n e u t i l i z a t a l b u g e t e l o r a fe re n t e G A L- u r i l o r l a s f r i t u l exerciiului.

C a s eta 1 1

E xe m p l e de G AL - u r i n fav o a r e a un o r p r o iecte nc h ei ate

GAL din Toscana: Cererea lansat de GAL pentru propuneri de proiecte privind renovarea i mbuntirea infrastructurii satelor stabilea criteriile de selecie a proiectelor, cu un maximum de 30 de puncte care puteau fi obinute. Un criteriu privea stadiul de avansare al proiectului, putndu-se acorda un maximum de 12 puncte n cazul n care promotorul putea ncheia plile finale ale proiectului n termen de 30 de zile de la depunerea propunerii de proiect. GAL din Languedoc-Roussillon (Frana): O asociaie universitar (membru n GAL) a ntreprins un proiect de reamenajare i de punere la dispoziia publicului a unui vechi arboret, proiect ale crui cheltuieli finale s-au realizat n august 2008. GAL a selectat proiectul la data de 16 septembrie 2008 i a semnat acordul de atribuire a grantului la data de 1 octombrie. n procesul-verbal al edinei GAL se explic faptul c, pentru ase utiliza n totalitate restul bugetului aferent Leader+, era necesar selectarea unor proiecte deja ncheiate, astfel nct granturile s poat fi pltite nainte de sfritul lunii octombrie.
Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

32

5 3 . U n

alt risc care afecteaz eficiena este acela c promotorii pot s nu urmreasc ca proiec tele s fie implementate la cele mai mici costur i care pot asigura calitatea necesar. Acest r isc sporete atunci cnd grantul acoper o par te impor tant a cos tur ilor aferente proiec tului (unele GA L-ur i au atr ibuit grantur i care acopereau 80 % sau chiar 100 % din costurile proiectul u i 2 2 ) . E x i s t , d e a s e m e n e a , r i s c u l c a f a c t u r i l e s f i e u m f l a t e n mod ar tificial. D oar GA L-ur ile din I r landa, Grecia i Toscana dispuneau de proceduri satisfctoare pentru evaluarea carac terului rezonabil al costurilor proiec telor, att pentru proiec te d i n sec torul public, ct i pentru cele din sec torul pr ivat.

22

Inclusiv cofinanarea naional. Aceast practic prezint

23

avantajul de a fi simpl i transparent, ns nu va duce n mod neaprat la cea mai eficient utilizare a bugetului UE.

5 4 . Cel mai eficient grant ar fi cel care garanteaz viabilitatea unui

proiec t i care asigur obinerea rezultatelor dorite la cele mai m i c i co s t u r i . Cu to ate a ce s te a , n u m e ro a s e G A L- u r i a u a co rd at pentru toate proiec tele acelai procent de subvenionare (pn l a s u m a m a x i m e l i g i b i l ) , i n d i fe re n t d e p ro f i t a b i l i t a t e a p ro b a bil a proiec tului sau de disponibilitatea unor alte surse de f i n anare 2 3 .

5 5 . G A L din Loara (Frana) a mr it procentele de subvenionare la

sfritul perioadei Leader+ pentru a asigura utilizarea integral a b u g e t u l u i s u. Ace a s t a a co n d u s, d e e xe m p l u, l a s i t u a i a n c a re o a u to r i t ate l o c a l c a re s o l i c i t a s e u n gra nt n va l o a re d e 1 2 000 de euro pentru infor matizarea i punerea n reea a fi e l o r d e b i b l i o te c a p r i m i t u n gra nt d e p e s te 2 5 0 0 0 d e e u ro p e ntru acest proiec t.

Proceduri

e c h i t a b i l e i t r a n s pa r e n t e

5 6 . GAL-urile angajeaz fonduri publice atunci cnd selec ioneaz

proiec te, ns nu au obligaia de a rspunde de aceste fondur i c o n fo r m p r i n c i p i i l o r d e m o c r a i e i . n c o n s e c i n , e s t e n e v o i e c a g r a d u l d e t r a n s p a r e n s f i e m a i m a r e i c a G A L- u r i l e s f i e n m s u r s d e m o n s t re ze c a u a p l i c at n m o d s i s te m at i c p rocedur i corespunztoare. Pro ce d u r i l e n u a u ate n u at n m o d s u f i c i e nt r i s c u r i l e s p e c i f i ce care decurg din delegarea procesului decizional ctre GAL-ur i

5 7 . D oar GAL-ur ile din M eck lenburg-Pomerania O ccidental i din

Loara (Frana) au publicat pe site -ur ile lor procese -ver bale ale edinelor de selec tare a proiec telor. Cu toate acestea, majori tatea GAL-urilor au publicat, pn la sfritul programului, liste s a u infor maii detaliate cu pr ivire la o par te sau la totalitatea p roiec telor implementate.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

33

5 8 . G A L- u r i l e

d i n G e r m a n i a i d i n Fr a n a n u d i s p u n e a u d e n i c i o p rocedur oficial i documentat pentru evaluarea proiec te l o r. Pro c e s e l e - ve r b a l e a l e e d i n e l o r c o m i t e t e l o r d e c i z i o n a l e conineau, n unele cazuri, rezumate a ceea ce s-a discutat n cadrul edinelor respec tive, ns nu prezentau n mod sis t e m a t i c f a c t o r i i c a r e f u s e s e r l u a i n c o n s i d e r a r e . G A L- u r i l e din Grecia, Por tugalia, Spania, Ungaria i Toscana evaluau pro i e c tele pe baz comparativ, acordnd punc taje propuner ilor d e p ro i e c te n ra p o r t c u c r i te r i i s t a n d a rd d e s e l e c i e, ce e a ce r e p re z i n t o b u n p r a c t i c ; n s , n m a j o r i t a t e a c a z u r i l o r, n u e ra u co n s e m n ate ra i o n a m e nte l e p e b a z a c ro ra s - a u a co rd at p u n c t a j e l e re s p e c t i ve, ex i s t n d, d e a s e m e n e a , i n co n s e c ve ne evidente (a se vedea caseta 12 ). Niciun GAL nu a documentat n mod suficient procesul de evaluare i de selec ie a proiec telor a s t fel nc t s fi e po s ib il exa m in a re a ca rac ter ul u i ad ec vat a l d e ciziilor luate.

24

Articolul 52 din Regulamentul

(CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitilor Europene (JO L 248, 16.9.2002, p. 1): (1) Tuturor actorilor financiari i oricrei alte persoane implicate n execuia, gestionarea, auditarea sau controlul bugetului le este interzis s ia msuri care pot genera un conflict ntre propriile lor interese i cele ale Comunitilor. Dac survine un astfel de caz, persoana n cauz trebuie s se abin de la astfel de msuri i s prezinte situaia autoritii competente. (2) Un conflict de interese survine n cazul n care exercitarea imparial i obiectiv a funciilor unui actor financiar sau ale unei alte persoane, menionate la alineatul (1), este compromis din motive care implic familia, viaa sentimental, afinitile politice sau naionale, interesul economic sau orice alt interes comun cu cel al beneficiarului.

5 9 . Avnd n vedere carac terul local al GAL-urilor, unul dintre cele

mai mari riscuri care afecteaz eficiena, valoarea adugat aprogramelor Leader i reputaia UE l constituie conflic tul de i n t e re s e, s i t u a i e n c a re p ro m o t o r i i d e p ro i e c t e p o t i n f l u e n a d e c i z i i l e d e s e l e c i e n f avo a re a l o r. R i s c u l e s te m a i r i d i c at n cazul GA L-ur ilor care nu dispun de procedur i transparente, obiec tive i bine documentate, dup cum este ilustrat n punc te l e anter ioare.

C a s eta 1 2

E va lua r e a de ct r e G AL din P o r tug a l i a a efectu lui p r o iecte lo r a s up r a o cup r ii f o r ei de m unc


GAL a acordat un punctaj fiecrei propuneri de proiect, ns nu deinea nicio documentaie cu privire la modul n care a evaluat ndeplinirea de ctre propunerile n cauz a unor criterii de selecie precum meninerea i crearea de locuri de munc. n consecin, nu a fost n msur s explice inconsecvenele vizibile. De exemplu, propunerea de proiect viznd investiii ntr-o fabric de ambalare a mierii presupunea crearea a dou noi locuri de munc. GAL a acordat acestei propuneri cinci puncte pentru criteriul legat de ocuparea forei de munc. S-au acordat cinci puncte i altor dou propuneri (ambele promovate de ctre organizaii membre ale GAL-ului n cauz): achiziionarea unui aparat de nregistrare video i a unui proiector pentru o asociaie cultural, propunere care susinea c ajut la meninerea unui loc de munc existent, i proiectul municipal de achiziionare de indicatoare rutiere (a se vedea caseta 7 ), care nu presupunea crearea sau meninerea niciunui loc de munc.
Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

34

6 0 . S i t u a i a

n care acest risc poate inter veni n modul cel mai direct este atunci cnd promotorul de proiect este membru al organismului decizional al GAL. De asemenea, n cadrul G AL-ur ilor de mici dimensiuni, un membru GA L are posibilita te a de a influena decizia chiar i fr s par ticipe la procesul d e votare. Autor itile elene au inter zis GAL-ur ilor s atr ibuie grantur i personalului sau membr ilor acestora, persoanelor fi z i ce sau jur idice asupra crora membr ii GA L-ur ilor exercit un control, soilor/soiilor sau rudelor de gradul nti. Niciunul dintre celelalte GAL-uri nu dispunea de astfel de norme. Norma re s p e c t i v d i n G re c i a n u s e a p l i c a m e m b r i l o r G A L n c a l i t ate a lor de reprezentani ai unor organizaii publice sau ai unor or ganizaii nonprofit, ns granturile atribuite n astfel de cazuri e rau plafonate la 25 % din bugetul GA L-ur ilor. Toate GAL-urile auditate au acordat granturi propriilor organizaii membre (a se vedea punctele 24-33). Aceste granturi nu erau trata te ca excepii. Normele interne cu privire la comitetele deciziona le erau diferite de la un GAL la altul (a se vedea caseta 13 ). Aceste norme nu sunt conforme cu dispoziiile prevzute n Regulamen tul financiar al UE 24 . n special, normele din cadrul unor GAL-uri i vizau doar pe membrii care promovau n mod direc t un proiec t i prevedeau doar ca membrii n cauz s se abin de la vot.

61.

C a s eta 1 3

E va lua r e a p r o cedu r i lo r a p l ic ate de G AL - u r i pent r u a evita co nf l icte l e de inte r e s e ( Le a de r + )


Context Conform articolului 52 alineatul (2) din Regulamentul financiar, membrii comitetului decizional nu ar tre b ui s atribuie granturi n situaiile n care au un interes comun cu cel al promotorului de proiect. Este posibil s existe un interes comun n special n cazul n care promotorii proiectelor sunt membri ai structurii de conducere a GAL sau membri ai comitetului decizional, deoarece evaluarea de ctre GAL apropunerii de proiect poate fi influenat (chiar i incontient) de relaia cu promotorul de proiect. Acest lucru este valabil att pentru situaia n care membrul GAL promoveaz n nume propriu proiectul n cauz, ct i pentru situaia n care membrul respectiv reprezint o organizaie public sau privat. Criterii 1. n cazul n care unul dintre membrii comitetului decizional de evaluare sau de selectare a proiectelor este angajat n orice fel de relaie profesional sau personal cu promotorul de proiect sau are interese profesionale sau personale n proiect, el trebuie s prezinte o declaraie n scris n care s explice natura relaiei/interesului respectiv, declaraie care ar trebui s fac parte din dosarul aferent proiectului. Conform Regulamentului financiar, orice interes comun, inclusiv interese familiale, emoionale, politice sau economice, trebuie declarat. 2. Membrul n cauz nu ar trebui s participe n niciun fel la procesul de evaluare sau la procesul de selecie i nu ar trebui s fie prezent la discuiile privind propunerea de proiect. Acest lucru ar trebui consemnat n procesul-verbal. 3. C onform Regulamentului financiar, n cazul n care exist un interes comun, GAL-urile ar trebui s prezinte situaia autoritii de management.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

35

C a s eta 1 3

GAL

Declaraie de interese i neparticipare la vot

Prezentarea situaiei autoritii de management

Observaii

DE-BY

Normele de funcionare prevedeau urmtoarele: membrii GAL care au interese ntr-un proiect sau altul nu au dreptul de a participa la discuii sau la vot i c acest lucru ar trebui s e consemnat. Procesele-verbale ale edinelor nu indicau ntotdeauna cine a fost prezent i cine a votat. Autoritatea de management consider c normele nu se aplic reprezentanilor organizaiilor din sectorul public care promoveaz proiecte. Normele GAL-urilor prevedeau c membrii acestora care aveau interese ntr-un proiect sau altul nu aveau dreptul de a participa la discuii sau la vot. Nu au existat cazuri n care procesele-verbale s consemnat o astfel de situaie de neparticipare. Normele GAL prevedeau ca membrii care aveau interese n proiecte s nu participe la edinele la care erau discutate propunerile aferente acestora, ind, n egal msur, interzis ca la aceste edine s participe membrii care luaser parte la evaluarea prealabil a proiectelor. GAL inea, de asemenea, un registru n care se consemnau interesele membrilor, acetia fcnd, de asemenea, obiectul unei politici de rotaie. Normele naionale prevedeau ca deciziile referitoare la proiectele n care unul dintre membrii sau dintre angajaii GAL avea un interes s e noti cate autoritii de management nainte de aprobarea o cial a proiectului. Not: prezentul audit nu a inclus examinarea aplicrii procedurii respective. Membrii comitetului decizional al GAL sau ai structurii de conducere a GAL, precum i rudele de gradul nti ale acestora nu aveau dreptul de a promova proiecte Leader nici n nume propriu, nici n numele unei ntreprinderi. Aceast prevedere nu se aplica ns i membrilor GAL care reprezentau organizaii nonpro t, acestor membri indu-le permis participarea la vot. Normele GAL-urilor prevedeau c membrii GAL care au interese directe sau indirecte ntr-un proiect sau altul nu au dreptul de a participa la discuii sau la vot. Not: prezentul audit nu a inclus examinarea aplicrii procedurii respective. Normele GAL-urilor prevedeau ca membrii GAL care aveau interese ntr-un proiect sau altul s nu participe la discuii sau la vot, ns acest lucru era valabil doar n cazul unor interese personale sau economice. Procesele-verbale ale edinelor nu indicau c reprezentanii autoritilor locale s-ar abinut de la vot n ceea ce privete proiectele care i priveau. Normele GAL prevedeau ca membrul care promova n mod direct un proiect sau altul s se abin, ns nu s prseasc ncperea. Procesele-verbale ale edinelor comitetului decizional indic faptul c promotorul a participat la discuii i, n unele cazuri, c votul a fost unanim, fr s se menioneze c promotorul s-ar abinut de la vot. Normele nu se aplicau pentru membrii care aveau interese n proiecte pe care nu le promovau ei nii. GAL nu dispunea de nicio norm o cial n acest sens. Procesele-verbale indic unele cazuri n care promotorul de proiect a luat parte la discuii i la vot. GAL nu dispunea de nicio norm o cial n acest sens, n po da faptului c autoritatea de management impunea obligaia elaborrii unor astfel de norme. Normele se aplicau doar pentru membrii GAL care aveau interese personale n oricare dintre propunerile de proiecte, aceti membri ind obligai s declare interesele respective nainte de edin i s nu participe la discuii sau la vot. Membrii GAL care aveau interese n oricare dintre propunerile de proiecte trebuiau s se abin de la vot, ns nu trebuiau s prseasc ncperea, putnd participa la discuii. Procesele-verbale ale edinelor nu indicau ntotdeauna c reprezentanii autoritilor locale s-ar abinut de la vot n ceea ce privete proiectele care i priveau.

DE-MV

IE

EL

ES-A

ES-CM

FR (PL)

FR (LR) IT-TOS HU

PT

Constatri:

Criteriu ndeplinit

Criteriu nendeplinit

Criteriu care nu a fost testat

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

36

6 2 . D ocumentaia aferent procesului de votare era inadec vat n

c i n c i d i n t re c e l e 1 1 G A L- u r i c re a t e p e n t r u Le a d e r + , d e o a re c e n procesele -ver bale ale edinelor comitetelor decizionale nu e ra consemnat ntotdeauna cine a fost prezent i cine a votat (a se vedea caseta 13 ). n cazul GAL-urilor din Bavaria, Toscana i Frana, procesele -verbale indicau situaii n care promotorul d e p ro i e c t p a r t i c i p a s e l a d i s c u t a re a p ro i e c t u l u i i l a p ro ce s u l d e votare (a se vedea caseta 14 ). prezentul rapor t sunt descrise exemple de proiecte care aveau doar o vag legtur cu obiec tivele strategiei, de proiec te care fuseser deja ncheiate sau de proiec te care au finanat ac tiviti obinuite ale administraiei locale. M ajor itatea acestor proiec te au fost promovate de propriile organizaii membre a l e GAL-ur ilor (a se vedea casetele 7, 9, 10, 11, 12 i 14 ). D e ficienele constatate pun n eviden r iscul posibil ca membr ii G A L s fi influenat deciziile n mod direc t sau indirec t, ajun gndu-se la o utilizare ineficace sau ineficient a bugetului UE.

6 3 . n

C a s eta 1 4

G AL din B ava r i a : ne r e s pecta r e a r egu l i lo r de v ota r e


n strategia GAL a fost inclus construirea unui lac pentru not, contribuia prin Leader fiind de 150000deeuro.

Contribuia Leader efectiv a fost de 1,03 milioane de euro: aproape 50 % din bugetul total al GAL. Dei regulamentul de procedur al GAL prevedea c este nevoie de un cvorum de ase membri pentru a se putea lua decizii, documentaia indic faptul c doar patru dintre acetia au votat n cadrul procesului de aprobare a proiectului. Nu s-au consemnat numele persoanelor prezente, cu excepia numelui preedintelui GAL, care era primarul oraului ce promova proiectul n cauz. Conform normelor de funcionare aferente programului Leader+ n Bavaria, era interzis ca membrii GAL s discute sau s voteze cu privire la proiectele n care aveau interese, iar aceast abinere trebuia consemnat. Rspunsul autoritilor bavareze la observaia Curii afost c au considerat ca fiind acceptabil participarea primarului, deoarece acesta nu avea niciun interes p e r s o n a l n proiectul respectiv.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

37

Eficiena

operaional

6 4 . G A L- u r i l e

n re g i s t re a z c o s t u r i d e f u n c i o n a re : re m u n e r a i i l e p e rsonalului, administrarea birour ilor, deplasr i, ac tiviti de publicitate etc. n scopul asigurrii eficienei, aceste costuri ar trebui limitate i ar trebui s se ncadreze n bugetele aprobate d e autor itile de management. Faptul c GA L-ur ile dispun de personal local n birour i locale, nsrcinat cu gestionarea unui numr mic de proiec te, ar trebui de asemenea s le per mit s aib o capacitate mai bun de reacie dect ar fi posibil n cazul unui program gestionat la nivel regional sau naional. Aceasta ar trebui s aib ca rezultat o prelucrare mai rapid a cerer ilor d e f i n a n a r e i a p l i l o r, p r e c u m i o n e v o i e m a i r e d u s d e p rocedur i birocratice. Cerinele de ordin administrativ de pe plan local au determinat c h eltuieli de exploatare semnificative, cantiti considerabile d e documente, precum i ntr zier i

25

Definite n regulament ca

fiind studii asupra regiunii n cauz, aciuni de informare i de promovare etc.

6 5 . Co s t u r i l e

n e l e g a t e d e p ro i e c t e, n re g i s t r a t e d e G A L- u r i l e a u d i t ate, var iaz ntre 12 % i 32 % din cheltuielile finanate de s e c t o r u l p u b l i c n c a d r u l Le a d e r + . Co s t u r i l e p re v z u t e n b u g e t e l e G A L- u r i l o r p e n t r u p e r i o a d a d e p ro g r a m a re 2 0 0 7 - 2 0 1 3 s u nt cupr inse ntre 6 % i 28 % (a se vedea figurile 5 i 6 ).

6 6 . Datele menionate anterior includ costurile nregistrate de GAL

cu aciunile de animare pe teritoriu (de stimulare a interesului local) 25 . n general, GAL-urile au clasificat activitile desfurate de personalul lor n vederea ncurajr ii depuner ii de propuneri de proiec te drept ac iuni de animare. De asemenea, unele G AL-ur i au considerat drept a c iuni de animare ac tivitile de a s i stare a promotor ilor de proiec te n ntocmirea cerer ilor lor d e f i n a n a re i a c t i v i t i l e d e m o n i to r i z a re i d e ra p o r t a re c u pr ivire la implementarea proiec telor. M ai multe GA L-ur i nu f ceau distinc ie ntre costurile aferente ac iunilor de animare i costurile administrative i de gestiune, iar alte GA L-uri operau o repar tizare ar bitrar a timpului de lucru al personalului.

67.

M a j o r i t ate a G A L- u r i l o r s - a u n c a d rat te o re t i c n b u g e te l e p re vzute pentru costur ile de func ionare n cadrul Leader+, dei, din cauza nivelur ilor sczute de implementare din cadrul unor GAL-uri, cum ar fi cel din Ungaria, aceste costuri au reprezentat un procentaj mai mare din cheltuielile totale dect s-a planificat iniial. GAL din I rlanda i-a epuizat bugetul pentru costurile de f u n c i o n a re i , p e nt r u a l e a co p e r i , a re c u r s l a b u g e t u l p e nt r u ac iuni de animare i la o finanare suplimentar obinut din par tea autor itii de management. GAL din Castilia-La M ancha a utilizat bugetul destinat proiectelor de cooperare pentru aacoper i costur ile de func ionare (a se vedea punc tele 43-46). Alte GAL-ur i au fost nevoite s recurg la fondur i propr ii.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

38

F igu r a 5

Co s tu r i l e c a r e nu s unt l eg ate de p r o iecte , c a p r o cent din c h e ltuie l i l e pub l ice a fe r ente Le a de r + ( inc lu s iv aciuni de a ni m a r e )
35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5% 0% DE-BY DE-MV IE EL ES-A ES-CM FR (PL) FR (LR) IT-TOS HU PT
To t a l

Costur i aferente ac iunilor de animare

Costur i de func ionare

F igu r a 6

Co s tu r i l e c a r e nu s unt l eg ate de p r o iecte ( inc lu s iv aciuni de a ni m a r e ) , c a p r o cent din bugete l e G AL - u r i lo r pent r u ax a 4

30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5% 0% DE-BY DE-MV IE EL ES-A ES-CM FR (PL) FR (LR) IT-TOS HU PL (WP) PL (WS) PT


To t a l

Costur i aferente ac iunilor de animare

Costur i de func ionare

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

39

6 8 . C h e l t u i e l i l e

de exploatare nu constituie neaprat cheltuieli i n e ficace. D e exemplu, n cazul GA L din I r landa, costur ile afe re nte a c i u n i l o r d e a n i m a re e ra u r i d i c ate d e o a re ce a ce s t G AL d i s punea de trei ageni de dez voltare de proiec te, dintre care doi erau angajai cu norm ntreag i unul cu jumtate de n o r m , c a re e rau fo ar te a c t iv i n st i m u la re a d e z vo lt r i i r u ral e p e plan local (a se vedea punc tul 15).

26

n unele state membre,

responsabilitatea privind aceste procese revine autoritilor regionale i naionale, ceea ce contribuie de asemenea la creterea duratei de timp necesare.

6 9 . n p l u s f a d e c h e s t i u n i l e m e n i o n ate a nte r i o r, d ate l e co l e c -

t a t e n u p o t f i u t i l i z a te p e n t r u a co m p a r a e f i c i e n a d i fe r i te l o r p ro g r a m e d i n c a u z a d i fe re n e l o r l e g a t e d e re s p o n s a b i l i t i l e GAL-urilor n ceea ce privete prelucrarea cererilor de finanare pentru proiecte i a plilor. n Ungaria, GAL nu mai avea niciun rol oficial n cadrul procesului odat ce transmitea autorit i i de management lista cu proiec tele propuse; autor itatea de m a n a g e m e n t e r a re s p o n s a b i l d e ve r i f i c a re a e l i g i b i l i t i i , d e luarea deciziilor cu privire la acordarea granturilor, de acordul d e at r i b u i re a gra nt u r i l o r, p re c u m i d e to ate e t a p e l e p r i v i n d monitorizarea implementrii proiec telor, ntocmirea rapoar te lor i efectuarea plilor. n schimb, GAL din Irlanda era responsabil de ntregul proces, ncepnd de la elaborarea proiec tului pn la controlul implementr ii i efec tuarea plilor aferente grantului n cauz.

7 0 . n p ra c t i c , i m p l e m e nt a re a Le a d e r + a fo s t m a rc at d e o b i ro -

c r a i e e xc e s i v : m a j o r i t a t e a G A L- u r i l o r s o l i c i t a u c o m p l e t a re a unor formulare de cereri de finanare lungi i detaliate, nsoite d e n u m e ro a s e a n e xe i d o c u m e n te j u s t i f i c a t i ve, c h i a r i p e n t r u cele mai mici proiec te (a se vedea caseta 15 ), de i trebuie m e n i o n a t f a p t u l c p ro ce d u r i l e a u fo s t a p ro a p e n to t a l i t a te definite de autoritile statelor membre i nu de ctre GAL-uri. Personalul GAL a asistat promotorii n ndeplinirea procedurilor administrative, ns, chiar i cu acest ajutor, conform rezultate lor unui sondaj efectuat de ctre GAL din Languedoc-Roussillon (Frana) n rndul promotorilor de proiec te, 47 % dintre acetia a u co n s i d e rat c p ro ce s u l d e s o l i c i t a re a u n e i f i n a n r i a fo s t re lativ dificil .

7 1 . D atele disponibile cu pr ivire la timpul de aprobare a cerer ilor

d e f i n a n a re i l a te r m e n e l e l a c a re s - a u e fe c t u at p l i l e e ra u i n c o m p l e t e s a u n e c o n s e c ve n t e, n s e l e i n d i c f a p t u l c m a j o r i t a t e a G A L- u r i l o r a u av u t n e vo i e d e m a i m u l t e l u n i p e n t r u prelucrarea dosarelor 26 . n schimb, n I r landa, au existat cazur i n care GAL a primit i a prelucrat cererea de plat i a efec tuat p l at a c t re p ro m o to r n a ce e a i z i . nt r z i e r i l e d i n U n g a r i a a u fo s t c a u z a t e d e c a r a c t e r u l i n c o m p l e t s a u i n e x a c t a l c e r e r i l o r de aprobare a proiec telor i al cererilor de pli, ceea ce indic f a p t u l c e s te p o s i b i l c a p ro c e d u r i l e s f i fo s t p re a co m p l e xe pentru un sistem de ajutor destinat unor proiecte locale de m i c anvergur.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

40

C a s eta 1 5

E xe m p l e de p r o cedu r i exce s iv de bi r o c r atice


GAL din Grecia: Promotorii solicitani trebuiau s completeze un formular care numra n jur de 22 de pagini i s depun 15 documente justificative, inclusiv un document care s ateste vrsta solicitantului, o dovad privind ncheierea serviciului militar, un document care s ateste c solicitantul nu este funcionar public, un document care s ateste c solicitantul nu este pensionat pe motive de boal etc. Cererile incomplete au fost respinse. Ghidul solicitantului pentru cererea de finanare era de 32 de pagini. GAL din Ungaria: Dosarul cererii de finanare pentru proiectul privind casa parohial numra 60 de pagini, pentru un grant a crui valoare era n jur de 4 500 de euro. Dosarul unei alte cereri de finanare coninea 126 de pagini, pentru un grant cu o valoare n jurul a 5 400 de euro.

GAL a avut nevoie de apte luni pentru a prelucra cererile de finanare i pentru a le nainta ageniei regionale de pli n vederea verificrii i a aprobrii lor. Pentru cele ase dosare examinate, durata total a perioadei cuprinse ntre momentul depunerii cererii de finanare i semnarea contractului a fost ntre 11 i 16 luni.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

41

e s ti o n a r e a p r o g r a m e lo r Le a de r de G ct r e Co m i s ie i s tate l e m e m b r e
Co m i s i a i s tate l e m e m b r e nu au d at d o va d de s uficient exigen i s unt nt r - o a nu m it m s u r r e s p o n s a bi l e a l tu r i de G AL - u r i pent r u l i m ita r e a va lo r ii a dug ate p oteni a l e a a b o r d r ii Le a de r . Co m i s i a i s tate l e m e m b r e nu au luat m s u r i s uficiente pent r u a l i m ita co s tu r i l e i r i s cu r i l e Cerinele Comisiei Leader+
i ale statelor membre n ceea ce privete

7 2 . Va loarea adugat a abordr ii Leader nu este creat de Comi-

s i e sau de statele membre; ea se obine pr in inter mediul ac tiv i t i l o r d e s f u r a te d e G A L- u r i . n m o d a s e m n to r, re s p o n s a bilitatea pr incipal pr ivind buna gestiune financiar revine G A L- u r i l o r, d e o a r e c e e l e s u n t c e l e c a r e i a u d e c i z i i c u p r i v i r e la utilizarea fondurilor de la bugetul UE. Comisia i statele membre pot ofer i ndrumr i GA L-ur ilor i trebuie s se asigure c legislaia, nor mele de func ionare i sistemele de gestiune s t a b i l e s c s t a n d a rd e l e m i n i m e n e c e s a re, c m o t i ve a z n m o d a d e c v a t G A L- u r i l e s o b i n o v a l o a re a d u g a t i s a s i g u re o b u n g e s t i u n e f i n a n c i a r i c p e r m i t e v i t a re a o b s t a co l e l o r i a fac tor ilor de descurajare. Statele membre nu au stabilit i nici nu au impus aplicarea unor cer ine minime eficace n ceea ce pr ivete buna gestiune financiar i abordarea Leader, n pofida ncurajrilor Comisiei n acest sens

7 3 . R i s c u r i l e p e nt r u b u n a g e s t i u n e f i n a n c i a r d e s c r i s e n p re ze n -

t u l ra p o r t s u nt b i n e c u n o s c u te n s p e c i a l n u r m a p u b l i c r i i R a p o r t u l u i a n u a l a l Cu r i i p e nt r u exe rc i i u l 2 0 0 0 , n c a re s - a u semnalat o serie de deficiene similare: riscul privind efectul de b alast ca ur mare a acordr ii retroac tive de grantur i de ctre GAL-uri; lipsa de transparen n procesul de selec ie a proiec t e l o r ; p o s i b i l e c o n f l i c t e d e i n t e re s e ; c h e l t u i e l i d e e x p l o a t a re r i d icate i procedur i de lung durat.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

42

7 4 . L a momentul respec tiv, Comisia a rspuns obser vaiilor Cur ii

a f i r m n d c a n c u r a j a t u t i l i z a re a u n o r p ro c e d u r i d e s c h i s e i t r a n s p a r e n t e , c a s t i m u l a t G A L- u r i l e s s t a b i l e a s c n i v e l u l a j u torului financiar n concordan cu circumstanele fiecrui proiec t, c adusese n atenia statelor membre problema ntr zierilor de plat, c a invitat statele membre s plafoneze chelt u i e l i l e d e ex p l o at a re, n c a d r u l Le a d e r + , l a 1 5 % d i n b u g e t u l t o t a l a l G A L- u r i l o r i c re g u l a m e n t u l p r i v i n d i m p l e m e n t a re a fondurilor struc turale introducea limite menite s permit evitarea acordrii de granturi unor proiec te care au fost ncheiate n ainte de depunerea cerer ii de finanare.

7 5 . Comisia a creat Obser vatorul Leader+, care dispune de un punct


de contac t i care este nsrcinat cu organizarea i promovarea de seminare, cu publicarea de materiale i cu meninerea unor baze de date. Scopul acestor activiti era de a crea un cadru de s c himb de cele mai bune prac tici ntre GA L-ur i i de a spr ijini autoritile de management i reelele regionale sau naionale.

7 6 . L a nivelul UE, legislaia stabilea un numr redus de cer ine n


plus fa de condiiile generale pr ivind eligibilitatea, rapor ta rea i sistemele de control care sunt aplicabile tuturor cheltuielilor efec tuate n cadrul fondurilor struc turale. Statele membre ( s a u re gi u n i l e ) i - a u e l a b o r a t p ro p r i i l e d i s p oz i i i i n o r m e d e f u nc ionare, pe care Comisia le -a aprobat la nceputul per ioad e i Leader+.

7 7 . Fi e care stat membru a stabilit cer ine difer ite pe care trebuie

s l e re s p e c t e G A L- u r i l e ( a s e ve d e a ca s e t a 1 6 ) . D e e xe m p l u , a u t o r i t i l e i r l a n d e z e a u c e r u t G A L- u r i l o r s e v a l u e z e p ro p u n e r ile de proiec te din perspec tiva r iscului de efec t de balast i a r iscului de efec t de dislo care, ns alte autor iti de management nu impuneau aceast cerin. n cazurile n care state l e m e m b re n u a u s t a b i l i t ce r i ne s a u n u a u s u p rave g h e at i n u a u i m p u s n m o d a d e c v a t a p l i c a re a a ce s to ra , p e r fo r m a n a GAL-urilor a fost slab, dup cum se descrie la punc tele 12-71. Cu p u i n e exce p i i , G A L- u r i l e n u a u f c u t d e c t s a p l i ce p ro ce d u r i l e s t a b i l i te d e s t ate l e m e m b re : G AL- u r i l e n u a u o b i n u t b e n e f i c i i l e t o t a l e a l e a b o rd r i i Le a d e r i n i c i n u a u p ro c e d a t la o autoreglementare din proprie iniiativ pentru a realiza o bun gestiune financiar.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

43

7 8 . Normele stabilite de statele membre tolerau efec tiv slaba ges -

tiune financiar prin faptul c permiteau acordarea de granturi u n or proiec te care ncepuser nainte ca GA L s fi luat o deci z i e c u p r i v i re l a c e re re a d e f i n a n a re. N o r m e l e n u p re ve d e a u o b l igaia ca GA L-ur ile s acorde grantur i retroac tiv, ns lsau s se neleag c aceast pra c tic era acceptabil.

7 9 . U n a d i nt re d e f i c i e ne l e p a r t i c u l a re c a re a c a ra c te r i z at i m p l e -

mentarea de ctre toate statele membre a programului Leader e s te aceea c acestea nu impun GAL-ur ilor s rspund de nd e plinirea obiec tivelor strategiilor lor locale. Statele membre a u a p r o b a t s t r a t e g i i a l e G A L- u r i l o r p e n t r u Le a d e r + n p o f i d a faptului c acestea aveau obiective vagi i generale; nu au c e r u t G A L- u r i l o r s m o n i t o r i z e z e i s e v a l u e z e n d e p l i n i r e a o b i ec tivelor strategiilor i s rapor teze cu pr ivire la acestea i n i c i nu au impus aplicarea unor astfel de cer ine.

C a s eta 1 6

E xe m p l e de ce r ine de i m p l e m enta r e dife r ite


n Toscana s-a introdus cerina ca actorii-cheie locali s fie reprezentai n cadrul GAL. n Irlanda s-au stabilit norme care s asigure c procesul prin care membrii GAL sunt propui i desemnai este echitabil i transparent. Normele din Frana prevedeau ca GAL-urile s respecte un dublu cvorum n cadrul comitetelor decizionale pentru a se asigura un parteneriat activ. Autoritile de management din Grecia, Ungaria i Toscana solicitau GAL-urilor ca la baza punctajului acordat pentru fiecare proiect s existe un set comun de criterii obiective. n Grecia, autoritatea de management a impus un plafon de 25 % pentru granturile care puteau fi atribuite propriilor organizaii membre ale GAL-urilor, acestea din urm fiind, astfel, obligate s implice ntr-o mai mare msur comunitatea local n implementarea strategiei. n Irlanda, normele de funcionare specificau c, n cazul n care proiectele se calific pentru finanare n cadrul unor alte sisteme i programe, ele trebuie considerate, de regul, drept neeligibile pentru ajutor ncadrul Leader.
Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

44

Cerinele Comisiei axa 4

i ale statelor membre n ceea ce privete

8 0 . Comisia i statele membre ar fi trebuit s fi nvat din experien

27

Cu excepia autoritilor de

a perioadelor de programare anterioare ale Leader i s se a s i gure c, pentru per ioada 2007-2013, s-au fur nizat or ientr i a d ec vate i s-au instituit cer ine corespunztoare. Schimbarea major pentru perioada 2007-2013 const n faptul c s t ate l e m e m b re s o l i c i t n p r i n c i p a l c a G A L- u r i l e s i m p l e menteze msuri generale din cadrul programului de dez voltare r u ral

management din Germania i Aragon.

8 1 . Pe ntru per ioada de programare 2007-2013, cadrul jur idic este

stabilit pr in reglementr ile pr ivind dez voltarea rural. Ca i n c a z u l Le a d e r + , ex i s t p u i n e ce r i ne j u r i d i ce c a re s s e a p l i ce n mod specific programului Leader. R eglementr ile limiteaz co s t u r i l e d e f u n c i o n a re a l e G A L , n s p l a fo n u l, f i x a t l a 2 0 % , este mai mare dect cel n cazul Leader+ i poate fi eludat prin clasificarea costurilor n categoria de costuri efec tuate n contul ac iunilor de animare, pentru care nu s-a stabilit nicio limi t . Trecerea de la reglementr ile pr ivind fondur ile struc turale la cele pr ivind dez voltarea rural a implicat introducerea unei c e r i n e v i z n d ve r i f i c a re a c a r a c te r u l u i re zo n a b i l a l co s t u r i l o r p roiec telor.

8 2 . C o m i s i a

a publicat orientri pentru statele membre n ceea ce pr ive te pregtirea pentru axa 4 i, pr in aprobarea progra melor de dez voltare rural, a aprobat de fapt i programele Leader regionale sau naionale. De atunci, Comisia a continuat s acorde spr ijin, n special pr in inter mediul R eelei europene d e dez voltare rural.

8 3 . St atele membre nu i finalizaser nor mele de aplicare la mo -

mentul auditului 27 ; prin urmare, acestea nu au putut fi evaluate. Avnd n vedere infor maiile disponibile, este probabil ca de f i c i enele identificate n cadrul prezentului rapor t s persiste.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

45

8 4 . Este posibil ca GA L-ur ile s se concentreze i mai puin asupra

28

Orientrile publicate de Comisie

n d e p l i n i r i i o b i e c t i ve l o r s t r a t e gi e i l o c a l e n p e r i o a d a d e p ro gramare 2007-2013, deoarece, contrar ndrumrilor Comisiei 28 , to ate a u to r i t i l e d e m a n a g e m e nt a u d i t ate ( c u exce p i a ce l e i d i n Bavar ia) le cer s ur meze un set comun de msur i definite n programele de dez voltare rural.

cu privire la implementarea axei 4 prevd c este important s poat fi finanate operaiuni care nu intr sub incidena msurilor programului de dezvoltare rural, pentru a se menine caracterul inovator al Leader.
29

8 5 . U n e l e

s t a t e m e m b re a u re s t r n s i m a i m u l t s fe r a p ro g r a m e l o r Leader la msur i specifice, cel mai des msur ile din cadrul axei3 29 . Aceasta a ngrdit semnificativ capacitatea GA L-urilor d e a propune strategii locale pentru obiec tivele - cheie din cadrul axelor 1 i 2 ale programelor de dez voltare rural, referitor la competitivitatea i la impac tul asupra mediului al sec torului a gr icol i al celui forestier (a se vedea caseta 17 ). fiecare msur definete tipurile de proiecte i de b e n e f i c i a r i e l i gi b i l e, p o s i b i l i t i l e G AL- u r i l o r d e a e l a b o ra s o luii inovatoare i multisec toriale specifice zonei n cauz sunt reduse. Natura proiec telor care urmeaz a fi implementate este similar pentru toate GAL-urile din fiecare stat membru i este, de asemenea, asemntoare cu cea a proiectelor din cadrul p rogramelor generale, deoarece, n major itatea cazur ilor, msurile din cadrul programului de dez voltare rural sunt puse n a p l icare n pr incipal pr in abordr i tradiionale descendente.

GAL-urile din Irlanda, Portugalia

i Polonia trebuiau s se limiteze la implementarea msurilor axei 3 (plus o msur privind proiectele mici, n cazul Poloniei). GAL-urile din Grecia puteau implementa n plus o msur din cadrul axei 1. GAL-urile din Aragon i Toscana puteau implementa dou msuri ale axei1.GAL-urile din Castilia-La Mancha i Ungaria puteau implementa toate msurile cuprinse n programul de dezvoltare rural.

8 6 . D e o a r e c e

C a s eta 1 7

G AL din P o r tug a l i a : m s u r i l e au l i m itat c a pacitate a G AL de a r s punde nev o i lo r s ecto a r e lo r ag r ico l e lo c a l e


n strategia GAL era nscris obiectivul de combatere a exodului rural i a abandonrii agriculturii tradiionale, ns, pentru ndeplinirea acestui obiectiv, GAL nu putea utiliza dect msurile axei 3 din cadrul programului de dezvoltare rural. Acest fapt a restrns posibilitile de a elabora soluii locale pentru ambunti competitivitatea sectorului uleiului de msline i a sectorului vitivinicol, n pofida importanei acestor sectoare pentru economia rural local. Au fost excluse din sfera programelor Leader msurile de mediu avnd ca scop abordarea problemelor referitoare la biodiversitate i la schimbrile climatice, precum i msurile viznd sectorul forestier.
Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

46

Selecia GAL-urilor perioada 2007-2013

n vederea implementrii

Leader

8 7 . Pentru a se asigura c Leader are anse s fie eficace i s pro -

30

Cu excepia GAL-ului din Toscana,

duc o valoare adugat, statele membre ar trebui s selec teze d o a r a c e l e G A L- u r i c a r e s u n t c o m p e t e n t e i c a r e d i s p u n d e s t rategii de o calitate r idicat. Statele membre au selec tat GAL-uri care dispuneau de strategii d e ficiente

care nu a acordat punctaje.

8 8 . n toate statele membre auditate, procesul de selecie a GAL-urilor s-a bazat doar ntr- o mic msur sau nu s-a bazat deloc pe concurs, n pofida cer inei n acest sens a regulamentului.

8 9 . M a j o r i t a t e a

autoritilor de management au evaluat propun e r i l e d e s t rate gi i a l e G A L- u r i l o r i l e - a u a co rd at p u n c t a j e p e b a za unor cr iter ii relevante i au selec tat toate GAL-ur ile care au obinut un punc taj minim (de regul, un punc taj de 50 %) 30 . Toate autoritile de management au acceptat fiecare GAL care a depus o cerere valid (cu cteva excepii n care existau dou ce rer i pentru aceea i zon). Pr in definiie, GA L-ur ile cu punc t a j e sczute se situau cu mult sub nivelul considerat de auto r itile de management ca fiind cel mai bun posibil n mater ie d e competen i de calitate a strategiei pe care l puteau ob ine GA L-ur ile. D e exemplu, ntr-una dintre regiunile franceze, a u t o r i t a t e a d e m a n a g e m e n t a s e l e c t a t G A L- u r i , d e i c e r e r e a acestora a fost evaluat ca fiind de o calitate insuficient (a se ve dea caseta 18 ).

C a s eta 1 8

Se l eci a G AL - u r i lo r de ct r e auto r itate a de m a n age m ent din F r a na


Conform cererii de propuneri, la finalul acesteia, comitetul de selecie urma s selecteze ntre 10 i 12 GAL-uri, pachetul financiar mediu avut n vedere pentru fiecare dintre acestea fiind de 1,5 milioane de euro. Dintre cele 18 candidaturi primite, autoritatea de management a clasificat dou ca fiind de bun calitate, opt, de o calitate intermediar i opt, de o calitate insuficient. Toate cele 18 candidaturi au fost acceptate, pachetul financiar mediu fiind redus n consecin la 1,1 milioane de euro.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

47

9 0 . n cadrul auditului s-a constatat n special c GAL-ur ile elabo -

ra s er pentru axa 4 strategii de o calitate mediocr, cu obiec t i v e i m p r e c i s e, c u o l o g i c d e i n t e r v e n i e l i p s i t d e c l a r i t a t e i c u c e r i n e p u i n e s a u i n e x i s t e n t e r e fe r i t o r l a m o n i t o r i z a r e i l a e v a l u a r e. n u r m a e v a l u r i i s t r a t e g i i l o r G A L , p u i n e s t a t e m e m b re a u s o l i c i t a t re m e d i e re a d e f i c i e n e l o r i d e n t i f i c a te. D rept consecin, GA L-ur ile au pr imit sume substaniale de la bugetul UE pentru a implementa strategii deficiente pentru o per ioad de apte ani.

Aprobarea

de ctre

rural pentru perioada

Comisie a programelor 2007-2013

de dezvoltare

9 1 . A p r o b a r e a

programelor regionale i naionale de dez voltare r u ra l a r f i fo s t m o m e nt u l i d e a l n c a re Co m i s i a a r f i p u t u t s d e ter mine modul n care statele membre nelegeau s imple m e nte ze a x a 4 . Co m i s i a a r t re b u i s s e a s i g u re c p ro gra m e l e stabilesc condiiile necesare pentru obinerea valorii adugate a a bordr ii Leader i conin toate msur ile de protec ie mpo t r i va r iscur ilor cunoscute pe care le implic aceast abordare. Comisia nu a dat dovad de exigen n aprobarea programelor d e dez voltare rural

9 2 . Programele de dez voltare rural sunt documente de nivel nalt,

d i n care doar o mic par te este consacrat axei 4. M ajor itatea nu conineau dect puine detalii concrete cu pr ivire la modul n c a r e u r m a s f i e i m p l e m e n t a t a b o r d a r e a L e a d e r. S t a t e l e m e m b r e a u a d o p t a t n u m e r o a s e d i s p o z i i i r e fe r i t o r l a Le a d e r d o ar dup ce programele fuseser aprobate.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

48

9 3 . Comisia nu a dat dovad de exigen n ceea ce pr ive te apro -

barea programelor de dez voltare rural, acest fapt ducnd la si tuaia descris la punc tele 80-90. Comisia a acceptat programe care nu prevedeau selec ia GAL-ur ilor pe o baz concurenial ( n p o f i d a ce r i n e i s p e c i f i c a te n re g u l a m e n t ) , p ro gr a m e c a re l i m i t a u a c i u n e a G AL- u r i l o r l a p u n e re a n a p l i c a re a u n o r m sur i definite la nivel naional (n pofida ndrumr ilor Comisiei, co nfor m crora GA L-ur ile nu ar trebui s ur meze un set fix de m sur i) i programe care nu dispuneau de planur i precise nici pentru asigurarea inovrii sau a interaciunii ntre sectoare ( n pofida instruc iunilor pr ivind evalur ile Comisiei, confor m c rora inovarea ar trebui s fie o pr ior itate) i nici pentru mo n i to r i z a re i e va l u a re ( n p o f i d a co n c l u z i e i t ra s e n u r m a e val u r i i i n t e r m e d i a r e a Le a d e r + , c o n fo r m c r e i a a c e s t e p l a n u r i t re buie integrate n programe nc de la nceput). Comisia nu aevaluat anumite elemente care sunt eseniale pentru valoarea adugat a abordr ii Leader, cum ar fi cer inele statelor mem b re n ceea ce pr ive te componena i gradul de deschidere al G A L-ur ilor.

Activiti l e de m o nito r iz a r e i de eva lua r e a l e Co m i s iei i a l e s tate lo r membre


Co m i s i a i s tate l e m e m b r e nu s unt n m s u r s de m o n s t r eze va lo a r e a a dug at o binut c a u r m a r e a i m p l e m ent r ii a b o r d r ii Le a de r i nc nu au eva luat co s tu r i l e s up l i m enta r e i r i s cu r i l e i m p l ic ate Monitorizarea
i evaluarea eficacitii abordrii

Leader

9 4 . Pe n t r u

a monitoriza implementarea, rezultatele i impactul programelor Leader, Comisia i statele membre ar trebui s util i zeze sistemele de gestiune, ver ificr ile cu pr ivire la GAL-ur i, i n dicator ii de monitor izare i rapoar tele anuale. Acestea le -ar da posibilitatea nu numai de a lua msuri corective n timp util, dar i de a dispune de informaii suficiente, fiabile i per tinente n scopul evalur ilor i de a obine asigurarea c abordarea Le ader este eficace i c prod uce o valoare adugat.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

49

GAL-urile, statele membre i Comisia au monitorizat implement a rea programelor Leader

9 5 . M o n i t o r i z a r e a

implementrii programelor Leader+ a fcut o b i e c t u l u n o r a c t i v i t i i n t e n s e . G A L- u r i l e i a u t o r i t i l e d e management au consemnat, pentru fiecare proiect n par te, d e talii cu pr ivire la grantur ile acordate i la plile efec tuate. Autor itile de management cereau GA L-ur ilor s ntocmeasc rapoar te anuale de implementare n care s descrie ac tivitile pe care le desfoar i culegeau date pentru indicatorii de m o n i to r i z a re. Ace s te d ate s e re fe re a u n p r i n c i p a l l a n u m r u l de proiec te i la sumele granturilor i erau clasificate pe tip de beneficiar i pe domeniu de cheltuieli. Autoritile de manage m e nt au naintat Comisiei rapoar te anuale de implementare.

9 6 . Toate autoritile de management au realizat o evaluare interm e d i a r a Le a d e r + n 2 0 0 3 , u r m a t d e o a c t u a l i z a re n 2 0 0 5 . Co m i s i a a f c u t a p e l l a s e r v i c i i l e u n u i c o n t r a c t a n t p e n t r u nto cmirea rapor tului de sintez. ns exist puine probe ca re s ateste eficacitatea progra m e l o r Le a d e r n ce e a ce p r i ve te n d e p l i n i re a o b i e c t i ve l o r d e d e z voltare rural sau valoarea adugat a abordr ii Leader

9 7 . n p o f i d a t u t u ro r a ce s to r a c t i v i t i , d e o a re ce G A L- u r i l e n u a u

e valuat dac obiec tivele strategiei locale au fost sau nu nde plinite i nici nu au rapor tat cu privire la acest aspect, nu exist n i c io prob care s ateste rezultatele i impac tul cheltuielilor Leader asupra dez voltrii rurale. Nu exist nicio informaie care s indice dac (sau n ce msur) programele Leader au redus exodul rural din zonele n cauz, au spor it opor tunitile pen t r u populaia tnr, au diver sificat economiile rurale etc.

9 8 . O exce p i e p a r i a l o co n s t i t u i e l o c u r i l e d e m u n c c re ate s a u
p r o t e j a t e p r i n p r o i e c t e L e a d e r, C o m i s i a n c u r a j n d s t a t e l e m e m b re s u r m re a s c a ce s t a s p e c t p e nt r u to ate p ro gra m e l e aferente fondurilor struc turale. Cu toate acestea, Cur tea a cons t atat c definiiile utilizate erau inconsec vente i c datele care, n majoritatea cazurilor, nu erau verificate de autoritile d e management nu erau fiabile sau credibile.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

50

9 9 . Eva l u r i l e d i n 2 0 0 3 a u av u t l o c nt r- u n m o m e nt n c a re m a j o -

r i t ate a G AL- u r i l o r n u d e m a ra s e r n c i m p l e m e nt a re a p ro gram e lor Leader, iar ac tualizr ile au fost realizate nainte s se fi efec tuat cheltuieli semnificative. Numeroase ntrebri coninute n e v a l u r i a u r m a s f r r s p u n s s a u a u p r i m i t r s p u n s u r i fundamentate pe opiniile celor care au beneficiat de program.

1 0 0 . Avnd n vedere lipsa datelor (sau carac terul nefiabil al aces -

tora), este dificil s se stabileasc, fie n termeni absolui, f i e p r i n c o m p a r a i e c u e f i c a c i t a t e a a l t o r m e t o d e d e a c o rd a re aajutoarelor financiare (n special, programele generale), dac p ro g r a m e l e Le a d e r a u fo s t e f i c a c e s a u n u n c e e a c e p r i ve t e o b inerea de rezultate n domeniul dez voltr ii rurale. adugat potenial a abordrii Leader nu const n u m a i n re z u l t a t e l e i i m p a c t u l re a l i z r i l o r f i z i c e ( i a n u m e, proiec tele implementate cu grantur i Leader). Obinerea implicrii comunitii prin abordarea ascendent poate de asemenea duce la un impac t mai puin tangibil, cum ar fi consolidarea ca pacitilor i autonomizarea populaiei locale. Confor m or ien trilor strategice pentru axa 4, Leader ar trebui s joace un ro l i m p o r t a n t n c a d r u l p r i o r i t i i o r i zo n t a l e d e m b u n t i re a guver nanei.

1 0 1 . Va l o a r e a

1 0 2 . Po t e n i a l u l

pe care l are abordarea Leader pentru a obine a s t fel de impac tur i este ilustrat de exemplele cupr inse n pu blicaiile punc tului de contac t refer itor la cele mai bune prac t i c i , n e v a l u r i i n d i ve r s e s t u d i i . Cu to a te a ce s te a , re a l i z r i l e G A L- u r i l o r n u a u f c u t o b i e c t u l n i c i u n e i m o n i to r i z r i s a u rapor tri sistematice n aceste domenii, astfel nct exemplele r mn cazur i izolate. n lipsa unor probe fiabile i per tinente, evalurile nu au fost n msur s demonstreze frec vena i gradul de acoper ire al unor astfel de impac tur i.

Monitorizarea

i evaluarea costurilor i a riscurilor

1 0 3 . Ac tivitile de monitorizare i de evaluare ar trebui, de aseme -

n e a , s f u r n i ze ze p ro b e f i a b i l e i e s t i m r i a l e co s t u r i l o r i a l e r i s cur ilor aferente abordr ii Leader.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

51

Co misia i statele membre nu au monitor izat i nu au evaluat co stur ile suplimentare i r iscur ile implicate

31

Eficacitatea unor astfel de

recomandri este pus sub semnul ntrebrii de rezultatele observaiilor Curii pentru aceste state membre, rezultate care indic faptul c deficienele au persistat i n 2009.
32

1 0 4 . R eferitor la deficienele identificate n R apor tul anual al Cur ii


p r i vind exerciiul 2000, rspunsul Comisiei a fost c major ita tea acestor deficiene corespundeau unor riscuri inerente unui program descentralizat precum Leader i c att Comisia, ct i s t ate l e m e m b re s u nt co n t i e nte d e a ce s te r i s c u r i at u n c i c n d monitorizeaz programele i cnd verific dac implementarea a cestora respec t pr incipiul bunei gestiuni financiare.

Trebuie menionat c acest

aspect nu reprezint un obiectiv al verificrilor Comisiei.

1 0 5 . Comisia ver ific respec tarea reglementr ilor i poate propune

c o r e c i i f i n a n c i a r e . Ve r i f i c r i l e e fe c t u a t e n c u r s u l p e r i o a d e i a fe re n t e Le a d e r + a u i n c l u s p ro g r a m e l e Po r t u g a l i e i i Fr a n e i din 2005. S er viciile Comisiei au constatat c nu existau criterii for male de selec ie a proiec telor, c procedur ile pr ivind eventualele conflic te de interese erau inadec vate, c GA L-urile luau decizii fr s respecte condiia de dublu c vorum i c acestea n u d i s p u n e a u d e p ro ce d u r i p r i n c a re s s e ve r i f i ce c a ra c te r u l rezonabil al costur ilor proiec telor propuse. S er viciile Comisiei au formulat recomandri n atenia statelor membre vizate, ns n u a u c o n s i d e r a t c e r a o p o r t u n s p ro p u n c o re c i i f i n a n c i a re 3 1 . S e r v i c i i l e Co m i s i e i a u ve r i f i c at, d e a s e m e n e a , co n fo r m it ate a c u re g l e m e nt r i l e n v i g o a re a gra nt u r i l o r re t ro a c t i ve i a cotelor de subvenionare, ns nu au pus n discuie efec tul d e balast sau eficiena.

1 0 6 . D e i ver ificr ile Comisiei au confir mat r iscur ile identificate n


R a p o r t u l a n u a l p r i v i n d exe rc i i u l 2 0 0 0 ( i n p re ze nt u l a u d i t ) , ele nu constituie o baz pentru stabilirea amplorii sau a imp a c t u l u i a ce s to r r i s c u r i l a n i ve l u l s t a te l o r m e m b re v i z a te s a u l a nivelul UE 3 2 .

1 0 7 . Inspec iile statelor membre cu privire la operaiunile GA L (care

au acoper it cel puin 5 % din cheltuielile aferente Leader+) au o fe r it ocazia de a ver ifica consecinele r iscur ilor pentru buna g e s t i u n e f i n a n c i a r i d e a r a p o r t a c u p r i v i re l a a ce s t a s p e c t . Cu toate acestea, cu puine excepii n anumite state membre, inspec iile nu au verificat carac terul echitabil i transparent al procedurilor GAL-urilor pentru selec ia proiec telor, temeinicia i d o c u m e n t a i a e v a l u r i i p ro p u n e r i l o r d e p ro i e c t e, c o n s e m narea voturilor i nici aplicarea corect a politicilor privind co nflic tele de interese.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

52

1 0 8 . Statele membre nu au utilizat nici sistemele de gestiune de care

33

De exemplu, n urma unui sondaj

dispuneau, nici rapoar tele anuale de implementare ale GAL-uri lor pentru a monitoriza dac procesul decizional al acestora s-a desfurat n mod echitabil i transparent, pentru a verifica care a fost propor ia de granturi acordate membrilor GAL-urilor sau pentru a controla eficiena grantur ilor acordate sau a pro ceselor i a cheltuielilor de exploatare ale GAL-urilor. n Frana, autor itatea de management a monitor izat ac tivitile GAL-ur ilor asistnd la edinele acestora n calitate de obser vator, ns, n mod aparent, a tolerat prac tici precum prezentarea de ctre m e m b r i i G A L a p r o p r i i l o r l o r p r o i e c t e, a c o r d a r e a r e t r o a c t i v de granturi proiectelor i mrirea cotelor de subvenionare pentru utilizarea integral a bugetului (a se vedea punc tul 55, d e exemplu). disponibile obinute n urma chestionrii unor p ro m o t o r i d e p ro i e c t e d e c t re d i fe r i t e G A L- u r i i n d i c f a p t u l c efec tul de balast reprezint un r isc impor tant 33 . Evalur ile realizate la nivelul UE nu furnizeaz nicio informaie cu privire la efec tul de balast sau la gradul de generalizare a granturilor re t roac tive 3 4 .

realizat n rndul promotorilor de proiecte de ctre GAL din Loara (Frana), s-a constatat c 71 % dintre acetia ar fi ntreprins proiectul chiar i fr grantul Leader.
34

Comisia a cerut contractantului

nsrcinat cu evaluarea final pentru Leader+ s estimeze incidena riscului privind efectul de balast, ns, dat fiind c nu s-a realizat nicio monitorizare i nicio colectare de date n cursul perioadei aferente Leader+, nu s-a putut ntreprinde oastfel de estimare.

1 0 9 . I n f o r m a i i l e

1 1 0 . n mod similar, n ceea ce privete carac terul echitabil i trans-

parent al procedurilor GAL, evalurile indic faptul c exist p ro b l e m e l e g ate d e o b i e c t i v i t ate a s e l e c i e i p ro i e c te l o r, d e e xe m p l u , n s n u f u r n i z e a z n i c i o i n fo r m a i e re fe r i t o r l a a mp l o a re a s a u l a i m p a c t u l u n o r a s t fe l d e d e f i c i e n e ( a s e ve d e a ca seta 19 ).

C a s eta 1 9

E xt r a s e din s intez a r a p o a r te lo r p r ivind eva lua r e a inte r m edi a r r e a l iz at pent r u Le a de r +


Un dezechilibru la nivelul parteneriatului sau al relaiilor de putere n cadrul GAL poate duce la selectarea unei serii de proiecte neadecvate, adesea n avantajul instituiei care aparine sectorului public. Exist deseori un dezechilibru n componena GAL-urilor, sectorul instituional fiind dominant. Informaiile cuprinse n rapoartele de evaluare i n studiile de caz tind s se concentreze pe probleme precum birocraia, relaiile dintre autoritile de management i GAL-uri, finanarea i autonomia insuficient la nivelul GAL. Nu au fost evideniate, n rapoarte, probleme mai eseniale de gestiune precum structurile, sistemele de gestiune, planificarea i controlul la nivelul GAL. De asemenea, rspunsurile la ntrebrile din evaluri nu se refer deloc la rolul comitetelor decizionale n gestionarea programului.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

53

1 1 1 . D u p

c u m s - a m e n i o n a t d e j a l a p u n c t e l e 6 4 - 7 1 , i n fo r m a i i l e referitoare la cheltuielile de exploatare ale Leader nu erau nici comparabile, nici fiabile i, mai ales, nu erau complete, deoare ce, n unele state membre, numeroase func ii erau ndeplinite d e a u t o r i t i l e d e m a n a g e m e n t . E v a l u r i l e f c e a u r e fe r i r e l a b i rocraia excesiv a Leader+ 3 5 , ns nu fur nizau nicio estima re a costur ilor. n consecin, nu se poate deter mina eficiena a b ordr ii Leader.

35

Extras din sinteza privind

evaluarea Leader+: n rapoartele de evaluare intermediar s-au constatat n numeroase rnduri urmtoarele lacune: (i) birocraie excesiv; (ii) relaii dificile ntre autoritile de management i alte autoriti implicate, pe de o parte, i GAL-urile i promotorii de proiecte, pe de alt parte; (iii) probleme privind atragerea cofinanrii; (iv) ntrzieri legate de finanare i (v) autonomie insuficient la nivelul GAL. Aceste deficiene au drept consecin opierdere de eficien n procesul de gestiune. Birocraia excesiv, care duce la ntrzieri n finanarea proiectelor, este considerat a fi principala problem de gestiune ce st n calea obinerii unui impact, afectnd, de fapt, i celelalte caracteristici atractive incluse n

Monitorizarea

i evaluarea n perioada

2007-2013

1 1 2 . Co m i s i a

i s t a t e l e m e m b re a r t re b u i s nve e d i n e x p e r i e n a dobndit n decursul celor trei perioade de programare Leader a nter ioare pentru a se asigura c, pentru per ioada 2007-2013, s u nt instituite mecanisme eficiente i eficace de monitor izare i de evaluare cu pr ivire la abordarea Leader.

I m plementarea axei 4 a demarat fr s fie instituite e l e mente - cheie ale sistemelor de monitor izare i de evaluare

proiectarea programului Leader+.


36

n acest raport se menioneaz

1 1 3 . n rapor tul de sintez a evalur ii inter mediare pentru Leader+

c[, n cadrul Leader+,] evaluarea programului nu era integrat n etapa de concepere i c existau o serie de elemente de evaluare eseniale, cum ar fi unele date de referin, pentru care nu s-a acordat o atenie suficient. Conform recomandrii din raport, ar trebui s se conceap i s se prevad n program ca grupurile de aciune local s fac obiectul unei combinaii ntre evaluare extern i autoevaluare asistat.

s e recomanda n mod fer m ca sistemele de monitor izare i de e valuare s fie mbuntite i s fie instituite nc de la nce p u tul per ioadei de programare 2007-2013 3 6 . Comisia a stabilit un cadru comun de monitorizare i evaluare (Common Monit o r i n g a n d E va l u a t i o n Fra m e w o r k - C M E F ) p e n t r u p r o g r a m e l e d e d e z vo l t a re r u ra l . Ace s t a p re ve d e a o s e r i e d e n t re b r i d e e valuare specifice cu pr ivire l a valoarea adugat a Leader, la mbuntirea guvernanei i a eficacitii, ns reducea indicato r ii de monitor izare specifici Leader la numrul de GAL-ur i i l a populaia din zonele vizate de Leader, Comisia considernd c acest cadru reprezint indicatorul de baz pentru msurarea gradului de ndeplinire a obiectivului privind guvernana. C MEF per mitea autor itilor de management s elaboreze indicator i s u p l i m e nt a r i , n s n i c i u n a d i nt re a u to r i t i l e d e m a n a g e m e nt a u ditate nu a ntrepr ins vreun demers n acest sens. M ai mult, niciunul/niciuna dintre GAL-ur ile/autor itile de management auditate nu a luat msuri n vederea colec trii i a comunicrii i n for maiilor necesare refer itoare la costur ile, r iscur ile, efica c i t atea i valoarea adugat a abordr ii Leader.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

54

1 1 4 . L a s f r i t u l a n u l u i 2 0 0 9 , Co m i s i a , p r i n i nte r m e d i u l R e e l e i e u -

ro p e n e d e e va l u a re p e nt r u d e z vo l t a re a r u ra l , a c re at, p e nt r u Le a d e r, u n gr u p d e l u c r u te m at i c c a re s a n a l i ze ze d i f i c u l t il e c u c a re s e co n f r u n t s t a te l e m e m b re, i n c l u s i v p re o c u p r i l e legate de faptul c indicatorii CMEF i msurarea aspectelor economice nu vor capta n mod adec vat efectele Leader; de asemenea, grupul a abordat provocrile semnificative de natur metodologic datorate nivelului local la care are loc implemen t a r e a L e a d e r, p e c e l e t o t d e n a t u r m e t o d o l o g i c i d e m a r e amploare refer itoare la evaluarea guver nanei, a par ticipr ii i acapacitii din cadrul comunitilor rurale, precum i proble mele privind furnizarea de statistici exac te n vederea evalurii beneficiilor Leader. La mijlocul anului 2010, grupul a publicat un proiec t de document de lucru cu privire la evaluarea impac t u l u i Le a d e r. R e z u l t a te l e a c t i v i t i i a ce s t u i gr u p v i n n s p re a t r z i u p e n t r u a m a i p re ze n t a u t i l i t a te p e n t r u e v a l u r i l e i n te rm e d i a re ( c a re t re b u i e f i n a l i z a t e n 2 0 1 0 ) , i a r p o s i b i l i t i l e d e evaluare a axei 4 vor fi limitate, deoarece la nivelul GAL-ur ilor nu are loc nicio colectare sau rapor tare a informaiilor relevante (a se vedea punc tul 113).

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

55

CONCLUZII I RECOMANDRI
M o du l n c a r e G AL - u r i l e au i m p l e m entat a b o r d a r e a Le a de r a l i m itat p oteni a lu l de va lo a r e a dug at c a r e s e u r m r ete a s e o bine p r in inte r m ediu l c a r acte r i s tici lo r Le a de r , dei C u r te a a identific at o s e r ie de exe m p l e de bune p r actici

1 1 5 . G A L-ur ile auditate au implementat n jur de 1 000 de proiec te

n perioada aferent Leader+, care au adus beneficii ntreprind e r ilor i comunitilor locale n cauz. ns Leader nseamn m a i m u l t d e c t at t : a r t re b u i s p ro d u c o va l o a re a d u g at n comparaie cu programele tradiionale, pr in aplicarea unei a b o rd r i s p e c i f i c e. n c o n d i i i l e n c a re c a r a c t e r i s t i c i l e - c h e i e ale abordr ii Leader nu sunt pe deplin realizate, valoarea adu g at potenial a abordr ii Leader nu poate fi obinut.

116. A bordarea ascendent s-a aplicat n mod limitat n cazul GAL-uri

lor care au acordat majoritatea granturilor propriilor organizaii membre; valoarea adugat potenial a par tener iatului nu s - a o b i n u t n c a z u l G A L- u r i l o r a l c ro r p ro c e s d e c i z i o n a l e r a d o minat de autor itile locale; puine GA L-ur i au reu it s de monstreze c strategiile sau proiec tele lor conineau o inovaie sau c fceau posibil o interac iune ntre diferite sec toare. Cu t o a t e a c e s t e a , n u n e l e c a z u r i , G A L- u r i l e a u r e u i t s i m p l i c e c u adevrat comunitatea local i s iniieze, pr in inter mediul a c iunilor lor de animare, proiec te locale de succes. locale ar trebui s constituie nucleul abordrii Leader, ele trebuind s ofere par teneriatelor raiunea de a exist a i s reprezinte promisiunea unei valor i adugate obinute prin soluii locale concepute special n vederea ndeplinirii obiec tivelor locale de dez voltare rural. n prac tic, strategiile au fost aproape irelevante i au fost utilizate, cel mult, ca o ce rere de finanare naintat autoritii de management. Niciunul dintre GAL-ur i nu i-a monitor izat per for mana n ndeplinirea obiec tivelor sale strategice i nici nu a ntocmit rapoar te refe r i tor la acest aspec t.

117. S trategiile

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

56

G AL - u r i l e nu au aco r d at ateni a cuvenit nece s itii de a a s igu r a eficien s au de a de s fu r a p r o cedu r i ec h ita bi l e i t r a n s pa r ente

1 1 8 . GAL-urile nu au acordat o atenie suficient necesitii de aasi-

gura transparen, de a documenta evaluarea proiectelor i deciziile de selecie i de a utiliza proceduri prin care s se evite toate r iscur ile de conflic t direc t sau indirec t de interese. Aceasta nu numai c spore te riscurile ca deciziile de atribuire a grantur ilor s fie luate fr s se in seama de eficien, ci i creeaz un risc de prejudiciere a reputaiei UE. Practicile o b s e r v a t e n a n u m i t e G A L- u r i , c u m a r f i l u a r e a d e c i z i i l o r d e at r i b u i re a gra nt u r i l o r d o a r d e c te va p e r s o a n e i n f avo a re a p ro p r i i l o r l o r o rg a n i z a i i , s u n t s u s c e p t i b i l e s f i e m a i c u r n d n detr imentul dect n beneficiul guver nanei locale.

1 1 9 . GAL-ur ile nu au inut seama de eficien, n special pr in faptul


c au atribuit granturi unor proiec te care se aflau deja n derul a re sau chiar erau finalizate cnd s-a luat decizia de atr ibuire a gra n t u l u i . n u n e l e c a z u r i , o b i e c t i v u l p a re s f i fo s t m a i c ur nd de a cheltui ct mai muli bani posibil dect de a obine ce l e mai bune rezultate posibile.

1 2 0 . Co stur ile de implementare aferente Leader sunt substaniale,

din cauza nivelului de implementare suplimentar: ele reprezint pn la o treime din bugetul GAL, adugndu-se la costurile d e p re l u c r a re, d e m o n i t o r i z a re i d e c o n t ro l a l e a u t o r i t i l o r d e m a n a g e m e nt i a l e a g e n i i l o r d e p l i . Pro ce d u r i l e i n f l ex i bile chiar i n cazul unor proiec te foar te mici i ntr zierile au limitat eficiena, de i, ntr- o mare msur, aceste probleme s u nt rezultatul cer inelor statelor membre.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

57

Co m i s i a i s tate l e m e m b r e nu au d at d o va d de s uficient exigen i s unt nt r - o a nu m it m s u r r e s p o n s a bi l e a l tu r i de G AL - u r i pent r u l i m ita r e a va lo r ii a dug ate p oteni a l e a a b o r d r ii Le a de r . Co m i s i a i s tate l e m e m b r e nu au luat m s u r i s uficiente pent r u a l i m ita co s tu r i l e i r i s cu r i l e

1 2 1 . G A L- u r i l e

s u n t c e l e c ro r a l e re v i n e re s p o n s a b i l i t a t e a p r i n c i p a l n ceea ce pr ivete obinerea valor ii adugate a Leader i a s i g u r a re a b u n e i g e s t i u n i f i n a n c i a re, n s r i s c u r i l e s u n t b i n e c u n o s c u te. Co m i s i a i s t ate l e m e m b re s u nt m p re u n re s p o ns a bile de supravegherea per for manei GA L-ur ilor i de garan t a re a f a p t u l u i c a ce s te a u r m e a z a b o rd a re a Le a d e r i a p l i c n mod sistematic standardele cele mai nalte privind buna g e s t i u n e f i n a n c i a r . N u a r t r e b u i s s e t o l e r e z e p e r fo r m a n a slab n aceste domenii, chiar i n statele membre care imple menteaz Leader pentru prima dat, deoarece ar fi trebuit s se f i t ra s nv m i nte d i n ex p e r i e n a p e r i o a d e l o r d e p ro gra m a re a nter ioare.

1 2 2 . Cu toate acestea, la zece ani de la auditul anter ior efec tuat de

Cu r te c u p r i v i re l a Le a d e r, a ce l e a i d e f i c i e ne grave co nt i n u s e x i s te. Co m i s i a a r s p u n s o b s e r v a i i l o r Cu r i i d i n R a p o r t u l anual privind exerciiul 2000 cu ncurajri , orientri i recomandr i n atenia statelor membre. Acest lucru nu s-a dovedit a fi e f i cace.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

58

Reco m a nd a r e a 1 Av n d n ve d e re d e f i ci e ne l e p e r sis te nte, Co m i s i a ar tre b ui s s e asi gure c l e gislaia d e f in e te n m o d su f i ci e nt d e clar standardele cerute n cazul specif ic al Leader. Prin elaborarea ctor va cerine simple la nivelul UE nu ar mai f i nevoie de utiliz area unor norm e de ap lic are divergente la nive l de pro gr am, s-ar simp lif ic a pro ce durile, s-ar mbunt i co eren a i s-ar crea s t an dard e d e co ntro l clare n d o m e niil e ur m to are: ( a ) excluderea proiectelor demarate nainte de luarea deciziei de atr ibuire a grantului, pentru a se elimina r iscul major de ineficien (efec tul de balast ); ( b) f u n d a m e nt a re a s e l e c i e i p ro i e c te l o r re a l i z ate d e G A Luri cu evaluri documentate care s demonstreze te meinicia i carac terul echitabil al deciziei din perspec tiva unor cr iter ii consec vente i relevante; ( c ) i n s t i t u i re a u n o r n o r m e c a re s a s i g u re c p a r t e n e r i a te l e n u s u n t d o m i n a te d e a u to r i t i l e l o c a l e n c a d r u l edinelor de selec ie a proiec telor. n p lus , s t ate l e m e m b r e ar trebui s se asigure c sunt ins ti tuite p ro ce dur i e f ic ace cu p r i v ire la d e f ici e ne l e i d e nti f ic ate n prezentul rapor t i c exist o supraveghere a aplicrii co re c te a a ce s to r p ro ce dur i .

1 2 3 . n special, Comisia i statele membre au tolerat faptul c GAL-uri

l e n u d i s p u n d e p ro ce d u r i e f i c a ce p e nt r u a e v i t a co n f l i c te d e i n te re s e. D e f i c i e n e l e co n s t a t a te p u n n e v i d e n r i s c u l p o s i b i l ca membr ii GA L s fi influenat deciziile n mod direc t sau i n d i re c t , a j u n g n d u - s e l a o u t i l i z a re i n e f i c a ce s a u i n e f i c i e n t a bugetului UE.

Reco m a nd a r e a 2 R e gulam e ntul f inan ciar inte r z ice o r ice a c iun e c are ar p u tea ave a c a r e z u l t at u n co n f l i c t d e i nte r e s e. Co m i s i a i s t a t e l e m e m b r e ar treb ui de ci s s e asigure c s e iau msuri de p ro te c ie e f ic ace i ar tre b ui s ve rif ice c aces tea f un c io n ea z n m o d co re c t . n c a dr ul G AL- ur il o r, m e m b r ii co m i te te l o r d e evaluare a proiec telor sau ai comitetelor decizionale care au o r i ce f e l d e inte re s e p e r s o nal e, p o li ti ce, p ro f e si o nal e s au co m e rcia l e nt r- o p r o p u n e r e d e p r o i e c t a r t r e b u i s d e cl a r e n s cr is inte re s e l e re sp e c ti ve. Ace ti m e m b r i ar tre b ui s f i e exclui de la orice discuie, evaluare sau decizie cu privire la proiectul n cauz, iar problema ar trebui semnalat autoritii de management n conformitate cu Regulamentul f inan ciar.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

59

1 2 4 . U n

e l e m e n t f u n d a m e n t a l a l Le a d e r l re p re z i n t i d e n t i f i c a re a d e j o s n s u s a u n o r s o l u i i l o c a l e l a p r o b l e m e l o c a l e , n s toate autoritile de management, cu o singur excepie, au impus de facto un sistem descendent pentru perioada 2007-2013. Aceste autoriti de management cer ca GAL-urile s implementeze msuri cuprinse n programul comun de dez voltare rural, ceea ce este n contradic ie cu or ientr ile Comisiei. Acest fapt poate facilita controlul asupra Leader, ns restrnge sfera pentru strategii locale inovatoare, limitnd, n consecin, valoarea a d ugat potenial care justific abordarea Leader 3 7 .

37

Importana acestui aspect este

subliniat n definiia abordrii Leader, dat n fia informativ aComisiei, conform creia aceasta reprezint o metod de mobilizare i de promovare a dezvoltrii rurale n comunitile [] locale, i nu un set fix de msuri care trebuie implementate.

Reco m a nd a r e a 3 Co m i s i a a r t r e b u i s e x a m i n e z e m p r e u n c u s t a t e l e m e m b r e dac msurile e x is tente limitea z c ap acit atea GAL- urilor d e a p ro i e c t a i d e a imp l e m e nt a s tr ate gii l o c al e in ov ato are i m u l t i s e c t o r i a l e p e n t r u a t i n g e r e a o b i e c t i v e l o r a x e l o r 1-3 a l e p o l i t i c i i d e d e z vo l t a r e r u r a l . St a t e l e m e m b r e a r t r e b u i s i r e v i z u i a s c n o r m e l e a c o l o u n d e e s t e n e c e s a r, p e n t r u a p e r m i t e G A L- u r i l o r s e l a b o r e z e s o l u i i l o c a l e c a r e s n u co re sp un d m sur il o r din p ro g r amul d e d e z vo l t are r ur al.

1 2 5 . n cadrul gestiunii par tajate, rolul Comisiei nu este de a apro -

b a toate detaliile mecanismelor de implementare regionale i naionale; cu toate acestea, nainte de a fi aprobat programele p e ntru per ioada 2007-2013, Comisia ar fi trebuit s se asigure c era u i ns t it ui te el e me nte le - c h ei e d eter m in a nte pe ntr u s u c cesul Leader (a se vedea n continuare). Statele membre au s e l e c t a t G A L- u r i c a r e d i s p u n e a u d e s t r a t e g i i d e f i c i e n t e . Pr i n u r mare, execuia bugetului UE n per ioada 2007-2013 se efec tueaz ntr-un mod mai puin eficient, mai puin eficace i c u o valoare adugat poten ial mai mic dect s-ar fi putut re a liza.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

60

Reco m a nd a r e a 4 Co m i s i a ar tre b ui s s e asi gure c s t at e l e m e m b r e re e x ami n e a z s tr ate giil e G AL- ur il o r p e ntr u p e r i o a da 20 07-2013 i c cer acestora s stabileasc obiec tive msurabile, specif ice zon ei n c auz , c are s p o at f i atins e prin pro gr amul Leader, p e n t r u r e s t u l p e r i o a d e i . S t a t e l e m e m b r e a r t r e b u i s ce a r ap oi GAL- urilor s rspund de ndeplinirea obie c tivelor stra tegice locale ale acestora, de crearea unei valori adugate prin abordarea Leader i de ef iciena cheltuielilor aferente gr antur il o r i a ch e ltui e lil o r d e e x p l o at are. De asemenea, statele membre ar trebui s analizeze n ce msur a ceas t co ns o li dare a o b li gai e i d e a r sp un d e d e b una gestiune f inanciar ar permite o simplif icare a sistemelor e x i s t e n t e d e g e s t i u n e , d e s u p r ave g h e r e i d e co n t r o l , d i m i nund ast fel necesitatea de a controla resp ec tarea condiiilor d e e li gib ili t ate p e ntr u m sur i .

Reco m a nd a r e a 5 Av n d n ve d e re re sp o ns ab ili t ate a s a d e a asi gur a b una g e stiune f inanciar a bugetului UE, Comisia ar trebui s verif ice n mod suf icient de detaliat c programele viitoare conin elementele specif ice eseniale pentru valoarea adugat, e f i c a ci t ate a i e f i ci e n a Le a d e r. St at e l e m e m b r e ar treb ui s s e asigure n v iitor c GAL- urile re m e dia z o r ice d e f ici e n i d e nti f ic at n p ro ce sul d e s e l e ci e, as t f e l n c t a ce s te a s disp un d e s tr ate gii i d e p lanur i d e imp l e m e nt are d e ce l m ai nal t s t an dard .

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

61

Co m i s i a i s tate l e m e m b r e nu s unt n m s u r s de m o n s t r eze va lo a r e a a dug at o binut c a u r m a r e a i m p l e m ent r ii a b o r d r ii Le a de r i nu au eva luat co s tu r i l e s up l i m enta r e i r i s cu r i l e i m p l ic ate

126.

B u g e t u l U E a c o n t r i b u i t c u p e s t e d o u m i l i a r d e d e e u r o l a Leader+ i a programat peste cinci miliarde pentru perioada 2 0 0 7 - 2 0 1 3 . Co m i s i a n u a d e m o n s t r a t n c e f i c a c i t a te a s a u e f i c i e n a c h e l t u i e l i l o r, va l o a re a a d u g at o b i n u t p r i n a p l i c a re a abordrii Leader, msura n care riscurile cunoscute s-au concre tizat sau costurile efec tive de implementare. Statele membre nu au colec tat i nu au validat informaiile necesare, astfel nct nu exist probe suficiente care s stea la baza evalurii. Acest audit a demonstrat c valoarea adugat i buna gestiune financiar nu pot fi considerate ca existnd de la sine n cadrul Leader.

Reco m a nd a r e a 6 Comisia ar trebui s ia msuri urgente pentru a se asigura c poate rspunde de valoarea adugat i de buna gestiune f i nanciar a Leader. M o ni to r i z are a ar tre b ui o r i e nt at m ai cur n d sp re in di c ato r i ai valorii adugate a ab ordrii Leader, ai ef icienei i ai ef ica citii, dect spre indicatori legai de implementare. Ar trebui v e r i f i c a t e s u r s e l e d a t e l o r, c e l p u i n p e b a z a u n u i e a n t i o n . i n n d s e a m a d e n a t u r a i a m p l o a r e a L e a d e r, p r e c u m i d e d i f i c u l t i l e nt m p i n a te p n n p r e z e nt n o b i n e r e a u n o r d ate p e r tin e nte, co mp ar ab il e i f iab il e, Co m i s i a ar tre b ui s aib n ve dere ab ordri mai ef iciente i mai ef icace, cum ar f i m o nito r iz area n d e t aliu a un o r e anti o an e, v ali d e din p un c t de ve dere s t atis tic , de GAL- uri, prin inter m e diul unor indic a to r i, al un o r insp e c ii i al un o r s tu dii d e c a z s tr u c tur ate, cu ve r i f i c are a co re sp un z to are a date l o r d e c t re u n ev alu ato r in d e p e n d e nt . Co m i s i a ar tre b ui s co o rd o n e ze ac iunil e s t at e l o r m e m b r e p e ntr u a s e asi gur a c sis te m e l e d e sup r ave gh e re i d e co n t r o l p e r m i t o b i n e r e a u n e i a s i g u r r i c u p r i v i r e l a c a r a c te r u l e chit abil i transparent al pro ce durilor, f urnizeaz date com p ar ab il e re f e r i to are la cos tur i i co mp l e te a z m o ni to r i z are a e f i c a ci t ii i a e f i ci e ne i .

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

62

Prezentul rapor t a fost adoptat de Camera I, condus de domnul M i chel CRE TIN, membru al Cu r ii de Contur i, la Luxemburg, n e dina sa din 21 iulie 2010.

Pe ntru Cu r tea d e Co ntu ri

Vtor Manuel da SILVA CALDEIRA Pree dinte

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

63

ANEX

L I S TA P RO I E C T E LOR E X AM I N AT E 1
(e u ro ) Descrierea proiectului DE-BY Construcia unui lac pentru not Achiziia unei locomotive
Achiziia de echipamente pentru recoltarea i procesarea fructelor

Tipul de promotor

Costul total eligibil

Grantul Leader2

Sectorul public local Sectorul privat Asociaie DE-MV

2 063 969 396 403 30 293

1 031 984 74 325 3 787

Restaurarea unei biserici, inclusiv crearea unor instalaii turistice Dezvoltarea unui concept pentru un muzeu tehnic Centru de ngrijire a persoanelor care sufer de demen Studiu de consultan: coordonarea cltoriilor turistice pe vas IE
Iluminatul public ntr-un sat pentru un refugiu de la marginea carosabilului, destinat parcrii vehiculelor Studiu de fezabilitate i site web pentru un proiect de dezvoltare urban Echipamente pentru prelucrarea crnii Amenajarea unei poteci pe marginea rului

Autoritile religioase Asociaie Asociaie Sectorul public local

165 016 131 498 1 063 000 11 265

111 386 88 106 154 000 5 914

Asociaie Asociaie Sectorul privat Asociaie EL

6 959 17 969 34 485 40 937

3 476 14 375 14 250 31 377

Construcia i echiparea unui local Lucrri noi de pavare a unor strzi din centrul oraului Construcia i echiparea unei distilerii Construcia i echiparea unui restaurant Construcia i echiparea unei ntreprinderi vitivinicole Construcia i echiparea unei pensiuni Construcia unor spaii noi pentru un atelier metalurgic

Sectorul privat Sectorul public local Sectorul privat Sectorul privat Sectorul privat Sectorul privat Sectorul privat

414 712 210 942 254 154 367 421 387 480 334 436 202 087

228 091 210 942 127 077 202 081 193 740 181 799 111 147

Curtea a selectat proiecte tipice pentru gama de proiecte finanate de fiecare GAL, i anume din punctul de vedere al tipului de promotor, al naturii proiectului (investiii, studii, evenimente etc.) i al dimensiunii proiectului n termeni financiari. S-au selectat cu preponderen proiecte ncheiate ntre 2006 i 2008.

Component finanat de UE, cu excepia Irlandei, a Greciei i a Ungariei, ri pentru care suma include cofinanarea naional.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

64

(euro) Descrierea proiectului ES-A


Achiziia de echipamente pentru grdinie de copii (I)

Tipul de promotor

Costul total eligibil

Grantul Leader2

Asociaie Asociaie Sectorul privat Sectorul privat GAL Sectorul privat Sectorul privat ES-CM

29 910 39 000 369 000 222 597 180 000 277 187 189 599

14 955 19 500 30 050 30 051 60 000 30 051 25 596

Achiziia de echipamente pentru grdinie de copii (II)


Amenajarea unei staii de epurare a apei Renovarea unor case destinate agroturismului Amenajarea unui centru de informare cu privire la ap Construcia unui hotel subteran Achiziia de echipamente pentru o brutrie ecologic

Echipamente de prelucrare a uleiului de msline Construcia unei hotel rural Restaurarea unei piee dintr-un sat Reamenajarea unui loc de joac municipal Extinderea unei fabrici de prelucrare a alimentelor Panouri de informare la situri turistice Construcia de spaii de cazare destinate agroturismului FR (PL) Eveniment de muzic contemporan Administrarea unui teatru i cheltuielile cu salariile personalului Crearea unui curs de agricultur sub forma nvmntului la distan Informatizarea i punerea n reea a fielor de bibliotec mbuntirea site-ului unei asociaii culturale Modernizarea unui sistem informatic al unei societi locale FR (LR) Sistemul informatic de administrare local Restaurarea unei cldiri istorice Itinerarul turistic Vinul i marea Reamenajarea i punerea la dispoziia publicului a unui arboret Studiu privind proprietile vacante i crearea unei baze de date Instalaii de acces public la internet Construcia unor circuite de ciclism montan i a unui centru de nchiriere de echipamente

Sectorul privat Sectorul privat Sectorul public local Sectorul public local Sectorul privat GAL Sectorul privat

78 993 617 026 30 450 36 096 409 179 254 847 245 061

28 437 98 130 8 583 26 532 69 050 150 254 40 012

Asociaie Sectorul public local Asociaie Sectorul public local Asociaie Sectorul privat

59 994 219 272 16 070 50 312 4 097 51 227

21 997 91 950 7 794 25 156 3 277 7 684

Sectorul public local Sectorul public local Sectorul public local Universitate Asociaie Sectorul public local Sectorul public local

80 830 393 803 162 014 33 626 12 507 327 900 107 281

40 415 129 360 81 007 14 757 5 865 120 431 32 845

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

65

(e u ro ) Descrierea proiectului IT-TOS Achiziia unui rzboi de esut Echipamente de igienizare pentru o societate de prelucrare a alimentelor Lucrri noi de pavare a unor drumuri dintr-un sat Achiziia de lzi pentru fructe i modernizarea unui sistem de irigaie Achiziia unui tractor Achiziia unei maini de prelucrare a lemnului Expoziie ambulant de fotografii3 Servicii pentru ceteni (servicii veterinare i de informare)
3

Tipul de promotor

Costul total eligibil

Grantul Leader2

Sectorul privat Sectorul privat Sectorul public local Sectorul privat Sectorul privat Sectorul privat GAL Sectorul public local HU

120 000 90 000 293 438 30 970 37 000 63 000 101 894 243 000

18 000 13 500 33 609 4 646 13 218 9 450 30 670 52 232

Atelierul de artizanat al unei comuniti Renovarea unei pivnie de vinuri Lucrri de construcie pentru consolidarea unei case parohiale Instalaii pentru o pensiune (jacuzzi exterior, biciclete i opron etc.) Excursii de schi i echipamente pentru elevi Planuri pentru pavarea unui drum de pmnt care deservete podgorii PT Achiziia de echipamente de proiecie Achiziia de echipamente pentru prelucrarea uleiului de msline Achiziia de echipamente pentru prelucrarea i comercializarea mierii Modernizarea unei pivnie de vinuri Indicatoare rutiere Crearea unui magazin pentru produse rurale
3 3

Sectorul public local Sectorul privat Autoritile religioase Sectorul privat Sectorul public local Sectorul privat

10 514 20 962 6 009 2 760 10 507 2 960

7 980 9 433 4 506 2 361 7 880 2 516

Asociaie Sectorul privat Sectorul privat Sectorul privat Sectorul privat Sectorul public local GAL

7 000 199 500 39 600 100 000 24 922 92 048 136 067

5 250 69 825 13 860 35 000 8 723 69 036 102 050

Achiziia unor echipamente suplimentare pentru carting

Doar examinarea documentelor din dosare.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

66

ANEX

Foto 2: Frana (Languedoc -R oussillon) I tinerarul turistic Vinul i marea

Foto 3: G ermania (M eck lenburg-Vorpommern) R estaurarea unei biserici, inclusiv crearea unor instalaii turistice

Foto 4: I talia ( Toscana) Achiziia de lzi pentru fruc te

Foto 5: Spania (Aragon) R enovarea unor case destinate agroturismului

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

67

Foto 6: Frana (Languedoc -R oussillon) I nstalaii de acces public la internet

Pic ture 7: G recia Construc ia i echiparea unei distilerii

Foto 8: Por tugalia Achiziia unor echipamente suplimentare pentru car ting

Foto 9: G recia Construc ia i echiparea unui restaurant

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

68

RSPUNSUrile COMISIEI
REZUMAT
I. Metoda Leader este un instrument de p o l i t i c p e n t r u i m p l i c a re a i a n g re n a re a activ a actorilor locali n dezvoltarea c o m u n i t i i p r o p r i i g r a i e a b o rd r i i s a l e ascendente distinc tive. Leader reprezint un avantaj impor tant pentru consolidarea societii civile din zonele rurale. n prezent, exist peste 2 0 0 0 d e gr u p u r i d e a c i u n e l o c a l (G A L ) care pun n aplicare strategii locale de dez voltare cu fonduri europene pentru dez voltare rural Leader este par te integrant a Politicii de dez voltare rural 2007-2013. Comisia nu mprtete opinia Curii c o n f o r m c r e i a G A L- u r i l e r e p r e z i n t u n n i ve l s u p l i m e n t a r. Po l i t i c a d e d e z vo l t a re r u ra l e s te a p l i c at p r i n g e s t i o n a re a p a r t a j at a Co m i s i e i i a s t ate l o r m e m b re c u respectarea principiului subsidiaritii. Implementarea Leader este completat d e o c a r a c t e r i s t i c s p e c i f i c o b l i g a t o r i e, i anume c o parte semnificativ a sarcinilor de gestionare este transferat la nivel local. n ceea ce privete costurile programul u i , a c t i v i t i l e d e s f u r a t e d e G A L- u r i n cadrul bugetelor pentru cheltuielile d e f u n c i o n a re i a n i m a re s u nt l e g ate d e prioritatea orizontal de promovare a co n s o l i d r i i c a p a c i t i l o r a c to r i l o r l o c a l i i d e s p r i j i n i re a p o t e n i a l i l o r p ro m o t o r i de proiec te. n ce e a ce p r i ve te i m p l e m e n t a re a a b o r drii Leader n perioada de programare curent, Comisia a adoptat un set complet de msur i care vizeaz o i mai mare ncurajare a bunelor practici i a bunei gestiuni financiare.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

69

RSPUNSUrile COMISIEI
II. Crearea de capaciti locale conduce la intensificarea activitii de dezvoltare local, mobilizarea resurselor locale i dez voltarea de reele care permit nvarea reciproc i o abordare integrat n vederea tratrii aspectelor economice i sociale complexe. Acest lucru joac un rol important n cadrul pr ior itii or izontale de dez voltare rural d e m buntire a guver nanei. I V. M e m b r i i G A L s u nt a c to r i i m p o r t a n i p e n tru dez voltarea teritoriului rural. Abord a re a a s ce n d e nt c a ra c te r i s t i c m e to d e i Le a d e r t re b u i e s f i e a p l i c at a s t fe l n c t o rg a n i z a i i l e l o c a l e s a u p e r s o a n e l e f i z i ce care sunt membrii ai unui GAL s poat j u c a un rol impor tant. G A L- u r i l e s u n t n c u r a j a t e s p r e z i n t e s t rate gii de dez voltare local inovatoare, ns inovarea reprezint doar un crite r i u d e s e l e c i e a G A L- u r i l o r n t r e m u l t e altele. O strategie local de dez voltare nu p o ate trata numai abordr ile inovatoare. n c e e a c e p r i ve t e p ro i e c t e l e i n t e g r a t e, majoritatea strategiilor locale includ m a i m u l te m s u r i i s e a p l i c m a i m u l to r s e c t o a r e s a u z o n e d e i n t e r v e n i e. E x i s t exemple de bune practici cu programe care introduc o abordare integrat. R e e a u a Eu ro p e a n d e D e z vo l t a re R u ra l ( R E D R ) va promova aceste bune prac tici. V. S t a t e l e m e m b re t re b u i e s s e a s i g u re c nu exist niciun conflict de interese n c a d r u l g e s t i o n r i i p a r t a j a t e. Pro c e d u r i l e decizionale i criteriile de selecie care t r e b u i e a p l i c a t e d e G A L- u r i n u f a c p a r t e din program, ci din implementarea local evaluat de autoritatea de gestionare at u n c i c n d e s te s e l e c t at G A L- u l. S t ate l e m e m b re p o t, d e a s e m e n e a , a p l i c a n o r m e co m u n e p e nt r u to ate G AL- u r i l e co n s t i t ui te l a nivel naional. Co m i s i a n s p e c i a l n a u d i t u r i l e s a l e, d a r nu numai, ine seama de procesul de s e l e c i e a p ro i e c te l o r, t ra n s p a re n , co n f l i c te d e i nte re s e e tc. Co m i s i a a e fe c t u at audituri la 37 din cele 73 de programe Le a d e r + p e n t r u p e r i o a d a d e p ro g r a m a re 2 0 0 0 - 2 0 0 6 ; 1 3 p ro gra m e a u fo s t a u d i t ate de mai multe or i. VI. Pe n t r u p e r i o a d a c u r e n t d e p r o g r a m a r e 2007-2013, dispoziiile legale necesare au fost incluse n regulamentul privind FEADR1 i n normele de punere n aplicare a acestuia 2 . M a i m u l t , Co m i s i a a o fe r i t s t a te l o r m e m bre or ientr i n faza de creare i aprobare a programului prin intermediul Ghidul u i p e n t r u a p l i c a r e a a x e i L e a d e r . A c e s t ghid a inclus recomandri specifice privind poteniala valoare adugat a meto d e i Le a d e r, i a n u m e, a c o p e r i re a t u t u ro r a x e l o r, i n o v a r e a , a b o r d a r e a i n t e g r a t i ter itor ial. n plus, Comisia a solicitat o abordare strategic a Leader n cadrul planurilor s t rate gi ce n a i o n a l e. n a ce l a i t i m p, s t a telor membre li s-a permis s fac dife rite alegeri n ceea ce privete sfera de a p l i c a r e a m e t o d e i Le a d e r c a r s p u n s l a experiena specific existent la nivelul G A L- u r i l o r i l a n e v o i l e i d e n t i f i c a t e n analizele acestora.
1 2

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural. Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din

20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rural acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR) (JO L 277, 21.10.2005, p.1), Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltarea rural acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR) (JO L 368, 23.12.2006, p.15).

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

70

RSPUNSUrile COMISIEI
Comisia contribuie permanent la mbuntirea procedurilor pentru sistemele de gestionare i control din statele membre prin oferirea de consiliere i orien tri, precum i prin recomandri care decurg din auditurile sale i, acolo unde este cazul, prin aplicarea de corec ii f i n a n ciare. VII. Evaluarea ex-post a Leader+, care este n curs de derulare i care va furniza raportul final spre finalul anului 2010, ine seama de aspec tele eficacitii i ale e f i c i e n e i c h e l t u i e l i l o r a f e r e n t e L e a d e r. Evaluarea ex-post a eficacitii i eficienei instrumentelor de politic reprezint o practic normal. Aceast evaluare face par te din ciclul standard de evaluare a politicii, iar perioada de realizare a acesteia a fost marcat de fapt u l c Le a d e r + n c m a i e ra a c t i v p n n i u n i e 2 0 0 9 n ce e a ce p r i ve te ce l e 4 0 d e p ro grame. Comisia (Grupul de lucru tematic al R eelei Europene de Evaluare pentru D ez vo l t a re a R u ra l ) a e m i s re ce nt u n p ro i e c t final de document de orientare privind e va l u area impac tului programului 3 . VIII. Punerea n aplicare a procedur ilor de evitare a riscului de conflicte de interese, n conformitate cu Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Uniu n i i E u ro p e n e, re v i n e n s a rc i n a s t a t e l o r m e m bre.
3

Comisia va avea n vedere revizuirea Ghi dului pentru aplicarea axei Leader n ceea ce pr ivete selec ia proiec telor pen t r u a c l a r i f i c a i m a i m u l t n e vo i a d e p ro cedur i solide care s respec te pr incipiile cheie precum transparena, egalitatea de t rat a m e nt, u t i l i z a re a c r i te r i i l o r o b i e c t i ve de selec ie sau rapor tarea deciziilor. IX. Co m i s i a g a ra n te a z c o b i e c t i ve l e s t a b ilite la nivelul programului vor fi spr ijinite p r i n i n d i c ato r i p e c a re s t ate l e m e m b re i vo r o b i n e l a n i ve l u l G A L- u r i l o r n s co p u l f u r n i z r i i d e d a t e a g r e g a t e l a n i v e l a xe i Leader. Obiectivele viznd nivelul strategiilor locale trebuie stabilite, n msura posibil u l u i , n co n fo r m i t ate c u c r i te r i i l e S MA R T (specific, msurabil, abordabil, relevant i ncadrat n timp). X. Cadrul comun de monitor izare i evaluare (CC M E ) 4 s e a xe a z p e v a l o a re a a d u g a t a m e t o d e i Le a d e r, n s p e c i a l n l e g t u r cu impactul acesteia. Cu toate acestea, impactul programului Leader este mai dificil de msurat deoarece se refer n principal la consolidarea capacitilor locale (capitalul social) i este determinat de procesul de dez voltare local. Statele membre vor asigura disponibilitatea informaiilor adecvate privind monitor izarea.
4

Cadrul comun de monitorizare i evaluare (CCME) ofer un

cadru unic de monitorizarea i evaluare a tuturor interveniilor Evaluarea efectelor programului Leader i a msurilor de dezvoltare rural pentru perioada de programare 2007-2013. CCME stabilete mijloacele de mbuntire a performanei programului, asigurnd responsabilizarea programelor i fcnd posibil evaluarea realizrii obiectivelor stabilite. de mbuntire a calitii vieii n zonele rurale, proiect de document de lucru 4, 21 iunie 2010, Reeaua European de Evaluare pentru Dezvoltare Rural.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

71

RSPUNSUrile COMISIEI
Exist ntrebri specifice de evaluare CC M E p e n t r u p r o g r a m u l L e a d e r p r i v i n d mbuntirea guvernanei, mobilizarea potenialului de dezvoltare endogen, co o p e ra re a i a b o rd r i l e m u l t i s e c to r i a l e, i co ntr ibuia la pr ior itile altor axe. 7. Co m i s i a co n s i d e r c G A L- u r i l e n u re p re z i n t u n n i v e l s u p l i m e n t a r. P o l i t i c a d e d e z vo l t a re r u r a l e s t e a p l i c a t p r i n g e stionarea par tajat a Comisiei i a state lor membre cu respectarea principiului subsidiaritii. Implementarea Leader este completat de o carac ter istic specific obligator ie, i anume c o par te semn i f i c a t i v a s a rc i n i l o r d e g e s t i o n a re e s t e t r a n s fe r a t l a n i ve l l o c a l. Ac e s t l u c r u n u t re b u i e s n s e m n e n e a p r a t o s u p r a p u nere a sarcinilor. n ceea ce privete costurile programul u i , a c t i v i t i l e d e s f u r a t e d e G A L- u r i n cadrul bugetelor pentru cheltuielile de funcionare i animare sunt legate de prioritatea orizontal de promovare a consolidrii capacitilor actorilor l o c a l i i d e s p r i j i n i re a p o te n i a l i l o r p ro m o to r i d e p ro i e c te. Ace s te a d e p e s c c u mult sfera celor oferite de autoritile naionale sau regionale n programele de s u bve n i o n a re b a z ate p e p r i n c i p i u l i e ra r hic descendent. n ce e a ce p r i ve te i m p l e m e n t a re a a b o r drii Leader n perioada de programare curent, Comisia a adoptat un set complet de msur i care vizeaz o i mai mare ncurajare a bunelor practici i a bunei gestiuni financiare: p r i n c i p i i l e e s e n i a l e a l e a b o r d r i i Leader au fost stabilite n cadrul legal relevant; C o m i s i a a o f e r i t o r i e n t r i n f a z a d e creare i aprobare a programului pr in intermediul Ghidului pentru aplicarea axei Leader ;

INTRODUCERE
6. Crearea de capaciti locale conduce la intensificarea activitii de dezvoltare local, mobilizarea resurselor locale i dez voltarea de reele care permit nvarea reciproc i o abordare integrat n vederea tratrii aspectelor economice i sociale complexe. Acest lucru joac un rol important n cadrul pr ior itii or izontale de dez voltare rural p r i v i n d mbuntirea guver nanei 5 .
5

Prioritatea a patra din orientrile strategice comunitare

pentru perioada de programare 2007-2013, astfel cum se prevede n Decizia 2006/144/CE a Comisiei din 20 februarie 2006.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

72

RSPUNSUrile COMISIEI
Comisia a constituit grupuri tematice n cadrul subcomitetului pentru Leader a l R eelei Europene de D ez voltare Rural (REDR), a cror misiune era anal i z a re a a s p e c t e l o r p r i v i n d p u n e re a n aplicare. REDR continu schimbul de realizr i, exper ien i k now-how din t re ac tor ii implicai n implementarea abordr ii Leader, dat fiind c acest luc r u e ra d e j a o p r i o r i t ate a Le a d e r I I i Leader+ (apoi, cu Obser vatorii euro p eni ai Leader II i Leader+). 16. Abordarea Leader orientat pe procese presupune crearea i aplicarea unei stra tegii care s implice comunitatea local n general. Organizaiile membre GAL sunt organizaii locale reprezentative i active din teritoriul rural. Comunicarea Comisiei priv i n d L e a d e r + 6, c a r e a f o s t d o c u m e n t u l d e re fe r i n p e n t r u p ro g r a m e l e Le a d e r + n a i o n a l e i re g i o n a l e, p re ve d e l a p u n c tul 12: Grupurile de aciune local tre buie s constituie un ansamblu echilibrat i re p re ze nt at i v d e p a r te n e r i d i n d i fe r i te sectoare socio-economice din teritoriul respec tiv. Par tenerii constituie un ansamblu de entiti publice i par teneri repre zentnd societatea civil. Aceti par teneri sunt, de asemenea, principalii autori ai s t r a t e g i i l o r i , n m a j o r i t a t e a c a z u r i l o r, reprezint ntr-adevr o mare parte a populaiei din teritoriu. Prin urmare, este normal ca o par te din proiec te s provin de la aceste organizaii membre. Memb r i i G A L- u r i l o r p o t j u c a u n ro l i m p o r t a nt n implementarea strategiei locale de dez voltare. n plus, trebuie subliniat c implicarea efec tiv a altor ac tori din terit o r i u n i m p l e m e n t a re a s t r a t e g i e i l o c a l e depinde n mare msur de contextul l o c a l . D e e xe m p l u , n p r e z e n t , n G r e c i a m e m b r i i G A L- u r i l o r p o t f i b e n e f i c i a r i i pot implementa proiec te de pn la 30% din cheltuielile publice pentru strategia l o c a l . D at f i i n d d i ve r s i t ate a m e m b r i l o r G A L- u r i l o r, i m p u n e re a l a n i ve l e u ro p e a n a unui numr specific de proiec te care s f i e p ro m ovate d e a l i a c to r i a r f i d i f i c i l . Statele membre trebuie s asigure par ticiparea ntregii comuniti.
6

DOMENIUL I ABORDAREA AUDITULUI


8. A se vedea rspunsul Comisiei la punctul 7. 9. n 2009, majoritatea strategiilor locale Leader+ au fost nchise, iar aplicarea strategiilor locale pentru 2007-2013 nu nce puse nc, nregistrndu-se, n general, o ac tivitate sczut.

OBSERVAII
Rspuns comun 13-15 i caseta 2: Comisia salut recunoaterea de ctre C u r t e a b u n e l o r p r a c t i c i a l e G A L- u r i l o r n promovarea implicrii i par ticiprii comunitii locale.

Comunicarea Comisiei ctre statele membre din

14 aprilie 2000 privind orientrile iniiativei Comunitii pentru dezvoltarea rural (Leader+).

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

73

RSPUNSUrile COMISIEI
19. Comisia este de acord cu opinia Cur ii conform creia se dorete o politic de a f i l i e re d e s c h i s i v a l u a n c o n s i d e r a re acest aspect pentru elaborarea politicii p o s t- 2013. Ca s e t a 3 Al c t u i re a gr u p u l u i d e a c i u n e l o c a l d i n Grecia auditat de ctre Cur te respect cadrul comunitar de reglementare existent. Selectarea proiectelor revine n sarcina unui Comitet decizional special alctuit n propor ie de 50% din par te n e r i p r ivai. 20. S i nte z a e va l u r i i p a r i a l e Le a d e r + i n d i c faptul c implicarea permanent a tine rilor n organismele decizionale este foar te rar. Acest lucru se poate datora organizaiilor locale de tineret, care nu sunt bine struc turate sau sunt foar te rare n zo nele rurale. 2 1 . R spuns comun 21-22: n timpul negocierilor care au condus la aprobarea programelor de dezvoltare rural (PDR) pentru perioada 2007-2013, Comisia a verificat dac a fost inclus principiul conform cruia cel puin 50% dintre membrii partene riatului sunt reprezentani ai societii c i v i l e, a s t fe l c u m e s te p re v z u t n a r t i co lul 62 alineatul (1) litera (b) din Regul a m e n t u l ( C E ) n r. 1 6 9 8 / 2 0 0 5 . A c e a s t ce r i n se aplic la nivel decizional. Cu toate acestea, Comisia va avea n vedere revizuirea orientrilor existente p e nt r u evitarea inter pretr ilor greite. Ca s e t a 4 A se vedea rspunsul Comisiei la puncte l e 2 1-22. 23. A se vedea rspunsul Comisiei la punctele 21-22. Caseta 5 A se vedea rspunsul Comisiei la punctele 21-22. 25. Gradul necesar de precizie trebuie stab i l i t d e s t at u l m e m b r u, a ce s t a p u t n d u - l a d a p t a l a co n te x t u l s p e c i f i c a l u n u i a n umit ter itor iu. 26. Obiectivele strategiilor locale de dezvo l t a re t re b u i e s f i e s t a b i l i t e n m s u r a p o s i b i l u l u i , n c o n fo r m i t a t e c u c r i t e r i i l e S MA R T ( s p e c i f i ce, m s u ra b i l e, re a l i z a b i l e i transferabile). Fo n d u r i l e p e nt r u d e z vo l t a re a r u ra l s p r ijin att activitile de asisten, ct i de instruire asigurate de autoritile programului prin intermediul submsur i i d o b n d i re a d e c o m p e t e n e s a u p r i n reelele rurale naionale. A n u m i t e s c e n a r i i re p re z i n t t e n d i n e p e ter men lung care nu se pot limita la per ioada strategiilor locale de dezvoltare p e 7 a n i , c a d e e xe m p l u e xo d u l r u r a l i abandonarea agriculturii tradiionale menionate de Cur te. Caseta 6 A se vedea rspunsul Comisiei la punctul 26.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

74

RSPUNSUrile COMISIEI
27. Comisia nu mpr tete neaprat concluzia Cur ii conform creia centrul de ciclism montan nu a contribuit la obiect i v u l p r i v i n d co m p e t i t i v i t ate a zo n e i , a s t fel cum este stabilit n strategia local de d e z vo ltare. 28. Comisia este de acord cu opinia Cur ii n m s u r a n c a re t o t a l i t a t e a p ro i e c t e l o r t re b u i e s s e r ve a s c o b i e c t i ve l o r s t r a t e giei locale. Cu toate acestea, msura n care proiectul menionat s-a ncadrat n strategia teritorial mai ampl a trebuit determinat la nivel local de GAL. De ase menea, proiec tele pot aduce plus valoare unei teme teritoriale prin contribuia la u n o b iec tiv global al strategiei. Ca s e t a 7 Comisia se declar de acord cu opinia conform creia Leader nu trebuie s sprijine activitile autoritilor locale care decurg din cerinele statutare. Cu toate acestea, proiectele implementate de municipaliti trebuie s fie eligibile n c a d r u l Le a d e r d a c f a c p a r t e d i n t r - u n concept regional mai amplu i contribuie la obiectivele strategiei locale de d e z vo ltare. 29. Implementarea unei strategii din perspectiva msurilor nu nseamn neaprat c proiectele nu pot fi evaluate i selectate n raport cu obiectivele strategiei locale. Programele pot prevedea o structur general pentru strategiile locale care asigur respectarea ambe l o r t i p u r i d e c r i t e r i i , a s t fe l c u m e s t e , d e exe m plu, cazul Spaniei. 30. Cererile de propuneri i selecia efect i v a p ro i e c t e l o r t re b u i e s s e re a l i ze ze la nivel local de ctre GAL, asigurnd coerena condiiilor de eligibilitate cu obiec tivele strategiei. 31. n c a d r u l Le a d e r + , m o n i t o r i z a re a i e v a l u a re a s t ra te gi e i l o c a l e d e d e z vo l t a re a u fost recomandate de liniile directoare Leader+ privind evaluarea. Mai mult, ac tivitile de evaluare la nivelul GAL-uri lor au fost eligibile pentru cofinanare. 32. O evaluare a realizrilor ca mijloc de comunicare cu publicul nu poate fi asimilat unei evalur i complete a strategiei locale. Pu n e r e a n a p l i c a r e a p r o i e c t e l o r r e p r e zint rezultatul imediat al activitilor G A L- u r i l o r. M s u r a r e a i m p a c t u l u i a c e s tora se dovedete deseori dificil deoarece multe dintre acestea sunt legate d e p ro c e s u l d e d e z vo l t a re ( c o n s o l i d a re a capacitilor etc.). 33. La momentul auditului, implementarea axei Leader abia ncepuse n majoritat e a s t a t e l o r m e m b re i n s p e c t a t e d e c t re Cur te. n ceea ce privete respectiva lips de obiec tive locale specifice, a se vedea rsp u n s u l Co m i s i e i l a p u n c t u l 2 6 . n ce e a ce pr ivete impunerea utilizr ii unor msur i c o m u n e d e c t r e s t a t e l e m e m b r e , a s e vedea rspunsul Comisiei la punc tul 84.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

75

RSPUNSUrile COMISIEI
34. I novarea este o carac teristic a axei Leader [articolul 61 litera (e) din Regulamentul ( C E ) n r. 1 6 9 8 / 2 0 0 5 ] , n s n u e s t e o b l i g a torie la nivel de GAL [ar ticolul 62 aline atul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) n r. 1 6 9 8 / 2 0 0 5 ] . G A L- u r i l e s u n t n c u r a j a t e s p re z i n t e s t r a t e g i i l o c a l e d e d e z vo l t a re i n ov a to a re, n s i n ov a re a re p re z i n t d o a r u n c r i t e r i u d e s e l e c i e a G A L- u r i l o r n t r e multe altele. Prin urmare, inovarea nu este neaprat prezent n toate proiec tele spr ijinite. Strategiile locale de dez voltare vizeaz o g a m l a rg d e o b i e c t i ve d e d e z vo l t a re care trebuie atinse printr-un anumit set de proiec te. Proiec tele care nu pot fi considerate inovatoare pot fi, totui, necesare pentru strategie i pot fi finanate p r i n p r o g r a m u l L e a d e r. A c t o r i i l o c a l i care gestioneaz strategia au nevoie de u n gra d m i n i m d e f l ex i b i l i t ate n ce e a ce p r i ve te posibilitile de finanare. 36. G A L- u r i l e t re b u i e s a s i g u re co ex i s te n a , s i n e rgi a i co m p l e m e nt a r i t ate a p ro i e c te l o r d i n zona respec tiv. n t i m p ce s t rate gi a l o c a l t re b u i e nt r- a devr s fie integrat i s prevad i n t e r a c i u n e a d i n t re s e c t o a re, a c e s t a n u e s te i cazul proiec telor individuale. 37. n cadrul Leader+, GAL-ur ile au fost ncura j ate s p re z i nte s t rate gi i l o c a l e d e d e z voltare inovatoare, ns inovarea reprezint doar un criteriu de selecie ntre m u l te altele. I n ov a re a n u p o a te f i e v a l u a t n te r m e n i absolui. Inovare constituie orice este n o u p e nt r u te r i to r i u l n c a u z s a u a p l i c a re a p entru pr ima dat a metodei . 38. A se vedea rspunsul Comisiei la punctul 37. Comisia subliniaz dou aspec te: carac terul inovator al unui proiec t nu poate fi exclus doar pentru c acest a p r i ve te a c h i z i i a d e p ro d u s e s t a n d a rd. Ace s t a p o a te f i i n ov a to r p e n t r u u n a n u m i t s e c t o r s a u p o a t e p re s u p u ne inovarea n cadrul sistemelor de comercializare; ce l e d o u p ro i e c te d i n U n g a r i a n c a zul crora Cur tea pare s aib rezer ve n ceea ce pr ivete carac terul lor ino vator trebuie evaluate n contextul local specific acestora. Cu toate acestea, n cadrul gestionrii par tajate, Comisia nu este responsabil d e a l e g e re a p ro i e c t e l o r c a re u r m e a z s fie finanate. 40. Faptul c proiec tele individuale finanate n c a d r u l Le a d e r a r f i , d e a s e m e n e a , e l i gibile pentru alte finanr i UE nu pune la n d o i a l l e g a l i t ate a i re g u l a r i t ate a s p r ij i n u l u i d i n c a d r u l Le a d e r. n p l u s, G A L- u l este cel care decide ntr-un context l o c a l d a c u n p ro i e c t a d u ce p l u s va l o a re implementrii strategiei. Nu toate pro iectele trebuie s contribuie la obiectivele strategiei n aceeai msur, ntruct unele dintre acestea pot aduce plus valoare unei teme teritoriale concrete pr in contr ibuia la un obiec tiv global mai amplu.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

76

RSPUNSUrile COMISIEI
41. Comisia este de acord cu opinia Cur ii conform creia, n principiu, Leader nu trebuie s sprijine activitile normale ale administraiei locale. Cu toate acestea, anumite proiecte ale municipalitilor fac n mod justificat p a r t e d i n s t r a t e g i a l o c a l d e d e z vo l t a re, m u n i c i p a l i t i l e f i i n d u n p a r te n e r f u n d a m e n t a l n p ro c e s u l d e d e z vo l t a re l o c a l . n cazul n care aceste proiecte municipale fac par te din strategia local de dezvo l t a re s a u c e l p u i n c o re s p u n d o b i e c t i velor acestei strategii, nu exist niciun m o t i v p e nt r u a s e p re s u p u n e c va l o a re a a d u gat a abordr ii Leader este redus. n domeniul calitii vieii i al patrimoniului rural (ambele pr ior iti ale Leader+ i a l e a xe i 3 ) , a u t o r i t i l e l o c a l e s u n t c e i mai frecveni promotori. Mai mult, n state membre precum Spania, dimensiu n e a re d u s a m u n i c i p a l i t i l o r f a c e d i n acestea promotorul ideal de proiecte locale, deseori datorit lipsei unor prom o to r i pr ivai adec vai. Comisia se declar de acord cu opinia Cur ii potrivit creia proiectele nu ar fi trebuit finalizate nainte de solicitarea finanr ii Leader. A se vedea rspunsur ile Co m i siei la casetele 9 i 10. Ca s e t a 9 A se vedea rspunsul Comisiei la punctul 41. Pr o i e c t e l e d e i n f r a s t r u c t u r d e r u l a t e d e municipaliti nu fac parte propriu-zis d i n s a rcinile obligator ii ale acestora. D a c a c t i v i t i l e d e m o d e r n i z a re a s a t e lor de acest tip sunt incluse n strate gia local i dac locuitorii particip la d e z vo l t a re a p ro i e c t u l u i , n u ex i s t n i c i u n motiv pentru a exclude astfel de proiec te d e l a finanarea Leader. Caseta 10 G AL d i n To s c a n a . C o m i s i a v a a n a l i z a n detaliu chestiunea privind eligibilitatea n funcie de data de ncepere a proiect e l o r i n n d s e a m a d e n e vo i a u n e i a b o r dri armonizate a finanrii comunitare n cadrul gestionr ii par tajate. n c e e a c e p r i v e t e To s c a n a , s i t u a i a d i n cadrul Leader+ a fost urmtoarea: elab o r a r e a p r o g r a m u l u i Le a d e r + a i m p l i c a t co n s u l t r i a m p l e c u p a r te n e r i i l o c a l i . D e a s e m e n e a , u n e l e d i n t re t e r i t o r i i l e v i z a t e d e Le a d e r p a r t i c i p a s e r d e j a l a i n i i at i ve comunitare anterioare. n urma aprobr i i p ro gra m u l u i , G A L- u r i l e p u te a u s a i b ncrederea legitim c proiectele lor ar f i fo s t e l i g i b i l e p e n t r u s p r i j i n o d a t p a r curse toate etapele procedurale necesare implementr ii programului. n a c e s t c a z p a r t i c u l a r, n u a fo s t p re z e n t at G A L- u r i l o r n i c i o ce re re d e p ro p u n e r i de proiecte pentru o perioad destul de n d e l u n g at , p e r i o a d n c a re i m p l e m e nt a re a s t rate gi i l o r a r f i t re b u i t s n ce a p . Pentru a asigura implementarea efectiv a strategiilor locale ale acestora, GAL-ur i l e au trebuit s convin n pr ivina demarrii proiectelor necomerciale ale autoritilor publice, atunci cnd aceste a e ra u i m p o r t a n te p e n t r u i m p l e m e n t a re a s t rate gi i l o r l o c a l e, nt r- u n m o m e nt n c a re a ce t i a n u a u p u t u t o b i n e o d e c i z i e pr ivind un tip de finanare. n caz contrar, s p r i j i n u l p e nt r u a c i u n i l e i m p o r t a nte d i n cadrul strategiilor locale de dezvoltare a r f i fo s t nt re r u p t p e nt r u ce l p u i n 3 a n i . Aceste proiec te au respec tat, bineneles, cr iter iile de selec ie ale strategiilor locale i au trebuit s respecte dispoziiile comunitare relevante.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

77

RSPUNSUrile COMISIEI
GAL din Frana (Pays de la Loire) . Comisia va analiza n detaliu chestiunea privind data de ncepere a perioadei de eligibilitate a proiectelor innd seama de nevoia unei abordri armonizate a f i n a n r i i c o m u n i t a re n c a d r u l g e s t i o n r i i par tajate. 42. Inovarea este o caracteristic a axei, ns nu este obligatorie la nivel de GAL. Comitetul de monitorizare a Programului de dez voltare rural (PDR) stabilete ponderea fiecrui criteriu de selecie a G A L- u r i l o r, i n c l u s i v i n o v a r e a , n u r m a aprobrii PDR [ar ticolul 78 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005]. GAL-uri le sunt ncurajate s prezinte strategii l o c a l e d e d e z vo l t a re i n ovato a re, n s i n o varea este doar un criteriu de selecie a GAL-ur ilor ntre multe altele. Co m i s i a a a t r a s a t e n i a s t a t e l o r m e m b re a s u p ra p o te n i a l e l o r p ro b l e m e l e g ate d e implementarea proiectelor inovatoare prin grupul tematic al subcomitetului pentru Leader al Reelei Europene de D ez voltare Rural (REDR). Grupul tematic n ce a rc s o fe re o r i e nt r i p r i v i n d a s i g u ra re a realizr ii inovr ii. 45. Monitorizarea Obser vatorului Leader+ a a rt at c 8 3 % d i nt re G A L- u r i l e Le a d e r + au fost implicate n cooperarea interteritorial i 68% n cooperarea t ra n s naional. Pa r t i c i p a re a l a a c t i v i t i l e d e i nte rco n e c tare i la proiectele de cooperare este caracteristic ntr-o mai mare msur GAL-ur ilor cu mai mult exper ien. Noile GAL-ur i se axeaz mai mult pe implement a re a l a n i ve l l o c a l a s t r a t e g i e i l o c a l e d e d e z vo l t a re. G ra d u l g e n e ra l d e d e z vo l t a re a programului reprezint, de asemenea, un factor care faciliteaz activitile de i nte rconec tare i cooperarea. Implementarea unui proiect de coope r a re e s t e m a i c o m p l e x d e c t c e a a u n u i p ro i e c t l o c a l o b i n u i t ( g s i re a u n u i p a r te n e r d e co o p e ra re, s t a b i l i re a u n u i a co rd d e c o o p e r a re, o b i n e re a d e c t re f i e c a re GAL a finanrii de la propriul program e t c . ) . Ac e s t l u c r u n e c e s i t s p r i j i n t e h n i c din par tea autor itilor programului care, din pcate, nu a fost/nu este ntotdeauna p re ze nt nt r- o m s u r s u f i c i e nt n to ate programele. n c a d r u l Le a d e r + , a c t i v i t i l e l e g a t e d e v i z i te, s c h i m b u r i i co n fe r i ne a u p u t u t f i finanate prin intermediul aciunii cooperare. Vizitele la alte GA L-ur i reprezint o etap preliminar n elaborarea unui proiect de cooperare. Dez voltarea ulte rioar a unei ac iuni comune, care implic ncheierea unui acord, nu este ntotdeauna realizat. Anumite state memb re a u o fe r i t o f i n a n a re s p e c i f i c p e nt r u ac iunile pregtitoare. 46. Interconectarea reprezint elementul abordr ii Leader care este coordonat mai curnd de reelele naionale i europene. A a d a r, e s te p o s i b i l c a G A L- u l i n d i v i d u a l s nu poat include n strategia sa detalii specifice privind activitile planificate de interconec tare. 48. n o p i n i a Co m i s i e i , c r i te r i u l ce l m a i re l e va nt p e nt r u a s t a b i l i d a c u n p ro i e c t t re buie finanat de Leader este msura n care acesta contr ibuie la obiec tivele strategiei locale de dez voltare. n c e e a c e p r i v e t e e f e c t u l d e i n e r i e, a se vedea i rspunsul la punc tul 109.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

78

RSPUNSUrile COMISIEI
R s p uns comun la punc tele 49-52: Co m i s i a v a a n a l i z a n d e t a l i u c h e s t i u n e a privind data de ncepere a perioadei de eligibilitate a proiectelor: innd seama de nevoia unei abordri armonizate a f i n a n r i i c o m u n i t a re n c a d r u l g e s t i o n r i i par tajate. Ca s e t a 11 A se vedea rspunsul Comisiei la punctul 49. 53. n perioada de programare 2007-2013, este obligatoriu s se verifice caracte rul rezonabil al costurilor proiectelor [articolul 26 alineatul 2 litera (d) din R e g u l amentul (CE) nr. 1975/2006]. 54. Avnd n vedere varietatea proiec telor L e a d e r, p o a t e f i d i f i c i l s s e a n a l i z e z e a priori factori precum gradul de profitabilitate i, n acelai timp, s se asigure o b i n erea rezultatelor dor ite. 56. Au t o r i t i l e p u b l i c e re p re ze n t a t e n G A L ( m u n i c i p a l i t i l e ) c a re co n s t i t u i e p n l a 50% din membr ii GAL-ur ilor, sunt responsabile din punc t de vedere democratic. n plus, GAL-ur ile din anumite state membre sunt recunoscute ca organe publice (de exe m plu, n Frana). n plus, n conformitate cu ar ticolul 62 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, pentru perioada curent de programare, GAL-urile au obligaia s aib capacitatea de a administra fonduri publice. Comisia se declar de acord cu faptul c este nevoie de un grad ridic a t d e t r a n s p a r e n i c a G A L- u r i l e s fie n msur s demonstreze c au aplicat n mod sistematic proceduri corespunztoare. Cu to a te a ce s te a , n m a j o r i t a te a s t a te l o r membre, s-au adoptat nor me pr ivind pro ce d u r i i nte r n e p e nt r u t ra n s p a re n a d e c i z i o n a l , e v i t a re a co n f l i c te l o r d e i nte re s e s a u c i l e d e at a c. G r u p u l te m at i c p r i v i n d abordarea ascendent a subcomite tului pentru Leader din cadrul Reelei Eu ro p e n e d e D e z vo l t a re R u r a l a c o m p i l a t d i fe r i t e t i p u r i d e a s t fe l d e p r o c e d u r i nt r- u n p ro i e c t d e ra p o r t c a re va f i p u s l a dispoziia publicului n curnd. R spuns comun la punc tele 57-58: Comisia va avea n vedere revizuirea Ghidului pentru aplicarea axei Leader n sensul clarificrii ntr-o mai mare msur a respectrii principiilor fundam e n t a l e re fe r i t o a re l a s e l e c i a p ro i e c t e lor (transparen, egalitate de tratament, utilizarea cr iter iilor de selec ie obiec tive, raportarea deciziilor) pe baza bunelor prac tici colec tate. 59. A se vedea rspunsul Comisiei la punctul 56. 60. A se vedea rspunsur ile Comisiei la punc tele 16 i 56. Sunt necesare procedur i adec vate pentru evitarea cazurilor reale de conflicte de interese. Comisia va lua n considerare f u r n i z a re a d e o r i e nt r i s u p l i m e nt a re p r i vind nor mele refer itoare la conflic tele de interese din Ghidul pentru aplicarea axei Leader.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

79

RSPUNSUrile COMISIEI
61. A se vedea rspunsul Comisiei la punctul 60. M e m b r i i G A L- u r i l o r s u n t o rg a n i z a i i locale reprezentative i active din terit o r i u l r u r a l . Pr i n u r m a r e, e s t e n o r m a l c a o par te dintre proiecte s provin de la aceste organizaii membre. Excluderea a ce s to r p ro i e c te a r co n s t i t u i u n o b s t a co l major n calea implementrii cu succes a s t rategiei locale de dez voltare. Cu toate acestea, statele membre trebuie s garanteze c nu exist conflicte de i nte re se. Ca s e t a 13 Co m i s i a e s te d e a co rd c u p r i n c i p i u l co n fo r m cruia membr ii comitetului decizio nal nu trebuie s ia parte la procesul d e c i z i o n a l n c a z u r i l e n c a re a u u n i nte re s co mun cu promotorul proiec tului. A s e vedea i rspunsul la punc tul 60. Ca s e t a 14 Comisia se declar de acord cu opinia Cur ii conform creia trebuie s existe norme clare privind conflictele de inte rese care trebuie respectate n ceea ce privete decizia de finanare a unui p ro i e c t. 63. Leader+ a fost implementat n 15 state m e m b r e , i a r o m s u r d e t i p Le a d e r + n a l te 6 s t ate m e m b re. M o d e l e l e d e i m p l e mentare folosite n statele membre var ia z n mod semnificativ. Calitatea unei strategii (stabilirea o b i e c t i v e l o r, p r i o r i t i l e , m o n i t o r i z a rea i evaluarea), ca atare, nu poate evita situaiile de conflicte de interese. Comisia s-a pronunat deja la punctele precedente (56-61) n ceea ce privete necesitatea unor norme privind conflict e l e d e i n t e r e s e l a n i v e l u l G A L- u r i l o r c a par te a mecanismului de implementare a s t rategiei. 64. n medie, costurile de funcionare sunt limitate i reprezint 15% din sprijinul p u b l i c p e nt r u s t rate gi a l o c a l d e d e z vo l tare. Acesta este sub limita super ioar de 2 0 % p re v z u t d e a r t i c o l u l 3 8 d i n R e g ulamentul (CE) nr. 1974/2006. Existena unui personal local n birour i l e l o c a l e n u co n d u ce n e a p rat l a o e va l u a r e m a i r a p i d a p r o i e c t e l o r. n p l u s , prezena unui personal local nu determ i n p e r i m a re a p ro ce d u r i l o r a d m i n i s t ra tive; acestea nc sunt necesare pentru buna gestiune financiar. 65. Desfurarea programului local vizeaz mbuntirea implementrii (de exemplu, o mai bun orientare a sprijinului, o mai bun asisten pentru beneficiar i). Proximitatea GAL-ur ilor care asist i infor meaz potenialii beneficiar i accele reaz redac tarea cerer ilor. S a r c i n i l e G A L- u r i l o r n u c o r e s p u n d s a r c i nilor suplimentare sau sarcinilor suprap u s e, c i s a rc i n i l o r d e l e g a t e c a re n u s u n t d e s f u r a t e l a n i ve l u l p ro g r a m u l u i ( c o n trolul, selecia proiectelor i plata n cadrul a anumitor programe de dez voltare rural). Costurile aferente controal e l o r l e g ate d e ve r i f i c r i l e l a f a a l o c u l u i pot fi mai mici atunci cnd sunt efec tuate de entiti locale. N u ex i s t d ove z i s u f i c i e nte p r i v i n d nt rzierile suplimentare ca urmare a metod e i L e a d e r. E x i s t m a i m u l t e m o d e l e d e implementare a metodei Leader n cadrul UE care implic sarcini suplimentare ce depesc sarcina de baz pr ivind selec ia p ro i e c te l o r ( a p ro b a re a p ro i e c t u l u i i / s a u plata cererilor n 39 de programe din p e r i o a d a c u r e n t ) . n g e n e r a l , G A L- u r i l e cu autonomie financiar i administrativ au procedur i mai scur te. A se vedea i rspunsul la punc tul 64.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

80

RSPUNSUrile COMISIEI
66. n cadrul Leader+ nu exista nicio obligaie de a face distincie ntre cost u r i l e d e a n i m a r e i c e l e a d m i n i s t r a t i v e. n perioada curent, trebuie s se fac aceast difereniere. Exist o definiie a a n i m r i i i a d o b n d i r i i d e co m p e te ne n G h i d u l p e n t r u a p l i c a r e a a xe i Le a d e r c a re va fi clar ificat ulter ior. 67. O b s e r vaiile de la punc tul 67 tre buie pr i v i te n l u m i n a exe m p l u l u i p oz i t i v p r i v i n d costurile de exploatare menionate la p u n c t ul 68. GAL-urile din Ungaria care func ioneaz n c a d r u l m s u r i i d e t i p Le a d e r + 2 0 0 4 - 2 0 0 6 s-au axat mai mult pe consolidarea capacitilor, abordarea Leader fiind nou n aceast ar. 69. Statele membre decid n privina responsabilitilor concrete ale GA L-ur i l or n conformitate cu principiul subsidiaritii, a d a p t n d u - l e l a s i s t e m u l l o r a d m i n i s t r ativ i la prac tici. Exist difer ite modele de i m p l e m e nt a re a m e to d e i Le a d e r n c a d r u l UE care implic sarcini suplimentare pen t r u G A L- u r i , c e d e p e s c s a r c i n a d e b a z privind selecia proiectelor (aprobarea p ro i e c t u l u i i / s a u p l at a ce re r i l o r n 3 9 d e programe din per ioada curent). 70. A se vedea rspunsurile Comisiei la p u n c t u l 6 4 i l a s u b t i t l u l u r m to r. Comisia cunoate cazurile n care c e r i n e l e d e a p l i c a re s t a b i l i t e d e s t a t e l e m e m b re n u c o re s p u n d u n u i r a p o r t re z o nabil ntre dimensiunea unui proiect i n e c e s i t a t e a d e r e s p o n s a b i l i z a r e. S t a t e l e membre au r idicat deja aceast problem n p e r i o a d a c u re nt d e p ro gra m a re, c u tnd, mpreun cu Comisia, soluiile adec vate pentru aceste cazur i. D e a s e m e n e a , Co m i s i a s p r i j i n s c h i m b u l d e b u n e p ra c t i c i n a ce s t s e n s, n s p e c i a l n cadrul subcomitetului pentru Leader al R eelei Europene de D ez voltare Rural. Cu toate acestea, Comisia i statele membre trebuie s asigure buna gestiune a aplicrii programului care determin, i n e v i t a b i l, o a n u m i t s a rc i n a d m i n i s t ra tiv la nivel de GA L . Caseta 15 G AL n U n g a r i a . n t i m p u l L e a d e r + (msurii tip Leader+), implementarea abordrii Leader era complet nou n Ungar ia.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

81

RSPUNSUrile COMISIEI
71. A se vedea rspunsur ile Comisiei la punc te l e 6 4-70. Pe l n g d e c i z i a s t ate l o r m e m b re p r i v i n d r e s p o n s a b i l i t i l e c o n c r e t e a l e G A L- u r i l o r, p r e l u c r a r e a d o s a r e l o r d e c t r e u n G A L t re b u i e p r i v i t n l u m i n a p ro c e s u l u i de consolidare a capacitilor. Cu ct sta t u l m e m b r u o fe r m a i m u l t e p o s i b i l i t i G A L- u r i l o r n s e n s u l i n s t r u i r i i , c u a t t mai simpl va deveni interaciunea cu a u to r i tile. Comisia i statele membre nu au dat dovad de exigen i sunt ntr- o anumit m s u r r e s p o n s a b i l e a l t u r i d e G A L- u r i pentru limitarea valorii adugate p o te n i a l e a a b o rd r i i Le a d e r. Co m i s i a i s t ate l e m e m b re n u a u l u at m s u r i s u f i c i e nte pentru a limita costur ile i r iscur ile Pe n t r u p e r i o a d a c u r e n t d e p r o g r a m a r e 2007-2013, dispoziiile legale necesare au fost incluse n regulamentul privind F E A D R 7 i nor mele de aplicare a acestuia.
7

Mai mult dect att, Comisia a furnizat s t ate l o r m e m b re o r i e nt r i n f a z a d e c re a re i a p ro b a re a p ro gra m u l u i p r i n i nte rmediul Ghidului pentru aplicarea axei Le a d e r . Ace s t a a i n c l u s co n s i l i e re s p e c i f i c p r i v i n d p o t e n i a l a v a l o a re a d u g a t a m e t o d e i L e a d e r, i a n u m e , a c o p e r i r e a t u t u ro r a xe l o r, i n ova re a , a b o rd a re a i n te grat i ter itor ial. n plus, Comisia a solicitat o abordare strategic a Leader n cadrul planuril o r s t r a t e g i c e n a i o n a l e . To t o d a t , s t a telor membre li s-a permis s fac dife rite alegeri n ceea ce privete sfera de a p l i c a r e a m e t o d e i Le a d e r c a r s p u n s l a experiena specific existent la nivelul G A L- u r i l o r i l a n e v o i l e i d e n t i f i c a t e n analizele acestora. Comisia contribuie permanent la mbuntirea procedurilor pentru sistemele de gestionare i control din statele membre pr in fur nizarea de consiliere i orientri, precum i prin recomandri care decurg din auditurile sale i, acolo unde este cazul, pr in aplicarea corec iilor financiare. Comisia va continua s ia iniiativele necesare mbuntirii implementrii metodei Leader n lumina tuturor elementelor care dovedesc aceast necesitate. A se vedea rspunsurile Comisiei la punctul 7 i la titlul dinaintea punctului 65.

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

82

RSPUNSUrile COMISIEI
72. Valoarea adugat a metodei Leader este puternic influenat de autoritile programului, a cror principal responsabilitate este aceea de a stabili n o r m e a d a p t a t e l a a b o rd a re a Le a d e r, d e a i n s t r u i G A L- u r i l e n p r i v i n a d o b n d i r i i competenelor necesare i de a le ncuraja s utilizeze ntregul potenial al m e to dei Leader. Axa Leader necesit, n mod special, norme specifice de eligibilitate care s permit sprijinirea proiectelor inovato a re, integrate i ter itor iale. n p re ze nt, Co m i s i a i s t ate l e m e m b re ( l a n i ve l d e a u t o r i t i d e g e s t i o n a re i G A L ) re a l i ze a z o a n a l i z s e m n i f i c at i v p e nt r u a d e f i n i m a i e x a c t r o l u l G A L- u r i l o r, r o l u l d e c o n s o l i d a r e a c a p a c i t i l o r, c r i t e r i i l e de eligibilitate i pentru a clar ifica repartizarea sarcinilor ntre autoritile de g e s t i o n a r e i G A L- u r i . A c e s t p r o c e s e s t e d e s f u rat nt r- o m a n i e r co n s t r u c t i v i d e co o p e r a re n c a d r u l R e e l e i Eu ro p e n e de Dez voltare Rural (grupuri tematice a l e s u bcomitetului pentru Leader). O serie de autoriti ale programului au propus deja modificri substaniale la proiectul axei Leader n cadrul programelor de dez voltare rural proprii (prin modificrile aduse PDR). Acestea includ mbuntiri ale deficienelor obser vate de Curte n programele de dezvoltare r u ra l auditate. 73. Buna gestiune financiar a Leader per ansamblu reprezint un principiu cheie care trebuie respec tat. Comisia a efec tuat auditur i la 37 dintre cele 73 de programe Le a d e r + p e n t r u p e r i o a d a d e p ro g r a m a re 2000-2006. Comisia auditeaz msurile Leader+ i Leader n cadrul programul de audit general, lund n considerare r iscu rile specifice acestora, formulnd recomandri acolo unde este cazul i aplicnd corec ii financiare n cazur ile justificate. Contextul n care Leader a fost i este implementat a evoluat din anul 2000, ns nicidecum datorit modelului distinct de implementare pe parcursul diferitelor perioade de finanare. Acest lucru, la rndul su, implic faptul c multe state membre au fost nevoite s i adapteze struc tura administrativ pentru implementarea metodei Leader. Comisia va continua s ia iniiativele necesare mbuntirii implementrii metodei Leader n lumina tuturor elementelor care dovedesc aceast necesitate.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

83

RSPUNSUrile COMISIEI
76. L a 1 4 a p r i l i e 2 0 0 0 , Co m i s i a , a c i o n n d n conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999, a stabilit o r i e n t r i l e c a re d e s c r i u n d e t a l i u o b i e c tivele, domeniul i metoda de imple mentare a iniiativei pentru dezvoltare rural Leader+. Aceste orientri au fost utilizate ca documente de referin pentru apro barea programelor. 77. Fa p t u l c u n s t a t m e m b r u n u a s t a b i l i t ce r i ne p e nt r u a n u m i te a s p e c te s p e c i f i ce nu conduce automat la o per forman s l a b a G A L- u l u i . E x i s t G A L- u r i c a re s t a bilesc aceste cerine la nivelul imple mentrii strategiei locale, asigurnd o b u n p e r fo r m a n f r u n g r a d r i d i c a t de control din partea autoritilor de g e s t i onare. Co m i s ia va ofer i mai multe or ientr i pen tru a trata riscurile la care face referire Cu r te a. 78. A se vedea rspunsul Comisiei la punctul 49 79. Comisia este de acord cu opinia Cur ii conform creia trebuie s se depun efor tur i n pr ivina calitii strategiilor locale d e d e z voltare. M o n i to r i z a re a i e va l u a re a re a l i z r i i s t ra t e g i i l o r G A L- u r i l o r r e p r e z i n t u n a s p e c t delicat n anumite state membre. Cauza p o ate f i s p e c i f i c i t ate a m e to d e i Le a d e r n comparaie cu metodele tradiionale de i m p l e mentare. Co m i s i a v a o fe r i s t a t e l o r m e m b r e o r i e n t r i m a i s p e c i f i ce p r i v i n d m o d a l i t ate a d e monitorizare, evaluare i mbuntire a s t r a t e g i i l o r G A L- u r i l o r i a r e a l i z r i l o r a fe re nte acestora. 80. Pregtirea unei noi per ioade de finanare a trebuit s nceap ntr-un moment n care, n multe state membre, asimilarea implementrii programelor Leader+ i a msur ilor de tip Leader+ era nc ntr- o faz incipient. n plus fa de acest lucru, experiena i nte gr r i i u n e i i n i i at i ve co m u n i t a re i n o vatoare era complet nou pentru Comisie i statele membre. Integrarea metodei Leader este un proces ce reduce influena Co m i s i e i a s u p r a c o n i n u t u l u i p ro g r a m u l u i , i a r, l a n i v e l u l g e s t i o n r i i p r o g r a m u l u i , t re b u i e s co ex i s te o a b o rd a re l o c a l specific de tip experimental i normele comune standard. Comisia urmrete cu atenie dezbaterea n acest sens prin par ticiparea n comitete de monitorizare, n Comitetul p e n t r u d e z vo l t a re r u r a l i p r i n R e e a u a European de Dez voltare Rural (REDR). Una dintre sarcinile principale ale REDR n a ce a s t p r i v i n e s te a ce e a d e a t ra g e concluzii din procesul de integrare prin identificarea obstacolelor i a bunelor prac tici. 81. n ceea ce privete costurile de func ionare, n legislaia pentru per ioada curent de programare a fost inclus un plafon de 20% din sprijinul public pentru strategia local de dezvoltare, pe baza leciilor nvate din perioadele a nte r i o a re i l u n d n co n s i d e ra re d i fe r i t e l e m o d e l e d e i m p l e m e n t a re a m e t o d e i Leader.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

84

RSPUNSUrile COMISIEI
Costurile eligibile sunt definite n articolul 59 i 63 litera (c) din Regul a m e n t u l ( C E ) n r. 1 6 9 8 / 2 0 0 5 . n p l u s , punctul 5.3.4.3 din anexa II din Regulam e n t u l ( C E ) n r. 1 9 7 4 / 2 0 0 6 s t i p u l e a z c p ro g r a m e l e d e d e z vo l t a re r u r a l t re b u i e s ofere o estimare orientativ a chelt u i e l i l o r, c a r e v a f i f o l o s i t p e n t r u c o s turile de funcionare, dobndirea de competene i animarea, i care va perm i t e o m o n i t o r i z a re f i n a n c i a r a a c e s t o r co s t u r i. Costurile de funcionare sunt legate de gestionarea administrativ i financiar de baz a programului i trebuie separate n mod clar de activitile de anim a r e i d o b n d i r e a c o m p e t e n e l o r. n conformitate cu Ghidul pentru aplicar e a a x e i L e a d e r , a n i m a r e a p r e s u p u n e resurse suplimentare i competene de comunicare difer ite de cele necesare pen tru func iile financiare i administrative. Pe nt r u p e r i o a d a c u re nt i n p o f i d a p l afo n u l u i d e 2 0 % , n m e d i e, n u m a i 1 5 % d i n spr ijinul local pentru strategiile locale de d e z vo l t a re a fo s t p ro g r a m a t p e n t r u c o s t u r i l e de func ionare. Comisia va lua n considerare clarificarea ntr-o mai mare msur a delimitrii exacte a costurilor de funcionare i a costurilor de animare i furnizarea de o r i e n t r i s u p l i m e n t a re p r i v i n d a p l i c a re a principiului rezonabilitii prin actualizarea Ghidului pentru aplicarea axei Le a d e r . 82. R e e a u a Eu ro p e a n d e D e z vo l t a re R u ra l (REDR) este un factor de implementare eficient a politicii de dez voltare rural i d e s p o r i re a p e r fo r m a n e i g l o b a l e a a xe i Leader. Comisia consider c reeaua este i n s t r u m e nt u l ce l m a i a d e c vat p e nt r u re a lizarea progresului prin analiz, schimb de infor maii, identificarea bunelor prac tici i evaluarea activitilor de sprijin [ar ticolul 67 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005]. 83. Comisia colaboreaz n permanen cu statele membre, n special prin Reeaua European de Dezvoltare Rural (a se ve d e a r s p u n s u r i l e Co m i s i e i l a p u n c t e l e 72 i 80). Acolo unde este cazul, Comisia va ntreprinde iniiative supliment a re p e nt r u m b u n t i re a i m p l e m e nt r i i metodei Leader. 84. Articolele 63 litera (a) i 64 din Regulam e n t u l ( C E ) n r. 1 6 9 8 / 2 0 0 5 s t i p u l e a z c sprijinul acordat n cadrul axei Leader trebuie s fie pentru implementarea stra tegiilor locale de dezvoltare n scopul re a l i z r i i o b i e c t i ve l o r u n e i a s a u m a i m u l tor axe. Ar ticolul 64 ofer posibilitatea utilizrii criteriilor de eligibilitate ale msurilor prestabilite privind domeniul p ro i e c t e l o r e l i g i b i l e, n s a c e s t a n u e s t e menit s limiteze aplicarea msur ilor pre s t a b i l i te. R e s t r i c i a d e a i nte gra m s u r i l e n anumite programe de dez voltare rural re p re z i nt , d e f a p t , o p o te n i a l l i m i t a re a p o s i b i l i t i l o r o fe r i te d e Le a d e r p e nt r u proiec tele inovatoare i integrate.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

85

RSPUNSUrile COMISIEI
De la sfritul anului 2009, mai multe state membre ncearc s-i modifice programele de mbuntire a implement r i i e fe c t i v e a m e t o d e i Le a d e r p r i n a s i g u r a re a u n e i m a i m a r i f l e x i b i l i t i gr a i e i nt ro d u ce r i i m s u r i l o r i nte grate s a u s p e ciale. ntr-o mare msur, acest lucru re p re z i n t c o n s e c i n a d i s c u i i l o r n c u r a jate de Comisie n cadrul subcomitetul u i p e nt r u Le a d e r a l R e e l e i Eu ro p e n e d e D e z voltare Rural. D e asemenea, trebuie subliniat c eligibilitatea operaiunilor din afara msurilor s e a p l ic n alte state membre. Co m i s i a va l u a n co n s i d e ra re a a d a p t a re a c a d r u l u i j u r i d i c p e n t r u p e r i o a d a c u re n t d a c e s te n e ce s a r s a u re v i z u i re a G h i d u l u i p e n t r u a p l i c a r e a a xe i Le a d e r p e n t r u a mbunti orientarea oferit statelor membre n ceea ce privete finanarea p ro i e c te l o r ( i n ovato a re ) d i n a f a ra c at a l o g u l u i de msur i. 85. Statelor membre li s-a permis s fac d i fe r i t e a l e g e r i n c e e a c e p r i v e t e s fe r a d e a p l i c a re a m e to d e i Le a d e r c a r s p u n s l a e x p e r i e n a s p e c i f i c e x i s te nt l a n i ve l u l G A L- u r i l o r i l a n e vo i l e i d e nt i f i c ate n a n a l i zele acestora. A b o rd a re a i n te gr a to a re d e s c h i d e Le a d e r ctre toate axele. Statele membre pot alege s limiteze Leader la axa 3. Cu toate acestea, sfera axei 3 este foar te vast, incluznd att calitatea vieii, ct i ntreaga economie rural din afara activitilor agricole i forestiere. n plus, msurile legate de obiectivele axelor 1 i 2 nu sunt ntotdeauna nece sare atingerii obiectivelor strategiei l o c a l e. Leader este disponibil ca instrument pentru cele trei axe n majoritatea progra m e l o r d e d e z vo l t a re r u ra l . N u m a i 2 1 dintre cele 90 de programe se limiteaz la implementarea axei 3. Caseta 17 C h i a r d a c e s te a d e v rat c p o s i b i l i t i l e d e m b u n t i re a co m p e t i t i v i t i i s e c to r u l u i m s l i n e l o r i a s e c to r u l u i v i t i v i n i co l a r f i p u t u t f i r e s t r n s e, e s t e p o s i b i l p r i n axa 3 s se sprijine, de exemplu, divers i f i c a re a a c t i v i t i l e n e a gr i co l e l e g ate d e a c e s t e s e c t o a re i d e a o fe r i s p r i j i n p e n tru crearea i dez voltarea microntrepr in d e r i l o r. An u m i te a c t i v i t i d e m e d i u s u nt eligibile n cadrul msur ilor axei 3. A se vedea i rspunsul la punc tul 85. 86. Modificrile programului sunt posibile pentru a ine seama i mai mult de necesitile metodei Leader. A se vedea i rspunsurile Comisiei la punc tele 84 i 85.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

86

RSPUNSUrile COMISIEI
88. O p ro cedur de selec ie competitiv este sprijinit de prezena criteriilor calitative de selecie n plus fa de criteriile minime de eligibilitate/excludere ale pro gra m e l o r s t ate l o r m e m b re. Cr i te r i i l e c a l i tative de selec ie privind omogenitatea i co n i n u t u l s t rate gi i l o r p e r m i t o e va l u a re comparativ a cerer ilor fr a fi exclusiv i a permite selectarea unei game largi de grupur i. n contex tul aprobr ii program u l u i , Co m i s i a a ve r i f i c at l i s t a d e c r i te r i i obiective de selecie inclusiv prezena c r i te r i ilor calitative de selec ie. 89. G A L- u r i l e t r e b u i e s r e s p e c t e c e r i n e l e minime prevzute n articolul 62 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul ( C E ) n r. 1 6 9 8 / 2 0 0 5 n c e e a c e p r i v e t e coninutul strategiei locale de dezvolt a re. L a a ce s te ce r i ne m i n i m e s e a d a u g p r i o r i t a te a a co rd a t m a i m u l to r c a ra c te r i s t i c i a l e Le a d e r ( d e e xe m p l u, re l e v a n a strategiei pentru acea zon, calitatea par teneriatului, inovarea) care, de ase menea, trebuie s asigure un anumit n i ve l de calitate. Caseta 18 n F r a n a , G A L- u r i l e s u n t s e l e c t a t e d e ctre un comitet de selec ie regional pre z i d at d e p re fe c t i d e p re e d i nte l e re gi o nal. D eciziile acestora se bazeaz pe ana l i z a e fe c t u a t d e u n c o m i t e t d e e x p e r i . n a n u m i te c a z u r i , c a l i t ate a p ro p u n e r i l o r G A L- u r i l o r e s t e i n i i a l c a l i f i c a t d r e p t i n s u f i c i e nt , n s d u p co n s i l i e re i s p r ijin specific, acestea sunt mbuntite i, n final, acceptate. Acest proces este pe deplin conform cu prioritatea orizontal de dezvoltare rural privind m b u n t i re a g u ve r n a n e i 8 i c u n c u ra j a re a Co m i s i e i a d re s a t s t a te l o r m e m b re p r i v i n d c a p a c i t a te a d e p a r te n e r i a t l o c a l, animarea i promovarea dobndirii de competene, care pot ajuta la mobilizarea potenialului local, care face parte din or ientr ile strategice ale UE. 90. Procedura detaliat de selec ie este defi n i t l a n i ve l n a i o n a l n c o n fo r m i t a t e c u principiul subsidiaritii. Dup primire a p ro p u n e r i l o r, s t a t u l m e m b r u t re b u i e s ia o decizie n sensul necesitii de a s o l i c i t a m b u n t i r e a s t r a t e g i i l o r. n anumite state membre/regiuni, selecia a fost organizat n dou runde pentru ca noile GAL-ur i s dispun de o per ioad mai lung de timp pentru pregtirea s t r a t e g i e i s a u p e n t r u c a c e l e re s p i n s e n pr ima rund s prezinte o strategie local de dez voltare mbuntit (de exemp l u, n R e p u b l i c a S l ov a c s a u n B av a r i a , G er mania.).
8

Prioritatea a patra din orientrile comunitare strategice

pentru perioada de programare 2007-2013, astfel cum se prevede n Decizia 2006/144/CE a Consiliului din 20 februarie 2006: Resursele dedicate axei 4 (Leader) trebuie (), de asemenea, s joace un rol important n prioritatea orizontal de mbuntire a guvernanei i de mobilizare a potenialului endogen de dezvoltare a zonelor rurale.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

87

RSPUNSUrile COMISIEI
Va l o a r e a s t r a t e g i e i l o c a l e d e d e z v o l t a r e t re b u i e s f i e e va l u at n co nte x t u l l o c a l co n c ret al unei anumite zone rurale. n plus, Comisia va evalua posibilitile de mbuntire a strategiilor existente n l u m i n a co n ce p t u l u i d e g e s t i o n a re p a rtajat i a responsabilitilor statelor m e m bre. 91. Ac tivitile din cadrul axei Leader au fost aprobate de Comisie pe baza cerinelor legale, astfel cum sunt prevzute n R e g u l a m e n t u l ( C E ) n r. 1 6 9 8 / 2 0 0 5 i n or ientr ile strategice comunitare ce defin e s c p r i o r i t i l e co m u n i t a re p e nt r u Po l i t i c a d e dez voltare rural. n contextul aprobrii programului, Comisia a examinat elementele-cheie prevzute n anexa 2 din Regulament u l ( C E ) n r. 1 9 7 4 / 2 0 0 6 9 . C u t o a t e a c e s te a , a fo s t n e ce s a r d e f i n i re a i a l to r e l e mente de gestionare suplimentare ale Leader de ctre autor itile de gestionare d u p aprobarea programului.
9

92. n afar de cer inele legale menionate la punc tul 91, Comisia a acordat impor tan i cr iter iilor calitative suplimentare. Cu toate acestea, ntr-un sistem de gestio n a re p a r t a j a t , p u n e re a n a p l i c a re a u n o r astfel de criterii este responsabilitatea a u to r i t i l o r d i n c a d r u l p ro gra m u l u i d e l a nivelul statului membru.

Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 stabilete obligaiile clare

ce trebuie respectate de ctre Comisie pentru aprobarea programelor de dezvoltare rural:

procedura i calendarul de selecie a grupurilor de aciune local, inclusiv criteriile de selecie obiective, numrul orientativ de grupuri de aciune local prevzut i procentul prevzut al zonelor rurale care intr sub incidena strategiilor locale de dezvoltare;

- - - - - - - -

justificarea seleciei zonelor a cror populaie nu respect limitele stabilite la articolul 37 alineatul (3) din Regulamentul(CE) nr. 1974/2006; procedura de selecie a operaiunilor de ctre grupurile de aciune local; descrierea circuitelor financiare aplicabile grupurilor de aciune local; cooperarea interteritorial i transnaional; procedur, calendar i criterii obiective de selecie a proiectelor de cooperare interteritorial i transnaional; funcionarea grupului de aciune local, dobndirea de competene i aciuni de animare pe teritoriu; limita aplicabil prii bugetului grupurilor de aciune local alocate funcionrii grupurilor de aciune local; estimarea orientativ a cheltuielilor prevzute la articolul 59 literele (a)-(d) din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 care vor fi alocate dobndirii de competene i aciunilor de animare pentru axa Leader.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

88

RSPUNSUrile COMISIEI
93. Comisia nu este de acord cu evaluarea Cur ii. Activitile din cadrul axei Leader au fost aprobate de ctre Comisie pe baza cerinelor legale prevzute de R e g u l a m e nt u l (C E ) n r. 1 6 9 8 / 2 0 0 5 i a o r i entr ilor strategice comunitare care defi n e s c p r i o r i t i l e co m u n i t a re p e nt r u p o l it i c a d e d e z vo l t a re r u ra l . As t fe l, Co m i s i a a examinat elementele-cheie prevzute n anexa 2 din Regulamentul (CE) n r. 1 9 7 4 / 2 0 0 6 . A s e ve d e a , d e a s e m e n e a , r s p u nsul Comisiei la punc tul 91 . Comisia are dovezi c unele state membre au mbuntit sau sunt n proces de mbuntire a programelor proprii de dezvoltare rural pentru a eficient i z a i m p l e m e n t a r e a m e t o d e i L e a d e r, p e r m i n d o m a i m a re f l ex i b i l i t ate gra i e introducerii unor msuri integrate sau speciale. ntr-o msur considerabil, acest lucru reprezint o consecin a discuiilor din cadrul Reelei Europene de Dez voltare Rural i a grupurilor tematice Leader privind abordarea a s ce n dent i inovaia. De exemplu, Frana a propus, n iunie 2010, o nou submsur pentru Leader p e n t r u i n t e g r a re a p ro i e c t e l o r c a re n u s e n c a d rau n msura existent. Cerinele privind componena i desc h i d e r e a G A L- u r i l o r, d i n c o l o d e c e e a s e impune prin dispoziiile articolului 62 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (C E ) n r. 1 6 9 8 / 2 0 0 5 , t re b u i e s r m n n sarcina statelor membre, dat fiind divers i t ate a struc tur ilor jur idice sau de spr ijin a l e G AL-ur ilor. Comisia i statele membre nu sunt n msur s demonstreze valoarea adugat obinut n urma implementrii abordrii Leader i nc nu au evaluat costurile suplimentare i riscurile implicate Le a d e r e ra o a b o rd a re i n ovato a re p e nt r u care existau iniial instrumente limitate d e e va l u a re. D e - a l u n g u l t i m p u l u i , m e to dele folosite au evoluat, par ial datorit activitilor Comisiei, i continu s evolueze i n prezent. Cu siguran, sunt posibile mbuntiri suplimentare, iar Comisia este n proces de final i z a r e a u n u i u n d o c u m e n t d e l u c r u 10 p r i v i n d e v a l u a r e a i m p a c t u r i l o r L e a d e r, dar evalurile precedente au evideniat contribuia i au identificat impacturile Leader. O evaluare ex-p ost a Leader+ este n prezent derulat de un contractant ex ter n. Evaluarea costurilor suplimentare este i n c l u s n s fe r a e v a l u r i l o r p ro g r a m u l u i ; evaluarea analizeaz rezultatele i impacturile programelor evalund inter alia eficiena acestora (cel mai bun raport ntre resursele utilizate i rezultatele obinute). Capacitatea evaluatorilor de a proceda astfel cu privire la Leader se dez volt continuu pe msur ce sunt elaborate metodologii inovatoare. A se vedea, de asemenea, rspunsul Comisiei la punc tul 6.
10

Redarea impacturilor Leader i ale msurilor de mbuntire

a calitii vieii n zonele rurale, proiect de document de lucru nr. 4, 21 iunie 2010, Reeaua european de evaluare pentru dezvoltarea rural.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

89

RSPUNSUrile COMISIEI
94. Comisia este de acord cu aceast abordare, care este deja n curs de implement a re. Pe n t r u p e r i o a d a 2 0 0 7 - 2 0 1 3 , Le a d e r este integrat, aadar activitile Leader sunt incluse n rapoartele anuale privind progresele (RAP), iar indicatorii de msurare includ rezultatele activitilor d e s f u r a t e p r i n L e a d e r. S i s t e m u l d e evaluare instituit pentru programele de dez voltare rural vizeaz, de asemenea, m e t o d a L e a d e r. Po s i b i l i t a t e a d e a c o m pleta Cadrul comun de monitorizare i evaluare cu indicatori la nivel naional e s te n curs de analizare. 96. Una din principalele constatri ale eval u r i i i n t e r m e d i a re a fo s t c p ro c e s u l d e programare se afla nc ntr-un stadiu prea timpuriu pentru a se putea ident i f i c a i m p a c t u r i l e r e z u l t a t e a l e L e a d e r. M u l t e G A L- u r i a b i a n c e p u s e r s i i m p l e menteze strategiile. O e va l u a re e x - p o s t a Le a d e r + e s te n p re zent derulat de un contractant extern. Ace s t a va e va l u a i m p a c t u r i l e o b i n u te p e parcursul ntregii perioade de program a r e. R a p o r t u l f i n a l a r t r e b u i s f i e d i s p o n i b il nainte de sfritul anului 2010. n s ex i s t p u i n e p ro b e c a re s ate s te eficacitatea programelor Leader n ceea ce privete ndeplinirea obiectivelor de dez voltare rural sau valoarea adugat a abordr ii Leader Astfel cum s-a menionat mai sus, cnd a fost efectuat evaluarea intermediar Leader+, multe programe GA L individuale s e a f l a u n c nt r- u n s t a d i u fo a r te t i m p uriu de implementare. Prin urmare, aceast evaluare s-a axat pe stabilirea Leader+, s e l e c i a G A L- u r i l o r e t c . S e p r e c o n i z e a z c evaluarea ex-post n curs va furniza infor maii pr ivind eficacitatea Leader+ n r a p o r t c u o b i e c t i ve l e i p r i v i n d v a l o a re a a d u gat a abordr ii Leader. 97. S-a inut seama de dificultatea de a obine suficiente date n cadrul Le a d e r I I l a e l a b o r a r e a d a t e l o r d e m o n i tor izare Leader+. n ceea ce privete perioada actual, informaiile de baz sunt furnizate n p re ze nt p r i n i nte r m e d i u l Ca d r u l u i co m u n d e m o n i t o r i z a re i e v a l u a re (CCM E ) . To t o d a t , o e v a l u a re e x - p o s t a Le a d e r + e s te n p re ze nt n d e s f u ra re ( a s e ve d e a r s punsul la punc tul 96). n plus, Comisia a definitivat recent un proiect final de document de lucru, cu orientri pentru statele membre i eval u ato r i p r i v i n d m o d u l d e a m b u n t i n m o d ex p re s e va l u a re a i m p a c t u l u i Le a d e r n zonele rurale.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

90

RSPUNSUrile COMISIEI
98. Monitorizarea i evaluarea politicilor socioeconomice au evoluat n mod cons t a nt d e l a i n s t i t u i re a fo n d u r i l o r s t r u c t u rale. Un pas nainte semnificativ pentru Po l i t i c a d e d e z vo l t a re r u ra l p e nt r u p e r i oada 2007-2013 a fost stabilirea Cadrului comun de monitorizare i evaluare (CC M E ) , c a re, p e n t r u p r i m a d a t , a c re a t un cadru unitar destinat utilizrii de c t re to a te s t a te l e m e m b re. Pe n t r u p e r i oada 2007-2013, Leader a fost integrat, re s p e c t i v, a c e s t a n u m a i e s t e i m p l e m e n t a t p r i n p ro g r a m e s e p a r a t e, c i a d e ve n i t o co m p o n e nt o b l i g ato r i e a p ro gra m e l o r d e d e z vo l t a re r u ra l ( P D R ) , n co r p o rat c a a x a 4 n c a d r u l t u t u ro r p ro gra m e l o r. Pr i n urmare, acesta face obiectul acelorai norme de implementare i aceluiai siste m d e m o n i to r i z a re i e va l u a re c a to ate celelalte activiti de dez voltare rural finanate de UE. Primele rezultate ale i m p l e m e n t r i i CC M E p o t f i o b s e r v a t e n rapoartele anuale privind progresele (RAP), iar primele informaii referitoare la impactul programelor vor fi oferite odat cu rapoartele intermediare ce u r m e a z a f i p re ze nt ate Co m i s i e i p n l a 3 1 d e cembr ie 2010. 99. Evalurile intermediare pentru Leader+ au fost efec tuate ntr-un stadiu al ciclului de via al programului n care era prea devreme, n multe cazuri, s se identifice impac tul economic. Aceast evaluare s - a a x a t , a a d a r, p e s t a b i l i r e a L e a d e r + , s e l e c i a G A L- u r i l o r e t c . S e p r e c o n i z e a z c evaluarea ex-post a Leader+ aflat n prezent n curs va oferi mai multe infor maii pr ivind impac tul global al pro gramului pe parcursul duratei de via a a ce s tuia. 100. Chiar dac probele nu sunt exhaustive, acestea nu trebuie considerate insuficiente. Rapoartele de evaluare intermediar pentru Leader+ nu arat c metoda n s i n e e s te i n e f i c a ce, c i c f a c to r i i a s o c i a i modului n care este implementat influeneaz succesul sau eecul final al programului local. n cazurile n care metoda a fost implementat eficace, au fost identificate impacturi pozitive. D i n n o u , t r e b u i e r e a m i n t i t c Le a d e r, c a abordare inovatoare pentru deblocarea potenialului local, ar nregistra n mod firesc succese i eecuri n materie de implementare i c valoarea abordrii r e z i d n u d o a r n a m s u r a s u c c e s e l e, c i i n a i n e s e a m a d e m o t i ve l e e e c u r i l o r pe viitor. 102. A se vedea rspunsur ile Comisiei la punc tele 97, 99 i 100. 103. M onitor izarea i evaluarea trebuie s in seama de costurile de implementare i gestionare i s evalueze succesul sau e e c u l g e n e ra l a l s t r a t e g i e i G A L . Le a d e r ar putea nregistra succese i eecuri la n i v e l u l i m p l e m e n t r i i p r o i e c t e l o r. A r f i imposibil s se identifice i s se sprijine proiectele inovatoare ambiioase dac doar proiectele cu risc sczut ar fi susinute, prin urmare, o anumit propor ie de proiec te euate este inevitab i l , n e f i i n d u n s e m n d e e e c s i s te m at i c. n consecin, succesul sau eecul trebuie analizat la nivelul strategiei GA L . Aceste aspecte sunt menionate la di ferite puncte n cadrul evalurilor (a se vedea rspunsurile Comisiei la punctele 94-102).

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

91

RSPUNSUrile COMISIEI
105. Comisia a efectuat audituri asupra a 37 din cele 73 de programe Leader+ pentru perioada de programare 2000-2006; 13 programe au fost auditate de mai m u l te or i. n ce e a ce p r i ve te Le a d e r + Fra n a , d u p a u d i t u l d i n 2 0 0 5 a fo s t e fe c t u at u n a u d i t d e u r m r i r e n 2 0 0 6 . n t r - a d e v r, p r o b l e m e l e c a r e a u fo s t a b o r d a t e n t i m p u l a u d i t u l u i d i n 2 0 0 5 i l a c a re f a ce re fe r i re Cur tea nu au fost urmate de o corecie financiar, ntruct nu au existat indicaii directe privind pierderi financiare ale fondului. Cu toate acestea, o corecie f i n a n c i a r e s te n c u r s d e a p l i c a re p e nt r u acest program, din cauza deficienelor d e co nt ro l n ce e a ce p r i ve te p u n e re a n aplicare a ar ticolului 4 (verificri administrative i la faa locului) i a ar ticolului 9 ( ve r i f i c r i a l e a u to r i t i l o r d e p l i ) d i n R e g u l amentul (CE) nr. 438/2001. Referitor la auditul din Por tugalia, Comisia a formulat anumite recomandri n scrisoarea sa de constatare din 2005 pentru mbuntirea sistemului de control n ceea ce privete problem e l e c o n f l i c t u l u i d e i n t e r e s e i c a r a c terul rezonabil al costurilor proiectelor p ro p u s e. Au t o r i t i l o r p o r t u g h e z e l i s - a recomandat s se asigure c sunt introd u s e d i s p oz i i i s p e c i f i ce n n o r m e l e p ro ce d u ra l e a l e G A L- u r i l o r p r i v i n d p o s i b i l e le conflicte de interese. Statul membru a t ra n smis un rspuns n ceea ce pr ivete p ro b l e m a co n f l i c t u l u i d e i nte re s e : N o i l e instruciuni emise n iunie 2006 prevd deja c oricine are un interes personal ntr-un anumit caz trebuie s se abin de la vot. n ceea ce privete cererile ce implic pri tere care nu fac parte din forul decizional, ci sunt membri a i G A L- u l u i , n u s e c o n s i d e r n e c e s a r s se aplice aceast regul, ntruct forul decizional este considerat independent i e s t e f o r m a t d i n m a i m u l i m e m b r i . n ceea ce privete caracterul rezonabil a l c o s t u r i l o r, s - a u f o r m u l a t u r m t o a r e l e re c o m a n d r i : Pe b a z a p r i n c i p i i l o r b u n e i g e s t i u n i f i n a n c i a re [ a s t fe l c u m s e p re ve de la articolul 38 alineatul (1) din Regul a m e n t u l ( C E ) n r. 1 2 6 0 / 9 9 ] , s e r e c o m a n d solicitarea mai multor (de exemplu, trei) ofer te (de exemplu, peste o anum i t v a l o a re a c h e l t u i e l i l o r ) i / s a u c o m p a r a re a p re u r i l o r d e c l a r a t e c u p re u r i l e s t a n d a rd d e re fe r i n c a re t re b u i e d o c u m e n t a t e . S t a t u l m e m b r u a r s p u n s dup cum urmeaz: n ceea ce privete ofer tele, trebuie reinut c, de regul, G A L- u r i le solicit mai multe ofer te, dar nu au avut grij ntotdeauna s furnize ze probe privind astfel de comparaii. Cu toate acestea, instruciunile pentru p ro i e c te l e G A L- u r i l o r n s i n e p re v d d e j a o b l i g a t i v i t a te a co n fo r m i t i i c u n o r m e l e generale pr ivind licitaiile publice pentru s u m e m i c i i a re s p e c t r i i l e gi i n a i o n a l e D L 1 9 7 / 1 9 9 9 ( c a re p re ve d e n o r m e l e p r i vind achiziiile publice de servicii) pent r u s u m e d e p e s t e 2 0 0 0 0 0 E U R . To t u i , a c e s t e i n s t r u c i u n i a d r e s a t e G A L- u r i l o r v o r f i c o n s o l i d a t e . Pe b a z a r s p u n s u l u i statului membru, Comisia a concluzionat c nu exist un risc imediat pentru fond i a decis s nu aplice o corecie financiar. 107. Comisia admite c, n anumite cazuri, d o c u m e n t a r e a i n s p e c i i l o r a fo s t i n s u f i c i e n t . Cu to a te a ce s te a , o d o c u m e n t a re insuficient nu nseamn automat c nu au fost efec tuate inspec ii.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

92

RSPUNSUrile COMISIEI
108. Comisia va avea n vedere revizuirea Ghi d u l u i p r i v i n d p u n e r e a n a p l i c a r e a a xe i Leader astfel nct s ofere orientri suplimentare privind bunele practici n a ce s te pr ivine pe viitor. 109. Evaluarea ex-post n curs a Leader+ a b o r d e a z e f e c t u l d e b a l a s t . A c e a s t a este o problem care este evaluat cel mai bine ex-post pe baza sondajelor i a analizelor comparative i nu depinde de datele de monitorizare colectate n re s p e c t i v a p e r i o a d ( a s e ve d e a n o t a d e s u b s o l a Cur ii 34). n ceea ce privete nota de subsol a Curii 33, faptul c un proiect ar fi putut avansa n lipsa finanr ii Leader nu p re s u p u n e n e a p r a t c a c e s t a a r f i n re gistrat un succes n egal msur fr a b e n e f i c i a d e re co m a n d r i l e i s p r i j i n u l o fe r i te pr in procesul Leader. Totui, n prac tic, este adesea ex trem de d i f i c i l s s e p re va d d a c u n p ro i e c t a r f i p u t u t f i r e a l i z a t f r s p r i j i n . Ac e s t l u c r u poate depinde de caracteristicile specif i c e i n e re n t e p ro i e c t u l u i . A r t re b u i s s e s t a b i l e a s c u n ra p o r t re zo n a b i l n t re r i scul efectului de balast i specificaiile p ro i e c tului. 110. n u r m a i d e n t i f i c r i i a n u m i t o r p ro b l e m e specifice (nu sistematice) legate de t ra n s p a re n , ra p o r t u l d e e va l u a re f i n a l pentru Leader II (p. 246) a recomandat creterea gradului de formare i orientr i mai clare pr ivind acest aspec t pentru G AL- ur i. Caseta 19 Primul extras. Echilibrul efectiv al r e l a i i l o r d e p u t e r e n c a d r u l G A L- u l u i este determinat de contextul cultural i instituional local i regional. R i s c u l c a G A L- u r i l e s f i e d o m i n a t e d e sec torul instituional este analizat la ar tico l u l 6 2 a l i n e a t u l ( 1 ) l i te ra ( b ) d i n R e g u l a m e n t u l ( C E ) n r. 1 6 9 8 / 2 0 0 5 , c a r e p r e vede ca cel puin 50% din par teneriatul local s fie format din par teneri econo mici i sociali, societatea civil etc. Ac e a s t c o n d i i e e s t e o re a l i z a re m a j o r avnd n vedere impor tana fondurilor p u b l i ce e c h i v a l e n te p e n t r u i m p l e m e n t a rea Leader. Al doilea extras. Evalurile intermediare pentru Leader+ au fost efectuate ntr-un stadiu al ciclului de via a pro g r a m u l u i n c a r e e r a p r e m a t u r, n m u l t e cazuri, s se evalueze problemele de g e s t i o n a re m e n i o n ate d e Cu r te. R a p o a rtele de evaluare intermediar sunt de natur s se axeze pe problemele care survin n primele faze ale implementrii, aadar poate c nu este surprinztor faptul c probleme precum birocraia i nivelul de autonomie i impactul acestora asupra eficacitii implementrii se contureaz puternic n aceste rapoar te. Se preconizeaz c evaluarea ex-post a Leader+ n curs va furniza mai multe i n fo r m a i i p r i v i n d p ro b l e m e l e d e g e s t i o nare fundamentale. n a ce l a i t i m p, u n u l d i n gr u p u r i l e te m a t i c e a l e s u b c o m i t e t u l u i p e n t r u Le a d e r a l Reelei Europene de Dezvoltare Rural (REDR) dezbate rolul comitetelor decizio nale n gestionarea programelor i alte aspec te legate de implementarea abordr ii ascendente n per ioada de programare a c t u a l . R e z u l t ate l e vo r f i d i s c u t ate i c u statele membre din cadrul Comitetului de dez voltare rural (CDR) pentru a obine impactul dorit pentru implementarea abordr ii Leader.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

93

RSPUNSUrile COMISIEI
111. A s e ve d e a , d e a s e m e n e a , r s p u n s u r i l e i o b s e r vaiile la punc tele 64-71. Evaluarea ex-post a Leader+ va analiza eficiena i eficacitatea diferitelor sisteme de implementare folosite de statele m e m b r e ( c a r e i n t e r a l i a a t r i b u i e d i fe r i t e s a rc i n i G A L- u r i l o r, i c a re, n c o n s e c i n , vor afecta costurile de exploatare). B i r o c r a i a e x c e s i v m e n i o n a t n s i n te z a e va l u r i l o r i nte r m e d i a re s e re fe r l a sistemele de gestionare a programelor i m p u s e d e a u to r i t i l e d i n c a d r u l p ro gra mului care, n unele cazuri, au depit considerabil cerinele intrinsece ale m e to dei Leader. 112. Leciile nvate din evalurile precedente ale Leader contribuie la n e ce s i t i l e p ro gra m e l o r a c t u a l e. I n d i c a to r i i de monitor izare existeni corespund unei adaptri a indicatorilor anteriori i se bazeaz pe ierarhia obiectivelor care a j u t l a a n a l i z a re a i co m u n i c a re a o b i e c tivelor programelor i arat modul n care t re b u i e s co nt r i b u i e i nte r ve n i i l e l o c a l e l a o b i ec tivele strategice globale. 113. Raportul de sintez privind evaluarea intermediar pentru Leader+ a propus stabilirea unui set de indicatori comuni la nivelul UE, reducerea substanial a n u m r u l u i d e n t re b r i d i n c a d r u l e v a l u r i i , o fe r i re a d e o r i e nt r i p r i v i n d m e to dele de monitorizare a indicatorilor i stabilirea cadrului de evaluare pr in inter m e d i u l u n u i g r u p d e l u c r u c o n s u l t a t i v. To ate a ce s te re co m a n d r i a u fo s t p u s e n a p l i c a re n s t a b i l i re a C a d r u l u i c o m u n d e m o n i tor izare i evaluare (CC ME). CCME a fost finalizat i prezentat delegaiilor statelor membre n cadrul Comitetului de dezvoltare rural din decembr ie 2006, cu mult nainte de apro b a r e a p r o g r a m e l o r, a s t f e l n c t s t a t e l e membre au putut pregti dinainte creare a s t ruc tur ilor adec vate. Orientri cuprinztoare i explicite privind modul de stabilire i utilizare a s i s t e m u l u i CC M E a u fo s t f u r n i z a t e s t a telor membre. Mai mult, exist un dialog permanent cu acestea n vederea m b u n t i r i i CCM E. Ace s t a e s te u r m r i t , n s p e c i a l, n c a d r u l R e e l e i e u ro p e n e d e e v a l u a re p e n t r u d e z vo l t a re a r u r a l , c a re include experi ai statelor membre i este spr ijinit de un Birou de asisten ce l u c re a z p e r m a n e nt l a a s p e c te l e g ate d e evaluare. Indicatorul de referin pentru Leader este partea de populaie vizat de GAL pentru msurarea obiectivului privind guvernana (capacitatea local de a elabora i implementa strategii locale de dezvoltare), astfel cum se prevede n orien tr ile strategice comunitare. A l i i n d i c a to r i Le a d e r CC M E s u n t l i m i t a i n conformitate cu abordarea adoptat de a simplifica sistemul de monitorizare n comparaie cu Leader+ i de a include Leader n abordarea global. Indicatorii de monitorizare Leader+ au fost numeroi comparativ cu cei aplicab i l i a x e i L e a d e r, d a r, p e d e a l t p a r t e , nu aveau legtur cu obiectivele polit i ce co m u n i t a re g l o b a l e p e nt r u p e r i o a d a 2000-2006. n general, impac tur ile sunt evaluate pr in procesul de evaluare. Pentru obiec tivul privind guvernana, indicatorii de monitorizare pot oferi o co nt r i b u i e u t i l , d a r n u s u nt s u f i c i e n i pentru evaluarea acestui obiec tiv. Acesta e s te u n u l d i n m o t i ve l e p e nt r u c a re a fo s t e l a b o rat u n d o c u m e nt o r i e nt at i v p r i v i n d re d a re a i m p a c t u r i l o r Le a d e r 1 1 . Ac e s t a s e refer la guver nan, inter alia la paginile 26-29 i 49-50, incluznd indicatorii de impac t propui. E f i c a c i t ate a i va l o a re a a d u g at a a b o rd r i i Le a d e r s u nt a n a l i z ate p r i n i nte r m e diul evalurii. Costurile de funcionare d i r e c t e a l e G A L- u r i l o r c a r e s u n t s u p o r t ate d i n f i n a n a re a p u b l i c a Le a d e r s u nt cunoscute i colec tate.
11

A se vedea nota de subsol 3 din rspunsurile Comisiei.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

94

RSPUNSUrile COMISIEI
CONCLUZII I RECOMANDRI
114. Po t r i v i t a t e p t r i l o r Co m i s i e i , c o n c e p t u l a l e s p e n t r u p e r i o a d a a c t u a l , a s t fe l c u m e s te e x p l i c at n r s p u n s u l s u l a p u n c t u l precedent 113, va asigura o mai bun e v a l u a r e a a b o r d r i i L e a d e r. To t o d a t , Grupul de lucru tematic al Reelei europene de evaluare pentru dezvoltarea rural poate ofer i or ientr i suplimentare. n acest sens, Comisia a definitivat recent un proiect final de document de lucru p r i v i n d e v a l u a re a i m p a c t u r i l o r Le a d e r n z o n e l e r u r a l e 12. P r i m u l p r o i e c t a l d o c u m e nt u l u i d e l u c r u a fo s t f u r n i z at s t ate l o r membre n apr ilie 2010, atunci cnd ac tivitatea n cadrul evalurilor intermediar e s e a f l a n t r - u n s t a d i u i n c i p i e n t . Ac e s ta furnizeaz detalii privind metodele i sursele de date propuse pentru evaluarea fiecruia dintre indicatorii referitori la ntrebrile din cadrul evalurii; acetia n u s e b a ze a z p e d ate l e d e m o n i to r i z a re CC M E, c i fo l o s e s c a l te m e to d e d e e va l u a re, de exemplu, triangulaie, sondaje, studii de caz, grupuri tematice, analiza m u l t i p l i c a to r i l o r, s e t u r i d e d a te d e r i v a te etc. Acest document orientativ va oferi p o s i b i l i t a te a d e e fe c t u a a j u s t r i a l e p ro ce s u l ui de monitor izare i evaluare. Cu t o a t e a c e s t e a , e x i s t l i m i t e n c e e a c e privete cerinele de colec tare ale GAL-uri l o r. D i fe re n e l e d i n t re s t r a te gi i n u p e r m i t colectarea acelorai informaii n cadrul t u t u r o r G A L- u r i l o r, n t r u c t i m p l e m e n t a re a u n e i s t rate gi i l o c a l e e s te d e te r m i n at de proces. Evaluarea individual trebuie s f i e l i m i t a t p e n t r u a re s p e c t a r a p o r t u l d i n t re co s t u r i l e i e f i c i e n a p ro ce s u l u i d e evaluare n sine.
12

115. Comisia este de acord c toate caracte r i s t i c i l e a b o r d r i i Le a d e r t r e b u i e i m p l e mentate ntr- o msur ct mai larg pentru a maximiza efectul de dez voltare n te r i to r i u, n s re a m i nte te c e l e m e nt u l c h e i e a l a b o rd r i i Le a d e r n u l re p re z i nt proiec tele individuale scoase din contextul local, ci implementarea unei ntregi strategii locale de dez voltare. Astfel cum menioneaz Curtea n definiia pe care o d valorii adugate a a b o r d r i i L e a d e r, a c e a s t a i n c l u d e o mai bun identificare a necesitilor i soluiilor locale, o mai mare implicare a pr ilor interesate i posibiliti mai mari de inovaie. Mai mult, aceasta include crearea unei capaciti locale care s conduc la intensificarea ac tivitii locale de dez voltare pr in mobil i z a re a re s u r s e l o r l o c a l e, d e z vo l t a re a d e reele care s per mit nvarea reciproc i o abordare integrat care s vizeze a s p e c t e e c o n o m i c e i s o c i a l e c o m p l e xe . Procesul de consolidare a capacitilor e s te u n e l e m e nt- c h e i e n i m p l e m e nt a re a Leader.

A se vedea nota de subsol 3 din rspunsurile Comisiei.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

95

RSPUNSUrile COMISIEI
116. O rg a n i z a i i l e m e m b re a l e G A L- u r i l o r sunt organizaii locale reprezentative i active din zonele rurale. Comunicar e a C o m i s i e i c u p r i v i r e l a L e a d e r + 13, c a re e r a d o c u m e n t u l d e re fe r i n p e n t r u programele Leader+ naionale i regionale, prevede la punc tul 12: Grupur ile de a c i u n e l o c a l t re b u i e s co n s te a d i n t r- o selecie echilibrat i reprezentativ de parteneri provenii din diferitele sectoare socioeconomice ale teritoriului n c a u z . Pa r t e n e r i i i n c l u d d i fe r i t e e n t i t i publice i parteneri reprezentani ai s o c i e t i i c i v i l e. Ace t i p a r te n e r i s u nt, d e asemenea, principalii autori ai strategiil o r i , n m a j o r i t ate a c a z u r i l o r, re p re z i nt o proporie semnificativ a populaiei din teritoriu. Prin urmare, este normal ca o parte a proiectelor s provin de la aceste organizaii membre. Membrii G A L- u r i lor pot juca un rol important n implementarea strategiei locale de dez voltare. n ceea ce privete componena parteneriatului, n timpul negocierilor pre mergtoare aprobrii programelor de d e z vo l t a re r u r a l ( P D R ) p e n t r u p e r i o a d a 2007-2013, Comisia a ver ificat dac afost respec tat pr incipiul includer ii a minimum 50% reprezentani ai societii civile n c a d r u l par tener iatului, astfel cum se pre vede la ar ticolul 62 alineatul(1) litera (b) d i n R e g u l a m e n t u l ( C E ) n r. 1 6 9 8 / 2 0 0 5 . Aceast cerin se aplic la nivelul d e c i z i onal. Totui, Comisia va avea n vedere revizuire a o r i e nt r i l o r ex i s te nte p e nt r u e v i t a re a i nte r p retr ilor greite n p l u s, Co m i s i a va ave a n ve d e re s t i m u larea unei politici mai deschise de afilie re l a n i ve l u l G A L- u r i l o r p e nt r u co n ce p e re a p oliticii post-2013.
13

n ceea ce privete inovaia sau interaciunea dintre diferitele sectoare, G A L- u r i l e s u n t n c u r a j a t e s p r e z i n t e strategii inovatoare de dez voltare local, o r i n o v a i a re p re z i n t d o a r u n u l d i n c r i t e r i i l e d e s e l e c i e a G A L- u r i l o r n t re attea altele. Prin urmare, inovaia nu este neaprat prezent n toate proiectele sprijinite. Mai mult, nu este realist ca majoritatea proiectelor Leader s fie inovatoare. n opinia Comisiei, proiec tele individuale p o t f i f i n a n a t e p r i n i n t e r m e d i u l Le a d e r n msura n care acestea contribuie la realizarea obiectivelor strategiei locale d e d e z vo l t a re. A s e ve d e a , d e a s e m e n e a , rspunsurile Comisiei la punctele 16, 21-22 i 34-38. 117. R olul central al strategiilor locale de dezvoltare n implementarea axei Leader e s te re f l e c t at n c re a re a u n e i m s u r i s p e cifice de implementare a strategiilor l o c a l e d e d e z vo l t a re. n c a d r u l Le a d e r + , acesta a fost i cazul Aciunii 1: Sprijin pentru strategiile integrate de dezvoltare ter itor ial cu carac ter de studiu pilot bazate pe abordarea ascendent. Leader este implementat prin intermediul strategiilor locale de dez voltare spr ijinite de msur i adec vate. Statele membre sunt responsabile att pentru calitatea strate g i i l o r l o c a l e d e d e z vo l t a re s e l e c t a t e, c t i pentru asigurarea respec tr ii cer inelor de implementare, inter alia evaluarea i monitor izarea strategiilor. Succesul strategiei depinde de valoarea proiec telor individuale acceptate. GAL-uri le reprezint actorii-cheie n ceea ce privete asigurarea calitii proiectelor selectate pe baza criteriilor obiective c o re s p u n z t o a re o b i e c t i ve l o r g l o b a l e a l e strategiei. Statele membre trebuie s ia msurile n e ce s a re p e nt r u a a s i g u ra a p l i c a re a p r i n cipiilor de baz ale abordrii Leader i realizarea obiectivelor strategiei locale de dez voltare.

Comunicarea Comisiei ctre statele membre din

14 aprilie 2000 de stabilire a orientrilor privind iniiativa comunitar pentru dezvoltare rural (Leader+).

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

96

RSPUNSUrile COMISIEI
118. Co m i s i a e s te d e a co rd c s e s i mte n e vo i a unui grad r idicat de transparen i nece s i t a t e a u l t e r i o a r c a G A L- u r i l e s p o a t demonstra c au respectat n mod cons t a nt procedur ile adec vate. Comisia va avea n vedere revizuirea Ghidului privind punerea n aplicare a axei Leader n sensul unei mai bune clarificri a respectrii principiilor de baz referitoare la selecia proiectelor (transparen, egalitate de tratament, fo l o s i re a c r i te r i i l o r d e s e l e c i e o b i e c t i ve, raportarea deciziilor) pe baza bunelor p ra c t i ci colec tate. M e m b r i i G A L- u r i l o r s u n t o rg a n i z a i i locale reprezentative i active din zonele rurale. Prin urmare, este normal c a o p a r t e a p ro i e c t e l o r s p ro v i n d e l a aceste organizaii membre. Excluderea a ce s to r p ro i e c te a r co n s t i t u i u n o b s t a co l major n calea implementrii cu succes a s t rategiei locale de dez voltare. Cu toate acestea, statele membre trebuie s se asigure c nu exist conflicte de i nte re se. A se vedea, de asemenea, rspunsurile Co m i s iei la punc tele 56-61 i 117. 119. Co m i s i a v a a n a l i z a n d e t a l i u c h e s t i u n e a privind data de ncepere a perioadei de eligibilitate a proiectelor innd seama d e n e vo i a u n e i a b o rd r i a r m o n i z ate nt re finanrile comunitare n cadrul gestio n r i i par tajate. Av n d n ve d e re m a re a d i ve r s i t ate a p ro i e c te l o r Le a d e r, p o ate f i d i f i c i l s s e a n a lizeze a priori factori precum gradul de profitabilitate i, n acelai timp, s se a s i g u re obinerea rezultatelor dor ite. 120. n opinia Comisiei, costurile de implementare aferente Leader sunt n mod necesar substaniale. Po l i t i c a d e d e z vo l t a re r u r a l e s t e i m p l e mentat prin intermediul gestionrii p a r t a j a te a s i g u ra te d e Co m i s i e i d e s t a te l e m e m b re, c u re s p e c t a re a p r i n c i p i u l u i subsidiaritii. Implementarea Leader e s te co m p l e t at d e o c a ra c te r i s t i c o b l i gatorie specific, i anume, faptul c o p a r te s e m n i f i c at i v a s a rc i n i l o r d e g e stionare este transferat la nivel local S a r c i n i l e G A L- u r i l o r n u c o r e s p u n d u n o r sarcini suplimentare sau suprapuse, ci unor sarcini delegate care nu sunt desfurate la nivel de program (control, selec ia proiec telor i plata n cadrul anumitor programe de dez voltare rural). n medie, costurile de funcionare sunt limitate i reprezint 15% din sprijinul p u b l i c p e nt r u s t rate gi a l o c a l d e d e z vo l tare. Acestea se situeaz sub limita supe rioar de 20% prevzut la ar ticolul 38 din R egulamentul (CE) nr. 1974/2006. N u e x i s t p ro b e s u f i c i e n te p r i v i n d n t r zier i suplimentare rezultate din aplicarea metodei Leader. Exist difer ite modele de implementare Leader n cadrul UE care i m p l i c s a rc i n i s u p l i m e nt a re ce d e p e s c s a rc i n a d e b a z d e s e l e c i e a p ro i e c te l o r ( a p ro b a re a p ro i e c te l o r i / s a u p l at a ce re r i l o r n 3 9 d e p ro gra m e n p e r i o a d a a c t u a l ) . n g e n e r a l, G A L- u r i l e c u a u t o n o m i e f i n a n c i a r i a d m i n i s t rat i v a u p ro ce d u r i mai scur te. A se vedea, de asemenea, rspunsurile Comisiei la punc tele 7 i 64-71.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

97

RSPUNSUrile COMISIEI
121. n ce e a ce p r i ve te i m p l e m e n t a re a a b o r drii Leader n perioada de programare actual, Comisia a adoptat un set cuprinztor de msuri care vizeaz o i m a i m a re n c u ra j a re a b u n e l o r p ra c t i c i i a b u n ei gestiuni financiare: p r i n c i p i i l e e s e n i a l e a l e a b o r d r i i Le ader au fost stabilite n cadrul jur i d i c relevant; Comisia a oferit orientri n faza de p ro i e c t a re i a p ro b a re a p ro g r a m u l u i pr in inter mediul Ghidului pr ivind pun e rea n aplicare a axei Leader ; Comisia a constituit grupuri tematice n cadrul subcomitetului pentru Leader al Reelei europene de dez voltarea rural (REDR), cu mandatul de a examina problemele de implementare. REDR continu schimbul de experien i k n ow - h ow c u p r i v i re l a re a l i z r i n t re toi ac torii implicai n implementarea a b o rd r i i Le a d e r, nt r u c t a ce a s t a e ra deja o prioritate a Leader II i Leader+ (la acea dat cu obser vator ii europeni a i Leader II i Leader+). n perioada actual, Comisia i statele m e m b re ( l a n i ve l u l a u to r i t i i d e g e s t i o n a r e i a l G A L- u r i l o r ) r e a l i z e a z o a n a liz semnificativ pentru a defini mai e x a c t r o l u l G A L- u r i l o r, r o l u l c o n s o l i d r i i c a p a c i t i l o r, c r i t e r i i l e d e e l i g i b i l i t a t e i o mai clar repar tizare a sarcinilor ntre a u t o r i t i l e d e g e s t i o n a r e i G A L- u r i . Acest proces se desfoar ntr-o manier construc tiv i de cooperare n cadrul Reelei Europene de Dezvoltare Rural (grupuri tematice ale subcomitetului p e nt r u Leader). To t o d a t , C o m i s i a a e f e c t u a t a u d i t u r i asupra a 37 din cele 73 de programe Le a d e r + p e n t r u p e r i o a d a d e p ro g r a m a re 2000-2006. Comisia auditeaz msurile Leader+ i Leader n cadrul programului su global de audit, innd cont de riscurile specifice, formulnd recomandri acolo unde este necesar i aplicnd corec ii financiare n cazur ile justificate. Contex tul n care a fost i este implemen t a t Le a d e r a e v o l u a t d i n a n u l 2 0 0 0 , n s nicidecum datorit concepiei diferite a implementrii pe tot parcursul diferit e l o r p e r i o a d e d e f i n a n a re. Ac e s t l u c r u, la rndul su, nseamn c multe state membre au fost nevoite s i adapteze structura administrativ pentru implementarea Leader. Comisia va continua s ia iniiativele n e ce s a re p e nt r u a m b u n t i i m p l e m e n t a re a m e to d e i Le a d e r s u b a s p e c t u l t u t u ror elementelor care dovedesc aceast necesitate. Le a d e r n e ce s i t o c a p a c i t ate a d m i n i s t rativ n cadrul autoritilor pentru a face fa carac terului specific al metodei. Statele membre care au aderat la UE dup 2004 nu au putut beneficia de cele trei perioade de programare ale iniiativei comunitare. Comisia este contient de lipsa acestei experiene: au fost organ i z a t e s e m i n a r i i d e f o r m a r e TA I E X ( u n instrument de asisten tehnic de preaderare) privind metoda Leader pentru aceste ri cu mai puin experien. Aciunea Reelei Europene de Dezvolt a re R u ra l va co nt r i b u i , d e a s e m e n e a , l a schimbul de experien privind practica administrativ necesar pentru imple mentarea Leader. A se vedea, de asemenea, rspunsurile Comisiei la punc tele 72, 73, 91 i 113.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

98

RSPUNSUrile COMISIEI
122. ntruct Comisia a constatat mbuntir i n implementarea metodei Leader n multe state membre, nu poate fi de acord c u co ncluzia Cur ii. M a i m u l t , Co m i s i a e s te co nv i n s c e fo rt u r i l e d e p u s e n p e r i o a d a d e p ro gra m a re actual n comun cu statele membre n vederea rezolvrii problemelor i identifi c r i i d e s o l u i i vo r co nt r i b u i s e m n i f i c at i v la mbuntirea implementrii globale a a b o rdr ii Leader. Re co ma nda rea 1 (a) Comisia va analiza n detaliu chestiunea privind data de ncepere a pe rioadei de eligibilitate a proiectelor i nnd seama de nevoia unei abordr i armonizate ntre finanrile comunitare n cadrul gestionr ii par tajate. (b) Comisia va oferi orientri suplimentare n acest sens prin ac tualizarea Ghidul u i p r i v i n d p u n e re a n a p l i c a re a a xe i Leader chiar i pentru perioada de p rogramare ac tual. ( c ) E x ist deja nor me n cadrul jur idic ac tual. Ar ticolul 62 alineatul (1) litera (b) d i n R e g u l a m e n t u l (C E ) n r. 1 6 9 8 / 2 0 0 5 prevede c, la nivel decizional, reprezentanii societii civile trebuie s co n s t i t u i e ce l p u i n 5 0 % d i n m e mb r ii par tener iatului local. Cu toate acesta, Comisia recunoate c enumerarea principiilor ar putea fi mai precis. Comisia va avea n vedere revizu irea or ientr ilor existente n vederea unei mai bune clar ificr i a aplicr ii obligator ii a n o r m e i p r i v i n d d u b l u l c vo r u m c a re va f i a p l i c a b i l co m p o n e ne i G A L- u r i l o r i l a nivel decizional. 123. S t a t e l e m e m b re t re b u i e s s e a s i g u re c nu exist conflicte de interese n cadrul a b o r d r i i p a r t a j a t e a g e s t i o n r i i . Pr o c e d u r i l e d e c i z i o n a l e i c r i te r i i l e d e s e l e c i e c a r e t r e b u i e a p l i c a t e d e G A L- u r i n u f a c p a r te d i n p ro gra m , c i d i n i m p l e m e nt a re a local evaluat de autoritatea de gest i o n a r e l a s e l e c t a r e a G A L- u l u i . S t a t e l e m e m b re p o t, d e a s e m e n e a , a p l i c a n o r m e co m u n e p e nt r u to ate G AL- u r i l e co n s t i t uite la nivel naional. Re coma nda rea 2 Comisia mpr tete opinia Cur ii confo r m c re i a , re fe r i to r l a p ro ce s u l d e c i z i o nal, trebuie s existe nor me clare pr ivind conflic tele de interese care s fie respec tate cu str ic tee. Articolul 61 alineatul (1) litera (b) din R e g u l a m e n t u l ( C E ) n r. 1 6 9 8 / 2 0 0 5 p r e vede c, la nivel decizional, partene rii economici i sociali, precum i ali reprezentani ai societii civile trebuie s constituie cel puin 50% din membrii par tener iatului. De asemenea, Comisia va promova bunele practici prin intermediul Ghidului privind punerea n aplicare a axei Leader i v a c e re s t a t e l o r m e m b re s a s i g u re i s ver ifice msur i de protec ie eficace.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

99

RSPUNSUrile COMISIEI
124. I ntegrarea administrativ a abord rii Leader a fost investigat de ctre subcomitetul pentru Leader al Reelei Europene de Dez voltare Rural (REDR). Rapoartele preliminare ale grupurilor te m at i ce, i n c l u s i v re co m a n d r i l e, a u fo s t p re ze ntate la 20 mai 2010. Recomandri i bune practici concrete ar putea fi difuzate statelor membre prin intermediul unei actualizri a Ghid u l u i p r i v i n d p u n e r e a n a p l i c a r e a a xe i Le a d e r . Re co ma nda rea 3 S u n t n to td e a u n a p o s i b i l e m o d i f i c r i a l e programelor de dez voltare rural (PDR) n scopul mbuntirii implementrii s t rate giilor locale. n plus, Ghidul privind punerea n aplicare a axei Leader poate fi reexaminat pentru a mbunti orientrile pentru statele membre n ceea ce privete finanarea proiectelor (inovatoare) din a f a ra catalogului de msur i. De la sfritul anului 2009, mai multe state membre urmresc s i modifice p ro g r a m e l e p e n t r u a m b u n t i e f i c a c i tatea de implementare a metodei Leader, permind o mai mare flexibilitate, n p r i n c i pal, graie introducer ii unor msur i integrate sau speciale. ntr-o msur considerabil, acest lucru reprezint o consecin a discuiilor animate de Co m i s i e n c a d r u l s u b co m i te t u l u i p e n t r u Leader al R eelei Europene de D ez voltare R u ra l . 125. Ac tivitile din cadrul axei Leader au fost aprobate de Comisie pe baza cerinelor legale, astfel cum sunt prevzute n R e g u l a m e n t u l ( C E ) n r. 1 6 9 8 / 2 0 0 5 i n or ientr ile strategice comunitare ce defin e s c p r i o r i t i l e co m u n i t a re p e nt r u Po l i tica de dez voltare rural. n contextul aprobrii programului, Comisia a examinat elementele-cheie prevzute n anexa 2 din Regulament u l ( C E ) n r. 1 9 7 4 / 2 0 0 6 . C u t o a t e a c e s t e a , a fost necesar definirea i altor elemente de gestionare suplimentare ale Leader de ctre autor itile de gestionare d u p a p ro b a re a p ro gra m u l u i . A s e ve d e a rspunsul la punc tul 91. Pro c e d u r a d e t a l i a t d e s e l e c i e a s t r a t e giilor locale de dez voltare este definit la n i ve l u l s t a t e l o r m e m b re n c o n fo r m i t a t e cu principiul subsidiaritii. GAL-urile tre b u i e s re s p e c te ce r i ne l e m i n i m e p re v z u te l a a r t i co l u l 6 2 a l i n e at u l ( 1 ) l i te ra ( a ) d i n R e g u l a m e n t u l ( C E ) n r. 1 6 9 8 / 2 0 0 5 n ceea ce privete coninutul strategiei locale de dez voltare. n plus, o strategie local de dez voltare trebuie aprobat de statele membre n contex tul local al zonei rurale specifice. Re coma nda rea 4 R apoar tele de evaluare inter mediar care trebuie transmise pn la sfritul anului 2 0 1 0 vo r i n c l u d e re co m a n d r i re fe r i to a re la modificr ile programelor de dez voltare rural n vederea alinierii coninutului programului la obiec tive. Comisia va pro fita de ocazie pentru a discuta despre implementarea axei 4 cu statele memb re i , n s p e c i a l, d e s p re p o s i b i l i t ate a d e a m b u n t i c a l i t a te a s t ra te gi i l o r l o c a l e de dezvoltare i implementarea acestora inter alia prin intermediul unei mai bune monitorizri i evaluri la nivelul GAL-ur ilor.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

100

RSPUNSUrile COMISIEI
n s p e c i a l, s u nt av u te n ve d e re co m p i l a re a i d i f u z a re a d e b u n e p r a c t i c i p r i v i n d m o n i t o r i z a r e a l a n i v e l u l G A L- u r i l o r p r i n R e e a u a Eu ro p e a n d e D e z vo l t a re R u ra l (REDR) i privind evaluarea n contextul R eelei europene de evaluare pentru dezvo l t a rea rural. Re co ma nda rea 5 n c o n t e x t u l a p ro b r i i p ro g r a m u l u i p e n tru perioada de programare actual n cadrul gestionrii partajate, Comisia a examinat elementele-cheie prevzute n anexa 2 din Regulamentul (CE) n r. 1 9 7 4 / 2 0 0 6 . C u t o a t e a c e s t e a , e s t e necesar definirea i altor elemente de gestionare suplimentare ale Leader de ctre autoritile de gestionare ulterior aprobr ii programului, n confor mitate cu p r i n c i piul subsidiar itii. 126. Evaluarea intermediar Leader+ a avut loc ntr-un stadiu incipient de implemen tare a strategiei GAL. Cu toate acestea, e va l u a re a e x - p o s t a Le a d e r + , c a re e s te n desfurare i care va genera un rapor t final spre sfritul anului 2010, analizeaz aspecte legate de eficacitatea i eficiena cheltuielilor etc. Este normal ca eficacitatea i eficiena instrumentelor de politic s fie evaluate ex-post. Aceast evaluare face parte din ciclul s t a n d ard de evaluare a politicilor. Informaiile relevante cuprinse n evaluarea ex-post a Leader+ va asigura baza activitii ulterioare a Comisiei n pr ivina abordr ii Leader. Limitrile inerente dezvoltrii locale trebuie luate n considerare n vederea identificrii i difuzrii unor norme i proceduri simple i adecvate, care s d i m i n u e ze p o s i b i l e l e r i s c u r i i s a s i g u re o gestiune financiar fiabil. Re coma nda rea 6 Exist un dialog permanent cu statele m e m b re p e n t r u a m b u n t i i m p l e m e n tarea abordrii Leader prin intermediul s u b c o m i t e t u l u i p e n t r u Le a d e r a l R e e l e i Europene de Dez voltare Rural (REDR). De asemenea, Comisia menine un dialog cu statele membre n ceea ce pr ivete m b u n t i re a C a d r u l u i c o m u n d e m o n i to r i z a re i e va l u a re, i n c l u s i v a i n d i c ato r il o r d e m o n i to r i z a re p e nt r u Le a d e r. Co m isia a definitivat recent un proiect final d e d o c u m e n t d e l u c r u p r i v i n d e v a l u a re a impac tur ilor Leader n zonele rurale. Diferenele dintre strategii nu permit c o l e c t a re a a c e l o r a i i n fo r m a i i n c a d r u l t u t u ro r G A L- u r i l o r, n t r u c t i m p l e m e n t a rea unei strategii locale este deter minat d e p ro c e s. Ev a l u a re a i n d i v i d u a l t re b u i e s f i e l i m i t at p e nt r u a re s p e c t a ra p o r t u l dintre costur ile i eficiena procesului de evaluare n sine.

Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural

Curtea de Conturi European Raportul special nr. 5/2010 Implementarea abordrii Leader pentru dezvoltarea rural Luxemburg: Oficiul pentru Publicaii al Uniunii Europene 2010 100 p. 21 29,7 cm ISBN 978-92-9207-895-9 doi:10.2865/35993

CUM V PUTEI PROCURA PUBLICAIILE UNIUNII EUROPENE?


Publicaii gratuite: prin EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu); la reprezentanele sau delegaiile Uniunii Europene.

 Putei obine datele de contact ale acestora vizitnd http://ec.europa.eu sau trimind un fax la +352 2929-42758. Publicaii contra cost: prin EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu). Abonamente contra cost (de exemplu, la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la repertoriile jurisprudenei Curii de Justiie aUniunii Europene): contactnd direct unul dintre agenii de vnzri ai Oficiului pentru Publicaii al Uniunii Europene (http://publications.europa.eu/others/agents/index_ro.htm).

QJ-AB-10-009-RO-C

Leader este o abordare pentru punerea n aplicare a politicii de de z v o ltare rura l prin inter m ediu l grupuri lor de aciune local (GAL-uri). Aceast metod implic costuri i riscuri specifice, ns are potenialul de a aduce o valoare adugat prin utilizarea unei abordri ascendente i bazate pe parteneriat. n prezentul raport, Curtea a constatat c modul n care GAL-urile au implementat abordarea Leader a limitat potenialul de valoare adugat i c acestea au acordat granturi pentru proiecte fr s ia suficient n considerare aspectul referitor la eficien. Procedurile nu au fost ntotdeauna transparente i nu demonstrau n mod suficient faptul c deciziile luate de GAL-uri aveau o baz obiectiv, lipsit de orice conflict de interese. Comisia nu a demonstrat nc eficacitatea sau eficiena cheltuielilor, valoarea adugat obinut prin implementarea abordrii Leader, msura n care riscurile cunoscute s-au concretizat sau costurile reale ale implementrii respective.

CURTEA DE CONTURI EUROPEAN

S-ar putea să vă placă și