INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN HUNEDOARA

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Se certifică exactitatea datelor Director/ CA LS

FIŞA DE EVALUARE
pentru obţinerea gradaţiei de merit – 2013 PROFESORI
NUMELE ŞI PRENUMELE UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIALITATEA VECHIMEA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT (PESTE 4 ANI) CALIFICATIVE OBŢINUTE ÎN 2008-2012 PERIOADA EVALUATĂ

01.09.2008 – 31.08.2012

CRITERII CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CĂTRE CANDIDAT
Nr. crt./ criterii Activităţi, rezultate şi performanţe Punctaj maxim 80 p. 6 p. după cum urmează Progresul elevilor 0,75 p./an – progres înregistrat la peste 80% din elevi 0,50 p./an – progres înregistrat la peste 70% din elevi 0,30 p./an – progres înregistrat la peste 60% din elevi Raportul de autoevaluare (sintetic) Evaluare I.S.J

1. Activităţi complexe cu valoare instructiv-educativă a. rezultate deosebite obţinute în pregătirea preşcolarilor şi a elevilor în atingerea obiectivelor/competenţelor specifice impuse de curriculumul şcolar, materializate în progresul elevilor la clasă, în rezultate ale elevilor la clasă, la testări şi examene naţionale de sfârşit de ciclu, rezultate obţinute cu clasa şi individual la disciplinele de specialitate din învăţământul vocaţional Dovezi:

1

E. concursuri cultural-artistice şi sportive incluse în Calendarul activităţilor educative naţionale elaborat de Ministerul Educaţiei Naționale. menţiunilor şi premiilor speciale la faza internaţională/naţională/judeţeană/a municipiului Bucureşti şi interjudeţeană/regională.- adeverinţe eliberate de către instituţia de învăţământ – 0.00 la peste 50% din elevi 4 p. nominal. obligatoriu.20 p.20 p. după cum urmează 0.50 p. anii pentru care sunt 50% din elevi eliberate şi nivelul la care criteriul a fost realizat Rezultate înregistrate la testări şi examene naţionale./ lecţie susţinută 0. ponde-rea elevilor cu performanţe în clasa superioară. precizându-se. dacă există condiţii tehnice necesare. nr.00 la peste 80% din elevi 1.00 la peste 60% din elevi 0. la examenele de certificare a competenţelor profesionale. materializate prin obţinerea premiilor: locul I.00 la peste 70% din elevi 0. care să confirme. teze cu subiect unic./ an pentru folosirea frecventă a calculatorului în lecţii b.00 p./an – progres înregistrat la peste acestea vor preciza./an – medii peste 8. Olimpiade şcolare/concursuri de profil organizate de MEN: 2 .50 p. Iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea programului A.75 p. implicarea cadrului didactic în implementarea/iniţierea proiectului. sau a altor programe în cadrul şcolii. se va ataşa o adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ care să certifice calitatea de membru .adeverinţă prin care să se certifice faptul că în clasă se foloseşte calculatorul în activităţi c. performanţe dovedite în pregătirea elevilor distinşi la olimpiade şcolare şi/sau concursuri de profil. al III-lea./ lecţie creată 0.. la trecerea într-un alt ciclu de învăţământ 1. Dovezi: adeverinţă eliberată de către instituţia de învăţământ – pentru lecţiile susţinute./an – medii peste 8. obligatoriu./an – medii peste 8. de lecţii susţinute în fiecare an de referinţă certificate/atestate etc. al II-lea.50 p.L./an – medii peste 8.50 p. atunci când acesta a fost rezultatul colaborării unui colectiv.

00 p./premiu 3.00 p./premiu 3./premiu 7./premiu menţiune/premiu special 0.80 p.40 p./menţiune 8.50 p.00 p.10 p./menţiune 4./menţiune 1./menţiune faza interjudeţeană /regională: premiul I premiul II premiul III menţiune/premiu special premiul I premiul II premiul III menţiune/premiu special 1.faza judeţeană: premiul I premiul II premiul III menţiune/premiu special premiul I premiul II premiul III menţiune/premiu special participare premiul I premiul II premiul III menţiune/premiu special participare 4.00 p.00 p. / elev / formaţie numele profesorului care a asigurat pregătirea./premiu premiul III 0./menţiune faza naţională: Alte concursuri şi competiţii recunoscute/avizate de MEN/ISJ: maxim 10 p.00 p./premiu 0./premiu 2. Dovezi: .60 p.20 p.40 p.80 p./premiu 0. de comunicări ştiinţifice recunoscute de MEN: faza judeţeană: premiul I 0./premiu 10.80 p./premiu 6./premiu 0.00 p.00 p./premiu 9.50 p.00 p./premiu 0.20 p.00 p. sportive şi sesiuni maxim 30 p.00 p. se va 3 . cultural-artistice./premiu 11./premiu 1.copii după diplomele obţinute/atunci când nu este specificat 0./premiu premiul II 0.00 p./participare 12./participare faza naţională: faza internaţională: Concursuri de profil.00 p./menţiune 8.60 p./premiu 0.60 p./premiu 5.00 p.

25 p.. documente/adeverințe care atestă calitatea/implicarea în comisii de evaluare/organizare e./ activitate cu rezultate măsurabile la nivel naţional 4 . Dovezi: după caz. în calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare. (altele decât cele de la punctul anterior) Dovezi: după caz.50 p./an/lot olimpic nivel județean 1./activitate sau participare la nivel internaţional Punctajul maxim obținut din activități care privesc participarea/realizarea de simpozioane va fi de maxim 1 p..20 p. 4 p. după cum urmează 0.00 p. expoziţii. parteneriate. rezultate măsurabile obţinute în activităţile culturale şi educative organizate în şcoală.50 p. simpozioane la nivel internaţional. contractelor de parteneriat etc. pregătirea loturilor olimpice pentru concursurile şcolare. organizarea de spectacole./activitate sau participare la nivel interjudeţean/naţional 0. în calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare. după cum urmează participarea./an/comisie nivel național 6 p. interjudeţene. Pregătirea loturilor olimpice: Comisii de evaluare/organizare: Dovezi: documente/adeverințe care atestă activitatea de pregătire a loturilor olimpice../an/lot olimpic nivel național 0. pregătirea loturilor olimpice. participarea. 8 p./activitate cu rezultate măsurabile la nivelul şcolii 0. copii ale diplomelor de mulţumire. 0. adeverinţe nominale care atestă participarea. decizii de constituire a comisiilor f.40 p./activitate sau participare la nivel judeţean 0.50 p.30 p. la concursurile şi olimpiadele judeţene. diplomelor de participare. organizarea de concursuri şi festivaluri la nivel internaţional. la concursurile şi olimpiadele judeţene. naţional ori interjudeţean. naţionale ori internaţionale. concerte. activitatea în unităţi de învăţământ vocaţionale. după cum urmează 0.00 p. cu impact la nivel local/judeţean/interjudețean/al municipiului Bucureşti/ naţional/ internaţional . interjudeţene. naţionale şi internaţionale incluse în programul de activităţi şi în calendarul inspectoratelor şcolare/Ministerului Educaţiei Naționale./an.altele decât cele punctate la celelalte criterii./ activitate cu rezultate măsurabile la nivel local 0.50 p. adeverinţe care atestă implicarea nominală în activităţi culturale/educative./an/comisie nivel județean 1. naţional sau interjudeţean.40 p.certifica de către instituţia de învăţământ implicarea d./ activitate cu rezultate măsurabile la nivel judeţean 0.

cerc etc./iniţiere/organizare activitate cu recunoaştere judeţeană 0. nediscriminatorie./an pentru activitate în centru de excelenţă 0.50 p. membru al echipelor de organizare. după cum urmează 0. Dovezi: după caz. pentru activităţile punctate la acest criteriu i./elev/formație/echipă din cadrul învățământului vocațional 0. Dovezi: după caz. participant etc. programe de educaţie a părinţilor recunoscute la nivel judeţean/naţional).25 p. la nivel 2 p. durata pregătirii şi i se vor ataşa copii după diplomele/certificatele obţinute de elevi) . respectiv max./an pentru îndrumarea k.25 p. club.g.) – altele decât cele precizate la alte puncte 0. adeverinţe care atestă realizarea activităţilor..60 p. activitatea şi rezultatele obţinute în centrele de excelenţă şi în cadrul unităţilor de învăţământ vocaţional sau cu elevi cu dificultăţi de învăţare.30 p.50 p./participare la activitate cu recunoaştere judeţeană 0.50 p./participare la activitate cu recunoaştere naţională rezultate măsurabile/cuantificabile obţinute în desfăşurarea 4 p.40 p. perioada în care au fost realizate şi numărul participanţilor.. adeverinţe care atestă participarea la aceste activităţi (adeverinţa va preciza numărul elevilor pregătiţi.25 p./elev cu dificultăţi de învăţare/an 3 p. după cum urmează 0. Dovezi: . activităţi de desegregare./activitate (curs. de educaţie incluzivă. club.50 p. adeverinţe care atestă calitatea de iniţiator.după caz. cerc etc./an.. grădiniţă de vară./an/activitate (curs./activitate de voluntariat/an şcolar 2 p. 0. de educaţie multiculturală/ interculturală. 1. educaţie pentru diversitate/alteritate. după cum urmează local/judeţean/naţional/internaţional. 3 p.20 p. adeverinţe care atestă calitatea de coordonator/îndrumător (în cazul revistelor se va ataşa o copie după caseta redacţională şi coperta fiecărui număr al 5 . activitate de coordonator de programe educative şcolare şi extraşcolare sau îndrumarea colectivelor redacţionale ale revistelor şcolare. Dovezi: 0. după cum unor activităţi practice. avizată de coordonatorul CPEAS (pe baza planurilor de intervenţie personalizate avizate de conducerea şcolii) h./ iniţiere/organizare activitate cu recunoaştere naţională 0.adeverinţă care atestă activitatea cu elevii cu dificultăţi de învăţare. j. rezultate obţinute în activităţi de voluntariat.) după caz. după cum urmează 0. activitate desfăşurată în vederea realizării echităţii în educaţie (activităţi de remediere şcolară.. educative pentru formarea de urmează abilităţi de comunicare. antreprenoriale şi tehnice..00 p.

00 p./an/copil integrat adeverinţă care atestă.00 p. numărul copiilor cu care s-a lucrat pentru susținerea performanței școlare/cu care au fost desfășurate activități remediale p.00 p.până la 16 ore m. Dovezi: 1 p/material . cu care s-a lucrat şi faptul că au fost desfăşurate activităţi remediale în raport cu aceştia o.30-59 ore 2.00 p./an n.16-29 ore 1.copii după adeverinţele/certificatele obţinute (este necesară nominalizarea) colectivului redacţional al unei reviste şcolare 10 p./elev/an adeverinţă care atestă.dovezi privind calitatea de autor. după cum urmează e-learning pentru susţinerea progresului şcolar.50 p.. în fiecare an din perioada de referinţă./curs finalizat . după cum urmează pregătirea remedială./curs finalizat .00 p. după cum urmează masă şi desfăşurarea activităţilor de educaţie remedială Dovezi: 0. participarea concretă la susţinerea performanţei şcolare şi la 2 p.. Dovezi: 0. coordonarea activităţilor din cadrul Strategiei naţionale de acţiune comunitară Dovezi: .00 p.60-90 ore 3. integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în şcolile de 2 p. după cum urmează 10 p. numărul copiilor cu c../curs finalizat ./curs finalizat cu obţinerea de credite transferabile (1-30 credite) 4./curs finalizat cu obţinerea de credite transferabile (31-60 credite) 6.20 p. participarea la cursuri de formare din proiectele POSDRU sau alte cursuri de formare Dovezi: . 6 .e. după cum urmează 0.s.adeverinţă care atestă calitatea de coordonator şi aria de coordonare 2 p./curs finalizat .20 p. crearea de softuri educaţionale în specialitate.. în fiecare an din perioada de referinţă. platforme de 2 p../curs finalizat cu obţinerea de credite transferabile (61-90 credite) 8.revistei din perioada de referinţă) l.

S. de mentorat 0. se va (avizate de I. decât cele precizate la criteriul anterior) Dovezi: .C.00 p. platforme de elearning avizate de M.T.C.(altele 2.E.S.N.după caz.S.activitatea în domeniul sindical la nivel local 0. metodologii.T.J. de mentorat. îndrumătoare/ghiduri metodice. se va ataşa şi o copie a cuprinsului) c. domeniul educaţional.). copie după coperta fiecărui număr de avizate de I.70 p. copie după programa avizată pentru disciplinele dezvoltarea locală. regulamente. însoţite specialitate. activitatea de evaluator de manuale./ manuale şcolare.activitatea în domeniul sindical la nivel naţional 7 . (în acest din urmă caz. de suportul de curs sau vizând curriculumul pentru avizate de M. elaborarea de creare de softuri educaţionale în programe şcolare pentru discipline opţionale noi.T.S. softuri educaţionale în integrate în dezvoltarea locală şi atestarea existenţei specialitate. inspectoratul şcolar sau de Ministerul Educaţiei. opţionale noi şi atestarea existenţei suportului de curs.N.activitatea de evaluator de manuale.S./ an . avizate de M. Performanţe deosebite în inovarea didactică 10 p.S./ material cu I.Ş.S.50 p. copii ale primei coperte şi a paginii pe care apare codul I. însoţite de suportul de curs codul I.C. revistă avizate de I. regionale.50 p.S.C./ material ./ an .activitatea în domeniul sindical la nivel judeţean 0.C.E. cărţi în 1 p.00 p. auxiliare didactice. naţionale şi/sau internaţionale. specialităţii şi managementul educaţional.S. copii ale primei coperte şi a paginii pe care apare noi.T. avizate de inspectoratul şcolar sau de copie după programa avizată pentru disciplinele opţionale M./ material cu I..elaborarea de metodologii. de formator.N. sau I. sau I. sau M. 1. a. şi a paginii cu caseta redacţională din perioada de referinţă b. (în acest din urmă caz. Cercetării.elaborarea de programe Dovezi: şcolare pentru discipline opţionale . activitate în domeniul sindical în cadrul federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură învăţământ./material . reviste şcolare. platforme de epentru opţional integrat în learning.E.Ş. înregistrate cu I.B.S.după caz.S. îndrumătoare/ghiduri metodice.B. domeniul didacticii.2. manuale programe şcolare avizate de şcolare. înregistrate cu ISBN. după caz.N.B.S.B.J. Elaborarea de programe şcolare. participarea cu comunicări la simpozioane judeţene. Tineretului şi Sportului. Elaborarea de cărţi şi lucrări ştiinţifice publicate în maxim 5 p. adeverinţe/certificate care programe vizând curriculumul atestă calitatea de autor de soft educaţional.40 p.N. 0. precum şi în cadrul asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice la nivel local/judeţean/ naţional/internaţional. elaborarea de ataşa şi o copie a cuprinsului). opţional integrat în dezvoltare locală. sau I.S. reviste şcolare.E.J.S.N.T.S. 2 p.E./ activitate . contribuţia la cercetări ştiinţifice în specialitate sau în domeniul problematicii învăţământului 0.50 p.S.. auxiliare didactice.S./ an . suportului de curs.N.N. auxiliare didactice.S.

50 p./an) 0.lider sindical de zonă doreşte a fi punctată (precizarea perioadei este obligatorie). precum și în comisiile naționale de specialitate Dovezi: adeverinţe care atestă desfăşurarea de activităţi în cadrul 8 . membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul responsabil/membru centru inspectoratului şcolar şi în comisia naţională de specialitate metodic. activitatea de metodist./ an . Activitatea desfăşurată în cadrul unor comisii tehnice de 0.contribuţia la cercetări ştiinţifice în specialitate sau în domeniul problematicii învăţământului şi educaţiei d./ an .00 p.activitate metodică la nivelul şcolii 0. în cadrul unor comisii consultative de dialog 1. lider copii ale deciziilor de constituire.şi educaţiei.nivel internaţional (maximum 3 p./ an ./ simpozion .00 p.50 p.10 p. trebuie dovedită prezenţa efectivă la lucrările acestora 1. se va stabili un punctaj defalcat pentru cursuri cu o durată de minimum 3 zile (24 de ore) Dovezi: după caz.activitate metodică la nivel local/judeţean 0. adeverinţe care atestă fiecare calitate care se doreşte a fi punctată şi/sau fiecare activitate(se precizează şi durata activităţii./ activitate . respectiv numărul de participanţi/ formaţi sau manualul/manualele evaluat(e) în cazul simpozioanelor internaţionale. deciziilor de numire etc.coordonator de cerc pedagogic.activitatea de formator 0./ an – activitate metodică la nivel internaţional Observaţii ./ simpozion – nivel naţional (maximum 2 p. membru în consiliul consultativ de specialitate Dovezi: după caz./comisie/an – la nivel local elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter 0./ an . 1.50 p.la activitatea metodică se acordă punctajul maxim pe an numai dacă s-a realizat cel puţin o activitate demonstrativă 0.50 p.activitate metodică la nivel naţional 1.40 p.00 p. Activitate ca metodist. coordonator de cerc pedagogic. sindical cu responsabilităţi la nivel judeţean/naţional e.activitatea în domeniul sindical la nivel internaţional 0. 0.7 0 p./comisie/ an – la nivel judeţean normativ. adeverinţe care atestă fiecare calitate care se 0.00 p.50 p./an) 0./ an .30 p./ an ./ contribuţie ./ an .membru în comisia naţională de specialitate.75 p.50 p./comisie/ an – la nivel naţional social şi al altor structuri de dialog social.

comisiilor la care s-a participat. progresul şcolar. atragerea de finanţări extrabugetare pentru unitate. 3. activitate . proiecte La acest subcriteriu se poate obţine internaţionale care au ca obiective performanţa şcolară. după cum urmează gradaţiei de prin Ordinul 0.25 p./1000 lei atraşi şi a procesului de predare/învăţare/evaluare. dezvoltarea capacităţii de adaptare la schimbare. Dovezi: . punctajul maxim alocat criteriului 3.50 p. dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor preşcolarilor şi elevilor. 1.00 p. Participarea la proiecte a. dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. educaţia civică. educaţia 2.25 p.00 p. Dovezi: .adeverinţe care atestă atragerea sponsorizării 9 . activitate şi 4. având ca efect creşterea calităţii instituţiei 0.486/2011.Raportul de activitate avizat de CA prevederilor 1p. formarea personalităţii preşcolarilor şi elevilor. aprobată ministrului educaţiei.după caz. proiecte.. proiecte din fonduri structurale europene. a.00 p./proiect finalizat complementară. contribuţii individuale şi/sau în echipă la dezvoltarea 1. adeverinţe/certificate/diplome care atestă contribuţia (precizarea explicită a numelui este obligatorie) b. 5 p. tineretului şi 5.documente care atestă implicarea directă în realizarea proiectului b. cercetării. proiecte elaborate şi implementate în baza Metodologiei şi criteriilor privind acordarea merit în învăţământul preuniversitar. materializate prin raportul de portofoliul personal../proiect implementat sportului nr. a bazei didactico-materiale Dovezi: . laboratoare etc. după cum urmează programe. Creşterea prestigiului unităţii de învăţământ/conexe 5 p. după cum urmează instituţională a școlii Dovezi: 0. centre de documentare şi informare./contribuţie.

Raportul de autoevaluare se tehnoredactează în cadrul fişei de evaluare la rubrica ”Raport de autoevaluare – sintetic”. Fiecare pagină va fi numerotată în colțul de jos din partea dreaptă.c..Documentele justificative se vor ataşa în ordinea criteriilor din fişă. platforme de învăţare). Evaluarea punctajului candidaţilor de către comisia I. realizări în ceea ce priveşte educaţia adulţilor şi conversia 1. începând de la 1. Documentele vor fi clasificate în ordine cronologică. adeverinţelor etc.. eliberate de instituţiile abilitate.00 p. programe. 3. Dovada îndeplinirii criteriilor din prezenta fişă se face prin depunerea. . după cum urmează având drept obiectiv creșterea calității procesului de învățământ (alte finanţări decât cele punctate anterior) 0. Data.documente care atestă implicarea directă TOTAL 100 p. paginii la care se regăsește fiecare document. certificatelor.. cu finanţare extrabugetară..... 2. calificativ FB obţinut în fiecare an din perioada evaluată..50 p. pe lângă documentele menționate în Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar aprobată prin OMECTS nr. ... de înregistrare... următoarele: .Opisul documentelor în care să se menționeze nr...11.00 p... Nu se vor lua în considerare adeverințele care nu au nr.25 p.documente care atestă implicarea directă în realizarea proiectului/atragerea finanțării d. 4.. aprecierea sintetică a activităţii candidatului din partea Consiliului Profesoral). materiale auxiliare.... a diplomelor.. Fiecare portofoliu trebuie să conțină.. 5.2012.J. NOTĂ: 1. Evaluarea dosarului se va realiza numai cu îndeplinirea condiţiilor minimale (vechime de peste 4 ani... în copie certificată pentru conformitate cu originalul . după cum urmează profesională (cursuri.. 2. realizarea de proiecte extracurriculare.. curs Dovezi: ../proiect Dovezi: ..Declarația pentru opțiunea evaluării portofoliului ca personal didactic de predare sau de conducere.. se face pe baza documentelor doveditoare depuse la dosar... pentru fiecare criteriu. 6211/13.Ş./material. Candidat ……………………………………… PUNCTAJ VALIDAT DE MEMBRII COMISIEI …………………………………………………………… 10 . prevăzute în Metodologie. 0.

................. MEMBRU……………………….......................................................................................................................................PREŞEDINTE....................... SECRETAR......................................... OBSERVATOR SIP: ……………………………………… 11 ......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful