INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN HUNEDOARA

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Se certifică exactitatea datelor Director/ CA LS

FIŞA DE EVALUARE
pentru obţinerea gradaţiei de merit – 2013 PROFESORI
NUMELE ŞI PRENUMELE UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIALITATEA VECHIMEA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT (PESTE 4 ANI) CALIFICATIVE OBŢINUTE ÎN 2008-2012 PERIOADA EVALUATĂ

01.09.2008 – 31.08.2012

CRITERII CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CĂTRE CANDIDAT
Nr. crt./ criterii Activităţi, rezultate şi performanţe Punctaj maxim 80 p. 6 p. după cum urmează Progresul elevilor 0,75 p./an – progres înregistrat la peste 80% din elevi 0,50 p./an – progres înregistrat la peste 70% din elevi 0,30 p./an – progres înregistrat la peste 60% din elevi Raportul de autoevaluare (sintetic) Evaluare I.S.J

1. Activităţi complexe cu valoare instructiv-educativă a. rezultate deosebite obţinute în pregătirea preşcolarilor şi a elevilor în atingerea obiectivelor/competenţelor specifice impuse de curriculumul şcolar, materializate în progresul elevilor la clasă, în rezultate ale elevilor la clasă, la testări şi examene naţionale de sfârşit de ciclu, rezultate obţinute cu clasa şi individual la disciplinele de specialitate din învăţământul vocaţional Dovezi:

1

20 p. anii pentru care sunt 50% din elevi eliberate şi nivelul la care criteriul a fost realizat Rezultate înregistrate la testări şi examene naţionale.. ponde-rea elevilor cu performanţe în clasa superioară. Olimpiade şcolare/concursuri de profil organizate de MEN: 2 . obligatoriu./ an pentru folosirea frecventă a calculatorului în lecţii b.50 p./ lecţie creată 0. la trecerea într-un alt ciclu de învăţământ 1.00 p./ lecţie susţinută 0.E. după cum urmează 0./an – medii peste 8. obligatoriu./an – medii peste 8. nominal. precizându-se.50 p.L./an – medii peste 8. atunci când acesta a fost rezultatul colaborării unui colectiv.00 la peste 50% din elevi 4 p. menţiunilor şi premiilor speciale la faza internaţională/naţională/judeţeană/a municipiului Bucureşti şi interjudeţeană/regională.50 p./an – progres înregistrat la peste acestea vor preciza. performanţe dovedite în pregătirea elevilor distinşi la olimpiade şcolare şi/sau concursuri de profil.20 p. materializate prin obţinerea premiilor: locul I. sau a altor programe în cadrul şcolii.00 la peste 70% din elevi 0.- adeverinţe eliberate de către instituţia de învăţământ – 0./an – medii peste 8. nr. teze cu subiect unic.adeverinţă prin care să se certifice faptul că în clasă se foloseşte calculatorul în activităţi c. implicarea cadrului didactic în implementarea/iniţierea proiectului. la examenele de certificare a competenţelor profesionale. care să confirme.00 la peste 80% din elevi 1. concursuri cultural-artistice şi sportive incluse în Calendarul activităţilor educative naţionale elaborat de Ministerul Educaţiei Naționale. Iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea programului A. al III-lea. al II-lea.75 p.50 p. dacă există condiţii tehnice necesare. se va ataşa o adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ care să certifice calitatea de membru . Dovezi: adeverinţă eliberată de către instituţia de învăţământ – pentru lecţiile susţinute. de lecţii susţinute în fiecare an de referinţă certificate/atestate etc.00 la peste 60% din elevi 0.

/premiu 3.80 p.00 p.80 p.40 p.00 p. cultural-artistice./menţiune 8./premiu premiul III 0. se va 3 . sportive şi sesiuni maxim 30 p.00 p.00 p.50 p./menţiune 8./premiu 0./premiu 0./premiu menţiune/premiu special 0.20 p.40 p.00 p./menţiune faza naţională: Alte concursuri şi competiţii recunoscute/avizate de MEN/ISJ: maxim 10 p./premiu 3. de comunicări ştiinţifice recunoscute de MEN: faza judeţeană: premiul I 0./premiu 9./participare faza naţională: faza internaţională: Concursuri de profil.faza judeţeană: premiul I premiul II premiul III menţiune/premiu special premiul I premiul II premiul III menţiune/premiu special participare premiul I premiul II premiul III menţiune/premiu special participare 4.50 p./premiu 5.00 p./premiu 1.00 p./premiu 0.60 p.00 p.10 p./menţiune 4.60 p. / elev / formaţie numele profesorului care a asigurat pregătirea./premiu 0./premiu 11./premiu 10.00 p./premiu premiul II 0./premiu 7.00 p./menţiune 1.00 p.00 p./premiu 2.20 p./premiu 0.00 p./menţiune faza interjudeţeană /regională: premiul I premiul II premiul III menţiune/premiu special premiul I premiul II premiul III menţiune/premiu special 1./premiu 6./participare 12.copii după diplomele obţinute/atunci când nu este specificat 0.60 p.80 p. Dovezi: .00 p.

rezultate măsurabile obţinute în activităţile culturale şi educative organizate în şcoală.25 p. expoziţii. naţional ori interjudeţean.00 p. naţionale şi internaţionale incluse în programul de activităţi şi în calendarul inspectoratelor şcolare/Ministerului Educaţiei Naționale..50 p. copii ale diplomelor de mulţumire./activitate cu rezultate măsurabile la nivelul şcolii 0./an/lot olimpic nivel național 0. în calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare./an/comisie nivel național 6 p. organizarea de concursuri şi festivaluri la nivel internaţional. 0./an/lot olimpic nivel județean 1./an./ activitate cu rezultate măsurabile la nivel judeţean 0.. organizarea de spectacole./activitate sau participare la nivel internaţional Punctajul maxim obținut din activități care privesc participarea/realizarea de simpozioane va fi de maxim 1 p. naţional sau interjudeţean. cu impact la nivel local/judeţean/interjudețean/al municipiului Bucureşti/ naţional/ internaţional .00 p. la concursurile şi olimpiadele judeţene. după cum urmează 0./ activitate cu rezultate măsurabile la nivel local 0./an/comisie nivel județean 1./activitate sau participare la nivel judeţean 0. 4 p. în calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare. interjudeţene. pregătirea loturilor olimpice. naţionale ori internaţionale. adeverinţe care atestă implicarea nominală în activităţi culturale/educative. activitatea în unităţi de învăţământ vocaţionale. pregătirea loturilor olimpice pentru concursurile şcolare. parteneriate.40 p. (altele decât cele de la punctul anterior) Dovezi: după caz.50 p.50 p./activitate sau participare la nivel interjudeţean/naţional 0. interjudeţene.30 p. Pregătirea loturilor olimpice: Comisii de evaluare/organizare: Dovezi: documente/adeverințe care atestă activitatea de pregătire a loturilor olimpice.. Dovezi: după caz./ activitate cu rezultate măsurabile la nivel naţional 4 .certifica de către instituţia de învăţământ implicarea d. simpozioane la nivel internaţional. la concursurile şi olimpiadele judeţene.50 p.20 p. documente/adeverințe care atestă calitatea/implicarea în comisii de evaluare/organizare e. 8 p. decizii de constituire a comisiilor f. diplomelor de participare. participarea. concerte. după cum urmează 0. contractelor de parteneriat etc.altele decât cele punctate la celelalte criterii.40 p. adeverinţe nominale care atestă participarea. după cum urmează participarea.

adeverinţe care atestă calitatea de coordonator/îndrumător (în cazul revistelor se va ataşa o copie după caseta redacţională şi coperta fiecărui număr al 5 .20 p./an. educaţie pentru diversitate/alteritate. de educaţie multiculturală/ interculturală./participare la activitate cu recunoaştere judeţeană 0./elev cu dificultăţi de învăţare/an 3 p. activitate de coordonator de programe educative şcolare şi extraşcolare sau îndrumarea colectivelor redacţionale ale revistelor şcolare. adeverinţe care atestă realizarea activităţilor. participant etc./an pentru îndrumarea k. cerc etc. adeverinţe care atestă participarea la aceste activităţi (adeverinţa va preciza numărul elevilor pregătiţi.) – altele decât cele precizate la alte puncte 0.. nediscriminatorie./activitate (curs. antreprenoriale şi tehnice./activitate de voluntariat/an şcolar 2 p.. după cum urmează local/judeţean/naţional/internaţional. adeverinţe care atestă calitatea de iniţiator. activitatea şi rezultatele obţinute în centrele de excelenţă şi în cadrul unităţilor de învăţământ vocaţional sau cu elevi cu dificultăţi de învăţare.după caz./iniţiere/organizare activitate cu recunoaştere judeţeană 0./an/activitate (curs.25 p. club. 0.50 p. pentru activităţile punctate la acest criteriu i. activităţi de desegregare./ iniţiere/organizare activitate cu recunoaştere naţională 0. educative pentru formarea de urmează abilităţi de comunicare.60 p..50 p. membru al echipelor de organizare. 3 p. rezultate obţinute în activităţi de voluntariat. club. perioada în care au fost realizate şi numărul participanţilor.. de educaţie incluzivă. respectiv max. avizată de coordonatorul CPEAS (pe baza planurilor de intervenţie personalizate avizate de conducerea şcolii) h.00 p. Dovezi: după caz. după cum urmează 0. Dovezi: 0. durata pregătirii şi i se vor ataşa copii după diplomele/certificatele obţinute de elevi) .30 p./elev/formație/echipă din cadrul învățământului vocațional 0. programe de educaţie a părinţilor recunoscute la nivel judeţean/naţional).25 p. activitate desfăşurată în vederea realizării echităţii în educaţie (activităţi de remediere şcolară. j. după cum unor activităţi practice.50 p.adeverinţă care atestă activitatea cu elevii cu dificultăţi de învăţare. la nivel 2 p. după cum urmează 0. 1. Dovezi: după caz. după cum urmează 0.40 p. grădiniţă de vară.50 p../an pentru activitate în centru de excelenţă 0./participare la activitate cu recunoaştere naţională rezultate măsurabile/cuantificabile obţinute în desfăşurarea 4 p.25 p. cerc etc.) după caz.g. Dovezi: .

participarea concretă la susţinerea performanţei şcolare şi la 2 p. după cum urmează 10 p. numărul copiilor cu care s-a lucrat pentru susținerea performanței școlare/cu care au fost desfășurate activități remediale p.00 p.30-59 ore 2.60-90 ore 3.adeverinţă care atestă calitatea de coordonator şi aria de coordonare 2 p..dovezi privind calitatea de autor. în fiecare an din perioada de referinţă.00 p. numărul copiilor cu c./curs finalizat cu obţinerea de credite transferabile (1-30 credite) 4.până la 16 ore m.20 p..20 p./an n. după cum urmează 0./curs finalizat . Dovezi: 0.revistei din perioada de referinţă) l.s.16-29 ore 1./an/copil integrat adeverinţă care atestă.copii după adeverinţele/certificatele obţinute (este necesară nominalizarea) colectivului redacţional al unei reviste şcolare 10 p. crearea de softuri educaţionale în specialitate.e. după cum urmează e-learning pentru susţinerea progresului şcolar./curs finalizat . platforme de 2 p.00 p. Dovezi: 1 p/material . participarea la cursuri de formare din proiectele POSDRU sau alte cursuri de formare Dovezi: . în fiecare an din perioada de referinţă../curs finalizat .. 6 . cu care s-a lucrat şi faptul că au fost desfăşurate activităţi remediale în raport cu aceştia o.00 p. după cum urmează pregătirea remedială.00 p.50 p.00 p. integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în şcolile de 2 p. după cum urmează masă şi desfăşurarea activităţilor de educaţie remedială Dovezi: 0./curs finalizat cu obţinerea de credite transferabile (31-60 credite) 6../curs finalizat ./elev/an adeverinţă care atestă. coordonarea activităţilor din cadrul Strategiei naţionale de acţiune comunitară Dovezi: ./curs finalizat cu obţinerea de credite transferabile (61-90 credite) 8.

de suportul de curs sau vizând curriculumul pentru avizate de M./ an .S. a.după caz. domeniul didacticii. adeverinţe/certificate care programe vizând curriculumul atestă calitatea de autor de soft educaţional. specialităţii şi managementul educaţional. 0. însoţite specialitate. decât cele precizate la criteriul anterior) Dovezi: . sau I. 2 p.S.E. cărţi în 1 p. Elaborarea de programe şcolare.activitatea în domeniul sindical la nivel local 0. de mentorat.(altele 2.Ş.S.după caz.B. opţional integrat în dezvoltare locală.S. auxiliare didactice.S.B.E.B. copie după coperta fiecărui număr de avizate de I. participarea cu comunicări la simpozioane judeţene. opţionale noi şi atestarea existenţei suportului de curs.J. înregistrate cu I.T.elaborarea de programe Dovezi: şcolare pentru discipline opţionale .N.S.activitatea în domeniul sindical la nivel naţional 7 . auxiliare didactice.E. înregistrate cu ISBN. Elaborarea de cărţi şi lucrări ştiinţifice publicate în maxim 5 p. de mentorat 0.00 p./ material cu I.50 p.S. 1. după caz. regulamente.S.C. îndrumătoare/ghiduri metodice.S.N. însoţite de suportul de curs codul I.elaborarea de metodologii. revistă avizate de I. reviste şcolare. softuri educaţionale în integrate în dezvoltarea locală şi atestarea existenţei specialitate.N.70 p. Tineretului şi Sportului.J. îndrumătoare/ghiduri metodice..C. copii ale primei coperte şi a paginii pe care apare noi.E. elaborarea de ataşa şi o copie a cuprinsului). platforme de elearning avizate de M. suportului de curs.S. copie după programa avizată pentru disciplinele dezvoltarea locală./ an .50 p. sau I. naţionale şi/sau internaţionale. auxiliare didactice.E. activitatea de evaluator de manuale. se va ataşa şi o copie a cuprinsului) c./ material .C.S.N. manuale programe şcolare avizate de şcolare./material . de formator.40 p.T.2. contribuţia la cercetări ştiinţifice în specialitate sau în domeniul problematicii învăţământului 0. sau M. (în acest din urmă caz.N. platforme de epentru opţional integrat în learning.50 p.B.).J. avizate de M.S. regionale. precum şi în cadrul asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice la nivel local/judeţean/ naţional/internaţional. elaborarea de creare de softuri educaţionale în programe şcolare pentru discipline opţionale noi./ manuale şcolare. Performanţe deosebite în inovarea didactică 10 p. se va (avizate de I.activitatea de evaluator de manuale.Ş.S.T.N.S. inspectoratul şcolar sau de Ministerul Educaţiei. (în acest din urmă caz.activitatea în domeniul sindical la nivel judeţean 0.T. metodologii./ material cu I. copii ale primei coperte şi a paginii pe care apare codul I.C.S. şi a paginii cu caseta redacţională din perioada de referinţă b.N. avizate de inspectoratul şcolar sau de copie după programa avizată pentru disciplinele opţionale M.S./ an .00 p.S.N. Cercetării.S. activitate în domeniul sindical în cadrul federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură învăţământ..C./ activitate . sau I. domeniul educaţional. reviste şcolare.T.

/ an – activitate metodică la nivel internaţional Observaţii ./ an . se va stabili un punctaj defalcat pentru cursuri cu o durată de minimum 3 zile (24 de ore) Dovezi: după caz./ simpozion .40 p.00 p./an) 0.50 p.activitatea de formator 0. precum și în comisiile naționale de specialitate Dovezi: adeverinţe care atestă desfăşurarea de activităţi în cadrul 8 .00 p.activitate metodică la nivel naţional 1.50 p.la activitatea metodică se acordă punctajul maxim pe an numai dacă s-a realizat cel puţin o activitate demonstrativă 0. lider copii ale deciziilor de constituire.50 p. respectiv numărul de participanţi/ formaţi sau manualul/manualele evaluat(e) în cazul simpozioanelor internaţionale./ an ./ simpozion – nivel naţional (maximum 2 p./ an .50 p.activitatea în domeniul sindical la nivel internaţional 0. Activitatea desfăşurată în cadrul unor comisii tehnice de 0.activitate metodică la nivelul şcolii 0. activitatea de metodist./ an . coordonator de cerc pedagogic.10 p./comisie/ an – la nivel naţional social şi al altor structuri de dialog social.00 p.30 p./ an . trebuie dovedită prezenţa efectivă la lucrările acestora 1.50 p.50 p.activitate metodică la nivel local/judeţean 0. membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul responsabil/membru centru inspectoratului şcolar şi în comisia naţională de specialitate metodic./comisie/ an – la nivel judeţean normativ. membru în consiliul consultativ de specialitate Dovezi: după caz.nivel internaţional (maximum 3 p.7 0 p. adeverinţe care atestă fiecare calitate care se doreşte a fi punctată şi/sau fiecare activitate(se precizează şi durata activităţii./an) 0. 0./ an ./ contribuţie ./ an . sindical cu responsabilităţi la nivel judeţean/naţional e.lider sindical de zonă doreşte a fi punctată (precizarea perioadei este obligatorie). deciziilor de numire etc. adeverinţe care atestă fiecare calitate care se 0.membru în comisia naţională de specialitate./comisie/an – la nivel local elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter 0. în cadrul unor comisii consultative de dialog 1./ activitate .şi educaţiei. Activitate ca metodist. 1.contribuţia la cercetări ştiinţifice în specialitate sau în domeniul problematicii învăţământului şi educaţiei d.75 p.00 p.coordonator de cerc pedagogic.

00 p./proiect implementat sportului nr. educaţia civică. a bazei didactico-materiale Dovezi: . adeverinţe/certificate/diplome care atestă contribuţia (precizarea explicită a numelui este obligatorie) b. laboratoare etc. punctajul maxim alocat criteriului 3.00 p.50 p. materializate prin raportul de portofoliul personal. având ca efect creşterea calităţii instituţiei 0.. atragerea de finanţări extrabugetare pentru unitate. dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.25 p. proiecte./1000 lei atraşi şi a procesului de predare/învăţare/evaluare. după cum urmează programe. aprobată ministrului educaţiei. Creşterea prestigiului unităţii de învăţământ/conexe 5 p./proiect finalizat complementară..comisiilor la care s-a participat. dezvoltarea capacităţii de adaptare la schimbare. formarea personalităţii preşcolarilor şi elevilor. cercetării. 5 p.documente care atestă implicarea directă în realizarea proiectului b.00 p. activitate şi 4. centre de documentare şi informare. proiecte La acest subcriteriu se poate obţine internaţionale care au ca obiective performanţa şcolară.adeverinţe care atestă atragerea sponsorizării 9 . dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor preşcolarilor şi elevilor. Dovezi: . după cum urmează instituţională a școlii Dovezi: 0. educaţia 2. proiecte din fonduri structurale europene. proiecte elaborate şi implementate în baza Metodologiei şi criteriilor privind acordarea merit în învăţământul preuniversitar.25 p. tineretului şi 5./contribuţie. progresul şcolar. activitate .Raportul de activitate avizat de CA prevederilor 1p. 1. Participarea la proiecte a. Dovezi: . după cum urmează gradaţiei de prin Ordinul 0. a. 3.486/2011.după caz. contribuţii individuale şi/sau în echipă la dezvoltarea 1.

Raportul de autoevaluare se tehnoredactează în cadrul fişei de evaluare la rubrica ”Raport de autoevaluare – sintetic”. 2.Ş. Dovada îndeplinirii criteriilor din prezenta fişă se face prin depunerea. realizări în ceea ce priveşte educaţia adulţilor şi conversia 1. aprecierea sintetică a activităţii candidatului din partea Consiliului Profesoral). eliberate de instituţiile abilitate..... calificativ FB obţinut în fiecare an din perioada evaluată.50 p. se face pe baza documentelor doveditoare depuse la dosar.. NOTĂ: 1.2012. Fiecare portofoliu trebuie să conțină. Documentele vor fi clasificate în ordine cronologică. materiale auxiliare. Fiecare pagină va fi numerotată în colțul de jos din partea dreaptă.Opisul documentelor în care să se menționeze nr. pe lângă documentele menționate în Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar aprobată prin OMECTS nr.. după cum urmează având drept obiectiv creșterea calității procesului de învățământ (alte finanţări decât cele punctate anterior) 0. a diplomelor.. următoarele: .. Nu se vor lua în considerare adeverințele care nu au nr.. Evaluarea dosarului se va realiza numai cu îndeplinirea condiţiilor minimale (vechime de peste 4 ani. prevăzute în Metodologie...Declarația pentru opțiunea evaluării portofoliului ca personal didactic de predare sau de conducere. ..documente care atestă implicarea directă în realizarea proiectului/atragerea finanțării d.00 p./material. Data. începând de la 1..c.25 p. cu finanţare extrabugetară.. certificatelor. de înregistrare... 0... 5.. în copie certificată pentru conformitate cu originalul . 6211/13... 3. după cum urmează profesională (cursuri. 4..00 p./proiect Dovezi: . platforme de învăţare). . Evaluarea punctajului candidaţilor de către comisia I. paginii la care se regăsește fiecare document..J.11... curs Dovezi: .. realizarea de proiecte extracurriculare.Documentele justificative se vor ataşa în ordinea criteriilor din fişă.. pentru fiecare criteriu. 2. programe.. Candidat ……………………………………… PUNCTAJ VALIDAT DE MEMBRII COMISIEI …………………………………………………………… 10 .. adeverinţelor etc...documente care atestă implicarea directă TOTAL 100 p.

.............................................................................................................................PREŞEDINTE.......................... OBSERVATOR SIP: ……………………………………… 11 ....................... MEMBRU………………………........................................... SECRETAR.....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful