INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN HUNEDOARA

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Se certifică exactitatea datelor Director/ CA LS

FIŞA DE EVALUARE
pentru obţinerea gradaţiei de merit – 2013 PROFESORI
NUMELE ŞI PRENUMELE UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIALITATEA VECHIMEA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT (PESTE 4 ANI) CALIFICATIVE OBŢINUTE ÎN 2008-2012 PERIOADA EVALUATĂ

01.09.2008 – 31.08.2012

CRITERII CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CĂTRE CANDIDAT
Nr. crt./ criterii Activităţi, rezultate şi performanţe Punctaj maxim 80 p. 6 p. după cum urmează Progresul elevilor 0,75 p./an – progres înregistrat la peste 80% din elevi 0,50 p./an – progres înregistrat la peste 70% din elevi 0,30 p./an – progres înregistrat la peste 60% din elevi Raportul de autoevaluare (sintetic) Evaluare I.S.J

1. Activităţi complexe cu valoare instructiv-educativă a. rezultate deosebite obţinute în pregătirea preşcolarilor şi a elevilor în atingerea obiectivelor/competenţelor specifice impuse de curriculumul şcolar, materializate în progresul elevilor la clasă, în rezultate ale elevilor la clasă, la testări şi examene naţionale de sfârşit de ciclu, rezultate obţinute cu clasa şi individual la disciplinele de specialitate din învăţământul vocaţional Dovezi:

1

00 p. concursuri cultural-artistice şi sportive incluse în Calendarul activităţilor educative naţionale elaborat de Ministerul Educaţiei Naționale. teze cu subiect unic./ an pentru folosirea frecventă a calculatorului în lecţii b. nr. atunci când acesta a fost rezultatul colaborării unui colectiv.adeverinţă prin care să se certifice faptul că în clasă se foloseşte calculatorul în activităţi c.00 la peste 50% din elevi 4 p. sau a altor programe în cadrul şcolii. obligatoriu. se va ataşa o adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ care să certifice calitatea de membru . obligatoriu.50 p.20 p.00 la peste 80% din elevi 1. dacă există condiţii tehnice necesare./an – medii peste 8./an – medii peste 8. menţiunilor şi premiilor speciale la faza internaţională/naţională/judeţeană/a municipiului Bucureşti şi interjudeţeană/regională. care să confirme. materializate prin obţinerea premiilor: locul I. al III-lea.. performanţe dovedite în pregătirea elevilor distinşi la olimpiade şcolare şi/sau concursuri de profil. ponde-rea elevilor cu performanţe în clasa superioară.50 p.L.50 p.00 la peste 70% din elevi 0. nominal. anii pentru care sunt 50% din elevi eliberate şi nivelul la care criteriul a fost realizat Rezultate înregistrate la testări şi examene naţionale.00 la peste 60% din elevi 0. implicarea cadrului didactic în implementarea/iniţierea proiectului.75 p./an – progres înregistrat la peste acestea vor preciza./an – medii peste 8.E./an – medii peste 8. Iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea programului A./ lecţie susţinută 0. după cum urmează 0.- adeverinţe eliberate de către instituţia de învăţământ – 0. la examenele de certificare a competenţelor profesionale. Dovezi: adeverinţă eliberată de către instituţia de învăţământ – pentru lecţiile susţinute. precizându-se.50 p. Olimpiade şcolare/concursuri de profil organizate de MEN: 2 . al II-lea.20 p. la trecerea într-un alt ciclu de învăţământ 1./ lecţie creată 0. de lecţii susţinute în fiecare an de referinţă certificate/atestate etc.

/premiu menţiune/premiu special 0.60 p.20 p.60 p./premiu 10.00 p./premiu 3./premiu 5./menţiune 4.faza judeţeană: premiul I premiul II premiul III menţiune/premiu special premiul I premiul II premiul III menţiune/premiu special participare premiul I premiul II premiul III menţiune/premiu special participare 4./premiu premiul II 0./premiu 6.00 p.00 p. / elev / formaţie numele profesorului care a asigurat pregătirea.10 p.00 p.40 p.50 p.40 p./premiu 0.80 p./premiu 7./premiu 2. de comunicări ştiinţifice recunoscute de MEN: faza judeţeană: premiul I 0./premiu 0./premiu 3./premiu 11.00 p.00 p./premiu 0./premiu 9.00 p./participare 12. sportive şi sesiuni maxim 30 p./premiu 0.00 p. cultural-artistice./menţiune 1.00 p.80 p.00 p./menţiune faza interjudeţeană /regională: premiul I premiul II premiul III menţiune/premiu special premiul I premiul II premiul III menţiune/premiu special 1./premiu premiul III 0.60 p./premiu 1./premiu 0. Dovezi: .00 p./menţiune faza naţională: Alte concursuri şi competiţii recunoscute/avizate de MEN/ISJ: maxim 10 p./participare faza naţională: faza internaţională: Concursuri de profil. se va 3 .copii după diplomele obţinute/atunci când nu este specificat 0./menţiune 8.00 p.50 p.20 p.80 p./menţiune 8.00 p.00 p.

50 p. activitatea în unităţi de învăţământ vocaţionale. pregătirea loturilor olimpice. diplomelor de participare. pregătirea loturilor olimpice pentru concursurile şcolare. 0.00 p. Pregătirea loturilor olimpice: Comisii de evaluare/organizare: Dovezi: documente/adeverințe care atestă activitatea de pregătire a loturilor olimpice./an/comisie nivel național 6 p./activitate cu rezultate măsurabile la nivelul şcolii 0./an. cu impact la nivel local/judeţean/interjudețean/al municipiului Bucureşti/ naţional/ internaţional . în calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare. naţionale şi internaţionale incluse în programul de activităţi şi în calendarul inspectoratelor şcolare/Ministerului Educaţiei Naționale.40 p.certifica de către instituţia de învăţământ implicarea d./an/comisie nivel județean 1.25 p./ activitate cu rezultate măsurabile la nivel judeţean 0. contractelor de parteneriat etc../ activitate cu rezultate măsurabile la nivel local 0. la concursurile şi olimpiadele judeţene. organizarea de spectacole. documente/adeverințe care atestă calitatea/implicarea în comisii de evaluare/organizare e. în calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare./an/lot olimpic nivel județean 1. concerte. după cum urmează participarea.20 p. 8 p. interjudeţene. copii ale diplomelor de mulţumire.30 p./activitate sau participare la nivel interjudeţean/naţional 0. organizarea de concursuri şi festivaluri la nivel internaţional.altele decât cele punctate la celelalte criterii. parteneriate. (altele decât cele de la punctul anterior) Dovezi: după caz../an/lot olimpic nivel național 0. participarea.00 p. după cum urmează 0. naţional sau interjudeţean. Dovezi: după caz.50 p.50 p. simpozioane la nivel internaţional./ activitate cu rezultate măsurabile la nivel naţional 4 .50 p./activitate sau participare la nivel internaţional Punctajul maxim obținut din activități care privesc participarea/realizarea de simpozioane va fi de maxim 1 p./activitate sau participare la nivel judeţean 0.40 p. 4 p. după cum urmează 0. naţional ori interjudeţean. naţionale ori internaţionale. rezultate măsurabile obţinute în activităţile culturale şi educative organizate în şcoală. adeverinţe care atestă implicarea nominală în activităţi culturale/educative.. decizii de constituire a comisiilor f. adeverinţe nominale care atestă participarea. la concursurile şi olimpiadele judeţene. expoziţii. interjudeţene.

durata pregătirii şi i se vor ataşa copii după diplomele/certificatele obţinute de elevi) . respectiv max. după cum urmează 0./an pentru activitate în centru de excelenţă 0. club. educaţie pentru diversitate/alteritate./elev/formație/echipă din cadrul învățământului vocațional 0./elev cu dificultăţi de învăţare/an 3 p. cerc etc. Dovezi: .50 p.60 p. Dovezi: după caz. adeverinţe care atestă calitatea de coordonator/îndrumător (în cazul revistelor se va ataşa o copie după caseta redacţională şi coperta fiecărui număr al 5 . nediscriminatorie./activitate (curs. activităţi de desegregare. avizată de coordonatorul CPEAS (pe baza planurilor de intervenţie personalizate avizate de conducerea şcolii) h. 0. membru al echipelor de organizare.25 p.25 p./participare la activitate cu recunoaştere judeţeană 0. 1../ iniţiere/organizare activitate cu recunoaştere naţională 0. participant etc. Dovezi: după caz. după cum urmează 0. adeverinţe care atestă calitatea de iniţiator.50 p. perioada în care au fost realizate şi numărul participanţilor. programe de educaţie a părinţilor recunoscute la nivel judeţean/naţional).adeverinţă care atestă activitatea cu elevii cu dificultăţi de învăţare. activitatea şi rezultatele obţinute în centrele de excelenţă şi în cadrul unităţilor de învăţământ vocaţional sau cu elevi cu dificultăţi de învăţare./participare la activitate cu recunoaştere naţională rezultate măsurabile/cuantificabile obţinute în desfăşurarea 4 p. Dovezi: 0. după cum unor activităţi practice.) după caz. antreprenoriale şi tehnice./activitate de voluntariat/an şcolar 2 p.00 p.25 p.) – altele decât cele precizate la alte puncte 0. activitate de coordonator de programe educative şcolare şi extraşcolare sau îndrumarea colectivelor redacţionale ale revistelor şcolare. 3 p.40 p. de educaţie multiculturală/ interculturală. activitate desfăşurată în vederea realizării echităţii în educaţie (activităţi de remediere şcolară. rezultate obţinute în activităţi de voluntariat.după caz../an pentru îndrumarea k.g./iniţiere/organizare activitate cu recunoaştere judeţeană 0. adeverinţe care atestă realizarea activităţilor. grădiniţă de vară. educative pentru formarea de urmează abilităţi de comunicare.30 p. cerc etc.50 p. club. după cum urmează local/judeţean/naţional/internaţional. pentru activităţile punctate la acest criteriu i.20 p.. de educaţie incluzivă. la nivel 2 p./an../an/activitate (curs. j.50 p.. adeverinţe care atestă participarea la aceste activităţi (adeverinţa va preciza numărul elevilor pregătiţi. după cum urmează 0.

/an/copil integrat adeverinţă care atestă. numărul copiilor cu c.20 p./elev/an adeverinţă care atestă..00 p. în fiecare an din perioada de referinţă. după cum urmează e-learning pentru susţinerea progresului şcolar.copii după adeverinţele/certificatele obţinute (este necesară nominalizarea) colectivului redacţional al unei reviste şcolare 10 p.16-29 ore 1. participarea la cursuri de formare din proiectele POSDRU sau alte cursuri de formare Dovezi: .e.60-90 ore 3. platforme de 2 p.dovezi privind calitatea de autor..00 p. Dovezi: 0..00 p./curs finalizat . după cum urmează pregătirea remedială./curs finalizat cu obţinerea de credite transferabile (31-60 credite) 6./curs finalizat cu obţinerea de credite transferabile (1-30 credite) 4./an n.20 p.s. coordonarea activităţilor din cadrul Strategiei naţionale de acţiune comunitară Dovezi: .50 p. integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în şcolile de 2 p.revistei din perioada de referinţă) l. în fiecare an din perioada de referinţă. crearea de softuri educaţionale în specialitate. după cum urmează 0..până la 16 ore m. 6 .30-59 ore 2./curs finalizat .00 p. numărul copiilor cu care s-a lucrat pentru susținerea performanței școlare/cu care au fost desfășurate activități remediale p./curs finalizat . după cum urmează masă şi desfăşurarea activităţilor de educaţie remedială Dovezi: 0../curs finalizat cu obţinerea de credite transferabile (61-90 credite) 8.00 p./curs finalizat . Dovezi: 1 p/material .00 p. după cum urmează 10 p. cu care s-a lucrat şi faptul că au fost desfăşurate activităţi remediale în raport cu aceştia o. participarea concretă la susţinerea performanţei şcolare şi la 2 p.adeverinţă care atestă calitatea de coordonator şi aria de coordonare 2 p.

(în acest din urmă caz.Ş.S. regulamente.N.). sau I. de mentorat 0. platforme de elearning avizate de M. contribuţia la cercetări ştiinţifice în specialitate sau în domeniul problematicii învăţământului 0.S.50 p. (în acest din urmă caz. Elaborarea de programe şcolare. activitate în domeniul sindical în cadrul federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură învăţământ. de suportul de curs sau vizând curriculumul pentru avizate de M. reviste şcolare.S. specialităţii şi managementul educaţional.S. înregistrate cu ISBN. a. activitatea de evaluator de manuale. participarea cu comunicări la simpozioane judeţene. avizate de inspectoratul şcolar sau de copie după programa avizată pentru disciplinele opţionale M. copie după programa avizată pentru disciplinele dezvoltarea locală.activitatea în domeniul sindical la nivel naţional 7 . opţionale noi şi atestarea existenţei suportului de curs.S.C./ an .N.C.elaborarea de metodologii. precum şi în cadrul asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice la nivel local/judeţean/ naţional/internaţional.70 p. Elaborarea de cărţi şi lucrări ştiinţifice publicate în maxim 5 p. revistă avizate de I.activitatea de evaluator de manuale.S./ activitate . însoţite de suportul de curs codul I.N./ manuale şcolare. îndrumătoare/ghiduri metodice.S.B. se va ataşa şi o copie a cuprinsului) c.S.N. auxiliare didactice..T.S.S. metodologii. inspectoratul şcolar sau de Ministerul Educaţiei. sau M.50 p.Ş. platforme de epentru opţional integrat în learning.activitatea în domeniul sindical la nivel local 0./ material .E.00 p. Cercetării.(altele 2.E. elaborarea de ataşa şi o copie a cuprinsului).T.N. copie după coperta fiecărui număr de avizate de I. sau I.N.S. sau I. domeniul didacticii.J. copii ale primei coperte şi a paginii pe care apare codul I.activitatea în domeniul sindical la nivel judeţean 0.B. softuri educaţionale în integrate în dezvoltarea locală şi atestarea existenţei specialitate. decât cele precizate la criteriul anterior) Dovezi: .S.T. regionale. îndrumătoare/ghiduri metodice.J. şi a paginii cu caseta redacţională din perioada de referinţă b.40 p.E.C.C. manuale programe şcolare avizate de şcolare./ an .00 p. 2 p. după caz. se va (avizate de I.. auxiliare didactice.E. de mentorat.B. 0. opţional integrat în dezvoltare locală./material . suportului de curs. auxiliare didactice.J. naţionale şi/sau internaţionale.T.T.S. Performanţe deosebite în inovarea didactică 10 p. avizate de M.S. de formator./ material cu I. domeniul educaţional.S. însoţite specialitate.S.elaborarea de programe Dovezi: şcolare pentru discipline opţionale .2.după caz.50 p. copii ale primei coperte şi a paginii pe care apare noi.B.N. cărţi în 1 p./ an . adeverinţe/certificate care programe vizând curriculumul atestă calitatea de autor de soft educaţional. 1. elaborarea de creare de softuri educaţionale în programe şcolare pentru discipline opţionale noi. Tineretului şi Sportului.S. reviste şcolare.C.S.N.după caz. înregistrate cu I./ material cu I.E.

trebuie dovedită prezenţa efectivă la lucrările acestora 1.50 p./ simpozion ./comisie/an – la nivel local elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter 0.activitate metodică la nivel local/judeţean 0./ an .activitatea de formator 0.activitate metodică la nivel naţional 1.nivel internaţional (maximum 3 p. lider copii ale deciziilor de constituire.lider sindical de zonă doreşte a fi punctată (precizarea perioadei este obligatorie).contribuţia la cercetări ştiinţifice în specialitate sau în domeniul problematicii învăţământului şi educaţiei d. în cadrul unor comisii consultative de dialog 1.00 p./ an ./ activitate .10 p./an) 0./an) 0. sindical cu responsabilităţi la nivel judeţean/naţional e. se va stabili un punctaj defalcat pentru cursuri cu o durată de minimum 3 zile (24 de ore) Dovezi: după caz. adeverinţe care atestă fiecare calitate care se 0. precum și în comisiile naționale de specialitate Dovezi: adeverinţe care atestă desfăşurarea de activităţi în cadrul 8 . coordonator de cerc pedagogic.50 p.coordonator de cerc pedagogic.40 p.30 p./comisie/ an – la nivel naţional social şi al altor structuri de dialog social./ an . deciziilor de numire etc./comisie/ an – la nivel judeţean normativ./ contribuţie .membru în comisia naţională de specialitate./ an . activitatea de metodist. Activitatea desfăşurată în cadrul unor comisii tehnice de 0.00 p./ simpozion – nivel naţional (maximum 2 p.75 p. 1. adeverinţe care atestă fiecare calitate care se doreşte a fi punctată şi/sau fiecare activitate(se precizează şi durata activităţii.00 p.50 p. membru în consiliul consultativ de specialitate Dovezi: după caz.7 0 p.50 p.00 p.50 p.activitate metodică la nivelul şcolii 0.50 p.şi educaţiei./ an ./ an – activitate metodică la nivel internaţional Observaţii ./ an .activitatea în domeniul sindical la nivel internaţional 0./ an . 0. respectiv numărul de participanţi/ formaţi sau manualul/manualele evaluat(e) în cazul simpozioanelor internaţionale. membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul responsabil/membru centru inspectoratului şcolar şi în comisia naţională de specialitate metodic. Activitate ca metodist.la activitatea metodică se acordă punctajul maxim pe an numai dacă s-a realizat cel puţin o activitate demonstrativă 0.

cercetării. după cum urmează instituţională a școlii Dovezi: 0. educaţia 2. atragerea de finanţări extrabugetare pentru unitate. dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.00 p. după cum urmează gradaţiei de prin Ordinul 0. aprobată ministrului educaţiei.50 p. formarea personalităţii preşcolarilor şi elevilor. activitate şi 4. progresul şcolar. Creşterea prestigiului unităţii de învăţământ/conexe 5 p. Participarea la proiecte a. 3.. dezvoltarea capacităţii de adaptare la schimbare.după caz. Dovezi: .25 p. după cum urmează programe. proiecte. adeverinţe/certificate/diplome care atestă contribuţia (precizarea explicită a numelui este obligatorie) b./proiect finalizat complementară.documente care atestă implicarea directă în realizarea proiectului b. 1. Dovezi: . a. proiecte La acest subcriteriu se poate obţine internaţionale care au ca obiective performanţa şcolară.00 p.486/2011. proiecte elaborate şi implementate în baza Metodologiei şi criteriilor privind acordarea merit în învăţământul preuniversitar. centre de documentare şi informare. proiecte din fonduri structurale europene. educaţia civică. a bazei didactico-materiale Dovezi: .25 p./1000 lei atraşi şi a procesului de predare/învăţare/evaluare. materializate prin raportul de portofoliul personal./contribuţie./proiect implementat sportului nr.00 p. laboratoare etc. activitate . având ca efect creşterea calităţii instituţiei 0. punctajul maxim alocat criteriului 3.comisiilor la care s-a participat.. tineretului şi 5.Raportul de activitate avizat de CA prevederilor 1p.adeverinţe care atestă atragerea sponsorizării 9 . dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor preşcolarilor şi elevilor. 5 p. contribuţii individuale şi/sau în echipă la dezvoltarea 1.

. Raportul de autoevaluare se tehnoredactează în cadrul fişei de evaluare la rubrica ”Raport de autoevaluare – sintetic”. materiale auxiliare. Fiecare pagină va fi numerotată în colțul de jos din partea dreaptă..00 p. 0. pentru fiecare criteriu. programe. realizări în ceea ce priveşte educaţia adulţilor şi conversia 1.. . Documentele vor fi clasificate în ordine cronologică.... aprecierea sintetică a activităţii candidatului din partea Consiliului Profesoral)...2012.Declarația pentru opțiunea evaluării portofoliului ca personal didactic de predare sau de conducere.. începând de la 1./proiect Dovezi: .Opisul documentelor în care să se menționeze nr.00 p... adeverinţelor etc. 5...Ş.documente care atestă implicarea directă TOTAL 100 p. calificativ FB obţinut în fiecare an din perioada evaluată..11. 4.Documentele justificative se vor ataşa în ordinea criteriilor din fişă. se face pe baza documentelor doveditoare depuse la dosar./material.. următoarele: . cu finanţare extrabugetară.50 p... în copie certificată pentru conformitate cu originalul .25 p....documente care atestă implicarea directă în realizarea proiectului/atragerea finanțării d. 2. Evaluarea dosarului se va realiza numai cu îndeplinirea condiţiilor minimale (vechime de peste 4 ani. după cum urmează având drept obiectiv creșterea calității procesului de învățământ (alte finanţări decât cele punctate anterior) 0. realizarea de proiecte extracurriculare... Candidat ……………………………………… PUNCTAJ VALIDAT DE MEMBRII COMISIEI …………………………………………………………… 10 . Fiecare portofoliu trebuie să conțină.J. platforme de învăţare). Dovada îndeplinirii criteriilor din prezenta fişă se face prin depunerea. . Nu se vor lua în considerare adeverințele care nu au nr. Data. paginii la care se regăsește fiecare document. NOTĂ: 1. Evaluarea punctajului candidaţilor de către comisia I. curs Dovezi: . a diplomelor... 2. după cum urmează profesională (cursuri....c. 6211/13. de înregistrare.... pe lângă documentele menționate în Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar aprobată prin OMECTS nr.. certificatelor. 3. eliberate de instituţiile abilitate. prevăzute în Metodologie.

............................PREŞEDINTE............................. MEMBRU………………………............................................................................................... OBSERVATOR SIP: ……………………………………… 11 ............... SECRETAR.......................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful