INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN HUNEDOARA

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Se certifică exactitatea datelor Director/ CA LS

FIŞA DE EVALUARE
pentru obţinerea gradaţiei de merit – 2013 PROFESORI
NUMELE ŞI PRENUMELE UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIALITATEA VECHIMEA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT (PESTE 4 ANI) CALIFICATIVE OBŢINUTE ÎN 2008-2012 PERIOADA EVALUATĂ

01.09.2008 – 31.08.2012

CRITERII CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CĂTRE CANDIDAT
Nr. crt./ criterii Activităţi, rezultate şi performanţe Punctaj maxim 80 p. 6 p. după cum urmează Progresul elevilor 0,75 p./an – progres înregistrat la peste 80% din elevi 0,50 p./an – progres înregistrat la peste 70% din elevi 0,30 p./an – progres înregistrat la peste 60% din elevi Raportul de autoevaluare (sintetic) Evaluare I.S.J

1. Activităţi complexe cu valoare instructiv-educativă a. rezultate deosebite obţinute în pregătirea preşcolarilor şi a elevilor în atingerea obiectivelor/competenţelor specifice impuse de curriculumul şcolar, materializate în progresul elevilor la clasă, în rezultate ale elevilor la clasă, la testări şi examene naţionale de sfârşit de ciclu, rezultate obţinute cu clasa şi individual la disciplinele de specialitate din învăţământul vocaţional Dovezi:

1

teze cu subiect unic. concursuri cultural-artistice şi sportive incluse în Calendarul activităţilor educative naţionale elaborat de Ministerul Educaţiei Naționale.50 p. ponde-rea elevilor cu performanţe în clasa superioară. atunci când acesta a fost rezultatul colaborării unui colectiv.50 p.50 p. de lecţii susţinute în fiecare an de referinţă certificate/atestate etc. precizându-se. implicarea cadrului didactic în implementarea/iniţierea proiectului.. al III-lea./an – medii peste 8.00 la peste 50% din elevi 4 p. sau a altor programe în cadrul şcolii. materializate prin obţinerea premiilor: locul I./an – progres înregistrat la peste acestea vor preciza. obligatoriu. menţiunilor şi premiilor speciale la faza internaţională/naţională/judeţeană/a municipiului Bucureşti şi interjudeţeană/regională.20 p.00 la peste 70% din elevi 0. anii pentru care sunt 50% din elevi eliberate şi nivelul la care criteriul a fost realizat Rezultate înregistrate la testări şi examene naţionale. la trecerea într-un alt ciclu de învăţământ 1.00 la peste 60% din elevi 0. performanţe dovedite în pregătirea elevilor distinşi la olimpiade şcolare şi/sau concursuri de profil.00 p. dacă există condiţii tehnice necesare.- adeverinţe eliberate de către instituţia de învăţământ – 0. se va ataşa o adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ care să certifice calitatea de membru .adeverinţă prin care să se certifice faptul că în clasă se foloseşte calculatorul în activităţi c./ an pentru folosirea frecventă a calculatorului în lecţii b. care să confirme. Olimpiade şcolare/concursuri de profil organizate de MEN: 2 . nr. Dovezi: adeverinţă eliberată de către instituţia de învăţământ – pentru lecţiile susţinute. nominal. după cum urmează 0.75 p. Iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea programului A.L.20 p. al II-lea. la examenele de certificare a competenţelor profesionale./an – medii peste 8./an – medii peste 8./ lecţie susţinută 0./an – medii peste 8. obligatoriu.00 la peste 80% din elevi 1.E./ lecţie creată 0.50 p.

/premiu 9.00 p./menţiune 1.80 p./premiu 0.00 p./menţiune faza naţională: Alte concursuri şi competiţii recunoscute/avizate de MEN/ISJ: maxim 10 p./premiu 3.40 p.80 p./menţiune 4./premiu 0. de comunicări ştiinţifice recunoscute de MEN: faza judeţeană: premiul I 0.10 p.50 p./premiu premiul III 0./menţiune 8.00 p.00 p./menţiune 8./premiu 0.faza judeţeană: premiul I premiul II premiul III menţiune/premiu special premiul I premiul II premiul III menţiune/premiu special participare premiul I premiul II premiul III menţiune/premiu special participare 4./premiu 10. Dovezi: .40 p.60 p./premiu 11.00 p.80 p.00 p.50 p./participare faza naţională: faza internaţională: Concursuri de profil.20 p.00 p./premiu 6.00 p./menţiune faza interjudeţeană /regională: premiul I premiul II premiul III menţiune/premiu special premiul I premiul II premiul III menţiune/premiu special 1.00 p.60 p./premiu 2. / elev / formaţie numele profesorului care a asigurat pregătirea./premiu 0./participare 12.00 p.00 p./premiu 7.00 p.20 p.copii după diplomele obţinute/atunci când nu este specificat 0./premiu 1./premiu premiul II 0./premiu 3.00 p. se va 3 ./premiu menţiune/premiu special 0./premiu 5. cultural-artistice.00 p.60 p./premiu 0. sportive şi sesiuni maxim 30 p.

Pregătirea loturilor olimpice: Comisii de evaluare/organizare: Dovezi: documente/adeverințe care atestă activitatea de pregătire a loturilor olimpice. simpozioane la nivel internaţional./an./ activitate cu rezultate măsurabile la nivel local 0./activitate sau participare la nivel interjudeţean/naţional 0./activitate cu rezultate măsurabile la nivelul şcolii 0. naţional ori interjudeţean. rezultate măsurabile obţinute în activităţile culturale şi educative organizate în şcoală./ activitate cu rezultate măsurabile la nivel judeţean 0. parteneriate.50 p. naţionale ori internaţionale.. documente/adeverințe care atestă calitatea/implicarea în comisii de evaluare/organizare e.40 p.00 p.25 p. decizii de constituire a comisiilor f. 8 p. expoziţii./an/lot olimpic nivel județean 1./an/comisie nivel județean 1. organizarea de spectacole. naţional sau interjudeţean. Dovezi: după caz. 0.50 p./activitate sau participare la nivel judeţean 0.00 p. contractelor de parteneriat etc. la concursurile şi olimpiadele judeţene.certifica de către instituţia de învăţământ implicarea d./ activitate cu rezultate măsurabile la nivel naţional 4 .50 p. (altele decât cele de la punctul anterior) Dovezi: după caz. cu impact la nivel local/judeţean/interjudețean/al municipiului Bucureşti/ naţional/ internaţional . diplomelor de participare. organizarea de concursuri şi festivaluri la nivel internaţional.40 p.50 p. interjudeţene. activitatea în unităţi de învăţământ vocaţionale. pregătirea loturilor olimpice. după cum urmează participarea.30 p. pregătirea loturilor olimpice pentru concursurile şcolare. adeverinţe nominale care atestă participarea./an/comisie nivel național 6 p. în calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare.. concerte./activitate sau participare la nivel internaţional Punctajul maxim obținut din activități care privesc participarea/realizarea de simpozioane va fi de maxim 1 p. naţionale şi internaţionale incluse în programul de activităţi şi în calendarul inspectoratelor şcolare/Ministerului Educaţiei Naționale. participarea.20 p. la concursurile şi olimpiadele judeţene.altele decât cele punctate la celelalte criterii./an/lot olimpic nivel național 0. după cum urmează 0. 4 p. adeverinţe care atestă implicarea nominală în activităţi culturale/educative. interjudeţene. copii ale diplomelor de mulţumire.. în calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare. după cum urmează 0.

50 p.50 p./participare la activitate cu recunoaştere naţională rezultate măsurabile/cuantificabile obţinute în desfăşurarea 4 p. activitate desfăşurată în vederea realizării echităţii în educaţie (activităţi de remediere şcolară.25 p./an/activitate (curs.00 p.) – altele decât cele precizate la alte puncte 0.adeverinţă care atestă activitatea cu elevii cu dificultăţi de învăţare. după cum urmează local/judeţean/naţional/internaţional. participant etc. adeverinţe care atestă calitatea de iniţiator.60 p. nediscriminatorie. grădiniţă de vară.50 p.g. antreprenoriale şi tehnice./activitate de voluntariat/an şcolar 2 p.50 p. perioada în care au fost realizate şi numărul participanţilor.25 p.40 p. pentru activităţile punctate la acest criteriu i. Dovezi: după caz./elev/formație/echipă din cadrul învățământului vocațional 0. j. Dovezi: 0. rezultate obţinute în activităţi de voluntariat. adeverinţe care atestă calitatea de coordonator/îndrumător (în cazul revistelor se va ataşa o copie după caseta redacţională şi coperta fiecărui număr al 5 .25 p. educative pentru formarea de urmează abilităţi de comunicare.30 p. de educaţie multiculturală/ interculturală. avizată de coordonatorul CPEAS (pe baza planurilor de intervenţie personalizate avizate de conducerea şcolii) h. adeverinţe care atestă realizarea activităţilor./an pentru îndrumarea k. activitatea şi rezultatele obţinute în centrele de excelenţă şi în cadrul unităţilor de învăţământ vocaţional sau cu elevi cu dificultăţi de învăţare. Dovezi: . 1./iniţiere/organizare activitate cu recunoaştere judeţeană 0.. club. Dovezi: după caz../elev cu dificultăţi de învăţare/an 3 p. cerc etc. club.) după caz. după cum unor activităţi practice. activitate de coordonator de programe educative şcolare şi extraşcolare sau îndrumarea colectivelor redacţionale ale revistelor şcolare. 0../participare la activitate cu recunoaştere judeţeană 0. de educaţie incluzivă. programe de educaţie a părinţilor recunoscute la nivel judeţean/naţional). respectiv max. după cum urmează 0./activitate (curs. adeverinţe care atestă participarea la aceste activităţi (adeverinţa va preciza numărul elevilor pregătiţi. activităţi de desegregare. după cum urmează 0. după cum urmează 0. la nivel 2 p./ iniţiere/organizare activitate cu recunoaştere naţională 0.20 p.. durata pregătirii şi i se vor ataşa copii după diplomele/certificatele obţinute de elevi) . 3 p./an pentru activitate în centru de excelenţă 0. cerc etc./an.după caz. membru al echipelor de organizare.. educaţie pentru diversitate/alteritate.

16-29 ore 1../curs finalizat cu obţinerea de credite transferabile (31-60 credite) 6. Dovezi: 0.e.adeverinţă care atestă calitatea de coordonator şi aria de coordonare 2 p.60-90 ore 3. platforme de 2 p.00 p.00 p.50 p./curs finalizat cu obţinerea de credite transferabile (61-90 credite) 8./curs finalizat ./curs finalizat .30-59 ore 2. după cum urmează pregătirea remedială./elev/an adeverinţă care atestă. participarea concretă la susţinerea performanţei şcolare şi la 2 p.00 p.00 p. integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în şcolile de 2 p.20 p. după cum urmează masă şi desfăşurarea activităţilor de educaţie remedială Dovezi: 0. după cum urmează 0.copii după adeverinţele/certificatele obţinute (este necesară nominalizarea) colectivului redacţional al unei reviste şcolare 10 p. crearea de softuri educaţionale în specialitate./curs finalizat . în fiecare an din perioada de referinţă.s. în fiecare an din perioada de referinţă./curs finalizat cu obţinerea de credite transferabile (1-30 credite) 4. cu care s-a lucrat şi faptul că au fost desfăşurate activităţi remediale în raport cu aceştia o./an n.. numărul copiilor cu c.până la 16 ore m.00 p.00 p./curs finalizat . coordonarea activităţilor din cadrul Strategiei naţionale de acţiune comunitară Dovezi: ./an/copil integrat adeverinţă care atestă. 6 .. participarea la cursuri de formare din proiectele POSDRU sau alte cursuri de formare Dovezi: . după cum urmează 10 p.revistei din perioada de referinţă) l.dovezi privind calitatea de autor. Dovezi: 1 p/material . numărul copiilor cu care s-a lucrat pentru susținerea performanței școlare/cu care au fost desfășurate activități remediale p... după cum urmează e-learning pentru susţinerea progresului şcolar.20 p.

înregistrate cu ISBN./ material . avizate de inspectoratul şcolar sau de copie după programa avizată pentru disciplinele opţionale M.S.E. 0. sau I./ an . decât cele precizate la criteriul anterior) Dovezi: .T.S. de mentorat.N.J. precum şi în cadrul asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice la nivel local/judeţean/ naţional/internaţional. însoţite de suportul de curs codul I.T.40 p. 2 p. participarea cu comunicări la simpozioane judeţene.S.N.S.E. sau I.S./ activitate .S. contribuţia la cercetări ştiinţifice în specialitate sau în domeniul problematicii învăţământului 0. (în acest din urmă caz./ material cu I. revistă avizate de I.C.B.Ş. se va ataşa şi o copie a cuprinsului) c.după caz. Tineretului şi Sportului. opţionale noi şi atestarea existenţei suportului de curs.B. Elaborarea de programe şcolare. auxiliare didactice.S. inspectoratul şcolar sau de Ministerul Educaţiei. platforme de elearning avizate de M.E. şi a paginii cu caseta redacţională din perioada de referinţă b.T. metodologii. domeniul didacticii. manuale programe şcolare avizate de şcolare.S. de formator./ an . auxiliare didactice. copie după coperta fiecărui număr de avizate de I./material .B.N.. sau I. elaborarea de creare de softuri educaţionale în programe şcolare pentru discipline opţionale noi.N./ an .S.N.după caz.Ş. Cercetării. de mentorat 0.C.E.S.S.00 p. îndrumătoare/ghiduri metodice. regulamente. activitatea de evaluator de manuale. se va (avizate de I.50 p. activitate în domeniul sindical în cadrul federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură învăţământ. după caz. a. softuri educaţionale în integrate în dezvoltarea locală şi atestarea existenţei specialitate.E. îndrumătoare/ghiduri metodice. Elaborarea de cărţi şi lucrări ştiinţifice publicate în maxim 5 p.S. suportului de curs. reviste şcolare.B.activitatea în domeniul sindical la nivel local 0.70 p.00 p.N. 1. auxiliare didactice. sau M.50 p.T. copii ale primei coperte şi a paginii pe care apare codul I. înregistrate cu I. adeverinţe/certificate care programe vizând curriculumul atestă calitatea de autor de soft educaţional.2./ material cu I.S.N.activitatea de evaluator de manuale.).activitatea în domeniul sindical la nivel judeţean 0.C. de suportul de curs sau vizând curriculumul pentru avizate de M. reviste şcolare.C. domeniul educaţional. însoţite specialitate. (în acest din urmă caz. opţional integrat în dezvoltare locală.elaborarea de metodologii. regionale.S.J.C..N.J. specialităţii şi managementul educaţional.(altele 2. copii ale primei coperte şi a paginii pe care apare noi. platforme de epentru opţional integrat în learning.T.S.50 p./ manuale şcolare. copie după programa avizată pentru disciplinele dezvoltarea locală. avizate de M.activitatea în domeniul sindical la nivel naţional 7 .S.S.elaborarea de programe Dovezi: şcolare pentru discipline opţionale . Performanţe deosebite în inovarea didactică 10 p. cărţi în 1 p. naţionale şi/sau internaţionale.S. elaborarea de ataşa şi o copie a cuprinsului).

membru în comisia naţională de specialitate.activitatea în domeniul sindical la nivel internaţional 0. adeverinţe care atestă fiecare calitate care se doreşte a fi punctată şi/sau fiecare activitate(se precizează şi durata activităţii.50 p. membru în consiliul consultativ de specialitate Dovezi: după caz.nivel internaţional (maximum 3 p. respectiv numărul de participanţi/ formaţi sau manualul/manualele evaluat(e) în cazul simpozioanelor internaţionale./comisie/ an – la nivel naţional social şi al altor structuri de dialog social./ simpozion – nivel naţional (maximum 2 p.00 p.30 p. se va stabili un punctaj defalcat pentru cursuri cu o durată de minimum 3 zile (24 de ore) Dovezi: după caz./ an – activitate metodică la nivel internaţional Observaţii . sindical cu responsabilităţi la nivel judeţean/naţional e. în cadrul unor comisii consultative de dialog 1.şi educaţiei.la activitatea metodică se acordă punctajul maxim pe an numai dacă s-a realizat cel puţin o activitate demonstrativă 0.75 p.50 p.00 p.00 p. Activitatea desfăşurată în cadrul unor comisii tehnice de 0./ activitate . Activitate ca metodist.40 p.7 0 p.activitate metodică la nivel naţional 1. lider copii ale deciziilor de constituire.50 p.50 p./ an .00 p. 1./ an ./ contribuţie .10 p./ an . 0.50 p.activitatea de formator 0.activitate metodică la nivelul şcolii 0. activitatea de metodist./ an . coordonator de cerc pedagogic. adeverinţe care atestă fiecare calitate care se 0./an) 0./comisie/ an – la nivel judeţean normativ./ an ./an) 0.50 p./ simpozion . membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul responsabil/membru centru inspectoratului şcolar şi în comisia naţională de specialitate metodic.coordonator de cerc pedagogic.activitate metodică la nivel local/judeţean 0.lider sindical de zonă doreşte a fi punctată (precizarea perioadei este obligatorie). precum și în comisiile naționale de specialitate Dovezi: adeverinţe care atestă desfăşurarea de activităţi în cadrul 8 .contribuţia la cercetări ştiinţifice în specialitate sau în domeniul problematicii învăţământului şi educaţiei d. trebuie dovedită prezenţa efectivă la lucrările acestora 1. deciziilor de numire etc./comisie/an – la nivel local elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter 0./ an ./ an .

/contribuţie. punctajul maxim alocat criteriului 3.50 p. Creşterea prestigiului unităţii de învăţământ/conexe 5 p. laboratoare etc. după cum urmează programe.. atragerea de finanţări extrabugetare pentru unitate./1000 lei atraşi şi a procesului de predare/învăţare/evaluare. aprobată ministrului educaţiei. 1. dezvoltarea capacităţii de adaptare la schimbare.adeverinţe care atestă atragerea sponsorizării 9 . după cum urmează instituţională a școlii Dovezi: 0. a. Dovezi: .comisiilor la care s-a participat./proiect finalizat complementară.00 p. activitate . progresul şcolar. adeverinţe/certificate/diplome care atestă contribuţia (precizarea explicită a numelui este obligatorie) b. a bazei didactico-materiale Dovezi: . Dovezi: .25 p. dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor preşcolarilor şi elevilor.00 p. 3. educaţia civică. proiecte elaborate şi implementate în baza Metodologiei şi criteriilor privind acordarea merit în învăţământul preuniversitar.00 p.486/2011. tineretului şi 5. proiecte.25 p. Participarea la proiecte a. activitate şi 4. după cum urmează gradaţiei de prin Ordinul 0. educaţia 2. proiecte din fonduri structurale europene. dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. cercetării. centre de documentare şi informare./proiect implementat sportului nr.după caz. contribuţii individuale şi/sau în echipă la dezvoltarea 1. formarea personalităţii preşcolarilor şi elevilor. materializate prin raportul de portofoliul personal. 5 p. proiecte La acest subcriteriu se poate obţine internaţionale care au ca obiective performanţa şcolară.documente care atestă implicarea directă în realizarea proiectului b.. având ca efect creşterea calităţii instituţiei 0.Raportul de activitate avizat de CA prevederilor 1p.

Candidat ……………………………………… PUNCTAJ VALIDAT DE MEMBRII COMISIEI …………………………………………………………… 10 ..2012.c. . Evaluarea dosarului se va realiza numai cu îndeplinirea condiţiilor minimale (vechime de peste 4 ani.documente care atestă implicarea directă în realizarea proiectului/atragerea finanțării d. după cum urmează profesională (cursuri. Raportul de autoevaluare se tehnoredactează în cadrul fişei de evaluare la rubrica ”Raport de autoevaluare – sintetic”.Documentele justificative se vor ataşa în ordinea criteriilor din fişă. 4.Ş. pe lângă documentele menționate în Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar aprobată prin OMECTS nr. aprecierea sintetică a activităţii candidatului din partea Consiliului Profesoral). 5.. Fiecare pagină va fi numerotată în colțul de jos din partea dreaptă..00 p.11... realizări în ceea ce priveşte educaţia adulţilor şi conversia 1.. 6211/13. cu finanţare extrabugetară.Opisul documentelor în care să se menționeze nr. în copie certificată pentru conformitate cu originalul .... Documentele vor fi clasificate în ordine cronologică. certificatelor..documente care atestă implicarea directă TOTAL 100 p....25 p. după cum urmează având drept obiectiv creșterea calității procesului de învățământ (alte finanţări decât cele punctate anterior) 0.. platforme de învăţare). 2. adeverinţelor etc../material. Evaluarea punctajului candidaţilor de către comisia I.. 0.. realizarea de proiecte extracurriculare. programe... Dovada îndeplinirii criteriilor din prezenta fişă se face prin depunerea... eliberate de instituţiile abilitate. începând de la 1. 3./proiect Dovezi: .00 p.Declarația pentru opțiunea evaluării portofoliului ca personal didactic de predare sau de conducere. . următoarele: .. Data. NOTĂ: 1. pentru fiecare criteriu. 2. curs Dovezi: ... Fiecare portofoliu trebuie să conțină.... calificativ FB obţinut în fiecare an din perioada evaluată. prevăzute în Metodologie. paginii la care se regăsește fiecare document. de înregistrare.50 p..J.... Nu se vor lua în considerare adeverințele care nu au nr. se face pe baza documentelor doveditoare depuse la dosar. a diplomelor. materiale auxiliare.

............................................................... SECRETAR................................................................ OBSERVATOR SIP: ……………………………………… 11 ....................PREŞEDINTE.............. MEMBRU……………………….............................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful