INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN HUNEDOARA

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Se certifică exactitatea datelor Director/ CA LS

FIŞA DE EVALUARE
pentru obţinerea gradaţiei de merit – 2013 PROFESORI
NUMELE ŞI PRENUMELE UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIALITATEA VECHIMEA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT (PESTE 4 ANI) CALIFICATIVE OBŢINUTE ÎN 2008-2012 PERIOADA EVALUATĂ

01.09.2008 – 31.08.2012

CRITERII CARE TREBUIE ÎNDEPLINITE DE CĂTRE CANDIDAT
Nr. crt./ criterii Activităţi, rezultate şi performanţe Punctaj maxim 80 p. 6 p. după cum urmează Progresul elevilor 0,75 p./an – progres înregistrat la peste 80% din elevi 0,50 p./an – progres înregistrat la peste 70% din elevi 0,30 p./an – progres înregistrat la peste 60% din elevi Raportul de autoevaluare (sintetic) Evaluare I.S.J

1. Activităţi complexe cu valoare instructiv-educativă a. rezultate deosebite obţinute în pregătirea preşcolarilor şi a elevilor în atingerea obiectivelor/competenţelor specifice impuse de curriculumul şcolar, materializate în progresul elevilor la clasă, în rezultate ale elevilor la clasă, la testări şi examene naţionale de sfârşit de ciclu, rezultate obţinute cu clasa şi individual la disciplinele de specialitate din învăţământul vocaţional Dovezi:

1

/an – medii peste 8.E.50 p. sau a altor programe în cadrul şcolii.L.50 p. atunci când acesta a fost rezultatul colaborării unui colectiv./ lecţie susţinută 0. care să confirme.00 la peste 80% din elevi 1.20 p./an – medii peste 8.00 la peste 70% din elevi 0. se va ataşa o adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ care să certifice calitatea de membru . obligatoriu.- adeverinţe eliberate de către instituţia de învăţământ – 0. implicarea cadrului didactic în implementarea/iniţierea proiectului. de lecţii susţinute în fiecare an de referinţă certificate/atestate etc. obligatoriu. nr./an – progres înregistrat la peste acestea vor preciza.75 p./an – medii peste 8. nominal. după cum urmează 0. performanţe dovedite în pregătirea elevilor distinşi la olimpiade şcolare şi/sau concursuri de profil. la examenele de certificare a competenţelor profesionale. precizându-se.00 la peste 50% din elevi 4 p.50 p./ lecţie creată 0.00 p.50 p. Olimpiade şcolare/concursuri de profil organizate de MEN: 2 .. ponde-rea elevilor cu performanţe în clasa superioară. concursuri cultural-artistice şi sportive incluse în Calendarul activităţilor educative naţionale elaborat de Ministerul Educaţiei Naționale. menţiunilor şi premiilor speciale la faza internaţională/naţională/judeţeană/a municipiului Bucureşti şi interjudeţeană/regională. anii pentru care sunt 50% din elevi eliberate şi nivelul la care criteriul a fost realizat Rezultate înregistrate la testări şi examene naţionale. la trecerea într-un alt ciclu de învăţământ 1. Dovezi: adeverinţă eliberată de către instituţia de învăţământ – pentru lecţiile susţinute. materializate prin obţinerea premiilor: locul I. Iniţierea şi aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea programului A. dacă există condiţii tehnice necesare.00 la peste 60% din elevi 0.20 p. teze cu subiect unic.adeverinţă prin care să se certifice faptul că în clasă se foloseşte calculatorul în activităţi c. al III-lea./ an pentru folosirea frecventă a calculatorului în lecţii b. al II-lea./an – medii peste 8.

/menţiune faza interjudeţeană /regională: premiul I premiul II premiul III menţiune/premiu special premiul I premiul II premiul III menţiune/premiu special 1. Dovezi: .40 p./premiu 0./menţiune 8./premiu menţiune/premiu special 0.00 p./premiu 6./participare 12./premiu 0.60 p. / elev / formaţie numele profesorului care a asigurat pregătirea.80 p.00 p./premiu 0.copii după diplomele obţinute/atunci când nu este specificat 0.10 p.00 p./menţiune 8. de comunicări ştiinţifice recunoscute de MEN: faza judeţeană: premiul I 0.80 p./menţiune faza naţională: Alte concursuri şi competiţii recunoscute/avizate de MEN/ISJ: maxim 10 p.20 p.00 p.60 p.00 p./premiu premiul III 0.20 p./premiu 0.00 p.00 p./premiu 9.50 p.00 p.00 p./premiu 10.00 p. se va 3 .00 p./premiu 5./menţiune 1.00 p. sportive şi sesiuni maxim 30 p./menţiune 4./premiu 11./participare faza naţională: faza internaţională: Concursuri de profil.80 p. cultural-artistice./premiu 2./premiu 1.00 p./premiu 3./premiu 0.40 p./premiu premiul II 0.60 p./premiu 7./premiu 3.00 p.50 p.faza judeţeană: premiul I premiul II premiul III menţiune/premiu special premiul I premiul II premiul III menţiune/premiu special participare premiul I premiul II premiul III menţiune/premiu special participare 4.

50 p./activitate sau participare la nivel internaţional Punctajul maxim obținut din activități care privesc participarea/realizarea de simpozioane va fi de maxim 1 p.50 p..20 p.40 p. concerte. documente/adeverințe care atestă calitatea/implicarea în comisii de evaluare/organizare e. contractelor de parteneriat etc. în calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare.30 p. după cum urmează participarea. diplomelor de participare. naţionale şi internaţionale incluse în programul de activităţi şi în calendarul inspectoratelor şcolare/Ministerului Educaţiei Naționale. Pregătirea loturilor olimpice: Comisii de evaluare/organizare: Dovezi: documente/adeverințe care atestă activitatea de pregătire a loturilor olimpice. pregătirea loturilor olimpice. Dovezi: după caz. interjudeţene.25 p.50 p. 0. 4 p.40 p. activitatea în unităţi de învăţământ vocaţionale. la concursurile şi olimpiadele judeţene./an/comisie nivel național 6 p. copii ale diplomelor de mulţumire. organizarea de spectacole. naţional sau interjudeţean. expoziţii. naţional ori interjudeţean. participarea.. parteneriate. după cum urmează 0. decizii de constituire a comisiilor f./activitate sau participare la nivel interjudeţean/naţional 0. după cum urmează 0. în calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare./an/comisie nivel județean 1./activitate cu rezultate măsurabile la nivelul şcolii 0. simpozioane la nivel internaţional./activitate sau participare la nivel judeţean 0./ activitate cu rezultate măsurabile la nivel local 0./ activitate cu rezultate măsurabile la nivel judeţean 0. organizarea de concursuri şi festivaluri la nivel internaţional. adeverinţe nominale care atestă participarea. pregătirea loturilor olimpice pentru concursurile şcolare./an/lot olimpic nivel județean 1.00 p. 8 p.00 p. interjudeţene./an/lot olimpic nivel național 0. rezultate măsurabile obţinute în activităţile culturale şi educative organizate în şcoală.certifica de către instituţia de învăţământ implicarea d./an. naţionale ori internaţionale. cu impact la nivel local/judeţean/interjudețean/al municipiului Bucureşti/ naţional/ internaţional . (altele decât cele de la punctul anterior) Dovezi: după caz. adeverinţe care atestă implicarea nominală în activităţi culturale/educative..altele decât cele punctate la celelalte criterii./ activitate cu rezultate măsurabile la nivel naţional 4 . la concursurile şi olimpiadele judeţene.50 p.

25 p. durata pregătirii şi i se vor ataşa copii după diplomele/certificatele obţinute de elevi) . club../participare la activitate cu recunoaştere judeţeană 0.50 p. activitate de coordonator de programe educative şcolare şi extraşcolare sau îndrumarea colectivelor redacţionale ale revistelor şcolare.50 p. după cum unor activităţi practice.20 p. de educaţie multiculturală/ interculturală.50 p. membru al echipelor de organizare. j. respectiv max.25 p../activitate (curs. educative pentru formarea de urmează abilităţi de comunicare.40 p./an pentru îndrumarea k. avizată de coordonatorul CPEAS (pe baza planurilor de intervenţie personalizate avizate de conducerea şcolii) h. pentru activităţile punctate la acest criteriu i. 0. participant etc.00 p. Dovezi: . 3 p. rezultate obţinute în activităţi de voluntariat.) după caz. adeverinţe care atestă participarea la aceste activităţi (adeverinţa va preciza numărul elevilor pregătiţi.g. Dovezi: după caz. Dovezi: după caz. cerc etc./iniţiere/organizare activitate cu recunoaştere judeţeană 0./participare la activitate cu recunoaştere naţională rezultate măsurabile/cuantificabile obţinute în desfăşurarea 4 p. adeverinţe care atestă realizarea activităţilor.după caz. programe de educaţie a părinţilor recunoscute la nivel judeţean/naţional). după cum urmează 0. după cum urmează local/judeţean/naţional/internaţional. club./ iniţiere/organizare activitate cu recunoaştere naţională 0. activitatea şi rezultatele obţinute în centrele de excelenţă şi în cadrul unităţilor de învăţământ vocaţional sau cu elevi cu dificultăţi de învăţare.60 p.50 p. după cum urmează 0. 1./an/activitate (curs..) – altele decât cele precizate la alte puncte 0. grădiniţă de vară. la nivel 2 p. antreprenoriale şi tehnice./elev/formație/echipă din cadrul învățământului vocațional 0. activităţi de desegregare./an. activitate desfăşurată în vederea realizării echităţii în educaţie (activităţi de remediere şcolară.adeverinţă care atestă activitatea cu elevii cu dificultăţi de învăţare./elev cu dificultăţi de învăţare/an 3 p. adeverinţe care atestă calitatea de coordonator/îndrumător (în cazul revistelor se va ataşa o copie după caseta redacţională şi coperta fiecărui număr al 5 ./activitate de voluntariat/an şcolar 2 p. de educaţie incluzivă. perioada în care au fost realizate şi numărul participanţilor.30 p.. după cum urmează 0. Dovezi: 0.25 p. cerc etc. adeverinţe care atestă calitatea de iniţiator./an pentru activitate în centru de excelenţă 0. educaţie pentru diversitate/alteritate.. nediscriminatorie.

. numărul copiilor cu care s-a lucrat pentru susținerea performanței școlare/cu care au fost desfășurate activități remediale p.00 p./an/copil integrat adeverinţă care atestă./curs finalizat .revistei din perioada de referinţă) l.. după cum urmează 10 p. în fiecare an din perioada de referinţă. participarea la cursuri de formare din proiectele POSDRU sau alte cursuri de formare Dovezi: .16-29 ore 1.copii după adeverinţele/certificatele obţinute (este necesară nominalizarea) colectivului redacţional al unei reviste şcolare 10 p.60-90 ore 3.dovezi privind calitatea de autor./curs finalizat cu obţinerea de credite transferabile (31-60 credite) 6.. numărul copiilor cu c. Dovezi: 0./curs finalizat ./an n. crearea de softuri educaţionale în specialitate. după cum urmează e-learning pentru susţinerea progresului şcolar. Dovezi: 1 p/material . platforme de 2 p. după cum urmează masă şi desfăşurarea activităţilor de educaţie remedială Dovezi: 0.50 p.00 p./elev/an adeverinţă care atestă./curs finalizat . integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în şcolile de 2 p.până la 16 ore m.30-59 ore 2.20 p. în fiecare an din perioada de referinţă. coordonarea activităţilor din cadrul Strategiei naţionale de acţiune comunitară Dovezi: . cu care s-a lucrat şi faptul că au fost desfăşurate activităţi remediale în raport cu aceştia o..00 p.00 p.s. 6 . participarea concretă la susţinerea performanţei şcolare şi la 2 p./curs finalizat cu obţinerea de credite transferabile (61-90 credite) 8./curs finalizat cu obţinerea de credite transferabile (1-30 credite) 4. după cum urmează 0./curs finalizat .20 p.e.adeverinţă care atestă calitatea de coordonator şi aria de coordonare 2 p.00 p.00 p.. după cum urmează pregătirea remedială.

se va ataşa şi o copie a cuprinsului) c. după caz. a.C./ material cu I. înregistrate cu I./material .N. Elaborarea de cărţi şi lucrări ştiinţifice publicate în maxim 5 p.S. Elaborarea de programe şcolare. copii ale primei coperte şi a paginii pe care apare codul I.40 p.T.S./ manuale şcolare. regulamente.00 p. 0.elaborarea de metodologii.S.C. (în acest din urmă caz. reviste şcolare.C.T.S.B.S. revistă avizate de I.. avizate de M. regionale.J../ an . se va (avizate de I.Ş. suportului de curs.C.S.E.activitatea în domeniul sindical la nivel judeţean 0. copie după programa avizată pentru disciplinele dezvoltarea locală. înregistrate cu ISBN. de formator.N.B.S.S. opţionale noi şi atestarea existenţei suportului de curs.50 p./ an . contribuţia la cercetări ştiinţifice în specialitate sau în domeniul problematicii învăţământului 0.T. Cercetării. inspectoratul şcolar sau de Ministerul Educaţiei.S.B. activitatea de evaluator de manuale.T. decât cele precizate la criteriul anterior) Dovezi: .Ş.N. elaborarea de creare de softuri educaţionale în programe şcolare pentru discipline opţionale noi.B. de mentorat 0. îndrumătoare/ghiduri metodice. naţionale şi/sau internaţionale. platforme de elearning avizate de M.după caz. metodologii.N.S. copie după coperta fiecărui număr de avizate de I.2.S.J.S.S.50 p.). însoţite specialitate.E. auxiliare didactice.E.N.E.S. precum şi în cadrul asociaţiilor profesionale ale cadrelor didactice la nivel local/judeţean/ naţional/internaţional.după caz./ material cu I. 2 p. domeniul educaţional. avizate de inspectoratul şcolar sau de copie după programa avizată pentru disciplinele opţionale M. de mentorat. cărţi în 1 p.activitatea în domeniul sindical la nivel naţional 7 .J. şi a paginii cu caseta redacţională din perioada de referinţă b.50 p.activitatea în domeniul sindical la nivel local 0.00 p. Performanţe deosebite în inovarea didactică 10 p.N. softuri educaţionale în integrate în dezvoltarea locală şi atestarea existenţei specialitate. însoţite de suportul de curs codul I./ an .S. manuale programe şcolare avizate de şcolare. participarea cu comunicări la simpozioane judeţene. specialităţii şi managementul educaţional. copii ale primei coperte şi a paginii pe care apare noi. 1. îndrumătoare/ghiduri metodice. Tineretului şi Sportului.E./ activitate .S.elaborarea de programe Dovezi: şcolare pentru discipline opţionale .S. sau I. reviste şcolare. sau M. sau I. de suportul de curs sau vizând curriculumul pentru avizate de M. auxiliare didactice. (în acest din urmă caz.(altele 2. opţional integrat în dezvoltare locală. adeverinţe/certificate care programe vizând curriculumul atestă calitatea de autor de soft educaţional. activitate în domeniul sindical în cadrul federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură învăţământ.70 p.T./ material .N.activitatea de evaluator de manuale. sau I.C. domeniul didacticii.N. elaborarea de ataşa şi o copie a cuprinsului). auxiliare didactice.S. platforme de epentru opţional integrat în learning.

/comisie/ an – la nivel judeţean normativ. 0.7 0 p./ simpozion – nivel naţional (maximum 2 p.lider sindical de zonă doreşte a fi punctată (precizarea perioadei este obligatorie).50 p./ simpozion ./ an . membru în consiliul consultativ de specialitate Dovezi: după caz.50 p.00 p. coordonator de cerc pedagogic./ an . lider copii ale deciziilor de constituire.50 p./comisie/ an – la nivel naţional social şi al altor structuri de dialog social./ an . în cadrul unor comisii consultative de dialog 1.50 p./ an ./an) 0.activitate metodică la nivel naţional 1. deciziilor de numire etc. 1.00 p.00 p. se va stabili un punctaj defalcat pentru cursuri cu o durată de minimum 3 zile (24 de ore) Dovezi: după caz.activitate metodică la nivelul şcolii 0. precum și în comisiile naționale de specialitate Dovezi: adeverinţe care atestă desfăşurarea de activităţi în cadrul 8 .75 p.activitatea de formator 0. adeverinţe care atestă fiecare calitate care se doreşte a fi punctată şi/sau fiecare activitate(se precizează şi durata activităţii./ contribuţie .50 p. membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul responsabil/membru centru inspectoratului şcolar şi în comisia naţională de specialitate metodic.membru în comisia naţională de specialitate. respectiv numărul de participanţi/ formaţi sau manualul/manualele evaluat(e) în cazul simpozioanelor internaţionale./an) 0./ an ./comisie/an – la nivel local elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter 0./ an .nivel internaţional (maximum 3 p./ an – activitate metodică la nivel internaţional Observaţii .activitate metodică la nivel local/judeţean 0. Activitate ca metodist.la activitatea metodică se acordă punctajul maxim pe an numai dacă s-a realizat cel puţin o activitate demonstrativă 0.coordonator de cerc pedagogic./ an . activitatea de metodist.contribuţia la cercetări ştiinţifice în specialitate sau în domeniul problematicii învăţământului şi educaţiei d. Activitatea desfăşurată în cadrul unor comisii tehnice de 0.40 p. trebuie dovedită prezenţa efectivă la lucrările acestora 1.30 p.şi educaţiei.activitatea în domeniul sindical la nivel internaţional 0. sindical cu responsabilităţi la nivel judeţean/naţional e.10 p./ activitate . adeverinţe care atestă fiecare calitate care se 0.00 p.50 p.

activitate şi 4. laboratoare etc.486/2011. centre de documentare şi informare. progresul şcolar.comisiilor la care s-a participat. proiecte elaborate şi implementate în baza Metodologiei şi criteriilor privind acordarea merit în învăţământul preuniversitar.documente care atestă implicarea directă în realizarea proiectului b./1000 lei atraşi şi a procesului de predare/învăţare/evaluare. educaţia 2. activitate . Creşterea prestigiului unităţii de învăţământ/conexe 5 p./proiect finalizat complementară./contribuţie. dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. proiecte din fonduri structurale europene. după cum urmează instituţională a școlii Dovezi: 0.00 p.adeverinţe care atestă atragerea sponsorizării 9 . materializate prin raportul de portofoliul personal. cercetării.00 p. dezvoltarea capacităţii de adaptare la schimbare../proiect implementat sportului nr. după cum urmează programe. 1.. educaţia civică. tineretului şi 5. a. punctajul maxim alocat criteriului 3. Dovezi: . proiecte. proiecte La acest subcriteriu se poate obţine internaţionale care au ca obiective performanţa şcolară.după caz.00 p. aprobată ministrului educaţiei. Dovezi: . după cum urmează gradaţiei de prin Ordinul 0. Participarea la proiecte a. 5 p. dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor preşcolarilor şi elevilor. a bazei didactico-materiale Dovezi: .25 p. contribuţii individuale şi/sau în echipă la dezvoltarea 1. atragerea de finanţări extrabugetare pentru unitate. formarea personalităţii preşcolarilor şi elevilor. adeverinţe/certificate/diplome care atestă contribuţia (precizarea explicită a numelui este obligatorie) b.50 p. 3. având ca efect creşterea calităţii instituţiei 0.25 p.Raportul de activitate avizat de CA prevederilor 1p.

Fiecare pagină va fi numerotată în colțul de jos din partea dreaptă. 2..Declarația pentru opțiunea evaluării portofoliului ca personal didactic de predare sau de conducere.. pe lângă documentele menționate în Metodologia și criteriile privind acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar aprobată prin OMECTS nr. Dovada îndeplinirii criteriilor din prezenta fişă se face prin depunerea. cu finanţare extrabugetară... realizări în ceea ce priveşte educaţia adulţilor şi conversia 1.00 p.. Evaluarea dosarului se va realiza numai cu îndeplinirea condiţiilor minimale (vechime de peste 4 ani.. se face pe baza documentelor doveditoare depuse la dosar.. Nu se vor lua în considerare adeverințele care nu au nr... . Data.. paginii la care se regăsește fiecare document. materiale auxiliare. certificatelor. Raportul de autoevaluare se tehnoredactează în cadrul fişei de evaluare la rubrica ”Raport de autoevaluare – sintetic”. adeverinţelor etc. 4.documente care atestă implicarea directă TOTAL 100 p. platforme de învăţare)./material. 6211/13.. Fiecare portofoliu trebuie să conțină. Candidat ……………………………………… PUNCTAJ VALIDAT DE MEMBRII COMISIEI …………………………………………………………… 10 . de înregistrare. 3. începând de la 1... după cum urmează profesională (cursuri.... 5.Documentele justificative se vor ataşa în ordinea criteriilor din fişă. . a diplomelor.2012. realizarea de proiecte extracurriculare..11. 0. NOTĂ: 1. Documentele vor fi clasificate în ordine cronologică. următoarele: . pentru fiecare criteriu... Evaluarea punctajului candidaţilor de către comisia I.c. eliberate de instituţiile abilitate. programe. 2.. după cum urmează având drept obiectiv creșterea calității procesului de învățământ (alte finanţări decât cele punctate anterior) 0. în copie certificată pentru conformitate cu originalul .. calificativ FB obţinut în fiecare an din perioada evaluată. aprecierea sintetică a activităţii candidatului din partea Consiliului Profesoral).. prevăzute în Metodologie.Opisul documentelor în care să se menționeze nr.Ş.00 p..documente care atestă implicarea directă în realizarea proiectului/atragerea finanțării d.25 p..J. curs Dovezi: ..50 p....../proiect Dovezi: ..

OBSERVATOR SIP: ……………………………………… 11 ..................... SECRETAR....................PREŞEDINTE.............................................................................................................................. MEMBRU……………………….......................................................