Sunteți pe pagina 1din 24

8

2006

RETROSPECTIV|

Radiourile cre[tine, alternative


a Anul 2006 a marcat mai multe evenimente religioase. Dintre acestea amintim: Sf=ntul Sinod al BOR l-a ales, la `nceputul lunii martie, pe p\rintele Ioan Casian episcop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Rom=ne din America [i Canada a La Patriarhie s-a desf\[urat Seminarul interna]ional ~mpreun\ `mpotriva traficului de fiin]e umane (27-29 martie) a Luna aprilie a adus la Ia[i cea de-a XI-a Conferin]\ European\ de {tiin]\ [i Teologie a Cu ocazia vizitei `n Germania (11-15 mai), PF Patriarh Teoctist a sfin]it Catedrala mitropolitan\ din Nrnberg a Proclamarea oficial\ a canoniz\rii Sf=ntului Ierarh Grigorie Dasc\lu a avut loc cu ocazia hramului Catedralei patriarhale (21 mai) a Printre participan]ii `ntrunirii Mondiale a Liderilor Religio[i de la Moscova (3-5 iulie) a fost [i Patriarhul Rom=niei a Primul volum `n dou\ p\r]i al ghidului catehetic pentru parohii Hristos `mp\rt\[it copiilor a fost lansat la Ia[i a 13 jurnali[ti din diferite ]\ri au participat la cel de-al XIII-lea Colocviu al Conferin]ei Europene a Radiourilor Cre[tine (CERC) de la Ia[i a ~n perioada 12-14 noiembrie la Bucure[ti s-a desf\[urat Congresul Interna]ional de Teologie Sf=ntul Ioan Gur\ de Aur - exeget al Sfintelor Scripturi. Exeget al iubirii dumnezeie[ti a
14 ianuarie: Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, ~nalt Preasfin]itul Daniel, a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universit\]ii de Arte George Enescu din Ia[i. Titlul i-a fost acordat s=mb\t\, 14 ianuarie, `n prezen]a a numeroase personalit\]i academice [i teologice ie[ene. Importan]a evenimentului a fost eviden]iat\ [i prin mesajul transmis de ministrul culturii [i cultelor, Adrian Iorgulescu, prin intermediul ministrului secretar de stat pentru culte Adrian Lemeni. IPS Daniel a primit diploma de onoare prilejuit\ de aniversarea celor 145 de ani de `nv\]\m=nt artistic modern la Ia[i, precum [i medalia jubiliar\ cu prilejul comemor\rii a 50 de ani de la trecerea la cele ve[nice a lui George Enescu. ~n cadrul ceremoniei, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei a sus]inut prelegerea intitulat\ Materia sculptat\ - epifanie a Luminii Creatorului. Spiritualitatea ortodox\ `n opera lui Constantin Br=ncu[i. 30 ianuarie: Primatul Austriei, Eminen]a Sa, Cardinalul Cristoph Shonborn, a vizitat ]ara noastr\. ~n cadrul vizitei a fost primit de P\rintele Patriarh Teoctist la Re[edin]a patriarhal\ [i a participat la Sf=nta Liturghie, oficiat\ `n Catedrala patriarhal\ de Patriarhul Teoctist, IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, [i PS Casian, Episcopul Dun\rii de Jos, `nconjura]i de un sobor de preo]i [i diaconi. ~n jurul amiezii, Cardinalul s-a `nt=lnit cu pre[edintele Traian B\sescu care i-a acordat ordinul Serviciul credincios `n grad de mare cruce.

Cel de-al XIII-lea Colocviu al Conferin]ei Europene a Radiourilor Cre[tine a adunat la Ia[i jurnali[ti din 13 ]\ri de Universitatea Pontifical\ Catolic\ a statului Rio Grande do Sul, au fost prezen]i peste 4.000 de participan]i, dintre care 691 au fost delega]i oficiali ai celor 348 de Biserici membre ale CMB. Au fost, de asemenea, prezen]i reprezentan]i ai unor Biserici care nu sunt membre ale Consiliului, a[a cum este cazul Bisericii Catolice, ca [i observatori din partea unor organiza]ii ecumenice cu care CMB are rela]ii de colaborare. Din partea Bisericii Ortodoxe Rom=ne a participat o delega]ie alc\tuit\ din clerici, profesori de teologie [i laici. Adunarea de la Porto Alegre, care a avut ca tem\ Doamne, prin harul T\u, transform\ lumea!, a fost una `n care sa `ncercat punerea unui mai mare accent pe rug\ciunea comun\ [i pe c\utarea spiritualit\]ii. 26 februarie: ~n ora[ul Kazan din Rusia a avut loc un seminar privind `nfiin]area unei structuri a religiilor `n [colile europene. Evenimentul, la care au

fost prezen]i peste 80 de participan]i sosi]i din toat\ Europa [i reprezent=nd toate religiile, a fost organizat de Consiliul Europei. Centrul, care va fi un loc de formare a profesorilor, nu vizeaz\ `nlocuirea formelor de preg\tire deja existente, ci el va completa munca acestora [i va func]iona `n re]ea, favoriz=nd crearea altor institu]ii de formare `n fiecare ]ar\.
05 martie: Sf=ntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom=ne l-a ales pe p\rintele Ioan Casian de la Parohia Sf=ntul Nicolae din New York `n postul de episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Rom=ne din America [i Canada, cu titulatura de Vicina.

[i cu binecuv=ntarea Prea- Dup\ trei zile de discu]ii fericitului P\rinte Teoctist. s-au pus la punct datele necesare cre\rii unui proPatriarhia lupt\ `mpotriva gram comun pentru Europa Central\ [i de Est. traficului de fiin]e umane 29 martie: La Patri 27-2 arhie s-a desf\[urat Seminarul interna]ional ~mpreun\ `mpotriva traficului de fiin]e umane. La deschiderea evenimentului la care a participat PF P\rinte Teoctist, IPS Nifon, Arhiepiscopul T=rgovi[tei, a vorbit despre importan]a implic\rii Bisericii Ortodoxe Rom=ne `n combaterea traficului de fiin]e umane. ~n prima zi a seminarului care a reunit peste 50 de participan]i din ]\rile Uniunii Europene [i ale Europei de Est, a fost lansat\ campania Stop sclaviei `n Europa. Evenimentul a fost organizat de Asocia]ia Ecumenic\ a Bisericilor din Rom=nia, Comisia Bisericilor din Europa pentru Migra]ie, Patriarhia Rom=n\, `n parteneriat cu Agen]ia Na]ional\ pentru prevenirea traficului de fiin]e umane [i Monitorizare a Asisten]ei acordate victimelor traficului. 10 aprilie: La Ia[i s-a 4-1 desf\[urat cea de-a XI-a Conferin]\ European\ de {tiin]\ [i Teologie. Deschiderea oficial\ a avut loc la Palatul Culturii, iar conferin]ele s-au desf\[urat `n Aula Universit\]ii Al. Ioan Cuza [i la Universitatea Tehnic\ Gheorghe Asachi. Tema principal\ a conferin]ei a fost Diversitatea sustenabil\. {tiin]a, Teologia [i viitorul crea]iei. Printre conferen]iari s-au num\rat ~nalt Preasfin]itul Mitropolit Daniel, personalit\]i bine cunoscute `n lume at=t `n domeniul teologiei, c=t [i `n al [tiin]ei, cum ar fi Ana Primavesi (Marea Britanie), Noreen Herzfeld (SUA), Jan Boersema (Olanda), Regina Kather (Germania). Pe l=ng\ conferin]ele plenare sus]inute de cei aminti]i, au mai fost prezentate peste 80 de lucr\ri `n [ase sec]iuni.

12-1 14 februarie: S-a desf\[urat la Porto Alegre, Brazilia, cea de-a IX-a Adunare a Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB), care este cel mai important organism de dialog interbisericesc din lume. La evenimentul care a fost g\zduit

25-2 26 martie: ~nalt Preasfin]itul Daniel, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, s-a aflat `n perioada 25-26 martie la Lisabona, `n Portugalia, la invita]ia ~nalt Preasfin]itului Mitropolit Iosif al Mitropoliei Ortodoxe Rom=ne a Europei Occidentale [i Meridionale

RETROSPECTIV|

2006

`n educarea noii genera]ii

Printre participan]ii celei de-a XI-a Conferin]e Europene de {tiin]\ [i Teologie de la Ia[i a fost [i IPS Mitropolit Daniel
9 aprilie: ~n prezen]a a mii de credincio[i, Preasfin]itul Ambrozie a fost `ntronizat `n func]ia de episcop al Giurgiului. Sf=nta Liturghie [i ceremonia de `ntronizare au fost oficiate de Patriarhul Teoctist `nconjurat de ierarhi ai Bisericii noastre, membri ai Sf=ntului Sinod al BOR, al Bisericii Ortodoxe a Greciei [i a Bulgariei. Cu acest prilej, Patriarhul Teoctist a primit titlul de cet\]ean de onoare al Giurgiului. 3 mai: Eminen]a Sa dr. Joseph Dore, Arhiepiscop de Strasbourg, a conferen]iat la Ia[i despre Responsabilitatea teologilor `n Biseric\. ~n cuv=ntul s\u, Mitropolitul Daniel a subliniat faptul c\ `nainte de a veni `n Rom=nia oaspetele a d\ruit parohiei rom=ne din Strasbourg o biseric\. 4 mai: ~n 11 eparhii din ]ar\ s-au desf\[urat alegerile pentru desemnarea membrilor Adun\rilor Eparhiale. Noii membri ai Adun\rilor vor ocupa aceast\ func]ie timp de patru ani. Fiecare eparhie are c=te 30 de membri, 10 clerici [i 30 de mireni. ~n Arhiepiscopia Ia[ilor, alegerile sau desf\[urat pe 11 mai.

Cea mai mare cruce din Romnia a fost sfin]it\ `n Parohia P\un dun\rii Interparlamentare asupra Ortodoxiei, la care au participat reprezentan]i din 25 de state ale lumii, inclusiv din Rom=nia. ~n cadrul manifest\rii care a avut loc `n perioada 21-25 iunie, la Vene]ia, s-a subliniat cre[terea ponderei popula]iei ortodoxe [i culturii r\s\ritene `n cadrul UE, prin intrarea `n aceast\ organiza]ie a Rom=niei [i a Bulgariei la 1 ianuarie 2007.

to[\neanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ia[ilor. Cu acest prilej, at=t Patriarhul Rom=niei Teoctist, c=t [i Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, Daniel, au transmis un mesaj de condolean]e.

Biseric\ rom=neasc\ `n Berlin


9 mai: La Academia 8-9 Ortodox\ Sfntul Ioan Iacob de la M\n\stirea Neam] s-a desf\[urat a IX-a edi]ie a simpozionului interna]ional Dimensiunea spiritual\ a drepturilor omului. Lucr\rile conferin]ei care a avut ca tem\ Educa]ia pentru demnitate uman\ a fost deschis\ de IPS Mitropolit Daniel care a subliniat c\ Biserica a f\cut dintotdeauna educa]ie pentru demnitatea uman\ [i c\ rolul Bisericilor este acela de a produce un dialog transparent [i creator.

clamarea oficial\ a canoniz\rii Sf=ntului Ierarh Grigorie Dasc\lu, mitropolitul }\rii Rom=ne[ti. Sf=nta Liturghie a fost oficiat\ de Patriarhul Teoctist, `nconjurat de ierarhi ai Sf=ntului Sinod al Bisericii noastre [i ierarhi reprezentan]i ai Patriarhiei Ecumenice, ai Patriarhiei Bulgare, ai Bisericii Greciei [i ai Bisericii Ortodoxe Poloneze.
7 iunie: Arhiepiscopul de Padova, Eminen]a Sa dr. Antonio Mattizzo, a primit titlul de Doctor Honoris Causa din partea Universit\]ii Bucure[ti. Evenimentul a avut loc `n prezen]a Preafericitului P\rinte Teoctist, Patriarhul BOR, care a acordat Facult\]ii de Teologie Ortodox\ Justinian Patriarhul binecuv=ntarea de a propune Universit\]ii Bucure[ti acordarea acestui titlu ierarhului italian.

O cruce `nalt\ c=t un bloc de 10 etaje

11-1 15 mai: Preafericitul P\rinte Teoctist a efectuat o vizit\ canonic\ `n Germania. Cu aceast\ ocazie a sfin]it Catedrala mitropolitan\ din Nurenberg [i a participat la punerea pietrei de temelie pentru o Biseric\ rom=neasc\ `n Berlin. De asemenea, Patriarhul s-a `nt=lnit cu Angela 5 mai: A trecut la cele Merkel, cancelarul Germave[nice acad. Zoe Dumi- niei, cu care a purtat o distrescu Bu[ulenga. Ea a fost cu]ie despre integrarea Ro`nmorm=ntat\ pe 7 mai la m=niei `n UE. Putna, iar slujba a fost ofi 21 mai: La Catedrala ciat\ de IPS Pimen al Arhiepiscopiei Sucevei si R\d\- patriarhal\, `n cadrul Sfinu]ilor [i de PS Calinic Bo- tei Liturghii a avut loc pro-

19 iunie: ~n aceast\ 12-1 perioad\, `n Liban, la Beirut s-a desf\[urat Conferin]a regional\ TOT (Trainer of trainers) din cadrul proiectului Hristos `mp\rt\[it copiilor derulat `n Rom=nia de Mitropolia Moldovei [i Bucovinei `n parteneriat cu Organiza]ia World Vision. La `nt=lnirea din Liban au participat 11 state `n care se desf\[oar\ acest proiect. 21-2 25 iunie: Contribu]ia culturii ortodoxe la construc]ia noii Europe este tema celei de-a XIII-a `nt=lniri generale anuale a A

22 iulie: Aproxima 20-2 tiv 50 de teologi, preo]i [i pastori, precum [i episcopi ai diferitelor Biserici, oameni de [tiin]\ [i cultur\, personalit\]i din ]ar\ [i din str\in\tate au participat la un simpozion ecumenic interna]ional pe tema Via]a [i opera P\rintelui Dumitru St\niloae (19031993) - teologie rom=neas5 iulie: Preafericitul c\ European\. 3-5 P\rinte Patriarh Teoctist, 31 iulie: S-au `mplinit `nso]it de o delega]ie a BOR, a participat `n peri- 20 de ani de la trecerea la oada 3-5 iulie, la invita]ia cele ve[nice a fostului PaSS Alexei al II-lea, Patri- triarh al Rom=niei, Iustin arhul Moscovei [i a toat\ Moisescu. Cu acest prilej, Rusia, la `ntrunirea Mon- Mitropolitul Moldovei [i dial\ a Liderilor Religio[i Bucovinei, ~nalt Preasfin]ide la Moscova, organizat\ tul Daniel, a oficiat la M\de Consiliul Interreligios n\stirea Dur\u, din judeal Comunit\]ii Statelor ]ul Neam], o slujb\ de poIndependente. Printre te- menire pentru cel de-al pamele aflate pe agenda de trulea patriarh al Bisericii lucru a reuniunii amin- noastre. tim: rolul religiei `n socie22 august: Parohia 21-2 tatea de ast\zi, educa]ia [i formarea moral\ a tinere- P\un, din Protopopiatul tului, sprijinirea valorilor Ia[i II, a g\zduit `n noapfamiliei, vie]ii [i egalit\]ii tea de 21 spre 22 august `ntre b\rba]i [i femei, re- sfin]irea celei mai mari spectul tradi]iilor religioa- cruci din Rom=nia. Crucea, `nalt\ c=t un bloc de zece se etc. etaje va deveni un simbol 10 iulie: M\n\stirea cre[tin al ora[ului Ia[i, dar Putna a `mplinit 540 de ani va purta [i antenele de de c=nd Sf=ntul Voievod emisie ale postului de radio {tefan cel Mare a pus pia- TRINITAS al Mitropoliei tra de temelie. Cu aceast\ Moldovei [i Bucovinei. ocazie a avut loc sfin]irea Slujba de sfin]ire a fost ofinoii biserici `nchinat\ voie- ciat\ de c\tre IPS Daniel. vodului sf=nt al Moldovei [i La eveniment au fost prea avut loc un simpozion de- zen]i aproximativ 200 de dicat m\n\stirii [i voievo- preo]i din Arhiepiscopia Ia[ilor. Crucea de pe Deadului {tefan.

10

2006

RETROSPECTIV|
14 noiembrie: Cu bi 12-1 necuv=ntarea Preafericitului Teoctist, `n perioada 1214 noiembrie, la Palatul Patriarhiei s-a desf\[urat Congresul Interna]ional de Teologie Sf=ntul Ioan Gur\ de Aur - exeget al Sfintelor Scripturi. Exeget al iubirii dumnezeie[ti. Pe parcursul a 20 de conferin]e organizate `n [ase sesiuni, teologi din toat\ lumea au adus `n aten]ia auditoriului via]a [i opera marelui ierarh. ~n cadrul sesiunii de deschidere, ~nalt Preasfin]itul Daniel, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, a ]inut un cuv=nt despre Datoria de a predica dup\ Sf=ntul Ioan Gur\ de Aur. Congresul a fost organizat de Facultatea de Teologie Justinian Patriarhul din Bucure[ti, cu sprijinul Patriarhiei Rom=ne [i al Secretariatului de Stat pentru Culte. Evenimentul a deschis seria manifest\rilor care au marcat `mplinirea a 1.600 de ani de la trecerea la cele ve[nice a Sf=ntului Ioan Gur\ de Aur (347-407).
14 noiembrie: La Bucure[ti a avut loc pe 14 noiembrie simpozionul cu tema Codul spiritual-moral al religiilor, temelie pentru prezent [i viitor. Organizatorii [i-au exprimat dorin]a ferm\ de clarificare a climatului moral ca o necesitate a integr\rii noastre regional-europene, dar [i a unei integr\ri `n standardele de cultur\ [i civiliza]ie ale mileniului al III-lea. Participan]ii au fost invita]i s\ semneze un protocol de convergen]\ spiritual\, protocol `ntemeiat pe respectul fa]\ de diferen]ele convingerilor religioase, ca norme de bun\ convie]uire a celor care cred `ntr-un unic Dumnezeu. 16 noiembrie: Cu ocazia `mplinirii a 20 de ani de c=nd Preafericitul Teoctist a fost instalat ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Rom=ne, la Biserica Sf=ntul Spiridon Nou din Bucure[ti s-a oficiat Sf=nta Liturghie de c\tre Preafericirea Sa, `nconjurat de membrii Sf=ntului Sinod. A urmat un moment aniversar la Palatul Patriarhiei, la care a participat [i pre[edintele Traian B\sescu. Cu acest prilej, s-a deschis expozi]ia de fotografie intitulat\ Dou\zeci de ani `n secven]e fotografice, cuprinz=nd momente din slujirea [i lucrarea ca patriarh a Preafericitului P\rinte Teoctist [i din via]a [i activitatea Bisericii Ortodoxe Rom=ne. a

lul P\un are `n\l]imea de 40 de metri, `n jur de [ase tone [i este iluminat\ de peste 100 de becuri. Aceasta dep\[e[te ca `n\l]ime Crucea de pe Muntele Caraiman. 24 august: ~n Aula 21-2 Sanctus Magnus a Centrului de Conferin]e Providen]a din Ia[i s-au desf\[urat `n perioada 21-24 august lucr\rile conferin]elor pastoral-misionare ale Arhiepiscopiei Ia[ilor cu tema Biserica Ortodox\ Rom=n\ [i integrarea european\. Exigen]e, probleme [i perspective. La lucr\rile care s-au desf\[urat sub pre[edin]ia IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, au participat, `n dou\ serii, preo]ii din cele 12 protopopiate ale Arhiepiscopiei Ia[ilor. Av=nd mai mul]i invita]i importan]i, rolul acestor conferin]e a fost familiarizarea preotului cu problematica special\ integr\rii europene, cunoscut fiind faptul c\ el este unul dintre principalii vectori de comunicare `n cadrul comunit\]ilor.
25 august: Primul volum `n dou\ p\r]i al ghidului catehetic pentru parohii Hristos `mp\rt\[it copiilor a fost lansat oficial la Ia[i. Acest proiect se deruleaz\ la nivel interna]ional de zece ani. ~n Rom=nia a fost realizat de Organiza]ia World Vision `n colaborare cu Mitropolia Moldovei [i Bucovinei. Hristos `mp\rt\[it copiilor nu se substituie manualelor de religie folosite `n [coli, ci reprezint\ un instrument complementar de lucru [i `[i propune s\-i ajute pe copii s\ `n]eleag\ mai u[or `nv\]\turile religioase.

Moa[tele Sfntului Nectarie au venit la Ia[i, din Grecia, la hramul Sfintei Parascheva

A 13-a conferin]\ CERC la Ia[i


1 octom 28 septembrie-1 brie: S-a desf\[urat la Ia[i cel de-al XIII-lea Colocviu al Conferin]ei Europene a Radiourilor Cre[tine (CERC). Jurnali[ti din 13 ]\ri au discutat despre educarea noii genera]ii prin radioul cre[tin. Evenimentul care a avut loc `n Sala Dr. Iustin Moisescu a Centrului Eparhial Ia[i, a fost organizat de Mitropolia Moldovei [i Bucovinei, prin Radio TRINITAS, `n cooperare cu Secretariatul de Stat pentru Culte - Bucure[ti [i cu Episcopia Romano-Catolic\ de Ia[i. Tema colocviului de la Ia[i Dialogul [i cooperarea `n Europa pentru educarea noii genera]ii a fost abordat\ de invita]ii de onoare [i de participan]i din punct de vedere spiritual, social [i mediatic. 16 octombrie: De 12-1 parte de a fi doar o s\rb\toare a Ia[ului, hramul Sfintei Parascheva atrage an de an sute de mii de pelerini din toate col]urile ]\rii, dar [i din afara ei. Capitala cultural\ a Rom=niei a devenit [i `n toamna acestui an pre] de c=teva zile capitala sufletului, un Ierusalim al Ortodoxiei. Sutele de mii de pelerini veni]i la Ia[i `n perioada 12-16 octombrie s-a datorat [i prezen]ei moa[telor

8 octombrie: Cea de 5-8 a VIII-a edi]ie a simpozionului na]ional Monumentul - tradi]ie [i viitor s-a desf\[urat la Ia[i `n perioada 5-8 octombrie. Au participat 109 cercet\tori [i istorici din toat\ ]ara care au sus]inut 76 de lucr\ri [tiin]ifice. ~ntruc=t anul acesta s-au `mplinit 140 de ani de la instalarea pe tronul Rom=niei a regelui Carol I de Hohenzolern - Sigmaringen, una dintre temele simpozionului a fost Carol I [i monumentele istorice din Rom=nia. Cea de-a doua tem\ a fost Restaur\ri monumente [i obiecte de patrimoniu. Ca `n fiecare an, unul dintre partenerii acestui eveniment a fost Mitropolia Moldovei [i Bucovinei. ~nalt Preasfin]itul Daniel a fost prezent la deschidere [i a binecuv=ntat lucr\rile simpozionului.

27 octombrie: Peste Sf=ntului Nectarie, recunoscut de credincio[i ca 10.000 de pelerini au partivindec\tor de boli. cipat pe 27 octombrie, la s\rb\toarea Sf=ntului Cu 16 octombrie: La Cenvios Dimitrie cel Nou din trul Eparhial din Ia[i a a- Basarabi, la Sf=nta Liturvut loc simpozionul Iustin ghie oficiat\ de PreafericiMoisescu la care au parti- tul P\rinte Teoctist `mprecipat Mitropolitul Daniel, un\ cu un sobor de 13 ie`mpreun\ cu ierarhi care rarhi. La eveniment au au participat la hramul participat mai multe oficiaSfintei Parascheva, delega- lit\]i centrale. ~ncep=nd cu ]ia din Grecia venit\ `n ca- 25 octombrie, zeci de mii de pitala Moldovei la s\rb\- credincio[i s-au `nchinat toare, profesori de la Facul- moa[telor Sf=ntului Cuvios tatea de Teologie Ortodox\ Dimitrie care au fost scoase din Ia[i, studen]i, dar [i `n procesiune din Catedrapreo]i consilieri din cadrul la patriarhal\ [i a[ezate `nArhiepiscopiei Ia[ilor. Sim- tr-un loc special amenajat pozionul a debutat cu difu- pe Dealul Patriarhiei. zarea unui film documentar realizat de Studioul de Congres `n cinstea produc]ie TRINITAS TV, Sf=ntului Ioan Gur\ de Aur intitulat Mitropolitul Ius 2 noiembrie: S-au `mplitin Moisescu, portret de arnit 15 ani de c=nd Sanctihip\stor [i ctitor. tatea Sa Bartolomeu, Patri19 octombrie: ~n pre- arhul Ecumenic de la Con 17-1 zen]a Preafericitului Teoc- stantinopol, a fost `ntronitist, Patriarhul Bisericii zat. Cu acest prilej, PatriarOrtodoxe Rom=ne, a avut hul Rom=niei a transmis loc `n perioada 17-19 oc- un mesaj de felicitare. tombrie simpozionul }\ri 12 noiembrie: La Nicole Rom=ne [i Locurile Sfinte. Evenimentul a reunit sia a avut loc `ntronizarea profesori de teologie din ]a- Preafericitului Hrisostom al r\, dar [i din Atena, Salo- II-lea ca Arhiepiscop al Cinik, Paris, Sankt-Peters- prului. Cu binecuv=ntarea burg [i Moscova, istorici cu Patriarhului Teoctist, care preocup\ri `n domeniu, a transmis un mesaj de festuden]i, precum [i pe am- licitare, la eveniment au basadorul Greciei la Bucu- participat, din partea Bisere[ti, Athanassios Dendou- ricii noastre, IPS Teofan, lis, [i pe secretarul de stat Mitropolitul Olteniei, [i PS din Ministerul Culturii [i Ciprian C=mpineanul, Episcop-vicar patriarhal. Cultelor, Adrian Lemeni.

2007

Retrospectiv\

Alegerea [i `ntronizarea
a Cele mai importante evenimente din Biserica Ortodox\ Rom=n\ `n anul 2007 sunt `n mod evident trecerea la cele ve[nice a Patriarhului Teoctist [i apoi alegerea noului patriarh, `n persoana Mitropolitului Moldovei [i Bucovinei, IPS P\rinte Daniel a Pe 27 octombrie 2007, Patriarhia Rom=n\ a inaugurat un centru de pres\ modern, care cuprinde televiziune, radio, cotidian, s\pt\m=nal [i agen]ie de [tiri a ~n anul 2007, calendarul ortodox rom=n a fost `mbog\]it cu `nc\ doi sfin]i: Sfntul Ierarh Varlaam, mitropolitul Moldovei, [i Sfntul Ierarh Pahomie de la Gledin a Cu ocazia `mplinirii a 1600 ani de la trecerea la cele ve[nice a celui mai cunoscut predicator al cre[tin\t\]ii, anul 2007 a fost declarat Anul Sf=ntului Ioan Gur\ de Aur a
~n cinstea celui care a scris Liturghia oficiat\ cel mai des `n cursul anului, Sf. Ioan Gur\ de Aur, `n toate eparhiile rom=ne[ti, din ]ar\ [i din str\in\tate, s-au organizat manifest\ri speciale - colocvii, simpozioane, expozi]ii, comunic\ri [tiin]ifice etc. - dedicate personalit\]ii [i operei marelui ierarh. Cel mai mare eveniment `ns\ l-a constituit aducerea, cu prilejul hramului Sfintei Parascheva de la Ia[i, a moa[telor sale de la M\n\stirea Varlaam, din Complexul monahal Meteora - Grecia. De asemenea, Editura TRINITAS a lansat dou\ volume dedicate Sfntului Ioan Hrisostom. Lumina Sfintelor Scripturi este o antologie tematic\ din opera Sfntului Ioan Gur\ de Aur, iar Sfntul Ioan Gur\ de Aur - mare dasc\l al lumii [i ierarh este un volum de studii academice comemorative. 13 februarie: Canoni 12-1 zarea mitropolitului Varlaam Mo]oc al Moldovei, cu ziua de s\rb\torire 30 august, a fost stabilit\ de Sf=ntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom=ne `n [edin]a din 12-13 februarie 2007, iar proclamarea canoniz\rii a avut loc pe 29 august, la M\n\stirea Secu, din jude]ul Neam], unde se afl\ moa[tele sale. La manifest\rile dedicate proclam\rii solemne a canoniz\rii mitropolitului Varlaam al Moldovei, care au avut loc `n perioada 28-30 august, au participat PF Patriarh Daniel, `n calitate de Mitropolit al Moldovei [i Bucovinei [i Patriarh ales al BOR, 23 de ierarhi, zeci de preo]i [i diaconi, pre[edintele Traian B\sescu [i alte oficialit\]i centrale [i locale, precum [i mii de credincio[i.
13 februarie: Un nou episcop la Oradea a fost ales la `nceputul anului 2007, dup\ ce `n toamna anului 2006, PS Ioan Mih\l]an s-a retras la pensie. Astfel, la 13 februarie, la Palatul Patriarhiei, sub pre[edin]ia Patriarhului Teoctist, s-a `ntrunit Colegiul Electoral Bisericesc pentru alegerea episcopului titular `n scaunul vacant al Episcopiei Oradiei, Bihorului [i S\lajului. Au fost desemna]i atunci prin vot secret drept candida]i PS Sofronie Drincec, PS Petroniu S\l\janul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Romne a Oradiei, Bihorului [i S\lajului, [i PS Vincen]iu Ploie[teanul, Episcop-vicar patriarhal. Dup\ cel de al doilea tur de scrutin, `n scaunul vacant al Episcopiei Oradiei, Bihorului [i S\lajului a fost ales Preasfin]itul Sofronie Drincec. Acesta a fost `ntronizat pe 25 februarie, `n Duminica Ortodoxiei. La Sf=nta Liturghie [i la ceremonia de `ntronizare au participat 15 ierarhi, membri ai Sf=ntului Sinod al BOR, personalit\]i ale vie]ii publice rom=ne[ti [i mii de credincio[i. 14 aprilie: Canonizarea Sfntului Ierarh Pahomie de la Gledin, cel care a fost 7 ani

Alegerea [i `ntronizarea celui de-al [aselea Patriarh


12 septembrie: Dup\ moartea Patriarhului Teoctist, interimatul func]iei de patriarh a fost asigurat, conform Statutului, de titularul Mitropoliei Moldovei [i Bucovinei. Alegerile pentru noul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Rom=ne au avut loc dup\ 40 de zile de la moartea Patriarhului Teoctist, pe 12 septembrie. Sf=ntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom=ne a propus cinci candida]i, respectiv IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, IPS Bartolomeu, Mitropolitul Clujului, Albei, Cri[anei [i Maramure[ului, IPS Lauren]iu, Mitropolitul Ardealului, IPS Teofan, Mitropolitul Olteniei, [i PS Ioan, Episcopul Covasnei [i Harghitei. Primul candidat desemnat de Sfntul Sinod a fost IPS Mitropolit Daniel, Patriarhul ales al Rom=niei. Al doilea candidat, IPS Mitropolit Bartolomeu, a fost ales `n cel de-al doilea tur de scrutin, iar `n cel de al treilea tur de scrutin, a fost ales PS Episcop Ioan. IPS Mitropolit Teofan al Olteniei s-a retras de la cel de-al doilea tur de scrutin, iar IPS Mitropolit Lauren]iu al Ardealului a anun]at `naintea `nceperii primului tur de scrutin c\ nu vrea s\ fie propus candidat. Candida]ii au fost desemna]i din cei 29 de ierarhi eparhio]i eligibili pentru postul de patriarh. ~n urma votului Colegiului Electoral Bisericesc, dup\ primul tur de scrutin, IPS Mitropolit Daniel, Patriarhul ales al Rom=niei, a ob]inut 80 de voturi, IPS Mitropolit Bartolomeu 62, iar PS Ioan 18, primii doi merg=nd `n al doilea tur de scrutin. ~n al doilea tur de scrutin, IPS Daniel a ob]inut majoritate de voturi, 95 de voturi, devenind astfel cel de-al [aselea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Rom=ne. 30 septembrie: Noul ~ntist\t\tor a fost `nvestit pe 30 septembrie, la ceremonia de `ntronizare participnd 30 de delega]ii din str\in\tate, dintre care 16 ortodoxe, ierarhi rom=ni, clerici din BOR, precum [i mii de credincio[i. ~n cadrul Te Deumului, Preafericirea Sa a primit din partea mitropoli]ilor rom=ni `nsemnele patriarhale, dup\ care a fost a[ezat `n tronul celei mai `nalte slujiri din Biserica Ortodox\ Rom=n\. ~n cadrul [edin]ei solemne ce a urmat, P\rintele Patriarh a primit zeci de mesaje de felicitare. ~n cursul dup\-amiezii, pre[edintele Rom=niei, Traian B\sescu, i-a conferit Ordinul Steaua Rom=niei `n Grad de Mare Cruce. ~ntronizarea celui de-al [aselea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Rom=ne a constituit cel mai mare eveniment religios din ultimii ani, mai ales c\, prin intermediul televiziunii care a transmis [i pe internet, el a putut fi urm\rit de milioane de credin-

Mii de credincio[i au participat la funeraliile Patriarhului Teoctist

Omagiu la catafalcul Patriarhului care a condus Biserica noastr\ 21 de ani


[i 3 luni episcop la Roman, a fost aprobat\ de Sfntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom=ne cu ziua de s\rb\torire 14 aprilie. Astfel, la jum\tatea lunii aprilie, `n jude]ul Bistri]a N\s\ud, au avut loc manifest\ri importante prilejuite de canonizarea Sfntului Ierarh Pahomie. La evenimentele din aceast\ localitate, pe l=ng\ ierarhii Bisericii Ortodoxe Rom=ne, au participat [i IPS Vladimir, Mitropolitul Kievului, `nso]it de trei episcopi [i trei clerici din Ucraina, mai multe oficialit\]i locale, precum [i pre[edintele Rom=niei, Traian Basescu. noastre [i s-au oficiat slujbe de pomenire. Trupul s\u a fost a[ezat `n Catedrala patriarhal\ din Bucure[ti, iar timp de patru zile, mii de credincio[i [i personalit\]i politice au trecut pe la catafalcul s\u pentru a-i aduce un ultim omagiu. Zi [i noapte, la Patriarhie s-au s\v=r[it slujbe. Pe 31 iulie, Patriarhul Teoctist a fost decorat post-mortem de pre[edintele Traian B\sescu, cu Ordinul Na]ional Steaua Romniei `n Grad de Colan, cea mai mare distinc]ie a statului rom=n. La `nmorm=ntarea sa de pe 3 august 2007 au venit aproximativ 7.000 de credincio[i din toat\ ]ara, ba chiar [i din str\in\tate, iar Bisericile Ortodoxe surori [i alte Biserici din lume au fost prezente prin ierarhii care le p\storesc. ~n toat\ ]ara, la orele amiezii s-au tras clopotele, iar `n majoritatea institu]iilor s-au ]inut momente de reculegere pentru Patriarhul Teoctist. La funeralii a fost prezent [i Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic de la Constantinopol. Au fost, de asemenea, prezente numeroase personalit\]i din via]a public\. Sute de mesaje de condolean]e au sosit atunci la Patriarhie, iar drapelul na]ional a fost arborat `n bern\. PF Teoctist a fost `nhumat `n Catedrala patriarhal\ l=ng\ morm=ntul `nainta[ului s\u, patriarhul Iustin Moisescu. La cei 92 de ani, c=nd a plecat din lumea aceasta, Patriarhul Teoctist avea 78 de ani de c\lug\rie, 57 de ani de arhierie [i 21 de ani de patriarhat. Patriarhul Teoctist a condus Biserica Ortodox\ Rom=n\ 21 de ani. 9 septembrie: Cea de-a 4-9 III-a Adunare Ecumenic\ European\ (3AEE) s-a desf\[urat la Sibiu, `n perioada 49 septembrie 2007. La manifest\ri s-au reunit aproximativ 2.500 de reprezentan]i ai tuturor Bisericilor din Europa. Paralel, alte `ntlniri `ntre cre[tini au fost organizate `n toate ora[ele europene `n m\sur\ s\ le g\zduiasc\, [i au inclus conexiuni video [i audio cu Sibiul. Aceast\ `ntrunire ecumenic\ a fost g\zduit\ pentru prima dat\ `ntr-o ]ar\ cu o popula]ie majoritar ortodox\, dup\ ce primele dou\ `ntruniri au avut loc la Basel, Elve]ia (1989), [i Graz, Austria (1997). Tema reuniunii a fost Lumina lui Hristos lumineaz\ tuturor. Speran]\ pentru re`nnoire [i unitate `n Europa. Accentul s-a pus pe Persoana Mntuitorului Iisus Hristos (Ioan 8, 12), f\cndu-se referin]\ la simbolul luminii, care are o importan]\ deosebit\ att `n tradi]ia cre[tin\ r\s\ritean\, ct [i `n cele apusene. Subtitlul a avut scopul s\ sublinieze rolul important pe care cre[tinismul poate s\-l joace `n Europa de ast\zi. Centrul Sibiului a fost, la `nceputul lunii septembrie, o arter\ a comunic\rii `n nenum\rate limbi europene, un loc de `nt=lnire plin\ de amabilitate `ntre nenum\ra]i reprezentan]i ai Bisericilor [i ]\rilor de pe continentul nostru. Lucr\rile Adun\rii s-au ]inut `n diferite locuri, printre care Casa Sindicatelor, Universitatea Lucian Blaga sau Facultatea de Teologie Ortodox\, dar [edin]ele plenare au avut loc `n cortul impresionant ca dimensiuni, care fusese amplasat aici `nc\ de la `nceputul anului.

Patriarhul Teoctist a plecat la Hristos


30 iulie: Patriarhul Teoctist a plecat la Hristos la 30 iulie 2007, `n urma unui stop cardiac. Acesta a survenit dup\ o interven]ie chirurgical\, efectuat\ la Institutul Clinic Fundeni. ~n acea sear\, dup\ aflarea tulbur\toarei ve[ti, `n toate eparhiile Patriarhiei Rom=ne, clopotele bisericilor au sunat pentru cel de-al cincilea patriarh al Bisericii

2007

celui de-a al [aselea Patriarh

La `ntronizare, IPS Daniel a vorbit despre misiunea Bisericii prin pres\

Pe 27 octombrie a fost sfin]it studioul Televiziunii TRINITAS

IPS Daniel a primit c=rja de patriarh din m=na Mitropolitului Ardealului


cio[i din toate col]urile lumii. La dou\ zile dup\ `ntronizare, pe 2 octombrie, noul Patriarh semna cu premierul C\lin Popescu-T\riceanu un protocol de colaborare `n domeniul incluziunii sociale, `n spe]\ pentru ajutorarea persoanelor defavorizate.
14 octombrie: Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva. Sute de mii de credincio[i au plecat `n c\l\toria duhovniceasc\ la cap\tul c\reia aveau s\ se `nt=lneasc\ cu sfin]ii lui Dumnezeu. Pelerinii s-au a[ezat la r=nd `nc\ de pe 11 octombrie, c=nd la Ia[i au sosit moa[tele Sf=ntului Ioan Gur\ de Aur, aduse de la M\n\stirea Sf=ntul Varlaam, din Complexul monahal Meteora Grecia. A doua zi, pe str\zile Ia[ului a avut loc pelerinajul anual Calea Sfin]ilor. ~n cadrul acestuia, ierarhi, peste 100 de preo]i [i diaconi [i mii de credincio[i au cinstit-o pe cea care, din Moldova, ocrote[te `ntreaga Rom=nie. Cea mai emo]ionant\ zi a fost cea de 14 octombrie, c=nd PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Rom=ne, `mpreun\ cu un sobor de 14

La hramul Sf=ntului Cuvios Dimitrie, Patriarhul Rom=niei a sfin]it studioul din Bucure[ti al Radio TRINITAS
`nalte distinc]ii pe care Biserica Ortodox\ Rom=n\ o acord\ mirenilor.
27 octombrie: La mai pu]in de o lun\ de la `ntronizarea celui de-al [aselea Patriarh al Bisericii noastre, Patriarhia Rom=n\ a inaugurat Centrul de Pres\ BASILICA, care cuprinde televiziunea TRINITAS TV, RADIO TRINITAS, cotidianul ZIARUL LUMINA, s\pt\m=nalul LUMINA DE DUMINIC| [i AGEN}IA de {TIRI BASILICA. Con]inutul publicistic al acestor canale media nu este exclusiv religios, `ns\ maniera `n care sunt abordate toate aspectele lumii contemporane este una cre[tin\.

arhierei [i peste 40 de preo]i [i diaconi, a oficiat, `n Catedrala mitropolitan\ din Ia[i, Sf=nta Liturghie, capitala Moldovei devenind astfel capitala Ortodoxiei. ~n luna octombrie, la Ia[i au avut loc, de asemenea, mai multe evenimente religioase [i laice, acestea fiind reunite sub genericul S\rb\torile Ia[ului. 24 octombrie: ~n cadrul 22-2 [edin]ei de lucru, din perioada 22-24 octombrie, Sf=ntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom=ne a hot\r=t `nfiin]area sau reactivarea, `n cadrul Patriarhiei Romne, a mai multor eparhii. Astfel, `n Mitropolia Basarabiei au fost reactivate trei episcopii: Episcopia de B\l]i (fost\ a Hotinului), cu sediul `n ora[ul B\l]i; Episcopia Basarabiei de Sud (fosta Episcopie de Cetatea Alb\-Ismail), cu sediul `n ora[ul Cantemir, [i Episcopia Ortodox\ a Dub\sarilor [i a toat\ Transnistria (fost\ Misiunea Ortodox\ Romn\ din Transnistria), cu sediul la Dub\sari. ~n Mitropolia Clujului, Albei, Cri[anei [i Maramure[ului s-a `nfiin]at Episcopia S\lajului, cu sediul `n municipiul Zal\u, iar `n Mitropolia

Ortodox\ Romn\ a Europei Occidentale [i Meridionale se va `nfiin]a Episcopia Ortodox\ Romn\ a Spaniei [i Portugaliei. ~n Mitropolia Ortodox\ Romn\ a Europei Centrale [i de Nord s-a hot\r=t `nfiin]area Episcopiei Ortodoxe Romne a Europei de Nord, cu sediul la Stockholm (Suedia) [i a Episcopiei Ortodoxe Romne din Australia [i Noua Zeeland\, cu sediul la Melbourne (Australia), dependent\ canonic direct de Patriarhia Romn\.
27 octombrie: La hramul Sfntului Cuvios Dimitrie cel Nou, Capitala a fost `n s\rb\toare. Mii de pelerini s-au `nchinat moa[telor Sf=ntului Dimitrie cel Nou, a[ezate `n curtea Patriarhiei. Un sobor de ierarhi, condus de Preafericitul P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Rom=ne, a oficiat Sf=nta Liturghie `n Catedrala patriarhal\. La slujb\ au participat oficialit\]i, invita]i de onoare [i credincio[i. Pre[edintele Traian B\sescu a fost distins de Patriarhul Rom=niei cu Crucea patriarhal\ pentru mireni, aceasta fiind prima din noua edi]ie a celei mai

28 noiembrie: Un nou 27-2 statut al Bisericii Ortodoxe Rom=ne a fost aprobat de Sf=ntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Rom=ne `n cadrul [edin]ei din 27-28 noiembrie, dup\ dezbateri, analize [i discu]ii care au avut loc pe parcursul `ntregului an `n cadrul [edin]elor sinodale. Sf=ntul Sinod a analizat, practic, fiecare articol care vizeaz\ organismele centrale ale Bisericii,

cele deliberative [i executive. De asemenea, s-a analizat organizarea local\ a Bisericii, adic\ modul `n care `[i desf\[oar\ activitatea parohia, m\n\stirea, protopopiatul, vicariatul, eparhia [i mitropolia. Membrii Sf=ntului Sinod au stabilit felul `n care se organizeaz\ parohia, felul `n care se constituie adunarea, consiliul [i comitetul parohial, precum [i atribu]iile acestora. Noul statut face referire [i la `nv\]\m=ntul teologic, la predarea religiei `n [coli, la [colile confesionale, la alegerea clerului superior, asisten]a religioas\ [i social\ a BOR [i disciplina clerului. De asemenea, o nou\ reglementare a statutului se refer\ la procedura de alegere a ierarhilor. Astfel, spre deosebire de vechiul statut, `n noul statut aprobat `n unanimitate de Sfntul Sinod `n seara zilei de 28 noiembrie sunt prev\zute mai multe trepte de consultare [i conlucrare a ierarhilor cu clerul [i credincio[ii de la parohii, inclusiv `n alegerea ierarhilor. Consultarea ierarhilor cu clerul [i credincio[ii mireni `n vederea alegerii de

noi ierarhi se realizeaz\ la nivel de eparhie, mitropolie [i patriarhie. Noul statut al BOR se armonizeaz\ mult mai bine cu sfintele canoane [i cu practica panortodox\ a alegerii ierarhilor ortodoc[i.
29 noiembrie: S-a pus piatra de temelie pentru Catedrala M=ntuirii Neamului, la 126 de ani de c=nd rom=nii [i-au exprimat dorin]a de a ridica o catedral\ pe m\sura religiozit\]ii poporului rom=n, pe 29 noiembrie, `n ajunul s\rb\torii Sfntului Apostol Andrei, ocrotitorul rom=nilor de pretutindeni. Catedrala patriarhal\ va fi `nchinat\ Apostolului Rom=nilor [i ~n\l]\rii Domnului. Slujba de sfin]ire a fost oficiat\ de PF P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Rom=ne (BOR), al\turi de IPS Vladimir, Mitropolitul Chi[in\ului [i al ~ntregii Moldove, [i de majoritatea membrilor Sf=ntului Sinod al BOR. La acest eveniment istoric au fost prezente oficialit\]i centrale [i locale. Noua catedral\ trebuie s\ fie o expresie a sufletului romnesc aflat `n bucurie, a spus Patriarhul Daniel. a

CM YK

2008

Retrospectiv\

Anul Sfintei Scripturi


a Pe tot cuprinsul Patriarhiei Rom=ne, `n anul 2008 s-au organizat manifest\ri [i ac]iuni care au subliniat importan]a cultural-religioas\ a Sfintei Scripturi [i a Sfintei Liturghii, la nivel central [i local a Primul pelerinaj de Florii `n Bucure[ti, dup\ [ase decenii, s-a desf\[urat `n ziua de 19 aprilie a ~n anul 2008 Sfntul Sinod a aprobat noi structuri canonice [i organizatorice biserice[ti prin `nfiin]area a patru noi eparhii. De asemenea, anul acesta s-au ales ierarhi pentru ocuparea scaunelor chiriarhale vacante sau nou-`nfiin]ate, din ]ar\ [i din afara grani]elor Romniei a Noul Mitropolit al Moldovei [i Bucovinei, ~nalt Preasfin]itul Teofan, a fost `ntronizat pe 8 iunie `n Catedrala mitropolitan\ din Ia[i, de c\tre Preafericitul P\rinte Daniel a Episcopia Romanului a marcat 600 de ani de la atestarea documentar\ a Evenimentul central al manifest\rilor religioase desf\[urate cu prilejul ocrotitorului Capitalei a fost sfin]irea Catedralei patriarhale, cu ocazia `mplinirii a 350 de ani de la zidirea sfntului l\ca[ a Patriarhul Moscovei [i al ~ntregii Rusii, PF Alexei al II-lea, a trecut la cele ve[nice, la vrsta de 79 de ani a
Pe tot cuprinsul Patriarhiei Rom=ne, `n anul 2008 s-au organizat manifest\ri [i ac]iuni care au subliniat importan]a cultural-religioas\ a Sfintei Scripturi [i a Sfintei Liturghii, la nivel central [i local (media, publicistice [i editorialistice, conferin]e, `ntruniri [i simpozioane pastorale [i teologice, expozi]ii etc.), cu adresabilitate direct\ c\tre tineri. ~n cadrul lucr\rilor Sfntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne, `ntrunit `n [edin]\ de lucru la Re[edin]a patriarhal\ din Bucure[ti, `n perioada 5-7 martie, s-a hot\rt: proclamarea anului 2008 ca An jubiliar al Sfintei Scripturi [i al Sfintei Liturghii. Astfel, potrivit hot\rrii [edin]ei sinodale, pe `ntreg cuprinsul Patriarhiei Romne au avut loc evenimente religios-culturale care au marcat acest an festiv [i s-au intensificat de asemenea traducerea operelor Sfin]ilor P\rin]i ai Bisericii, greci [i latini, precum [i publicarea acestora `ntr-o serie nou\, intitulat\ P\rin]i [i scriitori biserice[ti. Opere complete, de c\tre o comisie de traduc\tori condus\ de acad. prof. univ. dr. Emilian Popescu. Evenimentul central al acestor ac]iuni a avut loc `n Arhiepiscopia Trgovi[tei, `n ziua de 10 iulie, cnd la Catedrala arhiepiscopal\ din Trgovi[te, a avut loc lansarea edi]iei jubiliare a Liturghierului lui Macarie, prima carte tip\rit\ pe teritoriul romnesc. Evenimentul ce a avut loc dup\ Sfnta Liturghie arhiereasc\, oficiat\ de 20 de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Romne, `n prezen]a PF P\rinte Patriarh Daniel, a adunat `n catedrala aflat\ `n centrul ora[ului mii de credincio[i, precum [i foarte mul]i reprezentan]i ai vie]ii culturale [i politice din Romnia. Cu acest prilej, pentru suflarea trgovi[tean\ a fost o dubl\ s\rb\toare, pentru c\ `ntist\t\torul eparhiei a primit rangul de mitropolit onorific ad personam.

Primul pelerinaj de Florii `n Bucure[ti, dup\ [ase decenii


19 aprilie: ~n primul an de patriarhat, Preafericitul P\rinte Daniel a inaugurat [i `n Bucure[ti tradi]ia pelerinajului cu scop misionar, educativ, dar mai ales duhovnicesc prin aprofundarea [i promovarea valorilor spiritual-religioase ortodoxe autohtone [i universale ale Ortodoxiei `n rndul poporului drept credincios, organiznd primul pelerinaj al clerului [i credincio[ilor din s=mb\ta lui Laz\r. Astfel, pe 19 aprilie 2008, `n Bucure[ti, peste 5.000 de credincio[i [i aproape 200 de preo]i [i diaconi au fost, `mpreun\, pelerini, rememornd drumul pe care Hristos l-a f\cut spre cetatea sfnt\, Ierusalim, cu o s\pt\mn\ `nainte de ~nvierea Sa din mor]i. Acesta a fost primul pelerinaj ortodox de Florii, organizat `n Bucure[ti, dup\ anul 1948. Pelerinajul din smb\ta lui Laz\r este o binecuvntare pentru cetate [i o preg\tire pentru s\rb\toarea ~nvierii. ~n Arhiepiscopia Ia[ilor, pelerinajul de Florii a devenit deja o tradi]ie. 11 mai: La Salva, `n jude]ul Bistri]a-N\s\ud, `n prezen]a a 14 ierarhi, `n cadrul unei ceremonii solemne, s-a proclamat canonizarea Sfin]ilor Martiri [i M\rturisitori n\s\udeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra [i Vasile din Telciu. Ziua proclam\rii canoniz\rii acestora a coincis cu `mplinirea a 245 de ani de la revolta n\s\udenilor, condus\ de T\nase Todoran. Canonizarea celor patru martiri a fost hot\rt\ `n [edin]a Sfntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne, din 22-24 octombrie 2007, cu ziua de pomenire 12 noiembrie. 5 iunie: De s\rb\toarea ~n\l]\rii Domnului, la M\n\stirea Neam] s-a f\cut proclamarea canoniz\rii a nou\ cuvio[i care au tr\it `n sfin]enie, pe meleagurile Neam]ului. Proclamarea sfin]ilor canoniza]i `n [edin]a Sfntului Sinod din luna martie s-a f\cut de un sobor de 19 ierarhi [i aproape 70 de preo]i [i diaconi, condus de Preafericitul P\rinte Daniel. Sfin]ii canoniza]i de Biserica Ortodox\ Romn\ sunt: Cuvio[ii Simeon [i Amfilohie de la Png\ra]i, a c\ror zi de pr\znuire este 7 septembrie, Sfntul Cuvios Chiriac de la Tazl\u, a c\rui zi de pomenire este 9 septembrie, Sfin]ii Cuvio[i Iosif [i Chiriac de la Bisericani, a c\ror zi de pr\znuire este 1 octombrie, Sfin]ii Cuvio[i Rafael [i Partenie de la Agapia Veche, care au zi de pr\znuire pe 21 iulie, Sfntul Cuvios Iosif de la V\ratic, cu zi de pr\znuire pe 16

Evenimentul central al Anului Sfintei Scripturi [i al Sfintei Liturghii a fost lansarea edi]iei jubiliare a Liturghierului lui Macarie la Trgovi[te
ne, a lansat un apel `n favoarea p\str\rii religiei `n `nv\]\mntul liceal. Patriarhul a ar\tat la acel moment c\ prezen]a disciplinei Religie `n sistemul de `nv\]\mnt public nu reprezint\ o inova]ie sau un model romnesc, ci un act de dreptate, bazat pe cultura romneasc\ european\, [i o necesitate permanent\ `n procesul nobil de formare moral-social\ a elevilor. Campania a fost sus]inut\ mediatic de c\tre Centrul de Pres\ BASILICA al Patriarhiei Romne prin Radio TRINITAS, Televiziunea TRINITAS TV, cotidianul Ziarul Lumina [i s\pt\mnalul Lumina de Duminic\. ~n cadrul acestei ac]iuni au fost `nregistrate cteva mii de mesaje de sus]inere a campaniei Patriarhiei Romne, att telefonic, ct [i prin internet. Strngerea semn\turilor pentru p\strarea religiei `n `nv\]\mntul preuniversitar a continuat pn\ `n momentul adopt\rii noului proiect al Legii `nv\]\mntului preuniversitar. Sectorul Teologic-educa]ional al Patriarhiei Romne a centralizat mesajele primite de la eparhii, care au sus]inut men]inerea disciplinei Religie `n planul-cadru pentru `nv\]\mntul preuniversitar. La finalul campaniei, toate mesajele `nregistrate au fost `naintate Ministerului Educa]iei, Cercet\rii [i Tineretului, precum [i comisiilor de `nv\]\mnt ale celor dou\ Camere ale Parlamentului, care au dezb\tut proiectele de lege privind educa]ia.

Pelerinajul de Florii din Bucure[tia adunat 5.000 de credincio[i [i 200 de preo]i [i diaconi
tivate `n Mitropolia Basarabiei: Arhiepiscopia Chi[in\ului, Episcopia de B\l]i, Episcopia Basarabiei de Sud, Episcopia Ortodox\ a Dub\sarilor [i a toat\ Transnistria. La acestea se adaug\ `nfiin]area Reprezentan]ei Patriarhiei Romne pe lng\ institu]iile europene (Bruxelles), precum [i `nscrierea acesteia `n Statut, `mpreun\ cu Reprezentan]a de la Locurile Sfinte (A[ez\mintele Romne[ti de la Ierusalim, Iordan [i Ierihon) [i Reprezentan]a de la Sofia (Parohia Ortodox\ Romn\), dar [i `nscrierea `n Statut a A[ez\mintelor Romne[ti din Sfntul Munte Athos (Prodromu, Lacu etc.), a Comunit\]ii Ortodoxe Romne din Turcia, ct [i a altor comunit\]i ortodoxe romne din afara grani]elor Romniei. De asemenea, anul acesta s-au ales ierarhi pentru ocuparea scaunelor chiriarhale vacante (patru) sau nou-`nfiin]ate, din ]ar\ [i din afara grani]elor Romniei (cinci), precum [i alegerea unui episcop-vicar. Astfel, au fost ale[i, hirotoni]i, unde a fost cazul, [i `ntroniza]i urm\torii 10 ierarhi: IPS Teofan - ca Mitropolit al Moldovei [i Bucovinei [i Arhiepiscop al Ia[ilor; IPS Irineu - ca Mitropolit al Olteniei [i Arhiepiscop al Craiovei; PS Visarion - ca Episcop al Tulcii; PS Petroniu - ca Episcop al S\lajului; PS Sebastian - ca Episcop al Slatinei;
CM YK

Noi eparhii [i chiriarhi `n BOR


~n anul 2008 Sfntul Sinod a aprobat noi structuri canonice [i organizatorice biserice[ti prin `nfiin]area a patru noi eparhii. Una `n ]ar\ - Episcopia S\lajului - [i trei `n afara grani]elor ]\rii - Episcopia Ortodox\ Romn\ a Spaniei [i Portugaliei, Episcopia Ortodox\ Romn\ a Europei de Nord [i Episcopia Ortodox\ Romn\ a Australiei [i Noii Zeelande. S-a hot\rt [i `nscrierea `n Statutul pentru organizarea [i func]ionarea Bisericii Ortodoxe Romne a dou\ noi parohii ortodoxe romne `n Japonia (Tokyo [i Osaka), a patru eparhii reac-

PS Siluan - ca Episcop ortodox romn al Italiei; PS Timotei - ca Episcop ortodox romn al Spaniei [i Portugaliei; PS Macarie - ca Episcop ortodox romn al Europei de Nord; PS Mihail - ca Episcop ortodox romn al Australiei [i Noii Zeelande; PS Andrei F\g\r\[anul - ca Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului.
3 februarie: Patriarhia Romn\ a lansat campania Nu vrem liceu f\r\ Dumnezeu!, pentru p\strarea orei de religie `n planurile-cadru ale `nv\]\mntului liceal, ca parte a trunchiului comun (140.000 de adeziuni). Astfel, PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Rom-

CM YK

2008

Retrospectiv\

[i al Sfintei Liturghii

IPS Teofan a fost `ntronizat Mitropolit al Moldovei [i Bucovinei `n Catedrala mitropolitan\ din Ia[i
august, [i Sfntul Cuvios Ioan de la R[ca [i Secu, care este pr\znuit pe 30 august. Dup\ ceremonia solemn\, la fiecare dintre m\n\stirile unde au vie]uit cei nou\ sfin]i nem]eni s-au organizat, `n zilele lor de pomenire, ceremonii de proclamare local\ a sfin]eniei acestora.
8 iunie: Noul Mitropolit al Moldovei [i Bucovinei a fost `ntronizat `n Catedrala mitropolitan\ din Ia[i. Ceremonia de `ntronizare a ~nalt Preasfin]itului P\rinte Teofan a avut loc dup\ Sfnta Liturghie [i a fost oficiat\ de Preafericitul P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne. P\rintele Patriarh a `nmnat noului Mitropolit de la Ia[i `nsemnele mitropolitane, iar delegatul s\u, IPS Mitropolit Lauren]iu, l-a a[ezat `n tronul mitropolitan. La evenimentul religios din capitala Moldovei au participat 32 de arhierei, pre[edintele Romniei, Traian B\sescu, [i alte autorit\]i centrale, dar [i locale, precum [i mii de credincio[i. IPS Teofan, Mitropolitul Olteniei, a fost ales `n scaunul de Arhiepiscop al Ia[ilor [i Mitropolit al Moldovei [i Bucovinei, `n cadrul [edin]ei Sfntului Sinod din 5 martie, dup\ dou\ tururi de scrutin, cu 32 de voturi. 24 iulie: La Re[edin]a patriarhal\ din Bucure[ti a avut loc semnarea Protocolului privind parteneriatul de asisten]\ medical\ [i spiritual\ `ntre Patriarhia Romn\ [i Ministerul S\n\t\]ii Publice. Protocolul a fost semnat de PF P\rinte Patriarh Daniel [i Eugen Nicol\escu, ministrul de atunci al s\n\t\]ii publice. Protocolul are ca scop reglementarea ac]iunilor de cooperare (proiecte, programe etc.) `ntre cele dou\ institu]ii `n

Procesiunea Calea Sfin]ilor s-a desf\[urat `n jurul Catedralei din Ia[i, pe `nserate
fost purtat\ pe str\zile din Ia[i care `nconjoar\ zona mitropolitan\, pn\ la Biserica Sfntul Nicolae - Domnesc, unde s-a `ntlnit cu moa[tele Sfntului Ierarh Nifon, patriarhul Constantinopolului. La tradi]ionalul pelerinaj pe Calea Sfin]ilor au participat opt ierarhi, peste 100 de preo]i, maici de la m\n\stirile moldave, iar pe parcursul pelerinajului, num\rul credincio[ilor a ajuns la aproximativ 4.000. Pe 14 octombrie, zeci de mii de credincio[i din toat\ ]ara au participat la Sfnta Liturghie arhiereasc\ prilejuit\ de s\rb\torirea hramului Catedralei mitropolitane din Ia[i [i de pelerinajul care a avut loc la moa[tele Sfintei Parascheva [i ale Sfntului Ierarh Nifon, patriarhul Constantinopolului. Slujba Sfintei Liturghii a fost oficiat\ pe scena special amenajat\ `n fa]a Catedralei mitropolitane de 13 ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Romne, al\turi de un impresionant sobor de preo]i, format din stare]i din m\n\stirile Arhiepiscopiei Ia[ilor, profesori de la Facultatea de Teologie Ortodox\ Dumitru St\niloae din Ia[i. Aceast\ s\rb\toare a `ncununat astfel manifest\rile prilejuite de `mplinirea a 600 de ani de la atestarea documentar\ a ora[ului celor [apte coline. 28 octombrie: Centrul 26-2 manifest\rilor religioase desf\[urate cu prilejul ocrotitorului Capitalei a fost sfin]irea Catedralei patriarhale, cu ocazia `mplinirii a 350 de ani de la zidirea sfntului l\ca[. Un moment impresionant, de `nalt\ tr\ire duhovniceasc\, `n cadrul manifest\rilor dedicate Sfntului Dimitrie, l-a constituit procesiunea de pe 23 octombrie, Calea Sfin]ilor, `n cadrul c\reia moa[tele Sfntului Apostol Pavel aduse din Grecia de o delega]ie condus\ de ~nalt Preasfin]itul Panteleimon de Veria, Nausa [i Kampania s-au `ntlnit la baza Colinei Patriarhiei cu pelerinii ce `nso]eau moa[tele Sfntului Cuvios Dimitrie cel Nou [i ale Sfin]ilor ~mp\ra]i Constantin [i Elena, aduse de la Biserica Sfntul Spiridon - Nou, unde au stat pe toat\ perioada lucr\rilor de consolidare [i `nfrumuse]are a Catedralei patriarhale. Procesiunea [i-a continuat mai apoi drumul pn\ la Catedrala patriarhal\ unde P\rintele Patriarh Daniel a primit moa[tele Sfntului Apostol Pavel, aduse de IPS Panteleimon, pe scena special amenajat\ pe esplanada de lng\ Catedrala patriarhal\. Cu acest prilej, sa s\vr[it o slujb\ de mul]umire, la finalul c\reia P\rintele Patriarh a ar\tat c\ procesiunea Calea Sfin]ilor simbolizeaz\ calea vie]ii sfinte, via]\ de rug\ciune [i fapte bune. Prima zi a s\rb\torilor prilejuite de hramul Bucure[tilor s-a `ncheiat cu Simpozionul Sfntul Apostol Pavel, autor de scrieri biblice citite `n Sfnta Liturghie. Preasfin]itul Ghattas Hazim, `n amintirea primei slujbe de sfin]ire a catedralei, s\vr[ite `n urm\ cu 350 de ani, `n 1658, la care a participat [i patriarhul Macarie al Antiohiei. La Sfnta Liturghie, s\vr[it\ pe esplanada de lng\ catedral\, a avut loc [i proclamarea solemn\ a canoniz\rii Sfntului Ierarh Iachint de Vicina, primul mitropolit al }\rii Romne[ti, a Sfntului Cuvios Dionisie Exiguul (cel Smerit), p\rintele erei cre[tine, [i a domnitorului }\rii Romne[ti, Sfntul Neagoe Basarab (15121521), om de cultur\ isihast\ [i prin] al p\cii. La s\rb\toarea `nchinat\ Sfntului Dimitrie, Izvortorul de Mir, au participat aproximativ 15.000 de credincio[i.
26 octombrie: A treia proclamare de sfin]i de anul acesta s-a petrecut cu ocazia hramului [i a resfin]irii Catedralei patriarhale, pe 26 octombrie. De data aceasta au fost prezen]i 33 de ierarhi. ~n cadrul Sfintei Liturghii, s\vr[ite pe scena amplasat\ `n curtea catedralei, s-a f\cut proclamarea solemn\ a canoniz\rii Sfntului Ierarh Iachint de Vicina, primul mitropolit al }\rii Romne[ti, cu ziua de pr\znuire 28 octombrie, a Sfntului Cuvios Dionisie Exiguul (cel Smerit), p\rintele erei cre[tine [i al dreptului bisericesc, pomenit la 1 septembrie, [i a domnitorului }\rii Romne[ti, Sfntul Neagoe Basarab (1512-1521), om de cultur\ isihast\ [i prin] al p\cii, pe care-l cinstim `n ziua de 26 septembrie.

domeniul asisten]ei medicale integrate cu domeniul asisten]ei sociale [i spirituale pentru prevenirea [i combaterea practicilor care d\uneaz\ s\n\t\]ii.
30 septembrie: Biserica Ortodox\ Romn\ a aniversat pe 30 septembrie un an de la `ntronizarea celui de-al [aselea Patriarh al Bisericii noastre - a Preafericitului P\rinte Daniel. Cu acest prilej, Preafericirea Sa a sfin]it, al\turi de un sobor de ierarhi [i preo]i, noul paraclis din Re[edin]a patriarhal\, cu hramurile Sfntul Ierarh Grigorie Lumin\torul, Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul [i Sfntul Cuvios Daniil Sihastrul. Sfin]irea noului paraclis [i slujba Sfintei Liturghii au fost urmate de o slujb\ de mul]umire adus\ lui Dumnezeu pentru binefacerile rev\rsate asupra Bisericii Ortodoxe Romne `n primul an de slujire `n demnitatea de patriarh. ~n cadrul momentului festiv care a urmat, P\rintele Patriarh a primit felicit\ri din partea pre[edintelui Traian B\sescu [i din partea altor personalit\]i ale vie]ii politice [i culturale din Romnia.

manului, una dintre cele mai vechi eparhii romne[ti. ~n luna octombrie, la Roman, au poposit, aduse de la Craiova, moa[tele Sfntului Nifon, patriarhul Constantinopolului. Manifest\rile aniversare au fost `ncununate de Sfnta Liturghie solemn\, oficiat\ de un sobor de 12 ierarhi, al\turi de zeci de preo]i din toat\ eparhia, dar [i din Arhiepiscopia Ia[ilor, l=ng\ Catedrala episcopal\ Sf=nta Parascheva de la Roman, pe data de 12 octombrie. La eveniment au participat mii de credincio[i din toat\ Episcopia Romanului [i nu numai, autorit\]i locale [i centrale, iar pre[edintele Traian B\sescu [i fostul premier C\lin Popescu T\riceanu au transmis mesaje de felicitare.

Pelerinii, cel mai frumos dar pe care Sf=nta Parascheva l-a f\cut Ia[ului de ziua lui
14 octombrie: S\rb\toarea Sfintei Cuvioase Parascheva a adus, ca `n fiecare toamn\, `n capitala Moldovei, sute de mii de `nchin\tori din ]ar\ [i de peste hotare. Sfnta Liturghie solemn\ de pe 14 octombrie, oficiat\ de un sobor de arhierei din Biserica noastr\, a avut loc afar\, `n fa]a catedralei, pe o scen\ imens\. De asemenea, tradi]ionalul pelerinaj pe Calea Sfin]ilor s-a desf\[urat pe `nserate, astfel c\ Ia[ul a fost `n seara zilei de duminic\, 12 octombrie, o mare de lumini, atmosfera [i tr\irea fiind asem\n\toare, dup\ cum m\rturisea un pelerin, cu cele din noaptea de ~nviere. ~n cadrul acestui pelerinaj care a deschis evenimentele dedicate ocrotitoarei Moldovei, racla cu moa[tele Sfintei Parascheva a

12 octombrie: Episcopia Romanului a marcat 600 de ani de la atestarea documentar\. Cu acest prilej, au fost organizate, sub genericul Episcopia Romanului - 600 de ani; continuitate [i unicitate, ample manifest\ri culturalreligioase, `n perioada 28 septembrie - 14 octombrie. ~n acest r\stimp, simpozioane, conferin]e, lans\ri de carte, expozi]ii, emisiuni de medalii [i plachete comemorative, CD-uri [i albume au evocat `n con[tiin]a contemporanilor evenimentele care au marcat cele [ase secole de continuitate [i unicitate a Episcopiei Ro

Resfin]irea Catedralei patriarhale


Evenimentele au continuat `n ajunul s\rb\toririi Sfntului Mare Mucenic Dimitrie, Izvor=torul de Mir cu inaugurarea Centrului de pelerinaj Sfntul Apostol Pavel din Pia]a Unirii, iar mai apoi `n ziua de duminic\, 26 octombrie, a avut loc slujba de resfin]ire a Catedralei patriarhale, care a fost s\vr[it\ de c\tre Preafericitul P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne, al\turi de 33 de ierarhi, membri ai Sfntului Sinod, precum [i de delegatul Patriarhiei Antiohiei,

Noua edi]ie sinodal\ a Sfintei Scripturi


28 octombrie: Mar]i, ultima zi a evenimentelor religiosculturale din cadrul pr\znuirii

CM YK

10

2008

Retrospectiv\

Canonizarea celor nou\ sfin]i nem]eni a fost proclamat\ la hramul M\n\stirii Neam]

Catedrala patriarhal\ a fost sfin]it\ dup\ 350 de ani


Sfin]ilor ocrotitori ai Bucure[tilor, s-a desf\[urat [edin]a solemn\ a Sfntului Sinod: Bilan]ul Anului 2008 Anul Sfintei Scripturi [i al Sfintei Liturghii sub aspect religios-duhovnicesc, cultural-editorialistic [i mediatic, `n cuprinsul eparhiilor din Patriarhia Romn\, desf\[urat\ `n Aula Magna Teoctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei, precum [i vernisarea expozi]iei jubiliare Biblia [i Liturghia. Cu acest prilej, au avut loc [i cteva lans\ri editoriale `n Sala Europa Christiana a Palatului Patriarhiei: Noua edi]ie sinodal\ a Sfintei Scripturi; Edi]ia jubiliar\ a Liturghierului; Albumul Manuscrise din Biblioteca Sfntului Sinod [i Albumul Colina Bucuriei. {edin]a solemn\ a Sfntului Sinod a fost urmat\ de expozi]ia jubiliar\ Biblia [i Liturghia, care a adunat peste 200 de titluri tip\rite la Institutul Biblic al Patriarhiei Romne timp de 500 de ani. Aceasta a cuprins materiale cu Sfnta Scriptur\ [i Sfnta Liturghie, realizate de-a lungul timpului. {i la Academia Romn\ s-a s\rb\torit `mplinirea a 500 de ani de la apari]ia primei c\r]i `n }ara Romneasc\ - Liturghierul slavon tip\rit de ieromonahul Macarie, la 10 noiembrie 1508.
30 noiembrie: Anul acesta, la sfr[itul lunii noiembrie [i `nceputul lunii decembrie, preo]ii [i credincio-

Procesiunea Calea sfin]ilor

[ii din Transilvania [i Banat au primit vizita pastoral\ a Patriarhului Daniel. Cu acest prilej, ierarhii, preo]ii [i mii de credincio[i din Arhiepiscopiile Sibiului [i Alba Iuliei [i-au `ntmpinat cu bucurie Patriarhul. ~n cadrul acestei vizite, duminic\, 30 noiembrie, cu ocazia s\rb\torii Sfntul Apostol Andrei, Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel, `mpreun\ cu al]i ierarhi, a resfin]it Catedrala arhiepiscopal\ cu hramurile Sfnta Treime [i Sfin]ii Arhangheli Mihail [i Gavriil. ~n cadrul vizitei pastorale desf\[urate `n perioada 5-6 decembrie, `n Episcopia Aradului, Ienopolei, H\lmagiului [i Hunedoarei, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne, al\turi de un sobor de ierarhi ai Bisericii noastre, a sfin]it, pe 6 decembrie, prima Catedral\ episcopal\ ortodox\ din Romnia finalizat\ `n mileniul al treilea, biserica cu hramurile Sfnta Treime [i Sfntul Nicolae din Arad. ~n timpul aceleia[i vizite pastorale, ~ntist\t\torul Bisericii noastre a fost distins cu titlul de Doctor Honoris Causa de c\tre universit\]ile Aurel Vlaicu [i Vasile Goldi[ din Arad.
2 decembrie: S-au `mplinit zece ani de cnd arhimandritul Cleopa Ilie s-a mutat, la Domnul. Cu acest prilej la M\n\stirea Sih\stria, ~nalt Preasfin]itul Teo-

fan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei, a s\vr[it o slujb\ de pomenire la morm=ntul marilor duhovnici ai m\n\stirii, p\rintele Cleopa [i p\rintele Paisie Olaru. De asemenea, pe 29 noiembrie, la M\n\stirea Sih\stria, a avut loc slujba Parastasului pentru p\rintele Cleopa, p\rintele Ioanichie [i p\rintele Paisie Olaru, s\vr[it\ de PS Calinic Boto[\neanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ia[ilor, `nconjurat de un sobor de preo]i [i diaconi. La slujba de pomenire a participat [i arhimandritul Timotei Aioanei, eclesiarh al Catedralei patriarhale [i exarh cultural al Arhiepiscopiei Bucure[tilor, care a transmis [i mesajul Preafericitului P\rinte Patriarh.
3 decembrie: Anul acesta, `ntreaga noastr\ Biseric\ s-a rugat `n luna octombrie pentru marele teolog romn p\rintele Dumitru St\niloae de la a c\rui mutare la Domnul s-au `mplinit 15 ani. Spre pomenirea celui ce i-a fost dasc\l apropiat, Patriarhul Rom=niei a s\vr[it (3 decembrie) la M\n\stirea Cernica parastasul de 15 ani de la trecerea la Domnul a p\rintelui Dumitru St\niloae, `mpreun\ cu un sobor de preo]i [i diaconi, la care au mai participat preo]i, teologi, studen]i [i credincio[i care l-au cunoscut [i l-au iubit pe cel mai mare teolog al secolului al XX-lea. P\rinte-

La serb\rile Sf=ntului Dimitrie cel Nou au participat 15.000 de credincio[i


le St\niloae r\mne ve[nic un teolog al iubirii Preasfintei Treimi, un prieten fidel al Sfin]ilor P\rin]i ai Bisericii [i un `nnoitor al teologiei ortodoxe, pe baza tradi]iei din trecut [i a crea]iei intelectuale [i duhovnice[ti din prezent, l-a evocat Patriarhul Daniel pe marele teolog romn.
5 decembrie: Patriarhul Moscovei [i al ~ntregii Rusii, PF Alexei al II-lea, a trecut la cele ve[nice, la vrsta de 79 de ani. Mii de credincio[i ru[i s-au perindat pe la sicriul cu trupul s\u pentru a-i aduce un ultim omagiu. La funeraliile vrednicului de pomenire Patriarhul Alexei al II-lea al Moscovei [i al ~ntre-

gii Rusii, care au avut loc la Moscova, mar]i, 9 decembrie 2008, a participat [i Preafericitul P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne, [i ~nalt Preasfin]itul P\rinte Mitropolit Teofan al Moldovei [i Bucovinei. Patriarhul Alexei al II-lea a fost cel de-al XVI-lea patriarh al Bisericii Ortodoxe Ruse.

CM YK

Arhiva 2009

Evenimentele biserice[ti ale anului 2009


Anul 2009, serbat `n Biserica Ortodox\ Rom=n\ ca An comemorativ-omagial al Sfntului Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei [i al Sfin]ilor Capadocieni, a fost unul plin de evenimente, dintre care unele chiar cu `nsemn\tate istoric\. Amintim doar ridicarea la rang de arhiepiscopie a [ase episcopii, dar [i `nfiin]area unei episcopii noi. Pe lng\ vizitele din ]ar\, Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel a `ntreprins trei vizite externe, una la Patriarhia Ecumenic\ [i Capadocia, alta `n Austria [i ultima `n Fran]a. Tot `n acest an s-au rememorat [i evenimente mai vechi: 10 ani de la vizita papei Ioan Paul al II-lea `n Romnia, 150 de la Unirea Principatelor Romne, 70 de ani de la trecerea la Domnul a primului patriarh al BOR, Miron Cristea, 20 de la moartea p\rintelui Nicolae Steinhardt [i 650 de la p\[irea `n via]a cea fericit\ a Sfntului Grigorie Palama. Tot `n acest an s-a sfin]it biserica din incinta Palatului Cotroceni [i s-a s\v=r[it acolo Sf=nta Liturghie, dup\ 60 de ani de `ntrerupere. ~n 2009 s-au `mplinit [i 50 de ani de la nedreptul Decret nr. 410/1959 promulgat `mpotriva m\n\stirilor. Dintre evenimentele triste ale anului 2009 amintim plecarea dintre noi a PS Ioachim Mare[ al Hu[ilor, a PS Damaschin Coravu al Sloboziei [i C\l\ra[ilor [i a p\rintelui arhimandrit Teofil P\r\ian, de la M\n\stirea S=mb\ta. V\ prezent\m `n cele ce urmeaz\ o sintez\ a celor mai importante evenimente biserice[ti, na]ionale [i interna]ionale, surprinse de publica]iile Lumina, pe parcursul anului 2009.

Ianuarie: Sper\m `ntr-o cooperare fr\]easc\, folositoare Bisericilor noastre surori


z 01 ianuarie: Anul 2009 a `nceput cu slujba de la miezul nop]ii s\v=r[it\ `n toate bisericile Patriarhiei Romne. La Catedrala patriarhal\, Preafericitul P\rinte Daniel a s\vr[it slujba Acatistului Mntuitorului Hristos. z 02 ianuarie: La finalul Sfintei Liturghii, din Catedrala patriarhal\, s-a citit hot\rrea Sfntului Siond privind decretarea anului 2009 ca An comemorativ-omagial al Sfntului Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, [i al Sfin]ilor Capadocieni, `n prezen]a PF Daniel. z 16-17 ianuarie: La `mplinirea a 450 de ani de atestare documentar\ a parohiei Sfntul Cuvios Antonie cel Mare - Curtea Veche, din Bucure[ti, `n prezen]a Preafericitului P\rinte Daniel, s-a lansat un album aniversar. z 18 ianuarie: La finalul predicii Duminicii a XXIX-a dup\ Rusalii, P\rintele Patriarh a evocat figura marelui teolog francez Olivier Clment ( 15 ianuarie), dar [i a poetului Grigore Vieru ( 18 ianuarie), pleca]i la Domnul `n acea s\pt\m=n\. z 19 ianuarie: ~n cadrul S\pt\mnii de rug\ciune pentru unitatea cre[tin\, dup\ slujba Vecerniei, la Catedrala patriarhal\, reprezentan]ii Bisericii Catolice, Armene [i ai altor confesiuni cre[tine au adresat cte un mesaj. ~n cuvntul s\u, ~ntist\t\torul Bisericii noastre a spus c\ dragostea, caritatea, filantropia, lucrarea social\ sau diaconal\ a Bisericii convinge mai mult dect progresul teologic. z 21 ianuarie: Permanen]a CNB (a Consiliului Na]ional Bisericesc) a dezb\tut planul de amenaj\ri exterioare pentru Catedrala Mntuirii Neamului, prezentndu-se mai multe solu]ii. z 23 ianuarie: La 150 de ani de la Unirea Principatelor Romne, Patriarhia Romn\ a marcat evenimentul printr-un Te Deum [i o depunere de coroane de flori la statuia domnitorului Alexandru

Proclamarea Anului comemorativomagial al Sfntului Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, [i al Sfin]ilor Capadocieni
Ioan Cuza. ~n Palatul Patriarhiei, au ]inut discursuri domnul Traian B\sescu, pre[edintele Romniei, Preafericitul P\rinte Daniel, Patriarhul BOR, [i domnul academician Dan Berindei, vicepre[edintele Academiei Romne. z 24 ianuarie: Unirea a fost serbat\ [i la Ia[i, `n Pia]a Unirii, unde mii de romni au audiat mesajul Patriarhului Romniei, citit de IPS Mitropolit Teofan, au dansat Hora Unirii, s-au rugat la slujba de pomenire de la mormntul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, din Biserica Sf. Trei Ierarhi, ori au mul]umit lui Dumnezeu la slujba de Te Deum oficiat\ la statuia acestuia. z 28 ianuarie: Noul Patriarh al Moscovei [i al ~ntregii Rusii, IPS Kiril, Mitropolit de Smolensk [i Kaliningrad, a primit o telegram\ de felicitare din partea Patriarhului Romniei: Sper\m `ntr-o cooperare fr\]easc\, folositoare Bisericilor noastre surori [i Ortodoxiei, `n general, a spus ~ntist\torul BOR, care a delegat la festivit\]ile de `ntronizare, din 1 februarie, pe IPS P\rinte Mitropolit Lauren]iu al Ardealului, IPS P\rinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Trgovi[tei [i Exarh Patriarhal, IPS P\rinte Arhiepiscop Casian al Dun\rii de Jos [i protos. Veniamin Goreanu. z

CM YK

Februarie: Anul 2008 a fost `ncununat cu roade bogate


z 01 februarie: Este `ntronizat noul Patriarh al Moscovei [i ~ntregii Rusii, PF Kiril. 07 februarie: Arhiepiscopia Ortodox\ Romn\ din cele dou\ Americi a organizat un simpozion de spiritualitate romneasc\ cu tema P\rin]ii Capadocieni. Teologie [i spiritualitate pentru secolul al XXI-lea, la care au participat istorici [i profesori de la institu]iile universitare de studii teologice din cele dou\ Americi. Simpozionul s-a ]inut la Universitatea Concordia din Montreal. z 09 februarie: Excelen]a Sa, domnul Mario Cospito, Am basadorul Republicii Italia `n Romnia, a fost primit `n audien]\ de PF P\ rin te Daniel, care i-a adus cuno[tin]\ de faptul c\ `ntre preocup\rile BOR se `nscrie [i grija fa]\ de credincio[ii ortodoc[i ro mni din str\in\tate [i integrarea lor `n societ\]ile `n care tr\iesc. z 13 februarie: PF Kiril, noul Patriarh al Moscovei [i al `ntregii Rusii, a transmis

Patriarhului Romniei un mesaj de mul]umire, ca r\spuns la scrisoarea de felicitare adresat\ de ~nt=ist\t\torul Bisericii noastre: Lund asupra noastr\ greutatea crucii slujirii patriarhale, avem nevoie `n mod deosebit de sus]inerea fr\]easc\ a Preafericirii Voastre. z 23 februarie: Consiliul Na]ional Bisericesc `ntrunit `n [edin]\ de lucru, la Re[edin]a patriarhal\, a analizat `ntreaga activitate intern\ [i extern\ bisericeasc\ pe anul 2008 sub toate aspectele. Observ\m c\ activitatea Bisericii Ortodoxe Romne `n anul 2008 a fost `ncununat\ de roade bogate, a subliniat Patriarhul Romniei. {edin]a anual\ de lucru a Adun\rii Na]ionale Biserice[ti (ANB) a examinat [i a aprobat Raportul general anual al Consiliului Na]ional Bisericesc asupra activit\]ii Bisericii Ortodoxe Romne `n anul 2008, a doua zi, 24 februarie. z 25-26 februarie: Sfntul Sinod, `ntrunit `n [edin]\ de lucru, a hot\rt, `n leg\tur\

cu pa[apoartele biometrice, s\ intervin\ pe lng\ institu]iile Statului romn (Pre[edin]ie, Parlament, Guvern), cu solicitarea de modificare [i completare a legisla]iei `n vigoare prin extinderea prevederilor referitoare la cazuri de urgen]\ (pa[aport temporar) [i la cazuri cnd, din motive de con[tiin]\ sau religioase, persoana nu dore[te pa[aport electronic care include date biometrice. Printre alte hot\rri luate, amintim: organizarea unui Congres Interna]ional dedicat Sfntului Vasile cel Mare [i celorlal]i P\rin]i Capadocieni, `n perioada 1-4 noiembrie 2009; instituirea Duminicii p\rin]ilor [i copiilor, `n prima duminic\ dup\ 1 iunie; instituirea Duminicii migran]ilor romni `n prima duminic\ dup\ 15 august; schimbarea titulaturii Episcopiei Slatinei `n Episcopia Slatinei [i Romana]ilor [i aprobarea criteriilor privind elaborarea manualelor [colare de religie, conform noii metodologii aprobate de Ministerul Educa]iei, Cercet\rii [i Inov\rii, `n acord cu cerin]ele Comisiei Patriarhiei Romne. z

Martie: Preot pentru romnii din Siria


z 02 martie: Luna martie a debutat cu `nceputul Postul ~nvierii Domnului. P\rintele Teofil P\r\ian, de la M\n\stirea Brncoveanu - Smb\ta de Sus, `mplinea 80 de ani. z 04 martie: Preafericitul P\rinte Daniel a `mplinit 19 ani de la hirotonirea `ntru arhiereu, din 4 Slujba Canonului Mare martie 1990, la Duminica Ortodoxiei, `n Catedrala mitropolitan\ din Timi[oara, dup\ alegerea Preafericirii Sale ca Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Timi[oarei, cu titlul Lugojanul, la 1 martie 1990. Cu acest prilej, `n Duminica Ortodoxiei de anul acesta, Patriarhul Daniel a rostit o rug\ciune de mul]umire. z 06 martie: La `mplinire a 70 de ani de la trecerea la Domnul, `n 6 martie 1939, a primului patriarh al BOR, Miron Cristea, Preafericitul Daniel a s\vr[it, `n Catedrala patriarhal\, o slujb\ de pomenire. Acesta s-a impus, `n istoria }\rii [i a Bisericii noastre, prin trei calit\]i remarcabile: mare lupt\tor pentru libertatea [i demnitatea romnilor transilv\neni [i pentru unitatea poporului romn, bun organizator al vie]ii biserice[ti [i promotor al demnit\]ii Bisericii Ortodoxe Romne pe plan interna]ional, a spus Patriarhul Daniel. z 11 martie: Patriarhia Romn\ `n[tiin]a opinia public\ despre faptul c\ respinge propunerile de dezincriminare a prostitu]iei [i a incestului din proiectul noului cod penal, aflat atunci `n dezbatere parlamentar\. z 12 martie: Excelen]ele Lor Domnul Walid Othman, Ambasador Extraordinar [i Plenipoten]iar al Republicii Arabe Siriene `n Romnia, [i Domnul Mohammed Chebli El-Dib, Ambasadorul Libanului la Bucure[ti, au fost primi]i la Re[edin]a Patriarhal\, de Preafericitul P\rinte Daniel. Acesta a men]ionat demersurile Patriarhiei Romne pe lng\ Preafericitul P\rinte Ignatie IV al Antiohiei, `n vederea `nfiin]\rii unei parohii ortodoxe romne pentru cei aproximativ patru mii de romni din Siria. Peste trei zile, duminic\, 15 martie, P\rintele Patriarh Daniel a hirotonit, pe diac. Gheorghe Costea preot pentru parohia nou `nfiin]at\. z 19 martie: Decanii a 18 facult\]i de teologie ortodox\ din ]ar\ au discutat, la M\n\stirea Brncoveanu - Smb\ta de Sus, despre promovarea unui comportament mai riguros pentru studen]ii teologi, despre situa]ia absolven]ilor specializ\rii Teologie social\ [i despre recomand\rile Ministerului Educa]iei referitoare la num\rul de ore la care poate participa s\pt\mnal un student. z 27 martie: Cei 91 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romnia au fost marca]i, la Catedrala patriarhal\, printr-un Te Deum, precum [i printr-o slujb\ de pomenire pentru f\uritorii Unirii din 1918. z 30 martie: Dup\ 20 de ani de la moartea p\rintelui Nicolae Steinhardt, la M\n\stirea Rohia s-a lansat cartea Primejdia m\rturisirii. Convorbiri de la Rohia, al [aselea volum din Integrala Steinhardt, ce va cuprinde 22 de volume. z

Observ\m c\ activitatea Bisericii Ortodoxe Rom=ne `n anul 2008 a fost `ncununate de roade bogate

CM YK

CM YK

Arhiva 2009
Aprilie: Sfnta Lumin\ de la Ierusalim
z 01 aprilie: Romnii din v\ile Dun\rii, Morava [i Timoc, au primit cu triste]e decizia Ministerului Cultelor al Republicii Serbia de a sista recunoa[terea Protopopiatului ortodox romn al Daciei Ripensis, cu sediul `n localitatea Malaini]a, unde, dup\ 170 de ani, s-a construit prima biseric\ `n care slujbele se s\vr[esc `n limba romn\. z 11 aprilie: Pelerinajul de Florii, din Capital\, a adunat anul acesta sute de clerici [i aproape 10.000 de credincio[i din Protoieriile I, II, III Capital\, Ilfov Nord [i Ilfov Sud. Pornit\ de la M\n\stirea Radu Vod\, cu scurte o priri la Catedrala Sfntul Spiridon - Nou [i Biserica Sfnta Ecaterina, procesiu nea a fost `n tmpinat\ la Catedrala patri arhal\ de Prea feri ci tul P\rinte Daniel. z 18-19 aprilie: Cu prilejul s\rb\torii ~nvierii Domnului, o delega]ie a Patriarhiei Romne, condus\ de PS Varsanufie, a adus Sfnta Lumin\, de la mormntul Mntuitorului din Ierusalim. La `ntoarcere, delega]ia a trimis Sfnta Lumin\ [i celorlalte eparhii din ]ara noastr\. La Catedrala patriarhal\, `n noaptea ~nvierii, peste trei mii de oameni s-au rugat `mpreun\. z 23 aprilie: Biserica Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]\ Dealul Spirii, din Capital\, a fost sfin]it\ de Patriarhul Romniei, de s\rb\toarea Sfntului Gheorghe. z 23-26 aprilie: ~n aceast\ perioad\, Aradul a fost gazda Olimpiadei Na]ionale de Religie pentru Seminarele [i Liceele Teologice Ortodoxe. La concurs au participat 160 de elevi care studiaz\ `n cele 39 Catedralei episcopale din Slobozia. {i la slujba `nmormnt\rii PS Ioachim Mare[ au participat membri ai Sfntului Sinod, `n frunte cu IPS Mitropolit Teofan. Sicriul cu trupul ne`nsufle]it a fost `nmormntat - pe 27 aprilie - `n cripta s\pat\ la demisolul Catedralei ~n\l]area Domnului din Bac\u. z 29 aprilie: Dup\ 650 de ani de la trecerea la Domnul a Sf. Grigorie Palama, moa[tele sale au fost aduse `n Capital\ de o delega]ie a Mitropoliei de Veria, Kampania [i Nausa - Grecia. Poposite la Catedrala patriarhal\ pn\ pe 1 mai, au fost duse `n biserica-pa raclis stu den ]esc Sfntul Gri gorie Pala ma din incinta Universit\]ii Politehnice Bucure[ti, ca `n dup\-amiaza a celeia[i zile s\ plece `n Ar hi e piscopia Dun\rii de Jos, unde au fost a[ezate spre `nchinare pn\ pe 4 mai. z

Sfnta Lumin\ a fost `mp\r]it\ `n noaptea de ~nviere


de licee [i seminare teologice ortodoxe din ]ar\. z 26-27 aprilie: Anul acesta, doi ierarhi ai Bisericii noastre au plecat la Domnul PS Damaschin Coravu, Episcopul Sloboziei [i C\l\ra[ilor (23 aprilie), [i PS Ioachim Mare[, Episcopul Hu[ilor (24 aprilie). Slujba prohodirii PS Damaschin a fost s\vr[it\ `n 26 aprilie - de Preafericitul Daniel, al\turi de al]i 13 ierarhi ai Sfntului Sinod BOR. Acesta a fost `nmormntat `n partea stng\ a pronaosului

Mai: Preafericitul Daniel, `n Capadocia


z 1-3 mai: Moa[tele Sfntului Grigorie Palama, aduse din Grecia, au `ntregit manifest\rile din Arhiepiscopia Dun\rii de Jos, dedicate proclam\rii canoniz\rii Sfntului Ierarh Atanasie Patelarie, patriarhul Constantinopolului, desf\[urat\ duminic\, 3 mai, `n prezen]a PF Patriarh. z 8-9 mai: Dup\ 10 ani de la vizita papei Ioan Paul al II-lea `n Romnia (7-9 mai 1999), Patriarhia Romn\ a organizat, `mpreun\ cu Pre[edin]ia Romniei [i Arhiepiscopia RomanoCatolic\ de Bucure[ti, pe 8 mai, la Palatul Patriarhiei, manifestarea cu tema ~ntlnire `n Lumina ~nvierii. Dup\ expozi]ia cu fotografii din timpul vizitei [i proiectarea filmului documentar Papa `n Romnia, au fost audiate mesajele Sanctit\]ii Sale Papa Benedict al XVI-lea, al domnului Traian B\sescu, pre[edintele Romniei, al ~nalt Preasfin]itului Arhiepiscop [i Mitropolit Ioan Robu, din partea Bisericii Catolice din Romnia, [i al Preafericitului P\rinte Daniel. Evenimentele comemorative s-au `ncheiat, smb\t\, 9 mai, cu parastasul pentru patriarhul Teoctist. z 10 mai: Adunarea general\ extraordinar\ a parohiei Sfin]ii Arhangheli Mihail, Gavriil [i Rafail din Paris (Biserica Romn\ din Paris) a aprobat `n unanimitate trecerea parohiei sub jurisdic]ia BOR. z 14-15 mai: A III-a edi]ie a Simpozionului Dialogul dintre teologie [i filosofie, de la Patriarhia Romn\, a conferen]iat, pe seama subiectului Semnifica]ia universului [i valoarea vie]ii umane - abordare teologic\, filosofic\ [i [tiin]ific\ actual\, al\turi de alte personalit\]i din teologie [i filosofie, [i Patriarhul Romniei. z 21 mai: Cu ocazia hramului Catedralei patriarhale - Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena -, PF Daniel a s\vr[it Sfnta Liturghie `mpreun\ cu un sobor de ierarhi. z 27 mai-2 iunie: Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel a efectuat o vizit\ fr\]easc\ `n Patriarhia Ecumenic\. Dup\ `ntmpinarea de c\tre Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, Patriarhul Daniel a participat la Slujba Vecerniei `n Biserica comunit\]ii ortodoxe romne[ti, Sfnta Parascheva din Istanbul. Joi, 28 mai, la praznicul ~n\l]\rii Domnului, Preafericitul Daniel a oficiat Sfnta Liturghie al\turi de Bartolomeu I, `n Catedrala patriarhal\ Sf. Gheorghe din Constantinopol. Apoi, cei doi `ntist\t\tori au efectuat un pelerinaj `n Capadocia, unde, smb\t\, 30 mai, cei doi patriarhi au oficiat slujba Vecerniei, `n Biserica Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena din localitatea Sinassos. A doua zi, duminic\, 31 mai, `n aceea[i regiune, a fost s\vr[it\ Sfnta Liturghie `n Biserica Sfntul Teodor din localitatea Malakopis. Luni, 1 iunie, au vizitat regiunea istoric\ a Capadociei, Parcul Muzeal Greme (Korama), unde se afl\ un ansamblu de biserici s\pate `n stnc\. ~n ultima zi, PF Daniel a sfin]it noul sediu al Consulatului general al Romniei din Istanbul. z

Iunie: Sfntul Sinod ia hot\rri istorice


z 8 iunie: Centrul de Pres\ BASILICA al Patriarhiei Romne [i-a serbat hramul (Sfnta Treime), la Capela Sfnta Treime de la Domeniile {tirbei. Un sobor de slujitori, angaja]i ai Centrului de Pres\, condus de pr. cons. Nicolae Dasc\lu, a oficiat Sfnta Liturghie. La final, `n cadru festiv, Preafericitul Daniel a vorbit despre importan]a lucr\rii misionare a Centrului de Pres\ BASILICA. z 11-13 iunie: Al II-lea Simpozion Interna]ional de Teologie Dogmatic\ Ortodox\, `ntrunit la Facultatea de Teologie Ortodox\ din Arad, s-a desf\[urat sub genericul: Tradi]ie [i dogm\ - ce fel de Teologie Dogmatic\ propunem pentru vremea de azi?. Simpozionul a adunat nume sonore din majoritatea ]\rilor cre[tin-ortodoxe. z 12-16 iunie: ~n cadrul vizitei `n Austria, P\rintele Patriarh a sfin]it bisericile ortodoxe romne[ti din Salzburg (13 iunie) [i Viena (14 iunie). A vizitat M\n\stirea cistercian\ Heiligenkreuz, de lng\ Viena, pentru ca, `n a doua parte a vizitei, delega]ia s\ fie primit\ de IPS Michael Staikos, Arhiepiscopul grec al Vienei, `n Biserica greceasc\ din Viena [i de pre[edintele Austriei, dr. Heinz Fischer, `n fostul Palat Imperial din Viena. Un moment deosebit a fost [i conferirea Diplomei de Protector al Funda]iei Pro Oriente. Programul ultimei zile a inclus [i o slujb\ de pomenire la Crucea domnitorului }\rii Romne[ti, {erban Cantacuzino. z 18-19 iunie: Sfntul Sinod, `ntrunit pentru a doua oar\ `n anul 2009, a ales, pentru Eparhia Sloboziei [i C\l\ra[ilor, pe PS Vincen]iu Grifoni, iar pentru Eparhia Hu[ilor, pe PS Corneliu Onil\, `n locuri vacante dup\ plecarea la Domnul a eparhio]ilor. Tot atunci, a fost proclamat anul 2010, `n Patriarhia Romn\, Anul omagial al Cre zu lui Ortodox [i al A u tocefaliei romne[ti, hot\rnduse [i canonizarea Cuviosului Ioanichie cel Nou de la Muscel - Arge[ (26 iulie). Ridicarea la rangul de Arhiepiscopie a episcopiilor Rmnicului, Romanului [i Bac\ului, Buz\ului [i Vrancei, Arge[ului [i Muscelului, Dun\rii de Jos [i a Episcopiei Aradului, a Preasfin]i]ilor Iustinian Chira, al Maramure[ului [i S\tmarului, [i Ioan Selejan, al Covasnei [i Harghitei, la rangul de Arhiepiscopi onorifici, dar [i `nfiin]area Episcopiei Devei [i Hunedoarei, cu re[edin]a `n municipiul Deva [i cu jurisdic]ia `n jude]ul Hunedoara, s-au hot\rt tot `n aceast\ [edin]\. z 26 iunie: Imagini cu teme principale din proiectul pentru realizarea Catedralei Mntuirii Neamului, dar [i o machet\ a Catedralei au fost prezentate `n cadrul celui de-al doilea simpozion dedicat construc]iei Catedralei. z 28 iunie: Noul episcop al Sloboziei [i C\l\ra[ilor, PS Vincen]iu, a fost instalat `n Catedrala episcopal\ din Slobozia de c\tre Patriarhul Romniei. Iar Episcopul Hu[ilor, PS Corneliu, a fost instalat a doua zi, 29 iunie, ca al 51lea episcop al Eparhiei, de c\tre IPS Teofan. z

CM YK

Patriarhul Daniel, liturghisind cu Patriarhul Ecumenic, Bartolomeu I

Membrii Sfntului Sinod, votnd noi ierarhi pentru Episcopia Sloboziei [i C\l\ra[ilor [i Episcopia Hu[ilor

CM YK

Arhiva 2009
Iulie: Primul patriarh romn `n Fran]a, dup\ 70 de ani
z 5 iulie: Dup\ secole de `ntrerupere a vie]ii liturgice, la Cetatea Neam]ului, s-a s\vr[it Sfnta Liturghie, de c\tre IPS Teofan, duminic\, 5 iulie. Cu acest prilej, PF P\rinte Daniel a transmis un mesaj, citit de PS Ioachim B\c\uanul. z 3-6 iulie: Preafericitul P\rinte Daniel a vizitat Banatul natal `n perioada 3-6 iulie. Vizita canonic\ `n Mitropolia Banatului, `ntreprins\ la invita]ia IPS Mitropolit Nicolae, a fost deschis\ de primirea oficial\ `n Catedrala mitropolitan\ din Timi[oara. ~n aceea[i zi, la sediul Prim\riei din Timi[oara, Patriarhul BOR a primit titlul de cet\]ean de onoare al municipiului Timi[oara. Duminic\, 5 iulie, a sfin]it biserica cu hramurile ~nvierea Domnului [i Sfin]ii Arhangheli Mihail [i Gavriil, din ora[ul Lugoj. Luni, 6 iulie, Patriarhul Daniel a mers `n satul natal, Dobre[ti, din jude]ul Timi[, unde a vizitat casa p\rinteasc\ [i [antierul de la biserica m\n\stirii cu hramurile Cuvioasa Parascheva [i Sfntul Prooroc Ilie Tesviteanul, ctitorie a Preafericirii Sale. z 9-17 iulie: ~n aceast\ pe ri oad\, P\rintele Pa tri arh, `nso]it de o delega]ie a BOR, a efectuat o vizit\ canonic\ `n Mitropolia Ortodox\ Romn\ a Europei Occidentale [i Meridionale, cu sediul la Paris. De asemenea, Preafericirea Sa a participat la cea de-a XIII-a Adunare General\ a Conferin]ei Bi sericilor Eu ro pe ne, din Lyon. Patriarhul Daniel a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Institutului Teologic Ortodox Sfntul Serghie din Paris [i a sfin]it dou\ biserici, Catedrala mitropolitan\ din Paris [i biserica din lemn, de la Limours. Tot `n cadrul acestei vizite, pe 10 iulie, delega]ia BOR s-a `ntlnit cu reprezentan]ii Adun\rii Episcopilor Or to doc[i din Fran]a. Din program au mai f\cut parte o vizi t\ oficial\ la Ambasada Romniei la Paris, `ntrevederi cu reprezentan]i ai unor Biserici Ortodoxe surori [i ai altor Biserici cre[tine, precum [i vizitarea unor obiective religioase [i culturale din Pa ris. Vizita Patriarhului Daniel `n Fran]a este prima vizit\ a unui patriarh romn `n aceast\ ]ar\, din ultimii 70 de ani. z 22 iulie: Preafericitul P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne, a `mplinit 58 de ani. Aflat la M\n\stirea Sfnta Maria Techirghiol, jude]ul Constan]a, a participat la slujba de Te Deum oficiat\ `n biserica m\n\stirii. z 25 iulie: Dup\ doi ani de la trecerea la Domnul a Patriarhului Teoctist, Patriarhul Daniel a oficiat o slujb\ de pomenire a celui de al cincilea patriarh al Romniei. z 28 iulie: Arhiepiscopia Romano-Catolic\ de Bucure[ti a mul]umit Patriarhiei Romne pentru sus]inerea `n demersul stop\rii construc]iei cl\dirii Cathedral Plaza de lng\ Catedrala Sfntul Iosif. z 31 iulie: {i pentru cel de-al patrulea patriarh, Iustin Moisescu, la `mplinirea a 23 de ani de la trecerea la Domnul, Preafericitul Daniel a s\vr[it o slujb\ de pomenire. z

Inaugurarea Casei Memoriale Dumitru St\niloae

August: Primul an `n care este serbat\ Duminica migran]ilor rom=ni la nivelul `ntregii Patriarhii
z 15 august: Praznicul Adormiri Maicii Domnului, hramul M\n\stirii Techirghiol, a fost serbat prin sfin]irea, de c\tre Preafericitul Daniel, a paraclisului cu hramurile Sfntul Pantelimon [i Sfntul Prooroc Moise, de la demisolul bisericii mari care se construie[te `n incinta m\n\stirii. z 16 august: Anul acesta, pentru prima oar\ la nivelul `ntregii Patriarhii Romne, a fost s\rb\torit\ Duminica migran]ilor romni. PF P\rinte Patriarh a adresat un mesaj romnilor migran]i [i familiilor lor, prin care le-a urat s\ p\streze credin]a ortodox\ [i comuniunea romneasc\. z 16-24 august: ~n perioada 16-24 august, Preafericitul P\rinte Patriarh a efectuat o vizit\ canonic\ `n Mitropolia Ardealului, la invita]ia IPS Mitropolit Lauren]iu. Luni, 17 august, a avut loc primirea la Catedrala nou\ din F\g\ra[, unde s-a s\vr[it o slujb\ de Te Deum [i a avut loc citirea Hrisovului de proclamare a Sfin]ilor Brncoveni drept ocrotitori ai municipiului F\g\ra[ [i ai }\rii F\g\ra[ului. Cu acest prilej, Patriarhul Daniel a primit titlul de Cet\]ean de Onoare al municipiului F\g\ra[. Pe 18 august, promo]ia 1970-1974 a Institutului Teologic Universitar din Sibiu, din care face parte [i Patriarhul Daniel, s-a `ntlnit `ntr-un cadru festiv, dup\ 35 de ani de la absolvire, la M\n\stirea Brncoveanu - Smb\ta de Sus, din jude]ul Bra[ov. Vineri, 21 august, a avut loc inaugurarea Casei Memoriale Dumitru St\niloae din Vl\deni, iar `n cursul zilei de smb\t\, Patriarhul s-a `ntlnit la mai multe biserici cu romnii din Episcopia Covasnei [i Harghitei. Duminic\, 23 august, Preafericitul P\rinte s-a aflat la Miercurea Ciuc, unde s-au s\rb\torit `mplinirea a 15 ani de la `nfiin]area acestei episcopii [i ridicarea `n rangul de Arhiepiscop onorific a PS Episcop Ioan Selejan. z

P\rintele Patriarh a participat la cea de-a XIII-a Adunare General\ a Conferin]ei Bisericilor Europene

Septembrie: Patriarhul Daniel a vizitat Moldova


z 1 septembrie: Discu]iile pe marginea lucr\rii Istoria monahismului ortodox romn de la origini pn\ ast\zi, `ntre profesorii de teologie [i reprezentan]ii institutelor de cercetare, au avut loc `n Palatului Patriarhiei, sub patronajul Preafericitul P\rinte Daniel [i al pre[edintelui Academiei Romne, Ionel Haiduc. Tot din 1 septembrie 2009, romnii din Valea Timocului, Serbia, pot asculta programele Radio TRINITAS pe frecven]a 98,5 Mz. z 7-13 septembrie: Vizita canonic\ `n Mitropolia Moldovei [i Bucovinei a PF P\rinte Daniel. Pe 8 septembrie, P\rintele Patriarh a oficiat slujba de sfin]ire a bisericii Schitului Poiana lui Ioan. ~n aceea[i zi, ~ntist\t\torul Bisericii Ortodoxe Romne a sfin]it pictura bisericii Seminarului Teologic de la M\n\stirea Neam]. Miercuri, 9 septembrie, Patriarhul Romniei a oficiat slujba de sfin]ire a capelei st\re]iei M\n\stirii Neam], iar a doua zi, 10 septembrie, a sfin]it Corpul B al Casei Pelerinul din cadrul Centrului Cultural-Pastoral Sfntul Daniil Sihastrul - M\n\stirea Dur\u. Smb\t\, 12 septembrie, Patriarhul a vizitat M\n\stirea Micl\u[eni (jude]ul Ia[i) [i a sfin]it Casa social\ Maica Macrina a m\n\stirii. Tot aici a avut loc [i un Te Deum, cu prilejul `mplinirii a doi ani de la alegerea Preafericirii Sale `n demnitatea de Patriarh al Bisericii noastre. Duminic\, 13 septembrie, Preafericitul P\rinte

Patriarh Daniel a oficiat festivitatea de ridicare a Episcopiei Romanului la rang de Arhiepiscopie. ~n dup\-amiaza aceleia[i zile, Patriarhul a vizitat Catedrala ~n\l]area Domnului din Bac\u, unde a `n\l]at o rug\ciune pentru odihna sufletului vrednicului de pomenire Episcop Ioachim Mare[ al Hu[ilor, `nmormntat `n aceast\ catedral\. z 26-28 septembrie: Episcopiile Arge[ului [i Muscelului [i a Dun\rii de Jos au fost ridicate la rang de Arhiepiscopie, iar `ntist\t\torii lor, PS Calinic [i PS Casian, au fost ridica]i la rang de Arhiepiscop. De asemenea, la Curtea de Arge[, a fost proclamat\ local canonizarea Sfntului Voievod Neagoe Basarab, a Sfntului Ierarh Iachint, mitropolitul }\rii Romne[ti, [i a Sfntului Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel. Canonizarea Sfntului Neagoe Basarab a fost proclamat\ [i la Trgovi[te. La Tulcea a fost proclamat\ local canonizarea Sfntului Ierarh Iachint. Luni, 28 septembrie, PF Daniel a deschis sesiunea de comunic\ri [tiin]ifice cu tema Cre[tinismul romnesc [i organizarea bisericeasc\ `n sec. XIII-XIV, din sta]iunea Lacul S\rat, jude]ul Br\ila. z 30 septembrie: La 2 ani de la `ntronizarea celui de al [aselea patriarh al Romniei, Preafericitul P\rinte Daniel, s-a oficiat un Te Deum `n Catedrala Patriarhal\. Apoi, `n Aula Magna Teoctist Patriarhul au fost prezentate activit\]ile pastoralmisionare, social-filantropice [i cultural-educa]ionale desf\[urate sub `ndrumarea ~ntist\t\torului Bisericii noastre `n cel de-al doilea an de patriarhat. z

Patriarhul Rom=niei la M\n\stirea Sih\stria, `n timpul vizitei canonice `n Moldova desf\[urat\ `n perioada 7-13 septembrie

Arhiva 2009
Octombrie: Noi alegeri de episcopi
z 8 octombrie: Moa[tele Sfntului Grigorie de Nazianz au fost oferite, pentru Paraclisul patriarhal, de Arhiepiscopia de Viena - Austria, [i aduse de pr. prof. Nicolae Dura, parohul bisericii ortodoxe romne din Viena. z 11 octombrie: Prima Liturghie, dup\ 60 de ani, `n biserica Palatului Cotroceni, a fost s\vr[it\, dup\ sfin]irea ei, de P\rintele Patriarh Daniel. La eveniment au participat domnul Traian B\sescu, pre[edintele Romniei, `nal]i demnitari ai Statului romn [i mul]i credincio[i. z 14 octombrie: Cu ocazia hramului Sfintei Parascheva, moa[tele celei care ocrote[te Moldova de 368 de ani, `mpreun\ cu moa[tele Sfntului Ierarh Vasile cel Mare, de la M\n\stirea Sfin]ii Trei Ierarhi, au fost purtate pe str\zile Ia[iului, `n cadrul Pelerinajului tradi]ional Calea Sfin]ilor. La slujba Sfintei Liturghii, din ziua hramului, au slujit 18 ierarhi, `n frunte cu IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei. z 15-17 octombrie: Simpozionul interna]ional cu tema Dumnezeu Tat\l [i via]a Sfintei Treimi, organizat cu binecuvntarea Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel, la Palatul Patriarhiei, de c\tre Facultatea de Teologie Ortodox\ Justinian Patriarhul din Bucure[ti, `n colaborare cu Facultatea de Teologie Protestant\ din Tbingen (Germania), prin domnul profesor Jrgen Moltmann, a reunit profesori renumi]i de teologie de la mai multe universit\]i din ]ar\ [i str\in\tate. z 23-29 octombrie: S\rb\toarea Sfntului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Catedralei patriarhale, al Bucure[tilor [i al }\rii Romne[ti, a adus, `n Bucure[ti, moa[tele Sfin]ilor Vasile cel Mare, Grigorie de Nazianz Teologul [i Grigorie de Nyssa, care sau `ntlnit, `n procesiune, pe Colina Patriarhiei. La sfintele slujbe organizate pe scena din apropierea Catedralei au participat 33 de ierarhi, romni dar [i str\ini, al\turi de Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel. Pelerinii, prezen]i la Patriarhie `nc\ de vineri, 23 octombrie, s-au `nchinat moa[telor celor [ase sfin]i [i au participat la sfintele slujbe pn\ joi, 29 octombrie. Ace[tia au venit `n num\r foarte mare, peste jum\tate de milion. z 28-29 octombrie: {edin]a solemn\ a Sfntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne cu tema Anul comemorativ-omagial 2009 al Sfntului Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei, [i al celorlal]i Sfin]i Capadocieni `n Patriarhia Romn\, s-a desf\[urat pe 28 octombrie, `n Aula Magna Teoctist Patriarhul a Palatul Patriarhiei. {edin]a plenar\ a Sfntului Sinod, din 29 octombrie, a ales pe PS Gurie Gorjeanul, Episcop-Vicar al Ar-

S\rb\toarea Sf. Dimitrie cel Nou a adunat peste jum\tate de milion de credincio[i
hiepiscopiei Craiovei, `n postul de Episcop al Episcopiei Devei [i Hunedoarei, cu re[edin]a `n municipiul Deva [i jurisdic]ia `n jude]ul Hunedoara; pe pr. arhim. dr. Varlaam Merticariu `n postul de Episcop-Vicar Patriarhal, cu titulatura Ploie[teanul, pe pr. arhim. Ieronim Cre]u `n cel de-al doilea post de Episcop-Vicar Patriarhal vacant, cu titulatura Sinaitul, [i pe pr. arhim. dr. Emilian Nica `n postul vacant de Episcop-Vicar al Episcopiei Rmnicului, cu titulatura Lovi[teanul. z 29 octombrie: P\rintele Teofil P\r\ian a trecut la cele ve[nice `n noaptea de miercuri spre joi (29 octom brie), la Spitalul Militar din Cluj-Napoca, dup\ o suferin]\ de cteva luni. A fost `nmormntat, smb\t\, 31 octombrie, `n m\n\stirea sa de metanie, Smb\ta de Sus, jud. Bra[ov. z

Noiembrie: Ridic\ri `n rang ale Episcopiilor din Buz\u, Rmnic [i Arad


z 1-4 noiembrie: Cu prilejul Anului comemorativ-omagial al Sfntului Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei, [i al celorlal]i Sfin]i Capadocieni, la Palatul Patriarhiei din Bucure[ti s-a desf\[urat, cu binecuvntarea Preafericitului P\rinte Daniel, Congresul Interna]ional de Teologie `nchinat Sfntului Vasile cel Mare. Tema acestui congres a fost structurat\ pe patru direc]ii prin care s-au eviden]iat contribu]iile Sfntului Vasile cel Mare la dezvoltarea teologiei [i spiritualit\]ii Bisericii. La congres au participat oaspe]i de seam\ a trei Biserici Ortodoxe surori, precum [i profesori, clerici [i credincio[i. z 8 noiembrie: Cu ocazia sfin]irii altarului noii Catedrale din Buz\u, cu hramurile ~n\l]area Domnului [i Sfin]ii Trei Ierarhi, dup\ Sfnta Liturghie, oficiat\ de P\rintele Patriarh Daniel, `nconjurat de un sobor de 18 ierarhi, membri ai Sfntului Sinod al BOR, s-a desf\[urat festivitatea solemn\ a ridic\rii `n rang de Arhiepiscopie a Episcopiei Buz\ului [i Vrancei [i a ierarhului ei, PS Epifanie. z 14 noiembrie: ~n Eparhia Rmnicului a fost `ntreit\ s\rb\toare. ~n primul rnd a fost hirotonit un nou arhiereu-vicar `n persoana arhim. Emilian Nic\. ~n al doilea rnd, la sfr[itul Sfintei Liturghii, oficiat\ de Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel, `mpreun\ cu 21 de ierarhi ai Sfntului Sinod al BOR, ~ntist\t\torul Bisericii noastre a s\vr[it ceremonia de ridicare `n rang a IPS Gherasim. Cel de-al treilea eveniment a constat `n binecuvntarea [i inaugurarea de c\tre Patriarhul Romniei a A[ez\mntului religios-cultural Sfntul Ierarh Martir Antim Ivireanul, de la Centrul eparhial al Rmnicului. z 15 noiembrie: Patriarhul Bisericii Ortodoxe Srbe, PF

Pavle, a trecut la cele ve[nice, la vrsta de 95 de ani. PF P\rinte Daniel a participat la funeralii. Alegerile pentrul noul patriarh urmau s\ aib\ loc dup\ 40 de zile. z 18 noiembrie: {edin]\ comemorativ\ a permanen]ei CNB, dup\ 50 de ani le la promulgarea Decretului nr. 410 dat de comuni[ti `n 1959 privind reglementarea vie]ii monahale. z 30 noiembrie: Sfntul Apostol Andrei, ocrotitorul romnilor, dar [i al Gala]iului, a fost s\rb\torit, luni, 30 noiembrie, la Catedrala arhiepiscopal\. Sfnta Liturghie a fost s\vr[it\ de un sobor de 5 arhierei ai Sfntului Sinod, al\turi de IPS Casian. z 27-29 noiembrie: A doua vizit\ canonic\ `n Mitroplia Banatului, a Preafericitului Daniel, de anul acesta, s-a desf\[urat `ntre 27 [i 29 noiembrie, cu ocazia ceremoniei de ridicare a Episcopiei Aradului la rang de Arhiepiscopie, dar [i a introniz\rii PS Gurie Georgiu, primul ierarh al Episcopiei Devei [i Hunedoarei. z

Decembrie: Maramure[ul `n s\rb\toare


z 1 decembrie: Ziua Na]ional\ a Romniei a fost celebrat\ la Catedrala patriarhal\ din Bucure[ti, cu o slujb\ de Te Deum oficiat\ de PF P\rinte Patriarh. z 7 decembrie: Curtea de Arge[ [i-a serbat ocrotitoarea. La Sfnta Muceni]\ Filofteia, ale c\rei moa[te se p\streaz\ `ntregi `n paraclisul Adormirea Maicii Domnului, au venit credincio[i din `ntreaga ]ar\. IPS Calinic a s\vr[it slujba hramului `mpreun\ cu al]i membri ai Sfntului Sinod. z 9-10 decembrie: La Palatul Patriarhiei, s-a organizat simpozionul Prezentarea public\ a principiilor de proiectare ilustrate `n tema stabilit\ de beneficiar, a caietului de sarcini [i a criteriilor de selec]ionare a proiectantului, pentru Catedrala Mntuirii Neamului. z 13 decembrie: Activitatea de 37 de ani de slujire a Episcopului Justinian Chira a fost r\spl\tit\ de Sfntul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne, care a decis s\ i se acorde titlul de Arhiepiscop onorific al Episcopiei Maramure[ului [i S\tmarului. Ceremonia a fost s\vr[it\ de Patriarhul Romniei `n Catedrala Sf. Treime din Baia Mare. z 17 decembrie: De ziua pr\znuirii Sfntului Prooroc Daniel, `n Catedrala patriarhal\ din Bucure[ti, cu ocazia onomasticii, PF P\rinte Daniel a oficiat Sfnta Liturghie, al\turi de IPS Calinic, Arhiepiscopul Arge[ului [i Muscelului, PS Varsanufie, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Bucure[tilor, preo]i [i diaconi. z 19 decembrie: Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Munteniei [i Dobrogei a discutat despre programul manifest\rilor legate de 2010 - Anul omagial al Crezului ortodox [i al Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Romne, evalundu-se [i stadiul alc\tuirii textelor pentru Acatistele Sfntului Ierarh Iachint [i Cuviosului Dionisie Exiguul. z 20 decembrie: Pr. arhim. dr. Varlaam Merticariu a fost hirotonit Episcop-Vicar Patriarhal, cu titulatura Ploie[teanul, de Preafericitul P\rinte Patriarh `mpreun\ cu un sobor de 11 ierarhi, membri ai Sfntului Sinod. z

IPS P\rinte Ioan Ziziulas, Mitropolitul de Pergam, a fost unul din invita]ii congresului `nchinat Sf. Vasile cel Mare

PS Varlaam Merticariu primind mantia arhiereasc\

CM YK

2010

8
Retrospectiv\

Ziarul Lumina

Prima vizit\ a unul patriarh


Anul 2010 a fost dedicat anivers\rii a 1.685 de ani de la primul Sinod Ecumenic, cel de la Niceea (325), [i a 125 de ani de la recunoa[terea oficial\ a Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Romne (1885). ~n acest sens, Cancelaria Sfntului Sinod a elaborat un program-cadru cu caracter na]ional bisericesc pentru realizarea `n 2010 a proiectului religiosduhovnicesc, cultural-editorialistic [i mediatic, intitulat 2010 - Anul omagial al Crezului Ortodox [i al Autocefaliei romne[ti. Anul 2010 a fost marcat [i de alte evenimente deosebite, precum vizitele canonice ale Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel `n ]ar\ [i `n diaspora, lans\ri de noi proiecte sociale [i educative, `nceperea lucr\rilor propriu-zise la Catedrala Mntuirii Neamului, precum [i dialoguri interortodoxe [i ecumenice.
Gheorghe-C Cristian Popa
1 ianuarie: A debutat proiectul religios-duhovnicesc, cultural-editorialistic [i mediatic intitulat 2010 - Anul omagial al Crezului Ortodox [i al Autocefaliei romne[ti.

CM YK

16 ianuarie: La Centrul 15-1 social-filantropic Sfntul Mare Mucenic Pantelimon din Lacu S\rat - Br\ila au avut loc lucr\rile Subcomisiei de muzic\ psaltic\ [i liniar\ a Sfntului Sinod, pentru alc\tuirea primului Dic]ionar de muzic\ bisericeasc\ din ]ara noastr\, `n prezen]a a trei ierarhi ai Sfntului Sinod, IPS Casian, Arhiepiscopul Dun\rii de Jos, gazda evenimentului, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, [i PS Ioachim B\c\uanul, Episcopvicar al Arhiepiscopiei Romanului [i Bac\ului.
20 ianuarie: Preafericitul P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe, a primit la Re[edin]a patriarhal\ vizita reprezentantului comunit\]ii cre[tine copte din Romnia, dr. Talaat Takla Mourkus Ataas pre[edintele Asocia]iei Ortodo-

triarhal\ din Bucure[ti prin slujba Vecerniei, oficiat\ de Preasfin]itul Ciprian Cmpineanul, Episcop-vicar patriarhal, `n prezen]a P\rintelui Patriarh Daniel, a Preasfin]i]ilor Visarion al Tulcii, Varlaam Ploie[teanul, Episcop-vicar patriarhal, [i Varsanufie Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucure[tilor, a ~nalt Preasfin]itului Ioan Robu, Arhiepiscop [i Mitropolit romano-catolic de Bucure[ti, precum [i a mai multor reprezentan]i ai celorlalte culte cre[tine. La final, ~ntist\t\torul Bisericii noastre a d\ruit ~nalt Preasfin]itului Ioan Robu, Arhiepiscopul [i Mitropolitul romano-catolic de Bucure[ti, p\rticele din moa[tele Sfin]ilor Martiri Epictet [i Astion, aduse de Preasfin]itul Visarion al Tulcii de la M\n\stirea Halmyris.

Sfntul Sinod al BOR a sfin]it `n Joia mare Marele Mir


xe Copte Sfntul Mina din Romnia - al\turi de pr. Bules Fauzi Miesha din Cairo (Egipt) [i diac. Bu[ra Takla Mourkus Ataas, delega]i ai Sanctit\]ii Sale Shenouda al III-lea, Pap\ al Alexandriei [i Patriarh al Bisericii Ortodoxe Copte. Delega]ia egiptean\ a transmis un mesaj de prietenie din partea Patriarhului Shenouda al IIIlea. Preafericirea Sa a men]ionat c\ a `ncurajat mai mul]i profesori de la facult\]ile de teologie din Bucure[ti [i din Ia[i s\ organizeze, prin intermediul Asocia]iei Ortodoxe Copte Sfntul Mina, pelerinaje `n Egipt. 23 ianuarie: Lucr\rile [edin]ei anuale ale Adun\rii Eparhiale a Arhiepiscopiei Bucure[tilor s-au desf\[urat `n Sala Sinodal\ din Re[edin]a patriarhal\, sub pre[edin]ia Preafericitului P\rinte Daniel. ~n cadrul [edin]ei a fost analizat\ activitatea din anul 2009 a celei mai mari eparhii din ]ar\, sub aspect pastoral-misionar, socio-caritativ, organizatoricadministrativ, via]\ monahal\, `nv\]\mnt teologic [i religios `n [colile publice, patrimoniu cultural-bisericesc, activitate editorial-tipografic\, construire de noi l\ca[uri de cult.

CM YK

24 ianuarie: S-au `mplinit 151 de ani de la Unirea Principatelor Romne. La Catedrala patriarhal\ au fost pomeni]i domnitorul Alexandru Ioan Cuza, mitropolitul Sofronie Miclescu al Moldovei, mitropolitul Nifon al }\rii Romne[ti [i to]i f\uritorii Unirii Principatelor Romne. La finalul Sfintei Liturghii, PS Varlaam Ploie[teanul, Episcop-vicar patriarhal, a s\vr[it un Te Deum.
25 ianuarie: ~ncheierea S\pt\mnii de Rug\ciune pentru Unitatea Cre[tinilor a fost marcat\ la Catedrala pa-

2 8 i a n u a r i e : Florin Zamfirescu, directorul editorial [i membru fondator al Ziarului Lumina, a trecut la Domnul. Din 7 februarie 2005, de la prima apari]ie a acestui ziar, `n calitate de director editorial a promovat [i `ncurajat un gen de pres\ inedit `n peisajul media romnesc, abordnd subiectele sociale din perspectiv\ cre[tin\. Slujba `nmormnt\rii a s\vr[it-o IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei `mpreun\ cu PS Varlaam Ploie[teanul, Episcop-vicar patriarhal, delegatul P\rintelui Patriarh Daniel, smb\t\, 30 ianuarie,

CM YK

Ziarul Lumina

9
Retrospectiv\

2010

al Rom=niei `n Spania
la Biserica Sfntul Nicolae Copou din Ia[i.
2 februarie: Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel a sfin]it muzeul Bisericii Domne[ti de la Curtea Veche, primul muzeu parohial din Capital\. Preafericirea Sa a oferit muzeului, `n semn de pre]uire, binecuvntare [i felicitare, volumul Domnitorii [i ierarhii }\rii Romne[ti. Ctitoriile [i mormintele lor. 2 februarie: ~n Paraclisul patriarhal Sfntul Grigorie Lumin\torul, Patriarhul BOR `mpreun\ cu PS Varsanufie Prahoveanul a s\vr[it sfin]irea a 1.001 antimise noi, care vor fi d\ruite tuturor parohiilor, m\n\stirilor [i schiturilor din Arhiepiscopia Bucure[tilor. 4 februarie: Biserica Ortodox\ Romn\ a `mplinit 85 de ani de la ridicarea la rangul de Patriarhie. Evenimentul a fost marcat printr-o [edin]\ solemn\ a Permanen]ei Consiliului Na]ional Bisericesc (CNB), urmat\ de slujba de Te Deum, ct [i de slujba de pomenire a celor cinci patriarhi, s\vr[ite de Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel `n Catedrala patriarhal\. ~n cadrul plenului Permanen]ei Consiliului Na]ional Bisericesc, `ntrunit `n Sala Sfntului Sinod, pr. cons. dr. Florin {erb\nescu a expus un studiu legat de momentul istoric petrecut la 4 februarie 1925. 8 februarie: Membrii Consiliului Na]ional Bisericesc al Bisericii Ortodoxe Romne `ntruni]i `n [edin]\, sub pre[edin]ia P\rintelui Patriarh Daniel, a analizat `ntreaga activitate bisericeasc\ intern\ [i extern\ din anul 2009. 9 februarie: ~n cadrul [edin]ei anuale de lucru a Adun\rii Na]ionale Biserice[ti (ANB), desf\[urat\ sub pre[edin]ia Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel la Palatul Patriarhiei, a fost prezentat\ membrilor ANB ultima machet\ ilustrativ\ a proiectului Catedrala Mntuirii Neamului, rezultat al simpozionului tematicconsultativ desf\[urat `n 9-10 decembrie 2009, [i a fost lansat\ Enciclopedia Ortodoxiei Romne[ti, editat\ de o comisie format\ din mai mul]i profesori de teologie [i istorici sub coordonarea pr. prof. univ. Mircea P\curariu. 10 februarie: La Re[edin]a patriarhal\ s-au desf\[urat lucr\rile Sfntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne, sub pre[edin]ia Preafericitului P\rinte Daniel. Pe ordinea de zi a [edin]ei s-au aflat probleme de actualitate ale vie]ii biserice[ti interne [i externe. ~n cadrul co-

CM YK

Punerea pietrei de temelie pentru Catedrala episcopal\ din Madrid


ing. Nicolae Noica. A fost prezentat\ jurnali[tilor [i invita]ilor macheta tematic\ ilustrativ\ a viitoarei catedrale, realizat\ conform temei de proiectare. Scopul organiz\rii acestei conferin]e a fost informarea corect\ a opiniei publice cu privire la construirea viitoarei Catedrale patriarhale [i dezmin]irea informa]iilor eronate vehiculate `n pres\ [i televiziune. Conferin]a de pres\ a fost precedat\ de o [edin]\ ce a constat `ntr-o `ntlnire cu reprezentan]ii celor 10 firme de proiectare care s-au `nscris la concursul pentru proiectarea Catedralei Mntuirii Neamului.
24 februarie: Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne l-a primit `n vizit\ de prezentare pe Excelen]a Sa domnul Spyros Attas, ambasadorul Republicii Cipru `n Romnia. ~n acest context, domnul ambasador a men]ionat faptul c\ la `mplinirea, `n anul 2010, a 50 de ani de la stabilirea rela]iilor diplomatice dintre Romnia [i Cipru, ambasada va organiza o manifestare aniversar\ [i a adresat invita]ia de a participa [i un reprezentant al Patriarhiei Romne. Patriarhul Romniei a propus organizarea unor simpozioane dedicate rela]iilor istorice, culturale [i biserice[ti dintre cele dou\ Biserici. 25 februarie: ~n [edin]a de lucru a Permanen]ei CNB, desf\[urat\ sub pre[edin]ia Patriarhului Daniel, s-a hot\rt realizarea unui Dic]ionar Biblic

Patriarhul Romniei `nconjurat de credincio[ii giurgiuveni


misiilor teologic\, liturgic\ [i didactic\ s-a luat `n discu]ie referatul Cancelariei Sfntului Sinod `n leg\tur\ cu publicarea `n cursul anului 2010, proclamat de Patriarhia Romn\ Anul omagial al Crezului Ortodox [i Autocefaliei romne[ti, a trei volume omagiale. A fost evaluat\ [i propunerea Sectorului Teologic-educa]ional al Patriarhiei Romne cu privire la extinderea proiectului Alege [coala! la toate eparhiile din cuprinsul Patriarhiei Romne.
12 februarie: Cea de-a doua `ntrunire a Comisiei mixte a

Patriarhiei [i Academiei Romne pentru elaborarea enciclopediei Istoria Monahismului Ortodox Romn de la origini pn\ ast\zi s-a desf\[urat `n Sala Sinodal\ din Re[edin]a patriarhal\, sub pre[edin]ia Preasfin]itului Ciprian Cmpineanul, Episcop-vicar patriarhal.
12 februarie: Cu ocazia `mplinirii, pe data de 7 februarie, a 5 ani de apari]ie ne`ntrerupt\ a Ziarului Lumina, Preasfin]itul Varlaam Ploie[teanul, Episcop-vicar patriarhal, a oficiat un Te Deum `n Catedrala patriarhal\. Dup\ sfr[itul

slujbei de mul]umire, `n Sala Europa Christiana din Palatul patriarhal, `n prezen]a P\rintelui Patriarh [i a altor ierarhi ai BOR, au fost evocate momente din istoria publica]iilor Lumina. ~n cadrul festivit\]ii, a fost lansat noul site al Ziarului Lumina, www.ziarullumina.ro, `ntr-o nou\ [i `mbun\t\]it\ variant\.
23 februarie: Patriarhia Romn\ a organizat o conferin]\ de pres\ pe tema proiectului Catedralei Mntuirii Neamului, sus]inut\ de PS Ciprian Cmpineanul [i domnul prof.

CM YK

2010

10
Retrospectiv\

Ziarul Lumina
28 aprilie: P\rintele Patriarh Daniel a primit la Re[edin]a patriarhal\ vizita Excelen]ei Sale Domnul Walid Othman, Ambasador Extraordinar [i Plenipoten]iar al Republicii Arabe Siriene `n Romnia. ~n cadrul `ntrevederii, domnul ambasador al Republicii Arabe Siriene `n Romnia a f\cut o scurt\ prezentare a vie]ii religioase [i culturale din Siria, subliniind rela]iile de bun\ convie]uire [i cooperare dintre cre[tini [i musulmani. Cu acest prilej, ambasadorul Siriei la Bucure[ti a `nmnat Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel o scrisoare de invita]ie din partea ministrului cultelor de a efectua un pelerinaj `n Siria, pe urmele Sfntului Apostol Pavel, la biserici, m\n\stiri [i alte vestigii cre[tine din aceast\ ]ar\ din Orientul Mijlociu.

Ortodox, a unui Dic]ionar de Teologie Ortodox\, precum [i `nfiin]area `n cadrul Facult\]ii de Teologie Ortodox\ Justinian Patriarhul din Bucure[ti [i a unui Centru de Cercetare [i Dialog `n Teologie, {tiin]e [i Filosofie. Permanen]a CNB a hot\rt s\ propun\ Sfntului Sinod proclamarea anului 2011 drept Anul Omagial al Sfntului Botez [i al Sfintei Cununii `n Patriarhia Romn\.
4 martie: Preafericitul P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne, a fost felicitat `n cadrul Permanen]ei CNB cu ocazia `mplinirii a 20 ani de la hirotonia `ntru arhiereu. 10 martie: P\rintele academician Dumitru Popescu, `n vrst\ de 81 de ani, a trecut la Domnul. La slujba prohodirii p\rintelui profesor, s\vr[it\ de Preafericitul P\rinte Daniel, smb\t\, 13 martie, `n Paraclisul Sfnta Ecaterina al Facult\]ii de Teologie Ortodox\ din Bucure[ti, au participat membri ai Sfntului Sinod, academicieni, preo]i [i profesori universitari, oameni de cultur\, foarte mul]i studen]i [i credincio[i. 11 martie: La Facultatea de Teologie Ortodox\ Dumitru St\niloae din Ia[i s-a desf\[urat cea de-a doua edi]ie a Atelierului Interna]ional de Pictur\ Bisericeasc\ Ikona. La atelier au participat profesori de pictur\ ortodox\ din mai multe ]\ri europene, invitat special fiind profesorul Georgios Kordis de la Facultatea de Teologie a Universit\]ii din Atena.

C[tig\torii Concursului na]ional Crezul Meu au fost premia]i de ~ntist\t\torului Bisericii noastre

28 aprilie: Preasfin]itul P\rinte Varlaam Ploie[teanul a sus]inut conferin]a cu tema Momente aniversare ale Bisericii Ortodoxe Romne: 125 ani de Autocefalie [i 85 de ani de Patriarhat, `n aula Bibliotecii Centrale Universitare Carol I din Bucure[ti. 4 mai: La Institutul Ecumenic de la Bossey - Elve]ia s-a desf\[urat `ntrunirea responsabililor pentru rela]iile ecumenice din Consiliul Mondial al Bisericilor, avnd ca obiectiv familiarizarea reprezentan]ilor diferitelor Biserici membre cu programele [i activit\]ile desf\[urate de Centrul Ecumenic. Biserica Ortodox\ Romn\ a fost reprezentat\ de p\rintele Michael Ti]a, consilier patriarhal la Sectorul Rela]ii biserice[ti [i interreligioase. 4 mai: Comunitatea Sant Egidio din Roma a organizat o conferin]\ pe tema S\racii sunt comoara pre]ioas\ a Bisericii - ortodoc[i [i catolici pe drumul carit\]ii. Reprezentan]i ai Bisericii Ortodoxe [i ai Bisericii Catolice s-au `ntlnit la Roma pentru a discuta despre lucrarea social\ [i despre modul `n care se poate colabora pe plan filantropic. ~nalt Preasfin]itul Lauren]iu, Mitropolitul Ardealului, PS Siluan al Episcopiei Ortodoxe Romne a Italiei [i preotul Nicolae Dima, consilier patriarhal [i director TRINITAS TV, au reprezentat Biserica Ortodox\ Romn\.

15 martie: A avut loc 11-1 cel de-al XII-lea Dialog Teologic Bilateral dintre Biserica Ortodox\ Romn\ [i Biserica Evanghelic\ din Germania (Glosar XII), la M\n\stirea Smb\ta de Sus, cu tema Apostolicitatea Bisericii [i m\rturia ei ast\zi `n Europa. Delega]ia Bisericii noastre, format\ din profesori de teologie din ]ar\ [i din str\in\tate, a fost condus\ de c\tre IPS dr. Serafim, Mitropolitul Germaniei [i al Europei Centrale [i de Nord. S-a c\utat g\sirea unei metodologii practice de colaboare dintre cele dou\ Biserici cu privire la situa]ia diasporei romne din Germania. 16 martie: P\rintele Patriarh Daniel a primit `n audien]\, la Re[edin]a patriarhal\, delega]ia Bisericii Evanghelice din Germania (EKD) condus\ de Episcopul Martin Schindehtte. Cu acest prilej, Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel a solicitat delega]iei germane s\ ajute comunitatea ortodox\ romn\ din Mnchen pentru a construi o biseric\ [i un centru cultural-pastoral.
2 aprilie: Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne, `mpreun\ cu ierarhii Sfntului Sinod al BOR, a s\vr[it sfin]irea Marelui Mir, `n cadrul Liturghiei Sfntului Vasile cel Mare din Joia mare.

La Colocviul Academiei Interna]ionale de {tiin]e Religioase au participat 20 de profesori de teologie [i cercet\tori din `ntreaga lume
3 aprilie: A fost adus\ de la Ierusalim Sfnta Lumin\ de c\tre o delega]ie a Patriarhiei Romne, condus\ de Preasfin]itul Varsanufie Prahoveanul.

de pomenire pentru victimele accidentului aviatic de la Smolensk.


19 aprilie: Arhiepiscopia Dun\rii de Jos `mpreun\ cu Facultatea de Istorie, Filosofie [i Teologie din Gala]i a organizat dezbaterea cu tema Melchisedec {tef\nescu - 145 de ani de la `ntronizarea ca Episcop al Dun\rii de Jos.

21 aprilie: Patriarhul 16-2 Romniei a efectuat o vizit\ canonic\ `n Episcopia Ortodox\ a Spaniei [i Portugaliei, fiind pentru prima dat\ `n istorie cnd un patriarh al Romniei viziteaz\ Spania. Vizita a avut ca principale obiective punerea pietrei de temelie pentru Catedrala episcopal\ din Madrid [i participarea la mai multe `ntlniri cu reprezentan]i ai statului spaniol pentru reglementarea raporturilor cu credincio[ii romni afla]i acolo [i definitivarea statutului Bisericii Ortodoxe Romne `n Spania.
17 aprilie: S-au `mplinit 12 ani de la prima emisiune a postului de Radio TRINITAS al Patriarhiei Romne. Dup\ slujba de Te Deum, PS Varlaam Ploie[teanul a citit mesajul Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel. 18 aprilie: La Catedrala patriarhal\ a avut loc o slujb\

24 aprilie: Conferin]a 22-2 interna]ional\ Traducerile biblice romne[ti `n context european s-a desf\[urat la Vene]ia, Italia. Conferin]a a fost organizat\ de Institutul Cultural Romn [i Studii Umaniste din Vene]ia, `mpreun\ cu Institutul vene]ian de [tiin]\, literatur\ [i art\. Au fost examinate istoria [i stadiul actual al traducerilor romne[ti ale Bibliei.
23 aprilie: La invita]ia Preasfin]itului Ambrozie, Episcopul Giurgiului, Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel, `nso]it de o delega]ie de ierarhi, preo]i [i diaconi, a s\vr[it slujba de resfin]ire a Catedralei episcopale din Giurgiu [i a Re[edin]ei episcopale.

29 aprilie: Facultatea 28-2 de Teologie Ortodox\ din Arad, `n parteneriat cu Centrul de Pres\ BASILICA al Patriarhiei Romne, a organizat Simpozionul na]ional Calea Mntuirii la zece ani de la reapari]ie (2000-2010). Importan]a pastoral-misionar\ [i cultural\ a presei biserice[ti `n Ortodoxia romneasc\. Ca delegat oficial al Patriarhului BOR a participat p\rintele consilier patriarhal Nicolae Dasc\lu, director al Centrului de Pres\ BASILICA al Patriarhiei Romne.
28 aprilie: Preafericitul P\rinte Daniel a primit la Re[edin]a patriarhal\ pe Excelen]a Sa Domnul Mihai Ghimpu, pre[edinte interimar al Republicii Moldova. Patriarhul romnilor a propus, ca o modalitate practic\ de cooperare `ntre cre[tinii ortodoc[i din Romnia [i Republica Moldova, derularea unor proiecte comune sociale, culturale [i educa]ionale, mai ales c\ acum Guvernul de la Chi[in\u dore[te cooperare `ntre cele dou\ Mitropolii ortodoxe din Republica Moldova.

8 mai: Simpozionul in 6-8 terna]ional cu tema Invazia nonvalorilor `ntr-o lume multimedia. Criza spiritual\ [i discreditarea sacrului a avut loc la Facultatea de Teologie Ortodox\ din Alba Iulia. Evenimentul s-a `ncheiat cu ceremonia de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa p\rintelui prof. dr. Vasile Mihoc din cadrul Facult\]ii de Teologie Ortodox\ Andrei {aguna de la Sibiu.
7 mai: Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne a primit la Re[edin]a patriarhal\ pe Eminen]a Sa Cardinalul Leonardo Sandri, prefectul Con-

Ziarul Lumina
grega]iei pentru Bisericile Orientale de la Vatican, aflat `n vizit\ `n Romnia, `nso]it de preot dr. Yaroslav Karpyak. La `ntrevedere au mai participat Excelen]a Sa FranciscoJavier Lozano, nun]iul apostolic `n Romnia [i Republica Moldova, Preasfin]itul P\rinte Mihai, Episcop-vicar de Bucure[ti, [i preot Valeriu Median, din partea Bisericii GrecoCatolice. Cardinalul Leonardo Sandri a transmis Preafericitului P\rinte Daniel salutul cordial al Sanctit\]ii Sale Papa Benedict al XVI-lea [i `ncrederea sa `n dezvoltarea bunelor rela]ii existente `ntre Biserica Ortodox\ Romn\ [i Biserica Romano-Catolic\. Patriarhul Romniei a subliniat prioritatea dialogului [i cooper\rii permanente dintre Biserica Ortodox\ Romn\ [i Biserica Greco-Catolic\ din ]ara noastr\ fa]\ de diferendele de natur\ patrimonial\ existente la un moment dat.
11 mai: Arhiepiscopul Dirayr Mardichian, ~ntist\t\torul Bisericii Armene din Romnia [i Bulgaria, a trecut la Domnul `n timpul unei misiuni episcopale la Sofia. Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel a vizitat smb\t\, 15 mai, Catedrala armean\ din Capital\, unde era depus trupul arhiepiscopului Mardichian, [i a rostit un cuvnt de mngiere pentru comunitatea armean\ din Romnia. 15 mai: Sub pre[edin]ia Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel, a avut loc [edin]a de constituire a Adun\rii Eparhiale a Arhiepiscopiei Bucure[tilor. 17 mai: Biserica Ortodox\ Ceh\ [i Biserica Ortodox\ Romn\ au semnat parteneriatul de colaborare `n vederea construirii unei biserici ortodoxe `n ora[ul Most din Cehia. Evenimentul a avut loc la Facultatea de Teologie din Arad, `n prezen]a Preafericitului Cristofor, ~ntist\t\torul Bisericii Ortodoxe din ]inuturile Cehiei [i Slovaciei, [i a ~nalt Preasfin]itului Timotei, Arhiepiscop al Aradului.

11
Retrospectiv\

2010

Patriarhia Romn\ a fost reprezentat\ de PS Siluan al Episcopiei Ortodoxe Romne din Ungaria, care a transmis mesajul Patriarhului Romniei [i a `nmnat ~nalt Preasfin]itului Mitropolit Panteleimon, din partea Patriarhului Romniei, medalia jubiliar\ dedicat\ Simbolului de credin]\ niceoconstantinopolitan [i Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Romne.
28 iunie - 1 iulie: La Palatul Patriarhiei, `n cadrul proiectului Re]ea teritorial\ de furnizori cre[tini de servicii sociale - parteneri strategici `n domeniul incluziunii sociale, s-a desf\[urat prima sesiune de formare [i instruire a membrilor echipelor de analiz\ organiza]ional\ din arhiepiscopiile Bucure[tilor, Ia[ilor [i Craiovei. 30 iunie - 1 iulie: La Palatul Patriarhiei din Bucure[ti s-au desf\[urat lucr\rile Comisiei de evaluare final\ a proiectelor depuse la concursul de proiectare pentru Catedrala Mntuirii Neamului. 2 iulie: Clasamentul societ\]ilor care s-au `nscris la concursul de proiectare pentru Catedrala Mntuirii Neamului a fost prezentat `ntr-o conferin]\ de pres\ desf\[urat\ la Palatul Patriarhiei. Punctajul cel mai mare l-a ob]inut proiectul nr. 2, propus de societatea SC VANEL EXIM SRL - Bac\u, care a `ncheiat cu Patriarhia Romn\ contractul de proiectare complet.

Catedrala Mntuirii Neamului - proiectul c[tig\tor

Primirea Preafericitului P\rinte Daniel la Alba Iulia


21 mai: Catedrala patriarhal\ [i-a s\rb\torit hramul. Slujba Sfintei Liturghii a fost s\vr[it\ de Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel, `nconjurat de un sobor de 10 ierarhi, preo]i [i diaconi. Au participat sute de credincio[i, autorit\]i locale [i de stat. Copiii c[tig\tori ai Concursului na]ional de oratorie cre[tin\ Crezul Meu au primit premii [i diplome din partea ~ntist\t\torului Bisericii noastre. 3 iunie: PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne, l-a primit la M\n\stirea Antim, pe pre[edintele Georgiei, Mihail Saakashvili, aflat `n Romnia, `n vizit\ oficial\, la invita]ia pre[edintelui Traian B\sescu. 3 iunie: Patriarhia Romn\ a organizat o conferin]\ de pres\ cu scopul prezent\rii ofertelor de proiectare pentru Catedrala Mntuirii Neamului, depuse de societ\]ile `nscrise la concursul de proiectare a viitoarei Catedrale patriarhale. ~n cadrul conferin]ei, Patriarhia Romn\ a anun]at c\ va construi Catedrala Mntuirii Neamului din fonduri proprii [i din contribu]iile credincio[ilor, [i nu cu bani de la Buget.

(Grecia), Tubingen (Germania), Sofia (Bulgaria), Atena (Grecia), Viena (Austria), Heidelberg (Germania), Humboldt (Germania), precum [i de la facult\]ile de teologie din Bucure[ti, Constan]a, Pite[ti, Oradea, Cluj, Arad, Craiova, Sibiu.
18 iunie: Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne l-a primit pe Excelen]a Sa Domnul Zsolt Semjen, viceprim-ministru al Republicii Ungaria, aflat `ntr-o vizit\ oficial\ `n Romnia. Patriarhul Romniei a adresat vicepremierului Guvernului Ungariei solicitarea de a sprijini alocarea de fonduri pentru finalizarea lucr\rilor de restaurare a Catedralei ortodoxe romne din Gyula. Domnul Zsolt Semjen l-a asigurat pe Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel de sprijinul s\u. 26 iunie: ~n ora[ul Veria din Grecia, sub egida Mitropoliei de Veria, Naousia [i Campania, arhip\storit\ de c\tre ~nalt Preasfin]itul Panteleimon, a `nceput cea de a XVI-a edi]ie a Congresului Interna]ional de Teologie Pavlia, dedicat Sfntului Apostol Pavel.

20 mai: Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Munteniei [i Dobrogei s-a `ntrunit `n [edin]\ de lucru. Pe ordinea de zi au fost: analizarea textelor pentru slujba Acatistului Sfntului Ierarh Iachint, Mitropolitul }\rii Romne[ti, precum [i pentru slujbele Vecerniei [i Utreniei Sfntului Ierarh Bretanion al Tomisului [i Sfntului Ierarh Teotim al Tomisului; propunerea Arhiepiscopiei Dun\rii de Jos de `nfiin]are a m\n\stirii de c\lug\ri]e cu hramurile Sfntul Ioan Gur\ de Aur [i Sfnta Cuvioas\ Macrina `n municipiul Gala]i; desemnarea membrilor clerici `n Consistoriul mitropolitan dintre propunerile f\cute de Adun\rile eparhiale recent constituite ale eparhiilor sufragane Mitropoliei Munteniei [i Dobrogei.

7 iulie: La Re[edin]a pa 6-7 triarhal\, sub pre[edin]ia Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel, a avut loc [edin]a de lucru a Sfntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne. Pe ordinea de zi s-au aflat hot\rri precum proclamarea anului 2011 ca Anul omagial al Sfntului Botez [i al Sfintei Cununii `n Patriarhia Romn\ [i aprobarea programului social [i pastoral `n vremuri de criz\ economic\. Sfntul Sinod a mai hot\rt s\ adreseze un apel la dialog fr\]esc Bisericii Romne Unite cu Roma (Greco-Catolic\). Ierarhii [i-au dat acordul de principiu pentru o posibil\ invita]ie a Sanctit\]ii Sale Papa Benedict al XVI-lea `n Romnia.
7 iulie: Reprezentan]ii societ\]ilor `nscrise la concursul de proiectare a Catedralei Mntuirii Neamului au fost premia]i `n prezen]a Sfntului Sinod al BOR. Societatea SC VANEL EXIM SRL din Bac\u a fost declarat\ c[tig\toarea concursului de proiectare. 11 iulie: Credincio[ii din Bra[ov au avut marea bucurie de a participa la slujba de sfin]ire a bisericii din cartierul Valea Cet\]ii [i la Sfnta Liturghie, oficiate de Preafericitul P\rinte Daniel `nconjurat de un sobor de [ase arhierei. ~n cadrul vizitei canonice `n Arhiepiscopia Sibiului, Patriarhul Romniei a primit [i titlul de cet\]ean de onoare al municipiului Bra[ov.

27 mai: La Trgovi[te a 24-2 avut loc a patra `ntlnire a Comitetului Executiv al Comisiei de Dialog `ntre Consiliul Mondial al Bisericilor [i Biserica Romano-Catolic\. Scopul `ntlnirii de la Trgovi[te a fost preg\tirea sesiunii plenare a Comisiei de Dialog. 27 mai: Protopsaltul grec Theodoros Vassilikos [i membrii grupului TRONOS al Patriarhiei Romne au concertat `n Aula Magna Teoctist Patriarhul a Palatului Patriarhiei, `n prezen]a Preafericitului P\rinte Daniel, a PS Mihail al Australiei [i Noii Zeelande [i a PS Ciprian Cmpineanul.

10 iunie: Simpozionul in 8-1 terna]ional Crezul niceo-constantinopolitan, expresie a credin]ei Bisericii celei una [i nedesp\r]ite. Istoric, doctrin\ [i spiritualitate s-a desf\[urat la Facultatea de Teologie din cadrul Universit\]ii Aurel Vlaicu din Arad. La simpozion au participat cadre didactice de la universit\]ile din Tesalonic

2010

12
Retrospectiv\

Ziarul Lumina

13 iulie: Asocia]ia Ecumenic\ a Bisericilor din Romnia AIDRom a organizat seminarul na]ional Fenomenul migra]iei, justi]ie social\ [i coabitare, cu sprijinul Consiliului Mondial al Bisericilor (CMB) [i al Comisiei Bisericilor pentru Migran]i din Europa (CCME), la Palatul Patriarhiei. Seminarul face parte din proiectul na]ional Bisericile Cre[tine din Romnia r\spunznd fenomenului migra]iei.

14 august: Reprezentan 12-1 ]ii romnilor din Bulgaria, Serbia, Ungaria, Ucraina [i Basarabia s-au `ntrunit la lucr\rile celei de-a X-a edi]ii a Universit\]ii de var\ a romnilor de la Izvorul Mure[ului pentru a c\uta solu]ii eficiente `n rezolvarea problemelor grupurilor minoritare din ]ar\ [i din statele vecine.
11 august: Proiectul de realizare a Ansamblului arhitectural Catedrala Mntuirii Neamului a primit aviz favorabil pentru demararea primei etape a lucr\rilor. Decizia a fost luat\ de Comisia tehnicoeconomic\ a Patriarhiei Romne, `ntrunit\ la Palatul Patriarhiei din Capital\. 15 august: Credincio[ii din toat\ ]ara au participat la hramul M\n\stirii Putna din jude]ul Suceava. Cu acest prilej, pictura bisericii voievodale a fost sfin]it\ de c\tre Preafericitul P\rinte Daniel, iar a[ez\mntul monahal a primit al doilea hram, Sfntul Voievod {tefan cel Mare.

Catedrala episcopal\ din Caransebe[ a fost sfin]it\ de P\rintele Patriarh Daniel

Sfin]irea Catedralei din Blaj

28 august: Peste 20 de 26-2 profesori de teologie [i cercet\tori `n domeniul [tiin]elor religioase din `ntreaga lume au participat la o serie de comunic\ri [tiin]ifice cu tema Cuvntul lui Dumnezeu. Evenimentul, g\zduit de Patriarhia Romn\, a fost organizat de Academia Interna]ional\ de {tiin]e Religioase [i a avut ca scop stabilirea de contacte `ntre teologi de na]ionalit\]i [i tradi]ii cre[tine diferite, precum [i a unui cadru academic de dialog teologic. Ultima prelegere a fost sus]inut\ de Preafericitul P\rinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne.
31 august: Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel l-a primit la Re[edin]a patriarhal\ pe Excelen]a Sa Mevlt avusoglu, pre[edintele Adun\rii Parlamentare a Consiliului Europei, aflat `ntr-o vizit\ oficial\ `n Romnia. Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel a subliniat necesitatea intensific\rii cooper\rii dintre cultele religioase [i factorii politici responsabili din Europa `n promovarea p\cii sociale [i ap\rarea valorilor autentice. La finalul `ntrevederii, domnul pre[edinte Mevlt avusoglu l-a invitat pe Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel s\ se adreseze membrilor Adun\rii Parlamentare a Consiliului Europei de la Strasbourg (Fran]a) `n cadrul unei sesiuni de lucru din cursul anului 2011.

Pe amplasamentul viitoarei catedrale, Preafericitul P\rinte Daniel a s\vr[it o slujb\ de binecuvntare a viitoarelor lucr\ri
2 septembrie: ~n Sala 1-2 Conventus din Palatul Patriarhiei, sub pre[edin]ia Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel, a avut loc [edin]a de lucru a Comisiei pentru statut [i regulamente a Sfntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romne, `n cadrul c\reia au fost analizate propuneri de amendamente la Statutul pentru organizarea [i func]ionarea Bisericii Ortodoxe Romne. 1 septembrie: Proiectul educa]ional Alege [coala! la nivel na]ional a fost lansat oficial `n cadrul unei conferin]e de pres\ la Palatul Patriarhiei.

Patriarhia Romn\ [i Funda]ia World Vision Romnia au ini]iat proiectul cu scopul prevenirii [i combaterii fenomenului abandonului [colar [i a delincven]ei juvenile, prin dezvoltarea unor solu]ii educa]ionale alternative de tipul [colii de duminic\ necesare motiva]iei pentru educa]ie a copiilor din mediul rural [i urban cu vrste cuprinse `ntre 6 [i 16 ani. Evenimentul a continuat cu lucr\rile celui de-al III-lea Congres Na]ional Hristos `mp\rt\[it copiilor.
1 septembrie: Patriarhia Romn\ [i Federa]ia Filantro-

pia au demarat un nou proiect social, intitulat Formare trainic\ pentru parteneriat socialFORTE, care are ca scop general dezvoltarea capacit\]ii organiza]ionale a structurilor active `n domeniul parteneriatului social de la nou\ centre eparhiale [i din Bucure[ti, pentru a deveni parteneri mai puternici `n incluziunea social\ la nivel na]ional.
1 septembrie: Organiza]ia Interna]ional\ pentru Caritate Cre[tin-Ortodox\ (IOCC) `mpreun\ cu Federa]ia Filantropia [i Patriarhia Romn\ au implementat Proiectul ~mpre-

un\ pentru servicii sociale mai bune, care va ajuta Federa]ia Filantropia s\ devin\ un actor social relevant `n derularea politicilor de incluziune social\ la nivel na]ional, local [i regional.
2 septembrie: Inspectorii eparhiali pentru catehez\ din fiecare eparhie a Patriarhiei Romne s-au reunit la Palatul Patriarhiei pentru a dezbate metodologia noului proiect The Way al Patriarhiei Romne, destinat integr\rii `n comunitate a familiei cre[tine. 3 septembrie: {edin]a de constituire a ANB a BOR pen-

Ziarul Lumina

13
Retrospectiv\

2010

Sfntul Nicolae - Albastr\, unde a oferit p\rintelui paroh Gheorghe Neme[ Ordinul Sfntul Apostol Andrei pentru clerici. ~n Duminica dup\ ~n\l]area Sfintei Cruci, Preafericitul P\rinte Patriah Daniel a s\vr[it Sfnta Liturghie la Oradea, la altarul de var\ al M\n\stirii Sfnta Cruce. Dup\ Sfnta Liturghie, a fost inaugurat\ expozi]ia foto-documentar\ dedicat\ anivers\rii celor 90 de ani de la re`nfiin]area Episcopiei Oradiei, vernisat\ `n fosta st\re]ie a m\n\stirii, actualmente muzeu eparhial.
19 septembrie: S-a `ncheiat Festivalul Tineretului Ortodox de la M\n\stirea Notre Dame de lOuye din Dourdan, Fran]a. ~ntlnirea a fost binecuvntat\ de ~nalt Preasfin]itul Iosif, Mitropolitul Ortodox al Europei Occidentale [i Meridionale, care a sus]inut prelegerea Persoan\ versus individ.

Cel de-al IV-lea Congres Na]ional al Facult\]ilor de Teologie Ortodox\ din Patriarhia Romn\ s-a ]inut la Bucure[ti
tru perioada 2010-2014 a avut loc la Palatul Patriarhiei, sub pre[edin]ia P\rintelui Patriarh. Dup\ [edin]\, pe amplasamentul viitoarei catedrale, Preafericitul P\rinte Daniel a s\vr[it o slujb\ de binecuvntare pentru `nceputul organiz\rii [antierului [i pentru lucr\rile de construc]ie care vor urma.
3 septembrie: Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Munteniei [i Dobrogei s-a `ntrunit la Re[edin]a patriarhal\ din Bucure[ti sub pre[edin]ia Preafericitului P\rinte Patriarh Daniel. S-a analizat contribu]ia parohiilor [i m\n\stirilor la fondul de solidaritate pentru parohiile [i eparhiile care au suferit din cauza inunda]iilor, dar [i slujbele pentru canoniz\rile de sfin]i [i preg\tirea Concursului L\uda]i pe Domnul `n cadrul Mitropoliei Munteniei [i Dobrogei. 3 septembrie: O delega]ie de intelectuali romni din Basarabia, reuni]i `n Forumul Democrat al Romnilor din Republica Moldova, a vizitat Palatul Patriarhiei. Oaspe]ii au fost primi]i de Preasfin]itul Ciprian Cmpineanul. ~n cadrul `ntlnirii, membrii delega]iei au subliniat importan]a p\str\rii identit\]ii romne[ti `n Basarabia, precum [i necesitatea sprijinului Patriarhiei Romne `n men]inerea unit\]ii de credin]\.

28 septembrie: Federa]ia 27-2 Filantropia, `n parteneriat cu Patriarhia Romn\, Unione degli Assessorati [i Obiettivo Lavoro din Italia, a organizat `n cadrul proiectului social Strategia de ocupare [i calificare prin `nv\]are [i activit\]i pentru libertate, la Centrul social-cultural Sfntul Ierarh Calinic de la M\n\stirea Cernica, o sesiune de instruire a celor implica]i `n proiecte de economie social\ [i reintegrare a fo[tilor de]inu]i. Sesiunea de instruire a avut ca scop informarea [i preg\tirea asisten]ilor sociali [i a celorlal]i speciali[ti `n vederea sprijinirii (re)integr\rii sociale a de]inu]ilor [i fo[tilor de]inu]i prin angajarea lor `n `ntreprinderi constituite pe baza conceptului de economie social\. 28 septembrie: O serie 25-2 de manifest\ri duhovnice[ti [i culturale dedicate Sfntului Mucenic Antim Ivireanul au fost organizate de ob[tea M\n\stirii Antim `n colaborare cu Biblioteca Sfntului Sinod [i cu Comisia patristic\ a Patriarhiei Romne. ~n 26 septembrie, dup\ oficierea Sfintei Liturghii, a avut loc deschiderea lucr\rilor Simpozionului Sfntul Antim Ivireanul, slujitor al Bisericii, prin cuvnt [i fapt\, aflat la prima edi]ie, la care au participat reprezentan]i ai Patriarhiei, profesori universitari, academicieni [i oameni de cultur\. 28 septembrie: Cel de-al 27-2 IV-lea Congres Na]ional al Facult\]ilor de Teologie Ortodox\ din Patriarhia Romn\ s-a desf\[urat `n perioada 27-28 septembrie, la Palatul Patriarhiei. Tema congresului la care au participat reprezentan]ii facult\]ilor de teologie din ]ar\ a fost Cercetarea teologic\ ast\zi. ~n cadrul `ntlnirii profesorii au sus]inut prelegeri despre situa]ia actual\ a cercet\rii teologice romne[ti, despre cadrele [i obiectivele cercet\rii, despre dialogul [i receptarea critic\ `n cercetarea teologic\, precum [i despre interdisciplinaritatea cercet\rii teologice.

La M\n\stirea Sfnta Cruce din Oradea s-au serbat cei 90 de ani de la re`nfiin]area Episcopiei Oradiei
ba. PF Patriarh Daniel a primit titlul de cet\]ean de onoare al municipiului Blaj. 7 septembrie: La Acade 5-7 mia Teologic\ de la M\n\stirea Brncoveanu - Smb\ta de Sus s-a desf\[urat Consf\tuirea Na]ional\ a Inspectorilor de Religie. P\rintele Patriarh Daniel a participat la eveniment `n 6 septembrie, vorbindu-le participan]ilor despre importan]a men]inerii orei de religie `n [coli, misiunea dasc\lilor de religie [i efectele benefice incomensurabile pe care educa]ia religioas\ le are `n societate.
9 septembrie: O delega]ie format\ din reprezentan]ii comunit\]ilor romne[ti din Ungaria s-a aflat `n vizit\ la Palatul Patriarhiei. ~n cadrul [edin]ei s-au discutat [i analizat solu]iile la principalele probleme cu care se confrunt\ romnii din Ungaria. 12 septembrie: P\rintele Patriarh, `nconjurat de un sobor de arhierei, preo]i [i diaconi, a sfin]it Catedrala nou\ din Caransebe[, cu hramurile ~nvierea Domnului [i Sfntul Prooroc Ilie Tesviteanul. ~n cadrul vizitei efectuate `n Banatul Montan cu ocazia sfin]irii noii Catedrale

din ora[ul Caransebe[, Preafericitul P\rinte Daniel a primit titlul de cet\]ean de onoare al ora[ului [i al jude]ului Cara[-Severin, precum [i titlul de Doctor Honoris Causa al Universit\]ii Eftimie Murgu din Re[i]a. 20 septembrie: ~mplini 17-2 rea celor 90 de ani de la re`nfiin]area Episcopiei Oradiei a fost binecuvntat\ de vizita ~ntist\t\torului BOR `n Episcopia Oradiei. La Universitatea din Oradea, Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel a primit titlul de Doctor Honoris Causa. Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel a vizitat [i Biserica

5 septembrie: Un sobor de 16 arhierei condus de PF P\rinte Daniel a sfin]it noua Catedral\ din Blaj. Preafericirea Sa a oferit Crucea patriarhal\ p\rintelui paroh Vasile Benchea [i Ordinul Sfin]ii ~mp\ra]i Constantin [i Elena primarului de la Blaj [i pre[edintelui Consiliului Jude]ean Al

S-ar putea să vă placă și