Sunteți pe pagina 1din 114
Ghid ee ola NYA 1016) _ Auditul er ete sys Maecenas ents se INTRODUCERE Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) si institutul Contabililor Autorizati din Scotia 4S), consecvente in continuarea colaborarii destinate dezvoitarii profesie! de aucit financiar In con- sordanté cu cerintele IFAC, au placerea de a prezenta Ghidul privind Auditul Calitati, un manual de sroceduri de audit, destinat membrilor CAFR. Prezentul Ghid, elaborat de ICAS, tradus prin grija si sud responsabilitates Consitiului CAFR, © concépuit pentru a réspunde celor mai actuale cerinte profesionale gi etice in desfasurarea misiu- wer de audit $1 desigur realitatilor economice prezente. Potrivit acordului de traducere incheiat cu ICAS prezentul Ghid va fi actualizat anual, pentru a asgura pe de 0 parte consecventa cu cerintele IFAC aplicabile misiunilor de audit finenciar, iar pe de arte pentry 2 aduce imbunatatin formatulul existent Camera Auditoriior Financiani din Romania, in calitatea sa de membru cu drepturi depline al FAC este organismul profesional responsabil pentru organizarea, coordonarea $i desfagurarea activi- 58 ce audit financiar in Romania, in conformitate cu Standardele Internationale de Audit, precum si pentru promovarea gi ullizarea acestora de caire auditori financiari, stagiani in audit gi de care alti uti- « interesat Prezentul Ghid privind Auditul Calitatii se subscrie prioritatilor asumate de Consiliul CAFR pri- sterea continua a competentei profesionaie a auditariior, demers in care am beneficiat de asis- orestigiosului Institut Scotian, care ni s-a alaturat si in acest efort care se circumserie afitmatie’ -oruiut executiv al [CAS, Oomnul Anton Colella potrvit cArela: .Profesia contabila devine ain ce in mult 0 profesie globala, iar organizatille europene puternice sunt vitale pentru a-iasigura pe in- oricare ar fi acestia, c& pot avea incredere in informatie financiare pe care le utlizeaza bul de experient@ nu poate decat s& aducdé beneficii in aceasta directic” Standardele Internationale de Audit (ISA-urile) au fost adoptate de catre CAFR pentru auditul si- financiare, inca din anul 2000, conformitatea cu acestea find obligatorie in Romania. Aucitorit ar de asemenea, sa ia In considerare cerintele etice Tn desfasurarea misiunilor lor de audit Ghidul privind Auditul Calitatii va este adresat pentru realizarea misiunilor Dvs de audit. Probabil za Ghidul privind Aucitul Calltati pentru clientit intreprindeni mici si mijlocit; in acest scop au fost ¢ aceste proceduri. Ar trebui notat cd procedurile inglobeaza principille cheie din ISA-uri, pentru a- sorjini pe auditori s& elaboreze 0 abordare @ auditulul adeovata circumstantelor misiunii individuale de 23/eia acestea ji sunt aplicate. Materialul este furnizat in scopul Indrumarii dumneavoastra generale inde de practicieni sa fi utilizeze cat mai eficient si s8 desfésoare misiuni de audit in conformitate cu rie. Utilizarea acestor programe de audit nu reprezinta un substitut pentru Intelegerea corecta a, si 23°22, standardelor de audit propriu-zise, Pentru a destagura un audit in conformitate cu 1SA-utile, firmele de audit trebuie s4 se confor- ¢ mai intai, la nivelul intreali firme, cu Standardu! International privind Controlul Calitatii, (ISQC1) ‘rolul calitéti pentru firmele care etectueaza auditun si revizuiri ale informatillor financiare istorice, m gi alte misiuni de asigurare gi servici conexe”. Firmele ar trebui, de asemenea, s& ia In consi- $1 $4 adopte ISA 220 "Controlui calitati pentru auditurile informatilor financiare istorice” inainte area altor |SA-un misiunilor de audit individuale, Utilizator acestui Ghid privind Auditul Calitati ui $8 fie familiarizati cu Standardele Internationale de Audit ISA-urile prevad 0 abordare pe bazd de risc @ auditului. Acestea prevad, de asemenea, o abor- formala a cunostintelor referitoare la domeniul de activitate si la client, si o abordare formala a ‘aril riscului, inclusiv @ riscului de fraud. Practicienii, punand In aplicare scepticismul profesional cevespunzator, ar trebul s8 capitalizeze cunostintele pe care le detin despre clienti si sistemele lor de izare @ evaluani corecte a riscurilor. O data ce riscurite sunt identificate, este necesara elaborarea >.) program ¢e lucru pentru a aborda sau minimiza aceste riscuri. Procedurile din cadrul programel audit detaliaza aceste aspecte, dar atentia este decisiva pentru a se asigura ca munca care va fl sfagurata abordeaza eficient, la propriu, riscurile identificate. Schita care urmeaza ilustreaza aborda ‘2a generala. Nu toate procedurile sugerate vor fi necesare in toate cazurile si vor existe situatli in care unt necesare teste si proceduri ulterioare in vederea conformitati cu ISA-unile, Utilizarea Ghidului Privind Auditul Calitati Prin utlizarea programetor si @ Cuprinsullui, conform sugestilor, utilizatorii vor dispune de un dosar structurat, prezentat intr-o maniera verificata si testata. Cu toate acestee, ordinea In care este intocmit ¢osarul nu respecta Cuprinsul. Utilizatorii trebuie, mai intai, sa ia In considerare sectiunea de planificare a dosarului si sd finalizeze acea sectiune Inainte de a incege munca de ausit pe teren. Sec- jiunea de planificare este importanté deoarece aceasta identifica riscul gi pragul de semnificatie, furni- zeazA unele liste de verificare a aspecteior care sunt, de obicel, anticipale si furnizeaza un mijioc de inregistrare @ procesului de planificare. Atunci cand ingepe munca’de teren, sectiunile ramase (cu ex ceptia sectiunii A} pot fi finalizate, unele pe rnd si altelé simultan. Ordinea in care aceste sectiuni sunt incheiate va fi determinata de fiecare misiune specific’. Ar fi recomandat ca sectiunea referitoare la banci sd fie prima incheiata, urmatd de sectiunile de vanzari si achiziti, apoi de domeniile de control al conturiior, precum salarile si TVA-ul, Celelaite sectiuni se pot constitui astfel pe baza destul de soli- 8, Atunci cand aceste sectiuni sunt incheiate, se pot analiza toate informatille, aspectele generate $1 concluziile. Aceasta este sectiunea A. Aceasta nu precizeaza ce concluzii trebuie formulate, dar preve- de un mijloc metodic de punere in comun a informatior identificate in urma muneii de teren. Mai pre~ cis, Sectiunea A furnizeaza o metoda de inregistrare a concluzillor gi considerentetor, precum si de in~ tocmire a unor liste de verificare utile, Tn sprijinul finalizarii misiunii, Etapele finale sunt cele care com- porta un risc mai mare de eroare, prin comiterea de gregeli sau omitersa de informati, Finalizarea unui dosar de audit se realizeaza cu atentia cuvenita Iudnd in considerare importanta acestei etape in pro- cesul de audit Dorim s@ multumim pe aceasta cale echipei de traducatori, comisiei de revizuire, membrilor Consiliufu CAFR, practicienilor $i personalului executiv care prin actiunea voluntara au facut posibila aparitia acestet lucrar Nu in ultimul rand dorim s& adresém muitumiriie noastre Institutului Contabillor Autorizati din Scotia, pentru sprijinul constant, pe care gi prin acest demers, a asigurat si continua sa jl asigure pro- fesiel de audit financiar din Roménia Bucuresti Martie 2010 ANTON COLLELA Prof. Univ. Dr. ION MIHAILESCU Director Executiv al ICAS Pregedinte al Consiliului CAFR CARMEN MATARAGIU Membru al Consiliului CAFR