Sunteți pe pagina 1din 4

S.C. ZET CORPORATE S.R.L.

PROCEDURA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII MENTENANTA ECHIPAMENTELOR PROPRII

Cod: P-020 Data: .. Pag. 1 din 4

Evidenta modificarilor: Nr. crt. Pagina Capitol Descrierea modificarii Data/ Versiunea Observatii

NUME ELABORAT

FUNCTIA Manager al sistemului de management al calitatii Director General Director General

DATA

SEMNATURA

VERIFICAT APROBAT

Note: 1. Acest document contine informatii si date care sunt proprietatea SC ZET CORPORATE SRL. 2. Prezenta procedura este destinata utilizarii exclusive pentru propriile cerinte. 3. Utilizarea integrala sau partiala a acestei proceduri in orice scop sau activitate sau reproducerea partiala / integrala in orice publicatie si prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc) este interzisa fara acordul scris al PROPRIETARULUI. Cod: FP-001-1/ 1.1.

Versiunea: 1.1.

TD: Original

TC: Document controlat

NS: Confidential

S.C. ZET CORPORATE S.R.L.

PROCEDURA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII MENTENANTA ECHIPAMENTELOR PROPRII

Cod: P-020 Data: .. Pag. 2 din 4

1. SCOP Procedura stabileste, metodologia de efectuare a activitatilor de mentenanta asupra echipamentelor de productie in ZET CORPORATE SRL, astfel incat sa se asigure ca aceste activitati se desfasoara in conditii controlate. 2. DOMENIU DE APLICARE Procedura se aplica activitatilor de mentenanta a echipamentelor de productie din dotarea ZET CORPORATE. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. DOCUMENTE DE REFERINTA SR EN ISO 9001: 2008, Sisteme de management al calitatii. Cerinte. SR EN ISO 9004: 2010, Conducerea unei organizatii cate un succes durabil. O abordarea bazata pe managementul calitatii. SR EN ISO 9000 : 2006, Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular. DEFINITII si PRESCURTARI

4.1. DEFINITII 4.1.1. Mentenanta: ansamblul de actiuni si/ sau rezultate ale actiunilor care permit mentinerea unui echipament intr-o stare specifica, sau sa fie in masura sa asigure o functie determinata. Nota: mentenanta poate include intre altele: Cunoasterea starii initiale si a starii finale a echipamentului supus mentenantei; Materiile prime si materialele necesare pentru a asigura mentenanta. 4.2. PRESCURTARI SMC: Sistemul de management al calitatii MSMC: Manager al sistemului de management al calitatii P: Procedura N: Norma TD: Tipul documentului NC: Nivelul de control aplicat documentului NS: Nivelul de secretizare/ clasificare aplicat documentului (confidential sau neconfidential) 5. ASPECTE PREALABILE, FORMULARE 5.1. In cadrul ZET CORPORATE mentenanta echipamentelor este asigurata de echipe de mentenanta interne sau de catre firme specializate care sunt evaluate si inscrise in lista furnizorilor acceptati. In cazul apelarii la o echipa de mentenanta interna, personalul acestei echipe va avea calificarea necesara activitatii respective. 5.2. Completarea formularului, Lista echipamentelor, Cod: FP-020-1/ 1.1. Camp 1 2 3 4 Completarea campului Numar curent. Denumirea echipamentului. Observatii Numele si semnatura persoanei care a intocmit documentul (Director de productie)

SIGLA Nr. crt. (1) (2)

Lista echipamentelor
Denumirea echipamentului (3) Cod: FP-020-1/ 1.1. Observatii

Intocmit,. (7) ..

Versiunea: 1.1.

TD: Original

TC: Document controlat

NS: Confidential

S.C. ZET CORPORATE S.R.L.

PROCEDURA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII MENTENANTA ECHIPAMENTELOR PROPRII

Cod: P-020 Data: .. Pag. 3 din 4

5.2. Completarea Programului anual al activitatilor de mentenanta a echipamentelor, Cod: FP-020-1/ 1.1. Camp 1. 2 3 4 5 6 7 Completarea campului Numele si semnatura DG pentru aprobarea programului. Anul in care se face planificarea. Denumirea si codificarea echipamentului Lunile calendaristice Observatii Data la care a fost intocmita planificarea Numele si semnatura persoanei carea intocmit palnificarea Aprobare, Director General (1) Anul: (2)

SIGLA Nr. crt.

Denumire echipament/ cod (3)

Programul anual al activitatilor de mentenanta a echipamentelor Luna (4) 1 2 3 4 5 6 7 8

10

11

12

Observatii (5)

Data: (6)

Intocmit: (7)
Cod: FP-020-1/ 1.1.

Pentru fiecare echipament se stabileste luna in care va efectua revizia/ reparatia si in spatiul corespunzator lunii respective se bareaza in diagonala. Dupa efectuarea unei reparatii/ revizii se hasureaza spatiul respectivei reparatii/ revizii. 6. DESCRIEREA PROCESULUI - scule si dispositive; - sisteme IT.

6.1. In cadrul ZET CORPORATE in procesul de productie se utilizeaza urmatoarele tipuri echipamente:

6.2. Desfasurarea activitatilor de mentenanta se face conform programului anual al activitatilor de mentenanta aprobat de Directorul General. 6.3. Perioadele dintre diferitele tipuri de activitati de intretinere si reparatii sunt stabilite in Fisele de evidenta ale echipamentelor si au la baza gradul de solicitare a echipamentelor precum si criterii economice. 6.4. In cadrul analizei activitatilor de mentenanta a echipamentelor la programarea mentenantei se urmareste printre altele costurile, prevederile impuse de reglementarile tehnice aplicabile (daca este cazul), asigurarea capabilitatii echipamentului in indeplinirea functiei pentru care este folosit si posibilitatea modificarii perioadelor de reparatie in functie de gradul de solicitare. 6.5. Programul anual de mentenanta a echipamentelor, Lista echipamentelor, Planificarea reviziilor tehnice si alte inregistrari ale calitatii referitoare la mentenanta echipamentelor sunt pastrate pe o perioada de 5 ani de Directorul de Vanzari care gestioneaza parcul de echipamente pe toata perioada de utilizare a acestora. 6.6. Echipamentele a caror functionare este gasita necorespunzatoare sunt izolate si supuse verificarilor si reparatiilor. In situatiile in care repararea unui echipament este costisitoare si nu se justifica din punct de vedere al eficientei economice, Managerul SMC va intocmi o Nota de casare a echipamentului care se va tranmite spre apobare Directrului General. Conducerea firmei va dipune privind echipamentul respectiv: se decide achizitionarea unui nou echipament sau reorganizarea procesului de productie cu echipamentele existente. 6.7. Directorul General are permant in vedere performantele tehnico-economice (calitatea executiei, productivitatea, costurile de intretinere etc) si in functie de rentabilitatea folosirii unui anumit echipament poate face propuneri de achiztionare unor echipamente performante. 6.8. Directorul General monitorizeaza noutatile specifce echipamentelor utilizate in firma si face periodic propuneri pentru innoirea parcului de echipamente. 6.9. Activitatea de mentenanta asigura prevenirea functionarii defectuoase a echipamentelor si eliminarea intreruperile neplanificate.

6.8. Abordarea ca proces a mentenantei echipamentelor in cadrul ZET CORPORATE:

Versiunea: 1.1.

TD: Original

TC: Document controlat

NS: Confidential

S.C. ZET CORPORATE S.R.L.

PROCEDURA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII MENTENANTA ECHIPAMENTELOR PROPRII

Cod: P-020 Data: .. Pag. 4 din 4

Elemente ale abordarii Denumire proces Indicatori de performanta. Proprietar de proces Date de intrare

Date de iesire

Proces din amonte Furnizor de proces Proces din aval

Client intern

Definire elemente Mentenanta echipamente Costuri detorate functionarii necorespunzatoare a echipamentelor. Costuri de intretinere minime. Director de Productie Documentatii tehnice ale echipamentelor. Programe de productie. Planificarea reviziilor tehnice, Fisa de evidenta a interventiilor efectuate asupra echipamentului Programul anual al activitatilor de mentenanta a echipamentelor Fisa tehnica a echipamentului Lista echipamentelor Nota de casare Programe de imbunatatire a activitatii. Procese de productie. Sef de sectie Procese de productie. Programe de imbunatatire a proceselor si produselor firmei. Managerul SMC Director General

7.

RESPONSABILITATE SI AUTORITATE

7.1. Directorul General

7.1.1 Aproba Programul anual al activitatilor de mentenanta a echipamentelor . 7.1.2 Aloca resurse necesare activitatilor de mentenanta, reviziilor tehnice si achiztionarii unor noi echipamente. 7.1.3 Stabileste planul reviziilor pentru fiecare tip de echipament si le inscrie in Fisa de evidenta a interventiilor efectuate asupra echipamentului. 7.1.4 Intocmeste si actualizeaza permanent Lista echipamentelor. 7.1.5 Realizeaza programarea anuala a activitatilor de mentenanta prin intocmirea Programului anual al activitatilor de mentenanta a echipamentelor . 7.1.6 Urmareste desfasurarea activitatilor de mentenanta conform Programului anual al activitatilor de mentenanta a echipamentelor si efectueza reviziilor tehnice periodice planificate. 7.1.7 Intocmeste Programul anual al activitatilor de mentenanta a echipamentelor si face Planificarea reviziilor tehnice. 7.1.8 Supravegheaza modul in care sunt respectate prevederile prezentei proceduri si face propuneri de imbunatatire. 7.1.9 Supervizeaza calitatea serviciilor de intretinere si reparare a echipamentelor si la constatarea unor abateri solicita intreventia echipei de mentenanta. 7.2 Operatorii echipamentelor 7.2.1 Transmit Managerului SMC informatii legate de comportarea necorespunzatoare a echipamentelor in exploatare. 7.2.2 Utilizeaza echipamentele conform prescriptiilor din cartea tehnica a si efectueaza verificarile si intretinerea curenta inainte de inceperea lucrului, in timplu lucrului si la finalizare lui. 7.2.3 Receptioneaza echipamentul care au fost supus activitatilor de mentenanta. 7.3 Responsabilul cu mentenanta. 7.3.1 Desfasoara activitatile de mentenanta conform programarii. 7.3.2 Preda echipamentul, dupa finalizarea activitatilor de mentenanta, operatorului si prezinta acestuia interventiile efectuate. 7.3.3 Se instruieste periodic in domeniul celor mai performante metode de intretinere si reparare a echipamentelor pe care le deservesc. 8. 8.1 8.2 INREGISTRARI Lista echipamentelor, Cod: FP-020-1/ 1.1. Programului anual al activitatilor de mentenanta a echipamentelor, Cod: FP-020-1/ 1.1.

9. ANEXE Nu sunt prevazute anexe.

Versiunea: 1.1.

TD: Original

TC: Document controlat

NS: Confidential