CUPRINS

Modulul I. Concepte de baza în utilizarea TIC în procesul educaţional _________________ 5 Contextul educaţional al integrării TIC – disciplina Chimie ___________________________ 5 Relaţia dintre TIC şi formarea competenţelor specifice disciplinei Chimie _______________ 5
Oportunităţi, avantaje şi limite ale utilizării TIC pentru disciplina Chimie ______________________ 5 Competenţele necesare cadrului didactic pentru integrarea TIC în procesul didactic la disciplina Chimie ___________________________________________________________________________ 9

Utilizarea TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare la disciplina chimie ____________ 12
Instrumente TIC (resurse hardware şi software) care favorizează dezvoltarea competenţelor din programele şcolare ale disciplinei Chimie ______________________________________________ 12

Modulul al II-lea. Modele, metode, mijloace TIC specifice disciplinei Chimie ___________ 13 Prezentarea uneltelor din pachetul Office ________________________________________ 13 Editorul de texte Microsoft Office Word 2007 _____________________________________ 14
Coperta _________________________________________________________________________ 14
Inserare copertă în document ________________________________________________________________ 14 Crearea unei coperte _______________________________________________________________________ 14

Antetul şi subsolul ________________________________________________________________ 15
Crearea unui antet sau subsol propriu _________________________________________________________ 15

Stilul ___________________________________________________________________________ 16
Aplicare a unui stil ________________________________________________________________________ 16 Fereastra cu stiluri dinamică _________________________________________________________________ 16 Modificarea parametrilor unui stil existent _____________________________________________________ 16 Crearea unui stil în baza unui paragraf formatat deja _____________________________________________ 16

Cuprinsul _______________________________________________________________________ 17
Crearea unui cuprins din stiluri de titlu predefinite _______________________________________________ 17 Creare unui cuprins din stiluri particularizate aplicate ____________________________________________ 17 Actualizarea unui cuprins ___________________________________________________________________ 18 Ştergerea unui cuprins _____________________________________________________________________ 18

Efecte grafice ____________________________________________________________________ 18
Imaginea ________________________________________________________________________________ 18 Miniatura ________________________________________________________________________________ 19 Şablonul ________________________________________________________________________________ 19

Tabelul _________________________________________________________________________ 20
Utilizarea şabloanelor pentru tabele ___________________________________________________________ 20 Utilizarea meniului tabel ___________________________________________________________________ 20 Utilizarea comenzii inserare tabel ____________________________________________________________ 20 Conversia unui text într-un tabel _____________________________________________________________ 20

Aplicaţii practice _________________________________________________________________ 21

Realizarea prezentărilor folosind Microsoft PowerPoint 2007 ________________________ 22

Inserarea diapozitivelor ___________________________________________________________ 23 Inserare obiecte cu ajutorul aspectelor predefinite _____________________________________ 23 Crearea unui diapozitiv propriu dintr-un aspect _______________________________________ 23
Inserarea unui tabel într-un diapozitiv _________________________________________________________ 24 Inserarea unei diagrame într-un diapozitiv _____________________________________________________ 24 Inserarea unui obiect „SmartArt” într-un diapozitiv ______________________________________________ 25

Inserarea unui hyperlink într-un diapozitiv ___________________________________________ 25
Crearea unui hyperlink la o pagină sau la un fișier de pe Web ______________________________________ 25 Crearea unui hyperlink la un diapozitiv din aceeași prezentare _____________________________________ 25 Crearea unui hyperlink la un fișier nou ________________________________________________________ 25

Adăugarea unei secvenţe audio _____________________________________________________ 26 Încorporarea secvenţelor audio în prezentare _________________________________________ 26
Setarea opţiunilor de redare inversă pentru o secvenţă audio _______________________________________ 26 Ascunderea pictogramei secvenţei audio _______________________________________________________ 26

Crearea unei legături la un fişier video de pe sau un site Web ____________________________ 26 Aplicaţii ________________________________________________________________________ 27

Microsoft Office Excel 2007 ___________________________________________________ 27
Şabloanele şi utilizarea lor __________________________________________________________________ 27 Alegerea şabloanelor cu Microsoft Office Online ________________________________________________ 27 Aplicarea şi alegerea unui şablon _____________________________________________________________ 28

Tema ___________________________________________________________________________ 28 Stilul ___________________________________________________________________________ 28 Formatarea condiţională __________________________________________________________ 29
Evidenţierea valorilor maxime _______________________________________________________________ 29 Evidenţierea valorilor în în funcţie de criteriu ___________________________________________________ 29 Formatarea prin pictograme _________________________________________________________________ 30 Eliminarea formatarii condiţionale ____________________________________________________________ 30 Formatarea de tranziţie – Liniile de date _______________________________________________________ 30 Scalele de culori __________________________________________________________________________ 31

Diagrame _______________________________________________________________________ 31
Crearea diagramelor _______________________________________________________________________ 31 Modificare tip diagramă ____________________________________________________________________ 31

Procesarea formulelor_____________________________________________________________ 31
Introducerea formulelor ____________________________________________________________________ 31

Filtrarea datelor _________________________________________________________________ 31 Sortarea datelor __________________________________________________________________ 32
Sortarea textului __________________________________________________________________________ 32 Sortarea numerelor ________________________________________________________________________ 33 Sortarea după culoarea celulei, a fontului sau după pictogramă _____________________________________ 33

Aplicaţii ________________________________________________________________________ 34

RESURSE WEB _____________________________________________________________ 34
Browsere, motoare de căutare ______________________________________________________ 34

Comunicarea prin intermediul resurselor IT __________________________________________ 35
E-mail __________________________________________________________________________________ 36 Mesageria Instant (IM) _____________________________________________________________________ 36 Grupurile de discuţii _______________________________________________________________________ 37 Blog ____________________________________________________________________________________ 38

Instrumente de colaborare _________________________________________________________ 38
Google Docs _____________________________________________________________________________ 39 Wiki ____________________________________________________________________________________ 39 Windows Live ____________________________________________________________________________ 39

Aplicaţii pentru conversia şi transferul fişierelor ______________________________________ 40
Zamzar _________________________________________________________________________________ 40 Online-convert ___________________________________________________________________________ 40 Transfer _________________________________________________________________________________ 40

Resurse destinate prelucrării audio-video_____________________________________________ 41
Resursa YouTube _________________________________________________________________________ 41 Glogster _________________________________________________________________________________ 41 Picasa __________________________________________________________________________________ 41 Fotobabble ______________________________________________________________________________ 42

Softuri educaţionale __________________________________________________________ 42
Sfaturi utile în alegerea unui soft educaţional _________________________________________ 43 Softurile de prezentare ____________________________________________________________ 43 Find the Alien ___________________________________________________________________ 43 Chemistry Lab Escape ____________________________________________________________ 44 AEL____________________________________________________________________________ 44 Editorul ChemMedia _____________________________________________________________ 45 CHEMIX School _________________________________________________________________ 45 VIRTLAB _______________________________________________________________________ 46 Chem1 Concept Builder ___________________________________________________________ 46 Soft educaţional INTUITEXT ______________________________________________________ 46 Lecţiit televizate Şcoala Dicovey ____________________________________________________ 47 Portalul eScoala __________________________________________________________________ 47 ChemWriter _____________________________________________________________________ 48 ACD Laboratories ________________________________________________________________ 48 ACD / Freeware ChemSketch ______________________________________________________ 49 INSAM _________________________________________________________________________ 49
Hot Potatoes _____________________________________________________________________________ 50

Bbiblioteci, enciclopedii, dicţionare __________________________________________________ 50 Aplicaţii ________________________________________________________________________ 51

Modulul al II-lea. Modele, metode, mijloace TIC specifice disciplinei Chimie ___________ 52

Software utilitar __________________________________________________________________________ 52 Etapele instalării unui software utilitar. ________________________________________________________ 54 Utilitare de arhivare-dearhivare a datelor ______________________________________________________ 55 Utilitare de depistare și înlăturare a virușilor ___________________________________________________ 57

Modulul al III-lea. Proiecte specifice destinate unor scopuri educaţionale ______________ 58 Competenţele specifice la disciplina Chimie corelate cu competenţele specifice la disciplina TIC la nivel de an de studiu ____________________________________________________ 58
CLASA a VII-a __________________________________________________________________ 58 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A VII-A _______________________ 59 CLASA A VIII-A _________________________________________________________________ 60 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A VIII-A_______________________ 62 CLASA A IX-A __________________________________________________________________ 63 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A IX-A ________________________ 64 CLASA A X-A ___________________________________________________________________ 65 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A X-A _________________________ 66 CLASA A XI-A __________________________________________________________________ 67 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A XI-A ________________________ 68 CLASA A XII-A _________________________________________________________________ 68 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A XII-A _______________________ 70 MODEL DE INSTRUMENT DE EVALUARE ________________________________________ 71 MODEL DE UNITATE DE ÎNVĂŢARE ____________________________________________ 83

Bliografie __________________________________________________________________ 85

centrarea pe cel care învaţă. Introducerea TIC în predarea – învăţarea chimiei va conduce la dezvoltarea capacităţilor de utilizare a resurselor TIC. sistemul educaţional nu mai poate rămâne în continuare axat pe transmiterea unui set rigid de cunoştinţe de la profesor către elev într-o perioadă fixă de timp. să se dezveţe şi să reînveţe”. După Alvin Toffler. finanţe etc. care implică nu doar tehnologiile (care formează doar “capitalul iniţial”) dar şi aspectele curriculare şi pedagogice. O integrare eficientă a TIC în sistemul educaţional este un proces complex. TIC în educaţie presupune utilizarea Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţionale pentru organizarea şi asistarea procesului de predare învăţare. dar acel. de organizare instituţilonală. Pentru realizarea acestor deziderate. este necesar ca învăţământul preuniversitar să fie preocupat de dobândirea de către elevi a cunoştinţelor şi deprinderilor în utilizarea Tehnologiei Informaţiei şi a Comunicaţiilor (TIC). Relaţia dintre TIC şi formarea competenţelor specifice disciplinei Chimie Oportunităţi. multicomponent. Tendinţele inovatoare în sistemul de învăţământ românesc sunt multiple: utilizarea de strategii de formare interactive. transferabilitatea şi mobilitatea profesională. Deoarece perioada de actualitate a informaţiei se micşorează continuu. la dezvoltarea deprinderilor legate de accesarea. Extinderea acestei noi economii globale are implicaţii majore în structura şi scopurile instituţiilor educaţionale. ele pot crea medii de învăţare mai interactive şi mai motivante atât pentru profesori cât şi pentru elevi. cât şi spre exteriorul lui. Metodele moderne bazate pe TIC promovează un proces de învăţare centrat pe elev. care nu poate să înveţe.Modulul I. de înţelegere a implicaţiilor TIC în societate. competenţe ale cadrelor didactice. Concepte de baza în utilizarea TIC în procesul educaţional Contextul educaţional al integrării TIC – disciplina Chimie Globalizarea şi schimbările tehnologice – procesele care s-au accelerat în tandem în ultimii 20 de ani stau la baza unei noi economii mondiale “pusă în mişcare de tehnologii. Avantaje ale utilizării TIC pentru disciplina chimie . de modelarea şi controlul evenimentelor. formarea şi dezvoltarea competenţelor de utilizare TIC devine o condiţie preliminară necesară. avantaje şi limite ale utilizării TIC pentru disciplina Chimie Oportunităţi ale utilizării TIC pentru disciplina Chimie Pornind de la faptul că nu există domeniu de activitate unde să nu se prelucreze şi să nu se transmită informaţii atât în cadrul domeniului respectiv. interpretarea şi prezentarea informaţiilor. iar gradul de acces la ea creşte exponenţial. alimentată de informaţii şi condusă de cunoştinţe”. “analfabetul secolului XXI va fi nu acel care nu poate citi sau scrie.

În consecinţă. Alegerea unor teme simulate şi virtualizate în vederea predării lor. Formarea graduală a competenţelor poate fi stimulată printr-o prezentare atractivă şi motivantă a conţinuturilor programei. Din punct de vedere practic. Astfel. învăţare programată. evaluări (teste). reflexe. computerul fiind «o maşină inteligentă». Astfel. el putând să dialogheze. dezvoltându-şi în acelaşi timp şi priceperea de a rezolva o gamă variată de aplicaţii practice cu ajutorul computerului. construite şi reconstruite individualizat. să recompenseze sonor şi vizual. inventivitate. facilitând astfel. utilizarea mijloacelor TIC în lecţiile de chimie devine indispensabilă. mobilizarea unor funcţii psihomotorii. euristică). joc înrudit cu cercetarea ştiinţifică. În consecinţă.Predarea-învăţarea chimiei cu ajutorul mijloacelor TIC constituie un real avantaj în înţelegerea. mijloacele TIC sunt folosite pentru: . punând accent pe vizualizarea lor. posibilitatea feedbackului permanent şi imediat. Aceste schimbări sunt legate de rolul computerului de a oferi:   posibilitatea proiectării şi realizării unor medii de învăţare bogate în informaţii. permiţând jocul dirijat cu natura simulată. creativitate. demonstraţii pentru simularea unor legi. stucturile complexe sau cele neintuitive pot fi analizate. are ca principiu director optimizarea procesului didactic prin realizarea unui material al cărui potenţial este pus în evidenţă la uilizarea lui efectivă. senzoriale). Exemplu: structura şi proprietăţile substanţelor chimice: modele virtuale. deoarece:  se îmbunătăţeşte calitatea predării. să întrebe sau să răspundă. elevii învaţă cum să înveţe. asimilarea şi interrelaţionarea conceptelor şi structurilor caracterizate de diverse nivele de complexitate. cât şi schimbări în rolul profesorului şi al elevului. Procesele. fenomene.Prin utilizarea TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare în chimie creşte calitatea procesului instuctiv-educativ. se accentuează procesele şi interacţiile complexe. stimularea gândirii logice (analogică. în limitele programelor pe care le are. prin introducerea tehnicii informaţionale în studiul chimiei se percep atât schimbări în procesul de predare-învăţare-evaluare. pe aducerea lor în concret şi imediat. să evalueze.          atractivitate continuă-inepuizabilitate. de animaţie. algoritmică. mecanismele. suport de informare vizuală (posibilităţi grafice. înţelegerea acelor fenomene şi realităşi greu de explicat prin metode didactice “clasice”. să permită reluarea. pe scale de timp inaccesibile intuiţiei comune. Utilizarea mijloacelor TIC în lecţiile de chimie e de necontestat. motivaţie intensă în procesul de învăţare individuală.

Pentru buna desfăşurare a orelor şi aplicarea de programe. integrare la nivel interdisciplinar. în cadrul tehnicilor alternative de evaluare (proiectul şi portofoliul). Aspectele în care pot fi puse în evidenţă limite ale utilizării TIC în procesul de predare-învăţare a chimiei sunt diverse. se vor dezvolta elevului un nou mod de gândire şi un comportament aşa încât acesta se va putea adapta noilor cerinţe de pe piaţa muncii şi în cadrul societăţii actuale. selecţionare.(Resursele software destinate disciplinei chimie şi distribuite gratuit sunt insuficiente. vizualizând secvenţe din programele software educaţionale. prelucrare. Fără îndoială. dar în timpul experimentelor se pot observa numai schimbări de culoare. profesorul de chimie trebuie să adapteze conţinuturile instruirii la conţinutul disciplinei TIC şi să colaboreze cu profesorul de specialitate. este insuficient. Cum putem vedea însă modul în care se desfac şi se refac legăturile chimice. este dată. Măsura utilizării resurselor hardware.) Limite ale utilizării TIC pentru disciplina chimie Facilitarea atingerii competenţelor specifice chimiei cu ajutorul competenţelor TIC. se însuşesc strategii euristice de învăţare mai puţin pasive. cum se deplasează ionii la electrozi şi alte asemenea fenomene microscopice? Elevii pot obţine răspuns la aceste întrebări. împreună cu interfeţele de conectare la sistemele de calcul sunt costisitoare. ţinând cont că aparatele şi dispozitivele. iar în unele unităţi şcolare nu sunt utilizate deloc) Unele resurse software din domeniul educaţional chimie sunt produse în limbi străine. la nivelul disciplinei chimie. restricţia în utilizare depinde de cunoaşterea limbii respective. de costurile legate de investiţii. poate întâmpina dificultăşi.   se dezvoltă aptitudini de obţinere. Alte resurse software au . Rezolvarea unor probleme şi interpretarea unor rezultate în urma tabelării datelor presupune trasarea de grafice în Excel. Desfăşurarea orelor de chimie în laboratoarele de informatică sau AeL întămpină o concurenţă serioasă din partea altor obiecte (displine studiate) de studiu. în primul rând. De asemenea. elevii folosesc internetul ca sursă de documentare. în unele şcoli inexistent.  Software de specialitatea chimie. (Modul de gândire şi comportametul dezvoltat la elev îl vor ajuta să se integreze uşor pe piaţa muncii şi în activităţile societăţii informatizate. Astfel. elevii putând fi astfel evaluaţi în cadrul acestei activităţi. formare de precipitate etc (fenomene macroscopice).  Existenţa resurselor hardware din cadrul laboratoarelor de chimie este minimală. degajare de gaze. chimia este şi rămâne o ştiinţă experimentală. se creează noi medii de învăţare individuală şi în grup. distribuit gratuit. a) Costuri.

efervescenţă.  Receptarea defectuoasă a unor informaţii legate de proprietăţile fizice.costurile ridicate iar programele şi proiectele prin care se poate intra în posesia lor depind de o strategie naţionala de achiziţie sau de parteneriate şi colaborări între dezvoltatori şi mediul educaţional. viteză de acces la internet.  Pierderea deprinderii de rezolvare a unor probleme de calcul chimic respectând un algoritm.  Profesorul de chimie este acela care trebuie să asigure corelarea competenţelor TIC. tradiţionalişti.  Aplicaţiile software. Mişcările. Un profesor. atât de către profesor. se bazează. ca urmare a culegerii răspunsurilor directe date de anumite Aplicaţii.  Limitarea profesorului de chimie în a ajuta fiecare elev în parte să selecteze obiectiv informaţiile ştiinţifice din larga paletă oferită de internet. ceea ce implică uneori resurse minime de funcţionare a sistemelor de calcul procesor. care să lărgească domeniul de cunoţtinţe şi competenţe în domeniul TIC pentru profesorii de chimie. efecte termice (miros. cât şi de către elevi. c) Elaborarea unor strategii didactice cu utilizare excesivă a resurselor TIC implică următoarele riscuri:  Nerealizarea deprinderilor practice de lucru. placă video.  Conectare limitată la Internet. solicitate la ora de chimie. în lipsa sprijinului limbajului nonverbal utilizat de profesor. ca urmare a neimplicării directe a tuturor organelor de simţ vizate. b) Competenţe TIC deficitare ale profesorilor şi elevilor. poate stărni reverberaţii afective sau intelectuale asupra elevilor. fizionomie. calcule sau redarea unor formule chimice. ca urmare a înlocuirii experimentului de laborator cu experimentul virtual. gesturile şi mimica profesorului pot fi folosite ca „arme” împotriva nepăsării sau plictisului din anumite momente ale lecţiei. simularea unor experimente. gesticulaţie. memorie internă RAM.  Diminuarea impactului informaşiei receptate prin mijloace TIC. „rezistenţi” la nou. specifice disciplinei chimie. spaţiu disponibil pe hard disc. în general. cu programa şcolară de TIC pentru clasa respectivă. prin ţinută fizică. pe prezentări grafice sau tridimensionale. . reacţii exoterme sau endoterme).  Este necesară învăţarea continuă şi pregătirea pentru utilizarea softului de specialitate. Sunt necesare cursuri de perfecţionare.  Există încă mulţi profesori de chimie. culoare.

 respectarea unui ritm adecvat al instruirii şi secvenţierea procesului didactic astfel încât să se ofere elevilor timpul necesar pentru a gândi şi a pune întrebări.  capacitatea de investigare. spirit de observaţie. din diverse surse alternative. inteligenţă verbală şi socială. Suport multiplu în plan cognitiv.  luarea în considerare a diferenţelor individuale şi a progresului în învăţare.  implementarea şi varierea metodelor de instruire de-a lungul diferitelor faze ale instruirii.Competenţele necesare cadrului didactic pentru integrarea TIC în procesul didactic la disciplina Chimie Competenţele necesare cadrului didactic care urmează să integreze TIC în procesul didactic la disciplina Chimie sunt corelate cu următoarele principii: 1. 2.  redefinirea obiectivelor în funcţie de diverşi factori şi condiţii de natură obiectivă sau subiectivă apărute pe parcurs.  capacitatea de concentrare.  motivarea şi oferirea unui context emoţional adecvat. gândire divergentă/convergentă. analizarea şi interpretarea datelor şi informaşiilor de natură cantitativă şi calitativă.  stabilirea unui climat socio-emoţional adecvat între elevi şi profesor. Instruire bazată pe învăţarea reflexivă  culegerea.  capacitatea de categorizare. sistemelor de gestiune a bazelor de date. motivaţional şi emoţional  utilizarea sistemelor de calcul. atenţie distributivă. reţelelor de calculatoare.  însuşirea tehnicilor de bază necesare pentru autoperfecţionare în disciplinele informatice.  utilizarea softurilor educaţionale de specialitate pentru disciplina Chimie.  capacitatea de analiză şi sinteză.  identificarea eventualelor dificultăţi/ disfuncţii dintre intenţii şi realitate. .  focalizarea consecventă a instruirii pe obiectivele predării şi oferirea posibilităţilor de exersare. pentru asigurarea suportului decizional în cadrul demersului didactic.  crearea şi menşinerea în sala de clasă a unui mediu şi a unui climat de lucru care favorizează învăţarea.  prezentarea conţinutului şi sarcinilor de lucru într-o manieră organizată şi clară.  stabilirea nevoilor de formare a colectivului/ colectivelor de elevi în contextul educaţional dat. determinate de traseul didactic.

în funcţie de particularităţile psiho comportamentale individuale.  capacitatea de imaginare a unor elemente ale cunoaşterii şi de dezvoltare a unor produse proprii.  identificarea nevoilor şi dificultăţilor de învăţare.  utilizarea calculatorului într-o succesiune logică de paşi în procesul de predare.  utilizarea metodelor moderne de învăţare şi a celor complementare de evaluare. Luarea în consideraţie a particularităţilor individuale ale elevilor  cunoaşterea individualităţii elevilor şi asistarea acestora în procesul de auto-dezvoltare. complexe şi identificarea soluşiilor corecte.  capacitatea de a construi demersuri didactice trans-.  valorificarea experienţelor de învăţare ale elevilor.  capacitatea de a evalua achiziţiile elevilor.  alegerea strategiilor didactice adecvate.3. Stimularea capacităşilor argumentative  dezvoltarea şi susţinerea capacităţilor constructive.  adaptarea discursului didactic la nivelul de achiziţii cognitive ale elevilor. Dezvoltarea şi evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi stimularea operaşiilor gândirii (higher-order skills)  capacitatea de utilizare a cunoştinţelor fundamentale. de comparare.  capacitatea de antrenare a elevilor în stadii de rezolvare a problemelor. creative şi argumentative ale elevilor. de stabilire a sarcinilor de rezolvat şi soluţionat. dobândite în alte contexte.  capacitatea de descompunere a elementelor conşinutului disciplinar.  capacitatea de abstractizare prin modelarea problemelor reale.  dezvoltarea capacităţilor de comunicare şi prezentare în faţa unui public avizat.  capacitatea de selecţie a unor probleme pentru anumite conţinuturi şi identificarea strategiilor de rezolvare. inter. . de selectare a unor exemple ilustrative. inteligibile şi practice.şi multidisciplinare. Transferul şi aplicarea cunoaşterii în contexte variate  conştientizarea caracterului predominant aplicativ al informaticii. 5. profesorul fiind adus în situaţia de a analiza şi a da răspunsuri unor probleme de o mare diversitate. de evaluare şi de explicare a acestora.  valorificarea competenţelor specifice disciplinelor informatice în contexte variate.  adaptarea mijloacelor şi tehnicilor de comunicare didactică la stilurile de învăţare identificate la grupul de elevi. 4. 6.

corect dozate în timp. bazat pe încredere şi pe cooperare. .  evaluarea activităţilor educaţionale (evaluare de impact.  cunoaşterea. Sporirea eficienţei învăţării  capacitatea de a gestiona eficient resursele materiale şi umane. 7.  cunoaşterea individualităşii elevilor şi asistarea în propria dezvoltare. în diferite contexte practice.  gestionarea situaţiilor de criză educaţională.  dezvoltarea unui spirit critic constructiv. fără a supraîncărca elevul.  valorificarea valenţelor formative specifice disciplinelor informatice. ancorate în realitate.  capacitatea de proiectare a demersului didactic având în vedere îmbinarea logică şi coerentă a secvenţelor informative cu secvenţele aplicative.  promovarea unui sistem de valori specifice unei societăţi democratice.  încurajarea comportamentului asertiv.  capacitatea de a distribui sarcinile de lucru în cadrul echipei astfel încât fiecare elev să-şi poată dovedi competenţa. dobândite în alte contexte.  conducerea şi monitorizarea procesului de instruire. pe calculator. 9.  colaborarea cu familia şi cu alţi factori educativi. consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor.  atitudine reflexivă asupra propriei activităţi.  recompensarea progreselor elevilor. interesante. Intensificarea comportamentului pozitiv  valorificarea experienţelor pozitive ale elevilor. dezvoltarea capacităţii de a lucra în echipă. 10.  asigurarea unui climat socio-afectiv securizant. Instaurarea respectului şi responsabilităţii atât faţă de sine cât şi faţă de ceilalţi  valorificarea experienţelor de învăţare ale elevilor. Proiectarea şi ghidarea învăţării auto-controlate  identificarea nevoilor şi dificultăţilor de învăţare. în vederea optimizării procesului de dezvoltare a competenţelor elevilor.  cooperarea cu cadre didactice din şcoală şi din alte şcoli. a rezultatelor şcolare). Stimularea şi menţinerea interesului pentru activitatea desfăşurată  abilitatea de a concepe şi propune situaţii de învăţare noi şi provocatoare.  capacitatea de a formula sarcini de lucru provocatoare. 8. 11.

bluetooth. -camera video. Tehnologiile sunt bazate pe calculatoare. -tastatura. b) prelucarea şi stocarea datelor. -mouse. c) vizualizarea datelor. creare. access point. d) comunicare şi internet. switch). -monitor. fără a omite strânsa legătură dintre acestea. echipamente periferice digitale. placa wifi. internet. -scanner. -dispozitive de achiziţie date (senzori. transmitere. -CD/DVD. -Hard-disk intern/extern. În această secţiune sunt prezentate pe de o parte resursele hardware necesare procesului instructiv -educativ. -modem. Abordarea conţinuturilor şi formarea/ dezvoltarea competenţelor specifice disciplinei Chimie folosind tehnologiile digitale. . care pot fi conectate la sistemele de calcul. -componente de reţea (placă de reţea. Utilizarea TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare la disciplina chimie Instrumente TIC (resurse hardware şi software) care favorizează dezvoltarea competenţelor din programele şcolare ale disciplinei Chimie TIC – set de instrumente şi resurse tehnologice digitale folosite pentru comunicare. stocare şi gestionare a informaţiei. transmiterea datelor pe bandă largă. -casca/boxa audio -tabla interactivă (SmartBoard) -video proiector. -Memory Stick. stimularea comportamentelor pro-sociale şi participarea civică. iar pe de altă parte resursele software. -microfon. Prin sistem de calcul se înţelege calculatorul împreună cu toate dispozitivele periferice ce permit: a) introducerea datelor. plăci achiziţie). materializate prin resurse hardware şi software. presupune o abordare deosebită a organizării activităţii de învăţare din partea cadrului didactic. Categoria resurselor hardware ce pot fi folosite în activitatea de predare reprezintă totalitatea echipamentelor fizice împreună cu dispozitivele specifice disciplinei.

b) shareware/ licenţiate . În acest sens există două categorii de Aplicaţii: a) freeware – Aplicaţiile/ programele care au dreptul de autor înregistrat şi sunt accesibile pentru a fi utilizate gratuit. implicarea părinţilor în educaţie şi colaborarea permanentă cu ţcoala se poate realiza prin instrumente automate cum este cazul filtrelor de control parental. metode. Particularităţile de vârstă ale elevilor. precum şi a tuturor restricşiilor impuse de normele de utilizare a aplicaţiilor în speţă.Aplicaţiile/ programele care au dreptul de autor înregistrat. c) Aplicaţii client server – se instalează atât la nivelul serverelor din reţea cât şi a sistemului de calcul propriu (client) fiind accesat doar de utilizatorului sistemului de calcul. Conţinutul considerat neadecvat se poate bloca prin precizarea unor cuvinte cheie. La alegerea resurselor software se recomandă respectarea cu stricteţe a drepturilor de autor. care permit controlul conţinutului Web accesat de către elevi. utilizarea lor fiind posibilă după achitarea unei taxe. b) Aplicaţii web – se instalează şi funcşionează la nivelul serverelor din reţea fiind accesate de mai mulşi utilizatori prin intermediul browserelor Internet. Aplicaţiile software se supun legii dreptului de autor.ce oferă posibilitatea de a realiza editare text Microsoft Office Excel 2007 . Aplicaţiile software pot fi memorate/stocate/executate în următoarele moduri: a) Aplicaţii locale – se instalează şi se execută pe un singur sistem de calcul şi pot fi folosite de un singur utilizator. pentru o perioadă nelimitată de timp. Modulul al II-lea. a filtrelor de control parental. Deoarece alegerea conţinutului nepotrivit este subiectivă este posibil ca filtrul să nu blocheze întreg conţinutul neadecvat educaţiei. Modele. aplicaţiile pot fi testate gratuit pentru o perioadă limitată de timp.ce oferă posibilitatea de a realiza prezentări .ce oferă posibilitatea de a realiza analiză de business şi calcul tabelar Microsoft Office PowerPoint 2007 . mijloace TIC specifice disciplinei Chimie Prezentarea uneltelor din pachetul Office Pachetul de programe Microsoft Office 2007 cuprinde: Microsoft Office Word 2007 . Toate site-urile care vor conţine cuvintele-cheie vor fi blocate accesului.-smartphone/Ipad/ebook. În funcţie locaşie. În unele situaţii. prin decizia comună a părinţilor şi a profesorilor. Resursele software reprezintă totalitatea Aplicaţiilor şi informaşiilor stocate/memorate la nivelul unui sistem de calcul sau a unei reţele de calculatoare.

în care puteţi găsi cu uşurinţă conţinutul de care aveţi nevoie pe baza unei căutări cu cuvinte cheie. comentare şi comparare. modificată şi salvată în galeria de coperte în funcţie de cerinţele dvs. Selectaţi tipul de Copertă dorit din galeria oferită dvs. selectaţi Salvare selecţie în Galeria de coperte. Vom prezenta în acest sens modul de folosire a bibliotecilor de şabloane. calendarul şi contactele. a galeriei de coperte. Coperta Coperta este o formă standard de şablon. în caiete digitale. galeriei de imagini. Microsoft Office InfoPath 2007. Microsoft Office Publisher 2007 . cu asistenţă IT minimă. indiferent de formatul datelor. modificarea şi controlul informaţiilor.ce oferă oferă un mediu de colaborare complex şi mai sigur. Microsoft Office Access 2007 . grupul Pagini faceţi clic pe pictograma Coperta. materialelor folosite în procesul de instruire. Crearea unei coperte Dacă doriţi să creaţi o copertă proprie pentru document urmaţi paşii de mai jos:     Selectaţi întregul text al acestei pagini şi parcurgeţi paşii urmatori: La fila Inserare.ce oferă posibilitatea de a realiza formulare Editorul de texte Microsoft Office Word 2007 Editorul de texte Microsoft Office Word 2007 poate fi folosit pentru crearea simplă şi rapidă a unor documente cu aspect profesionist utile în activitatea de proiectare a documentelor curriculare. grupul Pagini faceţi clic pe pictograma Coperta.Microsoft Office Outlook 2007 .ce oferă posibilitatea de a realiza proiecte Microsoft Office Groove 2007 .ce oferă posibilitatea de a vă administra eficient email-urile. ce poate fi utilizată.ce oferă posibilitatea de a crea baze de date şi rapoarte Microsoft Office OneNote 2007 . indiferent de amplasare. Inserare copertă în document    Pozitionaţi cursorul mouse-ului la începutul documentului în care doriţi să inseraţi coperta. instrumentelor de evaluare.ce oferă posibilitatea de a colecta şi de a organiza informaţia. galeriei de stiluri. Apare fereastra de dialog ca în Figura 1 . anteturilor şi subsolurilor predefinite precum şi o serie de instrumente şi funcţii de verificare. Pe fila Inserare. în care echipele pot lucra împreună. pentru crearea. În partea de jos a dialogului.

urmaţi paşii:  La fila Inserare. Aici găsiţi un numar de instrumente pentru modificarea antetului şi optiuni asemănătoare pentru subsol. Antetul şi subsolul Inserare antet sau subsol în document Daca trebuie să inseraţi un antet sau un subsol în document. După ce o activaţi. Crearea unui antet sau subsol propriu  La fila Inserare. Figura 2 Antetul şi subsolul se pot modifica în mediul Examinare înaintea imprimarii.  Alegeţi din galeria pregătită de anteturi şi subsoluri predefinite ce conţine elemente grafice în concordanţă cu proprietăţile formatului de copertă. .Figura 1  Inseraţi numele noii coperte. respectiv dedesubtul textului principal al documentului. Cele mai utilizate optiuni sunt:      Număr de pagină Data şi ora Inserare imagini Pagini pare şi impare diferite Parti rapide – alte elemente care pot fi inserate în antet şi subsol sunt pregatite aici.   În partea de jos a ferestrei galeriei de şabloane. grupul Ante&Subsol faceţi clic pe pictogramele Antet sau Subsol după cum doriţi să introduceţi informaţii aflate deasupra. ca în Figura 2. grupul Ante&Subsol faceţi clic pe pictogramele Antet sau Subsol după cum doriţi să introduceţi informaţii aflate deasupra. apare fila context Instrumente antet şi subsol. respectiv dedesubtul textului principal al documentului. găsiţi comanda Editare antet.

Crearea unui stil în baza unui paragraf formatat deja . Faceţi clic pe setul de stiluri şi în partea de jos a casetei de dialog utilizaţi opţiunea Salvare selectie ca stil rapid nou. În procesul selectării paragraful se modifică în mod dinamic. Se va afişa o caseta de dialog pentru alegerea numelui unui stil. Salvaţi modificarea de stil dând confirmare cu clic pe butonul OK.Stilul Stilul este o modalitate de formatare a textului printr-un set de elemente de formatare.  Confirmaţi alegerea făcută. precum fonturi. Formataţi un paragraf de text . Stilurile se împart în stiluri pentru paragrafe şi stiluri pentru simboluri. Plasaţi punctul de inserare oriunde în text. facând clic pe săgeata mică în colţul din dreapta jos al grupului Stiluri. Dacă utilizaţi mai multe stiluri în mod simultan. Modificarea parametrilor unui stil existent        Faceţi clic cu butonul din dreapta pe numele stilului pe care doriţi să îl editaţi. Selectaţi paragraful formatat în acest mod evidenţiindu-l cu mouse-ul. Fiecare stil poate fi aplicat unor paragrafe întregi. paragrafe. Când fereastra este activă. activaţi fereastra dinamică. etc. margini şi umbre. marcaje şi numerotari. poate fi plasată oriunde în zona activă a procesorului de text. selectaţi comanda Modificare.  La fila Pornire. din grupul Stiluri alegeţi stilul care se potriveşte cel mai bine cu paragraful. Aplicare a unui stil  Pozitionaţi cursorul mouse-ului pe paragraful în care doriti sa modificati stilul. Fereastra cu stiluri dinamică Când fila Pornire este activă este disponibila o galerie de stiluri. Din meniu. dar şi pentru cuvinte separate.

găsiţi stilul pe care l-aţi aplicat titlurilor din document. pentru a indica nivelul pe care să-l reprezinte stilul de titlu. faceţi clic pe stilul dorit. În fila Pornire. Tastaţi numele stilului nou şi salvaţi stilul cu clic pe butonul OK. În fila Pornire. în grupul Stiluri.      Faceţi clic în locul în care inseraţi cuprinsul. apoi faceţi clic pe stilul de cuprins pe care îl doriţi. Aveţi posibilitatea să alegeţi setările de stil pe care să le utilizeze Word atunci când construieşte cuprinsul. De exemplu. În fila Referinţe. Crearea unui cuprins din stiluri de titlu predefinite    Acest procedeu se utilizează dacă aţi creat un document prin utilizarea stilurilor de titlu. . Sub Stiluri disponibile. în grupul Cuprins. Sub Nivel în cuprins. introduceţi un număr de la 1 la 9. faceţi clic pe Cuprins. de obicei la începutul documentului. În fila Referinţe. în dreptul numelui stilului. Faceţi clic pe Opţiuni. dacă aţi selectat textul căruia intenţionaţi să îi aplicaţi stilul ca titlu principal. Faceţi clic în locul în care inseraţi cuprinsul. faceţi clic pe stilul dorit. în grupul Stiluri. faceţi clic pe stilul numit Titlu 1 în galeria Stiluri rapide. în grupul Cuprins. Creare unui cuprins din stiluri particularizate aplicate Acest procedeu se utilizează dacă aţi aplicat stilurile particularizate titlurilor. faceţi clic pe Cuprins. apoi faceţi clic pe Inserare cuprins. Cuprinsul    Selectaţi titlul căruia doriţi să îi aplicaţi un stil de titlu.

. jpe. wmf. Actualizarea unui cuprins Dacă aţi adăugat sau eliminat titluri sau alte intrări de cuprins din document. aveţi posibilitatea să formataţi intrările din cuprins ca hyperlinkuri. Faceţi clic pe OK. în grupul Ilustraţii. Figura 3 Cea mai noua versiune functioneaza cu multe tipuri de imagine. Când inserati o imagine.  Document online .În cazul în care creaţi un document care se va citi pe o pagină imprimată. emf bmp. Faceţi clic pe Actualizare numai numere de pagină sau pe Actualizare tabel întreg. în grupul Cuprins. Cele mai utilizate formate sunt: jpg. Cititorii vor avea posibilitatea să citească pagina dorită. jpeg. unde gasiti instrumente suplimentare care va vor permite sa editati imaginea. Vezi Figura 3. Ştergerea unui cuprins   Pe fila Referinţe. Faceţi clic pe Eliminare cuprins.   În fila Referinţe. gif.Pentru un document care se va citi online în Word. faceţi clic pe Actualizare tabel. pentru ca cititorii să facă salt la un titlu făcând clic pe intrarea sa în cuprins. Modificarea formatului unei imagini Pentru a aplica aplica mai multe efecte folosim din fila Format grupul de Instrumente imagine aflat lângă galeria principala de stiluri de imagine sau în fila contextuala Formatare imagine. aveţi posibilitatea să actualizaţi rapid cuprinsul. Selectaţi imaginea dorită . png. creaţi un cuprins în care fiecare intrare să listeze titlul şi numărul de pagină la care apare acesta. Efecte grafice Imaginea Inserarea unei imagini în text   Pe fila Inserare. în grupul Cuprins. Cuprinsul poate fi pentru: Document imprimat . se afiseaza fila contextuala Instrumente imagine.   Repetaţi paşii 4-6 pentru fiecare stil de titlu pe care îl includeţi în cuprins. faceţi clic pe pictograma Imagine. faceţi clic pe Cuprins.

Va apărea o fereastra de dialog care vă va permite să selectaţi şablonul şi să îl descărcaţi apoi în computer. Şablonul Biblioteca de sabloane mari şi materialele suplimentare se afla în portalul de informaţii Microsoft Office Online. scrisori. diplome. faceţi clic pe pictograma Miniatura. aveţi posibilitatea să o definiţi utilizând câteva unităţi pentru lungime. faxuri etc.Vezi figura alăturată. care vă ajută să realizaţi documente complexe cu un minimum de efort. Selectarea şabloanelor utilizând Microsoft Office Online Şabloanele se pot folosi utilizând butonul Office – Nou.Poziţionarea unei imagini Pictograma pentru amplasarea imaginii se află în fila contextuală Instrumente imagine. imagini şi alte obiecte predefinite precum formate de broşuri. buletine. Miniatura Miniaturile sunt simboluri grafice ce sunt integrate în editorul de text şi se pot insera oriunde în document. Faceţi clic pe ea miniatura dorită. Dacă doriţi să configurati o poziţie permanentă pentru imagine. Cum se inserează o miniatură  Pe fila Inserare. însa aceasta se poate modifica în Optiuni Microsoft Word. Alte proprietăţi pentru imagine şi poziţia ei în document se pot seta în dialogul Mai multe optiuni aspect. Serviciul Microsoft Office Online oferă o galerie de miniaturi gratuite suplimentare. în grupul Ilustraţii. . Şabloanele conţin texte. Un exemplu de şablon diplomă se poate vedea în figura de mai jos.   În partea din dreapta a ecranului. aceasta va fi inserata în mod automat în text în poziţia cursorului. Unitatea implicita este centimetrul. Imaginea se poate alinia în funcţie de text.în Fereastra Miniatura folosiţi câmpul Cautare.

în grupul Tabele. apoi faceţi clic pe şablonul dorit.      Faceţi clic unde doriţi să inseraţi tabelul. faceţi clic pe Tabel. Utilizarea comenzii inserare tabel Aveţi posibilitatea să utilizaţi comanda Inserare tabel pentru a alege dimensiunile şi formatul tabelului înainte de a insera tabelul în document. Faceţi clic unde doriţi să inseraţi tabelul. faceţi clic pe Tabel. Rândul nou va fi identificat dacă utilizaţi marcaje de sfârşit de paragraf pentru a indica unde să înceapă un Utilizarea meniului tabel Conversia unui text într-un tabel . apoi pe Inserare tabel.      Faceţi clic unde doriţi să inseraţi un tabel.pentru a indica unde doriţi să separaţi textul în coloane. Mai întât pregătiţi textul inserând caractere separatoare . în grupul Tabele.Tabelul Utilizarea şabloanelor pentru tabele Şabloanele pentru tabele conţin date eşantion pentru a vă ajuta să vizualizaţi cum va arăta tabelul la adăugarea datelor. indicaţi spre Tabele rapide. Sub Dimensiune tabel introduceţi numărul de coloane şi rânduri. Pe fila Inserare din grupul Tabele. Pe fila Inserare. faceţi clic pe Tabel. apoi sub Inserare tabel. Sub Regim de potrivire automată alegeţi opţiunile de ajustare a dimensiunilor tabelului.cum ar fi virgule sau tabulatori . În fila Inserare. Înlocuiţi şablonul cu datele dorite. glisaţi pentru a selecta numărul de rânduri şi coloane dorit.

faceţi clic pe caracterul separator utilizat în text. Aplicaţii practice 1. apoi pe Conversie text în tabel. faceţi clic pe Tabel. De exemplu. 2.rând nou. Folosind şabloane din galaria MS Office. sub Separare text la. într-o listă cu două cuvinte pe linie. Realizaţi matricea de specificaţie pentru un test iniţial după modelul: Competenţe corespunzăto are nivelurilor taxonomice Identificarea unor concepte date relatii categorii specifice Teme/ Continuturi/ Concepte-cheie/ Unităti tematice disciplinei de studiu Compararea/ Clasificarea unor date proprietăti fenomene fapte caracteristic e disciplinei de studiu Ilustrarea Exemplificarea Descrierea unor fenomene procese situatii concrete proprietăti specifice disciplinei de studiu Analizarea unor fenomene fapte procese situatii care abordează problematica disciplinei Evaluarea/ Aprecierea/ Interpretarea Punctaj unor fenomene fapte procese în contexte variate Punctaj 3. în grupul Tabele.   Selectaţi textul modificat ca mai sus. realizaţi o diplomă pentru premierea elevilor cu rezultate deosebite la Olimpiada judeţeană de Chimie. Realizaţi un test folosind jocul didactic exemplificat după modelul de mai jos: Conţinut conceptual : REACŢIA DE OXIDARE Completaţi căsuţele după indicaţiile de mai jos . inseraţi o virgulă primul cuvânt pentru a crea un tabel cu două coloane. În caseta de dialog Conversie text în tabel. A 1 . În fila Inserare.

Un diapozitiv poate conţine texte..2 3 4 5 6 7 B Citind de sus în jos pe verticală (colana A-B) descoperim denumirea unui proces chimic. obiecte multimedia (elemente video.. Fenomenul de accelerare a unei reacţii cu ajutorul unui catalizator se numeşte …….). Dispozitivul folosit la obţinerea flăcării oxihidrice este suflătorul ………. Fierul în aerul umed se oxidează lent acoperindu-se cu un strat poros de…. Substanţă chimică care are rolul de a accelera o reacţie chimică. 7. 4. R I E R T U N I A G T C L I E I N Z A Ă G E N A T Ă .. 5. 3. H2O şi …….. audio etc. elemente grafice. Oxidările care au loc la temperatura mediului înconjurător sunt oxidări……… Vertical: A-B Denumirea procesului chimic obţinut RĂSPUNS 1 C A T A L I Z A 2 3 4 E O N X E I R H 5 T O G I C 6 7 L A O X I D A R E B Realizarea prezentărilor folosind Microsoft PowerPoint 2007 „Prezentarea” este un mod de redare a unui conţinut informaţional prin intermediul diapozitivelor. 2. Prin oxidarea glucozei în organismele aerobe rezultă CO2. 6. Substanţă oxidantă cunoscută sub numele de apă ………. Orizontal: 1.

apoi selectaţi cu clic un aspect din lista apărută. în grupul Diapozitive. faceți clic pe pictograma Aspect. apoi pe pictograma „Coordonator de diapozitive”. Fiecare coordonator de diapozitive conține unul sau mai multe aspecte care formează un şablon.Inserarea diapozitivelor Un coordonator de diapozitive definește amplasarea informațiilor ce vor fi conţinute de un diapozitiv. setaţi tipul de aspect „Diapozitiv particularizat”. dar pe care îl veţi putea ulterior utiliza în alte prezentări.1   În lista de aspecte din partea stângă a ferestrei. Inserare obiecte cu ajutorul aspectelor predefinite Când deschideți o prezentare nouă în PowerPoint. efecte. Un aspect reprezintă o parte a unui coordonator de diapozitive. Pentru a insera obiecte cu ajutorul aspectelor predefinite selectaţi aspectul de diapozitiv numit „Titlu şi conţinut” (Fig. Fig. Microsoft Office PowerPoint 2007 include cinci aspecte predefinite. pe fila Pornire.1) şi utilizaţi pictogramele din centrul diapozitivului pentru a introduce obiecte variate în diapozitivul curent. Pentru a alege un alt aspect. dar există posibilitatea ca utilizatorul să creeze la rândul său noi prototipuri de aspecte. stiluri de fundal de diapozitiv și informații implicite. apare implicit aspectul denumit „Diapozitiv titlu”. O prezentare poate conține unul sau mai mulți coordonatori de diapozitive. urmaţi paşii:  Faceţi clic pe fila „Vizualizare”. . Pictogramele standard sunt: Tabele Diagrame SmartArt Imagini Miniaturi Miniaturi media Crearea unui diapozitiv propriu dintr-un aspect Pentru a crea un aspect de diapozitiv nou. care descriu felul în care temele sau alte informa ții de formatare sunt aplicate la conținutul diapozitivelor. care nu se află printre şabloanele predefinite. fonturi. Pe fila context „Coordonator de diapozitive” faceţi clic pe pictograma „Inserare aspect”. Fiecare șablon poate conține informații temă cum ar fi culori.

     Faceţi clic pe pictograma „Inserare substituent”. „Imagine”. Alegeţi pentru diapozitiv aspectul „Titlu” şi conţinut” apoi selectaţi opţiunea„Diagramă” 2. „Media”. „Tabel”. din opţiunile afişate „Conţinut” . din galeria de stiluri disponibilă. „Miniatură” şi amplasaţi-le pe diapozitiv. „SmartArt”. Selectaţi după cum doriţi. Faceţi clic pe fila „Inserare”. Începeţi să completaţi şi să formataţi tabelul alegând din grupul „Stiluri de tabel” de pe fila de context „Instrumente tabel”. Faceţi clic pe butonul de închidere de fila „Vizualizare”. Selectaţi opţiunea „Tabel”. „Text”. apoi pe pictograma „Diagramă” din grupul „Ilustraţii” . Faceţi clic cu butonul din dreapta pe aspectul nou. Stabiliţi numărul de coloane şi de rânduri ale tabelului din fereastra de dialog apărută. aflat partea din stânga a ecranului şi din meniul context selectaţi „Redenumire Aspect” . fila context „Coordonator de diapozitive”grupul „Închidere”. Inserarea unui tabel într-un diapozitiv Pentru inserarea unui tabel într-un diapozitiv urmaţi paşii:     Alegeţi pentru diapozitiv aspectul „Titlu şi conţinut”. Puteţi edita culorile din fundalul tabelului sau realiza un gradient folosind pictograma „Umbrire” în grupul „Stiluri tabel”. Inserarea unei diagrame într-un diapozitiv Există două metode pentru crearea diagramelor: 1. un format predefinit. Tastaţi un nume nou pentru aspectul modificat. „Diagrama”.

In momentul selectatării unei diagrame se activează imediat ferestrele Microsoft Office Excel 2007, iar acolo apare tabelul de bază. În momentul editării valorilor din tabelul asociat, diagrama din Microsoft Office PowerPoint 2007 se modifică automat în funcţie de valorile introduse. După completarea tuturor valorilor din tabel, a anteturilor de coloană şi a rândurilor, se poate formata diagrama din fila context „Format” sau din fila context „Aspect”. Inserarea unui obiect „SmartArt” într-un diapozitiv Există două metode pentru inserarea unui obiect „SmartArt”: 1. Alegeţi pentru diapozitiv aspectul „Titlu şi conţinut”, apoi selectaţi opţiunea „SmartArt”. 2. Faceţi clic pe fila „Inserare”, sub pictograma „SmartArt”. Apoi selectaţi ilustraţiile SmartArt dorite din categoriile: Listă, Proces, Ciclu, Relaţie, Matrice, Ierarhie, Nomogramă. Inserarea unui hyperlink într-un diapozitiv Crearea unui hyperlink la o pagină sau la un fișier de pe Web În „Vizualizare normală”, selectați textul sau obiectul pe care intenționați să îl utilizați ca hyperlink. Pe fila „Inserare”, în grupul „Linkuri”, faceți clic pe „Hyperlink”. Sub „Legare la”, faceți clic pe Fișier sau pagină Web care există, apoi faceți clic pe „Răsfoire pe Web”. Localizați și selectați pagina sau fișierul la care vă legați, apoi faceți clic pe OK. Crearea unui hyperlink la un diapozitiv din aceeași prezentare În „Vizualizare normală”, selectați textul sau obiectul pe care intenționați să îl utilizați ca hyperlink. Pe fila „Inserare”, în grupul „Linkuri”, faceți clic pe „Hyperlink”. Sub „Legare la”, faceți clic pe „Plasare” în acest document. Sub „Selectați o poziție în acest document”, faceți clic pe diapozitivul pe care doriți să îl utilizați ca destinație a hyperlinkului. Crearea unui hyperlink la un fișier nou În „Vizualizare normală”, selectați textul sau obiectul pe care intenționați să îl utilizați ca hyperlink. Pe fila „Inserare”, în grupul „Linkuri”, faceți clic pe „Hyperlink”. Sub „Legare la”, faceți clic pe „Creare” document. În caseta „Numele documentului nou” , tastați numele fișierului pe care îl creați și la care intenționați să vă legați. Pentru a crea documentul în altă locație, sub „Cale completă”, faceți clic pe „Modificare”, răsfoiți la locația unde intenționați să creați fișierul, apoi faceți clic pe OK. Sub „Editare”, faceți clic și alegeți dacă editați fișierul acum sau mai târziu.

Adăugarea unei secvenţe audio Încorporarea secvenţelor audio în prezentare Faceţi clic pe diapozitivul căruia intenţionaţi să îi adăugaţi o secvenţă audio. Pe fila „Inserare”, în grupul „Media” , faceţi clic pe „Audio”. Alegeţi una dintre următoarele acţiuni: o Faceţi clic pe „Audio din fişier”, localizaţi folderul care conţine fişierul, apoi faceţi dublu clic pe fişierul pe care îl adăugaţi. o Faceţi clic pe „Miniatură audio”, localizaţi secvenţa audio pe care o doriţi în panoul de activităţi „Miniaturi ”, apoi faceţi clic pe ea pentru a o adăuga la diapozitiv. Setarea opţiunilor de redare inversă pentru o secvenţă audio Pe diapozitiv, selectaţi pictograma secvenţă audio . Sub „Instrumente audio”, pe fila „Redare”, în grupul „Opţiuni audio”, alegeţi una dintre următoarele acţiuni: o Pentru a porni automat secvenţa audio atunci când afişaţi diapozitivul, în lista „Pornire”, faceţi clic pe Automat. o Pentru a porni manual secvenţa audio atunci când faceţi clic pe diapozitiv, în lista „Pornire” faceţi clic pe „La clic”. o Pentru a reda o secvenţă audio atunci când faceţi clic pe diapozitivele din prezentare, în lista „Pornire” faceţi clic pe ,,Se redă pe parcursul diapozitivelor ”. o Pentru a reda o secvenţă audio încontinuu până ce o opriţi, bifaţi caseta de selectare ,,Buclă” până la oprire”. ,, ” Ascunderea pictogramei secvenţei audio Această opţiune se utilizează numai dacă aţi setat ca secvenţa audio să se redea automat. Faceţi clic pe pictograma secvenţă audio . Sub „Instrumente audio”, în fila „Redare”, în grupul „Opţiuni audio”, bifaţi caseta de selectare „Ascundere în timpul expunerii”.

Crearea unei legături la un fişier video de pe sau un site Web Deschideţi un browser, accesați site-ul Web care conține fișierul video la care doriți să creați legătura, cum ar fi YouTube, hulu,Trilululu, etc ., site pentru care aveţi cont şi drept de postare/ preluare materiale. Pe site-ul Web, găsiți fișierul video, apoi găsiți și copiați codul încorporat. Locația acestui cod va fi diferită, în funcție de site-ul Web, iar anumite fișiere video nu au cod încorporat. Chiar dacă acestea se numesc „coduri încorporat“, ele fac legătura de fapt la fișierul video, dar nu îl încorporează în prezentare.

Faceți clic pe ,,Partajați”, bifați caseta de selectare „Utilizați” un cod de încorporare vechi, faceți clic pe „Cod de încorporat”, apoi copiați codul încorporat. În PowerPoint, în fila „Diapozitive”, în vizualizarea „Normal”, faceți clic pe diapozitivul în care doriți să adăugați fișierul video. pe fila Inserare, în grupul „Media”, faceți clic pe săgeata de sub „Video”. Faceți clic pe „Video” de la un site Web. În caseta de dialog „Video de la un site Web”, lipiți codul încorporat, apoi faceți clic pe „Inserare”. Aplicaţii  Realizaţi o prezentare PowerPoint alegând din urmatoarele teme: o Reacţii redox în organismul uman o pH-ul alimentaţiei sănătoase o Esenţe şi parfumuri o Aspirina-prieten sau duşman?   Realizaţi o prezentare PowerPoint care să prezinte situaţia comparativă dintre rezultatele obţinute la testele iniţiele, de progres şi sumative. Realizaţi o prezentare PowerPoint care să cuprindă scurte filme cu experimente chimice realizate în laboratorul de chimie.

Microsoft Office Excel 2007 Microsoft Office Excel 2007 este cel mai folosit software pentru calcul tabelar, utilizat şi pentru efectuarea unor prezentari grafice a rezultatelor calculate. Şabloanele şi utilizarea lor Pentru Microsoft Office Excel 2007 şabloanele oferite conţin funcţii predefinite, celule formatate din tabel, ce permit editarea unor tabele complexe cu minim de efort. Galeria de şabloane cuprinde formate predefinite pentru facturi, comenzi de cumpărare, gestionarea bugetelor, iar în mediul şcolar, pentru realizarea listelor cu elevi, subiectelor, orarelor, calendarelor etc.. Alegerea şabloanelor cu Microsoft Office Online Microsoft Office Online este un serviciu gratuit care oferă şabloanele pentru orice tip de produs Office Excel. Poate fi accesat astfel:   Faceţi clic pe butonul Microsoft Office, apoi pe Opţiuni Excel. Faceţi clic pe Resurse, apoi pe Online.

Aplicarea şi alegerea unui şablon Pentru a selecta un şablon în Microsoft Office Excel 2007 utilizăm butonul „Office – Element nou”. În figura de mai jos puteţi vedea un şablon ce gestionează absenţele unui elev contorizând automat orele prezente şi absenţele motivate, nemotivate sau întârzierile la nivelul fiecărei luni şi la finalul unui an şcolar. Cu ajutorul cunoştinţelor avansate de TIC pot fi făcute situaţii statistice asemănătoare pentru întreaga clasă clasă.

Tema Tema este un set predefinit de culori, fonturi, linii şi umpleri, care pot fi utilizate pentru întreaga foaie sau doar pentru unele elemente. Tema este o caracteristică apărută odată cu versiunea de Microsoft Office Excel 2007 şi poate fi utilizată în întregul sistem Microsoft Office. Pentru a utiliza o temă predefinită selectaţi din fila „Aspect pagină” din grupul „Teme” pictograma „Teme”. Stilul

Formatarea condiţională Formatare condiţională a datelor permite identificarea prin culoare sau simbol a elementelor dintr-o zonă de valori. Alegeţi o opţiune dintre cele de mai jos Evidenţierea valorilor maxime Permite definirea valorilor celor mai mici sau celor mai mari din tabel prin intermediul distincţiei de culoare .Stilul este o caracteristică a unui obiect specific precum un tabel sau o diagrama. . Pentru a utiliza un stil predefinit pentru un tabel selectaţi din fila Pornire. Evidenţierea valorilor în în funcţie de criteriu Permite evidenţierea unor valori din tabel prin intermediul distincţiei de culoare în funcţii de anumite criterii specificate. din grupul Stil tipul de tabel corespunzător. Formatarea condiţională din Microsoft Office Excel 2007 se poate efectua în felul urmator:   În fila Pornire – pictograma Formatare condiţională.

Un exemplu comun al acestei formatări îl reprezintă compararea punctajelor . Formatarea de tranziţie – Liniile de date Aceasta se utilizează la compararea valorilor diferite. Putem utiliza simboluri care să sugereze procentul ca în figura alăturată. Se pot utiliza filtre în funcţie de aceste pictograme.Formatarea prin pictograme Acesta este un format adecvat pentru rezumarea cantităţilor prin pictograme. când fiecare valoare este comparată cu ajutorul unui efect de tranziţie. Eliminarea formatarii condiţionale Pentru a şterge sau a modifica formatarea condiţională. scăderea sau stagnarea. săgeţile sau alte simboluri care afişează creşterea. eliminăm formatarea curentă cu ajutorul funcţiei Golire reguli pentru celulele selectate sau pentru întreaga foaie ca în figura alăturată.

Introducerea formulelor Pe fila Formule. Din galeria de stiluri. Modificare tip diagramă  Selectaţi diagrama  Realizaţi modificările folosind funcţiile din „Instrumente diagrama” sau din fereastra de context ce apare la clic dreapta. -. Diagrame Crearea diagramelor Pentru a crea diagrame noi. folosind opţiunea Inserare. Formulele pot fi:   Aritmetice – tastăm simbolul asociat (*. alegeţi stilul de diagramă potrivit. /) Funcţii – tipuri mai complexe de formule cu numeroase operaţii statistice. puteţi selecta funcţia dorită din lista de funcţii apărută. urmaţi paşii:     Selectaţi tabelul Din fila „Inserare”.Scalele de culori Scalele de culori sunt aplicate adesea prin intermediul comparaţiei proporţiilor. După apăsarea tastei Enter rezultatul formulei va fi afişat în celula. Procesarea formulelor Formulele şi calculele permit prelucrarea datelor. dacă aparţin unui grup particular de proporţii. alegeţi tipul de diagrama preferat. Pe panglică va fi inclusă o filă nouă. grupul „Diagrame”. Formulele pot fi introduse în celulă prin semnul egal(= ). logice sau de baza de date. „Instrumente diagramă” care cuprinde doar funcţiile aplicabile diagramei selectate. +. Filtrarea datelor . când valorile individuale sunt afişate cu o anumită culoare.

debifați caseta de selectare(Selectare totală). în listă. Utilizaţi criteriile complexe (în figura alăturată 3) pentru găsirea valorilor care respectă anumite condiții. faceți clic pe săgeată pentru a afișa o listă din care să faceți alegeri de filtrare.    Selectaţi datele pentru filtrarea. Datele pot fi filtrate după dată. În fila Date. . faceți clic pe Sortare de la A la Z . culoare.  Pe fila Date. Se vor elimina bifările din toate casetele de selectare. în cele din urmă. efectuați una dintre următoarele acțiuni: o Pentru a sorta în ordine ascendentă. faceți clic pe Filtru. Bifați și debifați casetele de selectare (in figura alăturată 2) pentru a afișa valorile care se găsesc în coloanele de date. cum ar fi asteriscul (*) sau semnul de întrebare (?). Sortarea datelor permite vizualizarea rapidă a datelor și o mai bună înțelegere a acestora. Opțional.  Pentru a căuta text într-o coloană. selectați numai valorile pe care doriți să le vedeți și faceți clic pe OK pentru a vedea rezultatele. introduceți textul sau numerele în caseta Căutare. În antetul de coloană.     Utilizați caseta Căutare (în figura alăturată 1) pentru a introduce text sau numere după care să căutați. aveți posibilitatea să utilizați metacaractere. care doriţi Sortarea datelor Este posibil să doriți să aranjați o listă de nume în ordine alfabetică. să compilați o listă de niveluri ale unui inventar de produse de la cel mai mic la cel mai mare nivel sau să ordonați rândurile după culori sau pictograme. Pentru a selecta după valori. organizarea și găsirea datelor dorite și. Sortarea textului  Selectați o coloană de date alfanumerice dintr-o zonă de celule sau o celula activă dntr-o coloană de tabel care conține date alfanumerice. Apoi. în grupul Sortare și filtrare. după una sau mai multe coloane de date. luarea unor decizii mai eficiente.Filtrarea (selectarea de date dintr-un set mai mare) permite găsirea rapidă a valorilelor dorite. în grupul Sortare și filtrare.  Apăsați ENTER pentru a vedea rezultatele.

o Pentru a sorta de la numere mari la numere mici. efectuați una dintre următoarele acțiuni: o Pentru a sorta de la numere mici la numere mari. o Pentru a sorta după un set de pictograme. în grupul Sortare și filtrare. În fila Date. în fila Date. selectați Jos pentru o sortare de coloană și La dreapta pentru o sortare de rând. selectați o culoare de celulă. selectați Culoare font. selectați tipul de sortare. . faceți clic pe Sortare de la cel mai mic la cel mai mare. culoarea fontului sau pictograma în jos sau la dreapta. aveți posibilitatea să sortați după un set de pictograme pe care le -ați creat prin aplicarea unei formatări condiționale. *Sub Coloană. Sortarea după culoarea celulei.   *Sub Ordine. în grupul Sortare și filtrare. selectați Pictogramă celulă. de font sau o pictogramă de celulă. selectați coloana pe care doriți să o sortați. după culoarea celulei sau a fontului. o Pentru a muta culoarea celulei. selectați Culoare celulă. faceți clic pe o celulă din zonă sau tabel și apoi.o Pentru a sorta în ordine descendentă.      Selectați o coloană de date dintr-o zonă de celule sau asigurați-vă că celula activă este într-o coloană de tabel. *Sub Sortare pe baza. faceți clic pe Sortare. apoi. De asemenea. faceți clic pe Sortare de la cel mai mare la cel mai mic. în caseta Sortare după. în grupul Sortare și filtrare. Apare caseta de dialog Sortare. selectați modul în care doriți să sortați. în funcție de tipul de format. faceți clic pe săgeata de lângă buton. o Pentru a sorta după culoarea fontului. Pentru a reaplica o sortare după ce modificați datele. a fontului sau după pictogramă Dacă ați formatat manual sau condițional un interval de celule sau o coloană de tabel. Efectuați una din următoarele acțiuni: o Pentru a muta culoarea celulei. culoarea fontului sau pictograma în sus sau la stânga. selectați Sus pentru o sortare de coloană și La stânga pentru o sortare de rând. Efectuați una din următoarele acțiuni: o Pentru a sorta după culoarea celulei.  Pe fila Date. Sub Ordine. faceți clic pe Reaplicare. Sortarea numerelor  Selectați o coloană de date numerice dintr-un interval de celule sau asigurați-vă că celula activă se află într-o coloană de tabel care conține date numerice. faceți clic pe Sortare de la Z la A. aveți posibilitatea și să sortați după aceste culori.

faceți clic pe o celulă din zonă sau tabel. Asigurați-vă că selectați aceeași coloană în casetă. în fila Date. Realizaţi o analiză comparativă a rezultatelor obţinute de elevii claselor a IX-a după aplicarea testului iniial. Centralizaţi rezultatele obţinute la olimpiada judeţeanăde chimie şi evidenţiaţi primele 10 cele mai bune rezultate folosind formatarea condiţională.etc. apoi. forumuri de discuţii pe teme date. Apoi efectuați aceeași selecție sub Ordine. .     Pentru a specifica următoarea culoare de celulă. dicţionare. 2. Trebuie să definiți ordinea dorită pentru fiecare operațiune de sortare.o Nu există o ordine de sortare implicită pentru culoarea celulei. motoare de căutare În învăţarea. RESURSE WEB Browsere. Repetați acești pași pentru fiecare culoare de celulă sau de font și pentru fiecare pictogramă pe care doriți să le includeți în sortare. faceți clic pe Reaplicare. a fontului sau pentru pictogramă. Pentru a reaplica o sortare după ce modificați datele. Aplicaţii 1.) cât şi instrumentele de accesare a acesteia. faceți clic pe Adăugare nivel . demonstraţii practice. apoi repetați pașii cu marcaţi cu *. o sursă împortantă este Internetul care oferă atât informaţia (biblioteci vituale. de font sau următoarea pictogramă după care se va sorta. articole de specialitate. în grupul Sortare și filtrare. după modelul de mai jos.

Exemple de motoare de căutare:    Google (www. etc.org/ Disponibil pentru descărcare la adresa http://www. fişiere video. Acestea sunt aplicații online. grafică. ce permit căutarea informațiilor în mediul World Wide Web pe baza interogărilor efectuate de către utilizatori.microsoft. Yahoo! (www.Navigatorul Web sau Browserul este o aplicație software ce permite utilizatorilor să afişeze text. Cele mai cunoscute browsere web sunt: Browser Microsoft Internet Explorer disponibil în sistemele de operare Windows Mozilla Firefox Google Chrome http://www. să redea video.com). Interogările utilizează cuvinte sau grupuri de cuvinte (denumite cuvinte cheie) care permit găsirea materialelor (site-uri web. imagini. datorat Internetului. .opera.com/chrome/ index.com).aspx În spaţiul virtual.google.org/ro/firefox http://www. de a colabora la o temă. prin intermediul unor cuvinte sau grupuri de cuvinte cheie. acesta returnează o listă cu documente ordonată după cea mai bună potrivire cu criteriile de căutare. documente.mozillaeurope.com) Bing (www. Când un utilizator adresează o interogare unui motor de căutare. de a salva produsul muncii de echipă într-un format accesibil online acasă sau la școală. oportunitatea de a lucra împreună.) ce au încorporate elemente ce corespund acestor cuvinte.com/nz/windows/ internetexplorer/default. dar și elevilor.html?hl=ro&brand=CHMA&utm_campaign=ro&u tm_source=ro-ha-emea-ro-bk&utm_medium=ha Opera Apple Safari Mozilla Camino http://www.google. Comunicarea prin intermediul resurselor IT Aplicaţiile de comunicare electronice sunt programe ce oferă cadrelor didactice.bing.yahoo. informaţia poate fi localizată şi accesată mai rapid folosind motoarele de căutare. muzică şi alte informații localizate pe o pagină din World Wide Web.com/safari/download/ http://caminobrowser.apple. dar şi să comunice cu ofertantul de informații şi chiar şi cu alți utilizatori care accesează acea pagină.com/download/ http://www.

de la http://www.eudora.com/mail/ Pegasus Mail.pmail.mozillamessaging. Din suita Office menţionăm program de poştă electronică Microsoft Outlook 2. de la https://login. .ro/ Serviciul Windows Live ID. Internetul pune la dispoziția utilizatorilor numeroase aplicații folosite ca şi client de poştă electronică printre care:    Serviciul Mail de la Yahoo.com/ro/ Eudora. de la http://www. Mesageria Instant (IM) Mesageria Instant (IM) este un serviciu care permite utilizatorilor să comunice simultan şi în timp real.     Mozilla Thunderbird de la http://ro. citiţi termenii şi condiţiile de oferire a serviciilor Faceţi click pe I Accept.opera. MSN sau Hotmail. de la http://www.live. 1. prin intermediul rețelei de calculatoare.com.   Completaţi toate câmpurile solicitate pentru a vã deschide cont. account.google. Faceţi click pe butonul CREATE AN ACCOUNT .com/ Opera Mail. Create My Account.   Folosiţi browserul de la www.www.E-mail E-mail sau poştă electronică reprezintă acel sistem care permite transmiterea sau primirea de mesaje prin intermediul Internetului.google. Dacă aveţi cont realizat prin serviciile . de la http://www.atunci aveţi un cont Windows Live ID.yahoo. Windows Messenger.com şi daţi clic pe pictograme Gmail.NET Passport.com Serviciul Gmail de la Google.com/ Aplicaţie practică Realizaţi propriul cont gmail. Windows Live Messenger.

Începând cu 2006 aceasta se numeşte Windows Live Messenger şi este parte a seriei de servicii online Microsoft Windows Live. Faceţi click pe butonul Creaţi un grup. pentru orice tip de sistem de operare folosit. pentru sisteme Linux. Grupurile de discuţii oferă posibilitatea de a constitui o comunitate virtuala pentru discuţii şi anunţuri pe anumite teme.com.com/. Softpedia Forum.google. Grupurile de discuţii  Introduceţi ID –ul şi parola de Gmail Completaţi toate câmpurile solicitate. Printre cele mai utilizate se numără:    Yahoo Messenger. . de la www.     Google Talk. Pentru a vă crea propriul grup puteţi folosi servicii oferite de Yahoo Groups. MSN Messenger – este o aplicație-client creată de Microsoft în 1999.Internetul pune la dispoziția utilizatorilor o diversitate de programe pentru mesagerie.com/talk/ AOL Instant Messenger (AIM) . de la http://www. de la http://messenger. Aplicaţie practică Realizaţi propriul grup pentru discutarea temelor de proiect. Kopete.yahoo.google. Skype. MSN Groups. de la www. citiţi termenii şi condiţiile de oferire a serviciilor.com/download/ . Romania Forum. Google Groups.skype. Programul este disponibil pentru descărcare de la adresa http://download.com.live.aim.   Folosiţi browserul de la www. etc.com şi daţi clic pe pictograma Mai multe apoi selctaţi Grupuri.

adaugaţi legături la alte siteuri. Articolele sunt datate automat şi pot fi comentate. să aprobaţi. membru) Închideţi contul Blog Blogul este un jurnal online în care materialele pot fi organizate foarte uşor. ştergeţi comentariile.   Tastaţi adresele de e-mail al membrilor grupului Stabiliţi rolurile în cadrul grupului(mderator.com. să modificaţi aspectul blogului.http://wordpress.      Tastaţi www.com/ apoi Sign up Completaţi formularul www.com. schimbul de idei şi reflecţii. etc. Instrumente de colaborare Instrumentele de colaboarare permit utilizatorilor să lucreze online în acelaşi timp la acelaşi document. Blogger.com/ apoi Login tastaţi ID şi parola introdusă în formularul de mai sus din panoul de gestionare puteti alege să: adaugaţi un articol. pot fi utlizate aplicaţiile online WordPress. pot vizualiza şi efectua modificări simultan. proiecte cu texte comentate.com. Ca medii de colaborare cele mai cunoscute sunt: . Este util în prezentarea publică a proiectelor. Blogspot.com.http://wordpress. Aplicaţie practică Realizaţi un blog pentru postarea articolelor de chimie folosind WordPress. pentru început. în realizarea unor expoziţii. Pentru realizarea unui blog personal.

http://www.com folosiţi ID şi parola gmail pentru autentificare. tabele de calcul ţi prezentări online.org. Windows Live Windows Live .wikispaces. ce se dezvoltă prin contribuţii publice. Wiki Wiki . .Google Docs Google Docs este un program online gratuit care permite utilizatorilor să creeze documente. Comutaţi în modul de lucru Docs Faceţi clic pe creare(vezi 1) şi selectaţi formular(vezi 2).     Pe www. încărca fişiere. şi apoi clic Embed. cea mai mare enciclopedie online.google. Alternative: pbwiki. Aplicaţie practică Realizaţi un formular de identificare a tipului de învăţare folosind Google Docs.com/. Wetpaint. care permite utilizatorilor să creeze documente. tabele de calcul şi prezentări online. pot comunica şi colabora. Cel mai bun exemplu de Wiki este Wikipedia.un program online.un spaţiu online unde utilizatorii pot edita conţinutul. Necesita cont Gmail. Necesită cont Windows Live ID. Adaugaţi itemi(vezi 3) apoi puteţi să-i modificaţi(vezi 4)să-i sau să-i ştergeţi(vezi 5) 2 1 3 7 6 4 5    Salvaţi formularul(vezi 6) Trimiteţi formularul pe e-mail spre completare (vezi 7) Opţional puteţi insera formularul în blogul personal adaugând într-un articol adresa generată făcând clic pe More action.

pdf sau. de exemplu din format .Zamzar. Google Docs. Aplicaţii pentru conversia şi transferul fişierelor Zamzar www. Datele completate în formulare vor fi inregistrate automat şi salvate într-o foaie de calcul din spaţiul dvs.doc in format .com este o aplicaţie catre transformă fişierele.com/ Transfer Transfer.online-convert. . jpg etc. Online-convert http://www.ro .serviciul profesional de transfer fisiere mari (pana la 2GB) rapid si sigur catre orice adresa de e-mail. Fişierul transformat este primit pe email.

youtube. . Necesită creare cont. Resurse destinate prelucrării audio-video Resursa YouTube YouTube reprezintă o resursă interesantă pe care o putem explora pentru a propune elevilor noştri spre vizionare diferite experimente chimice.google. muzică.youtube.com/ Aplicaţie simplă este pentru crearea de postere interactive.com/watch?v=ya6YX_tLNJQ&feature=related Glogster http://www.O alternativă este SkyDrive de la Windows Live.com/ . Necesită creare cont.youtube. profesorul de chimie se foloseşte de câteva filme scurte de pe Internet: http://www. Poate fi incorporat în orice pagină web. linkuri si audio pentru a crea pagini mulitmedia.glogster. fotografii. Picasa http://picasa.com/watch?v=diRETKFVh4o&feature=related http://www. Exemplu: Pentru a ilustra reacţiile dintre anumite baze şi anumiţi acizi.youtube.com/watch?v=VBReOjo3ri8&feature=related http://www. video. Combină imagini.com/watch?v=zbmLMm2Mpa8&feature=related http://www.

cu aplicaţia dezvoltării unor structuri participative. e. softurile cunosc o mare diversitate. conţinut specific. Se încarcă imaginea şi apoi se înregistrează naraţiunea folosind un microfon.com/ Permite adăugarea unui comentariu sau a unei naraŃiuni la o imagine sau fotografie. de elaborări de soluţii la rezolvarea situaţiilor problemă cu care ei se confruntă. Softuri educaţionale Produsele software educaţionale se adresează direct celor care învaţă. construirea de noi cunoştiinţe. cu accent pe stimularea efortului propriu din partea elevilor de căutare. pregătirea fotografiilor pentru utilizare externă (tiparire. De mentionat este faptul ca orice tip de soft educational are un „manual”. programe de tip multimedia. sprijinându-i în accesarea surselor de informare. modelări 2D/ 3D. simulări. email). softurile de sinteză ( recapitulative). Alternative: Flickr Fotobabble http://www. Acesta prezintă sub o formă complexă sau sumară informaţii despre conţinutul temei didactice. Materiale digitale devin mai compatibile formării unor competenţe complexe. simulări etc. Bazate pe experimente virtuale. softurile educaţionale sunt programe sau lecţii în format electronic. softurile tematice b.Aplicaţie gratuită oferită de Google pentru organizare. softurile de simulare . de descoperire. Pentru profesorii de chimie o reţetă a succesului educaţional o reprezintă: folosirea softurilor educaţionale ce propun lecţii interactive menită să devină pentru elevi „un laborator de studiu”.exemple. softurile educaţionale pt fi împărţite în mai multe categorii: a. feedback secvenţial şi evaluări formative). proiectate în raport cu o serie de coordonate pedagogice (obiective. În raport de funcţiile (sarcinile) asumate. În esenţă. exersări.and – Practice) c. softurile de investigaţie d. precum şi dobândirea competenţelor prin demonstraţii. geo-tagging. metode. publicare de albume pe Internet. stocare si editare de fotografii. Necesită download şi instalare. explicaţii. precum si posibilitatea de a crea slideshow-uri. softurile de exersare (Drill .fotobabble. caracteristici ale elevilor. Oferă numeroase instrumente de editare. Rezultatul poate fi înglobat în bloguri sau pagini web. colaje. în procesarea informaţiilor.

6.com/ro/play/chemistry-organic-compounds-chemistry-education/flash- . Exerciţiile noi care să facă apel şi la cele anterioare. Explicaţia corectă pentru fiecare răspuns greşit cât mai detaliată. Să poată fi actualizat. Pentru a putea fi vizualizate trebuie descărcat şi instalat Adobe Flash Player disponibil gratuit la adresa http://get. softurile concepute sub formă de jocuri didactice Sfaturi utile în alegerea unui soft educaţional 1. 11. Softurile de prezentare Softurile de prezentare pot fi si sub forma unor fisiere de tip *.ac-dijon.com/flashplayer/ Exemple concrete ale materialelor de prezentare. 4. 8. 10.fr/spip. Verificarea cerinţelor minime hardware necesare instalării.php?article93 Find the Alien Softul educaţional sub forma unui joc „Find the Alien” se găseşte la adresa http://flashgamesspot. 9. uşor de manipulat. folosind adresa: http://mslp. 12.exe. softurile pentru testarea cunostinţelor g. 7.adobe. Veridicitatea informaţiilor prezentate. Existenţa unor pre-teste anterioare noii unităţi de învăţare. Notarea testelor.f. 5. 3. Valoarea achiziţionării. Extensia swf este specifică fişierelor Flash. Consultarea mai multor produse. 13. Meniu intuitiv. Să fie în concordanţă cu programa şcolară. Exemple cât mai variate. 2. pot fi descărcate în calculatorul propriu. Design atractiv.swf sau *.

game/ si poate fi jucat de elevii sub indrumarea profesorului. AEL AEL platformă de predare/ învăţare şi management al conţinutului educaţional multimedia. Pachete cu lecţii de chimie în limba română pot fi descărcate de la adresa: http://portal.com/play/chemistry_lab_escape/5341.php/base/materiale/. după ce sunt acceptaţi termenii şi condiţiile producătorului. Chemistry Lab Escape. poate fi găsit la adresa http://www.123bee.html . .ro/index. Instructiunile se găsesc in meniul Help al jocului Chemistry Lab Escape Un alt tip de joc. pune la dispoziţia elevilor/ profesorilor lecţii gratuite în limba română. Recomandăm citirea instrucţiunilor.edu.

P1 – alegem disciplina chimie P2 – selectăm anul de studiu P3 – clic pe butonul Afisează Arhivele pot fi descărcate pe calculatorul personal prin două modalitaţi: 1.html CHEMIX School CHEMIX School – soft educaţional de chimie ce poate fi downloadat de la adresa http://home.c2i. .. Editorul ChemMedia Editorul ChemMedia integrat în platforma AEL creează. dictionar.net/astandne/index.com/multimedia/versiune5.jmg). Acesta conţine: tabelul periodic. Arhivă în format AEL 2.2/editoare_ael/tutorial_editoare_ael/p2/inde x. slavează şi exportă formule chimice în format imagine (*. calculator molecular. . Manualul poate fi accesat la adresa: http://advancedelearning.. Pentru a putea rula în condiţii bune lecţiile este necesară instalarea programului utilitar Adobe Flash Player. Arhivă în format zip. calculator.htm .

chem1. Acestea ajută la reprezentarea globală şi corectă a proceselor şi fenomenelor chimice.com Chem1 Concept Builder Chem1 Concept Builder prevede interactivitate cu o interfaţă uşor de folosit. de asemenea. http://www. Lecţiile Interactive de Chimie sunt împărţite în 2 volume (1CD/ volum). Acest tip de soft poate fi folosit şi în pregătirea la distanţă. Elevii pot construi.virtlab. Acesta se bazează pe o serie de experimente şi demonstraţii cu ajutorul unui laborator de chimie simulat.VIRTLAB Autorii VIRTLAB sunt printre primii profesori din lume care au incercat să integreze calculatorul în educaţia ştiinţifică. de la modificările vizibile .com Soft educaţional INTUITEXT Cu ajutorul lecţiilor pe calculator de chimie de la INTUITEXT. elevii pot reproduce în laboratorul interactiv procese şi experimente care sunt dificil de redat cu materialele clasice de la şcoală. pentru elevii de liceu. propriile lor simulări. Softul poate fi găsit la adresa http://www.

îşi vor putea testa cunoştinţele acumulate. la final. Site-ul include o grila de programe si un Ghid pentru profesori complet.ro/. Formulele şi noţiunile abstracte sunt uşor de înţeles datorită animaţiilor şi simulărilor virtuale.discovery. prezentand obiectivele lectiei. despre fiecare episod. exersa şi. cu elevii. . seturi de intrebari care sa ii apropie pe elevi de continut.cu ochiul liber la interacţiunile la nivel molecular şi atomic.php#chimie. propuneri de activitati in clasa si definitii pentru termenii de vocabular. care pot descarca aici materiale-suport ce pot fi folosite la clasa. oferind un real suport în predare.ro/lectii-chimie-liceu-1 Elevii vor putea învăţa.ro/labs/index. Acesta este un portal dedicat profesorilor. Lecţiit televizate Şcoala Dicovey Materiale educaţionale televizate pot fi urmărite pe site-ul http://scoala.intuitext. Portalul eScoala Individual sau în echipă elevii pot combina şi mixa diferite substanţe în cele mai ciudate moduri utilizând laboratoarele virtuale de chimie din site-ul http://escoala.edu. Un material demo poate fi vizionat la adresa http://www.

acdlabs. Chemdraw.0.acdlabs.fiind folosit pentru desenarea structurilor chimice.com ) a anuntat o noua versiune "free" a editorului de formule chimice ChemSketch: versiunea 10. ChemWriter ChemWriter este un soft atât pentru web cât şi pentru mobil.Specific chimiei este şi editarea de ecuatii chimice. Se pot utilizeaza: ChemWriter.com/chemwriter/ ACD Laboratories ACD Laboratories (http://www.com/resources/freeware/chemsketch/. Este disponibila la adresa http://www. ChemMedia ca softuri în procesul de predare-invăţare. http://metamolecular. Chemwin. Contine pe langa editorul de formule .

etc). greutate. moleculară. include caracteristici cum ar fi calculul a proprietăţilor moleculare (de exemplu. inclusiv organice.softwin. polimerice. Acesta foloseşte platforma on-line disponibilă la adresa https://insam.ro/insam/ . De asemenea. Este extrem de eficient si este gratuit. structură 2D şi 3D. organometalice. Exemple de structuri create: INSAM INSAM (Instrumente digitale de ameliorare a calitatii evaluarii in invatamantul preuniversitar) este un proiect ce are ca obiectiv dezvoltarea si implementarea de instrumente si mecanisme digitale de imbunatatirea a proceselor evaluative si de autopozitionare/ autoevaluare a elevilor din invatamantul preuniversitar liceal. ACD / Freeware ChemSketch ACD / Freeware ChemSketch permite elaborarea de structuri chimice.si un sistem de vizualizare 3D a moleculelor si un modul cu elemente de instalatii de laborator.

enciclopedii.uvic.cartiaz. Necesită download şi instalare.Cu ajutorul platformei se pot crea teste ce corespund celor mai exigente cerinte de evaluare.unibuc. enciclopediile virtuale. Acestea sunt administrate de către profesor.ro/ Biblioteca Facultăţii de Chimie . precum şi dicţionarele digitale:         Biblioteca virtuală românească http://www.html Europeana – o mega structură on-line care cuprinde bibliotecă virtuală. Hot Potatoes http://hotpot. muzeu şi arhivă: http://www.unibuc.Universitatea din Bucureşti http://www.ro/biblioteca/biblioteca.chimie. ordonare şi completare de fraze. formare de perechi.ro/biblioteca/ Cărţi electronice şi articole on-line: http://www. Oferă şase aplicaţii pentru teste cu răspuns multiplu.php/biblioteca-virtual şi http://www.proquest.chimie. Bbiblioteci. cuvinte încrucisate. cu răspuns scurt.eu Mari biblioteci virtuale (accesul gratuit se poate face doar din reţeaua bibliotecilor universitare româneşti) ProQuest: http://www.europeana.com/ .e-scoala.ro/index. dicţionare În rândurile resurselor clasice se înscriu bibliotecile virtuale.ca/ Ansamblu de aplicaţii gratuite pentru crearea de teste interactive.

ro/ Wicţionar – dicţionar liber şi universal: http://ro. 2.com Aplicaţii 1. . pe calculator un fişier de prezentare.jstor.org/ Dicţionare online (diverse domenii): http://www. 5.edu. instalaţi softul ChemSketch şi editaţi următoarea structură chimică: 10.com/ Wikipedia – enciclopedie online gratuită: http://ro. Realizaţi un test de chimie la clasa a X-a care să conţină 5 itemi semiobiectivi. Accesaţi site-ul http://escoala. . Creaţi un cont pe site-ul http://www.com.com/ SpringerLink: http://www.ebsco.. 7. Gasiţi jocul “Find the Alien” pentru metale.ro/e.wikipedia.litera. 9.ro/. Salvaţi testul cu numele dvs urmat de cuvantul chimie. 6.springerlink.ro şi realizaţi un laborator la clasa a IX-a. gasiţi şi notaţi denumirile altor jocuri ce au la bază cunoştiinţe de chimie.scopus.org/ Mic dicţionar ştiinţific http://dictionar-stiintific.wiktionary. 5 itemi obiectivi şi 2 subiectivi. Cum puteţi folosi în activitatea didactică informaţiile aflate la adresa http://modelscience. 8. Descărcaţi. găsiţi şi descărcaţi materialul “Chimie generala .           JSTOR: http://www.123bee. Accesaţi site-ul de http://www.dictionar-online.com/ SCOPUS: http://www. 3.edu/ e-Enciclopedia: http://www. ce pot avea fişierele cu conţinut de prezentare? 4. Descărcaţi şi instalaţi softul Chemix.britannica.Structura atomului”.acdlabs. Descărcaţi şi salvaţi.org/ EBSCO: http://www.com .jhu. cristale.enciclopedia/ Encyclopedia Britannica: http://www.com/ Muse: http://muse..cartiaz.com . la alegere. Enumeraţi minim cinci extensii. Accesand pagina de internet http://www. Prezentaţi o scurtă descriere a softului.

etc. cum ar fi programele software. seturi de instrucţiuni. nu fizică. programe de comunicare Skype. configurarea. Această componentă software permite realizarea unor operaţii elementare specifice privind vizualizarea. În cadrul orelor de laborator se vor descrie și realiza toate etapele pe care un utilizator trebuie să le realizeze pentru a copia. Programele și aplicaţiile software sunt stocate ca date binare. software-ul este format din linii de cod scrise de programatori. aici vom detalia utilitatea și vom prezenta principalele aplicaţii software utilitare destinate atât disciplinei chimie cât și altor discipline deopotrivă. Folosirea unor instrumente specializate se realizează prin instalarea de programe sau aplicaţii specifice fiecărei activităţi pe care dorim să o realizăm cu ajutorul unui computer. programe utilitare. Messenger. jocuri toate se încadrează în categoria programelor sau aplicaţiilor software. Google Crome. Novell. programe de arhivare. Dacă acesta dorește să realizeze operaţii complexe sau specifice domeniilor de activitate are nevoie de instrumente software specializate. pe care procesorul le interpretează. browsere pentru vizualizarea paginilor web Mozilla. în calitate de componentă a computerului. UNIX. O categorie specială de software sunt sistemele de operare care sunt programe software specializate și sunt destinate utilizării elementare a unui sistem de calcul (de exemplu Microsoft Windows. mutarea. Aceasta presupune instalarea de software specializat pe calculatorul dumneavoastră. Prin urmare. copierea. aplicaţii de vizualizare a formatelor PDF Acrobat Reader. Opera. crearea. Dacă pornim de la conceptele de bază privind componentele hardware și software ale unui sistem de calcul. Noţiunea de software. mijloace TIC specifice disciplinei Chimie Software utilitar Tematica propusă la nivelul acestui capitol își propune să introducă și să aprofundeze conceptul de software utilitar pornind de la noţiunea generală de software și diversele sale forme sau scopuri. deoarece aceasta este o noţiune "virtuală". software educaţional. este un termen general care descrie totalitatea programele și aplicaţiile cu ajutorul cărora se pot utiliza resursele hardware ale unui calculator.). OS2. aplicaţii software. instala și utiliza aceste categorii de software. Noţiunea de software-ul poate fi dificil de descris. În schimb.Modulul al II-lea. De exemplu pachetul Office (Microsoft. utilizarea elementară a unui calculator presupune instalarea unui sistem de operare. metode. Modele. Open Office). programe antivirus. script-uri. care au fost compilate. Deoarece fiecare dintre acestea . operaţii similare cu cele ale unei peroane care dorește să-și organizeze activitatea la nivelul biroului său. cum ar fi hardware-ul computerului. arhiva. Linux. traduse în limbaj mașină. Există terminologii conexe. în afara sistemului de operare. organizarea informaţiilor la nivelul unui calculator. descrise în cadrul Modului I. care sunt memorate pe suport magnetic sau optic în format digital.

software-uri au informaţii diverse și în cantităţi diferite. măsurat de regulă în bytes (Kb. Doctor Panda). Movie Maker . . Numarul utilitarelor este azi impresionant si nu se poate face a clasificare riguroasa a lor. Doctor Web. IrfanView.)  utilitare destinate unor operaţii speciale dintr-un anumit domeniu de activitate (chimie.Norton Antivirus. Mb. Dos Navigator). În funcţie de sursa din care provine el poate fi: . Windows Commander. WinRAR. WinZIP etc.). Codec Video. Ele corespund unor functii bine definite ce se întâlnesc frecvent. istorie. Virus Scan. inginerul de sistem (Norton Disk Doktor. cum este. Norton Utilities etc. georgrafie. este necesar un anumit spaţiu de memorie pentru a păstra fișierele acestuia. Dintre ele amintim urmatoarele tipuri:  utilitarele care extind suprafata cu utilizatorul (Norton Commander.shareware/licenţiate. etc. SpeedDisk).stocat pe un suport optic (CD. Itunes. criptarea sau decriptarea diverselor formate de date. etc. PKZIP si PKUNZIP. În domeniul chimiei sunt editoare specializate (ChemWind.  utilitare de optimizare a discurilor care permit amplasarea optimă a datelor pe disc în vederea reducerii duratei de acces la informatii (Disc Defragmenter. Programele utilitare sunt programe specializate. Ndigs). de exemplu. livrate odata cu sistemul de operare sau separat de acesta. ChemBioDraw Ultra.  utilitare de arhivare-dezarhivare a datelor. utilizate pentru micsorarea dimensiunilor fisierelor fara pierderi de informatii (ARJ. Gb).). PC Tools. (Flash. . VLC. matematică.  utilitare care vin în sprijinul utilizatorului avansat. AVP. memory flash . Windows Picture and Fax Viewer. HDD portabile. care extind o serie de facilitati ale sistemului de operare. redarea sunetelor. Windows Media Player.descărcat dintr-o anumită locaţie Internet.  utilitare de diagnosticare pentru determinarea configuratiei si testarea functionarii calculatorului (Check-It.  utilitare de depistare si înlaturare a virusilor (numarul si varietatea acestora sunt impresionante .  utilitare care permit vizualizarea.freeware . Winamp. DVD). fizică. Windows Explorer.copiat cu ajutorul memory stick. decodificarea. ChemBio 3D Ultra).). În funcţie de producătorul acestui software el poate fi: .

la primii pași ai instalării.exe. setup. memoria internă sau video și alte dispozitive hardware necesare fiecărei aplicaţii în parte. setup. . 3. Etapele instalării unui software utilitar. Stabilirea locaţiei pe disc unde aplicaţia va fi instalată Locaţia de instalare a aplicaţiei. de regulă.txt). click Save File. lansarea instalării. numeaplicatie. Achiziţionarea/ Copierea/ Salvarea kit-ului de instalare. Informaţiile privind modul de instalare sunt oferite pe pagina de Internet care a furnizat kit-ul de instalare. respectiv discul și folder-ul. rularea și confirmarea instalării. 2. În fereastra Downloads. Pe lângă cerinţele de spaţiu trebuie ţinut cont și de cerinţele privind capacitatea de procesare. și respectarea pașilor care sunt descriși în manualul de utilizare sau în fișiere explicative (readme. dublu-click fișierul.com) derulează o succesiune de operaţii prin care se copiază într-un anumit folder toate fișierele necesare unei aplicaţii software pentru a fi pornită. b) Dacă instalarea se face folosind un kit de instalare obţinut prin dowload din Internet pașii sunt descriși sugestiv în imaginile următoare și conţin salvarea fișierului. de aceea trebuie avut în vedere spaţiul disponibil pe discul de instalare. 1.exe. a) Noţiunea de kit de instalare Fișerul sau ansamblul de fișiere de pe un suport de memorie care prin lansarea în execuţie a unui anumit program (de regulă cu numele și extensia install. În fereastra Opening.În funcţie de spaţiul ocupat de aplicaţiile software și spaţiul disponibil pe hard discul sistemului propriu utilizatorul poate decide dacă un anumit software poate sau sa fie instalat pe calculatorul său. Instalarea aplicaţiei a) Instalarea aplicaţiei folosind un kit de instalare pe CD/DVD sau copiat pe hard disc presupune lansarea în execuţie a fișierului. de regulă.exe. se solicită. Kit-ul de instalare este însoţit de un manual de utilizare și instalare corespunzător aplicaţiei.

Realizarea de întreţinere/upgrade a aplicaţiei. versiunile mai noi recunosc versiunile mai vechi în sens invers nu. iar în final nu se mai utilizează. identic cu versiunea iniţială.În fereastra Security Warning. În acest sens pe durata de viaţă a unui soft se realizează versiuni îmbunătăţite ale acestora materializate prin ceea ce se numesc upgrade. Utilitare de arhivare-dearhivare a datelor Arhivarea datelor este operaţia prin care se poate reduce spaţiul ocupat de un program prin folosirea unui algoritm de compresie a datelor. în general. click Run. Există aplicaţii de . Aceste versiuni noi se instalează. Astfel ele se nasc. În fereastra User Account Control. click Yes. Aplicaţiile software au durate de viaţă asemănătoare oricărei fiinţe umane. tipul de fișiere arhivate și aplicaţia de arhivare folosită. ajung în apogeul utilizării și apoi devin perimate. Trebuie ţinut cont ca. 4. Rata de compresie a fișierelor depinde de algoritmul folosit. sunt capabile să recunoască versiunile anterioare și sa copieze/adauge fișierele noii versiuni curente pe lângă/peste versiunea existentă.

tar. WinRAR este unul dintre cei mai buni compresori de fișiere. DMG. Principalele facilitati ale programului sunt: . 7-ZIP(7z). CHM. BZ2. un arhivator cu o rata de compresie ridicata. XAR si Z . are o opţiune de recuperare de date și permite criptarea și comentarii ANSI în color. LZH.pentru formatele ZIP si GZIP. WinRAR este un program de calculator ce este folosit pentru administrarea de fișiere comprimate. WinRAR poate crea și decomprima fișiere în formatele cele mai populare: RAR.suporta formate de arhivare/dezarhivare: 7z. GZIP. RAR. UUE. HFS. cu un bun trecut în lumea softului. LZH. ci adaugă și formate noi versiune după versiune. ACE.suporta formate numai pentru dezarhivare: ARJ. Cu WinRAR se pot comprima și decomprima fișiere în special în formatele rar și ZIP. programul suporta o rata de compresie cu 2-10% mai buna decat cea oferita de PKZip si WinZip. Aplicaţia WinRAR este o aplicaţie shareware.arhivare/dearhivare freeware sau shareware. . În imaginea de mai jos este prezentată interfaţa aplicaţiei WinRAR care se deschide odată cu dublu-click executat pe un fișier cu extensia unui fișier de tip arhivă. . CAB. CPIO. Z. UDF. ARJ. Programul reprezinta o alternativa eficienta si gratuita a WinRar-ului. ISO.arj. oferă compresiune multimedia integrată. ZIP. . CAB. RPM. ISO. care poate fi testată pentru o perioda de 40 de zile în regim freeware. WIM. LZMA. etc. TAR. are o viteză foarte mare de lucru. dar există multe alte formate și extensii de fișiere de tip arhivă.zip.rata mare de compresie in format 7Z cu compresie LZMA . MSI. crescând și renovându-se mereu știind să se adapteze la noile cerinţe din piaţa. dar care necesită apoi achiziţionarea licenţei de utilizare pentru alte sisteme de operare. JAR. nu se centrează doar într-un format unic sau doar în cele existente. Un program gratuit este 7-ZIP.. GZIP(gz). NSIS. DEB. Formatul fișierelor de tip arhivă au în general extensiile . ZIP.rar. în regim freeware doar pentru Windows. BZIP2 și TAR . .

Utilitare de depistare și înlăturare a virușilor Am ales pentru exemplificare un antivirus gratuit pe care îl vom downloada. În acest tutorial video am ales sa instalăm un antivirus AVIRA care este foarte ușor de instalat și administrat. WinRAR funcţionează cu sistemele de operare Windows .Mac și Linux. instala și seta împreuna. (http://www. ocupă puţine resurse pentru sistem și care se achită foarte bine de sarcinile unui antivirus.ro/?p=291) . toate acestea realizânduse pe baza unui exerciţiu pe care îl veţi realiza pe baza unui tutorial video.videotutorial.WinRAR permite testarea fișierelor comprimate pentru a vedea dacă sunt sau nu erori de comprimare și mai permite crearea de fișiere de la 0(goale) la care se pot adăuga orice tip de fișier mai târziu. funcţionează foarte bine cu Windows 7 și Windows Vista.Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / Windows 7 .

a substanţelor pure de amestecuri de substanţe etc. 3.utilizarea aparaturii şi a echipamentelor de laborator. a tehnologiilor informatice pentru a studia proprietăţile şi transformările substanţelor chimice etc.diferenţierea fenomenelor fizice de fenomenele chimice. 1. 1. PROIECT PROGRAMA ŞCOLARĂ PENTRU DISCIPLINA TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR CLASA A VII.5. 2.1.clasificarea reacţiilor chimice după unul sau mai multe criterii.interpretarea observaţiilor obţinute din grafice. Cunoaşterea principiilor de utilizare elementară a aplicaţiilor pentru procesarea textelor 1. Cunoaşterea principiilor de utilizare elementară a aplicaţiilor de calcul tabelar 1.formularea ipotezelor referitoare la caracteristicile structurale ale diferiţilor atomi.clasificarea particulelor elementare. a tehnologiilor informatice pentru a studia reacţiile chimice.rezolvarea de probleme de calcul numeric referitoare la concentraţia în procente de masă a soluţiilor.utilizarea aparaturii şi a echipamentelor de laborator. elementelor.2. 2. a proprietăţilor fizice de proprietăţile chimice.1. moleculelor după unul sau mai multe criterii.1.2.4.identificarea unor metode de separare a unui amestec în funcţie de natura acestuia.COMPETENŢE SPECIFICE 1.3. Proiecte specifice destinate unor scopuri educaţionale Competenţele specifice la disciplina Chimie corelate cu competenţele specifice la disciplina TIC la nivel de an de studiu CLASA a VII-a CHIMIE. Cunoaşterea normelor specifice din punct de vedere social şi legislativ 1.2.Modulul al III-lea. Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării unui text TIC -COMPETENŢE SPECIFICE .3. 2. tabele.CICLUL GIMNAZIAL 1. 3.A.3. fişe de observaţii.2.4. 2. ionilor. Identificarea elementelor de bază ale serviciilor educaţionale online 1. ioni şi molecule.1.

Elaborarea de produse specifice utilizând 5.3.2.3. Elaborarea de produse specifice utilizând aplicaţii de calcul tabelar informaţiile preluate din surse educaţionale online 4. 4. Sistemul periodic al elementelor .4. Structura atomului – aplicaţii. molecule). 2. substanţelor chimice. 3.evaluarea factorilor de risc rezultaţi în urma aplicării în practică a unor reacţii chimice şi recunoaşterea importanţei acestora.1. 4.aplicaţii pe diferite programe informatice de scriere a lor. ioni. protecţie a mediului. . Formule chimice .transpunerea în limbaj specific a informaţiilor privind aplicaţiile practice ale educaţionale online chimiei.2.4.3. Aplicarea normelor privind drepturile de autor (atomi.aplicarea unor algoritmi de calcul pe baza formulei chimice. 5. Prelucrarea informaţiilor preluate din surse 3.1.3.3.folosirea terminologiei specifice chimiei în scopul denumirii elementelor şi date 5.2.3.folosirea terminologiei specifice chimiei referitoare la reacţiile chimice.efectuarea de experimente virtuale. Aplicarea operaţiilor necesare calculului tabelar 2. Elaborarea de documente conform unor specificaţii 3.evaluarea factorilor de risc şi recunoaşterea importanţei unor specii chimice 3.elaborarea de ipoteze referitoare la produşii unei reacţii.2.1. exerciţii de asociere a denumirii unui element chimic dat cu simbolul şi locul său în sistem.     EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A VII-A Metode de separare . exerciţii de asociere a denumirii corecte a unui compus chimic cu formula chimică.familiarizarea cu diferite softuri.aplicarea normelor de protecţie personală în laboratorul de chimie şi de 3.

interpretarea observaţiilor/datelor obţinute prin activitate investigativă.1.2. Sugestii pentru aplicaţii practice de calcul tabelar: calcularea valorilor unor expresii aritmetice. schemă gramaticală. Sugestii pentru aplicaţii practice de tehnoredactare:       realizarea unor documente organizatorice: orar. eseu. respectiv maxime.analizarea. Definiţia reacţiilor chimice: selectarea dintr-un grup de substanţe a unor compuşi după clasa cărora le aparţin – acizi.  Clasificarea substanţelor chimice. realizarea unui tabel cu situaţia şcolară la o disciplină dată şi determinarea notei minime.A.COMPETENŢE SPECIFICE 1.deducerea unor utilizări ale substanţelor chimice pe baza proprietăţilor fizico-chimice. tabel cu numere prime etc. 1. 2. carte de vizită. curriculum vitae etc. baze. realizarea unor documente de portofoliu: diplomă.1. TIC -COMPETENŢE SPECIFICE PROIECT PROGRAMA ŞCOLARĂ PENTRU DISCIPLINA TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR CLASA A VII. agendă telefonică. tabel de figuri geometrice. oxizi metalici sau nemetalici. Identificarea elementelor sistemelor informatice în contexte .CICLUL GIMNAZIAL 1. afiş publicitar. CLASA A VIII-A CHIMIE. aplicaţii interdisciplinare: tablă de şah. săruri.1. de clasificare şi de efectuare a unor experimente virtuale sau selectarea dintr-un grup a reacţiilor în funcţie de mecanism. sugestii pentru aplicaţii practice utilizând documentarea online.explicarea observaţiilor în scopul identificării unor aplicaţii ale fenomenelor chimice. oglinda clasei etc. Reacţii chimice– efectuarea de aplicaţii pe diferite programe informatice de scriere a lor.

2.COMPETENŢE SPECIFICE 2.formularea de concluzii şi de generalizări pentru punerea în 1.prezentarea rezultatelor unui demers de investigare folosind 2.utilizarea aparaturii şi echipamentelor de laborator.3.3. 3.6.5. Identificarea elementelor de bază ale aplicaţiilor pentru crearea paginilor web rezolvarea 1. 4. Elaborarea produselor de tip grafic conform unor specificaţii descoperirii unor elemente. terminologia ştiinţifică. tehnologiilor informatice pentru studiul diferitelor substanţe.formularea de concluzii şi de generalizări în demonstrării legii conservării masei în reacţiile chimice.2.4.2. Cunoaşterea principiilor de utilizare a aplicaţiilor video 2. Cunoaşterea principiilor de utilizare a aplicaţiilor grafice a 1.7.1.4. Identificarea elementelor de bază ale aplicaţiilor în vederea realizării de proiecte 2. evidenţă a proprietăţilor fizice şi chimice ale substanţelor compuse.2.5. Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării 4. de investigare folosind terminologia ştiinţifică.3.comunicarea rezultatelor unui demers investigativ cu ajutorul date .1.1. 3. Aplicarea operaţiilor necesare pentru crearea de pagini web 2.utilizarea surselor bibliografice referitoare la 3. Cunoaşterea principiilor de utilizare a aplicaţiilor audio 1.3. Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării elementare a 2. 2.3.5.demonstrarea legii conservării masei prin scopul specifice TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 1. studierea reacţiilor chimice. evidenţă a proprietăţilor fizice şi chimice ale substanţelor simple. Selectarea ºi organizarea datelor în vederea realizãrii de istoricul proiecte 3.rezolvarea de probleme în scopul aplicării regulilor/legilor în 2. Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării elementare a produselor de tip grafic 2.4.formularea de concluzii şi de generalizări pentru punerea în 1.comunicarea sub formă scrisă/orală a rezultatelor unui demers produselor de tip audio 4.CLASA A VIII-A CHIMIE. Cunoaşterea normelor specifice din punct de vedere social şi legislativ problemelor cantitative.1.2.4. 4.aplicarea regulilor/legilor în scopul rezolvării de probleme.

de exemplu.).2.).1. Elaborarea produselor de tip audio-video conform unor specificaţii date 3. Oxizi . aerului şi a căilor de prevenire a poluării.realizarea unui film pornind de la mai multe secvenţe video prin concatenarea acestora.5. Prezentarea de proiecte 3.COMPETENŢE SPECIFICE Internetului.6.utilizarea sistemelor periodice virtuale pentru stabilirea locului. Săruri .. Aluminiul . de exemplu. Elaborarea de pagini web simple conform unor specificaţii date 3.agenţi poluanţi ai apei. 5. a metodelor de obţinere.4. aerului şi a căilor de prevenire a poluării etc.5.Materiale de construcţie. solului.. Elaborarea produselor de tip audio conform unor specificaţii 3.7. Aplicarea normelor privind drepturile de autor      EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A VIII-A Metale (coroziunea şi metode de prevenire) .realizarea unui film pornind de la un set de imagini statice şi inserând un fişier audio cu tema . Elaborarea de proiecte 3. solului.aprecierea avantajelor şi a dezavantajelor utilizării unor date TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 3.identificarea unor agenţi poluanţi ai apei. 5..CLASA A VIII-A CHIMIE.utilizarea resurselor bibliografice virtuale de informare pentru realizarea unei teme de portofoliu (se poate aplica pentru diverse teme ..Ploaia acidă.efectuarea unor experimente chimice virtuale (de exemplu. cu tema . Cuprul .3. a proprietăţilor fizico – chimice şi a utilizarii sale (se poate aplica pentru toate elementelor chimice cu caracter nemetalic / metalic din programa şcolară). . substanţe chimice. cele cu H2SO4 sau HNO3 conc.

proprietăţi.6.6. Definirea conceptului de reţea de calculatoare şi enumerarea avantajelor lucrului în reţea 1. Realizarea unor deprinderi practice de lucru rapid 2.1. Formularea de concluzii folosind informaţiile din surse de documentare. TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 1.2. Operarea corectă la nivel elementar 2.14. Utilizarea unor accesorii ale sistemului de operare Windows 2. faxului şi prezentării oferite de editor 2.4.3. Dobândirea deprinderilor de lucru cu discuri logice.2.9. Realizarea unor aplicaţii practice 2.5. Aplicarea modalităţii de tipărire a unui fişier 2.1 Analizarea problemelor pentru a stabili contextul.Descrierea comportării speciilor chimice studiate într-un context dat 1.1.3.3.Enumerarea componentelor necesare accesului la Internet 3. Descrierea facilităţilor de utilizare a poştei electronice.4. Deprinderea redactării corecte şi rapide a unor documente 3. Descrierea şi aplicarea corectă a modului de tipărire a unui document 2.5.COMPETENŢE SPECIFICE 1. Enumerarea şi aplicarea operaţiilor de bază necesare prelucrării unui text 2.8. Aplicarea diferitelor modalităţi de formatare a textului 2. scheme. structurilor. Enumerarea serviciilor oferite în Internet şi descrierea acestora 3. Colectarea informaţiilor prin observări calitative şi cantitative 2. Explicarea observaţiilor effectuate în scopul identificării unor aplicaţii ale speciilor şi proceselor chimice studiate 2.12. ioni. Descrierea aspectelor de bază legale privind utilizarea soft -ului 2. Descrierea organizării informaţiilor pe suport extern 2.2.3. molecule 1. proceselor.4. Cunoaşterea tastaturii ca dispozitiv de introducere a datelor şi în special de editare. Efectuarea de investigaţii pentru evidenţierea unor caracteristici.3. relaţiilor.2. Identificarea componentelor hard şi soft ale unui calculator personal 1.10.11.17. Funcţiile mouse-ului 2.CLASA A IX-A CHIMIE. Clasificarea şi folosirea modului de adresare în Internet . fişiere 2. etapele rezolvării 3.16. relaţii 2. Realizarea unor aplicaţii practice 2. Utilizarea avansată a editorului de texte 2. grafice. Operarea ergonomică şi eficientă cu tastatura 2.15.1 Modelarea conceptelor. directoare. Diferenţierea substanţelor chimice după natura interacţiunilor dintre atomi. Argumentarea necesităţii securizării computerelor şi a reţelelor 1.18. Descrierea interfeţei sistemului de operare 2.3 Evaluarea strategiilor de rezolvare a problemelor pentru a lua decizii asupra materialelor/condiţiilor analizate 4. Dobândirea deprinderilor de utilizare a tastaturii în procesul de procesare text sau grafică 2.2. din punct de vedere al sănătăţii 1.2 Integrarea relaţiilor matematice în rezolvarea de probleme 3.1.19. date experimentale care să răspundă ipotezelor formulate 3. relaţiile relevante. Definirea noţiunilor legate de „arhitectura” Internetului 3. Descrierea funcţionării unui calculator personal 1.20. Formatarea finală a unui document 2.1.13.1. Descrierea implicaţiilor utilizării calculatorului. Utilizarea operaţiilor de bază în procesarea textului 2.7.

11. Transformarea documentelor text obişnuite sau a prezentărilor PPT în pagini web       EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A IX-A Structura atomului . Utilizarea posibilităţilor de căutare a informaţiilor 3.experimente virtuale (ex.15.14. Reţele ionice .prelucrarea datelor experimentale.COMPETENŢE SPECIFICE sistemelor 4. Cristalohidraţi . NaCl etc.16. aplicaţii pe sistemele periodice virtuale de verificare a corelaţiei dintre configuraţia electronică şi locul în SP. simularea şi controlul evenimentelor. Realizarea unor aplicaţii practice 3.13.7. .17. acumulatorul cu Pb). teste. Proprietăţi chimice periodice .realizarea unor documente specifice: chestionare.8. Aplicarea operaţiilor de bază necesare pentru realizarea unei pagini – copiere.1.9.5. Descrierea şi aplicarea măsurilor de securitate în utilizarea Internetului 3.). Realizarea unor aplicaţii practice 3. Utilizarea corectă a regulilor de comportare în reţeaua Internet 3.modelarea grafică virtuală a diferitelor tipuri de cristale (ex.10.CLASA A IX-A CHIMIE.asocierea orbitalilor atomici cu denumirea lor. Aplicarea modalităţilor de folosire a serviciului de e-mail 3.2 Folosirea corectă a terminologiei specifice chimiei 5. prelucrarea datelor statistice şi reprezentarea grafică a acestora.modelarea grafică a funcţionării unor elemente reprezentative (pila Daniel. reprezentarea grafică a datelor experimentale. ştergere 3. Utilizarea serviciului de conversaţie 3. Enumerarea şi aplicarea modalităţilor de a realiza o hiper -legătură 3. Elemente galvanice . Folosirea elementelor de bază pentru inserarea în pagină a elementelor: text. Respectarea şi aplicarea normelor de protecţie personală şi a mediului 5. Utilizarea tabelelor într-o pagină WEB 3. formulare cu privire la importanţa lor pentru viaţa cotidiană. Na sau K în apă).2 Anticiparea efectelor unor acţiuni specifice asupra mediului înconjurător TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 3. imagine 3. Utilizarea operaţiilor de bază necesare realizării unei pagini HTML 3. modelarea.12. Reacţia de neutralizare .6. mutare.

Efectuarea de investigaţii pentru evidenţierea unor caracteristici.7.) Realizarea unor fişe de orientare turistică (exemplu: traseu.1. proprietăţi. Utilizarea informaţiilor dintr-o bază de date 2. Formularea unor reguli.      Publicarea documentelor în spaţiul Web prin bloguri. Formularea de concluzii care să demonstreze relaţii de tip cauză-efect 3. Utilizarea resurselor bibliografice virtuale pentru diverse teme de portofoliu (exemplu: istoricul descoperirii elementelor chimice etc. Utilizarea corectă a opţiunilor de tipărire a unei foi de calcul 1. Utilizarea opţiunilor de formatare şi gestionare a datelor din foile de calcul 1.). Crearea şi utilizarea rapoartelor .COMPETENŢE SPECIFICE 1. Utilizarea formulelor şi a funcţiilor 1. Partajarea documentelor.1. generalizări care să fie utilizate în studiul claselor de compuşi TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 1. Aplicarea operaţiilor elementare şi a conceptelor de bază ale aplicaţiei Access 2.1. Utilizarea unor tehnici şi procedee de realizare de grafice şi diagrame 1. Descrierea comportării compuşilor organici studiaţi în funcţie de clasa de apartenenţă 1. Operarea cu baze de date 2.2. Realizarea unor aplicaţii practice 2.5.2.4.1. relaţii 2. Aplicarea operaţiilor elementare şi a conceptelor de bază ale aplicaţiei Excel 1. Realizarea de import obiecte 1.2. o bibliotecă sau un dicţionar online (exemplu: evoluţia sistemelor de calcul).6. Crearea şi utilizarea formularelor 2. etc.5. distanţă.2. CLASA A X-A CHIMIE.Conceperea sau adaptarea unei strategii de rezolvare pentru a analiza o situaţie 3.1.2. Realizarea unui referat pe o temă dată utilizând o enciclopedie. definiţii. Realizarea unui album cu informaţii şi imagini extrase dintr-o enciclopedie online.3. reprezentare obiective.4. Diferenţierea compuşilor organici în funcţie de structura acestora 2.3.

3 Furnizarea soluţiilor la probleme care necesită luarea în considerare a mai multor factori diferiţi/concept relaţionate 4. mase plastice. Procesarea informaţiei scrise.5. Aplicarea elementelor de bază în procesarea textului 3. mutare.1.4. reacţia de culoare a glicerinei sau reacţia etanolului cu Na metalic etc. Inserarea imaginilor şi altor obiecte într-o prezentare 3. petrol. Aplicarea operaţiilor de bază necesare realizării unei prezentări PowerPoint 3.8. vopseluri. benzine. vitamine. conceptelor.3.10.11. a datelor.CLASA A X-A CHIMIE.2. coloranţi.7. Realizarea unor aplicaţii practice    EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A X-A Hidrocarburi .) Utilizarea resurselor bibliografice virtuale pentru diverse teme de portofoliu (combustibili.copiere. droguri etc. într-o varietate de contexte de comunicare 5. Realizarea animaţiei într-o prezentare 3. medicamente. Justificarea importanţei compuşilor organici TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 2. pentru utilizarea lor în activităţile de tip proiect 4. Realizarea unei prezentări 3.) . ştergere 3.9. Utilizarea diagramelor 3.2.COMPETENŢE SPECIFICE 3.efectuarea unor experimente virtuale (ex. Realizarea unor aplicaţii practice 3.1. Utilizarea operaţiilor de bază necesare pentru realizarea unei prezentări .6.2. Utilizarea în mod sistematic. Aplicarea modalităţilor de formatare a unei prezentări 3.6. a terminologiei specifice. Analizarea consecinţelor dezechilibrelor generate de procesele chimice poluante şi folosirea necorespunzătoare a produselor chimice 5. Identificarea modalităţilor de a realiza tipărirea prezentării 3. Alcooli .1.utilizarea programelor de editare a structurilor unor substanţe organice aparţinând claselor de compuşi studiaţi. Utilizarea elementelor grafice în prezentare 3.

2. relaţii 2.Documentarea şi pregătirea materialelor 3. Prezentarea publică a unui proiect în format electronic 2. 1. 1. Transferul bibliotecii de documentare către un centru de resurse 3. Identificarea unor teme utile şi stabilirea echipelor 3.4 Utilizarea formelor de lucru cooperativ 2. Utilizarea diagramelor pentru ilustrarea unor statistici.COMPETENŢE SPECIFICE 1.3.6.1 Clasificarea compuşilor organici în funcţie de natura grupei funcţionale 1.3. profilul umanist. şablonizare a documentelor electronice ce compun modulele unui proiect 1. animaţii 2D sau 3D) 1.2 Justificarea explicaţiilor şi soluţiilor la probleme 4. Utilizarea documentării 2. proprietăţi.2. Realizarea procesului de documentare 2.1 Interpretarea critică a informaţiilor din diverse surse 5. Crearea şi utilizarea unei biblioteci de documentare 2. Alegerea aplicaţiilor ce vor fi utilizate în elaborarea proiectului 1. Inserarea altor obiecte complexe în documente(filme.8.4.1 Stabilirea unor predicţii în scopul evidenţierii unor caracteristici.Folosirea enciclopediilor. proiect 1.2 Organizarea cunoştinţelor legate de clasele de compuşi 1. Optimizarea unei lucrări. Finalizarea proiectelor şi prezentarea lor .9. Aplicarea modalităţilor de formatare. Aplicarea principiilor generale ale proiectării documentelor.1 Procesarea unui volum important de informaţii şi realizarea distincţiei dintre informaţii relevante/irelevante şi subiective/obiective 4. a unor servere specializate pentru documentare. Organizarea modulară a unei lucrări 1. sunete.1.1.5.1.2 Recunoaşterea tipurilor de probleme de interes general la care poate răspunde chimia TIC -COMPETENŢE SPECIFICE Programa Tehnici de documentare asistată de calculator Filiera teoretică.2 Evaluarea măsurii în care concluziile investigaţiei susţin predicţiile iniţiale 3. Identificarea temei pentru care este necesară documentarea folosind Internet 2.3.5.6. specializarea ştiinţe sociale 1.7.1 Rezolvarea problemelor cantitative/calitativ 3.7.3 Explicarea comportării unor compuşi într-un context dat 2. a dicţionarelor. 1.CLASA A XI-A CHIMIE. Utilizarea elementelor grafice în documente. 2.2 Decodificarea şi interpretarea limbajului simbolic şi înţelegerea relaţiei acestuia cu limbajul comun 5.2.

2 Structurarea cunoştinţelor anterioare. Aplicaţii realizate cu ajutorul măsurătorilor realizate.realizarea unor documente specifice domeniului:prelucrarea datelor experimentale. profil umanist.utilizarea programelor de editare a structurilor unor substanţe organice aparţinând claselor de compuşi studiaîi. reţete de fabricaţie. a hormonilor sau a enzimelor etc.1. a unor medicamente etc. în scopul explicării proprietăţilor unui sistem chimic 1.3 Interpretarea caracteristicilor fenomenelor/ sistemelor studiate. buletine de analiză. sinteza unor coloranţi. în scopul identificării aplicaţiilor acestora TIC -COMPETENŢE SPECIFICE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR (Tehnoredactare asistată de calculator) CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI Filiera teoretică. 2.2. respectiv a Na2C2O4 cu o soluţie acidă de KMnO4). evidenţierea în timp a unor fenomene (exemplu – oxidarea comparativă a ionilor de Fe+2 .1. acizilor nucleici. specializarea filologie 1. Aplicarea principiilor generale ale proiectării documentelor hipermedia.aplicaţii privind studiul comparativ al bazicităţii unor amine). Utilizarea avansată a unei aplicaţii specializate în proiectarea şi . fişă de evidenţă a substanţelor. Utilizarea softurilor pentru explicarea izomeriei optice sau a structurii proteinelor. fişa de observaţii.    EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A XI-A Compuşi organici cu funcţiune monovalentă . evidenţa privind consumul de materii prime şi materiale.  Conversie.). CLASA A XII-A CHIMIE. Efectuarea unor experimente virtuale (ex. randament . Identificarea diferitelor modalităţi de organizare a informaţiilor într-un document hipermedia complex. realizarea de bilanţuri parţiale şi totale etc.1 Clasificarea sistemelor chimice studiate după diverse criterii 1. 1.COMPETENŢE SPECIFICE 1. a fişelor tehnice ( exemplu .

Utilizarea rapoartelor 3. Identificarea datelor relevante.toate specializările 1. care denotă informare ştiinţifică şi/ sau tehnologică TIC -COMPETENŢE SPECIFICE realizarea unui document hipermedia. Interogarea unei baze de date 2.1. referate.1.3.2 Evaluarea validităţii concluziilor investigaţiei 3. Analizarea unei probleme date şi crearea aplicaţiei 3. care trebuie memorate în baza de date şi a relaţiilor dintre acestea 1.1 Utilizarea investigaţiei în vederea obţinerii unor explicaţii de natură stiinţifică 2.2 Exprimarea unei poziţii asupra utilizării diverselor produse/ procese chimice. dizertaţie etc.6. Descrierea tipurilor de date care intervin în prelucrări sistematice ale volumelor mari de date şi selectarea tipurilor de date adecvate 2. proiecte de cercetare.3. Prezentarea în public a aplicaţiei realizate .2.COMPETENŢE SPECIFICE 2.1.2. profil teologic. profil real. Definirea structurii unei baze de date 2. Prezentarea în public a aplicaţiei realizate TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR (Sisteme de gestiune a bazelor de date) CLASA A XII-A CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI Filiera teoretică. Manipularea datelor dintr-o tabelă a unei baze de date 2.1 Utilizarea corespunzătoare a terminologiei ştiinţifice în descrierea sau explicarea fenomenelor şi proceselor 4.5. 5. Analizarea unei probleme date şi crearea aplicaţiei 3.2. specializarea ştiinţele naturii Filiera vocaţională.2. Utilizarea formularelor 2. 3.1 Compararea acţiunii unor produse/ procese chimice asupra propriei personae sau asupra mediului 5.1 Aplicarea algoritmilor de rezolvare de probleme în scopul aplicării lor în situaţii din cotidian 3.2 Structurarea informaţiei ştiinţifice în diverse tipuri de comunicări orale şi scrise: Argumentaţie ştiinţifică.CLASA A XII-A CHIMIE. Identificarea unor activităţi pentru care se impune crearea unei baze de date 1.4.1. Utilizarea funcţiunilor de bază ale interfeţei Microsoft Access 2.2 Evaluarea soluţiilor la probleme pentru luarea unor decizii optime 4.

  Energia în sistemele biologice . în scopul identificării datelor relevante. de complexare. analiza documentelor primare etc. reacţii lente / rapide sau a unor experimente ce au drept scop calculul căldurii de reacţie. chestionar. în care să fie ilustrate datele relevante identificate.    Echilibrul chimic . folosind tehnici specifice (interviu. se impune detalierea activităţilor implicate de realizarea proiectului şi elaborarea planului de lucru cu fiecare echipă.temă de proiect ce presupune formarea unor echipe de lucru. de exemplu de importanta combinaţiilor complexe pentru viaţa cotidiană).exersarea prezentării proiectului în cadrul grupului de lucru. apoi susţinerea prezentării finale în faţa întregului colectiv de elevi. al căldurii de dizolvare sau al vitezei de reacţie sau al evidenţierii rolului pe care îl au diverşi factori asupra echilibrului chimic sau asupra vitezei de reacţie. precum şi popularea acestora cu date reale. analizarea prezentărilor.realizarea unui model conceptual. de precipitare. pe o tema legata. insistând pe formarea deprinderilor de lucru în echipă. Combinaţii complexe cu rol biologic .analizarea unor probleme concrete. precum şi a relaţiilor dintre acestea. precum şi relaţiile dintre acestea. acido-bazice.crearea structurii tabelelor din baza de date. EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A XII-A Clasificarea reacţiilor chimice .efectuarea unor experimente virtuale ce evidenţiază reacţii de oxido-reducere. culese de elevi. Reacţii cu formare de complecşi . Factorii care influenţează viteza de reacţie . endoterme. exoterme. . întâlnite în viaţa cotidiană sau specifice specializării elevilor.

siliciu.... complerând cu litera A sau F spaţiul liber din faţa enunţului... mercur... numărul nucleonilor din nucleul atomic...... fierberea alcoolului la 78oC. Folosind imaginea alăturată.. sodiu........... c................ (8p) 5... (2p) 2. scăzând imunitatea organismului la anumite infecţii....Dacă în aer conţinutul de oxigen este mic.. d................ Reprezinta 56...  Timpul efectiv de lucru este de 45 minute... numărul de masă şi procesul de ionizare.................MODEL DE INSTRUMENT DE EVALUARE Test de evaluare iniţială Clasa a IX-a An şcolar 2011-2012 Prof. (4p) 4. c.. b. Oxigenul este cel mai important dintre toate elementele chimice. obţinerea vinului din struguri.. .. deformarea unei sârme de cupru. numărul protonilor din învelişul electronic.. numărul electronilor din nucleul atomic.. Indică care dintre afirmaţiile următoare sunt adevărate şi care sunt false.. b... Subiectul A.... d... Giurca Corina Lacramioara  Pentru rezolvarea corectă a cerinţelor subiectelor se acordă 90 de puncte.... . se micşorează şi cantitatatea de oxigen din sânge.... (2p) 3...... sulf d...  Din oficiu se acordă 10 puncte. Încercuieşte litera corespunzătoare enunţului care se referă la un fenomen chimic: a.. deplasarea electronilor prin circuitul exterior al unui generator electric... numărul electronilor de pe ultimul strat electronic.. Numărul grupei principale în care se găseşte un element chimic în tabelul periodic este dat de: a.... Simbolul chimic Hg reprezintă elementul chimic a........ notează numărul atomic...... (2p) 1..1% din organismul uman... 40p.. c..... care ilustrează structura atomului de oxigen. b..

acid sulfuric 5. .. a. 4 . d. ...... Scrie în faţa literei din coloana A. Asociati cifrelor din coloana A literele din coloana B observand figurile ustensilelor/ vaselor de laborator din imaginile prezentate: Coloana A Coloana B Coloana A Coloana B a) pahar Erlenmeyer 1.... c. Stabileşte coeficienţii si tipul ecuaţiilor reacţiilor chimice: Zn + HCl  ZnCl2 + H2 Mg + O2  MgO NaCl +H2SO4  Na2SO4+HCl .. NaOH .. care corespunde unei formule chimice. cifra din coloana B.. d) mojar cu pistil b) pahar Berzelius 2 3 c) cilindru gradat 5 6. KNO3 . H2SO4 . hidroxid de sodiu 3. ... azotat de potasiu 4..... La reacţia de substituţie participă două substanţe compuse..... Soluţia diluată conţine o cantitate mai mică de dizolvat.... BaCl2 B 1. .. A . care reprezintă denumirea sa. b.. b. Atomul nu poate fi divizat prin procedee chimice obişnuite.. d. c.. clorură de bariu (8p) 8. (6p) 6. e) palnie de separare f) spatula (4p) 7.a.. Totalitatea protonilor din nucleu se numeşte număr de masă... acid clorhidric 2.

50p (4p) I. În regiunile calde. ZO = 8................5......ANa=23.....a) (10p) Ce cantitate de hidrogen se obţine prin reacţia a 2 moli de Zn cu acidul clorhidric ? IV.. Stabileşte compoziţia procentuală a oxidului de aluminiu. Folosind literele din careurile de mai jos...Cunoscand numerele atomice Z Al = 13.. ACa=40 ..A H=1......... încât ea a fost folosită ca monedă de schimb până când colonizatorii francezi au introdus banii de hârtie.. A Zn=65.. Recuperarea deşeurilor de aluminiu este o sursă importantă de materie primă pentru metalurgia secundară a aluminiului.... CaII şi (CO3)II... găseşte cât mai multe cuvinte care să reprezinte amestecuri: S T U F E A R C M (5p) III. scrie formula chimică a oxidului de aluminiu...b) (10p) Ce cantitate de soluţie de HCl de concentraţie 36.. IV.......... Scrie formulele chimice ale compuşilor alcătuiţi din: NV şi OII. HI şi SII Subiectul B....CaCO3  CaO +CO2 (4p) 9.... oamenii extrag sar ea din apa mării.............. Consumul de energie pentru obţinerea aluminiului recuperat este mai redus decât pentru producerea aluminiului primar......5 % va neutraliza 8 g NaOH ? IV........ Importanţa sării era atât de mare în Africa..... Calculează masa de sare necesara pentru prepararea a 81... (6p) II...6 g soluţie de sare de bucătărie de concentraţie 2%. NaI şi OII... motiv pentru care procedeul este considerat mai favorabil mediului.. Se dau: Mase atomice:ACl=35..c) (15p) Prin acţiunea HCl în exces asupra a 2 Kg calcar se obţin 296 cm3 de CO2 . .............. Calculaţi procentul de carbonat de calciu în calcarul întrebuinţat........ A O=16......

Denumirea unor compuşi chimici anorganici.3 3. Soluţii.2 Total SA X X X X X X X X X SB X A7(4p) A8(8p) A6(6p) A3(2p) A2(2p) 10 itemi A4(4p) 40% BIV(3 5p) 3(41p) 4 itemi 50% 14 (90p) 10p Itemi Oficiu Total 1(8p) 2(8p) 1(4p) 2(12p) 1(4p) 1(6p) 2(7p) 8% 8% 4% 12% 4% 6% 7% 41% 100% .2 A1(2p) 1. Masă moleculară.1 1.3 2. Simboluri chimice Formule chimice Stabilirea coeficienţilor în ecuaţiile reacţiilor chimice Rezolvarea de probleme Matricea de specificaţii Competenţe de evaluat Conţinuturi Subiect A A5(8p) BII(6p) Subiect B A9(4p) BI(4p) BIII(5p) 1. Subiectul Conţinutul Fenomene chimice Structura atomului Legătura dintre structura atomului şi poziţia în S. Conţinuturi ştiinţifice vizate: Noţiuni de structura atomului.P. Ecuaţii chimice. Simboluri chimice.1 5.1 3.2 4.Test de evaluare iniţială Competenţe specifice de evaluat: C1 – recunoaşterea structurii atomului C2 – reprezentarea simbolurilor chimice ale elementelor C3 – scrierea formulelor chimice pe baza valenţei C4 – stabilirea coeficienţilor în reacţiile chimice C5 – rezolvarea unor probleme folosind concentraţia procentuală de masă a soluţiilor şi formule chimice ale substanţelor. Formule chimice.

3 g HCl ms = 100 ∙ md ∕ c = 100 ∙ 7. 4b. Na2O.5 = 20 g soluţie HCl 36.e 2f 3b 4c 5a 6 d 3a. item Subiectul A 1 2 3 4 5 6 7 8 Corectare d c c a.01321 moli m = 0. 1. aer. CaCO3.Barem de evaluare şi notare Nr.296 l = 0. 5d.5 g HCl 2 moli HCl ……………. must II III m c p  d  100  md 1. H2S Total Subiectul B Al2O3 I saramura. crema. 2c..b aA.5 ∙ 8 ∕ 40 = 7.58124 g CO2 x 0.32 g CaCO3 pur 2 g calcar …………………. cA.01321 ∙ 44 g = 0..32 g CaCO3 pur 100g calcar………………… p p = 100 ∙ 1. Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2 substitutie 2Mg + O2  2MgO combinare 2NaCl +H2SO4=Na2SO4+2HCl schimb CaCO3  CaO +CO2 descompunere N2O5.5 g 40 g x = 36.1.296 l ∕ 22. dF. ser. bF.60 g NaCl ms IV a)pentru nivel C 2 moli x moli Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2 1 mol 1 mol x = 2∙ 1 ∕ 1 = 2 moli HCl 1 mol HCl ……………… 36.5 % c)pentru nivel A V = 296 cm3 de CO2 = 0.58124g CaCO3 + 2 HCl = CaCl2 + H2O + CO2 100 g 44g x = 58.4 l = 0.296 dm3 n = 0. ceata.3 ∕ 36.32 ∕ 2 = 66 % CaCO3 în calcar Total Oficiu Notare 2p 2p 2p 4p 8p 6p 4p 8p 9 4p 40p 4p 6p 5p 10p 10 p 15p 50p 10p .124 l ∕ 44 = 1. y g HCl y = 2 ∙ 36.5 ∕ 1 = 73 g HCl b)pentru nivel B xg 8g HCl + NaOH = NaCl + H2O 36.

tabele.05.3. Elaborarea de ipoteze referitoare la produşii unei reacţii. conversaţia euristică. algoritmizarea. a tehnologiilor informatice pentru a studia reacţiile chimice.4. Interpretarea informaţiilor obţinute din grafice. . Să denumească corect formulele chimice întâlnite. programul AeL. soluţii de HgCl2. OBIECTIVE EXPRIMATE ÎN TERMENI DE COMPETENŢE : Să clasifice reacţiile chimice în funcţie de anumite criterii. 2. 5. 3.4.3. fişe de observaţii. stativ. Metode didactice: experimentul. Folosirea tehnologiei specifice chimiei referitoare la reacţiile chimice.3. granulă de Zn. explicaţia. modelarea. 2. fişe de activitate. Materiale didactice : fişa de lucru. Evaluarea factorilor de risc rezultaţi în urma aplicării în practică a unor reacîii chimice şi recunoaşterea importanţei acestora.3. eprubete. 4. cui Fe.2011 VII B Reacţia de înlocuire sau de substituţie Lecţie de comunicare şi însuşire de noi cunoştinţe Babuş Nicoleta COMPETENŢE SPECIFICE: 1. Să interpreteze observaţiile obţinute în urma experimentelor virtuale vizualizate. tavă de substanţe. Utilizarea aparaturii şi a echipamentelor de laborator. Clasificarea reacţiilor chimice după unul sau mai multe criterii.MODEL DE PROIECT DIDACTIC PROIECT DIDACTIC DATA CLASA TEMA TIPUL LECŢIEI CADRUL DIDACTIC 05. Să modeleze grafic ecuaţiile reacţiilor chimice ale metalelor cu substanţe compuse folosind seria reactivităţii chimice a metalelor. sârma de Cu. HCl şi CuSO4.

.....+ H2O → ....SUCCESIUNEA ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE: SECVENŢA 1: ... M + HA → MA + H2↑ ......+ ........ SECVENŢA 2: -se verifică tema pentru acasă prin dialog profesor – elevi şi corectare colectivă.... -se anunţă titlul noii lecţii: REACŢIA DE ÎNLOCUIRE SAU DE SUBSTITUŢIE -se comunică elevilor următoarele noţiuni teoretice : 1.................... .Definiţie Intr-o reacţie de .... + .....Când un metal divalent reacţionează cu apa...... Obţinerea industrială de metale pure..se asigură condiţiile optime de desfăşurarea a lecţiei..... metalul va înlocui .↑ 4.... şi hidrogen..................... (AB) este înlocuit de un ..........+ ZnSO4 → .............. şi hidrogen....................... metalul va înlocui ............Când un metal reactiv reacţionează cu sarea unui metal mai puţin reactiv se formează o ....+.. 3... ........ şi un metal. .se verifică materialul didactic necesar desfăşurării lecţiei......se face prezenţa elevilor la ora de curs.............Ecuaţia reacţiei generale : X + AB = . un element al unei substanţe .. M + H2O → M(OH)2 + H2↑ .. SECVENŢA 3: -se evidenţiază importanţa reacţiei de înlocuire: Obţinerea hidrogenului în laborator prin reacţia unor metale cu substanţe compuse care conţin hidrogen..+ HCl → .... din apă şi se va forma o ................ M+MA→MA+M↓ -se introduce noţiunea de : .........Când un metal monovalent reacţionează cu un acid... din acizi şi va rezulta o ... De exemplu.................... 2......... uraniul pur se obţine industrial prin reacţia fluorurii de uraniu cu calciu.. ↓ ..... + ........ ↑ 5....... ................................. (C) al unei substanţe ..

Scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice : Zn + MgSO4 → Mg + H2O → Zn + FeCl3 → Mg + HCl → Fe + HCl → Cu + HCl → Mg + ZnSO4 → Cu + FeCl3 → Cu + AgNO3 → Fe + ZnSO4 → Fişa de lucru : 1. Într-o eprubetă ce conţine o soluţie de CuSO4 introduceţi un cui de Fe. Ce observaţi ? Fe + CuSO4 →… . SECVENŢA 4: -elevii vor primi următoarele sarcini de lucru : 1.Folosind seria reactivităţii metalelor . ecuaţiile reacţiilor efectuate şi notaţi observaţiile experimentale .Realizaţi practic (demonstrativ – câte un elev. Reţineţi ! Un metal substituie toate celelalte metale aflate în dreapta sa în seria reactivităţii chimice. dat fiind că ora se desfăşoara în laboratorul de informatică) experimentele din Fişa de lucru. la catedră. stabiliţi care din ecuaţiile reacţiilor chimice sunt posibile : K + ZnCl2 → Na + H2O → Ca + H2SO4 → Cu + H2O → Hg + HCl → 2.Efectuaţi experimentele virtuale în care sunt implicate metale şi substanţe compuse. Metalele nereactive (mai puţin reactive) sunt metalele situate după hidrogen în seria de reactivitate chimică. Modelaţi grafic.SERIA REACTIVITĂŢII METALELOR Clasificarea metalelor din punct de vedere al reactivităţii este redată de seria reactivităţii chimice. Metalele reactive sunt metalele situate înaintea hidrogenului în seria de reactivitate chimică. 3. în fişe.

O sârmă de Cu se introduce într-o eprubetă ce conţine o soluţie incoloră de HgCl2. Într-o eprubetă cu soluţie de HCl se introduce o granulă de Zn.2. Ce observaţi ? HCl + Zn →… SECVENŢA 5: . Ce observaţi ? Cu + HgCl2 →… 3. .profesorul va nota elevii care au participat la efectuarea practică şi virtuală a experimentelor propuse. SECVENŢA 7: -tema: Pe baza unei reacţii realizate în mod virtual. propuneţi şi rezolvaţi o problemă în care să utilizaţi noţiunea de concentraţie procentuală. SECVENŢA 6: -fixarea : se va verifica cu clasa corectitudinea observaţiilor asupra fenomenelor chimice efective şi virtuale şi asupra produşilor de reacţie.

explicaţia. în scopul identificării 3. software de e-mail .1 Aplicarea algoritmilor de rezolvare de probleme în scopul aplicării lor în situaţii din cotidian 4. conexiune Internet. problematizarea. observaţia.05. soft de procesare imagine şi tehnoredactare .2011 a XII-a A Viteza de reacţie Noţiuni de cinetică chimică Mixtă Giurca Corina Lăcrămioara . modelarea.Proiect didactic DATA CLASA TEMA UNITATEA DE ÎNVĂŢARE TIPUL LECŢIEI CADRUL DIDACTIC Competenţe specifice: 1. cretă colorată – pentru prezentarea materialelor Computer. autoevaluare şi evaluare sumativă online.3 Interpretarea caracteristicilor fenomenelor/ sistemelor studiate.pentru accesarea site-ului cu materialul de prezentarea a lecţie. tablă. experimentul virtual şi real de laborator. Materiale didactice şi mijloace de învăţământ:   Ecran de proiecţie.     Sistem de proiecţie – pentru prezentarea materialelor PowerPoint Scanner.pentru rezolvarea temei de casă Bază de date/Calcul tabelar pentru realizarea dicţionarului cu conceptele noi Enciclopedie pe CD-ROM – pentru prezentarea lecţiei înteractive 05.1 Utilizarea corespunzătoare a terminologiei ştiinţifice în descrierea sau explicarea fenomenelor şi proceselor Obiective operaţionale: Elevii trebuie să fie capabili O1: Să clasifice reacţiile chimice după viteza de desfăşurare O2: Să definească viteza de reacţie O3: Să identifice factorii de care depinde viteza de reacţie pe baza observaţiilor experimentale O4: Să deducă legea vitezei pe baza unor observaţii ştiinţifice O5: Să precizeze semnificaţia mărimilor care intervin în legea vitezei O6: Să utilizeze expresia matematică a definiţiei vitezei şi legea sa în aplicaţii de calcul O7 Să utilizeze noţiunile însuşite la rezolvarea unor exerciţii cu caracter problematizat.1 Clasificarea sistemelor chimice studiate după diverse criterii 1. Browser de Internet . Metode şi procedee didactice: conversaţia euristica.

Ciocoiu I. III. Rudică T. Editura Marathon. 2006 3. Isac. Mărimea ce caracterizează fenomenele care au loc în timp se numeşte viteză. Doicin. examenul de definitivat şi gradele didactice II. Badea.Bibliografie: 1. Art Grup Editorial. Captarea atenţiei (3 min. Ed. Enunţarea obiectivelor (1 min. 1998 2. Mirton.. I”.) Se utilizează prezentarea lecţiei în programul PowerPoint pentru reactualizarea cunoştinţelor referitoare la exemple de reacţii lente şi rapide. IV. Conducerea învăţării (25 min.. „Metodica predării chimiei pentru concursul de titularizare. Bîcu E. Delia: „Metodica predării chimiei”. L.. Scenariu didactic I. În general.. Vladescu. Reactualizarea cunoştinţelor (10 min.) La sfârşitul orei elevii vor trebui:       să clasificei reacţiile chimice după viteza de desfăşurare să definească viteza de reacţie să identifice factorii de care depinde viteza de reacţie pe baza observaţiilor experimentale să deducă legea vitezei pe baza unor observaţii ştiinţifice să precizeze semnificaţia mărimilor care intervin în legea vitezei să utilizeze expresia matematică a definiţiei vitezei şi legea sa în aplicaţii de calcul.) o Salutul o Notarea elevilor absenţi o Pregătirea clasei pentru lecţie Legătura între tema lecţiei şi condiţia necesară ca elevii să aibă o bună „viteză de reacţia” la examenul de bacalaureat care se apropie II. Şunel V. viteza reprezintă variaţia unei mărimi în unitatea de timp. Legătura cu lecţia nouă Reacţile chimice ca şi fenomenele din natură se desfăşoară în timp.) Pentru trecerea la noua lecţie se vor reactualiza cunoştinţe referitoare la reacţiile rapide şi lente prin exemplificări ale acestora şi enunţarea sarcinilor de lucru. L: „Chimie C3 – manual pentru clasa a XII-a” Ed. A. Iaşi 1997. Anunţarea titlului lecţiei noi VITEZA DE REACŢIE Transferul de cunoştinţe : Ne imaginăm şi comparăm . Timişoara. Muzica inserată în slide-uri corespunde cu natura fenomenelor.

Dacă elevul a găsit soluţia corectă primeşte felicitări şi ca recompensă o melodie cu elementele chimice cântate cu „viteză mare”. Învăţăm să calculăm viteza medie de reacţie folosind datele din tabel.ΔcA/ Δt .) se realizează cu ajutorul probei de progres nr. VII. Informaţie: Convenţional se atribuie vitezei de reacţie semnul plus când se referă la creşterea concentraţiei produşilor şi semnul minus. Se asigură feedback-ul rezolvând problema la tablă şi se realizează autoevaluarea. Profesorul apreciază şi evaluează participarea elevilor la lecţie.): Realizaţi un mini-dicţionar de chimie cu noţiunile noi intr-un document tehnoredactat în MS WORD în care fiecare noţiune să fie însoţită de o imagine adecvată. 1 care constă în rezolvarea unei probleme. care constă în aplicarea legii vitezei de reacţie în rezolvarea problemei. rezolvarea la tablă şi apoi autoevaluarea. când se referă la scăderea concentraţiei reactanţilor. Expresia legii vitezei de reacţie şi semnificaţia termenilor se notează în caiete. Factorii de care depinde viteza de reacţie sunt deduşi din observaţiile a 2 experimente virtuale. Fixarea cunoştinţelor (10 min. Viteza de reacţie se defineşte ca fiind descreşterea concentraţiei molare a reactivilor în unitatea de timp. Pentru asigurarea feedback-ului elevii scriu rezolvarea şi la tablă. Deoarece studiul vitezei implică un aparat matematic complex se foloseşte noţiunea de VITEZĂ MEDIE DE REACŢIE. Rezultatele experimentelor permit formularea expresiei matematice a legii vitezei. V. Dacă nu rezolvă problema primeşte un mesaj de avertizare. Tema pentru acasă (1 min. Urmează proba de progres nr.Pentru a deduce formula vitezei medii de reacţie faceţi analogia cu deplasarea unui corp în spaţiu (studiată la fizică ) sau curgerea unui lichid (studiată la măsurări tehnice). Elevii cunosc semnificaţia gif-ului animat din prezentarea PowerPoint şi îşi notează definiţia în caiete. Se prezintă semnificaţia termenilor şi se notează în caiete. Pe măsura ce reacţia a evoluat s-au determinat concentraţiile de NO2 NO si O2 la diferite momente de timp. . Putem calcula viteza medie urmărind datele experimentale obţinute în reacţia de descompunere a dioxidului de azot. Pt. Profesorul solicită elevilor interpretarea rezultatelor şi formularea concluziei care urmează să fie notată în caiete. 2. VI. o reacţie de tipul A → Produşi expresia matematică a vitezei medii v= . v= Δs/Δt q=Δm/Δt Pentru a evidenţia desfăşurarea unei reacţii chimice în timp este necesară măsurarea concentraţiei reactantului sau produsului de reacţie pe parcursul desfăşurării reacţiei. Definiţia vitezei medii de reacţie: VITEZA MEDIE DE REACŢIE ( v) este scăderea concentraţiei molare a unui reactiv într un interval de timp bine determinat.

2009 Clasa a XII-a.09. 4 ORE Conţinuturi detaliate Reacţii lente.“COMPETENŢE CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR” MODEL DE UNITATE DE ÎNVĂŢARE Instituția de învățământ COLEGIUL TEHNIC „EDMOND NICOLAU” FOCSANI Disciplina de studiu CHIMIE Numele şi prenumele cadrului didactic GIURCA CORINA LACRAMIOARA An şcolar 2011-2012 Conform programei şcolare aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei. Avizat Director. Avizat Responsabil comisie metodica. 5099/09. reacţii rapide Comp etenţe specif ice 1.1. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Clasificarea reacţiilor chimice după durată Efectuarea unor experimente simple virtuale şi reale (prin comparaţie ) în scopul observării vitezei de desfăşurare a reacţiilor chimice Observarea dirijată pe baza prezentării lecţiei în PowerPoint (realizată de profesor) a reacţiilor lente şi rapide Experimentul virtual din lecţiile interactive din site-ul e-chimie upb. Cercetării şi Inovării cu nr.ro Substanţe chimice şi ustensile de laborator Fişe de observaţii experimentale în Word Observare sistematică pe baza hyperlinkurilor din prezentarea PP care permit reactualizarea şi feed-backul cunoştinţelor Activitate experimentală reală şi virtuală Fişa de lucru în Word . filiera tehnologica 1 oră pe săptămână UNITATEA DE ÎNVĂȚARE NOTIUNI DE CINETICĂ CHIMICĂ.

“COMPETENŢE CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR” Viteza de reacţie Legea vitezei 1.1.3.fizica conectaţi în reţeaua şcolară Catalizatori. Inhibitori 1. 4.1 Definirea vitezei de reacţie Utilizarea unor cunoştinţe de fizică în scopul explicării vitezei de reacţie Efectuarea unor experimente şi identificarea factorilor care influenţează viteza de reacţie Reprezentarea grafică a vitezei de reacţie în Excel pe baza valorilor determinate din experimentul real şi virtual Analogia între mişcarea browniană a moleculelor şi muzica electronica inserată în prezentarea PP a lecţiei Viteza de reacţie Fişe de probleme rezolvate în Excel pe baza expresiilor matematice aferente vitezei de reacţie Algoritmizarea Conversaţia euristică Investigaţie Fişa de lucru în Word Interpretarea graficelor care reprezintă viteza de reacţie în Excel Proba scrisă în testul online trimis de profesor către elevii Utilizarea unor materiale de sprijin..3. 3. Definirea catalizatorilor Efectuarea unor experimente cu scopul de a observa acţiunea catalizatorilor Mozaicul Dezbaterea Conversaţia euristică Activitate pe grupe de elevi Observare sistematică Introducerea datelor în fişa de observaţii în Excel Fişe de lucru în Word Definirea inhibitorilor Evaluare Recapitularea noţiunilor dobândite Sistematizarea noţiunilor dobândite Rezolvarea testului de evaluare sumativă Sistematizarea cunoştinţelor Evaluarea sumativă Sistematizarea cunoştinţelor în reprezentarea graficului vitezei de reacţie în Excel pe baza datelor primite sub formă de tabel Întocmirea unui dicţionar în Word cu explicarea noilor concepte dobândite în capitol Evaluare sumativă în test online .

“COMPETENŢE CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR” .

3414/16.09.2009 pentru filiera teoretică şi vocaţională Programele şcolare OMECI nr.microsoft.“COMPETENŢE CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR” Bliografie – – – – – – Ghid metodologic de implementare a TIC în curriculumul naţional Ghid metodologic de integrare a Tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC) pentru disciplina Chimie Programele şcolare OMECI nr.pmu.ro/ http://advancedelearning.ro http://office.2009Ghiduri INSAM-„Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar” – Propunerile de programe din pachetul educaţional T.discovery. aprobate prin OM nr.ro/ http://escoala.edu.com http://bibliotecascolara. 3410/16. 5097 / 09.03.I.com/ro-ro/ https://insam.C.2009 pentru filiera tehnologică şi învăţământul special Programele şcolare pentru clasele VII-VIII. 5099 / 09.2009 Programele şcolare e pentru clasele IX-XII.ro http://scoala.ro http://proiecte.03.ro/ http://www. 3412.pub. 3411. aprobate de MECTS http://cercetare. aprobate prin OM nr.edu. pentru disciplina Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor din cadrul proiectuului Competente Cheie TIC în Curriculumul Şcolar – – – – – – – – – – – – – „Standarde de competenţă în domeniul TIC pentru cadrele didactice” (SCCDTIC.softwin.ro/ .09. 2008) Manualele şcolare de chimie pentru clasele VII – XII.