CUPRINS

Modulul I. Concepte de baza în utilizarea TIC în procesul educaţional _________________ 5 Contextul educaţional al integrării TIC – disciplina Chimie ___________________________ 5 Relaţia dintre TIC şi formarea competenţelor specifice disciplinei Chimie _______________ 5
Oportunităţi, avantaje şi limite ale utilizării TIC pentru disciplina Chimie ______________________ 5 Competenţele necesare cadrului didactic pentru integrarea TIC în procesul didactic la disciplina Chimie ___________________________________________________________________________ 9

Utilizarea TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare la disciplina chimie ____________ 12
Instrumente TIC (resurse hardware şi software) care favorizează dezvoltarea competenţelor din programele şcolare ale disciplinei Chimie ______________________________________________ 12

Modulul al II-lea. Modele, metode, mijloace TIC specifice disciplinei Chimie ___________ 13 Prezentarea uneltelor din pachetul Office ________________________________________ 13 Editorul de texte Microsoft Office Word 2007 _____________________________________ 14
Coperta _________________________________________________________________________ 14
Inserare copertă în document ________________________________________________________________ 14 Crearea unei coperte _______________________________________________________________________ 14

Antetul şi subsolul ________________________________________________________________ 15
Crearea unui antet sau subsol propriu _________________________________________________________ 15

Stilul ___________________________________________________________________________ 16
Aplicare a unui stil ________________________________________________________________________ 16 Fereastra cu stiluri dinamică _________________________________________________________________ 16 Modificarea parametrilor unui stil existent _____________________________________________________ 16 Crearea unui stil în baza unui paragraf formatat deja _____________________________________________ 16

Cuprinsul _______________________________________________________________________ 17
Crearea unui cuprins din stiluri de titlu predefinite _______________________________________________ 17 Creare unui cuprins din stiluri particularizate aplicate ____________________________________________ 17 Actualizarea unui cuprins ___________________________________________________________________ 18 Ştergerea unui cuprins _____________________________________________________________________ 18

Efecte grafice ____________________________________________________________________ 18
Imaginea ________________________________________________________________________________ 18 Miniatura ________________________________________________________________________________ 19 Şablonul ________________________________________________________________________________ 19

Tabelul _________________________________________________________________________ 20
Utilizarea şabloanelor pentru tabele ___________________________________________________________ 20 Utilizarea meniului tabel ___________________________________________________________________ 20 Utilizarea comenzii inserare tabel ____________________________________________________________ 20 Conversia unui text într-un tabel _____________________________________________________________ 20

Aplicaţii practice _________________________________________________________________ 21

Realizarea prezentărilor folosind Microsoft PowerPoint 2007 ________________________ 22

Inserarea diapozitivelor ___________________________________________________________ 23 Inserare obiecte cu ajutorul aspectelor predefinite _____________________________________ 23 Crearea unui diapozitiv propriu dintr-un aspect _______________________________________ 23
Inserarea unui tabel într-un diapozitiv _________________________________________________________ 24 Inserarea unei diagrame într-un diapozitiv _____________________________________________________ 24 Inserarea unui obiect „SmartArt” într-un diapozitiv ______________________________________________ 25

Inserarea unui hyperlink într-un diapozitiv ___________________________________________ 25
Crearea unui hyperlink la o pagină sau la un fișier de pe Web ______________________________________ 25 Crearea unui hyperlink la un diapozitiv din aceeași prezentare _____________________________________ 25 Crearea unui hyperlink la un fișier nou ________________________________________________________ 25

Adăugarea unei secvenţe audio _____________________________________________________ 26 Încorporarea secvenţelor audio în prezentare _________________________________________ 26
Setarea opţiunilor de redare inversă pentru o secvenţă audio _______________________________________ 26 Ascunderea pictogramei secvenţei audio _______________________________________________________ 26

Crearea unei legături la un fişier video de pe sau un site Web ____________________________ 26 Aplicaţii ________________________________________________________________________ 27

Microsoft Office Excel 2007 ___________________________________________________ 27
Şabloanele şi utilizarea lor __________________________________________________________________ 27 Alegerea şabloanelor cu Microsoft Office Online ________________________________________________ 27 Aplicarea şi alegerea unui şablon _____________________________________________________________ 28

Tema ___________________________________________________________________________ 28 Stilul ___________________________________________________________________________ 28 Formatarea condiţională __________________________________________________________ 29
Evidenţierea valorilor maxime _______________________________________________________________ 29 Evidenţierea valorilor în în funcţie de criteriu ___________________________________________________ 29 Formatarea prin pictograme _________________________________________________________________ 30 Eliminarea formatarii condiţionale ____________________________________________________________ 30 Formatarea de tranziţie – Liniile de date _______________________________________________________ 30 Scalele de culori __________________________________________________________________________ 31

Diagrame _______________________________________________________________________ 31
Crearea diagramelor _______________________________________________________________________ 31 Modificare tip diagramă ____________________________________________________________________ 31

Procesarea formulelor_____________________________________________________________ 31
Introducerea formulelor ____________________________________________________________________ 31

Filtrarea datelor _________________________________________________________________ 31 Sortarea datelor __________________________________________________________________ 32
Sortarea textului __________________________________________________________________________ 32 Sortarea numerelor ________________________________________________________________________ 33 Sortarea după culoarea celulei, a fontului sau după pictogramă _____________________________________ 33

Aplicaţii ________________________________________________________________________ 34

RESURSE WEB _____________________________________________________________ 34
Browsere, motoare de căutare ______________________________________________________ 34

Comunicarea prin intermediul resurselor IT __________________________________________ 35
E-mail __________________________________________________________________________________ 36 Mesageria Instant (IM) _____________________________________________________________________ 36 Grupurile de discuţii _______________________________________________________________________ 37 Blog ____________________________________________________________________________________ 38

Instrumente de colaborare _________________________________________________________ 38
Google Docs _____________________________________________________________________________ 39 Wiki ____________________________________________________________________________________ 39 Windows Live ____________________________________________________________________________ 39

Aplicaţii pentru conversia şi transferul fişierelor ______________________________________ 40
Zamzar _________________________________________________________________________________ 40 Online-convert ___________________________________________________________________________ 40 Transfer _________________________________________________________________________________ 40

Resurse destinate prelucrării audio-video_____________________________________________ 41
Resursa YouTube _________________________________________________________________________ 41 Glogster _________________________________________________________________________________ 41 Picasa __________________________________________________________________________________ 41 Fotobabble ______________________________________________________________________________ 42

Softuri educaţionale __________________________________________________________ 42
Sfaturi utile în alegerea unui soft educaţional _________________________________________ 43 Softurile de prezentare ____________________________________________________________ 43 Find the Alien ___________________________________________________________________ 43 Chemistry Lab Escape ____________________________________________________________ 44 AEL____________________________________________________________________________ 44 Editorul ChemMedia _____________________________________________________________ 45 CHEMIX School _________________________________________________________________ 45 VIRTLAB _______________________________________________________________________ 46 Chem1 Concept Builder ___________________________________________________________ 46 Soft educaţional INTUITEXT ______________________________________________________ 46 Lecţiit televizate Şcoala Dicovey ____________________________________________________ 47 Portalul eScoala __________________________________________________________________ 47 ChemWriter _____________________________________________________________________ 48 ACD Laboratories ________________________________________________________________ 48 ACD / Freeware ChemSketch ______________________________________________________ 49 INSAM _________________________________________________________________________ 49
Hot Potatoes _____________________________________________________________________________ 50

Bbiblioteci, enciclopedii, dicţionare __________________________________________________ 50 Aplicaţii ________________________________________________________________________ 51

Modulul al II-lea. Modele, metode, mijloace TIC specifice disciplinei Chimie ___________ 52

Software utilitar __________________________________________________________________________ 52 Etapele instalării unui software utilitar. ________________________________________________________ 54 Utilitare de arhivare-dearhivare a datelor ______________________________________________________ 55 Utilitare de depistare și înlăturare a virușilor ___________________________________________________ 57

Modulul al III-lea. Proiecte specifice destinate unor scopuri educaţionale ______________ 58 Competenţele specifice la disciplina Chimie corelate cu competenţele specifice la disciplina TIC la nivel de an de studiu ____________________________________________________ 58
CLASA a VII-a __________________________________________________________________ 58 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A VII-A _______________________ 59 CLASA A VIII-A _________________________________________________________________ 60 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A VIII-A_______________________ 62 CLASA A IX-A __________________________________________________________________ 63 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A IX-A ________________________ 64 CLASA A X-A ___________________________________________________________________ 65 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A X-A _________________________ 66 CLASA A XI-A __________________________________________________________________ 67 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A XI-A ________________________ 68 CLASA A XII-A _________________________________________________________________ 68 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A XII-A _______________________ 70 MODEL DE INSTRUMENT DE EVALUARE ________________________________________ 71 MODEL DE UNITATE DE ÎNVĂŢARE ____________________________________________ 83

Bliografie __________________________________________________________________ 85

Extinderea acestei noi economii globale are implicaţii majore în structura şi scopurile instituţiilor educaţionale. dar acel. TIC în educaţie presupune utilizarea Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţionale pentru organizarea şi asistarea procesului de predare învăţare. ele pot crea medii de învăţare mai interactive şi mai motivante atât pentru profesori cât şi pentru elevi. competenţe ale cadrelor didactice. de modelarea şi controlul evenimentelor. cât şi spre exteriorul lui. După Alvin Toffler. de organizare instituţilonală. Metodele moderne bazate pe TIC promovează un proces de învăţare centrat pe elev. formarea şi dezvoltarea competenţelor de utilizare TIC devine o condiţie preliminară necesară. alimentată de informaţii şi condusă de cunoştinţe”. iar gradul de acces la ea creşte exponenţial. care nu poate să înveţe. multicomponent. Deoarece perioada de actualitate a informaţiei se micşorează continuu. Avantaje ale utilizării TIC pentru disciplina chimie . finanţe etc. O integrare eficientă a TIC în sistemul educaţional este un proces complex. este necesar ca învăţământul preuniversitar să fie preocupat de dobândirea de către elevi a cunoştinţelor şi deprinderilor în utilizarea Tehnologiei Informaţiei şi a Comunicaţiilor (TIC). Introducerea TIC în predarea – învăţarea chimiei va conduce la dezvoltarea capacităţilor de utilizare a resurselor TIC. centrarea pe cel care învaţă. “analfabetul secolului XXI va fi nu acel care nu poate citi sau scrie. Pentru realizarea acestor deziderate. de înţelegere a implicaţiilor TIC în societate. Concepte de baza în utilizarea TIC în procesul educaţional Contextul educaţional al integrării TIC – disciplina Chimie Globalizarea şi schimbările tehnologice – procesele care s-au accelerat în tandem în ultimii 20 de ani stau la baza unei noi economii mondiale “pusă în mişcare de tehnologii. transferabilitatea şi mobilitatea profesională.Modulul I. Tendinţele inovatoare în sistemul de învăţământ românesc sunt multiple: utilizarea de strategii de formare interactive. sistemul educaţional nu mai poate rămâne în continuare axat pe transmiterea unui set rigid de cunoştinţe de la profesor către elev într-o perioadă fixă de timp. interpretarea şi prezentarea informaţiilor. la dezvoltarea deprinderilor legate de accesarea. să se dezveţe şi să reînveţe”. care implică nu doar tehnologiile (care formează doar “capitalul iniţial”) dar şi aspectele curriculare şi pedagogice. Relaţia dintre TIC şi formarea competenţelor specifice disciplinei Chimie Oportunităţi. avantaje şi limite ale utilizării TIC pentru disciplina Chimie Oportunităţi ale utilizării TIC pentru disciplina Chimie Pornind de la faptul că nu există domeniu de activitate unde să nu se prelucreze şi să nu se transmită informaţii atât în cadrul domeniului respectiv.

mijloacele TIC sunt folosite pentru: . posibilitatea feedbackului permanent şi imediat. prin introducerea tehnicii informaţionale în studiul chimiei se percep atât schimbări în procesul de predare-învăţare-evaluare.          atractivitate continuă-inepuizabilitate. În consecinţă. de animaţie. senzoriale).Predarea-învăţarea chimiei cu ajutorul mijloacelor TIC constituie un real avantaj în înţelegerea. Alegerea unor teme simulate şi virtualizate în vederea predării lor. În consecinţă. învăţare programată. suport de informare vizuală (posibilităţi grafice. elevii învaţă cum să înveţe. se accentuează procesele şi interacţiile complexe. Exemplu: structura şi proprietăţile substanţelor chimice: modele virtuale. să permită reluarea. reflexe. Procesele. Astfel. permiţând jocul dirijat cu natura simulată. computerul fiind «o maşină inteligentă». deoarece:  se îmbunătăţeşte calitatea predării. să evalueze. mobilizarea unor funcţii psihomotorii. algoritmică. punând accent pe vizualizarea lor. dezvoltându-şi în acelaşi timp şi priceperea de a rezolva o gamă variată de aplicaţii practice cu ajutorul computerului. mecanismele. demonstraţii pentru simularea unor legi. el putând să dialogheze. construite şi reconstruite individualizat. evaluări (teste). să întrebe sau să răspundă. Aceste schimbări sunt legate de rolul computerului de a oferi:   posibilitatea proiectării şi realizării unor medii de învăţare bogate în informaţii. în limitele programelor pe care le are. are ca principiu director optimizarea procesului didactic prin realizarea unui material al cărui potenţial este pus în evidenţă la uilizarea lui efectivă. Astfel. asimilarea şi interrelaţionarea conceptelor şi structurilor caracterizate de diverse nivele de complexitate.Prin utilizarea TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare în chimie creşte calitatea procesului instuctiv-educativ. creativitate. fenomene. utilizarea mijloacelor TIC în lecţiile de chimie devine indispensabilă. să recompenseze sonor şi vizual. inventivitate. cât şi schimbări în rolul profesorului şi al elevului. Din punct de vedere practic. motivaţie intensă în procesul de învăţare individuală. stucturile complexe sau cele neintuitive pot fi analizate. stimularea gândirii logice (analogică. pe aducerea lor în concret şi imediat. joc înrudit cu cercetarea ştiinţifică. Utilizarea mijloacelor TIC în lecţiile de chimie e de necontestat. euristică). Formarea graduală a competenţelor poate fi stimulată printr-o prezentare atractivă şi motivantă a conţinuturilor programei. pe scale de timp inaccesibile intuiţiei comune. înţelegerea acelor fenomene şi realităşi greu de explicat prin metode didactice “clasice”. facilitând astfel.

se însuşesc strategii euristice de învăţare mai puţin pasive. vizualizând secvenţe din programele software educaţionale. Cum putem vedea însă modul în care se desfac şi se refac legăturile chimice. restricţia în utilizare depinde de cunoaşterea limbii respective. ţinând cont că aparatele şi dispozitivele. Desfăşurarea orelor de chimie în laboratoarele de informatică sau AeL întămpină o concurenţă serioasă din partea altor obiecte (displine studiate) de studiu. elevii folosesc internetul ca sursă de documentare. se vor dezvolta elevului un nou mod de gândire şi un comportament aşa încât acesta se va putea adapta noilor cerinţe de pe piaţa muncii şi în cadrul societăţii actuale. a) Costuri. elevii putând fi astfel evaluaţi în cadrul acestei activităţi.(Resursele software destinate disciplinei chimie şi distribuite gratuit sunt insuficiente.  Existenţa resurselor hardware din cadrul laboratoarelor de chimie este minimală. Pentru buna desfăşurare a orelor şi aplicarea de programe. (Modul de gândire şi comportametul dezvoltat la elev îl vor ajuta să se integreze uşor pe piaţa muncii şi în activităţile societăţii informatizate. profesorul de chimie trebuie să adapteze conţinuturile instruirii la conţinutul disciplinei TIC şi să colaboreze cu profesorul de specialitate. dar în timpul experimentelor se pot observa numai schimbări de culoare.  Software de specialitatea chimie. împreună cu interfeţele de conectare la sistemele de calcul sunt costisitoare. De asemenea. este insuficient. Rezolvarea unor probleme şi interpretarea unor rezultate în urma tabelării datelor presupune trasarea de grafice în Excel. se creează noi medii de învăţare individuală şi în grup. poate întâmpina dificultăşi. de costurile legate de investiţii.   se dezvoltă aptitudini de obţinere.) Limite ale utilizării TIC pentru disciplina chimie Facilitarea atingerii competenţelor specifice chimiei cu ajutorul competenţelor TIC. Măsura utilizării resurselor hardware. prelucrare. Alte resurse software au . în unele şcoli inexistent. la nivelul disciplinei chimie. formare de precipitate etc (fenomene macroscopice). cum se deplasează ionii la electrozi şi alte asemenea fenomene microscopice? Elevii pot obţine răspuns la aceste întrebări. Fără îndoială. distribuit gratuit. Astfel. selecţionare. Aspectele în care pot fi puse în evidenţă limite ale utilizării TIC în procesul de predare-învăţare a chimiei sunt diverse. este dată. iar în unele unităţi şcolare nu sunt utilizate deloc) Unele resurse software din domeniul educaţional chimie sunt produse în limbi străine. integrare la nivel interdisciplinar. în primul rând. degajare de gaze. în cadrul tehnicilor alternative de evaluare (proiectul şi portofoliul). chimia este şi rămâne o ştiinţă experimentală.

poate stărni reverberaţii afective sau intelectuale asupra elevilor.  Conectare limitată la Internet. viteză de acces la internet. care să lărgească domeniul de cunoţtinţe şi competenţe în domeniul TIC pentru profesorii de chimie. se bazează.  Este necesară învăţarea continuă şi pregătirea pentru utilizarea softului de specialitate. gesturile şi mimica profesorului pot fi folosite ca „arme” împotriva nepăsării sau plictisului din anumite momente ale lecţiei. fizionomie. gesticulaţie.costurile ridicate iar programele şi proiectele prin care se poate intra în posesia lor depind de o strategie naţionala de achiziţie sau de parteneriate şi colaborări între dezvoltatori şi mediul educaţional. solicitate la ora de chimie.  Aplicaţiile software.  Profesorul de chimie este acela care trebuie să asigure corelarea competenţelor TIC. calcule sau redarea unor formule chimice. ceea ce implică uneori resurse minime de funcţionare a sistemelor de calcul procesor. culoare. placă video. efervescenţă. ca urmare a neimplicării directe a tuturor organelor de simţ vizate. în lipsa sprijinului limbajului nonverbal utilizat de profesor. . Un profesor. cât şi de către elevi. specifice disciplinei chimie. prin ţinută fizică. ca urmare a culegerii răspunsurilor directe date de anumite Aplicaţii. Mişcările. simularea unor experimente. cu programa şcolară de TIC pentru clasa respectivă. „rezistenţi” la nou. atât de către profesor. c) Elaborarea unor strategii didactice cu utilizare excesivă a resurselor TIC implică următoarele riscuri:  Nerealizarea deprinderilor practice de lucru. tradiţionalişti.  Pierderea deprinderii de rezolvare a unor probleme de calcul chimic respectând un algoritm. memorie internă RAM. pe prezentări grafice sau tridimensionale. în general. b) Competenţe TIC deficitare ale profesorilor şi elevilor.  Diminuarea impactului informaşiei receptate prin mijloace TIC. reacţii exoterme sau endoterme). efecte termice (miros.  Există încă mulţi profesori de chimie.  Receptarea defectuoasă a unor informaţii legate de proprietăţile fizice. Sunt necesare cursuri de perfecţionare. ca urmare a înlocuirii experimentului de laborator cu experimentul virtual. spaţiu disponibil pe hard disc.  Limitarea profesorului de chimie în a ajuta fiecare elev în parte să selecteze obiectiv informaţiile ştiinţifice din larga paletă oferită de internet.

din diverse surse alternative. analizarea şi interpretarea datelor şi informaşiilor de natură cantitativă şi calitativă. atenţie distributivă. inteligenţă verbală şi socială.  stabilirea nevoilor de formare a colectivului/ colectivelor de elevi în contextul educaţional dat.  capacitatea de analiză şi sinteză. pentru asigurarea suportului decizional în cadrul demersului didactic.  focalizarea consecventă a instruirii pe obiectivele predării şi oferirea posibilităţilor de exersare.  luarea în considerare a diferenţelor individuale şi a progresului în învăţare. reţelelor de calculatoare.  utilizarea softurilor educaţionale de specialitate pentru disciplina Chimie.  redefinirea obiectivelor în funcţie de diverşi factori şi condiţii de natură obiectivă sau subiectivă apărute pe parcurs.  stabilirea unui climat socio-emoţional adecvat între elevi şi profesor.  implementarea şi varierea metodelor de instruire de-a lungul diferitelor faze ale instruirii.  însuşirea tehnicilor de bază necesare pentru autoperfecţionare în disciplinele informatice.  capacitatea de categorizare.  identificarea eventualelor dificultăţi/ disfuncţii dintre intenţii şi realitate.  motivarea şi oferirea unui context emoţional adecvat. Suport multiplu în plan cognitiv. motivaţional şi emoţional  utilizarea sistemelor de calcul.Competenţele necesare cadrului didactic pentru integrarea TIC în procesul didactic la disciplina Chimie Competenţele necesare cadrului didactic care urmează să integreze TIC în procesul didactic la disciplina Chimie sunt corelate cu următoarele principii: 1. Instruire bazată pe învăţarea reflexivă  culegerea. spirit de observaţie. 2. determinate de traseul didactic.  crearea şi menşinerea în sala de clasă a unui mediu şi a unui climat de lucru care favorizează învăţarea. sistemelor de gestiune a bazelor de date.  capacitatea de investigare.  prezentarea conţinutului şi sarcinilor de lucru într-o manieră organizată şi clară.  respectarea unui ritm adecvat al instruirii şi secvenţierea procesului didactic astfel încât să se ofere elevilor timpul necesar pentru a gândi şi a pune întrebări. . gândire divergentă/convergentă.  capacitatea de concentrare.

 valorificarea competenţelor specifice disciplinelor informatice în contexte variate. dobândite în alte contexte. Transferul şi aplicarea cunoaşterii în contexte variate  conştientizarea caracterului predominant aplicativ al informaticii.  capacitatea de a construi demersuri didactice trans-.  adaptarea mijloacelor şi tehnicilor de comunicare didactică la stilurile de învăţare identificate la grupul de elevi.  capacitatea de selecţie a unor probleme pentru anumite conţinuturi şi identificarea strategiilor de rezolvare. Stimularea capacităşilor argumentative  dezvoltarea şi susţinerea capacităţilor constructive.  dezvoltarea capacităţilor de comunicare şi prezentare în faţa unui public avizat. inter. de comparare.  capacitatea de imaginare a unor elemente ale cunoaşterii şi de dezvoltare a unor produse proprii. .  identificarea nevoilor şi dificultăţilor de învăţare.şi multidisciplinare. de evaluare şi de explicare a acestora.  utilizarea calculatorului într-o succesiune logică de paşi în procesul de predare. de selectare a unor exemple ilustrative.  alegerea strategiilor didactice adecvate. creative şi argumentative ale elevilor. profesorul fiind adus în situaţia de a analiza şi a da răspunsuri unor probleme de o mare diversitate.  capacitatea de antrenare a elevilor în stadii de rezolvare a problemelor. 5.  valorificarea experienţelor de învăţare ale elevilor. de stabilire a sarcinilor de rezolvat şi soluţionat.  capacitatea de a evalua achiziţiile elevilor. în funcţie de particularităţile psiho comportamentale individuale.  capacitatea de abstractizare prin modelarea problemelor reale.  adaptarea discursului didactic la nivelul de achiziţii cognitive ale elevilor.  capacitatea de descompunere a elementelor conşinutului disciplinar. Dezvoltarea şi evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi stimularea operaşiilor gândirii (higher-order skills)  capacitatea de utilizare a cunoştinţelor fundamentale.3.  utilizarea metodelor moderne de învăţare şi a celor complementare de evaluare. 6. Luarea în consideraţie a particularităţilor individuale ale elevilor  cunoaşterea individualităţii elevilor şi asistarea acestora în procesul de auto-dezvoltare. inteligibile şi practice. 4. complexe şi identificarea soluşiilor corecte.

8.  cunoaşterea. Instaurarea respectului şi responsabilităţii atât faţă de sine cât şi faţă de ceilalţi  valorificarea experienţelor de învăţare ale elevilor. Sporirea eficienţei învăţării  capacitatea de a gestiona eficient resursele materiale şi umane. Proiectarea şi ghidarea învăţării auto-controlate  identificarea nevoilor şi dificultăţilor de învăţare. 9.  recompensarea progreselor elevilor.  capacitatea de proiectare a demersului didactic având în vedere îmbinarea logică şi coerentă a secvenţelor informative cu secvenţele aplicative.  dezvoltarea unui spirit critic constructiv.  capacitatea de a distribui sarcinile de lucru în cadrul echipei astfel încât fiecare elev să-şi poată dovedi competenţa.  asigurarea unui climat socio-afectiv securizant.  evaluarea activităţilor educaţionale (evaluare de impact.  promovarea unui sistem de valori specifice unei societăţi democratice. Stimularea şi menţinerea interesului pentru activitatea desfăşurată  abilitatea de a concepe şi propune situaţii de învăţare noi şi provocatoare. 7. pe calculator. fără a supraîncărca elevul.  cunoaşterea individualităşii elevilor şi asistarea în propria dezvoltare. bazat pe încredere şi pe cooperare.  încurajarea comportamentului asertiv. dezvoltarea capacităţii de a lucra în echipă. corect dozate în timp. a rezultatelor şcolare).  capacitatea de a formula sarcini de lucru provocatoare.  atitudine reflexivă asupra propriei activităţi.  gestionarea situaţiilor de criză educaţională.  colaborarea cu familia şi cu alţi factori educativi. . interesante. 11.  cooperarea cu cadre didactice din şcoală şi din alte şcoli. în vederea optimizării procesului de dezvoltare a competenţelor elevilor. în diferite contexte practice.  conducerea şi monitorizarea procesului de instruire. Intensificarea comportamentului pozitiv  valorificarea experienţelor pozitive ale elevilor.  valorificarea valenţelor formative specifice disciplinelor informatice. consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor. dobândite în alte contexte. ancorate în realitate. 10.

-tastatura. -Memory Stick. -microfon. . În această secţiune sunt prezentate pe de o parte resursele hardware necesare procesului instructiv -educativ. Abordarea conţinuturilor şi formarea/ dezvoltarea competenţelor specifice disciplinei Chimie folosind tehnologiile digitale. transmiterea datelor pe bandă largă. -componente de reţea (placă de reţea. -CD/DVD. -Hard-disk intern/extern. creare. Utilizarea TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare la disciplina chimie Instrumente TIC (resurse hardware şi software) care favorizează dezvoltarea competenţelor din programele şcolare ale disciplinei Chimie TIC – set de instrumente şi resurse tehnologice digitale folosite pentru comunicare. iar pe de altă parte resursele software. fără a omite strânsa legătură dintre acestea. bluetooth. -camera video. -mouse. presupune o abordare deosebită a organizării activităţii de învăţare din partea cadrului didactic. internet. echipamente periferice digitale. switch). materializate prin resurse hardware şi software. -casca/boxa audio -tabla interactivă (SmartBoard) -video proiector. Categoria resurselor hardware ce pot fi folosite în activitatea de predare reprezintă totalitatea echipamentelor fizice împreună cu dispozitivele specifice disciplinei. -modem. care pot fi conectate la sistemele de calcul. Prin sistem de calcul se înţelege calculatorul împreună cu toate dispozitivele periferice ce permit: a) introducerea datelor. c) vizualizarea datelor. d) comunicare şi internet. transmitere. plăci achiziţie). access point. placa wifi. b) prelucarea şi stocarea datelor. -dispozitive de achiziţie date (senzori. stimularea comportamentelor pro-sociale şi participarea civică. Tehnologiile sunt bazate pe calculatoare. -monitor. -scanner. stocare şi gestionare a informaţiei.

Modulul al II-lea. Aplicaţiile software se supun legii dreptului de autor. mijloace TIC specifice disciplinei Chimie Prezentarea uneltelor din pachetul Office Pachetul de programe Microsoft Office 2007 cuprinde: Microsoft Office Word 2007 . Modele.-smartphone/Ipad/ebook. La alegerea resurselor software se recomandă respectarea cu stricteţe a drepturilor de autor.ce oferă posibilitatea de a realiza prezentări . metode. Toate site-urile care vor conţine cuvintele-cheie vor fi blocate accesului. În unele situaţii. b) shareware/ licenţiate . Particularităţile de vârstă ale elevilor. Resursele software reprezintă totalitatea Aplicaţiilor şi informaşiilor stocate/memorate la nivelul unui sistem de calcul sau a unei reţele de calculatoare. În acest sens există două categorii de Aplicaţii: a) freeware – Aplicaţiile/ programele care au dreptul de autor înregistrat şi sunt accesibile pentru a fi utilizate gratuit. În funcţie locaşie. utilizarea lor fiind posibilă după achitarea unei taxe.Aplicaţiile/ programele care au dreptul de autor înregistrat.ce oferă posibilitatea de a realiza analiză de business şi calcul tabelar Microsoft Office PowerPoint 2007 . c) Aplicaţii client server – se instalează atât la nivelul serverelor din reţea cât şi a sistemului de calcul propriu (client) fiind accesat doar de utilizatorului sistemului de calcul. care permit controlul conţinutului Web accesat de către elevi. prin decizia comună a părinţilor şi a profesorilor. b) Aplicaţii web – se instalează şi funcşionează la nivelul serverelor din reţea fiind accesate de mai mulşi utilizatori prin intermediul browserelor Internet. implicarea părinţilor în educaţie şi colaborarea permanentă cu ţcoala se poate realiza prin instrumente automate cum este cazul filtrelor de control parental. precum şi a tuturor restricşiilor impuse de normele de utilizare a aplicaţiilor în speţă. Deoarece alegerea conţinutului nepotrivit este subiectivă este posibil ca filtrul să nu blocheze întreg conţinutul neadecvat educaţiei. a filtrelor de control parental. Conţinutul considerat neadecvat se poate bloca prin precizarea unor cuvinte cheie. aplicaţiile pot fi testate gratuit pentru o perioadă limitată de timp. Aplicaţiile software pot fi memorate/stocate/executate în următoarele moduri: a) Aplicaţii locale – se instalează şi se execută pe un singur sistem de calcul şi pot fi folosite de un singur utilizator. pentru o perioadă nelimitată de timp.ce oferă posibilitatea de a realiza editare text Microsoft Office Excel 2007 .

În partea de jos a dialogului. în care puteţi găsi cu uşurinţă conţinutul de care aveţi nevoie pe baza unei căutări cu cuvinte cheie. Pe fila Inserare.ce oferă posibilitatea de a realiza proiecte Microsoft Office Groove 2007 . modificată şi salvată în galeria de coperte în funcţie de cerinţele dvs. grupul Pagini faceţi clic pe pictograma Coperta. calendarul şi contactele. pentru crearea. Coperta Coperta este o formă standard de şablon. Microsoft Office Access 2007 . indiferent de amplasare. Vom prezenta în acest sens modul de folosire a bibliotecilor de şabloane. în caiete digitale.ce oferă posibilitatea de a vă administra eficient email-urile. grupul Pagini faceţi clic pe pictograma Coperta.ce oferă posibilitatea de a crea baze de date şi rapoarte Microsoft Office OneNote 2007 . galeriei de imagini. Microsoft Office Publisher 2007 . modificarea şi controlul informaţiilor. indiferent de formatul datelor. anteturilor şi subsolurilor predefinite precum şi o serie de instrumente şi funcţii de verificare. materialelor folosite în procesul de instruire. Apare fereastra de dialog ca în Figura 1 .ce oferă posibilitatea de a realiza formulare Editorul de texte Microsoft Office Word 2007 Editorul de texte Microsoft Office Word 2007 poate fi folosit pentru crearea simplă şi rapidă a unor documente cu aspect profesionist utile în activitatea de proiectare a documentelor curriculare. galeriei de stiluri.ce oferă posibilitatea de a colecta şi de a organiza informaţia. a galeriei de coperte.ce oferă oferă un mediu de colaborare complex şi mai sigur. comentare şi comparare. Inserare copertă în document    Pozitionaţi cursorul mouse-ului la începutul documentului în care doriţi să inseraţi coperta. cu asistenţă IT minimă.Microsoft Office Outlook 2007 . instrumentelor de evaluare. ce poate fi utilizată. selectaţi Salvare selecţie în Galeria de coperte. Crearea unei coperte Dacă doriţi să creaţi o copertă proprie pentru document urmaţi paşii de mai jos:     Selectaţi întregul text al acestei pagini şi parcurgeţi paşii urmatori: La fila Inserare. Selectaţi tipul de Copertă dorit din galeria oferită dvs. în care echipele pot lucra împreună. Microsoft Office InfoPath 2007.

Figura 1  Inseraţi numele noii coperte. grupul Ante&Subsol faceţi clic pe pictogramele Antet sau Subsol după cum doriţi să introduceţi informaţii aflate deasupra.   În partea de jos a ferestrei galeriei de şabloane. urmaţi paşii:  La fila Inserare. Aici găsiţi un numar de instrumente pentru modificarea antetului şi optiuni asemănătoare pentru subsol. respectiv dedesubtul textului principal al documentului.  Alegeţi din galeria pregătită de anteturi şi subsoluri predefinite ce conţine elemente grafice în concordanţă cu proprietăţile formatului de copertă. ca în Figura 2. Cele mai utilizate optiuni sunt:      Număr de pagină Data şi ora Inserare imagini Pagini pare şi impare diferite Parti rapide – alte elemente care pot fi inserate în antet şi subsol sunt pregatite aici. apare fila context Instrumente antet şi subsol. respectiv dedesubtul textului principal al documentului. grupul Ante&Subsol faceţi clic pe pictogramele Antet sau Subsol după cum doriţi să introduceţi informaţii aflate deasupra. După ce o activaţi. . găsiţi comanda Editare antet. Figura 2 Antetul şi subsolul se pot modifica în mediul Examinare înaintea imprimarii. Crearea unui antet sau subsol propriu  La fila Inserare. Antetul şi subsolul Inserare antet sau subsol în document Daca trebuie să inseraţi un antet sau un subsol în document.

margini şi umbre. Dacă utilizaţi mai multe stiluri în mod simultan. Fereastra cu stiluri dinamică Când fila Pornire este activă este disponibila o galerie de stiluri. Modificarea parametrilor unui stil existent        Faceţi clic cu butonul din dreapta pe numele stilului pe care doriţi să îl editaţi. În procesul selectării paragraful se modifică în mod dinamic. Se va afişa o caseta de dialog pentru alegerea numelui unui stil.  Confirmaţi alegerea făcută. Salvaţi modificarea de stil dând confirmare cu clic pe butonul OK. paragrafe. activaţi fereastra dinamică. selectaţi comanda Modificare. precum fonturi. din grupul Stiluri alegeţi stilul care se potriveşte cel mai bine cu paragraful.Stilul Stilul este o modalitate de formatare a textului printr-un set de elemente de formatare.  La fila Pornire. facând clic pe săgeata mică în colţul din dreapta jos al grupului Stiluri. poate fi plasată oriunde în zona activă a procesorului de text. Crearea unui stil în baza unui paragraf formatat deja . Aplicare a unui stil  Pozitionaţi cursorul mouse-ului pe paragraful în care doriti sa modificati stilul. Când fereastra este activă. Stilurile se împart în stiluri pentru paragrafe şi stiluri pentru simboluri. Formataţi un paragraf de text . dar şi pentru cuvinte separate. Faceţi clic pe setul de stiluri şi în partea de jos a casetei de dialog utilizaţi opţiunea Salvare selectie ca stil rapid nou. marcaje şi numerotari. Selectaţi paragraful formatat în acest mod evidenţiindu-l cu mouse-ul. Fiecare stil poate fi aplicat unor paragrafe întregi. etc. Din meniu. Plasaţi punctul de inserare oriunde în text.

faceţi clic pe stilul dorit. de obicei la începutul documentului. Faceţi clic pe Opţiuni. găsiţi stilul pe care l-aţi aplicat titlurilor din document. . dacă aţi selectat textul căruia intenţionaţi să îi aplicaţi stilul ca titlu principal. apoi faceţi clic pe stilul de cuprins pe care îl doriţi. faceţi clic pe Cuprins. Sub Nivel în cuprins. Tastaţi numele stilului nou şi salvaţi stilul cu clic pe butonul OK. Sub Stiluri disponibile. Faceţi clic în locul în care inseraţi cuprinsul. În fila Referinţe. în grupul Stiluri. Aveţi posibilitatea să alegeţi setările de stil pe care să le utilizeze Word atunci când construieşte cuprinsul. În fila Pornire. Crearea unui cuprins din stiluri de titlu predefinite    Acest procedeu se utilizează dacă aţi creat un document prin utilizarea stilurilor de titlu. pentru a indica nivelul pe care să-l reprezinte stilul de titlu. în grupul Stiluri. În fila Pornire. în dreptul numelui stilului. în grupul Cuprins. Creare unui cuprins din stiluri particularizate aplicate Acest procedeu se utilizează dacă aţi aplicat stilurile particularizate titlurilor. faceţi clic pe Cuprins. În fila Referinţe. faceţi clic pe stilul numit Titlu 1 în galeria Stiluri rapide. Cuprinsul    Selectaţi titlul căruia doriţi să îi aplicaţi un stil de titlu. în grupul Cuprins. De exemplu. apoi faceţi clic pe Inserare cuprins. introduceţi un număr de la 1 la 9. faceţi clic pe stilul dorit.      Faceţi clic în locul în care inseraţi cuprinsul.

emf bmp. jpeg. Actualizarea unui cuprins Dacă aţi adăugat sau eliminat titluri sau alte intrări de cuprins din document. wmf.   Repetaţi paşii 4-6 pentru fiecare stil de titlu pe care îl includeţi în cuprins. pentru ca cititorii să facă salt la un titlu făcând clic pe intrarea sa în cuprins. aveţi posibilitatea să actualizaţi rapid cuprinsul. în grupul Cuprins. Faceţi clic pe OK.Pentru un document care se va citi online în Word. Vezi Figura 3. Efecte grafice Imaginea Inserarea unei imagini în text   Pe fila Inserare. în grupul Cuprins. Când inserati o imagine. gif. Selectaţi imaginea dorită .  Document online .În cazul în care creaţi un document care se va citi pe o pagină imprimată. jpe. Cele mai utilizate formate sunt: jpg.   În fila Referinţe. în grupul Ilustraţii. aveţi posibilitatea să formataţi intrările din cuprins ca hyperlinkuri. . faceţi clic pe Actualizare tabel. png. Figura 3 Cea mai noua versiune functioneaza cu multe tipuri de imagine. faceţi clic pe pictograma Imagine. creaţi un cuprins în care fiecare intrare să listeze titlul şi numărul de pagină la care apare acesta. unde gasiti instrumente suplimentare care va vor permite sa editati imaginea. Faceţi clic pe Actualizare numai numere de pagină sau pe Actualizare tabel întreg. Ştergerea unui cuprins   Pe fila Referinţe. Cititorii vor avea posibilitatea să citească pagina dorită. Faceţi clic pe Eliminare cuprins. Modificarea formatului unei imagini Pentru a aplica aplica mai multe efecte folosim din fila Format grupul de Instrumente imagine aflat lângă galeria principala de stiluri de imagine sau în fila contextuala Formatare imagine. Cuprinsul poate fi pentru: Document imprimat . faceţi clic pe Cuprins. se afiseaza fila contextuala Instrumente imagine.

în grupul Ilustraţii. scrisori. diplome. Imaginea se poate alinia în funcţie de text.Poziţionarea unei imagini Pictograma pentru amplasarea imaginii se află în fila contextuală Instrumente imagine. aceasta va fi inserata în mod automat în text în poziţia cursorului.Vezi figura alăturată. imagini şi alte obiecte predefinite precum formate de broşuri. Şablonul Biblioteca de sabloane mari şi materialele suplimentare se afla în portalul de informaţii Microsoft Office Online. Dacă doriţi să configurati o poziţie permanentă pentru imagine. Miniatura Miniaturile sunt simboluri grafice ce sunt integrate în editorul de text şi se pot insera oriunde în document. aveţi posibilitatea să o definiţi utilizând câteva unităţi pentru lungime. Un exemplu de şablon diplomă se poate vedea în figura de mai jos. buletine. Unitatea implicita este centimetrul. Selectarea şabloanelor utilizând Microsoft Office Online Şabloanele se pot folosi utilizând butonul Office – Nou. Faceţi clic pe ea miniatura dorită. Va apărea o fereastra de dialog care vă va permite să selectaţi şablonul şi să îl descărcaţi apoi în computer. care vă ajută să realizaţi documente complexe cu un minimum de efort. Cum se inserează o miniatură  Pe fila Inserare. Serviciul Microsoft Office Online oferă o galerie de miniaturi gratuite suplimentare. Alte proprietăţi pentru imagine şi poziţia ei în document se pot seta în dialogul Mai multe optiuni aspect. . faxuri etc. faceţi clic pe pictograma Miniatura.   În partea din dreapta a ecranului.în Fereastra Miniatura folosiţi câmpul Cautare. Şabloanele conţin texte. însa aceasta se poate modifica în Optiuni Microsoft Word.

indicaţi spre Tabele rapide. glisaţi pentru a selecta numărul de rânduri şi coloane dorit. Rândul nou va fi identificat dacă utilizaţi marcaje de sfârşit de paragraf pentru a indica unde să înceapă un Utilizarea meniului tabel Conversia unui text într-un tabel . Pe fila Inserare.pentru a indica unde doriţi să separaţi textul în coloane. Sub Regim de potrivire automată alegeţi opţiunile de ajustare a dimensiunilor tabelului. în grupul Tabele. faceţi clic pe Tabel. Utilizarea comenzii inserare tabel Aveţi posibilitatea să utilizaţi comanda Inserare tabel pentru a alege dimensiunile şi formatul tabelului înainte de a insera tabelul în document.Tabelul Utilizarea şabloanelor pentru tabele Şabloanele pentru tabele conţin date eşantion pentru a vă ajuta să vizualizaţi cum va arăta tabelul la adăugarea datelor. apoi faceţi clic pe şablonul dorit.cum ar fi virgule sau tabulatori . apoi sub Inserare tabel. apoi pe Inserare tabel. faceţi clic pe Tabel. faceţi clic pe Tabel. Sub Dimensiune tabel introduceţi numărul de coloane şi rânduri.      Faceţi clic unde doriţi să inseraţi tabelul. Pe fila Inserare din grupul Tabele. în grupul Tabele. Faceţi clic unde doriţi să inseraţi tabelul. În fila Inserare.      Faceţi clic unde doriţi să inseraţi un tabel. Înlocuiţi şablonul cu datele dorite. Mai întât pregătiţi textul inserând caractere separatoare .

rând nou. într-o listă cu două cuvinte pe linie. faceţi clic pe caracterul separator utilizat în text. Aplicaţii practice 1. Realizaţi matricea de specificaţie pentru un test iniţial după modelul: Competenţe corespunzăto are nivelurilor taxonomice Identificarea unor concepte date relatii categorii specifice Teme/ Continuturi/ Concepte-cheie/ Unităti tematice disciplinei de studiu Compararea/ Clasificarea unor date proprietăti fenomene fapte caracteristic e disciplinei de studiu Ilustrarea Exemplificarea Descrierea unor fenomene procese situatii concrete proprietăti specifice disciplinei de studiu Analizarea unor fenomene fapte procese situatii care abordează problematica disciplinei Evaluarea/ Aprecierea/ Interpretarea Punctaj unor fenomene fapte procese în contexte variate Punctaj 3. apoi pe Conversie text în tabel. în grupul Tabele. realizaţi o diplomă pentru premierea elevilor cu rezultate deosebite la Olimpiada judeţeană de Chimie. În caseta de dialog Conversie text în tabel. inseraţi o virgulă primul cuvânt pentru a crea un tabel cu două coloane. sub Separare text la. De exemplu. A 1 . 2.   Selectaţi textul modificat ca mai sus. În fila Inserare. Folosind şabloane din galaria MS Office. Realizaţi un test folosind jocul didactic exemplificat după modelul de mai jos: Conţinut conceptual : REACŢIA DE OXIDARE Completaţi căsuţele după indicaţiile de mai jos . faceţi clic pe Tabel.

. 6. Un diapozitiv poate conţine texte. audio etc. Prin oxidarea glucozei în organismele aerobe rezultă CO2. Substanţă oxidantă cunoscută sub numele de apă ………. 4. Orizontal: 1. R I E R T U N I A G T C L I E I N Z A Ă G E N A T Ă . 2. 5. Substanţă chimică care are rolul de a accelera o reacţie chimică. 3... Fierul în aerul umed se oxidează lent acoperindu-se cu un strat poros de…. Oxidările care au loc la temperatura mediului înconjurător sunt oxidări……… Vertical: A-B Denumirea procesului chimic obţinut RĂSPUNS 1 C A T A L I Z A 2 3 4 E O N X E I R H 5 T O G I C 6 7 L A O X I D A R E B Realizarea prezentărilor folosind Microsoft PowerPoint 2007 „Prezentarea” este un mod de redare a unui conţinut informaţional prin intermediul diapozitivelor.. Dispozitivul folosit la obţinerea flăcării oxihidrice este suflătorul ……….2 3 4 5 6 7 B Citind de sus în jos pe verticală (colana A-B) descoperim denumirea unui proces chimic. 7. H2O şi ……. elemente grafice.). obiecte multimedia (elemente video. Fenomenul de accelerare a unei reacţii cu ajutorul unui catalizator se numeşte …….

în grupul Diapozitive. Pentru a alege un alt aspect. Un aspect reprezintă o parte a unui coordonator de diapozitive.1   În lista de aspecte din partea stângă a ferestrei. stiluri de fundal de diapozitiv și informații implicite. faceți clic pe pictograma Aspect. O prezentare poate conține unul sau mai mulți coordonatori de diapozitive.1) şi utilizaţi pictogramele din centrul diapozitivului pentru a introduce obiecte variate în diapozitivul curent.Inserarea diapozitivelor Un coordonator de diapozitive definește amplasarea informațiilor ce vor fi conţinute de un diapozitiv. urmaţi paşii:  Faceţi clic pe fila „Vizualizare”. fonturi. Fiecare coordonator de diapozitive conține unul sau mai multe aspecte care formează un şablon. apare implicit aspectul denumit „Diapozitiv titlu”. efecte. Microsoft Office PowerPoint 2007 include cinci aspecte predefinite. Inserare obiecte cu ajutorul aspectelor predefinite Când deschideți o prezentare nouă în PowerPoint. dar există posibilitatea ca utilizatorul să creeze la rândul său noi prototipuri de aspecte. care nu se află printre şabloanele predefinite. apoi selectaţi cu clic un aspect din lista apărută. Fiecare șablon poate conține informații temă cum ar fi culori. setaţi tipul de aspect „Diapozitiv particularizat”. Pictogramele standard sunt: Tabele Diagrame SmartArt Imagini Miniaturi Miniaturi media Crearea unui diapozitiv propriu dintr-un aspect Pentru a crea un aspect de diapozitiv nou. pe fila Pornire. Pentru a insera obiecte cu ajutorul aspectelor predefinite selectaţi aspectul de diapozitiv numit „Titlu şi conţinut” (Fig. . care descriu felul în care temele sau alte informa ții de formatare sunt aplicate la conținutul diapozitivelor. Fig. dar pe care îl veţi putea ulterior utiliza în alte prezentări. Pe fila context „Coordonator de diapozitive” faceţi clic pe pictograma „Inserare aspect”. apoi pe pictograma „Coordonator de diapozitive”.

un format predefinit. „Imagine”. „Text”. Alegeţi pentru diapozitiv aspectul „Titlu” şi conţinut” apoi selectaţi opţiunea„Diagramă” 2. Faceţi clic pe butonul de închidere de fila „Vizualizare”. fila context „Coordonator de diapozitive”grupul „Închidere”. Selectaţi opţiunea „Tabel”. „SmartArt”. din galeria de stiluri disponibilă. din opţiunile afişate „Conţinut” . „Diagrama”. Tastaţi un nume nou pentru aspectul modificat. „Miniatură” şi amplasaţi-le pe diapozitiv. aflat partea din stânga a ecranului şi din meniul context selectaţi „Redenumire Aspect” . Faceţi clic pe fila „Inserare”.     Faceţi clic pe pictograma „Inserare substituent”. „Tabel”. Faceţi clic cu butonul din dreapta pe aspectul nou. Puteţi edita culorile din fundalul tabelului sau realiza un gradient folosind pictograma „Umbrire” în grupul „Stiluri tabel”. Selectaţi după cum doriţi. Inserarea unui tabel într-un diapozitiv Pentru inserarea unui tabel într-un diapozitiv urmaţi paşii:     Alegeţi pentru diapozitiv aspectul „Titlu şi conţinut”. „Media”. apoi pe pictograma „Diagramă” din grupul „Ilustraţii” . Începeţi să completaţi şi să formataţi tabelul alegând din grupul „Stiluri de tabel” de pe fila de context „Instrumente tabel”. Inserarea unei diagrame într-un diapozitiv Există două metode pentru crearea diagramelor: 1. Stabiliţi numărul de coloane şi de rânduri ale tabelului din fereastra de dialog apărută.

In momentul selectatării unei diagrame se activează imediat ferestrele Microsoft Office Excel 2007, iar acolo apare tabelul de bază. În momentul editării valorilor din tabelul asociat, diagrama din Microsoft Office PowerPoint 2007 se modifică automat în funcţie de valorile introduse. După completarea tuturor valorilor din tabel, a anteturilor de coloană şi a rândurilor, se poate formata diagrama din fila context „Format” sau din fila context „Aspect”. Inserarea unui obiect „SmartArt” într-un diapozitiv Există două metode pentru inserarea unui obiect „SmartArt”: 1. Alegeţi pentru diapozitiv aspectul „Titlu şi conţinut”, apoi selectaţi opţiunea „SmartArt”. 2. Faceţi clic pe fila „Inserare”, sub pictograma „SmartArt”. Apoi selectaţi ilustraţiile SmartArt dorite din categoriile: Listă, Proces, Ciclu, Relaţie, Matrice, Ierarhie, Nomogramă. Inserarea unui hyperlink într-un diapozitiv Crearea unui hyperlink la o pagină sau la un fișier de pe Web În „Vizualizare normală”, selectați textul sau obiectul pe care intenționați să îl utilizați ca hyperlink. Pe fila „Inserare”, în grupul „Linkuri”, faceți clic pe „Hyperlink”. Sub „Legare la”, faceți clic pe Fișier sau pagină Web care există, apoi faceți clic pe „Răsfoire pe Web”. Localizați și selectați pagina sau fișierul la care vă legați, apoi faceți clic pe OK. Crearea unui hyperlink la un diapozitiv din aceeași prezentare În „Vizualizare normală”, selectați textul sau obiectul pe care intenționați să îl utilizați ca hyperlink. Pe fila „Inserare”, în grupul „Linkuri”, faceți clic pe „Hyperlink”. Sub „Legare la”, faceți clic pe „Plasare” în acest document. Sub „Selectați o poziție în acest document”, faceți clic pe diapozitivul pe care doriți să îl utilizați ca destinație a hyperlinkului. Crearea unui hyperlink la un fișier nou În „Vizualizare normală”, selectați textul sau obiectul pe care intenționați să îl utilizați ca hyperlink. Pe fila „Inserare”, în grupul „Linkuri”, faceți clic pe „Hyperlink”. Sub „Legare la”, faceți clic pe „Creare” document. În caseta „Numele documentului nou” , tastați numele fișierului pe care îl creați și la care intenționați să vă legați. Pentru a crea documentul în altă locație, sub „Cale completă”, faceți clic pe „Modificare”, răsfoiți la locația unde intenționați să creați fișierul, apoi faceți clic pe OK. Sub „Editare”, faceți clic și alegeți dacă editați fișierul acum sau mai târziu.

Adăugarea unei secvenţe audio Încorporarea secvenţelor audio în prezentare Faceţi clic pe diapozitivul căruia intenţionaţi să îi adăugaţi o secvenţă audio. Pe fila „Inserare”, în grupul „Media” , faceţi clic pe „Audio”. Alegeţi una dintre următoarele acţiuni: o Faceţi clic pe „Audio din fişier”, localizaţi folderul care conţine fişierul, apoi faceţi dublu clic pe fişierul pe care îl adăugaţi. o Faceţi clic pe „Miniatură audio”, localizaţi secvenţa audio pe care o doriţi în panoul de activităţi „Miniaturi ”, apoi faceţi clic pe ea pentru a o adăuga la diapozitiv. Setarea opţiunilor de redare inversă pentru o secvenţă audio Pe diapozitiv, selectaţi pictograma secvenţă audio . Sub „Instrumente audio”, pe fila „Redare”, în grupul „Opţiuni audio”, alegeţi una dintre următoarele acţiuni: o Pentru a porni automat secvenţa audio atunci când afişaţi diapozitivul, în lista „Pornire”, faceţi clic pe Automat. o Pentru a porni manual secvenţa audio atunci când faceţi clic pe diapozitiv, în lista „Pornire” faceţi clic pe „La clic”. o Pentru a reda o secvenţă audio atunci când faceţi clic pe diapozitivele din prezentare, în lista „Pornire” faceţi clic pe ,,Se redă pe parcursul diapozitivelor ”. o Pentru a reda o secvenţă audio încontinuu până ce o opriţi, bifaţi caseta de selectare ,,Buclă” până la oprire”. ,, ” Ascunderea pictogramei secvenţei audio Această opţiune se utilizează numai dacă aţi setat ca secvenţa audio să se redea automat. Faceţi clic pe pictograma secvenţă audio . Sub „Instrumente audio”, în fila „Redare”, în grupul „Opţiuni audio”, bifaţi caseta de selectare „Ascundere în timpul expunerii”.

Crearea unei legături la un fişier video de pe sau un site Web Deschideţi un browser, accesați site-ul Web care conține fișierul video la care doriți să creați legătura, cum ar fi YouTube, hulu,Trilululu, etc ., site pentru care aveţi cont şi drept de postare/ preluare materiale. Pe site-ul Web, găsiți fișierul video, apoi găsiți și copiați codul încorporat. Locația acestui cod va fi diferită, în funcție de site-ul Web, iar anumite fișiere video nu au cod încorporat. Chiar dacă acestea se numesc „coduri încorporat“, ele fac legătura de fapt la fișierul video, dar nu îl încorporează în prezentare.

Faceți clic pe ,,Partajați”, bifați caseta de selectare „Utilizați” un cod de încorporare vechi, faceți clic pe „Cod de încorporat”, apoi copiați codul încorporat. În PowerPoint, în fila „Diapozitive”, în vizualizarea „Normal”, faceți clic pe diapozitivul în care doriți să adăugați fișierul video. pe fila Inserare, în grupul „Media”, faceți clic pe săgeata de sub „Video”. Faceți clic pe „Video” de la un site Web. În caseta de dialog „Video de la un site Web”, lipiți codul încorporat, apoi faceți clic pe „Inserare”. Aplicaţii  Realizaţi o prezentare PowerPoint alegând din urmatoarele teme: o Reacţii redox în organismul uman o pH-ul alimentaţiei sănătoase o Esenţe şi parfumuri o Aspirina-prieten sau duşman?   Realizaţi o prezentare PowerPoint care să prezinte situaţia comparativă dintre rezultatele obţinute la testele iniţiele, de progres şi sumative. Realizaţi o prezentare PowerPoint care să cuprindă scurte filme cu experimente chimice realizate în laboratorul de chimie.

Microsoft Office Excel 2007 Microsoft Office Excel 2007 este cel mai folosit software pentru calcul tabelar, utilizat şi pentru efectuarea unor prezentari grafice a rezultatelor calculate. Şabloanele şi utilizarea lor Pentru Microsoft Office Excel 2007 şabloanele oferite conţin funcţii predefinite, celule formatate din tabel, ce permit editarea unor tabele complexe cu minim de efort. Galeria de şabloane cuprinde formate predefinite pentru facturi, comenzi de cumpărare, gestionarea bugetelor, iar în mediul şcolar, pentru realizarea listelor cu elevi, subiectelor, orarelor, calendarelor etc.. Alegerea şabloanelor cu Microsoft Office Online Microsoft Office Online este un serviciu gratuit care oferă şabloanele pentru orice tip de produs Office Excel. Poate fi accesat astfel:   Faceţi clic pe butonul Microsoft Office, apoi pe Opţiuni Excel. Faceţi clic pe Resurse, apoi pe Online.

Aplicarea şi alegerea unui şablon Pentru a selecta un şablon în Microsoft Office Excel 2007 utilizăm butonul „Office – Element nou”. În figura de mai jos puteţi vedea un şablon ce gestionează absenţele unui elev contorizând automat orele prezente şi absenţele motivate, nemotivate sau întârzierile la nivelul fiecărei luni şi la finalul unui an şcolar. Cu ajutorul cunoştinţelor avansate de TIC pot fi făcute situaţii statistice asemănătoare pentru întreaga clasă clasă.

Tema Tema este un set predefinit de culori, fonturi, linii şi umpleri, care pot fi utilizate pentru întreaga foaie sau doar pentru unele elemente. Tema este o caracteristică apărută odată cu versiunea de Microsoft Office Excel 2007 şi poate fi utilizată în întregul sistem Microsoft Office. Pentru a utiliza o temă predefinită selectaţi din fila „Aspect pagină” din grupul „Teme” pictograma „Teme”. Stilul

Evidenţierea valorilor în în funcţie de criteriu Permite evidenţierea unor valori din tabel prin intermediul distincţiei de culoare în funcţii de anumite criterii specificate. Alegeţi o opţiune dintre cele de mai jos Evidenţierea valorilor maxime Permite definirea valorilor celor mai mici sau celor mai mari din tabel prin intermediul distincţiei de culoare . din grupul Stil tipul de tabel corespunzător. Pentru a utiliza un stil predefinit pentru un tabel selectaţi din fila Pornire. Formatarea condiţională din Microsoft Office Excel 2007 se poate efectua în felul urmator:   În fila Pornire – pictograma Formatare condiţională. Formatarea condiţională Formatare condiţională a datelor permite identificarea prin culoare sau simbol a elementelor dintr-o zonă de valori.Stilul este o caracteristică a unui obiect specific precum un tabel sau o diagrama. .

când fiecare valoare este comparată cu ajutorul unui efect de tranziţie. Eliminarea formatarii condiţionale Pentru a şterge sau a modifica formatarea condiţională. săgeţile sau alte simboluri care afişează creşterea. Putem utiliza simboluri care să sugereze procentul ca în figura alăturată. Formatarea de tranziţie – Liniile de date Aceasta se utilizează la compararea valorilor diferite. Un exemplu comun al acestei formatări îl reprezintă compararea punctajelor .Formatarea prin pictograme Acesta este un format adecvat pentru rezumarea cantităţilor prin pictograme. scăderea sau stagnarea. eliminăm formatarea curentă cu ajutorul funcţiei Golire reguli pentru celulele selectate sau pentru întreaga foaie ca în figura alăturată. Se pot utiliza filtre în funcţie de aceste pictograme.

grupul „Diagrame”. /) Funcţii – tipuri mai complexe de formule cu numeroase operaţii statistice. dacă aparţin unui grup particular de proporţii. urmaţi paşii:     Selectaţi tabelul Din fila „Inserare”. alegeţi stilul de diagramă potrivit. Introducerea formulelor Pe fila Formule. După apăsarea tastei Enter rezultatul formulei va fi afişat în celula. Diagrame Crearea diagramelor Pentru a crea diagrame noi. logice sau de baza de date. Procesarea formulelor Formulele şi calculele permit prelucrarea datelor. când valorile individuale sunt afişate cu o anumită culoare. +. Pe panglică va fi inclusă o filă nouă. Filtrarea datelor . Formulele pot fi:   Aritmetice – tastăm simbolul asociat (*. Din galeria de stiluri. Modificare tip diagramă  Selectaţi diagrama  Realizaţi modificările folosind funcţiile din „Instrumente diagrama” sau din fereastra de context ce apare la clic dreapta. Formulele pot fi introduse în celulă prin semnul egal(= ).Scalele de culori Scalele de culori sunt aplicate adesea prin intermediul comparaţiei proporţiilor. alegeţi tipul de diagrama preferat. puteţi selecta funcţia dorită din lista de funcţii apărută. -. folosind opţiunea Inserare. „Instrumente diagramă” care cuprinde doar funcţiile aplicabile diagramei selectate.

. introduceți textul sau numerele în caseta Căutare. selectați numai valorile pe care doriți să le vedeți și faceți clic pe OK pentru a vedea rezultatele. să compilați o listă de niveluri ale unui inventar de produse de la cel mai mic la cel mai mare nivel sau să ordonați rândurile după culori sau pictograme. care doriţi Sortarea datelor Este posibil să doriți să aranjați o listă de nume în ordine alfabetică. culoare. Pentru a selecta după valori. faceți clic pe săgeată pentru a afișa o listă din care să faceți alegeri de filtrare. Opțional. faceți clic pe Filtru.  Pentru a căuta text într-o coloană. faceți clic pe Sortare de la A la Z .  Pe fila Date. Utilizaţi criteriile complexe (în figura alăturată 3) pentru găsirea valorilor care respectă anumite condiții. În antetul de coloană. luarea unor decizii mai eficiente. În fila Date. Sortarea datelor permite vizualizarea rapidă a datelor și o mai bună înțelegere a acestora. efectuați una dintre următoarele acțiuni: o Pentru a sorta în ordine ascendentă. Bifați și debifați casetele de selectare (in figura alăturată 2) pentru a afișa valorile care se găsesc în coloanele de date.  Apăsați ENTER pentru a vedea rezultatele. Apoi.    Selectaţi datele pentru filtrarea. Datele pot fi filtrate după dată. organizarea și găsirea datelor dorite și.Filtrarea (selectarea de date dintr-un set mai mare) permite găsirea rapidă a valorilelor dorite. în cele din urmă. în grupul Sortare și filtrare. debifați caseta de selectare(Selectare totală). în listă. în grupul Sortare și filtrare. cum ar fi asteriscul (*) sau semnul de întrebare (?).     Utilizați caseta Căutare (în figura alăturată 1) pentru a introduce text sau numere după care să căutați. aveți posibilitatea să utilizați metacaractere. Sortarea textului  Selectați o coloană de date alfanumerice dintr-o zonă de celule sau o celula activă dntr-o coloană de tabel care conține date alfanumerice. după una sau mai multe coloane de date. Se vor elimina bifările din toate casetele de selectare.

selectați Pictogramă celulă. faceți clic pe o celulă din zonă sau tabel și apoi.o Pentru a sorta în ordine descendentă.      Selectați o coloană de date dintr-o zonă de celule sau asigurați-vă că celula activă este într-o coloană de tabel. În fila Date. selectați Sus pentru o sortare de coloană și La stânga pentru o sortare de rând. selectați o culoare de celulă. culoarea fontului sau pictograma în sus sau la stânga. selectați modul în care doriți să sortați. culoarea fontului sau pictograma în jos sau la dreapta. faceți clic pe Reaplicare. Sortarea după culoarea celulei. faceți clic pe Sortare de la Z la A. efectuați una dintre următoarele acțiuni: o Pentru a sorta de la numere mici la numere mari. în grupul Sortare și filtrare. . selectați coloana pe care doriți să o sortați. Efectuați una din următoarele acțiuni: o Pentru a sorta după culoarea celulei. o Pentru a muta culoarea celulei. Sub Ordine. selectați tipul de sortare. faceți clic pe Sortare de la cel mai mare la cel mai mic. Apare caseta de dialog Sortare. de font sau o pictogramă de celulă. *Sub Sortare pe baza. în fila Date. selectați Jos pentru o sortare de coloană și La dreapta pentru o sortare de rând. o Pentru a sorta după culoarea fontului. o Pentru a sorta după un set de pictograme. selectați Culoare font. faceți clic pe Sortare de la cel mai mic la cel mai mare. faceți clic pe Sortare. în caseta Sortare după.   *Sub Ordine. Efectuați una din următoarele acțiuni: o Pentru a muta culoarea celulei. Sortarea numerelor  Selectați o coloană de date numerice dintr-un interval de celule sau asigurați-vă că celula activă se află într-o coloană de tabel care conține date numerice. apoi. faceți clic pe săgeata de lângă buton. aveți posibilitatea să sortați după un set de pictograme pe care le -ați creat prin aplicarea unei formatări condiționale. în funcție de tipul de format. selectați Culoare celulă. o Pentru a sorta de la numere mari la numere mici. Pentru a reaplica o sortare după ce modificați datele. De asemenea. *Sub Coloană.  Pe fila Date. după culoarea celulei sau a fontului. în grupul Sortare și filtrare. a fontului sau după pictogramă Dacă ați formatat manual sau condițional un interval de celule sau o coloană de tabel. aveți posibilitatea și să sortați după aceste culori. în grupul Sortare și filtrare.

) cât şi instrumentele de accesare a acesteia. Realizaţi o analiză comparativă a rezultatelor obţinute de elevii claselor a IX-a după aplicarea testului iniial.     Pentru a specifica următoarea culoare de celulă. faceți clic pe o celulă din zonă sau tabel. faceți clic pe Adăugare nivel . Centralizaţi rezultatele obţinute la olimpiada judeţeanăde chimie şi evidenţiaţi primele 10 cele mai bune rezultate folosind formatarea condiţională.o Nu există o ordine de sortare implicită pentru culoarea celulei. . apoi. Trebuie să definiți ordinea dorită pentru fiecare operațiune de sortare. motoare de căutare În învăţarea. 2. forumuri de discuţii pe teme date. Apoi efectuați aceeași selecție sub Ordine. Asigurați-vă că selectați aceeași coloană în casetă. apoi repetați pașii cu marcaţi cu *. RESURSE WEB Browsere. în fila Date. de font sau următoarea pictogramă după care se va sorta. demonstraţii practice. dicţionare. Aplicaţii 1. în grupul Sortare și filtrare. a fontului sau pentru pictogramă. Repetați acești pași pentru fiecare culoare de celulă sau de font și pentru fiecare pictogramă pe care doriți să le includeți în sortare. după modelul de mai jos. o sursă împortantă este Internetul care oferă atât informaţia (biblioteci vituale. faceți clic pe Reaplicare. articole de specialitate.etc. Pentru a reaplica o sortare după ce modificați datele.

Yahoo! (www. ce permit căutarea informațiilor în mediul World Wide Web pe baza interogărilor efectuate de către utilizatori. Când un utilizator adresează o interogare unui motor de căutare. Interogările utilizează cuvinte sau grupuri de cuvinte (denumite cuvinte cheie) care permit găsirea materialelor (site-uri web.com) Bing (www. Comunicarea prin intermediul resurselor IT Aplicaţiile de comunicare electronice sunt programe ce oferă cadrelor didactice. .com/safari/download/ http://caminobrowser. Acestea sunt aplicații online. grafică. de a colabora la o temă.com). acesta returnează o listă cu documente ordonată după cea mai bună potrivire cu criteriile de căutare.com/chrome/ index.) ce au încorporate elemente ce corespund acestor cuvinte. documente. imagini.bing.com/download/ http://www. Exemple de motoare de căutare:    Google (www.microsoft.yahoo.com/nz/windows/ internetexplorer/default. informaţia poate fi localizată şi accesată mai rapid folosind motoarele de căutare. de a salva produsul muncii de echipă într-un format accesibil online acasă sau la școală.org/ro/firefox http://www.opera. să redea video.Navigatorul Web sau Browserul este o aplicație software ce permite utilizatorilor să afişeze text. dar şi să comunice cu ofertantul de informații şi chiar şi cu alți utilizatori care accesează acea pagină.apple. dar și elevilor.com). etc.html?hl=ro&brand=CHMA&utm_campaign=ro&u tm_source=ro-ha-emea-ro-bk&utm_medium=ha Opera Apple Safari Mozilla Camino http://www.org/ Disponibil pentru descărcare la adresa http://www. oportunitatea de a lucra împreună. Cele mai cunoscute browsere web sunt: Browser Microsoft Internet Explorer disponibil în sistemele de operare Windows Mozilla Firefox Google Chrome http://www.mozillaeurope. datorat Internetului. prin intermediul unor cuvinte sau grupuri de cuvinte cheie.google. muzică şi alte informații localizate pe o pagină din World Wide Web. fişiere video.google.aspx În spaţiul virtual.

de la https://login. Internetul pune la dispoziția utilizatorilor numeroase aplicații folosite ca şi client de poştă electronică printre care:    Serviciul Mail de la Yahoo. Faceţi click pe butonul CREATE AN ACCOUNT . Dacă aveţi cont realizat prin serviciile .     Mozilla Thunderbird de la http://ro.com/ro/ Eudora. de la http://www.google.com Serviciul Gmail de la Google.E-mail E-mail sau poştă electronică reprezintă acel sistem care permite transmiterea sau primirea de mesaje prin intermediul Internetului.atunci aveţi un cont Windows Live ID. Mesageria Instant (IM) Mesageria Instant (IM) este un serviciu care permite utilizatorilor să comunice simultan şi în timp real.pmail.com/ Opera Mail. Create My Account. citiţi termenii şi condiţiile de oferire a serviciilor Faceţi click pe I Accept. 1. Windows Messenger.google.mozillamessaging.www.NET Passport. prin intermediul rețelei de calculatoare.eudora.com/ Aplicaţie practică Realizaţi propriul cont gmail.com. Din suita Office menţionăm program de poştă electronică Microsoft Outlook 2. account.yahoo. Windows Live Messenger. de la http://www.com şi daţi clic pe pictograme Gmail. de la http://www.live. MSN sau Hotmail.opera.   Folosiţi browserul de la www.ro/ Serviciul Windows Live ID. . de la http://www.   Completaţi toate câmpurile solicitate pentru a vã deschide cont.com/mail/ Pegasus Mail.

citiţi termenii şi condiţiile de oferire a serviciilor.com. etc. Softpedia Forum. Începând cu 2006 aceasta se numeşte Windows Live Messenger şi este parte a seriei de servicii online Microsoft Windows Live.skype. Aplicaţie practică Realizaţi propriul grup pentru discutarea temelor de proiect.live. de la www.com/talk/ AOL Instant Messenger (AIM) .aim. de la http://messenger.com/download/ .com. Skype. MSN Messenger – este o aplicație-client creată de Microsoft în 1999. pentru orice tip de sistem de operare folosit. pentru sisteme Linux. MSN Groups. Grupurile de discuţii oferă posibilitatea de a constitui o comunitate virtuala pentru discuţii şi anunţuri pe anumite teme. Faceţi click pe butonul Creaţi un grup.google. Programul este disponibil pentru descărcare de la adresa http://download. de la www.yahoo. .com şi daţi clic pe pictograma Mai multe apoi selctaţi Grupuri.google. Pentru a vă crea propriul grup puteţi folosi servicii oferite de Yahoo Groups.     Google Talk. de la http://www. Romania Forum.Internetul pune la dispoziția utilizatorilor o diversitate de programe pentru mesagerie. Grupurile de discuţii  Introduceţi ID –ul şi parola de Gmail Completaţi toate câmpurile solicitate. Google Groups. Printre cele mai utilizate se numără:    Yahoo Messenger.   Folosiţi browserul de la www.com/. Kopete.

com/ apoi Login tastaţi ID şi parola introdusă în formularul de mai sus din panoul de gestionare puteti alege să: adaugaţi un articol.com. pot vizualiza şi efectua modificări simultan. pot fi utlizate aplicaţiile online WordPress. Blogger. Instrumente de colaborare Instrumentele de colaboarare permit utilizatorilor să lucreze online în acelaşi timp la acelaşi document.http://wordpress. etc. schimbul de idei şi reflecţii.http://wordpress.com. membru) Închideţi contul Blog Blogul este un jurnal online în care materialele pot fi organizate foarte uşor. ştergeţi comentariile.com. în realizarea unor expoziţii. să aprobaţi.com. Este util în prezentarea publică a proiectelor. Pentru realizarea unui blog personal. Blogspot. Articolele sunt datate automat şi pot fi comentate. Aplicaţie practică Realizaţi un blog pentru postarea articolelor de chimie folosind WordPress.com/ apoi Sign up Completaţi formularul www. să modificaţi aspectul blogului.      Tastaţi www.   Tastaţi adresele de e-mail al membrilor grupului Stabiliţi rolurile în cadrul grupului(mderator. pentru început. Ca medii de colaborare cele mai cunoscute sunt: . adaugaţi legături la alte siteuri. proiecte cu texte comentate.

com folosiţi ID şi parola gmail pentru autentificare.Google Docs Google Docs este un program online gratuit care permite utilizatorilor să creeze documente. http://www.org. Cel mai bun exemplu de Wiki este Wikipedia. încărca fişiere. care permite utilizatorilor să creeze documente. Wiki Wiki .com/. . Alternative: pbwiki. Wetpaint. cea mai mare enciclopedie online.google. Windows Live Windows Live . ce se dezvoltă prin contribuţii publice.un program online. Necesita cont Gmail. tabele de calcul şi prezentări online. Adaugaţi itemi(vezi 3) apoi puteţi să-i modificaţi(vezi 4)să-i sau să-i ştergeţi(vezi 5) 2 1 3 7 6 4 5    Salvaţi formularul(vezi 6) Trimiteţi formularul pe e-mail spre completare (vezi 7) Opţional puteţi insera formularul în blogul personal adaugând într-un articol adresa generată făcând clic pe More action. pot comunica şi colabora.un spaţiu online unde utilizatorii pot edita conţinutul. Comutaţi în modul de lucru Docs Faceţi clic pe creare(vezi 1) şi selectaţi formular(vezi 2). Necesită cont Windows Live ID.wikispaces. Aplicaţie practică Realizaţi un formular de identificare a tipului de învăţare folosind Google Docs. şi apoi clic Embed. tabele de calcul ţi prezentări online.     Pe www.

serviciul profesional de transfer fisiere mari (pana la 2GB) rapid si sigur catre orice adresa de e-mail.doc in format . Fişierul transformat este primit pe email.pdf sau.Zamzar.com este o aplicaţie catre transformă fişierele. de exemplu din format . Online-convert http://www. Datele completate în formulare vor fi inregistrate automat şi salvate într-o foaie de calcul din spaţiul dvs.online-convert.ro . jpg etc. Google Docs. .com/ Transfer Transfer. Aplicaţii pentru conversia şi transferul fişierelor Zamzar www.

linkuri si audio pentru a crea pagini mulitmedia.youtube.glogster. video.com/watch?v=zbmLMm2Mpa8&feature=related http://www. profesorul de chimie se foloseşte de câteva filme scurte de pe Internet: http://www.com/watch?v=diRETKFVh4o&feature=related http://www.youtube.youtube. Necesită creare cont. Combină imagini. Necesită creare cont.com/watch?v=ya6YX_tLNJQ&feature=related Glogster http://www. Resurse destinate prelucrării audio-video Resursa YouTube YouTube reprezintă o resursă interesantă pe care o putem explora pentru a propune elevilor noştri spre vizionare diferite experimente chimice.youtube. Exemplu: Pentru a ilustra reacţiile dintre anumite baze şi anumiţi acizi.com/ . Poate fi incorporat în orice pagină web.google. fotografii.O alternativă este SkyDrive de la Windows Live. .com/ Aplicaţie simplă este pentru crearea de postere interactive. Picasa http://picasa.com/watch?v=VBReOjo3ri8&feature=related http://www. muzică.

Materiale digitale devin mai compatibile formării unor competenţe complexe. feedback secvenţial şi evaluări formative). softurile tematice b. stocare si editare de fotografii. precum si posibilitatea de a crea slideshow-uri. în procesarea informaţiilor. cu aplicaţia dezvoltării unor structuri participative. simulări etc. softurile cunosc o mare diversitate. geo-tagging. exersări. de elaborări de soluţii la rezolvarea situaţiilor problemă cu care ei se confruntă. Rezultatul poate fi înglobat în bloguri sau pagini web. programe de tip multimedia.Aplicaţie gratuită oferită de Google pentru organizare. de descoperire. softurile educaţionale sunt programe sau lecţii în format electronic. Se încarcă imaginea şi apoi se înregistrează naraţiunea folosind un microfon. Necesită download şi instalare. Softuri educaţionale Produsele software educaţionale se adresează direct celor care învaţă. softurile de simulare . explicaţii.com/ Permite adăugarea unui comentariu sau a unei naraŃiuni la o imagine sau fotografie. În esenţă. cu accent pe stimularea efortului propriu din partea elevilor de căutare. metode. softurile educaţionale pt fi împărţite în mai multe categorii: a. softurile de sinteză ( recapitulative). colaje. construirea de noi cunoştiinţe. Oferă numeroase instrumente de editare. softurile de exersare (Drill . simulări. publicare de albume pe Internet. e. pregătirea fotografiilor pentru utilizare externă (tiparire. email). În raport de funcţiile (sarcinile) asumate. modelări 2D/ 3D. sprijinându-i în accesarea surselor de informare.exemple. De mentionat este faptul ca orice tip de soft educational are un „manual”.and – Practice) c. Acesta prezintă sub o formă complexă sau sumară informaţii despre conţinutul temei didactice. Pentru profesorii de chimie o reţetă a succesului educaţional o reprezintă: folosirea softurilor educaţionale ce propun lecţii interactive menită să devină pentru elevi „un laborator de studiu”. caracteristici ale elevilor. softurile de investigaţie d. Alternative: Flickr Fotobabble http://www.fotobabble. conţinut specific. proiectate în raport cu o serie de coordonate pedagogice (obiective. precum şi dobândirea competenţelor prin demonstraţii. Bazate pe experimente virtuale.

swf sau *. 4. Consultarea mai multor produse. Valoarea achiziţionării. Veridicitatea informaţiilor prezentate. uşor de manipulat. Softurile de prezentare Softurile de prezentare pot fi si sub forma unor fisiere de tip *. Să fie în concordanţă cu programa şcolară. Exerciţiile noi care să facă apel şi la cele anterioare.php?article93 Find the Alien Softul educaţional sub forma unui joc „Find the Alien” se găseşte la adresa http://flashgamesspot. 3. 12. Verificarea cerinţelor minime hardware necesare instalării. folosind adresa: http://mslp.fr/spip. Explicaţia corectă pentru fiecare răspuns greşit cât mai detaliată. 10. Exemple cât mai variate. 9.f. 5. 8. Să poată fi actualizat. 6. 11. Existenţa unor pre-teste anterioare noii unităţi de învăţare. softurile pentru testarea cunostinţelor g.ac-dijon.com/flashplayer/ Exemple concrete ale materialelor de prezentare. 13. 2. Pentru a putea fi vizualizate trebuie descărcat şi instalat Adobe Flash Player disponibil gratuit la adresa http://get. softurile concepute sub formă de jocuri didactice Sfaturi utile în alegerea unui soft educaţional 1. Notarea testelor.adobe. Design atractiv.exe. Meniu intuitiv.com/ro/play/chemistry-organic-compounds-chemistry-education/flash- . 7. Extensia swf este specifică fişierelor Flash. pot fi descărcate în calculatorul propriu.

game/ si poate fi jucat de elevii sub indrumarea profesorului. poate fi găsit la adresa http://www.edu. Chemistry Lab Escape. după ce sunt acceptaţi termenii şi condiţiile producătorului.ro/index.123bee. Instructiunile se găsesc in meniul Help al jocului Chemistry Lab Escape Un alt tip de joc. . pune la dispoziţia elevilor/ profesorilor lecţii gratuite în limba română.com/play/chemistry_lab_escape/5341.html . Pachete cu lecţii de chimie în limba română pot fi descărcate de la adresa: http://portal. AEL AEL platformă de predare/ învăţare şi management al conţinutului educaţional multimedia.php/base/materiale/. Recomandăm citirea instrucţiunilor.

html CHEMIX School CHEMIX School – soft educaţional de chimie ce poate fi downloadat de la adresa http://home. Pentru a putea rula în condiţii bune lecţiile este necesară instalarea programului utilitar Adobe Flash Player. Manualul poate fi accesat la adresa: http://advancedelearning.2/editoare_ael/tutorial_editoare_ael/p2/inde x.jmg).htm . Acesta conţine: tabelul periodic.P1 – alegem disciplina chimie P2 – selectăm anul de studiu P3 – clic pe butonul Afisează Arhivele pot fi descărcate pe calculatorul personal prin două modalitaţi: 1. Arhivă în format zip. Editorul ChemMedia Editorul ChemMedia integrat în platforma AEL creează.c2i.. calculator. dictionar. .net/astandne/index. Arhivă în format AEL 2. slavează şi exportă formule chimice în format imagine (*. . calculator molecular.com/multimedia/versiune5..

Softul poate fi găsit la adresa http://www.com Chem1 Concept Builder Chem1 Concept Builder prevede interactivitate cu o interfaţă uşor de folosit.com Soft educaţional INTUITEXT Cu ajutorul lecţiilor pe calculator de chimie de la INTUITEXT. Lecţiile Interactive de Chimie sunt împărţite în 2 volume (1CD/ volum). pentru elevii de liceu. Acest tip de soft poate fi folosit şi în pregătirea la distanţă. de asemenea. propriile lor simulări. Acestea ajută la reprezentarea globală şi corectă a proceselor şi fenomenelor chimice. de la modificările vizibile .chem1. Elevii pot construi.virtlab. http://www. Acesta se bazează pe o serie de experimente şi demonstraţii cu ajutorul unui laborator de chimie simulat. elevii pot reproduce în laboratorul interactiv procese şi experimente care sunt dificil de redat cu materialele clasice de la şcoală.VIRTLAB Autorii VIRTLAB sunt printre primii profesori din lume care au incercat să integreze calculatorul în educaţia ştiinţifică.

ro/.php#chimie.edu. exersa şi. despre fiecare episod. propuneri de activitati in clasa si definitii pentru termenii de vocabular. Portalul eScoala Individual sau în echipă elevii pot combina şi mixa diferite substanţe în cele mai ciudate moduri utilizând laboratoarele virtuale de chimie din site-ul http://escoala. îşi vor putea testa cunoştinţele acumulate. care pot descarca aici materiale-suport ce pot fi folosite la clasa.discovery.ro/labs/index. prezentand obiectivele lectiei. seturi de intrebari care sa ii apropie pe elevi de continut. Lecţiit televizate Şcoala Dicovey Materiale educaţionale televizate pot fi urmărite pe site-ul http://scoala. .intuitext. oferind un real suport în predare. Un material demo poate fi vizionat la adresa http://www. cu elevii.cu ochiul liber la interacţiunile la nivel molecular şi atomic. Acesta este un portal dedicat profesorilor. Formulele şi noţiunile abstracte sunt uşor de înţeles datorită animaţiilor şi simulărilor virtuale. Site-ul include o grila de programe si un Ghid pentru profesori complet. la final.ro/lectii-chimie-liceu-1 Elevii vor putea învăţa.

com ) a anuntat o noua versiune "free" a editorului de formule chimice ChemSketch: versiunea 10. Se pot utilizeaza: ChemWriter.fiind folosit pentru desenarea structurilor chimice. Contine pe langa editorul de formule .acdlabs.Specific chimiei este şi editarea de ecuatii chimice. Chemdraw.0. Este disponibila la adresa http://www.com/chemwriter/ ACD Laboratories ACD Laboratories (http://www.acdlabs. http://metamolecular. Chemwin.com/resources/freeware/chemsketch/. ChemWriter ChemWriter este un soft atât pentru web cât şi pentru mobil. ChemMedia ca softuri în procesul de predare-invăţare.

etc).si un sistem de vizualizare 3D a moleculelor si un modul cu elemente de instalatii de laborator. structură 2D şi 3D. organometalice. Exemple de structuri create: INSAM INSAM (Instrumente digitale de ameliorare a calitatii evaluarii in invatamantul preuniversitar) este un proiect ce are ca obiectiv dezvoltarea si implementarea de instrumente si mecanisme digitale de imbunatatirea a proceselor evaluative si de autopozitionare/ autoevaluare a elevilor din invatamantul preuniversitar liceal. greutate. De asemenea. inclusiv organice.ro/insam/ . moleculară. polimerice. Este extrem de eficient si este gratuit.softwin. Acesta foloseşte platforma on-line disponibilă la adresa https://insam. include caracteristici cum ar fi calculul a proprietăţilor moleculare (de exemplu. ACD / Freeware ChemSketch ACD / Freeware ChemSketch permite elaborarea de structuri chimice.

cuvinte încrucisate.eu Mari biblioteci virtuale (accesul gratuit se poate face doar din reţeaua bibliotecilor universitare româneşti) ProQuest: http://www. enciclopediile virtuale.Cu ajutorul platformei se pot crea teste ce corespund celor mai exigente cerinte de evaluare.ca/ Ansamblu de aplicaţii gratuite pentru crearea de teste interactive. Oferă şase aplicaţii pentru teste cu răspuns multiplu. ordonare şi completare de fraze.uvic.ro/index. dicţionare În rândurile resurselor clasice se înscriu bibliotecile virtuale. Hot Potatoes http://hotpot. cu răspuns scurt. precum şi dicţionarele digitale:         Biblioteca virtuală românească http://www.html Europeana – o mega structură on-line care cuprinde bibliotecă virtuală.unibuc.e-scoala.cartiaz.Universitatea din Bucureşti http://www.proquest. Bbiblioteci.php/biblioteca-virtual şi http://www. Necesită download şi instalare.europeana.chimie. enciclopedii. Acestea sunt administrate de către profesor. muzeu şi arhivă: http://www. formare de perechi.ro/biblioteca/ Cărţi electronice şi articole on-line: http://www.ro/ Biblioteca Facultăţii de Chimie .com/ .chimie.unibuc.ro/biblioteca/biblioteca.

ro/. Accesaţi site-ul http://escoala.ro/e. Accesaţi site-ul de http://www.org/ Mic dicţionar ştiinţific http://dictionar-stiintific. pe calculator un fişier de prezentare.jstor.com/ SpringerLink: http://www.cartiaz. găsiţi şi descărcaţi materialul “Chimie generala .com .edu. 2. Descărcaţi. Creaţi un cont pe site-ul http://www. Accesand pagina de internet http://www.litera. 9.org/ EBSCO: http://www.wiktionary.Structura atomului”.com. instalaţi softul ChemSketch şi editaţi următoarea structură chimică: 10.scopus. . ce pot avea fişierele cu conţinut de prezentare? 4.acdlabs. Cum puteţi folosi în activitatea didactică informaţiile aflate la adresa http://modelscience. .           JSTOR: http://www.com/ Wikipedia – enciclopedie online gratuită: http://ro.ebsco.dictionar-online. 5 itemi obiectivi şi 2 subiectivi.britannica.ro/ Wicţionar – dicţionar liber şi universal: http://ro. 5. 3. 8.com/ SCOPUS: http://www. Descărcaţi şi instalaţi softul Chemix.ro şi realizaţi un laborator la clasa a IX-a. Descărcaţi şi salvaţi. Realizaţi un test de chimie la clasa a X-a care să conţină 5 itemi semiobiectivi.com Aplicaţii 1. 7. Enumeraţi minim cinci extensii.com/ Muse: http://muse. Gasiţi jocul “Find the Alien” pentru metale. gasiţi şi notaţi denumirile altor jocuri ce au la bază cunoştiinţe de chimie.springerlink.123bee. la alegere.edu/ e-Enciclopedia: http://www.enciclopedia/ Encyclopedia Britannica: http://www.org/ Dicţionare online (diverse domenii): http://www. 6. cristale..com .wikipedia.. Salvaţi testul cu numele dvs urmat de cuvantul chimie. Prezentaţi o scurtă descriere a softului.jhu.

care au fost compilate. Folosirea unor instrumente specializate se realizează prin instalarea de programe sau aplicaţii specifice fiecărei activităţi pe care dorim să o realizăm cu ajutorul unui computer. Google Crome. Modele. programe de comunicare Skype. etc. script-uri. mijloace TIC specifice disciplinei Chimie Software utilitar Tematica propusă la nivelul acestui capitol își propune să introducă și să aprofundeze conceptul de software utilitar pornind de la noţiunea generală de software și diversele sale forme sau scopuri. Messenger. organizarea informaţiilor la nivelul unui calculator. Opera. De exemplu pachetul Office (Microsoft. programe utilitare. software educaţional. browsere pentru vizualizarea paginilor web Mozilla. jocuri toate se încadrează în categoria programelor sau aplicaţiilor software. arhiva. crearea. cum ar fi programele software. Această componentă software permite realizarea unor operaţii elementare specifice privind vizualizarea. Dacă acesta dorește să realizeze operaţii complexe sau specifice domeniilor de activitate are nevoie de instrumente software specializate. nu fizică. În cadrul orelor de laborator se vor descrie și realiza toate etapele pe care un utilizator trebuie să le realizeze pentru a copia. pe care procesorul le interpretează. Noţiunea de software-ul poate fi dificil de descris. traduse în limbaj mașină. mutarea.). seturi de instrucţiuni. O categorie specială de software sunt sistemele de operare care sunt programe software specializate și sunt destinate utilizării elementare a unui sistem de calcul (de exemplu Microsoft Windows. software-ul este format din linii de cod scrise de programatori. UNIX. Open Office). operaţii similare cu cele ale unei peroane care dorește să-și organizeze activitatea la nivelul biroului său. instala și utiliza aceste categorii de software. aici vom detalia utilitatea și vom prezenta principalele aplicaţii software utilitare destinate atât disciplinei chimie cât și altor discipline deopotrivă. în afara sistemului de operare. Prin urmare. programe de arhivare. aplicaţii de vizualizare a formatelor PDF Acrobat Reader. configurarea. descrise în cadrul Modului I. Aceasta presupune instalarea de software specializat pe calculatorul dumneavoastră. este un termen general care descrie totalitatea programele și aplicaţiile cu ajutorul cărora se pot utiliza resursele hardware ale unui calculator. Novell. programe antivirus. Dacă pornim de la conceptele de bază privind componentele hardware și software ale unui sistem de calcul. Linux. aplicaţii software. metode. copierea.Modulul al II-lea. Noţiunea de software. Deoarece fiecare dintre acestea . în calitate de componentă a computerului. Există terminologii conexe. Programele și aplicaţiile software sunt stocate ca date binare. În schimb. care sunt memorate pe suport magnetic sau optic în format digital. OS2. deoarece aceasta este o noţiune "virtuală". cum ar fi hardware-ul computerului. utilizarea elementară a unui calculator presupune instalarea unui sistem de operare.

memory flash . PC Tools. SpeedDisk).  utilitare de arhivare-dezarhivare a datelor.  utilitare care permit vizualizarea. istorie. inginerul de sistem (Norton Disk Doktor. Virus Scan. Dos Navigator).  utilitare de optimizare a discurilor care permit amplasarea optimă a datelor pe disc în vederea reducerii duratei de acces la informatii (Disc Defragmenter.  utilitare de diagnosticare pentru determinarea configuratiei si testarea functionarii calculatorului (Check-It.copiat cu ajutorul memory stick. Doctor Web.  utilitare de depistare si înlaturare a virusilor (numarul si varietatea acestora sunt impresionante . VLC. (Flash.freeware . matematică. etc. Movie Maker . Codec Video. georgrafie. decodificarea. fizică.).  utilitare care vin în sprijinul utilizatorului avansat. În domeniul chimiei sunt editoare specializate (ChemWind. Dintre ele amintim urmatoarele tipuri:  utilitarele care extind suprafata cu utilizatorul (Norton Commander. Winamp. măsurat de regulă în bytes (Kb. PKZIP si PKUNZIP. În funcţie de sursa din care provine el poate fi: .). . WinZIP etc. Doctor Panda). Numarul utilitarelor este azi impresionant si nu se poate face a clasificare riguroasa a lor. HDD portabile. Windows Picture and Fax Viewer. etc. Itunes.Norton Antivirus. Mb.shareware/licenţiate. livrate odata cu sistemul de operare sau separat de acesta. criptarea sau decriptarea diverselor formate de date. cum este. . de exemplu.software-uri au informaţii diverse și în cantităţi diferite. AVP. Gb). utilizate pentru micsorarea dimensiunilor fisierelor fara pierderi de informatii (ARJ. Norton Utilities etc. este necesar un anumit spaţiu de memorie pentru a păstra fișierele acestuia. care extind o serie de facilitati ale sistemului de operare. Windows Media Player.descărcat dintr-o anumită locaţie Internet.).stocat pe un suport optic (CD. Windows Explorer. WinRAR. redarea sunetelor.)  utilitare destinate unor operaţii speciale dintr-un anumit domeniu de activitate (chimie. ChemBioDraw Ultra. ChemBio 3D Ultra). Programele utilitare sunt programe specializate. În funcţie de producătorul acestui software el poate fi: . Ndigs). DVD). Ele corespund unor functii bine definite ce se întâlnesc frecvent. IrfanView. Windows Commander.

În funcţie de spaţiul ocupat de aplicaţiile software și spaţiul disponibil pe hard discul sistemului propriu utilizatorul poate decide dacă un anumit software poate sau sa fie instalat pe calculatorul său. numeaplicatie. b) Dacă instalarea se face folosind un kit de instalare obţinut prin dowload din Internet pașii sunt descriși sugestiv în imaginile următoare și conţin salvarea fișierului.exe. a) Noţiunea de kit de instalare Fișerul sau ansamblul de fișiere de pe un suport de memorie care prin lansarea în execuţie a unui anumit program (de regulă cu numele și extensia install. Stabilirea locaţiei pe disc unde aplicaţia va fi instalată Locaţia de instalare a aplicaţiei. lansarea instalării. Etapele instalării unui software utilitar. se solicită. și respectarea pașilor care sunt descriși în manualul de utilizare sau în fișiere explicative (readme. memoria internă sau video și alte dispozitive hardware necesare fiecărei aplicaţii în parte. Achiziţionarea/ Copierea/ Salvarea kit-ului de instalare. 2. Informaţiile privind modul de instalare sunt oferite pe pagina de Internet care a furnizat kit-ul de instalare. dublu-click fișierul. Instalarea aplicaţiei a) Instalarea aplicaţiei folosind un kit de instalare pe CD/DVD sau copiat pe hard disc presupune lansarea în execuţie a fișierului.exe.com) derulează o succesiune de operaţii prin care se copiază într-un anumit folder toate fișierele necesare unei aplicaţii software pentru a fi pornită. de aceea trebuie avut în vedere spaţiul disponibil pe discul de instalare. Kit-ul de instalare este însoţit de un manual de utilizare și instalare corespunzător aplicaţiei. Pe lângă cerinţele de spaţiu trebuie ţinut cont și de cerinţele privind capacitatea de procesare. la primii pași ai instalării. rularea și confirmarea instalării. 1. 3. setup. setup. .exe. respectiv discul și folder-ul. de regulă. de regulă.txt). În fereastra Opening. În fereastra Downloads. click Save File.

În fereastra Security Warning. În fereastra User Account Control. click Yes. versiunile mai noi recunosc versiunile mai vechi în sens invers nu. iar în final nu se mai utilizează. Realizarea de întreţinere/upgrade a aplicaţiei. identic cu versiunea iniţială. Rata de compresie a fișierelor depinde de algoritmul folosit. Trebuie ţinut cont ca. click Run. ajung în apogeul utilizării și apoi devin perimate. În acest sens pe durata de viaţă a unui soft se realizează versiuni îmbunătăţite ale acestora materializate prin ceea ce se numesc upgrade. tipul de fișiere arhivate și aplicaţia de arhivare folosită. Utilitare de arhivare-dearhivare a datelor Arhivarea datelor este operaţia prin care se poate reduce spaţiul ocupat de un program prin folosirea unui algoritm de compresie a datelor. Aceste versiuni noi se instalează. Astfel ele se nasc. Există aplicaţii de . în general. sunt capabile să recunoască versiunile anterioare și sa copieze/adauge fișierele noii versiuni curente pe lângă/peste versiunea existentă. Aplicaţiile software au durate de viaţă asemănătoare oricărei fiinţe umane. 4.

WinRAR poate crea și decomprima fișiere în formatele cele mai populare: RAR. are o opţiune de recuperare de date și permite criptarea și comentarii ANSI în color. ACE. ISO. Cu WinRAR se pot comprima și decomprima fișiere în special în formatele rar și ZIP. JAR. oferă compresiune multimedia integrată. . CAB. WIM. crescând și renovându-se mereu știind să se adapteze la noile cerinţe din piaţa. LZH. DEB.. CAB. Z. ISO. ARJ. Principalele facilitati ale programului sunt: . WinRAR este un program de calculator ce este folosit pentru administrarea de fișiere comprimate. BZ2.rar. UUE. GZIP(gz). ZIP. Formatul fișierelor de tip arhivă au în general extensiile .zip. DMG. CHM. XAR si Z . MSI. TAR.tar. care poate fi testată pentru o perioda de 40 de zile în regim freeware. Un program gratuit este 7-ZIP. 7-ZIP(7z). un arhivator cu o rata de compresie ridicata. UDF. dar care necesită apoi achiziţionarea licenţei de utilizare pentru alte sisteme de operare. Aplicaţia WinRAR este o aplicaţie shareware. RAR. ci adaugă și formate noi versiune după versiune. GZIP. WinRAR este unul dintre cei mai buni compresori de fișiere.suporta formate numai pentru dezarhivare: ARJ. cu un bun trecut în lumea softului. nu se centrează doar într-un format unic sau doar în cele existente. În imaginea de mai jos este prezentată interfaţa aplicaţiei WinRAR care se deschide odată cu dublu-click executat pe un fișier cu extensia unui fișier de tip arhivă. etc.arj.arhivare/dearhivare freeware sau shareware. ZIP.rata mare de compresie in format 7Z cu compresie LZMA . programul suporta o rata de compresie cu 2-10% mai buna decat cea oferita de PKZip si WinZip. . . în regim freeware doar pentru Windows. BZIP2 și TAR . dar există multe alte formate și extensii de fișiere de tip arhivă. are o viteză foarte mare de lucru. HFS. .pentru formatele ZIP si GZIP. LZH.suporta formate de arhivare/dezarhivare: 7z. Programul reprezinta o alternativa eficienta si gratuita a WinRar-ului. CPIO. RPM. LZMA. NSIS.

videotutorial.Mac și Linux. Utilitare de depistare și înlăturare a virușilor Am ales pentru exemplificare un antivirus gratuit pe care îl vom downloada.ro/?p=291) .WinRAR permite testarea fișierelor comprimate pentru a vedea dacă sunt sau nu erori de comprimare și mai permite crearea de fișiere de la 0(goale) la care se pot adăuga orice tip de fișier mai târziu.Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / Windows 7 . În acest tutorial video am ales sa instalăm un antivirus AVIRA care este foarte ușor de instalat și administrat. (http://www. ocupă puţine resurse pentru sistem și care se achită foarte bine de sarcinile unui antivirus. WinRAR funcţionează cu sistemele de operare Windows . funcţionează foarte bine cu Windows 7 și Windows Vista. toate acestea realizânduse pe baza unui exerciţiu pe care îl veţi realiza pe baza unui tutorial video. instala și seta împreuna.

1.5.3. 2. Proiecte specifice destinate unor scopuri educaţionale Competenţele specifice la disciplina Chimie corelate cu competenţele specifice la disciplina TIC la nivel de an de studiu CLASA a VII-a CHIMIE.4.utilizarea aparaturii şi a echipamentelor de laborator.2. Cunoaşterea principiilor de utilizare elementară a aplicaţiilor pentru procesarea textelor 1.interpretarea observaţiilor obţinute din grafice.diferenţierea fenomenelor fizice de fenomenele chimice. Cunoaşterea normelor specifice din punct de vedere social şi legislativ 1.1. 2. a substanţelor pure de amestecuri de substanţe etc.clasificarea particulelor elementare. a tehnologiilor informatice pentru a studia reacţiile chimice.2.2.clasificarea reacţiilor chimice după unul sau mai multe criterii.formularea ipotezelor referitoare la caracteristicile structurale ale diferiţilor atomi.rezolvarea de probleme de calcul numeric referitoare la concentraţia în procente de masă a soluţiilor. fişe de observaţii. ioni şi molecule. tabele. 1.2.Modulul al III-lea. a proprietăţilor fizice de proprietăţile chimice. Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării unui text TIC -COMPETENŢE SPECIFICE .1.CICLUL GIMNAZIAL 1. Cunoaşterea principiilor de utilizare elementară a aplicaţiilor de calcul tabelar 1.3. a tehnologiilor informatice pentru a studia proprietăţile şi transformările substanţelor chimice etc.identificarea unor metode de separare a unui amestec în funcţie de natura acestuia.1. moleculelor după unul sau mai multe criterii. PROIECT PROGRAMA ŞCOLARĂ PENTRU DISCIPLINA TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR CLASA A VII.A. ionilor.COMPETENŢE SPECIFICE 1.utilizarea aparaturii şi a echipamentelor de laborator. 3. 2. 2. Identificarea elementelor de bază ale serviciilor educaţionale online 1. elementelor.4. 3.3. 1.

4. 4. .aplicarea unor algoritmi de calcul pe baza formulei chimice. exerciţii de asociere a denumirii corecte a unui compus chimic cu formula chimică. protecţie a mediului. Elaborarea de produse specifice utilizând aplicaţii de calcul tabelar informaţiile preluate din surse educaţionale online 4. ioni. 2. Sistemul periodic al elementelor . 3.folosirea terminologiei specifice chimiei în scopul denumirii elementelor şi date 5.3. Elaborarea de documente conform unor specificaţii 3.     EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A VII-A Metode de separare .2. Aplicarea operaţiilor necesare calculului tabelar 2.3.3. 4.evaluarea factorilor de risc rezultaţi în urma aplicării în practică a unor reacţii chimice şi recunoaşterea importanţei acestora. substanţelor chimice.3.evaluarea factorilor de risc şi recunoaşterea importanţei unor specii chimice 3.aplicaţii pe diferite programe informatice de scriere a lor. Prelucrarea informaţiilor preluate din surse 3.transpunerea în limbaj specific a informaţiilor privind aplicaţiile practice ale educaţionale online chimiei.2. Aplicarea normelor privind drepturile de autor (atomi.folosirea terminologiei specifice chimiei referitoare la reacţiile chimice.elaborarea de ipoteze referitoare la produşii unei reacţii.3.1.2. Elaborarea de produse specifice utilizând 5. 5. molecule).familiarizarea cu diferite softuri.1.4.1.2. Structura atomului – aplicaţii. Formule chimice .aplicarea normelor de protecţie personală în laboratorul de chimie şi de 3. exerciţii de asociere a denumirii unui element chimic dat cu simbolul şi locul său în sistem.3.efectuarea de experimente virtuale.

aplicaţii interdisciplinare: tablă de şah.2.1.COMPETENŢE SPECIFICE 1. TIC -COMPETENŢE SPECIFICE PROIECT PROGRAMA ŞCOLARĂ PENTRU DISCIPLINA TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR CLASA A VII. schemă gramaticală. baze.1. realizarea unui tabel cu situaţia şcolară la o disciplină dată şi determinarea notei minime.CICLUL GIMNAZIAL 1. carte de vizită. 1. Sugestii pentru aplicaţii practice de calcul tabelar: calcularea valorilor unor expresii aritmetice. Definiţia reacţiilor chimice: selectarea dintr-un grup de substanţe a unor compuşi după clasa cărora le aparţin – acizi. respectiv maxime. săruri. CLASA A VIII-A CHIMIE. tabel cu numere prime etc.explicarea observaţiilor în scopul identificării unor aplicaţii ale fenomenelor chimice. Identificarea elementelor sistemelor informatice în contexte . interpretarea observaţiilor/datelor obţinute prin activitate investigativă. 2. tabel de figuri geometrice.A. realizarea unor documente de portofoliu: diplomă. oglinda clasei etc.analizarea. agendă telefonică. sugestii pentru aplicaţii practice utilizând documentarea online.deducerea unor utilizări ale substanţelor chimice pe baza proprietăţilor fizico-chimice. Sugestii pentru aplicaţii practice de tehnoredactare:       realizarea unor documente organizatorice: orar.  Clasificarea substanţelor chimice. Reacţii chimice– efectuarea de aplicaţii pe diferite programe informatice de scriere a lor. oxizi metalici sau nemetalici. de clasificare şi de efectuare a unor experimente virtuale sau selectarea dintr-un grup a reacţiilor în funcţie de mecanism.1. curriculum vitae etc. eseu. afiş publicitar.

Cunoaşterea principiilor de utilizare a aplicaţiilor video 2.5. 4. de investigare folosind terminologia ştiinţifică.3.4.CLASA A VIII-A CHIMIE.COMPETENŢE SPECIFICE 2.5.2. evidenţă a proprietăţilor fizice şi chimice ale substanţelor compuse. Identificarea elementelor de bază ale aplicaţiilor pentru crearea paginilor web rezolvarea 1.3.4.utilizarea surselor bibliografice referitoare la 3. Identificarea elementelor de bază ale aplicaţiilor în vederea realizării de proiecte 2.3.2.demonstrarea legii conservării masei prin scopul specifice TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 1. 2.comunicarea rezultatelor unui demers investigativ cu ajutorul date .2.rezolvarea de probleme în scopul aplicării regulilor/legilor în 2. Elaborarea produselor de tip grafic conform unor specificaţii descoperirii unor elemente.prezentarea rezultatelor unui demers de investigare folosind 2. Aplicarea operaţiilor necesare pentru crearea de pagini web 2. Selectarea ºi organizarea datelor în vederea realizãrii de istoricul proiecte 3.1.formularea de concluzii şi de generalizări în demonstrării legii conservării masei în reacţiile chimice. Cunoaşterea principiilor de utilizare a aplicaţiilor grafice a 1. Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării elementare a produselor de tip grafic 2. terminologia ştiinţifică. Cunoaşterea principiilor de utilizare a aplicaţiilor audio 1.1. evidenţă a proprietăţilor fizice şi chimice ale substanţelor simple.2.formularea de concluzii şi de generalizări pentru punerea în 1. 3.7.3.3.1.2. 3. Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării 4.aplicarea regulilor/legilor în scopul rezolvării de probleme. tehnologiilor informatice pentru studiul diferitelor substanţe.4.6. Cunoaşterea normelor specifice din punct de vedere social şi legislativ problemelor cantitative.5.formularea de concluzii şi de generalizări pentru punerea în 1.comunicarea sub formă scrisă/orală a rezultatelor unui demers produselor de tip audio 4.1. 4.4. studierea reacţiilor chimice. Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării elementare a 2.utilizarea aparaturii şi echipamentelor de laborator.

Elaborarea de pagini web simple conform unor specificaţii date 3.COMPETENŢE SPECIFICE Internetului. Prezentarea de proiecte 3.agenţi poluanţi ai apei. Elaborarea de proiecte 3.aprecierea avantajelor şi a dezavantajelor utilizării unor date TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 3.7.).4. a metodelor de obţinere. Elaborarea produselor de tip audio conform unor specificaţii 3. aerului şi a căilor de prevenire a poluării etc.Materiale de construcţie. Cuprul .CLASA A VIII-A CHIMIE. Oxizi .. solului.Ploaia acidă.2.utilizarea sistemelor periodice virtuale pentru stabilirea locului. cu tema .utilizarea resurselor bibliografice virtuale de informare pentru realizarea unei teme de portofoliu (se poate aplica pentru diverse teme .6. 5. Aluminiul .3. Aplicarea normelor privind drepturile de autor      EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A VIII-A Metale (coroziunea şi metode de prevenire) .1. aerului şi a căilor de prevenire a poluării. solului.. Elaborarea produselor de tip audio-video conform unor specificaţii date 3.realizarea unui film pornind de la un set de imagini statice şi inserând un fişier audio cu tema .realizarea unui film pornind de la mai multe secvenţe video prin concatenarea acestora. substanţe chimice.5. de exemplu. a proprietăţilor fizico – chimice şi a utilizarii sale (se poate aplica pentru toate elementelor chimice cu caracter nemetalic / metalic din programa şcolară). de exemplu...).5. cele cu H2SO4 sau HNO3 conc.efectuarea unor experimente chimice virtuale (de exemplu.identificarea unor agenţi poluanţi ai apei. 5. . Săruri .

relaţiilor.1.3.1.8.3. Definirea conceptului de reţea de calculatoare şi enumerarea avantajelor lucrului în reţea 1.17. Utilizarea operaţiilor de bază în procesarea textului 2. Enumerarea serviciilor oferite în Internet şi descrierea acestora 3. grafice. Colectarea informaţiilor prin observări calitative şi cantitative 2. date experimentale care să răspundă ipotezelor formulate 3.16.2. structurilor. Descrierea facilităţilor de utilizare a poştei electronice.19. scheme. fişiere 2. Dobândirea deprinderilor de utilizare a tastaturii în procesul de procesare text sau grafică 2.2. Descrierea interfeţei sistemului de operare 2. Aplicarea modalităţii de tipărire a unui fişier 2.5.COMPETENŢE SPECIFICE 1.13.1.11.10.3 Evaluarea strategiilor de rezolvare a problemelor pentru a lua decizii asupra materialelor/condiţiilor analizate 4. Formatarea finală a unui document 2. Enumerarea şi aplicarea operaţiilor de bază necesare prelucrării unui text 2. Descrierea funcţionării unui calculator personal 1. faxului şi prezentării oferite de editor 2. Operarea ergonomică şi eficientă cu tastatura 2.4.5.7. relaţiile relevante.6. Dobândirea deprinderilor de lucru cu discuri logice.CLASA A IX-A CHIMIE. relaţii 2. Realizarea unor aplicaţii practice 2. Descrierea şi aplicarea corectă a modului de tipărire a unui document 2.14. Formularea de concluzii folosind informaţiile din surse de documentare. Cunoaşterea tastaturii ca dispozitiv de introducere a datelor şi în special de editare. din punct de vedere al sănătăţii 1.4. proprietăţi.20.9. Clasificarea şi folosirea modului de adresare în Internet .6. Descrierea implicaţiilor utilizării calculatorului.15.1 Modelarea conceptelor. Identificarea componentelor hard şi soft ale unui calculator personal 1.18.3.Enumerarea componentelor necesare accesului la Internet 3. Diferenţierea substanţelor chimice după natura interacţiunilor dintre atomi. Explicarea observaţiilor effectuate în scopul identificării unor aplicaţii ale speciilor şi proceselor chimice studiate 2. proceselor. Efectuarea de investigaţii pentru evidenţierea unor caracteristici. Definirea noţiunilor legate de „arhitectura” Internetului 3. Aplicarea diferitelor modalităţi de formatare a textului 2.12. Operarea corectă la nivel elementar 2.Descrierea comportării speciilor chimice studiate într-un context dat 1. Utilizarea avansată a editorului de texte 2. Deprinderea redactării corecte şi rapide a unor documente 3.2. Argumentarea necesităţii securizării computerelor şi a reţelelor 1.1.2. molecule 1. Descrierea organizării informaţiilor pe suport extern 2.2 Integrarea relaţiilor matematice în rezolvarea de probleme 3. TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 1. Funcţiile mouse-ului 2. Utilizarea unor accesorii ale sistemului de operare Windows 2.1 Analizarea problemelor pentru a stabili contextul.2. Realizarea unor deprinderi practice de lucru rapid 2. Descrierea aspectelor de bază legale privind utilizarea soft -ului 2. etapele rezolvării 3.1. directoare.4. Realizarea unor aplicaţii practice 2. ioni.3.3.

1. acumulatorul cu Pb). Realizarea unor aplicaţii practice 3.10.8. Enumerarea şi aplicarea modalităţilor de a realiza o hiper -legătură 3. Realizarea unor aplicaţii practice 3.). Utilizarea corectă a regulilor de comportare în reţeaua Internet 3. Aplicarea modalităţilor de folosire a serviciului de e-mail 3. Utilizarea serviciului de conversaţie 3.asocierea orbitalilor atomici cu denumirea lor. Utilizarea tabelelor într-o pagină WEB 3.14. Descrierea şi aplicarea măsurilor de securitate în utilizarea Internetului 3. Reacţia de neutralizare .2 Folosirea corectă a terminologiei specifice chimiei 5. formulare cu privire la importanţa lor pentru viaţa cotidiană.17.6. Elemente galvanice . NaCl etc. Transformarea documentelor text obişnuite sau a prezentărilor PPT în pagini web       EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A IX-A Structura atomului .modelarea grafică virtuală a diferitelor tipuri de cristale (ex. Respectarea şi aplicarea normelor de protecţie personală şi a mediului 5. teste. .COMPETENŢE SPECIFICE sistemelor 4. Folosirea elementelor de bază pentru inserarea în pagină a elementelor: text. Na sau K în apă). simularea şi controlul evenimentelor.realizarea unor documente specifice: chestionare.experimente virtuale (ex. prelucrarea datelor statistice şi reprezentarea grafică a acestora. Aplicarea operaţiilor de bază necesare pentru realizarea unei pagini – copiere. Reţele ionice . Cristalohidraţi . Utilizarea operaţiilor de bază necesare realizării unei pagini HTML 3.16.5.CLASA A IX-A CHIMIE. imagine 3.7. modelarea. aplicaţii pe sistemele periodice virtuale de verificare a corelaţiei dintre configuraţia electronică şi locul în SP.2 Anticiparea efectelor unor acţiuni specifice asupra mediului înconjurător TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 3.12.11.15.13.modelarea grafică a funcţionării unor elemente reprezentative (pila Daniel.prelucrarea datelor experimentale.9. ştergere 3. reprezentarea grafică a datelor experimentale. Utilizarea posibilităţilor de căutare a informaţiilor 3. mutare. Proprietăţi chimice periodice .

).1.1. Aplicarea operaţiilor elementare şi a conceptelor de bază ale aplicaţiei Excel 1. Utilizarea formulelor şi a funcţiilor 1.6. Diferenţierea compuşilor organici în funcţie de structura acestora 2. proprietăţi. Realizarea unor aplicaţii practice 2.7. generalizări care să fie utilizate în studiul claselor de compuşi TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 1. relaţii 2.      Publicarea documentelor în spaţiul Web prin bloguri. CLASA A X-A CHIMIE. reprezentare obiective.3. Realizarea de import obiecte 1. Efectuarea de investigaţii pentru evidenţierea unor caracteristici.1. Realizarea unui album cu informaţii şi imagini extrase dintr-o enciclopedie online. etc.3.2.2. definiţii.4. Utilizarea resurselor bibliografice virtuale pentru diverse teme de portofoliu (exemplu: istoricul descoperirii elementelor chimice etc.4. Descrierea comportării compuşilor organici studiaţi în funcţie de clasa de apartenenţă 1. Crearea şi utilizarea formularelor 2.5.1.COMPETENŢE SPECIFICE 1.Conceperea sau adaptarea unei strategii de rezolvare pentru a analiza o situaţie 3.5. Realizarea unui referat pe o temă dată utilizând o enciclopedie. Crearea şi utilizarea rapoartelor . o bibliotecă sau un dicţionar online (exemplu: evoluţia sistemelor de calcul). Utilizarea opţiunilor de formatare şi gestionare a datelor din foile de calcul 1.) Realizarea unor fişe de orientare turistică (exemplu: traseu.2. Formularea unor reguli. Formularea de concluzii care să demonstreze relaţii de tip cauză-efect 3. Utilizarea corectă a opţiunilor de tipărire a unei foi de calcul 1.1. Utilizarea unor tehnici şi procedee de realizare de grafice şi diagrame 1.2. Aplicarea operaţiilor elementare şi a conceptelor de bază ale aplicaţiei Access 2.2. Operarea cu baze de date 2. Utilizarea informaţiilor dintr-o bază de date 2. Partajarea documentelor. distanţă.

1. droguri etc.11.3 Furnizarea soluţiilor la probleme care necesită luarea în considerare a mai multor factori diferiţi/concept relaţionate 4.1.2.CLASA A X-A CHIMIE. benzine. coloranţi. Inserarea imaginilor şi altor obiecte într-o prezentare 3.) Utilizarea resurselor bibliografice virtuale pentru diverse teme de portofoliu (combustibili.2. Utilizarea elementelor grafice în prezentare 3. Alcooli .efectuarea unor experimente virtuale (ex.copiere. într-o varietate de contexte de comunicare 5. ştergere 3. vitamine.COMPETENŢE SPECIFICE 3.) . Procesarea informaţiei scrise.2.1.6. Aplicarea operaţiilor de bază necesare realizării unei prezentări PowerPoint 3. Utilizarea în mod sistematic.5. Realizarea unei prezentări 3.utilizarea programelor de editare a structurilor unor substanţe organice aparţinând claselor de compuşi studiaţi.7.10. vopseluri. pentru utilizarea lor în activităţile de tip proiect 4. mutare. conceptelor. Utilizarea diagramelor 3. a terminologiei specifice. a datelor.8. Realizarea unor aplicaţii practice 3. Realizarea animaţiei într-o prezentare 3.3. Aplicarea modalităţilor de formatare a unei prezentări 3.9. Realizarea unor aplicaţii practice    EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A X-A Hidrocarburi . Identificarea modalităţilor de a realiza tipărirea prezentării 3. petrol. Utilizarea operaţiilor de bază necesare pentru realizarea unei prezentări .4.6. mase plastice. Aplicarea elementelor de bază în procesarea textului 3. medicamente. Justificarea importanţei compuşilor organici TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 2. Analizarea consecinţelor dezechilibrelor generate de procesele chimice poluante şi folosirea necorespunzătoare a produselor chimice 5. reacţia de culoare a glicerinei sau reacţia etanolului cu Na metalic etc.

2 Justificarea explicaţiilor şi soluţiilor la probleme 4. 1.3. 1. proiect 1. specializarea ştiinţe sociale 1. Optimizarea unei lucrări.1 Rezolvarea problemelor cantitative/calitativ 3.9. Utilizarea elementelor grafice în documente.4 Utilizarea formelor de lucru cooperativ 2.Folosirea enciclopediilor.3. Inserarea altor obiecte complexe în documente(filme.1 Interpretarea critică a informaţiilor din diverse surse 5. Organizarea modulară a unei lucrări 1. Finalizarea proiectelor şi prezentarea lor . Prezentarea publică a unui proiect în format electronic 2.4.COMPETENŢE SPECIFICE 1. Utilizarea diagramelor pentru ilustrarea unor statistici.5. Aplicarea principiilor generale ale proiectării documentelor. Aplicarea modalităţilor de formatare.5.6. Identificarea unor teme utile şi stabilirea echipelor 3.1 Clasificarea compuşilor organici în funcţie de natura grupei funcţionale 1. Utilizarea documentării 2. Alegerea aplicaţiilor ce vor fi utilizate în elaborarea proiectului 1. Realizarea procesului de documentare 2. a dicţionarelor.6.2 Evaluarea măsurii în care concluziile investigaţiei susţin predicţiile iniţiale 3. Crearea şi utilizarea unei biblioteci de documentare 2.2 Recunoaşterea tipurilor de probleme de interes general la care poate răspunde chimia TIC -COMPETENŢE SPECIFICE Programa Tehnici de documentare asistată de calculator Filiera teoretică. profilul umanist.1 Stabilirea unor predicţii în scopul evidenţierii unor caracteristici.1.7. 2.Documentarea şi pregătirea materialelor 3. sunete.3.2.2 Decodificarea şi interpretarea limbajului simbolic şi înţelegerea relaţiei acestuia cu limbajul comun 5. Transferul bibliotecii de documentare către un centru de resurse 3.2. a unor servere specializate pentru documentare. Identificarea temei pentru care este necesară documentarea folosind Internet 2.7.3 Explicarea comportării unor compuşi într-un context dat 2. şablonizare a documentelor electronice ce compun modulele unui proiect 1.2 Organizarea cunoştinţelor legate de clasele de compuşi 1.1 Procesarea unui volum important de informaţii şi realizarea distincţiei dintre informaţii relevante/irelevante şi subiective/obiective 4.1. relaţii 2. animaţii 2D sau 3D) 1. 1.8.1.2.CLASA A XI-A CHIMIE. proprietăţi.

2.1. buletine de analiză. reţete de fabricaţie. specializarea filologie 1. profil umanist.1 Clasificarea sistemelor chimice studiate după diverse criterii 1. acizilor nucleici. în scopul explicării proprietăţilor unui sistem chimic 1. a fişelor tehnice ( exemplu . evidenţierea în timp a unor fenomene (exemplu – oxidarea comparativă a ionilor de Fe+2 .utilizarea programelor de editare a structurilor unor substanţe organice aparţinând claselor de compuşi studiaîi. Aplicarea principiilor generale ale proiectării documentelor hipermedia.2 Structurarea cunoştinţelor anterioare. Identificarea diferitelor modalităţi de organizare a informaţiilor într-un document hipermedia complex. 2.  Conversie.3 Interpretarea caracteristicilor fenomenelor/ sistemelor studiate.aplicaţii privind studiul comparativ al bazicităţii unor amine).1. Utilizarea softurilor pentru explicarea izomeriei optice sau a structurii proteinelor. randament . a unor medicamente etc.).    EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A XI-A Compuşi organici cu funcţiune monovalentă . fişă de evidenţă a substanţelor.realizarea unor documente specifice domeniului:prelucrarea datelor experimentale.COMPETENŢE SPECIFICE 1. Efectuarea unor experimente virtuale (ex. sinteza unor coloranţi. realizarea de bilanţuri parţiale şi totale etc. Aplicaţii realizate cu ajutorul măsurătorilor realizate. fişa de observaţii. a hormonilor sau a enzimelor etc. CLASA A XII-A CHIMIE. 1. respectiv a Na2C2O4 cu o soluţie acidă de KMnO4). evidenţa privind consumul de materii prime şi materiale. în scopul identificării aplicaţiilor acestora TIC -COMPETENŢE SPECIFICE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR (Tehnoredactare asistată de calculator) CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI Filiera teoretică. Utilizarea avansată a unei aplicaţii specializate în proiectarea şi .

Analizarea unei probleme date şi crearea aplicaţiei 3. Identificarea datelor relevante. Utilizarea rapoartelor 3. care denotă informare ştiinţifică şi/ sau tehnologică TIC -COMPETENŢE SPECIFICE realizarea unui document hipermedia.2.6.5.1.1 Utilizarea investigaţiei în vederea obţinerii unor explicaţii de natură stiinţifică 2.2 Exprimarea unei poziţii asupra utilizării diverselor produse/ procese chimice.2.2 Evaluarea soluţiilor la probleme pentru luarea unor decizii optime 4. Descrierea tipurilor de date care intervin în prelucrări sistematice ale volumelor mari de date şi selectarea tipurilor de date adecvate 2. Manipularea datelor dintr-o tabelă a unei baze de date 2.toate specializările 1.2.3. Prezentarea în public a aplicaţiei realizate TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR (Sisteme de gestiune a bazelor de date) CLASA A XII-A CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI Filiera teoretică. Utilizarea funcţiunilor de bază ale interfeţei Microsoft Access 2.1. care trebuie memorate în baza de date şi a relaţiilor dintre acestea 1.2 Structurarea informaţiei ştiinţifice în diverse tipuri de comunicări orale şi scrise: Argumentaţie ştiinţifică. Utilizarea formularelor 2.2.2 Evaluarea validităţii concluziilor investigaţiei 3.COMPETENŢE SPECIFICE 2.3. proiecte de cercetare. Analizarea unei probleme date şi crearea aplicaţiei 3. Identificarea unor activităţi pentru care se impune crearea unei baze de date 1. Definirea structurii unei baze de date 2.CLASA A XII-A CHIMIE.4. profil real. 5. Interogarea unei baze de date 2. 3. referate. dizertaţie etc. profil teologic.1 Aplicarea algoritmilor de rezolvare de probleme în scopul aplicării lor în situaţii din cotidian 3.1.1.1 Utilizarea corespunzătoare a terminologiei ştiinţifice în descrierea sau explicarea fenomenelor şi proceselor 4. specializarea ştiinţele naturii Filiera vocaţională.1 Compararea acţiunii unor produse/ procese chimice asupra propriei personae sau asupra mediului 5. Prezentarea în public a aplicaţiei realizate .

în scopul identificării datelor relevante. insistând pe formarea deprinderilor de lucru în echipă. Combinaţii complexe cu rol biologic . folosind tehnici specifice (interviu. culese de elevi. EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A XII-A Clasificarea reacţiilor chimice . Reacţii cu formare de complecşi . Factorii care influenţează viteza de reacţie . precum şi popularea acestora cu date reale. pe o tema legata. întâlnite în viaţa cotidiană sau specifice specializării elevilor.    Echilibrul chimic . endoterme. reacţii lente / rapide sau a unor experimente ce au drept scop calculul căldurii de reacţie. analiza documentelor primare etc. al căldurii de dizolvare sau al vitezei de reacţie sau al evidenţierii rolului pe care îl au diverşi factori asupra echilibrului chimic sau asupra vitezei de reacţie. precum şi a relaţiilor dintre acestea.crearea structurii tabelelor din baza de date. analizarea prezentărilor. de complexare. precum şi relaţiile dintre acestea. se impune detalierea activităţilor implicate de realizarea proiectului şi elaborarea planului de lucru cu fiecare echipă.exersarea prezentării proiectului în cadrul grupului de lucru. de exemplu de importanta combinaţiilor complexe pentru viaţa cotidiană). în care să fie ilustrate datele relevante identificate. acido-bazice. . de precipitare. exoterme.realizarea unui model conceptual.analizarea unor probleme concrete. chestionar.temă de proiect ce presupune formarea unor echipe de lucru.efectuarea unor experimente virtuale ce evidenţiază reacţii de oxido-reducere.   Energia în sistemele biologice . apoi susţinerea prezentării finale în faţa întregului colectiv de elevi.

.....  Timpul efectiv de lucru este de 45 minute... mercur.........1% din organismul uman... Încercuieşte litera corespunzătoare enunţului care se referă la un fenomen chimic: a. fierberea alcoolului la 78oC.. Folosind imaginea alăturată.. Subiectul A....... deplasarea electronilor prin circuitul exterior al unui generator electric. (2p) 3.... obţinerea vinului din struguri......... numărul electronilor din nucleul atomic... numărul electronilor de pe ultimul strat electronic. numărul nucleonilor din nucleul atomic.............. care ilustrează structura atomului de oxigen.... Oxigenul este cel mai important dintre toate elementele chimice.. (4p) 4......... ..... 40p.. Simbolul chimic Hg reprezintă elementul chimic a. numărul de masă şi procesul de ionizare... d.. complerând cu litera A sau F spaţiul liber din faţa enunţului... (2p) 1. deformarea unei sârme de cupru..... Indică care dintre afirmaţiile următoare sunt adevărate şi care sunt false. c...  Din oficiu se acordă 10 puncte.....Dacă în aer conţinutul de oxigen este mic.... (2p) 2....MODEL DE INSTRUMENT DE EVALUARE Test de evaluare iniţială Clasa a IX-a An şcolar 2011-2012 Prof. c.. se micşorează şi cantitatatea de oxigen din sânge.. b......... scăzând imunitatea organismului la anumite infecţii. (8p) 5... numărul protonilor din învelişul electronic.. b.... notează numărul atomic... b... sulf d....... c............ Giurca Corina Lacramioara  Pentru rezolvarea corectă a cerinţelor subiectelor se acordă 90 de puncte. d.. .... Numărul grupei principale în care se găseşte un element chimic în tabelul periodic este dat de: a. sodiu... siliciu. Reprezinta 56..

. acid sulfuric 5. (6p) 6. H2SO4 . 4 ..... d. . cifra din coloana B.... KNO3 .a.... c. b. Totalitatea protonilor din nucleu se numeşte număr de masă. Stabileşte coeficienţii si tipul ecuaţiilor reacţiilor chimice: Zn + HCl  ZnCl2 + H2 Mg + O2  MgO NaCl +H2SO4  Na2SO4+HCl .. d.. . b... .. care reprezintă denumirea sa... care corespunde unei formule chimice. BaCl2 B 1.. a... Asociati cifrelor din coloana A literele din coloana B observand figurile ustensilelor/ vaselor de laborator din imaginile prezentate: Coloana A Coloana B Coloana A Coloana B a) pahar Erlenmeyer 1... hidroxid de sodiu 3.. acid clorhidric 2. NaOH . clorură de bariu (8p) 8. Scrie în faţa literei din coloana A. A .... e) palnie de separare f) spatula (4p) 7. Atomul nu poate fi divizat prin procedee chimice obişnuite.... d) mojar cu pistil b) pahar Berzelius 2 3 c) cilindru gradat 5 6.. c.. Soluţia diluată conţine o cantitate mai mică de dizolvat.. azotat de potasiu 4. La reacţia de substituţie participă două substanţe compuse.

..... ZO = 8..Cunoscand numerele atomice Z Al = 13....CaCO3  CaO +CO2 (4p) 9.. A Zn=65.....5..... În regiunile calde.. A O=16...... HI şi SII Subiectul B....... găseşte cât mai multe cuvinte care să reprezinte amestecuri: S T U F E A R C M (5p) III....... motiv pentru care procedeul este considerat mai favorabil mediului.......b) (10p) Ce cantitate de soluţie de HCl de concentraţie 36... ..........5 % va neutraliza 8 g NaOH ? IV.. 50p (4p) I... Folosind literele din careurile de mai jos.. NaI şi OII.A H=1. Consumul de energie pentru obţinerea aluminiului recuperat este mai redus decât pentru producerea aluminiului primar.....6 g soluţie de sare de bucătărie de concentraţie 2%.................... Calculaţi procentul de carbonat de calciu în calcarul întrebuinţat. (6p) II..... Se dau: Mase atomice:ACl=35.. încât ea a fost folosită ca monedă de schimb până când colonizatorii francezi au introdus banii de hârtie.. Calculează masa de sare necesara pentru prepararea a 81...c) (15p) Prin acţiunea HCl în exces asupra a 2 Kg calcar se obţin 296 cm3 de CO2 .ANa=23...... Scrie formulele chimice ale compuşilor alcătuiţi din: NV şi OII.... CaII şi (CO3)II.. Stabileşte compoziţia procentuală a oxidului de aluminiu.. scrie formula chimică a oxidului de aluminiu.. Importanţa sării era atât de mare în Africa... Recuperarea deşeurilor de aluminiu este o sursă importantă de materie primă pentru metalurgia secundară a aluminiului.... oamenii extrag sar ea din apa mării... ACa=40 ..a) (10p) Ce cantitate de hidrogen se obţine prin reacţia a 2 moli de Zn cu acidul clorhidric ? IV....... IV............

3 2.P. Subiectul Conţinutul Fenomene chimice Structura atomului Legătura dintre structura atomului şi poziţia în S. Simboluri chimice Formule chimice Stabilirea coeficienţilor în ecuaţiile reacţiilor chimice Rezolvarea de probleme Matricea de specificaţii Competenţe de evaluat Conţinuturi Subiect A A5(8p) BII(6p) Subiect B A9(4p) BI(4p) BIII(5p) 1.1 3. Formule chimice. Simboluri chimice. Ecuaţii chimice.2 4. Masă moleculară. Conţinuturi ştiinţifice vizate: Noţiuni de structura atomului.1 5. Soluţii.3 3.Test de evaluare iniţială Competenţe specifice de evaluat: C1 – recunoaşterea structurii atomului C2 – reprezentarea simbolurilor chimice ale elementelor C3 – scrierea formulelor chimice pe baza valenţei C4 – stabilirea coeficienţilor în reacţiile chimice C5 – rezolvarea unor probleme folosind concentraţia procentuală de masă a soluţiilor şi formule chimice ale substanţelor.2 Total SA X X X X X X X X X SB X A7(4p) A8(8p) A6(6p) A3(2p) A2(2p) 10 itemi A4(4p) 40% BIV(3 5p) 3(41p) 4 itemi 50% 14 (90p) 10p Itemi Oficiu Total 1(8p) 2(8p) 1(4p) 2(12p) 1(4p) 1(6p) 2(7p) 8% 8% 4% 12% 4% 6% 7% 41% 100% .2 A1(2p) 1.1 1. Denumirea unor compuşi chimici anorganici.

5 g HCl 2 moli HCl …………….32 g CaCO3 pur 100g calcar………………… p p = 100 ∙ 1. Na2O.01321 ∙ 44 g = 0.. 4b. ser.4 l = 0. 5d.01321 moli m = 0. bF.124 l ∕ 44 = 1. aer..b aA. CaCO3.5 ∙ 8 ∕ 40 = 7. Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2 substitutie 2Mg + O2  2MgO combinare 2NaCl +H2SO4=Na2SO4+2HCl schimb CaCO3  CaO +CO2 descompunere N2O5. 3 g HCl ms = 100 ∙ md ∕ c = 100 ∙ 7.296 l = 0. crema. item Subiectul A 1 2 3 4 5 6 7 8 Corectare d c c a.5 ∕ 1 = 73 g HCl b)pentru nivel B xg 8g HCl + NaOH = NaCl + H2O 36. cA.58124g CaCO3 + 2 HCl = CaCl2 + H2O + CO2 100 g 44g x = 58.60 g NaCl ms IV a)pentru nivel C 2 moli x moli Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2 1 mol 1 mol x = 2∙ 1 ∕ 1 = 2 moli HCl 1 mol HCl ……………… 36.32 ∕ 2 = 66 % CaCO3 în calcar Total Oficiu Notare 2p 2p 2p 4p 8p 6p 4p 8p 9 4p 40p 4p 6p 5p 10p 10 p 15p 50p 10p .Barem de evaluare şi notare Nr. dF.296 l ∕ 22.e 2f 3b 4c 5a 6 d 3a.5 g 40 g x = 36. 1. H2S Total Subiectul B Al2O3 I saramura.3 ∕ 36.296 dm3 n = 0.1.5 = 20 g soluţie HCl 36. 2c. y g HCl y = 2 ∙ 36.5 % c)pentru nivel A V = 296 cm3 de CO2 = 0.32 g CaCO3 pur 2 g calcar …………………. ceata. must II III m c p  d  100  md 1.58124 g CO2 x 0.

cui Fe. 2. Materiale didactice : fişa de lucru. modelarea. programul AeL. HCl şi CuSO4.2011 VII B Reacţia de înlocuire sau de substituţie Lecţie de comunicare şi însuşire de noi cunoştinţe Babuş Nicoleta COMPETENŢE SPECIFICE: 1.MODEL DE PROIECT DIDACTIC PROIECT DIDACTIC DATA CLASA TEMA TIPUL LECŢIEI CADRUL DIDACTIC 05.05. Evaluarea factorilor de risc rezultaţi în urma aplicării în practică a unor reacîii chimice şi recunoaşterea importanţei acestora.4. tavă de substanţe. Utilizarea aparaturii şi a echipamentelor de laborator. Clasificarea reacţiilor chimice după unul sau mai multe criterii. a tehnologiilor informatice pentru a studia reacţiile chimice. fişe de activitate.4. fişe de observaţii. Metode didactice: experimentul. eprubete. Să modeleze grafic ecuaţiile reacţiilor chimice ale metalelor cu substanţe compuse folosind seria reactivităţii chimice a metalelor. . explicaţia. Interpretarea informaţiilor obţinute din grafice. 3. stativ. soluţii de HgCl2. 2. 4.3.3. conversaţia euristică. Folosirea tehnologiei specifice chimiei referitoare la reacţiile chimice. Să denumească corect formulele chimice întâlnite. tabele.3. 5. Elaborarea de ipoteze referitoare la produşii unei reacţii. OBIECTIVE EXPRIMATE ÎN TERMENI DE COMPETENŢE : Să clasifice reacţiile chimice în funcţie de anumite criterii. algoritmizarea. Să interpreteze observaţiile obţinute în urma experimentelor virtuale vizualizate.3. sârma de Cu. granulă de Zn.

... metalul va înlocui ....Ecuaţia reacţiei generale : X + AB = ... .....+.......+ HCl → .....se verifică materialul didactic necesar desfăşurării lecţiei..Când un metal divalent reacţionează cu apa...... ...... + ... (AB) este înlocuit de un .......... SECVENŢA 3: -se evidenţiază importanţa reacţiei de înlocuire: Obţinerea hidrogenului în laborator prin reacţia unor metale cu substanţe compuse care conţin hidrogen....SUCCESIUNEA ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE: SECVENŢA 1: ..se asigură condiţiile optime de desfăşurarea a lecţiei..........se face prezenţa elevilor la ora de curs............ + ................. 3.......................+ H2O → ........ SECVENŢA 2: -se verifică tema pentru acasă prin dialog profesor – elevi şi corectare colectivă. Obţinerea industrială de metale pure.... un element al unei substanţe .. .Când un metal reactiv reacţionează cu sarea unui metal mai puţin reactiv se formează o ........................ De exemplu. din apă şi se va forma o ............↑ 4.. M + H2O → M(OH)2 + H2↑ ............ (C) al unei substanţe ....... şi hidrogen........ şi hidrogen........... ↑ 5..... M+MA→MA+M↓ -se introduce noţiunea de : ........ ............... M + HA → MA + H2↑ ....+ ZnSO4 → ....... din acizi şi va rezulta o .. ↓ ................Definiţie Intr-o reacţie de ...... uraniul pur se obţine industrial prin reacţia fluorurii de uraniu cu calciu............. metalul va înlocui . şi un metal........... 2.Când un metal monovalent reacţionează cu un acid............. -se anunţă titlul noii lecţii: REACŢIA DE ÎNLOCUIRE SAU DE SUBSTITUŢIE -se comunică elevilor următoarele noţiuni teoretice : 1....+ ...

dat fiind că ora se desfăşoara în laboratorul de informatică) experimentele din Fişa de lucru.Efectuaţi experimentele virtuale în care sunt implicate metale şi substanţe compuse. Ce observaţi ? Fe + CuSO4 →… . stabiliţi care din ecuaţiile reacţiilor chimice sunt posibile : K + ZnCl2 → Na + H2O → Ca + H2SO4 → Cu + H2O → Hg + HCl → 2. în fişe. la catedră.SERIA REACTIVITĂŢII METALELOR Clasificarea metalelor din punct de vedere al reactivităţii este redată de seria reactivităţii chimice. Reţineţi ! Un metal substituie toate celelalte metale aflate în dreapta sa în seria reactivităţii chimice. Metalele reactive sunt metalele situate înaintea hidrogenului în seria de reactivitate chimică. 3.Realizaţi practic (demonstrativ – câte un elev. SECVENŢA 4: -elevii vor primi următoarele sarcini de lucru : 1.Folosind seria reactivităţii metalelor . Modelaţi grafic. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice : Zn + MgSO4 → Mg + H2O → Zn + FeCl3 → Mg + HCl → Fe + HCl → Cu + HCl → Mg + ZnSO4 → Cu + FeCl3 → Cu + AgNO3 → Fe + ZnSO4 → Fişa de lucru : 1. Într-o eprubetă ce conţine o soluţie de CuSO4 introduceţi un cui de Fe. ecuaţiile reacţiilor efectuate şi notaţi observaţiile experimentale . Metalele nereactive (mai puţin reactive) sunt metalele situate după hidrogen în seria de reactivitate chimică.

. Ce observaţi ? Cu + HgCl2 →… 3. propuneţi şi rezolvaţi o problemă în care să utilizaţi noţiunea de concentraţie procentuală. SECVENŢA 6: -fixarea : se va verifica cu clasa corectitudinea observaţiilor asupra fenomenelor chimice efective şi virtuale şi asupra produşilor de reacţie.2. SECVENŢA 7: -tema: Pe baza unei reacţii realizate în mod virtual. Ce observaţi ? HCl + Zn →… SECVENŢA 5: . O sârmă de Cu se introduce într-o eprubetă ce conţine o soluţie incoloră de HgCl2.profesorul va nota elevii care au participat la efectuarea practică şi virtuală a experimentelor propuse. Într-o eprubetă cu soluţie de HCl se introduce o granulă de Zn.

3 Interpretarea caracteristicilor fenomenelor/ sistemelor studiate.2011 a XII-a A Viteza de reacţie Noţiuni de cinetică chimică Mixtă Giurca Corina Lăcrămioara . tablă.1 Utilizarea corespunzătoare a terminologiei ştiinţifice în descrierea sau explicarea fenomenelor şi proceselor Obiective operaţionale: Elevii trebuie să fie capabili O1: Să clasifice reacţiile chimice după viteza de desfăşurare O2: Să definească viteza de reacţie O3: Să identifice factorii de care depinde viteza de reacţie pe baza observaţiilor experimentale O4: Să deducă legea vitezei pe baza unor observaţii ştiinţifice O5: Să precizeze semnificaţia mărimilor care intervin în legea vitezei O6: Să utilizeze expresia matematică a definiţiei vitezei şi legea sa în aplicaţii de calcul O7 Să utilizeze noţiunile însuşite la rezolvarea unor exerciţii cu caracter problematizat. observaţia. cretă colorată – pentru prezentarea materialelor Computer.pentru accesarea site-ului cu materialul de prezentarea a lecţie.1 Clasificarea sistemelor chimice studiate după diverse criterii 1. autoevaluare şi evaluare sumativă online.pentru rezolvarea temei de casă Bază de date/Calcul tabelar pentru realizarea dicţionarului cu conceptele noi Enciclopedie pe CD-ROM – pentru prezentarea lecţiei înteractive 05.Proiect didactic DATA CLASA TEMA UNITATEA DE ÎNVĂŢARE TIPUL LECŢIEI CADRUL DIDACTIC Competenţe specifice: 1. Materiale didactice şi mijloace de învăţământ:   Ecran de proiecţie. problematizarea. Browser de Internet . în scopul identificării 3.05. explicaţia.1 Aplicarea algoritmilor de rezolvare de probleme în scopul aplicării lor în situaţii din cotidian 4.     Sistem de proiecţie – pentru prezentarea materialelor PowerPoint Scanner. modelarea. Metode şi procedee didactice: conversaţia euristica. soft de procesare imagine şi tehnoredactare . experimentul virtual şi real de laborator. conexiune Internet. software de e-mail .

Doicin. Mirton.) La sfârşitul orei elevii vor trebui:       să clasificei reacţiile chimice după viteza de desfăşurare să definească viteza de reacţie să identifice factorii de care depinde viteza de reacţie pe baza observaţiilor experimentale să deducă legea vitezei pe baza unor observaţii ştiinţifice să precizeze semnificaţia mărimilor care intervin în legea vitezei să utilizeze expresia matematică a definiţiei vitezei şi legea sa în aplicaţii de calcul.) Pentru trecerea la noua lecţie se vor reactualiza cunoştinţe referitoare la reacţiile rapide şi lente prin exemplificări ale acestora şi enunţarea sarcinilor de lucru. Iaşi 1997. IV. Conducerea învăţării (25 min. Muzica inserată în slide-uri corespunde cu natura fenomenelor. 2006 3. III. L: „Chimie C3 – manual pentru clasa a XII-a” Ed. viteza reprezintă variaţia unei mărimi în unitatea de timp.. Editura Marathon.. Anunţarea titlului lecţiei noi VITEZA DE REACŢIE Transferul de cunoştinţe : Ne imaginăm şi comparăm . Legătura cu lecţia nouă Reacţile chimice ca şi fenomenele din natură se desfăşoară în timp. I”. Ed. L. Mărimea ce caracterizează fenomenele care au loc în timp se numeşte viteză.Bibliografie: 1.) Se utilizează prezentarea lecţiei în programul PowerPoint pentru reactualizarea cunoştinţelor referitoare la exemple de reacţii lente şi rapide. Art Grup Editorial. Badea. Vladescu. Reactualizarea cunoştinţelor (10 min. examenul de definitivat şi gradele didactice II. 1998 2. Isac. A.) o Salutul o Notarea elevilor absenţi o Pregătirea clasei pentru lecţie Legătura între tema lecţiei şi condiţia necesară ca elevii să aibă o bună „viteză de reacţia” la examenul de bacalaureat care se apropie II. Rudică T. Delia: „Metodica predării chimiei”. În general. Enunţarea obiectivelor (1 min.. Timişoara.. Ciocoiu I. Scenariu didactic I. Şunel V. Bîcu E. „Metodica predării chimiei pentru concursul de titularizare. Captarea atenţiei (3 min.

): Realizaţi un mini-dicţionar de chimie cu noţiunile noi intr-un document tehnoredactat în MS WORD în care fiecare noţiune să fie însoţită de o imagine adecvată. v= Δs/Δt q=Δm/Δt Pentru a evidenţia desfăşurarea unei reacţii chimice în timp este necesară măsurarea concentraţiei reactantului sau produsului de reacţie pe parcursul desfăşurării reacţiei. Tema pentru acasă (1 min. Viteza de reacţie se defineşte ca fiind descreşterea concentraţiei molare a reactivilor în unitatea de timp. Rezultatele experimentelor permit formularea expresiei matematice a legii vitezei. Urmează proba de progres nr. când se referă la scăderea concentraţiei reactanţilor. . Elevii cunosc semnificaţia gif-ului animat din prezentarea PowerPoint şi îşi notează definiţia în caiete. Dacă nu rezolvă problema primeşte un mesaj de avertizare. Fixarea cunoştinţelor (10 min. Factorii de care depinde viteza de reacţie sunt deduşi din observaţiile a 2 experimente virtuale. Pt. Pe măsura ce reacţia a evoluat s-au determinat concentraţiile de NO2 NO si O2 la diferite momente de timp.Pentru a deduce formula vitezei medii de reacţie faceţi analogia cu deplasarea unui corp în spaţiu (studiată la fizică ) sau curgerea unui lichid (studiată la măsurări tehnice). Pentru asigurarea feedback-ului elevii scriu rezolvarea şi la tablă. Putem calcula viteza medie urmărind datele experimentale obţinute în reacţia de descompunere a dioxidului de azot. 2. o reacţie de tipul A → Produşi expresia matematică a vitezei medii v= . Definiţia vitezei medii de reacţie: VITEZA MEDIE DE REACŢIE ( v) este scăderea concentraţiei molare a unui reactiv într un interval de timp bine determinat. Învăţăm să calculăm viteza medie de reacţie folosind datele din tabel. Se prezintă semnificaţia termenilor şi se notează în caiete. VI. Profesorul apreciază şi evaluează participarea elevilor la lecţie. V. Expresia legii vitezei de reacţie şi semnificaţia termenilor se notează în caiete. Deoarece studiul vitezei implică un aparat matematic complex se foloseşte noţiunea de VITEZĂ MEDIE DE REACŢIE. VII. care constă în aplicarea legii vitezei de reacţie în rezolvarea problemei. rezolvarea la tablă şi apoi autoevaluarea.ΔcA/ Δt . 1 care constă în rezolvarea unei probleme. Profesorul solicită elevilor interpretarea rezultatelor şi formularea concluziei care urmează să fie notată în caiete. Se asigură feedback-ul rezolvând problema la tablă şi se realizează autoevaluarea.) se realizează cu ajutorul probei de progres nr. Informaţie: Convenţional se atribuie vitezei de reacţie semnul plus când se referă la creşterea concentraţiei produşilor şi semnul minus. Dacă elevul a găsit soluţia corectă primeşte felicitări şi ca recompensă o melodie cu elementele chimice cântate cu „viteză mare”.

Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Clasificarea reacţiilor chimice după durată Efectuarea unor experimente simple virtuale şi reale (prin comparaţie ) în scopul observării vitezei de desfăşurare a reacţiilor chimice Observarea dirijată pe baza prezentării lecţiei în PowerPoint (realizată de profesor) a reacţiilor lente şi rapide Experimentul virtual din lecţiile interactive din site-ul e-chimie upb. Cercetării şi Inovării cu nr.09.“COMPETENŢE CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR” MODEL DE UNITATE DE ÎNVĂŢARE Instituția de învățământ COLEGIUL TEHNIC „EDMOND NICOLAU” FOCSANI Disciplina de studiu CHIMIE Numele şi prenumele cadrului didactic GIURCA CORINA LACRAMIOARA An şcolar 2011-2012 Conform programei şcolare aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei. Avizat Responsabil comisie metodica. filiera tehnologica 1 oră pe săptămână UNITATEA DE ÎNVĂȚARE NOTIUNI DE CINETICĂ CHIMICĂ.2009 Clasa a XII-a. Avizat Director. reacţii rapide Comp etenţe specif ice 1. 5099/09.1.ro Substanţe chimice şi ustensile de laborator Fişe de observaţii experimentale în Word Observare sistematică pe baza hyperlinkurilor din prezentarea PP care permit reactualizarea şi feed-backul cunoştinţelor Activitate experimentală reală şi virtuală Fişa de lucru în Word . 4 ORE Conţinuturi detaliate Reacţii lente.

4. Inhibitori 1.fizica conectaţi în reţeaua şcolară Catalizatori.1 Definirea vitezei de reacţie Utilizarea unor cunoştinţe de fizică în scopul explicării vitezei de reacţie Efectuarea unor experimente şi identificarea factorilor care influenţează viteza de reacţie Reprezentarea grafică a vitezei de reacţie în Excel pe baza valorilor determinate din experimentul real şi virtual Analogia între mişcarea browniană a moleculelor şi muzica electronica inserată în prezentarea PP a lecţiei Viteza de reacţie Fişe de probleme rezolvate în Excel pe baza expresiilor matematice aferente vitezei de reacţie Algoritmizarea Conversaţia euristică Investigaţie Fişa de lucru în Word Interpretarea graficelor care reprezintă viteza de reacţie în Excel Proba scrisă în testul online trimis de profesor către elevii Utilizarea unor materiale de sprijin.. 3.“COMPETENŢE CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR” Viteza de reacţie Legea vitezei 1. Definirea catalizatorilor Efectuarea unor experimente cu scopul de a observa acţiunea catalizatorilor Mozaicul Dezbaterea Conversaţia euristică Activitate pe grupe de elevi Observare sistematică Introducerea datelor în fişa de observaţii în Excel Fişe de lucru în Word Definirea inhibitorilor Evaluare Recapitularea noţiunilor dobândite Sistematizarea noţiunilor dobândite Rezolvarea testului de evaluare sumativă Sistematizarea cunoştinţelor Evaluarea sumativă Sistematizarea cunoştinţelor în reprezentarea graficului vitezei de reacţie în Excel pe baza datelor primite sub formă de tabel Întocmirea unui dicţionar în Word cu explicarea noilor concepte dobândite în capitol Evaluare sumativă în test online .1.3.3.

“COMPETENŢE CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR” .

“COMPETENŢE CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR” Bliografie – – – – – – Ghid metodologic de implementare a TIC în curriculumul naţional Ghid metodologic de integrare a Tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC) pentru disciplina Chimie Programele şcolare OMECI nr.2009Ghiduri INSAM-„Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar” – Propunerile de programe din pachetul educaţional T.microsoft.09.C.03.com/ro-ro/ https://insam.edu.ro/ http://www. pentru disciplina Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor din cadrul proiectuului Competente Cheie TIC în Curriculumul Şcolar – – – – – – – – – – – – – „Standarde de competenţă în domeniul TIC pentru cadrele didactice” (SCCDTIC.ro/ http://advancedelearning. aprobate prin OM nr. 5099 / 09. 3412. 2008) Manualele şcolare de chimie pentru clasele VII – XII.2009 Programele şcolare e pentru clasele IX-XII. 3410/16.ro http://office.2009 pentru filiera teoretică şi vocaţională Programele şcolare OMECI nr.ro/ http://escoala.ro/ . 3411.com http://bibliotecascolara. aprobate prin OM nr.2009 pentru filiera tehnologică şi învăţământul special Programele şcolare pentru clasele VII-VIII.ro http://proiecte. 3414/16.03.edu. 5097 / 09.ro http://scoala.discovery.I. aprobate de MECTS http://cercetare.pmu.09.softwin.pub.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful