CUPRINS

Modulul I. Concepte de baza în utilizarea TIC în procesul educaţional _________________ 5 Contextul educaţional al integrării TIC – disciplina Chimie ___________________________ 5 Relaţia dintre TIC şi formarea competenţelor specifice disciplinei Chimie _______________ 5
Oportunităţi, avantaje şi limite ale utilizării TIC pentru disciplina Chimie ______________________ 5 Competenţele necesare cadrului didactic pentru integrarea TIC în procesul didactic la disciplina Chimie ___________________________________________________________________________ 9

Utilizarea TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare la disciplina chimie ____________ 12
Instrumente TIC (resurse hardware şi software) care favorizează dezvoltarea competenţelor din programele şcolare ale disciplinei Chimie ______________________________________________ 12

Modulul al II-lea. Modele, metode, mijloace TIC specifice disciplinei Chimie ___________ 13 Prezentarea uneltelor din pachetul Office ________________________________________ 13 Editorul de texte Microsoft Office Word 2007 _____________________________________ 14
Coperta _________________________________________________________________________ 14
Inserare copertă în document ________________________________________________________________ 14 Crearea unei coperte _______________________________________________________________________ 14

Antetul şi subsolul ________________________________________________________________ 15
Crearea unui antet sau subsol propriu _________________________________________________________ 15

Stilul ___________________________________________________________________________ 16
Aplicare a unui stil ________________________________________________________________________ 16 Fereastra cu stiluri dinamică _________________________________________________________________ 16 Modificarea parametrilor unui stil existent _____________________________________________________ 16 Crearea unui stil în baza unui paragraf formatat deja _____________________________________________ 16

Cuprinsul _______________________________________________________________________ 17
Crearea unui cuprins din stiluri de titlu predefinite _______________________________________________ 17 Creare unui cuprins din stiluri particularizate aplicate ____________________________________________ 17 Actualizarea unui cuprins ___________________________________________________________________ 18 Ştergerea unui cuprins _____________________________________________________________________ 18

Efecte grafice ____________________________________________________________________ 18
Imaginea ________________________________________________________________________________ 18 Miniatura ________________________________________________________________________________ 19 Şablonul ________________________________________________________________________________ 19

Tabelul _________________________________________________________________________ 20
Utilizarea şabloanelor pentru tabele ___________________________________________________________ 20 Utilizarea meniului tabel ___________________________________________________________________ 20 Utilizarea comenzii inserare tabel ____________________________________________________________ 20 Conversia unui text într-un tabel _____________________________________________________________ 20

Aplicaţii practice _________________________________________________________________ 21

Realizarea prezentărilor folosind Microsoft PowerPoint 2007 ________________________ 22

Inserarea diapozitivelor ___________________________________________________________ 23 Inserare obiecte cu ajutorul aspectelor predefinite _____________________________________ 23 Crearea unui diapozitiv propriu dintr-un aspect _______________________________________ 23
Inserarea unui tabel într-un diapozitiv _________________________________________________________ 24 Inserarea unei diagrame într-un diapozitiv _____________________________________________________ 24 Inserarea unui obiect „SmartArt” într-un diapozitiv ______________________________________________ 25

Inserarea unui hyperlink într-un diapozitiv ___________________________________________ 25
Crearea unui hyperlink la o pagină sau la un fișier de pe Web ______________________________________ 25 Crearea unui hyperlink la un diapozitiv din aceeași prezentare _____________________________________ 25 Crearea unui hyperlink la un fișier nou ________________________________________________________ 25

Adăugarea unei secvenţe audio _____________________________________________________ 26 Încorporarea secvenţelor audio în prezentare _________________________________________ 26
Setarea opţiunilor de redare inversă pentru o secvenţă audio _______________________________________ 26 Ascunderea pictogramei secvenţei audio _______________________________________________________ 26

Crearea unei legături la un fişier video de pe sau un site Web ____________________________ 26 Aplicaţii ________________________________________________________________________ 27

Microsoft Office Excel 2007 ___________________________________________________ 27
Şabloanele şi utilizarea lor __________________________________________________________________ 27 Alegerea şabloanelor cu Microsoft Office Online ________________________________________________ 27 Aplicarea şi alegerea unui şablon _____________________________________________________________ 28

Tema ___________________________________________________________________________ 28 Stilul ___________________________________________________________________________ 28 Formatarea condiţională __________________________________________________________ 29
Evidenţierea valorilor maxime _______________________________________________________________ 29 Evidenţierea valorilor în în funcţie de criteriu ___________________________________________________ 29 Formatarea prin pictograme _________________________________________________________________ 30 Eliminarea formatarii condiţionale ____________________________________________________________ 30 Formatarea de tranziţie – Liniile de date _______________________________________________________ 30 Scalele de culori __________________________________________________________________________ 31

Diagrame _______________________________________________________________________ 31
Crearea diagramelor _______________________________________________________________________ 31 Modificare tip diagramă ____________________________________________________________________ 31

Procesarea formulelor_____________________________________________________________ 31
Introducerea formulelor ____________________________________________________________________ 31

Filtrarea datelor _________________________________________________________________ 31 Sortarea datelor __________________________________________________________________ 32
Sortarea textului __________________________________________________________________________ 32 Sortarea numerelor ________________________________________________________________________ 33 Sortarea după culoarea celulei, a fontului sau după pictogramă _____________________________________ 33

Aplicaţii ________________________________________________________________________ 34

RESURSE WEB _____________________________________________________________ 34
Browsere, motoare de căutare ______________________________________________________ 34

Comunicarea prin intermediul resurselor IT __________________________________________ 35
E-mail __________________________________________________________________________________ 36 Mesageria Instant (IM) _____________________________________________________________________ 36 Grupurile de discuţii _______________________________________________________________________ 37 Blog ____________________________________________________________________________________ 38

Instrumente de colaborare _________________________________________________________ 38
Google Docs _____________________________________________________________________________ 39 Wiki ____________________________________________________________________________________ 39 Windows Live ____________________________________________________________________________ 39

Aplicaţii pentru conversia şi transferul fişierelor ______________________________________ 40
Zamzar _________________________________________________________________________________ 40 Online-convert ___________________________________________________________________________ 40 Transfer _________________________________________________________________________________ 40

Resurse destinate prelucrării audio-video_____________________________________________ 41
Resursa YouTube _________________________________________________________________________ 41 Glogster _________________________________________________________________________________ 41 Picasa __________________________________________________________________________________ 41 Fotobabble ______________________________________________________________________________ 42

Softuri educaţionale __________________________________________________________ 42
Sfaturi utile în alegerea unui soft educaţional _________________________________________ 43 Softurile de prezentare ____________________________________________________________ 43 Find the Alien ___________________________________________________________________ 43 Chemistry Lab Escape ____________________________________________________________ 44 AEL____________________________________________________________________________ 44 Editorul ChemMedia _____________________________________________________________ 45 CHEMIX School _________________________________________________________________ 45 VIRTLAB _______________________________________________________________________ 46 Chem1 Concept Builder ___________________________________________________________ 46 Soft educaţional INTUITEXT ______________________________________________________ 46 Lecţiit televizate Şcoala Dicovey ____________________________________________________ 47 Portalul eScoala __________________________________________________________________ 47 ChemWriter _____________________________________________________________________ 48 ACD Laboratories ________________________________________________________________ 48 ACD / Freeware ChemSketch ______________________________________________________ 49 INSAM _________________________________________________________________________ 49
Hot Potatoes _____________________________________________________________________________ 50

Bbiblioteci, enciclopedii, dicţionare __________________________________________________ 50 Aplicaţii ________________________________________________________________________ 51

Modulul al II-lea. Modele, metode, mijloace TIC specifice disciplinei Chimie ___________ 52

Software utilitar __________________________________________________________________________ 52 Etapele instalării unui software utilitar. ________________________________________________________ 54 Utilitare de arhivare-dearhivare a datelor ______________________________________________________ 55 Utilitare de depistare și înlăturare a virușilor ___________________________________________________ 57

Modulul al III-lea. Proiecte specifice destinate unor scopuri educaţionale ______________ 58 Competenţele specifice la disciplina Chimie corelate cu competenţele specifice la disciplina TIC la nivel de an de studiu ____________________________________________________ 58
CLASA a VII-a __________________________________________________________________ 58 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A VII-A _______________________ 59 CLASA A VIII-A _________________________________________________________________ 60 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A VIII-A_______________________ 62 CLASA A IX-A __________________________________________________________________ 63 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A IX-A ________________________ 64 CLASA A X-A ___________________________________________________________________ 65 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A X-A _________________________ 66 CLASA A XI-A __________________________________________________________________ 67 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A XI-A ________________________ 68 CLASA A XII-A _________________________________________________________________ 68 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A XII-A _______________________ 70 MODEL DE INSTRUMENT DE EVALUARE ________________________________________ 71 MODEL DE UNITATE DE ÎNVĂŢARE ____________________________________________ 83

Bliografie __________________________________________________________________ 85

Metodele moderne bazate pe TIC promovează un proces de învăţare centrat pe elev. transferabilitatea şi mobilitatea profesională. Concepte de baza în utilizarea TIC în procesul educaţional Contextul educaţional al integrării TIC – disciplina Chimie Globalizarea şi schimbările tehnologice – procesele care s-au accelerat în tandem în ultimii 20 de ani stau la baza unei noi economii mondiale “pusă în mişcare de tehnologii. Relaţia dintre TIC şi formarea competenţelor specifice disciplinei Chimie Oportunităţi. interpretarea şi prezentarea informaţiilor. care implică nu doar tehnologiile (care formează doar “capitalul iniţial”) dar şi aspectele curriculare şi pedagogice. O integrare eficientă a TIC în sistemul educaţional este un proces complex. de înţelegere a implicaţiilor TIC în societate. competenţe ale cadrelor didactice. Tendinţele inovatoare în sistemul de învăţământ românesc sunt multiple: utilizarea de strategii de formare interactive. alimentată de informaţii şi condusă de cunoştinţe”. Deoarece perioada de actualitate a informaţiei se micşorează continuu. să se dezveţe şi să reînveţe”. care nu poate să înveţe. TIC în educaţie presupune utilizarea Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţionale pentru organizarea şi asistarea procesului de predare învăţare.Modulul I. sistemul educaţional nu mai poate rămâne în continuare axat pe transmiterea unui set rigid de cunoştinţe de la profesor către elev într-o perioadă fixă de timp. avantaje şi limite ale utilizării TIC pentru disciplina Chimie Oportunităţi ale utilizării TIC pentru disciplina Chimie Pornind de la faptul că nu există domeniu de activitate unde să nu se prelucreze şi să nu se transmită informaţii atât în cadrul domeniului respectiv. este necesar ca învăţământul preuniversitar să fie preocupat de dobândirea de către elevi a cunoştinţelor şi deprinderilor în utilizarea Tehnologiei Informaţiei şi a Comunicaţiilor (TIC). centrarea pe cel care învaţă. Pentru realizarea acestor deziderate. ele pot crea medii de învăţare mai interactive şi mai motivante atât pentru profesori cât şi pentru elevi. iar gradul de acces la ea creşte exponenţial. cât şi spre exteriorul lui. multicomponent. Introducerea TIC în predarea – învăţarea chimiei va conduce la dezvoltarea capacităţilor de utilizare a resurselor TIC. Avantaje ale utilizării TIC pentru disciplina chimie . dar acel. După Alvin Toffler. Extinderea acestei noi economii globale are implicaţii majore în structura şi scopurile instituţiilor educaţionale. de organizare instituţilonală. finanţe etc. de modelarea şi controlul evenimentelor. formarea şi dezvoltarea competenţelor de utilizare TIC devine o condiţie preliminară necesară. la dezvoltarea deprinderilor legate de accesarea. “analfabetul secolului XXI va fi nu acel care nu poate citi sau scrie.

utilizarea mijloacelor TIC în lecţiile de chimie devine indispensabilă. deoarece:  se îmbunătăţeşte calitatea predării. creativitate. în limitele programelor pe care le are. el putând să dialogheze. posibilitatea feedbackului permanent şi imediat. pe scale de timp inaccesibile intuiţiei comune. să permită reluarea. Din punct de vedere practic. mobilizarea unor funcţii psihomotorii. În consecinţă. euristică). dezvoltându-şi în acelaşi timp şi priceperea de a rezolva o gamă variată de aplicaţii practice cu ajutorul computerului. permiţând jocul dirijat cu natura simulată. punând accent pe vizualizarea lor. asimilarea şi interrelaţionarea conceptelor şi structurilor caracterizate de diverse nivele de complexitate. mijloacele TIC sunt folosite pentru: . demonstraţii pentru simularea unor legi. Formarea graduală a competenţelor poate fi stimulată printr-o prezentare atractivă şi motivantă a conţinuturilor programei. suport de informare vizuală (posibilităţi grafice. stucturile complexe sau cele neintuitive pot fi analizate. Utilizarea mijloacelor TIC în lecţiile de chimie e de necontestat. motivaţie intensă în procesul de învăţare individuală. să întrebe sau să răspundă. Astfel.Prin utilizarea TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare în chimie creşte calitatea procesului instuctiv-educativ. mecanismele. Alegerea unor teme simulate şi virtualizate în vederea predării lor. facilitând astfel. Astfel. evaluări (teste). fenomene. să evalueze. joc înrudit cu cercetarea ştiinţifică. senzoriale). stimularea gândirii logice (analogică. pe aducerea lor în concret şi imediat. de animaţie. se accentuează procesele şi interacţiile complexe. Procesele. construite şi reconstruite individualizat. elevii învaţă cum să înveţe. Aceste schimbări sunt legate de rolul computerului de a oferi:   posibilitatea proiectării şi realizării unor medii de învăţare bogate în informaţii. reflexe. Exemplu: structura şi proprietăţile substanţelor chimice: modele virtuale. învăţare programată. are ca principiu director optimizarea procesului didactic prin realizarea unui material al cărui potenţial este pus în evidenţă la uilizarea lui efectivă.          atractivitate continuă-inepuizabilitate. cât şi schimbări în rolul profesorului şi al elevului.Predarea-învăţarea chimiei cu ajutorul mijloacelor TIC constituie un real avantaj în înţelegerea. În consecinţă. prin introducerea tehnicii informaţionale în studiul chimiei se percep atât schimbări în procesul de predare-învăţare-evaluare. inventivitate. înţelegerea acelor fenomene şi realităşi greu de explicat prin metode didactice “clasice”. algoritmică. computerul fiind «o maşină inteligentă». să recompenseze sonor şi vizual.

elevii folosesc internetul ca sursă de documentare. se însuşesc strategii euristice de învăţare mai puţin pasive. ţinând cont că aparatele şi dispozitivele. în primul rând. dar în timpul experimentelor se pot observa numai schimbări de culoare. cum se deplasează ionii la electrozi şi alte asemenea fenomene microscopice? Elevii pot obţine răspuns la aceste întrebări. Pentru buna desfăşurare a orelor şi aplicarea de programe. distribuit gratuit. formare de precipitate etc (fenomene macroscopice). integrare la nivel interdisciplinar.  Software de specialitatea chimie.   se dezvoltă aptitudini de obţinere. este insuficient. Alte resurse software au . Fără îndoială. elevii putând fi astfel evaluaţi în cadrul acestei activităţi. împreună cu interfeţele de conectare la sistemele de calcul sunt costisitoare. restricţia în utilizare depinde de cunoaşterea limbii respective. Cum putem vedea însă modul în care se desfac şi se refac legăturile chimice. iar în unele unităţi şcolare nu sunt utilizate deloc) Unele resurse software din domeniul educaţional chimie sunt produse în limbi străine. în cadrul tehnicilor alternative de evaluare (proiectul şi portofoliul). degajare de gaze. Măsura utilizării resurselor hardware. Aspectele în care pot fi puse în evidenţă limite ale utilizării TIC în procesul de predare-învăţare a chimiei sunt diverse. Astfel.(Resursele software destinate disciplinei chimie şi distribuite gratuit sunt insuficiente. a) Costuri. Rezolvarea unor probleme şi interpretarea unor rezultate în urma tabelării datelor presupune trasarea de grafice în Excel.) Limite ale utilizării TIC pentru disciplina chimie Facilitarea atingerii competenţelor specifice chimiei cu ajutorul competenţelor TIC.  Existenţa resurselor hardware din cadrul laboratoarelor de chimie este minimală. (Modul de gândire şi comportametul dezvoltat la elev îl vor ajuta să se integreze uşor pe piaţa muncii şi în activităţile societăţii informatizate. poate întâmpina dificultăşi. prelucrare. Desfăşurarea orelor de chimie în laboratoarele de informatică sau AeL întămpină o concurenţă serioasă din partea altor obiecte (displine studiate) de studiu. De asemenea. în unele şcoli inexistent. de costurile legate de investiţii. profesorul de chimie trebuie să adapteze conţinuturile instruirii la conţinutul disciplinei TIC şi să colaboreze cu profesorul de specialitate. este dată. la nivelul disciplinei chimie. vizualizând secvenţe din programele software educaţionale. se vor dezvolta elevului un nou mod de gândire şi un comportament aşa încât acesta se va putea adapta noilor cerinţe de pe piaţa muncii şi în cadrul societăţii actuale. se creează noi medii de învăţare individuală şi în grup. selecţionare. chimia este şi rămâne o ştiinţă experimentală.

 Este necesară învăţarea continuă şi pregătirea pentru utilizarea softului de specialitate. calcule sau redarea unor formule chimice. solicitate la ora de chimie. Sunt necesare cursuri de perfecţionare. cât şi de către elevi. b) Competenţe TIC deficitare ale profesorilor şi elevilor. simularea unor experimente. ca urmare a neimplicării directe a tuturor organelor de simţ vizate. se bazează.  Profesorul de chimie este acela care trebuie să asigure corelarea competenţelor TIC. . prin ţinută fizică. c) Elaborarea unor strategii didactice cu utilizare excesivă a resurselor TIC implică următoarele riscuri:  Nerealizarea deprinderilor practice de lucru. memorie internă RAM. efervescenţă. ca urmare a înlocuirii experimentului de laborator cu experimentul virtual.  Există încă mulţi profesori de chimie.  Aplicaţiile software. reacţii exoterme sau endoterme). placă video. cu programa şcolară de TIC pentru clasa respectivă.  Conectare limitată la Internet. pe prezentări grafice sau tridimensionale. efecte termice (miros.  Limitarea profesorului de chimie în a ajuta fiecare elev în parte să selecteze obiectiv informaţiile ştiinţifice din larga paletă oferită de internet. Mişcările. specifice disciplinei chimie. fizionomie. în lipsa sprijinului limbajului nonverbal utilizat de profesor.costurile ridicate iar programele şi proiectele prin care se poate intra în posesia lor depind de o strategie naţionala de achiziţie sau de parteneriate şi colaborări între dezvoltatori şi mediul educaţional. ca urmare a culegerii răspunsurilor directe date de anumite Aplicaţii. Un profesor.  Pierderea deprinderii de rezolvare a unor probleme de calcul chimic respectând un algoritm. culoare. ceea ce implică uneori resurse minime de funcţionare a sistemelor de calcul procesor. spaţiu disponibil pe hard disc. „rezistenţi” la nou. gesticulaţie. atât de către profesor. gesturile şi mimica profesorului pot fi folosite ca „arme” împotriva nepăsării sau plictisului din anumite momente ale lecţiei. viteză de acces la internet. care să lărgească domeniul de cunoţtinţe şi competenţe în domeniul TIC pentru profesorii de chimie.  Receptarea defectuoasă a unor informaţii legate de proprietăţile fizice. tradiţionalişti.  Diminuarea impactului informaşiei receptate prin mijloace TIC. poate stărni reverberaţii afective sau intelectuale asupra elevilor. în general.

 identificarea eventualelor dificultăţi/ disfuncţii dintre intenţii şi realitate. sistemelor de gestiune a bazelor de date. spirit de observaţie. determinate de traseul didactic. din diverse surse alternative.  implementarea şi varierea metodelor de instruire de-a lungul diferitelor faze ale instruirii.  stabilirea nevoilor de formare a colectivului/ colectivelor de elevi în contextul educaţional dat.  motivarea şi oferirea unui context emoţional adecvat. inteligenţă verbală şi socială.  însuşirea tehnicilor de bază necesare pentru autoperfecţionare în disciplinele informatice. gândire divergentă/convergentă.  capacitatea de categorizare.  redefinirea obiectivelor în funcţie de diverşi factori şi condiţii de natură obiectivă sau subiectivă apărute pe parcurs.  crearea şi menşinerea în sala de clasă a unui mediu şi a unui climat de lucru care favorizează învăţarea. reţelelor de calculatoare.  capacitatea de analiză şi sinteză.  capacitatea de investigare. analizarea şi interpretarea datelor şi informaşiilor de natură cantitativă şi calitativă.  stabilirea unui climat socio-emoţional adecvat între elevi şi profesor. Suport multiplu în plan cognitiv. motivaţional şi emoţional  utilizarea sistemelor de calcul.  respectarea unui ritm adecvat al instruirii şi secvenţierea procesului didactic astfel încât să se ofere elevilor timpul necesar pentru a gândi şi a pune întrebări.  capacitatea de concentrare. . Instruire bazată pe învăţarea reflexivă  culegerea.  prezentarea conţinutului şi sarcinilor de lucru într-o manieră organizată şi clară.  utilizarea softurilor educaţionale de specialitate pentru disciplina Chimie.Competenţele necesare cadrului didactic pentru integrarea TIC în procesul didactic la disciplina Chimie Competenţele necesare cadrului didactic care urmează să integreze TIC în procesul didactic la disciplina Chimie sunt corelate cu următoarele principii: 1. atenţie distributivă.  focalizarea consecventă a instruirii pe obiectivele predării şi oferirea posibilităţilor de exersare. 2.  luarea în considerare a diferenţelor individuale şi a progresului în învăţare. pentru asigurarea suportului decizional în cadrul demersului didactic.

 capacitatea de a evalua achiziţiile elevilor.  capacitatea de imaginare a unor elemente ale cunoaşterii şi de dezvoltare a unor produse proprii.  valorificarea competenţelor specifice disciplinelor informatice în contexte variate.  utilizarea metodelor moderne de învăţare şi a celor complementare de evaluare. . 4.  capacitatea de descompunere a elementelor conşinutului disciplinar.  capacitatea de antrenare a elevilor în stadii de rezolvare a problemelor. creative şi argumentative ale elevilor. Transferul şi aplicarea cunoaşterii în contexte variate  conştientizarea caracterului predominant aplicativ al informaticii.şi multidisciplinare.  utilizarea calculatorului într-o succesiune logică de paşi în procesul de predare.  valorificarea experienţelor de învăţare ale elevilor. de comparare.  capacitatea de a construi demersuri didactice trans-.3. 6.  identificarea nevoilor şi dificultăţilor de învăţare.  capacitatea de abstractizare prin modelarea problemelor reale.  dezvoltarea capacităţilor de comunicare şi prezentare în faţa unui public avizat. complexe şi identificarea soluşiilor corecte. de stabilire a sarcinilor de rezolvat şi soluţionat. inter. profesorul fiind adus în situaţia de a analiza şi a da răspunsuri unor probleme de o mare diversitate. de evaluare şi de explicare a acestora. în funcţie de particularităţile psiho comportamentale individuale. Dezvoltarea şi evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi stimularea operaşiilor gândirii (higher-order skills)  capacitatea de utilizare a cunoştinţelor fundamentale.  alegerea strategiilor didactice adecvate. inteligibile şi practice.  adaptarea discursului didactic la nivelul de achiziţii cognitive ale elevilor. Luarea în consideraţie a particularităţilor individuale ale elevilor  cunoaşterea individualităţii elevilor şi asistarea acestora în procesul de auto-dezvoltare. Stimularea capacităşilor argumentative  dezvoltarea şi susţinerea capacităţilor constructive. dobândite în alte contexte.  capacitatea de selecţie a unor probleme pentru anumite conţinuturi şi identificarea strategiilor de rezolvare. 5.  adaptarea mijloacelor şi tehnicilor de comunicare didactică la stilurile de învăţare identificate la grupul de elevi. de selectare a unor exemple ilustrative.

Stimularea şi menţinerea interesului pentru activitatea desfăşurată  abilitatea de a concepe şi propune situaţii de învăţare noi şi provocatoare.  conducerea şi monitorizarea procesului de instruire. corect dozate în timp.  asigurarea unui climat socio-afectiv securizant. Intensificarea comportamentului pozitiv  valorificarea experienţelor pozitive ale elevilor. 8.  cooperarea cu cadre didactice din şcoală şi din alte şcoli. Instaurarea respectului şi responsabilităţii atât faţă de sine cât şi faţă de ceilalţi  valorificarea experienţelor de învăţare ale elevilor. ancorate în realitate. Proiectarea şi ghidarea învăţării auto-controlate  identificarea nevoilor şi dificultăţilor de învăţare.  valorificarea valenţelor formative specifice disciplinelor informatice.  capacitatea de proiectare a demersului didactic având în vedere îmbinarea logică şi coerentă a secvenţelor informative cu secvenţele aplicative.  încurajarea comportamentului asertiv. în vederea optimizării procesului de dezvoltare a competenţelor elevilor.  evaluarea activităţilor educaţionale (evaluare de impact.  promovarea unui sistem de valori specifice unei societăţi democratice.  capacitatea de a distribui sarcinile de lucru în cadrul echipei astfel încât fiecare elev să-şi poată dovedi competenţa. în diferite contexte practice. pe calculator. a rezultatelor şcolare). interesante. bazat pe încredere şi pe cooperare.  atitudine reflexivă asupra propriei activităţi. fără a supraîncărca elevul. .  recompensarea progreselor elevilor.  capacitatea de a formula sarcini de lucru provocatoare. dezvoltarea capacităţii de a lucra în echipă. 10.  cunoaşterea. consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor. 11.  cunoaşterea individualităşii elevilor şi asistarea în propria dezvoltare.  gestionarea situaţiilor de criză educaţională. 9. Sporirea eficienţei învăţării  capacitatea de a gestiona eficient resursele materiale şi umane. 7. dobândite în alte contexte.  colaborarea cu familia şi cu alţi factori educativi.  dezvoltarea unui spirit critic constructiv.

-dispozitive de achiziţie date (senzori. access point. -microfon. -tastatura. -casca/boxa audio -tabla interactivă (SmartBoard) -video proiector. Tehnologiile sunt bazate pe calculatoare. switch). -modem. stimularea comportamentelor pro-sociale şi participarea civică. . -componente de reţea (placă de reţea. Abordarea conţinuturilor şi formarea/ dezvoltarea competenţelor specifice disciplinei Chimie folosind tehnologiile digitale. transmiterea datelor pe bandă largă. Categoria resurselor hardware ce pot fi folosite în activitatea de predare reprezintă totalitatea echipamentelor fizice împreună cu dispozitivele specifice disciplinei. -Memory Stick. În această secţiune sunt prezentate pe de o parte resursele hardware necesare procesului instructiv -educativ. fără a omite strânsa legătură dintre acestea. iar pe de altă parte resursele software. b) prelucarea şi stocarea datelor. bluetooth. stocare şi gestionare a informaţiei. -camera video. -Hard-disk intern/extern. Prin sistem de calcul se înţelege calculatorul împreună cu toate dispozitivele periferice ce permit: a) introducerea datelor. -mouse. plăci achiziţie). echipamente periferice digitale. transmitere. -CD/DVD. placa wifi. materializate prin resurse hardware şi software. -scanner. care pot fi conectate la sistemele de calcul. presupune o abordare deosebită a organizării activităţii de învăţare din partea cadrului didactic. c) vizualizarea datelor. creare. d) comunicare şi internet. Utilizarea TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare la disciplina chimie Instrumente TIC (resurse hardware şi software) care favorizează dezvoltarea competenţelor din programele şcolare ale disciplinei Chimie TIC – set de instrumente şi resurse tehnologice digitale folosite pentru comunicare. internet. -monitor.

ce oferă posibilitatea de a realiza analiză de business şi calcul tabelar Microsoft Office PowerPoint 2007 . metode.ce oferă posibilitatea de a realiza prezentări . Modele. Deoarece alegerea conţinutului nepotrivit este subiectivă este posibil ca filtrul să nu blocheze întreg conţinutul neadecvat educaţiei. Aplicaţiile software se supun legii dreptului de autor.ce oferă posibilitatea de a realiza editare text Microsoft Office Excel 2007 . utilizarea lor fiind posibilă după achitarea unei taxe. În funcţie locaşie. implicarea părinţilor în educaţie şi colaborarea permanentă cu ţcoala se poate realiza prin instrumente automate cum este cazul filtrelor de control parental.Aplicaţiile/ programele care au dreptul de autor înregistrat. a filtrelor de control parental. În acest sens există două categorii de Aplicaţii: a) freeware – Aplicaţiile/ programele care au dreptul de autor înregistrat şi sunt accesibile pentru a fi utilizate gratuit. În unele situaţii. precum şi a tuturor restricşiilor impuse de normele de utilizare a aplicaţiilor în speţă. prin decizia comună a părinţilor şi a profesorilor. c) Aplicaţii client server – se instalează atât la nivelul serverelor din reţea cât şi a sistemului de calcul propriu (client) fiind accesat doar de utilizatorului sistemului de calcul. Modulul al II-lea. Conţinutul considerat neadecvat se poate bloca prin precizarea unor cuvinte cheie. La alegerea resurselor software se recomandă respectarea cu stricteţe a drepturilor de autor.-smartphone/Ipad/ebook. b) shareware/ licenţiate . care permit controlul conţinutului Web accesat de către elevi. aplicaţiile pot fi testate gratuit pentru o perioadă limitată de timp. Resursele software reprezintă totalitatea Aplicaţiilor şi informaşiilor stocate/memorate la nivelul unui sistem de calcul sau a unei reţele de calculatoare. Particularităţile de vârstă ale elevilor. pentru o perioadă nelimitată de timp. Aplicaţiile software pot fi memorate/stocate/executate în următoarele moduri: a) Aplicaţii locale – se instalează şi se execută pe un singur sistem de calcul şi pot fi folosite de un singur utilizator. b) Aplicaţii web – se instalează şi funcşionează la nivelul serverelor din reţea fiind accesate de mai mulşi utilizatori prin intermediul browserelor Internet. mijloace TIC specifice disciplinei Chimie Prezentarea uneltelor din pachetul Office Pachetul de programe Microsoft Office 2007 cuprinde: Microsoft Office Word 2007 . Toate site-urile care vor conţine cuvintele-cheie vor fi blocate accesului.

ce poate fi utilizată. Microsoft Office Access 2007 .Microsoft Office Outlook 2007 .ce oferă posibilitatea de a realiza proiecte Microsoft Office Groove 2007 . galeriei de imagini. Coperta Coperta este o formă standard de şablon. modificată şi salvată în galeria de coperte în funcţie de cerinţele dvs. a galeriei de coperte. grupul Pagini faceţi clic pe pictograma Coperta. indiferent de formatul datelor.ce oferă posibilitatea de a crea baze de date şi rapoarte Microsoft Office OneNote 2007 .ce oferă posibilitatea de a vă administra eficient email-urile. Crearea unei coperte Dacă doriţi să creaţi o copertă proprie pentru document urmaţi paşii de mai jos:     Selectaţi întregul text al acestei pagini şi parcurgeţi paşii urmatori: La fila Inserare. galeriei de stiluri. calendarul şi contactele. Apare fereastra de dialog ca în Figura 1 . modificarea şi controlul informaţiilor.ce oferă oferă un mediu de colaborare complex şi mai sigur. anteturilor şi subsolurilor predefinite precum şi o serie de instrumente şi funcţii de verificare. cu asistenţă IT minimă.ce oferă posibilitatea de a colecta şi de a organiza informaţia. comentare şi comparare. în caiete digitale. Microsoft Office InfoPath 2007. Vom prezenta în acest sens modul de folosire a bibliotecilor de şabloane. Pe fila Inserare. instrumentelor de evaluare. în care echipele pot lucra împreună. în care puteţi găsi cu uşurinţă conţinutul de care aveţi nevoie pe baza unei căutări cu cuvinte cheie. Selectaţi tipul de Copertă dorit din galeria oferită dvs. În partea de jos a dialogului. selectaţi Salvare selecţie în Galeria de coperte.ce oferă posibilitatea de a realiza formulare Editorul de texte Microsoft Office Word 2007 Editorul de texte Microsoft Office Word 2007 poate fi folosit pentru crearea simplă şi rapidă a unor documente cu aspect profesionist utile în activitatea de proiectare a documentelor curriculare. materialelor folosite în procesul de instruire. Microsoft Office Publisher 2007 . Inserare copertă în document    Pozitionaţi cursorul mouse-ului la începutul documentului în care doriţi să inseraţi coperta. pentru crearea. grupul Pagini faceţi clic pe pictograma Coperta. indiferent de amplasare.

Crearea unui antet sau subsol propriu  La fila Inserare.  Alegeţi din galeria pregătită de anteturi şi subsoluri predefinite ce conţine elemente grafice în concordanţă cu proprietăţile formatului de copertă. grupul Ante&Subsol faceţi clic pe pictogramele Antet sau Subsol după cum doriţi să introduceţi informaţii aflate deasupra. ca în Figura 2.Figura 1  Inseraţi numele noii coperte. urmaţi paşii:  La fila Inserare. găsiţi comanda Editare antet. apare fila context Instrumente antet şi subsol. După ce o activaţi. grupul Ante&Subsol faceţi clic pe pictogramele Antet sau Subsol după cum doriţi să introduceţi informaţii aflate deasupra. respectiv dedesubtul textului principal al documentului. respectiv dedesubtul textului principal al documentului. Antetul şi subsolul Inserare antet sau subsol în document Daca trebuie să inseraţi un antet sau un subsol în document. Aici găsiţi un numar de instrumente pentru modificarea antetului şi optiuni asemănătoare pentru subsol.   În partea de jos a ferestrei galeriei de şabloane. Cele mai utilizate optiuni sunt:      Număr de pagină Data şi ora Inserare imagini Pagini pare şi impare diferite Parti rapide – alte elemente care pot fi inserate în antet şi subsol sunt pregatite aici. . Figura 2 Antetul şi subsolul se pot modifica în mediul Examinare înaintea imprimarii.

Fereastra cu stiluri dinamică Când fila Pornire este activă este disponibila o galerie de stiluri. Când fereastra este activă. Din meniu. Formataţi un paragraf de text . Fiecare stil poate fi aplicat unor paragrafe întregi. activaţi fereastra dinamică. facând clic pe săgeata mică în colţul din dreapta jos al grupului Stiluri.  La fila Pornire. etc. precum fonturi. din grupul Stiluri alegeţi stilul care se potriveşte cel mai bine cu paragraful. Crearea unui stil în baza unui paragraf formatat deja . Dacă utilizaţi mai multe stiluri în mod simultan. paragrafe. Salvaţi modificarea de stil dând confirmare cu clic pe butonul OK. Aplicare a unui stil  Pozitionaţi cursorul mouse-ului pe paragraful în care doriti sa modificati stilul. Modificarea parametrilor unui stil existent        Faceţi clic cu butonul din dreapta pe numele stilului pe care doriţi să îl editaţi.Stilul Stilul este o modalitate de formatare a textului printr-un set de elemente de formatare. selectaţi comanda Modificare. Plasaţi punctul de inserare oriunde în text. În procesul selectării paragraful se modifică în mod dinamic. margini şi umbre. poate fi plasată oriunde în zona activă a procesorului de text.  Confirmaţi alegerea făcută. Stilurile se împart în stiluri pentru paragrafe şi stiluri pentru simboluri. marcaje şi numerotari. Se va afişa o caseta de dialog pentru alegerea numelui unui stil. Faceţi clic pe setul de stiluri şi în partea de jos a casetei de dialog utilizaţi opţiunea Salvare selectie ca stil rapid nou. Selectaţi paragraful formatat în acest mod evidenţiindu-l cu mouse-ul. dar şi pentru cuvinte separate.

În fila Referinţe. Aveţi posibilitatea să alegeţi setările de stil pe care să le utilizeze Word atunci când construieşte cuprinsul. Creare unui cuprins din stiluri particularizate aplicate Acest procedeu se utilizează dacă aţi aplicat stilurile particularizate titlurilor.      Faceţi clic în locul în care inseraţi cuprinsul. faceţi clic pe stilul numit Titlu 1 în galeria Stiluri rapide. apoi faceţi clic pe stilul de cuprins pe care îl doriţi. introduceţi un număr de la 1 la 9. Tastaţi numele stilului nou şi salvaţi stilul cu clic pe butonul OK. Faceţi clic pe Opţiuni. faceţi clic pe stilul dorit. În fila Pornire. în grupul Cuprins. pentru a indica nivelul pe care să-l reprezinte stilul de titlu. În fila Referinţe. în grupul Stiluri. De exemplu. În fila Pornire. în dreptul numelui stilului. în grupul Cuprins. apoi faceţi clic pe Inserare cuprins. Sub Nivel în cuprins. Cuprinsul    Selectaţi titlul căruia doriţi să îi aplicaţi un stil de titlu. faceţi clic pe Cuprins. faceţi clic pe stilul dorit. de obicei la începutul documentului. Sub Stiluri disponibile. găsiţi stilul pe care l-aţi aplicat titlurilor din document. . Crearea unui cuprins din stiluri de titlu predefinite    Acest procedeu se utilizează dacă aţi creat un document prin utilizarea stilurilor de titlu. faceţi clic pe Cuprins. Faceţi clic în locul în care inseraţi cuprinsul. în grupul Stiluri. dacă aţi selectat textul căruia intenţionaţi să îi aplicaţi stilul ca titlu principal.

Cuprinsul poate fi pentru: Document imprimat .   În fila Referinţe.Pentru un document care se va citi online în Word. Ştergerea unui cuprins   Pe fila Referinţe. Faceţi clic pe Actualizare numai numere de pagină sau pe Actualizare tabel întreg. . jpeg. emf bmp. aveţi posibilitatea să actualizaţi rapid cuprinsul. pentru ca cititorii să facă salt la un titlu făcând clic pe intrarea sa în cuprins. png.  Document online . jpe. gif. Când inserati o imagine. Selectaţi imaginea dorită . Cititorii vor avea posibilitatea să citească pagina dorită. în grupul Cuprins.   Repetaţi paşii 4-6 pentru fiecare stil de titlu pe care îl includeţi în cuprins. faceţi clic pe Actualizare tabel. în grupul Ilustraţii. se afiseaza fila contextuala Instrumente imagine. Figura 3 Cea mai noua versiune functioneaza cu multe tipuri de imagine. faceţi clic pe Cuprins. Faceţi clic pe OK. faceţi clic pe pictograma Imagine. aveţi posibilitatea să formataţi intrările din cuprins ca hyperlinkuri. creaţi un cuprins în care fiecare intrare să listeze titlul şi numărul de pagină la care apare acesta. wmf. Efecte grafice Imaginea Inserarea unei imagini în text   Pe fila Inserare. Modificarea formatului unei imagini Pentru a aplica aplica mai multe efecte folosim din fila Format grupul de Instrumente imagine aflat lângă galeria principala de stiluri de imagine sau în fila contextuala Formatare imagine.În cazul în care creaţi un document care se va citi pe o pagină imprimată. Vezi Figura 3. unde gasiti instrumente suplimentare care va vor permite sa editati imaginea. în grupul Cuprins. Cele mai utilizate formate sunt: jpg. Faceţi clic pe Eliminare cuprins. Actualizarea unui cuprins Dacă aţi adăugat sau eliminat titluri sau alte intrări de cuprins din document.

imagini şi alte obiecte predefinite precum formate de broşuri. Cum se inserează o miniatură  Pe fila Inserare. în grupul Ilustraţii. Imaginea se poate alinia în funcţie de text. Va apărea o fereastra de dialog care vă va permite să selectaţi şablonul şi să îl descărcaţi apoi în computer. Dacă doriţi să configurati o poziţie permanentă pentru imagine. Miniatura Miniaturile sunt simboluri grafice ce sunt integrate în editorul de text şi se pot insera oriunde în document. Un exemplu de şablon diplomă se poate vedea în figura de mai jos. faceţi clic pe pictograma Miniatura. Selectarea şabloanelor utilizând Microsoft Office Online Şabloanele se pot folosi utilizând butonul Office – Nou.în Fereastra Miniatura folosiţi câmpul Cautare. Faceţi clic pe ea miniatura dorită. Unitatea implicita este centimetrul. buletine. Şabloanele conţin texte. Serviciul Microsoft Office Online oferă o galerie de miniaturi gratuite suplimentare. faxuri etc. aceasta va fi inserata în mod automat în text în poziţia cursorului. scrisori. Alte proprietăţi pentru imagine şi poziţia ei în document se pot seta în dialogul Mai multe optiuni aspect. însa aceasta se poate modifica în Optiuni Microsoft Word. .Poziţionarea unei imagini Pictograma pentru amplasarea imaginii se află în fila contextuală Instrumente imagine. care vă ajută să realizaţi documente complexe cu un minimum de efort. diplome.   În partea din dreapta a ecranului. Şablonul Biblioteca de sabloane mari şi materialele suplimentare se afla în portalul de informaţii Microsoft Office Online.Vezi figura alăturată. aveţi posibilitatea să o definiţi utilizând câteva unităţi pentru lungime.

Mai întât pregătiţi textul inserând caractere separatoare . apoi pe Inserare tabel. În fila Inserare. în grupul Tabele.      Faceţi clic unde doriţi să inseraţi tabelul. Sub Dimensiune tabel introduceţi numărul de coloane şi rânduri. Faceţi clic unde doriţi să inseraţi tabelul.      Faceţi clic unde doriţi să inseraţi un tabel.cum ar fi virgule sau tabulatori . glisaţi pentru a selecta numărul de rânduri şi coloane dorit. apoi faceţi clic pe şablonul dorit. faceţi clic pe Tabel. faceţi clic pe Tabel. Pe fila Inserare. apoi sub Inserare tabel. în grupul Tabele. Rândul nou va fi identificat dacă utilizaţi marcaje de sfârşit de paragraf pentru a indica unde să înceapă un Utilizarea meniului tabel Conversia unui text într-un tabel . Utilizarea comenzii inserare tabel Aveţi posibilitatea să utilizaţi comanda Inserare tabel pentru a alege dimensiunile şi formatul tabelului înainte de a insera tabelul în document.pentru a indica unde doriţi să separaţi textul în coloane.Tabelul Utilizarea şabloanelor pentru tabele Şabloanele pentru tabele conţin date eşantion pentru a vă ajuta să vizualizaţi cum va arăta tabelul la adăugarea datelor. Pe fila Inserare din grupul Tabele. indicaţi spre Tabele rapide. Sub Regim de potrivire automată alegeţi opţiunile de ajustare a dimensiunilor tabelului. Înlocuiţi şablonul cu datele dorite. faceţi clic pe Tabel.

rând nou. De exemplu. realizaţi o diplomă pentru premierea elevilor cu rezultate deosebite la Olimpiada judeţeană de Chimie. apoi pe Conversie text în tabel. În caseta de dialog Conversie text în tabel. faceţi clic pe Tabel. sub Separare text la. faceţi clic pe caracterul separator utilizat în text. Realizaţi matricea de specificaţie pentru un test iniţial după modelul: Competenţe corespunzăto are nivelurilor taxonomice Identificarea unor concepte date relatii categorii specifice Teme/ Continuturi/ Concepte-cheie/ Unităti tematice disciplinei de studiu Compararea/ Clasificarea unor date proprietăti fenomene fapte caracteristic e disciplinei de studiu Ilustrarea Exemplificarea Descrierea unor fenomene procese situatii concrete proprietăti specifice disciplinei de studiu Analizarea unor fenomene fapte procese situatii care abordează problematica disciplinei Evaluarea/ Aprecierea/ Interpretarea Punctaj unor fenomene fapte procese în contexte variate Punctaj 3. Folosind şabloane din galaria MS Office. inseraţi o virgulă primul cuvânt pentru a crea un tabel cu două coloane. 2. Realizaţi un test folosind jocul didactic exemplificat după modelul de mai jos: Conţinut conceptual : REACŢIA DE OXIDARE Completaţi căsuţele după indicaţiile de mai jos . într-o listă cu două cuvinte pe linie. A 1 . Aplicaţii practice 1. în grupul Tabele.   Selectaţi textul modificat ca mai sus. În fila Inserare.

. Dispozitivul folosit la obţinerea flăcării oxihidrice este suflătorul ……….. elemente grafice. Orizontal: 1. 2. Fenomenul de accelerare a unei reacţii cu ajutorul unui catalizator se numeşte ……. R I E R T U N I A G T C L I E I N Z A Ă G E N A T Ă . Substanţă chimică care are rolul de a accelera o reacţie chimică.). 7. Fierul în aerul umed se oxidează lent acoperindu-se cu un strat poros de…. Un diapozitiv poate conţine texte... obiecte multimedia (elemente video. 6. Oxidările care au loc la temperatura mediului înconjurător sunt oxidări……… Vertical: A-B Denumirea procesului chimic obţinut RĂSPUNS 1 C A T A L I Z A 2 3 4 E O N X E I R H 5 T O G I C 6 7 L A O X I D A R E B Realizarea prezentărilor folosind Microsoft PowerPoint 2007 „Prezentarea” este un mod de redare a unui conţinut informaţional prin intermediul diapozitivelor. 3. audio etc.2 3 4 5 6 7 B Citind de sus în jos pe verticală (colana A-B) descoperim denumirea unui proces chimic. Substanţă oxidantă cunoscută sub numele de apă ………. Prin oxidarea glucozei în organismele aerobe rezultă CO2. 4. H2O şi ……. 5.

Fig. Pictogramele standard sunt: Tabele Diagrame SmartArt Imagini Miniaturi Miniaturi media Crearea unui diapozitiv propriu dintr-un aspect Pentru a crea un aspect de diapozitiv nou. urmaţi paşii:  Faceţi clic pe fila „Vizualizare”. efecte.Inserarea diapozitivelor Un coordonator de diapozitive definește amplasarea informațiilor ce vor fi conţinute de un diapozitiv. apoi pe pictograma „Coordonator de diapozitive”. faceți clic pe pictograma Aspect. care descriu felul în care temele sau alte informa ții de formatare sunt aplicate la conținutul diapozitivelor. apare implicit aspectul denumit „Diapozitiv titlu”. Pentru a insera obiecte cu ajutorul aspectelor predefinite selectaţi aspectul de diapozitiv numit „Titlu şi conţinut” (Fig. . dar pe care îl veţi putea ulterior utiliza în alte prezentări. Fiecare șablon poate conține informații temă cum ar fi culori. apoi selectaţi cu clic un aspect din lista apărută. pe fila Pornire. Microsoft Office PowerPoint 2007 include cinci aspecte predefinite. Fiecare coordonator de diapozitive conține unul sau mai multe aspecte care formează un şablon. în grupul Diapozitive. O prezentare poate conține unul sau mai mulți coordonatori de diapozitive. Un aspect reprezintă o parte a unui coordonator de diapozitive. stiluri de fundal de diapozitiv și informații implicite.1) şi utilizaţi pictogramele din centrul diapozitivului pentru a introduce obiecte variate în diapozitivul curent. Pe fila context „Coordonator de diapozitive” faceţi clic pe pictograma „Inserare aspect”. Pentru a alege un alt aspect. dar există posibilitatea ca utilizatorul să creeze la rândul său noi prototipuri de aspecte. fonturi.1   În lista de aspecte din partea stângă a ferestrei. Inserare obiecte cu ajutorul aspectelor predefinite Când deschideți o prezentare nouă în PowerPoint. setaţi tipul de aspect „Diapozitiv particularizat”. care nu se află printre şabloanele predefinite.

Tastaţi un nume nou pentru aspectul modificat. Alegeţi pentru diapozitiv aspectul „Titlu” şi conţinut” apoi selectaţi opţiunea„Diagramă” 2. apoi pe pictograma „Diagramă” din grupul „Ilustraţii” . „SmartArt”. Inserarea unui tabel într-un diapozitiv Pentru inserarea unui tabel într-un diapozitiv urmaţi paşii:     Alegeţi pentru diapozitiv aspectul „Titlu şi conţinut”. „Diagrama”. din galeria de stiluri disponibilă. un format predefinit. „Miniatură” şi amplasaţi-le pe diapozitiv. fila context „Coordonator de diapozitive”grupul „Închidere”. din opţiunile afişate „Conţinut” . Inserarea unei diagrame într-un diapozitiv Există două metode pentru crearea diagramelor: 1. Puteţi edita culorile din fundalul tabelului sau realiza un gradient folosind pictograma „Umbrire” în grupul „Stiluri tabel”.     Faceţi clic pe pictograma „Inserare substituent”. Faceţi clic pe butonul de închidere de fila „Vizualizare”. Faceţi clic cu butonul din dreapta pe aspectul nou. aflat partea din stânga a ecranului şi din meniul context selectaţi „Redenumire Aspect” . Selectaţi opţiunea „Tabel”. „Text”. Stabiliţi numărul de coloane şi de rânduri ale tabelului din fereastra de dialog apărută. Începeţi să completaţi şi să formataţi tabelul alegând din grupul „Stiluri de tabel” de pe fila de context „Instrumente tabel”. Selectaţi după cum doriţi. „Tabel”. Faceţi clic pe fila „Inserare”. „Imagine”. „Media”.

In momentul selectatării unei diagrame se activează imediat ferestrele Microsoft Office Excel 2007, iar acolo apare tabelul de bază. În momentul editării valorilor din tabelul asociat, diagrama din Microsoft Office PowerPoint 2007 se modifică automat în funcţie de valorile introduse. După completarea tuturor valorilor din tabel, a anteturilor de coloană şi a rândurilor, se poate formata diagrama din fila context „Format” sau din fila context „Aspect”. Inserarea unui obiect „SmartArt” într-un diapozitiv Există două metode pentru inserarea unui obiect „SmartArt”: 1. Alegeţi pentru diapozitiv aspectul „Titlu şi conţinut”, apoi selectaţi opţiunea „SmartArt”. 2. Faceţi clic pe fila „Inserare”, sub pictograma „SmartArt”. Apoi selectaţi ilustraţiile SmartArt dorite din categoriile: Listă, Proces, Ciclu, Relaţie, Matrice, Ierarhie, Nomogramă. Inserarea unui hyperlink într-un diapozitiv Crearea unui hyperlink la o pagină sau la un fișier de pe Web În „Vizualizare normală”, selectați textul sau obiectul pe care intenționați să îl utilizați ca hyperlink. Pe fila „Inserare”, în grupul „Linkuri”, faceți clic pe „Hyperlink”. Sub „Legare la”, faceți clic pe Fișier sau pagină Web care există, apoi faceți clic pe „Răsfoire pe Web”. Localizați și selectați pagina sau fișierul la care vă legați, apoi faceți clic pe OK. Crearea unui hyperlink la un diapozitiv din aceeași prezentare În „Vizualizare normală”, selectați textul sau obiectul pe care intenționați să îl utilizați ca hyperlink. Pe fila „Inserare”, în grupul „Linkuri”, faceți clic pe „Hyperlink”. Sub „Legare la”, faceți clic pe „Plasare” în acest document. Sub „Selectați o poziție în acest document”, faceți clic pe diapozitivul pe care doriți să îl utilizați ca destinație a hyperlinkului. Crearea unui hyperlink la un fișier nou În „Vizualizare normală”, selectați textul sau obiectul pe care intenționați să îl utilizați ca hyperlink. Pe fila „Inserare”, în grupul „Linkuri”, faceți clic pe „Hyperlink”. Sub „Legare la”, faceți clic pe „Creare” document. În caseta „Numele documentului nou” , tastați numele fișierului pe care îl creați și la care intenționați să vă legați. Pentru a crea documentul în altă locație, sub „Cale completă”, faceți clic pe „Modificare”, răsfoiți la locația unde intenționați să creați fișierul, apoi faceți clic pe OK. Sub „Editare”, faceți clic și alegeți dacă editați fișierul acum sau mai târziu.

Adăugarea unei secvenţe audio Încorporarea secvenţelor audio în prezentare Faceţi clic pe diapozitivul căruia intenţionaţi să îi adăugaţi o secvenţă audio. Pe fila „Inserare”, în grupul „Media” , faceţi clic pe „Audio”. Alegeţi una dintre următoarele acţiuni: o Faceţi clic pe „Audio din fişier”, localizaţi folderul care conţine fişierul, apoi faceţi dublu clic pe fişierul pe care îl adăugaţi. o Faceţi clic pe „Miniatură audio”, localizaţi secvenţa audio pe care o doriţi în panoul de activităţi „Miniaturi ”, apoi faceţi clic pe ea pentru a o adăuga la diapozitiv. Setarea opţiunilor de redare inversă pentru o secvenţă audio Pe diapozitiv, selectaţi pictograma secvenţă audio . Sub „Instrumente audio”, pe fila „Redare”, în grupul „Opţiuni audio”, alegeţi una dintre următoarele acţiuni: o Pentru a porni automat secvenţa audio atunci când afişaţi diapozitivul, în lista „Pornire”, faceţi clic pe Automat. o Pentru a porni manual secvenţa audio atunci când faceţi clic pe diapozitiv, în lista „Pornire” faceţi clic pe „La clic”. o Pentru a reda o secvenţă audio atunci când faceţi clic pe diapozitivele din prezentare, în lista „Pornire” faceţi clic pe ,,Se redă pe parcursul diapozitivelor ”. o Pentru a reda o secvenţă audio încontinuu până ce o opriţi, bifaţi caseta de selectare ,,Buclă” până la oprire”. ,, ” Ascunderea pictogramei secvenţei audio Această opţiune se utilizează numai dacă aţi setat ca secvenţa audio să se redea automat. Faceţi clic pe pictograma secvenţă audio . Sub „Instrumente audio”, în fila „Redare”, în grupul „Opţiuni audio”, bifaţi caseta de selectare „Ascundere în timpul expunerii”.

Crearea unei legături la un fişier video de pe sau un site Web Deschideţi un browser, accesați site-ul Web care conține fișierul video la care doriți să creați legătura, cum ar fi YouTube, hulu,Trilululu, etc ., site pentru care aveţi cont şi drept de postare/ preluare materiale. Pe site-ul Web, găsiți fișierul video, apoi găsiți și copiați codul încorporat. Locația acestui cod va fi diferită, în funcție de site-ul Web, iar anumite fișiere video nu au cod încorporat. Chiar dacă acestea se numesc „coduri încorporat“, ele fac legătura de fapt la fișierul video, dar nu îl încorporează în prezentare.

Faceți clic pe ,,Partajați”, bifați caseta de selectare „Utilizați” un cod de încorporare vechi, faceți clic pe „Cod de încorporat”, apoi copiați codul încorporat. În PowerPoint, în fila „Diapozitive”, în vizualizarea „Normal”, faceți clic pe diapozitivul în care doriți să adăugați fișierul video. pe fila Inserare, în grupul „Media”, faceți clic pe săgeata de sub „Video”. Faceți clic pe „Video” de la un site Web. În caseta de dialog „Video de la un site Web”, lipiți codul încorporat, apoi faceți clic pe „Inserare”. Aplicaţii  Realizaţi o prezentare PowerPoint alegând din urmatoarele teme: o Reacţii redox în organismul uman o pH-ul alimentaţiei sănătoase o Esenţe şi parfumuri o Aspirina-prieten sau duşman?   Realizaţi o prezentare PowerPoint care să prezinte situaţia comparativă dintre rezultatele obţinute la testele iniţiele, de progres şi sumative. Realizaţi o prezentare PowerPoint care să cuprindă scurte filme cu experimente chimice realizate în laboratorul de chimie.

Microsoft Office Excel 2007 Microsoft Office Excel 2007 este cel mai folosit software pentru calcul tabelar, utilizat şi pentru efectuarea unor prezentari grafice a rezultatelor calculate. Şabloanele şi utilizarea lor Pentru Microsoft Office Excel 2007 şabloanele oferite conţin funcţii predefinite, celule formatate din tabel, ce permit editarea unor tabele complexe cu minim de efort. Galeria de şabloane cuprinde formate predefinite pentru facturi, comenzi de cumpărare, gestionarea bugetelor, iar în mediul şcolar, pentru realizarea listelor cu elevi, subiectelor, orarelor, calendarelor etc.. Alegerea şabloanelor cu Microsoft Office Online Microsoft Office Online este un serviciu gratuit care oferă şabloanele pentru orice tip de produs Office Excel. Poate fi accesat astfel:   Faceţi clic pe butonul Microsoft Office, apoi pe Opţiuni Excel. Faceţi clic pe Resurse, apoi pe Online.

Aplicarea şi alegerea unui şablon Pentru a selecta un şablon în Microsoft Office Excel 2007 utilizăm butonul „Office – Element nou”. În figura de mai jos puteţi vedea un şablon ce gestionează absenţele unui elev contorizând automat orele prezente şi absenţele motivate, nemotivate sau întârzierile la nivelul fiecărei luni şi la finalul unui an şcolar. Cu ajutorul cunoştinţelor avansate de TIC pot fi făcute situaţii statistice asemănătoare pentru întreaga clasă clasă.

Tema Tema este un set predefinit de culori, fonturi, linii şi umpleri, care pot fi utilizate pentru întreaga foaie sau doar pentru unele elemente. Tema este o caracteristică apărută odată cu versiunea de Microsoft Office Excel 2007 şi poate fi utilizată în întregul sistem Microsoft Office. Pentru a utiliza o temă predefinită selectaţi din fila „Aspect pagină” din grupul „Teme” pictograma „Teme”. Stilul

Alegeţi o opţiune dintre cele de mai jos Evidenţierea valorilor maxime Permite definirea valorilor celor mai mici sau celor mai mari din tabel prin intermediul distincţiei de culoare . din grupul Stil tipul de tabel corespunzător. Evidenţierea valorilor în în funcţie de criteriu Permite evidenţierea unor valori din tabel prin intermediul distincţiei de culoare în funcţii de anumite criterii specificate. Formatarea condiţională Formatare condiţională a datelor permite identificarea prin culoare sau simbol a elementelor dintr-o zonă de valori. Formatarea condiţională din Microsoft Office Excel 2007 se poate efectua în felul urmator:   În fila Pornire – pictograma Formatare condiţională.Stilul este o caracteristică a unui obiect specific precum un tabel sau o diagrama. . Pentru a utiliza un stil predefinit pentru un tabel selectaţi din fila Pornire.

Eliminarea formatarii condiţionale Pentru a şterge sau a modifica formatarea condiţională. Un exemplu comun al acestei formatări îl reprezintă compararea punctajelor . săgeţile sau alte simboluri care afişează creşterea. scăderea sau stagnarea. eliminăm formatarea curentă cu ajutorul funcţiei Golire reguli pentru celulele selectate sau pentru întreaga foaie ca în figura alăturată. Formatarea de tranziţie – Liniile de date Aceasta se utilizează la compararea valorilor diferite.Formatarea prin pictograme Acesta este un format adecvat pentru rezumarea cantităţilor prin pictograme. când fiecare valoare este comparată cu ajutorul unui efect de tranziţie. Se pot utiliza filtre în funcţie de aceste pictograme. Putem utiliza simboluri care să sugereze procentul ca în figura alăturată.

După apăsarea tastei Enter rezultatul formulei va fi afişat în celula. când valorile individuale sunt afişate cu o anumită culoare. Din galeria de stiluri. puteţi selecta funcţia dorită din lista de funcţii apărută. logice sau de baza de date. Introducerea formulelor Pe fila Formule. Filtrarea datelor . Procesarea formulelor Formulele şi calculele permit prelucrarea datelor. Modificare tip diagramă  Selectaţi diagrama  Realizaţi modificările folosind funcţiile din „Instrumente diagrama” sau din fereastra de context ce apare la clic dreapta. +. folosind opţiunea Inserare.Scalele de culori Scalele de culori sunt aplicate adesea prin intermediul comparaţiei proporţiilor. Diagrame Crearea diagramelor Pentru a crea diagrame noi. Pe panglică va fi inclusă o filă nouă. „Instrumente diagramă” care cuprinde doar funcţiile aplicabile diagramei selectate. Formulele pot fi:   Aritmetice – tastăm simbolul asociat (*. Formulele pot fi introduse în celulă prin semnul egal(= ). dacă aparţin unui grup particular de proporţii. grupul „Diagrame”. urmaţi paşii:     Selectaţi tabelul Din fila „Inserare”. -. /) Funcţii – tipuri mai complexe de formule cu numeroase operaţii statistice. alegeţi stilul de diagramă potrivit. alegeţi tipul de diagrama preferat.

debifați caseta de selectare(Selectare totală). introduceți textul sau numerele în caseta Căutare. organizarea și găsirea datelor dorite și. cum ar fi asteriscul (*) sau semnul de întrebare (?). culoare. după una sau mai multe coloane de date. Sortarea textului  Selectați o coloană de date alfanumerice dintr-o zonă de celule sau o celula activă dntr-o coloană de tabel care conține date alfanumerice. care doriţi Sortarea datelor Este posibil să doriți să aranjați o listă de nume în ordine alfabetică. Datele pot fi filtrate după dată. în listă. Se vor elimina bifările din toate casetele de selectare. efectuați una dintre următoarele acțiuni: o Pentru a sorta în ordine ascendentă. în grupul Sortare și filtrare. faceți clic pe Filtru. În fila Date.Filtrarea (selectarea de date dintr-un set mai mare) permite găsirea rapidă a valorilelor dorite. Apoi. aveți posibilitatea să utilizați metacaractere. faceți clic pe săgeată pentru a afișa o listă din care să faceți alegeri de filtrare. în grupul Sortare și filtrare.  Pe fila Date. Pentru a selecta după valori. Opțional. În antetul de coloană. selectați numai valorile pe care doriți să le vedeți și faceți clic pe OK pentru a vedea rezultatele. Utilizaţi criteriile complexe (în figura alăturată 3) pentru găsirea valorilor care respectă anumite condiții. Sortarea datelor permite vizualizarea rapidă a datelor și o mai bună înțelegere a acestora. .  Pentru a căuta text într-o coloană.  Apăsați ENTER pentru a vedea rezultatele. să compilați o listă de niveluri ale unui inventar de produse de la cel mai mic la cel mai mare nivel sau să ordonați rândurile după culori sau pictograme. luarea unor decizii mai eficiente.    Selectaţi datele pentru filtrarea. în cele din urmă.     Utilizați caseta Căutare (în figura alăturată 1) pentru a introduce text sau numere după care să căutați. faceți clic pe Sortare de la A la Z . Bifați și debifați casetele de selectare (in figura alăturată 2) pentru a afișa valorile care se găsesc în coloanele de date.

a fontului sau după pictogramă Dacă ați formatat manual sau condițional un interval de celule sau o coloană de tabel.  Pe fila Date. în funcție de tipul de format. selectați tipul de sortare. o Pentru a sorta de la numere mari la numere mici. efectuați una dintre următoarele acțiuni: o Pentru a sorta de la numere mici la numere mari. Sortarea după culoarea celulei. culoarea fontului sau pictograma în sus sau la stânga. De asemenea. În fila Date. faceți clic pe o celulă din zonă sau tabel și apoi. selectați coloana pe care doriți să o sortați. Efectuați una din următoarele acțiuni: o Pentru a muta culoarea celulei. în grupul Sortare și filtrare. Efectuați una din următoarele acțiuni: o Pentru a sorta după culoarea celulei. în grupul Sortare și filtrare. culoarea fontului sau pictograma în jos sau la dreapta. o Pentru a sorta după culoarea fontului. Pentru a reaplica o sortare după ce modificați datele. Sub Ordine. faceți clic pe Sortare de la Z la A. apoi. selectați o culoare de celulă.      Selectați o coloană de date dintr-o zonă de celule sau asigurați-vă că celula activă este într-o coloană de tabel. aveți posibilitatea și să sortați după aceste culori. după culoarea celulei sau a fontului. selectați Pictogramă celulă. faceți clic pe Reaplicare. Sortarea numerelor  Selectați o coloană de date numerice dintr-un interval de celule sau asigurați-vă că celula activă se află într-o coloană de tabel care conține date numerice. *Sub Coloană. în grupul Sortare și filtrare. o Pentru a muta culoarea celulei. în caseta Sortare după. în fila Date. faceți clic pe Sortare de la cel mai mic la cel mai mare. faceți clic pe Sortare de la cel mai mare la cel mai mic. de font sau o pictogramă de celulă. aveți posibilitatea să sortați după un set de pictograme pe care le -ați creat prin aplicarea unei formatări condiționale. faceți clic pe Sortare.o Pentru a sorta în ordine descendentă. selectați Culoare celulă. selectați Culoare font. selectați modul în care doriți să sortați. selectați Jos pentru o sortare de coloană și La dreapta pentru o sortare de rând. faceți clic pe săgeata de lângă buton. . o Pentru a sorta după un set de pictograme.   *Sub Ordine. *Sub Sortare pe baza. selectați Sus pentru o sortare de coloană și La stânga pentru o sortare de rând. Apare caseta de dialog Sortare.

Aplicaţii 1.) cât şi instrumentele de accesare a acesteia. 2.o Nu există o ordine de sortare implicită pentru culoarea celulei. apoi repetați pașii cu marcaţi cu *. motoare de căutare În învăţarea. Pentru a reaplica o sortare după ce modificați datele. faceți clic pe Reaplicare. Realizaţi o analiză comparativă a rezultatelor obţinute de elevii claselor a IX-a după aplicarea testului iniial. demonstraţii practice. în fila Date. Centralizaţi rezultatele obţinute la olimpiada judeţeanăde chimie şi evidenţiaţi primele 10 cele mai bune rezultate folosind formatarea condiţională. de font sau următoarea pictogramă după care se va sorta.     Pentru a specifica următoarea culoare de celulă. RESURSE WEB Browsere. Repetați acești pași pentru fiecare culoare de celulă sau de font și pentru fiecare pictogramă pe care doriți să le includeți în sortare. Trebuie să definiți ordinea dorită pentru fiecare operațiune de sortare. forumuri de discuţii pe teme date. după modelul de mai jos. a fontului sau pentru pictogramă. Asigurați-vă că selectați aceeași coloană în casetă. faceți clic pe Adăugare nivel . . dicţionare. faceți clic pe o celulă din zonă sau tabel. articole de specialitate. Apoi efectuați aceeași selecție sub Ordine. în grupul Sortare și filtrare.etc. o sursă împortantă este Internetul care oferă atât informaţia (biblioteci vituale. apoi.

imagini. prin intermediul unor cuvinte sau grupuri de cuvinte cheie.org/ Disponibil pentru descărcare la adresa http://www.com). etc. Interogările utilizează cuvinte sau grupuri de cuvinte (denumite cuvinte cheie) care permit găsirea materialelor (site-uri web. . dar și elevilor.Navigatorul Web sau Browserul este o aplicație software ce permite utilizatorilor să afişeze text.com/download/ http://www.google. Acestea sunt aplicații online.com). dar şi să comunice cu ofertantul de informații şi chiar şi cu alți utilizatori care accesează acea pagină.com/chrome/ index.com/nz/windows/ internetexplorer/default. de a salva produsul muncii de echipă într-un format accesibil online acasă sau la școală. ce permit căutarea informațiilor în mediul World Wide Web pe baza interogărilor efectuate de către utilizatori. Exemple de motoare de căutare:    Google (www.org/ro/firefox http://www.com/safari/download/ http://caminobrowser.yahoo. acesta returnează o listă cu documente ordonată după cea mai bună potrivire cu criteriile de căutare. muzică şi alte informații localizate pe o pagină din World Wide Web.aspx În spaţiul virtual. Yahoo! (www.bing.com) Bing (www. datorat Internetului. Când un utilizator adresează o interogare unui motor de căutare. să redea video. de a colabora la o temă. fişiere video.google. documente. grafică.html?hl=ro&brand=CHMA&utm_campaign=ro&u tm_source=ro-ha-emea-ro-bk&utm_medium=ha Opera Apple Safari Mozilla Camino http://www.apple.microsoft.opera.) ce au încorporate elemente ce corespund acestor cuvinte. informaţia poate fi localizată şi accesată mai rapid folosind motoarele de căutare. oportunitatea de a lucra împreună. Cele mai cunoscute browsere web sunt: Browser Microsoft Internet Explorer disponibil în sistemele de operare Windows Mozilla Firefox Google Chrome http://www. Comunicarea prin intermediul resurselor IT Aplicaţiile de comunicare electronice sunt programe ce oferă cadrelor didactice.mozillaeurope.

com/mail/ Pegasus Mail. MSN sau Hotmail. Dacă aveţi cont realizat prin serviciile .atunci aveţi un cont Windows Live ID. Faceţi click pe butonul CREATE AN ACCOUNT .com Serviciul Gmail de la Google.com şi daţi clic pe pictograme Gmail.com/ Aplicaţie practică Realizaţi propriul cont gmail.   Folosiţi browserul de la www.google. account.pmail. Create My Account.com.com/ Opera Mail. Mesageria Instant (IM) Mesageria Instant (IM) este un serviciu care permite utilizatorilor să comunice simultan şi în timp real.     Mozilla Thunderbird de la http://ro.NET Passport.   Completaţi toate câmpurile solicitate pentru a vã deschide cont.live. de la http://www. citiţi termenii şi condiţiile de oferire a serviciilor Faceţi click pe I Accept. de la https://login.ro/ Serviciul Windows Live ID.eudora.google. de la http://www.mozillamessaging. Din suita Office menţionăm program de poştă electronică Microsoft Outlook 2. Windows Live Messenger. .www.com/ro/ Eudora. de la http://www.yahoo. 1.opera. Internetul pune la dispoziția utilizatorilor numeroase aplicații folosite ca şi client de poştă electronică printre care:    Serviciul Mail de la Yahoo. Windows Messenger. prin intermediul rețelei de calculatoare.E-mail E-mail sau poştă electronică reprezintă acel sistem care permite transmiterea sau primirea de mesaje prin intermediul Internetului. de la http://www.

google. Kopete. Softpedia Forum. Pentru a vă crea propriul grup puteţi folosi servicii oferite de Yahoo Groups. Grupurile de discuţii  Introduceţi ID –ul şi parola de Gmail Completaţi toate câmpurile solicitate.     Google Talk.aim. de la www.   Folosiţi browserul de la www. etc. Faceţi click pe butonul Creaţi un grup. de la http://www. Aplicaţie practică Realizaţi propriul grup pentru discutarea temelor de proiect. Google Groups. Începând cu 2006 aceasta se numeşte Windows Live Messenger şi este parte a seriei de servicii online Microsoft Windows Live.com.com şi daţi clic pe pictograma Mai multe apoi selctaţi Grupuri. Programul este disponibil pentru descărcare de la adresa http://download. pentru sisteme Linux. MSN Messenger – este o aplicație-client creată de Microsoft în 1999.com/.com.skype. Skype. MSN Groups. Printre cele mai utilizate se numără:    Yahoo Messenger. Grupurile de discuţii oferă posibilitatea de a constitui o comunitate virtuala pentru discuţii şi anunţuri pe anumite teme.com/download/ . citiţi termenii şi condiţiile de oferire a serviciilor. Romania Forum. pentru orice tip de sistem de operare folosit.com/talk/ AOL Instant Messenger (AIM) .Internetul pune la dispoziția utilizatorilor o diversitate de programe pentru mesagerie. de la http://messenger.google. .live. de la www.yahoo.

     Tastaţi www. Ca medii de colaborare cele mai cunoscute sunt: . în realizarea unor expoziţii. pot vizualiza şi efectua modificări simultan. Aplicaţie practică Realizaţi un blog pentru postarea articolelor de chimie folosind WordPress. adaugaţi legături la alte siteuri. Blogger.http://wordpress. să aprobaţi. pentru început. proiecte cu texte comentate. ştergeţi comentariile. pot fi utlizate aplicaţiile online WordPress. Instrumente de colaborare Instrumentele de colaboarare permit utilizatorilor să lucreze online în acelaşi timp la acelaşi document. Blogspot. Este util în prezentarea publică a proiectelor.com/ apoi Login tastaţi ID şi parola introdusă în formularul de mai sus din panoul de gestionare puteti alege să: adaugaţi un articol. Pentru realizarea unui blog personal. să modificaţi aspectul blogului. schimbul de idei şi reflecţii. Articolele sunt datate automat şi pot fi comentate.com.com.http://wordpress. membru) Închideţi contul Blog Blogul este un jurnal online în care materialele pot fi organizate foarte uşor. etc.   Tastaţi adresele de e-mail al membrilor grupului Stabiliţi rolurile în cadrul grupului(mderator.com.com.com/ apoi Sign up Completaţi formularul www.

wikispaces.Google Docs Google Docs este un program online gratuit care permite utilizatorilor să creeze documente. tabele de calcul şi prezentări online. Aplicaţie practică Realizaţi un formular de identificare a tipului de învăţare folosind Google Docs. care permite utilizatorilor să creeze documente.com/.google. Adaugaţi itemi(vezi 3) apoi puteţi să-i modificaţi(vezi 4)să-i sau să-i ştergeţi(vezi 5) 2 1 3 7 6 4 5    Salvaţi formularul(vezi 6) Trimiteţi formularul pe e-mail spre completare (vezi 7) Opţional puteţi insera formularul în blogul personal adaugând într-un articol adresa generată făcând clic pe More action. Necesită cont Windows Live ID. Cel mai bun exemplu de Wiki este Wikipedia.org. Necesita cont Gmail. şi apoi clic Embed. încărca fişiere. Windows Live Windows Live . Wiki Wiki . ce se dezvoltă prin contribuţii publice. tabele de calcul ţi prezentări online.un program online.un spaţiu online unde utilizatorii pot edita conţinutul. http://www. Comutaţi în modul de lucru Docs Faceţi clic pe creare(vezi 1) şi selectaţi formular(vezi 2). Alternative: pbwiki. pot comunica şi colabora. Wetpaint.com folosiţi ID şi parola gmail pentru autentificare. .     Pe www. cea mai mare enciclopedie online.

jpg etc.serviciul profesional de transfer fisiere mari (pana la 2GB) rapid si sigur catre orice adresa de e-mail. de exemplu din format . Google Docs. Fişierul transformat este primit pe email.com/ Transfer Transfer.pdf sau.doc in format . Datele completate în formulare vor fi inregistrate automat şi salvate într-o foaie de calcul din spaţiul dvs. Online-convert http://www.online-convert.ro . Aplicaţii pentru conversia şi transferul fişierelor Zamzar www.com este o aplicaţie catre transformă fişierele.Zamzar. .

video.google. Necesită creare cont. Exemplu: Pentru a ilustra reacţiile dintre anumite baze şi anumiţi acizi.youtube.com/watch?v=zbmLMm2Mpa8&feature=related http://www.com/ .youtube. Picasa http://picasa. Combină imagini.O alternativă este SkyDrive de la Windows Live.com/ Aplicaţie simplă este pentru crearea de postere interactive.com/watch?v=VBReOjo3ri8&feature=related http://www. muzică. linkuri si audio pentru a crea pagini mulitmedia.youtube. Poate fi incorporat în orice pagină web.com/watch?v=diRETKFVh4o&feature=related http://www. profesorul de chimie se foloseşte de câteva filme scurte de pe Internet: http://www.glogster. fotografii. Resurse destinate prelucrării audio-video Resursa YouTube YouTube reprezintă o resursă interesantă pe care o putem explora pentru a propune elevilor noştri spre vizionare diferite experimente chimice.youtube. . Necesită creare cont.com/watch?v=ya6YX_tLNJQ&feature=related Glogster http://www.

stocare si editare de fotografii.com/ Permite adăugarea unui comentariu sau a unei naraŃiuni la o imagine sau fotografie. modelări 2D/ 3D.and – Practice) c. Necesită download şi instalare. softurile educaţionale sunt programe sau lecţii în format electronic. De mentionat este faptul ca orice tip de soft educational are un „manual”. cu accent pe stimularea efortului propriu din partea elevilor de căutare. proiectate în raport cu o serie de coordonate pedagogice (obiective. softurile de simulare . feedback secvenţial şi evaluări formative).exemple. În esenţă. softurile de sinteză ( recapitulative).fotobabble. conţinut specific. softurile cunosc o mare diversitate. Softuri educaţionale Produsele software educaţionale se adresează direct celor care învaţă. exersări.Aplicaţie gratuită oferită de Google pentru organizare. de descoperire. explicaţii. precum si posibilitatea de a crea slideshow-uri. în procesarea informaţiilor. pregătirea fotografiilor pentru utilizare externă (tiparire. email). softurile de exersare (Drill . softurile de investigaţie d. metode. simulări. Rezultatul poate fi înglobat în bloguri sau pagini web. cu aplicaţia dezvoltării unor structuri participative. simulări etc. colaje. geo-tagging. Materiale digitale devin mai compatibile formării unor competenţe complexe. e. Pentru profesorii de chimie o reţetă a succesului educaţional o reprezintă: folosirea softurilor educaţionale ce propun lecţii interactive menită să devină pentru elevi „un laborator de studiu”. publicare de albume pe Internet. Oferă numeroase instrumente de editare. sprijinându-i în accesarea surselor de informare. softurile educaţionale pt fi împărţite în mai multe categorii: a. Alternative: Flickr Fotobabble http://www. de elaborări de soluţii la rezolvarea situaţiilor problemă cu care ei se confruntă. Bazate pe experimente virtuale. softurile tematice b. caracteristici ale elevilor. precum şi dobândirea competenţelor prin demonstraţii. În raport de funcţiile (sarcinile) asumate. Se încarcă imaginea şi apoi se înregistrează naraţiunea folosind un microfon. Acesta prezintă sub o formă complexă sau sumară informaţii despre conţinutul temei didactice. construirea de noi cunoştiinţe. programe de tip multimedia.

13.f. 8. Meniu intuitiv.com/ro/play/chemistry-organic-compounds-chemistry-education/flash- . 7. Explicaţia corectă pentru fiecare răspuns greşit cât mai detaliată. 5. pot fi descărcate în calculatorul propriu. 11. 3. Extensia swf este specifică fişierelor Flash.com/flashplayer/ Exemple concrete ale materialelor de prezentare. 9.swf sau *. Consultarea mai multor produse. Pentru a putea fi vizualizate trebuie descărcat şi instalat Adobe Flash Player disponibil gratuit la adresa http://get. Să fie în concordanţă cu programa şcolară. Exerciţiile noi care să facă apel şi la cele anterioare. Notarea testelor.ac-dijon. Valoarea achiziţionării. softurile concepute sub formă de jocuri didactice Sfaturi utile în alegerea unui soft educaţional 1. Să poată fi actualizat. Exemple cât mai variate. Existenţa unor pre-teste anterioare noii unităţi de învăţare. Veridicitatea informaţiilor prezentate.adobe.fr/spip. Softurile de prezentare Softurile de prezentare pot fi si sub forma unor fisiere de tip *. uşor de manipulat. 10. folosind adresa: http://mslp.exe. Verificarea cerinţelor minime hardware necesare instalării. Design atractiv. softurile pentru testarea cunostinţelor g. 4.php?article93 Find the Alien Softul educaţional sub forma unui joc „Find the Alien” se găseşte la adresa http://flashgamesspot. 12. 2. 6.

Pachete cu lecţii de chimie în limba română pot fi descărcate de la adresa: http://portal.game/ si poate fi jucat de elevii sub indrumarea profesorului.edu.html . Instructiunile se găsesc in meniul Help al jocului Chemistry Lab Escape Un alt tip de joc.php/base/materiale/.ro/index. .com/play/chemistry_lab_escape/5341. după ce sunt acceptaţi termenii şi condiţiile producătorului.123bee. pune la dispoziţia elevilor/ profesorilor lecţii gratuite în limba română. Recomandăm citirea instrucţiunilor. Chemistry Lab Escape. AEL AEL platformă de predare/ învăţare şi management al conţinutului educaţional multimedia. poate fi găsit la adresa http://www.

Arhivă în format zip.htm . slavează şi exportă formule chimice în format imagine (*.net/astandne/index. dictionar.c2i. Manualul poate fi accesat la adresa: http://advancedelearning.jmg). . Arhivă în format AEL 2.com/multimedia/versiune5. calculator molecular.P1 – alegem disciplina chimie P2 – selectăm anul de studiu P3 – clic pe butonul Afisează Arhivele pot fi descărcate pe calculatorul personal prin două modalitaţi: 1.2/editoare_ael/tutorial_editoare_ael/p2/inde x.. Acesta conţine: tabelul periodic.html CHEMIX School CHEMIX School – soft educaţional de chimie ce poate fi downloadat de la adresa http://home. Pentru a putea rula în condiţii bune lecţiile este necesară instalarea programului utilitar Adobe Flash Player. calculator. Editorul ChemMedia Editorul ChemMedia integrat în platforma AEL creează.. .

de la modificările vizibile . Softul poate fi găsit la adresa http://www. Acest tip de soft poate fi folosit şi în pregătirea la distanţă. elevii pot reproduce în laboratorul interactiv procese şi experimente care sunt dificil de redat cu materialele clasice de la şcoală. http://www.VIRTLAB Autorii VIRTLAB sunt printre primii profesori din lume care au incercat să integreze calculatorul în educaţia ştiinţifică.virtlab. Acesta se bazează pe o serie de experimente şi demonstraţii cu ajutorul unui laborator de chimie simulat. pentru elevii de liceu.com Soft educaţional INTUITEXT Cu ajutorul lecţiilor pe calculator de chimie de la INTUITEXT. Elevii pot construi. Acestea ajută la reprezentarea globală şi corectă a proceselor şi fenomenelor chimice. Lecţiile Interactive de Chimie sunt împărţite în 2 volume (1CD/ volum).chem1. propriile lor simulări. de asemenea.com Chem1 Concept Builder Chem1 Concept Builder prevede interactivitate cu o interfaţă uşor de folosit.

. la final. Site-ul include o grila de programe si un Ghid pentru profesori complet.ro/. Lecţiit televizate Şcoala Dicovey Materiale educaţionale televizate pot fi urmărite pe site-ul http://scoala.php#chimie. Formulele şi noţiunile abstracte sunt uşor de înţeles datorită animaţiilor şi simulărilor virtuale. Un material demo poate fi vizionat la adresa http://www.cu ochiul liber la interacţiunile la nivel molecular şi atomic. Portalul eScoala Individual sau în echipă elevii pot combina şi mixa diferite substanţe în cele mai ciudate moduri utilizând laboratoarele virtuale de chimie din site-ul http://escoala. Acesta este un portal dedicat profesorilor.ro/lectii-chimie-liceu-1 Elevii vor putea învăţa. cu elevii. despre fiecare episod. exersa şi.ro/labs/index. care pot descarca aici materiale-suport ce pot fi folosite la clasa.intuitext. oferind un real suport în predare. îşi vor putea testa cunoştinţele acumulate. prezentand obiectivele lectiei.edu.discovery. propuneri de activitati in clasa si definitii pentru termenii de vocabular. seturi de intrebari care sa ii apropie pe elevi de continut.

fiind folosit pentru desenarea structurilor chimice. Chemwin.com/resources/freeware/chemsketch/. Este disponibila la adresa http://www.com ) a anuntat o noua versiune "free" a editorului de formule chimice ChemSketch: versiunea 10.com/chemwriter/ ACD Laboratories ACD Laboratories (http://www. Contine pe langa editorul de formule . ChemMedia ca softuri în procesul de predare-invăţare. Chemdraw. ChemWriter ChemWriter este un soft atât pentru web cât şi pentru mobil. Se pot utilizeaza: ChemWriter.acdlabs.0. http://metamolecular.Specific chimiei este şi editarea de ecuatii chimice.acdlabs.

De asemenea. Exemple de structuri create: INSAM INSAM (Instrumente digitale de ameliorare a calitatii evaluarii in invatamantul preuniversitar) este un proiect ce are ca obiectiv dezvoltarea si implementarea de instrumente si mecanisme digitale de imbunatatirea a proceselor evaluative si de autopozitionare/ autoevaluare a elevilor din invatamantul preuniversitar liceal. etc). include caracteristici cum ar fi calculul a proprietăţilor moleculare (de exemplu.si un sistem de vizualizare 3D a moleculelor si un modul cu elemente de instalatii de laborator. organometalice. Acesta foloseşte platforma on-line disponibilă la adresa https://insam. polimerice. structură 2D şi 3D. Este extrem de eficient si este gratuit.ro/insam/ . inclusiv organice. moleculară. greutate. ACD / Freeware ChemSketch ACD / Freeware ChemSketch permite elaborarea de structuri chimice.softwin.

ca/ Ansamblu de aplicaţii gratuite pentru crearea de teste interactive.proquest. cu răspuns scurt.unibuc.e-scoala.unibuc. Oferă şase aplicaţii pentru teste cu răspuns multiplu. cuvinte încrucisate.chimie.uvic.Universitatea din Bucureşti http://www. dicţionare În rândurile resurselor clasice se înscriu bibliotecile virtuale. muzeu şi arhivă: http://www. Acestea sunt administrate de către profesor.cartiaz. Necesită download şi instalare.Cu ajutorul platformei se pot crea teste ce corespund celor mai exigente cerinte de evaluare.ro/biblioteca/ Cărţi electronice şi articole on-line: http://www.ro/index. precum şi dicţionarele digitale:         Biblioteca virtuală românească http://www.html Europeana – o mega structură on-line care cuprinde bibliotecă virtuală. Bbiblioteci.eu Mari biblioteci virtuale (accesul gratuit se poate face doar din reţeaua bibliotecilor universitare româneşti) ProQuest: http://www. formare de perechi. ordonare şi completare de fraze.ro/biblioteca/biblioteca.com/ .ro/ Biblioteca Facultăţii de Chimie .php/biblioteca-virtual şi http://www.chimie. enciclopediile virtuale. Hot Potatoes http://hotpot.europeana. enciclopedii.

com/ Muse: http://muse.123bee. 8. gasiţi şi notaţi denumirile altor jocuri ce au la bază cunoştiinţe de chimie.wiktionary.org/ Mic dicţionar ştiinţific http://dictionar-stiintific.com/ SpringerLink: http://www. găsiţi şi descărcaţi materialul “Chimie generala ..com/ SCOPUS: http://www.litera.ebsco. pe calculator un fişier de prezentare. . Descărcaţi. la alegere.jstor.wikipedia. Cum puteţi folosi în activitatea didactică informaţiile aflate la adresa http://modelscience. Accesaţi site-ul http://escoala. 5 itemi obiectivi şi 2 subiectivi. Prezentaţi o scurtă descriere a softului. Descărcaţi şi instalaţi softul Chemix. 9.jhu. Salvaţi testul cu numele dvs urmat de cuvantul chimie. .britannica.           JSTOR: http://www.scopus.springerlink.com.com . instalaţi softul ChemSketch şi editaţi următoarea structură chimică: 10. 6. 5. cristale. 3.ro/. Realizaţi un test de chimie la clasa a X-a care să conţină 5 itemi semiobiectivi.com/ Wikipedia – enciclopedie online gratuită: http://ro.org/ Dicţionare online (diverse domenii): http://www. Accesaţi site-ul de http://www.ro/e. 2.enciclopedia/ Encyclopedia Britannica: http://www. Enumeraţi minim cinci extensii.dictionar-online. ce pot avea fişierele cu conţinut de prezentare? 4. Gasiţi jocul “Find the Alien” pentru metale. Descărcaţi şi salvaţi.. Creaţi un cont pe site-ul http://www.ro şi realizaţi un laborator la clasa a IX-a. Accesand pagina de internet http://www.ro/ Wicţionar – dicţionar liber şi universal: http://ro. 7.acdlabs.com .com Aplicaţii 1.org/ EBSCO: http://www.edu.Structura atomului”.edu/ e-Enciclopedia: http://www.cartiaz.

în afara sistemului de operare. mijloace TIC specifice disciplinei Chimie Software utilitar Tematica propusă la nivelul acestui capitol își propune să introducă și să aprofundeze conceptul de software utilitar pornind de la noţiunea generală de software și diversele sale forme sau scopuri. aplicaţii software. metode. programe utilitare. configurarea. copierea. mutarea. crearea.Modulul al II-lea. Open Office). traduse în limbaj mașină. este un termen general care descrie totalitatea programele și aplicaţiile cu ajutorul cărora se pot utiliza resursele hardware ale unui calculator. Programele și aplicaţiile software sunt stocate ca date binare. Deoarece fiecare dintre acestea . script-uri. instala și utiliza aceste categorii de software. De exemplu pachetul Office (Microsoft. organizarea informaţiilor la nivelul unui calculator. O categorie specială de software sunt sistemele de operare care sunt programe software specializate și sunt destinate utilizării elementare a unui sistem de calcul (de exemplu Microsoft Windows. Prin urmare. Dacă acesta dorește să realizeze operaţii complexe sau specifice domeniilor de activitate are nevoie de instrumente software specializate. programe de comunicare Skype. arhiva. operaţii similare cu cele ale unei peroane care dorește să-și organizeze activitatea la nivelul biroului său. cum ar fi programele software.). pe care procesorul le interpretează. Această componentă software permite realizarea unor operaţii elementare specifice privind vizualizarea. În cadrul orelor de laborator se vor descrie și realiza toate etapele pe care un utilizator trebuie să le realizeze pentru a copia. Modele. Google Crome. nu fizică. Noţiunea de software. seturi de instrucţiuni. deoarece aceasta este o noţiune "virtuală". în calitate de componentă a computerului. utilizarea elementară a unui calculator presupune instalarea unui sistem de operare. programe de arhivare. software educaţional. Aceasta presupune instalarea de software specializat pe calculatorul dumneavoastră. care sunt memorate pe suport magnetic sau optic în format digital. Folosirea unor instrumente specializate se realizează prin instalarea de programe sau aplicaţii specifice fiecărei activităţi pe care dorim să o realizăm cu ajutorul unui computer. Opera. Există terminologii conexe. Noţiunea de software-ul poate fi dificil de descris. browsere pentru vizualizarea paginilor web Mozilla. Messenger. aici vom detalia utilitatea și vom prezenta principalele aplicaţii software utilitare destinate atât disciplinei chimie cât și altor discipline deopotrivă. OS2. etc. În schimb. Dacă pornim de la conceptele de bază privind componentele hardware și software ale unui sistem de calcul. descrise în cadrul Modului I. jocuri toate se încadrează în categoria programelor sau aplicaţiilor software. Linux. software-ul este format din linii de cod scrise de programatori. UNIX. Novell. aplicaţii de vizualizare a formatelor PDF Acrobat Reader. cum ar fi hardware-ul computerului. care au fost compilate. programe antivirus.

redarea sunetelor. decodificarea. fizică. HDD portabile. ChemBio 3D Ultra).copiat cu ajutorul memory stick. inginerul de sistem (Norton Disk Doktor. Itunes. . AVP. În funcţie de sursa din care provine el poate fi: . Windows Media Player. .). Windows Picture and Fax Viewer. (Flash. etc.). ChemBioDraw Ultra. georgrafie. livrate odata cu sistemul de operare sau separat de acesta. Gb). Doctor Panda). măsurat de regulă în bytes (Kb. care extind o serie de facilitati ale sistemului de operare. Mb.). utilizate pentru micsorarea dimensiunilor fisierelor fara pierderi de informatii (ARJ.freeware . Codec Video. de exemplu. SpeedDisk). Ele corespund unor functii bine definite ce se întâlnesc frecvent. Doctor Web. Norton Utilities etc. În domeniul chimiei sunt editoare specializate (ChemWind. Programele utilitare sunt programe specializate.  utilitare de depistare si înlaturare a virusilor (numarul si varietatea acestora sunt impresionante . În funcţie de producătorul acestui software el poate fi: . istorie.stocat pe un suport optic (CD.  utilitare de optimizare a discurilor care permit amplasarea optimă a datelor pe disc în vederea reducerii duratei de acces la informatii (Disc Defragmenter.)  utilitare destinate unor operaţii speciale dintr-un anumit domeniu de activitate (chimie.descărcat dintr-o anumită locaţie Internet. este necesar un anumit spaţiu de memorie pentru a păstra fișierele acestuia. Dos Navigator).  utilitare de diagnosticare pentru determinarea configuratiei si testarea functionarii calculatorului (Check-It. Windows Commander. Numarul utilitarelor este azi impresionant si nu se poate face a clasificare riguroasa a lor. PKZIP si PKUNZIP. etc.shareware/licenţiate. Ndigs). criptarea sau decriptarea diverselor formate de date.  utilitare care vin în sprijinul utilizatorului avansat. Dintre ele amintim urmatoarele tipuri:  utilitarele care extind suprafata cu utilizatorul (Norton Commander. VLC. WinRAR. Virus Scan. cum este. matematică. memory flash . Windows Explorer. Movie Maker . IrfanView. WinZIP etc.  utilitare care permit vizualizarea. PC Tools.software-uri au informaţii diverse și în cantităţi diferite.Norton Antivirus. DVD).  utilitare de arhivare-dezarhivare a datelor. Winamp.

2. În fereastra Opening. setup.În funcţie de spaţiul ocupat de aplicaţiile software și spaţiul disponibil pe hard discul sistemului propriu utilizatorul poate decide dacă un anumit software poate sau sa fie instalat pe calculatorul său. de regulă.exe. respectiv discul și folder-ul. și respectarea pașilor care sunt descriși în manualul de utilizare sau în fișiere explicative (readme. rularea și confirmarea instalării. click Save File.exe.txt). 3.exe. numeaplicatie. se solicită. de aceea trebuie avut în vedere spaţiul disponibil pe discul de instalare. În fereastra Downloads. Kit-ul de instalare este însoţit de un manual de utilizare și instalare corespunzător aplicaţiei. Instalarea aplicaţiei a) Instalarea aplicaţiei folosind un kit de instalare pe CD/DVD sau copiat pe hard disc presupune lansarea în execuţie a fișierului.com) derulează o succesiune de operaţii prin care se copiază într-un anumit folder toate fișierele necesare unei aplicaţii software pentru a fi pornită. la primii pași ai instalării. Informaţiile privind modul de instalare sunt oferite pe pagina de Internet care a furnizat kit-ul de instalare. a) Noţiunea de kit de instalare Fișerul sau ansamblul de fișiere de pe un suport de memorie care prin lansarea în execuţie a unui anumit program (de regulă cu numele și extensia install. 1. de regulă. . lansarea instalării. b) Dacă instalarea se face folosind un kit de instalare obţinut prin dowload din Internet pașii sunt descriși sugestiv în imaginile următoare și conţin salvarea fișierului. setup. dublu-click fișierul. Etapele instalării unui software utilitar. memoria internă sau video și alte dispozitive hardware necesare fiecărei aplicaţii în parte. Pe lângă cerinţele de spaţiu trebuie ţinut cont și de cerinţele privind capacitatea de procesare. Stabilirea locaţiei pe disc unde aplicaţia va fi instalată Locaţia de instalare a aplicaţiei. Achiziţionarea/ Copierea/ Salvarea kit-ului de instalare.

sunt capabile să recunoască versiunile anterioare și sa copieze/adauge fișierele noii versiuni curente pe lângă/peste versiunea existentă. În acest sens pe durata de viaţă a unui soft se realizează versiuni îmbunătăţite ale acestora materializate prin ceea ce se numesc upgrade. În fereastra User Account Control. 4. ajung în apogeul utilizării și apoi devin perimate. Utilitare de arhivare-dearhivare a datelor Arhivarea datelor este operaţia prin care se poate reduce spaţiul ocupat de un program prin folosirea unui algoritm de compresie a datelor. Rata de compresie a fișierelor depinde de algoritmul folosit. în general. click Yes. Aceste versiuni noi se instalează. iar în final nu se mai utilizează. versiunile mai noi recunosc versiunile mai vechi în sens invers nu. Astfel ele se nasc. click Run. Aplicaţiile software au durate de viaţă asemănătoare oricărei fiinţe umane. Există aplicaţii de .În fereastra Security Warning. Realizarea de întreţinere/upgrade a aplicaţiei. Trebuie ţinut cont ca. identic cu versiunea iniţială. tipul de fișiere arhivate și aplicaţia de arhivare folosită.

dar care necesită apoi achiziţionarea licenţei de utilizare pentru alte sisteme de operare. etc. Un program gratuit este 7-ZIP. TAR. 7-ZIP(7z).suporta formate de arhivare/dezarhivare: 7z. LZH. ci adaugă și formate noi versiune după versiune. ISO. CHM. WIM. BZ2. GZIP.arhivare/dearhivare freeware sau shareware. HFS. Aplicaţia WinRAR este o aplicaţie shareware. Formatul fișierelor de tip arhivă au în general extensiile . DEB. oferă compresiune multimedia integrată. CAB. CPIO. NSIS. are o viteză foarte mare de lucru. crescând și renovându-se mereu știind să se adapteze la noile cerinţe din piaţa. ZIP. Programul reprezinta o alternativa eficienta si gratuita a WinRar-ului. . RAR. ACE. . UDF. WinRAR poate crea și decomprima fișiere în formatele cele mai populare: RAR. WinRAR este un program de calculator ce este folosit pentru administrarea de fișiere comprimate.pentru formatele ZIP si GZIP. are o opţiune de recuperare de date și permite criptarea și comentarii ANSI în color. XAR si Z . MSI. programul suporta o rata de compresie cu 2-10% mai buna decat cea oferita de PKZip si WinZip. GZIP(gz).. cu un bun trecut în lumea softului. . Principalele facilitati ale programului sunt: . în regim freeware doar pentru Windows. un arhivator cu o rata de compresie ridicata. DMG. CAB. ISO. În imaginea de mai jos este prezentată interfaţa aplicaţiei WinRAR care se deschide odată cu dublu-click executat pe un fișier cu extensia unui fișier de tip arhivă. . UUE.tar. Cu WinRAR se pot comprima și decomprima fișiere în special în formatele rar și ZIP. nu se centrează doar într-un format unic sau doar în cele existente. ARJ. RPM.rata mare de compresie in format 7Z cu compresie LZMA . dar există multe alte formate și extensii de fișiere de tip arhivă. Z.suporta formate numai pentru dezarhivare: ARJ. LZH. BZIP2 și TAR . JAR.zip. care poate fi testată pentru o perioda de 40 de zile în regim freeware.rar. WinRAR este unul dintre cei mai buni compresori de fișiere.arj. ZIP. LZMA.

toate acestea realizânduse pe baza unui exerciţiu pe care îl veţi realiza pe baza unui tutorial video. WinRAR funcţionează cu sistemele de operare Windows . instala și seta împreuna.WinRAR permite testarea fișierelor comprimate pentru a vedea dacă sunt sau nu erori de comprimare și mai permite crearea de fișiere de la 0(goale) la care se pot adăuga orice tip de fișier mai târziu.Mac și Linux. funcţionează foarte bine cu Windows 7 și Windows Vista. ocupă puţine resurse pentru sistem și care se achită foarte bine de sarcinile unui antivirus. Utilitare de depistare și înlăturare a virușilor Am ales pentru exemplificare un antivirus gratuit pe care îl vom downloada. (http://www.ro/?p=291) . În acest tutorial video am ales sa instalăm un antivirus AVIRA care este foarte ușor de instalat și administrat.videotutorial.Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / Windows 7 .

Modulul al III-lea. Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării unui text TIC -COMPETENŢE SPECIFICE .1.3. a substanţelor pure de amestecuri de substanţe etc. 1. PROIECT PROGRAMA ŞCOLARĂ PENTRU DISCIPLINA TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR CLASA A VII. a proprietăţilor fizice de proprietăţile chimice.utilizarea aparaturii şi a echipamentelor de laborator.utilizarea aparaturii şi a echipamentelor de laborator. tabele.clasificarea reacţiilor chimice după unul sau mai multe criterii. 2.1. elementelor.rezolvarea de probleme de calcul numeric referitoare la concentraţia în procente de masă a soluţiilor. 2.4.CICLUL GIMNAZIAL 1. moleculelor după unul sau mai multe criterii.1. 2. 3.3.2. ioni şi molecule.COMPETENŢE SPECIFICE 1. a tehnologiilor informatice pentru a studia proprietăţile şi transformările substanţelor chimice etc. Cunoaşterea normelor specifice din punct de vedere social şi legislativ 1.3.clasificarea particulelor elementare. fişe de observaţii. Cunoaşterea principiilor de utilizare elementară a aplicaţiilor de calcul tabelar 1.formularea ipotezelor referitoare la caracteristicile structurale ale diferiţilor atomi.diferenţierea fenomenelor fizice de fenomenele chimice.interpretarea observaţiilor obţinute din grafice.A. ionilor. 3.2.identificarea unor metode de separare a unui amestec în funcţie de natura acestuia. a tehnologiilor informatice pentru a studia reacţiile chimice. Identificarea elementelor de bază ale serviciilor educaţionale online 1. 2.4.2. Cunoaşterea principiilor de utilizare elementară a aplicaţiilor pentru procesarea textelor 1.1.5.2. Proiecte specifice destinate unor scopuri educaţionale Competenţele specifice la disciplina Chimie corelate cu competenţele specifice la disciplina TIC la nivel de an de studiu CLASA a VII-a CHIMIE. 1.

transpunerea în limbaj specific a informaţiilor privind aplicaţiile practice ale educaţionale online chimiei.aplicaţii pe diferite programe informatice de scriere a lor.3. Prelucrarea informaţiilor preluate din surse 3.3.1.1. Aplicarea normelor privind drepturile de autor (atomi.2.3. Sistemul periodic al elementelor . protecţie a mediului.4. Elaborarea de produse specifice utilizând 5. Formule chimice . 5. Elaborarea de produse specifice utilizând aplicaţii de calcul tabelar informaţiile preluate din surse educaţionale online 4.2. ioni.elaborarea de ipoteze referitoare la produşii unei reacţii.     EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A VII-A Metode de separare .3. 2.4. 4.efectuarea de experimente virtuale. Aplicarea operaţiilor necesare calculului tabelar 2.aplicarea normelor de protecţie personală în laboratorul de chimie şi de 3.aplicarea unor algoritmi de calcul pe baza formulei chimice. molecule).folosirea terminologiei specifice chimiei în scopul denumirii elementelor şi date 5.2. substanţelor chimice.folosirea terminologiei specifice chimiei referitoare la reacţiile chimice. Structura atomului – aplicaţii.3. Elaborarea de documente conform unor specificaţii 3.2. 4.1. exerciţii de asociere a denumirii unui element chimic dat cu simbolul şi locul său în sistem. exerciţii de asociere a denumirii corecte a unui compus chimic cu formula chimică.familiarizarea cu diferite softuri.evaluarea factorilor de risc şi recunoaşterea importanţei unor specii chimice 3. . 3.3.evaluarea factorilor de risc rezultaţi în urma aplicării în practică a unor reacţii chimice şi recunoaşterea importanţei acestora.

explicarea observaţiilor în scopul identificării unor aplicaţii ale fenomenelor chimice.1. agendă telefonică. Sugestii pentru aplicaţii practice de tehnoredactare:       realizarea unor documente organizatorice: orar.2. oxizi metalici sau nemetalici. carte de vizită.A. TIC -COMPETENŢE SPECIFICE PROIECT PROGRAMA ŞCOLARĂ PENTRU DISCIPLINA TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR CLASA A VII. baze.COMPETENŢE SPECIFICE 1. săruri. Identificarea elementelor sistemelor informatice în contexte .1. CLASA A VIII-A CHIMIE.1. respectiv maxime.deducerea unor utilizări ale substanţelor chimice pe baza proprietăţilor fizico-chimice. schemă gramaticală.analizarea. Reacţii chimice– efectuarea de aplicaţii pe diferite programe informatice de scriere a lor. de clasificare şi de efectuare a unor experimente virtuale sau selectarea dintr-un grup a reacţiilor în funcţie de mecanism.CICLUL GIMNAZIAL 1. eseu.  Clasificarea substanţelor chimice. 2. afiş publicitar. Definiţia reacţiilor chimice: selectarea dintr-un grup de substanţe a unor compuşi după clasa cărora le aparţin – acizi. Sugestii pentru aplicaţii practice de calcul tabelar: calcularea valorilor unor expresii aritmetice. aplicaţii interdisciplinare: tablă de şah. 1. curriculum vitae etc. realizarea unui tabel cu situaţia şcolară la o disciplină dată şi determinarea notei minime. oglinda clasei etc. sugestii pentru aplicaţii practice utilizând documentarea online. tabel cu numere prime etc. realizarea unor documente de portofoliu: diplomă. interpretarea observaţiilor/datelor obţinute prin activitate investigativă. tabel de figuri geometrice.

1.1. Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării elementare a 2.2.formularea de concluzii şi de generalizări pentru punerea în 1.1. Identificarea elementelor de bază ale aplicaţiilor pentru crearea paginilor web rezolvarea 1. 2.3.3.3.5. Elaborarea produselor de tip grafic conform unor specificaţii descoperirii unor elemente.formularea de concluzii şi de generalizări pentru punerea în 1.formularea de concluzii şi de generalizări în demonstrării legii conservării masei în reacţiile chimice. 4.2.5.7.4.2. de investigare folosind terminologia ştiinţifică. evidenţă a proprietăţilor fizice şi chimice ale substanţelor simple.CLASA A VIII-A CHIMIE. Cunoaşterea principiilor de utilizare a aplicaţiilor audio 1. Cunoaşterea principiilor de utilizare a aplicaţiilor video 2. Selectarea ºi organizarea datelor în vederea realizãrii de istoricul proiecte 3.1. 3.6. Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării elementare a produselor de tip grafic 2.utilizarea surselor bibliografice referitoare la 3.4.aplicarea regulilor/legilor în scopul rezolvării de probleme.utilizarea aparaturii şi echipamentelor de laborator.4. Cunoaşterea principiilor de utilizare a aplicaţiilor grafice a 1. tehnologiilor informatice pentru studiul diferitelor substanţe.5. 4. Identificarea elementelor de bază ale aplicaţiilor în vederea realizării de proiecte 2. Aplicarea operaţiilor necesare pentru crearea de pagini web 2. terminologia ştiinţifică. Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării 4. Cunoaşterea normelor specifice din punct de vedere social şi legislativ problemelor cantitative. 3.2.3. evidenţă a proprietăţilor fizice şi chimice ale substanţelor compuse. studierea reacţiilor chimice.prezentarea rezultatelor unui demers de investigare folosind 2.COMPETENŢE SPECIFICE 2.4.rezolvarea de probleme în scopul aplicării regulilor/legilor în 2.2.demonstrarea legii conservării masei prin scopul specifice TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 1.comunicarea sub formă scrisă/orală a rezultatelor unui demers produselor de tip audio 4.comunicarea rezultatelor unui demers investigativ cu ajutorul date .3.

. aerului şi a căilor de prevenire a poluării etc.identificarea unor agenţi poluanţi ai apei.5.COMPETENŢE SPECIFICE Internetului.3. Prezentarea de proiecte 3.realizarea unui film pornind de la un set de imagini statice şi inserând un fişier audio cu tema . Cuprul . cu tema .efectuarea unor experimente chimice virtuale (de exemplu.7.1. Elaborarea produselor de tip audio conform unor specificaţii 3.aprecierea avantajelor şi a dezavantajelor utilizării unor date TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 3. de exemplu.).agenţi poluanţi ai apei. 5.Materiale de construcţie... 5.utilizarea sistemelor periodice virtuale pentru stabilirea locului. a metodelor de obţinere. aerului şi a căilor de prevenire a poluării. de exemplu.5. Aluminiul . Săruri . solului. solului.6. a proprietăţilor fizico – chimice şi a utilizarii sale (se poate aplica pentru toate elementelor chimice cu caracter nemetalic / metalic din programa şcolară). Elaborarea de proiecte 3.2.utilizarea resurselor bibliografice virtuale de informare pentru realizarea unei teme de portofoliu (se poate aplica pentru diverse teme .realizarea unui film pornind de la mai multe secvenţe video prin concatenarea acestora.. Oxizi .4.).CLASA A VIII-A CHIMIE.Ploaia acidă. cele cu H2SO4 sau HNO3 conc. Aplicarea normelor privind drepturile de autor      EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A VIII-A Metale (coroziunea şi metode de prevenire) . Elaborarea de pagini web simple conform unor specificaţii date 3.. Elaborarea produselor de tip audio-video conform unor specificaţii date 3. substanţe chimice.

ioni. Descrierea implicaţiilor utilizării calculatorului. Utilizarea operaţiilor de bază în procesarea textului 2. Dobândirea deprinderilor de lucru cu discuri logice. Descrierea organizării informaţiilor pe suport extern 2. Diferenţierea substanţelor chimice după natura interacţiunilor dintre atomi. relaţii 2.COMPETENŢE SPECIFICE 1.13.18.1.6.2. Formularea de concluzii folosind informaţiile din surse de documentare. faxului şi prezentării oferite de editor 2. Descrierea funcţionării unui calculator personal 1. Realizarea unor aplicaţii practice 2.2 Integrarea relaţiilor matematice în rezolvarea de probleme 3. TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 1. Utilizarea unor accesorii ale sistemului de operare Windows 2. Enumerarea serviciilor oferite în Internet şi descrierea acestora 3. Explicarea observaţiilor effectuate în scopul identificării unor aplicaţii ale speciilor şi proceselor chimice studiate 2.5. Colectarea informaţiilor prin observări calitative şi cantitative 2. fişiere 2.3. Operarea corectă la nivel elementar 2. date experimentale care să răspundă ipotezelor formulate 3.2.8.7. Descrierea facilităţilor de utilizare a poştei electronice.10. directoare. Definirea conceptului de reţea de calculatoare şi enumerarea avantajelor lucrului în reţea 1. Deprinderea redactării corecte şi rapide a unor documente 3. Operarea ergonomică şi eficientă cu tastatura 2. Argumentarea necesităţii securizării computerelor şi a reţelelor 1.6. Cunoaşterea tastaturii ca dispozitiv de introducere a datelor şi în special de editare.20.1.Enumerarea componentelor necesare accesului la Internet 3.3. proceselor.9. scheme.Descrierea comportării speciilor chimice studiate într-un context dat 1. grafice. Realizarea unor aplicaţii practice 2. Descrierea interfeţei sistemului de operare 2. Descrierea aspectelor de bază legale privind utilizarea soft -ului 2.1 Modelarea conceptelor.15. Aplicarea diferitelor modalităţi de formatare a textului 2.1 Analizarea problemelor pentru a stabili contextul. molecule 1. Formatarea finală a unui document 2.12. relaţiile relevante. Utilizarea avansată a editorului de texte 2.4. Dobândirea deprinderilor de utilizare a tastaturii în procesul de procesare text sau grafică 2.14.3. Efectuarea de investigaţii pentru evidenţierea unor caracteristici.1. Clasificarea şi folosirea modului de adresare în Internet . relaţiilor.CLASA A IX-A CHIMIE. etapele rezolvării 3.17.3. Realizarea unor deprinderi practice de lucru rapid 2.19. Definirea noţiunilor legate de „arhitectura” Internetului 3.11.16. proprietăţi.4. Identificarea componentelor hard şi soft ale unui calculator personal 1.2. structurilor. Descrierea şi aplicarea corectă a modului de tipărire a unui document 2.4.3.1.2.3 Evaluarea strategiilor de rezolvare a problemelor pentru a lua decizii asupra materialelor/condiţiilor analizate 4. din punct de vedere al sănătăţii 1. Enumerarea şi aplicarea operaţiilor de bază necesare prelucrării unui text 2. Funcţiile mouse-ului 2.5.2.1. Aplicarea modalităţii de tipărire a unui fişier 2.

2 Folosirea corectă a terminologiei specifice chimiei 5.9. modelarea. Utilizarea tabelelor într-o pagină WEB 3. NaCl etc.8. . imagine 3.14. ştergere 3. Realizarea unor aplicaţii practice 3.2 Anticiparea efectelor unor acţiuni specifice asupra mediului înconjurător TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 3. Utilizarea serviciului de conversaţie 3. prelucrarea datelor statistice şi reprezentarea grafică a acestora.experimente virtuale (ex. Reţele ionice .modelarea grafică a funcţionării unor elemente reprezentative (pila Daniel. Utilizarea posibilităţilor de căutare a informaţiilor 3. acumulatorul cu Pb). reprezentarea grafică a datelor experimentale.COMPETENŢE SPECIFICE sistemelor 4.prelucrarea datelor experimentale. Proprietăţi chimice periodice . Folosirea elementelor de bază pentru inserarea în pagină a elementelor: text.15. Enumerarea şi aplicarea modalităţilor de a realiza o hiper -legătură 3.12.16. Elemente galvanice . Cristalohidraţi .11. Reacţia de neutralizare .realizarea unor documente specifice: chestionare.CLASA A IX-A CHIMIE.6. Transformarea documentelor text obişnuite sau a prezentărilor PPT în pagini web       EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A IX-A Structura atomului . Na sau K în apă). mutare. formulare cu privire la importanţa lor pentru viaţa cotidiană. Respectarea şi aplicarea normelor de protecţie personală şi a mediului 5.).5. Realizarea unor aplicaţii practice 3. teste.modelarea grafică virtuală a diferitelor tipuri de cristale (ex.asocierea orbitalilor atomici cu denumirea lor. Descrierea şi aplicarea măsurilor de securitate în utilizarea Internetului 3.7.13. Utilizarea operaţiilor de bază necesare realizării unei pagini HTML 3. aplicaţii pe sistemele periodice virtuale de verificare a corelaţiei dintre configuraţia electronică şi locul în SP. simularea şi controlul evenimentelor.1. Utilizarea corectă a regulilor de comportare în reţeaua Internet 3. Aplicarea operaţiilor de bază necesare pentru realizarea unei pagini – copiere.17. Aplicarea modalităţilor de folosire a serviciului de e-mail 3.10.

o bibliotecă sau un dicţionar online (exemplu: evoluţia sistemelor de calcul).Conceperea sau adaptarea unei strategii de rezolvare pentru a analiza o situaţie 3. generalizări care să fie utilizate în studiul claselor de compuşi TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 1. Operarea cu baze de date 2. Realizarea unor aplicaţii practice 2. Utilizarea informaţiilor dintr-o bază de date 2. Realizarea unui album cu informaţii şi imagini extrase dintr-o enciclopedie online.5.4.2. Formularea unor reguli. etc. Utilizarea unor tehnici şi procedee de realizare de grafice şi diagrame 1. Utilizarea corectă a opţiunilor de tipărire a unei foi de calcul 1. Crearea şi utilizarea formularelor 2.2.) Realizarea unor fişe de orientare turistică (exemplu: traseu. Realizarea de import obiecte 1. definiţii. Utilizarea formulelor şi a funcţiilor 1.2. Diferenţierea compuşilor organici în funcţie de structura acestora 2. distanţă. Efectuarea de investigaţii pentru evidenţierea unor caracteristici.1. Formularea de concluzii care să demonstreze relaţii de tip cauză-efect 3.1.4. Partajarea documentelor.5.7.      Publicarea documentelor în spaţiul Web prin bloguri. proprietăţi. Utilizarea opţiunilor de formatare şi gestionare a datelor din foile de calcul 1.3. reprezentare obiective.2.COMPETENŢE SPECIFICE 1.3.1.2. relaţii 2. Realizarea unui referat pe o temă dată utilizând o enciclopedie. Aplicarea operaţiilor elementare şi a conceptelor de bază ale aplicaţiei Excel 1.1.1. Aplicarea operaţiilor elementare şi a conceptelor de bază ale aplicaţiei Access 2. Crearea şi utilizarea rapoartelor . CLASA A X-A CHIMIE. Descrierea comportării compuşilor organici studiaţi în funcţie de clasa de apartenenţă 1.6.). Utilizarea resurselor bibliografice virtuale pentru diverse teme de portofoliu (exemplu: istoricul descoperirii elementelor chimice etc.

8.1.CLASA A X-A CHIMIE. conceptelor.5. ştergere 3. Inserarea imaginilor şi altor obiecte într-o prezentare 3.3 Furnizarea soluţiilor la probleme care necesită luarea în considerare a mai multor factori diferiţi/concept relaţionate 4. Realizarea unei prezentări 3. Justificarea importanţei compuşilor organici TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 2. pentru utilizarea lor în activităţile de tip proiect 4.10.2.) Utilizarea resurselor bibliografice virtuale pentru diverse teme de portofoliu (combustibili. vitamine.3.6. petrol. Procesarea informaţiei scrise. Utilizarea diagramelor 3. coloranţi.11. mutare. Utilizarea elementelor grafice în prezentare 3.1.7.2. Alcooli . Aplicarea elementelor de bază în procesarea textului 3. droguri etc. medicamente. Realizarea unor aplicaţii practice    EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A X-A Hidrocarburi . vopseluri. Utilizarea operaţiilor de bază necesare pentru realizarea unei prezentări . într-o varietate de contexte de comunicare 5.efectuarea unor experimente virtuale (ex.1. Analizarea consecinţelor dezechilibrelor generate de procesele chimice poluante şi folosirea necorespunzătoare a produselor chimice 5.COMPETENŢE SPECIFICE 3.9.2.utilizarea programelor de editare a structurilor unor substanţe organice aparţinând claselor de compuşi studiaţi.) . Realizarea unor aplicaţii practice 3. benzine. reacţia de culoare a glicerinei sau reacţia etanolului cu Na metalic etc. Aplicarea modalităţilor de formatare a unei prezentări 3. Utilizarea în mod sistematic. a terminologiei specifice. a datelor.6.4. Identificarea modalităţilor de a realiza tipărirea prezentării 3.copiere. Aplicarea operaţiilor de bază necesare realizării unei prezentări PowerPoint 3. mase plastice. Realizarea animaţiei într-o prezentare 3.

6.8.Folosirea enciclopediilor. a unor servere specializate pentru documentare.1 Clasificarea compuşilor organici în funcţie de natura grupei funcţionale 1. Organizarea modulară a unei lucrări 1.2 Organizarea cunoştinţelor legate de clasele de compuşi 1.9. 1. Prezentarea publică a unui proiect în format electronic 2. sunete.5.2. a dicţionarelor. Optimizarea unei lucrări.2 Recunoaşterea tipurilor de probleme de interes general la care poate răspunde chimia TIC -COMPETENŢE SPECIFICE Programa Tehnici de documentare asistată de calculator Filiera teoretică. Inserarea altor obiecte complexe în documente(filme.Documentarea şi pregătirea materialelor 3.3.6.1.CLASA A XI-A CHIMIE. proprietăţi. 1.1 Stabilirea unor predicţii în scopul evidenţierii unor caracteristici. Utilizarea documentării 2.1. Identificarea unor teme utile şi stabilirea echipelor 3. Transferul bibliotecii de documentare către un centru de resurse 3. profilul umanist.4. Utilizarea elementelor grafice în documente.1 Interpretarea critică a informaţiilor din diverse surse 5.1. Alegerea aplicaţiilor ce vor fi utilizate în elaborarea proiectului 1. Identificarea temei pentru care este necesară documentarea folosind Internet 2.COMPETENŢE SPECIFICE 1. relaţii 2. proiect 1.7. animaţii 2D sau 3D) 1. Aplicarea modalităţilor de formatare.3.2 Evaluarea măsurii în care concluziile investigaţiei susţin predicţiile iniţiale 3.5. şablonizare a documentelor electronice ce compun modulele unui proiect 1. Realizarea procesului de documentare 2. Utilizarea diagramelor pentru ilustrarea unor statistici.3.4 Utilizarea formelor de lucru cooperativ 2.2.2. Crearea şi utilizarea unei biblioteci de documentare 2. specializarea ştiinţe sociale 1.3 Explicarea comportării unor compuşi într-un context dat 2.1 Rezolvarea problemelor cantitative/calitativ 3.1 Procesarea unui volum important de informaţii şi realizarea distincţiei dintre informaţii relevante/irelevante şi subiective/obiective 4.7. Aplicarea principiilor generale ale proiectării documentelor. 2.2 Justificarea explicaţiilor şi soluţiilor la probleme 4. Finalizarea proiectelor şi prezentarea lor .2 Decodificarea şi interpretarea limbajului simbolic şi înţelegerea relaţiei acestuia cu limbajul comun 5. 1.

Utilizarea avansată a unei aplicaţii specializate în proiectarea şi .3 Interpretarea caracteristicilor fenomenelor/ sistemelor studiate. specializarea filologie 1.    EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A XI-A Compuşi organici cu funcţiune monovalentă .aplicaţii privind studiul comparativ al bazicităţii unor amine). buletine de analiză.). a unor medicamente etc. Utilizarea softurilor pentru explicarea izomeriei optice sau a structurii proteinelor. Identificarea diferitelor modalităţi de organizare a informaţiilor într-un document hipermedia complex. sinteza unor coloranţi. respectiv a Na2C2O4 cu o soluţie acidă de KMnO4). în scopul explicării proprietăţilor unui sistem chimic 1. Aplicaţii realizate cu ajutorul măsurătorilor realizate.2. evidenţierea în timp a unor fenomene (exemplu – oxidarea comparativă a ionilor de Fe+2 . Aplicarea principiilor generale ale proiectării documentelor hipermedia. fişa de observaţii. 1. 2.COMPETENŢE SPECIFICE 1.utilizarea programelor de editare a structurilor unor substanţe organice aparţinând claselor de compuşi studiaîi. realizarea de bilanţuri parţiale şi totale etc.  Conversie. în scopul identificării aplicaţiilor acestora TIC -COMPETENŢE SPECIFICE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR (Tehnoredactare asistată de calculator) CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI Filiera teoretică. a fişelor tehnice ( exemplu .2 Structurarea cunoştinţelor anterioare. acizilor nucleici. fişă de evidenţă a substanţelor. a hormonilor sau a enzimelor etc. reţete de fabricaţie. profil umanist.1.1 Clasificarea sistemelor chimice studiate după diverse criterii 1.1. evidenţa privind consumul de materii prime şi materiale. Efectuarea unor experimente virtuale (ex. randament .realizarea unor documente specifice domeniului:prelucrarea datelor experimentale. CLASA A XII-A CHIMIE.

toate specializările 1. care denotă informare ştiinţifică şi/ sau tehnologică TIC -COMPETENŢE SPECIFICE realizarea unui document hipermedia.1.1 Compararea acţiunii unor produse/ procese chimice asupra propriei personae sau asupra mediului 5.2.3. Descrierea tipurilor de date care intervin în prelucrări sistematice ale volumelor mari de date şi selectarea tipurilor de date adecvate 2. specializarea ştiinţele naturii Filiera vocaţională. Prezentarea în public a aplicaţiei realizate TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR (Sisteme de gestiune a bazelor de date) CLASA A XII-A CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI Filiera teoretică. profil real. Interogarea unei baze de date 2.2 Evaluarea soluţiilor la probleme pentru luarea unor decizii optime 4. Utilizarea rapoartelor 3. 5. Analizarea unei probleme date şi crearea aplicaţiei 3.COMPETENŢE SPECIFICE 2. Utilizarea formularelor 2. profil teologic. Identificarea datelor relevante. Definirea structurii unei baze de date 2. Identificarea unor activităţi pentru care se impune crearea unei baze de date 1. Manipularea datelor dintr-o tabelă a unei baze de date 2.1 Aplicarea algoritmilor de rezolvare de probleme în scopul aplicării lor în situaţii din cotidian 3. Prezentarea în public a aplicaţiei realizate .2. care trebuie memorate în baza de date şi a relaţiilor dintre acestea 1.5.2.1.6.CLASA A XII-A CHIMIE.2 Exprimarea unei poziţii asupra utilizării diverselor produse/ procese chimice.2 Structurarea informaţiei ştiinţifice în diverse tipuri de comunicări orale şi scrise: Argumentaţie ştiinţifică. proiecte de cercetare. referate.1 Utilizarea investigaţiei în vederea obţinerii unor explicaţii de natură stiinţifică 2.4. 3.1. Analizarea unei probleme date şi crearea aplicaţiei 3.2. dizertaţie etc.1.3.2 Evaluarea validităţii concluziilor investigaţiei 3.1 Utilizarea corespunzătoare a terminologiei ştiinţifice în descrierea sau explicarea fenomenelor şi proceselor 4. Utilizarea funcţiunilor de bază ale interfeţei Microsoft Access 2.

al căldurii de dizolvare sau al vitezei de reacţie sau al evidenţierii rolului pe care îl au diverşi factori asupra echilibrului chimic sau asupra vitezei de reacţie. chestionar.realizarea unui model conceptual. precum şi a relaţiilor dintre acestea. acido-bazice. apoi susţinerea prezentării finale în faţa întregului colectiv de elevi. . analizarea prezentărilor. în care să fie ilustrate datele relevante identificate. culese de elevi. endoterme. Reacţii cu formare de complecşi . de precipitare. pe o tema legata.exersarea prezentării proiectului în cadrul grupului de lucru.crearea structurii tabelelor din baza de date. de complexare. exoterme. precum şi popularea acestora cu date reale.efectuarea unor experimente virtuale ce evidenţiază reacţii de oxido-reducere. se impune detalierea activităţilor implicate de realizarea proiectului şi elaborarea planului de lucru cu fiecare echipă. insistând pe formarea deprinderilor de lucru în echipă. Combinaţii complexe cu rol biologic . folosind tehnici specifice (interviu. reacţii lente / rapide sau a unor experimente ce au drept scop calculul căldurii de reacţie.    Echilibrul chimic . de exemplu de importanta combinaţiilor complexe pentru viaţa cotidiană).temă de proiect ce presupune formarea unor echipe de lucru.   Energia în sistemele biologice . întâlnite în viaţa cotidiană sau specifice specializării elevilor. precum şi relaţiile dintre acestea. analiza documentelor primare etc. în scopul identificării datelor relevante.analizarea unor probleme concrete. EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A XII-A Clasificarea reacţiilor chimice . Factorii care influenţează viteza de reacţie .

...... c..... numărul nucleonilor din nucleul atomic.. (2p) 1. Reprezinta 56. Giurca Corina Lacramioara  Pentru rezolvarea corectă a cerinţelor subiectelor se acordă 90 de puncte..... b.....Dacă în aer conţinutul de oxigen este mic. se micşorează şi cantitatatea de oxigen din sânge...... (8p) 5.......... mercur... c. Subiectul A.. ... deplasarea electronilor prin circuitul exterior al unui generator electric.... (2p) 3... care ilustrează structura atomului de oxigen.... b... siliciu.....MODEL DE INSTRUMENT DE EVALUARE Test de evaluare iniţială Clasa a IX-a An şcolar 2011-2012 Prof..... complerând cu litera A sau F spaţiul liber din faţa enunţului.. deformarea unei sârme de cupru. 40p. b....... Încercuieşte litera corespunzătoare enunţului care se referă la un fenomen chimic: a. (4p) 4..... numărul electronilor de pe ultimul strat electronic.... sodiu. Numărul grupei principale în care se găseşte un element chimic în tabelul periodic este dat de: a... (2p) 2............ numărul de masă şi procesul de ionizare... numărul electronilor din nucleul atomic........ numărul protonilor din învelişul electronic.......  Timpul efectiv de lucru este de 45 minute..  Din oficiu se acordă 10 puncte..... sulf d.. .. fierberea alcoolului la 78oC... Oxigenul este cel mai important dintre toate elementele chimice.1% din organismul uman..... Indică care dintre afirmaţiile următoare sunt adevărate şi care sunt false........ c. scăzând imunitatea organismului la anumite infecţii. Folosind imaginea alăturată... Simbolul chimic Hg reprezintă elementul chimic a.... notează numărul atomic. d......... obţinerea vinului din struguri.. d..

.. (6p) 6. b... acid clorhidric 2. Scrie în faţa literei din coloana A.. azotat de potasiu 4. d...... a. care corespunde unei formule chimice.. A .. acid sulfuric 5.. cifra din coloana B. Atomul nu poate fi divizat prin procedee chimice obişnuite... care reprezintă denumirea sa.. . La reacţia de substituţie participă două substanţe compuse. d) mojar cu pistil b) pahar Berzelius 2 3 c) cilindru gradat 5 6.. KNO3 ..... BaCl2 B 1. Totalitatea protonilor din nucleu se numeşte număr de masă.. e) palnie de separare f) spatula (4p) 7. . d. Soluţia diluată conţine o cantitate mai mică de dizolvat. Asociati cifrelor din coloana A literele din coloana B observand figurile ustensilelor/ vaselor de laborator din imaginile prezentate: Coloana A Coloana B Coloana A Coloana B a) pahar Erlenmeyer 1. . . c. clorură de bariu (8p) 8. b....... NaOH ..... 4 .a. H2SO4 . c. hidroxid de sodiu 3. Stabileşte coeficienţii si tipul ecuaţiilor reacţiilor chimice: Zn + HCl  ZnCl2 + H2 Mg + O2  MgO NaCl +H2SO4  Na2SO4+HCl .

........ Stabileşte compoziţia procentuală a oxidului de aluminiu. motiv pentru care procedeul este considerat mai favorabil mediului. încât ea a fost folosită ca monedă de schimb până când colonizatorii francezi au introdus banii de hârtie....a) (10p) Ce cantitate de hidrogen se obţine prin reacţia a 2 moli de Zn cu acidul clorhidric ? IV.... . ZO = 8..... A O=16... Scrie formulele chimice ale compuşilor alcătuiţi din: NV şi OII......5 % va neutraliza 8 g NaOH ? IV... HI şi SII Subiectul B.b) (10p) Ce cantitate de soluţie de HCl de concentraţie 36.......... oamenii extrag sar ea din apa mării.. Calculează masa de sare necesara pentru prepararea a 81.......... IV.....Cunoscand numerele atomice Z Al = 13........ Calculaţi procentul de carbonat de calciu în calcarul întrebuinţat. A Zn=65.. (6p) II.. scrie formula chimică a oxidului de aluminiu.. Recuperarea deşeurilor de aluminiu este o sursă importantă de materie primă pentru metalurgia secundară a aluminiului.......CaCO3  CaO +CO2 (4p) 9.............5.ANa=23.. ACa=40 .... CaII şi (CO3)II. Importanţa sării era atât de mare în Africa. găseşte cât mai multe cuvinte care să reprezinte amestecuri: S T U F E A R C M (5p) III. În regiunile calde............A H=1..6 g soluţie de sare de bucătărie de concentraţie 2%... Consumul de energie pentru obţinerea aluminiului recuperat este mai redus decât pentru producerea aluminiului primar... Folosind literele din careurile de mai jos......c) (15p) Prin acţiunea HCl în exces asupra a 2 Kg calcar se obţin 296 cm3 de CO2 ............ 50p (4p) I.. Se dau: Mase atomice:ACl=35......... NaI şi OII..

2 A1(2p) 1.2 Total SA X X X X X X X X X SB X A7(4p) A8(8p) A6(6p) A3(2p) A2(2p) 10 itemi A4(4p) 40% BIV(3 5p) 3(41p) 4 itemi 50% 14 (90p) 10p Itemi Oficiu Total 1(8p) 2(8p) 1(4p) 2(12p) 1(4p) 1(6p) 2(7p) 8% 8% 4% 12% 4% 6% 7% 41% 100% . Formule chimice.1 3.1 1.3 3. Simboluri chimice Formule chimice Stabilirea coeficienţilor în ecuaţiile reacţiilor chimice Rezolvarea de probleme Matricea de specificaţii Competenţe de evaluat Conţinuturi Subiect A A5(8p) BII(6p) Subiect B A9(4p) BI(4p) BIII(5p) 1. Subiectul Conţinutul Fenomene chimice Structura atomului Legătura dintre structura atomului şi poziţia în S.Test de evaluare iniţială Competenţe specifice de evaluat: C1 – recunoaşterea structurii atomului C2 – reprezentarea simbolurilor chimice ale elementelor C3 – scrierea formulelor chimice pe baza valenţei C4 – stabilirea coeficienţilor în reacţiile chimice C5 – rezolvarea unor probleme folosind concentraţia procentuală de masă a soluţiilor şi formule chimice ale substanţelor.P.1 5. Simboluri chimice. Conţinuturi ştiinţifice vizate: Noţiuni de structura atomului. Ecuaţii chimice. Denumirea unor compuşi chimici anorganici.3 2. Soluţii.2 4. Masă moleculară.

H2S Total Subiectul B Al2O3 I saramura. CaCO3.b aA.5 % c)pentru nivel A V = 296 cm3 de CO2 = 0. item Subiectul A 1 2 3 4 5 6 7 8 Corectare d c c a.296 dm3 n = 0. must II III m c p  d  100  md 1.01321 ∙ 44 g = 0.01321 moli m = 0.124 l ∕ 44 = 1. y g HCl y = 2 ∙ 36.296 l ∕ 22.60 g NaCl ms IV a)pentru nivel C 2 moli x moli Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2 1 mol 1 mol x = 2∙ 1 ∕ 1 = 2 moli HCl 1 mol HCl ……………… 36.32 ∕ 2 = 66 % CaCO3 în calcar Total Oficiu Notare 2p 2p 2p 4p 8p 6p 4p 8p 9 4p 40p 4p 6p 5p 10p 10 p 15p 50p 10p . ceata. 4b.5 g 40 g x = 36.5 ∙ 8 ∕ 40 = 7. ser.. 2c.Barem de evaluare şi notare Nr.5 = 20 g soluţie HCl 36.5 ∕ 1 = 73 g HCl b)pentru nivel B xg 8g HCl + NaOH = NaCl + H2O 36. 5d. crema. aer.58124g CaCO3 + 2 HCl = CaCl2 + H2O + CO2 100 g 44g x = 58.296 l = 0.5 g HCl 2 moli HCl …………….58124 g CO2 x 0.32 g CaCO3 pur 100g calcar………………… p p = 100 ∙ 1. cA.4 l = 0. dF. 1. Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2 substitutie 2Mg + O2  2MgO combinare 2NaCl +H2SO4=Na2SO4+2HCl schimb CaCO3  CaO +CO2 descompunere N2O5.e 2f 3b 4c 5a 6 d 3a. bF. 3 g HCl ms = 100 ∙ md ∕ c = 100 ∙ 7. Na2O.3 ∕ 36.1..32 g CaCO3 pur 2 g calcar ………………….

programul AeL. algoritmizarea. 5. cui Fe. HCl şi CuSO4.4. Metode didactice: experimentul.05. Elaborarea de ipoteze referitoare la produşii unei reacţii.3. soluţii de HgCl2.3. conversaţia euristică. granulă de Zn. Folosirea tehnologiei specifice chimiei referitoare la reacţiile chimice. fişe de activitate.2011 VII B Reacţia de înlocuire sau de substituţie Lecţie de comunicare şi însuşire de noi cunoştinţe Babuş Nicoleta COMPETENŢE SPECIFICE: 1. tabele. fişe de observaţii. 3. a tehnologiilor informatice pentru a studia reacţiile chimice. Să modeleze grafic ecuaţiile reacţiilor chimice ale metalelor cu substanţe compuse folosind seria reactivităţii chimice a metalelor. 2. 4. Materiale didactice : fişa de lucru.MODEL DE PROIECT DIDACTIC PROIECT DIDACTIC DATA CLASA TEMA TIPUL LECŢIEI CADRUL DIDACTIC 05. modelarea. sârma de Cu. Clasificarea reacţiilor chimice după unul sau mai multe criterii. Să denumească corect formulele chimice întâlnite.4. Interpretarea informaţiilor obţinute din grafice. OBIECTIVE EXPRIMATE ÎN TERMENI DE COMPETENŢE : Să clasifice reacţiile chimice în funcţie de anumite criterii. stativ. Evaluarea factorilor de risc rezultaţi în urma aplicării în practică a unor reacîii chimice şi recunoaşterea importanţei acestora. explicaţia. Să interpreteze observaţiile obţinute în urma experimentelor virtuale vizualizate. 2.3. tavă de substanţe. Utilizarea aparaturii şi a echipamentelor de laborator. eprubete.3. .

........... şi hidrogen................................. din apă şi se va forma o . un element al unei substanţe ..... ...... şi hidrogen...+ ZnSO4 → .............. din acizi şi va rezulta o .............+ ..... + ................ ↓ ........... .... (AB) este înlocuit de un ........... ..Când un metal reactiv reacţionează cu sarea unui metal mai puţin reactiv se formează o ....SUCCESIUNEA ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE: SECVENŢA 1: ..... metalul va înlocui ... metalul va înlocui ....↑ 4...Când un metal divalent reacţionează cu apa...... ...........Ecuaţia reacţiei generale : X + AB = .. şi un metal.......... SECVENŢA 3: -se evidenţiază importanţa reacţiei de înlocuire: Obţinerea hidrogenului în laborator prin reacţia unor metale cu substanţe compuse care conţin hidrogen......... + .. -se anunţă titlul noii lecţii: REACŢIA DE ÎNLOCUIRE SAU DE SUBSTITUŢIE -se comunică elevilor următoarele noţiuni teoretice : 1........+ HCl → ........... 3....se verifică materialul didactic necesar desfăşurării lecţiei... SECVENŢA 2: -se verifică tema pentru acasă prin dialog profesor – elevi şi corectare colectivă.Definiţie Intr-o reacţie de .. M + H2O → M(OH)2 + H2↑ ........se asigură condiţiile optime de desfăşurarea a lecţiei. ↑ 5... De exemplu....se face prezenţa elevilor la ora de curs. Obţinerea industrială de metale pure...................Când un metal monovalent reacţionează cu un acid....+............ M+MA→MA+M↓ -se introduce noţiunea de : ............+ H2O → .................. M + HA → MA + H2↑ .. uraniul pur se obţine industrial prin reacţia fluorurii de uraniu cu calciu..... 2........... (C) al unei substanţe .

Reţineţi ! Un metal substituie toate celelalte metale aflate în dreapta sa în seria reactivităţii chimice. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice : Zn + MgSO4 → Mg + H2O → Zn + FeCl3 → Mg + HCl → Fe + HCl → Cu + HCl → Mg + ZnSO4 → Cu + FeCl3 → Cu + AgNO3 → Fe + ZnSO4 → Fişa de lucru : 1. în fişe. dat fiind că ora se desfăşoara în laboratorul de informatică) experimentele din Fişa de lucru. 3. Metalele nereactive (mai puţin reactive) sunt metalele situate după hidrogen în seria de reactivitate chimică. Metalele reactive sunt metalele situate înaintea hidrogenului în seria de reactivitate chimică. SECVENŢA 4: -elevii vor primi următoarele sarcini de lucru : 1. Modelaţi grafic.Realizaţi practic (demonstrativ – câte un elev. ecuaţiile reacţiilor efectuate şi notaţi observaţiile experimentale .SERIA REACTIVITĂŢII METALELOR Clasificarea metalelor din punct de vedere al reactivităţii este redată de seria reactivităţii chimice. Într-o eprubetă ce conţine o soluţie de CuSO4 introduceţi un cui de Fe.Folosind seria reactivităţii metalelor . la catedră. Ce observaţi ? Fe + CuSO4 →… . stabiliţi care din ecuaţiile reacţiilor chimice sunt posibile : K + ZnCl2 → Na + H2O → Ca + H2SO4 → Cu + H2O → Hg + HCl → 2.Efectuaţi experimentele virtuale în care sunt implicate metale şi substanţe compuse.

SECVENŢA 6: -fixarea : se va verifica cu clasa corectitudinea observaţiilor asupra fenomenelor chimice efective şi virtuale şi asupra produşilor de reacţie.2. Ce observaţi ? Cu + HgCl2 →… 3. Într-o eprubetă cu soluţie de HCl se introduce o granulă de Zn. O sârmă de Cu se introduce într-o eprubetă ce conţine o soluţie incoloră de HgCl2. Ce observaţi ? HCl + Zn →… SECVENŢA 5: . . propuneţi şi rezolvaţi o problemă în care să utilizaţi noţiunea de concentraţie procentuală.profesorul va nota elevii care au participat la efectuarea practică şi virtuală a experimentelor propuse. SECVENŢA 7: -tema: Pe baza unei reacţii realizate în mod virtual.

software de e-mail . problematizarea.3 Interpretarea caracteristicilor fenomenelor/ sistemelor studiate. soft de procesare imagine şi tehnoredactare . Materiale didactice şi mijloace de învăţământ:   Ecran de proiecţie.1 Utilizarea corespunzătoare a terminologiei ştiinţifice în descrierea sau explicarea fenomenelor şi proceselor Obiective operaţionale: Elevii trebuie să fie capabili O1: Să clasifice reacţiile chimice după viteza de desfăşurare O2: Să definească viteza de reacţie O3: Să identifice factorii de care depinde viteza de reacţie pe baza observaţiilor experimentale O4: Să deducă legea vitezei pe baza unor observaţii ştiinţifice O5: Să precizeze semnificaţia mărimilor care intervin în legea vitezei O6: Să utilizeze expresia matematică a definiţiei vitezei şi legea sa în aplicaţii de calcul O7 Să utilizeze noţiunile însuşite la rezolvarea unor exerciţii cu caracter problematizat.     Sistem de proiecţie – pentru prezentarea materialelor PowerPoint Scanner. explicaţia.pentru accesarea site-ului cu materialul de prezentarea a lecţie.05. observaţia. experimentul virtual şi real de laborator.pentru rezolvarea temei de casă Bază de date/Calcul tabelar pentru realizarea dicţionarului cu conceptele noi Enciclopedie pe CD-ROM – pentru prezentarea lecţiei înteractive 05. conexiune Internet.1 Clasificarea sistemelor chimice studiate după diverse criterii 1. modelarea. autoevaluare şi evaluare sumativă online. cretă colorată – pentru prezentarea materialelor Computer.1 Aplicarea algoritmilor de rezolvare de probleme în scopul aplicării lor în situaţii din cotidian 4. Metode şi procedee didactice: conversaţia euristica. tablă.2011 a XII-a A Viteza de reacţie Noţiuni de cinetică chimică Mixtă Giurca Corina Lăcrămioara . în scopul identificării 3. Browser de Internet .Proiect didactic DATA CLASA TEMA UNITATEA DE ÎNVĂŢARE TIPUL LECŢIEI CADRUL DIDACTIC Competenţe specifice: 1.

Ed. Mirton. Conducerea învăţării (25 min. Bîcu E.. Art Grup Editorial.. „Metodica predării chimiei pentru concursul de titularizare. Reactualizarea cunoştinţelor (10 min. III.) Se utilizează prezentarea lecţiei în programul PowerPoint pentru reactualizarea cunoştinţelor referitoare la exemple de reacţii lente şi rapide. Isac. viteza reprezintă variaţia unei mărimi în unitatea de timp. examenul de definitivat şi gradele didactice II. Mărimea ce caracterizează fenomenele care au loc în timp se numeşte viteză..) La sfârşitul orei elevii vor trebui:       să clasificei reacţiile chimice după viteza de desfăşurare să definească viteza de reacţie să identifice factorii de care depinde viteza de reacţie pe baza observaţiilor experimentale să deducă legea vitezei pe baza unor observaţii ştiinţifice să precizeze semnificaţia mărimilor care intervin în legea vitezei să utilizeze expresia matematică a definiţiei vitezei şi legea sa în aplicaţii de calcul. Anunţarea titlului lecţiei noi VITEZA DE REACŢIE Transferul de cunoştinţe : Ne imaginăm şi comparăm . Vladescu. Şunel V. Iaşi 1997. În general.Bibliografie: 1. Doicin. L. IV. 2006 3. Rudică T. Enunţarea obiectivelor (1 min. Delia: „Metodica predării chimiei”. L: „Chimie C3 – manual pentru clasa a XII-a” Ed. A..) Pentru trecerea la noua lecţie se vor reactualiza cunoştinţe referitoare la reacţiile rapide şi lente prin exemplificări ale acestora şi enunţarea sarcinilor de lucru. Scenariu didactic I. Captarea atenţiei (3 min. Ciocoiu I. 1998 2. Badea. Muzica inserată în slide-uri corespunde cu natura fenomenelor. Timişoara. I”.) o Salutul o Notarea elevilor absenţi o Pregătirea clasei pentru lecţie Legătura între tema lecţiei şi condiţia necesară ca elevii să aibă o bună „viteză de reacţia” la examenul de bacalaureat care se apropie II. Editura Marathon. Legătura cu lecţia nouă Reacţile chimice ca şi fenomenele din natură se desfăşoară în timp.

Tema pentru acasă (1 min. Pe măsura ce reacţia a evoluat s-au determinat concentraţiile de NO2 NO si O2 la diferite momente de timp. Deoarece studiul vitezei implică un aparat matematic complex se foloseşte noţiunea de VITEZĂ MEDIE DE REACŢIE. o reacţie de tipul A → Produşi expresia matematică a vitezei medii v= . . când se referă la scăderea concentraţiei reactanţilor. 1 care constă în rezolvarea unei probleme. Rezultatele experimentelor permit formularea expresiei matematice a legii vitezei. care constă în aplicarea legii vitezei de reacţie în rezolvarea problemei. Pt. Fixarea cunoştinţelor (10 min.) se realizează cu ajutorul probei de progres nr. Învăţăm să calculăm viteza medie de reacţie folosind datele din tabel. Se asigură feedback-ul rezolvând problema la tablă şi se realizează autoevaluarea. Informaţie: Convenţional se atribuie vitezei de reacţie semnul plus când se referă la creşterea concentraţiei produşilor şi semnul minus. VII. Se prezintă semnificaţia termenilor şi se notează în caiete.Pentru a deduce formula vitezei medii de reacţie faceţi analogia cu deplasarea unui corp în spaţiu (studiată la fizică ) sau curgerea unui lichid (studiată la măsurări tehnice). Profesorul apreciază şi evaluează participarea elevilor la lecţie. v= Δs/Δt q=Δm/Δt Pentru a evidenţia desfăşurarea unei reacţii chimice în timp este necesară măsurarea concentraţiei reactantului sau produsului de reacţie pe parcursul desfăşurării reacţiei. Putem calcula viteza medie urmărind datele experimentale obţinute în reacţia de descompunere a dioxidului de azot.): Realizaţi un mini-dicţionar de chimie cu noţiunile noi intr-un document tehnoredactat în MS WORD în care fiecare noţiune să fie însoţită de o imagine adecvată. Pentru asigurarea feedback-ului elevii scriu rezolvarea şi la tablă. Definiţia vitezei medii de reacţie: VITEZA MEDIE DE REACŢIE ( v) este scăderea concentraţiei molare a unui reactiv într un interval de timp bine determinat. Dacă nu rezolvă problema primeşte un mesaj de avertizare. Viteza de reacţie se defineşte ca fiind descreşterea concentraţiei molare a reactivilor în unitatea de timp. Elevii cunosc semnificaţia gif-ului animat din prezentarea PowerPoint şi îşi notează definiţia în caiete. VI. 2. Factorii de care depinde viteza de reacţie sunt deduşi din observaţiile a 2 experimente virtuale. V. Dacă elevul a găsit soluţia corectă primeşte felicitări şi ca recompensă o melodie cu elementele chimice cântate cu „viteză mare”. Urmează proba de progres nr. rezolvarea la tablă şi apoi autoevaluarea. Expresia legii vitezei de reacţie şi semnificaţia termenilor se notează în caiete.ΔcA/ Δt . Profesorul solicită elevilor interpretarea rezultatelor şi formularea concluziei care urmează să fie notată în caiete.

4 ORE Conţinuturi detaliate Reacţii lente.09. Cercetării şi Inovării cu nr. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Clasificarea reacţiilor chimice după durată Efectuarea unor experimente simple virtuale şi reale (prin comparaţie ) în scopul observării vitezei de desfăşurare a reacţiilor chimice Observarea dirijată pe baza prezentării lecţiei în PowerPoint (realizată de profesor) a reacţiilor lente şi rapide Experimentul virtual din lecţiile interactive din site-ul e-chimie upb. 5099/09. Avizat Director.1. filiera tehnologica 1 oră pe săptămână UNITATEA DE ÎNVĂȚARE NOTIUNI DE CINETICĂ CHIMICĂ.ro Substanţe chimice şi ustensile de laborator Fişe de observaţii experimentale în Word Observare sistematică pe baza hyperlinkurilor din prezentarea PP care permit reactualizarea şi feed-backul cunoştinţelor Activitate experimentală reală şi virtuală Fişa de lucru în Word . reacţii rapide Comp etenţe specif ice 1.2009 Clasa a XII-a. Avizat Responsabil comisie metodica.“COMPETENŢE CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR” MODEL DE UNITATE DE ÎNVĂŢARE Instituția de învățământ COLEGIUL TEHNIC „EDMOND NICOLAU” FOCSANI Disciplina de studiu CHIMIE Numele şi prenumele cadrului didactic GIURCA CORINA LACRAMIOARA An şcolar 2011-2012 Conform programei şcolare aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei.

4.“COMPETENŢE CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR” Viteza de reacţie Legea vitezei 1. Definirea catalizatorilor Efectuarea unor experimente cu scopul de a observa acţiunea catalizatorilor Mozaicul Dezbaterea Conversaţia euristică Activitate pe grupe de elevi Observare sistematică Introducerea datelor în fişa de observaţii în Excel Fişe de lucru în Word Definirea inhibitorilor Evaluare Recapitularea noţiunilor dobândite Sistematizarea noţiunilor dobândite Rezolvarea testului de evaluare sumativă Sistematizarea cunoştinţelor Evaluarea sumativă Sistematizarea cunoştinţelor în reprezentarea graficului vitezei de reacţie în Excel pe baza datelor primite sub formă de tabel Întocmirea unui dicţionar în Word cu explicarea noilor concepte dobândite în capitol Evaluare sumativă în test online .3.fizica conectaţi în reţeaua şcolară Catalizatori..1 Definirea vitezei de reacţie Utilizarea unor cunoştinţe de fizică în scopul explicării vitezei de reacţie Efectuarea unor experimente şi identificarea factorilor care influenţează viteza de reacţie Reprezentarea grafică a vitezei de reacţie în Excel pe baza valorilor determinate din experimentul real şi virtual Analogia între mişcarea browniană a moleculelor şi muzica electronica inserată în prezentarea PP a lecţiei Viteza de reacţie Fişe de probleme rezolvate în Excel pe baza expresiilor matematice aferente vitezei de reacţie Algoritmizarea Conversaţia euristică Investigaţie Fişa de lucru în Word Interpretarea graficelor care reprezintă viteza de reacţie în Excel Proba scrisă în testul online trimis de profesor către elevii Utilizarea unor materiale de sprijin. Inhibitori 1.3. 3.1.

“COMPETENŢE CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR” .

I.2009 pentru filiera tehnologică şi învăţământul special Programele şcolare pentru clasele VII-VIII. 3414/16.ro http://office.“COMPETENŢE CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR” Bliografie – – – – – – Ghid metodologic de implementare a TIC în curriculumul naţional Ghid metodologic de integrare a Tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC) pentru disciplina Chimie Programele şcolare OMECI nr.com http://bibliotecascolara. pentru disciplina Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor din cadrul proiectuului Competente Cheie TIC în Curriculumul Şcolar – – – – – – – – – – – – – „Standarde de competenţă în domeniul TIC pentru cadrele didactice” (SCCDTIC.ro/ http://advancedelearning. aprobate prin OM nr.microsoft.softwin.ro/ .edu.C.ro http://proiecte. 3410/16.2009 pentru filiera teoretică şi vocaţională Programele şcolare OMECI nr.2009 Programele şcolare e pentru clasele IX-XII.03. 5099 / 09.edu. 5097 / 09.ro http://scoala. aprobate de MECTS http://cercetare. aprobate prin OM nr.03. 3412.ro/ http://escoala.ro/ http://www.pmu. 3411.com/ro-ro/ https://insam.09.pub.discovery. 2008) Manualele şcolare de chimie pentru clasele VII – XII.09.2009Ghiduri INSAM-„Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar” – Propunerile de programe din pachetul educaţional T.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful