CUPRINS

Modulul I. Concepte de baza în utilizarea TIC în procesul educaţional _________________ 5 Contextul educaţional al integrării TIC – disciplina Chimie ___________________________ 5 Relaţia dintre TIC şi formarea competenţelor specifice disciplinei Chimie _______________ 5
Oportunităţi, avantaje şi limite ale utilizării TIC pentru disciplina Chimie ______________________ 5 Competenţele necesare cadrului didactic pentru integrarea TIC în procesul didactic la disciplina Chimie ___________________________________________________________________________ 9

Utilizarea TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare la disciplina chimie ____________ 12
Instrumente TIC (resurse hardware şi software) care favorizează dezvoltarea competenţelor din programele şcolare ale disciplinei Chimie ______________________________________________ 12

Modulul al II-lea. Modele, metode, mijloace TIC specifice disciplinei Chimie ___________ 13 Prezentarea uneltelor din pachetul Office ________________________________________ 13 Editorul de texte Microsoft Office Word 2007 _____________________________________ 14
Coperta _________________________________________________________________________ 14
Inserare copertă în document ________________________________________________________________ 14 Crearea unei coperte _______________________________________________________________________ 14

Antetul şi subsolul ________________________________________________________________ 15
Crearea unui antet sau subsol propriu _________________________________________________________ 15

Stilul ___________________________________________________________________________ 16
Aplicare a unui stil ________________________________________________________________________ 16 Fereastra cu stiluri dinamică _________________________________________________________________ 16 Modificarea parametrilor unui stil existent _____________________________________________________ 16 Crearea unui stil în baza unui paragraf formatat deja _____________________________________________ 16

Cuprinsul _______________________________________________________________________ 17
Crearea unui cuprins din stiluri de titlu predefinite _______________________________________________ 17 Creare unui cuprins din stiluri particularizate aplicate ____________________________________________ 17 Actualizarea unui cuprins ___________________________________________________________________ 18 Ştergerea unui cuprins _____________________________________________________________________ 18

Efecte grafice ____________________________________________________________________ 18
Imaginea ________________________________________________________________________________ 18 Miniatura ________________________________________________________________________________ 19 Şablonul ________________________________________________________________________________ 19

Tabelul _________________________________________________________________________ 20
Utilizarea şabloanelor pentru tabele ___________________________________________________________ 20 Utilizarea meniului tabel ___________________________________________________________________ 20 Utilizarea comenzii inserare tabel ____________________________________________________________ 20 Conversia unui text într-un tabel _____________________________________________________________ 20

Aplicaţii practice _________________________________________________________________ 21

Realizarea prezentărilor folosind Microsoft PowerPoint 2007 ________________________ 22

Inserarea diapozitivelor ___________________________________________________________ 23 Inserare obiecte cu ajutorul aspectelor predefinite _____________________________________ 23 Crearea unui diapozitiv propriu dintr-un aspect _______________________________________ 23
Inserarea unui tabel într-un diapozitiv _________________________________________________________ 24 Inserarea unei diagrame într-un diapozitiv _____________________________________________________ 24 Inserarea unui obiect „SmartArt” într-un diapozitiv ______________________________________________ 25

Inserarea unui hyperlink într-un diapozitiv ___________________________________________ 25
Crearea unui hyperlink la o pagină sau la un fișier de pe Web ______________________________________ 25 Crearea unui hyperlink la un diapozitiv din aceeași prezentare _____________________________________ 25 Crearea unui hyperlink la un fișier nou ________________________________________________________ 25

Adăugarea unei secvenţe audio _____________________________________________________ 26 Încorporarea secvenţelor audio în prezentare _________________________________________ 26
Setarea opţiunilor de redare inversă pentru o secvenţă audio _______________________________________ 26 Ascunderea pictogramei secvenţei audio _______________________________________________________ 26

Crearea unei legături la un fişier video de pe sau un site Web ____________________________ 26 Aplicaţii ________________________________________________________________________ 27

Microsoft Office Excel 2007 ___________________________________________________ 27
Şabloanele şi utilizarea lor __________________________________________________________________ 27 Alegerea şabloanelor cu Microsoft Office Online ________________________________________________ 27 Aplicarea şi alegerea unui şablon _____________________________________________________________ 28

Tema ___________________________________________________________________________ 28 Stilul ___________________________________________________________________________ 28 Formatarea condiţională __________________________________________________________ 29
Evidenţierea valorilor maxime _______________________________________________________________ 29 Evidenţierea valorilor în în funcţie de criteriu ___________________________________________________ 29 Formatarea prin pictograme _________________________________________________________________ 30 Eliminarea formatarii condiţionale ____________________________________________________________ 30 Formatarea de tranziţie – Liniile de date _______________________________________________________ 30 Scalele de culori __________________________________________________________________________ 31

Diagrame _______________________________________________________________________ 31
Crearea diagramelor _______________________________________________________________________ 31 Modificare tip diagramă ____________________________________________________________________ 31

Procesarea formulelor_____________________________________________________________ 31
Introducerea formulelor ____________________________________________________________________ 31

Filtrarea datelor _________________________________________________________________ 31 Sortarea datelor __________________________________________________________________ 32
Sortarea textului __________________________________________________________________________ 32 Sortarea numerelor ________________________________________________________________________ 33 Sortarea după culoarea celulei, a fontului sau după pictogramă _____________________________________ 33

Aplicaţii ________________________________________________________________________ 34

RESURSE WEB _____________________________________________________________ 34
Browsere, motoare de căutare ______________________________________________________ 34

Comunicarea prin intermediul resurselor IT __________________________________________ 35
E-mail __________________________________________________________________________________ 36 Mesageria Instant (IM) _____________________________________________________________________ 36 Grupurile de discuţii _______________________________________________________________________ 37 Blog ____________________________________________________________________________________ 38

Instrumente de colaborare _________________________________________________________ 38
Google Docs _____________________________________________________________________________ 39 Wiki ____________________________________________________________________________________ 39 Windows Live ____________________________________________________________________________ 39

Aplicaţii pentru conversia şi transferul fişierelor ______________________________________ 40
Zamzar _________________________________________________________________________________ 40 Online-convert ___________________________________________________________________________ 40 Transfer _________________________________________________________________________________ 40

Resurse destinate prelucrării audio-video_____________________________________________ 41
Resursa YouTube _________________________________________________________________________ 41 Glogster _________________________________________________________________________________ 41 Picasa __________________________________________________________________________________ 41 Fotobabble ______________________________________________________________________________ 42

Softuri educaţionale __________________________________________________________ 42
Sfaturi utile în alegerea unui soft educaţional _________________________________________ 43 Softurile de prezentare ____________________________________________________________ 43 Find the Alien ___________________________________________________________________ 43 Chemistry Lab Escape ____________________________________________________________ 44 AEL____________________________________________________________________________ 44 Editorul ChemMedia _____________________________________________________________ 45 CHEMIX School _________________________________________________________________ 45 VIRTLAB _______________________________________________________________________ 46 Chem1 Concept Builder ___________________________________________________________ 46 Soft educaţional INTUITEXT ______________________________________________________ 46 Lecţiit televizate Şcoala Dicovey ____________________________________________________ 47 Portalul eScoala __________________________________________________________________ 47 ChemWriter _____________________________________________________________________ 48 ACD Laboratories ________________________________________________________________ 48 ACD / Freeware ChemSketch ______________________________________________________ 49 INSAM _________________________________________________________________________ 49
Hot Potatoes _____________________________________________________________________________ 50

Bbiblioteci, enciclopedii, dicţionare __________________________________________________ 50 Aplicaţii ________________________________________________________________________ 51

Modulul al II-lea. Modele, metode, mijloace TIC specifice disciplinei Chimie ___________ 52

Software utilitar __________________________________________________________________________ 52 Etapele instalării unui software utilitar. ________________________________________________________ 54 Utilitare de arhivare-dearhivare a datelor ______________________________________________________ 55 Utilitare de depistare și înlăturare a virușilor ___________________________________________________ 57

Modulul al III-lea. Proiecte specifice destinate unor scopuri educaţionale ______________ 58 Competenţele specifice la disciplina Chimie corelate cu competenţele specifice la disciplina TIC la nivel de an de studiu ____________________________________________________ 58
CLASA a VII-a __________________________________________________________________ 58 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A VII-A _______________________ 59 CLASA A VIII-A _________________________________________________________________ 60 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A VIII-A_______________________ 62 CLASA A IX-A __________________________________________________________________ 63 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A IX-A ________________________ 64 CLASA A X-A ___________________________________________________________________ 65 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A X-A _________________________ 66 CLASA A XI-A __________________________________________________________________ 67 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A XI-A ________________________ 68 CLASA A XII-A _________________________________________________________________ 68 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A XII-A _______________________ 70 MODEL DE INSTRUMENT DE EVALUARE ________________________________________ 71 MODEL DE UNITATE DE ÎNVĂŢARE ____________________________________________ 83

Bliografie __________________________________________________________________ 85

de organizare instituţilonală. Introducerea TIC în predarea – învăţarea chimiei va conduce la dezvoltarea capacităţilor de utilizare a resurselor TIC. transferabilitatea şi mobilitatea profesională. dar acel. să se dezveţe şi să reînveţe”. cât şi spre exteriorul lui. Concepte de baza în utilizarea TIC în procesul educaţional Contextul educaţional al integrării TIC – disciplina Chimie Globalizarea şi schimbările tehnologice – procesele care s-au accelerat în tandem în ultimii 20 de ani stau la baza unei noi economii mondiale “pusă în mişcare de tehnologii. care implică nu doar tehnologiile (care formează doar “capitalul iniţial”) dar şi aspectele curriculare şi pedagogice. ele pot crea medii de învăţare mai interactive şi mai motivante atât pentru profesori cât şi pentru elevi. este necesar ca învăţământul preuniversitar să fie preocupat de dobândirea de către elevi a cunoştinţelor şi deprinderilor în utilizarea Tehnologiei Informaţiei şi a Comunicaţiilor (TIC). Extinderea acestei noi economii globale are implicaţii majore în structura şi scopurile instituţiilor educaţionale. După Alvin Toffler. multicomponent. iar gradul de acces la ea creşte exponenţial. avantaje şi limite ale utilizării TIC pentru disciplina Chimie Oportunităţi ale utilizării TIC pentru disciplina Chimie Pornind de la faptul că nu există domeniu de activitate unde să nu se prelucreze şi să nu se transmită informaţii atât în cadrul domeniului respectiv. centrarea pe cel care învaţă. Avantaje ale utilizării TIC pentru disciplina chimie . la dezvoltarea deprinderilor legate de accesarea. O integrare eficientă a TIC în sistemul educaţional este un proces complex. Deoarece perioada de actualitate a informaţiei se micşorează continuu. competenţe ale cadrelor didactice. interpretarea şi prezentarea informaţiilor. de înţelegere a implicaţiilor TIC în societate. Relaţia dintre TIC şi formarea competenţelor specifice disciplinei Chimie Oportunităţi. care nu poate să înveţe. alimentată de informaţii şi condusă de cunoştinţe”. formarea şi dezvoltarea competenţelor de utilizare TIC devine o condiţie preliminară necesară. sistemul educaţional nu mai poate rămâne în continuare axat pe transmiterea unui set rigid de cunoştinţe de la profesor către elev într-o perioadă fixă de timp. de modelarea şi controlul evenimentelor. Pentru realizarea acestor deziderate. “analfabetul secolului XXI va fi nu acel care nu poate citi sau scrie. Tendinţele inovatoare în sistemul de învăţământ românesc sunt multiple: utilizarea de strategii de formare interactive.Modulul I. TIC în educaţie presupune utilizarea Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţionale pentru organizarea şi asistarea procesului de predare învăţare. finanţe etc. Metodele moderne bazate pe TIC promovează un proces de învăţare centrat pe elev.

evaluări (teste). Astfel. Formarea graduală a competenţelor poate fi stimulată printr-o prezentare atractivă şi motivantă a conţinuturilor programei. senzoriale). Alegerea unor teme simulate şi virtualizate în vederea predării lor. el putând să dialogheze. se accentuează procesele şi interacţiile complexe. cât şi schimbări în rolul profesorului şi al elevului. învăţare programată. algoritmică. În consecinţă. să evalueze. fenomene. inventivitate. computerul fiind «o maşină inteligentă». să recompenseze sonor şi vizual. creativitate.          atractivitate continuă-inepuizabilitate. pe scale de timp inaccesibile intuiţiei comune.Predarea-învăţarea chimiei cu ajutorul mijloacelor TIC constituie un real avantaj în înţelegerea. stucturile complexe sau cele neintuitive pot fi analizate. în limitele programelor pe care le are. mijloacele TIC sunt folosite pentru: . înţelegerea acelor fenomene şi realităşi greu de explicat prin metode didactice “clasice”. Procesele. dezvoltându-şi în acelaşi timp şi priceperea de a rezolva o gamă variată de aplicaţii practice cu ajutorul computerului. demonstraţii pentru simularea unor legi. euristică). joc înrudit cu cercetarea ştiinţifică. Aceste schimbări sunt legate de rolul computerului de a oferi:   posibilitatea proiectării şi realizării unor medii de învăţare bogate în informaţii. Exemplu: structura şi proprietăţile substanţelor chimice: modele virtuale. motivaţie intensă în procesul de învăţare individuală. În consecinţă. mecanismele. are ca principiu director optimizarea procesului didactic prin realizarea unui material al cărui potenţial este pus în evidenţă la uilizarea lui efectivă. Utilizarea mijloacelor TIC în lecţiile de chimie e de necontestat. asimilarea şi interrelaţionarea conceptelor şi structurilor caracterizate de diverse nivele de complexitate. permiţând jocul dirijat cu natura simulată. deoarece:  se îmbunătăţeşte calitatea predării. suport de informare vizuală (posibilităţi grafice. stimularea gândirii logice (analogică. reflexe. pe aducerea lor în concret şi imediat. Astfel. să permită reluarea. prin introducerea tehnicii informaţionale în studiul chimiei se percep atât schimbări în procesul de predare-învăţare-evaluare. construite şi reconstruite individualizat. de animaţie. elevii învaţă cum să înveţe. punând accent pe vizualizarea lor. Din punct de vedere practic. să întrebe sau să răspundă. utilizarea mijloacelor TIC în lecţiile de chimie devine indispensabilă.Prin utilizarea TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare în chimie creşte calitatea procesului instuctiv-educativ. facilitând astfel. mobilizarea unor funcţii psihomotorii. posibilitatea feedbackului permanent şi imediat.

(Modul de gândire şi comportametul dezvoltat la elev îl vor ajuta să se integreze uşor pe piaţa muncii şi în activităţile societăţii informatizate.) Limite ale utilizării TIC pentru disciplina chimie Facilitarea atingerii competenţelor specifice chimiei cu ajutorul competenţelor TIC. se creează noi medii de învăţare individuală şi în grup. elevii folosesc internetul ca sursă de documentare. distribuit gratuit. De asemenea. prelucrare. Fără îndoială. integrare la nivel interdisciplinar. iar în unele unităţi şcolare nu sunt utilizate deloc) Unele resurse software din domeniul educaţional chimie sunt produse în limbi străine. Aspectele în care pot fi puse în evidenţă limite ale utilizării TIC în procesul de predare-învăţare a chimiei sunt diverse. Alte resurse software au .  Software de specialitatea chimie. Rezolvarea unor probleme şi interpretarea unor rezultate în urma tabelării datelor presupune trasarea de grafice în Excel. la nivelul disciplinei chimie.   se dezvoltă aptitudini de obţinere. vizualizând secvenţe din programele software educaţionale. selecţionare. în cadrul tehnicilor alternative de evaluare (proiectul şi portofoliul). Măsura utilizării resurselor hardware. elevii putând fi astfel evaluaţi în cadrul acestei activităţi. degajare de gaze. profesorul de chimie trebuie să adapteze conţinuturile instruirii la conţinutul disciplinei TIC şi să colaboreze cu profesorul de specialitate. dar în timpul experimentelor se pot observa numai schimbări de culoare. Cum putem vedea însă modul în care se desfac şi se refac legăturile chimice. Desfăşurarea orelor de chimie în laboratoarele de informatică sau AeL întămpină o concurenţă serioasă din partea altor obiecte (displine studiate) de studiu. în unele şcoli inexistent. cum se deplasează ionii la electrozi şi alte asemenea fenomene microscopice? Elevii pot obţine răspuns la aceste întrebări. chimia este şi rămâne o ştiinţă experimentală. în primul rând. a) Costuri. Pentru buna desfăşurare a orelor şi aplicarea de programe. este dată. se însuşesc strategii euristice de învăţare mai puţin pasive. poate întâmpina dificultăşi.  Existenţa resurselor hardware din cadrul laboratoarelor de chimie este minimală.(Resursele software destinate disciplinei chimie şi distribuite gratuit sunt insuficiente. restricţia în utilizare depinde de cunoaşterea limbii respective. de costurile legate de investiţii. Astfel. împreună cu interfeţele de conectare la sistemele de calcul sunt costisitoare. este insuficient. formare de precipitate etc (fenomene macroscopice). ţinând cont că aparatele şi dispozitivele. se vor dezvolta elevului un nou mod de gândire şi un comportament aşa încât acesta se va putea adapta noilor cerinţe de pe piaţa muncii şi în cadrul societăţii actuale.

prin ţinută fizică. Mişcările.  Profesorul de chimie este acela care trebuie să asigure corelarea competenţelor TIC. solicitate la ora de chimie.  Este necesară învăţarea continuă şi pregătirea pentru utilizarea softului de specialitate.  Receptarea defectuoasă a unor informaţii legate de proprietăţile fizice. ceea ce implică uneori resurse minime de funcţionare a sistemelor de calcul procesor. memorie internă RAM. ca urmare a neimplicării directe a tuturor organelor de simţ vizate. culoare. efecte termice (miros. „rezistenţi” la nou. reacţii exoterme sau endoterme). poate stărni reverberaţii afective sau intelectuale asupra elevilor. Un profesor. tradiţionalişti. ca urmare a culegerii răspunsurilor directe date de anumite Aplicaţii. c) Elaborarea unor strategii didactice cu utilizare excesivă a resurselor TIC implică următoarele riscuri:  Nerealizarea deprinderilor practice de lucru. viteză de acces la internet.costurile ridicate iar programele şi proiectele prin care se poate intra în posesia lor depind de o strategie naţionala de achiziţie sau de parteneriate şi colaborări între dezvoltatori şi mediul educaţional. în lipsa sprijinului limbajului nonverbal utilizat de profesor. fizionomie. Sunt necesare cursuri de perfecţionare. ca urmare a înlocuirii experimentului de laborator cu experimentul virtual. se bazează.  Există încă mulţi profesori de chimie. placă video. spaţiu disponibil pe hard disc. gesturile şi mimica profesorului pot fi folosite ca „arme” împotriva nepăsării sau plictisului din anumite momente ale lecţiei. în general. . cu programa şcolară de TIC pentru clasa respectivă.  Pierderea deprinderii de rezolvare a unor probleme de calcul chimic respectând un algoritm. calcule sau redarea unor formule chimice.  Diminuarea impactului informaşiei receptate prin mijloace TIC. b) Competenţe TIC deficitare ale profesorilor şi elevilor. cât şi de către elevi. specifice disciplinei chimie.  Aplicaţiile software.  Conectare limitată la Internet. simularea unor experimente. gesticulaţie. efervescenţă. pe prezentări grafice sau tridimensionale. care să lărgească domeniul de cunoţtinţe şi competenţe în domeniul TIC pentru profesorii de chimie. atât de către profesor.  Limitarea profesorului de chimie în a ajuta fiecare elev în parte să selecteze obiectiv informaţiile ştiinţifice din larga paletă oferită de internet.

 capacitatea de investigare.  stabilirea unui climat socio-emoţional adecvat între elevi şi profesor.Competenţele necesare cadrului didactic pentru integrarea TIC în procesul didactic la disciplina Chimie Competenţele necesare cadrului didactic care urmează să integreze TIC în procesul didactic la disciplina Chimie sunt corelate cu următoarele principii: 1. analizarea şi interpretarea datelor şi informaşiilor de natură cantitativă şi calitativă.  prezentarea conţinutului şi sarcinilor de lucru într-o manieră organizată şi clară.  implementarea şi varierea metodelor de instruire de-a lungul diferitelor faze ale instruirii.  capacitatea de concentrare. din diverse surse alternative. determinate de traseul didactic.  motivarea şi oferirea unui context emoţional adecvat. inteligenţă verbală şi socială.  crearea şi menşinerea în sala de clasă a unui mediu şi a unui climat de lucru care favorizează învăţarea. motivaţional şi emoţional  utilizarea sistemelor de calcul.  capacitatea de analiză şi sinteză. spirit de observaţie. sistemelor de gestiune a bazelor de date.  luarea în considerare a diferenţelor individuale şi a progresului în învăţare. pentru asigurarea suportului decizional în cadrul demersului didactic. 2.  redefinirea obiectivelor în funcţie de diverşi factori şi condiţii de natură obiectivă sau subiectivă apărute pe parcurs.  însuşirea tehnicilor de bază necesare pentru autoperfecţionare în disciplinele informatice. gândire divergentă/convergentă.  identificarea eventualelor dificultăţi/ disfuncţii dintre intenţii şi realitate. atenţie distributivă.  respectarea unui ritm adecvat al instruirii şi secvenţierea procesului didactic astfel încât să se ofere elevilor timpul necesar pentru a gândi şi a pune întrebări. .  utilizarea softurilor educaţionale de specialitate pentru disciplina Chimie.  stabilirea nevoilor de formare a colectivului/ colectivelor de elevi în contextul educaţional dat. reţelelor de calculatoare.  focalizarea consecventă a instruirii pe obiectivele predării şi oferirea posibilităţilor de exersare.  capacitatea de categorizare. Suport multiplu în plan cognitiv. Instruire bazată pe învăţarea reflexivă  culegerea.

4. de comparare.  capacitatea de selecţie a unor probleme pentru anumite conţinuturi şi identificarea strategiilor de rezolvare.  identificarea nevoilor şi dificultăţilor de învăţare.  dezvoltarea capacităţilor de comunicare şi prezentare în faţa unui public avizat.  capacitatea de imaginare a unor elemente ale cunoaşterii şi de dezvoltare a unor produse proprii.  capacitatea de abstractizare prin modelarea problemelor reale. 5. creative şi argumentative ale elevilor.  alegerea strategiilor didactice adecvate.  capacitatea de a construi demersuri didactice trans-.  adaptarea mijloacelor şi tehnicilor de comunicare didactică la stilurile de învăţare identificate la grupul de elevi.  utilizarea metodelor moderne de învăţare şi a celor complementare de evaluare.  adaptarea discursului didactic la nivelul de achiziţii cognitive ale elevilor. inteligibile şi practice. Dezvoltarea şi evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi stimularea operaşiilor gândirii (higher-order skills)  capacitatea de utilizare a cunoştinţelor fundamentale. Luarea în consideraţie a particularităţilor individuale ale elevilor  cunoaşterea individualităţii elevilor şi asistarea acestora în procesul de auto-dezvoltare. Stimularea capacităşilor argumentative  dezvoltarea şi susţinerea capacităţilor constructive. de evaluare şi de explicare a acestora.  capacitatea de descompunere a elementelor conşinutului disciplinar. în funcţie de particularităţile psiho comportamentale individuale. inter.şi multidisciplinare. .3.  capacitatea de a evalua achiziţiile elevilor. de stabilire a sarcinilor de rezolvat şi soluţionat.  capacitatea de antrenare a elevilor în stadii de rezolvare a problemelor. profesorul fiind adus în situaţia de a analiza şi a da răspunsuri unor probleme de o mare diversitate. complexe şi identificarea soluşiilor corecte.  valorificarea competenţelor specifice disciplinelor informatice în contexte variate.  valorificarea experienţelor de învăţare ale elevilor. de selectare a unor exemple ilustrative. Transferul şi aplicarea cunoaşterii în contexte variate  conştientizarea caracterului predominant aplicativ al informaticii. 6.  utilizarea calculatorului într-o succesiune logică de paşi în procesul de predare. dobândite în alte contexte.

 promovarea unui sistem de valori specifice unei societăţi democratice. dobândite în alte contexte. în diferite contexte practice. 7. a rezultatelor şcolare). Intensificarea comportamentului pozitiv  valorificarea experienţelor pozitive ale elevilor.  capacitatea de proiectare a demersului didactic având în vedere îmbinarea logică şi coerentă a secvenţelor informative cu secvenţele aplicative. pe calculator. consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor. Instaurarea respectului şi responsabilităţii atât faţă de sine cât şi faţă de ceilalţi  valorificarea experienţelor de învăţare ale elevilor.  atitudine reflexivă asupra propriei activităţi. dezvoltarea capacităţii de a lucra în echipă. corect dozate în timp.  cunoaşterea.  capacitatea de a formula sarcini de lucru provocatoare. 11.  cooperarea cu cadre didactice din şcoală şi din alte şcoli. 9. în vederea optimizării procesului de dezvoltare a competenţelor elevilor.  gestionarea situaţiilor de criză educaţională. Sporirea eficienţei învăţării  capacitatea de a gestiona eficient resursele materiale şi umane. Stimularea şi menţinerea interesului pentru activitatea desfăşurată  abilitatea de a concepe şi propune situaţii de învăţare noi şi provocatoare. 10.  dezvoltarea unui spirit critic constructiv. . 8. ancorate în realitate. bazat pe încredere şi pe cooperare.  evaluarea activităţilor educaţionale (evaluare de impact.  cunoaşterea individualităşii elevilor şi asistarea în propria dezvoltare.  conducerea şi monitorizarea procesului de instruire.  valorificarea valenţelor formative specifice disciplinelor informatice.  capacitatea de a distribui sarcinile de lucru în cadrul echipei astfel încât fiecare elev să-şi poată dovedi competenţa. interesante.  asigurarea unui climat socio-afectiv securizant. fără a supraîncărca elevul. Proiectarea şi ghidarea învăţării auto-controlate  identificarea nevoilor şi dificultăţilor de învăţare.  colaborarea cu familia şi cu alţi factori educativi.  recompensarea progreselor elevilor.  încurajarea comportamentului asertiv.

În această secţiune sunt prezentate pe de o parte resursele hardware necesare procesului instructiv -educativ. Abordarea conţinuturilor şi formarea/ dezvoltarea competenţelor specifice disciplinei Chimie folosind tehnologiile digitale. care pot fi conectate la sistemele de calcul. Utilizarea TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare la disciplina chimie Instrumente TIC (resurse hardware şi software) care favorizează dezvoltarea competenţelor din programele şcolare ale disciplinei Chimie TIC – set de instrumente şi resurse tehnologice digitale folosite pentru comunicare. iar pe de altă parte resursele software. fără a omite strânsa legătură dintre acestea. -scanner. access point. echipamente periferice digitale. bluetooth. . -tastatura. c) vizualizarea datelor. transmiterea datelor pe bandă largă. creare. presupune o abordare deosebită a organizării activităţii de învăţare din partea cadrului didactic. b) prelucarea şi stocarea datelor. stocare şi gestionare a informaţiei. Categoria resurselor hardware ce pot fi folosite în activitatea de predare reprezintă totalitatea echipamentelor fizice împreună cu dispozitivele specifice disciplinei. stimularea comportamentelor pro-sociale şi participarea civică. -camera video. internet. Tehnologiile sunt bazate pe calculatoare. -casca/boxa audio -tabla interactivă (SmartBoard) -video proiector. -mouse. switch). -Memory Stick. -CD/DVD. d) comunicare şi internet. -Hard-disk intern/extern. transmitere. Prin sistem de calcul se înţelege calculatorul împreună cu toate dispozitivele periferice ce permit: a) introducerea datelor. plăci achiziţie). materializate prin resurse hardware şi software. -microfon. -monitor. placa wifi. -modem. -dispozitive de achiziţie date (senzori. -componente de reţea (placă de reţea.

Aplicaţiile software pot fi memorate/stocate/executate în următoarele moduri: a) Aplicaţii locale – se instalează şi se execută pe un singur sistem de calcul şi pot fi folosite de un singur utilizator. b) shareware/ licenţiate . Deoarece alegerea conţinutului nepotrivit este subiectivă este posibil ca filtrul să nu blocheze întreg conţinutul neadecvat educaţiei. mijloace TIC specifice disciplinei Chimie Prezentarea uneltelor din pachetul Office Pachetul de programe Microsoft Office 2007 cuprinde: Microsoft Office Word 2007 . care permit controlul conţinutului Web accesat de către elevi.Aplicaţiile/ programele care au dreptul de autor înregistrat. utilizarea lor fiind posibilă după achitarea unei taxe. Modele.ce oferă posibilitatea de a realiza analiză de business şi calcul tabelar Microsoft Office PowerPoint 2007 . precum şi a tuturor restricşiilor impuse de normele de utilizare a aplicaţiilor în speţă. implicarea părinţilor în educaţie şi colaborarea permanentă cu ţcoala se poate realiza prin instrumente automate cum este cazul filtrelor de control parental. Toate site-urile care vor conţine cuvintele-cheie vor fi blocate accesului.ce oferă posibilitatea de a realiza editare text Microsoft Office Excel 2007 . prin decizia comună a părinţilor şi a profesorilor. pentru o perioadă nelimitată de timp. În acest sens există două categorii de Aplicaţii: a) freeware – Aplicaţiile/ programele care au dreptul de autor înregistrat şi sunt accesibile pentru a fi utilizate gratuit. metode. Conţinutul considerat neadecvat se poate bloca prin precizarea unor cuvinte cheie. a filtrelor de control parental. c) Aplicaţii client server – se instalează atât la nivelul serverelor din reţea cât şi a sistemului de calcul propriu (client) fiind accesat doar de utilizatorului sistemului de calcul.-smartphone/Ipad/ebook. În unele situaţii.ce oferă posibilitatea de a realiza prezentări . La alegerea resurselor software se recomandă respectarea cu stricteţe a drepturilor de autor. aplicaţiile pot fi testate gratuit pentru o perioadă limitată de timp. Modulul al II-lea. Particularităţile de vârstă ale elevilor. Resursele software reprezintă totalitatea Aplicaţiilor şi informaşiilor stocate/memorate la nivelul unui sistem de calcul sau a unei reţele de calculatoare. În funcţie locaşie. b) Aplicaţii web – se instalează şi funcşionează la nivelul serverelor din reţea fiind accesate de mai mulşi utilizatori prin intermediul browserelor Internet. Aplicaţiile software se supun legii dreptului de autor.

cu asistenţă IT minimă. galeriei de imagini.ce oferă oferă un mediu de colaborare complex şi mai sigur. În partea de jos a dialogului. Microsoft Office Publisher 2007 . Pe fila Inserare. în care echipele pot lucra împreună. Microsoft Office InfoPath 2007. în caiete digitale. anteturilor şi subsolurilor predefinite precum şi o serie de instrumente şi funcţii de verificare.ce oferă posibilitatea de a realiza proiecte Microsoft Office Groove 2007 . indiferent de formatul datelor. comentare şi comparare.ce oferă posibilitatea de a colecta şi de a organiza informaţia. selectaţi Salvare selecţie în Galeria de coperte. calendarul şi contactele. ce poate fi utilizată. Inserare copertă în document    Pozitionaţi cursorul mouse-ului la începutul documentului în care doriţi să inseraţi coperta. grupul Pagini faceţi clic pe pictograma Coperta. modificarea şi controlul informaţiilor. Vom prezenta în acest sens modul de folosire a bibliotecilor de şabloane. modificată şi salvată în galeria de coperte în funcţie de cerinţele dvs.ce oferă posibilitatea de a realiza formulare Editorul de texte Microsoft Office Word 2007 Editorul de texte Microsoft Office Word 2007 poate fi folosit pentru crearea simplă şi rapidă a unor documente cu aspect profesionist utile în activitatea de proiectare a documentelor curriculare. Apare fereastra de dialog ca în Figura 1 . în care puteţi găsi cu uşurinţă conţinutul de care aveţi nevoie pe baza unei căutări cu cuvinte cheie. pentru crearea.Microsoft Office Outlook 2007 .ce oferă posibilitatea de a vă administra eficient email-urile. materialelor folosite în procesul de instruire.ce oferă posibilitatea de a crea baze de date şi rapoarte Microsoft Office OneNote 2007 . indiferent de amplasare. Selectaţi tipul de Copertă dorit din galeria oferită dvs. Crearea unei coperte Dacă doriţi să creaţi o copertă proprie pentru document urmaţi paşii de mai jos:     Selectaţi întregul text al acestei pagini şi parcurgeţi paşii urmatori: La fila Inserare. a galeriei de coperte. grupul Pagini faceţi clic pe pictograma Coperta. Microsoft Office Access 2007 . instrumentelor de evaluare. Coperta Coperta este o formă standard de şablon. galeriei de stiluri.

Aici găsiţi un numar de instrumente pentru modificarea antetului şi optiuni asemănătoare pentru subsol. ca în Figura 2. Antetul şi subsolul Inserare antet sau subsol în document Daca trebuie să inseraţi un antet sau un subsol în document.   În partea de jos a ferestrei galeriei de şabloane. urmaţi paşii:  La fila Inserare. Crearea unui antet sau subsol propriu  La fila Inserare. Figura 2 Antetul şi subsolul se pot modifica în mediul Examinare înaintea imprimarii.Figura 1  Inseraţi numele noii coperte.  Alegeţi din galeria pregătită de anteturi şi subsoluri predefinite ce conţine elemente grafice în concordanţă cu proprietăţile formatului de copertă. Cele mai utilizate optiuni sunt:      Număr de pagină Data şi ora Inserare imagini Pagini pare şi impare diferite Parti rapide – alte elemente care pot fi inserate în antet şi subsol sunt pregatite aici. respectiv dedesubtul textului principal al documentului. După ce o activaţi. găsiţi comanda Editare antet. grupul Ante&Subsol faceţi clic pe pictogramele Antet sau Subsol după cum doriţi să introduceţi informaţii aflate deasupra. grupul Ante&Subsol faceţi clic pe pictogramele Antet sau Subsol după cum doriţi să introduceţi informaţii aflate deasupra. apare fila context Instrumente antet şi subsol. . respectiv dedesubtul textului principal al documentului.

Crearea unui stil în baza unui paragraf formatat deja . marcaje şi numerotari. Fereastra cu stiluri dinamică Când fila Pornire este activă este disponibila o galerie de stiluri. precum fonturi. Selectaţi paragraful formatat în acest mod evidenţiindu-l cu mouse-ul. activaţi fereastra dinamică. selectaţi comanda Modificare. Modificarea parametrilor unui stil existent        Faceţi clic cu butonul din dreapta pe numele stilului pe care doriţi să îl editaţi. etc. margini şi umbre. Dacă utilizaţi mai multe stiluri în mod simultan. Când fereastra este activă. dar şi pentru cuvinte separate.  Confirmaţi alegerea făcută. Faceţi clic pe setul de stiluri şi în partea de jos a casetei de dialog utilizaţi opţiunea Salvare selectie ca stil rapid nou. Se va afişa o caseta de dialog pentru alegerea numelui unui stil. Aplicare a unui stil  Pozitionaţi cursorul mouse-ului pe paragraful în care doriti sa modificati stilul. din grupul Stiluri alegeţi stilul care se potriveşte cel mai bine cu paragraful.  La fila Pornire. Stilurile se împart în stiluri pentru paragrafe şi stiluri pentru simboluri. facând clic pe săgeata mică în colţul din dreapta jos al grupului Stiluri. Salvaţi modificarea de stil dând confirmare cu clic pe butonul OK. În procesul selectării paragraful se modifică în mod dinamic. Fiecare stil poate fi aplicat unor paragrafe întregi. Din meniu. poate fi plasată oriunde în zona activă a procesorului de text. Plasaţi punctul de inserare oriunde în text. paragrafe. Formataţi un paragraf de text .Stilul Stilul este o modalitate de formatare a textului printr-un set de elemente de formatare.

în grupul Stiluri. Faceţi clic pe Opţiuni. faceţi clic pe Cuprins. faceţi clic pe stilul dorit. în grupul Stiluri. faceţi clic pe Cuprins. În fila Pornire. Tastaţi numele stilului nou şi salvaţi stilul cu clic pe butonul OK. Crearea unui cuprins din stiluri de titlu predefinite    Acest procedeu se utilizează dacă aţi creat un document prin utilizarea stilurilor de titlu. pentru a indica nivelul pe care să-l reprezinte stilul de titlu. În fila Referinţe. găsiţi stilul pe care l-aţi aplicat titlurilor din document. Creare unui cuprins din stiluri particularizate aplicate Acest procedeu se utilizează dacă aţi aplicat stilurile particularizate titlurilor. Sub Nivel în cuprins. de obicei la începutul documentului.      Faceţi clic în locul în care inseraţi cuprinsul. Cuprinsul    Selectaţi titlul căruia doriţi să îi aplicaţi un stil de titlu. introduceţi un număr de la 1 la 9. faceţi clic pe stilul dorit. În fila Pornire. Sub Stiluri disponibile. apoi faceţi clic pe stilul de cuprins pe care îl doriţi. Faceţi clic în locul în care inseraţi cuprinsul. . dacă aţi selectat textul căruia intenţionaţi să îi aplicaţi stilul ca titlu principal. În fila Referinţe. apoi faceţi clic pe Inserare cuprins. în dreptul numelui stilului. faceţi clic pe stilul numit Titlu 1 în galeria Stiluri rapide. De exemplu. în grupul Cuprins. Aveţi posibilitatea să alegeţi setările de stil pe care să le utilizeze Word atunci când construieşte cuprinsul. în grupul Cuprins.

aveţi posibilitatea să formataţi intrările din cuprins ca hyperlinkuri. Vezi Figura 3. faceţi clic pe Actualizare tabel. Selectaţi imaginea dorită . Ştergerea unui cuprins   Pe fila Referinţe. Faceţi clic pe Eliminare cuprins. Cuprinsul poate fi pentru: Document imprimat . . Actualizarea unui cuprins Dacă aţi adăugat sau eliminat titluri sau alte intrări de cuprins din document. în grupul Cuprins. Modificarea formatului unei imagini Pentru a aplica aplica mai multe efecte folosim din fila Format grupul de Instrumente imagine aflat lângă galeria principala de stiluri de imagine sau în fila contextuala Formatare imagine. gif. jpeg. în grupul Cuprins. wmf. Faceţi clic pe Actualizare numai numere de pagină sau pe Actualizare tabel întreg.Pentru un document care se va citi online în Word. aveţi posibilitatea să actualizaţi rapid cuprinsul. în grupul Ilustraţii.În cazul în care creaţi un document care se va citi pe o pagină imprimată. Cele mai utilizate formate sunt: jpg.   Repetaţi paşii 4-6 pentru fiecare stil de titlu pe care îl includeţi în cuprins. unde gasiti instrumente suplimentare care va vor permite sa editati imaginea. Faceţi clic pe OK. faceţi clic pe pictograma Imagine. Figura 3 Cea mai noua versiune functioneaza cu multe tipuri de imagine.   În fila Referinţe. Când inserati o imagine. emf bmp. jpe.  Document online . se afiseaza fila contextuala Instrumente imagine. faceţi clic pe Cuprins. Efecte grafice Imaginea Inserarea unei imagini în text   Pe fila Inserare. Cititorii vor avea posibilitatea să citească pagina dorită. png. creaţi un cuprins în care fiecare intrare să listeze titlul şi numărul de pagină la care apare acesta. pentru ca cititorii să facă salt la un titlu făcând clic pe intrarea sa în cuprins.

faxuri etc. Serviciul Microsoft Office Online oferă o galerie de miniaturi gratuite suplimentare. Şablonul Biblioteca de sabloane mari şi materialele suplimentare se afla în portalul de informaţii Microsoft Office Online. Şabloanele conţin texte. Miniatura Miniaturile sunt simboluri grafice ce sunt integrate în editorul de text şi se pot insera oriunde în document. imagini şi alte obiecte predefinite precum formate de broşuri.   În partea din dreapta a ecranului. buletine. . care vă ajută să realizaţi documente complexe cu un minimum de efort. scrisori. Imaginea se poate alinia în funcţie de text. Cum se inserează o miniatură  Pe fila Inserare. Faceţi clic pe ea miniatura dorită. Selectarea şabloanelor utilizând Microsoft Office Online Şabloanele se pot folosi utilizând butonul Office – Nou. diplome. Unitatea implicita este centimetrul. aveţi posibilitatea să o definiţi utilizând câteva unităţi pentru lungime. Un exemplu de şablon diplomă se poate vedea în figura de mai jos.Vezi figura alăturată.Poziţionarea unei imagini Pictograma pentru amplasarea imaginii se află în fila contextuală Instrumente imagine. Va apărea o fereastra de dialog care vă va permite să selectaţi şablonul şi să îl descărcaţi apoi în computer. în grupul Ilustraţii.în Fereastra Miniatura folosiţi câmpul Cautare. Alte proprietăţi pentru imagine şi poziţia ei în document se pot seta în dialogul Mai multe optiuni aspect. însa aceasta se poate modifica în Optiuni Microsoft Word. Dacă doriţi să configurati o poziţie permanentă pentru imagine. aceasta va fi inserata în mod automat în text în poziţia cursorului. faceţi clic pe pictograma Miniatura.

apoi pe Inserare tabel. În fila Inserare. faceţi clic pe Tabel. Faceţi clic unde doriţi să inseraţi tabelul. glisaţi pentru a selecta numărul de rânduri şi coloane dorit. Utilizarea comenzii inserare tabel Aveţi posibilitatea să utilizaţi comanda Inserare tabel pentru a alege dimensiunile şi formatul tabelului înainte de a insera tabelul în document. în grupul Tabele.      Faceţi clic unde doriţi să inseraţi tabelul. Mai întât pregătiţi textul inserând caractere separatoare . apoi faceţi clic pe şablonul dorit.cum ar fi virgule sau tabulatori . faceţi clic pe Tabel. Pe fila Inserare din grupul Tabele. Rândul nou va fi identificat dacă utilizaţi marcaje de sfârşit de paragraf pentru a indica unde să înceapă un Utilizarea meniului tabel Conversia unui text într-un tabel .Tabelul Utilizarea şabloanelor pentru tabele Şabloanele pentru tabele conţin date eşantion pentru a vă ajuta să vizualizaţi cum va arăta tabelul la adăugarea datelor. indicaţi spre Tabele rapide.      Faceţi clic unde doriţi să inseraţi un tabel. Sub Dimensiune tabel introduceţi numărul de coloane şi rânduri. Înlocuiţi şablonul cu datele dorite. apoi sub Inserare tabel. faceţi clic pe Tabel. Sub Regim de potrivire automată alegeţi opţiunile de ajustare a dimensiunilor tabelului. în grupul Tabele. Pe fila Inserare.pentru a indica unde doriţi să separaţi textul în coloane.

într-o listă cu două cuvinte pe linie. Aplicaţii practice 1. Realizaţi un test folosind jocul didactic exemplificat după modelul de mai jos: Conţinut conceptual : REACŢIA DE OXIDARE Completaţi căsuţele după indicaţiile de mai jos . faceţi clic pe Tabel.   Selectaţi textul modificat ca mai sus. De exemplu. Folosind şabloane din galaria MS Office. sub Separare text la. apoi pe Conversie text în tabel. În fila Inserare. În caseta de dialog Conversie text în tabel. realizaţi o diplomă pentru premierea elevilor cu rezultate deosebite la Olimpiada judeţeană de Chimie. inseraţi o virgulă primul cuvânt pentru a crea un tabel cu două coloane. faceţi clic pe caracterul separator utilizat în text. în grupul Tabele. 2. Realizaţi matricea de specificaţie pentru un test iniţial după modelul: Competenţe corespunzăto are nivelurilor taxonomice Identificarea unor concepte date relatii categorii specifice Teme/ Continuturi/ Concepte-cheie/ Unităti tematice disciplinei de studiu Compararea/ Clasificarea unor date proprietăti fenomene fapte caracteristic e disciplinei de studiu Ilustrarea Exemplificarea Descrierea unor fenomene procese situatii concrete proprietăti specifice disciplinei de studiu Analizarea unor fenomene fapte procese situatii care abordează problematica disciplinei Evaluarea/ Aprecierea/ Interpretarea Punctaj unor fenomene fapte procese în contexte variate Punctaj 3.rând nou. A 1 .

2. Substanţă chimică care are rolul de a accelera o reacţie chimică.2 3 4 5 6 7 B Citind de sus în jos pe verticală (colana A-B) descoperim denumirea unui proces chimic.. audio etc.). 5. Prin oxidarea glucozei în organismele aerobe rezultă CO2. 4. Fierul în aerul umed se oxidează lent acoperindu-se cu un strat poros de…. 6. Orizontal: 1.. Un diapozitiv poate conţine texte.. Fenomenul de accelerare a unei reacţii cu ajutorul unui catalizator se numeşte ……. elemente grafice. Substanţă oxidantă cunoscută sub numele de apă ………. Dispozitivul folosit la obţinerea flăcării oxihidrice este suflătorul ……….. 7. Oxidările care au loc la temperatura mediului înconjurător sunt oxidări……… Vertical: A-B Denumirea procesului chimic obţinut RĂSPUNS 1 C A T A L I Z A 2 3 4 E O N X E I R H 5 T O G I C 6 7 L A O X I D A R E B Realizarea prezentărilor folosind Microsoft PowerPoint 2007 „Prezentarea” este un mod de redare a unui conţinut informaţional prin intermediul diapozitivelor. 3. H2O şi ……. obiecte multimedia (elemente video. R I E R T U N I A G T C L I E I N Z A Ă G E N A T Ă .

Pe fila context „Coordonator de diapozitive” faceţi clic pe pictograma „Inserare aspect”. Pentru a alege un alt aspect. în grupul Diapozitive. Microsoft Office PowerPoint 2007 include cinci aspecte predefinite. apoi pe pictograma „Coordonator de diapozitive”. faceți clic pe pictograma Aspect. Fiecare coordonator de diapozitive conține unul sau mai multe aspecte care formează un şablon. pe fila Pornire. Fiecare șablon poate conține informații temă cum ar fi culori. dar pe care îl veţi putea ulterior utiliza în alte prezentări. Inserare obiecte cu ajutorul aspectelor predefinite Când deschideți o prezentare nouă în PowerPoint. apare implicit aspectul denumit „Diapozitiv titlu”. care descriu felul în care temele sau alte informa ții de formatare sunt aplicate la conținutul diapozitivelor. efecte. Pictogramele standard sunt: Tabele Diagrame SmartArt Imagini Miniaturi Miniaturi media Crearea unui diapozitiv propriu dintr-un aspect Pentru a crea un aspect de diapozitiv nou. dar există posibilitatea ca utilizatorul să creeze la rândul său noi prototipuri de aspecte. fonturi. Fig. O prezentare poate conține unul sau mai mulți coordonatori de diapozitive. care nu se află printre şabloanele predefinite.1) şi utilizaţi pictogramele din centrul diapozitivului pentru a introduce obiecte variate în diapozitivul curent. setaţi tipul de aspect „Diapozitiv particularizat”. Pentru a insera obiecte cu ajutorul aspectelor predefinite selectaţi aspectul de diapozitiv numit „Titlu şi conţinut” (Fig. stiluri de fundal de diapozitiv și informații implicite. apoi selectaţi cu clic un aspect din lista apărută.1   În lista de aspecte din partea stângă a ferestrei. . Un aspect reprezintă o parte a unui coordonator de diapozitive. urmaţi paşii:  Faceţi clic pe fila „Vizualizare”.Inserarea diapozitivelor Un coordonator de diapozitive definește amplasarea informațiilor ce vor fi conţinute de un diapozitiv.

Inserarea unei diagrame într-un diapozitiv Există două metode pentru crearea diagramelor: 1. Tastaţi un nume nou pentru aspectul modificat. „SmartArt”. Stabiliţi numărul de coloane şi de rânduri ale tabelului din fereastra de dialog apărută. Selectaţi după cum doriţi. din galeria de stiluri disponibilă. „Text”. Faceţi clic cu butonul din dreapta pe aspectul nou. Selectaţi opţiunea „Tabel”. apoi pe pictograma „Diagramă” din grupul „Ilustraţii” . Inserarea unui tabel într-un diapozitiv Pentru inserarea unui tabel într-un diapozitiv urmaţi paşii:     Alegeţi pentru diapozitiv aspectul „Titlu şi conţinut”. Alegeţi pentru diapozitiv aspectul „Titlu” şi conţinut” apoi selectaţi opţiunea„Diagramă” 2.     Faceţi clic pe pictograma „Inserare substituent”. „Miniatură” şi amplasaţi-le pe diapozitiv. din opţiunile afişate „Conţinut” . Faceţi clic pe butonul de închidere de fila „Vizualizare”. Începeţi să completaţi şi să formataţi tabelul alegând din grupul „Stiluri de tabel” de pe fila de context „Instrumente tabel”. „Diagrama”. Faceţi clic pe fila „Inserare”. „Tabel”. „Imagine”. „Media”. fila context „Coordonator de diapozitive”grupul „Închidere”. un format predefinit. Puteţi edita culorile din fundalul tabelului sau realiza un gradient folosind pictograma „Umbrire” în grupul „Stiluri tabel”. aflat partea din stânga a ecranului şi din meniul context selectaţi „Redenumire Aspect” .

In momentul selectatării unei diagrame se activează imediat ferestrele Microsoft Office Excel 2007, iar acolo apare tabelul de bază. În momentul editării valorilor din tabelul asociat, diagrama din Microsoft Office PowerPoint 2007 se modifică automat în funcţie de valorile introduse. După completarea tuturor valorilor din tabel, a anteturilor de coloană şi a rândurilor, se poate formata diagrama din fila context „Format” sau din fila context „Aspect”. Inserarea unui obiect „SmartArt” într-un diapozitiv Există două metode pentru inserarea unui obiect „SmartArt”: 1. Alegeţi pentru diapozitiv aspectul „Titlu şi conţinut”, apoi selectaţi opţiunea „SmartArt”. 2. Faceţi clic pe fila „Inserare”, sub pictograma „SmartArt”. Apoi selectaţi ilustraţiile SmartArt dorite din categoriile: Listă, Proces, Ciclu, Relaţie, Matrice, Ierarhie, Nomogramă. Inserarea unui hyperlink într-un diapozitiv Crearea unui hyperlink la o pagină sau la un fișier de pe Web În „Vizualizare normală”, selectați textul sau obiectul pe care intenționați să îl utilizați ca hyperlink. Pe fila „Inserare”, în grupul „Linkuri”, faceți clic pe „Hyperlink”. Sub „Legare la”, faceți clic pe Fișier sau pagină Web care există, apoi faceți clic pe „Răsfoire pe Web”. Localizați și selectați pagina sau fișierul la care vă legați, apoi faceți clic pe OK. Crearea unui hyperlink la un diapozitiv din aceeași prezentare În „Vizualizare normală”, selectați textul sau obiectul pe care intenționați să îl utilizați ca hyperlink. Pe fila „Inserare”, în grupul „Linkuri”, faceți clic pe „Hyperlink”. Sub „Legare la”, faceți clic pe „Plasare” în acest document. Sub „Selectați o poziție în acest document”, faceți clic pe diapozitivul pe care doriți să îl utilizați ca destinație a hyperlinkului. Crearea unui hyperlink la un fișier nou În „Vizualizare normală”, selectați textul sau obiectul pe care intenționați să îl utilizați ca hyperlink. Pe fila „Inserare”, în grupul „Linkuri”, faceți clic pe „Hyperlink”. Sub „Legare la”, faceți clic pe „Creare” document. În caseta „Numele documentului nou” , tastați numele fișierului pe care îl creați și la care intenționați să vă legați. Pentru a crea documentul în altă locație, sub „Cale completă”, faceți clic pe „Modificare”, răsfoiți la locația unde intenționați să creați fișierul, apoi faceți clic pe OK. Sub „Editare”, faceți clic și alegeți dacă editați fișierul acum sau mai târziu.

Adăugarea unei secvenţe audio Încorporarea secvenţelor audio în prezentare Faceţi clic pe diapozitivul căruia intenţionaţi să îi adăugaţi o secvenţă audio. Pe fila „Inserare”, în grupul „Media” , faceţi clic pe „Audio”. Alegeţi una dintre următoarele acţiuni: o Faceţi clic pe „Audio din fişier”, localizaţi folderul care conţine fişierul, apoi faceţi dublu clic pe fişierul pe care îl adăugaţi. o Faceţi clic pe „Miniatură audio”, localizaţi secvenţa audio pe care o doriţi în panoul de activităţi „Miniaturi ”, apoi faceţi clic pe ea pentru a o adăuga la diapozitiv. Setarea opţiunilor de redare inversă pentru o secvenţă audio Pe diapozitiv, selectaţi pictograma secvenţă audio . Sub „Instrumente audio”, pe fila „Redare”, în grupul „Opţiuni audio”, alegeţi una dintre următoarele acţiuni: o Pentru a porni automat secvenţa audio atunci când afişaţi diapozitivul, în lista „Pornire”, faceţi clic pe Automat. o Pentru a porni manual secvenţa audio atunci când faceţi clic pe diapozitiv, în lista „Pornire” faceţi clic pe „La clic”. o Pentru a reda o secvenţă audio atunci când faceţi clic pe diapozitivele din prezentare, în lista „Pornire” faceţi clic pe ,,Se redă pe parcursul diapozitivelor ”. o Pentru a reda o secvenţă audio încontinuu până ce o opriţi, bifaţi caseta de selectare ,,Buclă” până la oprire”. ,, ” Ascunderea pictogramei secvenţei audio Această opţiune se utilizează numai dacă aţi setat ca secvenţa audio să se redea automat. Faceţi clic pe pictograma secvenţă audio . Sub „Instrumente audio”, în fila „Redare”, în grupul „Opţiuni audio”, bifaţi caseta de selectare „Ascundere în timpul expunerii”.

Crearea unei legături la un fişier video de pe sau un site Web Deschideţi un browser, accesați site-ul Web care conține fișierul video la care doriți să creați legătura, cum ar fi YouTube, hulu,Trilululu, etc ., site pentru care aveţi cont şi drept de postare/ preluare materiale. Pe site-ul Web, găsiți fișierul video, apoi găsiți și copiați codul încorporat. Locația acestui cod va fi diferită, în funcție de site-ul Web, iar anumite fișiere video nu au cod încorporat. Chiar dacă acestea se numesc „coduri încorporat“, ele fac legătura de fapt la fișierul video, dar nu îl încorporează în prezentare.

Faceți clic pe ,,Partajați”, bifați caseta de selectare „Utilizați” un cod de încorporare vechi, faceți clic pe „Cod de încorporat”, apoi copiați codul încorporat. În PowerPoint, în fila „Diapozitive”, în vizualizarea „Normal”, faceți clic pe diapozitivul în care doriți să adăugați fișierul video. pe fila Inserare, în grupul „Media”, faceți clic pe săgeata de sub „Video”. Faceți clic pe „Video” de la un site Web. În caseta de dialog „Video de la un site Web”, lipiți codul încorporat, apoi faceți clic pe „Inserare”. Aplicaţii  Realizaţi o prezentare PowerPoint alegând din urmatoarele teme: o Reacţii redox în organismul uman o pH-ul alimentaţiei sănătoase o Esenţe şi parfumuri o Aspirina-prieten sau duşman?   Realizaţi o prezentare PowerPoint care să prezinte situaţia comparativă dintre rezultatele obţinute la testele iniţiele, de progres şi sumative. Realizaţi o prezentare PowerPoint care să cuprindă scurte filme cu experimente chimice realizate în laboratorul de chimie.

Microsoft Office Excel 2007 Microsoft Office Excel 2007 este cel mai folosit software pentru calcul tabelar, utilizat şi pentru efectuarea unor prezentari grafice a rezultatelor calculate. Şabloanele şi utilizarea lor Pentru Microsoft Office Excel 2007 şabloanele oferite conţin funcţii predefinite, celule formatate din tabel, ce permit editarea unor tabele complexe cu minim de efort. Galeria de şabloane cuprinde formate predefinite pentru facturi, comenzi de cumpărare, gestionarea bugetelor, iar în mediul şcolar, pentru realizarea listelor cu elevi, subiectelor, orarelor, calendarelor etc.. Alegerea şabloanelor cu Microsoft Office Online Microsoft Office Online este un serviciu gratuit care oferă şabloanele pentru orice tip de produs Office Excel. Poate fi accesat astfel:   Faceţi clic pe butonul Microsoft Office, apoi pe Opţiuni Excel. Faceţi clic pe Resurse, apoi pe Online.

Aplicarea şi alegerea unui şablon Pentru a selecta un şablon în Microsoft Office Excel 2007 utilizăm butonul „Office – Element nou”. În figura de mai jos puteţi vedea un şablon ce gestionează absenţele unui elev contorizând automat orele prezente şi absenţele motivate, nemotivate sau întârzierile la nivelul fiecărei luni şi la finalul unui an şcolar. Cu ajutorul cunoştinţelor avansate de TIC pot fi făcute situaţii statistice asemănătoare pentru întreaga clasă clasă.

Tema Tema este un set predefinit de culori, fonturi, linii şi umpleri, care pot fi utilizate pentru întreaga foaie sau doar pentru unele elemente. Tema este o caracteristică apărută odată cu versiunea de Microsoft Office Excel 2007 şi poate fi utilizată în întregul sistem Microsoft Office. Pentru a utiliza o temă predefinită selectaţi din fila „Aspect pagină” din grupul „Teme” pictograma „Teme”. Stilul

Evidenţierea valorilor în în funcţie de criteriu Permite evidenţierea unor valori din tabel prin intermediul distincţiei de culoare în funcţii de anumite criterii specificate. Formatarea condiţională Formatare condiţională a datelor permite identificarea prin culoare sau simbol a elementelor dintr-o zonă de valori. .Stilul este o caracteristică a unui obiect specific precum un tabel sau o diagrama. Alegeţi o opţiune dintre cele de mai jos Evidenţierea valorilor maxime Permite definirea valorilor celor mai mici sau celor mai mari din tabel prin intermediul distincţiei de culoare . din grupul Stil tipul de tabel corespunzător. Formatarea condiţională din Microsoft Office Excel 2007 se poate efectua în felul urmator:   În fila Pornire – pictograma Formatare condiţională. Pentru a utiliza un stil predefinit pentru un tabel selectaţi din fila Pornire.

Se pot utiliza filtre în funcţie de aceste pictograme. Putem utiliza simboluri care să sugereze procentul ca în figura alăturată. Formatarea de tranziţie – Liniile de date Aceasta se utilizează la compararea valorilor diferite. scăderea sau stagnarea. eliminăm formatarea curentă cu ajutorul funcţiei Golire reguli pentru celulele selectate sau pentru întreaga foaie ca în figura alăturată. Eliminarea formatarii condiţionale Pentru a şterge sau a modifica formatarea condiţională. Un exemplu comun al acestei formatări îl reprezintă compararea punctajelor . săgeţile sau alte simboluri care afişează creşterea.Formatarea prin pictograme Acesta este un format adecvat pentru rezumarea cantităţilor prin pictograme. când fiecare valoare este comparată cu ajutorul unui efect de tranziţie.

dacă aparţin unui grup particular de proporţii. logice sau de baza de date. Pe panglică va fi inclusă o filă nouă. puteţi selecta funcţia dorită din lista de funcţii apărută. Filtrarea datelor . Formulele pot fi:   Aritmetice – tastăm simbolul asociat (*. -. După apăsarea tastei Enter rezultatul formulei va fi afişat în celula. /) Funcţii – tipuri mai complexe de formule cu numeroase operaţii statistice. Procesarea formulelor Formulele şi calculele permit prelucrarea datelor. Diagrame Crearea diagramelor Pentru a crea diagrame noi. +. alegeţi stilul de diagramă potrivit. alegeţi tipul de diagrama preferat. când valorile individuale sunt afişate cu o anumită culoare. grupul „Diagrame”.Scalele de culori Scalele de culori sunt aplicate adesea prin intermediul comparaţiei proporţiilor. Modificare tip diagramă  Selectaţi diagrama  Realizaţi modificările folosind funcţiile din „Instrumente diagrama” sau din fereastra de context ce apare la clic dreapta. folosind opţiunea Inserare. Din galeria de stiluri. Formulele pot fi introduse în celulă prin semnul egal(= ). urmaţi paşii:     Selectaţi tabelul Din fila „Inserare”. „Instrumente diagramă” care cuprinde doar funcţiile aplicabile diagramei selectate. Introducerea formulelor Pe fila Formule.

luarea unor decizii mai eficiente. introduceți textul sau numerele în caseta Căutare.  Pe fila Date. după una sau mai multe coloane de date. Utilizaţi criteriile complexe (în figura alăturată 3) pentru găsirea valorilor care respectă anumite condiții. Datele pot fi filtrate după dată. În antetul de coloană. în grupul Sortare și filtrare. Apoi. selectați numai valorile pe care doriți să le vedeți și faceți clic pe OK pentru a vedea rezultatele. în grupul Sortare și filtrare. faceți clic pe Filtru.    Selectaţi datele pentru filtrarea. care doriţi Sortarea datelor Este posibil să doriți să aranjați o listă de nume în ordine alfabetică. în cele din urmă. debifați caseta de selectare(Selectare totală). Pentru a selecta după valori. faceți clic pe Sortare de la A la Z . organizarea și găsirea datelor dorite și. Sortarea datelor permite vizualizarea rapidă a datelor și o mai bună înțelegere a acestora. aveți posibilitatea să utilizați metacaractere. efectuați una dintre următoarele acțiuni: o Pentru a sorta în ordine ascendentă. În fila Date. Se vor elimina bifările din toate casetele de selectare. cum ar fi asteriscul (*) sau semnul de întrebare (?). .Filtrarea (selectarea de date dintr-un set mai mare) permite găsirea rapidă a valorilelor dorite. Sortarea textului  Selectați o coloană de date alfanumerice dintr-o zonă de celule sau o celula activă dntr-o coloană de tabel care conține date alfanumerice.  Apăsați ENTER pentru a vedea rezultatele.  Pentru a căuta text într-o coloană.     Utilizați caseta Căutare (în figura alăturată 1) pentru a introduce text sau numere după care să căutați. Opțional. să compilați o listă de niveluri ale unui inventar de produse de la cel mai mic la cel mai mare nivel sau să ordonați rândurile după culori sau pictograme. în listă. faceți clic pe săgeată pentru a afișa o listă din care să faceți alegeri de filtrare. culoare. Bifați și debifați casetele de selectare (in figura alăturată 2) pentru a afișa valorile care se găsesc în coloanele de date.

selectați coloana pe care doriți să o sortați. Apare caseta de dialog Sortare. în grupul Sortare și filtrare. culoarea fontului sau pictograma în jos sau la dreapta. o Pentru a sorta de la numere mari la numere mici. *Sub Sortare pe baza. de font sau o pictogramă de celulă.      Selectați o coloană de date dintr-o zonă de celule sau asigurați-vă că celula activă este într-o coloană de tabel. în fila Date. faceți clic pe Sortare.o Pentru a sorta în ordine descendentă. selectați Pictogramă celulă. o Pentru a sorta după culoarea fontului. selectați Culoare font.   *Sub Ordine. Pentru a reaplica o sortare după ce modificați datele. selectați Sus pentru o sortare de coloană și La stânga pentru o sortare de rând. în caseta Sortare după. selectați tipul de sortare. faceți clic pe Sortare de la cel mai mare la cel mai mic. faceți clic pe Reaplicare. faceți clic pe săgeata de lângă buton. selectați Culoare celulă. în grupul Sortare și filtrare. Sortarea după culoarea celulei. . faceți clic pe Sortare de la Z la A. selectați o culoare de celulă. *Sub Coloană. Sub Ordine. a fontului sau după pictogramă Dacă ați formatat manual sau condițional un interval de celule sau o coloană de tabel. De asemenea. Efectuați una din următoarele acțiuni: o Pentru a sorta după culoarea celulei. efectuați una dintre următoarele acțiuni: o Pentru a sorta de la numere mici la numere mari. o Pentru a sorta după un set de pictograme. aveți posibilitatea să sortați după un set de pictograme pe care le -ați creat prin aplicarea unei formatări condiționale. apoi. În fila Date. o Pentru a muta culoarea celulei. selectați Jos pentru o sortare de coloană și La dreapta pentru o sortare de rând.  Pe fila Date. aveți posibilitatea și să sortați după aceste culori. după culoarea celulei sau a fontului. în grupul Sortare și filtrare. Sortarea numerelor  Selectați o coloană de date numerice dintr-un interval de celule sau asigurați-vă că celula activă se află într-o coloană de tabel care conține date numerice. selectați modul în care doriți să sortați. culoarea fontului sau pictograma în sus sau la stânga. faceți clic pe Sortare de la cel mai mic la cel mai mare. faceți clic pe o celulă din zonă sau tabel și apoi. Efectuați una din următoarele acțiuni: o Pentru a muta culoarea celulei. în funcție de tipul de format.

Trebuie să definiți ordinea dorită pentru fiecare operațiune de sortare.     Pentru a specifica următoarea culoare de celulă. a fontului sau pentru pictogramă. Asigurați-vă că selectați aceeași coloană în casetă. o sursă împortantă este Internetul care oferă atât informaţia (biblioteci vituale.) cât şi instrumentele de accesare a acesteia. articole de specialitate. demonstraţii practice. faceți clic pe Adăugare nivel . forumuri de discuţii pe teme date. Aplicaţii 1.o Nu există o ordine de sortare implicită pentru culoarea celulei. Centralizaţi rezultatele obţinute la olimpiada judeţeanăde chimie şi evidenţiaţi primele 10 cele mai bune rezultate folosind formatarea condiţională. RESURSE WEB Browsere. faceți clic pe o celulă din zonă sau tabel. faceți clic pe Reaplicare. în grupul Sortare și filtrare.etc. 2. . apoi repetați pașii cu marcaţi cu *. Realizaţi o analiză comparativă a rezultatelor obţinute de elevii claselor a IX-a după aplicarea testului iniial. după modelul de mai jos. Pentru a reaplica o sortare după ce modificați datele. în fila Date. motoare de căutare În învăţarea. Repetați acești pași pentru fiecare culoare de celulă sau de font și pentru fiecare pictogramă pe care doriți să le includeți în sortare. Apoi efectuați aceeași selecție sub Ordine. de font sau următoarea pictogramă după care se va sorta. apoi. dicţionare.

Interogările utilizează cuvinte sau grupuri de cuvinte (denumite cuvinte cheie) care permit găsirea materialelor (site-uri web. imagini.com/download/ http://www.google. dar şi să comunice cu ofertantul de informații şi chiar şi cu alți utilizatori care accesează acea pagină. informaţia poate fi localizată şi accesată mai rapid folosind motoarele de căutare. Exemple de motoare de căutare:    Google (www. fişiere video.org/ro/firefox http://www. etc. prin intermediul unor cuvinte sau grupuri de cuvinte cheie.com/nz/windows/ internetexplorer/default.aspx În spaţiul virtual.com).org/ Disponibil pentru descărcare la adresa http://www. de a salva produsul muncii de echipă într-un format accesibil online acasă sau la școală. datorat Internetului. să redea video. de a colabora la o temă.opera. Comunicarea prin intermediul resurselor IT Aplicaţiile de comunicare electronice sunt programe ce oferă cadrelor didactice. acesta returnează o listă cu documente ordonată după cea mai bună potrivire cu criteriile de căutare. muzică şi alte informații localizate pe o pagină din World Wide Web.com) Bing (www. oportunitatea de a lucra împreună. . dar și elevilor. Acestea sunt aplicații online.com/chrome/ index.com/safari/download/ http://caminobrowser. documente. Cele mai cunoscute browsere web sunt: Browser Microsoft Internet Explorer disponibil în sistemele de operare Windows Mozilla Firefox Google Chrome http://www. Când un utilizator adresează o interogare unui motor de căutare. Yahoo! (www.Navigatorul Web sau Browserul este o aplicație software ce permite utilizatorilor să afişeze text.apple.html?hl=ro&brand=CHMA&utm_campaign=ro&u tm_source=ro-ha-emea-ro-bk&utm_medium=ha Opera Apple Safari Mozilla Camino http://www.com).microsoft.google.bing.) ce au încorporate elemente ce corespund acestor cuvinte.yahoo.mozillaeurope. grafică. ce permit căutarea informațiilor în mediul World Wide Web pe baza interogărilor efectuate de către utilizatori.

com Serviciul Gmail de la Google.pmail. de la http://www.google. Din suita Office menţionăm program de poştă electronică Microsoft Outlook 2. Windows Live Messenger. Faceţi click pe butonul CREATE AN ACCOUNT .eudora.NET Passport.E-mail E-mail sau poştă electronică reprezintă acel sistem care permite transmiterea sau primirea de mesaje prin intermediul Internetului.www.     Mozilla Thunderbird de la http://ro. 1. de la http://www. Internetul pune la dispoziția utilizatorilor numeroase aplicații folosite ca şi client de poştă electronică printre care:    Serviciul Mail de la Yahoo. prin intermediul rețelei de calculatoare.com/ Aplicaţie practică Realizaţi propriul cont gmail.opera. Create My Account. citiţi termenii şi condiţiile de oferire a serviciilor Faceţi click pe I Accept.   Folosiţi browserul de la www. de la https://login.atunci aveţi un cont Windows Live ID. Mesageria Instant (IM) Mesageria Instant (IM) este un serviciu care permite utilizatorilor să comunice simultan şi în timp real. .com şi daţi clic pe pictograme Gmail. de la http://www.com.com/mail/ Pegasus Mail. Windows Messenger. MSN sau Hotmail.ro/ Serviciul Windows Live ID. Dacă aveţi cont realizat prin serviciile .   Completaţi toate câmpurile solicitate pentru a vã deschide cont.google.yahoo.com/ro/ Eudora.live. de la http://www.com/ Opera Mail.mozillamessaging. account.

Începând cu 2006 aceasta se numeşte Windows Live Messenger şi este parte a seriei de servicii online Microsoft Windows Live.com. de la www.yahoo.google. MSN Messenger – este o aplicație-client creată de Microsoft în 1999. etc.Internetul pune la dispoziția utilizatorilor o diversitate de programe pentru mesagerie.google. Skype.com/talk/ AOL Instant Messenger (AIM) . Aplicaţie practică Realizaţi propriul grup pentru discutarea temelor de proiect. Grupurile de discuţii oferă posibilitatea de a constitui o comunitate virtuala pentru discuţii şi anunţuri pe anumite teme.com şi daţi clic pe pictograma Mai multe apoi selctaţi Grupuri.com/download/ . Romania Forum.   Folosiţi browserul de la www. Pentru a vă crea propriul grup puteţi folosi servicii oferite de Yahoo Groups. Softpedia Forum. Printre cele mai utilizate se numără:    Yahoo Messenger.live. pentru orice tip de sistem de operare folosit. citiţi termenii şi condiţiile de oferire a serviciilor. Grupurile de discuţii  Introduceţi ID –ul şi parola de Gmail Completaţi toate câmpurile solicitate. de la http://www.com/.     Google Talk. de la http://messenger. . Faceţi click pe butonul Creaţi un grup.aim.com. MSN Groups. Programul este disponibil pentru descărcare de la adresa http://download. pentru sisteme Linux. de la www.skype. Kopete. Google Groups.

pentru început. Blogspot. Este util în prezentarea publică a proiectelor.com/ apoi Sign up Completaţi formularul www.http://wordpress.com.com.http://wordpress. pot vizualiza şi efectua modificări simultan. pot fi utlizate aplicaţiile online WordPress. Blogger. Instrumente de colaborare Instrumentele de colaboarare permit utilizatorilor să lucreze online în acelaşi timp la acelaşi document. Articolele sunt datate automat şi pot fi comentate.      Tastaţi www. adaugaţi legături la alte siteuri. etc. schimbul de idei şi reflecţii.com. Pentru realizarea unui blog personal. proiecte cu texte comentate. Ca medii de colaborare cele mai cunoscute sunt: .com.com/ apoi Login tastaţi ID şi parola introdusă în formularul de mai sus din panoul de gestionare puteti alege să: adaugaţi un articol. să modificaţi aspectul blogului.   Tastaţi adresele de e-mail al membrilor grupului Stabiliţi rolurile în cadrul grupului(mderator. membru) Închideţi contul Blog Blogul este un jurnal online în care materialele pot fi organizate foarte uşor. să aprobaţi. ştergeţi comentariile. în realizarea unor expoziţii. Aplicaţie practică Realizaţi un blog pentru postarea articolelor de chimie folosind WordPress.

Windows Live Windows Live .com/.wikispaces. Necesită cont Windows Live ID. care permite utilizatorilor să creeze documente. Cel mai bun exemplu de Wiki este Wikipedia.un spaţiu online unde utilizatorii pot edita conţinutul. pot comunica şi colabora. http://www.un program online. Aplicaţie practică Realizaţi un formular de identificare a tipului de învăţare folosind Google Docs.     Pe www. cea mai mare enciclopedie online. tabele de calcul şi prezentări online. Necesita cont Gmail.Google Docs Google Docs este un program online gratuit care permite utilizatorilor să creeze documente. Wetpaint.com folosiţi ID şi parola gmail pentru autentificare. tabele de calcul ţi prezentări online. Adaugaţi itemi(vezi 3) apoi puteţi să-i modificaţi(vezi 4)să-i sau să-i ştergeţi(vezi 5) 2 1 3 7 6 4 5    Salvaţi formularul(vezi 6) Trimiteţi formularul pe e-mail spre completare (vezi 7) Opţional puteţi insera formularul în blogul personal adaugând într-un articol adresa generată făcând clic pe More action.google.org. Wiki Wiki . . încărca fişiere. Alternative: pbwiki. Comutaţi în modul de lucru Docs Faceţi clic pe creare(vezi 1) şi selectaţi formular(vezi 2). şi apoi clic Embed. ce se dezvoltă prin contribuţii publice.

Google Docs. de exemplu din format . jpg etc.pdf sau.doc in format .Zamzar. Datele completate în formulare vor fi inregistrate automat şi salvate într-o foaie de calcul din spaţiul dvs.online-convert. .serviciul profesional de transfer fisiere mari (pana la 2GB) rapid si sigur catre orice adresa de e-mail. Online-convert http://www.com/ Transfer Transfer.com este o aplicaţie catre transformă fişierele. Fişierul transformat este primit pe email. Aplicaţii pentru conversia şi transferul fişierelor Zamzar www.ro .

O alternativă este SkyDrive de la Windows Live. fotografii.youtube. video.com/ Aplicaţie simplă este pentru crearea de postere interactive.youtube. muzică.com/watch?v=diRETKFVh4o&feature=related http://www. profesorul de chimie se foloseşte de câteva filme scurte de pe Internet: http://www. Picasa http://picasa. linkuri si audio pentru a crea pagini mulitmedia. . Poate fi incorporat în orice pagină web.com/ .youtube. Exemplu: Pentru a ilustra reacţiile dintre anumite baze şi anumiţi acizi.google.com/watch?v=zbmLMm2Mpa8&feature=related http://www. Resurse destinate prelucrării audio-video Resursa YouTube YouTube reprezintă o resursă interesantă pe care o putem explora pentru a propune elevilor noştri spre vizionare diferite experimente chimice. Necesită creare cont. Combină imagini. Necesită creare cont.glogster.com/watch?v=VBReOjo3ri8&feature=related http://www.com/watch?v=ya6YX_tLNJQ&feature=related Glogster http://www.youtube.

explicaţii. construirea de noi cunoştiinţe. softurile de simulare .com/ Permite adăugarea unui comentariu sau a unei naraŃiuni la o imagine sau fotografie. stocare si editare de fotografii. precum şi dobândirea competenţelor prin demonstraţii.fotobabble. softurile educaţionale pt fi împărţite în mai multe categorii: a. Se încarcă imaginea şi apoi se înregistrează naraţiunea folosind un microfon. email). simulări. Acesta prezintă sub o formă complexă sau sumară informaţii despre conţinutul temei didactice. cu aplicaţia dezvoltării unor structuri participative.and – Practice) c. e. exersări. Pentru profesorii de chimie o reţetă a succesului educaţional o reprezintă: folosirea softurilor educaţionale ce propun lecţii interactive menită să devină pentru elevi „un laborator de studiu”. de elaborări de soluţii la rezolvarea situaţiilor problemă cu care ei se confruntă. Necesită download şi instalare. În esenţă. Bazate pe experimente virtuale. de descoperire. caracteristici ale elevilor. În raport de funcţiile (sarcinile) asumate. programe de tip multimedia. softurile tematice b. softurile de investigaţie d. geo-tagging. simulări etc.exemple.Aplicaţie gratuită oferită de Google pentru organizare. publicare de albume pe Internet. conţinut specific. cu accent pe stimularea efortului propriu din partea elevilor de căutare. Rezultatul poate fi înglobat în bloguri sau pagini web. softurile cunosc o mare diversitate. Alternative: Flickr Fotobabble http://www. metode. în procesarea informaţiilor. modelări 2D/ 3D. softurile de exersare (Drill . pregătirea fotografiilor pentru utilizare externă (tiparire. Materiale digitale devin mai compatibile formării unor competenţe complexe. Softuri educaţionale Produsele software educaţionale se adresează direct celor care învaţă. softurile educaţionale sunt programe sau lecţii în format electronic. softurile de sinteză ( recapitulative). De mentionat este faptul ca orice tip de soft educational are un „manual”. precum si posibilitatea de a crea slideshow-uri. feedback secvenţial şi evaluări formative). colaje. sprijinându-i în accesarea surselor de informare. Oferă numeroase instrumente de editare. proiectate în raport cu o serie de coordonate pedagogice (obiective.

exe. 10. Notarea testelor.ac-dijon. uşor de manipulat. Design atractiv. Meniu intuitiv. 2. 4. Exemple cât mai variate. Valoarea achiziţionării. 6. 3. Verificarea cerinţelor minime hardware necesare instalării. 13.swf sau *. Existenţa unor pre-teste anterioare noii unităţi de învăţare. Extensia swf este specifică fişierelor Flash. Să fie în concordanţă cu programa şcolară. 12. 5. pot fi descărcate în calculatorul propriu. softurile concepute sub formă de jocuri didactice Sfaturi utile în alegerea unui soft educaţional 1. folosind adresa: http://mslp. 11.php?article93 Find the Alien Softul educaţional sub forma unui joc „Find the Alien” se găseşte la adresa http://flashgamesspot. 7. Pentru a putea fi vizualizate trebuie descărcat şi instalat Adobe Flash Player disponibil gratuit la adresa http://get. Veridicitatea informaţiilor prezentate.com/flashplayer/ Exemple concrete ale materialelor de prezentare. 9. softurile pentru testarea cunostinţelor g.com/ro/play/chemistry-organic-compounds-chemistry-education/flash- . Softurile de prezentare Softurile de prezentare pot fi si sub forma unor fisiere de tip *. 8. Să poată fi actualizat. Consultarea mai multor produse.adobe. Explicaţia corectă pentru fiecare răspuns greşit cât mai detaliată.fr/spip.f. Exerciţiile noi care să facă apel şi la cele anterioare.

Chemistry Lab Escape. pune la dispoziţia elevilor/ profesorilor lecţii gratuite în limba română.123bee. Pachete cu lecţii de chimie în limba română pot fi descărcate de la adresa: http://portal.edu.ro/index. Instructiunile se găsesc in meniul Help al jocului Chemistry Lab Escape Un alt tip de joc.php/base/materiale/. .com/play/chemistry_lab_escape/5341. poate fi găsit la adresa http://www. AEL AEL platformă de predare/ învăţare şi management al conţinutului educaţional multimedia.game/ si poate fi jucat de elevii sub indrumarea profesorului. după ce sunt acceptaţi termenii şi condiţiile producătorului. Recomandăm citirea instrucţiunilor.html .

net/astandne/index.2/editoare_ael/tutorial_editoare_ael/p2/inde x. calculator. slavează şi exportă formule chimice în format imagine (*.. calculator molecular.com/multimedia/versiune5. . Editorul ChemMedia Editorul ChemMedia integrat în platforma AEL creează. Manualul poate fi accesat la adresa: http://advancedelearning.html CHEMIX School CHEMIX School – soft educaţional de chimie ce poate fi downloadat de la adresa http://home. Acesta conţine: tabelul periodic. . Pentru a putea rula în condiţii bune lecţiile este necesară instalarea programului utilitar Adobe Flash Player.jmg). dictionar.htm . Arhivă în format zip.c2i.P1 – alegem disciplina chimie P2 – selectăm anul de studiu P3 – clic pe butonul Afisează Arhivele pot fi descărcate pe calculatorul personal prin două modalitaţi: 1.. Arhivă în format AEL 2.

propriile lor simulări.VIRTLAB Autorii VIRTLAB sunt printre primii profesori din lume care au incercat să integreze calculatorul în educaţia ştiinţifică. Acesta se bazează pe o serie de experimente şi demonstraţii cu ajutorul unui laborator de chimie simulat. elevii pot reproduce în laboratorul interactiv procese şi experimente care sunt dificil de redat cu materialele clasice de la şcoală. pentru elevii de liceu. de la modificările vizibile . Acestea ajută la reprezentarea globală şi corectă a proceselor şi fenomenelor chimice. Acest tip de soft poate fi folosit şi în pregătirea la distanţă. de asemenea. Elevii pot construi.chem1. Lecţiile Interactive de Chimie sunt împărţite în 2 volume (1CD/ volum).com Soft educaţional INTUITEXT Cu ajutorul lecţiilor pe calculator de chimie de la INTUITEXT.com Chem1 Concept Builder Chem1 Concept Builder prevede interactivitate cu o interfaţă uşor de folosit.virtlab. Softul poate fi găsit la adresa http://www. http://www.

.ro/labs/index.cu ochiul liber la interacţiunile la nivel molecular şi atomic. Acesta este un portal dedicat profesorilor. Lecţiit televizate Şcoala Dicovey Materiale educaţionale televizate pot fi urmărite pe site-ul http://scoala. Portalul eScoala Individual sau în echipă elevii pot combina şi mixa diferite substanţe în cele mai ciudate moduri utilizând laboratoarele virtuale de chimie din site-ul http://escoala.edu. seturi de intrebari care sa ii apropie pe elevi de continut. Site-ul include o grila de programe si un Ghid pentru profesori complet.ro/. Un material demo poate fi vizionat la adresa http://www.php#chimie. îşi vor putea testa cunoştinţele acumulate. exersa şi. propuneri de activitati in clasa si definitii pentru termenii de vocabular. la final. care pot descarca aici materiale-suport ce pot fi folosite la clasa.intuitext. oferind un real suport în predare. cu elevii. despre fiecare episod. prezentand obiectivele lectiei.ro/lectii-chimie-liceu-1 Elevii vor putea învăţa.discovery. Formulele şi noţiunile abstracte sunt uşor de înţeles datorită animaţiilor şi simulărilor virtuale.

Specific chimiei este şi editarea de ecuatii chimice. Este disponibila la adresa http://www.com/resources/freeware/chemsketch/.com/chemwriter/ ACD Laboratories ACD Laboratories (http://www. Chemdraw.com ) a anuntat o noua versiune "free" a editorului de formule chimice ChemSketch: versiunea 10. Contine pe langa editorul de formule . Se pot utilizeaza: ChemWriter.fiind folosit pentru desenarea structurilor chimice.acdlabs.0. ChemWriter ChemWriter este un soft atât pentru web cât şi pentru mobil.acdlabs. Chemwin. http://metamolecular. ChemMedia ca softuri în procesul de predare-invăţare.

moleculară. polimerice. inclusiv organice. ACD / Freeware ChemSketch ACD / Freeware ChemSketch permite elaborarea de structuri chimice.si un sistem de vizualizare 3D a moleculelor si un modul cu elemente de instalatii de laborator. organometalice. Este extrem de eficient si este gratuit. include caracteristici cum ar fi calculul a proprietăţilor moleculare (de exemplu. Exemple de structuri create: INSAM INSAM (Instrumente digitale de ameliorare a calitatii evaluarii in invatamantul preuniversitar) este un proiect ce are ca obiectiv dezvoltarea si implementarea de instrumente si mecanisme digitale de imbunatatirea a proceselor evaluative si de autopozitionare/ autoevaluare a elevilor din invatamantul preuniversitar liceal.ro/insam/ . etc). greutate. De asemenea.softwin. structură 2D şi 3D. Acesta foloseşte platforma on-line disponibilă la adresa https://insam.

ca/ Ansamblu de aplicaţii gratuite pentru crearea de teste interactive.ro/biblioteca/biblioteca.proquest. muzeu şi arhivă: http://www. dicţionare În rândurile resurselor clasice se înscriu bibliotecile virtuale.unibuc. Bbiblioteci.ro/ Biblioteca Facultăţii de Chimie .europeana. Hot Potatoes http://hotpot. cuvinte încrucisate.com/ . Acestea sunt administrate de către profesor.ro/biblioteca/ Cărţi electronice şi articole on-line: http://www. Oferă şase aplicaţii pentru teste cu răspuns multiplu.ro/index. formare de perechi. enciclopediile virtuale.chimie. ordonare şi completare de fraze. precum şi dicţionarele digitale:         Biblioteca virtuală românească http://www.chimie.eu Mari biblioteci virtuale (accesul gratuit se poate face doar din reţeaua bibliotecilor universitare româneşti) ProQuest: http://www.html Europeana – o mega structură on-line care cuprinde bibliotecă virtuală.php/biblioteca-virtual şi http://www. cu răspuns scurt.unibuc.e-scoala.cartiaz.Universitatea din Bucureşti http://www. enciclopedii.Cu ajutorul platformei se pot crea teste ce corespund celor mai exigente cerinte de evaluare. Necesită download şi instalare.uvic.

ro/. Gasiţi jocul “Find the Alien” pentru metale. 6. Realizaţi un test de chimie la clasa a X-a care să conţină 5 itemi semiobiectivi. Descărcaţi şi instalaţi softul Chemix. 5.wiktionary.org/ EBSCO: http://www. Prezentaţi o scurtă descriere a softului.com.litera. Descărcaţi.acdlabs.jstor.com Aplicaţii 1.com/ SCOPUS: http://www. 5 itemi obiectivi şi 2 subiectivi.ro/ Wicţionar – dicţionar liber şi universal: http://ro. Cum puteţi folosi în activitatea didactică informaţiile aflate la adresa http://modelscience.Structura atomului”.enciclopedia/ Encyclopedia Britannica: http://www.edu. Accesaţi site-ul de http://www.123bee. Accesaţi site-ul http://escoala. 7. Salvaţi testul cu numele dvs urmat de cuvantul chimie. cristale. 2.           JSTOR: http://www. Creaţi un cont pe site-ul http://www. gasiţi şi notaţi denumirile altor jocuri ce au la bază cunoştiinţe de chimie.scopus.springerlink. ce pot avea fişierele cu conţinut de prezentare? 4. Accesand pagina de internet http://www. 8.dictionar-online.com ..org/ Dicţionare online (diverse domenii): http://www.ro şi realizaţi un laborator la clasa a IX-a.edu/ e-Enciclopedia: http://www. pe calculator un fişier de prezentare. 3.org/ Mic dicţionar ştiinţific http://dictionar-stiintific. instalaţi softul ChemSketch şi editaţi următoarea structură chimică: 10.ro/e. .com .com/ Wikipedia – enciclopedie online gratuită: http://ro. găsiţi şi descărcaţi materialul “Chimie generala . Enumeraţi minim cinci extensii.jhu. .com/ Muse: http://muse.cartiaz. 9.britannica.wikipedia.com/ SpringerLink: http://www..ebsco. la alegere. Descărcaţi şi salvaţi.

care sunt memorate pe suport magnetic sau optic în format digital. cum ar fi programele software. programe de arhivare. deoarece aceasta este o noţiune "virtuală". Prin urmare. Noţiunea de software. în calitate de componentă a computerului. software educaţional. În schimb. Folosirea unor instrumente specializate se realizează prin instalarea de programe sau aplicaţii specifice fiecărei activităţi pe care dorim să o realizăm cu ajutorul unui computer. programe de comunicare Skype. Deoarece fiecare dintre acestea . instala și utiliza aceste categorii de software. arhiva. Novell. care au fost compilate. este un termen general care descrie totalitatea programele și aplicaţiile cu ajutorul cărora se pot utiliza resursele hardware ale unui calculator. aplicaţii de vizualizare a formatelor PDF Acrobat Reader. nu fizică. De exemplu pachetul Office (Microsoft. UNIX. mutarea. Open Office). Messenger. mijloace TIC specifice disciplinei Chimie Software utilitar Tematica propusă la nivelul acestui capitol își propune să introducă și să aprofundeze conceptul de software utilitar pornind de la noţiunea generală de software și diversele sale forme sau scopuri. browsere pentru vizualizarea paginilor web Mozilla. O categorie specială de software sunt sistemele de operare care sunt programe software specializate și sunt destinate utilizării elementare a unui sistem de calcul (de exemplu Microsoft Windows. descrise în cadrul Modului I. aici vom detalia utilitatea și vom prezenta principalele aplicaţii software utilitare destinate atât disciplinei chimie cât și altor discipline deopotrivă. pe care procesorul le interpretează. Google Crome. etc. Această componentă software permite realizarea unor operaţii elementare specifice privind vizualizarea.Modulul al II-lea. OS2. software-ul este format din linii de cod scrise de programatori. metode. jocuri toate se încadrează în categoria programelor sau aplicaţiilor software. configurarea. seturi de instrucţiuni. script-uri. programe utilitare. în afara sistemului de operare. operaţii similare cu cele ale unei peroane care dorește să-și organizeze activitatea la nivelul biroului său. Noţiunea de software-ul poate fi dificil de descris. traduse în limbaj mașină. Linux. utilizarea elementară a unui calculator presupune instalarea unui sistem de operare. Dacă acesta dorește să realizeze operaţii complexe sau specifice domeniilor de activitate are nevoie de instrumente software specializate. Aceasta presupune instalarea de software specializat pe calculatorul dumneavoastră. Există terminologii conexe. copierea. crearea. În cadrul orelor de laborator se vor descrie și realiza toate etapele pe care un utilizator trebuie să le realizeze pentru a copia.). Opera. aplicaţii software. organizarea informaţiilor la nivelul unui calculator. Modele. Programele și aplicaţiile software sunt stocate ca date binare. cum ar fi hardware-ul computerului. programe antivirus. Dacă pornim de la conceptele de bază privind componentele hardware și software ale unui sistem de calcul.

criptarea sau decriptarea diverselor formate de date. cum este. ChemBio 3D Ultra).  utilitare de diagnosticare pentru determinarea configuratiei si testarea functionarii calculatorului (Check-It. . de exemplu. care extind o serie de facilitati ale sistemului de operare. Mb. VLC.stocat pe un suport optic (CD. Dintre ele amintim urmatoarele tipuri:  utilitarele care extind suprafata cu utilizatorul (Norton Commander. este necesar un anumit spaţiu de memorie pentru a păstra fișierele acestuia. Windows Media Player.). IrfanView. georgrafie.freeware . Norton Utilities etc.  utilitare de depistare si înlaturare a virusilor (numarul si varietatea acestora sunt impresionante . fizică. Winamp. HDD portabile. Windows Picture and Fax Viewer. În funcţie de producătorul acestui software el poate fi: . Windows Commander. Numarul utilitarelor este azi impresionant si nu se poate face a clasificare riguroasa a lor. redarea sunetelor. Programele utilitare sunt programe specializate. decodificarea. matematică. inginerul de sistem (Norton Disk Doktor. (Flash. Ndigs). Codec Video. Ele corespund unor functii bine definite ce se întâlnesc frecvent. În domeniul chimiei sunt editoare specializate (ChemWind. Doctor Web. măsurat de regulă în bytes (Kb. Windows Explorer. ChemBioDraw Ultra.Norton Antivirus.shareware/licenţiate.). AVP. În funcţie de sursa din care provine el poate fi: . istorie. . etc. PKZIP si PKUNZIP. etc. WinRAR.)  utilitare destinate unor operaţii speciale dintr-un anumit domeniu de activitate (chimie.copiat cu ajutorul memory stick.descărcat dintr-o anumită locaţie Internet.  utilitare care permit vizualizarea. livrate odata cu sistemul de operare sau separat de acesta.  utilitare de optimizare a discurilor care permit amplasarea optimă a datelor pe disc în vederea reducerii duratei de acces la informatii (Disc Defragmenter.  utilitare care vin în sprijinul utilizatorului avansat. Itunes. Doctor Panda). WinZIP etc. utilizate pentru micsorarea dimensiunilor fisierelor fara pierderi de informatii (ARJ.  utilitare de arhivare-dezarhivare a datelor. DVD). Gb). Movie Maker .). SpeedDisk). memory flash . Virus Scan.software-uri au informaţii diverse și în cantităţi diferite. Dos Navigator). PC Tools.

Kit-ul de instalare este însoţit de un manual de utilizare și instalare corespunzător aplicaţiei. a) Noţiunea de kit de instalare Fișerul sau ansamblul de fișiere de pe un suport de memorie care prin lansarea în execuţie a unui anumit program (de regulă cu numele și extensia install. În fereastra Downloads. b) Dacă instalarea se face folosind un kit de instalare obţinut prin dowload din Internet pașii sunt descriși sugestiv în imaginile următoare și conţin salvarea fișierului. de regulă.exe. lansarea instalării. Pe lângă cerinţele de spaţiu trebuie ţinut cont și de cerinţele privind capacitatea de procesare. Stabilirea locaţiei pe disc unde aplicaţia va fi instalată Locaţia de instalare a aplicaţiei. de aceea trebuie avut în vedere spaţiul disponibil pe discul de instalare. 1. și respectarea pașilor care sunt descriși în manualul de utilizare sau în fișiere explicative (readme. dublu-click fișierul. se solicită. click Save File. Instalarea aplicaţiei a) Instalarea aplicaţiei folosind un kit de instalare pe CD/DVD sau copiat pe hard disc presupune lansarea în execuţie a fișierului.În funcţie de spaţiul ocupat de aplicaţiile software și spaţiul disponibil pe hard discul sistemului propriu utilizatorul poate decide dacă un anumit software poate sau sa fie instalat pe calculatorul său. la primii pași ai instalării. de regulă. memoria internă sau video și alte dispozitive hardware necesare fiecărei aplicaţii în parte. Etapele instalării unui software utilitar. setup. În fereastra Opening. 3.txt). . rularea și confirmarea instalării. Achiziţionarea/ Copierea/ Salvarea kit-ului de instalare. 2.exe.com) derulează o succesiune de operaţii prin care se copiază într-un anumit folder toate fișierele necesare unei aplicaţii software pentru a fi pornită. respectiv discul și folder-ul.exe. setup. Informaţiile privind modul de instalare sunt oferite pe pagina de Internet care a furnizat kit-ul de instalare. numeaplicatie.

click Yes. identic cu versiunea iniţială. Trebuie ţinut cont ca. ajung în apogeul utilizării și apoi devin perimate. Rata de compresie a fișierelor depinde de algoritmul folosit. sunt capabile să recunoască versiunile anterioare și sa copieze/adauge fișierele noii versiuni curente pe lângă/peste versiunea existentă. Realizarea de întreţinere/upgrade a aplicaţiei. 4. iar în final nu se mai utilizează. Aplicaţiile software au durate de viaţă asemănătoare oricărei fiinţe umane. click Run. Există aplicaţii de . Astfel ele se nasc. Aceste versiuni noi se instalează. tipul de fișiere arhivate și aplicaţia de arhivare folosită. în general. În fereastra User Account Control. Utilitare de arhivare-dearhivare a datelor Arhivarea datelor este operaţia prin care se poate reduce spaţiul ocupat de un program prin folosirea unui algoritm de compresie a datelor. În acest sens pe durata de viaţă a unui soft se realizează versiuni îmbunătăţite ale acestora materializate prin ceea ce se numesc upgrade.În fereastra Security Warning. versiunile mai noi recunosc versiunile mai vechi în sens invers nu.

Principalele facilitati ale programului sunt: . UUE. JAR. cu un bun trecut în lumea softului. LZH. dar care necesită apoi achiziţionarea licenţei de utilizare pentru alte sisteme de operare. ACE. un arhivator cu o rata de compresie ridicata. DMG. LZH. CPIO. BZIP2 și TAR .tar. Formatul fișierelor de tip arhivă au în general extensiile . ISO. CHM. UDF. În imaginea de mai jos este prezentată interfaţa aplicaţiei WinRAR care se deschide odată cu dublu-click executat pe un fișier cu extensia unui fișier de tip arhivă. WinRAR este un program de calculator ce este folosit pentru administrarea de fișiere comprimate. GZIP. BZ2. . ISO. ZIP. CAB. DEB. WinRAR poate crea și decomprima fișiere în formatele cele mai populare: RAR.zip. . nu se centrează doar într-un format unic sau doar în cele existente.rar. . XAR si Z . are o viteză foarte mare de lucru.pentru formatele ZIP si GZIP. ARJ. .. care poate fi testată pentru o perioda de 40 de zile în regim freeware. ci adaugă și formate noi versiune după versiune.suporta formate numai pentru dezarhivare: ARJ. WIM. LZMA.suporta formate de arhivare/dezarhivare: 7z. Aplicaţia WinRAR este o aplicaţie shareware. Cu WinRAR se pot comprima și decomprima fișiere în special în formatele rar și ZIP.rata mare de compresie in format 7Z cu compresie LZMA . RAR.arj. MSI. ZIP. Z. Un program gratuit este 7-ZIP. CAB. Programul reprezinta o alternativa eficienta si gratuita a WinRar-ului. TAR. are o opţiune de recuperare de date și permite criptarea și comentarii ANSI în color. dar există multe alte formate și extensii de fișiere de tip arhivă. HFS. WinRAR este unul dintre cei mai buni compresori de fișiere. în regim freeware doar pentru Windows. oferă compresiune multimedia integrată. NSIS.arhivare/dearhivare freeware sau shareware. crescând și renovându-se mereu știind să se adapteze la noile cerinţe din piaţa. RPM. etc. 7-ZIP(7z). GZIP(gz). programul suporta o rata de compresie cu 2-10% mai buna decat cea oferita de PKZip si WinZip.

videotutorial. Utilitare de depistare și înlăturare a virușilor Am ales pentru exemplificare un antivirus gratuit pe care îl vom downloada. instala și seta împreuna. ocupă puţine resurse pentru sistem și care se achită foarte bine de sarcinile unui antivirus. funcţionează foarte bine cu Windows 7 și Windows Vista.WinRAR permite testarea fișierelor comprimate pentru a vedea dacă sunt sau nu erori de comprimare și mai permite crearea de fișiere de la 0(goale) la care se pot adăuga orice tip de fișier mai târziu. În acest tutorial video am ales sa instalăm un antivirus AVIRA care este foarte ușor de instalat și administrat.ro/?p=291) .Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / Windows 7 . WinRAR funcţionează cu sistemele de operare Windows .Mac și Linux. (http://www. toate acestea realizânduse pe baza unui exerciţiu pe care îl veţi realiza pe baza unui tutorial video.

Proiecte specifice destinate unor scopuri educaţionale Competenţele specifice la disciplina Chimie corelate cu competenţele specifice la disciplina TIC la nivel de an de studiu CLASA a VII-a CHIMIE.1.5.2. Cunoaşterea normelor specifice din punct de vedere social şi legislativ 1. elementelor. moleculelor după unul sau mai multe criterii. ionilor. 2.interpretarea observaţiilor obţinute din grafice.1.1. fişe de observaţii. a tehnologiilor informatice pentru a studia reacţiile chimice.utilizarea aparaturii şi a echipamentelor de laborator. 2. 2. a tehnologiilor informatice pentru a studia proprietăţile şi transformările substanţelor chimice etc. 1.4. Cunoaşterea principiilor de utilizare elementară a aplicaţiilor de calcul tabelar 1. a substanţelor pure de amestecuri de substanţe etc. tabele.2.A. 3.CICLUL GIMNAZIAL 1.rezolvarea de probleme de calcul numeric referitoare la concentraţia în procente de masă a soluţiilor.3. ioni şi molecule.4. Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării unui text TIC -COMPETENŢE SPECIFICE .utilizarea aparaturii şi a echipamentelor de laborator. 3.diferenţierea fenomenelor fizice de fenomenele chimice.3. 1. a proprietăţilor fizice de proprietăţile chimice.clasificarea particulelor elementare.formularea ipotezelor referitoare la caracteristicile structurale ale diferiţilor atomi.2.COMPETENŢE SPECIFICE 1. PROIECT PROGRAMA ŞCOLARĂ PENTRU DISCIPLINA TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR CLASA A VII.clasificarea reacţiilor chimice după unul sau mai multe criterii. 2.3.1.2.Modulul al III-lea. Identificarea elementelor de bază ale serviciilor educaţionale online 1. Cunoaşterea principiilor de utilizare elementară a aplicaţiilor pentru procesarea textelor 1.identificarea unor metode de separare a unui amestec în funcţie de natura acestuia.

Aplicarea normelor privind drepturile de autor (atomi.aplicaţii pe diferite programe informatice de scriere a lor. ioni.transpunerea în limbaj specific a informaţiilor privind aplicaţiile practice ale educaţionale online chimiei.3.2.3. exerciţii de asociere a denumirii unui element chimic dat cu simbolul şi locul său în sistem.4. Formule chimice . molecule).aplicarea unor algoritmi de calcul pe baza formulei chimice. Structura atomului – aplicaţii.     EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A VII-A Metode de separare .3. exerciţii de asociere a denumirii corecte a unui compus chimic cu formula chimică. 4.efectuarea de experimente virtuale. 4.1. Elaborarea de produse specifice utilizând 5.folosirea terminologiei specifice chimiei referitoare la reacţiile chimice. protecţie a mediului.3.2. 2. Aplicarea operaţiilor necesare calculului tabelar 2. Elaborarea de produse specifice utilizând aplicaţii de calcul tabelar informaţiile preluate din surse educaţionale online 4.2. .4.folosirea terminologiei specifice chimiei în scopul denumirii elementelor şi date 5. 3. Prelucrarea informaţiilor preluate din surse 3.3. Elaborarea de documente conform unor specificaţii 3.evaluarea factorilor de risc şi recunoaşterea importanţei unor specii chimice 3. 5.1.familiarizarea cu diferite softuri.1.elaborarea de ipoteze referitoare la produşii unei reacţii.aplicarea normelor de protecţie personală în laboratorul de chimie şi de 3.3. Sistemul periodic al elementelor .evaluarea factorilor de risc rezultaţi în urma aplicării în practică a unor reacţii chimice şi recunoaşterea importanţei acestora. substanţelor chimice.2.

aplicaţii interdisciplinare: tablă de şah. carte de vizită. Sugestii pentru aplicaţii practice de calcul tabelar: calcularea valorilor unor expresii aritmetice. interpretarea observaţiilor/datelor obţinute prin activitate investigativă. Definiţia reacţiilor chimice: selectarea dintr-un grup de substanţe a unor compuşi după clasa cărora le aparţin – acizi. tabel cu numere prime etc.analizarea.1. agendă telefonică.COMPETENŢE SPECIFICE 1. baze. eseu.A.  Clasificarea substanţelor chimice.1.explicarea observaţiilor în scopul identificării unor aplicaţii ale fenomenelor chimice. Reacţii chimice– efectuarea de aplicaţii pe diferite programe informatice de scriere a lor. curriculum vitae etc.deducerea unor utilizări ale substanţelor chimice pe baza proprietăţilor fizico-chimice. respectiv maxime. tabel de figuri geometrice. CLASA A VIII-A CHIMIE. realizarea unor documente de portofoliu: diplomă. Sugestii pentru aplicaţii practice de tehnoredactare:       realizarea unor documente organizatorice: orar.2. afiş publicitar.CICLUL GIMNAZIAL 1. oglinda clasei etc. 1. TIC -COMPETENŢE SPECIFICE PROIECT PROGRAMA ŞCOLARĂ PENTRU DISCIPLINA TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR CLASA A VII. realizarea unui tabel cu situaţia şcolară la o disciplină dată şi determinarea notei minime. săruri. de clasificare şi de efectuare a unor experimente virtuale sau selectarea dintr-un grup a reacţiilor în funcţie de mecanism. Identificarea elementelor sistemelor informatice în contexte . oxizi metalici sau nemetalici. sugestii pentru aplicaţii practice utilizând documentarea online. schemă gramaticală.1. 2.

Cunoaşterea normelor specifice din punct de vedere social şi legislativ problemelor cantitative.4.7. studierea reacţiilor chimice.demonstrarea legii conservării masei prin scopul specifice TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 1.comunicarea rezultatelor unui demers investigativ cu ajutorul date .6. evidenţă a proprietăţilor fizice şi chimice ale substanţelor simple. Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării elementare a 2.formularea de concluzii şi de generalizări pentru punerea în 1.3. Cunoaşterea principiilor de utilizare a aplicaţiilor grafice a 1.4. Identificarea elementelor de bază ale aplicaţiilor în vederea realizării de proiecte 2.5.comunicarea sub formă scrisă/orală a rezultatelor unui demers produselor de tip audio 4.prezentarea rezultatelor unui demers de investigare folosind 2.3. Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării elementare a produselor de tip grafic 2.1. evidenţă a proprietăţilor fizice şi chimice ale substanţelor compuse. Identificarea elementelor de bază ale aplicaţiilor pentru crearea paginilor web rezolvarea 1.CLASA A VIII-A CHIMIE.2.2. Cunoaşterea principiilor de utilizare a aplicaţiilor audio 1.formularea de concluzii şi de generalizări în demonstrării legii conservării masei în reacţiile chimice. 4.COMPETENŢE SPECIFICE 2.3.aplicarea regulilor/legilor în scopul rezolvării de probleme. terminologia ştiinţifică.1.5. 2.1.3. Cunoaşterea principiilor de utilizare a aplicaţiilor video 2.rezolvarea de probleme în scopul aplicării regulilor/legilor în 2.2.utilizarea surselor bibliografice referitoare la 3. Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării 4.3. Aplicarea operaţiilor necesare pentru crearea de pagini web 2.2.1. Elaborarea produselor de tip grafic conform unor specificaţii descoperirii unor elemente.4. tehnologiilor informatice pentru studiul diferitelor substanţe. 3. 3.2. de investigare folosind terminologia ştiinţifică.utilizarea aparaturii şi echipamentelor de laborator. Selectarea ºi organizarea datelor în vederea realizãrii de istoricul proiecte 3.4.formularea de concluzii şi de generalizări pentru punerea în 1. 4.5.

agenţi poluanţi ai apei. Săruri .COMPETENŢE SPECIFICE Internetului. Aplicarea normelor privind drepturile de autor      EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A VIII-A Metale (coroziunea şi metode de prevenire) .realizarea unui film pornind de la mai multe secvenţe video prin concatenarea acestora. substanţe chimice.CLASA A VIII-A CHIMIE. Oxizi . Elaborarea produselor de tip audio conform unor specificaţii 3.2. a proprietăţilor fizico – chimice şi a utilizarii sale (se poate aplica pentru toate elementelor chimice cu caracter nemetalic / metalic din programa şcolară).Materiale de construcţie. 5.5.realizarea unui film pornind de la un set de imagini statice şi inserând un fişier audio cu tema .)... a metodelor de obţinere.5.Ploaia acidă. . Aluminiul .efectuarea unor experimente chimice virtuale (de exemplu.identificarea unor agenţi poluanţi ai apei.4.utilizarea sistemelor periodice virtuale pentru stabilirea locului. Elaborarea de proiecte 3.7.). solului.aprecierea avantajelor şi a dezavantajelor utilizării unor date TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 3.3. cele cu H2SO4 sau HNO3 conc. de exemplu.1.. Prezentarea de proiecte 3. Elaborarea produselor de tip audio-video conform unor specificaţii date 3. solului. cu tema ..utilizarea resurselor bibliografice virtuale de informare pentru realizarea unei teme de portofoliu (se poate aplica pentru diverse teme . Elaborarea de pagini web simple conform unor specificaţii date 3. aerului şi a căilor de prevenire a poluării. 5.6. Cuprul . aerului şi a căilor de prevenire a poluării etc. de exemplu.

Descrierea implicaţiilor utilizării calculatorului.5. relaţii 2.3. Utilizarea unor accesorii ale sistemului de operare Windows 2. fişiere 2.3.1 Modelarea conceptelor. Utilizarea avansată a editorului de texte 2. Formatarea finală a unui document 2. Operarea ergonomică şi eficientă cu tastatura 2.3.18.3.2.10. structurilor.2. Descrierea facilităţilor de utilizare a poştei electronice. Realizarea unor deprinderi practice de lucru rapid 2.2. Cunoaşterea tastaturii ca dispozitiv de introducere a datelor şi în special de editare.2. Formularea de concluzii folosind informaţiile din surse de documentare.1 Analizarea problemelor pentru a stabili contextul.15. proprietăţi. Clasificarea şi folosirea modului de adresare în Internet . Explicarea observaţiilor effectuate în scopul identificării unor aplicaţii ale speciilor şi proceselor chimice studiate 2. Funcţiile mouse-ului 2. Descrierea aspectelor de bază legale privind utilizarea soft -ului 2. Diferenţierea substanţelor chimice după natura interacţiunilor dintre atomi. Descrierea şi aplicarea corectă a modului de tipărire a unui document 2.14. Aplicarea diferitelor modalităţi de formatare a textului 2. scheme. etapele rezolvării 3. Enumerarea serviciilor oferite în Internet şi descrierea acestora 3.4.1. Dobândirea deprinderilor de utilizare a tastaturii în procesul de procesare text sau grafică 2. relaţiile relevante.8.1.2.19.1. Dobândirea deprinderilor de lucru cu discuri logice.5.13. directoare. ioni.9.16. Colectarea informaţiilor prin observări calitative şi cantitative 2. Efectuarea de investigaţii pentru evidenţierea unor caracteristici.3.11. date experimentale care să răspundă ipotezelor formulate 3. Descrierea interfeţei sistemului de operare 2. Deprinderea redactării corecte şi rapide a unor documente 3.1. grafice.17. proceselor.Descrierea comportării speciilor chimice studiate într-un context dat 1. Enumerarea şi aplicarea operaţiilor de bază necesare prelucrării unui text 2.Enumerarea componentelor necesare accesului la Internet 3. din punct de vedere al sănătăţii 1.4. Utilizarea operaţiilor de bază în procesarea textului 2.7. Realizarea unor aplicaţii practice 2.CLASA A IX-A CHIMIE.2 Integrarea relaţiilor matematice în rezolvarea de probleme 3.20.1.6. relaţiilor.COMPETENŢE SPECIFICE 1. Definirea conceptului de reţea de calculatoare şi enumerarea avantajelor lucrului în reţea 1. Definirea noţiunilor legate de „arhitectura” Internetului 3. Descrierea funcţionării unui calculator personal 1. molecule 1. Operarea corectă la nivel elementar 2.6.12. Identificarea componentelor hard şi soft ale unui calculator personal 1. Realizarea unor aplicaţii practice 2. Descrierea organizării informaţiilor pe suport extern 2. Aplicarea modalităţii de tipărire a unui fişier 2. Argumentarea necesităţii securizării computerelor şi a reţelelor 1.4. TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 1.3 Evaluarea strategiilor de rezolvare a problemelor pentru a lua decizii asupra materialelor/condiţiilor analizate 4. faxului şi prezentării oferite de editor 2.

Aplicarea modalităţilor de folosire a serviciului de e-mail 3.11. Aplicarea operaţiilor de bază necesare pentru realizarea unei pagini – copiere.). teste.1. modelarea. Respectarea şi aplicarea normelor de protecţie personală şi a mediului 5. mutare. Realizarea unor aplicaţii practice 3. Reţele ionice . ştergere 3. prelucrarea datelor statistice şi reprezentarea grafică a acestora. Proprietăţi chimice periodice .8.realizarea unor documente specifice: chestionare. Utilizarea tabelelor într-o pagină WEB 3.16. aplicaţii pe sistemele periodice virtuale de verificare a corelaţiei dintre configuraţia electronică şi locul în SP. Utilizarea posibilităţilor de căutare a informaţiilor 3. formulare cu privire la importanţa lor pentru viaţa cotidiană.CLASA A IX-A CHIMIE.10. acumulatorul cu Pb).asocierea orbitalilor atomici cu denumirea lor.experimente virtuale (ex. Na sau K în apă). reprezentarea grafică a datelor experimentale.13.prelucrarea datelor experimentale.7.COMPETENŢE SPECIFICE sistemelor 4.2 Anticiparea efectelor unor acţiuni specifice asupra mediului înconjurător TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 3.12. Enumerarea şi aplicarea modalităţilor de a realiza o hiper -legătură 3. Realizarea unor aplicaţii practice 3. Folosirea elementelor de bază pentru inserarea în pagină a elementelor: text. . Utilizarea serviciului de conversaţie 3. Reacţia de neutralizare .15. Utilizarea operaţiilor de bază necesare realizării unei pagini HTML 3.2 Folosirea corectă a terminologiei specifice chimiei 5. Transformarea documentelor text obişnuite sau a prezentărilor PPT în pagini web       EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A IX-A Structura atomului .modelarea grafică a funcţionării unor elemente reprezentative (pila Daniel. simularea şi controlul evenimentelor.5.14.17. Cristalohidraţi . Descrierea şi aplicarea măsurilor de securitate în utilizarea Internetului 3. imagine 3.9. Utilizarea corectă a regulilor de comportare în reţeaua Internet 3. Elemente galvanice . NaCl etc.6.modelarea grafică virtuală a diferitelor tipuri de cristale (ex.

Diferenţierea compuşilor organici în funcţie de structura acestora 2. o bibliotecă sau un dicţionar online (exemplu: evoluţia sistemelor de calcul).7.2.5.1. Operarea cu baze de date 2. definiţii.2. Realizarea unor aplicaţii practice 2.4.2.COMPETENŢE SPECIFICE 1.1.6. proprietăţi.). Aplicarea operaţiilor elementare şi a conceptelor de bază ale aplicaţiei Excel 1. Crearea şi utilizarea formularelor 2.1.) Realizarea unor fişe de orientare turistică (exemplu: traseu. distanţă. Descrierea comportării compuşilor organici studiaţi în funcţie de clasa de apartenenţă 1. Realizarea unui album cu informaţii şi imagini extrase dintr-o enciclopedie online. Formularea de concluzii care să demonstreze relaţii de tip cauză-efect 3.3. Utilizarea opţiunilor de formatare şi gestionare a datelor din foile de calcul 1. etc.2. reprezentare obiective. relaţii 2. Utilizarea formulelor şi a funcţiilor 1.2. Utilizarea informaţiilor dintr-o bază de date 2. Efectuarea de investigaţii pentru evidenţierea unor caracteristici.1. Utilizarea resurselor bibliografice virtuale pentru diverse teme de portofoliu (exemplu: istoricul descoperirii elementelor chimice etc. Utilizarea corectă a opţiunilor de tipărire a unei foi de calcul 1.1.Conceperea sau adaptarea unei strategii de rezolvare pentru a analiza o situaţie 3. Realizarea unui referat pe o temă dată utilizând o enciclopedie.5.3. Crearea şi utilizarea rapoartelor . Realizarea de import obiecte 1. generalizări care să fie utilizate în studiul claselor de compuşi TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 1.4. CLASA A X-A CHIMIE. Utilizarea unor tehnici şi procedee de realizare de grafice şi diagrame 1. Partajarea documentelor.      Publicarea documentelor în spaţiul Web prin bloguri. Formularea unor reguli. Aplicarea operaţiilor elementare şi a conceptelor de bază ale aplicaţiei Access 2.

efectuarea unor experimente virtuale (ex. a datelor. Utilizarea elementelor grafice în prezentare 3. Utilizarea operaţiilor de bază necesare pentru realizarea unei prezentări . Utilizarea diagramelor 3.) Utilizarea resurselor bibliografice virtuale pentru diverse teme de portofoliu (combustibili.copiere.3. vopseluri.7. Realizarea unor aplicaţii practice 3. Analizarea consecinţelor dezechilibrelor generate de procesele chimice poluante şi folosirea necorespunzătoare a produselor chimice 5. Utilizarea în mod sistematic. mutare. Realizarea unei prezentări 3. Aplicarea operaţiilor de bază necesare realizării unei prezentări PowerPoint 3.COMPETENŢE SPECIFICE 3.2.3 Furnizarea soluţiilor la probleme care necesită luarea în considerare a mai multor factori diferiţi/concept relaţionate 4. Justificarea importanţei compuşilor organici TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 2. ştergere 3.1. Realizarea unor aplicaţii practice    EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A X-A Hidrocarburi .2.utilizarea programelor de editare a structurilor unor substanţe organice aparţinând claselor de compuşi studiaţi.6. conceptelor.8. reacţia de culoare a glicerinei sau reacţia etanolului cu Na metalic etc. Inserarea imaginilor şi altor obiecte într-o prezentare 3.4.2. Realizarea animaţiei într-o prezentare 3. petrol. medicamente.5.10.1. a terminologiei specifice.9. coloranţi. Procesarea informaţiei scrise. Alcooli . Aplicarea elementelor de bază în procesarea textului 3. Identificarea modalităţilor de a realiza tipărirea prezentării 3. vitamine.11. pentru utilizarea lor în activităţile de tip proiect 4. Aplicarea modalităţilor de formatare a unei prezentări 3. mase plastice.CLASA A X-A CHIMIE.) . droguri etc.6. într-o varietate de contexte de comunicare 5. benzine.1.

proprietăţi.1.2.1. profilul umanist.9.1 Rezolvarea problemelor cantitative/calitativ 3.Documentarea şi pregătirea materialelor 3. Utilizarea elementelor grafice în documente.1 Procesarea unui volum important de informaţii şi realizarea distincţiei dintre informaţii relevante/irelevante şi subiective/obiective 4. Aplicarea principiilor generale ale proiectării documentelor.2 Evaluarea măsurii în care concluziile investigaţiei susţin predicţiile iniţiale 3. sunete.7.2 Organizarea cunoştinţelor legate de clasele de compuşi 1. 1. a dicţionarelor. Realizarea procesului de documentare 2.2 Justificarea explicaţiilor şi soluţiilor la probleme 4. a unor servere specializate pentru documentare.2 Decodificarea şi interpretarea limbajului simbolic şi înţelegerea relaţiei acestuia cu limbajul comun 5. specializarea ştiinţe sociale 1. Utilizarea documentării 2.4.2 Recunoaşterea tipurilor de probleme de interes general la care poate răspunde chimia TIC -COMPETENŢE SPECIFICE Programa Tehnici de documentare asistată de calculator Filiera teoretică.8.2. Alegerea aplicaţiilor ce vor fi utilizate în elaborarea proiectului 1.5. şablonizare a documentelor electronice ce compun modulele unui proiect 1. Prezentarea publică a unui proiect în format electronic 2. Transferul bibliotecii de documentare către un centru de resurse 3. Utilizarea diagramelor pentru ilustrarea unor statistici.4 Utilizarea formelor de lucru cooperativ 2.7.1. animaţii 2D sau 3D) 1. Aplicarea modalităţilor de formatare.6. Optimizarea unei lucrări. Identificarea temei pentru care este necesară documentarea folosind Internet 2.3.1 Clasificarea compuşilor organici în funcţie de natura grupei funcţionale 1. relaţii 2.CLASA A XI-A CHIMIE. 2.1 Stabilirea unor predicţii în scopul evidenţierii unor caracteristici.3. Identificarea unor teme utile şi stabilirea echipelor 3.2.Folosirea enciclopediilor.3.6. Inserarea altor obiecte complexe în documente(filme. 1.COMPETENŢE SPECIFICE 1. proiect 1. 1. Finalizarea proiectelor şi prezentarea lor .1 Interpretarea critică a informaţiilor din diverse surse 5. Crearea şi utilizarea unei biblioteci de documentare 2.3 Explicarea comportării unor compuşi într-un context dat 2.5. Organizarea modulară a unei lucrări 1.

aplicaţii privind studiul comparativ al bazicităţii unor amine). Utilizarea softurilor pentru explicarea izomeriei optice sau a structurii proteinelor. Aplicaţii realizate cu ajutorul măsurătorilor realizate. randament . specializarea filologie 1.). respectiv a Na2C2O4 cu o soluţie acidă de KMnO4).realizarea unor documente specifice domeniului:prelucrarea datelor experimentale. Identificarea diferitelor modalităţi de organizare a informaţiilor într-un document hipermedia complex.2. fişă de evidenţă a substanţelor. profil umanist. buletine de analiză.COMPETENŢE SPECIFICE 1. fişa de observaţii.utilizarea programelor de editare a structurilor unor substanţe organice aparţinând claselor de compuşi studiaîi. reţete de fabricaţie. Utilizarea avansată a unei aplicaţii specializate în proiectarea şi . în scopul identificării aplicaţiilor acestora TIC -COMPETENŢE SPECIFICE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR (Tehnoredactare asistată de calculator) CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI Filiera teoretică.1.    EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A XI-A Compuşi organici cu funcţiune monovalentă . în scopul explicării proprietăţilor unui sistem chimic 1. a unor medicamente etc. a fişelor tehnice ( exemplu . evidenţierea în timp a unor fenomene (exemplu – oxidarea comparativă a ionilor de Fe+2 .3 Interpretarea caracteristicilor fenomenelor/ sistemelor studiate.1 Clasificarea sistemelor chimice studiate după diverse criterii 1. CLASA A XII-A CHIMIE. Efectuarea unor experimente virtuale (ex. 1. 2.1. acizilor nucleici. a hormonilor sau a enzimelor etc. realizarea de bilanţuri parţiale şi totale etc.  Conversie.2 Structurarea cunoştinţelor anterioare. evidenţa privind consumul de materii prime şi materiale. Aplicarea principiilor generale ale proiectării documentelor hipermedia. sinteza unor coloranţi.

5. Prezentarea în public a aplicaţiei realizate TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR (Sisteme de gestiune a bazelor de date) CLASA A XII-A CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI Filiera teoretică. Utilizarea formularelor 2. profil teologic.2.2 Evaluarea validităţii concluziilor investigaţiei 3. Prezentarea în public a aplicaţiei realizate .2 Exprimarea unei poziţii asupra utilizării diverselor produse/ procese chimice.2.5. dizertaţie etc.3. care trebuie memorate în baza de date şi a relaţiilor dintre acestea 1.2.1 Utilizarea corespunzătoare a terminologiei ştiinţifice în descrierea sau explicarea fenomenelor şi proceselor 4. Definirea structurii unei baze de date 2.1.6. Utilizarea funcţiunilor de bază ale interfeţei Microsoft Access 2.1. Utilizarea rapoartelor 3. Analizarea unei probleme date şi crearea aplicaţiei 3. Identificarea unor activităţi pentru care se impune crearea unei baze de date 1.1 Utilizarea investigaţiei în vederea obţinerii unor explicaţii de natură stiinţifică 2. Analizarea unei probleme date şi crearea aplicaţiei 3. Interogarea unei baze de date 2.CLASA A XII-A CHIMIE. care denotă informare ştiinţifică şi/ sau tehnologică TIC -COMPETENŢE SPECIFICE realizarea unui document hipermedia. proiecte de cercetare.toate specializările 1. referate.2. Manipularea datelor dintr-o tabelă a unei baze de date 2. specializarea ştiinţele naturii Filiera vocaţională.1. Identificarea datelor relevante. profil real.COMPETENŢE SPECIFICE 2.1 Aplicarea algoritmilor de rezolvare de probleme în scopul aplicării lor în situaţii din cotidian 3.2 Structurarea informaţiei ştiinţifice în diverse tipuri de comunicări orale şi scrise: Argumentaţie ştiinţifică.4.3.1.1 Compararea acţiunii unor produse/ procese chimice asupra propriei personae sau asupra mediului 5. Descrierea tipurilor de date care intervin în prelucrări sistematice ale volumelor mari de date şi selectarea tipurilor de date adecvate 2. 3.2 Evaluarea soluţiilor la probleme pentru luarea unor decizii optime 4.

analizarea unor probleme concrete. folosind tehnici specifice (interviu. insistând pe formarea deprinderilor de lucru în echipă. endoterme. analiza documentelor primare etc. EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A XII-A Clasificarea reacţiilor chimice . întâlnite în viaţa cotidiană sau specifice specializării elevilor. se impune detalierea activităţilor implicate de realizarea proiectului şi elaborarea planului de lucru cu fiecare echipă. apoi susţinerea prezentării finale în faţa întregului colectiv de elevi. Reacţii cu formare de complecşi . Combinaţii complexe cu rol biologic . analizarea prezentărilor. precum şi a relaţiilor dintre acestea. chestionar.    Echilibrul chimic . culese de elevi. în care să fie ilustrate datele relevante identificate. precum şi popularea acestora cu date reale. Factorii care influenţează viteza de reacţie . pe o tema legata. de complexare. de precipitare.efectuarea unor experimente virtuale ce evidenţiază reacţii de oxido-reducere.realizarea unui model conceptual. în scopul identificării datelor relevante. reacţii lente / rapide sau a unor experimente ce au drept scop calculul căldurii de reacţie. de exemplu de importanta combinaţiilor complexe pentru viaţa cotidiană). exoterme.temă de proiect ce presupune formarea unor echipe de lucru. al căldurii de dizolvare sau al vitezei de reacţie sau al evidenţierii rolului pe care îl au diverşi factori asupra echilibrului chimic sau asupra vitezei de reacţie. precum şi relaţiile dintre acestea.   Energia în sistemele biologice .crearea structurii tabelelor din baza de date. acido-bazice.exersarea prezentării proiectului în cadrul grupului de lucru. .

.. 40p.. Indică care dintre afirmaţiile următoare sunt adevărate şi care sunt false.. numărul de masă şi procesul de ionizare........ complerând cu litera A sau F spaţiul liber din faţa enunţului................ c. numărul protonilor din învelişul electronic....... (2p) 3. siliciu.... d. deformarea unei sârme de cupru..........MODEL DE INSTRUMENT DE EVALUARE Test de evaluare iniţială Clasa a IX-a An şcolar 2011-2012 Prof........ (8p) 5...  Din oficiu se acordă 10 puncte..1% din organismul uman...... Numărul grupei principale în care se găseşte un element chimic în tabelul periodic este dat de: a. deplasarea electronilor prin circuitul exterior al unui generator electric.. b.. Reprezinta 56........ mercur. b....... sodiu...Dacă în aer conţinutul de oxigen este mic... fierberea alcoolului la 78oC... Subiectul A. (2p) 2. . b...  Timpul efectiv de lucru este de 45 minute. Folosind imaginea alăturată. (2p) 1..... Giurca Corina Lacramioara  Pentru rezolvarea corectă a cerinţelor subiectelor se acordă 90 de puncte. Încercuieşte litera corespunzătoare enunţului care se referă la un fenomen chimic: a. (4p) 4... Simbolul chimic Hg reprezintă elementul chimic a....... care ilustrează structura atomului de oxigen. c. d. obţinerea vinului din struguri..... notează numărul atomic............... sulf d. scăzând imunitatea organismului la anumite infecţii. numărul electronilor de pe ultimul strat electronic..... Oxigenul este cel mai important dintre toate elementele chimice.... numărul electronilor din nucleul atomic.. c.... numărul nucleonilor din nucleul atomic. ..... se micşorează şi cantitatatea de oxigen din sânge.......

NaOH . 4 .. acid clorhidric 2. b.. care corespunde unei formule chimice.. a. azotat de potasiu 4. d. d. cifra din coloana B... .. (6p) 6. e) palnie de separare f) spatula (4p) 7. Scrie în faţa literei din coloana A......... KNO3 .. H2SO4 . . La reacţia de substituţie participă două substanţe compuse. clorură de bariu (8p) 8.. BaCl2 B 1. d) mojar cu pistil b) pahar Berzelius 2 3 c) cilindru gradat 5 6. .a.. A .. . care reprezintă denumirea sa.. c... acid sulfuric 5.. b. c....... hidroxid de sodiu 3. Soluţia diluată conţine o cantitate mai mică de dizolvat... Stabileşte coeficienţii si tipul ecuaţiilor reacţiilor chimice: Zn + HCl  ZnCl2 + H2 Mg + O2  MgO NaCl +H2SO4  Na2SO4+HCl . Asociati cifrelor din coloana A literele din coloana B observand figurile ustensilelor/ vaselor de laborator din imaginile prezentate: Coloana A Coloana B Coloana A Coloana B a) pahar Erlenmeyer 1... Atomul nu poate fi divizat prin procedee chimice obişnuite. Totalitatea protonilor din nucleu se numeşte număr de masă.

Folosind literele din careurile de mai jos..CaCO3  CaO +CO2 (4p) 9.5 % va neutraliza 8 g NaOH ? IV.6 g soluţie de sare de bucătărie de concentraţie 2%.a) (10p) Ce cantitate de hidrogen se obţine prin reacţia a 2 moli de Zn cu acidul clorhidric ? IV... NaI şi OII....... IV.......ANa=23....... Calculează masa de sare necesara pentru prepararea a 81..A H=1.Cunoscand numerele atomice Z Al = 13.... (6p) II.. CaII şi (CO3)II....... În regiunile calde. găseşte cât mai multe cuvinte care să reprezinte amestecuri: S T U F E A R C M (5p) III. Se dau: Mase atomice:ACl=35..... Recuperarea deşeurilor de aluminiu este o sursă importantă de materie primă pentru metalurgia secundară a aluminiului.............. Consumul de energie pentru obţinerea aluminiului recuperat este mai redus decât pentru producerea aluminiului primar........ Calculaţi procentul de carbonat de calciu în calcarul întrebuinţat. A O=16................... HI şi SII Subiectul B.... oamenii extrag sar ea din apa mării.. motiv pentru care procedeul este considerat mai favorabil mediului.5........ ..... scrie formula chimică a oxidului de aluminiu.......b) (10p) Ce cantitate de soluţie de HCl de concentraţie 36.... 50p (4p) I. încât ea a fost folosită ca monedă de schimb până când colonizatorii francezi au introdus banii de hârtie.. ZO = 8.... ACa=40 ............ Importanţa sării era atât de mare în Africa.. Scrie formulele chimice ale compuşilor alcătuiţi din: NV şi OII.... Stabileşte compoziţia procentuală a oxidului de aluminiu....c) (15p) Prin acţiunea HCl în exces asupra a 2 Kg calcar se obţin 296 cm3 de CO2 .. A Zn=65....

Masă moleculară.1 5. Formule chimice.2 Total SA X X X X X X X X X SB X A7(4p) A8(8p) A6(6p) A3(2p) A2(2p) 10 itemi A4(4p) 40% BIV(3 5p) 3(41p) 4 itemi 50% 14 (90p) 10p Itemi Oficiu Total 1(8p) 2(8p) 1(4p) 2(12p) 1(4p) 1(6p) 2(7p) 8% 8% 4% 12% 4% 6% 7% 41% 100% .P. Simboluri chimice. Ecuaţii chimice.3 2.1 3.3 3. Soluţii. Subiectul Conţinutul Fenomene chimice Structura atomului Legătura dintre structura atomului şi poziţia în S.2 A1(2p) 1.Test de evaluare iniţială Competenţe specifice de evaluat: C1 – recunoaşterea structurii atomului C2 – reprezentarea simbolurilor chimice ale elementelor C3 – scrierea formulelor chimice pe baza valenţei C4 – stabilirea coeficienţilor în reacţiile chimice C5 – rezolvarea unor probleme folosind concentraţia procentuală de masă a soluţiilor şi formule chimice ale substanţelor. Conţinuturi ştiinţifice vizate: Noţiuni de structura atomului.2 4. Simboluri chimice Formule chimice Stabilirea coeficienţilor în ecuaţiile reacţiilor chimice Rezolvarea de probleme Matricea de specificaţii Competenţe de evaluat Conţinuturi Subiect A A5(8p) BII(6p) Subiect B A9(4p) BI(4p) BIII(5p) 1.1 1. Denumirea unor compuşi chimici anorganici.

crema.3 ∕ 36.32 g CaCO3 pur 2 g calcar …………………. 4b.b aA.5 ∙ 8 ∕ 40 = 7. item Subiectul A 1 2 3 4 5 6 7 8 Corectare d c c a. ser. 5d..296 l ∕ 22. y g HCl y = 2 ∙ 36.58124g CaCO3 + 2 HCl = CaCl2 + H2O + CO2 100 g 44g x = 58.5 g 40 g x = 36.5 ∕ 1 = 73 g HCl b)pentru nivel B xg 8g HCl + NaOH = NaCl + H2O 36.5 % c)pentru nivel A V = 296 cm3 de CO2 = 0.296 l = 0.01321 ∙ 44 g = 0.296 dm3 n = 0. Na2O.. aer. ceata. Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2 substitutie 2Mg + O2  2MgO combinare 2NaCl +H2SO4=Na2SO4+2HCl schimb CaCO3  CaO +CO2 descompunere N2O5.32 ∕ 2 = 66 % CaCO3 în calcar Total Oficiu Notare 2p 2p 2p 4p 8p 6p 4p 8p 9 4p 40p 4p 6p 5p 10p 10 p 15p 50p 10p . dF. must II III m c p  d  100  md 1. 1.1.e 2f 3b 4c 5a 6 d 3a.Barem de evaluare şi notare Nr.60 g NaCl ms IV a)pentru nivel C 2 moli x moli Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2 1 mol 1 mol x = 2∙ 1 ∕ 1 = 2 moli HCl 1 mol HCl ……………… 36.5 = 20 g soluţie HCl 36.01321 moli m = 0. H2S Total Subiectul B Al2O3 I saramura.4 l = 0.124 l ∕ 44 = 1.5 g HCl 2 moli HCl ……………. 2c. cA. bF.32 g CaCO3 pur 100g calcar………………… p p = 100 ∙ 1.58124 g CO2 x 0. CaCO3. 3 g HCl ms = 100 ∙ md ∕ c = 100 ∙ 7.

stativ.05.3. explicaţia. . 4. soluţii de HgCl2.4. Să modeleze grafic ecuaţiile reacţiilor chimice ale metalelor cu substanţe compuse folosind seria reactivităţii chimice a metalelor. 3.2011 VII B Reacţia de înlocuire sau de substituţie Lecţie de comunicare şi însuşire de noi cunoştinţe Babuş Nicoleta COMPETENŢE SPECIFICE: 1. algoritmizarea.MODEL DE PROIECT DIDACTIC PROIECT DIDACTIC DATA CLASA TEMA TIPUL LECŢIEI CADRUL DIDACTIC 05. Metode didactice: experimentul.3. fişe de activitate. sârma de Cu. tavă de substanţe. Evaluarea factorilor de risc rezultaţi în urma aplicării în practică a unor reacîii chimice şi recunoaşterea importanţei acestora. eprubete. a tehnologiilor informatice pentru a studia reacţiile chimice. granulă de Zn. Interpretarea informaţiilor obţinute din grafice. tabele. Elaborarea de ipoteze referitoare la produşii unei reacţii.4. modelarea. Materiale didactice : fişa de lucru. 5. HCl şi CuSO4.3. Clasificarea reacţiilor chimice după unul sau mai multe criterii. Să denumească corect formulele chimice întâlnite. programul AeL. fişe de observaţii. conversaţia euristică. 2. OBIECTIVE EXPRIMATE ÎN TERMENI DE COMPETENŢE : Să clasifice reacţiile chimice în funcţie de anumite criterii. Folosirea tehnologiei specifice chimiei referitoare la reacţiile chimice. Utilizarea aparaturii şi a echipamentelor de laborator. 2. cui Fe. Să interpreteze observaţiile obţinute în urma experimentelor virtuale vizualizate.3.

........... + ..... (C) al unei substanţe .. din apă şi se va forma o .+ HCl → .. ↑ 5............se asigură condiţiile optime de desfăşurarea a lecţiei....... M+MA→MA+M↓ -se introduce noţiunea de : ........ -se anunţă titlul noii lecţii: REACŢIA DE ÎNLOCUIRE SAU DE SUBSTITUŢIE -se comunică elevilor următoarele noţiuni teoretice : 1.. şi un metal.Definiţie Intr-o reacţie de .... 3....Când un metal reactiv reacţionează cu sarea unui metal mai puţin reactiv se formează o .... metalul va înlocui ............................. + .....+ H2O → . M + H2O → M(OH)2 + H2↑ .Ecuaţia reacţiei generale : X + AB = ................. Obţinerea industrială de metale pure...........Când un metal divalent reacţionează cu apa................... 2... De exemplu......se verifică materialul didactic necesar desfăşurării lecţiei.+.......Când un metal monovalent reacţionează cu un acid.....................↑ 4..... uraniul pur se obţine industrial prin reacţia fluorurii de uraniu cu calciu............... . din acizi şi va rezulta o .................... ↓ .... şi hidrogen............ şi hidrogen. metalul va înlocui ......... SECVENŢA 2: -se verifică tema pentru acasă prin dialog profesor – elevi şi corectare colectivă. SECVENŢA 3: -se evidenţiază importanţa reacţiei de înlocuire: Obţinerea hidrogenului în laborator prin reacţia unor metale cu substanţe compuse care conţin hidrogen.......SUCCESIUNEA ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE: SECVENŢA 1: ........+ .se face prezenţa elevilor la ora de curs........ ........ .. .... un element al unei substanţe . (AB) este înlocuit de un .+ ZnSO4 → .............. M + HA → MA + H2↑ ..................

Metalele nereactive (mai puţin reactive) sunt metalele situate după hidrogen în seria de reactivitate chimică. 3. Modelaţi grafic. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice : Zn + MgSO4 → Mg + H2O → Zn + FeCl3 → Mg + HCl → Fe + HCl → Cu + HCl → Mg + ZnSO4 → Cu + FeCl3 → Cu + AgNO3 → Fe + ZnSO4 → Fişa de lucru : 1. Într-o eprubetă ce conţine o soluţie de CuSO4 introduceţi un cui de Fe.Realizaţi practic (demonstrativ – câte un elev. dat fiind că ora se desfăşoara în laboratorul de informatică) experimentele din Fişa de lucru. Metalele reactive sunt metalele situate înaintea hidrogenului în seria de reactivitate chimică.Efectuaţi experimentele virtuale în care sunt implicate metale şi substanţe compuse.SERIA REACTIVITĂŢII METALELOR Clasificarea metalelor din punct de vedere al reactivităţii este redată de seria reactivităţii chimice. în fişe.Folosind seria reactivităţii metalelor . SECVENŢA 4: -elevii vor primi următoarele sarcini de lucru : 1. Reţineţi ! Un metal substituie toate celelalte metale aflate în dreapta sa în seria reactivităţii chimice. la catedră. stabiliţi care din ecuaţiile reacţiilor chimice sunt posibile : K + ZnCl2 → Na + H2O → Ca + H2SO4 → Cu + H2O → Hg + HCl → 2. Ce observaţi ? Fe + CuSO4 →… . ecuaţiile reacţiilor efectuate şi notaţi observaţiile experimentale .

Ce observaţi ? Cu + HgCl2 →… 3. SECVENŢA 6: -fixarea : se va verifica cu clasa corectitudinea observaţiilor asupra fenomenelor chimice efective şi virtuale şi asupra produşilor de reacţie.profesorul va nota elevii care au participat la efectuarea practică şi virtuală a experimentelor propuse. SECVENŢA 7: -tema: Pe baza unei reacţii realizate în mod virtual. propuneţi şi rezolvaţi o problemă în care să utilizaţi noţiunea de concentraţie procentuală. Ce observaţi ? HCl + Zn →… SECVENŢA 5: . .2. O sârmă de Cu se introduce într-o eprubetă ce conţine o soluţie incoloră de HgCl2. Într-o eprubetă cu soluţie de HCl se introduce o granulă de Zn.

problematizarea.2011 a XII-a A Viteza de reacţie Noţiuni de cinetică chimică Mixtă Giurca Corina Lăcrămioara . conexiune Internet. autoevaluare şi evaluare sumativă online. Metode şi procedee didactice: conversaţia euristica.     Sistem de proiecţie – pentru prezentarea materialelor PowerPoint Scanner.1 Utilizarea corespunzătoare a terminologiei ştiinţifice în descrierea sau explicarea fenomenelor şi proceselor Obiective operaţionale: Elevii trebuie să fie capabili O1: Să clasifice reacţiile chimice după viteza de desfăşurare O2: Să definească viteza de reacţie O3: Să identifice factorii de care depinde viteza de reacţie pe baza observaţiilor experimentale O4: Să deducă legea vitezei pe baza unor observaţii ştiinţifice O5: Să precizeze semnificaţia mărimilor care intervin în legea vitezei O6: Să utilizeze expresia matematică a definiţiei vitezei şi legea sa în aplicaţii de calcul O7 Să utilizeze noţiunile însuşite la rezolvarea unor exerciţii cu caracter problematizat. tablă. cretă colorată – pentru prezentarea materialelor Computer. soft de procesare imagine şi tehnoredactare . experimentul virtual şi real de laborator.05.3 Interpretarea caracteristicilor fenomenelor/ sistemelor studiate. explicaţia. modelarea.pentru accesarea site-ului cu materialul de prezentarea a lecţie. software de e-mail .pentru rezolvarea temei de casă Bază de date/Calcul tabelar pentru realizarea dicţionarului cu conceptele noi Enciclopedie pe CD-ROM – pentru prezentarea lecţiei înteractive 05. în scopul identificării 3.1 Clasificarea sistemelor chimice studiate după diverse criterii 1. Browser de Internet .Proiect didactic DATA CLASA TEMA UNITATEA DE ÎNVĂŢARE TIPUL LECŢIEI CADRUL DIDACTIC Competenţe specifice: 1.1 Aplicarea algoritmilor de rezolvare de probleme în scopul aplicării lor în situaţii din cotidian 4. Materiale didactice şi mijloace de învăţământ:   Ecran de proiecţie. observaţia.

Ciocoiu I..) Pentru trecerea la noua lecţie se vor reactualiza cunoştinţe referitoare la reacţiile rapide şi lente prin exemplificări ale acestora şi enunţarea sarcinilor de lucru. L: „Chimie C3 – manual pentru clasa a XII-a” Ed. Badea.) Se utilizează prezentarea lecţiei în programul PowerPoint pentru reactualizarea cunoştinţelor referitoare la exemple de reacţii lente şi rapide. III. În general. Vladescu. IV.Bibliografie: 1. Bîcu E. Legătura cu lecţia nouă Reacţile chimice ca şi fenomenele din natură se desfăşoară în timp. Editura Marathon. Mirton. Doicin. Ed. Mărimea ce caracterizează fenomenele care au loc în timp se numeşte viteză. Rudică T. Art Grup Editorial. viteza reprezintă variaţia unei mărimi în unitatea de timp. Anunţarea titlului lecţiei noi VITEZA DE REACŢIE Transferul de cunoştinţe : Ne imaginăm şi comparăm . Scenariu didactic I.) o Salutul o Notarea elevilor absenţi o Pregătirea clasei pentru lecţie Legătura între tema lecţiei şi condiţia necesară ca elevii să aibă o bună „viteză de reacţia” la examenul de bacalaureat care se apropie II. 1998 2. examenul de definitivat şi gradele didactice II. Conducerea învăţării (25 min. Enunţarea obiectivelor (1 min.. Reactualizarea cunoştinţelor (10 min. 2006 3. A.. Captarea atenţiei (3 min. Isac.) La sfârşitul orei elevii vor trebui:       să clasificei reacţiile chimice după viteza de desfăşurare să definească viteza de reacţie să identifice factorii de care depinde viteza de reacţie pe baza observaţiilor experimentale să deducă legea vitezei pe baza unor observaţii ştiinţifice să precizeze semnificaţia mărimilor care intervin în legea vitezei să utilizeze expresia matematică a definiţiei vitezei şi legea sa în aplicaţii de calcul. Şunel V. L.. „Metodica predării chimiei pentru concursul de titularizare. Timişoara. I”. Delia: „Metodica predării chimiei”. Muzica inserată în slide-uri corespunde cu natura fenomenelor. Iaşi 1997.

Expresia legii vitezei de reacţie şi semnificaţia termenilor se notează în caiete.) se realizează cu ajutorul probei de progres nr. V.): Realizaţi un mini-dicţionar de chimie cu noţiunile noi intr-un document tehnoredactat în MS WORD în care fiecare noţiune să fie însoţită de o imagine adecvată. Rezultatele experimentelor permit formularea expresiei matematice a legii vitezei. Profesorul apreciază şi evaluează participarea elevilor la lecţie. Se prezintă semnificaţia termenilor şi se notează în caiete. v= Δs/Δt q=Δm/Δt Pentru a evidenţia desfăşurarea unei reacţii chimice în timp este necesară măsurarea concentraţiei reactantului sau produsului de reacţie pe parcursul desfăşurării reacţiei. VI. 2.ΔcA/ Δt . Profesorul solicită elevilor interpretarea rezultatelor şi formularea concluziei care urmează să fie notată în caiete. când se referă la scăderea concentraţiei reactanţilor. Elevii cunosc semnificaţia gif-ului animat din prezentarea PowerPoint şi îşi notează definiţia în caiete. Fixarea cunoştinţelor (10 min. Factorii de care depinde viteza de reacţie sunt deduşi din observaţiile a 2 experimente virtuale. VII. Tema pentru acasă (1 min. Urmează proba de progres nr.Pentru a deduce formula vitezei medii de reacţie faceţi analogia cu deplasarea unui corp în spaţiu (studiată la fizică ) sau curgerea unui lichid (studiată la măsurări tehnice). Putem calcula viteza medie urmărind datele experimentale obţinute în reacţia de descompunere a dioxidului de azot. Dacă elevul a găsit soluţia corectă primeşte felicitări şi ca recompensă o melodie cu elementele chimice cântate cu „viteză mare”. o reacţie de tipul A → Produşi expresia matematică a vitezei medii v= . Pentru asigurarea feedback-ului elevii scriu rezolvarea şi la tablă. Se asigură feedback-ul rezolvând problema la tablă şi se realizează autoevaluarea. Definiţia vitezei medii de reacţie: VITEZA MEDIE DE REACŢIE ( v) este scăderea concentraţiei molare a unui reactiv într un interval de timp bine determinat. Viteza de reacţie se defineşte ca fiind descreşterea concentraţiei molare a reactivilor în unitatea de timp. Pt. 1 care constă în rezolvarea unei probleme. Deoarece studiul vitezei implică un aparat matematic complex se foloseşte noţiunea de VITEZĂ MEDIE DE REACŢIE. Informaţie: Convenţional se atribuie vitezei de reacţie semnul plus când se referă la creşterea concentraţiei produşilor şi semnul minus. Dacă nu rezolvă problema primeşte un mesaj de avertizare. care constă în aplicarea legii vitezei de reacţie în rezolvarea problemei. Învăţăm să calculăm viteza medie de reacţie folosind datele din tabel. . Pe măsura ce reacţia a evoluat s-au determinat concentraţiile de NO2 NO si O2 la diferite momente de timp. rezolvarea la tablă şi apoi autoevaluarea.

Cercetării şi Inovării cu nr.09.2009 Clasa a XII-a.ro Substanţe chimice şi ustensile de laborator Fişe de observaţii experimentale în Word Observare sistematică pe baza hyperlinkurilor din prezentarea PP care permit reactualizarea şi feed-backul cunoştinţelor Activitate experimentală reală şi virtuală Fişa de lucru în Word . filiera tehnologica 1 oră pe săptămână UNITATEA DE ÎNVĂȚARE NOTIUNI DE CINETICĂ CHIMICĂ. 5099/09. Avizat Director.1. Avizat Responsabil comisie metodica. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Clasificarea reacţiilor chimice după durată Efectuarea unor experimente simple virtuale şi reale (prin comparaţie ) în scopul observării vitezei de desfăşurare a reacţiilor chimice Observarea dirijată pe baza prezentării lecţiei în PowerPoint (realizată de profesor) a reacţiilor lente şi rapide Experimentul virtual din lecţiile interactive din site-ul e-chimie upb. reacţii rapide Comp etenţe specif ice 1.“COMPETENŢE CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR” MODEL DE UNITATE DE ÎNVĂŢARE Instituția de învățământ COLEGIUL TEHNIC „EDMOND NICOLAU” FOCSANI Disciplina de studiu CHIMIE Numele şi prenumele cadrului didactic GIURCA CORINA LACRAMIOARA An şcolar 2011-2012 Conform programei şcolare aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei. 4 ORE Conţinuturi detaliate Reacţii lente.

Definirea catalizatorilor Efectuarea unor experimente cu scopul de a observa acţiunea catalizatorilor Mozaicul Dezbaterea Conversaţia euristică Activitate pe grupe de elevi Observare sistematică Introducerea datelor în fişa de observaţii în Excel Fişe de lucru în Word Definirea inhibitorilor Evaluare Recapitularea noţiunilor dobândite Sistematizarea noţiunilor dobândite Rezolvarea testului de evaluare sumativă Sistematizarea cunoştinţelor Evaluarea sumativă Sistematizarea cunoştinţelor în reprezentarea graficului vitezei de reacţie în Excel pe baza datelor primite sub formă de tabel Întocmirea unui dicţionar în Word cu explicarea noilor concepte dobândite în capitol Evaluare sumativă în test online .“COMPETENŢE CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR” Viteza de reacţie Legea vitezei 1.3.1 Definirea vitezei de reacţie Utilizarea unor cunoştinţe de fizică în scopul explicării vitezei de reacţie Efectuarea unor experimente şi identificarea factorilor care influenţează viteza de reacţie Reprezentarea grafică a vitezei de reacţie în Excel pe baza valorilor determinate din experimentul real şi virtual Analogia între mişcarea browniană a moleculelor şi muzica electronica inserată în prezentarea PP a lecţiei Viteza de reacţie Fişe de probleme rezolvate în Excel pe baza expresiilor matematice aferente vitezei de reacţie Algoritmizarea Conversaţia euristică Investigaţie Fişa de lucru în Word Interpretarea graficelor care reprezintă viteza de reacţie în Excel Proba scrisă în testul online trimis de profesor către elevii Utilizarea unor materiale de sprijin.3.fizica conectaţi în reţeaua şcolară Catalizatori. Inhibitori 1.1. 4.. 3.

“COMPETENŢE CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR” .

aprobate prin OM nr.ro/ http://advancedelearning.“COMPETENŢE CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR” Bliografie – – – – – – Ghid metodologic de implementare a TIC în curriculumul naţional Ghid metodologic de integrare a Tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC) pentru disciplina Chimie Programele şcolare OMECI nr. 5097 / 09. 3412.09.I. aprobate prin OM nr.2009 Programele şcolare e pentru clasele IX-XII.ro http://scoala. aprobate de MECTS http://cercetare.edu. 3410/16.ro/ . 3414/16. pentru disciplina Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor din cadrul proiectuului Competente Cheie TIC în Curriculumul Şcolar – – – – – – – – – – – – – „Standarde de competenţă în domeniul TIC pentru cadrele didactice” (SCCDTIC.pmu.2009 pentru filiera tehnologică şi învăţământul special Programele şcolare pentru clasele VII-VIII. 2008) Manualele şcolare de chimie pentru clasele VII – XII.ro http://office.09. 5099 / 09.softwin.pub.discovery.microsoft. 3411.ro/ http://escoala.com/ro-ro/ https://insam.com http://bibliotecascolara.ro http://proiecte.ro/ http://www.03.2009Ghiduri INSAM-„Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar” – Propunerile de programe din pachetul educaţional T.edu.2009 pentru filiera teoretică şi vocaţională Programele şcolare OMECI nr.03.C.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful