CUPRINS

Modulul I. Concepte de baza în utilizarea TIC în procesul educaţional _________________ 5 Contextul educaţional al integrării TIC – disciplina Chimie ___________________________ 5 Relaţia dintre TIC şi formarea competenţelor specifice disciplinei Chimie _______________ 5
Oportunităţi, avantaje şi limite ale utilizării TIC pentru disciplina Chimie ______________________ 5 Competenţele necesare cadrului didactic pentru integrarea TIC în procesul didactic la disciplina Chimie ___________________________________________________________________________ 9

Utilizarea TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare la disciplina chimie ____________ 12
Instrumente TIC (resurse hardware şi software) care favorizează dezvoltarea competenţelor din programele şcolare ale disciplinei Chimie ______________________________________________ 12

Modulul al II-lea. Modele, metode, mijloace TIC specifice disciplinei Chimie ___________ 13 Prezentarea uneltelor din pachetul Office ________________________________________ 13 Editorul de texte Microsoft Office Word 2007 _____________________________________ 14
Coperta _________________________________________________________________________ 14
Inserare copertă în document ________________________________________________________________ 14 Crearea unei coperte _______________________________________________________________________ 14

Antetul şi subsolul ________________________________________________________________ 15
Crearea unui antet sau subsol propriu _________________________________________________________ 15

Stilul ___________________________________________________________________________ 16
Aplicare a unui stil ________________________________________________________________________ 16 Fereastra cu stiluri dinamică _________________________________________________________________ 16 Modificarea parametrilor unui stil existent _____________________________________________________ 16 Crearea unui stil în baza unui paragraf formatat deja _____________________________________________ 16

Cuprinsul _______________________________________________________________________ 17
Crearea unui cuprins din stiluri de titlu predefinite _______________________________________________ 17 Creare unui cuprins din stiluri particularizate aplicate ____________________________________________ 17 Actualizarea unui cuprins ___________________________________________________________________ 18 Ştergerea unui cuprins _____________________________________________________________________ 18

Efecte grafice ____________________________________________________________________ 18
Imaginea ________________________________________________________________________________ 18 Miniatura ________________________________________________________________________________ 19 Şablonul ________________________________________________________________________________ 19

Tabelul _________________________________________________________________________ 20
Utilizarea şabloanelor pentru tabele ___________________________________________________________ 20 Utilizarea meniului tabel ___________________________________________________________________ 20 Utilizarea comenzii inserare tabel ____________________________________________________________ 20 Conversia unui text într-un tabel _____________________________________________________________ 20

Aplicaţii practice _________________________________________________________________ 21

Realizarea prezentărilor folosind Microsoft PowerPoint 2007 ________________________ 22

Inserarea diapozitivelor ___________________________________________________________ 23 Inserare obiecte cu ajutorul aspectelor predefinite _____________________________________ 23 Crearea unui diapozitiv propriu dintr-un aspect _______________________________________ 23
Inserarea unui tabel într-un diapozitiv _________________________________________________________ 24 Inserarea unei diagrame într-un diapozitiv _____________________________________________________ 24 Inserarea unui obiect „SmartArt” într-un diapozitiv ______________________________________________ 25

Inserarea unui hyperlink într-un diapozitiv ___________________________________________ 25
Crearea unui hyperlink la o pagină sau la un fișier de pe Web ______________________________________ 25 Crearea unui hyperlink la un diapozitiv din aceeași prezentare _____________________________________ 25 Crearea unui hyperlink la un fișier nou ________________________________________________________ 25

Adăugarea unei secvenţe audio _____________________________________________________ 26 Încorporarea secvenţelor audio în prezentare _________________________________________ 26
Setarea opţiunilor de redare inversă pentru o secvenţă audio _______________________________________ 26 Ascunderea pictogramei secvenţei audio _______________________________________________________ 26

Crearea unei legături la un fişier video de pe sau un site Web ____________________________ 26 Aplicaţii ________________________________________________________________________ 27

Microsoft Office Excel 2007 ___________________________________________________ 27
Şabloanele şi utilizarea lor __________________________________________________________________ 27 Alegerea şabloanelor cu Microsoft Office Online ________________________________________________ 27 Aplicarea şi alegerea unui şablon _____________________________________________________________ 28

Tema ___________________________________________________________________________ 28 Stilul ___________________________________________________________________________ 28 Formatarea condiţională __________________________________________________________ 29
Evidenţierea valorilor maxime _______________________________________________________________ 29 Evidenţierea valorilor în în funcţie de criteriu ___________________________________________________ 29 Formatarea prin pictograme _________________________________________________________________ 30 Eliminarea formatarii condiţionale ____________________________________________________________ 30 Formatarea de tranziţie – Liniile de date _______________________________________________________ 30 Scalele de culori __________________________________________________________________________ 31

Diagrame _______________________________________________________________________ 31
Crearea diagramelor _______________________________________________________________________ 31 Modificare tip diagramă ____________________________________________________________________ 31

Procesarea formulelor_____________________________________________________________ 31
Introducerea formulelor ____________________________________________________________________ 31

Filtrarea datelor _________________________________________________________________ 31 Sortarea datelor __________________________________________________________________ 32
Sortarea textului __________________________________________________________________________ 32 Sortarea numerelor ________________________________________________________________________ 33 Sortarea după culoarea celulei, a fontului sau după pictogramă _____________________________________ 33

Aplicaţii ________________________________________________________________________ 34

RESURSE WEB _____________________________________________________________ 34
Browsere, motoare de căutare ______________________________________________________ 34

Comunicarea prin intermediul resurselor IT __________________________________________ 35
E-mail __________________________________________________________________________________ 36 Mesageria Instant (IM) _____________________________________________________________________ 36 Grupurile de discuţii _______________________________________________________________________ 37 Blog ____________________________________________________________________________________ 38

Instrumente de colaborare _________________________________________________________ 38
Google Docs _____________________________________________________________________________ 39 Wiki ____________________________________________________________________________________ 39 Windows Live ____________________________________________________________________________ 39

Aplicaţii pentru conversia şi transferul fişierelor ______________________________________ 40
Zamzar _________________________________________________________________________________ 40 Online-convert ___________________________________________________________________________ 40 Transfer _________________________________________________________________________________ 40

Resurse destinate prelucrării audio-video_____________________________________________ 41
Resursa YouTube _________________________________________________________________________ 41 Glogster _________________________________________________________________________________ 41 Picasa __________________________________________________________________________________ 41 Fotobabble ______________________________________________________________________________ 42

Softuri educaţionale __________________________________________________________ 42
Sfaturi utile în alegerea unui soft educaţional _________________________________________ 43 Softurile de prezentare ____________________________________________________________ 43 Find the Alien ___________________________________________________________________ 43 Chemistry Lab Escape ____________________________________________________________ 44 AEL____________________________________________________________________________ 44 Editorul ChemMedia _____________________________________________________________ 45 CHEMIX School _________________________________________________________________ 45 VIRTLAB _______________________________________________________________________ 46 Chem1 Concept Builder ___________________________________________________________ 46 Soft educaţional INTUITEXT ______________________________________________________ 46 Lecţiit televizate Şcoala Dicovey ____________________________________________________ 47 Portalul eScoala __________________________________________________________________ 47 ChemWriter _____________________________________________________________________ 48 ACD Laboratories ________________________________________________________________ 48 ACD / Freeware ChemSketch ______________________________________________________ 49 INSAM _________________________________________________________________________ 49
Hot Potatoes _____________________________________________________________________________ 50

Bbiblioteci, enciclopedii, dicţionare __________________________________________________ 50 Aplicaţii ________________________________________________________________________ 51

Modulul al II-lea. Modele, metode, mijloace TIC specifice disciplinei Chimie ___________ 52

Software utilitar __________________________________________________________________________ 52 Etapele instalării unui software utilitar. ________________________________________________________ 54 Utilitare de arhivare-dearhivare a datelor ______________________________________________________ 55 Utilitare de depistare și înlăturare a virușilor ___________________________________________________ 57

Modulul al III-lea. Proiecte specifice destinate unor scopuri educaţionale ______________ 58 Competenţele specifice la disciplina Chimie corelate cu competenţele specifice la disciplina TIC la nivel de an de studiu ____________________________________________________ 58
CLASA a VII-a __________________________________________________________________ 58 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A VII-A _______________________ 59 CLASA A VIII-A _________________________________________________________________ 60 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A VIII-A_______________________ 62 CLASA A IX-A __________________________________________________________________ 63 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A IX-A ________________________ 64 CLASA A X-A ___________________________________________________________________ 65 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A X-A _________________________ 66 CLASA A XI-A __________________________________________________________________ 67 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A XI-A ________________________ 68 CLASA A XII-A _________________________________________________________________ 68 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A XII-A _______________________ 70 MODEL DE INSTRUMENT DE EVALUARE ________________________________________ 71 MODEL DE UNITATE DE ÎNVĂŢARE ____________________________________________ 83

Bliografie __________________________________________________________________ 85

Deoarece perioada de actualitate a informaţiei se micşorează continuu. Metodele moderne bazate pe TIC promovează un proces de învăţare centrat pe elev. de organizare instituţilonală. cât şi spre exteriorul lui. Pentru realizarea acestor deziderate. interpretarea şi prezentarea informaţiilor. care implică nu doar tehnologiile (care formează doar “capitalul iniţial”) dar şi aspectele curriculare şi pedagogice. “analfabetul secolului XXI va fi nu acel care nu poate citi sau scrie. este necesar ca învăţământul preuniversitar să fie preocupat de dobândirea de către elevi a cunoştinţelor şi deprinderilor în utilizarea Tehnologiei Informaţiei şi a Comunicaţiilor (TIC). sistemul educaţional nu mai poate rămâne în continuare axat pe transmiterea unui set rigid de cunoştinţe de la profesor către elev într-o perioadă fixă de timp. de înţelegere a implicaţiilor TIC în societate. finanţe etc. O integrare eficientă a TIC în sistemul educaţional este un proces complex. Concepte de baza în utilizarea TIC în procesul educaţional Contextul educaţional al integrării TIC – disciplina Chimie Globalizarea şi schimbările tehnologice – procesele care s-au accelerat în tandem în ultimii 20 de ani stau la baza unei noi economii mondiale “pusă în mişcare de tehnologii. formarea şi dezvoltarea competenţelor de utilizare TIC devine o condiţie preliminară necesară. competenţe ale cadrelor didactice.Modulul I. avantaje şi limite ale utilizării TIC pentru disciplina Chimie Oportunităţi ale utilizării TIC pentru disciplina Chimie Pornind de la faptul că nu există domeniu de activitate unde să nu se prelucreze şi să nu se transmită informaţii atât în cadrul domeniului respectiv. transferabilitatea şi mobilitatea profesională. la dezvoltarea deprinderilor legate de accesarea. de modelarea şi controlul evenimentelor. să se dezveţe şi să reînveţe”. Extinderea acestei noi economii globale are implicaţii majore în structura şi scopurile instituţiilor educaţionale. După Alvin Toffler. Introducerea TIC în predarea – învăţarea chimiei va conduce la dezvoltarea capacităţilor de utilizare a resurselor TIC. centrarea pe cel care învaţă. TIC în educaţie presupune utilizarea Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţionale pentru organizarea şi asistarea procesului de predare învăţare. care nu poate să înveţe. ele pot crea medii de învăţare mai interactive şi mai motivante atât pentru profesori cât şi pentru elevi. Relaţia dintre TIC şi formarea competenţelor specifice disciplinei Chimie Oportunităţi. iar gradul de acces la ea creşte exponenţial. Avantaje ale utilizării TIC pentru disciplina chimie . alimentată de informaţii şi condusă de cunoştinţe”. dar acel. Tendinţele inovatoare în sistemul de învăţământ românesc sunt multiple: utilizarea de strategii de formare interactive. multicomponent.

         atractivitate continuă-inepuizabilitate.Predarea-învăţarea chimiei cu ajutorul mijloacelor TIC constituie un real avantaj în înţelegerea. evaluări (teste). suport de informare vizuală (posibilităţi grafice. Procesele. prin introducerea tehnicii informaţionale în studiul chimiei se percep atât schimbări în procesul de predare-învăţare-evaluare. stimularea gândirii logice (analogică. Exemplu: structura şi proprietăţile substanţelor chimice: modele virtuale. euristică). Aceste schimbări sunt legate de rolul computerului de a oferi:   posibilitatea proiectării şi realizării unor medii de învăţare bogate în informaţii. Formarea graduală a competenţelor poate fi stimulată printr-o prezentare atractivă şi motivantă a conţinuturilor programei. Din punct de vedere practic. În consecinţă. mijloacele TIC sunt folosite pentru: . cât şi schimbări în rolul profesorului şi al elevului. mobilizarea unor funcţii psihomotorii. fenomene. deoarece:  se îmbunătăţeşte calitatea predării. dezvoltându-şi în acelaşi timp şi priceperea de a rezolva o gamă variată de aplicaţii practice cu ajutorul computerului. asimilarea şi interrelaţionarea conceptelor şi structurilor caracterizate de diverse nivele de complexitate. algoritmică. mecanismele. pe scale de timp inaccesibile intuiţiei comune. să recompenseze sonor şi vizual. În consecinţă. stucturile complexe sau cele neintuitive pot fi analizate. permiţând jocul dirijat cu natura simulată. facilitând astfel. învăţare programată. să evalueze. el putând să dialogheze. Alegerea unor teme simulate şi virtualizate în vederea predării lor. Astfel. joc înrudit cu cercetarea ştiinţifică. pe aducerea lor în concret şi imediat. Utilizarea mijloacelor TIC în lecţiile de chimie e de necontestat.Prin utilizarea TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare în chimie creşte calitatea procesului instuctiv-educativ. construite şi reconstruite individualizat. motivaţie intensă în procesul de învăţare individuală. reflexe. creativitate. se accentuează procesele şi interacţiile complexe. posibilitatea feedbackului permanent şi imediat. de animaţie. să permită reluarea. elevii învaţă cum să înveţe. punând accent pe vizualizarea lor. Astfel. demonstraţii pentru simularea unor legi. senzoriale). în limitele programelor pe care le are. înţelegerea acelor fenomene şi realităşi greu de explicat prin metode didactice “clasice”. are ca principiu director optimizarea procesului didactic prin realizarea unui material al cărui potenţial este pus în evidenţă la uilizarea lui efectivă. să întrebe sau să răspundă. inventivitate. utilizarea mijloacelor TIC în lecţiile de chimie devine indispensabilă. computerul fiind «o maşină inteligentă».

se creează noi medii de învăţare individuală şi în grup. vizualizând secvenţe din programele software educaţionale. integrare la nivel interdisciplinar.  Software de specialitatea chimie. Cum putem vedea însă modul în care se desfac şi se refac legăturile chimice. chimia este şi rămâne o ştiinţă experimentală. se vor dezvolta elevului un nou mod de gândire şi un comportament aşa încât acesta se va putea adapta noilor cerinţe de pe piaţa muncii şi în cadrul societăţii actuale. este dată. profesorul de chimie trebuie să adapteze conţinuturile instruirii la conţinutul disciplinei TIC şi să colaboreze cu profesorul de specialitate. restricţia în utilizare depinde de cunoaşterea limbii respective. la nivelul disciplinei chimie. iar în unele unităţi şcolare nu sunt utilizate deloc) Unele resurse software din domeniul educaţional chimie sunt produse în limbi străine. de costurile legate de investiţii. Pentru buna desfăşurare a orelor şi aplicarea de programe. este insuficient. formare de precipitate etc (fenomene macroscopice). a) Costuri. în primul rând.) Limite ale utilizării TIC pentru disciplina chimie Facilitarea atingerii competenţelor specifice chimiei cu ajutorul competenţelor TIC. Desfăşurarea orelor de chimie în laboratoarele de informatică sau AeL întămpină o concurenţă serioasă din partea altor obiecte (displine studiate) de studiu. De asemenea. elevii folosesc internetul ca sursă de documentare. cum se deplasează ionii la electrozi şi alte asemenea fenomene microscopice? Elevii pot obţine răspuns la aceste întrebări. poate întâmpina dificultăşi. distribuit gratuit. în unele şcoli inexistent. Rezolvarea unor probleme şi interpretarea unor rezultate în urma tabelării datelor presupune trasarea de grafice în Excel. ţinând cont că aparatele şi dispozitivele. Aspectele în care pot fi puse în evidenţă limite ale utilizării TIC în procesul de predare-învăţare a chimiei sunt diverse. degajare de gaze.  Existenţa resurselor hardware din cadrul laboratoarelor de chimie este minimală. selecţionare. Astfel. se însuşesc strategii euristice de învăţare mai puţin pasive. Fără îndoială. Măsura utilizării resurselor hardware.(Resursele software destinate disciplinei chimie şi distribuite gratuit sunt insuficiente. împreună cu interfeţele de conectare la sistemele de calcul sunt costisitoare. elevii putând fi astfel evaluaţi în cadrul acestei activităţi. în cadrul tehnicilor alternative de evaluare (proiectul şi portofoliul). dar în timpul experimentelor se pot observa numai schimbări de culoare. (Modul de gândire şi comportametul dezvoltat la elev îl vor ajuta să se integreze uşor pe piaţa muncii şi în activităţile societăţii informatizate. prelucrare. Alte resurse software au .   se dezvoltă aptitudini de obţinere.

placă video.  Aplicaţiile software.  Este necesară învăţarea continuă şi pregătirea pentru utilizarea softului de specialitate. prin ţinută fizică. gesturile şi mimica profesorului pot fi folosite ca „arme” împotriva nepăsării sau plictisului din anumite momente ale lecţiei. pe prezentări grafice sau tridimensionale. în lipsa sprijinului limbajului nonverbal utilizat de profesor. spaţiu disponibil pe hard disc. b) Competenţe TIC deficitare ale profesorilor şi elevilor. tradiţionalişti. ca urmare a culegerii răspunsurilor directe date de anumite Aplicaţii. în general.  Receptarea defectuoasă a unor informaţii legate de proprietăţile fizice. viteză de acces la internet. „rezistenţi” la nou. memorie internă RAM.  Limitarea profesorului de chimie în a ajuta fiecare elev în parte să selecteze obiectiv informaţiile ştiinţifice din larga paletă oferită de internet. simularea unor experimente. efecte termice (miros.  Există încă mulţi profesori de chimie.  Conectare limitată la Internet. . atât de către profesor. efervescenţă.costurile ridicate iar programele şi proiectele prin care se poate intra în posesia lor depind de o strategie naţionala de achiziţie sau de parteneriate şi colaborări între dezvoltatori şi mediul educaţional. cu programa şcolară de TIC pentru clasa respectivă. fizionomie. culoare. ca urmare a neimplicării directe a tuturor organelor de simţ vizate. solicitate la ora de chimie. cât şi de către elevi. Un profesor. se bazează. poate stărni reverberaţii afective sau intelectuale asupra elevilor. Mişcările. Sunt necesare cursuri de perfecţionare. c) Elaborarea unor strategii didactice cu utilizare excesivă a resurselor TIC implică următoarele riscuri:  Nerealizarea deprinderilor practice de lucru. ca urmare a înlocuirii experimentului de laborator cu experimentul virtual. calcule sau redarea unor formule chimice.  Profesorul de chimie este acela care trebuie să asigure corelarea competenţelor TIC. care să lărgească domeniul de cunoţtinţe şi competenţe în domeniul TIC pentru profesorii de chimie. reacţii exoterme sau endoterme).  Diminuarea impactului informaşiei receptate prin mijloace TIC.  Pierderea deprinderii de rezolvare a unor probleme de calcul chimic respectând un algoritm. gesticulaţie. ceea ce implică uneori resurse minime de funcţionare a sistemelor de calcul procesor. specifice disciplinei chimie.

 redefinirea obiectivelor în funcţie de diverşi factori şi condiţii de natură obiectivă sau subiectivă apărute pe parcurs.Competenţele necesare cadrului didactic pentru integrarea TIC în procesul didactic la disciplina Chimie Competenţele necesare cadrului didactic care urmează să integreze TIC în procesul didactic la disciplina Chimie sunt corelate cu următoarele principii: 1. reţelelor de calculatoare. .  focalizarea consecventă a instruirii pe obiectivele predării şi oferirea posibilităţilor de exersare.  motivarea şi oferirea unui context emoţional adecvat. determinate de traseul didactic.  utilizarea softurilor educaţionale de specialitate pentru disciplina Chimie.  stabilirea unui climat socio-emoţional adecvat între elevi şi profesor. inteligenţă verbală şi socială. atenţie distributivă. analizarea şi interpretarea datelor şi informaşiilor de natură cantitativă şi calitativă. din diverse surse alternative.  respectarea unui ritm adecvat al instruirii şi secvenţierea procesului didactic astfel încât să se ofere elevilor timpul necesar pentru a gândi şi a pune întrebări.  capacitatea de concentrare. Suport multiplu în plan cognitiv.  crearea şi menşinerea în sala de clasă a unui mediu şi a unui climat de lucru care favorizează învăţarea.  identificarea eventualelor dificultăţi/ disfuncţii dintre intenţii şi realitate. sistemelor de gestiune a bazelor de date.  însuşirea tehnicilor de bază necesare pentru autoperfecţionare în disciplinele informatice.  luarea în considerare a diferenţelor individuale şi a progresului în învăţare. gândire divergentă/convergentă.  capacitatea de categorizare. spirit de observaţie.  prezentarea conţinutului şi sarcinilor de lucru într-o manieră organizată şi clară.  implementarea şi varierea metodelor de instruire de-a lungul diferitelor faze ale instruirii. Instruire bazată pe învăţarea reflexivă  culegerea.  capacitatea de analiză şi sinteză. pentru asigurarea suportului decizional în cadrul demersului didactic.  stabilirea nevoilor de formare a colectivului/ colectivelor de elevi în contextul educaţional dat. motivaţional şi emoţional  utilizarea sistemelor de calcul. 2.  capacitatea de investigare.

 utilizarea calculatorului într-o succesiune logică de paşi în procesul de predare.  alegerea strategiilor didactice adecvate.  capacitatea de antrenare a elevilor în stadii de rezolvare a problemelor. . 6.  identificarea nevoilor şi dificultăţilor de învăţare. creative şi argumentative ale elevilor.  utilizarea metodelor moderne de învăţare şi a celor complementare de evaluare.  capacitatea de a evalua achiziţiile elevilor. inter.  capacitatea de selecţie a unor probleme pentru anumite conţinuturi şi identificarea strategiilor de rezolvare. inteligibile şi practice. 4. profesorul fiind adus în situaţia de a analiza şi a da răspunsuri unor probleme de o mare diversitate. în funcţie de particularităţile psiho comportamentale individuale. dobândite în alte contexte.  capacitatea de descompunere a elementelor conşinutului disciplinar. complexe şi identificarea soluşiilor corecte.  capacitatea de imaginare a unor elemente ale cunoaşterii şi de dezvoltare a unor produse proprii. Luarea în consideraţie a particularităţilor individuale ale elevilor  cunoaşterea individualităţii elevilor şi asistarea acestora în procesul de auto-dezvoltare.  valorificarea competenţelor specifice disciplinelor informatice în contexte variate. de comparare.  capacitatea de a construi demersuri didactice trans-. Transferul şi aplicarea cunoaşterii în contexte variate  conştientizarea caracterului predominant aplicativ al informaticii. de evaluare şi de explicare a acestora.  dezvoltarea capacităţilor de comunicare şi prezentare în faţa unui public avizat. 5. de selectare a unor exemple ilustrative.  adaptarea mijloacelor şi tehnicilor de comunicare didactică la stilurile de învăţare identificate la grupul de elevi.  adaptarea discursului didactic la nivelul de achiziţii cognitive ale elevilor. Dezvoltarea şi evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi stimularea operaşiilor gândirii (higher-order skills)  capacitatea de utilizare a cunoştinţelor fundamentale.  capacitatea de abstractizare prin modelarea problemelor reale. de stabilire a sarcinilor de rezolvat şi soluţionat.  valorificarea experienţelor de învăţare ale elevilor.3.şi multidisciplinare. Stimularea capacităşilor argumentative  dezvoltarea şi susţinerea capacităţilor constructive.

Stimularea şi menţinerea interesului pentru activitatea desfăşurată  abilitatea de a concepe şi propune situaţii de învăţare noi şi provocatoare. Instaurarea respectului şi responsabilităţii atât faţă de sine cât şi faţă de ceilalţi  valorificarea experienţelor de învăţare ale elevilor.  colaborarea cu familia şi cu alţi factori educativi. în vederea optimizării procesului de dezvoltare a competenţelor elevilor. pe calculator. 11.  asigurarea unui climat socio-afectiv securizant. bazat pe încredere şi pe cooperare.  capacitatea de proiectare a demersului didactic având în vedere îmbinarea logică şi coerentă a secvenţelor informative cu secvenţele aplicative. fără a supraîncărca elevul. Intensificarea comportamentului pozitiv  valorificarea experienţelor pozitive ale elevilor. Sporirea eficienţei învăţării  capacitatea de a gestiona eficient resursele materiale şi umane.  capacitatea de a distribui sarcinile de lucru în cadrul echipei astfel încât fiecare elev să-şi poată dovedi competenţa. . Proiectarea şi ghidarea învăţării auto-controlate  identificarea nevoilor şi dificultăţilor de învăţare.  atitudine reflexivă asupra propriei activităţi. corect dozate în timp.  încurajarea comportamentului asertiv. a rezultatelor şcolare).  gestionarea situaţiilor de criză educaţională.  valorificarea valenţelor formative specifice disciplinelor informatice.  cooperarea cu cadre didactice din şcoală şi din alte şcoli. în diferite contexte practice. 9.  capacitatea de a formula sarcini de lucru provocatoare. consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor.  recompensarea progreselor elevilor. ancorate în realitate. dobândite în alte contexte. 7. 8.  conducerea şi monitorizarea procesului de instruire. dezvoltarea capacităţii de a lucra în echipă.  promovarea unui sistem de valori specifice unei societăţi democratice.  cunoaşterea individualităşii elevilor şi asistarea în propria dezvoltare.  evaluarea activităţilor educaţionale (evaluare de impact. 10.  dezvoltarea unui spirit critic constructiv. interesante.  cunoaşterea.

-monitor. -componente de reţea (placă de reţea. Utilizarea TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare la disciplina chimie Instrumente TIC (resurse hardware şi software) care favorizează dezvoltarea competenţelor din programele şcolare ale disciplinei Chimie TIC – set de instrumente şi resurse tehnologice digitale folosite pentru comunicare. c) vizualizarea datelor. b) prelucarea şi stocarea datelor. placa wifi. Prin sistem de calcul se înţelege calculatorul împreună cu toate dispozitivele periferice ce permit: a) introducerea datelor. fără a omite strânsa legătură dintre acestea. switch). bluetooth. -modem. În această secţiune sunt prezentate pe de o parte resursele hardware necesare procesului instructiv -educativ. stocare şi gestionare a informaţiei. transmiterea datelor pe bandă largă. presupune o abordare deosebită a organizării activităţii de învăţare din partea cadrului didactic. -scanner. -CD/DVD. materializate prin resurse hardware şi software. . -tastatura. Categoria resurselor hardware ce pot fi folosite în activitatea de predare reprezintă totalitatea echipamentelor fizice împreună cu dispozitivele specifice disciplinei. d) comunicare şi internet. internet. -mouse. plăci achiziţie). iar pe de altă parte resursele software. care pot fi conectate la sistemele de calcul. Abordarea conţinuturilor şi formarea/ dezvoltarea competenţelor specifice disciplinei Chimie folosind tehnologiile digitale. -casca/boxa audio -tabla interactivă (SmartBoard) -video proiector. -camera video. transmitere. -Memory Stick. access point. -microfon. -Hard-disk intern/extern. -dispozitive de achiziţie date (senzori. Tehnologiile sunt bazate pe calculatoare. echipamente periferice digitale. creare. stimularea comportamentelor pro-sociale şi participarea civică.

mijloace TIC specifice disciplinei Chimie Prezentarea uneltelor din pachetul Office Pachetul de programe Microsoft Office 2007 cuprinde: Microsoft Office Word 2007 . În funcţie locaşie. pentru o perioadă nelimitată de timp. b) Aplicaţii web – se instalează şi funcşionează la nivelul serverelor din reţea fiind accesate de mai mulşi utilizatori prin intermediul browserelor Internet.ce oferă posibilitatea de a realiza analiză de business şi calcul tabelar Microsoft Office PowerPoint 2007 . La alegerea resurselor software se recomandă respectarea cu stricteţe a drepturilor de autor. c) Aplicaţii client server – se instalează atât la nivelul serverelor din reţea cât şi a sistemului de calcul propriu (client) fiind accesat doar de utilizatorului sistemului de calcul. utilizarea lor fiind posibilă după achitarea unei taxe. Toate site-urile care vor conţine cuvintele-cheie vor fi blocate accesului.ce oferă posibilitatea de a realiza prezentări . Modulul al II-lea. care permit controlul conţinutului Web accesat de către elevi.Aplicaţiile/ programele care au dreptul de autor înregistrat. a filtrelor de control parental. Deoarece alegerea conţinutului nepotrivit este subiectivă este posibil ca filtrul să nu blocheze întreg conţinutul neadecvat educaţiei. Conţinutul considerat neadecvat se poate bloca prin precizarea unor cuvinte cheie. aplicaţiile pot fi testate gratuit pentru o perioadă limitată de timp.-smartphone/Ipad/ebook. În acest sens există două categorii de Aplicaţii: a) freeware – Aplicaţiile/ programele care au dreptul de autor înregistrat şi sunt accesibile pentru a fi utilizate gratuit. implicarea părinţilor în educaţie şi colaborarea permanentă cu ţcoala se poate realiza prin instrumente automate cum este cazul filtrelor de control parental. prin decizia comună a părinţilor şi a profesorilor. Aplicaţiile software se supun legii dreptului de autor. Modele. În unele situaţii. Resursele software reprezintă totalitatea Aplicaţiilor şi informaşiilor stocate/memorate la nivelul unui sistem de calcul sau a unei reţele de calculatoare.ce oferă posibilitatea de a realiza editare text Microsoft Office Excel 2007 . b) shareware/ licenţiate . Particularităţile de vârstă ale elevilor. precum şi a tuturor restricşiilor impuse de normele de utilizare a aplicaţiilor în speţă. Aplicaţiile software pot fi memorate/stocate/executate în următoarele moduri: a) Aplicaţii locale – se instalează şi se execută pe un singur sistem de calcul şi pot fi folosite de un singur utilizator. metode.

pentru crearea.ce oferă posibilitatea de a realiza formulare Editorul de texte Microsoft Office Word 2007 Editorul de texte Microsoft Office Word 2007 poate fi folosit pentru crearea simplă şi rapidă a unor documente cu aspect profesionist utile în activitatea de proiectare a documentelor curriculare.ce oferă posibilitatea de a realiza proiecte Microsoft Office Groove 2007 . în care puteţi găsi cu uşurinţă conţinutul de care aveţi nevoie pe baza unei căutări cu cuvinte cheie.ce oferă oferă un mediu de colaborare complex şi mai sigur. anteturilor şi subsolurilor predefinite precum şi o serie de instrumente şi funcţii de verificare. în caiete digitale. Coperta Coperta este o formă standard de şablon. Selectaţi tipul de Copertă dorit din galeria oferită dvs. Crearea unei coperte Dacă doriţi să creaţi o copertă proprie pentru document urmaţi paşii de mai jos:     Selectaţi întregul text al acestei pagini şi parcurgeţi paşii urmatori: La fila Inserare. Microsoft Office Access 2007 . Microsoft Office Publisher 2007 . În partea de jos a dialogului. a galeriei de coperte. grupul Pagini faceţi clic pe pictograma Coperta. Apare fereastra de dialog ca în Figura 1 . modificarea şi controlul informaţiilor. Pe fila Inserare. cu asistenţă IT minimă. indiferent de amplasare. Vom prezenta în acest sens modul de folosire a bibliotecilor de şabloane. selectaţi Salvare selecţie în Galeria de coperte. galeriei de stiluri.ce oferă posibilitatea de a colecta şi de a organiza informaţia. materialelor folosite în procesul de instruire. instrumentelor de evaluare. Microsoft Office InfoPath 2007. modificată şi salvată în galeria de coperte în funcţie de cerinţele dvs. grupul Pagini faceţi clic pe pictograma Coperta. în care echipele pot lucra împreună.ce oferă posibilitatea de a crea baze de date şi rapoarte Microsoft Office OneNote 2007 . calendarul şi contactele.Microsoft Office Outlook 2007 . Inserare copertă în document    Pozitionaţi cursorul mouse-ului la începutul documentului în care doriţi să inseraţi coperta.ce oferă posibilitatea de a vă administra eficient email-urile. ce poate fi utilizată. galeriei de imagini. indiferent de formatul datelor. comentare şi comparare.

Figura 1  Inseraţi numele noii coperte. ca în Figura 2. apare fila context Instrumente antet şi subsol.  Alegeţi din galeria pregătită de anteturi şi subsoluri predefinite ce conţine elemente grafice în concordanţă cu proprietăţile formatului de copertă. . După ce o activaţi. grupul Ante&Subsol faceţi clic pe pictogramele Antet sau Subsol după cum doriţi să introduceţi informaţii aflate deasupra. găsiţi comanda Editare antet.   În partea de jos a ferestrei galeriei de şabloane. Antetul şi subsolul Inserare antet sau subsol în document Daca trebuie să inseraţi un antet sau un subsol în document. respectiv dedesubtul textului principal al documentului. Figura 2 Antetul şi subsolul se pot modifica în mediul Examinare înaintea imprimarii. Crearea unui antet sau subsol propriu  La fila Inserare. grupul Ante&Subsol faceţi clic pe pictogramele Antet sau Subsol după cum doriţi să introduceţi informaţii aflate deasupra. urmaţi paşii:  La fila Inserare. Aici găsiţi un numar de instrumente pentru modificarea antetului şi optiuni asemănătoare pentru subsol. respectiv dedesubtul textului principal al documentului. Cele mai utilizate optiuni sunt:      Număr de pagină Data şi ora Inserare imagini Pagini pare şi impare diferite Parti rapide – alte elemente care pot fi inserate în antet şi subsol sunt pregatite aici.

selectaţi comanda Modificare.  La fila Pornire. Dacă utilizaţi mai multe stiluri în mod simultan. activaţi fereastra dinamică. Aplicare a unui stil  Pozitionaţi cursorul mouse-ului pe paragraful în care doriti sa modificati stilul. Faceţi clic pe setul de stiluri şi în partea de jos a casetei de dialog utilizaţi opţiunea Salvare selectie ca stil rapid nou. În procesul selectării paragraful se modifică în mod dinamic. margini şi umbre. marcaje şi numerotari. Stilurile se împart în stiluri pentru paragrafe şi stiluri pentru simboluri. poate fi plasată oriunde în zona activă a procesorului de text. Când fereastra este activă. Din meniu. din grupul Stiluri alegeţi stilul care se potriveşte cel mai bine cu paragraful. dar şi pentru cuvinte separate. Se va afişa o caseta de dialog pentru alegerea numelui unui stil. Salvaţi modificarea de stil dând confirmare cu clic pe butonul OK. etc. precum fonturi. Fereastra cu stiluri dinamică Când fila Pornire este activă este disponibila o galerie de stiluri. Formataţi un paragraf de text . Fiecare stil poate fi aplicat unor paragrafe întregi.  Confirmaţi alegerea făcută. Modificarea parametrilor unui stil existent        Faceţi clic cu butonul din dreapta pe numele stilului pe care doriţi să îl editaţi. Crearea unui stil în baza unui paragraf formatat deja . facând clic pe săgeata mică în colţul din dreapta jos al grupului Stiluri. paragrafe. Selectaţi paragraful formatat în acest mod evidenţiindu-l cu mouse-ul.Stilul Stilul este o modalitate de formatare a textului printr-un set de elemente de formatare. Plasaţi punctul de inserare oriunde în text.

faceţi clic pe Cuprins. faceţi clic pe stilul dorit. În fila Referinţe. în dreptul numelui stilului. găsiţi stilul pe care l-aţi aplicat titlurilor din document. în grupul Cuprins. Crearea unui cuprins din stiluri de titlu predefinite    Acest procedeu se utilizează dacă aţi creat un document prin utilizarea stilurilor de titlu. apoi faceţi clic pe stilul de cuprins pe care îl doriţi. Cuprinsul    Selectaţi titlul căruia doriţi să îi aplicaţi un stil de titlu. Faceţi clic pe Opţiuni. apoi faceţi clic pe Inserare cuprins. De exemplu. În fila Pornire. Aveţi posibilitatea să alegeţi setările de stil pe care să le utilizeze Word atunci când construieşte cuprinsul. faceţi clic pe stilul numit Titlu 1 în galeria Stiluri rapide. Tastaţi numele stilului nou şi salvaţi stilul cu clic pe butonul OK. pentru a indica nivelul pe care să-l reprezinte stilul de titlu. Faceţi clic în locul în care inseraţi cuprinsul. Sub Nivel în cuprins. în grupul Stiluri. în grupul Stiluri. faceţi clic pe Cuprins. Creare unui cuprins din stiluri particularizate aplicate Acest procedeu se utilizează dacă aţi aplicat stilurile particularizate titlurilor. . În fila Referinţe. în grupul Cuprins.      Faceţi clic în locul în care inseraţi cuprinsul. faceţi clic pe stilul dorit. introduceţi un număr de la 1 la 9. dacă aţi selectat textul căruia intenţionaţi să îi aplicaţi stilul ca titlu principal. În fila Pornire. de obicei la începutul documentului. Sub Stiluri disponibile.

unde gasiti instrumente suplimentare care va vor permite sa editati imaginea. în grupul Cuprins.În cazul în care creaţi un document care se va citi pe o pagină imprimată. wmf. pentru ca cititorii să facă salt la un titlu făcând clic pe intrarea sa în cuprins.  Document online . gif. Ştergerea unui cuprins   Pe fila Referinţe. se afiseaza fila contextuala Instrumente imagine. faceţi clic pe Actualizare tabel. Faceţi clic pe Eliminare cuprins. . Cuprinsul poate fi pentru: Document imprimat . Cititorii vor avea posibilitatea să citească pagina dorită. aveţi posibilitatea să formataţi intrările din cuprins ca hyperlinkuri.   Repetaţi paşii 4-6 pentru fiecare stil de titlu pe care îl includeţi în cuprins. Efecte grafice Imaginea Inserarea unei imagini în text   Pe fila Inserare. jpe. Modificarea formatului unei imagini Pentru a aplica aplica mai multe efecte folosim din fila Format grupul de Instrumente imagine aflat lângă galeria principala de stiluri de imagine sau în fila contextuala Formatare imagine. Faceţi clic pe Actualizare numai numere de pagină sau pe Actualizare tabel întreg. Faceţi clic pe OK. jpeg. aveţi posibilitatea să actualizaţi rapid cuprinsul. Figura 3 Cea mai noua versiune functioneaza cu multe tipuri de imagine. Actualizarea unui cuprins Dacă aţi adăugat sau eliminat titluri sau alte intrări de cuprins din document. în grupul Cuprins. emf bmp. în grupul Ilustraţii. Vezi Figura 3. png. Selectaţi imaginea dorită . Când inserati o imagine.Pentru un document care se va citi online în Word. faceţi clic pe Cuprins. Cele mai utilizate formate sunt: jpg. faceţi clic pe pictograma Imagine.   În fila Referinţe. creaţi un cuprins în care fiecare intrare să listeze titlul şi numărul de pagină la care apare acesta.

în Fereastra Miniatura folosiţi câmpul Cautare. care vă ajută să realizaţi documente complexe cu un minimum de efort. Un exemplu de şablon diplomă se poate vedea în figura de mai jos. Miniatura Miniaturile sunt simboluri grafice ce sunt integrate în editorul de text şi se pot insera oriunde în document. faceţi clic pe pictograma Miniatura. Alte proprietăţi pentru imagine şi poziţia ei în document se pot seta în dialogul Mai multe optiuni aspect. buletine. însa aceasta se poate modifica în Optiuni Microsoft Word. Unitatea implicita este centimetrul. aceasta va fi inserata în mod automat în text în poziţia cursorului. Şabloanele conţin texte. Faceţi clic pe ea miniatura dorită. Cum se inserează o miniatură  Pe fila Inserare. faxuri etc. imagini şi alte obiecte predefinite precum formate de broşuri. în grupul Ilustraţii. diplome. aveţi posibilitatea să o definiţi utilizând câteva unităţi pentru lungime.Vezi figura alăturată. Imaginea se poate alinia în funcţie de text. Dacă doriţi să configurati o poziţie permanentă pentru imagine. . Va apărea o fereastra de dialog care vă va permite să selectaţi şablonul şi să îl descărcaţi apoi în computer. Serviciul Microsoft Office Online oferă o galerie de miniaturi gratuite suplimentare. scrisori.Poziţionarea unei imagini Pictograma pentru amplasarea imaginii se află în fila contextuală Instrumente imagine. Selectarea şabloanelor utilizând Microsoft Office Online Şabloanele se pot folosi utilizând butonul Office – Nou.   În partea din dreapta a ecranului. Şablonul Biblioteca de sabloane mari şi materialele suplimentare se afla în portalul de informaţii Microsoft Office Online.

Rândul nou va fi identificat dacă utilizaţi marcaje de sfârşit de paragraf pentru a indica unde să înceapă un Utilizarea meniului tabel Conversia unui text într-un tabel . în grupul Tabele. Înlocuiţi şablonul cu datele dorite. glisaţi pentru a selecta numărul de rânduri şi coloane dorit. Sub Regim de potrivire automată alegeţi opţiunile de ajustare a dimensiunilor tabelului. faceţi clic pe Tabel. apoi sub Inserare tabel.cum ar fi virgule sau tabulatori .      Faceţi clic unde doriţi să inseraţi tabelul. Pe fila Inserare din grupul Tabele. indicaţi spre Tabele rapide. apoi pe Inserare tabel.      Faceţi clic unde doriţi să inseraţi un tabel. În fila Inserare. Utilizarea comenzii inserare tabel Aveţi posibilitatea să utilizaţi comanda Inserare tabel pentru a alege dimensiunile şi formatul tabelului înainte de a insera tabelul în document. Pe fila Inserare. faceţi clic pe Tabel.Tabelul Utilizarea şabloanelor pentru tabele Şabloanele pentru tabele conţin date eşantion pentru a vă ajuta să vizualizaţi cum va arăta tabelul la adăugarea datelor. Sub Dimensiune tabel introduceţi numărul de coloane şi rânduri. Mai întât pregătiţi textul inserând caractere separatoare . în grupul Tabele. Faceţi clic unde doriţi să inseraţi tabelul. apoi faceţi clic pe şablonul dorit.pentru a indica unde doriţi să separaţi textul în coloane. faceţi clic pe Tabel.

2. faceţi clic pe caracterul separator utilizat în text. apoi pe Conversie text în tabel. Folosind şabloane din galaria MS Office. A 1 . sub Separare text la. Realizaţi matricea de specificaţie pentru un test iniţial după modelul: Competenţe corespunzăto are nivelurilor taxonomice Identificarea unor concepte date relatii categorii specifice Teme/ Continuturi/ Concepte-cheie/ Unităti tematice disciplinei de studiu Compararea/ Clasificarea unor date proprietăti fenomene fapte caracteristic e disciplinei de studiu Ilustrarea Exemplificarea Descrierea unor fenomene procese situatii concrete proprietăti specifice disciplinei de studiu Analizarea unor fenomene fapte procese situatii care abordează problematica disciplinei Evaluarea/ Aprecierea/ Interpretarea Punctaj unor fenomene fapte procese în contexte variate Punctaj 3. în grupul Tabele. În fila Inserare.   Selectaţi textul modificat ca mai sus. faceţi clic pe Tabel. Realizaţi un test folosind jocul didactic exemplificat după modelul de mai jos: Conţinut conceptual : REACŢIA DE OXIDARE Completaţi căsuţele după indicaţiile de mai jos . într-o listă cu două cuvinte pe linie. inseraţi o virgulă primul cuvânt pentru a crea un tabel cu două coloane. realizaţi o diplomă pentru premierea elevilor cu rezultate deosebite la Olimpiada judeţeană de Chimie. De exemplu. Aplicaţii practice 1. În caseta de dialog Conversie text în tabel.rând nou.

. R I E R T U N I A G T C L I E I N Z A Ă G E N A T Ă . obiecte multimedia (elemente video. H2O şi ……. 5.). audio etc. Fierul în aerul umed se oxidează lent acoperindu-se cu un strat poros de…... Fenomenul de accelerare a unei reacţii cu ajutorul unui catalizator se numeşte ……. elemente grafice. Un diapozitiv poate conţine texte. Oxidările care au loc la temperatura mediului înconjurător sunt oxidări……… Vertical: A-B Denumirea procesului chimic obţinut RĂSPUNS 1 C A T A L I Z A 2 3 4 E O N X E I R H 5 T O G I C 6 7 L A O X I D A R E B Realizarea prezentărilor folosind Microsoft PowerPoint 2007 „Prezentarea” este un mod de redare a unui conţinut informaţional prin intermediul diapozitivelor. Orizontal: 1. 4. 3. 2. 6.2 3 4 5 6 7 B Citind de sus în jos pe verticală (colana A-B) descoperim denumirea unui proces chimic.. Dispozitivul folosit la obţinerea flăcării oxihidrice este suflătorul ………. Substanţă oxidantă cunoscută sub numele de apă ………. Prin oxidarea glucozei în organismele aerobe rezultă CO2. 7. Substanţă chimică care are rolul de a accelera o reacţie chimică.

Fiecare șablon poate conține informații temă cum ar fi culori.1) şi utilizaţi pictogramele din centrul diapozitivului pentru a introduce obiecte variate în diapozitivul curent. dar există posibilitatea ca utilizatorul să creeze la rândul său noi prototipuri de aspecte. Inserare obiecte cu ajutorul aspectelor predefinite Când deschideți o prezentare nouă în PowerPoint. care nu se află printre şabloanele predefinite. Pentru a alege un alt aspect. pe fila Pornire. în grupul Diapozitive. efecte. care descriu felul în care temele sau alte informa ții de formatare sunt aplicate la conținutul diapozitivelor. apare implicit aspectul denumit „Diapozitiv titlu”. stiluri de fundal de diapozitiv și informații implicite. setaţi tipul de aspect „Diapozitiv particularizat”. Fiecare coordonator de diapozitive conține unul sau mai multe aspecte care formează un şablon. dar pe care îl veţi putea ulterior utiliza în alte prezentări. fonturi. urmaţi paşii:  Faceţi clic pe fila „Vizualizare”. Pentru a insera obiecte cu ajutorul aspectelor predefinite selectaţi aspectul de diapozitiv numit „Titlu şi conţinut” (Fig. apoi selectaţi cu clic un aspect din lista apărută. apoi pe pictograma „Coordonator de diapozitive”. faceți clic pe pictograma Aspect. Microsoft Office PowerPoint 2007 include cinci aspecte predefinite. Un aspect reprezintă o parte a unui coordonator de diapozitive.Inserarea diapozitivelor Un coordonator de diapozitive definește amplasarea informațiilor ce vor fi conţinute de un diapozitiv. O prezentare poate conține unul sau mai mulți coordonatori de diapozitive. Pe fila context „Coordonator de diapozitive” faceţi clic pe pictograma „Inserare aspect”. Pictogramele standard sunt: Tabele Diagrame SmartArt Imagini Miniaturi Miniaturi media Crearea unui diapozitiv propriu dintr-un aspect Pentru a crea un aspect de diapozitiv nou. .1   În lista de aspecte din partea stângă a ferestrei. Fig.

din galeria de stiluri disponibilă. Faceţi clic pe fila „Inserare”. „Text”. „Miniatură” şi amplasaţi-le pe diapozitiv. „Imagine”. Stabiliţi numărul de coloane şi de rânduri ale tabelului din fereastra de dialog apărută. „Diagrama”. un format predefinit.     Faceţi clic pe pictograma „Inserare substituent”. aflat partea din stânga a ecranului şi din meniul context selectaţi „Redenumire Aspect” . din opţiunile afişate „Conţinut” . Faceţi clic pe butonul de închidere de fila „Vizualizare”. Alegeţi pentru diapozitiv aspectul „Titlu” şi conţinut” apoi selectaţi opţiunea„Diagramă” 2. fila context „Coordonator de diapozitive”grupul „Închidere”. Puteţi edita culorile din fundalul tabelului sau realiza un gradient folosind pictograma „Umbrire” în grupul „Stiluri tabel”. Începeţi să completaţi şi să formataţi tabelul alegând din grupul „Stiluri de tabel” de pe fila de context „Instrumente tabel”. Tastaţi un nume nou pentru aspectul modificat. Faceţi clic cu butonul din dreapta pe aspectul nou. Selectaţi opţiunea „Tabel”. „Tabel”. Selectaţi după cum doriţi. Inserarea unui tabel într-un diapozitiv Pentru inserarea unui tabel într-un diapozitiv urmaţi paşii:     Alegeţi pentru diapozitiv aspectul „Titlu şi conţinut”. apoi pe pictograma „Diagramă” din grupul „Ilustraţii” . Inserarea unei diagrame într-un diapozitiv Există două metode pentru crearea diagramelor: 1. „Media”. „SmartArt”.

In momentul selectatării unei diagrame se activează imediat ferestrele Microsoft Office Excel 2007, iar acolo apare tabelul de bază. În momentul editării valorilor din tabelul asociat, diagrama din Microsoft Office PowerPoint 2007 se modifică automat în funcţie de valorile introduse. După completarea tuturor valorilor din tabel, a anteturilor de coloană şi a rândurilor, se poate formata diagrama din fila context „Format” sau din fila context „Aspect”. Inserarea unui obiect „SmartArt” într-un diapozitiv Există două metode pentru inserarea unui obiect „SmartArt”: 1. Alegeţi pentru diapozitiv aspectul „Titlu şi conţinut”, apoi selectaţi opţiunea „SmartArt”. 2. Faceţi clic pe fila „Inserare”, sub pictograma „SmartArt”. Apoi selectaţi ilustraţiile SmartArt dorite din categoriile: Listă, Proces, Ciclu, Relaţie, Matrice, Ierarhie, Nomogramă. Inserarea unui hyperlink într-un diapozitiv Crearea unui hyperlink la o pagină sau la un fișier de pe Web În „Vizualizare normală”, selectați textul sau obiectul pe care intenționați să îl utilizați ca hyperlink. Pe fila „Inserare”, în grupul „Linkuri”, faceți clic pe „Hyperlink”. Sub „Legare la”, faceți clic pe Fișier sau pagină Web care există, apoi faceți clic pe „Răsfoire pe Web”. Localizați și selectați pagina sau fișierul la care vă legați, apoi faceți clic pe OK. Crearea unui hyperlink la un diapozitiv din aceeași prezentare În „Vizualizare normală”, selectați textul sau obiectul pe care intenționați să îl utilizați ca hyperlink. Pe fila „Inserare”, în grupul „Linkuri”, faceți clic pe „Hyperlink”. Sub „Legare la”, faceți clic pe „Plasare” în acest document. Sub „Selectați o poziție în acest document”, faceți clic pe diapozitivul pe care doriți să îl utilizați ca destinație a hyperlinkului. Crearea unui hyperlink la un fișier nou În „Vizualizare normală”, selectați textul sau obiectul pe care intenționați să îl utilizați ca hyperlink. Pe fila „Inserare”, în grupul „Linkuri”, faceți clic pe „Hyperlink”. Sub „Legare la”, faceți clic pe „Creare” document. În caseta „Numele documentului nou” , tastați numele fișierului pe care îl creați și la care intenționați să vă legați. Pentru a crea documentul în altă locație, sub „Cale completă”, faceți clic pe „Modificare”, răsfoiți la locația unde intenționați să creați fișierul, apoi faceți clic pe OK. Sub „Editare”, faceți clic și alegeți dacă editați fișierul acum sau mai târziu.

Adăugarea unei secvenţe audio Încorporarea secvenţelor audio în prezentare Faceţi clic pe diapozitivul căruia intenţionaţi să îi adăugaţi o secvenţă audio. Pe fila „Inserare”, în grupul „Media” , faceţi clic pe „Audio”. Alegeţi una dintre următoarele acţiuni: o Faceţi clic pe „Audio din fişier”, localizaţi folderul care conţine fişierul, apoi faceţi dublu clic pe fişierul pe care îl adăugaţi. o Faceţi clic pe „Miniatură audio”, localizaţi secvenţa audio pe care o doriţi în panoul de activităţi „Miniaturi ”, apoi faceţi clic pe ea pentru a o adăuga la diapozitiv. Setarea opţiunilor de redare inversă pentru o secvenţă audio Pe diapozitiv, selectaţi pictograma secvenţă audio . Sub „Instrumente audio”, pe fila „Redare”, în grupul „Opţiuni audio”, alegeţi una dintre următoarele acţiuni: o Pentru a porni automat secvenţa audio atunci când afişaţi diapozitivul, în lista „Pornire”, faceţi clic pe Automat. o Pentru a porni manual secvenţa audio atunci când faceţi clic pe diapozitiv, în lista „Pornire” faceţi clic pe „La clic”. o Pentru a reda o secvenţă audio atunci când faceţi clic pe diapozitivele din prezentare, în lista „Pornire” faceţi clic pe ,,Se redă pe parcursul diapozitivelor ”. o Pentru a reda o secvenţă audio încontinuu până ce o opriţi, bifaţi caseta de selectare ,,Buclă” până la oprire”. ,, ” Ascunderea pictogramei secvenţei audio Această opţiune se utilizează numai dacă aţi setat ca secvenţa audio să se redea automat. Faceţi clic pe pictograma secvenţă audio . Sub „Instrumente audio”, în fila „Redare”, în grupul „Opţiuni audio”, bifaţi caseta de selectare „Ascundere în timpul expunerii”.

Crearea unei legături la un fişier video de pe sau un site Web Deschideţi un browser, accesați site-ul Web care conține fișierul video la care doriți să creați legătura, cum ar fi YouTube, hulu,Trilululu, etc ., site pentru care aveţi cont şi drept de postare/ preluare materiale. Pe site-ul Web, găsiți fișierul video, apoi găsiți și copiați codul încorporat. Locația acestui cod va fi diferită, în funcție de site-ul Web, iar anumite fișiere video nu au cod încorporat. Chiar dacă acestea se numesc „coduri încorporat“, ele fac legătura de fapt la fișierul video, dar nu îl încorporează în prezentare.

Faceți clic pe ,,Partajați”, bifați caseta de selectare „Utilizați” un cod de încorporare vechi, faceți clic pe „Cod de încorporat”, apoi copiați codul încorporat. În PowerPoint, în fila „Diapozitive”, în vizualizarea „Normal”, faceți clic pe diapozitivul în care doriți să adăugați fișierul video. pe fila Inserare, în grupul „Media”, faceți clic pe săgeata de sub „Video”. Faceți clic pe „Video” de la un site Web. În caseta de dialog „Video de la un site Web”, lipiți codul încorporat, apoi faceți clic pe „Inserare”. Aplicaţii  Realizaţi o prezentare PowerPoint alegând din urmatoarele teme: o Reacţii redox în organismul uman o pH-ul alimentaţiei sănătoase o Esenţe şi parfumuri o Aspirina-prieten sau duşman?   Realizaţi o prezentare PowerPoint care să prezinte situaţia comparativă dintre rezultatele obţinute la testele iniţiele, de progres şi sumative. Realizaţi o prezentare PowerPoint care să cuprindă scurte filme cu experimente chimice realizate în laboratorul de chimie.

Microsoft Office Excel 2007 Microsoft Office Excel 2007 este cel mai folosit software pentru calcul tabelar, utilizat şi pentru efectuarea unor prezentari grafice a rezultatelor calculate. Şabloanele şi utilizarea lor Pentru Microsoft Office Excel 2007 şabloanele oferite conţin funcţii predefinite, celule formatate din tabel, ce permit editarea unor tabele complexe cu minim de efort. Galeria de şabloane cuprinde formate predefinite pentru facturi, comenzi de cumpărare, gestionarea bugetelor, iar în mediul şcolar, pentru realizarea listelor cu elevi, subiectelor, orarelor, calendarelor etc.. Alegerea şabloanelor cu Microsoft Office Online Microsoft Office Online este un serviciu gratuit care oferă şabloanele pentru orice tip de produs Office Excel. Poate fi accesat astfel:   Faceţi clic pe butonul Microsoft Office, apoi pe Opţiuni Excel. Faceţi clic pe Resurse, apoi pe Online.

Aplicarea şi alegerea unui şablon Pentru a selecta un şablon în Microsoft Office Excel 2007 utilizăm butonul „Office – Element nou”. În figura de mai jos puteţi vedea un şablon ce gestionează absenţele unui elev contorizând automat orele prezente şi absenţele motivate, nemotivate sau întârzierile la nivelul fiecărei luni şi la finalul unui an şcolar. Cu ajutorul cunoştinţelor avansate de TIC pot fi făcute situaţii statistice asemănătoare pentru întreaga clasă clasă.

Tema Tema este un set predefinit de culori, fonturi, linii şi umpleri, care pot fi utilizate pentru întreaga foaie sau doar pentru unele elemente. Tema este o caracteristică apărută odată cu versiunea de Microsoft Office Excel 2007 şi poate fi utilizată în întregul sistem Microsoft Office. Pentru a utiliza o temă predefinită selectaţi din fila „Aspect pagină” din grupul „Teme” pictograma „Teme”. Stilul

din grupul Stil tipul de tabel corespunzător. Alegeţi o opţiune dintre cele de mai jos Evidenţierea valorilor maxime Permite definirea valorilor celor mai mici sau celor mai mari din tabel prin intermediul distincţiei de culoare . Pentru a utiliza un stil predefinit pentru un tabel selectaţi din fila Pornire. Evidenţierea valorilor în în funcţie de criteriu Permite evidenţierea unor valori din tabel prin intermediul distincţiei de culoare în funcţii de anumite criterii specificate.Stilul este o caracteristică a unui obiect specific precum un tabel sau o diagrama. Formatarea condiţională din Microsoft Office Excel 2007 se poate efectua în felul urmator:   În fila Pornire – pictograma Formatare condiţională. Formatarea condiţională Formatare condiţională a datelor permite identificarea prin culoare sau simbol a elementelor dintr-o zonă de valori. .

Putem utiliza simboluri care să sugereze procentul ca în figura alăturată. săgeţile sau alte simboluri care afişează creşterea. eliminăm formatarea curentă cu ajutorul funcţiei Golire reguli pentru celulele selectate sau pentru întreaga foaie ca în figura alăturată. Un exemplu comun al acestei formatări îl reprezintă compararea punctajelor .Formatarea prin pictograme Acesta este un format adecvat pentru rezumarea cantităţilor prin pictograme. când fiecare valoare este comparată cu ajutorul unui efect de tranziţie. scăderea sau stagnarea. Se pot utiliza filtre în funcţie de aceste pictograme. Eliminarea formatarii condiţionale Pentru a şterge sau a modifica formatarea condiţională. Formatarea de tranziţie – Liniile de date Aceasta se utilizează la compararea valorilor diferite.

-. „Instrumente diagramă” care cuprinde doar funcţiile aplicabile diagramei selectate. /) Funcţii – tipuri mai complexe de formule cu numeroase operaţii statistice. Din galeria de stiluri. urmaţi paşii:     Selectaţi tabelul Din fila „Inserare”. Procesarea formulelor Formulele şi calculele permit prelucrarea datelor. puteţi selecta funcţia dorită din lista de funcţii apărută. Formulele pot fi introduse în celulă prin semnul egal(= ). +. Formulele pot fi:   Aritmetice – tastăm simbolul asociat (*. Diagrame Crearea diagramelor Pentru a crea diagrame noi. Modificare tip diagramă  Selectaţi diagrama  Realizaţi modificările folosind funcţiile din „Instrumente diagrama” sau din fereastra de context ce apare la clic dreapta. grupul „Diagrame”. Filtrarea datelor . când valorile individuale sunt afişate cu o anumită culoare. Pe panglică va fi inclusă o filă nouă. alegeţi tipul de diagrama preferat. logice sau de baza de date. Introducerea formulelor Pe fila Formule. După apăsarea tastei Enter rezultatul formulei va fi afişat în celula. dacă aparţin unui grup particular de proporţii. folosind opţiunea Inserare. alegeţi stilul de diagramă potrivit.Scalele de culori Scalele de culori sunt aplicate adesea prin intermediul comparaţiei proporţiilor.

Sortarea textului  Selectați o coloană de date alfanumerice dintr-o zonă de celule sau o celula activă dntr-o coloană de tabel care conține date alfanumerice. introduceți textul sau numerele în caseta Căutare. aveți posibilitatea să utilizați metacaractere. Sortarea datelor permite vizualizarea rapidă a datelor și o mai bună înțelegere a acestora. să compilați o listă de niveluri ale unui inventar de produse de la cel mai mic la cel mai mare nivel sau să ordonați rândurile după culori sau pictograme. faceți clic pe săgeată pentru a afișa o listă din care să faceți alegeri de filtrare. selectați numai valorile pe care doriți să le vedeți și faceți clic pe OK pentru a vedea rezultatele. în grupul Sortare și filtrare. cum ar fi asteriscul (*) sau semnul de întrebare (?). organizarea și găsirea datelor dorite și. Bifați și debifați casetele de selectare (in figura alăturată 2) pentru a afișa valorile care se găsesc în coloanele de date. care doriţi Sortarea datelor Este posibil să doriți să aranjați o listă de nume în ordine alfabetică. faceți clic pe Filtru. În antetul de coloană. Datele pot fi filtrate după dată.     Utilizați caseta Căutare (în figura alăturată 1) pentru a introduce text sau numere după care să căutați.Filtrarea (selectarea de date dintr-un set mai mare) permite găsirea rapidă a valorilelor dorite.  Pentru a căuta text într-o coloană. în grupul Sortare și filtrare. după una sau mai multe coloane de date. În fila Date. Pentru a selecta după valori. Opțional. culoare. Se vor elimina bifările din toate casetele de selectare. în cele din urmă. în listă.    Selectaţi datele pentru filtrarea. efectuați una dintre următoarele acțiuni: o Pentru a sorta în ordine ascendentă. Utilizaţi criteriile complexe (în figura alăturată 3) pentru găsirea valorilor care respectă anumite condiții. Apoi.  Pe fila Date. faceți clic pe Sortare de la A la Z . luarea unor decizii mai eficiente.  Apăsați ENTER pentru a vedea rezultatele. debifați caseta de selectare(Selectare totală). .

selectați coloana pe care doriți să o sortați. în grupul Sortare și filtrare. de font sau o pictogramă de celulă. faceți clic pe Sortare de la cel mai mare la cel mai mic. culoarea fontului sau pictograma în jos sau la dreapta. selectați Jos pentru o sortare de coloană și La dreapta pentru o sortare de rând. Efectuați una din următoarele acțiuni: o Pentru a sorta după culoarea celulei. Sortarea după culoarea celulei. selectați Culoare celulă. faceți clic pe Reaplicare. selectați Culoare font. . *Sub Sortare pe baza. selectați modul în care doriți să sortați. în grupul Sortare și filtrare. Sortarea numerelor  Selectați o coloană de date numerice dintr-un interval de celule sau asigurați-vă că celula activă se află într-o coloană de tabel care conține date numerice. faceți clic pe o celulă din zonă sau tabel și apoi.  Pe fila Date. faceți clic pe Sortare. Pentru a reaplica o sortare după ce modificați datele. De asemenea. în funcție de tipul de format. *Sub Coloană. o Pentru a sorta după culoarea fontului.   *Sub Ordine. apoi. în grupul Sortare și filtrare. Apare caseta de dialog Sortare. faceți clic pe Sortare de la Z la A.o Pentru a sorta în ordine descendentă. În fila Date. efectuați una dintre următoarele acțiuni: o Pentru a sorta de la numere mici la numere mari. în fila Date. aveți posibilitatea să sortați după un set de pictograme pe care le -ați creat prin aplicarea unei formatări condiționale. în caseta Sortare după. Sub Ordine. o Pentru a sorta de la numere mari la numere mici. culoarea fontului sau pictograma în sus sau la stânga.      Selectați o coloană de date dintr-o zonă de celule sau asigurați-vă că celula activă este într-o coloană de tabel. selectați o culoare de celulă. o Pentru a muta culoarea celulei. aveți posibilitatea și să sortați după aceste culori. selectați Pictogramă celulă. Efectuați una din următoarele acțiuni: o Pentru a muta culoarea celulei. o Pentru a sorta după un set de pictograme. selectați tipul de sortare. după culoarea celulei sau a fontului. selectați Sus pentru o sortare de coloană și La stânga pentru o sortare de rând. a fontului sau după pictogramă Dacă ați formatat manual sau condițional un interval de celule sau o coloană de tabel. faceți clic pe săgeata de lângă buton. faceți clic pe Sortare de la cel mai mic la cel mai mare.

dicţionare. Pentru a reaplica o sortare după ce modificați datele. în grupul Sortare și filtrare. . Asigurați-vă că selectați aceeași coloană în casetă. RESURSE WEB Browsere. Centralizaţi rezultatele obţinute la olimpiada judeţeanăde chimie şi evidenţiaţi primele 10 cele mai bune rezultate folosind formatarea condiţională. articole de specialitate. faceți clic pe o celulă din zonă sau tabel.) cât şi instrumentele de accesare a acesteia. după modelul de mai jos. forumuri de discuţii pe teme date. Realizaţi o analiză comparativă a rezultatelor obţinute de elevii claselor a IX-a după aplicarea testului iniial. faceți clic pe Adăugare nivel . 2. a fontului sau pentru pictogramă. apoi repetați pașii cu marcaţi cu *.etc. în fila Date.o Nu există o ordine de sortare implicită pentru culoarea celulei. apoi. demonstraţii practice. faceți clic pe Reaplicare. o sursă împortantă este Internetul care oferă atât informaţia (biblioteci vituale.     Pentru a specifica următoarea culoare de celulă. de font sau următoarea pictogramă după care se va sorta. Aplicaţii 1. Trebuie să definiți ordinea dorită pentru fiecare operațiune de sortare. Repetați acești pași pentru fiecare culoare de celulă sau de font și pentru fiecare pictogramă pe care doriți să le includeți în sortare. motoare de căutare În învăţarea. Apoi efectuați aceeași selecție sub Ordine.

fişiere video. datorat Internetului. grafică. oportunitatea de a lucra împreună.com/download/ http://www. Cele mai cunoscute browsere web sunt: Browser Microsoft Internet Explorer disponibil în sistemele de operare Windows Mozilla Firefox Google Chrome http://www.bing.Navigatorul Web sau Browserul este o aplicație software ce permite utilizatorilor să afişeze text. acesta returnează o listă cu documente ordonată după cea mai bună potrivire cu criteriile de căutare. imagini. dar şi să comunice cu ofertantul de informații şi chiar şi cu alți utilizatori care accesează acea pagină.com) Bing (www.com). prin intermediul unor cuvinte sau grupuri de cuvinte cheie. informaţia poate fi localizată şi accesată mai rapid folosind motoarele de căutare.org/ Disponibil pentru descărcare la adresa http://www. Yahoo! (www.yahoo.opera. Interogările utilizează cuvinte sau grupuri de cuvinte (denumite cuvinte cheie) care permit găsirea materialelor (site-uri web.) ce au încorporate elemente ce corespund acestor cuvinte.com/chrome/ index.apple.microsoft.html?hl=ro&brand=CHMA&utm_campaign=ro&u tm_source=ro-ha-emea-ro-bk&utm_medium=ha Opera Apple Safari Mozilla Camino http://www.google. . Comunicarea prin intermediul resurselor IT Aplicaţiile de comunicare electronice sunt programe ce oferă cadrelor didactice. dar și elevilor.aspx În spaţiul virtual.com).google. muzică şi alte informații localizate pe o pagină din World Wide Web. de a salva produsul muncii de echipă într-un format accesibil online acasă sau la școală. documente. Exemple de motoare de căutare:    Google (www.mozillaeurope. etc. Acestea sunt aplicații online. ce permit căutarea informațiilor în mediul World Wide Web pe baza interogărilor efectuate de către utilizatori.org/ro/firefox http://www.com/nz/windows/ internetexplorer/default.com/safari/download/ http://caminobrowser. să redea video. de a colabora la o temă. Când un utilizator adresează o interogare unui motor de căutare.

ro/ Serviciul Windows Live ID.NET Passport.E-mail E-mail sau poştă electronică reprezintă acel sistem care permite transmiterea sau primirea de mesaje prin intermediul Internetului. Create My Account. MSN sau Hotmail.   Folosiţi browserul de la www.com/mail/ Pegasus Mail.com şi daţi clic pe pictograme Gmail. de la http://www. Mesageria Instant (IM) Mesageria Instant (IM) este un serviciu care permite utilizatorilor să comunice simultan şi în timp real. Faceţi click pe butonul CREATE AN ACCOUNT . Windows Messenger. de la http://www.com Serviciul Gmail de la Google. Din suita Office menţionăm program de poştă electronică Microsoft Outlook 2. de la https://login.com/ro/ Eudora. Internetul pune la dispoziția utilizatorilor numeroase aplicații folosite ca şi client de poştă electronică printre care:    Serviciul Mail de la Yahoo.live.   Completaţi toate câmpurile solicitate pentru a vã deschide cont.com/ Aplicaţie practică Realizaţi propriul cont gmail.yahoo. de la http://www.pmail.com. . account.www. citiţi termenii şi condiţiile de oferire a serviciilor Faceţi click pe I Accept.com/ Opera Mail. Windows Live Messenger.google. 1.eudora. de la http://www.     Mozilla Thunderbird de la http://ro.mozillamessaging.google.opera.atunci aveţi un cont Windows Live ID. Dacă aveţi cont realizat prin serviciile . prin intermediul rețelei de calculatoare.

Grupurile de discuţii oferă posibilitatea de a constitui o comunitate virtuala pentru discuţii şi anunţuri pe anumite teme. pentru sisteme Linux.com. Începând cu 2006 aceasta se numeşte Windows Live Messenger şi este parte a seriei de servicii online Microsoft Windows Live. de la www.com/.com/download/ .yahoo.google.live. de la http://messenger.skype.com/talk/ AOL Instant Messenger (AIM) . Faceţi click pe butonul Creaţi un grup. Pentru a vă crea propriul grup puteţi folosi servicii oferite de Yahoo Groups. Kopete. de la http://www. Aplicaţie practică Realizaţi propriul grup pentru discutarea temelor de proiect.aim. citiţi termenii şi condiţiile de oferire a serviciilor. pentru orice tip de sistem de operare folosit. de la www. Printre cele mai utilizate se numără:    Yahoo Messenger. . MSN Messenger – este o aplicație-client creată de Microsoft în 1999. Softpedia Forum. etc. Google Groups.     Google Talk. MSN Groups. Grupurile de discuţii  Introduceţi ID –ul şi parola de Gmail Completaţi toate câmpurile solicitate. Skype.   Folosiţi browserul de la www. Programul este disponibil pentru descărcare de la adresa http://download.google. Romania Forum.com şi daţi clic pe pictograma Mai multe apoi selctaţi Grupuri.Internetul pune la dispoziția utilizatorilor o diversitate de programe pentru mesagerie.com.

com.http://wordpress.com/ apoi Login tastaţi ID şi parola introdusă în formularul de mai sus din panoul de gestionare puteti alege să: adaugaţi un articol. ştergeţi comentariile. pot fi utlizate aplicaţiile online WordPress. proiecte cu texte comentate.   Tastaţi adresele de e-mail al membrilor grupului Stabiliţi rolurile în cadrul grupului(mderator. pentru început. membru) Închideţi contul Blog Blogul este un jurnal online în care materialele pot fi organizate foarte uşor.com/ apoi Sign up Completaţi formularul www.com. Ca medii de colaborare cele mai cunoscute sunt: . schimbul de idei şi reflecţii. etc. Articolele sunt datate automat şi pot fi comentate. Instrumente de colaborare Instrumentele de colaboarare permit utilizatorilor să lucreze online în acelaşi timp la acelaşi document. adaugaţi legături la alte siteuri. pot vizualiza şi efectua modificări simultan. să aprobaţi. în realizarea unor expoziţii. Blogger. să modificaţi aspectul blogului.http://wordpress. Blogspot.com. Aplicaţie practică Realizaţi un blog pentru postarea articolelor de chimie folosind WordPress.      Tastaţi www. Este util în prezentarea publică a proiectelor. Pentru realizarea unui blog personal.com.

Wiki Wiki . Adaugaţi itemi(vezi 3) apoi puteţi să-i modificaţi(vezi 4)să-i sau să-i ştergeţi(vezi 5) 2 1 3 7 6 4 5    Salvaţi formularul(vezi 6) Trimiteţi formularul pe e-mail spre completare (vezi 7) Opţional puteţi insera formularul în blogul personal adaugând într-un articol adresa generată făcând clic pe More action.com/. tabele de calcul şi prezentări online. pot comunica şi colabora. Aplicaţie practică Realizaţi un formular de identificare a tipului de învăţare folosind Google Docs.google.un spaţiu online unde utilizatorii pot edita conţinutul.Google Docs Google Docs este un program online gratuit care permite utilizatorilor să creeze documente. Cel mai bun exemplu de Wiki este Wikipedia.com folosiţi ID şi parola gmail pentru autentificare. .wikispaces. Wetpaint. şi apoi clic Embed.org.un program online. http://www. cea mai mare enciclopedie online. ce se dezvoltă prin contribuţii publice. Comutaţi în modul de lucru Docs Faceţi clic pe creare(vezi 1) şi selectaţi formular(vezi 2). Necesită cont Windows Live ID. Alternative: pbwiki. tabele de calcul ţi prezentări online. Necesita cont Gmail. încărca fişiere.     Pe www. Windows Live Windows Live . care permite utilizatorilor să creeze documente.

com este o aplicaţie catre transformă fişierele. jpg etc.pdf sau.doc in format . Google Docs. . de exemplu din format . Online-convert http://www.online-convert.serviciul profesional de transfer fisiere mari (pana la 2GB) rapid si sigur catre orice adresa de e-mail. Fişierul transformat este primit pe email.Zamzar. Aplicaţii pentru conversia şi transferul fişierelor Zamzar www.ro .com/ Transfer Transfer. Datele completate în formulare vor fi inregistrate automat şi salvate într-o foaie de calcul din spaţiul dvs.

youtube. Poate fi incorporat în orice pagină web.com/watch?v=VBReOjo3ri8&feature=related http://www. Resurse destinate prelucrării audio-video Resursa YouTube YouTube reprezintă o resursă interesantă pe care o putem explora pentru a propune elevilor noştri spre vizionare diferite experimente chimice. linkuri si audio pentru a crea pagini mulitmedia. Necesită creare cont.com/ . video. fotografii. Picasa http://picasa.youtube. Necesită creare cont.com/watch?v=ya6YX_tLNJQ&feature=related Glogster http://www.youtube.glogster.google. muzică. profesorul de chimie se foloseşte de câteva filme scurte de pe Internet: http://www. Combină imagini. .com/watch?v=diRETKFVh4o&feature=related http://www.com/ Aplicaţie simplă este pentru crearea de postere interactive.O alternativă este SkyDrive de la Windows Live. Exemplu: Pentru a ilustra reacţiile dintre anumite baze şi anumiţi acizi.com/watch?v=zbmLMm2Mpa8&feature=related http://www.youtube.

De mentionat este faptul ca orice tip de soft educational are un „manual”. În esenţă. În raport de funcţiile (sarcinile) asumate. exersări. email). e. cu aplicaţia dezvoltării unor structuri participative. în procesarea informaţiilor. caracteristici ale elevilor.exemple. stocare si editare de fotografii. Bazate pe experimente virtuale. pregătirea fotografiilor pentru utilizare externă (tiparire. softurile de investigaţie d. metode. simulări etc. precum si posibilitatea de a crea slideshow-uri. cu accent pe stimularea efortului propriu din partea elevilor de căutare. colaje. Acesta prezintă sub o formă complexă sau sumară informaţii despre conţinutul temei didactice. Materiale digitale devin mai compatibile formării unor competenţe complexe. programe de tip multimedia. de descoperire.Aplicaţie gratuită oferită de Google pentru organizare. conţinut specific. softurile tematice b. softurile cunosc o mare diversitate. construirea de noi cunoştiinţe. proiectate în raport cu o serie de coordonate pedagogice (obiective. simulări. Rezultatul poate fi înglobat în bloguri sau pagini web. softurile educaţionale sunt programe sau lecţii în format electronic.com/ Permite adăugarea unui comentariu sau a unei naraŃiuni la o imagine sau fotografie. modelări 2D/ 3D. sprijinându-i în accesarea surselor de informare. de elaborări de soluţii la rezolvarea situaţiilor problemă cu care ei se confruntă. Necesită download şi instalare. Oferă numeroase instrumente de editare. softurile educaţionale pt fi împărţite în mai multe categorii: a.fotobabble.and – Practice) c. feedback secvenţial şi evaluări formative). softurile de exersare (Drill . softurile de sinteză ( recapitulative). Softuri educaţionale Produsele software educaţionale se adresează direct celor care învaţă. Alternative: Flickr Fotobabble http://www. publicare de albume pe Internet. geo-tagging. softurile de simulare . Se încarcă imaginea şi apoi se înregistrează naraţiunea folosind un microfon. precum şi dobândirea competenţelor prin demonstraţii. explicaţii. Pentru profesorii de chimie o reţetă a succesului educaţional o reprezintă: folosirea softurilor educaţionale ce propun lecţii interactive menită să devină pentru elevi „un laborator de studiu”.

fr/spip.exe. pot fi descărcate în calculatorul propriu. softurile concepute sub formă de jocuri didactice Sfaturi utile în alegerea unui soft educaţional 1. Design atractiv. Verificarea cerinţelor minime hardware necesare instalării. 4.com/flashplayer/ Exemple concrete ale materialelor de prezentare. Să fie în concordanţă cu programa şcolară.swf sau *. Valoarea achiziţionării. 12.php?article93 Find the Alien Softul educaţional sub forma unui joc „Find the Alien” se găseşte la adresa http://flashgamesspot. uşor de manipulat. Explicaţia corectă pentru fiecare răspuns greşit cât mai detaliată. Să poată fi actualizat. 10. folosind adresa: http://mslp. Exerciţiile noi care să facă apel şi la cele anterioare. Veridicitatea informaţiilor prezentate. 7. 3. 11. Softurile de prezentare Softurile de prezentare pot fi si sub forma unor fisiere de tip *.adobe. 8. 13. Extensia swf este specifică fişierelor Flash.f. Notarea testelor. 2.com/ro/play/chemistry-organic-compounds-chemistry-education/flash- . Meniu intuitiv. Consultarea mai multor produse.ac-dijon. Pentru a putea fi vizualizate trebuie descărcat şi instalat Adobe Flash Player disponibil gratuit la adresa http://get. 9. 5. 6. softurile pentru testarea cunostinţelor g. Exemple cât mai variate. Existenţa unor pre-teste anterioare noii unităţi de învăţare.

pune la dispoziţia elevilor/ profesorilor lecţii gratuite în limba română. Recomandăm citirea instrucţiunilor.edu.html . AEL AEL platformă de predare/ învăţare şi management al conţinutului educaţional multimedia.123bee.php/base/materiale/. poate fi găsit la adresa http://www.ro/index. Instructiunile se găsesc in meniul Help al jocului Chemistry Lab Escape Un alt tip de joc.game/ si poate fi jucat de elevii sub indrumarea profesorului. după ce sunt acceptaţi termenii şi condiţiile producătorului. Pachete cu lecţii de chimie în limba română pot fi descărcate de la adresa: http://portal. Chemistry Lab Escape.com/play/chemistry_lab_escape/5341. .

Manualul poate fi accesat la adresa: http://advancedelearning. .html CHEMIX School CHEMIX School – soft educaţional de chimie ce poate fi downloadat de la adresa http://home.2/editoare_ael/tutorial_editoare_ael/p2/inde x. Pentru a putea rula în condiţii bune lecţiile este necesară instalarea programului utilitar Adobe Flash Player. Arhivă în format AEL 2.c2i.. Acesta conţine: tabelul periodic.htm . calculator. Editorul ChemMedia Editorul ChemMedia integrat în platforma AEL creează.. .jmg). calculator molecular. slavează şi exportă formule chimice în format imagine (*.com/multimedia/versiune5.P1 – alegem disciplina chimie P2 – selectăm anul de studiu P3 – clic pe butonul Afisează Arhivele pot fi descărcate pe calculatorul personal prin două modalitaţi: 1.net/astandne/index. Arhivă în format zip. dictionar.

Lecţiile Interactive de Chimie sunt împărţite în 2 volume (1CD/ volum). Elevii pot construi. Acest tip de soft poate fi folosit şi în pregătirea la distanţă.VIRTLAB Autorii VIRTLAB sunt printre primii profesori din lume care au incercat să integreze calculatorul în educaţia ştiinţifică. de asemenea.com Chem1 Concept Builder Chem1 Concept Builder prevede interactivitate cu o interfaţă uşor de folosit. propriile lor simulări. pentru elevii de liceu.com Soft educaţional INTUITEXT Cu ajutorul lecţiilor pe calculator de chimie de la INTUITEXT.chem1. Acestea ajută la reprezentarea globală şi corectă a proceselor şi fenomenelor chimice. Softul poate fi găsit la adresa http://www. Acesta se bazează pe o serie de experimente şi demonstraţii cu ajutorul unui laborator de chimie simulat. elevii pot reproduce în laboratorul interactiv procese şi experimente care sunt dificil de redat cu materialele clasice de la şcoală.virtlab. de la modificările vizibile . http://www.

despre fiecare episod. Site-ul include o grila de programe si un Ghid pentru profesori complet. Portalul eScoala Individual sau în echipă elevii pot combina şi mixa diferite substanţe în cele mai ciudate moduri utilizând laboratoarele virtuale de chimie din site-ul http://escoala. îşi vor putea testa cunoştinţele acumulate. propuneri de activitati in clasa si definitii pentru termenii de vocabular. .ro/. prezentand obiectivele lectiei. care pot descarca aici materiale-suport ce pot fi folosite la clasa.ro/lectii-chimie-liceu-1 Elevii vor putea învăţa.ro/labs/index. Acesta este un portal dedicat profesorilor. cu elevii.discovery. exersa şi.edu. Formulele şi noţiunile abstracte sunt uşor de înţeles datorită animaţiilor şi simulărilor virtuale.intuitext.php#chimie. oferind un real suport în predare. Un material demo poate fi vizionat la adresa http://www.cu ochiul liber la interacţiunile la nivel molecular şi atomic. Lecţiit televizate Şcoala Dicovey Materiale educaţionale televizate pot fi urmărite pe site-ul http://scoala. seturi de intrebari care sa ii apropie pe elevi de continut. la final.

0. Chemdraw.com/chemwriter/ ACD Laboratories ACD Laboratories (http://www.fiind folosit pentru desenarea structurilor chimice.com/resources/freeware/chemsketch/.com ) a anuntat o noua versiune "free" a editorului de formule chimice ChemSketch: versiunea 10. Contine pe langa editorul de formule . http://metamolecular. Se pot utilizeaza: ChemWriter. ChemMedia ca softuri în procesul de predare-invăţare. ChemWriter ChemWriter este un soft atât pentru web cât şi pentru mobil. Este disponibila la adresa http://www. Chemwin.acdlabs.acdlabs.Specific chimiei este şi editarea de ecuatii chimice.

softwin. polimerice. include caracteristici cum ar fi calculul a proprietăţilor moleculare (de exemplu. structură 2D şi 3D. moleculară. Exemple de structuri create: INSAM INSAM (Instrumente digitale de ameliorare a calitatii evaluarii in invatamantul preuniversitar) este un proiect ce are ca obiectiv dezvoltarea si implementarea de instrumente si mecanisme digitale de imbunatatirea a proceselor evaluative si de autopozitionare/ autoevaluare a elevilor din invatamantul preuniversitar liceal.si un sistem de vizualizare 3D a moleculelor si un modul cu elemente de instalatii de laborator. Acesta foloseşte platforma on-line disponibilă la adresa https://insam. organometalice. Este extrem de eficient si este gratuit. De asemenea. greutate. ACD / Freeware ChemSketch ACD / Freeware ChemSketch permite elaborarea de structuri chimice. etc).ro/insam/ . inclusiv organice.

ca/ Ansamblu de aplicaţii gratuite pentru crearea de teste interactive. muzeu şi arhivă: http://www.eu Mari biblioteci virtuale (accesul gratuit se poate face doar din reţeaua bibliotecilor universitare româneşti) ProQuest: http://www.Universitatea din Bucureşti http://www.e-scoala. precum şi dicţionarele digitale:         Biblioteca virtuală românească http://www.php/biblioteca-virtual şi http://www. enciclopediile virtuale.ro/index.ro/biblioteca/biblioteca. ordonare şi completare de fraze.chimie.html Europeana – o mega structură on-line care cuprinde bibliotecă virtuală.ro/ Biblioteca Facultăţii de Chimie . Oferă şase aplicaţii pentru teste cu răspuns multiplu. Necesită download şi instalare. Hot Potatoes http://hotpot.chimie.uvic. Bbiblioteci. enciclopedii. formare de perechi. cu răspuns scurt.proquest. dicţionare În rândurile resurselor clasice se înscriu bibliotecile virtuale. Acestea sunt administrate de către profesor.unibuc.Cu ajutorul platformei se pot crea teste ce corespund celor mai exigente cerinte de evaluare.ro/biblioteca/ Cărţi electronice şi articole on-line: http://www.unibuc.com/ .europeana.cartiaz. cuvinte încrucisate.

Gasiţi jocul “Find the Alien” pentru metale. Descărcaţi şi salvaţi. 8.cartiaz. Descărcaţi şi instalaţi softul Chemix.com Aplicaţii 1.com/ Muse: http://muse. 5 itemi obiectivi şi 2 subiectivi. instalaţi softul ChemSketch şi editaţi următoarea structură chimică: 10. .ebsco. Accesaţi site-ul de http://www. cristale.wikipedia..springerlink.acdlabs. Creaţi un cont pe site-ul http://www. 5.123bee. 6. 7. ce pot avea fişierele cu conţinut de prezentare? 4.scopus..com.wiktionary.enciclopedia/ Encyclopedia Britannica: http://www.Structura atomului”.britannica. Accesaţi site-ul http://escoala. 3. Salvaţi testul cu numele dvs urmat de cuvantul chimie.com/ Wikipedia – enciclopedie online gratuită: http://ro.org/ Mic dicţionar ştiinţific http://dictionar-stiintific.ro/ Wicţionar – dicţionar liber şi universal: http://ro.com/ SCOPUS: http://www. . găsiţi şi descărcaţi materialul “Chimie generala .edu. Enumeraţi minim cinci extensii.ro/. 2.jstor.ro şi realizaţi un laborator la clasa a IX-a.com . Realizaţi un test de chimie la clasa a X-a care să conţină 5 itemi semiobiectivi.jhu.           JSTOR: http://www.litera. gasiţi şi notaţi denumirile altor jocuri ce au la bază cunoştiinţe de chimie.org/ EBSCO: http://www.edu/ e-Enciclopedia: http://www. Cum puteţi folosi în activitatea didactică informaţiile aflate la adresa http://modelscience. Accesand pagina de internet http://www.ro/e. Descărcaţi.com/ SpringerLink: http://www. pe calculator un fişier de prezentare. la alegere. 9. Prezentaţi o scurtă descriere a softului.com .org/ Dicţionare online (diverse domenii): http://www.dictionar-online.

software educaţional. Messenger. operaţii similare cu cele ale unei peroane care dorește să-și organizeze activitatea la nivelul biroului său. Open Office). pe care procesorul le interpretează. descrise în cadrul Modului I. cum ar fi hardware-ul computerului. Noţiunea de software-ul poate fi dificil de descris. etc. Google Crome. deoarece aceasta este o noţiune "virtuală". cum ar fi programele software. OS2. Aceasta presupune instalarea de software specializat pe calculatorul dumneavoastră. Novell. programe antivirus. nu fizică.Modulul al II-lea. care sunt memorate pe suport magnetic sau optic în format digital. jocuri toate se încadrează în categoria programelor sau aplicaţiilor software. aplicaţii de vizualizare a formatelor PDF Acrobat Reader. Opera. script-uri. aplicaţii software. Programele și aplicaţiile software sunt stocate ca date binare. software-ul este format din linii de cod scrise de programatori. browsere pentru vizualizarea paginilor web Mozilla. Dacă pornim de la conceptele de bază privind componentele hardware și software ale unui sistem de calcul. O categorie specială de software sunt sistemele de operare care sunt programe software specializate și sunt destinate utilizării elementare a unui sistem de calcul (de exemplu Microsoft Windows. în afara sistemului de operare. programe de arhivare. Folosirea unor instrumente specializate se realizează prin instalarea de programe sau aplicaţii specifice fiecărei activităţi pe care dorim să o realizăm cu ajutorul unui computer. instala și utiliza aceste categorii de software. traduse în limbaj mașină. care au fost compilate. În schimb. Modele.). De exemplu pachetul Office (Microsoft. configurarea. în calitate de componentă a computerului. seturi de instrucţiuni. organizarea informaţiilor la nivelul unui calculator. utilizarea elementară a unui calculator presupune instalarea unui sistem de operare. mijloace TIC specifice disciplinei Chimie Software utilitar Tematica propusă la nivelul acestui capitol își propune să introducă și să aprofundeze conceptul de software utilitar pornind de la noţiunea generală de software și diversele sale forme sau scopuri. aici vom detalia utilitatea și vom prezenta principalele aplicaţii software utilitare destinate atât disciplinei chimie cât și altor discipline deopotrivă. crearea. Există terminologii conexe. copierea. Dacă acesta dorește să realizeze operaţii complexe sau specifice domeniilor de activitate are nevoie de instrumente software specializate. Linux. este un termen general care descrie totalitatea programele și aplicaţiile cu ajutorul cărora se pot utiliza resursele hardware ale unui calculator. metode. programe utilitare. UNIX. programe de comunicare Skype. mutarea. Prin urmare. Noţiunea de software. Această componentă software permite realizarea unor operaţii elementare specifice privind vizualizarea. arhiva. Deoarece fiecare dintre acestea . În cadrul orelor de laborator se vor descrie și realiza toate etapele pe care un utilizator trebuie să le realizeze pentru a copia.

. PC Tools. de exemplu. Itunes.  utilitare care vin în sprijinul utilizatorului avansat. georgrafie. etc. În funcţie de producătorul acestui software el poate fi: .stocat pe un suport optic (CD. memory flash . HDD portabile. În domeniul chimiei sunt editoare specializate (ChemWind. cum este. Gb).freeware . . Dintre ele amintim urmatoarele tipuri:  utilitarele care extind suprafata cu utilizatorul (Norton Commander.Norton Antivirus. fizică. WinRAR. Mb.)  utilitare destinate unor operaţii speciale dintr-un anumit domeniu de activitate (chimie.). utilizate pentru micsorarea dimensiunilor fisierelor fara pierderi de informatii (ARJ.descărcat dintr-o anumită locaţie Internet.shareware/licenţiate.software-uri au informaţii diverse și în cantităţi diferite. Dos Navigator). Virus Scan. În funcţie de sursa din care provine el poate fi: . (Flash. IrfanView. AVP. Norton Utilities etc. Doctor Panda). PKZIP si PKUNZIP. Codec Video.copiat cu ajutorul memory stick. ChemBioDraw Ultra. Winamp. livrate odata cu sistemul de operare sau separat de acesta. ChemBio 3D Ultra). istorie.  utilitare de optimizare a discurilor care permit amplasarea optimă a datelor pe disc în vederea reducerii duratei de acces la informatii (Disc Defragmenter.  utilitare de diagnosticare pentru determinarea configuratiei si testarea functionarii calculatorului (Check-It. DVD). Windows Media Player. WinZIP etc. Doctor Web. care extind o serie de facilitati ale sistemului de operare.  utilitare de arhivare-dezarhivare a datelor. Movie Maker . SpeedDisk).). Programele utilitare sunt programe specializate. măsurat de regulă în bytes (Kb. Numarul utilitarelor este azi impresionant si nu se poate face a clasificare riguroasa a lor.  utilitare de depistare si înlaturare a virusilor (numarul si varietatea acestora sunt impresionante . criptarea sau decriptarea diverselor formate de date.). redarea sunetelor. Windows Picture and Fax Viewer. VLC. inginerul de sistem (Norton Disk Doktor. decodificarea. matematică.  utilitare care permit vizualizarea. Ndigs). Ele corespund unor functii bine definite ce se întâlnesc frecvent. etc. Windows Commander. este necesar un anumit spaţiu de memorie pentru a păstra fișierele acestuia. Windows Explorer.

Pe lângă cerinţele de spaţiu trebuie ţinut cont și de cerinţele privind capacitatea de procesare. b) Dacă instalarea se face folosind un kit de instalare obţinut prin dowload din Internet pașii sunt descriși sugestiv în imaginile următoare și conţin salvarea fișierului. 1. setup.În funcţie de spaţiul ocupat de aplicaţiile software și spaţiul disponibil pe hard discul sistemului propriu utilizatorul poate decide dacă un anumit software poate sau sa fie instalat pe calculatorul său. În fereastra Downloads. memoria internă sau video și alte dispozitive hardware necesare fiecărei aplicaţii în parte. rularea și confirmarea instalării. . Kit-ul de instalare este însoţit de un manual de utilizare și instalare corespunzător aplicaţiei. numeaplicatie. În fereastra Opening.exe. și respectarea pașilor care sunt descriși în manualul de utilizare sau în fișiere explicative (readme. a) Noţiunea de kit de instalare Fișerul sau ansamblul de fișiere de pe un suport de memorie care prin lansarea în execuţie a unui anumit program (de regulă cu numele și extensia install. click Save File. Informaţiile privind modul de instalare sunt oferite pe pagina de Internet care a furnizat kit-ul de instalare. respectiv discul și folder-ul. 3.txt). de regulă. Stabilirea locaţiei pe disc unde aplicaţia va fi instalată Locaţia de instalare a aplicaţiei. de aceea trebuie avut în vedere spaţiul disponibil pe discul de instalare. la primii pași ai instalării. dublu-click fișierul. Instalarea aplicaţiei a) Instalarea aplicaţiei folosind un kit de instalare pe CD/DVD sau copiat pe hard disc presupune lansarea în execuţie a fișierului.com) derulează o succesiune de operaţii prin care se copiază într-un anumit folder toate fișierele necesare unei aplicaţii software pentru a fi pornită. setup. lansarea instalării.exe. Etapele instalării unui software utilitar.exe. Achiziţionarea/ Copierea/ Salvarea kit-ului de instalare. de regulă. se solicită. 2.

În acest sens pe durata de viaţă a unui soft se realizează versiuni îmbunătăţite ale acestora materializate prin ceea ce se numesc upgrade. click Run. În fereastra User Account Control. în general. click Yes. Aplicaţiile software au durate de viaţă asemănătoare oricărei fiinţe umane. iar în final nu se mai utilizează. versiunile mai noi recunosc versiunile mai vechi în sens invers nu. ajung în apogeul utilizării și apoi devin perimate.În fereastra Security Warning. Aceste versiuni noi se instalează. Astfel ele se nasc. Realizarea de întreţinere/upgrade a aplicaţiei. identic cu versiunea iniţială. Există aplicaţii de . Trebuie ţinut cont ca. Rata de compresie a fișierelor depinde de algoritmul folosit. sunt capabile să recunoască versiunile anterioare și sa copieze/adauge fișierele noii versiuni curente pe lângă/peste versiunea existentă. 4. Utilitare de arhivare-dearhivare a datelor Arhivarea datelor este operaţia prin care se poate reduce spaţiul ocupat de un program prin folosirea unui algoritm de compresie a datelor. tipul de fișiere arhivate și aplicaţia de arhivare folosită.

Z. Un program gratuit este 7-ZIP. are o opţiune de recuperare de date și permite criptarea și comentarii ANSI în color. ISO. Programul reprezinta o alternativa eficienta si gratuita a WinRar-ului. WinRAR este un program de calculator ce este folosit pentru administrarea de fișiere comprimate. JAR.. ACE. crescând și renovându-se mereu știind să se adapteze la noile cerinţe din piaţa. UUE. ZIP.suporta formate numai pentru dezarhivare: ARJ. dar care necesită apoi achiziţionarea licenţei de utilizare pentru alte sisteme de operare. NSIS.suporta formate de arhivare/dezarhivare: 7z. TAR. CPIO. XAR si Z . MSI. WinRAR este unul dintre cei mai buni compresori de fișiere.zip. DEB. are o viteză foarte mare de lucru. care poate fi testată pentru o perioda de 40 de zile în regim freeware. 7-ZIP(7z).arj. GZIP. ZIP. UDF. .tar. HFS. ARJ. oferă compresiune multimedia integrată. CAB. . . BZIP2 și TAR . Principalele facilitati ale programului sunt: . ISO. RPM. cu un bun trecut în lumea softului. CAB. CHM.rata mare de compresie in format 7Z cu compresie LZMA . Cu WinRAR se pot comprima și decomprima fișiere în special în formatele rar și ZIP. WinRAR poate crea și decomprima fișiere în formatele cele mai populare: RAR.pentru formatele ZIP si GZIP. un arhivator cu o rata de compresie ridicata. programul suporta o rata de compresie cu 2-10% mai buna decat cea oferita de PKZip si WinZip. DMG. WIM. LZMA. dar există multe alte formate și extensii de fișiere de tip arhivă. Formatul fișierelor de tip arhivă au în general extensiile . BZ2. etc. LZH. .arhivare/dearhivare freeware sau shareware. ci adaugă și formate noi versiune după versiune. În imaginea de mai jos este prezentată interfaţa aplicaţiei WinRAR care se deschide odată cu dublu-click executat pe un fișier cu extensia unui fișier de tip arhivă. LZH. nu se centrează doar într-un format unic sau doar în cele existente. GZIP(gz). în regim freeware doar pentru Windows. RAR.rar. Aplicaţia WinRAR este o aplicaţie shareware.

WinRAR funcţionează cu sistemele de operare Windows . Utilitare de depistare și înlăturare a virușilor Am ales pentru exemplificare un antivirus gratuit pe care îl vom downloada. În acest tutorial video am ales sa instalăm un antivirus AVIRA care este foarte ușor de instalat și administrat. toate acestea realizânduse pe baza unui exerciţiu pe care îl veţi realiza pe baza unui tutorial video. instala și seta împreuna.videotutorial. funcţionează foarte bine cu Windows 7 și Windows Vista.WinRAR permite testarea fișierelor comprimate pentru a vedea dacă sunt sau nu erori de comprimare și mai permite crearea de fișiere de la 0(goale) la care se pot adăuga orice tip de fișier mai târziu.Mac și Linux.Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / Windows 7 .ro/?p=291) . (http://www. ocupă puţine resurse pentru sistem și care se achită foarte bine de sarcinile unui antivirus.

2.A.utilizarea aparaturii şi a echipamentelor de laborator.clasificarea reacţiilor chimice după unul sau mai multe criterii.5.COMPETENŢE SPECIFICE 1. a proprietăţilor fizice de proprietăţile chimice.1. Cunoaşterea principiilor de utilizare elementară a aplicaţiilor pentru procesarea textelor 1.identificarea unor metode de separare a unui amestec în funcţie de natura acestuia.utilizarea aparaturii şi a echipamentelor de laborator. Cunoaşterea normelor specifice din punct de vedere social şi legislativ 1.interpretarea observaţiilor obţinute din grafice.clasificarea particulelor elementare. Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării unui text TIC -COMPETENŢE SPECIFICE .2.formularea ipotezelor referitoare la caracteristicile structurale ale diferiţilor atomi. tabele. 2. ionilor.3. elementelor. 1. ioni şi molecule.diferenţierea fenomenelor fizice de fenomenele chimice. PROIECT PROGRAMA ŞCOLARĂ PENTRU DISCIPLINA TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR CLASA A VII. a tehnologiilor informatice pentru a studia proprietăţile şi transformările substanţelor chimice etc. Identificarea elementelor de bază ale serviciilor educaţionale online 1. 1. fişe de observaţii.1. 3. 2. 2. Cunoaşterea principiilor de utilizare elementară a aplicaţiilor de calcul tabelar 1. a tehnologiilor informatice pentru a studia reacţiile chimice.4. moleculelor după unul sau mai multe criterii.rezolvarea de probleme de calcul numeric referitoare la concentraţia în procente de masă a soluţiilor.2. 2.4.1. Proiecte specifice destinate unor scopuri educaţionale Competenţele specifice la disciplina Chimie corelate cu competenţele specifice la disciplina TIC la nivel de an de studiu CLASA a VII-a CHIMIE.2.3.3.Modulul al III-lea.CICLUL GIMNAZIAL 1.1. 3. a substanţelor pure de amestecuri de substanţe etc.

Aplicarea normelor privind drepturile de autor (atomi. Prelucrarea informaţiilor preluate din surse 3.transpunerea în limbaj specific a informaţiilor privind aplicaţiile practice ale educaţionale online chimiei.elaborarea de ipoteze referitoare la produşii unei reacţii. ioni.     EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A VII-A Metode de separare .1. molecule). Elaborarea de produse specifice utilizând aplicaţii de calcul tabelar informaţiile preluate din surse educaţionale online 4.4. Elaborarea de produse specifice utilizând 5. 3.2.evaluarea factorilor de risc şi recunoaşterea importanţei unor specii chimice 3.3.3. Formule chimice .familiarizarea cu diferite softuri.aplicarea normelor de protecţie personală în laboratorul de chimie şi de 3. 5.aplicarea unor algoritmi de calcul pe baza formulei chimice. 4.1.3.1.folosirea terminologiei specifice chimiei în scopul denumirii elementelor şi date 5.3.2. .evaluarea factorilor de risc rezultaţi în urma aplicării în practică a unor reacţii chimice şi recunoaşterea importanţei acestora. exerciţii de asociere a denumirii corecte a unui compus chimic cu formula chimică.aplicaţii pe diferite programe informatice de scriere a lor.2.efectuarea de experimente virtuale. protecţie a mediului. Sistemul periodic al elementelor . substanţelor chimice. 2.2.folosirea terminologiei specifice chimiei referitoare la reacţiile chimice. Structura atomului – aplicaţii. Aplicarea operaţiilor necesare calculului tabelar 2. Elaborarea de documente conform unor specificaţii 3.4. exerciţii de asociere a denumirii unui element chimic dat cu simbolul şi locul său în sistem.3. 4.3.

tabel de figuri geometrice. Definiţia reacţiilor chimice: selectarea dintr-un grup de substanţe a unor compuşi după clasa cărora le aparţin – acizi. Sugestii pentru aplicaţii practice de calcul tabelar: calcularea valorilor unor expresii aritmetice.1. oxizi metalici sau nemetalici. de clasificare şi de efectuare a unor experimente virtuale sau selectarea dintr-un grup a reacţiilor în funcţie de mecanism. TIC -COMPETENŢE SPECIFICE PROIECT PROGRAMA ŞCOLARĂ PENTRU DISCIPLINA TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR CLASA A VII. interpretarea observaţiilor/datelor obţinute prin activitate investigativă. afiş publicitar. carte de vizită. Sugestii pentru aplicaţii practice de tehnoredactare:       realizarea unor documente organizatorice: orar. aplicaţii interdisciplinare: tablă de şah.deducerea unor utilizări ale substanţelor chimice pe baza proprietăţilor fizico-chimice. realizarea unor documente de portofoliu: diplomă. oglinda clasei etc. săruri.explicarea observaţiilor în scopul identificării unor aplicaţii ale fenomenelor chimice. 2.1. sugestii pentru aplicaţii practice utilizând documentarea online. CLASA A VIII-A CHIMIE. Identificarea elementelor sistemelor informatice în contexte . eseu. realizarea unui tabel cu situaţia şcolară la o disciplină dată şi determinarea notei minime. 1.  Clasificarea substanţelor chimice. schemă gramaticală. baze.2.CICLUL GIMNAZIAL 1. agendă telefonică.1.analizarea. tabel cu numere prime etc. respectiv maxime. curriculum vitae etc.A.COMPETENŢE SPECIFICE 1. Reacţii chimice– efectuarea de aplicaţii pe diferite programe informatice de scriere a lor.

utilizarea surselor bibliografice referitoare la 3.prezentarea rezultatelor unui demers de investigare folosind 2. Cunoaşterea principiilor de utilizare a aplicaţiilor audio 1. terminologia ştiinţifică.3.CLASA A VIII-A CHIMIE.comunicarea rezultatelor unui demers investigativ cu ajutorul date .1.2.1. 4. Identificarea elementelor de bază ale aplicaţiilor în vederea realizării de proiecte 2. Aplicarea operaţiilor necesare pentru crearea de pagini web 2. Cunoaşterea principiilor de utilizare a aplicaţiilor grafice a 1.comunicarea sub formă scrisă/orală a rezultatelor unui demers produselor de tip audio 4.3. Elaborarea produselor de tip grafic conform unor specificaţii descoperirii unor elemente. 3. tehnologiilor informatice pentru studiul diferitelor substanţe.formularea de concluzii şi de generalizări în demonstrării legii conservării masei în reacţiile chimice.COMPETENŢE SPECIFICE 2.7. Cunoaşterea normelor specifice din punct de vedere social şi legislativ problemelor cantitative.2. Identificarea elementelor de bază ale aplicaţiilor pentru crearea paginilor web rezolvarea 1.4.1.3. Selectarea ºi organizarea datelor în vederea realizãrii de istoricul proiecte 3. 4.1.4.2. Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării 4.3.formularea de concluzii şi de generalizări pentru punerea în 1. 3.5.formularea de concluzii şi de generalizări pentru punerea în 1. studierea reacţiilor chimice. Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării elementare a produselor de tip grafic 2.3.4.6. evidenţă a proprietăţilor fizice şi chimice ale substanţelor compuse. evidenţă a proprietăţilor fizice şi chimice ale substanţelor simple.2.utilizarea aparaturii şi echipamentelor de laborator. de investigare folosind terminologia ştiinţifică. Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării elementare a 2. Cunoaşterea principiilor de utilizare a aplicaţiilor video 2.5.rezolvarea de probleme în scopul aplicării regulilor/legilor în 2.5.demonstrarea legii conservării masei prin scopul specifice TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 1.2. 2.aplicarea regulilor/legilor în scopul rezolvării de probleme.4.

Oxizi . . 5.).identificarea unor agenţi poluanţi ai apei.5.COMPETENŢE SPECIFICE Internetului.4. a proprietăţilor fizico – chimice şi a utilizarii sale (se poate aplica pentru toate elementelor chimice cu caracter nemetalic / metalic din programa şcolară). de exemplu. Aplicarea normelor privind drepturile de autor      EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A VIII-A Metale (coroziunea şi metode de prevenire) .3. Cuprul .7..6. solului. cele cu H2SO4 sau HNO3 conc. Elaborarea de pagini web simple conform unor specificaţii date 3... Elaborarea de proiecte 3. Săruri .agenţi poluanţi ai apei.efectuarea unor experimente chimice virtuale (de exemplu. Aluminiul .2.5.CLASA A VIII-A CHIMIE. aerului şi a căilor de prevenire a poluării. 5.aprecierea avantajelor şi a dezavantajelor utilizării unor date TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 3. cu tema . de exemplu. Prezentarea de proiecte 3. aerului şi a căilor de prevenire a poluării etc.utilizarea resurselor bibliografice virtuale de informare pentru realizarea unei teme de portofoliu (se poate aplica pentru diverse teme .realizarea unui film pornind de la un set de imagini statice şi inserând un fişier audio cu tema ..1.utilizarea sistemelor periodice virtuale pentru stabilirea locului. Elaborarea produselor de tip audio-video conform unor specificaţii date 3. a metodelor de obţinere.Materiale de construcţie. substanţe chimice. Elaborarea produselor de tip audio conform unor specificaţii 3. solului.Ploaia acidă.realizarea unui film pornind de la mai multe secvenţe video prin concatenarea acestora.).

faxului şi prezentării oferite de editor 2.20.2. Definirea conceptului de reţea de calculatoare şi enumerarea avantajelor lucrului în reţea 1.COMPETENŢE SPECIFICE 1. Identificarea componentelor hard şi soft ale unui calculator personal 1.2 Integrarea relaţiilor matematice în rezolvarea de probleme 3.5.1. relaţii 2.2. Descrierea facilităţilor de utilizare a poştei electronice.1 Analizarea problemelor pentru a stabili contextul. Aplicarea modalităţii de tipărire a unui fişier 2.15. fişiere 2.3.17. Colectarea informaţiilor prin observări calitative şi cantitative 2. Descrierea aspectelor de bază legale privind utilizarea soft -ului 2. Operarea ergonomică şi eficientă cu tastatura 2. Descrierea funcţionării unui calculator personal 1. Explicarea observaţiilor effectuate în scopul identificării unor aplicaţii ale speciilor şi proceselor chimice studiate 2.3. Definirea noţiunilor legate de „arhitectura” Internetului 3.2. relaţiilor. Argumentarea necesităţii securizării computerelor şi a reţelelor 1.5.16. Efectuarea de investigaţii pentru evidenţierea unor caracteristici.12. Realizarea unor aplicaţii practice 2. Enumerarea şi aplicarea operaţiilor de bază necesare prelucrării unui text 2. Utilizarea operaţiilor de bază în procesarea textului 2. Descrierea implicaţiilor utilizării calculatorului.9. Utilizarea avansată a editorului de texte 2.4. Funcţiile mouse-ului 2. Aplicarea diferitelor modalităţi de formatare a textului 2.2. Dobândirea deprinderilor de utilizare a tastaturii în procesul de procesare text sau grafică 2. molecule 1. proprietăţi. relaţiile relevante.2.11.3.3. Diferenţierea substanţelor chimice după natura interacţiunilor dintre atomi. structurilor. directoare. Enumerarea serviciilor oferite în Internet şi descrierea acestora 3.7.10.1 Modelarea conceptelor.19.1.1.14. grafice. Realizarea unor deprinderi practice de lucru rapid 2.6. Deprinderea redactării corecte şi rapide a unor documente 3.1. Descrierea organizării informaţiilor pe suport extern 2. scheme. etapele rezolvării 3. Realizarea unor aplicaţii practice 2.CLASA A IX-A CHIMIE. TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 1. Dobândirea deprinderilor de lucru cu discuri logice. date experimentale care să răspundă ipotezelor formulate 3. Operarea corectă la nivel elementar 2.18. Clasificarea şi folosirea modului de adresare în Internet . Formularea de concluzii folosind informaţiile din surse de documentare.Enumerarea componentelor necesare accesului la Internet 3.1. Formatarea finală a unui document 2. ioni.3.4.6.8.13. Descrierea şi aplicarea corectă a modului de tipărire a unui document 2.Descrierea comportării speciilor chimice studiate într-un context dat 1. Descrierea interfeţei sistemului de operare 2.4. Cunoaşterea tastaturii ca dispozitiv de introducere a datelor şi în special de editare.3 Evaluarea strategiilor de rezolvare a problemelor pentru a lua decizii asupra materialelor/condiţiilor analizate 4. din punct de vedere al sănătăţii 1. Utilizarea unor accesorii ale sistemului de operare Windows 2. proceselor.

2 Folosirea corectă a terminologiei specifice chimiei 5. Utilizarea operaţiilor de bază necesare realizării unei pagini HTML 3.5.13. Na sau K în apă). Aplicarea operaţiilor de bază necesare pentru realizarea unei pagini – copiere. Proprietăţi chimice periodice .). Folosirea elementelor de bază pentru inserarea în pagină a elementelor: text. mutare. ştergere 3.9. reprezentarea grafică a datelor experimentale. teste. Realizarea unor aplicaţii practice 3.prelucrarea datelor experimentale. Descrierea şi aplicarea măsurilor de securitate în utilizarea Internetului 3. Respectarea şi aplicarea normelor de protecţie personală şi a mediului 5. Aplicarea modalităţilor de folosire a serviciului de e-mail 3. aplicaţii pe sistemele periodice virtuale de verificare a corelaţiei dintre configuraţia electronică şi locul în SP. Enumerarea şi aplicarea modalităţilor de a realiza o hiper -legătură 3. Elemente galvanice . modelarea.modelarea grafică a funcţionării unor elemente reprezentative (pila Daniel.10. Reţele ionice .CLASA A IX-A CHIMIE. NaCl etc.2 Anticiparea efectelor unor acţiuni specifice asupra mediului înconjurător TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 3. Cristalohidraţi . Utilizarea corectă a regulilor de comportare în reţeaua Internet 3. imagine 3.experimente virtuale (ex.7.14. Utilizarea tabelelor într-o pagină WEB 3. prelucrarea datelor statistice şi reprezentarea grafică a acestora. simularea şi controlul evenimentelor. formulare cu privire la importanţa lor pentru viaţa cotidiană. .16.8.11.17. Utilizarea serviciului de conversaţie 3. Realizarea unor aplicaţii practice 3.6. Utilizarea posibilităţilor de căutare a informaţiilor 3.1.modelarea grafică virtuală a diferitelor tipuri de cristale (ex.asocierea orbitalilor atomici cu denumirea lor.realizarea unor documente specifice: chestionare. Transformarea documentelor text obişnuite sau a prezentărilor PPT în pagini web       EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A IX-A Structura atomului .COMPETENŢE SPECIFICE sistemelor 4. acumulatorul cu Pb).12.15. Reacţia de neutralizare .

6. Realizarea unor aplicaţii practice 2. Formularea de concluzii care să demonstreze relaţii de tip cauză-efect 3.4. Efectuarea de investigaţii pentru evidenţierea unor caracteristici.COMPETENŢE SPECIFICE 1.4. Partajarea documentelor. etc. Diferenţierea compuşilor organici în funcţie de structura acestora 2. generalizări care să fie utilizate în studiul claselor de compuşi TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 1. Utilizarea informaţiilor dintr-o bază de date 2. Utilizarea resurselor bibliografice virtuale pentru diverse teme de portofoliu (exemplu: istoricul descoperirii elementelor chimice etc. Crearea şi utilizarea rapoartelor .5. distanţă.).Conceperea sau adaptarea unei strategii de rezolvare pentru a analiza o situaţie 3. o bibliotecă sau un dicţionar online (exemplu: evoluţia sistemelor de calcul).3.2.      Publicarea documentelor în spaţiul Web prin bloguri. Formularea unor reguli.3. definiţii. Utilizarea corectă a opţiunilor de tipărire a unei foi de calcul 1.1. CLASA A X-A CHIMIE. Utilizarea formulelor şi a funcţiilor 1.5.2. Realizarea unui album cu informaţii şi imagini extrase dintr-o enciclopedie online. Utilizarea unor tehnici şi procedee de realizare de grafice şi diagrame 1.2.2. Realizarea unui referat pe o temă dată utilizând o enciclopedie. proprietăţi. reprezentare obiective. Operarea cu baze de date 2.2.1. Descrierea comportării compuşilor organici studiaţi în funcţie de clasa de apartenenţă 1.1.1.) Realizarea unor fişe de orientare turistică (exemplu: traseu.1. Realizarea de import obiecte 1. Aplicarea operaţiilor elementare şi a conceptelor de bază ale aplicaţiei Excel 1.7. relaţii 2. Aplicarea operaţiilor elementare şi a conceptelor de bază ale aplicaţiei Access 2. Utilizarea opţiunilor de formatare şi gestionare a datelor din foile de calcul 1. Crearea şi utilizarea formularelor 2.

) . a terminologiei specifice.9.2.) Utilizarea resurselor bibliografice virtuale pentru diverse teme de portofoliu (combustibili.2. droguri etc. Utilizarea în mod sistematic. vopseluri. a datelor. Aplicarea operaţiilor de bază necesare realizării unei prezentări PowerPoint 3. Justificarea importanţei compuşilor organici TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 2. vitamine.1.utilizarea programelor de editare a structurilor unor substanţe organice aparţinând claselor de compuşi studiaţi.2.8. conceptelor. Utilizarea diagramelor 3.3 Furnizarea soluţiilor la probleme care necesită luarea în considerare a mai multor factori diferiţi/concept relaţionate 4. coloranţi. Inserarea imaginilor şi altor obiecte într-o prezentare 3. Realizarea unor aplicaţii practice 3. benzine. Realizarea unei prezentări 3.copiere. petrol. Utilizarea operaţiilor de bază necesare pentru realizarea unei prezentări .11. Identificarea modalităţilor de a realiza tipărirea prezentării 3. ştergere 3. Utilizarea elementelor grafice în prezentare 3.7.COMPETENŢE SPECIFICE 3.efectuarea unor experimente virtuale (ex. pentru utilizarea lor în activităţile de tip proiect 4. într-o varietate de contexte de comunicare 5. mase plastice.10. reacţia de culoare a glicerinei sau reacţia etanolului cu Na metalic etc.5. medicamente.6.4. Aplicarea elementelor de bază în procesarea textului 3.3. mutare.1. Realizarea unor aplicaţii practice    EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A X-A Hidrocarburi .CLASA A X-A CHIMIE.1. Procesarea informaţiei scrise. Realizarea animaţiei într-o prezentare 3.6. Alcooli . Aplicarea modalităţilor de formatare a unei prezentări 3. Analizarea consecinţelor dezechilibrelor generate de procesele chimice poluante şi folosirea necorespunzătoare a produselor chimice 5.

2 Justificarea explicaţiilor şi soluţiilor la probleme 4. profilul umanist.3 Explicarea comportării unor compuşi într-un context dat 2.8.6.5. Utilizarea elementelor grafice în documente.1.6.CLASA A XI-A CHIMIE. a unor servere specializate pentru documentare.1.2. Transferul bibliotecii de documentare către un centru de resurse 3.1. a dicţionarelor.3.1 Interpretarea critică a informaţiilor din diverse surse 5.1 Stabilirea unor predicţii în scopul evidenţierii unor caracteristici.1 Clasificarea compuşilor organici în funcţie de natura grupei funcţionale 1.Folosirea enciclopediilor. Utilizarea diagramelor pentru ilustrarea unor statistici.1 Rezolvarea problemelor cantitative/calitativ 3.9. proiect 1.3.3. Identificarea unor teme utile şi stabilirea echipelor 3. Utilizarea documentării 2. Optimizarea unei lucrări.2 Recunoaşterea tipurilor de probleme de interes general la care poate răspunde chimia TIC -COMPETENŢE SPECIFICE Programa Tehnici de documentare asistată de calculator Filiera teoretică. 1. Identificarea temei pentru care este necesară documentarea folosind Internet 2. Realizarea procesului de documentare 2.5. Alegerea aplicaţiilor ce vor fi utilizate în elaborarea proiectului 1. relaţii 2. sunete. şablonizare a documentelor electronice ce compun modulele unui proiect 1. animaţii 2D sau 3D) 1. Aplicarea modalităţilor de formatare.2 Decodificarea şi interpretarea limbajului simbolic şi înţelegerea relaţiei acestuia cu limbajul comun 5.2. 2.7. proprietăţi. Prezentarea publică a unui proiect în format electronic 2. 1.2 Organizarea cunoştinţelor legate de clasele de compuşi 1. 1. Inserarea altor obiecte complexe în documente(filme.Documentarea şi pregătirea materialelor 3.4. Crearea şi utilizarea unei biblioteci de documentare 2.2 Evaluarea măsurii în care concluziile investigaţiei susţin predicţiile iniţiale 3.2. specializarea ştiinţe sociale 1. Aplicarea principiilor generale ale proiectării documentelor.4 Utilizarea formelor de lucru cooperativ 2. Finalizarea proiectelor şi prezentarea lor . Organizarea modulară a unei lucrări 1.1 Procesarea unui volum important de informaţii şi realizarea distincţiei dintre informaţii relevante/irelevante şi subiective/obiective 4.COMPETENŢE SPECIFICE 1.7.

randament . fişa de observaţii. realizarea de bilanţuri parţiale şi totale etc.3 Interpretarea caracteristicilor fenomenelor/ sistemelor studiate.). acizilor nucleici.2. Utilizarea softurilor pentru explicarea izomeriei optice sau a structurii proteinelor. Utilizarea avansată a unei aplicaţii specializate în proiectarea şi . a hormonilor sau a enzimelor etc. fişă de evidenţă a substanţelor. CLASA A XII-A CHIMIE. în scopul explicării proprietăţilor unui sistem chimic 1.  Conversie.utilizarea programelor de editare a structurilor unor substanţe organice aparţinând claselor de compuşi studiaîi.aplicaţii privind studiul comparativ al bazicităţii unor amine).realizarea unor documente specifice domeniului:prelucrarea datelor experimentale. evidenţa privind consumul de materii prime şi materiale. respectiv a Na2C2O4 cu o soluţie acidă de KMnO4). a unor medicamente etc. Aplicarea principiilor generale ale proiectării documentelor hipermedia. Identificarea diferitelor modalităţi de organizare a informaţiilor într-un document hipermedia complex. Efectuarea unor experimente virtuale (ex.    EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A XI-A Compuşi organici cu funcţiune monovalentă . sinteza unor coloranţi.COMPETENŢE SPECIFICE 1. specializarea filologie 1. buletine de analiză. a fişelor tehnice ( exemplu . 1.1. în scopul identificării aplicaţiilor acestora TIC -COMPETENŢE SPECIFICE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR (Tehnoredactare asistată de calculator) CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI Filiera teoretică.1. Aplicaţii realizate cu ajutorul măsurătorilor realizate.1 Clasificarea sistemelor chimice studiate după diverse criterii 1. profil umanist. reţete de fabricaţie. 2. evidenţierea în timp a unor fenomene (exemplu – oxidarea comparativă a ionilor de Fe+2 .2 Structurarea cunoştinţelor anterioare.

Utilizarea rapoartelor 3. 5. Analizarea unei probleme date şi crearea aplicaţiei 3. Definirea structurii unei baze de date 2.1.2 Structurarea informaţiei ştiinţifice în diverse tipuri de comunicări orale şi scrise: Argumentaţie ştiinţifică.2 Evaluarea validităţii concluziilor investigaţiei 3.2 Evaluarea soluţiilor la probleme pentru luarea unor decizii optime 4. referate. Utilizarea formularelor 2.4.5.2. dizertaţie etc.3. 3. Identificarea datelor relevante.1 Compararea acţiunii unor produse/ procese chimice asupra propriei personae sau asupra mediului 5. Utilizarea funcţiunilor de bază ale interfeţei Microsoft Access 2.1. Descrierea tipurilor de date care intervin în prelucrări sistematice ale volumelor mari de date şi selectarea tipurilor de date adecvate 2. care denotă informare ştiinţifică şi/ sau tehnologică TIC -COMPETENŢE SPECIFICE realizarea unui document hipermedia. profil real.2. Prezentarea în public a aplicaţiei realizate .1 Utilizarea corespunzătoare a terminologiei ştiinţifice în descrierea sau explicarea fenomenelor şi proceselor 4.3. profil teologic.2. proiecte de cercetare.toate specializările 1.2.2 Exprimarea unei poziţii asupra utilizării diverselor produse/ procese chimice. care trebuie memorate în baza de date şi a relaţiilor dintre acestea 1.1. Analizarea unei probleme date şi crearea aplicaţiei 3. specializarea ştiinţele naturii Filiera vocaţională.1 Utilizarea investigaţiei în vederea obţinerii unor explicaţii de natură stiinţifică 2. Identificarea unor activităţi pentru care se impune crearea unei baze de date 1.CLASA A XII-A CHIMIE.6. Manipularea datelor dintr-o tabelă a unei baze de date 2.1. Interogarea unei baze de date 2.COMPETENŢE SPECIFICE 2. Prezentarea în public a aplicaţiei realizate TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR (Sisteme de gestiune a bazelor de date) CLASA A XII-A CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI Filiera teoretică.1 Aplicarea algoritmilor de rezolvare de probleme în scopul aplicării lor în situaţii din cotidian 3.

de complexare. acido-bazice. analizarea prezentărilor. . al căldurii de dizolvare sau al vitezei de reacţie sau al evidenţierii rolului pe care îl au diverşi factori asupra echilibrului chimic sau asupra vitezei de reacţie.analizarea unor probleme concrete.exersarea prezentării proiectului în cadrul grupului de lucru. Reacţii cu formare de complecşi . precum şi relaţiile dintre acestea. EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A XII-A Clasificarea reacţiilor chimice . de exemplu de importanta combinaţiilor complexe pentru viaţa cotidiană).efectuarea unor experimente virtuale ce evidenţiază reacţii de oxido-reducere.temă de proiect ce presupune formarea unor echipe de lucru. se impune detalierea activităţilor implicate de realizarea proiectului şi elaborarea planului de lucru cu fiecare echipă. în scopul identificării datelor relevante. în care să fie ilustrate datele relevante identificate.realizarea unui model conceptual. endoterme.crearea structurii tabelelor din baza de date. chestionar. Combinaţii complexe cu rol biologic . precum şi a relaţiilor dintre acestea. întâlnite în viaţa cotidiană sau specifice specializării elevilor. folosind tehnici specifice (interviu. pe o tema legata. culese de elevi. apoi susţinerea prezentării finale în faţa întregului colectiv de elevi. insistând pe formarea deprinderilor de lucru în echipă. exoterme. Factorii care influenţează viteza de reacţie .    Echilibrul chimic . precum şi popularea acestora cu date reale. analiza documentelor primare etc. reacţii lente / rapide sau a unor experimente ce au drept scop calculul căldurii de reacţie.   Energia în sistemele biologice . de precipitare.

......... .. care ilustrează structura atomului de oxigen. numărul protonilor din învelişul electronic. sulf d..... complerând cu litera A sau F spaţiul liber din faţa enunţului. fierberea alcoolului la 78oC..... c.. b.MODEL DE INSTRUMENT DE EVALUARE Test de evaluare iniţială Clasa a IX-a An şcolar 2011-2012 Prof..... (2p) 2.. ... deplasarea electronilor prin circuitul exterior al unui generator electric. b.... numărul electronilor din nucleul atomic. c. Reprezinta 56........ numărul electronilor de pe ultimul strat electronic. (8p) 5. numărul nucleonilor din nucleul atomic. Subiectul A... sodiu.... c..... Folosind imaginea alăturată.... notează numărul atomic. mercur. scăzând imunitatea organismului la anumite infecţii....... (2p) 1..... obţinerea vinului din struguri.  Din oficiu se acordă 10 puncte.Dacă în aer conţinutul de oxigen este mic.... 40p........ se micşorează şi cantitatatea de oxigen din sânge....... (4p) 4......... Încercuieşte litera corespunzătoare enunţului care se referă la un fenomen chimic: a.  Timpul efectiv de lucru este de 45 minute..... deformarea unei sârme de cupru.......1% din organismul uman.... Indică care dintre afirmaţiile următoare sunt adevărate şi care sunt false...... b. numărul de masă şi procesul de ionizare............ Giurca Corina Lacramioara  Pentru rezolvarea corectă a cerinţelor subiectelor se acordă 90 de puncte..... Numărul grupei principale în care se găseşte un element chimic în tabelul periodic este dat de: a......... Oxigenul este cel mai important dintre toate elementele chimice.. (2p) 3. siliciu.. Simbolul chimic Hg reprezintă elementul chimic a...... d.. d...

. Asociati cifrelor din coloana A literele din coloana B observand figurile ustensilelor/ vaselor de laborator din imaginile prezentate: Coloana A Coloana B Coloana A Coloana B a) pahar Erlenmeyer 1. NaOH . (6p) 6.a.. c.. care corespunde unei formule chimice. hidroxid de sodiu 3. azotat de potasiu 4.. clorură de bariu (8p) 8. a... BaCl2 B 1. care reprezintă denumirea sa. b. e) palnie de separare f) spatula (4p) 7. Totalitatea protonilor din nucleu se numeşte număr de masă...... A . Stabileşte coeficienţii si tipul ecuaţiilor reacţiilor chimice: Zn + HCl  ZnCl2 + H2 Mg + O2  MgO NaCl +H2SO4  Na2SO4+HCl .... c... d) mojar cu pistil b) pahar Berzelius 2 3 c) cilindru gradat 5 6.. Scrie în faţa literei din coloana A. H2SO4 . .. acid sulfuric 5. d. .. . d. Atomul nu poate fi divizat prin procedee chimice obişnuite. cifra din coloana B.. 4 .. ... b. KNO3 . Soluţia diluată conţine o cantitate mai mică de dizolvat...... acid clorhidric 2. La reacţia de substituţie participă două substanţe compuse.....

5 % va neutraliza 8 g NaOH ? IV. Calculează masa de sare necesara pentru prepararea a 81. A Zn=65.CaCO3  CaO +CO2 (4p) 9..........b) (10p) Ce cantitate de soluţie de HCl de concentraţie 36...... 50p (4p) I.. A O=16........ ZO = 8.... NaI şi OII. În regiunile calde.. Folosind literele din careurile de mai jos..............Cunoscand numerele atomice Z Al = 13.5....... ACa=40 ........c) (15p) Prin acţiunea HCl în exces asupra a 2 Kg calcar se obţin 296 cm3 de CO2 .. Recuperarea deşeurilor de aluminiu este o sursă importantă de materie primă pentru metalurgia secundară a aluminiului......... oamenii extrag sar ea din apa mării.a) (10p) Ce cantitate de hidrogen se obţine prin reacţia a 2 moli de Zn cu acidul clorhidric ? IV.... HI şi SII Subiectul B.ANa=23............ .. Importanţa sării era atât de mare în Africa............... scrie formula chimică a oxidului de aluminiu... (6p) II.. motiv pentru care procedeul este considerat mai favorabil mediului.... Calculaţi procentul de carbonat de calciu în calcarul întrebuinţat.......... Stabileşte compoziţia procentuală a oxidului de aluminiu.6 g soluţie de sare de bucătărie de concentraţie 2%...... Se dau: Mase atomice:ACl=35... Consumul de energie pentru obţinerea aluminiului recuperat este mai redus decât pentru producerea aluminiului primar.. găseşte cât mai multe cuvinte care să reprezinte amestecuri: S T U F E A R C M (5p) III.A H=1. încât ea a fost folosită ca monedă de schimb până când colonizatorii francezi au introdus banii de hârtie........ CaII şi (CO3)II. IV.... Scrie formulele chimice ale compuşilor alcătuiţi din: NV şi OII..

Masă moleculară. Ecuaţii chimice.1 5.3 3. Formule chimice.2 A1(2p) 1. Conţinuturi ştiinţifice vizate: Noţiuni de structura atomului.3 2.P.Test de evaluare iniţială Competenţe specifice de evaluat: C1 – recunoaşterea structurii atomului C2 – reprezentarea simbolurilor chimice ale elementelor C3 – scrierea formulelor chimice pe baza valenţei C4 – stabilirea coeficienţilor în reacţiile chimice C5 – rezolvarea unor probleme folosind concentraţia procentuală de masă a soluţiilor şi formule chimice ale substanţelor.1 1. Denumirea unor compuşi chimici anorganici.2 4.1 3.2 Total SA X X X X X X X X X SB X A7(4p) A8(8p) A6(6p) A3(2p) A2(2p) 10 itemi A4(4p) 40% BIV(3 5p) 3(41p) 4 itemi 50% 14 (90p) 10p Itemi Oficiu Total 1(8p) 2(8p) 1(4p) 2(12p) 1(4p) 1(6p) 2(7p) 8% 8% 4% 12% 4% 6% 7% 41% 100% . Simboluri chimice. Soluţii. Simboluri chimice Formule chimice Stabilirea coeficienţilor în ecuaţiile reacţiilor chimice Rezolvarea de probleme Matricea de specificaţii Competenţe de evaluat Conţinuturi Subiect A A5(8p) BII(6p) Subiect B A9(4p) BI(4p) BIII(5p) 1. Subiectul Conţinutul Fenomene chimice Structura atomului Legătura dintre structura atomului şi poziţia în S.

Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2 substitutie 2Mg + O2  2MgO combinare 2NaCl +H2SO4=Na2SO4+2HCl schimb CaCO3  CaO +CO2 descompunere N2O5. 4b.5 % c)pentru nivel A V = 296 cm3 de CO2 = 0.Barem de evaluare şi notare Nr. crema.58124 g CO2 x 0. 1.. Na2O.296 dm3 n = 0.01321 ∙ 44 g = 0. item Subiectul A 1 2 3 4 5 6 7 8 Corectare d c c a. 3 g HCl ms = 100 ∙ md ∕ c = 100 ∙ 7.e 2f 3b 4c 5a 6 d 3a.296 l = 0.5 g 40 g x = 36. must II III m c p  d  100  md 1. ser. y g HCl y = 2 ∙ 36. aer.32 g CaCO3 pur 100g calcar………………… p p = 100 ∙ 1. bF. ceata.58124g CaCO3 + 2 HCl = CaCl2 + H2O + CO2 100 g 44g x = 58.1.4 l = 0..b aA.5 = 20 g soluţie HCl 36.124 l ∕ 44 = 1. 5d. CaCO3.01321 moli m = 0. cA.60 g NaCl ms IV a)pentru nivel C 2 moli x moli Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2 1 mol 1 mol x = 2∙ 1 ∕ 1 = 2 moli HCl 1 mol HCl ……………… 36. 2c.5 g HCl 2 moli HCl ……………. dF. H2S Total Subiectul B Al2O3 I saramura.5 ∕ 1 = 73 g HCl b)pentru nivel B xg 8g HCl + NaOH = NaCl + H2O 36.5 ∙ 8 ∕ 40 = 7.3 ∕ 36.296 l ∕ 22.32 ∕ 2 = 66 % CaCO3 în calcar Total Oficiu Notare 2p 2p 2p 4p 8p 6p 4p 8p 9 4p 40p 4p 6p 5p 10p 10 p 15p 50p 10p .32 g CaCO3 pur 2 g calcar ………………….

MODEL DE PROIECT DIDACTIC PROIECT DIDACTIC DATA CLASA TEMA TIPUL LECŢIEI CADRUL DIDACTIC 05. 4. cui Fe. 2. Să modeleze grafic ecuaţiile reacţiilor chimice ale metalelor cu substanţe compuse folosind seria reactivităţii chimice a metalelor. explicaţia.3. 5. Elaborarea de ipoteze referitoare la produşii unei reacţii. modelarea. Evaluarea factorilor de risc rezultaţi în urma aplicării în practică a unor reacîii chimice şi recunoaşterea importanţei acestora.3. fişe de activitate.4. 3. eprubete. Utilizarea aparaturii şi a echipamentelor de laborator. programul AeL. Folosirea tehnologiei specifice chimiei referitoare la reacţiile chimice. a tehnologiilor informatice pentru a studia reacţiile chimice.2011 VII B Reacţia de înlocuire sau de substituţie Lecţie de comunicare şi însuşire de noi cunoştinţe Babuş Nicoleta COMPETENŢE SPECIFICE: 1. HCl şi CuSO4. 2. Să interpreteze observaţiile obţinute în urma experimentelor virtuale vizualizate. soluţii de HgCl2. granulă de Zn. conversaţia euristică. Materiale didactice : fişa de lucru.3. tavă de substanţe. algoritmizarea. Să denumească corect formulele chimice întâlnite.3. Interpretarea informaţiilor obţinute din grafice. sârma de Cu. OBIECTIVE EXPRIMATE ÎN TERMENI DE COMPETENŢE : Să clasifice reacţiile chimice în funcţie de anumite criterii.4. tabele. fişe de observaţii. Clasificarea reacţiilor chimice după unul sau mai multe criterii. stativ. Metode didactice: experimentul.05. .

.....Definiţie Intr-o reacţie de ... şi un metal......... M+MA→MA+M↓ -se introduce noţiunea de : .....Ecuaţia reacţiei generale : X + AB = . De exemplu.................. şi hidrogen....... (AB) este înlocuit de un .... SECVENŢA 3: -se evidenţiază importanţa reacţiei de înlocuire: Obţinerea hidrogenului în laborator prin reacţia unor metale cu substanţe compuse care conţin hidrogen.... -se anunţă titlul noii lecţii: REACŢIA DE ÎNLOCUIRE SAU DE SUBSTITUŢIE -se comunică elevilor următoarele noţiuni teoretice : 1...........Când un metal divalent reacţionează cu apa... metalul va înlocui ..........+ HCl → . M + HA → MA + H2↑ ..... + . ↓ ...... ↑ 5.... din acizi şi va rezulta o ........... + .... şi hidrogen...se face prezenţa elevilor la ora de curs............ (C) al unei substanţe ..........SUCCESIUNEA ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE: SECVENŢA 1: ...se verifică materialul didactic necesar desfăşurării lecţiei......................................... metalul va înlocui .. Obţinerea industrială de metale pure............ .... M + H2O → M(OH)2 + H2↑ ...............Când un metal reactiv reacţionează cu sarea unui metal mai puţin reactiv se formează o ... 2. . .+ .. un element al unei substanţe ...+ ZnSO4 → ..se asigură condiţiile optime de desfăşurarea a lecţiei.. ............ din apă şi se va forma o .... SECVENŢA 2: -se verifică tema pentru acasă prin dialog profesor – elevi şi corectare colectivă....................Când un metal monovalent reacţionează cu un acid............... uraniul pur se obţine industrial prin reacţia fluorurii de uraniu cu calciu.↑ 4............... 3...................+ H2O → ........+.

în fişe. 3. Modelaţi grafic. la catedră. Metalele reactive sunt metalele situate înaintea hidrogenului în seria de reactivitate chimică. ecuaţiile reacţiilor efectuate şi notaţi observaţiile experimentale . Metalele nereactive (mai puţin reactive) sunt metalele situate după hidrogen în seria de reactivitate chimică.Efectuaţi experimentele virtuale în care sunt implicate metale şi substanţe compuse. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice : Zn + MgSO4 → Mg + H2O → Zn + FeCl3 → Mg + HCl → Fe + HCl → Cu + HCl → Mg + ZnSO4 → Cu + FeCl3 → Cu + AgNO3 → Fe + ZnSO4 → Fişa de lucru : 1. dat fiind că ora se desfăşoara în laboratorul de informatică) experimentele din Fişa de lucru. stabiliţi care din ecuaţiile reacţiilor chimice sunt posibile : K + ZnCl2 → Na + H2O → Ca + H2SO4 → Cu + H2O → Hg + HCl → 2. Într-o eprubetă ce conţine o soluţie de CuSO4 introduceţi un cui de Fe. SECVENŢA 4: -elevii vor primi următoarele sarcini de lucru : 1.Folosind seria reactivităţii metalelor .SERIA REACTIVITĂŢII METALELOR Clasificarea metalelor din punct de vedere al reactivităţii este redată de seria reactivităţii chimice. Reţineţi ! Un metal substituie toate celelalte metale aflate în dreapta sa în seria reactivităţii chimice.Realizaţi practic (demonstrativ – câte un elev. Ce observaţi ? Fe + CuSO4 →… .

SECVENŢA 6: -fixarea : se va verifica cu clasa corectitudinea observaţiilor asupra fenomenelor chimice efective şi virtuale şi asupra produşilor de reacţie.2. SECVENŢA 7: -tema: Pe baza unei reacţii realizate în mod virtual.profesorul va nota elevii care au participat la efectuarea practică şi virtuală a experimentelor propuse. . Într-o eprubetă cu soluţie de HCl se introduce o granulă de Zn. Ce observaţi ? HCl + Zn →… SECVENŢA 5: . O sârmă de Cu se introduce într-o eprubetă ce conţine o soluţie incoloră de HgCl2. propuneţi şi rezolvaţi o problemă în care să utilizaţi noţiunea de concentraţie procentuală. Ce observaţi ? Cu + HgCl2 →… 3.

05.pentru accesarea site-ului cu materialul de prezentarea a lecţie. software de e-mail . cretă colorată – pentru prezentarea materialelor Computer. soft de procesare imagine şi tehnoredactare . tablă.     Sistem de proiecţie – pentru prezentarea materialelor PowerPoint Scanner.1 Aplicarea algoritmilor de rezolvare de probleme în scopul aplicării lor în situaţii din cotidian 4.pentru rezolvarea temei de casă Bază de date/Calcul tabelar pentru realizarea dicţionarului cu conceptele noi Enciclopedie pe CD-ROM – pentru prezentarea lecţiei înteractive 05.1 Utilizarea corespunzătoare a terminologiei ştiinţifice în descrierea sau explicarea fenomenelor şi proceselor Obiective operaţionale: Elevii trebuie să fie capabili O1: Să clasifice reacţiile chimice după viteza de desfăşurare O2: Să definească viteza de reacţie O3: Să identifice factorii de care depinde viteza de reacţie pe baza observaţiilor experimentale O4: Să deducă legea vitezei pe baza unor observaţii ştiinţifice O5: Să precizeze semnificaţia mărimilor care intervin în legea vitezei O6: Să utilizeze expresia matematică a definiţiei vitezei şi legea sa în aplicaţii de calcul O7 Să utilizeze noţiunile însuşite la rezolvarea unor exerciţii cu caracter problematizat. problematizarea. autoevaluare şi evaluare sumativă online. explicaţia. observaţia. în scopul identificării 3. Metode şi procedee didactice: conversaţia euristica.2011 a XII-a A Viteza de reacţie Noţiuni de cinetică chimică Mixtă Giurca Corina Lăcrămioara . experimentul virtual şi real de laborator.1 Clasificarea sistemelor chimice studiate după diverse criterii 1.Proiect didactic DATA CLASA TEMA UNITATEA DE ÎNVĂŢARE TIPUL LECŢIEI CADRUL DIDACTIC Competenţe specifice: 1. Materiale didactice şi mijloace de învăţământ:   Ecran de proiecţie. conexiune Internet. Browser de Internet . modelarea.3 Interpretarea caracteristicilor fenomenelor/ sistemelor studiate.

) Se utilizează prezentarea lecţiei în programul PowerPoint pentru reactualizarea cunoştinţelor referitoare la exemple de reacţii lente şi rapide. Şunel V. Timişoara. Isac. Mirton. Ed. Captarea atenţiei (3 min.) Pentru trecerea la noua lecţie se vor reactualiza cunoştinţe referitoare la reacţiile rapide şi lente prin exemplificări ale acestora şi enunţarea sarcinilor de lucru. Art Grup Editorial. examenul de definitivat şi gradele didactice II. Scenariu didactic I. Doicin. Badea. Delia: „Metodica predării chimiei”. IV. 1998 2. Mărimea ce caracterizează fenomenele care au loc în timp se numeşte viteză. Enunţarea obiectivelor (1 min. Conducerea învăţării (25 min. L: „Chimie C3 – manual pentru clasa a XII-a” Ed. 2006 3. Reactualizarea cunoştinţelor (10 min. L.Bibliografie: 1. viteza reprezintă variaţia unei mărimi în unitatea de timp. Bîcu E. III. Muzica inserată în slide-uri corespunde cu natura fenomenelor. A.. „Metodica predării chimiei pentru concursul de titularizare. Legătura cu lecţia nouă Reacţile chimice ca şi fenomenele din natură se desfăşoară în timp.) o Salutul o Notarea elevilor absenţi o Pregătirea clasei pentru lecţie Legătura între tema lecţiei şi condiţia necesară ca elevii să aibă o bună „viteză de reacţia” la examenul de bacalaureat care se apropie II. Iaşi 1997. În general. Vladescu.. Editura Marathon..) La sfârşitul orei elevii vor trebui:       să clasificei reacţiile chimice după viteza de desfăşurare să definească viteza de reacţie să identifice factorii de care depinde viteza de reacţie pe baza observaţiilor experimentale să deducă legea vitezei pe baza unor observaţii ştiinţifice să precizeze semnificaţia mărimilor care intervin în legea vitezei să utilizeze expresia matematică a definiţiei vitezei şi legea sa în aplicaţii de calcul. I”. Ciocoiu I. Anunţarea titlului lecţiei noi VITEZA DE REACŢIE Transferul de cunoştinţe : Ne imaginăm şi comparăm .. Rudică T.

când se referă la scăderea concentraţiei reactanţilor. Definiţia vitezei medii de reacţie: VITEZA MEDIE DE REACŢIE ( v) este scăderea concentraţiei molare a unui reactiv într un interval de timp bine determinat.Pentru a deduce formula vitezei medii de reacţie faceţi analogia cu deplasarea unui corp în spaţiu (studiată la fizică ) sau curgerea unui lichid (studiată la măsurări tehnice). Profesorul apreciază şi evaluează participarea elevilor la lecţie. Putem calcula viteza medie urmărind datele experimentale obţinute în reacţia de descompunere a dioxidului de azot. v= Δs/Δt q=Δm/Δt Pentru a evidenţia desfăşurarea unei reacţii chimice în timp este necesară măsurarea concentraţiei reactantului sau produsului de reacţie pe parcursul desfăşurării reacţiei. care constă în aplicarea legii vitezei de reacţie în rezolvarea problemei. Urmează proba de progres nr. VII. Tema pentru acasă (1 min. Se prezintă semnificaţia termenilor şi se notează în caiete. VI. Elevii cunosc semnificaţia gif-ului animat din prezentarea PowerPoint şi îşi notează definiţia în caiete. V. 1 care constă în rezolvarea unei probleme. Fixarea cunoştinţelor (10 min. 2. Pt. Se asigură feedback-ul rezolvând problema la tablă şi se realizează autoevaluarea. rezolvarea la tablă şi apoi autoevaluarea.): Realizaţi un mini-dicţionar de chimie cu noţiunile noi intr-un document tehnoredactat în MS WORD în care fiecare noţiune să fie însoţită de o imagine adecvată. Viteza de reacţie se defineşte ca fiind descreşterea concentraţiei molare a reactivilor în unitatea de timp. Rezultatele experimentelor permit formularea expresiei matematice a legii vitezei. Informaţie: Convenţional se atribuie vitezei de reacţie semnul plus când se referă la creşterea concentraţiei produşilor şi semnul minus.) se realizează cu ajutorul probei de progres nr. Profesorul solicită elevilor interpretarea rezultatelor şi formularea concluziei care urmează să fie notată în caiete. Dacă elevul a găsit soluţia corectă primeşte felicitări şi ca recompensă o melodie cu elementele chimice cântate cu „viteză mare”. Deoarece studiul vitezei implică un aparat matematic complex se foloseşte noţiunea de VITEZĂ MEDIE DE REACŢIE. Învăţăm să calculăm viteza medie de reacţie folosind datele din tabel. Pentru asigurarea feedback-ului elevii scriu rezolvarea şi la tablă. Dacă nu rezolvă problema primeşte un mesaj de avertizare. Pe măsura ce reacţia a evoluat s-au determinat concentraţiile de NO2 NO si O2 la diferite momente de timp. Factorii de care depinde viteza de reacţie sunt deduşi din observaţiile a 2 experimente virtuale. .ΔcA/ Δt . Expresia legii vitezei de reacţie şi semnificaţia termenilor se notează în caiete. o reacţie de tipul A → Produşi expresia matematică a vitezei medii v= .

1. Cercetării şi Inovării cu nr. filiera tehnologica 1 oră pe săptămână UNITATEA DE ÎNVĂȚARE NOTIUNI DE CINETICĂ CHIMICĂ. reacţii rapide Comp etenţe specif ice 1. Avizat Director. Avizat Responsabil comisie metodica.09. 5099/09.2009 Clasa a XII-a.ro Substanţe chimice şi ustensile de laborator Fişe de observaţii experimentale în Word Observare sistematică pe baza hyperlinkurilor din prezentarea PP care permit reactualizarea şi feed-backul cunoştinţelor Activitate experimentală reală şi virtuală Fişa de lucru în Word .“COMPETENŢE CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR” MODEL DE UNITATE DE ÎNVĂŢARE Instituția de învățământ COLEGIUL TEHNIC „EDMOND NICOLAU” FOCSANI Disciplina de studiu CHIMIE Numele şi prenumele cadrului didactic GIURCA CORINA LACRAMIOARA An şcolar 2011-2012 Conform programei şcolare aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Clasificarea reacţiilor chimice după durată Efectuarea unor experimente simple virtuale şi reale (prin comparaţie ) în scopul observării vitezei de desfăşurare a reacţiilor chimice Observarea dirijată pe baza prezentării lecţiei în PowerPoint (realizată de profesor) a reacţiilor lente şi rapide Experimentul virtual din lecţiile interactive din site-ul e-chimie upb. 4 ORE Conţinuturi detaliate Reacţii lente.

“COMPETENŢE CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR” Viteza de reacţie Legea vitezei 1.1 Definirea vitezei de reacţie Utilizarea unor cunoştinţe de fizică în scopul explicării vitezei de reacţie Efectuarea unor experimente şi identificarea factorilor care influenţează viteza de reacţie Reprezentarea grafică a vitezei de reacţie în Excel pe baza valorilor determinate din experimentul real şi virtual Analogia între mişcarea browniană a moleculelor şi muzica electronica inserată în prezentarea PP a lecţiei Viteza de reacţie Fişe de probleme rezolvate în Excel pe baza expresiilor matematice aferente vitezei de reacţie Algoritmizarea Conversaţia euristică Investigaţie Fişa de lucru în Word Interpretarea graficelor care reprezintă viteza de reacţie în Excel Proba scrisă în testul online trimis de profesor către elevii Utilizarea unor materiale de sprijin.fizica conectaţi în reţeaua şcolară Catalizatori. 4. Inhibitori 1.1.3.3. Definirea catalizatorilor Efectuarea unor experimente cu scopul de a observa acţiunea catalizatorilor Mozaicul Dezbaterea Conversaţia euristică Activitate pe grupe de elevi Observare sistematică Introducerea datelor în fişa de observaţii în Excel Fişe de lucru în Word Definirea inhibitorilor Evaluare Recapitularea noţiunilor dobândite Sistematizarea noţiunilor dobândite Rezolvarea testului de evaluare sumativă Sistematizarea cunoştinţelor Evaluarea sumativă Sistematizarea cunoştinţelor în reprezentarea graficului vitezei de reacţie în Excel pe baza datelor primite sub formă de tabel Întocmirea unui dicţionar în Word cu explicarea noilor concepte dobândite în capitol Evaluare sumativă în test online .. 3.

“COMPETENŢE CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR” .

2008) Manualele şcolare de chimie pentru clasele VII – XII.2009 Programele şcolare e pentru clasele IX-XII.I. aprobate prin OM nr.com http://bibliotecascolara.03. pentru disciplina Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor din cadrul proiectuului Competente Cheie TIC în Curriculumul Şcolar – – – – – – – – – – – – – „Standarde de competenţă în domeniul TIC pentru cadrele didactice” (SCCDTIC.softwin. 3414/16.C.com/ro-ro/ https://insam.ro/ http://escoala. 5097 / 09.03. 3410/16. 3411.2009Ghiduri INSAM-„Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar” – Propunerile de programe din pachetul educaţional T. aprobate de MECTS http://cercetare. 3412.microsoft. aprobate prin OM nr.edu.2009 pentru filiera teoretică şi vocaţională Programele şcolare OMECI nr.09.discovery.ro/ http://www.ro http://proiecte. 5099 / 09.ro/ .ro/ http://advancedelearning.2009 pentru filiera tehnologică şi învăţământul special Programele şcolare pentru clasele VII-VIII.pmu.edu.ro http://office.pub.ro http://scoala.“COMPETENŢE CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR” Bliografie – – – – – – Ghid metodologic de implementare a TIC în curriculumul naţional Ghid metodologic de integrare a Tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC) pentru disciplina Chimie Programele şcolare OMECI nr.09.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful