CUPRINS

Modulul I. Concepte de baza în utilizarea TIC în procesul educaţional _________________ 5 Contextul educaţional al integrării TIC – disciplina Chimie ___________________________ 5 Relaţia dintre TIC şi formarea competenţelor specifice disciplinei Chimie _______________ 5
Oportunităţi, avantaje şi limite ale utilizării TIC pentru disciplina Chimie ______________________ 5 Competenţele necesare cadrului didactic pentru integrarea TIC în procesul didactic la disciplina Chimie ___________________________________________________________________________ 9

Utilizarea TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare la disciplina chimie ____________ 12
Instrumente TIC (resurse hardware şi software) care favorizează dezvoltarea competenţelor din programele şcolare ale disciplinei Chimie ______________________________________________ 12

Modulul al II-lea. Modele, metode, mijloace TIC specifice disciplinei Chimie ___________ 13 Prezentarea uneltelor din pachetul Office ________________________________________ 13 Editorul de texte Microsoft Office Word 2007 _____________________________________ 14
Coperta _________________________________________________________________________ 14
Inserare copertă în document ________________________________________________________________ 14 Crearea unei coperte _______________________________________________________________________ 14

Antetul şi subsolul ________________________________________________________________ 15
Crearea unui antet sau subsol propriu _________________________________________________________ 15

Stilul ___________________________________________________________________________ 16
Aplicare a unui stil ________________________________________________________________________ 16 Fereastra cu stiluri dinamică _________________________________________________________________ 16 Modificarea parametrilor unui stil existent _____________________________________________________ 16 Crearea unui stil în baza unui paragraf formatat deja _____________________________________________ 16

Cuprinsul _______________________________________________________________________ 17
Crearea unui cuprins din stiluri de titlu predefinite _______________________________________________ 17 Creare unui cuprins din stiluri particularizate aplicate ____________________________________________ 17 Actualizarea unui cuprins ___________________________________________________________________ 18 Ştergerea unui cuprins _____________________________________________________________________ 18

Efecte grafice ____________________________________________________________________ 18
Imaginea ________________________________________________________________________________ 18 Miniatura ________________________________________________________________________________ 19 Şablonul ________________________________________________________________________________ 19

Tabelul _________________________________________________________________________ 20
Utilizarea şabloanelor pentru tabele ___________________________________________________________ 20 Utilizarea meniului tabel ___________________________________________________________________ 20 Utilizarea comenzii inserare tabel ____________________________________________________________ 20 Conversia unui text într-un tabel _____________________________________________________________ 20

Aplicaţii practice _________________________________________________________________ 21

Realizarea prezentărilor folosind Microsoft PowerPoint 2007 ________________________ 22

Inserarea diapozitivelor ___________________________________________________________ 23 Inserare obiecte cu ajutorul aspectelor predefinite _____________________________________ 23 Crearea unui diapozitiv propriu dintr-un aspect _______________________________________ 23
Inserarea unui tabel într-un diapozitiv _________________________________________________________ 24 Inserarea unei diagrame într-un diapozitiv _____________________________________________________ 24 Inserarea unui obiect „SmartArt” într-un diapozitiv ______________________________________________ 25

Inserarea unui hyperlink într-un diapozitiv ___________________________________________ 25
Crearea unui hyperlink la o pagină sau la un fișier de pe Web ______________________________________ 25 Crearea unui hyperlink la un diapozitiv din aceeași prezentare _____________________________________ 25 Crearea unui hyperlink la un fișier nou ________________________________________________________ 25

Adăugarea unei secvenţe audio _____________________________________________________ 26 Încorporarea secvenţelor audio în prezentare _________________________________________ 26
Setarea opţiunilor de redare inversă pentru o secvenţă audio _______________________________________ 26 Ascunderea pictogramei secvenţei audio _______________________________________________________ 26

Crearea unei legături la un fişier video de pe sau un site Web ____________________________ 26 Aplicaţii ________________________________________________________________________ 27

Microsoft Office Excel 2007 ___________________________________________________ 27
Şabloanele şi utilizarea lor __________________________________________________________________ 27 Alegerea şabloanelor cu Microsoft Office Online ________________________________________________ 27 Aplicarea şi alegerea unui şablon _____________________________________________________________ 28

Tema ___________________________________________________________________________ 28 Stilul ___________________________________________________________________________ 28 Formatarea condiţională __________________________________________________________ 29
Evidenţierea valorilor maxime _______________________________________________________________ 29 Evidenţierea valorilor în în funcţie de criteriu ___________________________________________________ 29 Formatarea prin pictograme _________________________________________________________________ 30 Eliminarea formatarii condiţionale ____________________________________________________________ 30 Formatarea de tranziţie – Liniile de date _______________________________________________________ 30 Scalele de culori __________________________________________________________________________ 31

Diagrame _______________________________________________________________________ 31
Crearea diagramelor _______________________________________________________________________ 31 Modificare tip diagramă ____________________________________________________________________ 31

Procesarea formulelor_____________________________________________________________ 31
Introducerea formulelor ____________________________________________________________________ 31

Filtrarea datelor _________________________________________________________________ 31 Sortarea datelor __________________________________________________________________ 32
Sortarea textului __________________________________________________________________________ 32 Sortarea numerelor ________________________________________________________________________ 33 Sortarea după culoarea celulei, a fontului sau după pictogramă _____________________________________ 33

Aplicaţii ________________________________________________________________________ 34

RESURSE WEB _____________________________________________________________ 34
Browsere, motoare de căutare ______________________________________________________ 34

Comunicarea prin intermediul resurselor IT __________________________________________ 35
E-mail __________________________________________________________________________________ 36 Mesageria Instant (IM) _____________________________________________________________________ 36 Grupurile de discuţii _______________________________________________________________________ 37 Blog ____________________________________________________________________________________ 38

Instrumente de colaborare _________________________________________________________ 38
Google Docs _____________________________________________________________________________ 39 Wiki ____________________________________________________________________________________ 39 Windows Live ____________________________________________________________________________ 39

Aplicaţii pentru conversia şi transferul fişierelor ______________________________________ 40
Zamzar _________________________________________________________________________________ 40 Online-convert ___________________________________________________________________________ 40 Transfer _________________________________________________________________________________ 40

Resurse destinate prelucrării audio-video_____________________________________________ 41
Resursa YouTube _________________________________________________________________________ 41 Glogster _________________________________________________________________________________ 41 Picasa __________________________________________________________________________________ 41 Fotobabble ______________________________________________________________________________ 42

Softuri educaţionale __________________________________________________________ 42
Sfaturi utile în alegerea unui soft educaţional _________________________________________ 43 Softurile de prezentare ____________________________________________________________ 43 Find the Alien ___________________________________________________________________ 43 Chemistry Lab Escape ____________________________________________________________ 44 AEL____________________________________________________________________________ 44 Editorul ChemMedia _____________________________________________________________ 45 CHEMIX School _________________________________________________________________ 45 VIRTLAB _______________________________________________________________________ 46 Chem1 Concept Builder ___________________________________________________________ 46 Soft educaţional INTUITEXT ______________________________________________________ 46 Lecţiit televizate Şcoala Dicovey ____________________________________________________ 47 Portalul eScoala __________________________________________________________________ 47 ChemWriter _____________________________________________________________________ 48 ACD Laboratories ________________________________________________________________ 48 ACD / Freeware ChemSketch ______________________________________________________ 49 INSAM _________________________________________________________________________ 49
Hot Potatoes _____________________________________________________________________________ 50

Bbiblioteci, enciclopedii, dicţionare __________________________________________________ 50 Aplicaţii ________________________________________________________________________ 51

Modulul al II-lea. Modele, metode, mijloace TIC specifice disciplinei Chimie ___________ 52

Software utilitar __________________________________________________________________________ 52 Etapele instalării unui software utilitar. ________________________________________________________ 54 Utilitare de arhivare-dearhivare a datelor ______________________________________________________ 55 Utilitare de depistare și înlăturare a virușilor ___________________________________________________ 57

Modulul al III-lea. Proiecte specifice destinate unor scopuri educaţionale ______________ 58 Competenţele specifice la disciplina Chimie corelate cu competenţele specifice la disciplina TIC la nivel de an de studiu ____________________________________________________ 58
CLASA a VII-a __________________________________________________________________ 58 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A VII-A _______________________ 59 CLASA A VIII-A _________________________________________________________________ 60 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A VIII-A_______________________ 62 CLASA A IX-A __________________________________________________________________ 63 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A IX-A ________________________ 64 CLASA A X-A ___________________________________________________________________ 65 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A X-A _________________________ 66 CLASA A XI-A __________________________________________________________________ 67 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A XI-A ________________________ 68 CLASA A XII-A _________________________________________________________________ 68 EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A XII-A _______________________ 70 MODEL DE INSTRUMENT DE EVALUARE ________________________________________ 71 MODEL DE UNITATE DE ÎNVĂŢARE ____________________________________________ 83

Bliografie __________________________________________________________________ 85

la dezvoltarea deprinderilor legate de accesarea. Introducerea TIC în predarea – învăţarea chimiei va conduce la dezvoltarea capacităţilor de utilizare a resurselor TIC. formarea şi dezvoltarea competenţelor de utilizare TIC devine o condiţie preliminară necesară. Extinderea acestei noi economii globale are implicaţii majore în structura şi scopurile instituţiilor educaţionale. Tendinţele inovatoare în sistemul de învăţământ românesc sunt multiple: utilizarea de strategii de formare interactive. Avantaje ale utilizării TIC pentru disciplina chimie . finanţe etc. Metodele moderne bazate pe TIC promovează un proces de învăţare centrat pe elev. sistemul educaţional nu mai poate rămâne în continuare axat pe transmiterea unui set rigid de cunoştinţe de la profesor către elev într-o perioadă fixă de timp. care nu poate să înveţe. Concepte de baza în utilizarea TIC în procesul educaţional Contextul educaţional al integrării TIC – disciplina Chimie Globalizarea şi schimbările tehnologice – procesele care s-au accelerat în tandem în ultimii 20 de ani stau la baza unei noi economii mondiale “pusă în mişcare de tehnologii. multicomponent. care implică nu doar tehnologiile (care formează doar “capitalul iniţial”) dar şi aspectele curriculare şi pedagogice. de modelarea şi controlul evenimentelor. TIC în educaţie presupune utilizarea Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţionale pentru organizarea şi asistarea procesului de predare învăţare. cât şi spre exteriorul lui. O integrare eficientă a TIC în sistemul educaţional este un proces complex. centrarea pe cel care învaţă. de înţelegere a implicaţiilor TIC în societate. competenţe ale cadrelor didactice. Deoarece perioada de actualitate a informaţiei se micşorează continuu.Modulul I. alimentată de informaţii şi condusă de cunoştinţe”. “analfabetul secolului XXI va fi nu acel care nu poate citi sau scrie. de organizare instituţilonală. Relaţia dintre TIC şi formarea competenţelor specifice disciplinei Chimie Oportunităţi. avantaje şi limite ale utilizării TIC pentru disciplina Chimie Oportunităţi ale utilizării TIC pentru disciplina Chimie Pornind de la faptul că nu există domeniu de activitate unde să nu se prelucreze şi să nu se transmită informaţii atât în cadrul domeniului respectiv. dar acel. Pentru realizarea acestor deziderate. ele pot crea medii de învăţare mai interactive şi mai motivante atât pentru profesori cât şi pentru elevi. După Alvin Toffler. transferabilitatea şi mobilitatea profesională. să se dezveţe şi să reînveţe”. interpretarea şi prezentarea informaţiilor. este necesar ca învăţământul preuniversitar să fie preocupat de dobândirea de către elevi a cunoştinţelor şi deprinderilor în utilizarea Tehnologiei Informaţiei şi a Comunicaţiilor (TIC). iar gradul de acces la ea creşte exponenţial.

Astfel. În consecinţă. mecanismele. se accentuează procesele şi interacţiile complexe. Formarea graduală a competenţelor poate fi stimulată printr-o prezentare atractivă şi motivantă a conţinuturilor programei. să recompenseze sonor şi vizual. Alegerea unor teme simulate şi virtualizate în vederea predării lor. joc înrudit cu cercetarea ştiinţifică. posibilitatea feedbackului permanent şi imediat. Exemplu: structura şi proprietăţile substanţelor chimice: modele virtuale. stucturile complexe sau cele neintuitive pot fi analizate. inventivitate. fenomene. cât şi schimbări în rolul profesorului şi al elevului. înţelegerea acelor fenomene şi realităşi greu de explicat prin metode didactice “clasice”. euristică). În consecinţă. demonstraţii pentru simularea unor legi. prin introducerea tehnicii informaţionale în studiul chimiei se percep atât schimbări în procesul de predare-învăţare-evaluare. Aceste schimbări sunt legate de rolul computerului de a oferi:   posibilitatea proiectării şi realizării unor medii de învăţare bogate în informaţii. pe aducerea lor în concret şi imediat. deoarece:  se îmbunătăţeşte calitatea predării. utilizarea mijloacelor TIC în lecţiile de chimie devine indispensabilă. permiţând jocul dirijat cu natura simulată. facilitând astfel.Prin utilizarea TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare în chimie creşte calitatea procesului instuctiv-educativ. computerul fiind «o maşină inteligentă». de animaţie. în limitele programelor pe care le are. suport de informare vizuală (posibilităţi grafice. elevii învaţă cum să înveţe. reflexe. să întrebe sau să răspundă. mobilizarea unor funcţii psihomotorii. să evalueze.          atractivitate continuă-inepuizabilitate. el putând să dialogheze.Predarea-învăţarea chimiei cu ajutorul mijloacelor TIC constituie un real avantaj în înţelegerea. mijloacele TIC sunt folosite pentru: . învăţare programată. să permită reluarea. algoritmică. Utilizarea mijloacelor TIC în lecţiile de chimie e de necontestat. construite şi reconstruite individualizat. asimilarea şi interrelaţionarea conceptelor şi structurilor caracterizate de diverse nivele de complexitate. Astfel. Procesele. motivaţie intensă în procesul de învăţare individuală. Din punct de vedere practic. punând accent pe vizualizarea lor. senzoriale). pe scale de timp inaccesibile intuiţiei comune. creativitate. dezvoltându-şi în acelaşi timp şi priceperea de a rezolva o gamă variată de aplicaţii practice cu ajutorul computerului. are ca principiu director optimizarea procesului didactic prin realizarea unui material al cărui potenţial este pus în evidenţă la uilizarea lui efectivă. stimularea gândirii logice (analogică. evaluări (teste).

) Limite ale utilizării TIC pentru disciplina chimie Facilitarea atingerii competenţelor specifice chimiei cu ajutorul competenţelor TIC. este insuficient. selecţionare. împreună cu interfeţele de conectare la sistemele de calcul sunt costisitoare. în primul rând. elevii folosesc internetul ca sursă de documentare. se creează noi medii de învăţare individuală şi în grup. Astfel. Măsura utilizării resurselor hardware. chimia este şi rămâne o ştiinţă experimentală. în cadrul tehnicilor alternative de evaluare (proiectul şi portofoliul). distribuit gratuit. de costurile legate de investiţii. cum se deplasează ionii la electrozi şi alte asemenea fenomene microscopice? Elevii pot obţine răspuns la aceste întrebări. profesorul de chimie trebuie să adapteze conţinuturile instruirii la conţinutul disciplinei TIC şi să colaboreze cu profesorul de specialitate. dar în timpul experimentelor se pot observa numai schimbări de culoare. poate întâmpina dificultăşi. Fără îndoială. restricţia în utilizare depinde de cunoaşterea limbii respective. De asemenea. Desfăşurarea orelor de chimie în laboratoarele de informatică sau AeL întămpină o concurenţă serioasă din partea altor obiecte (displine studiate) de studiu. Rezolvarea unor probleme şi interpretarea unor rezultate în urma tabelării datelor presupune trasarea de grafice în Excel. elevii putând fi astfel evaluaţi în cadrul acestei activităţi. a) Costuri. integrare la nivel interdisciplinar. iar în unele unităţi şcolare nu sunt utilizate deloc) Unele resurse software din domeniul educaţional chimie sunt produse în limbi străine. în unele şcoli inexistent. se vor dezvolta elevului un nou mod de gândire şi un comportament aşa încât acesta se va putea adapta noilor cerinţe de pe piaţa muncii şi în cadrul societăţii actuale. Pentru buna desfăşurare a orelor şi aplicarea de programe. Cum putem vedea însă modul în care se desfac şi se refac legăturile chimice. formare de precipitate etc (fenomene macroscopice). la nivelul disciplinei chimie. Aspectele în care pot fi puse în evidenţă limite ale utilizării TIC în procesul de predare-învăţare a chimiei sunt diverse.   se dezvoltă aptitudini de obţinere. se însuşesc strategii euristice de învăţare mai puţin pasive. vizualizând secvenţe din programele software educaţionale.  Existenţa resurselor hardware din cadrul laboratoarelor de chimie este minimală. prelucrare.(Resursele software destinate disciplinei chimie şi distribuite gratuit sunt insuficiente.  Software de specialitatea chimie. este dată. ţinând cont că aparatele şi dispozitivele. Alte resurse software au . (Modul de gândire şi comportametul dezvoltat la elev îl vor ajuta să se integreze uşor pe piaţa muncii şi în activităţile societăţii informatizate. degajare de gaze.

ca urmare a înlocuirii experimentului de laborator cu experimentul virtual.  Receptarea defectuoasă a unor informaţii legate de proprietăţile fizice. c) Elaborarea unor strategii didactice cu utilizare excesivă a resurselor TIC implică următoarele riscuri:  Nerealizarea deprinderilor practice de lucru. poate stărni reverberaţii afective sau intelectuale asupra elevilor. efecte termice (miros. memorie internă RAM. ceea ce implică uneori resurse minime de funcţionare a sistemelor de calcul procesor. Mişcările. Sunt necesare cursuri de perfecţionare. ca urmare a neimplicării directe a tuturor organelor de simţ vizate. pe prezentări grafice sau tridimensionale. „rezistenţi” la nou. se bazează. gesturile şi mimica profesorului pot fi folosite ca „arme” împotriva nepăsării sau plictisului din anumite momente ale lecţiei. atât de către profesor.  Există încă mulţi profesori de chimie. culoare.  Profesorul de chimie este acela care trebuie să asigure corelarea competenţelor TIC. cât şi de către elevi. în general. în lipsa sprijinului limbajului nonverbal utilizat de profesor.  Pierderea deprinderii de rezolvare a unor probleme de calcul chimic respectând un algoritm. gesticulaţie. viteză de acces la internet. cu programa şcolară de TIC pentru clasa respectivă.  Este necesară învăţarea continuă şi pregătirea pentru utilizarea softului de specialitate. efervescenţă. specifice disciplinei chimie. simularea unor experimente. . ca urmare a culegerii răspunsurilor directe date de anumite Aplicaţii. calcule sau redarea unor formule chimice. fizionomie. spaţiu disponibil pe hard disc. reacţii exoterme sau endoterme).  Conectare limitată la Internet. placă video. tradiţionalişti. Un profesor. prin ţinută fizică. solicitate la ora de chimie.costurile ridicate iar programele şi proiectele prin care se poate intra în posesia lor depind de o strategie naţionala de achiziţie sau de parteneriate şi colaborări între dezvoltatori şi mediul educaţional. b) Competenţe TIC deficitare ale profesorilor şi elevilor.  Limitarea profesorului de chimie în a ajuta fiecare elev în parte să selecteze obiectiv informaţiile ştiinţifice din larga paletă oferită de internet. care să lărgească domeniul de cunoţtinţe şi competenţe în domeniul TIC pentru profesorii de chimie.  Diminuarea impactului informaşiei receptate prin mijloace TIC.  Aplicaţiile software.

 redefinirea obiectivelor în funcţie de diverşi factori şi condiţii de natură obiectivă sau subiectivă apărute pe parcurs.  respectarea unui ritm adecvat al instruirii şi secvenţierea procesului didactic astfel încât să se ofere elevilor timpul necesar pentru a gândi şi a pune întrebări.  prezentarea conţinutului şi sarcinilor de lucru într-o manieră organizată şi clară.Competenţele necesare cadrului didactic pentru integrarea TIC în procesul didactic la disciplina Chimie Competenţele necesare cadrului didactic care urmează să integreze TIC în procesul didactic la disciplina Chimie sunt corelate cu următoarele principii: 1.  crearea şi menşinerea în sala de clasă a unui mediu şi a unui climat de lucru care favorizează învăţarea.  focalizarea consecventă a instruirii pe obiectivele predării şi oferirea posibilităţilor de exersare.  capacitatea de analiză şi sinteză. din diverse surse alternative.  stabilirea nevoilor de formare a colectivului/ colectivelor de elevi în contextul educaţional dat.  capacitatea de categorizare. . atenţie distributivă. spirit de observaţie.  utilizarea softurilor educaţionale de specialitate pentru disciplina Chimie. motivaţional şi emoţional  utilizarea sistemelor de calcul. 2. analizarea şi interpretarea datelor şi informaşiilor de natură cantitativă şi calitativă.  însuşirea tehnicilor de bază necesare pentru autoperfecţionare în disciplinele informatice.  capacitatea de investigare. Suport multiplu în plan cognitiv. gândire divergentă/convergentă. inteligenţă verbală şi socială. determinate de traseul didactic.  luarea în considerare a diferenţelor individuale şi a progresului în învăţare.  motivarea şi oferirea unui context emoţional adecvat.  stabilirea unui climat socio-emoţional adecvat între elevi şi profesor. reţelelor de calculatoare. sistemelor de gestiune a bazelor de date. Instruire bazată pe învăţarea reflexivă  culegerea.  capacitatea de concentrare.  identificarea eventualelor dificultăţi/ disfuncţii dintre intenţii şi realitate.  implementarea şi varierea metodelor de instruire de-a lungul diferitelor faze ale instruirii. pentru asigurarea suportului decizional în cadrul demersului didactic.

dobândite în alte contexte.  valorificarea competenţelor specifice disciplinelor informatice în contexte variate.  dezvoltarea capacităţilor de comunicare şi prezentare în faţa unui public avizat. Transferul şi aplicarea cunoaşterii în contexte variate  conştientizarea caracterului predominant aplicativ al informaticii. inteligibile şi practice.  identificarea nevoilor şi dificultăţilor de învăţare.  adaptarea mijloacelor şi tehnicilor de comunicare didactică la stilurile de învăţare identificate la grupul de elevi. complexe şi identificarea soluşiilor corecte. Luarea în consideraţie a particularităţilor individuale ale elevilor  cunoaşterea individualităţii elevilor şi asistarea acestora în procesul de auto-dezvoltare. de selectare a unor exemple ilustrative.  capacitatea de a evalua achiziţiile elevilor. Stimularea capacităşilor argumentative  dezvoltarea şi susţinerea capacităţilor constructive.  utilizarea metodelor moderne de învăţare şi a celor complementare de evaluare. creative şi argumentative ale elevilor.  adaptarea discursului didactic la nivelul de achiziţii cognitive ale elevilor.  valorificarea experienţelor de învăţare ale elevilor. 5. 4. de evaluare şi de explicare a acestora. de comparare. inter.  capacitatea de imaginare a unor elemente ale cunoaşterii şi de dezvoltare a unor produse proprii. 6.  capacitatea de abstractizare prin modelarea problemelor reale.  capacitatea de a construi demersuri didactice trans-. .  capacitatea de selecţie a unor probleme pentru anumite conţinuturi şi identificarea strategiilor de rezolvare. în funcţie de particularităţile psiho comportamentale individuale.  capacitatea de descompunere a elementelor conşinutului disciplinar. Dezvoltarea şi evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi stimularea operaşiilor gândirii (higher-order skills)  capacitatea de utilizare a cunoştinţelor fundamentale.  alegerea strategiilor didactice adecvate.şi multidisciplinare.  utilizarea calculatorului într-o succesiune logică de paşi în procesul de predare.  capacitatea de antrenare a elevilor în stadii de rezolvare a problemelor. de stabilire a sarcinilor de rezolvat şi soluţionat. profesorul fiind adus în situaţia de a analiza şi a da răspunsuri unor probleme de o mare diversitate.3.

consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor.  cooperarea cu cadre didactice din şcoală şi din alte şcoli. corect dozate în timp. .  promovarea unui sistem de valori specifice unei societăţi democratice.  capacitatea de a formula sarcini de lucru provocatoare. Intensificarea comportamentului pozitiv  valorificarea experienţelor pozitive ale elevilor. ancorate în realitate. a rezultatelor şcolare). 10. 8. bazat pe încredere şi pe cooperare.  capacitatea de proiectare a demersului didactic având în vedere îmbinarea logică şi coerentă a secvenţelor informative cu secvenţele aplicative.  evaluarea activităţilor educaţionale (evaluare de impact. 7.  atitudine reflexivă asupra propriei activităţi. în diferite contexte practice. dobândite în alte contexte. fără a supraîncărca elevul. Proiectarea şi ghidarea învăţării auto-controlate  identificarea nevoilor şi dificultăţilor de învăţare.  cunoaşterea.  gestionarea situaţiilor de criză educaţională. în vederea optimizării procesului de dezvoltare a competenţelor elevilor.  colaborarea cu familia şi cu alţi factori educativi. Sporirea eficienţei învăţării  capacitatea de a gestiona eficient resursele materiale şi umane.  cunoaşterea individualităşii elevilor şi asistarea în propria dezvoltare.  conducerea şi monitorizarea procesului de instruire. 11. 9. Stimularea şi menţinerea interesului pentru activitatea desfăşurată  abilitatea de a concepe şi propune situaţii de învăţare noi şi provocatoare.  valorificarea valenţelor formative specifice disciplinelor informatice.  asigurarea unui climat socio-afectiv securizant.  dezvoltarea unui spirit critic constructiv. interesante. pe calculator.  capacitatea de a distribui sarcinile de lucru în cadrul echipei astfel încât fiecare elev să-şi poată dovedi competenţa.  încurajarea comportamentului asertiv.  recompensarea progreselor elevilor. dezvoltarea capacităţii de a lucra în echipă. Instaurarea respectului şi responsabilităţii atât faţă de sine cât şi faţă de ceilalţi  valorificarea experienţelor de învăţare ale elevilor.

-Hard-disk intern/extern. transmitere. b) prelucarea şi stocarea datelor. -camera video. fără a omite strânsa legătură dintre acestea. presupune o abordare deosebită a organizării activităţii de învăţare din partea cadrului didactic. -dispozitive de achiziţie date (senzori. materializate prin resurse hardware şi software. placa wifi. stocare şi gestionare a informaţiei. internet. -componente de reţea (placă de reţea. -microfon. care pot fi conectate la sistemele de calcul. Utilizarea TIC în procesul de predare-învăţare-evaluare la disciplina chimie Instrumente TIC (resurse hardware şi software) care favorizează dezvoltarea competenţelor din programele şcolare ale disciplinei Chimie TIC – set de instrumente şi resurse tehnologice digitale folosite pentru comunicare. -CD/DVD. echipamente periferice digitale. Tehnologiile sunt bazate pe calculatoare. Categoria resurselor hardware ce pot fi folosite în activitatea de predare reprezintă totalitatea echipamentelor fizice împreună cu dispozitivele specifice disciplinei. stimularea comportamentelor pro-sociale şi participarea civică. d) comunicare şi internet. -tastatura. -modem. -casca/boxa audio -tabla interactivă (SmartBoard) -video proiector. transmiterea datelor pe bandă largă. În această secţiune sunt prezentate pe de o parte resursele hardware necesare procesului instructiv -educativ. access point. -Memory Stick. switch). . Abordarea conţinuturilor şi formarea/ dezvoltarea competenţelor specifice disciplinei Chimie folosind tehnologiile digitale. -scanner. Prin sistem de calcul se înţelege calculatorul împreună cu toate dispozitivele periferice ce permit: a) introducerea datelor. -mouse. c) vizualizarea datelor. iar pe de altă parte resursele software. bluetooth. creare. plăci achiziţie). -monitor.

La alegerea resurselor software se recomandă respectarea cu stricteţe a drepturilor de autor. Aplicaţiile software pot fi memorate/stocate/executate în următoarele moduri: a) Aplicaţii locale – se instalează şi se execută pe un singur sistem de calcul şi pot fi folosite de un singur utilizator.Aplicaţiile/ programele care au dreptul de autor înregistrat.-smartphone/Ipad/ebook. Modulul al II-lea.ce oferă posibilitatea de a realiza prezentări . Conţinutul considerat neadecvat se poate bloca prin precizarea unor cuvinte cheie. În unele situaţii. aplicaţiile pot fi testate gratuit pentru o perioadă limitată de timp. Resursele software reprezintă totalitatea Aplicaţiilor şi informaşiilor stocate/memorate la nivelul unui sistem de calcul sau a unei reţele de calculatoare. Modele. mijloace TIC specifice disciplinei Chimie Prezentarea uneltelor din pachetul Office Pachetul de programe Microsoft Office 2007 cuprinde: Microsoft Office Word 2007 .ce oferă posibilitatea de a realiza editare text Microsoft Office Excel 2007 . care permit controlul conţinutului Web accesat de către elevi. a filtrelor de control parental. Aplicaţiile software se supun legii dreptului de autor. b) Aplicaţii web – se instalează şi funcşionează la nivelul serverelor din reţea fiind accesate de mai mulşi utilizatori prin intermediul browserelor Internet. prin decizia comună a părinţilor şi a profesorilor. pentru o perioadă nelimitată de timp. precum şi a tuturor restricşiilor impuse de normele de utilizare a aplicaţiilor în speţă. metode. Deoarece alegerea conţinutului nepotrivit este subiectivă este posibil ca filtrul să nu blocheze întreg conţinutul neadecvat educaţiei. utilizarea lor fiind posibilă după achitarea unei taxe. În funcţie locaşie. În acest sens există două categorii de Aplicaţii: a) freeware – Aplicaţiile/ programele care au dreptul de autor înregistrat şi sunt accesibile pentru a fi utilizate gratuit. Particularităţile de vârstă ale elevilor. c) Aplicaţii client server – se instalează atât la nivelul serverelor din reţea cât şi a sistemului de calcul propriu (client) fiind accesat doar de utilizatorului sistemului de calcul. implicarea părinţilor în educaţie şi colaborarea permanentă cu ţcoala se poate realiza prin instrumente automate cum este cazul filtrelor de control parental.ce oferă posibilitatea de a realiza analiză de business şi calcul tabelar Microsoft Office PowerPoint 2007 . Toate site-urile care vor conţine cuvintele-cheie vor fi blocate accesului. b) shareware/ licenţiate .

Inserare copertă în document    Pozitionaţi cursorul mouse-ului la începutul documentului în care doriţi să inseraţi coperta.ce oferă oferă un mediu de colaborare complex şi mai sigur. anteturilor şi subsolurilor predefinite precum şi o serie de instrumente şi funcţii de verificare. grupul Pagini faceţi clic pe pictograma Coperta. a galeriei de coperte. materialelor folosite în procesul de instruire.ce oferă posibilitatea de a realiza proiecte Microsoft Office Groove 2007 . Vom prezenta în acest sens modul de folosire a bibliotecilor de şabloane.ce oferă posibilitatea de a colecta şi de a organiza informaţia. modificarea şi controlul informaţiilor.ce oferă posibilitatea de a realiza formulare Editorul de texte Microsoft Office Word 2007 Editorul de texte Microsoft Office Word 2007 poate fi folosit pentru crearea simplă şi rapidă a unor documente cu aspect profesionist utile în activitatea de proiectare a documentelor curriculare. pentru crearea. modificată şi salvată în galeria de coperte în funcţie de cerinţele dvs. Microsoft Office Access 2007 . Apare fereastra de dialog ca în Figura 1 . Pe fila Inserare. Microsoft Office InfoPath 2007. Selectaţi tipul de Copertă dorit din galeria oferită dvs.ce oferă posibilitatea de a crea baze de date şi rapoarte Microsoft Office OneNote 2007 .ce oferă posibilitatea de a vă administra eficient email-urile.Microsoft Office Outlook 2007 . Coperta Coperta este o formă standard de şablon. comentare şi comparare. galeriei de imagini. grupul Pagini faceţi clic pe pictograma Coperta. Crearea unei coperte Dacă doriţi să creaţi o copertă proprie pentru document urmaţi paşii de mai jos:     Selectaţi întregul text al acestei pagini şi parcurgeţi paşii urmatori: La fila Inserare. ce poate fi utilizată. în care puteţi găsi cu uşurinţă conţinutul de care aveţi nevoie pe baza unei căutări cu cuvinte cheie. indiferent de amplasare. galeriei de stiluri. indiferent de formatul datelor. în caiete digitale. calendarul şi contactele. cu asistenţă IT minimă. în care echipele pot lucra împreună. Microsoft Office Publisher 2007 . instrumentelor de evaluare. selectaţi Salvare selecţie în Galeria de coperte. În partea de jos a dialogului.

grupul Ante&Subsol faceţi clic pe pictogramele Antet sau Subsol după cum doriţi să introduceţi informaţii aflate deasupra. urmaţi paşii:  La fila Inserare. Antetul şi subsolul Inserare antet sau subsol în document Daca trebuie să inseraţi un antet sau un subsol în document.   În partea de jos a ferestrei galeriei de şabloane. Cele mai utilizate optiuni sunt:      Număr de pagină Data şi ora Inserare imagini Pagini pare şi impare diferite Parti rapide – alte elemente care pot fi inserate în antet şi subsol sunt pregatite aici. găsiţi comanda Editare antet.  Alegeţi din galeria pregătită de anteturi şi subsoluri predefinite ce conţine elemente grafice în concordanţă cu proprietăţile formatului de copertă. . apare fila context Instrumente antet şi subsol. respectiv dedesubtul textului principal al documentului. Figura 2 Antetul şi subsolul se pot modifica în mediul Examinare înaintea imprimarii. După ce o activaţi. Crearea unui antet sau subsol propriu  La fila Inserare. ca în Figura 2. Aici găsiţi un numar de instrumente pentru modificarea antetului şi optiuni asemănătoare pentru subsol.Figura 1  Inseraţi numele noii coperte. grupul Ante&Subsol faceţi clic pe pictogramele Antet sau Subsol după cum doriţi să introduceţi informaţii aflate deasupra. respectiv dedesubtul textului principal al documentului.

Stilul Stilul este o modalitate de formatare a textului printr-un set de elemente de formatare. din grupul Stiluri alegeţi stilul care se potriveşte cel mai bine cu paragraful. etc. Salvaţi modificarea de stil dând confirmare cu clic pe butonul OK. Modificarea parametrilor unui stil existent        Faceţi clic cu butonul din dreapta pe numele stilului pe care doriţi să îl editaţi. poate fi plasată oriunde în zona activă a procesorului de text. dar şi pentru cuvinte separate. Formataţi un paragraf de text . paragrafe. Fiecare stil poate fi aplicat unor paragrafe întregi. margini şi umbre.  La fila Pornire. activaţi fereastra dinamică. facând clic pe săgeata mică în colţul din dreapta jos al grupului Stiluri. marcaje şi numerotari. selectaţi comanda Modificare. Plasaţi punctul de inserare oriunde în text.  Confirmaţi alegerea făcută. Aplicare a unui stil  Pozitionaţi cursorul mouse-ului pe paragraful în care doriti sa modificati stilul. Când fereastra este activă. Stilurile se împart în stiluri pentru paragrafe şi stiluri pentru simboluri. Din meniu. În procesul selectării paragraful se modifică în mod dinamic. Crearea unui stil în baza unui paragraf formatat deja . Dacă utilizaţi mai multe stiluri în mod simultan. precum fonturi. Se va afişa o caseta de dialog pentru alegerea numelui unui stil. Selectaţi paragraful formatat în acest mod evidenţiindu-l cu mouse-ul. Fereastra cu stiluri dinamică Când fila Pornire este activă este disponibila o galerie de stiluri. Faceţi clic pe setul de stiluri şi în partea de jos a casetei de dialog utilizaţi opţiunea Salvare selectie ca stil rapid nou.

apoi faceţi clic pe Inserare cuprins. . În fila Pornire. dacă aţi selectat textul căruia intenţionaţi să îi aplicaţi stilul ca titlu principal. apoi faceţi clic pe stilul de cuprins pe care îl doriţi. Faceţi clic în locul în care inseraţi cuprinsul. în grupul Cuprins. În fila Referinţe. Aveţi posibilitatea să alegeţi setările de stil pe care să le utilizeze Word atunci când construieşte cuprinsul. în grupul Stiluri. în grupul Stiluri. În fila Pornire. de obicei la începutul documentului. faceţi clic pe Cuprins. faceţi clic pe Cuprins. pentru a indica nivelul pe care să-l reprezinte stilul de titlu. În fila Referinţe. în grupul Cuprins. în dreptul numelui stilului. faceţi clic pe stilul numit Titlu 1 în galeria Stiluri rapide. De exemplu. Faceţi clic pe Opţiuni. găsiţi stilul pe care l-aţi aplicat titlurilor din document. faceţi clic pe stilul dorit. introduceţi un număr de la 1 la 9. Tastaţi numele stilului nou şi salvaţi stilul cu clic pe butonul OK. Sub Nivel în cuprins. faceţi clic pe stilul dorit. Sub Stiluri disponibile.      Faceţi clic în locul în care inseraţi cuprinsul. Creare unui cuprins din stiluri particularizate aplicate Acest procedeu se utilizează dacă aţi aplicat stilurile particularizate titlurilor. Cuprinsul    Selectaţi titlul căruia doriţi să îi aplicaţi un stil de titlu. Crearea unui cuprins din stiluri de titlu predefinite    Acest procedeu se utilizează dacă aţi creat un document prin utilizarea stilurilor de titlu.

faceţi clic pe Cuprins. unde gasiti instrumente suplimentare care va vor permite sa editati imaginea. pentru ca cititorii să facă salt la un titlu făcând clic pe intrarea sa în cuprins. în grupul Ilustraţii.   Repetaţi paşii 4-6 pentru fiecare stil de titlu pe care îl includeţi în cuprins. aveţi posibilitatea să actualizaţi rapid cuprinsul.   În fila Referinţe. emf bmp. în grupul Cuprins. Faceţi clic pe Eliminare cuprins. Cele mai utilizate formate sunt: jpg.Pentru un document care se va citi online în Word. Cititorii vor avea posibilitatea să citească pagina dorită.În cazul în care creaţi un document care se va citi pe o pagină imprimată. Când inserati o imagine. Modificarea formatului unei imagini Pentru a aplica aplica mai multe efecte folosim din fila Format grupul de Instrumente imagine aflat lângă galeria principala de stiluri de imagine sau în fila contextuala Formatare imagine. se afiseaza fila contextuala Instrumente imagine. Vezi Figura 3. Figura 3 Cea mai noua versiune functioneaza cu multe tipuri de imagine. aveţi posibilitatea să formataţi intrările din cuprins ca hyperlinkuri. creaţi un cuprins în care fiecare intrare să listeze titlul şi numărul de pagină la care apare acesta. Faceţi clic pe Actualizare numai numere de pagină sau pe Actualizare tabel întreg. Faceţi clic pe OK. jpeg. Efecte grafice Imaginea Inserarea unei imagini în text   Pe fila Inserare. wmf. gif. faceţi clic pe pictograma Imagine. în grupul Cuprins. faceţi clic pe Actualizare tabel. . Cuprinsul poate fi pentru: Document imprimat . png.  Document online . Actualizarea unui cuprins Dacă aţi adăugat sau eliminat titluri sau alte intrări de cuprins din document. Ştergerea unui cuprins   Pe fila Referinţe. jpe. Selectaţi imaginea dorită .

Unitatea implicita este centimetrul. Şabloanele conţin texte. Serviciul Microsoft Office Online oferă o galerie de miniaturi gratuite suplimentare. faceţi clic pe pictograma Miniatura. scrisori. Selectarea şabloanelor utilizând Microsoft Office Online Şabloanele se pot folosi utilizând butonul Office – Nou.în Fereastra Miniatura folosiţi câmpul Cautare. faxuri etc. Alte proprietăţi pentru imagine şi poziţia ei în document se pot seta în dialogul Mai multe optiuni aspect. . Miniatura Miniaturile sunt simboluri grafice ce sunt integrate în editorul de text şi se pot insera oriunde în document. Dacă doriţi să configurati o poziţie permanentă pentru imagine. Un exemplu de şablon diplomă se poate vedea în figura de mai jos. însa aceasta se poate modifica în Optiuni Microsoft Word. în grupul Ilustraţii.   În partea din dreapta a ecranului. Faceţi clic pe ea miniatura dorită. care vă ajută să realizaţi documente complexe cu un minimum de efort. buletine. aceasta va fi inserata în mod automat în text în poziţia cursorului. Imaginea se poate alinia în funcţie de text. Cum se inserează o miniatură  Pe fila Inserare.Poziţionarea unei imagini Pictograma pentru amplasarea imaginii se află în fila contextuală Instrumente imagine. diplome. Şablonul Biblioteca de sabloane mari şi materialele suplimentare se afla în portalul de informaţii Microsoft Office Online. Va apărea o fereastra de dialog care vă va permite să selectaţi şablonul şi să îl descărcaţi apoi în computer.Vezi figura alăturată. imagini şi alte obiecte predefinite precum formate de broşuri. aveţi posibilitatea să o definiţi utilizând câteva unităţi pentru lungime.

apoi sub Inserare tabel. Utilizarea comenzii inserare tabel Aveţi posibilitatea să utilizaţi comanda Inserare tabel pentru a alege dimensiunile şi formatul tabelului înainte de a insera tabelul în document. Pe fila Inserare. faceţi clic pe Tabel.      Faceţi clic unde doriţi să inseraţi un tabel. Mai întât pregătiţi textul inserând caractere separatoare . În fila Inserare. indicaţi spre Tabele rapide. glisaţi pentru a selecta numărul de rânduri şi coloane dorit.      Faceţi clic unde doriţi să inseraţi tabelul.pentru a indica unde doriţi să separaţi textul în coloane.cum ar fi virgule sau tabulatori . faceţi clic pe Tabel. apoi pe Inserare tabel. Faceţi clic unde doriţi să inseraţi tabelul. apoi faceţi clic pe şablonul dorit. în grupul Tabele. Pe fila Inserare din grupul Tabele.Tabelul Utilizarea şabloanelor pentru tabele Şabloanele pentru tabele conţin date eşantion pentru a vă ajuta să vizualizaţi cum va arăta tabelul la adăugarea datelor. Sub Dimensiune tabel introduceţi numărul de coloane şi rânduri. în grupul Tabele. Sub Regim de potrivire automată alegeţi opţiunile de ajustare a dimensiunilor tabelului. Înlocuiţi şablonul cu datele dorite. Rândul nou va fi identificat dacă utilizaţi marcaje de sfârşit de paragraf pentru a indica unde să înceapă un Utilizarea meniului tabel Conversia unui text într-un tabel . faceţi clic pe Tabel.

inseraţi o virgulă primul cuvânt pentru a crea un tabel cu două coloane. faceţi clic pe caracterul separator utilizat în text. În caseta de dialog Conversie text în tabel. într-o listă cu două cuvinte pe linie. În fila Inserare. De exemplu. A 1 . Realizaţi un test folosind jocul didactic exemplificat după modelul de mai jos: Conţinut conceptual : REACŢIA DE OXIDARE Completaţi căsuţele după indicaţiile de mai jos . 2. Aplicaţii practice 1.   Selectaţi textul modificat ca mai sus. realizaţi o diplomă pentru premierea elevilor cu rezultate deosebite la Olimpiada judeţeană de Chimie. apoi pe Conversie text în tabel. Folosind şabloane din galaria MS Office. sub Separare text la. faceţi clic pe Tabel. Realizaţi matricea de specificaţie pentru un test iniţial după modelul: Competenţe corespunzăto are nivelurilor taxonomice Identificarea unor concepte date relatii categorii specifice Teme/ Continuturi/ Concepte-cheie/ Unităti tematice disciplinei de studiu Compararea/ Clasificarea unor date proprietăti fenomene fapte caracteristic e disciplinei de studiu Ilustrarea Exemplificarea Descrierea unor fenomene procese situatii concrete proprietăti specifice disciplinei de studiu Analizarea unor fenomene fapte procese situatii care abordează problematica disciplinei Evaluarea/ Aprecierea/ Interpretarea Punctaj unor fenomene fapte procese în contexte variate Punctaj 3. în grupul Tabele.rând nou.

obiecte multimedia (elemente video. Dispozitivul folosit la obţinerea flăcării oxihidrice este suflătorul ……….. Un diapozitiv poate conţine texte. 3.. Prin oxidarea glucozei în organismele aerobe rezultă CO2. audio etc. Fierul în aerul umed se oxidează lent acoperindu-se cu un strat poros de…. Orizontal: 1.).. Substanţă oxidantă cunoscută sub numele de apă ………. H2O şi ……. 6.. 5. 2.2 3 4 5 6 7 B Citind de sus în jos pe verticală (colana A-B) descoperim denumirea unui proces chimic. Oxidările care au loc la temperatura mediului înconjurător sunt oxidări……… Vertical: A-B Denumirea procesului chimic obţinut RĂSPUNS 1 C A T A L I Z A 2 3 4 E O N X E I R H 5 T O G I C 6 7 L A O X I D A R E B Realizarea prezentărilor folosind Microsoft PowerPoint 2007 „Prezentarea” este un mod de redare a unui conţinut informaţional prin intermediul diapozitivelor. Fenomenul de accelerare a unei reacţii cu ajutorul unui catalizator se numeşte ……. 7. Substanţă chimică care are rolul de a accelera o reacţie chimică. 4. R I E R T U N I A G T C L I E I N Z A Ă G E N A T Ă . elemente grafice.

fonturi. dar pe care îl veţi putea ulterior utiliza în alte prezentări. Pentru a insera obiecte cu ajutorul aspectelor predefinite selectaţi aspectul de diapozitiv numit „Titlu şi conţinut” (Fig. O prezentare poate conține unul sau mai mulți coordonatori de diapozitive. faceți clic pe pictograma Aspect. apoi selectaţi cu clic un aspect din lista apărută. apoi pe pictograma „Coordonator de diapozitive”. în grupul Diapozitive. Pe fila context „Coordonator de diapozitive” faceţi clic pe pictograma „Inserare aspect”. dar există posibilitatea ca utilizatorul să creeze la rândul său noi prototipuri de aspecte. Fig. apare implicit aspectul denumit „Diapozitiv titlu”. stiluri de fundal de diapozitiv și informații implicite. Pentru a alege un alt aspect. setaţi tipul de aspect „Diapozitiv particularizat”. urmaţi paşii:  Faceţi clic pe fila „Vizualizare”. . pe fila Pornire. Un aspect reprezintă o parte a unui coordonator de diapozitive. Microsoft Office PowerPoint 2007 include cinci aspecte predefinite. care nu se află printre şabloanele predefinite. efecte. Fiecare șablon poate conține informații temă cum ar fi culori.1) şi utilizaţi pictogramele din centrul diapozitivului pentru a introduce obiecte variate în diapozitivul curent. Pictogramele standard sunt: Tabele Diagrame SmartArt Imagini Miniaturi Miniaturi media Crearea unui diapozitiv propriu dintr-un aspect Pentru a crea un aspect de diapozitiv nou. Fiecare coordonator de diapozitive conține unul sau mai multe aspecte care formează un şablon. care descriu felul în care temele sau alte informa ții de formatare sunt aplicate la conținutul diapozitivelor.Inserarea diapozitivelor Un coordonator de diapozitive definește amplasarea informațiilor ce vor fi conţinute de un diapozitiv. Inserare obiecte cu ajutorul aspectelor predefinite Când deschideți o prezentare nouă în PowerPoint.1   În lista de aspecte din partea stângă a ferestrei.

aflat partea din stânga a ecranului şi din meniul context selectaţi „Redenumire Aspect” . Faceţi clic pe butonul de închidere de fila „Vizualizare”.     Faceţi clic pe pictograma „Inserare substituent”. „Media”. din opţiunile afişate „Conţinut” . Faceţi clic pe fila „Inserare”. apoi pe pictograma „Diagramă” din grupul „Ilustraţii” . Faceţi clic cu butonul din dreapta pe aspectul nou. „Tabel”. „Imagine”. Puteţi edita culorile din fundalul tabelului sau realiza un gradient folosind pictograma „Umbrire” în grupul „Stiluri tabel”. Tastaţi un nume nou pentru aspectul modificat. Inserarea unei diagrame într-un diapozitiv Există două metode pentru crearea diagramelor: 1. „SmartArt”. din galeria de stiluri disponibilă. un format predefinit. Selectaţi după cum doriţi. „Text”. „Diagrama”. Începeţi să completaţi şi să formataţi tabelul alegând din grupul „Stiluri de tabel” de pe fila de context „Instrumente tabel”. Alegeţi pentru diapozitiv aspectul „Titlu” şi conţinut” apoi selectaţi opţiunea„Diagramă” 2. fila context „Coordonator de diapozitive”grupul „Închidere”. Selectaţi opţiunea „Tabel”. Stabiliţi numărul de coloane şi de rânduri ale tabelului din fereastra de dialog apărută. „Miniatură” şi amplasaţi-le pe diapozitiv. Inserarea unui tabel într-un diapozitiv Pentru inserarea unui tabel într-un diapozitiv urmaţi paşii:     Alegeţi pentru diapozitiv aspectul „Titlu şi conţinut”.

In momentul selectatării unei diagrame se activează imediat ferestrele Microsoft Office Excel 2007, iar acolo apare tabelul de bază. În momentul editării valorilor din tabelul asociat, diagrama din Microsoft Office PowerPoint 2007 se modifică automat în funcţie de valorile introduse. După completarea tuturor valorilor din tabel, a anteturilor de coloană şi a rândurilor, se poate formata diagrama din fila context „Format” sau din fila context „Aspect”. Inserarea unui obiect „SmartArt” într-un diapozitiv Există două metode pentru inserarea unui obiect „SmartArt”: 1. Alegeţi pentru diapozitiv aspectul „Titlu şi conţinut”, apoi selectaţi opţiunea „SmartArt”. 2. Faceţi clic pe fila „Inserare”, sub pictograma „SmartArt”. Apoi selectaţi ilustraţiile SmartArt dorite din categoriile: Listă, Proces, Ciclu, Relaţie, Matrice, Ierarhie, Nomogramă. Inserarea unui hyperlink într-un diapozitiv Crearea unui hyperlink la o pagină sau la un fișier de pe Web În „Vizualizare normală”, selectați textul sau obiectul pe care intenționați să îl utilizați ca hyperlink. Pe fila „Inserare”, în grupul „Linkuri”, faceți clic pe „Hyperlink”. Sub „Legare la”, faceți clic pe Fișier sau pagină Web care există, apoi faceți clic pe „Răsfoire pe Web”. Localizați și selectați pagina sau fișierul la care vă legați, apoi faceți clic pe OK. Crearea unui hyperlink la un diapozitiv din aceeași prezentare În „Vizualizare normală”, selectați textul sau obiectul pe care intenționați să îl utilizați ca hyperlink. Pe fila „Inserare”, în grupul „Linkuri”, faceți clic pe „Hyperlink”. Sub „Legare la”, faceți clic pe „Plasare” în acest document. Sub „Selectați o poziție în acest document”, faceți clic pe diapozitivul pe care doriți să îl utilizați ca destinație a hyperlinkului. Crearea unui hyperlink la un fișier nou În „Vizualizare normală”, selectați textul sau obiectul pe care intenționați să îl utilizați ca hyperlink. Pe fila „Inserare”, în grupul „Linkuri”, faceți clic pe „Hyperlink”. Sub „Legare la”, faceți clic pe „Creare” document. În caseta „Numele documentului nou” , tastați numele fișierului pe care îl creați și la care intenționați să vă legați. Pentru a crea documentul în altă locație, sub „Cale completă”, faceți clic pe „Modificare”, răsfoiți la locația unde intenționați să creați fișierul, apoi faceți clic pe OK. Sub „Editare”, faceți clic și alegeți dacă editați fișierul acum sau mai târziu.

Adăugarea unei secvenţe audio Încorporarea secvenţelor audio în prezentare Faceţi clic pe diapozitivul căruia intenţionaţi să îi adăugaţi o secvenţă audio. Pe fila „Inserare”, în grupul „Media” , faceţi clic pe „Audio”. Alegeţi una dintre următoarele acţiuni: o Faceţi clic pe „Audio din fişier”, localizaţi folderul care conţine fişierul, apoi faceţi dublu clic pe fişierul pe care îl adăugaţi. o Faceţi clic pe „Miniatură audio”, localizaţi secvenţa audio pe care o doriţi în panoul de activităţi „Miniaturi ”, apoi faceţi clic pe ea pentru a o adăuga la diapozitiv. Setarea opţiunilor de redare inversă pentru o secvenţă audio Pe diapozitiv, selectaţi pictograma secvenţă audio . Sub „Instrumente audio”, pe fila „Redare”, în grupul „Opţiuni audio”, alegeţi una dintre următoarele acţiuni: o Pentru a porni automat secvenţa audio atunci când afişaţi diapozitivul, în lista „Pornire”, faceţi clic pe Automat. o Pentru a porni manual secvenţa audio atunci când faceţi clic pe diapozitiv, în lista „Pornire” faceţi clic pe „La clic”. o Pentru a reda o secvenţă audio atunci când faceţi clic pe diapozitivele din prezentare, în lista „Pornire” faceţi clic pe ,,Se redă pe parcursul diapozitivelor ”. o Pentru a reda o secvenţă audio încontinuu până ce o opriţi, bifaţi caseta de selectare ,,Buclă” până la oprire”. ,, ” Ascunderea pictogramei secvenţei audio Această opţiune se utilizează numai dacă aţi setat ca secvenţa audio să se redea automat. Faceţi clic pe pictograma secvenţă audio . Sub „Instrumente audio”, în fila „Redare”, în grupul „Opţiuni audio”, bifaţi caseta de selectare „Ascundere în timpul expunerii”.

Crearea unei legături la un fişier video de pe sau un site Web Deschideţi un browser, accesați site-ul Web care conține fișierul video la care doriți să creați legătura, cum ar fi YouTube, hulu,Trilululu, etc ., site pentru care aveţi cont şi drept de postare/ preluare materiale. Pe site-ul Web, găsiți fișierul video, apoi găsiți și copiați codul încorporat. Locația acestui cod va fi diferită, în funcție de site-ul Web, iar anumite fișiere video nu au cod încorporat. Chiar dacă acestea se numesc „coduri încorporat“, ele fac legătura de fapt la fișierul video, dar nu îl încorporează în prezentare.

Faceți clic pe ,,Partajați”, bifați caseta de selectare „Utilizați” un cod de încorporare vechi, faceți clic pe „Cod de încorporat”, apoi copiați codul încorporat. În PowerPoint, în fila „Diapozitive”, în vizualizarea „Normal”, faceți clic pe diapozitivul în care doriți să adăugați fișierul video. pe fila Inserare, în grupul „Media”, faceți clic pe săgeata de sub „Video”. Faceți clic pe „Video” de la un site Web. În caseta de dialog „Video de la un site Web”, lipiți codul încorporat, apoi faceți clic pe „Inserare”. Aplicaţii  Realizaţi o prezentare PowerPoint alegând din urmatoarele teme: o Reacţii redox în organismul uman o pH-ul alimentaţiei sănătoase o Esenţe şi parfumuri o Aspirina-prieten sau duşman?   Realizaţi o prezentare PowerPoint care să prezinte situaţia comparativă dintre rezultatele obţinute la testele iniţiele, de progres şi sumative. Realizaţi o prezentare PowerPoint care să cuprindă scurte filme cu experimente chimice realizate în laboratorul de chimie.

Microsoft Office Excel 2007 Microsoft Office Excel 2007 este cel mai folosit software pentru calcul tabelar, utilizat şi pentru efectuarea unor prezentari grafice a rezultatelor calculate. Şabloanele şi utilizarea lor Pentru Microsoft Office Excel 2007 şabloanele oferite conţin funcţii predefinite, celule formatate din tabel, ce permit editarea unor tabele complexe cu minim de efort. Galeria de şabloane cuprinde formate predefinite pentru facturi, comenzi de cumpărare, gestionarea bugetelor, iar în mediul şcolar, pentru realizarea listelor cu elevi, subiectelor, orarelor, calendarelor etc.. Alegerea şabloanelor cu Microsoft Office Online Microsoft Office Online este un serviciu gratuit care oferă şabloanele pentru orice tip de produs Office Excel. Poate fi accesat astfel:   Faceţi clic pe butonul Microsoft Office, apoi pe Opţiuni Excel. Faceţi clic pe Resurse, apoi pe Online.

Aplicarea şi alegerea unui şablon Pentru a selecta un şablon în Microsoft Office Excel 2007 utilizăm butonul „Office – Element nou”. În figura de mai jos puteţi vedea un şablon ce gestionează absenţele unui elev contorizând automat orele prezente şi absenţele motivate, nemotivate sau întârzierile la nivelul fiecărei luni şi la finalul unui an şcolar. Cu ajutorul cunoştinţelor avansate de TIC pot fi făcute situaţii statistice asemănătoare pentru întreaga clasă clasă.

Tema Tema este un set predefinit de culori, fonturi, linii şi umpleri, care pot fi utilizate pentru întreaga foaie sau doar pentru unele elemente. Tema este o caracteristică apărută odată cu versiunea de Microsoft Office Excel 2007 şi poate fi utilizată în întregul sistem Microsoft Office. Pentru a utiliza o temă predefinită selectaţi din fila „Aspect pagină” din grupul „Teme” pictograma „Teme”. Stilul

.Stilul este o caracteristică a unui obiect specific precum un tabel sau o diagrama. Pentru a utiliza un stil predefinit pentru un tabel selectaţi din fila Pornire. Formatarea condiţională din Microsoft Office Excel 2007 se poate efectua în felul urmator:   În fila Pornire – pictograma Formatare condiţională. Formatarea condiţională Formatare condiţională a datelor permite identificarea prin culoare sau simbol a elementelor dintr-o zonă de valori. din grupul Stil tipul de tabel corespunzător. Evidenţierea valorilor în în funcţie de criteriu Permite evidenţierea unor valori din tabel prin intermediul distincţiei de culoare în funcţii de anumite criterii specificate. Alegeţi o opţiune dintre cele de mai jos Evidenţierea valorilor maxime Permite definirea valorilor celor mai mici sau celor mai mari din tabel prin intermediul distincţiei de culoare .

Se pot utiliza filtre în funcţie de aceste pictograme. când fiecare valoare este comparată cu ajutorul unui efect de tranziţie. eliminăm formatarea curentă cu ajutorul funcţiei Golire reguli pentru celulele selectate sau pentru întreaga foaie ca în figura alăturată.Formatarea prin pictograme Acesta este un format adecvat pentru rezumarea cantităţilor prin pictograme. Putem utiliza simboluri care să sugereze procentul ca în figura alăturată. Eliminarea formatarii condiţionale Pentru a şterge sau a modifica formatarea condiţională. Un exemplu comun al acestei formatări îl reprezintă compararea punctajelor . Formatarea de tranziţie – Liniile de date Aceasta se utilizează la compararea valorilor diferite. săgeţile sau alte simboluri care afişează creşterea. scăderea sau stagnarea.

După apăsarea tastei Enter rezultatul formulei va fi afişat în celula. alegeţi tipul de diagrama preferat. Pe panglică va fi inclusă o filă nouă. dacă aparţin unui grup particular de proporţii. +. Introducerea formulelor Pe fila Formule. Formulele pot fi:   Aritmetice – tastăm simbolul asociat (*. când valorile individuale sunt afişate cu o anumită culoare. Procesarea formulelor Formulele şi calculele permit prelucrarea datelor. alegeţi stilul de diagramă potrivit. /) Funcţii – tipuri mai complexe de formule cu numeroase operaţii statistice. Filtrarea datelor . grupul „Diagrame”. Din galeria de stiluri. folosind opţiunea Inserare. logice sau de baza de date. Diagrame Crearea diagramelor Pentru a crea diagrame noi.Scalele de culori Scalele de culori sunt aplicate adesea prin intermediul comparaţiei proporţiilor. Modificare tip diagramă  Selectaţi diagrama  Realizaţi modificările folosind funcţiile din „Instrumente diagrama” sau din fereastra de context ce apare la clic dreapta. urmaţi paşii:     Selectaţi tabelul Din fila „Inserare”. „Instrumente diagramă” care cuprinde doar funcţiile aplicabile diagramei selectate. puteţi selecta funcţia dorită din lista de funcţii apărută. -. Formulele pot fi introduse în celulă prin semnul egal(= ).

Opțional. Bifați și debifați casetele de selectare (in figura alăturată 2) pentru a afișa valorile care se găsesc în coloanele de date. faceți clic pe Filtru.    Selectaţi datele pentru filtrarea.  Pe fila Date.Filtrarea (selectarea de date dintr-un set mai mare) permite găsirea rapidă a valorilelor dorite. Apoi. Utilizaţi criteriile complexe (în figura alăturată 3) pentru găsirea valorilor care respectă anumite condiții. în cele din urmă. organizarea și găsirea datelor dorite și. Sortarea datelor permite vizualizarea rapidă a datelor și o mai bună înțelegere a acestora.     Utilizați caseta Căutare (în figura alăturată 1) pentru a introduce text sau numere după care să căutați. Sortarea textului  Selectați o coloană de date alfanumerice dintr-o zonă de celule sau o celula activă dntr-o coloană de tabel care conține date alfanumerice. în grupul Sortare și filtrare. aveți posibilitatea să utilizați metacaractere. în grupul Sortare și filtrare. care doriţi Sortarea datelor Este posibil să doriți să aranjați o listă de nume în ordine alfabetică. faceți clic pe Sortare de la A la Z . în listă.  Apăsați ENTER pentru a vedea rezultatele. debifați caseta de selectare(Selectare totală).  Pentru a căuta text într-o coloană. În antetul de coloană. să compilați o listă de niveluri ale unui inventar de produse de la cel mai mic la cel mai mare nivel sau să ordonați rândurile după culori sau pictograme. luarea unor decizii mai eficiente. după una sau mai multe coloane de date. cum ar fi asteriscul (*) sau semnul de întrebare (?). . Pentru a selecta după valori. efectuați una dintre următoarele acțiuni: o Pentru a sorta în ordine ascendentă. faceți clic pe săgeată pentru a afișa o listă din care să faceți alegeri de filtrare. Datele pot fi filtrate după dată. introduceți textul sau numerele în caseta Căutare. culoare. În fila Date. Se vor elimina bifările din toate casetele de selectare. selectați numai valorile pe care doriți să le vedeți și faceți clic pe OK pentru a vedea rezultatele.

în grupul Sortare și filtrare. o Pentru a sorta după culoarea fontului. În fila Date. în fila Date. culoarea fontului sau pictograma în jos sau la dreapta. faceți clic pe săgeata de lângă buton. în grupul Sortare și filtrare. selectați o culoare de celulă.   *Sub Ordine. în grupul Sortare și filtrare.o Pentru a sorta în ordine descendentă. selectați Sus pentru o sortare de coloană și La stânga pentru o sortare de rând. a fontului sau după pictogramă Dacă ați formatat manual sau condițional un interval de celule sau o coloană de tabel. în caseta Sortare după. faceți clic pe Sortare de la Z la A. efectuați una dintre următoarele acțiuni: o Pentru a sorta de la numere mici la numere mari. o Pentru a muta culoarea celulei. faceți clic pe Sortare de la cel mai mic la cel mai mare.  Pe fila Date. apoi. *Sub Sortare pe baza. selectați Jos pentru o sortare de coloană și La dreapta pentru o sortare de rând. selectați modul în care doriți să sortați. faceți clic pe o celulă din zonă sau tabel și apoi.      Selectați o coloană de date dintr-o zonă de celule sau asigurați-vă că celula activă este într-o coloană de tabel. selectați tipul de sortare. în funcție de tipul de format. culoarea fontului sau pictograma în sus sau la stânga. Sub Ordine. după culoarea celulei sau a fontului. selectați Culoare font. Efectuați una din următoarele acțiuni: o Pentru a muta culoarea celulei. aveți posibilitatea și să sortați după aceste culori. selectați Pictogramă celulă. De asemenea. . faceți clic pe Sortare de la cel mai mare la cel mai mic. *Sub Coloană. Sortarea după culoarea celulei. de font sau o pictogramă de celulă. faceți clic pe Reaplicare. Efectuați una din următoarele acțiuni: o Pentru a sorta după culoarea celulei. o Pentru a sorta după un set de pictograme. Pentru a reaplica o sortare după ce modificați datele. selectați Culoare celulă. aveți posibilitatea să sortați după un set de pictograme pe care le -ați creat prin aplicarea unei formatări condiționale. faceți clic pe Sortare. Apare caseta de dialog Sortare. o Pentru a sorta de la numere mari la numere mici. selectați coloana pe care doriți să o sortați. Sortarea numerelor  Selectați o coloană de date numerice dintr-un interval de celule sau asigurați-vă că celula activă se află într-o coloană de tabel care conține date numerice.

Trebuie să definiți ordinea dorită pentru fiecare operațiune de sortare. articole de specialitate. 2. demonstraţii practice. faceți clic pe Adăugare nivel . după modelul de mai jos. RESURSE WEB Browsere. dicţionare. Asigurați-vă că selectați aceeași coloană în casetă. . forumuri de discuţii pe teme date. o sursă împortantă este Internetul care oferă atât informaţia (biblioteci vituale. apoi repetați pașii cu marcaţi cu *. Aplicaţii 1. a fontului sau pentru pictogramă.) cât şi instrumentele de accesare a acesteia. de font sau următoarea pictogramă după care se va sorta. faceți clic pe o celulă din zonă sau tabel.etc.o Nu există o ordine de sortare implicită pentru culoarea celulei. în fila Date. Apoi efectuați aceeași selecție sub Ordine. Centralizaţi rezultatele obţinute la olimpiada judeţeanăde chimie şi evidenţiaţi primele 10 cele mai bune rezultate folosind formatarea condiţională. motoare de căutare În învăţarea. Repetați acești pași pentru fiecare culoare de celulă sau de font și pentru fiecare pictogramă pe care doriți să le includeți în sortare. Pentru a reaplica o sortare după ce modificați datele. în grupul Sortare și filtrare. faceți clic pe Reaplicare. apoi.     Pentru a specifica următoarea culoare de celulă. Realizaţi o analiză comparativă a rezultatelor obţinute de elevii claselor a IX-a după aplicarea testului iniial.

muzică şi alte informații localizate pe o pagină din World Wide Web.org/ro/firefox http://www. dar şi să comunice cu ofertantul de informații şi chiar şi cu alți utilizatori care accesează acea pagină.com).opera. acesta returnează o listă cu documente ordonată după cea mai bună potrivire cu criteriile de căutare. oportunitatea de a lucra împreună. Acestea sunt aplicații online. fişiere video.com/download/ http://www.Navigatorul Web sau Browserul este o aplicație software ce permite utilizatorilor să afişeze text.yahoo.bing. Cele mai cunoscute browsere web sunt: Browser Microsoft Internet Explorer disponibil în sistemele de operare Windows Mozilla Firefox Google Chrome http://www.microsoft.google.google. documente. imagini. Yahoo! (www.com/chrome/ index. informaţia poate fi localizată şi accesată mai rapid folosind motoarele de căutare. de a colabora la o temă. datorat Internetului.html?hl=ro&brand=CHMA&utm_campaign=ro&u tm_source=ro-ha-emea-ro-bk&utm_medium=ha Opera Apple Safari Mozilla Camino http://www.com) Bing (www.aspx În spaţiul virtual. să redea video. . dar și elevilor.mozillaeurope.apple.com). etc. ce permit căutarea informațiilor în mediul World Wide Web pe baza interogărilor efectuate de către utilizatori. Când un utilizator adresează o interogare unui motor de căutare.) ce au încorporate elemente ce corespund acestor cuvinte.com/safari/download/ http://caminobrowser. Comunicarea prin intermediul resurselor IT Aplicaţiile de comunicare electronice sunt programe ce oferă cadrelor didactice.org/ Disponibil pentru descărcare la adresa http://www. grafică.com/nz/windows/ internetexplorer/default. prin intermediul unor cuvinte sau grupuri de cuvinte cheie. Interogările utilizează cuvinte sau grupuri de cuvinte (denumite cuvinte cheie) care permit găsirea materialelor (site-uri web. de a salva produsul muncii de echipă într-un format accesibil online acasă sau la școală. Exemple de motoare de căutare:    Google (www.

Mesageria Instant (IM) Mesageria Instant (IM) este un serviciu care permite utilizatorilor să comunice simultan şi în timp real. Create My Account.www. de la https://login. Din suita Office menţionăm program de poştă electronică Microsoft Outlook 2. .atunci aveţi un cont Windows Live ID.com/ Aplicaţie practică Realizaţi propriul cont gmail.com.yahoo.live.com/mail/ Pegasus Mail.com şi daţi clic pe pictograme Gmail. prin intermediul rețelei de calculatoare.eudora. de la http://www.E-mail E-mail sau poştă electronică reprezintă acel sistem care permite transmiterea sau primirea de mesaje prin intermediul Internetului. Internetul pune la dispoziția utilizatorilor numeroase aplicații folosite ca şi client de poştă electronică printre care:    Serviciul Mail de la Yahoo. citiţi termenii şi condiţiile de oferire a serviciilor Faceţi click pe I Accept.com/ro/ Eudora.ro/ Serviciul Windows Live ID.     Mozilla Thunderbird de la http://ro.google.google.opera. de la http://www.   Folosiţi browserul de la www. de la http://www. Dacă aveţi cont realizat prin serviciile . MSN sau Hotmail.mozillamessaging. Faceţi click pe butonul CREATE AN ACCOUNT . Windows Messenger.NET Passport. Windows Live Messenger. de la http://www. account. 1.com/ Opera Mail.   Completaţi toate câmpurile solicitate pentru a vã deschide cont.pmail.com Serviciul Gmail de la Google.

com şi daţi clic pe pictograma Mai multe apoi selctaţi Grupuri. MSN Messenger – este o aplicație-client creată de Microsoft în 1999. Romania Forum.   Folosiţi browserul de la www.live. Printre cele mai utilizate se numără:    Yahoo Messenger.com/. Kopete.com/talk/ AOL Instant Messenger (AIM) . Google Groups. Faceţi click pe butonul Creaţi un grup.com/download/ . Skype.com. etc. pentru orice tip de sistem de operare folosit.google.google. pentru sisteme Linux.     Google Talk.com.yahoo. de la www. Începând cu 2006 aceasta se numeşte Windows Live Messenger şi este parte a seriei de servicii online Microsoft Windows Live. Aplicaţie practică Realizaţi propriul grup pentru discutarea temelor de proiect. Pentru a vă crea propriul grup puteţi folosi servicii oferite de Yahoo Groups. citiţi termenii şi condiţiile de oferire a serviciilor. MSN Groups.aim. Softpedia Forum. Grupurile de discuţii  Introduceţi ID –ul şi parola de Gmail Completaţi toate câmpurile solicitate. de la http://www. de la http://messenger. Programul este disponibil pentru descărcare de la adresa http://download.skype. de la www. Grupurile de discuţii oferă posibilitatea de a constitui o comunitate virtuala pentru discuţii şi anunţuri pe anumite teme.Internetul pune la dispoziția utilizatorilor o diversitate de programe pentru mesagerie. .

com/ apoi Login tastaţi ID şi parola introdusă în formularul de mai sus din panoul de gestionare puteti alege să: adaugaţi un articol.com. membru) Închideţi contul Blog Blogul este un jurnal online în care materialele pot fi organizate foarte uşor. Ca medii de colaborare cele mai cunoscute sunt: . să modificaţi aspectul blogului. etc. pot fi utlizate aplicaţiile online WordPress. Pentru realizarea unui blog personal. Aplicaţie practică Realizaţi un blog pentru postarea articolelor de chimie folosind WordPress.com.com. în realizarea unor expoziţii. să aprobaţi. adaugaţi legături la alte siteuri.      Tastaţi www. ştergeţi comentariile. schimbul de idei şi reflecţii. Articolele sunt datate automat şi pot fi comentate.   Tastaţi adresele de e-mail al membrilor grupului Stabiliţi rolurile în cadrul grupului(mderator. Instrumente de colaborare Instrumentele de colaboarare permit utilizatorilor să lucreze online în acelaşi timp la acelaşi document. Blogger. Blogspot. pentru început. Este util în prezentarea publică a proiectelor.http://wordpress. proiecte cu texte comentate.http://wordpress.com.com/ apoi Sign up Completaţi formularul www. pot vizualiza şi efectua modificări simultan.

    Pe www. http://www. Aplicaţie practică Realizaţi un formular de identificare a tipului de învăţare folosind Google Docs. Alternative: pbwiki. Wiki Wiki . Necesită cont Windows Live ID.Google Docs Google Docs este un program online gratuit care permite utilizatorilor să creeze documente. ce se dezvoltă prin contribuţii publice.wikispaces. tabele de calcul ţi prezentări online. Comutaţi în modul de lucru Docs Faceţi clic pe creare(vezi 1) şi selectaţi formular(vezi 2). Windows Live Windows Live . încărca fişiere. tabele de calcul şi prezentări online. Necesita cont Gmail. cea mai mare enciclopedie online. care permite utilizatorilor să creeze documente. şi apoi clic Embed.org. . Cel mai bun exemplu de Wiki este Wikipedia.google. Adaugaţi itemi(vezi 3) apoi puteţi să-i modificaţi(vezi 4)să-i sau să-i ştergeţi(vezi 5) 2 1 3 7 6 4 5    Salvaţi formularul(vezi 6) Trimiteţi formularul pe e-mail spre completare (vezi 7) Opţional puteţi insera formularul în blogul personal adaugând într-un articol adresa generată făcând clic pe More action. pot comunica şi colabora.com folosiţi ID şi parola gmail pentru autentificare.com/.un program online. Wetpaint.un spaţiu online unde utilizatorii pot edita conţinutul.

serviciul profesional de transfer fisiere mari (pana la 2GB) rapid si sigur catre orice adresa de e-mail.doc in format .com este o aplicaţie catre transformă fişierele. Online-convert http://www.ro . Fişierul transformat este primit pe email.pdf sau. de exemplu din format . jpg etc. Google Docs.com/ Transfer Transfer.Zamzar. Datele completate în formulare vor fi inregistrate automat şi salvate într-o foaie de calcul din spaţiul dvs. Aplicaţii pentru conversia şi transferul fişierelor Zamzar www.online-convert. .

Combină imagini. Necesită creare cont.youtube.com/watch?v=diRETKFVh4o&feature=related http://www. muzică.youtube.google.com/ . Picasa http://picasa.youtube. Resurse destinate prelucrării audio-video Resursa YouTube YouTube reprezintă o resursă interesantă pe care o putem explora pentru a propune elevilor noştri spre vizionare diferite experimente chimice.glogster. Poate fi incorporat în orice pagină web.com/ Aplicaţie simplă este pentru crearea de postere interactive. linkuri si audio pentru a crea pagini mulitmedia.com/watch?v=VBReOjo3ri8&feature=related http://www. fotografii.O alternativă este SkyDrive de la Windows Live. profesorul de chimie se foloseşte de câteva filme scurte de pe Internet: http://www. .com/watch?v=ya6YX_tLNJQ&feature=related Glogster http://www. video.youtube.com/watch?v=zbmLMm2Mpa8&feature=related http://www. Necesită creare cont. Exemplu: Pentru a ilustra reacţiile dintre anumite baze şi anumiţi acizi.

Pentru profesorii de chimie o reţetă a succesului educaţional o reprezintă: folosirea softurilor educaţionale ce propun lecţii interactive menită să devină pentru elevi „un laborator de studiu”. proiectate în raport cu o serie de coordonate pedagogice (obiective. exersări. pregătirea fotografiilor pentru utilizare externă (tiparire. Necesită download şi instalare. Softuri educaţionale Produsele software educaţionale se adresează direct celor care învaţă.exemple. precum şi dobândirea competenţelor prin demonstraţii. în procesarea informaţiilor. colaje. geo-tagging. programe de tip multimedia. softurile de simulare . feedback secvenţial şi evaluări formative).and – Practice) c. În esenţă.Aplicaţie gratuită oferită de Google pentru organizare. Se încarcă imaginea şi apoi se înregistrează naraţiunea folosind un microfon. softurile de exersare (Drill . softurile cunosc o mare diversitate.fotobabble. modelări 2D/ 3D. de elaborări de soluţii la rezolvarea situaţiilor problemă cu care ei se confruntă. email). softurile educaţionale pt fi împărţite în mai multe categorii: a. stocare si editare de fotografii. În raport de funcţiile (sarcinile) asumate. cu aplicaţia dezvoltării unor structuri participative. simulări. Acesta prezintă sub o formă complexă sau sumară informaţii despre conţinutul temei didactice. conţinut specific. softurile tematice b. e. softurile de investigaţie d. softurile educaţionale sunt programe sau lecţii în format electronic. softurile de sinteză ( recapitulative). publicare de albume pe Internet. De mentionat este faptul ca orice tip de soft educational are un „manual”. precum si posibilitatea de a crea slideshow-uri. explicaţii. simulări etc. cu accent pe stimularea efortului propriu din partea elevilor de căutare. sprijinându-i în accesarea surselor de informare. construirea de noi cunoştiinţe. Rezultatul poate fi înglobat în bloguri sau pagini web. metode. caracteristici ale elevilor. Oferă numeroase instrumente de editare. Bazate pe experimente virtuale. Materiale digitale devin mai compatibile formării unor competenţe complexe.com/ Permite adăugarea unui comentariu sau a unei naraŃiuni la o imagine sau fotografie. Alternative: Flickr Fotobabble http://www. de descoperire.

Verificarea cerinţelor minime hardware necesare instalării. 4. folosind adresa: http://mslp. Să fie în concordanţă cu programa şcolară. Exerciţiile noi care să facă apel şi la cele anterioare. Să poată fi actualizat. 10. 9. Design atractiv. Exemple cât mai variate. Veridicitatea informaţiilor prezentate. 3. 11. softurile concepute sub formă de jocuri didactice Sfaturi utile în alegerea unui soft educaţional 1.fr/spip.exe. Valoarea achiziţionării. Notarea testelor. 13. Explicaţia corectă pentru fiecare răspuns greşit cât mai detaliată.php?article93 Find the Alien Softul educaţional sub forma unui joc „Find the Alien” se găseşte la adresa http://flashgamesspot.com/flashplayer/ Exemple concrete ale materialelor de prezentare. Consultarea mai multor produse.com/ro/play/chemistry-organic-compounds-chemistry-education/flash- . 2. uşor de manipulat. 7. Softurile de prezentare Softurile de prezentare pot fi si sub forma unor fisiere de tip *. 5.f. softurile pentru testarea cunostinţelor g. Extensia swf este specifică fişierelor Flash. Existenţa unor pre-teste anterioare noii unităţi de învăţare.adobe. Pentru a putea fi vizualizate trebuie descărcat şi instalat Adobe Flash Player disponibil gratuit la adresa http://get.ac-dijon. pot fi descărcate în calculatorul propriu. 12. 6.swf sau *. 8. Meniu intuitiv.

. poate fi găsit la adresa http://www.com/play/chemistry_lab_escape/5341. pune la dispoziţia elevilor/ profesorilor lecţii gratuite în limba română.edu. Chemistry Lab Escape. Instructiunile se găsesc in meniul Help al jocului Chemistry Lab Escape Un alt tip de joc.123bee. Pachete cu lecţii de chimie în limba română pot fi descărcate de la adresa: http://portal.html . după ce sunt acceptaţi termenii şi condiţiile producătorului.ro/index.php/base/materiale/.game/ si poate fi jucat de elevii sub indrumarea profesorului. AEL AEL platformă de predare/ învăţare şi management al conţinutului educaţional multimedia. Recomandăm citirea instrucţiunilor.

2/editoare_ael/tutorial_editoare_ael/p2/inde x. Editorul ChemMedia Editorul ChemMedia integrat în platforma AEL creează. calculator molecular.com/multimedia/versiune5.net/astandne/index. Manualul poate fi accesat la adresa: http://advancedelearning. dictionar.jmg). . slavează şi exportă formule chimice în format imagine (*. calculator.html CHEMIX School CHEMIX School – soft educaţional de chimie ce poate fi downloadat de la adresa http://home. Pentru a putea rula în condiţii bune lecţiile este necesară instalarea programului utilitar Adobe Flash Player. Acesta conţine: tabelul periodic.htm .P1 – alegem disciplina chimie P2 – selectăm anul de studiu P3 – clic pe butonul Afisează Arhivele pot fi descărcate pe calculatorul personal prin două modalitaţi: 1..c2i. . Arhivă în format AEL 2. Arhivă în format zip..

http://www.VIRTLAB Autorii VIRTLAB sunt printre primii profesori din lume care au incercat să integreze calculatorul în educaţia ştiinţifică.virtlab.com Soft educaţional INTUITEXT Cu ajutorul lecţiilor pe calculator de chimie de la INTUITEXT. Acestea ajută la reprezentarea globală şi corectă a proceselor şi fenomenelor chimice. elevii pot reproduce în laboratorul interactiv procese şi experimente care sunt dificil de redat cu materialele clasice de la şcoală. de asemenea. Elevii pot construi. Acesta se bazează pe o serie de experimente şi demonstraţii cu ajutorul unui laborator de chimie simulat. pentru elevii de liceu.chem1. de la modificările vizibile . propriile lor simulări.com Chem1 Concept Builder Chem1 Concept Builder prevede interactivitate cu o interfaţă uşor de folosit. Softul poate fi găsit la adresa http://www. Acest tip de soft poate fi folosit şi în pregătirea la distanţă. Lecţiile Interactive de Chimie sunt împărţite în 2 volume (1CD/ volum).

Formulele şi noţiunile abstracte sunt uşor de înţeles datorită animaţiilor şi simulărilor virtuale.ro/. exersa şi.intuitext.cu ochiul liber la interacţiunile la nivel molecular şi atomic. seturi de intrebari care sa ii apropie pe elevi de continut. Lecţiit televizate Şcoala Dicovey Materiale educaţionale televizate pot fi urmărite pe site-ul http://scoala.php#chimie.ro/labs/index. despre fiecare episod. la final. oferind un real suport în predare.ro/lectii-chimie-liceu-1 Elevii vor putea învăţa.edu. care pot descarca aici materiale-suport ce pot fi folosite la clasa. Site-ul include o grila de programe si un Ghid pentru profesori complet. Un material demo poate fi vizionat la adresa http://www.discovery. îşi vor putea testa cunoştinţele acumulate. cu elevii. Acesta este un portal dedicat profesorilor. Portalul eScoala Individual sau în echipă elevii pot combina şi mixa diferite substanţe în cele mai ciudate moduri utilizând laboratoarele virtuale de chimie din site-ul http://escoala. propuneri de activitati in clasa si definitii pentru termenii de vocabular. . prezentand obiectivele lectiei.

Specific chimiei este şi editarea de ecuatii chimice. Chemdraw. Contine pe langa editorul de formule . ChemMedia ca softuri în procesul de predare-invăţare. Este disponibila la adresa http://www.com/chemwriter/ ACD Laboratories ACD Laboratories (http://www. ChemWriter ChemWriter este un soft atât pentru web cât şi pentru mobil. Se pot utilizeaza: ChemWriter. Chemwin.com ) a anuntat o noua versiune "free" a editorului de formule chimice ChemSketch: versiunea 10.acdlabs.com/resources/freeware/chemsketch/.0.fiind folosit pentru desenarea structurilor chimice.acdlabs. http://metamolecular.

greutate. structură 2D şi 3D. include caracteristici cum ar fi calculul a proprietăţilor moleculare (de exemplu.softwin. moleculară. ACD / Freeware ChemSketch ACD / Freeware ChemSketch permite elaborarea de structuri chimice. Acesta foloseşte platforma on-line disponibilă la adresa https://insam.si un sistem de vizualizare 3D a moleculelor si un modul cu elemente de instalatii de laborator.ro/insam/ . De asemenea. Exemple de structuri create: INSAM INSAM (Instrumente digitale de ameliorare a calitatii evaluarii in invatamantul preuniversitar) este un proiect ce are ca obiectiv dezvoltarea si implementarea de instrumente si mecanisme digitale de imbunatatirea a proceselor evaluative si de autopozitionare/ autoevaluare a elevilor din invatamantul preuniversitar liceal. etc). organometalice. Este extrem de eficient si este gratuit. inclusiv organice. polimerice.

php/biblioteca-virtual şi http://www. dicţionare În rândurile resurselor clasice se înscriu bibliotecile virtuale.unibuc.Cu ajutorul platformei se pot crea teste ce corespund celor mai exigente cerinte de evaluare. cuvinte încrucisate. Bbiblioteci.e-scoala. precum şi dicţionarele digitale:         Biblioteca virtuală românească http://www.html Europeana – o mega structură on-line care cuprinde bibliotecă virtuală. muzeu şi arhivă: http://www.ro/ Biblioteca Facultăţii de Chimie .cartiaz. enciclopediile virtuale.ro/index. ordonare şi completare de fraze.proquest. Necesită download şi instalare.eu Mari biblioteci virtuale (accesul gratuit se poate face doar din reţeaua bibliotecilor universitare româneşti) ProQuest: http://www.chimie.com/ .unibuc.chimie.europeana.Universitatea din Bucureşti http://www.ro/biblioteca/biblioteca.ro/biblioteca/ Cărţi electronice şi articole on-line: http://www. cu răspuns scurt.uvic. formare de perechi. Acestea sunt administrate de către profesor. Oferă şase aplicaţii pentru teste cu răspuns multiplu. enciclopedii.ca/ Ansamblu de aplicaţii gratuite pentru crearea de teste interactive. Hot Potatoes http://hotpot.

ro şi realizaţi un laborator la clasa a IX-a.. Accesand pagina de internet http://www. găsiţi şi descărcaţi materialul “Chimie generala .edu/ e-Enciclopedia: http://www. la alegere. 6.springerlink.enciclopedia/ Encyclopedia Britannica: http://www.com . Cum puteţi folosi în activitatea didactică informaţiile aflate la adresa http://modelscience. Enumeraţi minim cinci extensii. 8. Realizaţi un test de chimie la clasa a X-a care să conţină 5 itemi semiobiectivi.edu.litera. pe calculator un fişier de prezentare.acdlabs.jstor.com .com/ Muse: http://muse. Salvaţi testul cu numele dvs urmat de cuvantul chimie. 5 itemi obiectivi şi 2 subiectivi. Descărcaţi.cartiaz.scopus. 5. Gasiţi jocul “Find the Alien” pentru metale.Structura atomului”.org/ Dicţionare online (diverse domenii): http://www.wiktionary.org/ Mic dicţionar ştiinţific http://dictionar-stiintific. Accesaţi site-ul http://escoala. instalaţi softul ChemSketch şi editaţi următoarea structură chimică: 10.com.wikipedia. Creaţi un cont pe site-ul http://www. 7.org/ EBSCO: http://www.ebsco. Descărcaţi şi salvaţi.com/ SpringerLink: http://www.. .123bee. 9. Prezentaţi o scurtă descriere a softului.ro/e. 3.jhu.ro/.dictionar-online. .ro/ Wicţionar – dicţionar liber şi universal: http://ro.           JSTOR: http://www.com/ SCOPUS: http://www. Descărcaţi şi instalaţi softul Chemix. cristale.com Aplicaţii 1.com/ Wikipedia – enciclopedie online gratuită: http://ro. 2.britannica. ce pot avea fişierele cu conţinut de prezentare? 4. Accesaţi site-ul de http://www. gasiţi şi notaţi denumirile altor jocuri ce au la bază cunoştiinţe de chimie.

Există terminologii conexe. aplicaţii software. Programele și aplicaţiile software sunt stocate ca date binare. Dacă acesta dorește să realizeze operaţii complexe sau specifice domeniilor de activitate are nevoie de instrumente software specializate. O categorie specială de software sunt sistemele de operare care sunt programe software specializate și sunt destinate utilizării elementare a unui sistem de calcul (de exemplu Microsoft Windows. software-ul este format din linii de cod scrise de programatori. Prin urmare. Această componentă software permite realizarea unor operaţii elementare specifice privind vizualizarea. aici vom detalia utilitatea și vom prezenta principalele aplicaţii software utilitare destinate atât disciplinei chimie cât și altor discipline deopotrivă. copierea. jocuri toate se încadrează în categoria programelor sau aplicaţiilor software. Aceasta presupune instalarea de software specializat pe calculatorul dumneavoastră.). arhiva. metode. cum ar fi hardware-ul computerului. operaţii similare cu cele ale unei peroane care dorește să-și organizeze activitatea la nivelul biroului său. care sunt memorate pe suport magnetic sau optic în format digital. descrise în cadrul Modului I. nu fizică. pe care procesorul le interpretează. Messenger. utilizarea elementară a unui calculator presupune instalarea unui sistem de operare. software educaţional. cum ar fi programele software. crearea. Dacă pornim de la conceptele de bază privind componentele hardware și software ale unui sistem de calcul. Opera. traduse în limbaj mașină. Google Crome. Linux. În cadrul orelor de laborator se vor descrie și realiza toate etapele pe care un utilizator trebuie să le realizeze pentru a copia. etc. programe de arhivare. OS2.Modulul al II-lea. script-uri. în afara sistemului de operare. este un termen general care descrie totalitatea programele și aplicaţiile cu ajutorul cărora se pot utiliza resursele hardware ale unui calculator. De exemplu pachetul Office (Microsoft. mutarea. Open Office). deoarece aceasta este o noţiune "virtuală". Novell. aplicaţii de vizualizare a formatelor PDF Acrobat Reader. programe antivirus. care au fost compilate. În schimb. Noţiunea de software-ul poate fi dificil de descris. UNIX. seturi de instrucţiuni. Folosirea unor instrumente specializate se realizează prin instalarea de programe sau aplicaţii specifice fiecărei activităţi pe care dorim să o realizăm cu ajutorul unui computer. configurarea. instala și utiliza aceste categorii de software. organizarea informaţiilor la nivelul unui calculator. în calitate de componentă a computerului. browsere pentru vizualizarea paginilor web Mozilla. programe de comunicare Skype. Noţiunea de software. Deoarece fiecare dintre acestea . Modele. programe utilitare. mijloace TIC specifice disciplinei Chimie Software utilitar Tematica propusă la nivelul acestui capitol își propune să introducă și să aprofundeze conceptul de software utilitar pornind de la noţiunea generală de software și diversele sale forme sau scopuri.

AVP. redarea sunetelor. Norton Utilities etc. georgrafie.software-uri au informaţii diverse și în cantităţi diferite.). (Flash. livrate odata cu sistemul de operare sau separat de acesta.  utilitare care permit vizualizarea. În funcţie de sursa din care provine el poate fi: . memory flash . Codec Video. IrfanView. În funcţie de producătorul acestui software el poate fi: . Movie Maker .  utilitare de diagnosticare pentru determinarea configuratiei si testarea functionarii calculatorului (Check-It. Ele corespund unor functii bine definite ce se întâlnesc frecvent. Doctor Panda).shareware/licenţiate.). Dintre ele amintim urmatoarele tipuri:  utilitarele care extind suprafata cu utilizatorul (Norton Commander. Virus Scan. Mb. matematică. VLC. Windows Picture and Fax Viewer. istorie. Dos Navigator). Numarul utilitarelor este azi impresionant si nu se poate face a clasificare riguroasa a lor. fizică.). etc. Windows Commander.  utilitare care vin în sprijinul utilizatorului avansat. PKZIP si PKUNZIP. ChemBio 3D Ultra).Norton Antivirus.)  utilitare destinate unor operaţii speciale dintr-un anumit domeniu de activitate (chimie. decodificarea. Programele utilitare sunt programe specializate. Winamp.stocat pe un suport optic (CD. Doctor Web. utilizate pentru micsorarea dimensiunilor fisierelor fara pierderi de informatii (ARJ. etc. SpeedDisk). este necesar un anumit spaţiu de memorie pentru a păstra fișierele acestuia.  utilitare de optimizare a discurilor care permit amplasarea optimă a datelor pe disc în vederea reducerii duratei de acces la informatii (Disc Defragmenter. Windows Media Player. ChemBioDraw Ultra. de exemplu. Gb). PC Tools. . WinZIP etc.freeware . cum este. măsurat de regulă în bytes (Kb.copiat cu ajutorul memory stick. .descărcat dintr-o anumită locaţie Internet. În domeniul chimiei sunt editoare specializate (ChemWind. WinRAR. Windows Explorer. Ndigs). care extind o serie de facilitati ale sistemului de operare. Itunes. inginerul de sistem (Norton Disk Doktor.  utilitare de arhivare-dezarhivare a datelor. DVD).  utilitare de depistare si înlaturare a virusilor (numarul si varietatea acestora sunt impresionante . HDD portabile. criptarea sau decriptarea diverselor formate de date.

. Achiziţionarea/ Copierea/ Salvarea kit-ului de instalare. și respectarea pașilor care sunt descriși în manualul de utilizare sau în fișiere explicative (readme. dublu-click fișierul.exe. click Save File. setup. de regulă.exe. numeaplicatie. 1. Stabilirea locaţiei pe disc unde aplicaţia va fi instalată Locaţia de instalare a aplicaţiei. rularea și confirmarea instalării. 3. Pe lângă cerinţele de spaţiu trebuie ţinut cont și de cerinţele privind capacitatea de procesare.În funcţie de spaţiul ocupat de aplicaţiile software și spaţiul disponibil pe hard discul sistemului propriu utilizatorul poate decide dacă un anumit software poate sau sa fie instalat pe calculatorul său. Etapele instalării unui software utilitar. Informaţiile privind modul de instalare sunt oferite pe pagina de Internet care a furnizat kit-ul de instalare. setup. de aceea trebuie avut în vedere spaţiul disponibil pe discul de instalare. respectiv discul și folder-ul. Kit-ul de instalare este însoţit de un manual de utilizare și instalare corespunzător aplicaţiei. În fereastra Downloads. În fereastra Opening. b) Dacă instalarea se face folosind un kit de instalare obţinut prin dowload din Internet pașii sunt descriși sugestiv în imaginile următoare și conţin salvarea fișierului.txt). se solicită. la primii pași ai instalării. memoria internă sau video și alte dispozitive hardware necesare fiecărei aplicaţii în parte. lansarea instalării. Instalarea aplicaţiei a) Instalarea aplicaţiei folosind un kit de instalare pe CD/DVD sau copiat pe hard disc presupune lansarea în execuţie a fișierului. 2.exe. de regulă.com) derulează o succesiune de operaţii prin care se copiază într-un anumit folder toate fișierele necesare unei aplicaţii software pentru a fi pornită. a) Noţiunea de kit de instalare Fișerul sau ansamblul de fișiere de pe un suport de memorie care prin lansarea în execuţie a unui anumit program (de regulă cu numele și extensia install.

Există aplicaţii de . Aceste versiuni noi se instalează. tipul de fișiere arhivate și aplicaţia de arhivare folosită. În fereastra User Account Control. click Run. click Yes. în general. În acest sens pe durata de viaţă a unui soft se realizează versiuni îmbunătăţite ale acestora materializate prin ceea ce se numesc upgrade. sunt capabile să recunoască versiunile anterioare și sa copieze/adauge fișierele noii versiuni curente pe lângă/peste versiunea existentă. Utilitare de arhivare-dearhivare a datelor Arhivarea datelor este operaţia prin care se poate reduce spaţiul ocupat de un program prin folosirea unui algoritm de compresie a datelor. Realizarea de întreţinere/upgrade a aplicaţiei. Astfel ele se nasc. identic cu versiunea iniţială.În fereastra Security Warning. versiunile mai noi recunosc versiunile mai vechi în sens invers nu. iar în final nu se mai utilizează. Trebuie ţinut cont ca. 4. Rata de compresie a fișierelor depinde de algoritmul folosit. ajung în apogeul utilizării și apoi devin perimate. Aplicaţiile software au durate de viaţă asemănătoare oricărei fiinţe umane.

care poate fi testată pentru o perioda de 40 de zile în regim freeware. NSIS.arj. . CHM. WinRAR poate crea și decomprima fișiere în formatele cele mai populare: RAR. un arhivator cu o rata de compresie ridicata. ISO. crescând și renovându-se mereu știind să se adapteze la noile cerinţe din piaţa. Z. Un program gratuit este 7-ZIP. GZIP. WIM.zip. ZIP. . GZIP(gz). UUE. WinRAR este unul dintre cei mai buni compresori de fișiere. Programul reprezinta o alternativa eficienta si gratuita a WinRar-ului. Formatul fișierelor de tip arhivă au în general extensiile .rata mare de compresie in format 7Z cu compresie LZMA . etc.suporta formate numai pentru dezarhivare: ARJ.tar. în regim freeware doar pentru Windows. XAR si Z . Cu WinRAR se pot comprima și decomprima fișiere în special în formatele rar și ZIP. Principalele facilitati ale programului sunt: .pentru formatele ZIP si GZIP. UDF. ARJ. ZIP. . DEB. nu se centrează doar într-un format unic sau doar în cele existente. oferă compresiune multimedia integrată. cu un bun trecut în lumea softului. dar care necesită apoi achiziţionarea licenţei de utilizare pentru alte sisteme de operare. CAB.suporta formate de arhivare/dezarhivare: 7z. DMG. MSI. CAB.rar. WinRAR este un program de calculator ce este folosit pentru administrarea de fișiere comprimate. LZH. dar există multe alte formate și extensii de fișiere de tip arhivă. ACE. LZH. 7-ZIP(7z). LZMA. CPIO. programul suporta o rata de compresie cu 2-10% mai buna decat cea oferita de PKZip si WinZip.. BZIP2 și TAR . ci adaugă și formate noi versiune după versiune. are o opţiune de recuperare de date și permite criptarea și comentarii ANSI în color. are o viteză foarte mare de lucru. JAR. RPM. Aplicaţia WinRAR este o aplicaţie shareware. În imaginea de mai jos este prezentată interfaţa aplicaţiei WinRAR care se deschide odată cu dublu-click executat pe un fișier cu extensia unui fișier de tip arhivă. HFS. ISO. . BZ2.arhivare/dearhivare freeware sau shareware. RAR. TAR.

Utilitare de depistare și înlăturare a virușilor Am ales pentru exemplificare un antivirus gratuit pe care îl vom downloada. toate acestea realizânduse pe baza unui exerciţiu pe care îl veţi realiza pe baza unui tutorial video.videotutorial. funcţionează foarte bine cu Windows 7 și Windows Vista.WinRAR permite testarea fișierelor comprimate pentru a vedea dacă sunt sau nu erori de comprimare și mai permite crearea de fișiere de la 0(goale) la care se pot adăuga orice tip de fișier mai târziu. WinRAR funcţionează cu sistemele de operare Windows . instala și seta împreuna. În acest tutorial video am ales sa instalăm un antivirus AVIRA care este foarte ușor de instalat și administrat.Mac și Linux.Windows 98 / Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / Windows 7 . (http://www. ocupă puţine resurse pentru sistem și care se achită foarte bine de sarcinile unui antivirus.ro/?p=291) .

Cunoaşterea principiilor de utilizare elementară a aplicaţiilor pentru procesarea textelor 1.1. 3.3.clasificarea particulelor elementare. Cunoaşterea normelor specifice din punct de vedere social şi legislativ 1.3.1. PROIECT PROGRAMA ŞCOLARĂ PENTRU DISCIPLINA TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR CLASA A VII. Cunoaşterea principiilor de utilizare elementară a aplicaţiilor de calcul tabelar 1. 2. fişe de observaţii. ioni şi molecule.4.1. 2. moleculelor după unul sau mai multe criterii.2. elementelor. a tehnologiilor informatice pentru a studia reacţiile chimice.rezolvarea de probleme de calcul numeric referitoare la concentraţia în procente de masă a soluţiilor.1.clasificarea reacţiilor chimice după unul sau mai multe criterii. a tehnologiilor informatice pentru a studia proprietăţile şi transformările substanţelor chimice etc.CICLUL GIMNAZIAL 1. tabele.2. Proiecte specifice destinate unor scopuri educaţionale Competenţele specifice la disciplina Chimie corelate cu competenţele specifice la disciplina TIC la nivel de an de studiu CLASA a VII-a CHIMIE.4.A. Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării unui text TIC -COMPETENŢE SPECIFICE . 1.diferenţierea fenomenelor fizice de fenomenele chimice.formularea ipotezelor referitoare la caracteristicile structurale ale diferiţilor atomi. 2. 1.identificarea unor metode de separare a unui amestec în funcţie de natura acestuia.utilizarea aparaturii şi a echipamentelor de laborator.utilizarea aparaturii şi a echipamentelor de laborator. a proprietăţilor fizice de proprietăţile chimice. 3.COMPETENŢE SPECIFICE 1. ionilor. a substanţelor pure de amestecuri de substanţe etc.Modulul al III-lea. 2.3.5.2. Identificarea elementelor de bază ale serviciilor educaţionale online 1.interpretarea observaţiilor obţinute din grafice.2.

4.3. 2.     EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A VII-A Metode de separare .4.transpunerea în limbaj specific a informaţiilor privind aplicaţiile practice ale educaţionale online chimiei.1. ioni. protecţie a mediului.efectuarea de experimente virtuale. exerciţii de asociere a denumirii corecte a unui compus chimic cu formula chimică.1. 4.2.folosirea terminologiei specifice chimiei în scopul denumirii elementelor şi date 5. Elaborarea de produse specifice utilizând 5.3.2. Aplicarea normelor privind drepturile de autor (atomi. exerciţii de asociere a denumirii unui element chimic dat cu simbolul şi locul său în sistem.1. .3.aplicaţii pe diferite programe informatice de scriere a lor.evaluarea factorilor de risc rezultaţi în urma aplicării în practică a unor reacţii chimice şi recunoaşterea importanţei acestora.4.folosirea terminologiei specifice chimiei referitoare la reacţiile chimice.elaborarea de ipoteze referitoare la produşii unei reacţii.3.3. Aplicarea operaţiilor necesare calculului tabelar 2.3. Elaborarea de produse specifice utilizând aplicaţii de calcul tabelar informaţiile preluate din surse educaţionale online 4.aplicarea normelor de protecţie personală în laboratorul de chimie şi de 3. 3. Sistemul periodic al elementelor .2.2. molecule). substanţelor chimice. Structura atomului – aplicaţii.aplicarea unor algoritmi de calcul pe baza formulei chimice. 5. Prelucrarea informaţiilor preluate din surse 3.familiarizarea cu diferite softuri. Elaborarea de documente conform unor specificaţii 3. Formule chimice .evaluarea factorilor de risc şi recunoaşterea importanţei unor specii chimice 3.

respectiv maxime. 2.deducerea unor utilizări ale substanţelor chimice pe baza proprietăţilor fizico-chimice.analizarea. realizarea unor documente de portofoliu: diplomă.1. CLASA A VIII-A CHIMIE. Definiţia reacţiilor chimice: selectarea dintr-un grup de substanţe a unor compuşi după clasa cărora le aparţin – acizi. Reacţii chimice– efectuarea de aplicaţii pe diferite programe informatice de scriere a lor. curriculum vitae etc.2.CICLUL GIMNAZIAL 1. Sugestii pentru aplicaţii practice de tehnoredactare:       realizarea unor documente organizatorice: orar.1. oglinda clasei etc. Sugestii pentru aplicaţii practice de calcul tabelar: calcularea valorilor unor expresii aritmetice.COMPETENŢE SPECIFICE 1. schemă gramaticală. oxizi metalici sau nemetalici. tabel cu numere prime etc. agendă telefonică. realizarea unui tabel cu situaţia şcolară la o disciplină dată şi determinarea notei minime.1.A. tabel de figuri geometrice. Identificarea elementelor sistemelor informatice în contexte . baze. eseu. afiş publicitar. de clasificare şi de efectuare a unor experimente virtuale sau selectarea dintr-un grup a reacţiilor în funcţie de mecanism. sugestii pentru aplicaţii practice utilizând documentarea online. interpretarea observaţiilor/datelor obţinute prin activitate investigativă. 1. carte de vizită.explicarea observaţiilor în scopul identificării unor aplicaţii ale fenomenelor chimice. aplicaţii interdisciplinare: tablă de şah. TIC -COMPETENŢE SPECIFICE PROIECT PROGRAMA ŞCOLARĂ PENTRU DISCIPLINA TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR CLASA A VII.  Clasificarea substanţelor chimice. săruri.

3.prezentarea rezultatelor unui demers de investigare folosind 2.COMPETENŢE SPECIFICE 2.5.3. tehnologiilor informatice pentru studiul diferitelor substanţe. de investigare folosind terminologia ştiinţifică.7.3.formularea de concluzii şi de generalizări pentru punerea în 1.demonstrarea legii conservării masei prin scopul specifice TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 1. Aplicarea operaţiilor necesare pentru crearea de pagini web 2. Cunoaşterea principiilor de utilizare a aplicaţiilor grafice a 1.6.2.aplicarea regulilor/legilor în scopul rezolvării de probleme.3. studierea reacţiilor chimice. evidenţă a proprietăţilor fizice şi chimice ale substanţelor simple. 2.4. evidenţă a proprietăţilor fizice şi chimice ale substanţelor compuse.2.formularea de concluzii şi de generalizări pentru punerea în 1.utilizarea surselor bibliografice referitoare la 3. Elaborarea produselor de tip grafic conform unor specificaţii descoperirii unor elemente.1. 3.5.1.comunicarea sub formă scrisă/orală a rezultatelor unui demers produselor de tip audio 4.2. 4. 4. Cunoaşterea normelor specifice din punct de vedere social şi legislativ problemelor cantitative. Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării elementare a 2.4.1. Cunoaşterea principiilor de utilizare a aplicaţiilor audio 1.4.5. Identificarea elementelor de bază ale aplicaţiilor în vederea realizării de proiecte 2.1.2.4.utilizarea aparaturii şi echipamentelor de laborator. 3.rezolvarea de probleme în scopul aplicării regulilor/legilor în 2.formularea de concluzii şi de generalizări în demonstrării legii conservării masei în reacţiile chimice.2.comunicarea rezultatelor unui demers investigativ cu ajutorul date . Cunoaşterea principiilor de utilizare a aplicaţiilor video 2. Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării elementare a produselor de tip grafic 2.3. Selectarea ºi organizarea datelor în vederea realizãrii de istoricul proiecte 3. Identificarea elementelor de bază ale aplicaţiilor pentru crearea paginilor web rezolvarea 1. Aplicarea operaţiilor necesare prelucrării 4. terminologia ştiinţifică.CLASA A VIII-A CHIMIE.

solului.. solului.4.2. Aluminiul ..).efectuarea unor experimente chimice virtuale (de exemplu.6. de exemplu. Elaborarea produselor de tip audio-video conform unor specificaţii date 3. substanţe chimice. .identificarea unor agenţi poluanţi ai apei.. Oxizi .utilizarea resurselor bibliografice virtuale de informare pentru realizarea unei teme de portofoliu (se poate aplica pentru diverse teme . Aplicarea normelor privind drepturile de autor      EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A VIII-A Metale (coroziunea şi metode de prevenire) .).Ploaia acidă.realizarea unui film pornind de la mai multe secvenţe video prin concatenarea acestora.aprecierea avantajelor şi a dezavantajelor utilizării unor date TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 3.agenţi poluanţi ai apei. Cuprul .Materiale de construcţie. aerului şi a căilor de prevenire a poluării etc.5.COMPETENŢE SPECIFICE Internetului. Prezentarea de proiecte 3.utilizarea sistemelor periodice virtuale pentru stabilirea locului. aerului şi a căilor de prevenire a poluării. cele cu H2SO4 sau HNO3 conc.3. Săruri ..CLASA A VIII-A CHIMIE.5.7. cu tema . a metodelor de obţinere. 5.1. Elaborarea de proiecte 3. de exemplu. 5.realizarea unui film pornind de la un set de imagini statice şi inserând un fişier audio cu tema . Elaborarea produselor de tip audio conform unor specificaţii 3. a proprietăţilor fizico – chimice şi a utilizarii sale (se poate aplica pentru toate elementelor chimice cu caracter nemetalic / metalic din programa şcolară). Elaborarea de pagini web simple conform unor specificaţii date 3.

date experimentale care să răspundă ipotezelor formulate 3.6.12. Descrierea şi aplicarea corectă a modului de tipărire a unui document 2.4. Realizarea unor aplicaţii practice 2. grafice.2 Integrarea relaţiilor matematice în rezolvarea de probleme 3. Aplicarea diferitelor modalităţi de formatare a textului 2. molecule 1.1. scheme. ioni. Definirea conceptului de reţea de calculatoare şi enumerarea avantajelor lucrului în reţea 1. etapele rezolvării 3.5. Efectuarea de investigaţii pentru evidenţierea unor caracteristici. Cunoaşterea tastaturii ca dispozitiv de introducere a datelor şi în special de editare.10.16.1. structurilor. Clasificarea şi folosirea modului de adresare în Internet .1. Realizarea unor aplicaţii practice 2. proceselor.3. Descrierea facilităţilor de utilizare a poştei electronice. proprietăţi. Utilizarea unor accesorii ale sistemului de operare Windows 2.2. faxului şi prezentării oferite de editor 2.COMPETENŢE SPECIFICE 1. directoare. Formularea de concluzii folosind informaţiile din surse de documentare.17.15. Deprinderea redactării corecte şi rapide a unor documente 3. Realizarea unor deprinderi practice de lucru rapid 2.1.18. Descrierea interfeţei sistemului de operare 2. Enumerarea şi aplicarea operaţiilor de bază necesare prelucrării unui text 2. Enumerarea serviciilor oferite în Internet şi descrierea acestora 3.7.14.4. din punct de vedere al sănătăţii 1.3.6.3. fişiere 2. Operarea corectă la nivel elementar 2. Diferenţierea substanţelor chimice după natura interacţiunilor dintre atomi. Descrierea organizării informaţiilor pe suport extern 2.Descrierea comportării speciilor chimice studiate într-un context dat 1.3 Evaluarea strategiilor de rezolvare a problemelor pentru a lua decizii asupra materialelor/condiţiilor analizate 4.2.CLASA A IX-A CHIMIE.11. Argumentarea necesităţii securizării computerelor şi a reţelelor 1.5. Descrierea implicaţiilor utilizării calculatorului.1 Modelarea conceptelor.1.20.2.9. Utilizarea avansată a editorului de texte 2. Utilizarea operaţiilor de bază în procesarea textului 2.Enumerarea componentelor necesare accesului la Internet 3. Operarea ergonomică şi eficientă cu tastatura 2. Descrierea funcţionării unui calculator personal 1.3. Explicarea observaţiilor effectuate în scopul identificării unor aplicaţii ale speciilor şi proceselor chimice studiate 2. Descrierea aspectelor de bază legale privind utilizarea soft -ului 2.2. Aplicarea modalităţii de tipărire a unui fişier 2. Formatarea finală a unui document 2. relaţii 2.19. relaţiile relevante. Dobândirea deprinderilor de lucru cu discuri logice. Colectarea informaţiilor prin observări calitative şi cantitative 2. Definirea noţiunilor legate de „arhitectura” Internetului 3.2. Funcţiile mouse-ului 2. relaţiilor. Identificarea componentelor hard şi soft ale unui calculator personal 1. TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 1.1 Analizarea problemelor pentru a stabili contextul.13.8. Dobândirea deprinderilor de utilizare a tastaturii în procesul de procesare text sau grafică 2.4.3.

Utilizarea corectă a regulilor de comportare în reţeaua Internet 3.8. Na sau K în apă).5.2 Anticiparea efectelor unor acţiuni specifice asupra mediului înconjurător TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 3.15. Reţele ionice . Enumerarea şi aplicarea modalităţilor de a realiza o hiper -legătură 3. Descrierea şi aplicarea măsurilor de securitate în utilizarea Internetului 3. Aplicarea modalităţilor de folosire a serviciului de e-mail 3. simularea şi controlul evenimentelor. Reacţia de neutralizare . formulare cu privire la importanţa lor pentru viaţa cotidiană.CLASA A IX-A CHIMIE.14. Folosirea elementelor de bază pentru inserarea în pagină a elementelor: text.realizarea unor documente specifice: chestionare. .13. Elemente galvanice .modelarea grafică virtuală a diferitelor tipuri de cristale (ex.1.10. Utilizarea operaţiilor de bază necesare realizării unei pagini HTML 3.asocierea orbitalilor atomici cu denumirea lor. teste.experimente virtuale (ex. reprezentarea grafică a datelor experimentale. ştergere 3.). prelucrarea datelor statistice şi reprezentarea grafică a acestora. Realizarea unor aplicaţii practice 3. Utilizarea tabelelor într-o pagină WEB 3.prelucrarea datelor experimentale. Respectarea şi aplicarea normelor de protecţie personală şi a mediului 5.modelarea grafică a funcţionării unor elemente reprezentative (pila Daniel. Utilizarea posibilităţilor de căutare a informaţiilor 3. aplicaţii pe sistemele periodice virtuale de verificare a corelaţiei dintre configuraţia electronică şi locul în SP.6.17.2 Folosirea corectă a terminologiei specifice chimiei 5. Realizarea unor aplicaţii practice 3.7. mutare.12. Proprietăţi chimice periodice .11.16. Cristalohidraţi . acumulatorul cu Pb).9.COMPETENŢE SPECIFICE sistemelor 4. NaCl etc. Transformarea documentelor text obişnuite sau a prezentărilor PPT în pagini web       EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A IX-A Structura atomului . imagine 3. Aplicarea operaţiilor de bază necesare pentru realizarea unei pagini – copiere. modelarea. Utilizarea serviciului de conversaţie 3.

Utilizarea formulelor şi a funcţiilor 1. etc. Aplicarea operaţiilor elementare şi a conceptelor de bază ale aplicaţiei Excel 1. Partajarea documentelor.3.). Crearea şi utilizarea rapoartelor .1.7. generalizări care să fie utilizate în studiul claselor de compuşi TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 1. definiţii.1.2.1. Aplicarea operaţiilor elementare şi a conceptelor de bază ale aplicaţiei Access 2. Formularea de concluzii care să demonstreze relaţii de tip cauză-efect 3. Realizarea unui album cu informaţii şi imagini extrase dintr-o enciclopedie online. Formularea unor reguli. relaţii 2.4.2. Realizarea de import obiecte 1. Utilizarea opţiunilor de formatare şi gestionare a datelor din foile de calcul 1.1. Operarea cu baze de date 2. o bibliotecă sau un dicţionar online (exemplu: evoluţia sistemelor de calcul).2.6.2. Utilizarea corectă a opţiunilor de tipărire a unei foi de calcul 1.      Publicarea documentelor în spaţiul Web prin bloguri.4. Efectuarea de investigaţii pentru evidenţierea unor caracteristici. Realizarea unui referat pe o temă dată utilizând o enciclopedie. Diferenţierea compuşilor organici în funcţie de structura acestora 2. Descrierea comportării compuşilor organici studiaţi în funcţie de clasa de apartenenţă 1.5.2.3. reprezentare obiective.5.COMPETENŢE SPECIFICE 1. Utilizarea informaţiilor dintr-o bază de date 2. proprietăţi. Realizarea unor aplicaţii practice 2. Utilizarea unor tehnici şi procedee de realizare de grafice şi diagrame 1. Crearea şi utilizarea formularelor 2.1. distanţă.Conceperea sau adaptarea unei strategii de rezolvare pentru a analiza o situaţie 3. CLASA A X-A CHIMIE.) Realizarea unor fişe de orientare turistică (exemplu: traseu. Utilizarea resurselor bibliografice virtuale pentru diverse teme de portofoliu (exemplu: istoricul descoperirii elementelor chimice etc.

Alcooli . Utilizarea elementelor grafice în prezentare 3. Analizarea consecinţelor dezechilibrelor generate de procesele chimice poluante şi folosirea necorespunzătoare a produselor chimice 5. Inserarea imaginilor şi altor obiecte într-o prezentare 3. Procesarea informaţiei scrise. Realizarea unor aplicaţii practice    EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A X-A Hidrocarburi . vitamine.7.utilizarea programelor de editare a structurilor unor substanţe organice aparţinând claselor de compuşi studiaţi. Aplicarea elementelor de bază în procesarea textului 3. reacţia de culoare a glicerinei sau reacţia etanolului cu Na metalic etc. Utilizarea diagramelor 3. coloranţi.copiere.1.3. medicamente.6.6. Realizarea animaţiei într-o prezentare 3. mutare.1.2. a datelor.5.1. benzine. droguri etc.CLASA A X-A CHIMIE.3 Furnizarea soluţiilor la probleme care necesită luarea în considerare a mai multor factori diferiţi/concept relaţionate 4. Utilizarea operaţiilor de bază necesare pentru realizarea unei prezentări .10.11. Utilizarea în mod sistematic.2. Realizarea unor aplicaţii practice 3. petrol. pentru utilizarea lor în activităţile de tip proiect 4.2. Realizarea unei prezentări 3. Aplicarea modalităţilor de formatare a unei prezentări 3.4. Aplicarea operaţiilor de bază necesare realizării unei prezentări PowerPoint 3.) .) Utilizarea resurselor bibliografice virtuale pentru diverse teme de portofoliu (combustibili. conceptelor. ştergere 3. într-o varietate de contexte de comunicare 5.COMPETENŢE SPECIFICE 3. vopseluri. Justificarea importanţei compuşilor organici TIC -COMPETENŢE SPECIFICE 2. mase plastice.efectuarea unor experimente virtuale (ex. Identificarea modalităţilor de a realiza tipărirea prezentării 3.8.9. a terminologiei specifice.

7. specializarea ştiinţe sociale 1. Identificarea temei pentru care este necesară documentarea folosind Internet 2. Aplicarea modalităţilor de formatare. 1. proprietăţi. Inserarea altor obiecte complexe în documente(filme. proiect 1.1 Procesarea unui volum important de informaţii şi realizarea distincţiei dintre informaţii relevante/irelevante şi subiective/obiective 4.7. Alegerea aplicaţiilor ce vor fi utilizate în elaborarea proiectului 1.Folosirea enciclopediilor.1 Interpretarea critică a informaţiilor din diverse surse 5.COMPETENŢE SPECIFICE 1.9. 2. Finalizarea proiectelor şi prezentarea lor . Prezentarea publică a unui proiect în format electronic 2. Crearea şi utilizarea unei biblioteci de documentare 2.2. şablonizare a documentelor electronice ce compun modulele unui proiect 1. profilul umanist.CLASA A XI-A CHIMIE.2 Organizarea cunoştinţelor legate de clasele de compuşi 1.3. Utilizarea documentării 2.2 Decodificarea şi interpretarea limbajului simbolic şi înţelegerea relaţiei acestuia cu limbajul comun 5.1. a unor servere specializate pentru documentare.4. Identificarea unor teme utile şi stabilirea echipelor 3. 1.4 Utilizarea formelor de lucru cooperativ 2.3 Explicarea comportării unor compuşi într-un context dat 2. Organizarea modulară a unei lucrări 1. Realizarea procesului de documentare 2.2. Aplicarea principiilor generale ale proiectării documentelor.5.3.1 Clasificarea compuşilor organici în funcţie de natura grupei funcţionale 1.5.1 Rezolvarea problemelor cantitative/calitativ 3.2 Justificarea explicaţiilor şi soluţiilor la probleme 4.1.3. Transferul bibliotecii de documentare către un centru de resurse 3.Documentarea şi pregătirea materialelor 3.2 Evaluarea măsurii în care concluziile investigaţiei susţin predicţiile iniţiale 3. 1. a dicţionarelor. sunete. animaţii 2D sau 3D) 1.2.1.1 Stabilirea unor predicţii în scopul evidenţierii unor caracteristici. Optimizarea unei lucrări. relaţii 2. Utilizarea elementelor grafice în documente.2 Recunoaşterea tipurilor de probleme de interes general la care poate răspunde chimia TIC -COMPETENŢE SPECIFICE Programa Tehnici de documentare asistată de calculator Filiera teoretică.6. Utilizarea diagramelor pentru ilustrarea unor statistici.8.6.

2.  Conversie.).1 Clasificarea sistemelor chimice studiate după diverse criterii 1. fişă de evidenţă a substanţelor. reţete de fabricaţie. acizilor nucleici. Aplicaţii realizate cu ajutorul măsurătorilor realizate. randament . specializarea filologie 1. profil umanist. Aplicarea principiilor generale ale proiectării documentelor hipermedia. respectiv a Na2C2O4 cu o soluţie acidă de KMnO4). realizarea de bilanţuri parţiale şi totale etc.COMPETENŢE SPECIFICE 1. a unor medicamente etc. a hormonilor sau a enzimelor etc.aplicaţii privind studiul comparativ al bazicităţii unor amine). fişa de observaţii. a fişelor tehnice ( exemplu .3 Interpretarea caracteristicilor fenomenelor/ sistemelor studiate. sinteza unor coloranţi. buletine de analiză. evidenţierea în timp a unor fenomene (exemplu – oxidarea comparativă a ionilor de Fe+2 .utilizarea programelor de editare a structurilor unor substanţe organice aparţinând claselor de compuşi studiaîi. Utilizarea avansată a unei aplicaţii specializate în proiectarea şi . evidenţa privind consumul de materii prime şi materiale. CLASA A XII-A CHIMIE.1. 1. Efectuarea unor experimente virtuale (ex.2. în scopul identificării aplicaţiilor acestora TIC -COMPETENŢE SPECIFICE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR (Tehnoredactare asistată de calculator) CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI Filiera teoretică. Identificarea diferitelor modalităţi de organizare a informaţiilor într-un document hipermedia complex. Utilizarea softurilor pentru explicarea izomeriei optice sau a structurii proteinelor. în scopul explicării proprietăţilor unui sistem chimic 1.realizarea unor documente specifice domeniului:prelucrarea datelor experimentale.1.    EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A XI-A Compuşi organici cu funcţiune monovalentă .2 Structurarea cunoştinţelor anterioare.

profil real.1.2. care denotă informare ştiinţifică şi/ sau tehnologică TIC -COMPETENŢE SPECIFICE realizarea unui document hipermedia.5. Analizarea unei probleme date şi crearea aplicaţiei 3.1. proiecte de cercetare.1. Interogarea unei baze de date 2.1 Compararea acţiunii unor produse/ procese chimice asupra propriei personae sau asupra mediului 5.6.4. Analizarea unei probleme date şi crearea aplicaţiei 3. 3.2 Exprimarea unei poziţii asupra utilizării diverselor produse/ procese chimice. referate.2.2 Structurarea informaţiei ştiinţifice în diverse tipuri de comunicări orale şi scrise: Argumentaţie ştiinţifică.1 Aplicarea algoritmilor de rezolvare de probleme în scopul aplicării lor în situaţii din cotidian 3. Prezentarea în public a aplicaţiei realizate TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI A COMUNICAŢIILOR (Sisteme de gestiune a bazelor de date) CLASA A XII-A CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI Filiera teoretică. Prezentarea în public a aplicaţiei realizate . Definirea structurii unei baze de date 2.2 Evaluarea validităţii concluziilor investigaţiei 3.COMPETENŢE SPECIFICE 2.3.CLASA A XII-A CHIMIE. 5.1 Utilizarea corespunzătoare a terminologiei ştiinţifice în descrierea sau explicarea fenomenelor şi proceselor 4.1. Descrierea tipurilor de date care intervin în prelucrări sistematice ale volumelor mari de date şi selectarea tipurilor de date adecvate 2.2 Evaluarea soluţiilor la probleme pentru luarea unor decizii optime 4. Utilizarea rapoartelor 3.2. Manipularea datelor dintr-o tabelă a unei baze de date 2.toate specializările 1. Identificarea unor activităţi pentru care se impune crearea unei baze de date 1. Identificarea datelor relevante. Utilizarea formularelor 2. dizertaţie etc. profil teologic.1 Utilizarea investigaţiei în vederea obţinerii unor explicaţii de natură stiinţifică 2.3. care trebuie memorate în baza de date şi a relaţiilor dintre acestea 1. Utilizarea funcţiunilor de bază ale interfeţei Microsoft Access 2.2. specializarea ştiinţele naturii Filiera vocaţională.

Combinaţii complexe cu rol biologic . precum şi relaţiile dintre acestea.realizarea unui model conceptual. . Reacţii cu formare de complecşi . se impune detalierea activităţilor implicate de realizarea proiectului şi elaborarea planului de lucru cu fiecare echipă. pe o tema legata. în scopul identificării datelor relevante. folosind tehnici specifice (interviu. Factorii care influenţează viteza de reacţie . al căldurii de dizolvare sau al vitezei de reacţie sau al evidenţierii rolului pe care îl au diverşi factori asupra echilibrului chimic sau asupra vitezei de reacţie. apoi susţinerea prezentării finale în faţa întregului colectiv de elevi. insistând pe formarea deprinderilor de lucru în echipă.    Echilibrul chimic . chestionar.temă de proiect ce presupune formarea unor echipe de lucru. EXEMPLE DE SARCINI DE LUCRU PENTRU CLASA A XII-A Clasificarea reacţiilor chimice . în care să fie ilustrate datele relevante identificate. reacţii lente / rapide sau a unor experimente ce au drept scop calculul căldurii de reacţie.efectuarea unor experimente virtuale ce evidenţiază reacţii de oxido-reducere. precum şi popularea acestora cu date reale.   Energia în sistemele biologice . de complexare. întâlnite în viaţa cotidiană sau specifice specializării elevilor. exoterme. de exemplu de importanta combinaţiilor complexe pentru viaţa cotidiană).analizarea unor probleme concrete. de precipitare. culese de elevi. analizarea prezentărilor. analiza documentelor primare etc.exersarea prezentării proiectului în cadrul grupului de lucru. acido-bazice. endoterme. precum şi a relaţiilor dintre acestea.crearea structurii tabelelor din baza de date.

c. Giurca Corina Lacramioara  Pentru rezolvarea corectă a cerinţelor subiectelor se acordă 90 de puncte... . d..... (8p) 5...Dacă în aer conţinutul de oxigen este mic.... deplasarea electronilor prin circuitul exterior al unui generator electric.... fierberea alcoolului la 78oC. numărul de masă şi procesul de ionizare. Încercuieşte litera corespunzătoare enunţului care se referă la un fenomen chimic: a.... Folosind imaginea alăturată.. b.. b.... (4p) 4.. numărul nucleonilor din nucleul atomic.... complerând cu litera A sau F spaţiul liber din faţa enunţului. Oxigenul este cel mai important dintre toate elementele chimice.  Din oficiu se acordă 10 puncte. 40p... d.. Simbolul chimic Hg reprezintă elementul chimic a... se micşorează şi cantitatatea de oxigen din sânge......... numărul electronilor din nucleul atomic.... sodiu........... mercur.......  Timpul efectiv de lucru este de 45 minute. care ilustrează structura atomului de oxigen.. scăzând imunitatea organismului la anumite infecţii. notează numărul atomic.. c..1% din organismul uman............MODEL DE INSTRUMENT DE EVALUARE Test de evaluare iniţială Clasa a IX-a An şcolar 2011-2012 Prof....... Subiectul A. (2p) 1............. Reprezinta 56... deformarea unei sârme de cupru. obţinerea vinului din struguri..... (2p) 2.. siliciu...... c........... numărul protonilor din învelişul electronic........ b.... Numărul grupei principale în care se găseşte un element chimic în tabelul periodic este dat de: a.... ... sulf d...... numărul electronilor de pe ultimul strat electronic. (2p) 3.. Indică care dintre afirmaţiile următoare sunt adevărate şi care sunt false.

.. (6p) 6.. hidroxid de sodiu 3. . b. La reacţia de substituţie participă două substanţe compuse. .. H2SO4 . KNO3 ...... c. Scrie în faţa literei din coloana A. Stabileşte coeficienţii si tipul ecuaţiilor reacţiilor chimice: Zn + HCl  ZnCl2 + H2 Mg + O2  MgO NaCl +H2SO4  Na2SO4+HCl . Atomul nu poate fi divizat prin procedee chimice obişnuite.. c. acid sulfuric 5. Soluţia diluată conţine o cantitate mai mică de dizolvat... acid clorhidric 2. care reprezintă denumirea sa. Asociati cifrelor din coloana A literele din coloana B observand figurile ustensilelor/ vaselor de laborator din imaginile prezentate: Coloana A Coloana B Coloana A Coloana B a) pahar Erlenmeyer 1... d.. clorură de bariu (8p) 8. NaOH . d) mojar cu pistil b) pahar Berzelius 2 3 c) cilindru gradat 5 6.. Totalitatea protonilor din nucleu se numeşte număr de masă.....a.. cifra din coloana B...... e) palnie de separare f) spatula (4p) 7. BaCl2 B 1. b. care corespunde unei formule chimice.. . 4 .... a. azotat de potasiu 4.. d. A . ..

.........5 % va neutraliza 8 g NaOH ? IV....... găseşte cât mai multe cuvinte care să reprezinte amestecuri: S T U F E A R C M (5p) III........... Calculaţi procentul de carbonat de calciu în calcarul întrebuinţat.. încât ea a fost folosită ca monedă de schimb până când colonizatorii francezi au introdus banii de hârtie..... Se dau: Mase atomice:ACl=35..A H=1...................ANa=23. HI şi SII Subiectul B. A O=16.......b) (10p) Ce cantitate de soluţie de HCl de concentraţie 36. IV.6 g soluţie de sare de bucătărie de concentraţie 2%.. CaII şi (CO3)II. Importanţa sării era atât de mare în Africa. Recuperarea deşeurilor de aluminiu este o sursă importantă de materie primă pentru metalurgia secundară a aluminiului.CaCO3  CaO +CO2 (4p) 9....c) (15p) Prin acţiunea HCl în exces asupra a 2 Kg calcar se obţin 296 cm3 de CO2 . Calculează masa de sare necesara pentru prepararea a 81................ Stabileşte compoziţia procentuală a oxidului de aluminiu. oamenii extrag sar ea din apa mării... ..a) (10p) Ce cantitate de hidrogen se obţine prin reacţia a 2 moli de Zn cu acidul clorhidric ? IV.. Consumul de energie pentru obţinerea aluminiului recuperat este mai redus decât pentru producerea aluminiului primar..... ZO = 8. motiv pentru care procedeul este considerat mai favorabil mediului...5........... A Zn=65.... Folosind literele din careurile de mai jos........ NaI şi OII.......... ACa=40 ...... Scrie formulele chimice ale compuşilor alcătuiţi din: NV şi OII..... (6p) II. 50p (4p) I..Cunoscand numerele atomice Z Al = 13. În regiunile calde. scrie formula chimică a oxidului de aluminiu..

2 4. Conţinuturi ştiinţifice vizate: Noţiuni de structura atomului.3 2.Test de evaluare iniţială Competenţe specifice de evaluat: C1 – recunoaşterea structurii atomului C2 – reprezentarea simbolurilor chimice ale elementelor C3 – scrierea formulelor chimice pe baza valenţei C4 – stabilirea coeficienţilor în reacţiile chimice C5 – rezolvarea unor probleme folosind concentraţia procentuală de masă a soluţiilor şi formule chimice ale substanţelor. Ecuaţii chimice. Simboluri chimice. Masă moleculară. Denumirea unor compuşi chimici anorganici. Soluţii. Formule chimice. Subiectul Conţinutul Fenomene chimice Structura atomului Legătura dintre structura atomului şi poziţia în S. Simboluri chimice Formule chimice Stabilirea coeficienţilor în ecuaţiile reacţiilor chimice Rezolvarea de probleme Matricea de specificaţii Competenţe de evaluat Conţinuturi Subiect A A5(8p) BII(6p) Subiect B A9(4p) BI(4p) BIII(5p) 1.2 Total SA X X X X X X X X X SB X A7(4p) A8(8p) A6(6p) A3(2p) A2(2p) 10 itemi A4(4p) 40% BIV(3 5p) 3(41p) 4 itemi 50% 14 (90p) 10p Itemi Oficiu Total 1(8p) 2(8p) 1(4p) 2(12p) 1(4p) 1(6p) 2(7p) 8% 8% 4% 12% 4% 6% 7% 41% 100% .1 1.1 3.1 5.2 A1(2p) 1.3 3.P.

ceata. ser. CaCO3. dF.5 g HCl 2 moli HCl …………….b aA.32 ∕ 2 = 66 % CaCO3 în calcar Total Oficiu Notare 2p 2p 2p 4p 8p 6p 4p 8p 9 4p 40p 4p 6p 5p 10p 10 p 15p 50p 10p . H2S Total Subiectul B Al2O3 I saramura.3 ∕ 36..e 2f 3b 4c 5a 6 d 3a. Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2 substitutie 2Mg + O2  2MgO combinare 2NaCl +H2SO4=Na2SO4+2HCl schimb CaCO3  CaO +CO2 descompunere N2O5.32 g CaCO3 pur 100g calcar………………… p p = 100 ∙ 1. 2c.58124g CaCO3 + 2 HCl = CaCl2 + H2O + CO2 100 g 44g x = 58.5 g 40 g x = 36.01321 moli m = 0.296 l = 0. bF. 4b. 3 g HCl ms = 100 ∙ md ∕ c = 100 ∙ 7. Na2O. must II III m c p  d  100  md 1.4 l = 0.58124 g CO2 x 0.5 % c)pentru nivel A V = 296 cm3 de CO2 = 0.60 g NaCl ms IV a)pentru nivel C 2 moli x moli Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2 1 mol 1 mol x = 2∙ 1 ∕ 1 = 2 moli HCl 1 mol HCl ……………… 36.296 l ∕ 22. 5d. 1.5 = 20 g soluţie HCl 36. y g HCl y = 2 ∙ 36.5 ∕ 1 = 73 g HCl b)pentru nivel B xg 8g HCl + NaOH = NaCl + H2O 36.5 ∙ 8 ∕ 40 = 7.296 dm3 n = 0. cA.1.Barem de evaluare şi notare Nr. item Subiectul A 1 2 3 4 5 6 7 8 Corectare d c c a.124 l ∕ 44 = 1.01321 ∙ 44 g = 0. crema. aer..32 g CaCO3 pur 2 g calcar ………………….

Materiale didactice : fişa de lucru. Să interpreteze observaţiile obţinute în urma experimentelor virtuale vizualizate. cui Fe. Să denumească corect formulele chimice întâlnite. OBIECTIVE EXPRIMATE ÎN TERMENI DE COMPETENŢE : Să clasifice reacţiile chimice în funcţie de anumite criterii.05. . soluţii de HgCl2. 5. Să modeleze grafic ecuaţiile reacţiilor chimice ale metalelor cu substanţe compuse folosind seria reactivităţii chimice a metalelor. eprubete. 2.3. modelarea.3.4. stativ. programul AeL. Clasificarea reacţiilor chimice după unul sau mai multe criterii. a tehnologiilor informatice pentru a studia reacţiile chimice. tavă de substanţe.MODEL DE PROIECT DIDACTIC PROIECT DIDACTIC DATA CLASA TEMA TIPUL LECŢIEI CADRUL DIDACTIC 05. conversaţia euristică. granulă de Zn. Elaborarea de ipoteze referitoare la produşii unei reacţii. Interpretarea informaţiilor obţinute din grafice. Utilizarea aparaturii şi a echipamentelor de laborator.4. HCl şi CuSO4. 3. 2.3. algoritmizarea. tabele. fişe de observaţii. Metode didactice: experimentul.3. Evaluarea factorilor de risc rezultaţi în urma aplicării în practică a unor reacîii chimice şi recunoaşterea importanţei acestora. explicaţia. fişe de activitate. sârma de Cu. Folosirea tehnologiei specifice chimiei referitoare la reacţiile chimice. 4.2011 VII B Reacţia de înlocuire sau de substituţie Lecţie de comunicare şi însuşire de noi cunoştinţe Babuş Nicoleta COMPETENŢE SPECIFICE: 1.

...+ ZnSO4 → .........+ HCl → .... ↓ .. 2........................ uraniul pur se obţine industrial prin reacţia fluorurii de uraniu cu calciu........ .... (AB) este înlocuit de un ............. De exemplu.... şi hidrogen... M + H2O → M(OH)2 + H2↑ ..+ H2O → ...+ .. .Când un metal reactiv reacţionează cu sarea unui metal mai puţin reactiv se formează o ... un element al unei substanţe . 3..Definiţie Intr-o reacţie de ..............se verifică materialul didactic necesar desfăşurării lecţiei.......... (C) al unei substanţe ................... .............. M + HA → MA + H2↑ ........... din apă şi se va forma o ................SUCCESIUNEA ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE: SECVENŢA 1: ........ şi hidrogen.............. SECVENŢA 3: -se evidenţiază importanţa reacţiei de înlocuire: Obţinerea hidrogenului în laborator prin reacţia unor metale cu substanţe compuse care conţin hidrogen......... Obţinerea industrială de metale pure.......se face prezenţa elevilor la ora de curs. + ... ............ -se anunţă titlul noii lecţii: REACŢIA DE ÎNLOCUIRE SAU DE SUBSTITUŢIE -se comunică elevilor următoarele noţiuni teoretice : 1......↑ 4.. şi un metal.....Când un metal monovalent reacţionează cu un acid. ↑ 5...Ecuaţia reacţiei generale : X + AB = .. + . M+MA→MA+M↓ -se introduce noţiunea de : ....+....... din acizi şi va rezulta o ......se asigură condiţiile optime de desfăşurarea a lecţiei....... metalul va înlocui ................................. metalul va înlocui ...... SECVENŢA 2: -se verifică tema pentru acasă prin dialog profesor – elevi şi corectare colectivă.............Când un metal divalent reacţionează cu apa..

Metalele nereactive (mai puţin reactive) sunt metalele situate după hidrogen în seria de reactivitate chimică.SERIA REACTIVITĂŢII METALELOR Clasificarea metalelor din punct de vedere al reactivităţii este redată de seria reactivităţii chimice. Ce observaţi ? Fe + CuSO4 →… . Într-o eprubetă ce conţine o soluţie de CuSO4 introduceţi un cui de Fe. Reţineţi ! Un metal substituie toate celelalte metale aflate în dreapta sa în seria reactivităţii chimice. Modelaţi grafic. Metalele reactive sunt metalele situate înaintea hidrogenului în seria de reactivitate chimică. ecuaţiile reacţiilor efectuate şi notaţi observaţiile experimentale .Realizaţi practic (demonstrativ – câte un elev. Scrieţi ecuaţiile reacţiilor chimice : Zn + MgSO4 → Mg + H2O → Zn + FeCl3 → Mg + HCl → Fe + HCl → Cu + HCl → Mg + ZnSO4 → Cu + FeCl3 → Cu + AgNO3 → Fe + ZnSO4 → Fişa de lucru : 1.Folosind seria reactivităţii metalelor . stabiliţi care din ecuaţiile reacţiilor chimice sunt posibile : K + ZnCl2 → Na + H2O → Ca + H2SO4 → Cu + H2O → Hg + HCl → 2. în fişe. 3. SECVENŢA 4: -elevii vor primi următoarele sarcini de lucru : 1. dat fiind că ora se desfăşoara în laboratorul de informatică) experimentele din Fişa de lucru.Efectuaţi experimentele virtuale în care sunt implicate metale şi substanţe compuse. la catedră.

2. Ce observaţi ? HCl + Zn →… SECVENŢA 5: . SECVENŢA 7: -tema: Pe baza unei reacţii realizate în mod virtual. Într-o eprubetă cu soluţie de HCl se introduce o granulă de Zn. propuneţi şi rezolvaţi o problemă în care să utilizaţi noţiunea de concentraţie procentuală. SECVENŢA 6: -fixarea : se va verifica cu clasa corectitudinea observaţiilor asupra fenomenelor chimice efective şi virtuale şi asupra produşilor de reacţie. O sârmă de Cu se introduce într-o eprubetă ce conţine o soluţie incoloră de HgCl2. . Ce observaţi ? Cu + HgCl2 →… 3.profesorul va nota elevii care au participat la efectuarea practică şi virtuală a experimentelor propuse.

Materiale didactice şi mijloace de învăţământ:   Ecran de proiecţie. explicaţia.2011 a XII-a A Viteza de reacţie Noţiuni de cinetică chimică Mixtă Giurca Corina Lăcrămioara .pentru accesarea site-ului cu materialul de prezentarea a lecţie.1 Aplicarea algoritmilor de rezolvare de probleme în scopul aplicării lor în situaţii din cotidian 4. în scopul identificării 3. tablă.pentru rezolvarea temei de casă Bază de date/Calcul tabelar pentru realizarea dicţionarului cu conceptele noi Enciclopedie pe CD-ROM – pentru prezentarea lecţiei înteractive 05.3 Interpretarea caracteristicilor fenomenelor/ sistemelor studiate.05. observaţia. experimentul virtual şi real de laborator. problematizarea.1 Utilizarea corespunzătoare a terminologiei ştiinţifice în descrierea sau explicarea fenomenelor şi proceselor Obiective operaţionale: Elevii trebuie să fie capabili O1: Să clasifice reacţiile chimice după viteza de desfăşurare O2: Să definească viteza de reacţie O3: Să identifice factorii de care depinde viteza de reacţie pe baza observaţiilor experimentale O4: Să deducă legea vitezei pe baza unor observaţii ştiinţifice O5: Să precizeze semnificaţia mărimilor care intervin în legea vitezei O6: Să utilizeze expresia matematică a definiţiei vitezei şi legea sa în aplicaţii de calcul O7 Să utilizeze noţiunile însuşite la rezolvarea unor exerciţii cu caracter problematizat.1 Clasificarea sistemelor chimice studiate după diverse criterii 1.     Sistem de proiecţie – pentru prezentarea materialelor PowerPoint Scanner.Proiect didactic DATA CLASA TEMA UNITATEA DE ÎNVĂŢARE TIPUL LECŢIEI CADRUL DIDACTIC Competenţe specifice: 1. software de e-mail . autoevaluare şi evaluare sumativă online. cretă colorată – pentru prezentarea materialelor Computer. Browser de Internet . soft de procesare imagine şi tehnoredactare . modelarea. Metode şi procedee didactice: conversaţia euristica. conexiune Internet.

. Captarea atenţiei (3 min. III. L: „Chimie C3 – manual pentru clasa a XII-a” Ed. „Metodica predării chimiei pentru concursul de titularizare.Bibliografie: 1. Rudică T. Doicin. Scenariu didactic I. 2006 3. Şunel V..) Se utilizează prezentarea lecţiei în programul PowerPoint pentru reactualizarea cunoştinţelor referitoare la exemple de reacţii lente şi rapide. Anunţarea titlului lecţiei noi VITEZA DE REACŢIE Transferul de cunoştinţe : Ne imaginăm şi comparăm . Art Grup Editorial. IV. viteza reprezintă variaţia unei mărimi în unitatea de timp. Muzica inserată în slide-uri corespunde cu natura fenomenelor. Isac. examenul de definitivat şi gradele didactice II. Enunţarea obiectivelor (1 min. I”. A. Mărimea ce caracterizează fenomenele care au loc în timp se numeşte viteză. Vladescu. 1998 2. Timişoara. În general.) La sfârşitul orei elevii vor trebui:       să clasificei reacţiile chimice după viteza de desfăşurare să definească viteza de reacţie să identifice factorii de care depinde viteza de reacţie pe baza observaţiilor experimentale să deducă legea vitezei pe baza unor observaţii ştiinţifice să precizeze semnificaţia mărimilor care intervin în legea vitezei să utilizeze expresia matematică a definiţiei vitezei şi legea sa în aplicaţii de calcul. Iaşi 1997. Ciocoiu I..) Pentru trecerea la noua lecţie se vor reactualiza cunoştinţe referitoare la reacţiile rapide şi lente prin exemplificări ale acestora şi enunţarea sarcinilor de lucru. Bîcu E. L. Conducerea învăţării (25 min. Legătura cu lecţia nouă Reacţile chimice ca şi fenomenele din natură se desfăşoară în timp.) o Salutul o Notarea elevilor absenţi o Pregătirea clasei pentru lecţie Legătura între tema lecţiei şi condiţia necesară ca elevii să aibă o bună „viteză de reacţia” la examenul de bacalaureat care se apropie II.. Badea. Editura Marathon. Ed. Delia: „Metodica predării chimiei”. Reactualizarea cunoştinţelor (10 min. Mirton.

Definiţia vitezei medii de reacţie: VITEZA MEDIE DE REACŢIE ( v) este scăderea concentraţiei molare a unui reactiv într un interval de timp bine determinat. VII. Elevii cunosc semnificaţia gif-ului animat din prezentarea PowerPoint şi îşi notează definiţia în caiete. Învăţăm să calculăm viteza medie de reacţie folosind datele din tabel. Fixarea cunoştinţelor (10 min. V. Informaţie: Convenţional se atribuie vitezei de reacţie semnul plus când se referă la creşterea concentraţiei produşilor şi semnul minus. Rezultatele experimentelor permit formularea expresiei matematice a legii vitezei. când se referă la scăderea concentraţiei reactanţilor. o reacţie de tipul A → Produşi expresia matematică a vitezei medii v= . . rezolvarea la tablă şi apoi autoevaluarea. Urmează proba de progres nr. Se asigură feedback-ul rezolvând problema la tablă şi se realizează autoevaluarea. Se prezintă semnificaţia termenilor şi se notează în caiete. Factorii de care depinde viteza de reacţie sunt deduşi din observaţiile a 2 experimente virtuale. Pt. Pentru asigurarea feedback-ului elevii scriu rezolvarea şi la tablă. 2.Pentru a deduce formula vitezei medii de reacţie faceţi analogia cu deplasarea unui corp în spaţiu (studiată la fizică ) sau curgerea unui lichid (studiată la măsurări tehnice). Pe măsura ce reacţia a evoluat s-au determinat concentraţiile de NO2 NO si O2 la diferite momente de timp.): Realizaţi un mini-dicţionar de chimie cu noţiunile noi intr-un document tehnoredactat în MS WORD în care fiecare noţiune să fie însoţită de o imagine adecvată. Viteza de reacţie se defineşte ca fiind descreşterea concentraţiei molare a reactivilor în unitatea de timp. 1 care constă în rezolvarea unei probleme. Profesorul apreciază şi evaluează participarea elevilor la lecţie. Profesorul solicită elevilor interpretarea rezultatelor şi formularea concluziei care urmează să fie notată în caiete. Deoarece studiul vitezei implică un aparat matematic complex se foloseşte noţiunea de VITEZĂ MEDIE DE REACŢIE. VI. Expresia legii vitezei de reacţie şi semnificaţia termenilor se notează în caiete. Dacă elevul a găsit soluţia corectă primeşte felicitări şi ca recompensă o melodie cu elementele chimice cântate cu „viteză mare”. Dacă nu rezolvă problema primeşte un mesaj de avertizare.ΔcA/ Δt .) se realizează cu ajutorul probei de progres nr. v= Δs/Δt q=Δm/Δt Pentru a evidenţia desfăşurarea unei reacţii chimice în timp este necesară măsurarea concentraţiei reactantului sau produsului de reacţie pe parcursul desfăşurării reacţiei. Tema pentru acasă (1 min. care constă în aplicarea legii vitezei de reacţie în rezolvarea problemei. Putem calcula viteza medie urmărind datele experimentale obţinute în reacţia de descompunere a dioxidului de azot.

reacţii rapide Comp etenţe specif ice 1.2009 Clasa a XII-a.ro Substanţe chimice şi ustensile de laborator Fişe de observaţii experimentale în Word Observare sistematică pe baza hyperlinkurilor din prezentarea PP care permit reactualizarea şi feed-backul cunoştinţelor Activitate experimentală reală şi virtuală Fişa de lucru în Word . filiera tehnologica 1 oră pe săptămână UNITATEA DE ÎNVĂȚARE NOTIUNI DE CINETICĂ CHIMICĂ.1. Cercetării şi Inovării cu nr. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Clasificarea reacţiilor chimice după durată Efectuarea unor experimente simple virtuale şi reale (prin comparaţie ) în scopul observării vitezei de desfăşurare a reacţiilor chimice Observarea dirijată pe baza prezentării lecţiei în PowerPoint (realizată de profesor) a reacţiilor lente şi rapide Experimentul virtual din lecţiile interactive din site-ul e-chimie upb. 5099/09. Avizat Director.09. Avizat Responsabil comisie metodica. 4 ORE Conţinuturi detaliate Reacţii lente.“COMPETENŢE CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR” MODEL DE UNITATE DE ÎNVĂŢARE Instituția de învățământ COLEGIUL TEHNIC „EDMOND NICOLAU” FOCSANI Disciplina de studiu CHIMIE Numele şi prenumele cadrului didactic GIURCA CORINA LACRAMIOARA An şcolar 2011-2012 Conform programei şcolare aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei.

1 Definirea vitezei de reacţie Utilizarea unor cunoştinţe de fizică în scopul explicării vitezei de reacţie Efectuarea unor experimente şi identificarea factorilor care influenţează viteza de reacţie Reprezentarea grafică a vitezei de reacţie în Excel pe baza valorilor determinate din experimentul real şi virtual Analogia între mişcarea browniană a moleculelor şi muzica electronica inserată în prezentarea PP a lecţiei Viteza de reacţie Fişe de probleme rezolvate în Excel pe baza expresiilor matematice aferente vitezei de reacţie Algoritmizarea Conversaţia euristică Investigaţie Fişa de lucru în Word Interpretarea graficelor care reprezintă viteza de reacţie în Excel Proba scrisă în testul online trimis de profesor către elevii Utilizarea unor materiale de sprijin. 3.fizica conectaţi în reţeaua şcolară Catalizatori.. 4. Definirea catalizatorilor Efectuarea unor experimente cu scopul de a observa acţiunea catalizatorilor Mozaicul Dezbaterea Conversaţia euristică Activitate pe grupe de elevi Observare sistematică Introducerea datelor în fişa de observaţii în Excel Fişe de lucru în Word Definirea inhibitorilor Evaluare Recapitularea noţiunilor dobândite Sistematizarea noţiunilor dobândite Rezolvarea testului de evaluare sumativă Sistematizarea cunoştinţelor Evaluarea sumativă Sistematizarea cunoştinţelor în reprezentarea graficului vitezei de reacţie în Excel pe baza datelor primite sub formă de tabel Întocmirea unui dicţionar în Word cu explicarea noilor concepte dobândite în capitol Evaluare sumativă în test online .3.3.“COMPETENŢE CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR” Viteza de reacţie Legea vitezei 1. Inhibitori 1.1.

“COMPETENŢE CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR” .

ro http://office.03. 3412. 2008) Manualele şcolare de chimie pentru clasele VII – XII. 5097 / 09.C.03.09.2009 Programele şcolare e pentru clasele IX-XII. 3411.I.ro/ .“COMPETENŢE CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR” Bliografie – – – – – – Ghid metodologic de implementare a TIC în curriculumul naţional Ghid metodologic de integrare a Tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC) pentru disciplina Chimie Programele şcolare OMECI nr. 3414/16.com http://bibliotecascolara. 3410/16.softwin.ro/ http://advancedelearning. aprobate de MECTS http://cercetare.edu.microsoft.ro http://proiecte. 5099 / 09.09.edu.pmu.discovery.com/ro-ro/ https://insam. aprobate prin OM nr. pentru disciplina Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor din cadrul proiectuului Competente Cheie TIC în Curriculumul Şcolar – – – – – – – – – – – – – „Standarde de competenţă în domeniul TIC pentru cadrele didactice” (SCCDTIC.2009 pentru filiera tehnologică şi învăţământul special Programele şcolare pentru clasele VII-VIII.2009 pentru filiera teoretică şi vocaţională Programele şcolare OMECI nr.ro/ http://www.pub.ro/ http://escoala. aprobate prin OM nr.2009Ghiduri INSAM-„Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar” – Propunerile de programe din pachetul educaţional T.ro http://scoala.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful