Sunteți pe pagina 1din 8

Intel® Teach Program

Essentials Course

Planul unităţii de învăţare


Aria şi volumul corpurilor
rotunde

Autorul unităţii de învăţare

Prenume şi nume: Ioan Keszegpal

Judet: Satu Mare

Denumire şcoală : Şcoala de Arte şi Meserii

Localitate: Lazuri

Prezentare generală a unităţii de învăţare

Titlul planului unităţii de învăţare

Aria şi volumul corpurilor rotunde

Rezumatul unitatăţii de învăţare

Unitatea de învăţare
,, Aria şi volumul corpurilor rotunde” cuprinde:
-cilindrul circular drept: descriere, desfăşurare, aria laterală, aria totală şi volum;
-conul circular drept: descriere, desfăşurare, aria laterală, aria totală şi volum;
-trunchiul de con circular drept:descriere, desfăşurare, aria laterală, aria totală şi volum.
-sfera:descriere, aria, volumul.

Aria tematică

Ştiinţe-matematică

Clasa

Clasa a VIII-a

Timp aproximativ necesar

Exemplu: 10 lecţii a câte 50 de minute, (5 săptămâni)

© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 1 of 8


Intel® Teach Program
Essentials Course

Reperele unităţii de învăţare

Standarde de performanţă - obiective de referinţă/ competenţe specifice

La sfârşitul clasei a VIII-a, elevul va fi capabil:

- să înţeleagă semnificaţia şi proprietăţile operaţiilor cu numere reale şi să le aplice


în calcule variate
-să aproximeze numere reale şi soluţii ale unor ecuaţii sau sisteme de ecuaţii, pentru a verifica
validitatea unor calcule
-să utilizeze elemente de calcul algebric pentru a rezolva ecuaţii şi inecuaţii, precum şi pentru a
aplica formule de calcul
-să utilizeze proprietăţi ale figurilor şi corpurilor geometrice în probleme de demonstraţie şi de
calcul
-să recunoască şi să utilizeze în diverse contexte, inclusiv în cotidian, proprietăţi simple ale
corpurilor geometrice; să deseneze reprezentarea plană a unor corpuri geometrice cunoscute
-să utilizeze localizarea figurilor geometrice în plan şi în spaţiu, precum şi elemente de transformări
geometrice
-să utilizeze în situaţii practice metode adecvate de calcul pentru lungimi, unghiuri, arii şi volume,
precum şi transformări ale unităţilor de măsură
-să exploreze modalităţi variate de scriere a numerelor reale şi să identifice modalităţi eficiente de
organizare a unui calcul
-să identifice situaţii-problemă, să le transpună în limbaj matematic şi să organizeze eficient modul
de rezolvarea acestora
-să extragă dintr-un set de date informaţii relevante pentru rezolvarea unor probleme
sau pentru a crea probleme
-să analizeze veridicitatea unor rezultate obţinute prin procedee diverse (măsurare, calcul,
raţionament)
-să construiască probleme, pornind de la un model (grafic sau formulă)
-să utilizeze instrumente geometrice pentru a construi diferite configuraţii geometrice
-să extragă informaţii cu caracter matematic, din diverse surse, şi să înţeleagă semnificaţia globală a
acestora
-să prezinte în mod coerent soluţia unei probleme, corelând diverse modalităţi de exprimare (cuvinte,
simboluri matematice, diagrame, tabele, grafice, construcţii din diferite materiale)
-să discute în cadrul unui grup avantajele şi dezavantajele utilizării unei metode de rezolvare sau a
unei modalităţi de prezentare a unui demers matematic
-să identifice utilizări ale unor concepte şi metode matematice studiate, în diferite domenii
-să manifeste perseverenţă şi gândire creativă în rezolvarea unei probleme

© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 2 of 8


Intel® Teach Program
Essentials Course

Obiective operaţíonale/rezultate aşteptate

Elevul va fi capabil:
-să calcululeze aria şi volumul corpurilor rotunde, folosind decupări, descompuneri,
pavaje, reţele, formule, raportul ariilor, raportul volumelor;
-să calcululeze măsurile unor elemente (laturi, apoteme, arii) ale poligoanelor
regulate (triunghi, pătrat, hexagon); să evidenţieze legătura cu raza cercului
circumscris
- să analizeze comparativ diferitele metode de rezolvare ale aceleiaşi probleme pentru
a vedea care e mai simplă
-să argumenteze alegerea unei metode de rezolvare în defavoarea alteia

Intrebări-cheie ale curriculumului

Întrebare Egiptenii când au construit piramidele au avut nevoie de cunoştinte


esenţială geometrice? Omul modern are nevoie de aceste cunoştinţe?
Matematica te ajută să înţelegi lumea înconjurătoare?

Întrebările Care sunt corpurile rotunde cele mai des întâlnite din jurul vostru?
unitatăţii de Ce trebuie să ştim despre ele?
învăţare De ce e important să ştim să calculăm ariile sau volumele corpurilor
rotunde ?

Întrebări de -Cum calculezi aria şi volumul cilindrului circular drept?


conţinut - Cum calculezi aria şi volumul conului circular drept ?
- Cum calculezi aria şi volumul trunchiul de con circular drept?
Dacă secţionăm conul cu un plan paralel cu baza obţinem un con asemenea
cu conul dat. Unde putem utilza această asemănare?
-Cum poţi calcula aria, volumul unei sfere?

© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 3 of 8


Intel® Teach Program
Essentials Course

Graficul de timp pentru evaluare

Evaluare iniţială Evaluare formativă Evaluare finală

- Graficul Ştiu- Discuţia Fişe de lucru Dezbaterea -Test de - Prezentarea


Vreau să ştiu Chestionare evaluare
Lista de - Ghid de
– Am învăţat Rezolvarea de Completarea sumativa
verificare notare
probleme şi a ultimei -Autoevalua-
pentru - Lista de
date prin coloane din rea aplicaţiei
observarea verificare a
teste diagrama “ce elevului
elevilor pe portofoliului
ştiu, ce nu -Lista de
parcursul
Instrument ştiu, ce vreau verificare
unităţii
de chestio- să ştiu” portofoliu
nare grup Prezentarea -Listă
portofoliilor verificare
Lista de veri- Lista de publicaţie
ficare a verificare -Listă
activităţii -lucru în verificare
zilnice echipă prezentare
Ghid de -Listă
notare al verificare wiki
portofoliului

Evaluare – sumar

© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 4 of 8


Intel® Teach Program
Essentials Course

1. Diagrama KWL: are ca scop depistarea eventualelor concepţii greşite ale elevilor, vizualizarea
aşteptărilor acestora.
2. Lista de verificare a aplicaţiei elevului: are ca scop autoevaluarea formativă a elevului.
3. Teste pe parcurs în număr de 4: acestea au ca rol oferirea de feed-back către profesor,
pentru ca acesta să depisteze şi apoi să completeze eventualele lacune ale elevilor.
4. Tema de casă: prin efectuarea temei d ecasă elevii îşi consolidează cunoştinţele predate, iar
prin verificarea şi corectare acesteia se autoevaluează.
5. Testele de evaluare sumativă certifică asimilarea de către elevi a cunoştinţelor predate, oferă
feed-back profesorului şi părinţilor, pun în evidenţă lacunele elevilor.
6. Prin realizarea aplicaţiilor elevii aplică practic ceea ce au învăţat utilizând abilităţile TIC
dobândite.
7. Prin publicarea şi prezentarea propriilor aplicaţii, vizualizarea aplicaţiilor colegilor, oferirea de
feed-back către aceştia, elevii îşi dezvoltă competenţele de documentare, comunicare,
responsabilitate, investigare, comunicare.
Profesorul va evalua: testele de evaluare formativă, temele de casă, răspunsurile elevilor date în
cadrul conversaţiilor, testele de evaluare sumativă, aplicaţiile elevilor, prezentarea acestora,
gradul de implicare a elevilor în proiect, inclusiv wiki, blog.

Detalii ale unităţii de învăţare

Aptitudini şi capacităţi obligatorii


-cunoaşterea limbilor străine( în special engleză ) pentru a putea accesa diferite
site-uri in vederea documentării pentru proiect;
-aptitudini de utilizare a computerului, de realizare a prezentărilor multimedia
pentru realizarea proiectului ( nu se pune problema pentru că au ore de
informatică ca ore opţionale şi folosesc des şi sala AEL);
- să aibă cunoştinţe de calcul algebric;
-să cunoscă formulele pentru calculul ariilor figurilor geometrice plane:
- să ştie să utizeze cunoştinţele legate de relaţii metrice în triunghiul
dreptunghic, asemănare, rapoarte constante de segmente în triunghiul
dreptunghic, noţiuni legate de cerc.

Procedee de instruire

© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 5 of 8


Intel® Teach Program
Essentials Course

Lectia 1 (1oră)
Intrebarea esentiala: „Egiptenii când au construit piramidele au avut nevoie de cunoştinte
geometrice? Omul modern are nevoie de aceste cunoştinţe?” este supusa atentiei elevilor care
vor fi împărţiţi pe grupe, folosind programul de alegere aleatorie a grupelor, reflecta la diverse
aspecte din viata lor.
Evaluarea initiala consta in prezentarea nevoilor de intampinare a elevilor precum si
diagrama K-W-L pentrua vedea cunostintele elevilor despre aceste notiuni si ce ar vrea ei sa stie
in legatura cu acestea.
Sunt prezentate elevilor intrebarile unitatii:
-Care sunt corpurile rotunde cele mai des întâlnite din jurul vostru?
-Ce trebuie să ştim despre ele?
-De ce e important să ştim să calculăm ariile sau volumele corpurilor rotunde?
La unele întrebări raspunsul se va gasi pe parcursul proiectului.

Se prezinta elevilor planul proiectului si cerintele acestuia:


• Crearea unei prezentari pentru aflarea raspunsului la o întrebare de conţinut;
• Crearea unei pagini web pentru a ilustra raspunsul la această intrebare de conţinut;
• Crearea unui site wiki pe una din temele date.
Sunt prezentate elevilor o prezentare PowerPoint, o pagina Web si un site wiki:
http://corpurirotunde.wikispaces.com pentru a-i familiariza cu rezultatele asteptate ale
proiectului.
Se pun la dispozitia elevilor lista de verificare prezentare, lista de verificare site wiki/pagina
web precum si jurnalul de reflectie. La sfarsitul fiecarei lectii, elevilor li se vor acorda 8 min.
pentru a-l completa, iar în urmatoarea oră discutiile individuale si in grup se vor desfăsura
rezolvând problemele apărute. Jurnalele de reflectie vor fi parte a portofoliului fiecarui elev.
Grupele vor reflecta la întrebările de conţinut si vor decide, pentru fiecare întrebare, tipul de
produs pe care-l vor crea. Fiecare grup va face o prezentare, o pagina web si un site, ele fiind
concepute pentru a da raspuns la una din intrebarile de conţinut. După fiecare întrebare de
conţinut elevii vor rezolva un test pentru asigurare feed-back-ului. Elevii caută individual
informaţii despre corpuri rotunde pe care şi le salvează într-un director „Resurse”
Evaluarea finala va consta in sustinerea unui test sumativ si a unei prezentari multimedia a
unuia dintre produsele proiectului.
Lectiile 2-3 (2ore)
Elevii culeg informaţii. Pornind de la cunostintele anterioare de geometrie elementară si
notiuni de calcul algebric, pe baza informaţiilor găsite, aceştia vor putea găsi răspuns la prima
intrebare de conţinut. Cunoscând descrierile cilindrului, deduc formulele pentru determinare ariei
şi volumului. Pe baza Testului1 elevii vor aplica formulele de calcul.
In cea de-a doua ora elevii vor realiza in grup prima parte a produsului. Inainte li se va
distribui grila de scorare, investigatie si prezentare pe care o vor completa in vederea realizarii
autoevaluarii. Listele de verificare si grilele completate vor fi parte a portofoliului fiecarui elev.
Lectia 4-5 (2 ore)
Pornind tot de la cunoştinţele anterioare de geometrie elementară si notiuni calcul algebric
elevii vor putea găsi răspuns la a două întrebare de conţinut. Vor deduce formulele pentru aria şi
volumul conului circular drept. Pentru fixarea cunoştinţelor vor rezolva Testul2, test formativ. Vor
primi şi temă pentru acasă pt asigurare conexiunii inverse.
In cea de-a doua oră elevii vor realiza in grup a doua parte produsului. Înainte li se va
distribui grila de scorare, investigatie si prezentare pe care o vor completa in vederea realizarii
autoevaluarii.

© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 6 of 8


Intel® Teach Program
Essentials Course

Adaptare pentru diferenţierea instruirii

- Instruire clara si precisa, ajutor dat de un coleg sau profesor legat de


cunoştinţe matematice
- Elevii care nu au deprinderi de folosire a IT vor primi sprijin
Elevul cu
suplimentar şi din partea profesorului de informatică.
dificultăţi
de
învăţare

Elevul vorbitor
de limbă
română ca
limbă străină

Elevii cu abilităţi pentru studiul matematicii vor primi sarcini de


dificultate ridicată - extinderi faţă de conţinutul programei,formandu-le
deprinderi de cercetare a unui conţinut nou.
Elevul Notă: Obiectivele/ conţinuturile/ activităţile destinate acestora sunt
supradotat evidenţiate în text *.

Materiale şi resurse necesare pentru unitatea de învăţare

Tehnologie—Hardware (indicaţi, prin marcare, toate echipamentele necesare)

© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 7 of 8


Intel® Teach Program
Essentials Course

 Aparat foto  Disc laser  Video


 Computer(e)  Imprimantă  Video Camera
 Aparat foto digital  Sistem de proiecţie  Echipament pt. Video
 Conferinţă  Scanner  Altele DVD Player
 Televizor
 Conexiune Internet

Tehnologie— Software (indicaţi, prin marcare, toate echipamentele necesare)

 Bază de date/Calcul tabelar  Procesare imagine  Creare pagină web


 Tehnoredactare  Browser de Internet  Procesare documente
 Software de e-mail  Multimedia  Altele
 Enciclopedie pe CD-ROM

Manuale de geometrie aflate în vigoare, manuale de informatică, culegeri de


Materiale tipărite probleme cu exerciţii legate de aria şi volumul corpurilor rotunde

Resurse Setul de corpuri rotunde; planşe cu corpuri rotunde


suplimentare

www.didactic.ro
Resurse Internet
http://mathforum.org/library/drmath/view/51796.html
http://www.referat-online.com/referate/matematica/referat1/Corpuri-
geometrice-rotunde.php

Alte resurse - imagini cu corpuri rotunde din viaţa cotidiană

© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 8 of 8