Sunteți pe pagina 1din 3

NAPOLEON BONAPARTE

Folosindu-se de energia Fran]ei Revolu]ionare, aventurierul militar Napoleon Bonaparte p\ruse invincibil, pn\ cnd excesiva sa ambi]ie i-a adus c\derea. Suprema]ia sa scurt\, dar impresionant\ a avut efecte de durat\ asupra istoriei franceze [i europene.
Napoleon Bonaparte s-a n\scut `n 1769 `n localitatea Ajaccio, din Insula Corsica. Educat la [colile militare franceze, tn\rul Napoleon devine `n 1785 locotenent de artilerie. Planurile sale de viitor sunt `ns\ afectate de revulo]ia francez\ din 1789, care a dus la r\zboi cu restul Europei, c\derea monarhiei [i emigrarea multor ofi]eri aristrocra]i. ~n aceast\ situa]ie armatele revolu]ionare aveau nevoie de militari abili, promovarea fiind mult mai rapid\ dect `n vremurile mai pu]in turbulente. ~n decembrie 1793, Napoleon faptele de vitejie ale lui Napoleon `n asediul de la Toulon Bonaparte de]inut un timp de britanici l-au f\cut, la doar 24 de ani, general de brigad\. Marea [ans\ a lui Napoleon s-a ivit doi ani mai trziu, cnd o mi[care regalist\ din Paris amenin]a guvernul republican. ~ncredin]ndu-i-se conducerea trupelor ora[ului, Napoleon [i-a pozi]ionat `n a[a fel artileria, `nct o rafal\ de mitralii i-a `mpre[tiat pe rebeli. Recompensa a fost comanda armatei franceze care lupta contra austriecilor `n Italia. Prima campanie a lui Napoleon `n Italia (1796-1797) [i-a uimit contemporanii. ~n campania din Italia Napoleon [i-a pus prima oar\ `n practic\ geniul militar, talentele sale politice [i flerul s\u pentru propagand\, dar [i cinismul [i asprimea sa. Zonele eliberate din Italia au devenit republici, dar `n realitate erau tratate ca sateli]i ai Fran]ei. Faimoase lucr\ri de art\ italiene[ti au fost jefuite [i trimise la Paris. F\r\ nici o ezitare Napoleon a cucerit vechiul stat vene]ian [i l-a cedat austriecilor ca parte a tratatului de pace final. Napoleon s-a `ntors `n Fran]a ca erou na]ional. ~ns\ Directoratul (guvernul acelor timpuri) vedea `n el o amenin]are [i Napoleon a ob]inut permisiunea de a conduce o expedi]ie `n Egipt `mpotriva Imperiului Indian al Marii Britanii, expedi]ie care nu a reu[it. Aflnd de iminenta izbucnire a unei crize politice `n Fran]a, Napoleon se `ntoarce [i pune mna pe putere `n 18 Brumaire (9 noiembrie) 1799. A fost conceput\ o nou\ constitu]ie. Devenind practic un dictator al Fran]ei a remodelat for]at institu]iile ]\rii, iar modific\rile lui s-au sim]it pn\ `n secolul XX. Printre crea]iile sale erau

Europa `n 1810

centralizarea administra]iei, eficientizarea serviciului civil, crearea unei b\nci na]ionale, reformarea sistemului de taxe, un nou cod de legi [i un nou sistem educa]ional. O alt\ revenire la valorile tradi]ionale a fost Concordatul (`n]elegerea) din 1801 dintre Fran]a [i Biserica Catolic\, care a pus cap\t unui lung conflict, Fran]a fiind declarat\ o ]ar\ catolic\, biserica aflndu-se sub supravegherea strict\ a statului. Acestea [i alte m\suri i-au determinat pe mul]i dintre oponen]ii lui Napoleon din Fran]a s\-l considere tr\d\tor al revolu]iei. ~n 1802 popularitatea lui Napoleon atinge noi culmi prin semnarea unui acord de pace cu Marea Britanie la Amiens, dar ostilit\]ile au izbucnit din nou `n anul urm\tor. Napoleon a `nceput fac\ planuri pentru o invazie dincolo de Canal. ~ntre timp s-a autoproclamat `mp\ratul Fran]ei `n 1804 [i [i-a `ntemeiat o nou\ aristocra]ie. ~n 1805 Napoleon a trebuit s\-[i abandoneze planurile de a invada Marea Britanie, fiind nevoit s\ fac\ fa]\ unei coali]ii continentale formate de Austria, Rusia [i Suedia. A ob]inut o victorie r\sun\toare la Austerlitz `mpotriva armatei unite a Rusiei [i Austriei. Singurul eveniment care a umbrit triumful lui Napoleon a fost victoria lui Nelson asupra flotelor franceze [i spaniole `n b\t\lia de la Trafalgar. Aceast\ victorie a oferit Marii Britanii suprema]ia asupra m\rilor. Victoria lui Napoleon de la Austerlitz i-a adus suprema]ia `n Italia [i i-a dat posibilitatea s\ refac\ harta Germaniei. Steaua lui Napoleon se afla `ntr-o continu\ ascensiune. Prusia a declarat r\zboi, dar a fost `nfrnt\ la Jena [i Auerstadt `n 1806. Condi]iile de pace includeau rena[terea statului polonez, Marele Ducat al Var[oviei. Din capitala Prusiei, Berlin, Napoleon a emis o serie de decrete ale viitoarei Blocade Continentale care urm\reau s\ loveasc\ marea Britanie, prin singurul mijloc posibil: Infernul din Moscova interzicerea importului de bunuri de provenien]\ britanic\ `n Imperiul Francez. La sfr[itul anului 1807 trupele franceze au ocupat [i portugalia. Anul urm\tor Napoleon l-a numit rege pal Spaniei pe fratele s\u mai mare Joseph. Dar spaniolii nu au acceptat [i rezisten]a a degenerat `ntr-un r\zboi de gueril\, sus]inut apoi de expedi]ia britanic\ condus\ de Sir Arthur Wellesly (mai trziu Duce de Wellington). ~n Europa `ncepeau s\ apar\ semne de nemul]umire. Napoleon adusese o serie de beneficii prin abolirea vechilor privilegii feudale, dar `ncepuse s\ se simt\ efectul Blocadei Continentale. ~ntre timp au ap\rut ne`n]elegi `ntre Napoleon [i }arul Alexandru. Hot\rt s\ ob]in\ supunerea ]arului, Napoleon a invadat Rusia cu o imens\ armat\ multina]ional\ `n 1812. Aceast\ campanie nu a avut sor]i de izbnd\. Dup\ aceasta Imperiul Francez a dec\zut rapid. Dup\ b\t\lia de la Leipzig din octombrie 1813, Germania a fost pierdut\ definitiv. Olanda se r\zvr\tea, britanicii sprijineau eliberarea Spaniei, iar la `nceputul lui 1814, trupele coali]iei au invadat Fran]a. ~n aprilie Parisul a fost ocupat, iar Napoleon silit s\ abdice. A r\mas `n continuare `mp\rat, dar doar `n mica insul\ meditaranean\ Elba. Aceasta ar fi trebuit s\ fie sfr[itul carierei lui Napoleon. Dup\ abdicarea lui Napoleon,

B\t\lia de la Waterloo

noul rege Bourbon al Fran]ei a devenit nepopular, iar rela]iile dintre fo[tii membrii ai victorioasei coali]ii s-au deteriorat. Miznd pe acest lucru, Napoleon a p\r\sit Elba [i, la 1 martie 1815, a ajuns `n Fran]a `nso]it de o mn\ de oameni. A ajuns la Paris `ntr-un mar[ triumfal [i a preluat puterea. Dar Europa ia stat `mpotriv\ [i a doua sa domnie cele o sut\ de zile s-a sfr[it pe cmpul de la Waterloo, cnd francezii nu au reu[it s\ `nfrng\ armata angloolandez\, condus\ de Ducele de Wellington. Napoleon a abdicat pentru a doua oar\, dar de data asta a fost exilat pe insula Sfnta Elena, unde a r\mas pn\ la moartea sa 1821. ~n ciuda urii `nving\torilor, Napoleon [i-a l\sat amprenta asupra istoriei Europei. legenda sa a r\mas vie, dnd posibilitatea unui viitor Bonaparte s\ `ntemeieze un nou imperiu, chiar dac\ mai pu]in imp resionant.

BIBLIOGRAFIE Colec]ia Arborele Lumii