Sunteți pe pagina 1din 159

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD

PARTEA I CRE{TEREA {I EXPLOATAREA BOVINELOR


CAPITOLUL 1 SITUA}IA CRE{TERII BOVINELOR 1.1. bovinelor No]iuni introductive. Importan]a cre[terii

Prin produsele lor, bovinele contribuie la asigurarea unui procent `nsemnat din hrana popula]iei. Cre[terea bovinelor ocup\ [i va ocupa locul prioritar `n economia produc]iei animale. Importan]a cre[terii lor este dat\ de varietatea produselor pe care le furnizeaz\ ca produse principale: lapte, carne; produse secundare: piei, gunoi de grajd; subproduse de abator: unghii, coarne, snge, p\r etc. for]\ de munc\. Laptele este cel mai important produs, datorit\ compozi]iei chimice complexe, valorii biologice ridicate [i gradului `nalt de digestibilitate. Con]ine peste 100 de substan]e necesare organismului uman, din care 20 de aminoacizi, 10 acizi gra[i, 25 vitamine [i 45 elemente minerale. Exprimat\ `n calorii, valoare nutritiv\ a unui litru de lapte este echivalent\ cu circa 400 g carne de porc, 750 g carne de vi]el, 7-8 ou\, 500 g pe[te, 2,6 kg varz\, 125 g pine etc. Importan]a laptelui const\ nu numai `n valoarea nutritiv\ deosebit\, ci [i `n faptul c\ poate fi transformat `ntr-un num\r foarte mare de produse lactate (peste 1000), ceea ce contribuie la diversificarea alimenta]iei umane. Hrana consumat\ este transformat\ cel mai economic `n lapte; astfel, la acela[i consum de hran\, vacile de lapte dau o produc]ie echivalent\ din punct de vedere energetic cu 1000 Kcal, pe cnd animalele supuse `ng\[\rii produc, prin depunerile de carne [i seu, cca. 840 Kcal. Din produc]ia total\ de lapte produs\ pe glob, mai mult de 90% este dat\ de vaci.

-1-

Cre[terea [i exploatarea bovinelor Carnea. De[i produc]ia de carne furnizat\ de bovine reprezint\ cca. 35-40% din produc]ia mondial\ de carne, se estimeaz\ o cre[tere a ponderii acesteia `n consumul mondial. Cre[terea cerine]elor pentru carne de bovine se explic\ prin valoarea nutritiv\ [i dietetic\ a acesteia. Alte produse. Bovinele furnizeaz\ de asemenea [i produse secundare deosebit de valoroase, respectiv peste 90% din pieile folosite `n industrie [i 75% din gunoiul de grajd produs de toate speciile. Cre[terea bovinelor prezint\ importan]\ [i prin contribu]ia la cre[terea eficien]ei economice datorit\ faptului c\ folose[te judicios furajele fibroase [i suculente, precum [i toate produsele secundare din produc]ia vegetal\.

1.2. Situa]ia [i evolu]ia cre[terii bovinelor pe glob


Cre[terea bovinelor este influen]at\ de un complex de factori naturali [i socio-economici. Se apreciaz\ c\ pe glob exist\ aproape 1,3 miliarde bovine, cele mai mari concentr\ri de efective fiind `n 6 mari centre importante: America de Nord (S.U.A., Canada, Mexic); Europa [i Asia (China, India); America de Sud (Brazilia, Argentina, Columbia); Africa [i Australia; Orientul apropiat; Oceania. Analiznd reparti]ia efectivelor de bovine pe glob, rezult\ c\ cele mai numeroase sunt `n Asia (cca. 30% din efectivul mondial). ~n America de Sud `ns\ se cresc rase specializate pentu produc]ia de carne, iar `n Asia efectivele sunt formate din specii mai pu]in productive, comparativ cu taurinele (bivoli, zebu etc.). Fa]\ de o cre[tere a efectivelor pe glob de 6,1% `n perioada 1979-1991, `n unele continente cre[terea a fost mai mare (Asia cu +13,6%; America de Sud cu +14,7%), iar `n altele s-a `nregistrat un regres (Europa cu 9,5%; Oceania cu 7,4%; America de Nord [i Central\ cu 7,6%). Reducerea efectivelor `n ]\rile dezvoltate se datoreaz\, `n principal, intensific\rii procesului de ameliorare [i perfec]ion\rii metodelor de exploatare, ceea ce a determinat realizarea unor produc]ii medii [i globale superioare. ~n Europa, luat\ `n ansamblu, produc]ia de lapte a crescut cu apropae 50% `n ultimii 20 ani.

-2-

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD ~n unele ]\ri vest europene, pentru a limita cre[terea produc]iei globale, statul sprijin\ pe acei fermieri care reduc efectivele de taurine, exploatate pentru lapte.

1.3. Situa]ia [i evolu]ia cre[terii bovinelor `n ]ara noastr\


~n trecut, `n ]ara noastr\ cre[terea bovinelor nu s-a bucurat de aten]ia cuvenit\, de[i existau condi]ii deosebit de favorabile. ~n perioada dintre cele dou\ r\zboaie mondiale, odat\ cu `nfiin]area I.N.Z. s-au luat o serie de m\suri pentru stimularea cre[terii acestei specii. Sub patronajul I.N.Z. iau fiin]\ sindicatele de cre[tere ale diferitelor rase de taurine. M\surile privind organizarea ponderii raselor ameliorate, la `nviorarea exportului de animale, la cre[terea veniturilor cresc\torilor, a interesului lor pentu cre[terea taurinelor. Datele stastistice din 1938 arat\ c\ efectivul era de 3.653.000 cap. din care efectivul matc\ reprezint\ 48,9% asigurnd o densitate de 25,2 cap/100 ha teren arabil. Att densitatea ct [i produc]iile realizate pe cap de vac\ (965 l lapte) erau cu totul nesatisf\c\toare. ~n aceast\ perioad\ majoritatea vacilor erau din rasa local\ Sur\ de step\. Dup\ cel de-al doilea r\zboi mondial s-au luat o serie de m\suri care au dus la redresarea cre[terii taurinelor, `n mod deosebit `n fermele de stat. Conform ultimilor date statistice, `n 1993 efectivul de bovine era de 3.683.000 capete, foarte apropiat de cel existent `n 1938. Sub aspect calitativ `ns\, efectivul actual este superior celui din 1938, dovad\ produc]ia medie de lapte de peste 3050 l lapte. Pentru redresarea cre[terii taurinelor `n perspectiv\ se impun urm\toarele m\suri: Dezvoltarea bazei furajere, prin `mbun\t\]irea [i exploatarea ra]ional\ a paji[tilor naturale [i cultivate, sporirea suprafe]elor cu culturi furajere `n special trifoliene [i sfecl\ furajer\ pn\ la nivelul ]\rilor apusene, utilizarea mai bun\ a resurselor furajere secundare din produc]ia vegetal\ [i industria alimentar\; Stimularea cre[terii taurinelor `n gospod\riile popula]iei prin pre]uri stimulative, acordarea de credite avantajoase pentru cump\rarea de animale de ras\, construc]ii de ad\posturi [i achizi]ionarea de utilaje pentru mecanizarea microfermelor;
-3-

Cre[terea [i exploatarea bovinelor ~mbun\t\]irea activit\]ii de reproduc]ie a taurinelor pentru ridicarea procentului de fecunditate [i natalitate; Organizarea `n noile condi]ii, a `ns\mn]\rilor artificale cu material seminal congelat, pentru realizarea `n cel mai scurt timp a progresului genetic scontat; Ap\rarea s\n\t\]ii taurinelor prin eradicarea principalelor boli contagioase (tuberculoz\, leucoz\), prevenirea [i combaterea sterilit\]ii diminuarea afec]iunilor mamre [i podale etc.

-4-

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD

CAPITOLUL 2 CLASIFICAREA BOVINELOR


Din punct de vedere al sistematicii zologice, bovinele fac parte din clasa Mammalia, subclasa Eutheria, ordinul Ungulata, subordinul Artiodactyla, grupa Ruminantia, familia Cavicorne (Bovidae), subfamilia Bovinae. ~n subfamilia Bovinae sunt dou\ genuri: Bos [i Bubalus. Genul Bos cuprinde la rndul s\u urm\toarele subgenuri: Bos taurus, Bibos, Bizon, Poephagus. Bovinele sunt animale de talie mare sau mijlocie, cu trunchiul lung, larg [i adnc, cu dimorfism sexual accentuat. Sunt animale erbivore [i rumeg\toare cu stomacul compartimentat, pentru a folosi bine celuloza. Au membre puternice care se termin\ prin dou\ unghii (ongloane) formnd copita despicat\. Au coada lung\, pielea groas\, p\rul scurt [i neted.

2.1. CLASIFICAREA RASELOR DE TAURINE


Rasele de taurine se pot clasifica dup\ aptitudinea productiv\ principal\, gradul de ameliorare, provenien]\, origine etc. a) Dup\ aptitudinea productiv\ principal\: - rase pentru lapte: Holstein-Friz\, Jersey, Angler; - rase pentru carne: Charolaise, Hereford; - rase mixte: Simmental, Schwyz; - rase de trac]iune: Sur\ de step\. b) Dup\ gradul de ameliorare rasele pot fi: - rase primitive (neameliorate) `n evolu]ia c\rora omul a intervenit mai pu]in [i care, de obicei, au o produc]ie sc\zut\; - rase perfec]ionate care se caracterizeaz\ printr-un nivel productiv foarte ridicat `n direc]ia respectiv\ de exploatare. c) Dup\ provenine]\ sau ]ara de formare: - rase locale (autohtone) - rase de import.
-5-

Cre[terea [i exploatarea bovinelor Rasele de taurine existente la noi `n ]ar\ vor fi clasificate ]innd seama de provenien]a lor, de gradul de ameliorare [i caracterul produc]iei, astfel: A. Rase autohtone: a) primitive: Sur\ de step\ [i Vaca de munte (Moc\ni]a) b) ameliorate: - mixte: B\l]at\ romneasc\, Brun\ de Maramure[, Pinzgau de Transilvania; - de lapte: B\l]at\ cu negru romneasc\, Ro[ie dobrogean\. B. Rase importate: - de lapte: Holstein Friz\, Ro[ie danez\, Jersey; - mixte: Simmental, Schwyz, Pinzgau; - de carne: Hereford, Charolaise 2.1.1. Rase locale neameliorate Rasa Sur\ de step\. Provine din Bos taurus primigenius [i a fost foarte r\spndit\ `n ]ara noastr\ pn\ la primul r\zboi mondial. La ora actual\ arealul ei s-a restrns foarte mult, datorit\ `ncruci[\rilor de absorb]ie cu rase perfec]ionate. Condi]iile pedoclimatice `n care a tr\it rasa au determinat apari]ia mai multor variet\]i: moldoveneasc\, transilv\nean\, ialomi]ean\ (dun\rean\), dobrogean\. 2.1.2. Rase locale ameliorate Rasa B\l]at\ romneasc\ (BR) Origine [i mod de formare. Este rezultatul `ncruci[\rilor de absorb]ie al taurinelor Sur\ de step\ cu Simmental. Importurile de taurine din rasa Simmental s-au f\cut la `nceput (1870) `n zona R\d\u]i-Suceava, apoi (1880) `n zona Media[ului, Sighi[oarei [i Lugojului, iar din 1900 `n zona Odorheiului. Dup\ cel de-al doilea r\zboi mondial s-au f\cut din nou importuri de Simmental din Elve]ia [i Austria pentru consolidarea `nsu[irilor rasei B\]at\ romneac\. ~nsu[irile morfologice [i productive. Se asem\n\ cu rasa Simmental. Culoarea este b\l]at\ galben cu alb, culoarea galben\ putnd avea nuan]e de la galben deschis pn\ la ro[u. Capul [i
-6-

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD membrele de la genunchi [i jarete `n jos sunt `ntotdeauna albe. Mucoasele au culoarea roz caracteristic\. Coarnele [i unghiile sunt de culoare galben-deschis. Conforma]ia corpoal\ este `n general armonioas\, iar constitu]ia robust\. Capul este potrivit de lung, larg [i adnc cu linia superioar\ dreapt\. Ugerul este asimetric dar mare, cu sferturile posterioare mai dezvoltate dect cele anterioare, ]esutul glandular dezvoltat, membre lungi, puternice, cu aplomburi `n general corecte. Dac\ este bine `ntre]inut\, rasa B.R. d\ produc]ii de 3500-4000 l cu 3,8% gr\sime. Recordist\ absolut\ a fost vaca Zana de la S.E.Z. Juncu-Bon]ida, care `n lacta]ia a IV-a a realizat 13212 l lapte cu 4,09% gr\sime. ~n ceea ce prive[te produc]ia de carne, rasa se remarc\ prin `nsu[iri favorabile. Tineretul mascul realizeaz\ sporuri medii zilnice de 1000-1200 g, cu un consum specific de 5,2-6,5 UN/kg. La 13-15 luni pot realiza mase corporale de 450-500 kg. Tineretul femel de reproduc]ie, la 6 luni are o mas\ corporal\ medie de 170-180 kg. La 12 luni ajunge la aproximativ 300 kg, iar la 18 luni (vrsta de reproduc]ie) la 420-430 kg. Randamentul la sacrificare variaz\ `ntre 52-57%. Defectele mai des `ntlnite ale rasei sunt: - masa corporal\ cu 10-15% mai mic\ dect cea dorit\, crupa `ngust\, coada prins\ sus, l\rgimea trunchiului [i adncimea toracic\ mai mici dect stabile[te standardul rasei; - defectele de aplomb ca jarete deschise, coate de vac\, panardism etc.; - capacitatea productiv\ foarte variabil\; - uger asimetric, indicele mamar avnd valori de 43,9%, mai pu]in pretabil la mulsul mecanic - viteza de muls redus\ de 1,09 l/minut. Perspective. Va fi principala ras\ din ]ar\, reprezentnd 40% din efectivul de taurine. Va fi crescut\ `n ras\ curat\ [i se va ameliora prin presiunea de selec]ie prin masculi folosind la reproduc]ie tauri testa]i amelioratori autohtoni sau material seminal din import provenit de la cei mai valori[i tauri testa]i amelioratori. Se vor crea 8-10 linii prin izolare reproductiv\, care vor furniza materialul femel necesar fermelor de elit\, apoi se va practica
-7-

Cre[terea [i exploatarea bovinelor crosul `ntre linii. ~n continuare va fi crescut\ `n zona colinar\ [i de podi[ din Transilvania, Banat, Cri[ana [i nordul Moldovei. Rasa Brun\ de Maramure[ (B) Origine [i mod de formare. S-a format `n urma `ncruci[\rilor de absorb]ie a rasei Sur\ de Step\ [i Moc\ni]a cu rasa Schwyz adus\ `n zona Sighetului din 1880, de c\tre muncitorii forestieri din Austria [i Germania. La `nceput `ncruci[\rile s-au f\cut la `ntmplare, dup\ care `ntre anii 1877-1900 au fost importate taurine din Germania [i Austria. Dup\ anul 1900 s-au importat noi efective din Elve]ia. Un rol important `n r\spndirea rasei `n sudul ]\rii respectiv regiunea Subcarpatic\, l-a avut cresc\toria statului de la Runcu, `nfiin]at\ `n 1907. ~n zona Maramure[ului rasa se extinde tot mai mult, astfel c\ dup\ primul r\zboi mondial efectivul de taurine din aceast\ ras\ [i meti[ii au ajuns s\ reprezinte 45%. Dup\ 1948-1949, pentru refacerea efectivului s-au f\cut importuri mari de taurine Schwyz, `n special tauri, care au fost distribui]i sta]iunilor de mont\ din Maramure[, subcarpa]ii Munteniei, Olteniei [i Moldovei. Arie de r\spndire [i efective. ~n afar\ de zona principal\ de formare - Maramure[ - rasa este r\spndit\ [i `n zona Subcarpa]ilor Moldovei, Munteniei [i Olteniei [i reprezint\ 30% din efectivul total de taurine din ]ar\. Pentru a ne da seama de valoarea materialului biologic existent `n ]ar\, men]ion\m c\ `ntre anii 1923-1940 s-au exportat peste 10000 cap femele [i 200 masculi `n Grecia, Turcia, Israel, Italia, Cehoslovacia [i chiar Austria. ~nsu[iri morfologice [i productive. Este o ras\ mult mai omogen\ dect B\l]ata romneasc\. Se `ncadreaz\ `n tipul mixt de produc]ie lapte-carne. Talia este de 124-130 cm, cu o mas\ corporal\ de 450-550 kg la vaci, 800-900 kg la tauri. Constitu]ia animalelor este de tip fin-robust\, temperamentul vioi, comportamentul blnd. Are o dezvoltare corporal\ propor]ional\, adncimi mari, talia [i masa corporla\ mijlocie, dar lungimi ceva mai mici.

-8-

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD Culoarea este brun\, cu diferite nuan]e, de la [oriciu-argintiu la brun-negricios. Are caracteristic un inel de culoare mai deschis\ `n jurul botului. Nuan]a de culoare este mai deschis\ pe linia superioar\ a corpului [i pe fe]ele interne ale membrelor. Capul este scurt, larg [i expresiv, cu linia superioar\ dreapt\, uneori oblic\ postero-anterior, trunchiul lung, adnc [i destul de larg, abdomenul bine dezvoltat, crupa larg\ dar p\trat\ [i membrele scurte dar puternice. Ugerul de form\ [i dezvoltare variabil\, este bine prins cu `nsu[iri mai bune pentu mulsul mecanic dect al rasei B.R. Produc]ia medie de lapte este de 3500-3800 l, cu 3,7-3,8% gr\sime. Recordista rasei este vaca Dida de la Ulmeni-Buz\u, care a dat 9898 l cu 4,1% gr\sime. ~n ceea ce prive[te produc]ia de carne, tineretul bovin realizeaz\ sporuri zilnice de 800-1000 g, cu un consum specific de 5,5-6,5 UN/kg spor. Calit\]i. Rasa are numeroase calit\]i, dintre care amintim: prolificitate bun\, tineretul putndu-se monta la 17-18 luni cnd ajunge la 370-380 kg; rezisten]\ [i adaptabilitate; o produc]ie bun\ de lapte [i de carne, dac\ se asigur\ condi]ii corespunz\toare de `ntre]inere [i furajare. Defecte. Comparat\ cu rasa Schwyz, are o mas\ corpral\ mai mic\ cu cca. 100 kg, precocitate [i procent de gr\sime mai sc\zute, lungimi [i l\rgime mai reduse, unele defecte de conforma]ie [i de aplomb (jaret deschis, chi[i]\ scurt\ etc.) mo[tenite de la rasele locale care au contribuit la formarea ei. Perspective. Datorit\ calit\]ilor sale, rasa Brun\ de Maramure[, va fi ca pondere a dou\ ras\ de la noi cu 30% din efectiv. Va fi crescut\ `n ras\ curat\ `n Maramure[ [i `n toat\ zona subcarpa]ilor r\s\riteni [i meridionali. La reproduc]ie se vor folosi tauri autohtoni testa]i amelioratori, precum [i tauri de mare valoare zootehnic\ din import, `n special din rasa Brun\ american\. Programul de ameliorare prevede c\ se vor crea `n cadrul rasei circa 6 linii, fiecare fiind crescut\ `n 1-3 ferme de elit\, apoi se va practica crosul `ntre linii. Rasa B\l]at\ cu negru romneasc\ (BNR)

-9-

Cre[terea [i exploatarea bovinelor Origine [i mod de formare. Rasa Friz\ a p\truns `n ]ara noastr\ `nc\ de la sfr[itul secolului trecut dar f\r\ a l\sa urme benefice. ~ncepnd din 1960 s-au f\cut importuri organizate de vaci [i tauri din Danemarca, Olanda, Canada, S.U.A. etc. S-au importat 54453 juninci, 129 tauri [i 135828 doze de material seminal congelat. Materialul biologic importat s-a reprodus `n ras\ curat\ [i totodat\, s-a folosit la `ncruci[\ri de absorb[ie timp de 4-5 genera]ii cu rasele locale. Din aceste `ncruci[\ri s-a ob]inut o popula]ie care are o structur\ genetic\ proprie, manifest\ tendin]\ de izolare reproductiv\ [i este bine adaptat\ condi]iilor locale. B.N.R. este r\spndit\ `n zona de cmpie din sud-estul [i sudul ]\rii, ca [i `n zonele de cmpie [i de joas\ alitudine din Moldova. Insu[irile morfologice [i productive. B.N.R. are caractere morfologice ce se `ncadreaz\ `n cele specifice rasei Friz\ european\, `nregistrndu-se o mare variabilitate, datorit\ provenien]ei diferite a materialului importat [i condi]iilor de cre[tere [i ameliorare. Vacile adulte au `n medie, talia de 127,2 cm [i o greutate de 550 kg, profilul lateral trapezoidal, ugerul voluminos [i aptitudini bune pentru mulsul mecanic. ~n ceea ce prive[te culoarea, nu se `nregistreaz\ diferen]e semnificative fa]\ de rasele parentale. Nivelul productiv al popula]iei active este de 4000 l lapte cu 3,8% gr\sime. Produc]ia medie `n fermele de elit\ a fost de peste 4500 l. Rasa manifest\ aptitudini bune [i pentru produc]ia de carne. Astfel, la 12 luni tineretul realizeaz\ o mas\ corporal\ de 350 kg, iar la 17 luni de 450 kg, `nregistrndu-se un spor mediu zilnic de cre[tere de 950-1000 g la `ngr\[area intensiv\. Randamentul la sacrificare este de 53-55%. Efectivul mare r\spndit pe o arie geografic\ extins\, structura genetic\ proprie, tendin]a de izolare reproductiv\, adaptabilitatea bun\ la condi]ile locale, au f\cut ca aceast\ popula]ie s\ fie omologat\ `n anul 1987 sub denumirea de B.N.R. Rasa Pinzgau de Transilvania (PT) Origine [i mod de formare. Este popula]ia de taurine rezultat\ `n urma `ncruci[\rilor de absorb]ie dintre vacile locale Sur\ de step\ [i de munte cu tauri din rasa Pinzgau, originari din Austria.

- 10 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD Primele importuri s-au f\cut `n Transilvania (Sibiu, Bra[ov [i Hunedoara) `n anul 1860, apoi `n Cara[-Severin [i Bucovina. Un rol important `n formarea rasei l-au jucat asocia]iile cresc\torilor din Beclean (F\g\ra[), Media[ [i Cisn\die. Arie de r\spndire [i efectiv. La ora actual\ rasa mai este r\spndit\ `n trei centre: - `n sudul Transilvaniei, `n jurul Sibiului [i Hunedoarei; - `n vestul Transilvaniei, respectiv mun]ii Apuseni (jud. Cluj, Bihor, S\laj [i Alba); - `n jud. Suceava (nord-vestul Moldovei). Pn\ la primul r\zboi mondial rasa s-a extins mult, apoi treptat a cedat locul raselor B\l]at\ romneasc\ [i Brun\ de Maramure[, care s-au dovedit mai productive. Reprezint\ cca. 4% din efectivul total de bovine din ]ara noastr\. ~nsu[irile morfologice [i productive. Are un exterior armonios, cu o conforma]ie caracteristic\ raselor cu aptitudini mixte (lapte, carne [i trac]iune), temperament vioi, dar blnd. Roba are desenul caracteristic: ro[u-vi[iniu, cu o dung\ alb\ ce pleac\ de la greb\n pe spinare, [ale, crup\, regiunea perineal\ [i se `ntinde mai departe pe abdomen pn\ la capul pieptului. De asemenea, culoarea alb\ formeaz\ cte un inel pe antebra] [i gamb\. Talia vacilor este curpins\ `ntre 120-130 cm [i masa corporal\ de 400-500 kg. ~n mun]ii Apuseni taurinele din rasa Pinzgau sunt ceva mai mici. Corpul lor este adnc, cu abdomen mare, membre scurte, capul scurt, gtul scurt [i musculos, linia superioar\ u[or `n[euat\, ceva mai ridicat\ la crup\. Multe vaci au crupa `n acoperi[ uneori ascu]it\, larg\ la [olduri [i strmt\ la ischii.

- 11 -

Cre[terea [i exploatarea bovinelor

CAPITOLUL 3
TEHNOLOGIA REPRODUC}IEI TAURINELOR. Tehnologia de reproduc]ie reprezint\ ansamblul de m\suri cu caracter zootehnic, sanitar-veterinar [i organizatoric, aplicat pe flux biologic [i tehnologic, menit s\ duc\ la perpetuarea speciei [i la ob]inerea unui num\r maxim de produ[i de la acela[i animal. Taurinele prezint\ unele particularit\]i de reproduc]ie [i anume: se introduc mai trziu la reproduc]ie (prima f\tare are loc la 27-36 luni); produc maximum un vi]el pe an [i via]a reproductiv\ nu este prea lung\, necesitnd o rat\ de nlocuire mare (15-25%).

3.1. Factorii care determin\ sporirea efectivului la taurine


Sporirea efectivului de taurine este condi]ionat\ de numero[i factori: fecunditate, natalitate, pierderi prin mortalitate [i sacrific\ri de necesitate la vi]ei, reform\ [i mortalit\]i la vi]ele [i vaci. Fecunditatea reprezint\ aptitudinea de reproducere a taurinelor, exprimat\ prin raportul procentual ntre num\rul vacilor [i vi]elelor gestante [i cele montate (ns\mn]ate). Principalul efect al fecundit\]ii este asupra ratei de sporire a efectivului; o fecunditate ridicat\ determin\ o rat\ de cre[tere sporit\ a efectivului [i invers. n acela[i timp, influen]eaz\: nivelul produc]iei de lapte pe lacta]ie [i pe via]\ productiv\, nivelul produc]iei de carne, intensitatea de selec]ie [i eficien]a economic\. Pentru mbun\t\]irea fecundit\]ii se impun o serie de m\suri: asigurarea condi]iilor optime de mediu natural [i artificial taurinelor de reproduc]ie; realizarea unei bune preg\tiri pentru fiecare eveniment de reproduc]ie (ns\mn]are, gesta]ie, f\tare); planificarea [i organizarea judicioas\ a reproduc]iei; tratarea la timp a tuturor afec]iunilor ginecologice. Natalitatea reprezint\ num\rul de produ[i viabili ob]inu]i de la 100 vaci [i juninci n timp de un an. Este un indicator statistic de sintez\ cu implica]ii deosebite asupra ritmului de sporire a efectivului, a realiz\rii planurilor de produc]ie la lapte [i la carne [i a eficien]ei economice n cre[terea taurinelor.
- 12 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD Pierderile la vi]ei. Sunt provocate de mortalitate [i sacrific\ri de necesitate. Factorii care favorizeaz\ nivelul pierderilor la vi]ei sunt: rasele sensibile la boli (Ro[ie danez\, Jersey etc.); sexul (mascul); vrsta (perinatal\); mase corporale anormale ale vi]eilor la na[tere; f\t\rile gemelare; ntre]ienerea [i alimenta]ia necorespunz\toare etc. Se impun o serie de m\suri pentru reducerea pierderilor [i anume: cre[terea ra]ional\ a vacilor gestante; asigurarea asisten]ei la f\tare; asigurarea unor condi]ii optime de cre[tere a vi]eilor; aplicarea unor mijloace imunoprofilactice la vi]ei; diagnosticarea [i instituirea rapid\ a unor tratamente igienico-dietetice [i medicamentoase privind afec]iunile digestivo-respiratorii etc. Pierderile la vi]ele [i juninci. Asigurarea reproduc]iei simple [i mai ales a celei l\rgite este condi]ionat\ de rata pierderilor la vi]ele [i juninci. n condi]iile reproduc]iei simple este posibil\ reforma la vi]ele pn\ la 15%, dar n cazul reproduc]iei l\rgite acestea trebuie s\ se limiteze numai la sacrific\rile de necesitate, care trebuie s\ fie ct mai mici. Reforma [i mortalitatea la vaci. Ie[irile din efectiv ale vacilor sunt determinate de reforma selectiv\ (eliminarea vacilor cu produc]ii sc\zute), mortalitate [i reforma de necesitate (eliminarea vacilor cu afec]iuni grave ireversibile, intoxica]ii, accidente etc.). Dac\ reforma selectiv\ este necesar\ (10-15%), deoarece constituie o surs\ de inducere a progresului genetic, mortalitatea [i reforma de necesitate trebuie limitate la maximum, ntruct diminueaz\ semnificativ efectivul matc\ [i pe cel total de taurine.

3.2. Programarea reproduc]iei n fermele de vaci


Programarea activit\]ii de reproduc]ie presupune: proiectarea asigur\rii efectivului [i structurii optime; programarea sezonului de ns\mn]\ri [i f\t\ri [i a vrstei pentru introducerea vi]elelor la reproduc]ie. 3.2.1. Programarea asigur\rii efectivului de reproduc]ie [i a structurii optime

- 13 -

Cre[terea [i exploatarea bovinelor Fermele de vaci pot fi diferen]iate att dup\ modul de organizare a reproduc]iei (cu circuit nchis sau deschis), ct [i dup\ felul multiplic\rii efectivului (reproduc]ie simpl\ sau l\rgit\). Fermele cu circuit nchis [i asigur\ matca din pr\sil\ proprie. Fermele cu circuit deschis realizeaz\ sporul de efectiv prin cump\r\ri de la alte ferme. Fermele cu reproduc]ie simpl\ [i p\streaz\ efectivul constant, iar fermele cu reproduc]ie l\rgit\ au efectivul-matc\ sporit, necesitnd asigurarea reformei, plus rata cre[terii efectivului. Fermele cu circuit nchis [i reproduc]ie simpl\ cresc numai vi]elele necesare nlocuirii efectivului, iar cele cu reproduc]ie l\rgit\ cresc toate vi]elele. La programarea mprosp\t\rii efectivului-matc\ trebuie s\ se ]in\ seama de urm\torii factori: procentul de natalitate, rata reformei [i a pierderilor la diferite categorii de tineret, rata trecerii la turma de baz\, rata reformei la vaci etc. Asigurarea reproduc]iei n ferm\, n condi]ii normale, se bazeaz\ pe proiectarea unei structuri optime ]inndu-se seama de: caracterul reproduc]iei (simpl\ sau l\rgit\); organizarea reproduc]iei (cu circuit nchis sau deschis); direc]ia de ameliorare [i exploatare; locul fermei n piramida amelior\rii (elit\, testare, nmul]ire, produc]ie); m\rimea [i amplasarea fermei; nivelul ratelor de reform\ la vaci [i diferite categorii de tineret; condi]iile de mediu natural [i artificial etc. n fermele de reproduc]ie [i de produc]ie se cere ca 80% din vaci s\ fie n produc]ie [i 20% n repaus mamar, respectiv 50% vaci f\tate [i ns\mn]ate recent, 30% vaci gestante ntre lunile a III-a [i a VII-a [i 20% vaci gestante n ultimele dou\ luni. 3.2.2. Programarea sezonului de ns\mn]\ri (monte) [i f\t\ri Femelele din specia taurine sunt poliestrice, cu ovula]ie spontan\, dar cu o manifestare mai puternic\ prim\vara, iar masculii pot produce sperm\ cu capacitate fecundant\ n tot cursul anului. Ca urmare, biologia reproduc]iei speciei permite practicarea att a ns\mn]\rilor [i f\t\rilor grupate, ct [i a celor e[alonate. Tabelul 1
- 14 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD Sisteme de monte [i f\t\ri (% din efectivul total de vaci)
Sistem E[alonat Specificare Monte F\t\ri Sezonier Monte F\t\ri 13-15 Trimestrul I 25-30 25-30 25 30 70 - 75 II 25-30 20-25 III 20-25 20-25 40 IV 20-25 25-30 30-35 12-15

Sistemul de monte [i f\t\ri sezoniere (grupate). Este indicat n acele unit\]i care nu dispun de baz\ furajer\ corespunz\toare [i nu au suficiente ad\posturi pentru vi]ei. n acest caz se planific\ n a[a fel montele ca f\t\rile s\ aib\ loc n num\r mai mare n sezonul II [i III. Astfel, se planific\ 40% din f\t\ri n sezonul II (prim\vara), 30-35% n sezonul III (vara), iar restul de 25-30% n celelalte sezoane. n acest caz vacile care au f\tat prim\vara [i vara dau produc]ii bune, favorizate de masa verde, iar unit\]ile nu au greut\]i cu ad\postirea vi]eilor. Sistemul de monte [i f\t\ri e[alonate. Cnd exist\ o baz\ furajer\ bine pus\ la punct, nct s\ poat\ asigura ra]ii echilibrate vacilor gestante [i n lacta]ie pe tot timpul anului [i ad\posturi corespunz\toare pentru vi]ei, cel mai indicat este sistemul de programare al f\t\rilor e[alonate uniform tot timpul anului. Printre avantajele acestui sistem, men]ion\m: aprovizionarea constant\ a popula]iei cu lapte [i produse lactate proaspete; reducerea investi]iilor pentru construc]ia de noi ad\posturi necesare tineretului, cele existente fiind folosite uniform tot timpul anului; aprovizionarea uniform\ cu materie prim\ a unit\]ilor de industrializare a laptelui n tot cursul anului. 3.2.3. Programarea introducerii vi]elelor la reproduc]ie Programarea momentului optim de introducere a vi]elelor la reproduc]ie se bazeaz\ pe luarea n considerare a urm\toarelor elemente: vrsta, dezvoltarea corporal\, armonia corporal\ [i starea general\ a

- 15 -

Cre[terea [i exploatarea bovinelor animalului, precum [i caracterul fermei, respectiv obiectivul amelior\rii privind masa corporal\. Vrsta. Introducerea vi]elelor la reproduc]ie se realizeaz\ dup\ pubertate, respectiv dup\ ce gonadele sunt dezvoltate complet morfologic [i func]ional. Pubertatea apare, n general, la masculi ntre 7-12 luni [i la femele ntre 9-12 luni, cu o variabilitate foarte mare n func]ie de ceilal]i factori, n special de ras\ [i de hr\nire. Ca urmare, t\ura[ii se recomand\ a fi introdu[i la reproduc]ie la 16-18 luni, iar femelele, n general, la 18-24 luni, n func]ie de ras\ [i condi]iile de cre[tere. Dezvoltarea corporal\. Este un element decizional de care trebuie s\ se ]in\ seama la programarea introducerii vi]elelor la reproduc]ie. Acestea trebuie s\ realizeze, fa]\ de maturitatea corporal\, urm\toarele: 70-75% din greutate, 90-95% din n\l]ime, 85-90% din lungime [i adncime, 80-85% din l\rgime. Propor]iile corporale [i starea general\ a vi]elelor. Acestea trebuie s\ se caracterizeze printr-o bun\ armonie corporal\, s\ aib\ segmentele [i regiunile propor]ionate, n special indicele pelvin corespunz\tor, care poate influen]a n mare m\sur\ parturi]ia. De asemenea, vi]elele trebuie s\ aib\ caractere tipice de ras\, stare bun\ de ntre]inere [i s\n\tate. Caracterul fermei. Programarea introducerii la reproduc]ie se face diferit n func]ie de caracterul fermei, de obiectivul urm\rit n ameliorarea masei corporale pentru fiecare ras\. Astfel, n fermele de elit\ se recomand\ ca la introducerea la reproduc]ie vi]elele s\ aib\ masa corporal\ de 400-420 kg, iar n fermele de produc]ie de 360-400 kg. Abaterile de la momentul optim de introducere a vi]elelor la reproduc]ie genereaz\ o serie de neajunsuri, astfel: introducerea prea timpurie la reproduc]ie produce: - stagn\ri n cre[tere a junincii; - f\t\ri distocice; - vi]ei subponderali, pu]in rezisten]i la mboln\viri; - nivel productiv sc\zut la prima lacta]ie; introducerea trzie la reproduc]ie determin\: - afec]iuni ale func]iei de reproduc]ie a vi]elei prin apari]ia fenomenului de degenerescen]\ gr\soas\ a ovarelor, iar c\ldurile repetate provoac\ chi[ti ovarieni etc.;
- 16 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD - dezvoltarea necorespunz\toare a ugerului [i `nr\ut\]irea structurii acestuia, datorit\ lipsei gimnasticii func]ionale a glandei mamare; - reducerea num\rului de vi]ei [i a produc]iei de lapte pe via]\ productiv\; - costuri mai ridicate pe animal [i pe unitatea de produs.

3.3. Organizarea [i dirijarea ns\mn]\rii (montei) la vaci [i vi]ele


Organizarea [i dirijarea insemin\rii (ns\mn]\rii sau montei) la vaci [i vi]ele necesit\ solu]ionarea urm\toarelor ac]iuni: stabilirea termenului optim de inseminare; urm\rirea [i depistarea vacilor [i vi]elelor n c\lduri; alegerea momentului optim de inseminmare, a sistemului de reproduc]ie [i executarea insemin\rii. 3.3.1. Stabilirea termenului optim de ns\mn]are dup\ f\tare Stabilirea m\rimii optime a repausului dup\ gesta]ie ("serviceperiod") are o semnifica]ie deosebit\, deoarece influen]eaz\ nemijlocit capacitatea reproductiv\ (fertilitatea) taurinelor [i nivelul productiv pe parcursul lacta]iei respective. De aceea, este necesar ca m\rimea repausului de gesta]ie s\ nu se stabileasc\ arbitrar, ci lund n considerare o serie de factori: involu]ia uterin\, vrsta, nivelul productiv, starea de ntre]inere [i s\n\tate, particularit\]ile reproduc]iei (u[urin]a fecund\rii [i f\t\rii, integritatea func]ional\ a aparatului de reproduc]ie etc.). Din punct de vedere practic, n leg\tur\ cu termenul optim de inseminare a vacilor dup\ f\tare, recomand\m urm\toarele: evitarea insemin\rii la primul ciclu de c\lduri, pentru a m\ri procentul de reu[it\ a ns\mn]\rii [i a reduce inciden]a tulbur\rilor ginecologice [i, de asemenea, dup\ al cincilea ciclu de c\lduri, deoarece se diminueaz\ fertilitatea [i se produc pagube economice reflectate n pierderi de vi]ei, de produc]ie de lapte [i carne; la al doilea ciclu de c\lduri se vor insemina vacile care se fecundeaz\ greu, cele adulte cu produc]ie mic\ de lapte (2500-3000 kg) [i durat\ scurt\ a lacta]iei (7-8 luni);
- 17 -

Cre[terea [i exploatarea bovinelor la ciclul al treilea de c\lduri se vor introduce la reproduc]ie primiparele cu produc]ii mici [i stare bun\ de ntre]inere, ca [i vacile adulte cu durata lacta]iei [i produc]ie normale (3050-4000 kg); la al patrulea ciclu de c\lduri se insemineaz\ vacile primipare cu produc]ii bune de lapte, vacile adulte cu stare slab\ de ntre]inere, cu lacta]ii prelungite [i produc]ii ridicate (peste 4500 kg) [i chiar vacile recordiste, care se fecundeaz\ mai greu; la ciclul al cincilea de c\lduri se insemineaz\ vacile primipare cu stare slab\ de ntre]inere [i produc]ie ridicat\, vacile multipare recordiste care se fecundeaz\ u[or, ca [i vacile cu afec]iuni ale aparatului de reproduc]ie. 3.3.2. Urm\rirea [i depistarea vacilor [i vi]elelor n c\lduri Urm\rirea femelelor n c\lduri. Pentru urm\rirea vacilor [i vi]elelor n c\lduri se folosesc o serie de mijloace: planul individual de ns\mn]\ri [i f\t\ri; graficul de urm\rire zinic\ a ciclurilor de c\lduri; calendarele de reproduc]ie [i "t\bli]a tehnologic\". Depistarea vacilor [i vi]elelor n c\lduri. La stabilirea timpului optim de depistare a c\ldurilor trebuie s\ se porneasc\ de la faptul c\ durata c\ldurilor este scurt\ (n medie 18 ore), c\ peste 1/3 din vaci manifest\ c\lduri mai scurte de 12 ore [i c\ manifestarea c\ldurilor se face mai ales ntre orele 0-6 [i seara trziu. Inciden]a depist\rii diurne a c\ldurilor difer\ astfel: 58% diminea]a, 28% la prnz [i 49% dup\ amiaz\. Inciden]a maxim\ a detect\rii c\ldurilor se ob]ine cnd se realizeaz\ trei observa]ii pe zi, a cte 30 minute fiecare, dar rezultate bune se nregistreaz\ [i la dou\ observa]ii pe zi, de cte 30 minute, efectuate diminea]a devreme [i seara trziu, n afara perioadelor de hr\nire [i de muls, care diminueaz\ manifestarea lor. 3.3.3. Alegerea momentului optim de inseminare n timpul c\ldurilor Fecunditatea la vaci [i vi]ele este determinat\ de momentul stabilit pentru inseminare, care variaz\ n func]ie de: durata c\ldurilor;

- 18 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD ovula]ia; durata de supravie]uire a celulelor sexuale; felul, momentul [i condi]iile insemin\rii. Durata c\ldurilor. Estrul dureaz\, n medie, 18 ore, cu varia]ii foarte mari (6-30 ore). C\ldurile apar gradat la 70% din femele [i brusc la 30%, fiind mai intense la cele bine hr\nite [i ntre]inute [i mai [terse la cele subnutrite [i ]inute n stabula]ie prelungit\, f\r\ mi[care. Dorin]a de mpreunare a unei femele este de 3-10 ore, fiind eviden]iat\ de acceptarea saltului, care corespunde [i cu cea mai mare reu[it\ a fecund\rii. Ovula]ia [i durata de supravie]uire a celulelor sexuale. Eliminarea ovulelor [i captarea de c\tre pavilionul trompei are loc la 1314 ore dup\ ncetarea c\ldurilor (n a 31-32-a or\ de la nceputul c\ldurilor). Spermatozoizii au o durat\ de supravie]uire n tractusul genital femel de 24 ore. Timpul necesar pentru ca spermatozoizii s\ ajung\ n oviduct, unde are loc fecundarea, este de 12 ore. Dac\ inocularea spermei se face nainte de ovula]ie, fecunda]ia depinde de durata de supravie]uire a spermatozoizilor [i de perioada de capacitare optim\, care este de 8 ore. Ovulul are o durat\ medie de supravie]uire de 8 ore. n situa]ia n care ovula]ia are loc naintea depunerii spermei, fecunda]ia depinde de durata de supravie]uire a ovulului. Felul, momentul [i condi]iile insemin\rii. Monta stimuleaz\ n mai mare m\sur\ secre]ia de ocitocin\, care favorizeaz\ transportul spermei spre oviduct, dect ns\mn]area artificial\. Momentul ns\mn]\rii, n raport cu nceputul estrului, condi]ioneaz\ reu[ita insemin\rii. Cea mai mare fecunditate se realizeaz\ atunci cnd inseminarea are loc la mijlocul estrului (83%), diminund apoi (73% la sfr[itul estrului, 63% la 6 ore dup\ sfr[itul estrului, 1218% dup\ 24-36 ore, iar la 48 ore fecunditatea devine nul\). De asemenea, se nregistreaz\ o fecunditate sc\zut\ [i n cazul n care inseminarea are loc la nceputul estrului (44%). Inseminarea trebuie s\ se fac\ n afara orelor de muls [i furajare (9-10 [i 16-17), de preferat nainte de muls, deoarece ocitocina eliberat\ cu ocazia preg\tirii pentru muls determin\ [i contrac]iile miometrului, favoriznd transportul spermei [i fecunda]ia. n momentul ns\mn]\rii trebuie s\ existe condi]ii de confort, evitndu-se orice factor de stres, pentru a asigura aportul hormonal cerut [i tonusul muscular normal al tractusului genital.
- 19 -

Cre[terea [i exploatarea bovinelor

3.3.4. Alegerea sistemului de reproduc]ie [i efectuarea insemin\rii Sistemul de reproduc]ie. n practica reproduc]iei taurinelor se folosesc: ns\mn]area artificial\ [i monta. ns\mn]area artificial\ prezint\ numeroase avantaje: maximizeaz\ progresul genetic prin utilizarea celor mai buni tauri; stimuleaz\ ac]iunea de testare a taurilor; previne transmiterea unor boli (trichomonoza, vibrioza, bruceloza etc.); permite sincronizarea c\ldurilor; reduce cheltuielile ocazionate de ntre]inerea taurilor. Femelele descoperite n c\lduri trebuie ns\mn]ate la momentul optim, dar adesea nu se [tie nceputul c\ldurilor. Ca urmare, pentru sporirea [ansei de reu[it\, n fermele de produc]ie se recomand\ executarea a dou\ ns\mn]\ri la intervale de 10-12 ore. Materialul seminal se controleaz\ periodic n timpul p\str\rii, pentru a-l elimina pe cel necorespunz\tor. Monta prezint\ pu]ine avantaje (se asigur\ o fecunditate mai mare), dar multiple neajunsuri, fa]\ de ns\mn]\rile artificiale. Se pot ntlni dou\ metode de mont\: liber\ (taurii stau mpreun\ cu vacile, montndu-le pe cele n c\lduri) [i dirijat\ (monta se face sub supravegherea omului, la standul de mont\). ntruct cele mai mari neajunsuri le prezint\ monta liber\, se recomand\ ca aceasta s\ fie, pe ct posibil, evitat\ [i s\ se practice monta dirijat\. Femelele n c\lduri se examineaz\ clinic (aspectul mucusului) pentru depistarea cervicitelor [i metritelor. Cele s\n\toase se dirijeaz\ spre standul de mont\. Trebuie s\ se respecte normele de protec]ia muncii n perioada preg\titoare [i n timpul montei. 3.3.5. Gesta]ia [i factorii de influen]\ Fecundarea are loc n ampula oviductului [i const\ din unirea pronucleilor femeli [i masculi [i constituirea unui nucleu conjugat diploid, al unei celule (zigotul) capabil\ s\ realizeze un metabolism propriu. Dup\ fecundare, zigotul traverseaz\ oviductul [i ajunge n vrful cornului uterin unde are loc nida]ia, care marcheaz\ nceputul gesta]iei, urmat\ de dezvoltarea [i cre[terea stadial\ a embrionului [i f\tului.

- 20 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD Ca urmare, se impune urm\rirea riguroas\ a fecund\rii [i gesta]iei la vaci [i vi]ele, folosind un complex de metode zootehnice, clinice [i de laborator. Cel mai la ndemn\ mijloc l constituie palparea intern\ (examenul transrectal), care permite diagnosticarea precoce a gesta]iei (2 luni) [i cu o precizie foarte mare. Durata medie a gesta]iei este de 283 zile, nregistrnd varia]ii cuprinse ntre 278-290 zile, determinate de o serie de factori (ras\, vrst\, sexul [i num\rul produ[ilor la f\tare, condi]ii de hr\nire [i ntre]inere etc.).

3.4. Organizarea [i supravegherea f\t\rii la vaci [i juninci.


F\tarea reprezint\ un ansamblu de acte fiziologice, care cad sub inciden]a factorilor neuro-hormonali, metabolici, fizici [i imunologici, ce provoac\ trecerea produsului de concep]ie din mediul intern n cel extern [i constituie unul din cele mai importante evenimente ale activit\]ii de reproduc]ie la vac\. Preg\tirea pentru f\tare ncepe cu cel pu]in 10 zile nainte de mplinirea termenului. Apropierea f\t\rii este marcat\ de unele semne caracteristice: abdomenul se las\ mult n partea dreapt\ [i scobitura flancului se adnce[te; ligamentele sacro-iliace se relaxeaz\ [i apar scobituri de o parte [i de alta a cozii; sacrumul se nfund\ iar coada si pierde rigiditatea; ugerul se tumefiaz\ iar mameloanele se umplu cu colostru devenind adesea divergente. Parturi]ia poate avea loc n ad\post sau n maternitate [i, incidental, la p\[une. F\tarea n ad\postul de vaci obi[nuit, de[i asigur\ o mai bun\ supraveghere a f\t\rii n timpul zilei [i evit\ stresul mut\rii, determin\ disconfort (spa]iu limitat) [i favorizeaz\ r\spndirea bolilor infectocontagioase crend, totodat\, condi]ii de morbiditate pentru noul n\scut. F\tarea n maternitate este cea mai indicat\, deoarece asigur\ confort (spa]iu [i lini[te), igien\ riguroas\, att parturientei, ct [i noului n\scut, asisten]\ calificat\ la f\tare ziua [i noaptea. ntre]inerea n maternitate se realizeaz\ fie pe un stand corespunz\tor ca lungime [i l\]ime (2,0-2,25/1,40-1,50 m), fie n box\ individual\ (2,80-3,0/2,40-2,50 m).

- 21 -

Cre[terea [i exploatarea bovinelor Capacitatea maternit\]ii se coreleaz\ cu efectivul-matc\ [i programarea f\t\rilor, necesitnd existen]a unui num\r de trei compartimente func]ionale separate, care s\ permit\ aplicarea principiului "totul plin, totul gol", respectiv un loc pentru 10-12 vaci. Popularea [i depopularea trebuie s\ se realizeze dup\ grafic, care se ntocme[te n func]ie de frecven]a f\t\rilor [i num\rul de locuri existente (popularea 1-2 zile, sta]ionarea n maternitate 15 zile nainte [i 15 zile dup\ f\tare, depopularea o zi, cur\]enia mecanic\ dou\ zile, dezinfec]ia [i repausul 3-5 zile). Introducerea vacilor [i junincilor n maternitate este precedat\ de o igien\ corporal\ riguroas\; se acord\ o importan]\ deosebit\ igienei trenului posterior, care se spal\ cu solu]ie c\ldu]\ de permanganat de potasiu 1, [tergerea cu o pnz\ de sac [i sp\larea ongloanelor. Regimul de hr\nire se recomand\ s\ fie dietetic, la discre]ie, bazat pe fibroase de foarte bun\ calitate [i concentrate. 3.4.1. Supravegherea f\t\rii [i tratarea parturientei nainte de f\tare , cu 2-4 ore, apar semnele prodromale: femela devine nelini[tit\, manifest\ apetit abolit, apar durerile ceea ce face ca animalul s\ se culce [i s\ se scoale des, s\ priveasc\ spre flanc, urineaz\ frecvent, iar la p\[une se retrage spre marginea cirezii. F\tarea are loc n doi timpi: f\tarea propriu-zis\, care const\ n preg\tirea pentru f\tare (deschiderea colului uterin) cu durata de 16-24 ore, angajarea [i expulzarea f\tului (1-4 ore), respectiv eliminarea nvelitorilor fetale (2-6 ore). Stadiul de preg\tire pentru f\tare trebuie s\ se desf\[oare spontan, f\r\ interven]ie, ngrijitorul supraveghind vaca de la distan]\. n timpul angaj\rii [i progresiunii vi]elului, ngrijitorul se apropie de animal, asigur\ igiena conductului vulvo-vestibular cu ap\ cald\ [i va controla expulzarea f\tului. n mod normal, placenta se elimin\ spontan dup\ 1,56,5 ore de la f\tare. Dup\ f\tare, vaca, fiind transpirat\, se bu[umeaz\, se fere[te de frig [i curent, se igienizeaz\ trenul posterior (conductul vestibulo-vaginal va fi sp\lat cu ap\ cald\ n care se dizolv\ 1-2 piatr\ acr\) [i se administreaz\ barbotaje (8-10 l) la 30-45' dup\ f\tare, cu repetare la 2 ore

- 22 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD [i jum\tate; aceste barbotaje sunt constituite din ap\ cald\, 1-2 l lichid amniotic, 50 g sare [i 250 g t\r]e de gru. Se vor sp\la vulva, anusul, coada [i ugerul cu ap\ cald\ [i se va introduce o fiol\ de metilergometrin maleat 1%, dup\ care se va a[tepta 8-10 ore. n cazul n care placenta nu se elimin\ se va interveni prin extrac]ie manual\ dup\ 18-20 ore de la f\tare. Pentru evitarea unor infec]ii puerperale se recomand\ urm\torul tratament: executarea n primele dou\ zile de la f\tare a dou\ lavaje vestibulo-vaginale pe zi, cu 11,5 l ceai de mu[e]el c\ldu], n care s-au dizolvat 0,5 g permanganat de potasiu, iar n urm\toarele dou\ zile un lavaj pe zi, diminea]a.

- 23 -

Cre[terea [i exploatarea bovinelor

CAPITOLUL 4 TEHNOLOGIA CRE{TERII VACILOR GESTANTE.


Vacile gestante, premerg\tor f\t\rii, au nevoie de o preg\tire special\, care se refer\ la acordarea repausului mamar optim, ntre]inerea [i hr\nirea ra]ional\.

4.1. Repausul mamar optim al vacilor gestante


Necesitatea repausului mamar. Repausul func]ional al glandei mamare, dup\ lacta]ie, este obligatoriu, datorit\ urm\toarelor considerente: ugerul este foarte solicitat pe parcursul lacta]iei, ntruct pentru producerea unui litru de lapte vehiculeaz\ 400 l snge; organismul vacii n timpul lacta]iei este solicitat, fiind nevoit s\ elimine prin lapte 375 kg SU, 138 kg lactoz\, 108 kg protein\, 105 kg gr\sime, 21 kg s\ruri minerale etc., necesitnd o perioad\ pentru refacere; suprasolicitarea organelor [i aparatelor (circulator, respirator, digestiv, neuroendocrin), consecutiv unui metabolism intens determinat, pe de o parte de secre]ia laptelui, iar pe de alt\ parte, de greutatea f\tului, nvelitorilor [i lichidelor fetale (65-70 kg); crearea unor rezerve nutritive n organism, care se folosesc n faza de debut a lacta]iei, cnd bilan]ul nutritiv este negativ. Durata optim\ a repausului mamar se stabile[te n func]ie de diferi]i factori: ras\ [i vrst\, nivel productiv [i durata lacta]iei, stare de ntre]inere [i de s\n\tate, sezon de f\tare, condi]ii de furajare etc. n consecin]\, durata repausului mamar la vaci se poate acorda dup\ cum urmeaz\: 40-50 zile tuturor vacilor adulte cu produc]ii mici de lapte [i stare de ntre]inere respectiv s\n\tate bune; 50-60 zile vacilor adulte cu produc]ii mici [i mijlocii de lapte [i stare de ntre]inere slab\; 60-65 zile vacilor adulte cu produc]ie bun\ de lapte [i stare medie de ntre]inere;

- 24 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD 65-75 zile vacilor adulte cu produc]ie mare de lapte [i stare de ntre]inere bun\, precum [i primiparelor care au f\tat la vrsta normal\, cu produc]ie mic\ sau mijlocie; 75-90 zile vacilor primipare cu produc]ie ridicat\ de lapte [i celor adulte recordiste, cu stare slab\ de ntre]inere; peste 90 zile vacilor primipare f\tate prea timpuriu (23-24 luni), cu produc]ie ridicat\ de lapte, ca [i vacilor adulte recordiste cu stare de ntre]inere [i s\n\tate necorespunz\toare. n]\rcarea vacilor. n practic\, vacile reac]ioneaz\ diferit la n]\rcare ntlnindu-se: vaci care n]arc\ singure (cele cu produc]ie mic\ [i lacta]ie scurt\); vaci care n]arc\ u[or (5-6 zile), sau greu (12-14 zile) la interven]ia omului [i vaci care nu n]arc\ la interven]ia omului (cele cu produc]ie record). Ca urmare, trebuie luate urm\toarele m\suri: la vacile care n]arc\ u[or se reduce nivelul alimenta]iei, se scot suculentele [i se diminueaz\ frecven]a mulsului [i ad\p\rii; la vacile care n]arc\ greu, pe lng\ aceste m\suri, se poate interveni, la nevoie [i prin nlocuirea ra]iei de fn cu paie, se schimb\ locul n ad\post, se controleaz\ cel pu]in o dat\ pe zi starea ugerului, mai ales n cazul reducerii frecven]ei mulsului, pentru a surprinde apari]ia edemelor; n cazul vacilor care nu n]arc\ la interven]ia omului se renun]\ la m\surile men]ionate, vaca n]\rcnd singur\ cu dou\ zile nainte de f\tare, necesitnd ns\ un nivel optim de hr\nire, repaus sexual sporit etc.

4.2. Tehnologia ntre]inerii vacilor gestante


Ad\postirea. Vacile gestan]e aflate n repaus mamar se pot ntre]ine n urm\toarele variante: n ad\post obi[nuit pe stand sau la un cap\t de ad\post; n ad\post obi[nuit, cu excep]ia ultimelor 10-15 zile nainte de f\tare, cnd se transfer\ n maternitate; n ad\posturi (compartimente) speciale de vaci n repaus mamar, iar cu 10-15 zile nainte de f\tare se transfer\ n maternitate. ngrijirea corporal\. Se realizeaz\ printr-un pansaj zilnic riguros. n aceast\ faz\ nu se cur\]\ ongloanele, iar n perioada de maternitate se face o igien\ corporal\ specific\.

- 25 -

Cre[terea [i exploatarea bovinelor Regimul de mi[care. Vara, regimul de mi[care cel mai bun se asigur\ prin p\[unat, iar iarna mi[carea n padoc [i dirijat\. Vacile trebuie s\ parcurg\ zilnic, pe vreme favorabil\, 2-3 km.

4.3. Tehnologia hr\nirii vacilor gestante


n orientarea hr\nirii trebuie s\ se ]in\ seama c\ n timpul repausului mamar apetitul vacilor este minim [i c\ n ultimele dou\ luni de gesta]ie, care corespunde repausului mamar, cre[terea fetusului este maxim\. O hr\nire abundent\ a vacilor n aceast\ perioad\ poate contribui la cre[terea exagerat\ a fetusului, urmat\ de distocii la f\tare. Tabelul 2 Norme zilnice pentru vaci n ultimele 2 luni de gesta]ie (dup\ Gh. Burlacu, 1983)
Masa corporal\ (kg) [i prod. de lapte (l/zi) Juninci 450 kg: pn\ la 60 l Vaci de 500 kg 60-41 l 40 -21 l sub 20 l Vaci de 600 kg 60-41 l 40 -21 l sub 20 l Vaci de 700 kg: 60-41 l 40-21 l sub 20 l S.U. (kg) 8,5 U.N. PB D (g) 550 Ca (g) 57 P (g) 31 Mg (g) 10 Na (g) 15

8,6

8,5 8,2 8,2 9,6 9,5 9,5 10,7 10,5 10,5

7,1 7,6 8,5 8,1 8,8 9,8 8,8 9,6 10,6

405 530 665 455 600 750 510 665 795

46 50 55 52 56 61 52 59 67

28 29 30 33 34 36 38 40 41

10 11 12 11 12 13 13 14 15

15 17 18 17 18 20 17 20 22

Din aceste motive, ra]ia vacilor nu trebuie s\ aib\ un con]inut energetic prea mare, dar s\ fie echilibrat\ n ceea ce prive[te necesarul de proteine, s\ruri minerale [i vitamine. Acoperirea cerin]elor de proteine [i
- 26 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD de minerale, n special de calciu [i fosfor, sunt strict necesare fetusului pentru cre[terea ]esuturilor [i mineralizarea oaselor. n caz de caren]\, o parte din calciu [i fosfor sunt antrenate din oasele vacii c\tre fetus, cu consecin]e negative asupra mineraliz\rii oaselor, dar [i asupra produc]iei de lapte la lacta]ia urm\toare. Caren]ele vitaminice [i minerale din ra]ia vacilor n gestatie avansat\ au influen]\ [i asupra propriet\]ilor nutritive [i imunologice ale colostrului. Volumul ra]iei nu trebuie s\ dep\[easc\ 1,5-1,7 kg substan]\ uscat\ la 100 kg greutate vie, aceasta fiind perioada cu apetitul cel mai sc\zut. Principalul component al ra]iei n perioada de iarn\ trebuie s\ fie fnul de bun\ calitate, format din graminee [i leguminoase. Nutre]ul murat de bun\ calitate (n special semifnul) poate fi utilizat f\r\ restric]ie, dar dac\ are o aciditate ridicat\ trebuie exclus nc\ de la nceput din ra]ie. n timpul verii hrana vacilor gestante trebuie s\ se bazeze pe nutre] verde care, n cantitate de 40-60 kg zilnic, poate acoperi n ntregime cerin]ele de substan]e nutritive, cu condi]ia s\ aib\ o compozi]ie floristic\ adecvat\. Nutre]urile concentrate se administreaz\ n aceast\ perioad\ n cantit\]i mici sau deloc, n func]ie de starea de ntre]inere a vacii, de calitatea nutre]urilor de volum care formeaz\ baza ra]iei [i de produc]ia de lapte planificat\. Prezen]a nutre]urilor concentrate n ra]ie, este strict necesar\ n ultima lun\ de gesta]ie [i n special n ultimele 2-3 s\pt\mni. Aceasta fiindc\ apetitul vacilor, respectiv capacitatea de ingerare, ating nivelul minim, ceea ce impune cre[terea concentra]iei energetice a ra]iei. n principiu, cu 2-3 s\pt\mni nainte de f\tare se ncepe administrarea zilnic\ a 2 kg de nutre] combinat, ra]ia m\rindu-se cu 0,5 kg la 1-3 zile, n a[a fel nct n momentul f\t\rii s\ se ajung\ la un nivel de concentrate care s\ poat\ men]ine produc]ia de lapte planificat\. Apa de b\ut trebuie s\ ndeplineasc\ toate condi]iile de calitate, respectiv s\ fie curat\, lipsit\ de germeni patogeni, cu temperatura de minim 11-12 o C. n lipsa ad\p\torilor automate, ad\parea vacilor se va face de cel pu]in 3 ori pe zi.

CAPITOLUL 5 TEHNOLOGIA EXPLOAT|RII TAURILOR DE REPRODUC}IE


- 27 -

Cre[terea [i exploatarea bovinelor

Dat\ fiind importan]a taurilor n procesul de nmul]ire, ca [i n inducerea progresului genetic se impune ca ace[tia s\ beneficieze de condi]ii optime de ntre]inere, hr\nire [i folosire.

5.1. Tehnica ntre]inerii taurilor.


Ad\postirea. Taurii se pot ntre]ine n sistem legat sau liber, n ad\posturi specifice (nchise, semideschise sau deschise), cu capacitate diferit\ n func]ie de profil, caracterul fermei [i valoarea taurilor. ntre]inerea legat\ se ntlne[te n cazul taurilor n a[teptare, sau a celor din sta]iuni de mont\. Taurii sunt dispu[i pe dou\ rnduri, fie "cap la cap", fie "crup\ la crup\", ultima fiind varianta cea mai avantajoas\, deoarece asigur\ condi]ii mai bune de lini[te [i odihn\. ntre]inerea liber\ se practic\ n cazul materialului biologic valoros, utilizndu-se boxele individuale ce asigur\ o suprafa]\ de 9-18 m2/cap. ntre]inerea la p\[une se face pe parcele delimitate cu gard electric, ata[ndu-se de inelul nazal al taurilor o bil\ metalic\ de 4-5 kg pentru a sta lini[ti]i. ngrijirea taurilor const\ n pansajul zilnic. S\pt\mnal, se spal\ membrele [i cozile cu ap\ cald\ [i s\pun. De asemenea, n perioada de mont\ sau recoltare, se execut\ igiena aparatului genital, prin sp\lare cu o solu]ie c\ldu]\, antiseptic\ neiritant\ (permanganat de potasiu sau rivanol 0,1%) pentru evitarea infec]iilor. ngrijirea membrelor [i, n special, a ongloanelor trebuie s\ se fac\ cu rigurozitate, dat\ fiind ntre]inerea prelungit\ n stabula]ie [i solicitarea maxim\ n timpul montei sau recolt\rii. Regimul de mi[care influen]eaz\ condi]ia de reproduc]ie, cantitatea [i calitatea materialului seminal, durata de exploatare a taurilor. Ca urmare, se impune realizarea unei mi[c\ri dirijate, n aer liber, timp de 2 ore/zi diminea]a. Aceasta se va realiza diferit n func]ie de caracterul unit\]ii; astfel, n cazul sta]iunilor de mont\ taurii sunt plimba]i individual cu bastonul de condus, sau pe grupe de 4-6 capete "la bar\". n cadrul ntreprinderilor SEMTEST, plimbarea taurilor se realizeaz\ cu ajutorul unor dispozitive mecanice sau electromecanice tip "carusel". Rezultate bune se ob]in [i prin regimul de mi[care la p\[une sau padoc.

- 28 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD

5.2. Tehnica hr\nirii taurilor de reproduc]ie


Printr-o hr\nire adecvat\ trebuie s\ se realizeze men]inerea taurilor n permanen]\ n "condi]ie de reproduc]ie", care nseamn\ o stare bun\ de ntre]inere, f\r\ a se ngr\[a, s\ fie s\n\to[i [i viguro[i, cu libidoul normal, ap]i de a produce material seminal de calitate superioar\. Caracterele legate de reproduc]ie au, n general, o heritabilitate sc\zut\ (h2=0,05-0,12), ceea ce nseamn\ c\, de fapt, condi]iile de mediu [i n special alimenta]ia, sunt cele care determin\ pn\ la urm\ nivelul indicilor de reproduc]ie. Cerin]ele de substan]e nutritive variaz\ n func]ie de: masa corporal\, intensitatea folosirii la reproduc]ie, vrsta [i starea de ntre]inere. n principiu, pentru ntre]inerea func]iilor vitale se calculeaz\ la fiecare 100 kg greutate vie 0,9-1,2 UN [i 90-120 g PBD, cu 1,5-2,0 kg SU. n cazul unei activit\]i moderate (pn\ la o mont\ pe zi), se calculeaz\ un plus de 0,6 UN [i 200g PBD. n cazul unei activit\]i intense (pn\ la dou\ monte pe zi sau cnd taurii sunt utiliza]i la ns\mn]\ri artificiale), peste necesarul de ntre]inere este nevoie de nc\ 2,0 UN [i 600 g PBD. n acela[i timp, cre[te [i necesarul de s\ruri minerale [i vitamine. La taurii care nu [i-au ncheiat cre[terea, se mai adaug\ un supliment de hran\ echivalent cu 5,0 UN [i 600 g PBD pentru fiecare kg de spor planificat. Ra]ia taurilor se compune n special din nutre]uri fibroase (fnuri), care asigur\ 70% din substan]a uscat\ n perioada de stabula]ie [i circa 40% n perioada de var\. Prin fn se poate asigura aproape jum\tate din proteina necesar\. n ra]ie trebuie incluse cantit\]i nsemnate de nutre]uri concentrate (4-5 kg) prin care se asigur\ concentrarea energetic\ [i este acoperit\ o parte important\ a necesarului de protein\. Indiferent de modul de administrare al concentratelor, n structura acestora ov\zul trebuie s\ reprezinte 50-75%, deoarece stimuleaz\ activitatea spermatogenetic\ [i contribuie la men]inerea condi]iei de reproduc\tor. n structura nutre]ului combinat trebuie s\ participe suplimentele minerale sau vitamino-minerale prin care s\ se echilibreze ra]ia sub acest aspect. Nutre]urile suculente particip\ n ra]ie n cantit\]i mici (morcov iarna sau nutre] verde p\lit vara), asigurndu-se nevoia de vitamine [i o parte nsemnat\ din necesarul de elemente minerale. Este cunoscut faptul
- 29 -

Cre[terea [i exploatarea bovinelor c\ 50% din SU a spermei este format\ din protein\. De[i, prin sinteza ruminal\ se pot asigura to]i aminoacizii esen]iali, taurii reac]ioneaz\ prin mbun\t\]irea calit\]ii spermei, cnd n ra]ie sunt incluse furaje cu protein\ bogat\ n aminoacizi esen]iali (lizin\, triptofan, metionon\, cistin\). Pentru aceasta, n ra]ia taurilor folosi]i intens la reproduc]ie se recomand\ introducerea a 7-8 ou\ sau 7-8 litri lapte smntnit. Cerin]ele nutri]ionale pe cap [i zi, pentru un taur de reproduc]ie cu masa corporal\ peste 700 kg sunt urm\toarele: 12,5 kg SU; 10,5 UN; 1000 g PBD; 50 l ap\; 42 g sare. ???Tabelul 3 Structura ra]iei pentru un taur de reproduc]ie (masa corporal\ >700 kg)
Specificare UM pe zi kg kg kg kg kg g l 10 9 3 1 42 50 Iarna Total 1850 1665 555 185 8 9250 pe zi 6 20 3 1 42 50 Vara Total 1080 3600 540 180 7 9000 kg 2930 3600 1665 1095 365 15 Total UN 1612 648 250 1084 281 3875 10,61 PBD g 161 61 16 100 39 377 1,032

Fn Mas\ verde Morcov Ov\z T\r]e gru Sare Ap\

Total (UN [i PBD g) n medie pecap/zi (UN [i PBD g)

5.3. Regimul de utilizare a taurilor de reproduc]ie (la mont\ sau `ns\mn]\ri artificiale)
Regimul de mont\ anual. La monta dirijat\, taurii n primii ani de folosire au norma de 30-40 femele, n al doilea an de 60-80 [i apoi de 90-150 vaci.

- 30 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD Regimul de mont\ s\pt\mnal [i zilnic. Taurii tineri (pn\ la 3 ani) se folosesc la 2-3 monte/s\pt\mn\, iar cei adul]i la 4-5 monte/s\pt\mn\ [i 1-2 monte/zi, la interval de 8-10 ore. Regimul de utilizare a taurilor la ns\mn]\ri artificiale. Regimul normal de recoltare este de 4 ejacul\ri pe s\pt\mn\, n dou\ zile, cte dou\ recolt\ri consecutive, la intervale de 3-4 zile, ob]inndu-se astfel peste 30 miliarde spermatozoizi pe s\pt\mn\. Regimul intens presupune 4 recolt\ri pe s\pt\mn\ (de 2 ori, cte dou\ ejaculate). nc\rc\tura de femele pe taur la sperma refrigerat\ este de 1200-1500 cap, iar la cea congelat\ de peste 5000-6000 cap.

- 31 -

Cre[terea [i exploatarea bovinelor

CAPITOLUL 6 TEHNOLOGIA AMELIOR|RII TAURINELOR.


Tehnologia amelior\rii taurinelor reprezint\ complexul dirijat de metode [i tehnici aplicate n procesul de reproduc]ie la taurine, prin care se realizeaz\ modificarea genotipic\ a popula]iilor n succesiunea genera]iilor, n direc]ia util\ omului. Ecua]ia fundamental\ a amelior\rii poate fi redat\ astfel: n care: P = G + E + IGE

P - produc]ia individual\ sau fenotipul; G - poten]ialul genetic sau genotipul; E - condi]iile de exploatare sau de mediu; IGE - interac]iunea genotip-condi]ii de exploatare. Ameliorarea poten]ialului genetic al taurinelor se poate realiza prin schimbarea structurii genetice a popula]iilor, utilizndu-se metode [i mijloace specifice (selec]ia, dirijarea mperecherilor). Aceasta are un caracter continuu, efectele genetice cumulndu-se n timp [i manifestndu-se n condi]ii de exploatare optime.

6.1. Particularit\]ile amelior\rii taurinelor. Direc]ii [i obiective.


Principalele particularit\]i biologice, cu implica]ii n procesul amelior\rii taurinelor, sunt urm\toarele: intervalul mare dintre genera]ii. Este definit ca vrsta medie a p\rin]ilor la data ob]inerii produ[ilor din descenden]ii re]inu]i la reproduc]ie [i este n medie de 5 ani. Reducerea duratei acestui factor se poate realiza prin m\rirea precocit\]ii (realizarea primei f\t\ri la 24-27 luni), sporirea natalit\]ii la peste 90%, practicarea transferului de embrioni, reducerea mortalit\]ilor [i reformei de necesitate la tineret;

- 32 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD determinismul genetic redus al principalelor caractere de produc]ie [i reproduc]ie; valoarea diferit\, ca semn [i intensitate, a unor corela]ii ntre principalele nsu[iri de produc]ie. Principalele surse de progres genetic n ameliorarea taurinelor sunt: taurii amelioratori, selec]ia vacilor [i reforma selectiv\. Taurii amelioratori. Folosirea ns\mn]\rilor artificiale, mai ales cu material seminal congelat, permite o intensitate mare a selec]iei realizndu-se a[a numita "presiune de selec]ie prin tauri amelioratori". Taurii induc progres genetic n propor]ie de 61-70% din care 43-52% prin fii [i 18% prin fiice, iar vacile numai 30-39% din care 24-33% prin fii [i 6% prin fiice. Selec]ia vacilor pate fi f\cut\ prin aplicarea a dou\ tipuri de programe de ameliorare: Program de ameliorare cu selec]ia vacilor dup\ performan]e proprii, specific fermelor de elit\, care se bazeaz\ pe re]inerea tuturor vi]elelor [i testarea primiparelor dup\ performan]ele proprii la ncheierea lacta]iei sau dup\ primele 100-120 zile de lacta]ie. Program de ameliorare cu nucleu de pr\sil\ care se bazeaz\ pe realizarea progresului genetic numai prin vacile din lotul de pr\sil\ [i care poate fi aplicat n fermele de produc]ie. Reforma selectiv\ care presupune eliminarea din efectiv a vacilor slab productive. Direc]ia de exploatare a taurinelor se reflect\ n ponderea pe care o au cele dou\ produc]ii principale, laptele [i carnea. Avnd n vedere aceste elemente, programele de ameliorare n ]ara noastr\ prev\d consolidarea tipului mixt de taurine, pentru realizarea concomitent\ a unor produc]ii mari de lapte [i carne, n condi]ii de economicitate ridicat\. Obiectivele amelior\rii necesit\ orientarea selec]iei spre tipul de vac\ cu o dezvoltare corporal\ mijlocie spre mare, o bun\ dezvoltare a ugerului [i aptitudini foarte bune pentru mulsul mecanic, un poten]ial genetic ridicat, precocitate bun\, fertilitate ridicat\, rezisten]\ organic\ deosebit\.

6.2. Selec]ia taurinelor de reproduc]ie. Producerea dirijat\ a t\ura[ilor de reproduc]ie.

- 33 -

Cre[terea [i exploatarea bovinelor Programul de producere dirijat\ a genera]iilor de t\ura[i destina]i selec]iei, n vederea utiliz\rii la ns\mn]\ri artificiale sau mont\ se bazeaz\ pe urm\toarele ac]iuni: stabilirea necesarului anual de t\ura[i candida]i pentru reproduc]ie; stabilirea necesarului de vaci-mame de tauri; nominalizarea vacilor-mame de tauri; nominalizarea fermelor de elit\; nominalizarea mperecherilor pentru ob]inerea genera]iilor de t\ura[i. Necesarul anual de t\ura[i candida]i pentru reproduc]ie. Se stabile[te n func]ie de de urm\toarele elemente: num\rul de tauri necesari la ns\mn]\ri artificiale [i la mont\; intensitatea de utilizare a taurilor n a[teptare [i a celor testa]i amelioratori; ponderea vacilor ns\mn]ate artificial, diferen]iat pe rase; rata de nlocuire anual\ a taurilor folosi]i la ns\mn]\ri artificiale [i la mont\ [i intensitatea selec]iei la taurii testa]i dup\ performan]e proprii [i descenden]i. Necesarul anual de vaci-mame de tauri. Se stabile[te n func]ie de: necesarul de t\ura[i pentru testul performan]elor proprii; procentul de natalitate realizat; raportul dintre sexe [i propor]ia t\ura[ilor re]inu]i din mpercheri nominalizate. Identificarea [i nominalizarea anual\ a vacilor-mame de tauri. Are loc n dou\ etape succesive: identificarea candidatelor vacimame de tauri [i alegerea propriu-zis\ a vacilor poten]ial-mame de tauri. Nominalizarea, rolul [i func]ionarea fermelor de elit\. Fermele de elit\ sunt unit\]i care se situeaz\, din punct de vedere al rolului pe care l au, n vrful piramidei amelior\rii. Ele concentreaz\ femelele cele mai valoroase din fiecare ras\, de]innd majoritatea vacilormame de tauri. Rolul fermelor de elit\ este de a produce t\ura[i destina]i pentru ns\mn]\ri artificiale [i mont\. Totodat\, fermele de elit\ trebuie s\ participe la testarea dup\ descenden]i a t\ura[ilor cu minimum 25% din efectivul de femele pentru reproduc]ie. Nominalizarea anual\ a mperecherilor pentru ob]inerea genera]iilor de t\ura[i. Nominalizarea mperecherilor impune realizarea urm\toarelor trei ac]iuni: Alegerea [i definitivarea vacilor-mame de tauri, n raport de necesit\]i (se vor alege 1/4-1/3 din totalul vacilor preselectate). Stabilirea taurilor parteneri pentru mperecheri nominalizate, n care scop se ntocme[te, pentru fiecare ras\, lista primilor 10-15 tauri
- 34 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD testa]i amelioratori, n ordinea valorii lor de ameliorare. n scopul acceler\rii progresului genetic, pentru cele mai valoroase vaci-mame de tauri nominalizate se va procura anual material seminal congelat de la cei mai buni tauri din lume. Potrivirea perechilor este opera]iunea de finalizare a m\surilor anterioare care asigur\ cre[terea frecven]ei genotipurilor valoroase. Prin potrivirea perechilor "se cl\de[te" ereditatea viitorului produs, opera]iunea fiind o lucrare de mare fine]e tehnic\. Ea necesit\ cunoa[terea genotipului [i a nsu[irilor fenotipice specifice tipului actual, ca [i a celui de perspectiv\, a gradului de nrudire a animalelor, a corela]iilor dintre diferite caractere [i nsu[iri urm\rite n ameliorare.

6.3. Selec]ia t\ura[ilor de reproduc]ie. Selec]ia vacilor de reproduc]ie.


Programul tehnic de selec]ie a t\ura[ilor proveni]i din mperecheri nomonalizate este diferit, n func]ie de destina]ia [i modul de utilizare la ns\mn]\ri artificiale sau pentru mont\. 6.3.1. Selec]ia t\ura[ilor pentru re]eaua de ns\mn]\ri artificiale Comport\ mai multe ac]iuni care se desf\[oar\ etapizat [i anume: preselec]ia t\ura[ilor de reproduc]ie; selec]ia t\ura[ilor dup\ performan]ele proprii; selec]ia taurilor dup\ testul descenden]ei; stabilirea valorii de ameliorare a taurilor testa]i. Preselec]ia t\ura[ilor pentru testul performan]elor proprii n vederea derul\rii programului de selec]ie a t\ura[ilor pentru re]eaua de ns\mn]\ri artificiale, vi]eii masculi proveni]i din mperecheri nominalizate sunt supu[i unei preselec]ii, folosind ca surse de informa]ii pedigreul economic, greutatea [i conforma]ia corporal\. Selec]ia t\ura[ilor pe baza performan]elor proprii (TPP)

- 35 -

Cre[terea [i exploatarea bovinelor T\ura[ii admi[i n urma preselec]iei, la vrsta de 1-3 luni sunt "aflui]i" n fermele de testare dup\ performan]ele proprii ale complexelor SEMTEST, unde sunt ntre]inu]i pn\ la 15-16 luni. Pe parcursul test\rii, t\ura[ii parcurg mai multe etape tehnologice: carantinizare [i acomodare; controlul capacit\]ii de cre[tere; aprecierea dezvolt\rii [i conforma]iei corporale; aprecierea aptitudinilor de reproduc]ie, inclusiv pretabilitatea la congelare a materialului seminal. Se recomand\ ntre]inerea nelegat\ a t\ura[ilor n boxe individuale [i o alimenta]ie standardizat\ n vederea ob]inerii datelor comparabile necesare pentru ierarhizarea [i stabilirea destina]iei. Aprecierea [i selec]ia propriu-zis\ a t\ura[ilor dup\ performan]e proprii se realizeaz\ n perioada de vrst\ de la 6 la 15 luni, n trei etape succesive, diferen]iate ca obiective, n care se urm\resc [i se apreciaz\ aptitudinile pentru produc]ia de carne, corectitudinea conforma]iei n raport cu tipul urm\rit n selec]ie [i aptitudinile pentru reproduc]ie. Aprecierea aptitudinilor pentru produc]ia de carne se face pe baza sporului mediu zilnic realizat [i a capacit\]ii de valorificare a hranei (U.N./kg spor) pe perioada de vrst\ de la 6 la 12 luni. Aprecierea conforma]iei, constitu]iei [i dezvolt\rii corporale are loc tot la sfr[itul acestei perioade, urm\rindu-se n mod deosebit ncadrarea n tipul dorit att ca dezvoltare, ct [i ca exterior, corectitudinea aplomburilor, n special la membrele posterioare [i absen]a unor anomalii sau defecte de conforma]ie care se transmit ereditar. Dup\ stabilirea ierarhiei valorice pe baza informa]iilor fenotipice ob]inute, sunt elimina]i 35-40% din t\ura[i, restul fiind admi[i n etapa urm\toare, respectiv selec]ia dup\ testul aptitudinilor de reproduc]ie. Aprecierea aptitudinilor de reproduc]ie se efectueaz\ n intervalul de vrst\ de la 12 la 15 luni. Prin aceast\ apreciere se urm\resc: comportamentul sexual (intensitatea manifest\rii libidoului, manifestarea reflexelor sexuale, temperamentul), acordndu-se note n scara 1-5; nsu[irile macroscopice [i microscopice ale spermei, inclusiv pretabilitatea la congelare a materialului seminal; capacitatea fecundant\ a spermei prin ns\mn]area a 200-500 vaci [i stabilirea testului de "non return" [i a indicelui de gesta]ie. n urma acestei aprecieri sunt elimina]i 10-15% din t\ura[i. Pe baza aprecierii aptitudinilor de reproduc]ie se decide destina]ia t\ura[ilor: la testare dup\ descenden]i; la mont\ n cazul n care
- 36 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD materialul seminal nu se preteaz\ la congelare; la valorificare pentru carne. n aceast\ etap\ se constituie [i stocurile de material seminal congelat necesar introducerii n testare dup\ descenden]i. Selec]ia taurilor dup\ fenotipul descenden]ilor (TD) Selec]ia dup\ descenden]i sau "progeny test", este metoda care asigur\ cea mai mare certitudine asupra valorii de ameliorare a unui reproduc\tor [i este cu att mai indicat\, cu ct obiectivele ei se refer\ la caractere [i nsu[iri cu heritabilitate redus\ [i de cele mai multe ori limitate de sex. Testarea taurilor dup\ descenden]i comport\ trei ac]iuni tehnicoorganizatorice: organizarea test\rii; producerea "programat\" a descenden]ilor; tehnica test\rii pentru carne [i lapte. Organizarea test\rii taurilor dup\ descenden]i. Aceast\ ac]iune presupune rezolvarea urm\toarelor probleme: alegerea sistemului de testare, n "sta]iuni" (centralizat) sau "n cmp" (ferme); stabilirea num\rului optim de descenden]i pentru testare; stabilirea num\rului de vaci ce trebuie ns\mn]ate pentru producerea descenden]ei; stabilirea num\rului de ferme n care se ns\mn]eaz\ vacile pentru producerea descenden]ei; depistarea [i ns\mn]area vacilor destinate ob]inerii descenden]ei; ntocmirea graficului de folosire a taurilor. Sistemul de testare n sta]iuni (centralizat) const\ n compararea, n condi]ii de mediu standardizate, a descenden]ilor mai multor tauri. Acest sistem presupune ns\mn]area femelelor din diferite cresc\torii sau ferme, cu material seminal de la taurii ce se testeaz\ dup\ descenden]i. Din produ[ii masculi ai taurului n testare se aleg randomizat minimum 10 fii, care se supun controlului ngr\[\rii [i aptitudinilor de abator n sta]iuni speciale de testare. Fiicele rezultate de la taurul n testare se ]in n fermele de provenien]\ pn\ devin juninci. Cu dou\ luni nainte de f\tare se aleg randomizat minimum 20 fiice, care sunt concentrate n sta]iuni de testare unde se afl\ [i alte loturi de fiice provenite de la al]i tauri n testare. n aceste sta]iuni, junincile respectiv vacile primipare, sunt crescute n condi]ii optime de mediu [i supuse controlului oficial de produc]ie. Datele ob]inute sunt prelucrate [i interpretate cu mijloace moderne, f\cndu-se compararea ntre descenden]i (descendente) [i
- 37 -

Cre[terea [i exploatarea bovinelor contemporani (contemporane). n final, se stabile[te valoarea de ameliorare a taurilor testa]i [i ierarhizarea lor dup\ acest criteriu. Acest sistem are avantajul c\ permite eviden]ierea poten]ialului genetic prin aplicarea tehnologiilor de exploatare standardizate [i evit\ erorile determinate de varia]ia condi]iilor de mediu. Sistemul prezint\ ns\ numeroase dezavantaje: investi]ii foarte mari pentru construc]ii, furaje, transportul animalelor, plata personalului, capacitatea limitat\ de testare. Sistemul de testare n ferme ("n cmp") const\ n testarea taurilor dup\ descenden]i n fermele de provenien]\, nominalizate n acest scop. n acest sistem, testarea fiec\rui taur se face dup\ minimum 15 fii [i 40 fiice, iar contemporanii utiliza]i pentru ntregul lot de descenden]i trebuie s\ provin\ din cel pu]in al]i trei tauri. Avantajul sistemului este n primul rnd de ordin economic, deoarece se evit\ cheltuielile ocazionate de nfiin]area sta]iunilor speciale. n acela[i timp, sistemul permite aprecierea unui num\r mai mare de tauri [i m\rirea certitudinii n apreciere, deoarece testarea se poate face pe un num\r mai mare de produ[i, iar prin distribu]ia descenden]ilor n mai multe ferme cre[te corespunz\tor [i coeficientul de corela]ie dintre sursa de informare [i valoarea de ameliorare. Dezavantajele acestui sistem sunt legate de varia]iile condi]iilor de mediu dintre ferme [i n cadrul aceleia[i ferme. Stabilirea num\rului optim de descenden]i pentru testare. La testarea pentru carne sunt necesari minimum 8 fii [i optimum 12-15 fii/taur. n cazul test\rii pentru lapte, sunt necesare minimum 20 fiice [i optimum 25-30 fiice n sta]iunile de testare, respectiv 40 fiice [i optimum 75 fiice n ferme. Num\rul de vaci ce trebuie ns\mn]ate pentru producerea descenden]ei se stabile[te n func]ie de sistemul de testare, procentul de fecunditate [i natalitate, raportul dintre sexe, rata mortalit\]ii [i reformei la tineret. Se apreciaz\ c\ acest num\r este de minimum 100 [i optimum 150-200 capete n sta]iuni, respectiv minimum 200 [i optimum 300 capete n ferme. Num\rul de ferme n care se ns\mn]eaz\ vacile pentru producerea descenden]ei trebuie s\ fie ct mai mare pentru a se anula diferen]ele de mediu de exploatare dintre ferme.

- 38 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD Depistarea [i ns\mn]area vacilor destinate ob]inerii descenden]ei. Num\rul minim de 200 de vaci pentru ns\mn]are se alege randomizat, ele trebuind s\ fie s\n\toase, s\ exprime tipul dorit al rasei [i s\ fie cuprinse n controlul oficial al produc]iei. ns\mn]area lor are loc ntr-un interval calendaristic de cel mult 90 de zile, pentru o grupare ct mai strns\ a f\t\rilor, evitnd n felul acesta influen]a sezonului. Producerea "programat\" a descenden]ilor. ~n scopul ob]inerii descenden]ilor [i contemporanilor necesari test\rii pentru carne [i lapte, se realizeaz\ difuzarea "programat\" a materialului seminal congelat de la taurii testa]i dup\ performan]ele proprii de c\tre SEMTEST mpreun\ cu D.J.A.R.Z. n unit\]ile nominalizate. n acest scop, de la t\ura[ii n testare dup\ descenden]i, autoriza]i de inspectorii zonali ai A.N.A.R.Z., se vor recolta [i congela 1000 doze material seminal, din care 600 pentru difuzarea programat\, iar 400 se p\streaz\ n stoc. Tehnica test\rii taurilor dup\ descenden]i. Descenden]ii ob]inu]i sunt utiliza]i pentru estimarea valorii de ameliorare a taurilor n direc]ia produc]iei de carne [i lapte, ac]iuni care se desf\[oar\ n dou\ etape. Etapa I - pentru determinarea valorii de ameliorare n direc]ia produc]iei de carne (TDC). Se desf\[oar\ n intervalul de vrst\ de la 6 luni la 12 luni al descenden]ilor masculi [i se ncheie la vrsta de 40-42 luni a taurilor supu[i acestui test. Testarea se realizeaz\ n unit\]i specializate de ngr\[are, fiind adaptat\ tehnologiilor aplicate n complexele de ngr\[are. Se consider\ "contemporani" t\ura[ii de aceea[i ras\ proveni]i din al]i tauri, la interval de 3 zile fa]\ de descenden]i. Etapa a II-a - pentru determinarea valorii de ameliorare n direc]ia produc]iei de lapte (TDL). Aceasta se efectueaz\ n toate fermele supuse controlului oficial al produc]iei, inclusiv n fermele de elit\ folosindu-se sistemul de testare "`n cmp". Se execut\ controlul performan]elor fiicelor [i contemporanelor, lundu-se n considerare cantitatea de lapte, gr\sime [i protein\, precum [i aptitudinile ugerului pentru mulsul mecanic.
- 39 -

Cre[terea [i exploatarea bovinelor Controlul se face pe o lacta]ie normal\ (305 zile), dar poate fi executat [i pentru primele 100 de zile de lacta]ie. Se consider\ "contemporan\" orice primipar\ provenit\ din alt taur de aceia[i ras\ cu cel n testare, f\tate ntr-un interval de 3 luni fa]\ de descendente. Stabilirea valorii de ameliorare [i a destina]iei taurilor testa]i Procedeul cel mai mult utilizat n stabilirea valorii de ameliorare a taurilor testa]i dup\ descenden]i este cel al compar\rii cu contemporanii. Aceast\ metod\ folosit\ n prezent n ]ara noastr\ urmeaz\ s\ fie nlocuit\ prin procedee moderne care utilizeaz\ informa]ii fenotipice [i de nrudire, cum este metoda "BLUP". n func]ie de valoarea lor de ameliorare, destina]ia taurilor testa]i poate fi: pentru reproduc]ie [i folosirea la ns\mn]\ri artificiale sau mont\, respectiv pentru produc]ia de carne. 6.3.2. Tehnica selec]iei vacilor de reproduc]ie. Selec]ia vacilor dup\ fenotipul propriu n selec]ia vacilor de reproduc]ie se folosesc criterii principale (nivelul productiv [i aptitudinile ugerului pentru mulsul mecanic) [i criterii secundare (conforma]ie-constitu]ie, dezvoltare corporal\ [i origine). Aprecierea [i selec]ia vacilor dup\ nivelul productiv Este criteriul de decizie n selec]ia vacilor de reproduc]ie [i presupune luarea n considerare a produc]iei de lapte, cantitativ\ [i calitativ\, pe lacta]ie normal\. Datele necesare aprecierii nivelului productiv provin din controlul oficial al produc]iei [i se refer\ la: cantitatea de lapte (kg), cantitatea de gr\sime pur\ (kg), con]inutul laptelui n gr\sime (%) [i protein\ (%). ntruct n momentul aprecierii vacile sunt la vrste [i lacta]ii diferite, pentru compararea [i interpretarea corect\ a nivelului productiv se face aducerea la echivalent maturitate. La vacile care au ncheiat mai multe lacta]ii, aprecierea nivelului productiv se poate face fie dup\ media
- 40 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD performan]elor lacta]iilor cunoscute [i stabilirea abaterii fa]\ de media "contemporanelor" din ciread\, fie dup\ cea mai bun\ performan]\ din lacta]iile cunoscute. Aprecierea [i selec]ia vacilor dup\ aptitudinile ugerului pentru mulsul mecanic Aprecierea aptitudinilor ugerului pentru mulsul mecanic se face, de regul\, o singur\ dat\ n via]a animalului, la prima lacta]ie, cu excep]ia vacilor mame de tauri la care aprecierea se repet\ [i la lacta]ia a treia sau la o alt\ lacta]ie ulterioar\. Selec]ia dup\ dezvoltarea corporal\, conforma]ie [i constitu]ie Dezvoltarea corporal\ este un criteriu secundar de apreciere a vacilor, dar care trebuie folosit, avnd n vedere corela]ia pozitiv\ cu produc]ia de lapte. Conforma]ia corporal\ [i constitu]ia reprezint\ o surs\ de informa]ii valoroase asupra nsu[irilor biologice generale ale animalului (vitalitatea, rezisten]a, capacitatea de adaptare, longevitatea, temperamentul etc.). Aprecierea dup\ conforma]ie [i constitu]ie cap\t\ o importan]\ maxim\ pentru vacile-mame de tauri [i pentru faptul c\ anumite defecte de exterior pot fi expresia sl\birii constitu]iei [i manifest\rii ntr-o stare fenotipic\ grav\ la urma[ii masculi. 6.3.3. Potrivirea perechilor la taurine n func]ie de caracterul fermei, tipurile de potrivire a perechilor difer\ astfel: n fermele de elit\ [i de nmul]ire se recomand\ practicarea mperecherilor individuale, omogene sau heterogene (crosul `ntre linii) [i nrudite (consangvinitate moderat\) ceea ce duce la cre[terea homozigo]iei [i consolidarea unor caractere. n fermele de produc]ie se recomand\ mperecherile heterogene [i nenrudite, cu potrivire de grup. n acest caz vacile sunt mp\r]ite n 3-5 grupe de produc]ie, fiec\rei grupe repartizndu-i-se un taur de

- 41 -

Cre[terea [i exploatarea bovinelor baz\, respectiv unul nlocuitor, superiori ca valoare grupei de vaci respective.

6.4. Sistemele de ameliorare utilizate la taurine


Practica amelior\rii taurinelor cunoa[te dou\ sisteme, respectiv ameliorarea n ras\ curat\ [i ameliorarea prin ncruci[are 6.4.1. Sistemul de ameliorare n ras\ curat\. Ameliorarea n ras\ curat\ se poate face prin mperecherea animalelor pe baza asem\n\rilor fenotipice (nrudite sau nenrudite). mpercherile omogene (homogamia). Presupune folosirea la reproduc]ie a indivizilor cu nsu[iri fenotipice asem\n\toare, genera]ie de genera]ie, f\r\ practicarea consangviniz\rii, cu scopul men]inerii [i intensific\rii nsu[irilor valoroase. mpercherile heterogene (heterogamia). Presupun folosirea la reproduc]ie a animalelor cu nsu[iri fenotipice diferite, n scopul amelior\rii unor nsu[iri, corect\rii unor defecte, sporirii vitalit\]ii [i rezisten]ei, sub forma "crossului" dintre linii. Cre[terea nrudit\ ("inbreeding"). Este sistemul prin care se mperecheaz\ taurinele din aceia[i ras\ care au un grad de nrudire egal ori superior mediei rasei sau popula]iei. Dup\ gradul de nrudire mai mult sau mai pu]in strns, inbreedingul poate fi: inbreeding propriu-zis (consangvinizarea), n care are loc o mperechere de tip tat\*fiic\ sau frate*sor\; crossbreeding - tipul de mperechere n care se realizeaz\ un grad de nrudire mai redus dect precedentul; linebreeding - tipul de mperechere prin care se realizeaz\ o "concentrare de snge" de la exemplare de mare valoare genetic\ sau de la un str\mo[ comun, n genera]ii succesive. Dintre tipurile de inbreeding, n practica amelior\rii taurinelor se recomand\ folosirea mperecherilor de tip linebreeding. Aceast\ metod\ poate fi practicat\ cu scopul de a men]ine [i multiplica efectele utiliz\rii la reproduc]ie a unor reproduc\tori de mare valoare [i a muncii de ameliorare precedente n evolu]ia popula]iilor autohtone. Cre[terea nenrudit\. Presupune mperecherea animalelor cu un grad de nrudire inferior rasei ori popula]iei de care apar]in,
- 42 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD coeficientul de consangvinizare fiind sub 1%. Se aplic\ att sub form\ de homogamie, ct [i de heterogamie. Programul de ameliorare a taurinelor prevede folosirea cu prec\dere a sistemului de ameliorare n ras\ curat\ pentru popula]ia activ\ (efective cuprinse n controlul oficial al produc]iei [i ns\mn]ate artificial) a tuturor raselor noastre. n fermele de elit\ se recomand\ nmul]irea efectivului prin izolare reproductiv\ [i practicarea mperecherilor nrudite (consangvinizare moderat\). n fermele de produc]ie se poate utiliza att cre[terea n ras\ curat\, ct [i ncruci[area. 6.4.2. Sistemul de ameliorare prin ncruci[are. Ameliorarea taurinelor prin ncruci[are are o larg\ aplicabilitate practic\ [i este folosit\ att pentru "transformarea" raselor locale slab productive, ct [i pentru crearea de rase noi [i sporirea n scurt timp a produc]iei de lapte [i carne. Sistemul de ameliorare prin ncruci[are, la taurine, const\ din: ncruci[\ri de ameliorare [i ncruci[\ri de produc]ie. ncruci[\ri de ameliorare ncruci[area de infuzie. Este o metod\ folosit\ n scopul corect\rii anumitor defecte ale unor rase sau popula]ii. Pentru aceasta se practic\ `ncruci[area o singur\ genera]ie. ncruci[area de absorb]ie (de transformare). Se folose[te pe scar\ larg\ n scopul "transform\rii" raselor locale neameliorate prin rase ameliorate, cu nsu[iri morfo-productive superioare. Metoda const\ din ncruci[area succesiv\, timp de 3-4 genera]ii, a dou\ rase (de ameliorat [i amelioratoare), pn\ se ob]ine o popula]ie cu nsu[iri morfo-productive asem\n\toare rasei amelioratoare, urmnd ca n continuare s\ se practice reproduc]ia "n sine". ncruci[area pentru formarea de rase noi. Presupune utilizarea la ncruci[\ri a dou\ sau mai multe rase de taurine, dup\ scheme diferite, n vederea ob]inerii unui tip nou care s\ aib\ ct mai multe din nsu[irile valoroase ale raselor participante, fiind n acela[i timp bine adaptat la condi]iile de mediu. ncruci[\ri de produc]ie
- 43 -

Cre[terea [i exploatarea bovinelor

ncruci[area industrial\. ncruci[area industrial\ simpl\ const\ n mperecherea a dou\ rase sau popula]ii diferite [i ob]inerea meti[ilor de prim\ genera]ie, care sunt folosi]i pentru produc]ia de carne [i, mai rar, pentru produc]ia de lapte. Meti[ii industriali ob]inu]i se caracterizeaz\ printr-o intensitate mare de cre[tere, valorificarea superioar\ a hranei, rezisten]\ la boli [i intemperii. ncruci[area industrial\ de rota]ie ("criss-cross") este o metod\ prin care se folosesc succesiv la ncruci[are trei sau patru rase. Poate fi utilizat\ att pentru ob]inerea meti[ilor industriali pentru produc]ia de lapte, ct [i pentru produc]ia de carne.

6.5. Organizarea amelior\rii taurinelor n Romnia


La elaborarea [i aplicarea programului de ameliorare a taurinelor particip\ o serie de institu]ii centrale [i teritoriale cu caracter tehnico[tiin]ific [i de produc]ie, respectiv: Ministerul Agriculturii Alimenta]iei [i P\durilor (M.A.A.P.). Stabile[te orient\rile [i liniile directoare n domeniul cre[terii, exploat\rii, amelior\rii [i p\str\rii s\n\t\]ii animalelor. Agen]ia Na]ional\ de Ameliorare [i Reproduc]ie `n Zootehnie (A.N.A.R.Z.). Elaboreaz\, coordoneaz\ [i aplic\ politica de stat n domeniul reproduc]iei [i amelior\rii animalelor la nivelul ntregii ]\ri. Institutul de Cercetare [i Produc]ie pentru Cre[terea Bovinelor Balote[ti (I.C.P.C.B.). Fundamenteaz\, elaboreaz\ [i coordoneaz\, sub raport [tiin]ific, programul de ameliorare a taurinelor pe ]ar\, n colaborare cu A.N.A.R.Z. ntreprinderea pentru Testarea Reproduc\torilor [i Producerea de Material Seminal Congelat "SEMTEST"-Balote[ti, cu cele 6 complexe teritoriale, produce, prelucreaz\, conserv\ [i difuzeaz\ n teritoriu, prin D.J.A.R.Z. materialul seminal congelat necesar ac]iunii de ns\mn]\ri artificiale [i organizeaz\ testarea dup\ performan]e proprii, respectiv dup\ descenden]i.

- 44 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD

CAPITOLUL 7 CRE{TEREA TINERETULUI TAURIN 7.1. Importan]a cre[terii ra]ionale a tineretului taurin.
Sporirea efectivelor de taurine [i calitatea lor nu se pot realiza dac\ nu se acord\ o aten]ie deosebit\ [i cre[terii tineretului taurin. De modul de hr\nire [i ngrijire a vi]eilor depinde starea de s\n\tate [i, implicit, procentul de morbiditate. Cercet\rile au ar\tat c\ 70% din bolile care apar la vi]ei n prima lun\ de via]\ se datoresc deficien]elor n hr\nire [i ad\postire. Este cunoscut faptul c\ tulbur\rile digestive banale care apar frecvent la vi]ei din cauza nerespect\rii regulilor de igien\ ale alimenta]iei, se asociaz\ cu enterite mai grave, iar acestea, la rndul lor, dau alte complica]ii care tareaz\ animalul pentru toat\ via]a. Animalele al c\ror proces de cre[tere decurge normal nu numai c\ ating la vrsta productiv\ greutatea [i dimensiunile normale, dar [i organele [i aparatele interne prezint\ o dezvoltare normal\, ceea ce influen]eaz\ capacitatea productiv\. Este cunoscut\ influen]a negativ\ pe care o are cre[terea nesatisf\c\toare asupra produc]iei de lapte la vacile adulte. Animalele "infantile", cu dezvoltarea necorespunz\toare a l\rgimilor, adncimilor [i, n special, a organelor interne, ca urmare a condi]iilor de hr\nire nesatisf\c\toare n perioada de cre[tere post-natal\, dau ntotdeauna produc]ii reduse de lapte, comparativ cu animalele care se dezvolt\ normal.

7.2. Alc\tuirea planului de cre[tere a tineretului taurin


n fermele de vaci cu lapte, activitatea speciali[tilor fiind ndreptat\ asupra realiz\rii produc]iei de lapte, uneori se neglijeaz\ cre[terea tineretului. Pentru a mpiedica apari]ia unei astfel de situa]ii, este necesar\ alc\tuirea unui plan de cre[tere a tineretului care s\ prevad\ clar ce greut\]i trebuie s\ ating\ vi]eii la vrstele de 6, 12 [i 18 luni, respectiv sporul mediu zilnic de cre[tere n greutate pentru fiecare etap\. Greutatea [i sporul planificat sunt mai mari sau mai mici, n func]ie de

- 45 -

Cre[terea [i exploatarea bovinelor greutatea la care vor ajunge animalele la vrsta adult\, ct [i n func]ie de destina]ia vi]elului. Pentru vi]elele de pr\sil\ se recomand\ un nivel moderat de hr\nire, care s\ determine realizarea unui spor mediu zilnic n primele 6 luni de 600-700 g la rasele de talie mic\ [i 650-750 g la rasele de talie mare. Hr\nirea abundent\ a vi]elelor din rasele de lapte [i mixte, n primul an de via]\, poate duce la modific\ri ale tipului de metabolism, orientarea lor spre tipul anabolic [i, ca urmare, spre produc]ia de carne. Din aceast\ cauz\ ele vor da produc]ii mai mici de lapte la vrsta adult\. Sporul de cre[tere planificat pentru vi]elele de pr\sil\ ntre 6-12 luni va fi de 500-550 g, iar ntre 12-18 luni de 450-500 g. Hr\nirea tineretului femel de pr\sil\ trebuie s\ urm\reasc\ dezvoltarea maxim\ a tubului digestiv [i a celorlalte organe interne, a osaturii [i musculaturii; de aceea, ra]iile administrate vor cuprinde cantit\]i din ce n ce mai mari de fibroase [i suculente pe m\sur\ ce tineretul nainteaz\ n vrst\, iar concentratele vor intra n cantit\]i moderate atunci cnd fibroasele [i suculentele sunt de calitate slab\. T\ura[ii destina]i pentru pr\sil\ vor fi hr\ni]i mai abundent dect femelele [i trebuie s\ realizeze de la na[tere la 6 luni un spor mediu zilnic de 900 g. Dup\ vrsta de 6 luni vor beneficia de ra]ii adecvate pentru ob]inerea unui spor mediu zilnic de 900-1000 g. Se va urm\ri dezvoltarea maxim\ a osaturii [i musculaturii [i se va evita ngr\[area; de asemenea, se va evita dezvoltarea exagerat\ a abdomenului. Pentru tineretul destinat ngr\[\rii, tipul de hr\nire trebuie s\ urm\reasc\ valorificarea maxim\ a capacit\]ii de cre[tere a organismului n primii doi ani de via]\, dar n acela[i timp trebuie s\ fie economic. n func]ie de sporul planificat, pentru fiecare perioad\ se stabile[te schema de hr\nire, care cuprinde cantit\]ile de nutre]uri ce vor fi administrate [i ordinea introducerii lor n hrana vi]eilor. Planul de cre[tere constituie un ghid, de respectarea lui depinznd ob]inerea unui produs viguros, capabil s\ dea la vrsta adult\ produc]ii mari.

7.3. Tehnica ntre]inerii [i hr\nirii vi]eilor


7.3.1. ntre]inerea vi]eilor

- 46 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD Ad\postirea. Vi]eii pot fi ntre]inu]i n profilactoriu [i cre[\, n maternitate [i cre[\, sau n cu[ti amplasate n afara ad\postului. ntre]inerea vi]eilor n profilactoriu. n profilactoriu, vi]eii sunt ]inu]i n primele dou\ s\pt\mni de via]\. Profilactoriul face corp comun cu maternitatea, avnd acela[i num\r de compartimente cu aceasta, aplicndu-se principiul popul\rii [i depopul\rii totale. Vi]eii sunt ntre]inu]i n boxe individuale sau boxe colective. Se prefer\ ns\ boxele individuale, deoarece se nl\tur\ contactul ntre vi]ei, transmiterea agen]ilor patogeni, frecven]a suptului nenutritiv, iar supravegherea vi]eilor este mai u[oar\, mic[orndu-se astfel inciden]a diferitelor afec]iuni. Pe peretele frontal al boxei se amplaseaz\ dispozitivul de fixare a g\le]ilor de al\ptare. ntre]inerea vi]eilor n cre[\. Din profilactoriu vi]eii se trec n cre[\, unde sunt ]inu]i pn\ la vrsta de 6 luni. Cre[a este amenajat\ cu boxe colective, asigurndu-se cte 2 m2 pentru fiecare vi]el. Repartizarea vi]eilor pe box\ se face avnd n vedere dezvoltarea corporal\, asigurnd astfel cre[terea lor uniform\ [i u[urnd, totodat\, al\ptarea. Fiecare box\ este prev\zut\ cu jgheab pentru concentrate [i suculente, gr\tar pentru fn, amplasat deasupra jgheabului [i ad\p\toare cu nivel constant. ntre]inerea vi]eilor n maternitate [i cre[\. Maternitatea este amenajat\ cu boxe pentru mam\ [i vi]el, asigurnd o suprafa]\ de 6-7 m2 pe cuplu. Boxele pentru f\tare pot fi amplasate, pe timp de var\, [i n afara ad\postului, sub copertin\. Vi]eii sunt ]inu]i cu mama n primele 714 zile de via]\, aplicndu-se al\ptarea natural\, dup\ care se trec n cre[\, unde sunt al\pta]i artificial. ntre]inerea vi]eilor n cu[ti individuale amplasate n afara ad\postului. Conform acestei tehnologii vi]eii sunt trecu]i n cu[ti dup\ subperioada colostral\, unde sunt ]inu]i pn\ la vrsta de 2,5-3 luni.Cu[tile sunt confec]ionate din lemn sau fibr\ de sticl\ [i prezint\ dou\ zone: cu[ca propriu-zis\ (locul de odihn\) [i padocul. Cu[ca propriu-zis\ are lungimea de 1,5 m, l\]imea de 1,2 m [i n\l]imea de 1,1 m. n cu[c\, indiferent de sezon, se pune un strat de paie, care se completeaz\ periodic. n padoc (circa 2 m2), n care vi]eii au acces liber, se amplaseaz\ gr\tarul pentru fn, suportul pentru g\leata de al\ptare sau ad\pare [i g\leata pentru concentrate. Se recomand\ ca iarna cu[tile s\ fie amplasate sub copertin\, la care trei pere]i s\ fie nchi[i cu balo]i de paie. n timpul lunilor c\lduroase
- 47 -

Cre[terea [i exploatarea bovinelor de var\, cu[tile se vor amplasa sub un umbrar. Comparativ cu ntre]inerea vi]eilor n ad\post, aceast\ variant\ prezint\ dezavantajul necesarului mai mare de for]\ de munc\, ns\ reduce substan]ial inciden]a diferitelor afec]iuni, ca urmare a mediului ambiant uscat [i f\r\ noxe, m\rind totodat\ rezisten]a vi]eilor [i adaptabilitatea acestora la factorii naturali. 7.3.2. ngrijirea vi]eilor [i regimul de mi[care ngrijirea vi]eilor. Imediat dup\ na[tere se cur\]\ de mucozit\]i gura [i nasul vi]elului, pentru a favoriza respira]ia. Dac\ aceasta nu apare, se efectueaz\ respira]ia artificial\, prin presarea ritmic\ a membrelor anterioare pe cavitatea toracic\. Uscarea vi]elului [i activarea circula]iei periferice se realizeaz\ prin bu[umare cu o pnz\ de sac pe ntreaga suprafa]\ a corpului. Ombilicul se taie la circa 10 cm de abdomen, se stoarce prin presare [i se dezinfecteaz\ cu tinctur\ de iod, opera]ie care se repet\ timp de 2-3 zile, evitnd astfel apari]ia omphaloflebitelor. Pe parcursul procesului de cre[tere se execut\ zilnic pansajul. Mi[carea vi]eilor constituie un factor important de ntre]inere, care contribuie la fortificarea organismului, dezvoltarea armonioas\ [i men]inerea s\n\t\]ii. Vara, vi]eii se scot n padoc de la vrsta de 2 s\pt\mni, circa 30 minute pe zi, iar dup\ vrsta de o lun\ au acces liber n padoc toat\ ziua. n padoc se amenajeaz\ un umbrar sub care se instaleaz\ jgheaburi pentru furajare [i ad\p\tori automate. 7.3.3. Tehnica hr\nirii vi]eilor Avnd n vedere particularit\]ile biologice care caracterizeaz\ alimenta]ia n perioada de al\ptare, aceasta se structureaz\ n dou\ subperioade: colostral\ [i de al\ptare propriu-zis\. Tehnica de al\ptare a vi]eilor n subperioada colostral\ Datorit\ nsu[irilor fizico-chimice deosebite, colostrul reprezint\ prima hran\ a noului-n\scut, fiind considerat ca indispensabil pentru cre[terea [i dezvoltarea lui normal\. Dintre principalele nsu[iri ale colstrului, amintim:

- 48 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD imediat dup\ f\tare, colostrul este mai bogat de circa 2,5 ori n substan]\ uscat\ [i de 6 ori n proteine, fa]\ de laptele normal; prin con]inutul ridicat n imunoglobuline, asigur\ transferul imunit\]ii pasive de la mam\ la f\t; ntrune[te nsu[irile laxative care favorizeaz\ evacuarea meconiului. Tabelul 4 Compoziia colostrului
Specificare S.U. d.c. Total d.c. 21,9 13,7 9,5 6,5 4,2 3,5 Componente Proteine Cazein 5,6 4,8 4,2 3,3 3,2 3,0 Albumine + globuline 16,3 8,9 5,3 3,2 1,0 0,5 Grsimi Lactoz Sruri minerale 1,3 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8

La ftare >12ore >24ore >48ore >72ore Lapte normal

32,7 20,5 18,5 14,2 13,3 12,5

6,5 5,6 4,8 4,2 4,1 3,6

3,0 3,2 3,2 3,5 4,1 4,6

n stabilirea regimului de hr\nire, trebuie avut n vedere c\, de[i cheagul are cea mai mare pondere fa]\ de celelalte compartimente stomacale (42%), totu[i volumul lui este limitat (0,5-0,8 l); de asemenea, compozi]ia laptelui se schimb\ rapid, iar penetrabilitatea mucoasei intestinale pentru imunoglobuline scade vertiginos n primele 24 ore. }innd cont de aceste aspecte, se impune s\ respect\m urm\toarele principii: administarea primului tain colostral s\ se fac\ la un interval de timp ct mai scurt de la f\tare, respectiv n prima or\ de via]\, n cantitate de 0,5-0,6 l;

- 49 -

Cre[terea [i exploatarea bovinelor n prima zi laptele colostral se administreaz\ n cantitate de circa 2,52,8 l, n minimum 5 tainuri; n urm\toarele 2 zile cantitatea cre[te la 0,7-1,0 l pe tain (3-3,5 l/zi); din ziua a patra, cantitatea se m\re[te treptat, astfel ca la sfr[itul primei s\pt\mni de via]\ s\ ajung\ la minimum 6 l lapte pe zi, administrat n 2-3 tainuri; ra]ia zilnic\ de lapte nu trebuie s\ dep\[easc\ a 7-8-a parte din masa corporal\ a vi]elului. Tehnica hr\nirii n subperioada de al\ptare propriu-zis\ Sisteme tradi]ionale de hr\nire a vi]eilor. Se bazeaz\ pe utilizarea unor cantit\]i mari de lapte, n]\rcarea realizeazndu-se la vrsta de 4-7 luni. Dintre aceste sisteme, cele mai mult folosite sunt urm\toarele: Alimenta]ia vi]eilor pe baz\ de lapte integral. Administrarea lptelui se face n 2-4 reprize zilnice, timp de 3-5 luni, n cazul vi]eilor din rasele mixte [i de lapte, respectiv 6-7 luni [i la discre]ie pentru cei din rasele de carne. Alimenta]ia vi]eilor pe baz\ de lapte normalizat este un sistem asem\n\tor cu precedentul, n care laptele administrat se normalizeaz\ la un con]inut de 2% gr\sime. n acest fel se face o economie de 4,5-7 kg gr\sime pur\ pe vi]el. Alimenta]ia vi]eilor pe baz\ de lapte integral [i smntnit se bazeaz\ pe acela[i principiu de economisire a substan]elor grase [i pe posibilitatea de utilizare timpurie a nutre]urilor vegetale. Laptele integral se administreaz\ numai n prima lun\ de via]\, dup\ care, n urm\toarele 10 zile, se procedeaz\ la substituirea zilnic\ a 0,5-0,7 l lapte integral cu o cantitate dubl\ de lapte smntnit, iar `n continuare dieta lichid\ se face exclusiv cu lapte smntnit. n acest fel se consum\ o cantitate de 150170 l lapte integral [i 400-800 l lapte smntnit. Tabelul 5 Scheme de hrnire n funcie de vrst
Perioada de vrst (zile) Schema de hrnire (l lapte/zi) 1 2 3 4

- 50 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD


0-7 8-20 21-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 colostru 6 7 6 5 4 3 3 colostru 7 7,5 7 6 5 4 3 colostru 7 7,5 7 6 6 4 4 3 colostru 7 7 7 6 6 5 4 4 3 3

Sisteme intensive de hr\nire a vi]eilor. Se bazeaz\ pe folosirea unor cantit\]i foarte reduse de lapte, prin nlocuirea acestuia cu substituien]i de lapte [i nutre]uri concentrate combinate, cu n]\rcarea foarte timpurie (30-90 zile). Alimenta]ia vi]eilor cu substituien]i ai laptelui. n ]ara noastr\ se utilizeaz\ "Inlavitul", care nainte de utilizare se dizolv\ n ap\ cald\ la 40-45 oC, n propor]ie de 1:9, [i se administreaz\ vi]eilor la 38-39 oC, n cantit\]i diferite, corespunz\tor schemei de al\ptare adoptat\. Introducerea substituien]ilor se face cel mai devreme la vrsta de 5-7 zile [i cel mai trziu la 14 zile, durata al\pt\rii fiind de 60 zile pentru vi]eii destina]i ngr\[\rii [i 90-120 zile pentru cei de pr\sil\. Alimenta]ia vi]eilor cu cantit\]i reduse de lapte integral [i cu nutre] combinat de tip "starter" are durata de al\ptare de minimum 30 zile [i maximum 40 zile, timp n care se consum\ 100-160 l lapte. Completarea nevoilor de hran\ se face prin obi[nuirea timpurie a vi]eilor cu consumul de nutre] combinat de tip "starter", care se asigur\ la discre]ie pn\ la 4-5 luni. Sisteme [i metode de al\ptare Sistemul de al\ptare natural\. Este cel mai vechi procedeu, ntlnit n tehnologiile de exploatare extensiv\ a taurinelor din rasele de lapte [i mixte, n gospod\riile popula]iei [i este exclusiv aplicat n cre[terea raselor de carne. Sistemul are avantajul c\ asigur\ consumul laptelui la temperatur\ optim\ [i constant\, n doze succesive [i reduse,
- 51 -

Cre[terea [i exploatarea bovinelor ceea ce influen]eaz\ favorabil digestia laptelui, respectiv starea de s\n\tate a vi]elului. Prezint\ ns\ [i unele dezavantaje [i anume: nu se cunoa[te cantitatea de lapte ingerat\; ngreuiaz\ selec]ia; favorizeaz\ transmiterea unor boli (bruceloz\, tuberculoz\ etc.). Sistemul de al\ptare artificial\. Sistemul poart\ aceast\ denumire, deoarece laptele, n prealabil muls, este administrat n consum prin diferite metode [i nl\tur\ dezavantajele metodei de al\ptare natural\. Al\ptarea vi]eilor la g\leat\. De[i reprezint\ una din metodele frecvent folosite, este mai pu]in indicat\, deoarece vi]elul, fiind lacom, inger\ laptele de 3-4 ori mai repede dect prin supt, ceea ce determin\ formarea de coaguli mari, o parte din lapte trecnd chiar n rumen; ca urmare, se ngreuiaz\ digestia [i apar deranjamente gastro-intestinale. Pentru evitarea acestor neajunsuri, se recomand\ introducerea metodei la vrsta de peste o lun\ a vi]eilor [i administrarea tainului n 2-3 reprize. Al\ptarea vi]eilor la biberon reprezint\ cea mai bun\ metod\ de hr\nire artificial\, deoarece imit\ suptul natural [i nl\tur\ principalele neajunsuri ale al\pt\rii la g\leat\. Ca reguli generale ce trebuie avute n vedere sunt cele ce vizeaz\ condi]iile de igien\, temperatura de administrare a laptelui, respectarea programului de al\ptare. Al\ptarea n grup se realizeaz\ cu ajutorul unor dispozitive sau instala]ii mecanice, care prin metoda "la biberon" asigur\ administrarea concomitent\ a laptelui la mai mul]i vi]ei. Tehnica de hr\nire a vi]eilor cu nutre]uri vegetale Hr\nirea vi]eilor cu nutre]uri concentrate. Acest sortiment reprezint\ primul furaj vegetal n hrana vi]eilor, deoarece este favorizant pentru dezvoltarea florei ruminale [i pentru c\ asigur\ cel mai bine completarea necesarului de substan]e nutritive. n succesiunea diferitelor sortimente de nutre] concentrat, se recomand\ s\ se nceap\ cu f\in\ cernut\ sau cu fulgi de ov\z [i orz (n primele 2 s\pt\mni de via]\) urmat, dup\ 15-18 zile, de t\r]e de gru, uruial\ de porumb [i orz, [roturi de soia [i floarea soarelui, iar dup\ 25-30 zile [i uruial\ de maz\re. n cazul folosirii metodelor de hr\nire intensive, se administreaz\ numai concentrate combinate produse dup\ re]ete consacrate. Pn\ la vrsta de 3 luni nutre]urile concentrate se asigur\ la discre]ie, iar n
- 52 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD perioada urm\toare [i pn\ la n]\rcare se asigur\ n func]ie de regimul dietei lichide [i calitatea celorlalte nutre]uri administrate, f\r\ s\ dep\[easc\ 1,8-2,0 kg. Hr\nirea vi]eilor cu nutre]uri fibroase. Hr\nirea ncepe concomitent cu administrarea celor concentrate, asigurnd fnuri de cea mai bun\ calitate, ca fn m\runt de lucern\ sau trifoi, floare de fn sau otav\. Consumul ini]ial foarte redus de fn (40-70 g/zi) cre[te la circa 150-200 g zilnic la sfr[itul primei luni de via]\ [i la 1,0-1,2 kg la finele lunii urm\toare. Hr\nirea vi]eilor cu nutre]uri suculente. Primul nutre] suculent ce se introduce n hrana vi]eilor n sezonul de var\ este masa verde, care se poate administra din a 14-16-a zi de via]\, de preferin]\ la iesle, pn\ la vrsta de 6 s\pt\mni [i sub form\ de p\[une n continuare. n perioada de iarn\, nutre]urile suculente se administreaz\ la o vrst\ mai trzie, astfel: morcovul dup\ vrsta de 20 zile (preferabil la 4 s\pt\mni), sfecla furajer\ dup\ vrsta de 2 luni (recomandabil la 3 luni) [i semifnul de foarte bun\ calitate dup\ vrsta de 3 luni. Nutre]ul nsilozat valoros (aciditate total\ sub 2,5%) se poate utiliza ncepnd cu sfr[itul lunii a 4-a (de preferin]\ dup\ vrsta de 6 luni). Asigurarea nutre]urilor minerale [i a vitaminelor. Cnd n hr\nire se folosesc numai nutre]uri obi[nuite produse n unitate, este necesar ca de la vrsta de 30-40 zile s\ se asigure un amestec mineral zilnic de 15-17 g (10 g Ca, 6 g P, 1 g microelemente) [i circa 8 g sare, cantitate care pn\ la 6 luni se dubleaz\. De asemenea, este necesar s\ se asigure 150-500 U.I. vitamina A [i 25-50 U.I. vitamina D pe fiecare kg mas\ corporal\, sau 15-20 g untur\ de pe[te/100 kg mas\ corporal\, care se administreaz\ o dat\ cu laptele smntnit. Ad\parea vi]eilor este obligatorie nc\ din prima s\pt\mn\ de via]\. n primele dou\ s\pt\mni apa se asigur\ de 2-3 ori pe zi, dup\ o prealabil\ fierbere [i r\cire la 37-38 oC, iar dup\ aceast\ vrst\ se asigur\ la discre]ie prin ad\p\tori automate. 7.3.4. Tehnica de n]\rcare a vi]eilor Vrsta de n]\rcare difer\ n func]ie de condi]iile asigurate n perioada de al\ptare, de destina]ia produ[ilor [i de tehnologia de

- 53 -

Cre[terea [i exploatarea bovinelor exploatare. Corespunz\tor acestor principii [i a practicii actuale, n]\rcarea vi]eilor se poate face timpuriu, normal sau tardiv. n]\rcarea timpurie (foarte precoce). Se realizeaz\ la vrsta de 28-60 zile, n general numai n unit\]ile care dispun de condi]ii foarte bune de hr\nire [i ngrijire; n ]ara noastr\ metoda se practic\ ndeosebi n unit\]ile de ngr\[are intensiv\ [i foarte rar n cele de cre[tere a tineretului de reproduc]ie. n]\rcarea normal\ (precoce). Reprezint\, n prezent, procedeul curent aplicat n cre[terea vi]eilor din rasele de lapte [i mixte destina]i pentru pr\sil\. Aceast\ n]\rcare se face la vrsta de 80-100 zile (cel mai frecvent la 90 zile). n]\rcarea tardiv\. Este o metod\ folosit\ preponderent n cre[terea vi]eilor din rasele de carne [i se face la vrsta vi]eilor de 5-7 luni. n mod sporadic se mai aplic\ [i la vi]eii de mare valoare din rasele de lapte sau mixte, destina]i pentru reproduc]ie.

7.4. Tehnica ntre]inerii [i hr\nirii tineretului femel de reproduc]ie


Tehnologia de cre[tere a tineretului se refer\ la condi]ile de hr\nire, ntre]inere [i ngrijire a acestora, de la n]\rcare [i pn\ la vrsta de produc]ie. 7.4.1. Tehnica ntre]inerii tineretului femel de reproduc]ie ntre]inerea n sezonul de iarn\. Se asigur\ n ad\posturi cu sistem legat sau liber. Ad\posturile n sistem legat sunt prev\zute cu pat scurt [i sistem de evacuare mecanic\ sau hidraulic\ a gunoiului. ntre]inerea n stabula]ie liber\ se realizeaz\ n boxe colective de 10-20 cap. tineret femel. Stabula]ia liber\ se poate asigura pe spa]ii de odihn\ [i mi[care cu podea plin\, sau pe gr\tar dar avnd zon\ individual\ de odihn\. ntre]inerea n sezonul de var\. Se recomand\ a se realiza pe p\[une, iar n unit\]ile ce nu dispun de suprafe]e corespunz\toare, animalele se men]in cea mai mare parte a zilei n padocuri, unde se asigur\ [i administrarea nutre]urilor verzi. Taberele de var\ se amenajeaz\ cu acoperi[ul n una sau dou\ pante [i cu cel pu]in un perete
- 54 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD plin, situat pe direc]ia vnturilor dominante. Totoadat\ sunt prev\zute cu iesle pentru administrarea nutre]ului concentrat [i a suplimentului de mas\ verde, dispunnd de surs\ de ap\ [i padocuri de odihn\ pentru noapte (4-5 m2/cap). 7.4.2. Tehnica hr\nirii tineretului femel de reproduc]ie Principiile de baz\ ale hr\nirii ra]ionale a tineretului constau n administrarea unor nutre]uri de bun\ calitate [i n cantit\]i care s\ asigure cre[terea [i dezvoltarea normal\ a acestuia, n vederea ob]inerii unor produ[i cu nsu[iri favorabile de produc]ie. n exploatarea tineretului femel se urm\re[te o cre[tere moderat\, cu o bun\ dezvoltare a aparatului digestiv [i realizarea unei conforma]ii armonioase, specifice vacilor pentru lapte. Ca urmare, ponderea principal\ n hr\nirea acestora o vor avea nutre]urile de volum (fibroase [i suculente), iar concentratele o propor]ie mai redus\. n acest fel, hrana de baz\ a tineretului femel o formeaz\ nutre]ul verde administrat la discre]ie n sezonul de var\, respectiv nutre]urile fibroase [i suculente de bun\ calitate n sezonul de iarn\. n sezonul de var\, cel mai favorabil regim de hr\nire se realizeaz\ prin ntre]inerea tineretului femel pe p\[une, cu consum de mas\ verde la discre]ie [i administrarea unui supliment de 1,5-2,0 kg nutre] concentrat, n func]ie de vrst\ [i de calitatea p\[unii. n unit\]ile care nu pot asigura suprafe]ele necesare de paji[ti, masa verde se administreaz\ la iesle, n padoc, unde tineretul trebuie men]inut cea mai mare parte a zilei. Cantitatea de mas\ verde administrat\ este de 15-20 kg pn\ la vrsta de 12 luni [i de 20-30 kg peste aceast\ vrst\, suplimentat\ cu cantit\]ile de nutre] concentrat corespunz\toare. n sezonul de iarn\, `n ra]ie predomin\ nutre]ul suculent, cel fibros [i apoi concentratele. Tineretul femel n vrst\ de pn\ la 12 luni trebuie s\ primeasc\ n ra]ie urm\toarele cantit\]i: 3-4 kg fn de bun\ calitate, din care 50% fn de leguminoase; 10-16 kg suculente, din care 50% r\d\cinoase (sfecl\ furajer\), sau 7-10 kg semisiloz [i 1,5-2,5 kg amestec de nutre]uri concentrate, la care se adaug\ 50-60 g nutre] mineral (format din 30-40 g cret\ furajer\ [i 20-25 g sare). Pentru tineretul femel n vrst\ de peste 12 luni, se asigur\: 4-5 kg fn de bun\ calitate, din care 50% fn de leguminoase; 15-24 kg
- 55 -

Cre[terea [i exploatarea bovinelor suculente din care 50% r\d\cinoase, sau 10-15 kg semisiloz, 2-3 kg amestec de furaje concentrate [i 60-80 g nutre] mineral (40-60 g cret\ furajer\ [i 25-30 g sare). 7.4.3. Tehnica ntre]inerii [i hr\nirii tineretului mascul de reproduc]ie Cre[terea ra]ional\ a t\ura[ilor de reproduc]ie presupune o tehnologie de cre[tere adecvat\, care s\ favorizeze exprimarea poten]ialului genetic [i realizarea unor performan]e ridicate, n condi]ii de confort tehnologic, dar cu investi]ii reduse pe animal. Tehnica ntre]inerii t\ura[ilor de reproduc]ie ntre]inerea t\ura[ilor pentru reproduc]ie este diferen]iat\ dup\ cum ace[tia sunt crescu]i n ferme de testare sau n ferme de produc]ie. n fermele de testare, se poate practica fie ntre]inerea liber\ n boxe individuale cu posibilit\]i de mi[care n padocuri, fie ntre]inerea legat\ [i cu mi[care dirijat\. Tehnologia actual\ prevede ntre]inere n cu[ete individuale n perioada de carantinizare [i acomodare, dup\ 6 luni ntre]inerea n boxe individuale, iar peste 12 luni ntre]inerea legat\. Boxele individuale sunt a[ezate pe dou\ rnduri, asigurnd o suprafa]\ de 2 m2/cap n perioada 4-6 luni [i de 4,5-6 m2/cap n perioada 6-12 luni. n cazul ntre]inerii legate, se asigur\ suprafa]a de 1,8-2,3 m2 n perioada 6-12 luni; pentru perioada 12-18 luni se recomand\ standuri cu dimensiunile de 2,25/1,30 m, standurile fiind desp\r]ite prin bare metalice. ntre dou\ standuri se asigur\ un loc de refugiu pentru ngrijitor, de 0,5 m l\rgime. A[ezarea se face "cap la cap", ad\postul fiind prev\zut cu o alee central\ de furajare [i dou\ alei laterale, sau "crup\ la crup\". Acest ultim mod de a[ezare este de dorit pentru c\ reduce agita]ia [i stresarea taurilor. Suprafa]a boxelor ca [i standul sunt confec]ionate din c\r\mid\ pe cant, cu o pant\ de scurgere de 2%. Igiena corporal\ se asigur\ zilnic prin pansaj, aten]ie deosebit\ acordndu-se igienii pielii din regiunea capului, ongloanelor [i organelor genitale. Unghiile vor fi verificate n permanen]\, pentru a preveni deformarea lor [i apari]ia defectelor de aplomb.

- 56 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD Regimul de mi[care prezint\ importan]\ pentru t\ura[i, mai ales n cazul ntre]inerii legate. Se va asigura mi[carea individual\ cel pu]in 30 minute zilnic. O aten]ie deosebit\ se va acorda obi[nuirii t\ura[ilor cu omul, cu mi[carea individual\ la baston, cu introducerea n sala de recoltare [i cu saltul pe manechin, elemente indispensabile pentru dresajul corespunz\tor al t\ura[ilor n vederea recolt\rii materialului seminal. Vor fi evitate zgomotele puternice, bruscarea sau lovirea t\ura[ilor [i al]i factori stresan]i, prevenind astfel formarea unor deprinderi [i reflexe negative. n fermele de produc]ie, t\ura[ii se ntre]in n sistem legat, pe stand lung din c\r\mid\ pus\ pe cant, cu evacuarea mecanic\ a dejec]iilor. Standul trebuie s\ aib\ l\]imea de 0,9 m pn\ la vrsta de 6 luni, 1,1 m ntre 6-12 luni [i 1,2-1,3 m peste aceast\ vrst\. Tehnica hr\nirii t\ura[ilor de reproduc]ie n fermele de testare se aplic\ tehnologia de hr\nire din stoc, cu nutre]uri uscate sub form\ de amestecuri unice standardizate, de preferin]\ granulate, n vederea asigur\rii comparabilit\]ii performan]elor cu contemporanii. Nutre]ul unic recomandat a se folosi n testarea dup\ performan]ele proprii este format dintr-un amestec de concentrate, t\i]ei de sfecl\ usca]i, fibroase sub form\ de f\in\ sau brichete [i premix vitamino-mineral. Cantit\]ile zinice administrate variaz\ n func]ie de vrst\ [i sporul realizat, astfel: - pn\ la vrsta de 4 luni (etapa de carantinizare [i acomodare) se continu\ hr\nirea cu substituien]i, n cantitate de 45-54 kg pudr\ [i amestec unic brichetat, cu valoare energetic\ de 0,97 U.N./kg, la discre]ie; - ntre 121-365 zile se administreaz\ la discre]ie numai nutre] brichetat unic (cu valoare energetic\ de 1,05 respectiv 0,95 U.N./kg); - n ultima etap\ (12-15 luni) se poate folosi fie numai nutre] brichetat cu valoare energetic\ de 0,92, respectiv 0,82 U.N./kg, la discre]ie [i fn de graminee-leguminoase, ra]ionalizat la 3 kg/cap/zi.

- 57 -

Cre[terea [i exploatarea bovinelor

CAPITOLUL 8 TEHNOLOGIA EXPLOAT|RII TAURINELOR PENTRU PRODUC}IA DE LAPTE.


Tehnologia de exploatare reprezint\ [tiin]a dirij\rii [i optimiz\rii factorilor de mediu prin metode, procedee, mijloace [i m\suri adecvate folosirii poten]ialului genetic [i de produc]ie al vacilor, respectiv ob]inerii unor produc]ii maxime, de calitate superioar\ [i eficiente din punct de vedere economic.

8.1. Resursele de furaje folosite n alimenta]ia vacilor pentru lapte


Baza furajer\ pentru vacile lactante este constituit\ din resursele urm\toare: paji[ti permanente, plante cultivate, sole ameliorative, produse secundare din agricultur\, reziduuri industriale, precum [i resurse de completare, inclusiv substan]ele azotate neproteice. Paji[tile permanente (p\[uni [i fne]e). Acestea reprezint\, n general, o surs\ cantitaiv\ important\ de furaje, de bun\ calitate [i ieftin\. P\[unile cuprind circa 4,4 mil. ha, reprezentnd 29,5% din terenul agricol [i 18,6% din suprafa]a total\ a ]\rii, fiind ntlnite n toate zonele pedoclimatice. Plantele cultivate. Suprafa]a n ogor propriu cultivat\ cu plante de nutre] pentru producerea furajelor de volum este de 1,2 mil. ha (12% din suprafa]a arabil\). n plus, circa 40% din suprafa]a arabil\ a ]\rii este destinat\ cerealelor [i leguminoaselor boabe, care particip\ la hr\nirea vacilor pentru lapte att prin nutre]urile combinate ct [i prin gozurile [i sp\rturile ce se ob]in `n urma prelucr\rii, respectiv prin produsele secundare (grosiere). Culturile succesive (duble) ocup\ circa 1 milion ha, constituind o surs\ suplimentar\ de furaje pentru animale, deoarece unele plante sunt termofile [i, deci, trebuie sem\nate prim\vara mai trziu, iar altele [i termin\ ciclul de vegeta]ie n mijlocul verii (cereale p\ioase). n consecin]\, se recomand\ ca naintea plantelor termofile, n terenuri irigate s\ se cultive rapi]a furajer\, raigrasul aristat, secara, iar

- 58 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD consecutiv cerealelor p\ioase, culturile duble pentru nutre] verde sau semifn (porumb, iarb\ de Sudan, mei, etc). Solele ameliorative. Acestea sunt introduse n sistemele moderne de agricultur\, n cadrul rota]iei culturilor folosindu-se sole cu leguminoase, n special cu lucern\. Aceste sole au dublu scop: ameliorarea solului, prin r\d\cinile ce asigur\ refacerea structurii, cre[terea materiei organice, ruperea unor cicluri biologice ale d\un\torilor, corectarea pH-ului, respectiv nutri]ia animalelor, prin partea aerian\ a plantelor. Resursele silvice. Acestea sunt constituite din p\[uni aflate n lumini[ul p\durilor. Resurse secundare din agricultur\ [i reziduuri industriale. Produsele secundare din agricultur\ reprezint\ 60-70% din substan]a uscat\ a plantelor ajunse la maturitate. Din punct de vedere cantitaiv, aceste resurse sunt evaluate astfel: tulpini de porumb (10-15 mil. to), paie de cereale (6-8 mil. to), cioc\l\i de porumb (1,5-2,0 mil. to), pleav\ (1,52,0 mil. to). Reziduurile industriale se ob]in n urma prelucr\rii produselor vegetale (sfecla de zah\r, floarea-soarelui, soia, rapi]a, orzoaica, alte cereale etc). Cantitatea de reziduuri industriale (melas\, t\i]ei de sfecl\, borhot de spirt, de bere, t\r]e, [roturi etc.) se estimeaz\ la peste 5 mil. to. Resurse furajere de completare. Nutre]ul combinat sau suplimentul proteino-vitamino-mineral pentru vaci completeaz\, echilibreaz\ [i poten]eaz\ ra]ia de baz\ [i stimuleaz\ produc]ia de lapte. Substan]ele azotate neproteice (S.A.N.) nlocuiesc par]ial proteina `n hrana taurinelor, datorit\ posibilit\]ilor de convertire pe care le are aceast\ specie, ca [i costului ridicat al azotului proteic. Se cunosc peste 20 de surse de azot neproteic, dar mai frecvent folosite sunt: s\rurile de amoniu, ureea [i izobutilendiureea.

8.2. Tehnica hr\nirii vacilor lactante


Dac\ socotim ca ideale o durat\ a lacta]iei de 305 zile [i 60 zile repausul mamar, deci un interval ntre dou\ f\t\ri de 365 zile, majoritatea autorilor sunt de acord c\ acest interval trebuie mp\r]it n patru perioade distincte din punct de vedere fiziologic [i nutri]ional.

- 59 -

Cre[terea [i exploatarea bovinelor Perioada I. Numit\ [i perioada de mobilizare a rezervelor corporale, cnd vaca, indiferent de modul n care este hr\nit\, de obicei pierde n greutate, ncepe imediat dup\ f\tare [i se ncheie la 2-3 s\pt\mni dup\ ce s-a atins vrful lacta]iei. Are o durat\ care depinde de nivelul produc]iei de lapte, n medie fiind de circa 10 s\pt\mni. Caracteristic pentru aceast\ perioad\ este un apetit n cre[tere, cerin]e nutri]ionale maxime, avnd n vedere c\ [i produc]ia de lapte este maxim\. Pentru compensarea unui bilan] nutritiv negativ (n special energetic), sunt mobilizate rezervele corporale [i vacile pierd n greutate. n mod normal, pierderile n greutate sunt de circa 0,5 kg/zi, putnd ajunge chiar la 1 kg/zi. Pentru a compensa pierderile, vaca trebuie s\ aib\ suficiente rezerve constituite din perioada anterioar\, deci s\ nceap\ lacta]ia ntr-o stare bun\ de ntre]inere, datorit\ unei hr\niri corespunz\toare n ultimele luni de lacta]ie; de asemenea, trebuie s\ fie preg\tit\ pentru a consuma nutre]uri concentrate nc\ din ultimele luni de gesta]ie. Ra]ia administrat\ trebuie s\ con]in\ furaje de cea mai bun\ calitate, cu palatabilitate maxim\ [i s\ fie echilibrat\ n privin]a con]inutului energo-proteic [i vitamino-mineral. Totodat\, ra]ia trebuie s\ con]in\ suficiente zaharuri fermentescibile, ct [i fibre brute, pentru a se realiza n rumen, datorit\ simbion]ilor rumenali, o fermenta]ie favorabil\ produc]iei de lapte. n ra]ie trebuie incluse urm\toarele sortimente de furaje: fn de cea mai bun\ calitate, nutre]uri nsilozate cu con]inut crescut de substan]\ uscat\ [i cu valoare energetic\, n special porumb nsilozat cu 30-35% S.U. sau semifn cu 45-55% S.U., care au palatabilitatea maxim\. Nu trebuie s\ lipseasc\ din ra]ie, vara, nutre]ul verde provenit din graminee, iar iarna r\d\cinoasele, datorit\ con]inutului ridicat n zaharuri u[or fermentescibile. Ra]ia trebuie s\ aib\ o concentra]ie energetic\ mai mare [i, de aceea, trebuie s\ con]in\ [i nutre]uri concentrate n cantit\]i corespunz\toare. Nutre]urile concentrate, la vac\, sunt cel mai bine valorificate tocmai n aceast\ perioad\ [i, n func]ie de produc]ia de lapte, ele pot s\ acopere pn\ la 60% din S.U. a ra]iei. n ra]ie, n aceast\ perioad\, de obicei valoarea energetic\ a furajului reprezint\ principalul factor limitativ. Proteina, dac\ se
- 60 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD administreaz\ suficient fn [i semifn, iar n amestecul de concentrate se includ t\r]e [i [roturi, poate fi u[or acoperit\. O aten]ie deosebit\ trebuie acordat\ asigur\rii Ca [i P. Chiar dac\ bilan]ul calciului nu se poate pozitiva [i nici chiar echilibra n aceast\ perioad\, trebuie ca diferen]a dintre necesar [i asigurat s\ fie ct mai mic\. Pentru aceasta, pe lng\ un premix mineral, n ra]ie trebuie inclus fnul de lucern\ de cea mai bun\ calitate, care constituie principala surs\ de s\ruri minerale [i n special de Ca [i oligoelemente, toate u[or asimilabile. Perioada a II-a. Este perioada de stabilizare a masei corporale [i de refacere a greut\]ii pierdute n primele 10 s\pt\mni de lacta]ie. ncepe ini]ial dup\ ce vacile au nceput s\ scad\ n greutate [i dureaz\ pn\ n jurul celei de a 30-a s\pt\mni de lacta]ie. De obicei, dup\ ce s-a atins vrful produc]iei de lapte [i bilan]ul nutritiv a devenit pozitiv, vacile au fecunditatea maxim\ [i n mod obi[nuit r\mn gestante, a[a c\ n a 30-a s\pt\mn\ de lacta]ie se afl\ n luna a 5-a de gesta]ie, cnd apetitul este maxim, iar produc]ia de lapte este vizibil n sc\dere, reprezentnd circa 2/3 din produc]ia maxim\. La sfr[itul acestei perioade trebuie s\ fie ref\cut\ greutatea corporal\ pierdut\ n prima parte. Datorit\ apetitului n cre[tere [i a necesarului de nutrien]i n descre[tere se creaz\, pe m\sura avans\rii n lacta]ie, o `mbun\t\]ire a capacit\]ii digestive, care permite [i schimbarea structurii ra]iei, n sensul c\ se poate reduce participarea nutre]urilor concentrate [i cre[te corespunz\tor participarea nutre]urilor de volum. Perioada a III-a. Dureaz\ dup\ s\pt\mna a 30-a de lacta]ie respectiv luna a 5-a de gesta]ie, pn\ la n]\rcare. Caracteristic este nceperea sc\derii accentuate a produc]iei de lapte, apetitul se men]ine nc\ ridicat, iar necesarul de nutrien]i pentru cre[terea fetusului este nc\ destul de sc\zut. n aceast\ perioad\ trebuie ref\cute marea majoritate a rezervelor pentru lacta]ia urm\toare, deoarece, pentru aceasta, pot fi utilizate cantit\]i mari de nutre]uri de volum. Trebuie s\ se ]in\ seama [i de faptul c\, n aceast\ perioad\, dac\ alimenta]ia vacii nu este bine condus\, exist\ riscul suprangr\[\rii, cu consecin]e nefavorabile asupra s\n\t\]ii vacii [i a vi]elului. Pentru aceasta, cre[terea n greutate n aceast\ perioad\ nu trebuie s\ dep\[easc\ 500-750 g/zi. La calcularea ra]iei se va ]ine seama de necesarul pentru ntre]inere, la care se adaug\ necesarul pentru produc]ia de lapte [i un
- 61 -

Cre[terea [i exploatarea bovinelor supliment de circa 2 U.N. [i 150 g P.B.D., necesare pentru formarea rezervelor care s\ fie utilizate n perioada produc]iei maxime a lacta]iei urm\toare. Volumul ra]iei va fi cu 2-3 kg S.U. mai mare dect n perioada produc]iei maxime, ]innd seama [i de apetitul crescut. Perioada a IV-a (a repausului mamar). ntr-o alimenta]ie bine condus\, n aceast\ perioad\ formarea rezervelor corporale trebuie s\ fie terminat\. Peste ra]ia de ntre]inere, n aceast\ perioad\ trebuie s\ se mai adauge numai 1-2 U.N. pentru cre[terea fetusului. O hr\nire abundent\ n aceast\ perioad\, pe lng\ o cre[tere exagerat\ a fetusului, determin\ o ngr\[are exagerat\ [i, de asemenea, poate s\ duc\ la un apetit sc\zut dup\ f\tare. Astfel, s-a observat c\ vacile care nregistreaz\ cre[teri mari de greutate n aceast\ perioad\, imediat dup\ f\tare au un apetit foarte sc\zut, sl\besc mult n primele s\pt\mni [i sunt cel mai adesea predispuse la cetoze. De asemenea, la acestea apare adesea edemul exagerat al ugerului. Hr\nirea pe baz\ de nutre]uri de volum [i n special fibroase de bun\ calitate este cea mai indicat\.Nutre]urile concentrate se utilizeaz\ numai n ultima parte a gesta]iei, respectiv nainte cu 2-3 s\pt\mni de f\tare, cnd trebuie f\cut\ a[a-zisa "punere sub presiune". 8.2.1. Tehnica hr\nirii vacilor lactante pe timp de var\ Hr\nirea vacilor la p\[une. nceperea [i ncheierea sezonului de p\[unat [i respectiv durata acestuia, sunt n func]ie de zon\ [i n special de regimul termic [i de posibilit\]ile de acoperire a necesarului de nutre] verde pentru vacile care p\[uneaz\. n principiu, nceperea p\[unatului se va face cnd iarba a ajuns la 10-15 cm n\l]ime, iar tempertura pe timp de noapte nu scade sub 5 oC, ceea ce corespunde pentru zona de cmpie cu data de 25 aprilie-5 mai. nchiderea sezonului de p\[unat tot pentru zona de cmpie este `n jurul datei de 15-31 octombrie. Animalele se introduc pentru prima dat\ pe p\[une dup\ ce au consumat suficiente nutre]uri fibroase [i au fost odihnite. Trecerea la p\[unatul deplin se va face treptat, ntr-o perioad\ de de pn\ la 15 zile, timp n care intervalul de p\[unat se va m\ri zilnic, iar vacile vor primi nutre]uri fibroase n special diminea]a, nainte de a ncepe consumul de nutre] verde.
- 62 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD Pentru completarea ra]iei se vor administra nutre]uri concentrate la muls, n func]ie de produc]ia de lapte, dup\ scheme actualizate periodic [i ]innd seama de produc]ia de mas\ verde de pe p\[une. n perioadele n care masa verde de pe p\[une nu poate acoperi ntregul necesar, se vor administra suplimentar nutre]uri verzi la iesle, ori se vor scoate o parte din vaci de pe p\[une n vederea corel\rii produc]iei de mas\ verde cu necesarul grupului de animale care p\[uneaz\. Pe tot sezonul de p\[unat se vor asigura s\ruri minerale att prin includerea lor n amestecul de nutre]uri concentrate, ct [i sub form\ de brichete minerale din care nu trebuie s\ lipseasc\ Mg. Vacile se introduc pe parcela de p\[une cnd iarba are n\l]imea de 10-15 cm [i se men]in pn\ cnd iarba ajunge la 4-5 cm, dup\ care se vor trece pe alt\ parcel\. Hr\nirea vacilor pentru lapte cu nutre]uri verzi administrate la iesle. Se practic\ n zonele unde nu sunt paji[ti naturale [i nutre]ul verde se produce n culturi special destinate acestui scop. nceperea [i terminarea perioadei de hr\nire cu nutre] verde, ca [i sortimentul de plante furajere utilizate au un specific zonal. Indiferent ns\ de zon\, se urm\re[te ca sezonul de hr\nire cu nutre] verde s\ fie ct mai lung [i s\ se foloseasc\ culturile care dau cea mai mare cantitate de nutre] verde la hectar. Pentru a avea nutre] verde n permanen]\, trebuie organizat\ producerea sa n sistem conveier verde. n organizarea conveierului verde se va ]ine seama ca majoritatea plantelor s\ se utilizeze n perioada optim\, respectiv cnd au cea mai mare cantitate de substan]e nutritive digestibile la hectar. Cantitatea de nutre] verde necesar se va calcula la 55-65 kg pentru fiecare vac\, pe zi, ceea ce echivaleaz\ cu circa 10 tone pe an. Pentru perioadele cu timp ploios, cnd nu se poate intra n cmp pentru recoltare, se vor prevedea n ferme suficiente rezerve de fnuri [i nutre]uri nsilozate cu care s\ fie hr\nite vacile pn\ cnd se poate din nou intra n cmp pentru aducerea de nutre] verde. Hr\nirea mixt\ a vacilor (la p\[une [i la grajd). Se practic\ n fermele unde exist\ suprafe]e mici de paji[ti naturale sau temporare, amplasate n apropierea fermelor, dar care nu pot asigura ntregul necesar de nutre] verde n tot timpul anului. n asemenea situa]ie, la ntocmirea conveierului verde, se va ]ine seama de cantitatea pe care o furnizeaz\ paji[tile [i de momentul cnd acestea pot fi folosite, urmnd ca restul s\
- 63 -

Cre[terea [i exploatarea bovinelor se completeze cu nutre]uri cultivate. n func]ie de aceste elemente, se stabile[te [i programul de p\[unat. n mod obi[nuit, se p\[uneaz\ diminea]a circa 4 ore, iar dup\ amiaza se administreaz\ nutre]ul verde la iesle. Acest sistem mixt, cu utilizarea paji[tilor naturale sau a celor temporare, este cel mai adecvat pentru majoritatea zonelor din ]ara noastr\. 8.2.2. Tehnica hr\nirii vacilor lactante pe timp de iarn\ Ca o caracteristic\ a hr\nirii n perioada de iarn\, este utilizarea de nutre]uri conservate. Dintre furajele utilizate n perioda de iarn\, n alimenta]ia vacilor pentru lapte le men]ion\m pe cele mai importante. Fnurile. n special cele de leguminoase (lucern\, trifoi sau amestec de graminee [i leguminoase) sunt indispensabile hr\nirii normale a vacilor pentru lapte. Ele acoper\ cea mai mare parte a proteinei necesare, a s\rurilor minerale [i a vitaminelor. Stimuleaz\ dezvoltarea microflorei [i microfaunei ruminale, dirijnd-o spre producerea precursorilor laptelui. Cantitatea de fn administrat\ vacilor n lacta]ie este de cel pu]in 1 kg pentru fiecare 100 kg mas\ corporal\. Fnul, pentru a avea palatabilitate mare, trebuie s\ fie de calitate, respectiv s\ aib\ un con]inut sc\zut de fibr\ brut\ (sub 25%) [i s\ nu fie muceg\it. Porumbul nsilozat. Este cel mai r\spndit furaj cu valoare energetic\ pentru hr\nirea vacilor de lapte, prin faptul c\ d\ produc]ii mari la hectar [i producerea lui se poate mecaniza aproape complet. Consumabilitatea porumbului nsilozat este n func]ie de aciditatea acestuia, care la rndul s\u este condi]ionat\ de con]inutul de S.U. pe care l-au avut plantele la nsilozare. Con]inutul de S.U. cel mai adecvat este de 30-35%, care de obicei determin\ un pH de 4,2-4,5, format n special pe baza acidului lactic. Pentru aceasta, porumbul trebuie recoltat n faza de cear\, c\tre bob sticlos. Totodat\, boabele trebuie s\ reprezinte 30% din masa nsilozat\ [i s\ asigure circa 50% din valoarea energetic\ a acesteia. Cantitatea recomandat\ este de circa 3 kg/zi (sau 1 kg S.U.) pentru 100 kg mas\ corporal\. Semifnul. Este preparat din ierburi (graminee [i leguminoase) nsilozate la un procent sc\zut de umiditate. Se recomand\ s\ se conserve
- 64 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD sub form\ de semifn, n special nutre]ul de la coasa I care, din cauza timpului ploios, nu se poate p\stra n condi]ii bune sub form\ de fn. Prin p\lirea nutre]ului verde pn\ la o umiditate de 45-55% se produce moartea celulelor vegetale. n acest fel proteina din ele nu se mai scurge sub form\ de suc celular, glucidele r\mnnd disponibile pentru fermenta]ia lactic\, ceea ce determin\ o bun\ conservare. Semifnul are o aciditate sc\zut\ (pH 5,0-5,5) [i este consumat cu pl\cere de c\tre vacile lactante. Reprezint\ o surs\ de echilibrare a ra]iei n proteine, vitamine [i s\ruri minerale. Se recomand\ n hrana vacilor n lacta]ie, pn\ la 3 kg/zi (sau 1,5 kg S.U.) la 100 kg mas\ corporal\. Sfecla furajer\. Planta d\ produc]ii mari la hectar, ns\ cere mult\ for]\ de munc\ manual\ [i se p\streaz\ mai greu peste iarn\. Este consumat\ cu pl\cere de c\tre vacile n lacta]ie. Se recomand\ administrarea n cantit\]i limitate la maximum 4 kg/zi pentru fiecare 100 kg mas\ corporal\. Guliile furajere. Reprezint\ un nutre] suculent de iarn\, apreciat n special n zonele de deal [i submontane, unde sfecla furajer\ nu d\ rezultate bune. Se administreaz\ vacilor n cantit\]i de 2-4 kg/zi la 100 kg mas\ corporal\. Subprodusele industriale suculente. n special t\i]eii de sfecl\ [i borhotul de bere sunt consumate cu pl\cere de c\tre vacile pentru lapte [i le stimuleaz\ produc]ia. Fiind s\race n s\ruri minerale [i vitamine, se recomand\ s\ fie date n ra]ii echilibrate din care s\ nu lipseasc\ fnul de cea mai bun\ calitate. Cantit\]ile zilnice recomandate sunt de 0,5 kg S.U./100 kg mas\ corporal\. Nutre]urile concentrate. Nu sunt caracteristice pentru hr\nirea vacilor n lacta]ie, ns\ sunt absolut necesare pentru a se putea sus]ine produc]ii mari de lapte. Ele trebuie s\ participe n ra]ie pentru completarea nutre]urilor de volum, n special sub aspect energetic. Concentratele trebuie s\ fie formate dintr-un amestec complex care s\ suplineasc\ ceea ce nu s-a putut realiza prin nutre]urile de volum. Cantitatea de nutre]uri concentrate este, deci, condi]ionat\ de calitatea furajelor de volum [i de produc]ia de lapte a vacilor, putnd ajunge n unele cazuri pn\ la 10-12 kg/zi [i s\ reprezinte pn\ la 60% din valoarea nutritiv\ a ra]iei. Dac\ sunt necesare cantit\]i mai mari de concentrate,

- 65 -

Cre[terea [i exploatarea bovinelor acestea trebuie administrate n mai multe tainuri. Se recomand\ ca un tain de concentrate s\ nu dep\[easc\ 2,5 kg. Strategia hr\nirii Prin strategia hr\nirii se urm\re[te ca fiecare vac\ s\ aib\ satisf\cut necesarul de substan]e nutritive, f\r\ a se face risip\. La efective mari, acest lucru nu este u[or de realizat, deoarece necesarul individual difer\ foarte mult de la o vac\ la alta n func]ie de urm\toarele elemente: produc]ia de lapte, vrst\, mas\ corporal\, starea reproduc]iei etc. Pentru a se realiza o hr\nire diferen]iat\ n cadrul grupei, se stabile[te o ra]ie de baz\ format\ n special din nutre]uri de volum. Pentru vacile al c\ror necesar nu este satisf\cut de ra]ia de baz\, se administreaz\, suplimentar, anumite furaje [i n special nutre]uri concentrate pn\ la satisfacerea integral\ a cerin]elor. Pentru vacile n repaus mamar se stabilesc ra]ii speciale. Administrarea furajelor la vaci se face ntr-o anumit\ ordine legat\ de o bun\ digestie [i de imprimarea unui anumit sens activit\]ii microsimbion]ilor rumenali. Astfel, primul furaj administrat vacilor, diminea]a, trebuie s\ fie fnul, dup\ care urmeaz\ primul tain de nutre]uri concentrate, apoi suculentele, respectiv sfecla, porumbul nsilozat [i semifnul. Pentru vacile care primesc concentratele n mai multe tainuri, acestea se intercaleaz\ ntre nutre]urile de volum la intervale de timp aproximativ egale. Structura ra]iei, [i n special a celei de baz\, trebuie s\ fie p\strat\ un timp ct mai ndelungat. Orice schimbare este urmat\ de perturb\ri digestive, n special n activitatea microsimbion]ilor rumenali, ca [i n cea enzimatic\. Pentru a se evita acestea, este necesar\ o perioad\ de tranzi]ie n care introducerea sau scoaterea unor furaje din ra]ie s\ se fac\ treptat. ~n cazul trecerii de la alimenta]ia de iarn\ la cea de var\ [i invers, trebuie s\ se instituie perioade de tranzi]ie n care s\ se fac\ obi[nuirea vacilor cu noul sortiment de nutre]uri. Hr\nirea din stoc, se bazeaz\ pe alimenta]ia cu nutre]uri conservate n tot timpul anului. De[i prin conservare se produc pierderi de nutrien]i, n cazul n care unele plante furajere dau produc]ii foarte mari la hectar, aceste pierderi sunt compensate prin plusurile de produc]ie. Dintre culturile furajere care justific\ prin produc]iile ob]inute organizarea
- 66 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD hr\nirii din stoc, cele mai importante sunt porumbul siloz, pentru asigurarea energiei [i lucerna, pentru asigurarea proteinei. Se mai consider\ ca avantaj n cazul hr\nirii din stoc realizarea unei constan]e a ra]iei, o mai bun\ organizare [i posibilit\]i de mecanizare aproape complet\ a furaj\rii. Sistemul este ns\ criticat prin aceea c\ are tendin]a de hr\nire unilateral\, cu consecin]e nefavorabile asupra produc]iei [i s\n\t\]ii vacilor. Ad\parea vacilor lactante Dac\ pentru nutrien]ii obi[nui]i vacile au capacitatea de a-[i face rezerve, pentru ap\ aceast\ capacitate este foarte redus\, ceea ce face ca lipsa apei s\ se resimt\ repede, n special prin sc\derea produc]iei de lapte. Cantitatea de ap\ necesar\ pe timp de 24 ore difer\ n func]ie de sezon, respectiv de hrana consumat\ [i de temperatura mediului, de produc]ia de lapte etc. n general, s-a stabilit pentru vaci un consum de ap\ de 50-70 l sau, n medie, 4,0-6,0 l la 1 kg S.U. consumat\. n mod obi[nuit, apa n ferme se asigur\ din pnza freatic\, iar n lunile de var\ sau la p\[une, din izvoare sau ruri. Apa trebuie s\ fie potabil\, respectiv nepoluat\, s\ fie limpede, f\r\ gust particular [i cu temperatura n jur de 12-16 oC. Ad\parea se poate face cu ad\p\tori automate care au avantajul c\ asigur\ apa n permanen]\. n lipsa acestora, este necesar ca ad\parea s\ se fac\ de 2-4 ori pe zi, n func]ie de temperatura mediului [i felul hranei consumate.

- 67 -

Cre[terea [i exploatarea bovinelor

CAPITOLUL 9 TEHNOLOGIA MULGERII VACILOR.


Dintre toate procesele tehnologice specifice fermelor de vaci, opera]iunea de mulgere necesit\ consumul cel mai mare de timp din activitatea zilnic\ a lucr\torilor. Obiectivele urm\rite n procesul de mulgere sunt: evacuarea ntregii cantit\]i de lapte posibil de muls; ob]inerea unui lapte cu calit\]i igienice superioare; prevenirea r\nirii ugerului; prevenirea transferului microorganismelor patogene de la vacile bolnave la cele s\n\toase [i folosirea eficient\ a for]ei de munc\. n practic\, se cunosc dou\ sisteme de muls: mulsul manual [i mulsul mecanic.

9.1. Sistemul de mulgere manual


Mulgerea manual\ reprezint\ cel mai vechi sistem [i cunoa[te nc\ o larg\ r\spndire pe plan mondial, cu deosebire n ]\rile cu zootehnie extensiv\ [i semiintensiv\. n ]ara noastr\ mulgerea manual\ se practic\ nc\ n gospod\riile popula]iei preconizndu-se, n perspectiv\, generalizarea mulgerii mecanice. 9.1.1. Tehnica mulsului manual Mulgerea manual\ necesit\ executarea, n mod cronologic, a mai multor opera]iuni: preg\tirea vacilor, preg\tirea mulg\torilor [i mulsul propriu-zis. Preg\tirea vacilor const\ n cur\]irea sumar\ a locului de muls, toaleta ugerului [i a regiunilor nvecinate. Ugerul este sp\lat cu ap\ cald\ [i [ters cu un prosop curat. De asemenea, se leag\ coada de piciorul stng cu ajutorul unui elastic, pentru a mpiedica lovirea ngrijitorului [i scuturarea prafului n g\leata de muls. n mod obligatoriu, mulg\torul trebuie s\ se spele pe mini cu ap\ cald\ [i s\pun, s\ mbrace un halat curat [i s\-[i pun\ o bonet\. Fiecare mulg\tor va avea dou\ g\le]i, respectiv una n care mulge [i una folosit\ pentru sp\larea ugerului. Dup\ ce toate aceste lucruri au fost f\cute, mulg\torul ia scaunul de muls [i se a[az\ n partea dreapt\ a
- 68 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD animalului. Bruscarea sau lovirea vacii determin\ reten]ia laptelui. Mulsul cuprinde dou\ faze: masajul ugerului [i mulgerea propriu-zis\. Masajul are drept scop preg\tirea organismului vacii [i a ugerului pentru cedarea laptelui (mecanismul neurohormonal al ced\rii laptelui este cunoscut). Masajul se execut\ n dou\ sau trei reprize, [i anume: masajul preg\titor, masajul de la mijlocul mulsului [i masajul final. Masajul preg\titor este de 1-3 minute, n func]ie de particularit\]ile individuale ale vacilor. Dup\ terminarea masajului ncepe mulsul propriu-zis. Primele jeturi de lapte se mulg ntr-un vas separat, laptele respectiv fiind bogat n germeni patogeni. Metode de muls manual. Se cunosc trei metode de muls manual: mulsul "cu mna plin\", mulsul "cu nod" [i mulsul "cu dou\ degete". Se va folosi una sau alta din aceste metode, n func]ie de particularit\]ile ugerului, cea mai utilizat\ metod\ fiind totu[i cea "cu mna plin\". Ca procedee de muls, prin care se n]elege modul de asociere a mameloanelor n timpul mulsului, se aplic\: mulsul direct (se mulg sferturile posterioare, apoi cele anterioare), mulsul lateral (sferturile de pe partea dreapt\ urmate de cele de pe partea stng\) [i mulsul ncruci[at (se asociaz\ un sfert anterior cu cel posterior de pe partea opus\). Mulsul manual necesit\ mult\ for]\ de munc\ fiind, n acela[i timp, foarte obositor [i din aceast\ cauz\ se caut\ nlocuirea, pe ct posibil, a mulsului manual cu cel mecanic.

9.2. Mulsul mecanic


n condi]iile folosirii tehnologiilor moderne n cre[terea vacilor pentru lapte, mulsul mecanic este obligatoriu deoarece prezint\ multiple avantaje incontestabile, dar aplicarea lui necesit\ o serie de m\suri tehnico-organizatorice. Printre avantajele mulsului mecanic, men]ion\m: reducerea necesarului de for]\ de munc\ la jum\tate [i chiar la mai mult, n cazul existen]ei s\lilor de muls; cre[terea productivit\]ii muncii; reducerea efortului fizic al mulg\torului; ob]inerea unui lapte mai igienic, ntruct acesta nu mai vine n contact cu aerul ad\postului; realizarea unei produc]ii mari de lapte [i gr\sime, datorit\ faptului c\ viteza mai mare de cedare a laptelui duce la golirea complet\ a ugerului. Pentru reu[ita utiliz\rii mulsului mecanic, se cer urm\toarele condi]ii: existen]a unor aparate de muls cu caracteristici func]ionale care
- 69 -

Cre[terea [i exploatarea bovinelor s\ corespund\ particularit\]ilor morfo-func]ionale ale ugerului; s\ nu afecteze integritatea ugerului [i s\ fie u[or de manevrat, de cur\]at [i dezinfectat; existen]a unui personal calificat [i con[tiincios, care s\ cunoasc\ particularit\]ile ugerului [i func]ionarea aparatului; existen]a unui material biologic selec]ionat, cu o bun\ simetrie morfologic\ [i func]ional\ a ugerului. Mulsul mecanic se poate efectua la stand sau n s\li speciale de muls. Mulsul la stand se utilizeaz\ n fermele obi[nuite de vaci, iar mulsul n s\li speciale se aplic\ n complexe industriale pentru cre[terea vacilor de lapte cu stabula]ie liber\. Mulsul mecanic la stand prezint\ 3 variante de aplicare, [i anume: mulgerea la g\leat\, mulgerea la bidon [i mulgerea "Pipe-Line". n cazul mulgerii mecanice la g\leat\, la un cap\t al ad\postului exist\ o camer\ special\ pentru pompa de vid, iar conducta de vid este amplasat\ de-a lungul standului. Laptele se mulge de la fiecare vac\ n g\leat\. Mulgerea la bidon cu agregat individual presupune existen]a instala]iei de muls [i de vacuum montat\ pe c\rucioare pe care se a[az\ [i bidoanele. Se utilizeaz\ numai n fermele mici. Mulgerea "Pipe-Line" este un sistem mai avansat, care presupune colectarea [i transportul pe conduct\ al laptelui, de la ugerul vacii pn\ la bazinul de colectare [i r\cire amplasat la cap\tul ad\postului. Mulsul mecanic n s\li de muls se practic\ n cazul ntre]inerii nelegate a vacilor. Instala]ia de muls este amplasat\ ntr-o construc]ie special\, prev\zut\ cu mai multe nc\peri: sala de muls propriu-zis\, sala de a[teptare a vacilor, sala de r\cire [i p\strare a laptelui, camera cu generatorul de vacuum. S\lile de muls sunt dotate, n general, cu instala]ii mecanice de distribuire a concentratelor n timpul mulsului. Se cunosc mai multe tipuri de s\li de muls, care se diferen]iaz\, n general, dup\ pozi]ia vacilor n sala de muls [i modul de introducere [i evacuare a acestora. Indiferent de tipul de sal\ de muls, aceasta este prev\zut\ cu o alee de serviciu situat\ la cca 70 cm sub nivelul standului vacilor, astfel nct ugerul se g\se[te la nivelul minilor mulg\torului. Sala de muls tip "Tandem". Capacitatea acestor s\li de muls este redus\ avnd, n general, 8 standuri (boxe) a[ezate pe dou\ rnduri, simetric [i paralel fa]\ de aleea de serviciu (2*4 standuri), n care lucreaz\ 2 mulg\tori. n sala de muls exist\ o alee suplimentar\ de circula]ie a vacilor, ceea ce permite introducerea [i evacuarea individual\ a vacilor.
- 70 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD Sala de muls "Br\dule]". Capacitatea acestor s\li de muls este diferit\, de la 8-16 locuri pn\ la 42 locuri. Vacile sunt dispuse n sala de muls simetric [i oblic (sub un unghi de 30o) fa]\ de aleea de serviciu, pe unul sau dou\ rnduri. Introducerea [i evacuarea vacilor are loc n grup (toate vacile de pe o parte a s\lii de muls). Sala de muls tip "Side by Side". Are capacitatea de 2*20 locuri, iar vacile sunt a[ezate perpendicular pe aleea de serviciu. Fazele fluxului tehnologic sunt asem\n\toare cu cele din sala de muls tip "Br\dule]", dar ata[area paharelor de muls se face printre membrele posterioare ale vacii. Sala de muls rotativ\ "Rotolactor". Capacitatea unei asemenea s\li de muls este de 15-35 locuri, cu platforma de muls circular\, compartimentat\ n standuri individuale, care are un angrenaj propriu de rotire. Durata unei rota]ii complete poate fi reglat\ n func]ie de produc]ia de lapte a grupului de vaci care se mulge (7-10 minute). Mulg\torii sunt situa]i n mijlocul s\lii de muls, iar vacile se rotesc n jurul lor o dat\ cu platforma de muls. Platforma de muls portabil\. La ntre]inerea vacilor n tabere de var\, pe p\[une, mulgerea se efectueaz\ cu platforma de muls prev\zut\ cu 8 locuri de muls dispuse simetric, pe dou\ rnduri, fa]\ de axul logitudinal al platformei. ntreaga platform\ poate fi remorcat\ de tractor. Instala]ia de muls este dotat\ cu agregat de vacuum [i generator electric.

9.3. Principiile mulgerii ra]ionale


Exteriorizarea n m\sur\ ct mai mare a capacit\]ii productive, att n ceea ce prive[te cantitatea de lapte, ct [i con]inutul `n gr\sime din lapte, respectiv ob]inerea unui lapte cu calit\]i igienice superioare [i men]inerea s\n\t\]ii ugerului impune, indiferent de sistemul sau tehnologia de muls, respectarea unor principii ale mulgerii ra]ionale. Frecven]a mulsorilor. Se cunoa[te c\, pe m\sur\ ce se acumuleaz\ o cantitate tot mai mare de lapte n uger, intensitatea sintezei laptelui se reduce, iar cnd presiunea intramamar\ atinge 35 mm col. Hg, sinteza laptelui nceteaz\, fiind necesar\ vidarea ugerului. S-a demonstrat ns\ c\, n general, intensitatea sintezei laptelui se men]ine relativ ridicat\

- 71 -

Cre[terea [i exploatarea bovinelor timp de peste 12 ore de la mulsoarea anterioar\ [i, deci, sunt suficiente dou\ mulsori pe zi. n ]ara noastr\ mulgerea se face de dou\ ori pe zi. Se recomand\ ns\, n fermele de elit\, s\ se efectueze mulgerea de 3 ori pe zi la vacile cu produc]ie zilnic\ de peste 35 kg lapte. La aceste vaci, pe lng\ o produc]ie mai mare de lapte, se limiteaz\ apari]ia ugerului "atrnnd", datorit\ suprasolicit\rii ligamentelor de sus]inere a ugerului. Intervalul dintre mulsori. n cazul a dou\ mulsori pe zi, cel mai indicat ar fi un interval de 12 ore ntre acestea, ceea ce permite ca [i vacile cu intensitate mare de secre]ie a laptelui [i volum relativ redus al ugerului s\ realizeze produc]ii apropiate de poten]ialul genetic. Pentru echilibrarea intervalului ntre mulsori la vacile cu produc]ii foarte mari de lapte, este indicat ca acestea s\ fie mulse primele diminea]a [i ultimile seara. Masajul ugerului. Att masajul ini]ial, ct [i cel final sunt obligatorii, deoarece contribuie la declan[area reflexului de ejec]ie a laptelui [i, deci, favorizeaz\ evacuarea u[oar\ [i complet\ a acestuia. Durata mulsului. Viteza de muls influen]eaz\ direct cantitatea de lapte [i procentul de gr\sime. Efectul ocitocinei apare foarte repede, de regul\ la interval de 30-60 secunde de la ncheierea masajului. Ocitocina ac]ioneaz\ un timp relativ scurt, aproximativ 6-10 minute, dup\ care este eliminat\ din snge pe cale renal\. Ejec]ia cu intensitate mare a laptelui are loc la nceputul apari]iei ocitocinei n circuitul sanguin, cnd concentra]ia acestui hormon este ridicat\. Laptele trebuie, deci, muls rapid, pentru a evacua cisterna glandei mamare n care s\ p\trund\ laptele alveolar, mic[ornd astfel la minimum laptele rezidual. Durata mulgerii mecanice este, n medie, de 56 minute, iar mulgerea manual\ nu trebuie s\ dep\[easc\ 10 minute. Mulgerea complet\. Const\ n evacuarea ntregii cantit\]i de lapte din uger, exceptnd laptele rezidual. Mulgerea trebuie s\ nceap\ dup\ maximum 2 minute, iar dac\ se prelunge[te acest timp mulsul nu se mai suprapune cu perioada intens\ de ac]iune a ocitocinei [i, n consecin]\, o parte din lapte va r\mne n uger. Mulgerea incomplet\ reduce [i procentul de gr\sime din lapte, [tiut fiind c\, n ultimul lapte din uger, procentul de gr\sime poate atinge 8-9%. De asemenea, determin\ [i n]\rcarea timpurie a vacilor. Respectarea lini[tii n timpul mulsului. Unii factori stresan]i care apar n timpul mulsului, cum ar fi zgomotele de orice natur\ sau
- 72 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD comportarea brutal\ a mulg\torului cu vacile, duc la re]inerea unor cantit\]i de lapte n uger. Excitan]ii puternici [i neobi[nui]i pentru animal determin\ secre]ia de adrenalin\ de c\tre corticosuprarenal\, care inhib\ ac]iunea ocitocinei, ntruct prin efectul s\u vasoconstrictor nu mai permite acesteia din urm\ s\ ajung\ la nivelul parenchimului mamar. Respectarea programului de lucru. Vacile se obi[nuiesc cu un anumit program zilnic, prin respectarea c\ruia se formeaz\ un sistem de reflexe condi]ionate n lan]. P\strarea calit\]ilor igienice ale laptelui. n momentul mulgerii, popula]ia bacterian\ este redus\ la cca 200-300 pe ml de lapte. Dac\ ugerul este s\n\tos, aceste bacterii sunt inofensive pentru consumatori. n timpul mulgerii [i manipul\rii laptelui, contaminarea acestuia poate s\ creasc\ foarte mult datorit\ prafului atmosferic, igienei necorespunz\toare a ugerului, a mulg\torului [i n mod deosebit datorit\ contactului cu vasele de muls [i de colectarea laptelui care nu au fost suficient igienizate. Un aspect foarte important l constituie mulgerea separat\ a primelor jeturi de lapte, care are o nc\rc\tur\ microbian\ mare.

9.4. Tratarea [i p\strarea laptelui


Tratamentul primar al laptelui [i p\strarea acestuia pn\ la livrare impun ca n fiecare ferm\ s\ existe l\pt\rie dotat\ cu utilajele necesare. L\pt\ria se amplaseaz\ lng\ filtrul sanitar [i are mai multe nc\peri: sala de recep]ie a laptelui [i de analize; sala de r\cire [i depozitare; sala de prelucrare (smntnire) [i sala de sp\lare [i p\strare a utilajelor folosite. Imediat dup\ muls, laptele este transportat n l\pt\rie, unde se efectueaz\ recep]ia cantitativ\ ntre mulg\tori [i responsabilul l\pt\riei. Cantitatea de lapte se determin\ volumetric sau gravimetric. Din punct de vedere calitativ, laptele de vac\ trebuie s\ aib\ con]inutul minim n gr\sime de 3,2%, densitatea de minimum 1,029, aciditatea maxim\ 19 oT, temperatura s\ nu dep\[easc\ 14 oC, iar gradul de impurificare s\ se ncadreze n limitele admise. Tratamentul primar al laptelui are ca scop men]inerea caracteristicilor fizico-chimice [i organoleptice ale laptelui pn\ n momentul valorific\rii [i const\ n filtrare [i r\cire. Filtrarea urm\re[te ndep\rtarea impurit\]ilor care au p\truns n lapte. Pentru filtrare se
- 73 -

Cre[terea [i exploatarea bovinelor folse[te tifonul sau un filtru special prev\zut cu dou\ site ntre care se a[az\ 3-4 straturi de tifon, sau material filtrant. n fermele cu efective mari de vaci se utilizeaz\ filtre centrifugale mecanice, care pot func]iona independent sau intercalat pe traseul laptelui. R\cirea laptelui are ca scop reducerea la minimum sau chiar oprirea dezvolt\rii microorganismelor din lapte. Dac\ laptele ajunge la unit\]ile prelucr\toare n maximum 3 ore, nu mai este necesar\ r\cirea acestuia n ferm\, ntruct [i men]ine prospe]imea, ca urmare a propriet\]ilor bactericide ale laptelui, chiar la temperaturi mai ridicate (pn\ la 30 oC). Cu ct durata de p\strare a laptelui n ferm\ este mai mare, cu att [i temperatura laptelui trebuie s\ fie mai sc\zut\. Dac\ laptele se livreaz\ de 2 ori pe zi, tempertura de p\strare este de 10-14 oC. R\cirea la 6-8 oC permite p\strarea timp de 24 ore, iar la 4 oC timp de 48 ore. Pentru r\cirea laptelui se folosesc diferite procedee, n func]ie de modul [i durata de p\strare a laptelui, respectiv bazine de r\cire sau instala]ii frigorifice. Bazinele de r\cire se utilizeaz\ cnd laptele este p\strat n bidoane. Bazinele respective sun confec]ionate din tabl\ de o]el sau din beton, avnd n\l]imea de 0,8 m iar l\]imea [i lungimea n fun]ie de num\rul bidoanelor, asigurnd 0,42 m2/bidon. Pentru r\cirea laptelui se poate utiliza apa curent\, care trebuie s\ fie suficient de rece (10-14 oC). Este un procedeu lent de r\cire. R\cirea cu ap\ [i ghia]\ reduce temperatura la 6-8 oC, utiliznduse 10-12 kg ghia]\ la 100 l lapte. Bidoanele se ]in acoperite cu tifon, iar pentru a scurta durata de r\cire laptele este amestecat periodic cu un agitator. Instala]iile frigorifice se folosesc n fermele mari, n care p\strarea laptelui se face n tancuri izoterme. Ca agent frigorific se utilizeaz\ freonul sau amoniacul, asigurndu-se r\cirea laptelui la temperatura de 4-6 oC. nc\perile n care se p\streaz\ laptele pn\ la livrare trebuie s\ fie r\coroase [i s\ corespund\ din punct de vedere igienic.

- 74 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD

CAPITOLUL 10 TEHNOLOGIA EXPLOAT|RII TAURINELOR PENTRU PRODUC}IA DE CARNE


Fiecare dintre sistemele de ngr\[are ntrune[te diferite metode tehnologice, care variaz\ n func]ie de ]ar\ [i zon\, iar n cadrul acestora chiar de la o ngr\[\torie la alta, corespunz\tor condi]iilor specifice pe care acestea le ntrunesc. n cele ce urmeaz\ se vor prezenta principalele tehnologii grupate pe sisteme de ngr\[are, insistndu-se ndeosebi asupra celor care se utilizeaz\ n ]ara noastr\ sau ntrunesc perspective de adoptare.

10.1. Tehnologia de ngr\[are n sistem intensiv


Sistemul intensiv de ngr\[are se caracterizeaz\ printr-un nivel de nutri]ie intens, cu ra]ii echilibrate [i structurate corespunz\tor cerin]elor specifice fiec\rei etape de vrst\, care s\ favorizeze ob]inerea unor indici tehnico-economici de produc]ie ct mai ridica]i. n func]ie de tehnica ngr\[\rii, de vrsta [i masa de valorificare, de principalii indici de produc]ie [i de calitatea produsului ob]inut, ngr\[area intensiv\ se grupeaz\ n: ngr\[area pentru carne alb\ [i ngr\[area "baby-beef" a tineretului. ngr\[area pentru carne alb\ (sau ngr\[area ultra-precoce a vi]eilor), are drept scop valorificarea foarte timpurie a vi]eilor hr\ni]i n exclusivitate pe baz\ de lapte sau substituien]i ai acestuia, n vederea ob]inerii c\rnii de culoare roz-sidefie, cu nsu[iri organoleptice superioare. Cu o tehnologie specific\, producerea c\rnii de vi]el se realizeaz\ n unit\]i specializate, cu o capacitate de 30-200 capete pe serie [i care, n func]ie de vrsta valorific\rii, se repet\ de 3-4 ori pe an. Datorit\ costului ridicat de produc]ie [i al masei corporale de valorificare redus\, reprezint\ o metod\ de ngr\[are a c\rei pondere pe plan mondial este n continu\ sc\dere, iar n ]ara noastr\ nu se mai practic\ dect n cazul unor comenzi ferme pentru export.

- 75 -

Cre[terea [i exploatarea bovinelor ngr\[area "baby-beef" a tineretului. Conceput\ n SUA, metoda a fost apoi preluat\ [i adoptat\ n diferite alte ]\ri. n func]ie de vrsta [i masa corporal\ la valorificare, acest sistem ntrune[te ca metode tehnologice ngr\[area foarte precoce [i cea normal\, ultima fiind cel mai frecvent practicat\, ca urmare a cantit\]ilor sporite de carne pe care le asigur\. ngr\[area de tip "baby-beef" normal se realizeaz\ n unit\]i specializate care, conform proiectelor elaborate [i aplicate n ]ar\, ntrunesc capacit\]i de 3000-10000 capete. Preluarea vi]eilor se realizeaz\ la vrsta de 12-15 zile, iar tehnologia prevede trei faze: faza I - al\ptare-n]\rcare, faza a II-a cre[tere-ngr\[are [i faza a III-a - ngr\[are-finisare. Vrsta de valorificare este de 380-400 zile cnd se realizeaz\ greut\]i corporale de 420-450 kg, cu sporuri medii zilnice de cre[tere n greutate de 1000-1100 g. 10.1.1. Tehnica hr\nirii taurinelor n sistem intensiv Faza I, de al\ptare-n]\rcare. Are durata de 70 zile, din care 60 zile de al\ptare. Ritmul acumul\rilor medii zilnice de mas\ corporal\ trebuie s\ fie de 750 g. Al\turi de substituien]i de lapte, n vederea asigur\rii corespunz\toare a nivelului de hr\nire pe ntreaga durat\ a acestei faze, se administreaz\ la discre]ie nutre]uri combinate. n]\rcarea se face cu 10 zile premerg\tor transfer\rii tineretului n ad\posturile de faza a II-a, iar n ultimele 3-4 zile ale acestei faze se execut\ vaccinarea antipasteurelic\ [i antileptospiric\. Trecerea n ad\posturile din faza a II-a se execut\ pe compartimente, aplicndu-se principiul "totul plin - totul gol". Faza a II-a, de cre[tere-ngr\[are. Are durata de 190 zile. Corespunz\tor acestei faze de ngr\[are, diferen]iat pe etape de vrst\ [i mas\ corporal\, tineretul va fi hr\nit la discre]ie, asigurndu-se necesarul de principii nutritivi. n scopul dezvolt\rii func]iilor aparatului digestiv, n furajare se va pune accent pe nutre]urile de volum, reprezentate prin fnuri de bun\ calitate, semisiloz de leguminoase, porumb siloz, r\d\cinoase, precum [i concentrate sub form\ de cereale "fulguite" [i nsilozate, nutre] combinat [i supliment proteino-vitamino-mineral. Faza a III-a, de ngr\[are-finisare. Hr\nirea se asigur\ la discre]ie, asigurndu-se 2-3 sortimente de nutre]uri sau furaj unic, care s\
- 76 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD ntruneasc\ cerin]ele nutritive. Realizarea parametrilor de produc]ie sconta]i se desf\[oar\ ritmic [i n aceast\ faz\, att sub raportul acumul\rii de mas\, ct [i al consumului de nutre]uri. La terminarea ngr\[\rii, livrarea se face n totalitate pe ntregul ad\post, evitndu-se constituirea de noi loturi de animale care, eventual, nu au ajuns la masa corporal\ de valorificare preconizat\. n asemenea cazuri, n func]ie de situa]ie, minus-variantele se trec n ad\postul de recondi]ionare, sau se livreaz\ pentru t\iere. Dup\ depopulare, ad\posturile sunt supuse igieniz\rii mecanice [i dezinfec]iei, n vederea unei noi popul\ri. Apa se asigur\ la discre]ie prin ad\p\tori cu nivel constant, n cazul ntre]inerii n boxe colective pe durata celor 3 faze [i respectiv la g\leat\, n cazul ntre]inerii n prima faz\ n cu[ete individuale, unde se prefer\ [i folosirea apei sub forma infuziei de fn.

10.2. Tehnologia de ngr\[are n sistem semiintensiv


Sistemul semintensiv ntrune[te o gam\ larg\ de metode, care vizeaz\, n general, ngr\[area tineretului a c\rui valorificare se realizeaz\ la vrsta de peste 18 luni [i la o mas\ corporal\ de 450-500 kg. n ce prive[te regimul de hr\nire, acesta se bazeaz\ pe folosirea prioritar\ a nutre]ului de volum (fibroase, grosiere [i suculente) sau a unor produse secundare din industria alimentar\. Se urm\re[te folosirea nutre]urilor ieftine care se suplimenteaz\ cu cantit\]i moderate de concentrate, viznd realizarea unui proces de ngr\[are cu performan]e de produc]ie apreciabile [i n condi]ii de economicitate. Majoritatea acestor metode de ngr\[are se caracterizeaz\ prin ntre]inerea animalelor pe p\[une, n stabula]ie sau n sistem mixt, iar administrarea nutre]urilor se face n 2-3 tainuri, pe baz\ de ra]ii precalculate. Materialul biologic supus ngr\[\rii este reprezentat de tineretul mascul [i cel femel reformat, apar]innd raselor mixte autohtone ameliorate [i importate, precum [i meti[ilor dintre acestea cu rasele de carne. 10.2.1. Tehnica hr\nirii tineretului taurin pentru produc]ia de carne n sistem semiintensiv
- 77 -

Cre[terea [i exploatarea bovinelor

Hr\nirea pe baz\ de mas\ verde [i nutre] concentrat ngr\[area pe p\[une. n acest scop trebuie s\ dispunem de paji[ti permanente cu nivel ridicat de produc]ie, ntre]inerea animalelor f\cndu-se n sistem mixt sau n tabere de var\. Tineretul se grupeaz\ pe sexe, pe categorii de vrst\ [i mas\ corporal\, m\rimea loturilor fiind de cel mult 200-250 cap. pn\ la vrsta de 12 luni [i de 120-200 cap. peste aceast\ vrst\, cu recomandarea ca tineretul mascul s\ fie castrat la vrsta de 6-8 luni sau cel pu]in cu 30 zile premerg\toare scoaterii pe p\[une. Durata zinic\ de p\[unat este de 12-14 ore, organizat n dou\ reprize (diminea]a [i dup\-amiaza), cu pauz\ de 4-5 ore n intervalul foarte c\lduros al zilei. Suprafa]a de p\[une necesar\ este n func]ie de nivelul de produc]ie al acesteia (50-300 cap/100 ha), n toate cazurile consumul de mas\ verde fiind suplimentat zilnic cu 1-2 kg nutre]uri concentrate (n func]ie de vrst\), care se administreaz\ ntr-un singur tain, de obicei dup\ p\[unatul de sear\. Dup\ perioada de p\[unat, care n func]ie de zon\ are o durat\ de 100-150 zile, ngr\[area se poate continua n stabula]ie. ngr\[area n stabula]ie. Aceasta se face n ad\posturi nchise cu ntre]inere legat\ sau liber\ (de preferin]\), n care ngr\[area se poate continua [i dup\ sezonul de var\. Masa verde se asigur\ la discre]ie, cu un adaos zilnic de 1,5-2,5 kg nutre]uri concentrate [i care nu trebuie s\ dep\[easc\ 20-30% din valoarea nutritiv\ a ra]iei zilnice. Prin aceast\ metod\ se ob]in sporuri medii zilnice de 0,8-0,9 kg, cu un consum de 7-9 UN. ngr\[area taurinelor pe baz\ de nutre]uri suculente ngr\[area pe baz\ de nutre]uri nsilozate. Cel mai frecvent utilizate sunt porumbul nsilozat n faza de lapte-cear\ cu cel mult 65% umiditate, precum [i alte categorii de graminee (sorg, iarb\ de Sudan), respectiv amestecul dintre acestea [i leguminoase nsilozate n propor]ii diferite. Vrsta animalelor preluate pentru ngr\[area prin aceast\ metod\ trebuie s\ fie de minimum 6-7 luni, ns\ rezultate bune se ob]in la vrsta de peste 12 luni. n toate cazurile, ponderea nutre]ului nsilozat nu trebuie
- 78 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD s\ dep\[easc\ n subperioada de ngr\[are 50% [i cel mult 55% din valoarea nutritiv\ a ra]iei, diferen]a completndu-se cu nutre]uri fibroase [i concentrate n propor]ii relativ egale. De asemenea, trebuie administrat zilnic, n func]ie de vrst\, un amestec de 5-6 g Ca, 2,5-3,0 g P [i 0,7-1,0 g microelemente/100 kg mas\ corporal\. n aceste condi]ii se ob]in sporuri medii zilnice de 0,7-0,9 kg, la un consum specific de 7-9 UN la tineret [i peste 10 UN la adulte. ~ngr\[area pe baz\ de nutre]uri nsilozate cu umiditate sc\zut\. n func]ie de umiditatea nutre]ului la nsilozare, acest sortiment este cunoscut sub denumirea de "semisiloz" [i, respectiv, "semifn". Semifnul se produce dup\ tehnica obi[nuit\ a nsiloz\rii clasice, ns\ con]inutul nutre]ului n momentul nsiloz\rii trebuie s\ fie de 55-60% SU, iar pentru semisiloz de 45-50% SU. Ca surs\ se folosesc ierburile de graminee [i leguminoasele, depozitate n silozuri de suprafa]\ sau de tip turn, cu sau f\r\ adaos de consevan]i. Utilizarea semifnului [i a semisilozului n ngr\[are conduce la ob]inerea unor rezultate foarte bune [i din punct de vedere economic, reprezentnd o metod\ de perspectiv\. Aceste sortimente pot participa pn\ la 70-80% din valoarea nutritiv\ a ra]iei, diferen]a de 20-30% fiind reprezentat\ de nutre]uri concentrate combinate. Aceast\ metod\ asigur\ sporuri medii zilnice n jur de 0,9 kg [i chiar mai mult, la un consum specific de 7-9 UN. ngr\[area pe baz\ de alte nutre]uri suculente cultivate. Din aceast\ grup\, cea mai larg\ utilizare n ngr\[area taurinelor o are sfecla, apoi bost\noasele [i, sporadic, cartoful: - ngr\[area pe baz\ de sfecl\. n acest scop se poate folosi sfecla furajer\ [i mai ales semizaharat\, care realizeaz\ cea mai mare cantitate de SU pe unitatea de suprafa]\ cultivat\. Se administreaz\ sub form\ tocat\, obi[nuit n amestec cu nutre]uri grosiere (tocate) n cantit\]i de 10-20 kg/cap/zi, n func]ie de vrst\. n mod obi[nuit, poate avea o pondere de 25-30% din valoarea nutritiv\ a ra]iei, care se completeaz\ pn\ la 50-60% cu nutre] nsilozat sau cu alte suculente (gulii, bost\noase, cartofi etc). Diferen]a se asigur\ n propor]ii mai mult sau mai pu]in egale cu fibroase [i concentrate. n aceste condi]ii, se pot realiza sporuri medii zilnice de 0,7-0,9 kg, la un consum specific de 8-9 UN pentru tineret;

- 79 -

Cre[terea [i exploatarea bovinelor - ngr\[area pe baz\ de bost\noase, este asem\n\toare cu cea precedent\ [i se poate combina dup\ acelea[i principii, cu gulii furajere sau cartofi; - ngr\[area pe baz\ de cartofi este pu]in utilizat\ la taurine. Cartofii se administreaz\ sub form\ tocat\, ntre 10-20 kg la tineret (n func]ie de vrst\), reprezentnd ntre 23-30% din valoarea ra]iei. Se recomand\ a se folosi n combina]ie cu sfecla de zah\r, `mpreun\ cu care asigur\ cca 60% din valoarea ra]iei, diferen]a acoperindu-se cu nutre] fibros [i concentrat, n propor]ii egale; - ngr\[area pe baz\ de gulii furajere. Acest nutre] se administreaz\ sub form\ tocat\, singur sau n amestec cu nutre] grosier la rndul lui tocat, n cantit\]i de 10-20 kg/cap/zi. Poate reprezenta 30-40% din valoarea ra]iei zilnice, diferen]a fiind completat\ n propr]ie de 1020% cu alte suculente [i cu nutre] concentrat [i fibros, cte 20-25% fiecare. ngr\[area pe baz\ de t\i]ei de sfecl\ [i borhoturi. Borhoturile reprezint\ produse cu un con]inut ridicat n ap\, rezultate n urma prelucr\rii industriale a unor produse vegetale, a c\ror unic\ posibilitate de valorificare este n furajarea animalelor. Aceast\ ngr\[are se practic\ mai ales n cazul bovinelor adulte [i al tineretului mai avansat n vrst\, preferabil peste 18-24 luni. n general, aceste ngr\[\torii se organizeaz\ n apropierea ntreprinderilor de industrie alimentar\ de unde, n func]ie de natura subproduselor vegetale, acestea sunt aduse n ferm\ direct prin conducte, sau prin alte sisteme speciale de transport. ngr\[area pe baz\ de nutre]uri fibroase sau grosiere, cu adaos de melas\ [i uree. Aceast\ metod\ reprezint\ un procedeu mai vechi, cu aplicabilitate n unit\]ile zootehnice din zona de deal [i submontan\ sau a celor cu suprafe]e ntinse de paji[ti unde furajul de baz\ l reprezint\ fnul [i, respectiv, nutre]urile grosiere n zonele de cmpie. Nutre]ul fibros [i cel grosier poate reprezenta 50-60% din valoarea ra]iilor, fiind administrate ca atare, sub form\ tocat\ [i preferabil sub form\ granulat\ sau brichetat\. Diferen]a fa]\ de valoarea ra]iei se asigur\ pe seama nutre]urilor suculente [i concentrate n propor]ii egale. n vederea mbun\t\]irii valorii energetice [i proteice a acestor sortimente de nutre]uri, se practic\ adaosul de melas\ [i de uree. n
- 80 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD general, adaosul de uree corespunde unor cantit\]i precalculate de 30-35 g/100 kg mas\ corporal\, fa]\ de care cantitatea de melas\ se asigur\ n raport de 1/9, amestec care, la rndul lui, se dilueaz\ cu ap\ n acela[i raport (1/9). Solu]ia astfel ob]inut\, se adaug\ nutre]ului fibros sau grosier tocat n propor]ie de 50-60% din masa acestuia, amestecul f\cndu-se pe tainuri, n bazine speciale cu 12-24 ore nainte de administrare. ngr\[area pe baz\ de nutre]uri fibroase cu adaos de concentrate. Cu aplicabilitate n zona colinar\ [i n cea de cmpie, aceast\ metod\ are la baz\ utilizarea nutre]ului fibros n procent de 4050% din valoarea nutritiv\ a ra]iei, diferen]a fiind completat\ cu nutre]uri concentrate [i suculente n propor]ii mai mult sau mai pu]in egale. Nutre]urile concentrate se pot folosi sub form\ de amestecuri, sau prin nsilozare la un con]inut ridicat de umiditate. Reprezint\ o metod\ de ngr\[are f\r\ restric]ii de vrst\, n care preluarea tineretului se poate face imediat dup\ n]\rcare. Se realizeaz\ acumul\ri medii zilnice de mas\ corporal\ de 800-1000 g la un consum specific de 7-9 UN.

10.3. Tehnologia de ngr\[are n sistem extensiv


Acest sistem ntrune[te, la rndul s\u, mai multe metode care, n general, se bazeaz\ pe ntre]inerea animalelor pe p\[uni naturale, f\r\ nici un adaos de nutre]uri concentrate. Ritmul acumul\rilor medii zilnice de mas\ corporal\ este, `n medie, de 0,4-0,6 kg cu consumuri specifice cuprinse ntre 8-20 UN. Valorificarea se face pentru tineret la mase corporale de peste 400 kg, ns\ la vrste mai mari de 24 luni. n acest sistem se utilizeaz\ tineretul din rasele autohtone, n vrst\ de peste 12 luni, de preferin]\ peste 20-22 luni [i animalele adulte reformate. 10.3.1. Tehnica hr\nirii tineretului taurin pentru produc]ia de carne n sistem extensiv Tehnica de ngr\[are n acest sistem se bazeaz\ aproape n exclusivitate pe mas\ verde administrat\ n condi]ii de p\[une, n general pe paji[ti naturale, mai mult sau mai pu]in mbun\t\]ite.
- 81 -

Cre[terea [i exploatarea bovinelor ngr\[area mnza]ilor [i a tineretului femel reformat pe p\[une. n func]ie de condi]iile zonale, durata ngr\[\rii este de 5-6 luni, cu referire la tineretul din f\t\rile de toamn\, care se introduce pe p\[une la vrsta de 14-18 luni, respectiv din f\t\rile de prim\var\, care se supune ngr\[\rii la vrsta de 24 luni. Tineretul mascul destinat acestui sistem de ngr\[are trebuie supus castr\rii la vrsta de 5-7 luni, sau cel pu]in cu 30 zile premerg\toare introducerii lor pe p\[une. Organizarea ngr\[\rii se face n turme de 50-200 capete, separate pe sexe, pe categorii de vrst\ [i mas\ corporal\. n mod obi[nuit se realizeaz\ acumul\ri medii zilnice de 0,4-0,6 kg mas\ corporal\, la un consum specific de 8-13 UN. n cazul cnd animalele, la sfr[itul perioadei, realizeaz\ o mas\ corporal\ sub cea dorit\, ngr\[area se poate continua n stabula]ie, utiliznd diverse alte metode. ngr\[area primiparelor f\tate timpuriu [i a vi]eilor pe p\[une. De[i este o metod\ care nu se practic\ n condi]iile ]\rii noastre, pe m\sura sporirii efectivelor, se poate adopta n cazul tineretului femel cu origine mai pu]in valoroas\. Aplicabil\ n zonele cu paji[ti permanente [i de bun\ calitate, se poate folosi n cazul montelor timpurii la tineretul de 13-15 luni din rasele mixte, la meti[ii acestora cu rasele de carne sau a metis\rilor triple. Monta se programeaz\ n primele luni ale anului, astfel nct f\t\rile s\ aib\ loc la sfr[itul acestuia, sau cel trziu n primele dou\ luni ale anului urm\tor. n acest fel, vi]eii au la ie[ire pe p\[une vrsta de minimum 4-5 luni, organizarea ngr\[\rii f\cndu-se mpreun\ cu mamele lor, n turme de 60-120 cupluri, ntre]inute pe p\[uni de bun\ calitate, prev\zute cu padocuri de odihn\ [i umbrare, n suprafa]\ de 8-9 m2 pe cuplu, amenajate cu posibilit\]i de administrare a unui supliment zilnic de 2-3 kg nutre]uri concentrate pe cuplu. La sfr[itul perioadei de p\[unat se procedeaz\ la valorificarea cuplurilor, vi]eii realiznd la vrsta de 10-12 luni o mas\ corporal\ de 300-350 kg (cu posibilit\]i de valorificare sau de continuare a ngr\[\rii), iar mamele acestora au o greutate de 450-550 kg. ngr\[area vi]eilor la "vaci-doici" pe p\[une. Mai pu]in utilizat\, metoda este ns\ aplicabil\ n condi]ii asem\n\toare metodei precedente (ngr\[area vi]eilor din rasele mixte sau a meti[ilor dintre acestea cu cele de carne), iar ca vaci doici se folosesc vaci din rasele

- 82 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD mixte cu produc]ii mici sau mijlocii, care, n general, se mulg greu [i pot al\pta 2-4 vi]ei. n acest scop este necesar\ o programare grupat\ a montelor [i f\t\rilor, iar organizarea ngr\[\rii se va face n turme de 20-80 cupluri, care se ntre]in liber pe p\[une de la sfr[itul lunii aprilie pn\ n septembrie, n condi]ii identice metodei prezentate anterior. Se realizeaz\ sporuri medii zilnice de 700-800 g, vrsta vi]eilor la valorificare fiind de 8-10 luni, la o mas\ corporal\ de 200-300 kg. n func]ie de posibilit\]i, ngr\[area tineretului se poate continua prin diferite alte metode, n vederea valorific\rii lor la mase corporale mai mari. Recondi]ionarea bovinelor adulte reformate. Prin recondi]ionare se `n]elege mbun\t\]irea condi]iei animalului pe seama ]esutului muscular [i a unor u[oare depuneri de gr\sime, realizat\ printr-o hr\nire progresiv abundent\ timp de 45-90 zile. Aceasta este preferat\ ngr\[\rii, care necesit\ un timp mai ndelungat (90-140 zile), consumuri specifice mai mari [i care determin\ o depunere abundent\ de gr\sime nedorit\ de consumatori. Tehnica recondi]ion\rii bovinelor adulte reformate se realizeaz\, obi[nuit, n stabula]ie legat\, pe baz\ de nutre]uri voluminoase [i suplimente moderate de nutre] concentrat. n unit\]ile care dispun de suprafe]e ntinse de paji[ti permanente, recondi]ionarea se poate realiza [i pe p\[une, ns\ cu men]iunea de a asigura [i o cantitate minim\ de nutre]uri concentrate. M\rimea cirezilor poate fi de pn\ la 200-250 capete, iar durata recondi]ion\rii este de 80-100 zile. n toate cazurile se realizeaz\ sporuri medii zilnice de 0,5-1,2 kg [i un consum specific de 10-20 UN, n func]ie de condi]ia [i vrsta animalului n momentul reform\rii, de structura ra]iei [i calitatea nutre]urilor administrate.

- 83 -

Cre[terea [i exploatarea bovinelor

Tem\ de verificare
1. Caracteriza]i principalele rase de taurine crescute `n zona dvs. de activitate. 2. Prezenta]i modul de programare a sezonului de ns\mn]\ri (monte) [i f\t\ri la taurine. 3. Cum se stabile[te momentul optim pentru introducerea vi]elelor la reproduc]ie [i a termenului pentru `ns\mn]area vacilor dup\ f\tare? 4. Care sunt principalele avantaje ale `ns\mn]\rii artificiale la taurine? 5. Prezenta]i principalele opera]iuni ce trebuie efectuate `naintea [i `n timpul f\t\rii. 6. Cum justifica]i necesitatea repausului mamar [i care este durata optim\ a acestuia? 7. Care sunt principalele orient\ri `n hr\nirea vacilor gestante [i a taurilor de reproduc]ie? 8. Care este regimul folosirii taurilor la mont\, respectiv recoltare de material seminal `n vederea realiz\rii `ns\mn]\rilor artificiale? 9. Prezenta]i succint etapele ce trebuie parcurse `n scopul selec]iei t\ura[ilor pentru re]eaua de ns\mn]\ri artificiale. 10. Prezenta]i principalele sisteme [i metode de al\ptare a vi]eilor [i tehnica `n]\rc\rii acestora. 11. Care sunt principalele perioade fiziologico-nutri]ionale ce compun tehnica hr\nirii vacilor lactante? 12. Care sunt principiile mulgerii ra]ionale a vacilor? 13. Prezenta]i succint principalele sisteme de `ngr\[are a taurinelor.

- 84 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD

PARTEA a II-a CRE{TEREA {I EXPLOATAREA OVINELOR


CAPITOLUL 1
IMPORTAN}A ECONOMIC| {I SITUA}IA CRE{TERII OVINELOR

1.1. Importan]a economic\ a cre[terii ovinelor


Oaia este un animal poligastric ce valorific\ superior, ca [i taurinele, furajele fibroase, furniznd cresc\torilor att produse alimentare (carne, lapte), ct [i materii prime pentru industria u[oar\ (ln\, pielicele, piei etc), contribuind la bun\starea popula]iilor care o cresc. n ]ara noastr\ cre[terea ovinelor a constituit o preocupare str\veche, ale c\rei nceputuri se pierd n negura vremurilor odat\ cu formarea poporului romn. Principalele produse ce se ob]in de la oi sunt: lna, carnea, laptele, bl\nurile, pielicelele etc. Lna. Principal produs al ovinelor, este materie prim\ de foarte mare importan]\ pentru industria textil\. Cu toate succesele ob]inute de industria chimic\ (fibre sintetice), prin calit\]ile ei, lna nu a fost egalat\, m\rturie stnd evolu]ia ascendent\ a consumului mondial de ln\. Carnea. Cerin]ele pe pia]a mondial\ pentru carnea de ovine au crescut foarte mult n ultimul timp, n special cererea pentru carnea de miel ngr\[at, mai ales n Orientul Apropiat [i vestul Europei, unde ajunge la pre]uri mai mari fa]\ de carnea de taurine [i suine. Datorit\ acestei situa]ii, n ]ara noastr\ s-au constituit ngr\[\torii mari cu capacit\]i de 25000-30000 capete/an, unde mieii prelua]i la n]\rcare sunt ngr\[a]i pn\ la 35-37 kg. n multe unit\]i, pentru mbun\t\]irea calit\]ii c\rnii se practic\ metis\ri cu rase de carne importate ca: Romney-Marsh, ~le de France, Texel, Lincoln etc. Pielicele. n special cele provenite de la rasa Karakul [i meti[ii acesteia cu }urcana neagr\ [i }urcana brum\rie, sunt foarte c\utate pe pia]a intern\ [i extern\. Bl\ni]ele de la mieii din rasele }igaie [i Merionos
- 89 -

Cre[terea [i exploatarea ovinelor sau de la popula]ia Spanc\, precum [i pieile provenite de la oile adulte sunt mult ntrebuin]ate pentru diverse confec]ii [i obiecte de marochin\rie. Laptele de oaie. Este apreciat pentru producerea diferitelor brnzeturi de calitate deosebit\, fermentate, mult solicitate pe pia]a intern\ [i extern\. }ara noastr\ este considerat\ o mare produc\toare de brnzeturi din lapte de oaie. Gunoiul de grajd ob]inut de la ovine are o foarte bun\ valoare fertilizant\, fiind folosit n zona de munte [i deal unde, prin "trlire", se ngra[\ suprafe]e mari de p\[une, ceea ce duce, n final, la cre[terea produc]iei de mas\ verde. Oile contribuie la rentabilizarea agriculturii prin valorificarea economic\ superioar\ a subproduselor vegetale, precum [i a p\[unilor slab productive, de altitudine, pe care au p\[unat `n prealabil taurinele.

1.2. Situa]ia cre[terii ovinelor pe plan mondial [i n ]ara noastr\


R\spndirea oilor pe glob este strns legat\ de baza furajer\ [i n special de condi]iile climatice locale. De aceea, n zonele ecuatoriale calde [i umede, precum [i n zonele nordice foarte reci se cre[te un num\r mai mic de oi. n zonele cu clima temperat, oile se cresc n num\r foarte mare. Dac\ n 1951-1952, n lume existau 775,3 milioane oi, n 1980 sa ajuns la 1120 milioane, iar n 1992 la 1138,3 milioane capete. n ceea ce prive[te produc]ia mondial\ de ln\, Australia produce 28%, C.S.I. 15%, Noua Zeeland\ 10% etc. n privin]a densit\]ii oilor la 100 ha teren agricol, pe primul loc se afl\ Noua Zeeland\ cu 289 capete, urmat\ de Uruguay cu 184 capete, Bulgaria cu 180,2 capete, Fran]a cu 25 capete, C.S.I. cu 20 capete etc. Romnia ocup\ o pozi]ie intermediar\, avnd o densitate de 91,4 capete la nivelul anului 1999. Aceasta a sc\zut dramatic `ntr-o perioad\ de doar c]iva ani, fa]\ de 115,4 capete n 1990. Dac\ urm\rim evolu]ia cre[terii ovinelor pe plan mondial, observ\m c\ aceasta a cunoscut mai multe etape. De la domesticire, pn\ n sec. al XVIII-lea, cre[terea ovinelor a avut un caracter empiric, f\r\ vreo preocupare de specializare. n etapa apari]iei [i dezvolt\rii
- 90 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD manufacturilor, cre[terea a fost orientat\ spre o ln\ cu fine]e ct mai bun\, necesar\ fabric\rii stofelor fine. Din a doua jum\tate a sec. al XIX-lea, odat\ cu perfec]ionarea ma[inilor folosite n industria textil\ [i a mijloacelor de transport dotate cu instala]ii frigorifice, cre[terea oilor este orientat\ spre carne-ln\ sau ln\-carne, deci spre rase mixte, n special n ]\rile mari exportatoare ca: Australia, Noua Zeeland\, Argentina etc. Consumul de carne de oaie cre[te mult din a doua jum\tate a secolului al XIX-lea, n special n ]\rile din vestul Europei [i n Orientul Apropiat, unde reprezint\ 8,3% din consumul mondial de carne, astfel c\ o serie de ]\ri produc\toare au orientat cre[terea ovinelor n special spre produc]ia de carne, ca de exemplu: Fran]a, Germania, S.U.A., Anglia etc. Greutatea medie la sacrificare, pe plan mondial, a fost de 15 kg, cu varia]ii ntre 21 kg n America de Nord [i 14 kg n Africa. Dup\ bovine, ca pondere, n ]ara noastr\ urmeaz\ ovinele. Efectivul total n 1989 a fost de 15612000 capete, din care 11157000 oi [i mioare. Carnea de oaie reprezint\, n medie, 8-10% din consumul intern de carne la noi n ]ar\. Dac\ ar fi ngr\[a]i to]i mieii ob]inu]i pn\ la 3235 kg, sunt mari posibilit\]i ca acest procent s\ creasc\ mult. Produc]ia total\ de carne de oaie a sc\zut de la 182 mii tone n 1980 la 169 mii tone n 1995, dat\ dup\ care sc\derea s-a accentuat [i mai mult. n trecut, cre[terea oilor n ]ara noastr\ se caracteriza prin extensivitate datorit\ utiliz\rii de rase primitive pu]in ameliorate, practic\rii exclusive a transhuman]ei, fenomen ce s-a men]inut pn\ n jurul anului 1950, cnd se pun bazele cre[terii semiintensive [i intensive. Dup\ 1950, efectivul de ovine a sporit [i, n acela[i timp, s-a mbun\t\]it, iar `n structura de ras\ a crescut ponderea oilor cu ln\ fin\ [i semifin\ n defavoarea celor cu ln\ grosier\. Dup\ anul 1990, odat\ cu desfiin]area fostelor C.A.P., efectivele de ovine au sc\zut continuu, astfel c\ n 1996 efectivul total a ajuns la 12079000 capete. Produc]ia cea mai mare de ln\ s-a `nregistrat n 1980, fiind de 37376 mii tone, din care 25411 mii tone ln\ fin\ [i semifin\, cantitate ce nu asigura n ntregime necesarul industriei noastre. Produc]ia medie pe cap de animal, cu toate c\ a crescut de la 1,6 kg n 1950 la peste 3,2 kg n 1997, este nc\ mult sub posibilit\]i. Produc]ia medie de lapte de oaie n ]ara noastr\ r\mne sta]ionar\ n perioada 1980-1998, la 33-35 litri/cap.

- 91 -

Cre[terea [i exploatarea ovinelor Pentru cre[terea cantitativ\ [i calitativ\ a efectivelor, se vor urm\ri: selec]ia ovinelor [i mbun\t\]irea structurii de ras\; introducerea tehnologiilor moderne de exploatare; asigurarea bazei furajere att cantitativ ct [i calitativ; asigurarea s\n\t\]ii animalelor prin ac]iuni de prevenire a bolilor infec]ioase [i parazitare, a avorturilor, a mortalit\]ii [i morbidit\]ii.

- 92 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD

CAPITOLUL 2 RASELE DE OVINE. 2.1.Originea ovinelor


Genul Ovis cuprinde speciile s\lbatice care tr\iesc [i ast\zi n Europa de Sud (Sicilia, Corsica, Sardinia), n Asia Mic\ [i nordul Asiei, n Africa [i America de Nord. Se consider\ c\ aceste specii s\lbatice stau la baza originii actualelor oi domestice, cu toate c\ de la formele primitive la cele actuale oile au suferit numeroase transform\ri morfologice, fiziologice [i etologice, datorate factorilor de mediu naturali [i artificiali. Interven]ia omului a imprimat diferen]e morfo-fiziologice, care au dus la marea diversitate de rase actuale. O alt\ cauz\ n greutatea stabilirii precise a originii ovinelor actuale este [i faptul c\ la nici o alt\ specie de animale domestice nu s-au produs attea amestecuri, ncruci[\ri [i dizloc\ri datorit\ transhuman]ei, ca la ovine. Oamenii de [tiin]\, bazndu-se pe descoperirile arheologice [i caracterele morfo-fiziologice comune, au stabilit c\ cele mai multe rase de ovine actuale provin din Muflon, Arkar [i Argal, deci ovinele au origine polifiletic\.

2.2. Clasificarea raselor de ovine


Criteriul cel mai frecvent folosit n clasificarea raselor de ovine este f\r\ ndoial\ criteriul economic potrivit c\ruia rasele de ovine se mpart n: rase de ln\, de carne, de lapte sau cu produc]ie mixt\ (laptecarne, carne-lapte). Clasificarea raselor poate ns\ fi f\cut\ [i dup\ criterii mai complexe ]innd seama de locul de formare [i de caracterul sau fine]ea lnii respectiv: - Rase locale: - cu ln\ fin\: Merinos de Palas, Merinos transilv\nean, Spanca ameliorat\; - cu ln\ semifin\: }igaie; - cu ln\ semigroas\: Stogo[\; - cu ln\ groas\: }urcan\.

- 93 -

Cre[terea [i exploatarea ovinelor Rase importate: cu ln\ fin\: Merinos australian, Merinos caucazian, Merinos de Stavropol, Merinos ascanian, Merinos de Groznensk, Merinolandschaf; cu ln\ smifin\: Corriedale, Lincoln, Romey Marsh, Polwarth; cu ln\ semigroas\: Friz\; cu ln\ groas\: Karakul. 2.2.1. Rasele locale de ovine Cele mai r\spndite rase [i variet\]i locale de ovine crescute n ]ara noastr\ sunt }urcana, }igaia, Spanca, Stogo[a, Merinosul de Palas [i Merinosul transilv\nean. Rasa }urcan\. Provine din Arkar fiind cunoscut\ sub diferite denumiri n func]ie de ]ara unde se cre[te: }urcan\ sau oaie brsan\ (Romnia), Razca (Ungaria), Zakel (Germania) etc. n ]ara noastr\ rasa }urcan\ este r\spndit\ n zonele muntoase [i de deal, reprezentnd mpreun\ cu meti[ii s\i peste 40% din efectivul total de ovine. nsu[iri morfo-productive: este o ras\ cu talia de 63 cm la femele [i 72 cm la masculi, cu trunchiul lung, potrivit de larg [i adnc, cu u[oar\ tendin]\ spre dolicomorfism. Este o ras\ rustic\ [i rezistent\, care se preteaz\ foarte bine la transhuman]\. Produc]ia de ln\ este de 2,2 kg la femele [i 3,2 kg la masculi, cu [uvi]\ de form\ conic\ alc\tuit\ din fibre lungi [i groase, avnd o fine]e ce variaz\ ntre 50-60 microni. Produc]ia de lapte este n medie de 70 kg pe lacta]ie. Produc]ia de carne este relativ slab\. Mieii cnt\resc la na[tere 2,8-3,0 kg [i 14-15 kg la `n]\rcare, iar ovinele adulte 32-35 kg [i berbecii 53-68 kg. Prolificitatea este de 103%. Culoarea este alb\ dar exist\ [i variet\]i de culoare n snul rasei. Produc]ia de pielicele prezint\ importan]\ n special pentru variet\]ile brum\rie [i neagr\, fiind r\spndite n centrul [i nordul Moldovei, variet\]i ce sunt supuse ncruci[\rilor industriale cu rasa Karakul. De asemenea, n Banat se ntlne[te varietatea Ra]ca, ce prezint\ coarnele n form\ de tirbu[on [i cojocul de bun\ calitate. Perspective: n viitor va fi crescut\ n zonele montane ale ]\rii [i n Podi[ul din centrul [i nordul Moldovei. Ameliorarea vizeaz\ n special m\rirea greut\]ii corporale la 40-50 kg la oi, a produc]iei de ln\ la 3,54,0 kg [i a celei de lapte la 150-170 litri.
- 94 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD Rasa }igaie. Este o ras\ ce deriv\ din Arkar, fiind considerat\ una din cele mai vechi rase de ovine din ]ara noastr\, ct [i din alte ]\ri. nsu[iri morfo-productive: este o ras\ a c\rei talie variaz\ ntre 65-68 cm avnd toracele adnc [i larg, iar membrele puternice cu aplomburi corecte [i cu unghii rezistente, bine adaptat\ transhuman]ei. Produc]ia de ln\ variaz\ la o tunsoare ntre 1,8-3,5 kg n func]ie de sex, cu fine]ea de 31-33 microni [i randament la sp\lare de 42-65%. Cojocul este format din [uvi]e cu aspect prismatic. Produc]ia de carne este destul de bun\, mieii cnt\rind la na[tere `ntre 3-4 kg n func]ie de sex. Greutatea corporal\ la ovinele adulte variaz\ ntre 35-45 kg iar la berbeci ntre 50-60 kg, cu un randament la sacrificare de 43,3% la }igaia de [es [i 41,9% la cea de munte. Este apreciat\ ca o ras\ semiprecoce ce se preteaz\ bine la ngr\[are, dnd o carne superioar\ calitativ [i f\r\ miros specific, n special cnd p\[uneaz\ pe p\[uni s\r\turate. Produc]ia de lapte variaz\ ntre 70-100 kg pe lacta]ie. Sub raportul culorii, n snul rasei se disting urm\toarele variet\]i: alb\, buc\laie, la care lna de pe corp este alb\ iar jarul de pe fa]\ [i membre este de culoare neagr\, fiind cea mai numeroas\ n cadrul rasei [i neagr\ la care att lna ct [i jarul au culoare neagr\. Perspective: ameliorarea rasei }igaie va fi orientat\ spre ob]inerea unui tip care s\ ntruneasc\ urm\toarele cerin]e: greutate corporal\ de 50 kg la oile adulte, produc]ie de ln\ de 4 kg cu fine]e de 30 microni, lungimea [uvi]ei de 10 cm [i un randament la sp\lare de 5053%, produc]ia de lapte-marf\ de 40-45 kg [i greutatea mielului la 150 zile de 36 kg. Prolificitatea oilor va trebui s\ ajung\ la 110%. Varietatea Spanc\. Reprezint\ un produs de ncruci[are dintre berbeci de ras\ Merinos [i oi de ras\ }igaie, fiind r\spndit\ n Dobrogea, sud-estul Munteniei, Banat [i Cri[ana. nsu[iri morfo-productive: lna oilor Spanc\ se aseam\n\ mult cu cea a rasei Merinos. Oile adulte au greutatea corporal\ de 38-47 kg, iar berbecii de 58-72 kg cu un randament la sacrificare ce variaz\ ntre 4550%. Mieii cnt\resc la na[tere 2,6-3,0 kg, iar la n]\rcare 16-20 kg. Produc]ia de ln\ la femele variaz\ ntre 3,5-6,0 kg iar la masculi ntre 4,0-8,0 kg, cu randamentul la sp\lare de 40%; lungimea [uvi]ei este de 610 cm cu fine]ea de 25-29 microni.

- 95 -

Cre[terea [i exploatarea ovinelor Varietatea Stogo[\. Este de culoare alb\ sau neagr\ [i reprezint\ un produs de ncruci[are ntre rasa }igaie (berbeci) [i }urcan\ (oi). Lna are nsu[iri intermediare ntre cele dou\ rase. Produc]ia de ln\ este de 1,8-2,4 kg, iar lungimea [uvi]ei de 10-16 cm, cu fine]ea medie de 36-47 microni. Animalele sunt viguroase, cu aptitudini bune pentru produc]ia de carne, masa corporal\ fiind de 38-40 kg. Rasa Merinos de Palas. S-a format la I.C.P.C.O.C. PalasConstan]a de c\tre prof. N. Teodoreanu [i colectivul s\u de cercet\tori. La baza form\rii rasei stau ncruci[\rile complexe dintre rasele locale }igaie [i }urcan\ cu rasele Merinos Rambouillet, Merinos semiprecoce german, cu infuzie ulterior\ de Merinos de Stavropol, nso]ite de o selec]ie minu]ioas\, o ngrijire [i o ntre]inere foarte bune. Este r\spndit n cea mai mare parte din Dobrogea [i n sud-estul Munteniei. nsu[iri morfo-productive: rasa este specializat\ pentru produc]ia de ln\ fin\, caracterizndu-se prin constitu]ie robust\ cu trunchi potrivit de lung, larg [i adnc. Pielea de pe corp prezint\ cute fine, iar la gt o salb\ mijlocie cu 1-3 cravate. Produc]ia medie de ln\ este de 5-6 kg la femele [i 12-13 kg la masculi. Lungimea [uvi]ei este de 7 cm, fine]ea 20-22 microni, iar randamentul la sp\lare 31-42%. Greutatea medie dup\ tundere este de 60 kg la oi [i de 90 kg la berbeci. Produc]ia de lapte a rasei este n medie de 142 kg pe lacta]ie iar prolificitatea 121%. Perspective de cre[tere: va fi crescut\ cu prec\dere n ras\ curat\ n Dobrogea [i n zonele de cmpie ale Munteniei [i Olteniei, unde va participa n paralel [i la ncruci[\ri de absorb]ie a raselor }igaie [i }urcan\. Ameliorarea va urm\ri: ridicarea greut\]ii corporale la 65 kg la oile adulte, a produc]iei de ln\ a acestora la 8 kg, a greut\]ii mielului la vrsta de 150 zile la 40 kg [i a prolificit\]ii la 135%. Rasa Merinos transilv\nean. S-a format n cmpia din vestul ]\rii prin ncruci[\ri de absorb]ie nedirijate [tiin]ific, vreme ndelungat\, ncepnd cu anul 1880, a raselor locale }igaie [i }urcan\ cu rasele Merinos Rambouillet [i Negretti, Merinosul precoce [i ulterior, prin ncruci[\ri de infuzie cu Merinosul de Stavropol [i de Groznensk. Este r\spndit n Cmpia de vest a ]\rii (Cri[ana, Banat) [i n zona colinar\ de vest a jude]elor S\laj [i Cluj. nsu[iri morfo-productive: Este o ras\ specializat\ pentru produc]ia de ln\, avnd talia [i m\rimea corporal\ mijlocie, cu trunchiul suficient de lung, larg [i adnc. Prezint\ o mare variabilitate sub raportul
- 96 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD conforma]iei, datorit\ num\rului mare de rase ce a luat parte la formarea sa. n jude]ele Arad [i Timi[ se semnaleaz\ prezen]a unui tip mai masiv de Merinos transilv\nean ca urmare a influen]ei Merinosului precoce. n zona colinar\ a jude]elor S\laj [i Cluj exist\ un tip de talie mai mic\. Greutatea corporal\ a mieilor la f\tare este de 2,5-4,5 kg [i de 14-28 kg la n]\rcare. Oile adulte cnt\resc 32-35 kg iar berbecii 55-75 kg, cu un randament la sacrificare de 48,6%. Produc]ia de ln\ este de 3,0-7,5 kg la femele [i de 5-10 kg la masculi, cu lungimea [uvi]ei de 4-8 cm, fine]ea de 22-24 microni [i randamentul la sp\lare de 28-40%. Produc]ia de lapte pe lacta]ie este de 70 kg, iar prolificitatea de 110%. Perspective: va fi crescut n continuare n vestul ]\rii, iar prin ameliorare se va urm\ri m\rirea greut\]ii corporale la 60 kg la oile adulte, a produc]iei de ln\ a acestora la 7 kg, cu lungimea [uvi]ei de peste 8 cm [i fine]ea 22 microni. Greutatea mielului la 150 zile trebuie s\ fie de 38 kg, iar prolificitatea de 120%. 2.2.2. Rase de ovine importate Rasele de ovine de tip Merinos. Ovinele de tip Merinos deriv\ din Arkar, iar denumirea de Merinos se crede c\ ar proveni de la numele unui trib algerian de p\stori nomazi cunoscut sub numele de Beni-Merin. Oile de tip Merinos erau cunoscute nc\ dinaintea erei noastre, iar n evul mediu cre[terea lor a cunoscut o mare dezvoltare n special n Spania. Majoritatea oamenilor de [tiin]\ consider\ c\ actualele rase de ovine de tip Merinos, s-au format n cea mai mare parte pe baza urm\toarelor tipuri: Merinos escurial, Merinos Negretti, Merinos Rambouillet [i Merinos precoce. n ]ara noastr\, merinosul a fost introdus ncepnd cu anul 1805 dar mai mult dup\ 1850 cnd, `ntre 1851 [i 1897 se fac importuri din Fran]a. ~ntre anii 1926-1930 se import\ masiv Merinosul Rambouillet din Fran]a [i Merinosul semiprecoce din Germania, rase care au participat la formarea Merinosului de Palas [i a celui transilv\nean. Dup\ anul 1950 au fost organizate [i alte importuri de Merinos cum ar fi: Merinosul de Stavropol, M. ascanian, M. caucazian, M. de Groznensk, Merinosul de munte german, M. australian etc. Rasa Karakul. Deriv\ din Arkar [i s-a format n Persia de unde s-a r\spndit mult n Asia de Vest [i Turkmenistan. Se cre[te mai ale n
- 97 -

Cre[terea [i exploatarea ovinelor C.S.I., de unde a fost importat\ [i n ]ara noastr\. Este r\spndit\ n centrul [i nordul Moldovei [i reprezint\ mpreun\ cu meti[ii s\i cca 2% din efectivul total de ovine. Printre ]\rile mari cresc\toare ale rasei Karakul men]ion\m: C.S.I., Iran, Afganistan, Africa de Sud etc. nsu[iri morfo-productive: se caracterizeaz\ prin profilul capului berbecat, urechile lungi [i aplecate, crupa te[it\ [i prezen]a la baza cozii a unui depozit de gr\sime. Lna este grosier\ [i variaz\ ca produc]ie ntre 1,8-2,7 kg n func]ie de sex [i condi]iile de hr\nire. Greutatea corporal\ a oilor adulte este de 40-50 kg, iar a berbecilor de 55-70 kg. Produc]ia de lapte este de 56 kg pe o lacta]ie iar prolificitatea de 105123%. n snul rasei se disting sub raportul culorii urm\toarele variet\]i: neagr\ (arabi), care reprezint\ cca 92-94% din efectivul de oi Karakul; brum\rie (shiraz), cafenie (kombar sau komor), piersicie (guligaz) [i culoarea cafelei cu lapte (aguti). Perspective: la noi n ]ar\ va fi crescut\ att n ras\ curat\ ct [i prin ncruci[are cu rasa }urcan\ (variet\]ile neagr\ [i brum\rie) n vederea ob]inerii unor pielicele cu un buclaj de calitate. Rasa Romney-Marsh. Este originar\ din Anglia fiind mult apreciat\ pentru produc]ia sa de carne [i ln\, remarcndu-se printr-o masivitate [i precocitate accentuat\. La vrsta de 4 luni mieii ating greu\]i de 28-30 kg iar ngr\[a]i, la vrsta de un an, 65-68 kg. Ovinele adulte, n stare de ingr\[are, pot realiza greut\]i de 100-120 kg. Produc]ia de ln\ semifin\ este de 4,0-4,5 kg, cu fine]ea de 34-47 microni. Se cre[te n ]ara noastr\ pentru a fi folosit\ la ncruci[\ri industriale cu rasele }urcan\, }igaie [i Spanc\ din Banat, Transilvania [i Oltenia, n vederea sporirii produc]iei de carne. Rasa Corriedale. Este originar\ din Noua Zeeland\ unde s-a format prin ncruci[\ri complexe n care rolul principal l-a avut rasa Lincoln. Se caracterizeaz\ printr-o conforma]ie tipic\ de carne, cu trunchiul lung, larg [i adnc. Greutatea oilor este de 55-70 kg, iar a berbecilor de 80-100 kg. Produc]ia de ln\ este de 4,5-5,0 kg la oi [i de 78 kg la berbeci, cu lungimea [uvi]ei de 10-12 cm [i fine]ea de 25-39 microni. n ]ara noastr\ se folose[te la ncruci[are cu rasa }igaie [i Merinos de Palas. Rasa Polwarth. Format\ dup\ anul 1880 n statul Victoria din Australia, are n structura genetic\ 3/4 snge Merinos australian [i 1/4 snge Lincoln, fiind specializat\ pentru carne-ln\. Se adapteaz\ u[or,
- 98 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD este precoce, rustic\, masiv\ [i cu o constitu]ie robust\. Masa corporal\ este de 60-65 kg la oi [i de 80-100 kg la berbeci. Produc]ia de ln\ este de 4,5-5,0 kg la oi [i 6-7 kg la berbeci, cu lungimea [uvi]ei de 10-12 cm. Este o ras\ precoce, mieii ajungnd la 4 luni la greutatea de 35-40 kg. Prolificitatea este de 135%. A fost importat\ n ]ara noastr\ pentru ncruci[\ri cu rasa }igaie. Rasa Friz\. Deriv\ din muflon [i este originar\ din Germania, de unde a fost importat\ n ]ara noastr\ ncepnd cu anul 1895. Este o ras\ specializat\ pentru produc]ia de lapte, produc]ie care variaz\ ntre 200250 l pe lacta]ie la efectivul importat n ]ara noastr\, fa]\ de 400 l n ]ara de origine, recordul rasei fiind de 1500 l. D\ o produc]ie medie de ln\ de 3 kg cu fine]ea cuprins\ ntre 37-40 microni. Este o ras\ care se caracterizeaz\ printr-o prolificitate ridicat\ de 2-4 miei la o f\tare. Pentru ]ara noastr\ prezint\ importan]\ fiind folosit\ la ncruci[\ri de infuzie cu rasa }urcan\ n scopul m\ririi produc]iei de lapte a acesteia.

- 99 -

Cre[terea [i exploatarea ovinelor

CAPITOLUL 3 TEHNICA REPRODUC}IEI OVINELOR


Manifestarea instinctului genezic are loc la vrsta de 6-8 luni la berbecu]i [i la 5-7 luni la mielu]e cnd, pentru prentmpinarea mperecherilor prea timpurii a c\ror consecin]e sunt grave, se practic\ separarea pe sexe la vrsta de 4-5 luni.

3.1. Vrsta de reproduc]ie [i sezonul de mont\ la ovine


Variaz\ n func]ie de ras\, de factorii de mediu (n special de nivelul de hr\nire), condi]iile de exploatare etc. Ca regul\ general\, n ]ara noastr\ toate rasele se introduc la reproduc]ie la vrsta de 18 luni. Tineretul rasei Merinos provenit din f\t\ri de toamn\ (septembrienoiembrie) [i timpurii de iarn\ (decembrie) poate fi introdus la mont\ la vrsta de 10-12 luni, cu condi]ia unei furaj\ri optime. Durata de folosire la reproduc]ie a ovinelor este de 7-8 ani. Ciclul sexual are la ovine o durat\ medie de 17-21 zile iar c\ldurile propriu-zise dureaz\ 24-36 ore. Dup\ f\tare c\ldurile apar dac\ oaia este n]\rcat\ la 6-8 s\pt\mni. Secre]ia lactogen\ [i suptul mielului au ns\ efecte inhibitoare asupra ovula]iei [i n acest caz c\ldurile se manifest\ dup\ 2-3 luni de la f\tare. Ovula]ia se produce la oaie la circa 28-30 ore de la apari]ia c\ldurilor. ns\mn]area se recomand\ s\ fie f\cut\ la 10-12 ore de la declan[area c\ldurilor. Dac\ oaia nu a r\mas gestant\, ciclul de c\lduri se repet\ dup\ 21 zile. Sezonul de mont\. n unit\]ile cu condi]ii bune de hr\nire [i ad\postire, monta oilor poate fi nceput\ vara devreme. n unit\]ile care nu dispun de condi]ii corespunz\toare de cazare [i hr\nire, monta va ncepe mai trziu n lunile de toamn\. n condi]iile ]\rii noastre, perioadele de mont\, n func]ie de situa]ie pot fi: iulie-august; septembrieoctombrie; noiembrie-decembrie. Durata sezonului de mont\, se recomand\ s\ fie ct mai scurt (30-45 zile) pentru a ob]ine miei uniformi sub raportul dezvolt\rii corporale.

- 100 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD Preg\tirea oilor pentru mont\. naintea nceperii sezonului de mont\ (cu 35-40 zile) oile vor fi supuse unei preg\tiri speciale n acest scop. Oile mnz\ri (care al\pteaz\) vor fi n]\rcate [i trecute pe p\[uni mai bogate unde vor primi zilnic un supliment de concentrate de 0,2-0,3 kg, format din amestec de uruieli de ov\z, orz, porumb, t\r]e, [roturi etc. Berbecii de reproduc]ie vor primi 0,5-0,6 kg amestec de concentrate cu predominarea ov\zului [i 1-2 kg fn de leguminoase n func]ie de calitatea p\[unii. Este indicat ca n alimenta]ia lor s\ se administreze morcov.

3.2. Inseminarea oilor.


Se execut\ fie prin mont\, fie prin ns\mn]\ri artificiale. ~n cazul montei pot fi utilizate mai multe variante [i anume: monta liber\, cnd berbecii sunt ntre]inu]i n turma oilor de pr\sil\ pe care le monteaz\ pe m\sur\ ce acestea intr\ n c\lduri. Se consider\ ca suficient un berbec la 25-30 oi; monta pe clase, variant\ superioar\ montei libere, deoarece oile din turm\ sunt grupate dup\ aptitudinile lor productive pe clase zootehnice, fiec\rui grup repartizndu-i-se cte 2-3 berbeci dintr-o clas\ superioar\ clasei oilor; monta n harem prin care fiec\rui berbec i se repartizeaz\ un num\r de 40-50 oi, f\r\ a mai ]ine seama de clasa acestora; monta dirijat\ ce poate fi f\cut\ n mod individual, variant\ potrivit c\reia oaia aflat\ n c\lduri este adus\ la boxa berbecului [i montat\. Dup\ acest procedeu, un berbec poate monta ntr-un sezon 50-80 oi; ~ns\mn]area artificial\ reprezint\ un procedeu economic, ra]ional [i igienic de inseminare, cu sperma unui berbec putnd fi inseminate ntr-un sezon ntre 300 [i 2500 oi. Berbecilor tineri li se vor face una-dou\ recolt\ri pe zi, iar celor adul]i trei-patru recolt\ri, dndu-lise dup\ fiecare dou\ zile de activitate o zi de pauz\ pentru a-[i reface cantitativ [i calitativ sperma. Materialul seminal se folose[te la ns\mn]\ri artificiale sub form\ brut\, diluat, refrigerat la 2-5 oC [i congelat. n prezent se folose[te frecvent materialul seminal diluat [i refrigerat, deoarece materialul seminal congelat d\ valori ale fecundit\]ii reduse (30-60%), iar metoda este n faza de perfec]ionare.
- 101 -

Cre[terea [i exploatarea ovinelor n fermele de selec]ie se practic\ numai monta dirijat\ sau ns\mn]area artificial\, pe baza unui plan de mperecheri. n ambele situa]ii, prima opera]iune important\ este de depistare a oilor n c\lduri, care se face cu "berbeci ncerc\tori" prev\zu]i cu [or]. Depistarea se face n padocuri amenajate n care se introduc cte 150-200 oi (calculnd cte 1 m2/oaie), pentru a asigura deplasarea u[oar\ a berbecilor printre oi. Berbecii ncerc\tori trebuie s\ fie viguro[i, tineri, cu instinctul genezic dezvoltat, socotind cte un berbec pentru 60-70 oi. Depistarea oilor n c\lduri se face odat\ pe zi, diminea]a nainte de scoaterea animalelor la p\[une. Cele n c\lduri, care accept\ saltul berbecului, sunt separate de turm\ `ntr-un padoc unde are loc monta sau ns\mn]area.

3.3. Gesta]ia [i f\tarea


Starea de gestatie se recunoa[te prin aceea c\ oaia nu mai intr\ n c\lduri, lini[tindu-se [i rec\p\tndu-[i pofta de mncare. Durata gesta]iei la oaie este de 150 zile, putnd fi influen]at\ de precocitate (fiind mai scurt\ la rasele precoce), sexul fetusului (n cazul masculilor este mai lung\), num\rul fetu[ilor (fiind mai lung\ n cazul f\t\rilor gemelare comparativ cu f\t\rile simple). Pe timp favorabil oile se ]in n padocuri prev\zute cu iesle sau gr\tare pentru administrarea nutre]urilor, ad\p\tori [i bulg\ri de sare sau brichete minerale. U[ile saivanului se las\ permanent deschise pentru ca oile s\ se poat\ mi[ca n voie, deoarece mi[carea favorizeaz\ u[urin]a f\t\rii. Diagnosticul gesta]iei se pune prin palpare (lunile 3-4 de gesta]ie), vizual, prin dezvoltarea asimetric\ a abdomenului (cobort n partea dreapt\), dezvoltarea glandei mamare cu 11/2-2 luni nainte de f\tare, prin analize biochimice sau prin apratur\ special\ (cu ultrasunete). Hr\nirea oilor gestante. Va fi f\cut\ cu mult\ aten]ie deoarece s-a constatat c\ pn\ n a 70-a zi de gesta]ie fetusul realizeaz\ doar 15% din greutatea de la na[tere, n timp ce n a doua perioad\ de gesta]ie el relizeaz\ 85% din aceast\ greutate. De aceea, n primele 3 luni de gesta]ie, alimenta]ia oilor poate fi axat\ mai mult pe furaje fibroase [i suplimente mici de concentrate.

- 102 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD n a doua perioad\ de gesta]ie (ultimele 2 luni) este bine ca ra]iile s\ fie m\rite cu 15-20% fa]\ de valoarea total\, iar proteina cu 30-40%. Pe timp de toamn\, scoaterea oilor la p\[une va fi f\cut\ numai dup\ ce bruma s-a ridicat, iar n timpul iernii, nainte [i dup\ ad\pat, oile vor fi hr\nite cu un supliment de fn. Se va evita hr\nirea oilor gestante cu nutre]uri alterate, muceg\ite, nghe]ate [i mai ales ad\parea cu ap\ rece, n special din surse naturale, pentru a nu produce avorturi. ntre]inerea oilor gestante va fi f\cut\ n saivane curate [i mai ales uscate [i lipsite de umezeal\, prev\zute cu un a[ternut uscat, gros [i c\lduros. Temperatura interioar\ trebuie s\ varieze ntre 6-8 oC, iar umiditatea relativ\ s\ nu dep\[easc\ 65-70%. Saivanul va fi compartimentat n boxe pentru oi f\t\toare, pentru oi cu miei [i boxe pentru f\tare. F\tarea. La ovine, f\tarea se desf\[oar\ relativ u[or, comparativ cu alte specii. Cu 2-3 s\pt\mni naintea f\t\rii, compartimentele pentru f\tare vor fi cur\]ate, dezinfectate [i se va pune a[ternut proasp\t, uscat [i curat, f\cndu-se n acela[i timp [i instruirea personalului care asist\ f\tarea. Oaia va fi introdus\ n compartimentul pentru f\tare cu 2-3 zile naintea acesteia. Momentul f\t\rii se recunoa[te prin aceea c\ oaia este agitat\, se culc\ [i se scoal\ des, b\tnd p\mntul cu piciorul. F\tarea dureaz\ 15-20 minute, iar eliminarea nvelitorilor fetale are loc dup\ 2-3 ore. Mielul odat\ f\tat, va fi cur\]at de mucozit\]i, dup\ care mpreun\ cu mama va fi trecut n boxa de oi f\tate. La 1/2 ore dup\ f\tare, oaia va fi ad\pat\ cu pu]in\ ap\ c\ldu]\, hr\nit\ cu barbotaje de t\r]e, iar n continuare cu fn de lucern\ sau otav\ de bun\ calitate. n zilele urm\toare, oaia va intra pe ra]ie normal\ potrivit normelor de hr\nire pentru oile ce al\pteaz\.

- 103 -

Cre[terea [i exploatarea ovinelor

CAPITOLUL 4 TEHNICA CRE{TERII MIEILOR {I A TINERETULUI OVIN


Practica a dovedit c\ la majoritatea raselor de ovine, chiar [i la cele tardive, aparatul termoregulator al mieilor n primele zile dup\ f\tare nu asigur\ homeotermia la temperaturi coborte. Valorile temperaturii optime, cnd organismul nou n\scut nu mai apeleaz\ la termogenez\, sunt de 8-12 oC, `n condi]iile `n care umiditatea relativ\ maxim\ nu dep\[e[te 75%. Problemele ce se ridic\ privind ngrijirea mieilor cruzi trebuie s\ stea n aten]ia cresc\torilor [i a tehnicienilor. Acestea se refer\ la suptul colostrului ct mai rapid posibil (`n prima jum\tate de or\), dar nu mai trziu de 2-3 ore de la f\tare. Aceea[i aten]ie trebuie acordat\ mieilor slabi sau orfani care trebuie al\pta]i la oi-doici sau hr\ni]i artificial cu lapte de oaie sau vac\ n cantitate de 400-600 g/zi, n 2-3 tainuri. Dup\ scurgerea timpului de 1 s\pt\mn\, oile cu miei cruzi se grupeaz\ n crduri de cte 20-30 capete. Cnd mieii au vrsta ntre 20-30 zile de la na[tere, se numesc mijloca[i, iar dup\ ce au dep\[it aceast\ vrst\ crdurile sau turmele pot s\ ajung\ la 200 oi, iar mieii se numesc zbura]i. ncepnd de la vrsta de 15 zile mieii sunt hr\ni]i n afar\ de lapte [i cu fn de cea mai bun\ calitate [i concentrate bogate n protein\. Hr\nirea se face n compartimente speciale n care numai mieii au acces. La vrsta de 5-7 zile, la mieii din rasele cu ln\ fin\ se vor amputa cozile.

4.1. n]\rcarea mieilor


Data n]\rc\rii mieilor variaz\ n func]ie de ras\, de sistemul de cre[tere, de greutatea acestora [i de sex. n practica cre[terii ovinelor din ]ara noastr\ se cunosc mai multe procedee de n]\rcare. n]\rcarea tradi]ional\ nu se face deodat\ pentru to]i mieii ci pe serii, n func]ie de dezvoltarea corporal\, treptat n 3-4 zile. n]\rcarea tradi]ional\ a mieilor va fi f\cut\ la vrsta de cca. 60 de zile, prin trecerea treptat\ a mieilor de la regimul lactat la regimul obi[nuit de hran\ al oilor. n]\rcarea se realizeaz\ n 4-6 zile.

- 104 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD n]\rcarea timpurie a mieilor va fi f\cut\ la vrsta de 30-35 zile n cazul tineretului destinat ngr\[\rii. n]\rcarea precoce se realizeaz\ n cursul primelor 30 zile dup\ f\tare folosind substituien]i de lapte. n]\rcarea extraprecoce poate fi f\cut\ la vrsta de 21 zile folosindu-se n acest scop al\ptarea artificial\. n unele ]\ri, n]\rcarea timpurie se practic\ chiar ncepnd cu vrsta de 15 zile, tot pe baz\ de nlocuitori de lapte. Trebuie re]inut c\ n]\rcarea precoce nu se aplic\ tineretului ovin destinat pr\silei, ci numai n cazul celui destinat produc]iei de carne. n cazul hr\nirii artificiale a mieilor imediat dup\ perioada colostral\ s-au ob]inut rezultate mai bune fa]\ de situa]ia `n care acest sistem de hr\nire a nceput la 15 zile. Mieii se obi[nuiesc mai bine cu hr\nitorile, iar oile se n]arc\ mai bine dac\ mieii au fost retra[i dup\ perioada colostral\. Substituien]ii de lapte sunt folosi]i pn\ la vrsta de 30-35 zile, cnd tineretul ovin este deja obi[nuit s\ consume fn de bun\ calitate [i nutre]uri combinate.

4.2. Hr\nirea [i ngrijirea mieilor dup\ n]\rcare


Turmele de miei se formeaz\ din 300-500 capete. Este recomandabil ca tineretul ovin s\ fie p\[unat pe cele mai bune p\[uni, bogate n leguminoase, s\ fie ferit de razele puternice ale soarelui [i s\ aib\ la dispozi]ie ap\ curat\ [i proasp\t\. n aceast\ perioad\ (3-6 luni) care corespunde lunilor martie, aprilie, mai [i iunie, la tineretul din f\t\rile de toamn\ [i de iarn\, respectiv lunile iulie august la tineretul rezultat din f\t\rile de prim\var\, se administreaz\ 150-300 g amestecuri de concentrate formate din uruieli de ov\z, orz, porumb, maz\re, [roturi. Dac\ sunt posibilit\]i, se pot administra nutre]uri combinate. Se va face cnt\rirea obligatorie lunar\ a tineretului. De la 8-10 luni [i pn\ la 14-16 luni, este perioada stabula]iei din timpul iernii, cnd tineretul este recomandabil s\ fie hr\nit cu fn de lucern\ de bun\ calitate `n cantitate de 1,0-1,5 kg, vreji de maz\re [i paie de ov\z 0,5-1,0 kg, nutre] murat 1-3 kg [i concentrate 0,2-0,4 kg.

- 105 -

Cre[terea [i exploatarea ovinelor n perioada de vrst\ cuprins\ `ntre 16 luni [i 18-20 luni, tineretul este hr\nit pe p\[une pn\ n toamn\, cnd intr\ la reproduc]ie. Dac\ p\[unile sunt bune nu se mai administreaz\ supliment de concentrate. Sporul de cre[tere n aceast\ perioad\ este mai sc\zut, deoarece animalele se apropie de faza de animal adult, cnd se termin\ cre[terea.

- 106 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD

CAPITOLUL 5 TEHNICA CRE{TERII OVINELOR ADULTE. 5.1. Hr\nirea oilor adulte


Pentru ob]inerea rezultatelor scontate, hr\nirea oilor trebuie s\ ]in\ seama de diferitele st\ri fiziologice. Astfel, o aten]ie deosebit\ trebuie acordat\ alimenta]iei ovinelor n ultimele dou\ luni de gesta]ie, n perioada de lacta]ie [i de mont\. n timpul lacta]iei se urm\re[te ob]inerea unei cantit\]i maxime de lapte. Trebuie s\ se ]in\ cont de faptul c\, n aceast\ perioad\, cerin]ele cresc foarte mult [i chiar se dubleaz\ n compara]ie cu ra]ia de ntre]inere. n primele dou\ luni de lacta]ie, cnd unele rase produc 0,81,0 l/zi cerin]ele, n special pentru proteine, cresc foarte mult, ceea ce solicit\ dirijarea alimenta]iei dup\ curba de lacta]ie. S\rurile minerale, care se elimin\ n mare parte prin lapte, trebuie, de asemenea, asigurate (calciu 8-10 g, fosfor 5-7 g pe zi), iar sarea se asigur\ la discre]ie. Pentru producerea unui kg de lapte cu 7,5% gr\sime, ra]ia trebuie s\ con]in\, pe lng\ necesarul pentru ntre]inere, cte 0,4 UN [i 120 g PBD, 3,6 g Ca [i 2,5 g P. n general, ra]ia se compune din 0,8-1,0 kg fn de leguminoase, 2,5-3,0 kg suculente [i concentrate pn\ completarea necesarului de UN [i PBD. Dac\ p\[unea este slab\ se va face obligatoriu completarea cu concentrate. n hr\nirea oii se va ]ine cont de faptul c\ produc]ia de ln\ cre[te zilnic cu aproximativ 12 g ln\ brut\. Nivelul de hr\nire al oilor Karakul gestante, [i n special nivelul proteic, influen]eaz\ puternic calitatea buclajului n perioada de formare a acestuia. S-a stabilit c\ pentru 1 UN trebuie s\ se asigure 95-100 g protein\ digestibil\. n ra]ia oilor n faza de vrf a lacta]iei trebuie s\ intre fnul de lucern\ de bun\ calitate n cantitate de 1,0-1,5 kg. Nutre]urile suculente care stimuleaz\ secre]ia lactogen\, trebuie s\ reprezinte n mod obligatoriu o constant\ a ra]iei. Din aceast\ grup\ se pot administra urm\toarele sortimente: nutre] murat 1-2 kg, sfecl\ furajer\ 1-3 kg.

5.2. Hr\nirea berbecilor de reproduc]ie


- 107 -

Cre[terea [i exploatarea ovinelor

Aceasta urm\re[te men]inerea capacit\]ii de reproduc]ie, favorizarea spermatogenezei, iar n perioada de preg\tire pentru mont\ [i de mont\ propriu-zis\, men]ienerea lor n "condi]ie de reproduc]ie", f\r\ a favoriza ngr\[area. Se consider\ c\ pentru fiecare recoltare sau mont\ trebuie suplimentat necesarul cu 35-45 g PBD [i 0,1-0,2 UN. Normele de hran\ se calculeaz\ dup\ activitatea sexual\ [i masa corporal\.

5.3. Sisteme de ntre]inere folosite n cre[terea ovinelor


n cre[terea tradi]ional\ a ovinelor se practic\ urm\toarele sisteme de ntre]inere: pe p\[une, n semistabula]ie [i n stabula]ie permanent\. ntre]inerea oilor pe p\[une. Este cel mai vechi sistem, care se practic\ [i ast\zi n zona de deal [i de munte, unde oile valorific\ terenurile ce nu pot fi exploatate dect prin p\[unat. Oile se grupeaz\ n turme, dup\ starea lor fiziologic\, astfel: - oi mulg\toare ("mnz\ri"), n turme de 400-500 capete, deservite de 2-3 ciobani; - mioare sau tineretul de un an [i oile sterpe, n turme de 300 capete, deservite de 1-2 ciobani; - berbeci de reproduc]ie, cte 80 capete, iar batalii n turme de 300-400 capete, deservite de 1-2 ciobani. n perioada de muls [i de f\t\ri personalul se suplimenteaz\. Pentru folosirea ra]ional\ a p\[unii, aceasta se parceleaz\ astfel ca fiecare parcel\ s\ fie p\[unat\ n 5-6 zile, apoi se las\ s\ se refac\ 1520 zile cnd iarba ajunge la 8-10 cm n\l]ime. P\[unile cele mai bune vor fi repartizate pentru turmele de miei, oile mnz\ri [i berbecii reproduc\tori. Frontul de p\[unat trebuie s\ fie de 200-300 m lungime [i de 40-50 m adncime. Se va urm\ri ca naintarea oilor s\ se fac\ ncet [i ordonat. De obicei, n fa]a turmei st\ ciobanul care dirijeaz\ viteza de naintare a turmei. El este ajutat de cini dresa]i care ntorc oile, adun\ turma etc. Programul zilei este urm\torul: ntre orele 4,00-5,30 mulsul; ntre orele 5,30-11,00 p\[unatul [i ad\patul oilor; ntre 11,00-12,00 mulsul; ntre orele 12,00-14,00 ad\patul [i odihna, de preferin]\ la umbr\; ntre

- 108 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD orele 14,00-19,00 p\[unat; ntre orele 19,00-20,00 mulsul; ntre orele 20,00-22,00 p\[unat [i ad\pat; ntre orele 22,00-4,00 odihna de noapte. ntre]inerea n semistabula]ie. Const\ n p\[unat limitat la 2-3 ore pe zi, mai mult pentru plimbare. n rest oile sunt ]inute n saivan unde, la iesle, primesc furaje suculente, fibroase [i concentrate. ntre]inerea n stabula]ie permanent\. Const\ n `ntre]inerea oilor, att vara ct [i iarna, n stabula]ie, fie `n saivan fie n tabere amenajate special. Sistemul se aplic\ n zonele f\r\ p\[uni [i ridic\ o serie de probleme legate de mi[carea animalelor, organizarea hr\nirii (existen]a conveierului verde [i mecanizarea administr\rii hranei), organizarea reproduc]iei, mecanizarea evacu\rii dejec]iilor etc. Suprafa]a de ad\post necesar\ pe cap de animal va fi urm\toarea: pentru berbeci 1,80 m2, pentru oi 1,0 m2 [i pentru tineretul ovin 0,3 m2.

5.4. ngr\[area ovinelor


Carnea tinde s\ devin\ produsul principal n exploatarea ovinelor, urmat de ln\, lapte [i pielicele. n ]\rile mari cresc\toare de ovine se observ\ c\ peste 80% din veniturile realizate din cre[terea lor provin din produc]ia de carne [i numai 20% din produc]ia de ln\. O ton\ de carne de ovine este echivalent\, pe plan interna]ional, cu 1,1 to carne de bovine, 1,2 to carne de porcine, 1,3 to carne de pas\re, cu 22000 ou\, 1,1 to telemea de vaci sau cu o ton\ de unt. Reproduc]ia intensiv\ constituie cea mai eficient\ cale de sporire rapid\ a produc]iei de carne de ovine, urmat\ de m\rirea greut\]ii la sacrificare [i nl\turarea pierderilor prin mortalitate la tineret. Dac\ facem o analiz\ sumar\, n ]ara noastr\ se sacrific\ anual circa 5 milioane de miei la greutatea medie de 8-10 kg. Dac\ ace[ti miei s-ar ngr\[a la 35-40 kg s-ar realiza, n plus, circa 150000 to carne, adic\ un plus de 7,0 kg carne pe locuitor [i pe an, f\r\ a mai calcula valoarea bl\nurilor [i a lnii ob]inute. Pentru mbun\t\]irea calit\]ii c\rnii [i a precocit\]ii productive, respectiv pentru exploatarea fenomenului de "heterozis", s-au f\cut ncruci[\ri industriale cu rase specializate pentru carne. 5.4.1. ngr\[area mieilor.
- 109 -

Cre[terea [i exploatarea ovinelor

Se face n dou\ sisteme: intensiv [i semiintensiv. ngr\[area semiintensiv\. Se bazeaz\ pe folosirea tuturor resurselor locale de hran\ (p\[uni, fne]e naturale etc.). n ultima perioad\ a ngr\[\rii, tineretul este "finisat" cu cantit\]i moderate de concentrate. n unele unit\]i, masa verde se administreaz\ cosit\, la iesle. ng\[area intensiv\. Se extinde tot mai mult, n ultimul timp, prin organizarea unor unit\]i specializate cu 10000-15000 capete, chiar 30000 capete ntr-un ciclu. Se realizeaz\ sporuri n greutate de 180-200 g/zi, cu consumuri specifice de 6-7 UN/kg spor, astfel nct mieii sunt livra]i la 5-6 luni, cnd ajung la masa corporal\ de 35-37 kg. Se utilizeaz\ ad\posturi tip "[opron", cu l\]imea de 6 m [i lungimea variabil\, compartimentate din 4 n 4 m, astfel c\ un compartiment de 24 m2 va fi populat cu 70-74 miei. Pardoseala este din [ipci de lemn sau fier beton cu fante de 2 cm. n fa]a [opronului este aleea asfaltat\ pe care circul\ remorca autodesc\rc\toare. Frontul de furajare este de 6-8 cm pe cap. Apa se asigur\ la discre]ie, prin ad\p\tori automate n fiecare compartiment. n ]ara noastr\ mieii sunt achizi]iona]i la vrsta de 50-60 zile, cnd au greutatea medie de 14-18 kg. La introducerea n unitate se execut\ tratamentele antiparazitare, cnt\rirea [i lotizarea dup\ provenien]\ [i mas\ corporal\. Dac\ mieii nu sunt obi[nui]i cu consumul concentratelor [i al fnului, n unitatea de cre[tere se va face obi[nuirea lor cu acest regim, timp de 10-15 zile, prin administrarea treptat\ a acestor dou\ sortimente de nutre]. Durata ngr\[\rii este de 100 zile, iar sporul mediu zilnic de 220230 g. Pe lng\ nutre]ul combinat care se administreaz\ n mod obi[nuit, trebuie s\ asigur\m mieilor fn tocat, n cantitate minim\ de 100g pe zi/cap, pe toat\ perioada ngr\[\rii, pentru evitarea tulbur\rilor digestive. Finisarea mieilor se face dup\ ce ace[tia ajung la 30 kg, cnd furajul combinat cu con]inut proteic ridicat se schimb\ cu unul ce con]ine 10-11% protein\ digestibil\, dar cu valoare energetic\ mai mare. Cu acest furaj mieii sunt hr\ni]i circa 35 zile, cnd ajung la 35-37 kg [i se livreaz\. Raportul calciu fosfor se p\streaz\ de 2:1, apa trebuie s\ fie la discre]ie, iar clorura de sodiu din furaj trebuie s\ reprezinte cel pu]in 1% prim\vara [i 2% vara, asigurndu-se bulg\ri de sare pentru lins n permanen]\.

- 110 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD 5.4.2. ngr\[area oilor adulte Ovinele reformate, de obicei n stare slab\ de ntre]inere, sunt supuse o perioad\ de 40-50 zile ngr\[\rii, cu scopul mbun\t\]irii cantit\]ii [i calit\]ii c\rnii. De regul\, aceast\ ngr\[are se realizeaz\ toamna. Prima perioad\ de 10-20 zile este de preg\tire [i acomodare, n care animalele se obi[nuiesc cu ra]ia, aceasta fiind format\ din 10-20% fibroase, 60-70% suculente [i 20-30% concentrate. Perioada a 2-a, de finisare, dureaz\ 20-35 zile, animalele depun seu pe carcas\ [i n interiorul acesteia. Ra]ia va fi format\ din 10-20% fibroase, 50-60% suculente [i 30-40% concentrate. Pentru ngr\[area ovinelor adulte se poate folosi mas\ verde (p\[uni bune), cu adaos de concentrate, sau reziduuri de la fabricile de bere, zah\r etc.

5.5. Tunsul oilor


Opera]ia de tundere se stabile[te n func]ie de ras\ [i condi]iile climatice. De obicei, oile cu ln\ groas\, autohtone, se tund mai devreme, chiar n prima jum\tate a lunii mai. Oile cu ln\ fin\ (Spanc\, Merinos) se tund mai trziu (1-10 iunie). n cazul n care oile sunt duse la munte se tund mai devreme, astfel ca lna s\ creasc\ cu 1-2 cm pn\ la urcarea lor pe p\[unile alpine. 5.5.1.Organizarea [i tehnica tunsului n unit\]ile cu efective mari, pentru reu[ita ac]iunii trebuie s\ se prevad\ urm\toarele: necesarul de lucr\tori-tunz\tori, inventarul necesar, data planific\rii la tuns pentru fiecare turm\, amenaj\rile necesare bunei desf\[ur\ri a acestei ac]iuni etc. Punctul de tuns va fi mp\r]it n a[a fel nct s\ aib\ un compartiment de a[teptare pentru oile ce merg la tuns, unul de tundere propriu-zis\ [i un loc acoperit pentru oile tunse. Compartimentul de tundere va fi dotat cu mese de sortare, prelate, cntare, magazie pentru ln\, saci etc. naintea tunsului, timp de 10-12 ore, oile nu vor fi hr\nite [i ad\pate, pentru ca n timpul manipul\rii acestora s\ nu se nregistreze
- 111 -

Cre[terea [i exploatarea ovinelor accidente. Ordinea de tundere este urm\toarea: batali, oi sterpe, mioare, oi cu miei, berbeci. n cazul n care n unitate se cresc mai multe rase, la nceput se tund rasele cu ln\ de calitate mai slab\. Oile bonave de scabie se vor tunde la sfr[it, lna lor se va ambala separat, iar pe saci se vor pune etichete speciale. 5.5.2. Sisteme de tuns La noi n ]ar\ se folosesc dou\ sisteme: manual [i electromecanic. Sistemul manual de tuns const\ n folosirea foarfecelui manual. Sistemul electromecanic const\ `n folosirea agregatelor electrice de tuns, cel mai utilizat fiid agregatul ATO-1, dotat cu ma[ini de tuns cu motorul electric montat n mner. Este compus din 12 ma[ini de tuns, 6 mese de tuns, un aparat de ascu]it [i accesorii (mas\ de nregistrare, cabluri electrice, stlpi de sus]inere etc.). Sistemul permite o reducere considerabil\ a pre]ului de cost, o cre[tere a productivit\]ii muncii datorit\ sporirii produc]iei de ln\ [i a mbun\t\]irii calit\]ii acesteia. Datorit\ faptului c\ ma[ina taie firele uniform [i n apropierea pielii, cantitatea de ln\ cre[te cu 150-300 g pe cap de animal, iar lungimea firului este cu 0,5 cm mai mare dect n cazul tunderii manuale. Productivitatea muncii cre[te de 3 ori [i se u[ureaz\ foarte mult munca oamenilor. Regulile tunsului sunt urm\toarele: ma[ina trebuie s\ taie cu toat\ l\]imea ei [i ct mai aproape de piele; pentru a evita p\trunderea pliurilor pielii ntre din]ii ma[inii, pielea se va ntinde cu mna n urma ma[inii; ma[ina va fi ]inut\ aplicat\ pe piele; nu se permite revenirea cu ma[ina peste locurile deja tunse pentru a nu "toca" lna; se va tunde lna "cojoc", adic\ urm\rindu-se p\strarea formei avute pe animal; aparatele trebuie ascu]ite dup\ 5-6 oi. Lna de calitate inferioar\ (murd\rit\ sau de pe extermit\]i) poart\ numele de "codin\" [i se ambaleaz\ separat. Se va evita pe ct posibil lezionarea prin t\iere a corpului oii. Dac\ aceasta s-a produs, locul va fi tratat cu tinctur\ de iod, creolin\, unguent cu tetraciclin\ sau alt
- 112 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD antibiotic etc. Se va evita bruscarea oilor n timpul tunsului. Oile dup\ tuns se vor cnt\ri. Imediat dup\ tundere lna este cnt\rit\, examinat\ de c\tre speciali[ti [i sortat\ pe categorii conform standardului n vigoare. Deoarece n primele 5-6 zile oile sunt sensibile la r\ceal\, vor p\[una n apropierea ad\posturilor. Pentru prevenirea scabiei, dup\ 10-12 zile de la tundere se face tratamentul antiparazitar, obligatoriu pentru tot efectivul. Mieii sunt tun[i la vrsta de 4-5 luni, cnd [uvi]ele au 4 cm lungime. Opera]iunea se nume[te mi]uire, contribuind la o bun\ dezvoltare corporal\ a mieilor datorit\ intensific\rii metabolismului acestora. Num\rul tunz\torilor se stabile[te n func]ie de metoda folosit\ [i rasa ovinelor. n cazul tunsului manual, un muncitor poate tunde ntr-o zi 20-25 oi Merinos, 30-35 oi }igaie [i 40-45 oi }urcan\, iar n cazul tunsului mecanic, un muncitor poate tunde de trei ori mai mult, adic\ 6070 oi cu ln\ fin\.

5.6. Organizarea [i tehnica mulsului


Mulsul ncepe n perioada de n]\rcare sau sacrificare a mieilor. n ]ara noastr\ mulsul mecanic nu este introdus nc\ la aceast\ specie. Paralel cu cre[terea intensiv\ a ovinelor [i pentru u[urarea muncii oamenilor, va trebui ca mulsul mecanic s\ fie introdus ct mai repede posibil. Oile care se mulg se numesc n limbajul cresc\torilor, adoptat [i de literatura de specialitate, mnz\ri. Locul amenajat special [i ngr\dit pentru mulsul oilor se nume[te strung\. Aproape de ie[irea din strung\ se g\se[te o desp\r]itur\ numit\ cotar unde un strungar introduce 40-60 oi, care trec treptat la muls prin ni[te por]i speciale ale strungii, care sunt deschise de c\tre mulg\tori. Num\rul de mulsori n 24 ore este n func]ie de capacitatea de produc]ie a oilor. n primele 2-5 s\pt\mni de muls, oile se mulg de 3 ori pe zi, apoi de 2 ori pe zi [i n ultimele 2-3 s\pt\mni odat\ pe zi. Durata mulgerii unei turme nu trebuie s\ dep\[easc\ 1,5 ore diminea]a [i cte o or\ la amiaz\ [i seara. Un mulg\tor mulge la nceput 80-100 oi la o mulsoare, apoi 100-120 oi. O oaie se mulge n 40-50 secunde diminea]a [i n 30-40 secunde la amiaz\ [i seara.

- 113 -

Cre[terea [i exploatarea ovinelor Mulsul se poate face "dinapoi", denumit [i sistem moldovenesc, utilizat n ]ara noastr\ [i n Balcani [i "lateral" folsit n Ungaria, Cehia, Slovacia, Rusia, care este mai greoi dar ofer\ condi]ii mai igienice de recoltare a laptelui. Mulsul se execut\ n trei faze: n prima faz\ se prinde cu o mn\ ugerul iar cu cealalt\ se trage de 34 ori pe rnd din fiecare sfrc pentru "desfundarea" acestora; n faza a doua se prinde ugerul cu amndou\ minile, supunndu-se unei presiuni destul de puternice de sus n jos [i lateral, laptele ie[ind simultan [i continuu din ambele sfrcuri; n faza a treia se face mulgerea cu nod, storcndu-se ultimele cantit\]i de lapte. Laptele este muls n "cupe" ce se prind deasupra unor g\le]i speciale din lemn. Mulsul mecanic se practic\ la rasele de oi cu sfrcuri mai mari. Sistemul este r\spndit n ]\ri cu zootehnie avansat\ ca Fran]a, Israel, Italia etc. El reduce efortul fizic, m\re[te productivitatea muncii, ntr-o or\ mulgndu-se 240 oi la o instala]ie cu 24 locuri, deservit\ de doi oameni. Instala]iile de muls sunt asem\n\toare cu cele pentru vaci, dar prezint\ dou\ pahare colectoare [i sunt de dimensiuni mai mici.

- 114 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD

CAPITOLUL 6 AMELIORAREA OVINELOR


Direc]ia prioritar\ `n ameliorarea acestei specii, cel pu]in pentru perioada imediat urm\toare, o constituie `mbun\t\]irea produc]iei cantitative [i calitative de carne. ~n paralel, se va urm\ri ameliorarea produc]iei de lapte, respectiv a produc]iei de ln\. Activitatea de ameliorare a ovinelor va fi orientat\ spre realizarea urm\toarelor obiective: cre[terea masei corporale [i `mbun\t\]irea conforma]iei corporale (dezvoltarea l\rgimilor `n general [i a trenului posterior `n special); cre[terea produc]iei de lapte `n vederea realiz\rii unor sporuri ridicate de cre[tere la miei [i a unei cantit\]i ct mai mari de laptemarf\; cre[terea prolificit\]ii pentru realizarea unui num\r mare de miei necesari pentru `ngr\[are [i `nlocuirea efectivului matc\; `mbun\t\]irea produc]iei de ln\ [i a `nsu[irilor calitative ale acesteia (lungime, uniformitate, extindere, fine]e etc.). Metodele de ameliorare folosite `n cre[terea ovinelor sunt: ameliorarea `n ras\ curat\ [i ameliorarea prin `ncruci[are. Ameliorarea `n ras\ curat\ va fi metoda de baz\ folosit\ [i organizat\ pe sistem piramidal pentru fiecare ras\.

- 115 -

Cre[terea [i exploatarea ovinelor

Tem\ de verificare
1. Caracteriza]i principalele rase de ovine crescute `n zona dvs. de activitate. 2. Care este vrsta de reproduc]ie la ovine [i cum se realizeaz\ inseminarea oilor? 3. Prezenta]i principalele aspecte tehnice ale cre[terii mieilor [i a tineretului ovin. 4. Care sunt principalele sisteme de `ntre]inere folosite `n cre[terea ovinelor? 5. Detalia]i principalele sisteme de `ngr\[are a ovinelor. 6. Prezenta]i modul de organizare [i tehnica tunsului (sisteme de tuns; regulile unui tuns corect). 7. Prezenta]i modul de organizarea [i tehnica mulsului. 8. Care sunt principalele obiective urm\rite `n ameliorarea ovinelor?

- 116 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD

PARTEA a III-a CRE{TEREA {I EXPLOATAREA SUINELOR


CAPITOLUL 1 RASELE DE SUINE
Clasificarea raselor de suine s-a f\cut dup\ mai multe criterii, ]inndu-se cont de originea acestora, de unele caractere de exterior, de gradul de ameliorare, de provenien]\ (pentru ]ara respectiv\), de scopul preconizat `n schemele de `ncruci[are etc. Clasificarea Clasificarea dup\ origine are `n vedere str\mo[ul rasei sau al popula]iei (din mistre]ul european sau asiatic), iar cea dup\ unele caractere de exterior ]ine cont de culoare, talie, lungimea corpului etc. Clasificarea dup\ gradul de ameliorare se raporteaz\ la `nsu[irile productive prin care exceleaz\ (tardive sau precoce), `n timp ce clasificarea dup\ provenin]\ distinge suinele `n autohtone [i importate. Clasificarea dup\ scopul preconizat `n cadrul schemelor de `ncruci[are, le `mparte `n rase "materne" [i rase "paterne", iar cea dup\ tipul morfoproductiv, `n rase pentru carne, pentru produc]ia de bacon, mixte [i pentru gr\sime. ~n majoritatea t\rilor, suinele se clasific\ dup\ provenin]\ [i dup\ importan]a lor pentru cre[tere, al\turi de unele `nsu[iri de exterior (`n special dup\ culoare [i chiar dup\ forma [i portul urechilor).

1.1. Rasele de suine importate


Ponderea cea mai mare din efectivul total de suine din ]ara noastr\ `l de]in rasele importate, acestea fiind procurate `ncepnd cu mijlocul secolului al XIX-lea, `n scopul `mbun\t\]irii `nsu[irilor productive ale raselor [i popula]iilor indigene. ~n ultimul timp, aceste rase sunt utilizate cu succes la ob]inerea de meti[i industriali, respectiv hibrizi pentru unit\]ile cu exploatare intensiv\.
- 117 -

Cre[terea [i exploatarea suinelor Rasa Marele alb (Large White) s-a format `n Anglia, prin `ncruci[\ri complexe, `n diferite etape, `ntre suinele locale engleze[ti [i rasele Micul alb, Essex, Chinezesc cu masc\ [i Napolitan\. Denumirea de Marele alb s-a atribuit `n anul 1868, dup\ stabilirea standardului rasei, fiind considerat\ [i `n prezent ca rasa cea mai bine consolidat\ genetic. Pe lng\ `ncruci[are, la formarea acestor rase s-au utilizat selec]ia [i chiar consangvinizarea. Datorit\ `nsu[irilor sale, rasa s-a r\spndit foarte repede `n multe ]\ri, avnd o capacitate mare de aclimatizare. A contribuit la formarea multor rase, din diverse ]\ri, cum ar fi: Landrace `n Danemarca, Edelschwein `n Germania, Chester-White `n America, Alb ucrainian `n Ucraina etc, [i st\ la baza diverselor scheme de `ncruci[are pentru producerea de meti[i industriali sau de hibrizi. ~n ]ara noastr\ aceast\ ras\ are ponderea cea mai mare (cca. 44%) din totalul raselor pure de suine. Rasa Marele alb este de talie mare, cu masa corporal\ de asemenea mare, robust\, de culoare alb\ [i cu conforma]ie corporal\ armonioas\. ~n\l]imea la greb\n, la animalele adulte, variaz\ `ntre 8590 cm, iar greutatea corporal\ `ntre 200-240 kg. Capul este potrivit de mare, cu profil u[or concav, iar urechile sunt de m\rime mijlocie, purtate `nainte [i u[or lateral. Trunchiul este lung, larg [i adnc, iar spinarea, [alele [i crupa sunt lungi, largi [i bine `mbr\cate `n musculatur\. Linia superioar\ este dreapt\, sau u[or l\sat\ la femelele cu mai multe gesta]ii. {uncile posterioare sunt bine dezvoltate, iar membrele sunt puternice [i f\r\ defecte de aplomb. Tipul morfo-productiv este de carne. Prolificitatea este foarte bun\, fiind de 11 purcei cu greutatea medie la na[tere de 1,250 kg, `nregistrndu-se [i cazuri mai rare cu 1520 purcei la f\tare. Fecunditatea este bun\, `ntre 85-90%, iar capacitatea de al\ptare foarte bun\, `ntre 40-50 kg, cu o medie de 42,5 kg `n unit\]ile cuprinse `n controlul oficial al produc]iei. Scroafele sunt bune mame, ducnd pn\ la `n]\rcare 9,3 purcei, cu o greutate medie de 4,56 kg (vrsta de 35 zile). Precocitatea este de asemenea foarte bun\; tineretul de pr\sil\ atingnd greutatea corporal\ corespunz\toare pentru reproduc]ie (110-120 kg) la vrsta de 8-9 luni. La aceia[i vrst\, sau mai devreme, animalele se pot valorifica pentru sacrificare (la 105-110 kg).

- 118 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD ~n perioada de testare (91-182 zile), tineretul realizeaz\ un spor mediu zilnic cuprins `ntre 620-660 g, cu un consum specific de concentrate situat `ntre 2,9-3,2 kg. Propor]ia de carne `n carcas\, la indivizii sacrifica]i la vrsta de 182 zile, este de cca.70%, iar suprafa]a ochiului de mu[chi Longissimus dorsi este `ntre 30-32 cm2. Rasa Marele alb se cre[te cu rezultate foarte bune att `n sistemul intensiv-industrial ct [i `n cel gospod\resc, valorificnd bine aproape toate categoriile de furaje, inclusiv masa verde. ~n exploatarea pe p\[uni trebuie avut\ `n vedere sensibilitatea animalelor la ac]iunea razelor solare [i la frig. Rasa Marele alb a fost utilizat\ la ameliorarea efectivelor locale de suine, iar `n ultimul timp este introdus\ `n toate schemele de `ncruci[are `n vederea ob]inerii meti[ilor destina]i `ngr\[\rii. Este `ncadrat\ `n categoria raselor "materne care prin `ncruci[area cu rasa Landrace (de regul\ masculi), duce la ob]inerea de scrofi]e metise F1. Aceia[i categorie de meti[i se preteaz\ la ob]inerea baconului. Rasa Landrace s-a format `n Danemarca prin `ncruci[area suinelor locale daneze cu mai multe rase albe, cu predominarea rasei Marele alb `ntr-o perioad\ mai lung\ de timp cuprins\ `ntre anii 18501907. La formarea acestei rase, pe lng\ `ncruci[are [i o selec]ia riguroas\ a exemplarelor, `n direc]ia produc]iei de carne, s-a ad\ugat [i o cre[tere dirijat\ a reproduc\torilor, utilizndu-se o alimenta]ie bazat\ pe lapte ecremat [i furaje concentrate, `n care a predominat orzul. ~n procesul de selec]ie s-a pus accent pe `mbun\t\]irea precocit\]ii [i a calit\]ii carcaselor, urm\rindu-se alungirea corpului, dezvoltarea [uncilor posterioare [i ridicarea propor]iei de carne de calitate superioar\, al\turi de sporirea prolificit\]ii. ~n aceast\ ac]iune un rol `nsemnat l-a avut controlul dup\ descenden]i privind precocitatea [i calitatea carcasei, Danemarca `nfiin]nd `nc\ din anul 1899 primele sta]iuni de control pentru suine. Suinele din rasa Landrace sunt de talie mijlocie spre mare, `ns\ cu lungimea corpului foarte mare, `ntre 160-180 cm. Corpul este zvelt, sub form\ de par\ [i cu constitu]ie fin\. Animalele sunt de culoare alb\, cu `mbr\c\mintea piloas\ nu prea abundent\ [i pielea sub]ire. Capul este relativ mic, cu profil drept, cu urechile mari [i aplecate (blegi). Gtul este lung [i u[or turtit lateral. Trunchiul este foarte lung, ca urmare a prezen]ei a 1-2 vertebre [i deci perechi de

- 119 -

Cre[terea [i exploatarea suinelor coaste `n plus. Adncimea toracelui este relativ redus\. Crupa este lung\, larg\ [i bine `mbr\cate `n musculatur\, iar [uncile posterioare sunt convexe, largi [i descinse. De men]ionat c\, `n\l]imea la nivelul crupei, este mai mare cu 3-4 cm fa]\ de cea de la greb\n. Membrele au osatura fin\, dar suficient de rezistente. Prolificitatea este bun\, de 10 purcei, din care se `n]arc\ 8-9, iar capacitatea de al\ptare a scroafelor este foarte bun\, `ntre 42-45 kg. ~n unit\]ile controlate oficial din ]ara noastr\, prolificitatea medie a fost de 9,7 purcei, iar capacitatea de al\ptare de 42,5 kg. Precocitatea este foarte bun\; tineretul de pr\sil\ atinge la vrsta de 8 luni `ntre 115-130 kg, putnd fi dirijat la reproduc]ie. Sporul mediu zilnic, `n perioada de testare, variaz\ `ntre 635-670 g, cu un consum specific `ntre 2,8-3,1 U.N. Calitatea carcasei este foarte bun\; la vrsta de 182 de zile, grosimea medie a sl\ninei dorsale este de cca. 25 mm, iar propor]ia de carne (macr\) de cca. 71%, cu un raport carne/gr\sime de 2,3:1. Grosimea stratului de sl\nin\ dorsal\ variaz\ `ntre 19,1 mm la scrofi]e [i 22,6 mm la masculi. Analiznd rezultatele din sta]iunile de testare din Danemarca, se constat\ c\, la masculi, sporul de cre[tere este de cca. 885 g, iar suprafa]a ochiului de mu[chi de 37,2 cm2, valori care demonstreaz\ nivelul superior de ameliorare atins de aceast\ ras\. Rasa Landrace este specializat\ pentru produc]ia de carne [i pretabil\ pentru produc]ia de bacon, `ns\ preten]ioas\ `n privin]a hranei, mai ales la tineret [i chiar la condi]iile de `ntre]inere. ~n general, nivelul proteic al ra]iilor de hran\ trebuie s\ fie cu 2-3% mai ridicat fa]\ de alte rase, iar `n componen]a acestora s\ participe furaje proteice de origine animal\ [i propor]ii mai reduse de porumb. Animalele sunt sensibile la razele solare, la frig [i la schimb\rile de temperatur\. Rasa Landrace se bucur\ de o aten]ie deosebit\ `n ]ara noastr\, necesitnd s\ fie crescut\ `n propor]ie de 21% din efectivul total de rase [i utilizat\ `n producerea de scrofi]e metise F1, care constituie efectivul - matc\, din cadrul unit\]ilor de cre[tere [i `ngr\[are a suinelor. De asemenea, este utilizat\ la `ncruci[\ri de infuzie `n scopul amelior\rii precocit\]ii [i a calit\]ii carcaselor la alte rase albe de carne. Liniile specializate pentru produc]ia de carne din cadrul rasei Landrace sunt utilizate `n aproape toate schemele de `ncruci[are pentru ob]inerea de "porci hibrizi", aducndu-[i contribu]ia la sporirea

- 120 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD propor]iei de carne de calitate superioar\ [i la reducerea consumului specific de concentrate, ambele `mbun\t\]ind rentabilitatea cresc\toriei.

1.2. Rase [i popula]iile de suine indigene.


1.2.1. Rase locale Rasa Stocli face parte din grupa raselor europene de talie mic\ [i cu urechi scurte, fiind crescut\ `n sud-estul Europei. Este una dintre cele mai vechi rase crescute `n ]ara noastr\, fiind r\spndit\ [i ast\zi `n Oltenia, Muntenia [i sudul Moldovei, dar `n efective reduse. ~n cadrul rasei se disting dou\ variet\]i: Stocli propiru-zis, cu dezvoltarea corporal\ redus\, r\spndit\ `n regiunile submontane [i B\lt\re]ul, cu dezvoltare corporal\ ceva mai mare, r\spndit\ `n b\l]ile [i `n Delta Dun\rii. Este o ras\ primitiv\, cu `nsu[iri productive slabe, dar foarte rezistent\ la boli [i condi]ii vitrege de mediu. Corpul are o culoare griro[cat\, de diferite nuan]e, `n func]ie de sezon, cu trenul anterior foarte dezvoltat (mai ales la masculi) [i trunchiul aplatizat lateral. Capul este mare, cu profil drept [i cu urechi mici, drepte, purtate `n sus [i mobile. Rtul este foarte puternic [i strmt. Spinarea este convex\, suncile sunt slab dezvoltate [i crupa te[it\. Membrele sunt foarte puternice [i `nalte. Pe lng\ o `mbr\c\minte piloas\ abundent\, format\ din p\r [i jar, la animalele adulte este prezent\ coama. Purceii prezint\, pn\ la 3-4 s\pt\mni, dungi longitutdinale. Prolificitatea este foarte redus\, `ntre 5-6 purcei la o f\tare, iar precocitatea slab\; tineretul atinge greutatea de 90 kg la vrsta de cca. 1 an. Rasa este crescut\ `n gospod\riile popula]iei din b\l]ile Dun\rii, unde pe lng\ hrana natural\ i se administreaz\ cantit\]i reduse de porumb sau alte concentrate. A participat la formarea popula]iei de suine Alb de Ru[e]u. Rasa Mangali]a provine din suinele primitive europene de talie mare, cu p\rul lung [i cre] (din Balcani), infuzat\ cu unele rase de origine asiatic\ aduse de c\tre romani `n Europa. Este o ras\ specializat\ pentru produc]ia de gr\sime [i are trei variet\]i mai importante: blond\, ro[ie [i neagr\. ~n ]ara noastr\ se cre[te de peste
- 121 -

Cre[terea [i exploatarea suinelor 160 de ani, iar dup\ al]i autori de cca. 200 de ani (din anul 1803). Se cre[te `n efective reduse, `n gospod\riile popula]iei, dar [i `n unit\]i de stat, din vestul [i centrul ]\rii [i mai rar `n sud (Tulcea). Sunt animale de talie mare, cu corpul relativ scurt, dar adnc. Corpul este acoperit cu p\r ondulat sau cre] (prev\zut [i cu jar). Capul este relativ mic, cu urechi potrivit de mari [i semiblegi. Gtul este scurt, gros [i musculos. Trunchiul este masiv, cu aspect de butoi (linia spin\rii u[or convex\, iar cea a abdomenului l\sat\). {uncile posterioare sunt slab dezvoltate. Prolificitatea este redus\, `ntre 5-6 purcei la f\tare, iar scroafele pe lng\ capacitatea de al\ptare slab\, prezint\ un instinct matern slab conturat. Este o ras\ semiprecoce, `ns\ carcasele sunt cele mai corespunz\toare pentru prepararea salamului de Sibiu. Nu este preten]ioas\ la hran\, mul]umindu-se cu p\[unea, unele fructe de p\dure dar reac]ionnd pozitiv la suplimentarea hranei cu concentrate. Varietatea blond\ posed\ un grad ceva mai ridicat de ameliorare, fa]\ de celelalte variet\]i. A fost mult apreciat\ de localnici pentru calitatea c\rnii [i `n special a sl\ninei. Rasa Bazna s-a format `n Romnia, prin `ncruci[\ri nedirijate [i etapizate `ntre rasa Mangali]a, varietatea blond\ [i rasa Berkshire. ~n prima etap\, `n anul 1872, `n localitatea Bazna din jude]ul Sibiu, s-au efectuat `ncruci[\ri `ntre rasele Mangali]a [i Berkshire, rezultnd o popula]ie destul de heterogen\, care a fost din nou `ncruci[at\ (`n anul 1885) cu vieri din aceia[i ras\ (Berkshire). Formarea rasei s-a finalizat `n jurul anului 1900, `n urma altor `ncruci[\ri cu vieri din rasa Berkshire, un rol deosebit avndu-l {coala de Agricultur\ din Media[. ~n ultima perioad\, rasa a fost mult ameliorat\ [i prin `ncruci[\ri de infuzie cu rasele Sattelschwein (din Germania) [i Wessex (din Anglia). Conforma]ia corproal\ este de tip mezomorf [i tipul morfoproductiv mixt (carne-gr\sime). Este o ras\ mult preferat\ pentru cre[terea `n gospod\riile popula]iei din vestul ]\rii. Culoarea animalelor este neagr\ cu un bru alb ce cuprinde regiunile greb\nului [i membrele anterioare. Sunt animale de talie mijlocie, cu lungimea corpului medie [i o conforma]ie deosebit de armonioas\. Capul este mic, cu profilul u[or concav, cu urechile mijlocii ca m\rime [i purtate `nainte. Trunchiul este
- 122 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD de lungime medie, larg [i bine `mbr\cat `n musculatur\, dar [i `n sl\nin\. Prolificitatea este relativ bun\, de cca. 9 purcei la f\tare, iar capacitatea de al\ptare mediocr\, `ntre 33-35 kg. Rasa Bazna face parte din categoria raselor semiprecoce; sporul mediu zilnic, pe perioada de `ngr\[are, variaz\ `ntre 500-550 g, cu un consum specific mare, de cca 5,0 UN, `ns\ valorific\ eficient furaje ieftine. Vrsta de reproducere este atins\ abia la 10 luni. Raportul carne/gr\sime este de 1,4:1. Este o ras\ bine adaptat\ la condi]iile de mediu din ]ara noastr\, valorificnd eficient p\[unea, cartofii, sfecla, al\turi de porumb [i chiar reziduurile culinare. Este indicat\ a se cre[te `n gospod\riile popula]iei, dar nu [i `n cele de tip industrial. Un nucleu valoros exist\ la Sta]iunea experimental\ Turda. 1.2.2. Popula]ii locale Popula]iile de suine din ]ara noastr\ s-au format, `ntr-o prim\ etap\, prin `ncruci[area nedirijat\ a porcinelor locale cu rasele importate, avnd o r\spndire zonal\ restrns\, iar `n etapele urm\toare prin `ncruci[\ri dirijate [i organizate `n cadrul unor unit\]i specializate. Porcul Negru de Strei s-a format `n depresiunea Ha]egului, `n localit\]ile de pe malurile rului Strei, prin `ncruci[\ri nesistematice ale rasei locale Stocli cu rasele Cornwall, Mangali]a neagr\ [i Berkshire. A fost [i `nc\ mai este crescut `n gospod\riile individuale, fiind apreciat pentru rezisten]a organic\ mare, calitatea sl\ninei [i pentru c\ este pu]in preten]ios la hran\. Animalele sunt de culoare neagr\. Talia este mijlocie, trunchiul destul de adnc, dar lipsit de l\rgime, deci aplatizat lateral. Capul este strmt, cu rtul lung, iar urechile sunt mari [i blegi. Prolificitatea este mediocr\, `ntre 8-9 purcei la f\tare, dar scroafele sunt bune mame. Purceii la 60 zile cnt\resc 1314 kg. Precocitatea este mediocr\ spre slab\, tineretul atingnd 110 kg la vrsta de 1 an. Tipul morfoproductiv este mixt (gr\sime-carne). Porcinele Negru de Strei utilizeaz\ foarte bine p\[unea [i ofer\ rezultate destul de bune, cnd sunt hr\nite cu furaje `n care predomin\ uruieli de porumb [i reziduuri culinare. ~n perspectiv\ se prevede ameliorarea `n continuare cu rasa Marele negru, de care se apropie foarte mult prin unele `nsu[iri morfologice.
- 123 -

Cre[terea [i exploatarea suinelor Porcul Alb de Banat s-a format `n partea de vest a ]\rii noastre, `ntre cele dou\ r\zboaie mondiale, prin `ncruci[\ri multiple `ntre porcinele locale (cu mult snge de Mangali]a blond\) [i rasele Berkshire, Micul alb, Mijlociul alb [i `n final cu Edelschwein (ultima ras\ pentru corectarea constitu]iei). Dup\ anul 1949 porcinele Alb de Banat au fost supuse unor `ncruci[\ri nesistematice cu rasa Marele alb, iar apoi cu Landrace, pentru `mbun\t\]irea calit\]ii carcasei, neoferind rezultate scontate. Animalele sunt de culoare alb\, de talie mijlocie spre mare [i tip morfoproductiv mixt. Capul este mic, cu profil concav, rt scurt [i un u[or prognatism inferior. Trunchiul este potrivit de lung, larg [i adnc, iar [uncile sunt bine dezvoltate [i bogate `n ]esut muscular. Prolificitatea este mediocr\, `ntre 8-9 purcei la o f\tare, iar capacitatea de al\ptare bun\, de cca. 40 kg. Precocitatea este mediocr\; sporul mediu zilnic este de 500-550 g, pe perioada `ngr\[\rii, cu un consum specific destul de mare de 4,24,5 UN. Porcul Alb de Banat valorific\ foarte bine porumbul. Se cre[te `n gospod\riile popula]iei, unde `ngr\[area la 140-150 kg dureaz\ pn\ la vrsta de 12 luni. Porcul Alb de Ru[e]u s-a format `n perioada 1950-1960, la Sta]iunea zootehnic\ cu acela[i nume, prin `ncruci[\ri dirijare ale raselor Stocli (scroafe-varietatea B\lt\re]) [i Marele alb ucrainian (masculi). Produ[ii ob]inu]i au fost sever selec]iona]i `n direc]ia tipului de carne [i din nou `ncruci[a]i cu rasa Marele alb, pentru consolidarea caracterelor. ~n final, s-au practicat [i `ncruci[\ri de infuzie cu rasele Landrace [i Yorkshire, ridicndu-se precocitatea [i calitatea carcasei. Animalele sunt oarecum asem\n\toare cu rasa Marele alb, `ns\ culoarea este alb\-cenu[ie [i `mbr\c\mintea piloas\ ceva mai abundent\. Pielea este u[or pigmentat\, ceea ce determin\ rezisten]\ la insola]ie. Sunt animale de talie relativ mare, de 80-82 cm `n\l]ime [i 180-200 kg la vrsta de adult. Prolificitatea este bun\, de cca. 10 purcei la f\tare, iar capacitatea de al\ptare a scroafelor de asemenea bun\, de cca. 40 kg. Precocitatea este bun\; sporul mediu zilnic `n perioada de testare este cuprins\ `ntre 550-600 g, `ns\ un consum specific destul de ridicat, de 4,2 UN. Este o popula]ie foarte rezistent\ la verile calde [i iernile friguroase din B\r\gan.

- 124 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD Linia Sintetic\ 345 Peri[ este o popula]ie de suine creat\ la Institutul de cercetare [i produc]ie pentru cre[terea porcilor Peri[-Ilfov, prin `ncruci[area complex\ a raselor Landrace belgian, Duroc [i Hampshire, urmat\ de cre[terea "`n sine" [i consolidarea `nsu[irilor prin selec]ie [i izolare reproductiv\ pe parcursul a 5 genera]ii. Modul de lucru a constat din `ncruci[\ri reciproce `ntre cele trei rase (LBxD [i LBxH), urmate de `mperecheri `ntre produ[ii F1 selec]ioan]i scopului propus, concomitent cu `ncruci[\ri de `ntoarcere spre rasele ini]iale pentru consolidarea `nsu[irilor urm\rite. Din genera]ia a 3-a s-a trecut la `mperecheri "`n sine". S-a urm\rit re]inerea celor mai reu[i]i indivizi de culoare alb\. Cotele de participare ale raselor parentale au fost: 56% Landrace belgian; 36,5% Duroc [i 7,5% Hampshire. Prolificitatea scroafelor este de 10 purcei la f\tare, din care se `n]arc\ 8,5 (deci pierderi destul de mari). Scopul final a fost crearea unui vier cu urm\toarele `nsu[iri: spor de cre[tere ridicat, carcas\ de calitate [i consum specific redus de furaje. La vrsta de 182 zile se atinge greutatea corporal\ de 100 kg, cu un consum specific de 3,18 kg concentrate. Propor]ia de carne + oase `n carcas\ este de 73,5%, iar grosimea medie a sl\ninii dorsale (la spinare [i crup\) este de 15,2 mm. Suinele din aceast\ linie au culoarea alb\, talie mijlocie spre mare [i cu `nsu[iri specifice raselor paterne. Se utilizeaz\ `n `ncruci[\rile trirasiale, ca vieri terminali, `n schema: F1(MAxL)x L.S. 345 Peri[.

- 125 -

Cre[terea [i exploatarea suinelor

CAPITOLUL 2 SISTEME DE CRETERE I EXPLOATARE A SUINELOR


Sistemul de cretere i exploatare a suinelor este definit, n primul rnd, de gradul de tehnicitate folosit, de gradul de concentrare a efectivului i produciei, respectiv de gradul de dotare tehnicomaterial. Plecnd de la elementele menionate, exist trei sisteme de cretere i exploatare a porcinelor: sistemul extensiv de exploatare; sistemul semiintensiv de exploatare; sistemul intensiv de exploatare.

2. 1. Sistemul extensiv de exploatare


Acest sistem este practicat din cele mai vechi timpuri i se mai practic i astzi n regiuni izolate cu agricultur extensiv. n cazul practicrii acestui sistem de cretere, investiiile productorului sunt minime, att n ceea ce privete cazarea, ct i alimentaia animalelor. Particularitile principale ale acestui sistem sunt: existena unor rase locale neameliorate, tardive, puin pretenioase, rezistente la condiii necorespunztoare de cazare i hrnire; astfel, la noi n ar, n gospodriile populaiei din zone mai izolate, scroafele de prsil din rasa Bazna i porcul de Strei se in n tot cursul verii pe pune; folosirea pentru cazare a unor adposturi improvizate, fr nici o amenajare interioar, adpostul fiind numai pentru aprarea de ploaie i zpad; pentru hrnirea animalelor se folosesc resursele furajere locale, punea i masa verde (lucern, trifoi) n timpul verii, respectiv dovleci, cartofi, gulii, pepeni, ghind, jir, resurse furajere din pduri i bli etc. n acest sistem se pot crete i unele rase ameliorate sau metii ale acestora. Raia porcilor este completat cu deeuri menajere i cu un
- 126 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD minimum de furaje concentrate. Ca urmare a hrnirii cu furaje calitativ inferioare i a tardivitii animalelor, greutatea pentru sacrificare a porcilor se realizeaz la vrsta de peste 14-15 luni.

2. 2. Sistemul semiintensiv de exploatare


Acest sistem este practicat n mod deosebit n gospodriile rneti i n unele asociaii de cresctori din ar, unde ranii au fcut investiii n adposturi i i-au nsuit tehnica de cretere i exploatare, astfel c se realizeaz indici satisfctori de reproducie i producie. n primul rnd, acest sistem se caracterizeaz prin renunarea la rasele locale primitive i folosirea raselor ameliorate, a metiilor cu potenial productiv ridicat, care dau producii bune de carne i n condiiile n care factorii de microclimat i furajare nu se asigur n totalitate. Adposturile, construite fr ventilaie mecanic i sistem de nclzire, realizeaz condiii satisfctoare de microclimat numai pe baza cldurii biologice a animalelor. Construciile sunt din zidrie, chirpici sau brne, cu plafon i pod; sunt bine izolate, dar nu au amenajri speciale, hrana administrndu-se manual, la fel i apa. Hrnirea aminalelor se bazeaz pe folosirea amestecurilor de concentrate completate cu furaje suculente, mas verde, deeuri de la industria alimentar i alte resurse locale. Chiar dac gospodarii folosesc i furaje combinate, ele sunt completate cu furaje locale ieftine, rdcinoase, tuberculi, mas verde. ntruct nivelul proteic al hranei administrate este inferior celui existent n creterea intensiv, se realizeaz sporuri medii zilnice de 250-300 g la tineret i 450-500 g la animalele puse la ngrat, spor considerat satisfctor n raport cu investiiile fcute. Datorit practicrii ftrilor grupate primvara i toamna, producia de carne nu se poate realiza uniform, ritmic n tot cursul anului. Sunt uniti care pot asigura n sezonul rece nclzirea purceilor cu becuri infraroii; acestea pot trece treptat, la livrarea ritmic a porcilor grai tot timpul anului.

- 127 -

Cre[terea [i exploatarea suinelor Spre deosebire de sistemul extensiv, prin condiiile de cazare mai bune, prin folosirea unor furaje superioare calitatic i a unui material biologic superior, n sistemul de cretere semiintensiv se poate realiza greutatea vie de 100 Kg la vrsta de 300-320 zile, cu o rentabilitate corespunztoare.

2. 3. Sistemul intensiv-industrial de exploatare


Sistemul intensiv este considerat n prezent cel mai modern i rentabil n creterea porcinelor, el bazndu-se, n principal, pe concentrarea, specializarea i intensivizarea produciei. La baza sistemului de exploatare de tip industrial st principiul reproduciei continue, care pornete de la necesitatea producerii purceilor n corelaie cu timpul de staionare n fiecare faz de cretere. Complexele de cretere i ngrare a porcilor construite n ara noastr, ncepnd din anul 1963, se caracterizeaz n primul rnd, prin capaciti mari, de circa 150 000 capete. Producia n aceste uniti este astfel organizat nct sunt utilizate la maximum capacitile de producie construite, materialul biologic i baza material. Aceste uniti permit aplicarea n producie a celor mai noi cuceriri ale tiinei n domeniu, pentru obinerea unor indici economici ridicai cu cheltuieli minime. Pentru unitile de tip industial s-au construit adposturi moderne, automatizate i climatizate, n care se asigur un confort optim pentru animale, reducerea forei de munc manuale i organizarea raional a proceselor de producie. n condiiile ridicrii tehnicitii proceselor de producie, n paralel cu creterea investiiilor i reducerea forei de munc, s-a impus ridicarea nivelului de calificare i specializare a muncitorilor, tehnicienilor i specialitilor n creterea porcinelor. Noua tehnologie de exploatare n complexe de tip industrial urmrete valorificarea potenialului biologic al animalelor, o ct mai raional utilizare a furajelor, adposturilor, utilajelor, forei de munc, pentru realizarea de producii mari, constante i rentabile. Sistemul

- 128 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD intensiv-industrial prezint o serie de caracteristici principale care l difereniaz fa de celelalte sisteme. 1. Permite creterea i exploatarea numai a porcilor din rase perfecionate i din linii specializate n fermele de selecie. Utilizarea potenialului genetic al scroafelor metise F1 (care manifest efectul matern al heterozisului) n complexele de simpl hibridare i obinerea de metii trirasiali pentru complexele industriale de producere a porcilor pentru abator. 2. O caracteristic deosebit a sistemului industial este folosirea unor adposturi prevzute cu utilaje i dotri interioare, cu mecanizarea i automatizarea principalelor procese de munc. Dotrile interioare asigur un confort biologic optim pentru punerea n valoare a potenialului genetic al animalelor. 3. n compexe hrana administrat se realizeaz pe baza unei recepturi de fabricare a furajelor combinate care s asigure toate elementele nutritive la nivelul cerinelor fiecrei rase, linii specializate i a fiecrei categorii de porcine. 4. Ritmicitatea i constana produciei de carne pe tot parcursul anului este o trstur esenial a sistemului intensiv-industrial. Fluxul tehnologic prevede ca toate operaiunile de baz: mont, gestaie, ftare, nrcare, trecerea de la o categorie la alta, livrare s se desfoare n mod ritmic la fiecare 1-3-5 zile, n funcie de mrimea compartimentului de ftare i de durata formrii grupei de montftare. Activitatea complexelor industriale pentru creterea i ngrarea porcilor se desfoar n 4 sectoare: I- mont i gestaie; IImaternitate; III- sectorul cre; IV- sectorul ngrtorie. Producia se realizeaz n circuit nchis (ntreaga producie de purcei care se introduc la ngrtorie se realizeaz n cadrul complexului) i n flux continuu (n fiecare zi sau la cteva zile se realizeaz un numr stabilit de monte i ftri, nrcri, livrri).

2.4. Indici de reproduc]ie la suine

- 129 -

Cre[terea [i exploatarea suinelor Num\rul de f\t\ri pe an [i pe scroaf\ (Fs). se calculeaz\ astfel:

124 + A `n care: 365 = num\rul de zile dintr-un an; 124 = suma dintre durata gesta]iei la scroaf\ (114 zile) [i timpul necesar pentru mont\ [i fecundare (10 zile); A = durata al\pt\rii purceilor.
Cu ct scade valoarea lui A cu att cre[te num\rul de f\t\ri pe an [i pe scroaf\. Rezult\ c\ scurtarea duratei de al\ptare, respectiv `n]\rcarea ct mai timpurie a purceilor, este o necesitate economic\ `n cre[terea de tip industrial, pentru c\ duce la m\rirea gradului de folosire intensiv\ a scroafelor pentru reproduc]ie. Num\rul de grupe de scroafe gestante (Gg) se calculeaz\ dup\ urm\toarea formul\:

Fs =

365

Gg =

L Gl P Fs

`n care: L = capacitatea de livrare anual\ a complexului; P = num\rul de purcei care populeaz\ un compartiment dintrun ad\post pentru cre[terea tineretului (cre[\); Fs = num\rul de f\t\ri pe an [i pe scroaf\; Gl = num\rul total de grupe de scroafe lactante pe complex. Din analiza con]inutului formulelor de calcul prezentate rezult\ c\ `n complexul de porcine de tip industrial se reg\sesc o serie de particularit\]i si anume:

- 130 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD parametrii func]iei de reproduc]ie se coreleaz\ `ntre ei, ceea ce `nseamn\ practic c\ [i construc]iile productive ale complexului (ca num\r [i m\rime, compartimentare) sunt corelate `ntre ele; organizarea [tiin]ific\ a reproduc]iei trebuie s\ urm\reasc\ ridicarea procentelor de fecunditate, prolificitate, formarea la timp a fiecarei grupe pentru mont\, folosirea intensiv\ a scroafelor [i a vierilor la reproduc]ie, inclusiv prin metode biotehnice.

- 131 -

Cre[terea [i exploatarea suinelor

CAPITOLUL 3 ~NGR|{AREA SUINELOR 3.1. ~ngr\[area suinelor pentru carne


La `ngr\[area pentru carne este utilizat tineretul suin de la greutatea de 25-30 kg, care este supus cre[terii [i `ngr\[\rii pn\ la greutatea de 110-120 kg, cnd este livrat pentru t\iere. Aceast\ variant\ mai este cunoscut\ sub denumirea de `ngr\[are pentru carne proasp\t\, deoarece carcasele sunt dirijate pentru consumul imediat. La sacrificarea acestor porci, rezult\ carcase `n care predomin\ carnea, `n timp ce gr\simea nu dep\[e[te 30-35%. Este metoda cea mai eficient\ din punct de vedere economic, deoarece sunt utilizate animale tinere la care se `nregistreaz\ cele mai reduse consumuri specifice de furaje [i cele mai ridicate sporuri de cre[tere, iar pia]a solicit\ cantit\]ile cele mai mari. Pe `ntrega perioad\ de cre[tere-`ngr\[are se `nregistreaz\ un spor mediu zilnic de cca. 600 g [i consumuri specifice `ntre 3,8-4,2 UN. ~n aceste condi]ii, sacrificarea animalelor se face la vrsta de 7-8 luni. Factorii care influen]eaz\ aceast\ metod\ de `ngr\[are sunt numero[i, `ns\ predomin\ rasa, alimenta]ia [i sistemul de `ntre]inere, toate racordate la condi]iile concrete din teren. Rasele care se preteaz\ la acest tip de `ngr\[are sunt: Landrace, Marele alb, Hampshire, Duroc, Pitrain etc, `ns\ cele mai bune rezultate se `nregistreaz\ la meti[ii dintre aceste rase, `n special `ntre meti[ii F1 (Landrace x Marele alb) [i rasa Duroc, sau meti[ii F1 (Landrace x Marele alb) [i rasa Hampshire, precum [i unii hibrizi de mare productivitate. ~n mica gospod\rie se cresc [i se `ngra[\ porcinele apar]in\toare la rase [i popula]ii locale, iar `n unit\]ile de tip industrial se `ngra[\ numai meti[i, avndu-se `n vedere economicitatea ac]iunii datorate efectului de heterozis. Alimenta]ia aplicat\ tineretului suin supus `ngr\[\rii influen]eaz\ `n mare m\sur\ rezultate de produc]ie [i economice, inclusiv calitatea carcasei. ~n general, pentru tineretul suin, `ntre greut\]ile corporale de 25-50 kg, sunt utilizate amestecuri de concentrate cu un nivel proteic de 16% P.B., pentru cel `ntre 51-70 kg
- 132 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD nivelul proteic este de 14% P.B., iar pentru porcii `n finisare, `ntre 71115 kg, nivelul proteic poate varia `ntre 12-13% P.B. Tabelul 6 Norme privind sporul mediu zilnic [i consumul specific la tineretul porcin supus `ng\[\rii pentru carne
Greutatea corporal\ (kg) 34 45 56 68 79 90 102 117 Spor mediu zilnic (g) 463 544 635 704 772 808 840 840 Consum zilnic de furaje (kg) 1,528 1,904 2,222 2,605 2,856 3,232 3,528 3,864 Consum specific (kg) 3,3 3,5 3,5 3,7 3,7 4,0 4,2 4,6

~n fermele gospod\re[ti se realizeaz\ amestecuri de furaje combinate din cereale cultivate (f\inuri de porumb, orz, gru etc), bine omogenizate cu subproduse de la industria de panifica]ie [i a uleiului (t\r]e de gru, [roturi de soia [i floarea soarelui), precum [i cu P.V.M. procurate din unit\]ile specializate. Propor]iile de participare sunt astfel calculate, `nct con]inutul de substan]e nutritive [i de energie s\ fie adecvat vrstei [i greut\]ii corporale, `n concordan]\ cu sporurile medii zilnice planificate [i calitatea carcasei. Pe timp de var\, `n alimenta]ia porcilor supu[i `ngr\[\rii, se poate introduce lucerna verde `n cantit\]i zilnice de 0,5-1,0 kg la greutatea de 35 kg, de 1,5-2,0 kg la 50 kg [i de 2,5-3,0 kg la 80 kg. Foarte bune rezultate se ob]in prin administrarea de cartofi fier]i [i terciui]i, `n cantit\]i zilnice de 2-3 kg la tineretul `n greutate de 25-40 kg, de 4-5 kg la cel `ntre 41-60 kg [i de 7-9 kg la cel peste 80 kg. ~n practica hr\nirii pe baz\ de cartofi, amestecul se face din trei p\r]i past\ de cartofi [i o parte nutre] combinat de completare cu 16% P.B., `n prima parte a `ngr\[\rii [i cu 14% P.B. `n parte a doua. ~n perioada de iarn\ trzie sau prim\var\, apa de fierbere a cartofilor se `ndep\rteaz\ obligatoriu, deoarece con]ine solanin\.

- 133 -

Cre[terea [i exploatarea suinelor ~n exploata]iile gospod\re[ti cu efective reduse, specializate `n `ngr\[area porcilor (11-15 exemplare/an), se indic\ utilizarea `n hran\ a unor amestecuri de concentrate cu cartofi fier]i [i sfecl\ furajer\ produse pe plan local, care se concretizeaz\ `n importante reduceri ale cheltuielilor cu furajarea animalelor. ~n acest sens, se `ntocmesc ra]ii de hran\ `n func]ie de specificul zonei de cultivare rentabil\ a cartofului sau sfeclei. Se recomand\ urm\toarele amestecuri: 1. 3,2-5,0 kg cartofi fier]i `n amestec cu 2,0-2,5 kg concentrate [i 0,30,4 kg f\in\ de fn de lucern\ `n prima faz\; 2. 4,0 kg cartofi fier]i [i 4,0 kg sfecl\ tocat\ `n amestec cu 1,0 kg concentrate `n faza a II-a. De men]ionat c\, `n cele dou\ variante, concentratele posed\ urm\toarele propor]ii: 30% f\in\ de porumb, 25% f\in\ de orz, 25-30% t\r]e de gru, 10% maz\re uruit\ [i 1-3% calciu furajer [i sare de buc\t\rie. ~n finisarea `ngr\[\rii se scot borhoturile, [roturile sau turtele de floarea soarelui, iar amestecul trebuie s\ posede o consisten]\ tare (apa s\ fie la discre]ie). Hr\nirea cu terciuri prea diluate nu sunt recomandate, deoarece multe componente sunt consumate doar par]ial, iar volumul sporit de lichid afecteaz\ digestia. ~ntre]inerea suinelor pentru carne difer\ `n func]ie de sistemul de exploatare adoptat. Tineretul suin supus `ngr\[\rii se `ntre]ine `n grup, `n boxe comune. ~ntr-o box\ se cazeaz\ pn\ la 20 de animale, calculndu-se 0,6 m2 pentru fiecare individ `n prima parte a `ngr\[\rii [i 0,8 m2 `n parte a doua. ~n toate sistemele de `ntre]inere se recomand\ ca zona cu gr\tar s\ reprezinte cca. 40% din suprafa]a total\ a pardoselei, avnd `n cele dou\ col]uri ale zonei gr\tarului amplasate cte dou\ ad\p\tori, de obicei tip pip\.

3.2. ~ngr\[area pentru bacon.


Baconul este un preparat de calitate superioar\ ob]inut dup\ o tehnologie special\ din carcasele de porcine de la care s-au `ndep\rtat capul, extremit\]ile membrelor (de la genunchi [i, respectiv, de la jarete), coloana vertebral\ [i spetele.

- 134 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD Fiecare jum\tate de carcas\ trebuie s\ aib\ greutatea `ntre 2232 kg, lungimea mare `ntre 85-95 cm, iar grosimea sl\ninei dorsale de la nivelul greb\nului s\ se `ncadreze `ntre 2,5-3,5 cm, `n func]ie de greutatea acesteia. Carnea trebuie s\ fie u[or marmorat\, iar sl\nina s\ fie de culoare alb\, consistent\ [i ct mai redus\ [i uniform\ ca grosime. Peretele abdominal trebuie s\ fie uniform ca grosime [i cu straturi alternante de carne [i gr\sime. Cu ct carcasele sunt mai lungi [i cu propor]ii mai mari de carne cu att baconul este de calitate mai bun\. Tineretul suin destinat `ngr\[\rii pentru produc]ia de bacon se sacrific\ `n condi]ii speciale, la vrsta de 6-7 luni [i la greutatea vie de cel mult 90 kg. Condi]iile speciale de sacrificare constau din depilarea `n cuptoare speciale, a[a `nct [oricul s\ fie u[or caramelizat. Carcasele care corespund pentru prepararea baconului sunt mai `nti zvntate timp de 4-5 ore la temperatura de +4 +6C, dup\ care se trec `n camere frigorifice unde se ]in `nc\ 12 ore la +4C, condi]ii `n care se realizeaz\ maturarea. S\rarea [i afumarea celor dou\ jum\t\]i de carcas\ se face dup\ procedee specifice, uneori constituind secretul firmei produc\toare. Factorii care condi]ioneaz\ calitatea baconului sunt: calitatea materialului biologic (respectiv, rasa sau metisul `ngr\[at); alimenta]ia aplicat\; `ntre]inerea [i `ngrijirea animalelor (att `nainte ct [i pe parcursul `ngr\[\rii); tehnologia de preparare a produsului final. Calitatea materialului biologic. Suinele care sunt destinate `ngr\[\rii pentru bacon apar]in raselor precoce sau meti[ilor dintre aceste rase. Rezultate foarte bune s-au `nregistrat la suinele de culoare alb\, apar]in\toare raselor Landrace, Landrace belgian, precum [i a meti[ilor dintre rasele Landrace [i Marele alb, sau a hibrizilor produ[i speciali. Alimenta]ia constituie unul dintre factorii cei mai importan]i, care trebuie s\ asigure o cre[tere rapid\ a tineretului [i o calitate excelent\ a c\rnii [i gr\simii. ~n func]ie de influen]a furajelor utilizate pe parcursul `ngr\[\rii asupra calit\]ii produsului finit, nutre]urile cele mai indicate sunt: orzul, secara, meiul, maz\rea, lintea [i `n cantit\]i mai reduse cartofii, iar dintre nutre]urile verzi: lucerna verde, borceagul, trifoiul [i uneori sparceta. Iarna furajele verzi se pot administra sub form\ deshidratat\, sau ca fnuri m\cinate. De
- 135 -

Cre[terea [i exploatarea suinelor men]ionat c\, `n finisarea `ngr\[\rii, furajele verzi cu con]inuturi prea ridicate `n betacaroten se reduc (ca propor]ie de participare) `n ra]ie, pentru a nu influen]a culorii gr\simii. Dintre nutre]urile de origine animal\ se indic\ utilizarea laptelui ecremat proasp\t sau praf, a zerului [i zarei, `n acelea[i condi]ii. Se mai administreaz\ [i drojdia de bere `n stare uscat\. ~n prima parte a `ngr\[\rii se mai pot utiliza f\ina de pe[te, f\inurile de carne [i de snge, dar se elimin\ `n perioada de finisare pentru a nu imprima gust nepl\cut. Nivelul proteic al amestecurilor furajere trebuie s\ fie mai mare cu 2-3% fa]\ de `ngr\[area pentru carne de consum `n stare "proasp\t\". Nivelul proteic recomandat este de 16% P.B. `n perioada I de cre[tere-`ngr\[are (20-50 kg) [i de 15% P.B. `n perioada a II-a (5190 kg). ~n Danemarca se produce cel mai bun bacon din amestecuri furajere pe baz\ de orz (`n propor]ie de 95%) [i lapte ecremat proasp\t, al\turi de alte componente pn\ la satisfacerea cerin]elor `n substan]e nutritive. Hrana se va administra restrictiv, la ore fixe, instituindu-se 3 tainuri, pn\ la greutatea de 50 kg [i apoi 2 tainuri, pn\ la sacrificare. Hrana umectat\, constnd din o parte lapte ecremat proasp\t [i o parte nutre]uri concentrate, determin\ cel mai bun bacon, avnd grij\ ca durata consumului s\ nu dep\[easc\ 15 minute pe tain. Pentru limitarea depunerii de gr\sime `n carcas\, tineretul pn\ la vrsta de 5 luni, va avea acces la padocuri pentru mi[care. Spre sfr[itul `ngr\[\rii hr\nirea este restric]ionat\ moderat, deci mai redus\ cantitativ cu 10-20% fa]\ de cea la discre]ie.

3.3. ~ngr\[area mixt\ a suinelor


Scopul principal al `ngr\[\rii mixte a suinelor este ob]inerea de carne [i de sl\nin\ cu con]inuturi mai reduse de ap\, pretabile pentru prepararea unor conserve [i mezeluri, deci cu conservabilitate mare. ~n consecin]\, prin metoda aceasta de `ngr\[are, carcasele trebuie s\ posede carnea fraged\ [i gustoas\, iar sl\nina s\ nu dep\[easc\ grosimea la nivelul greb\nului de 5-6 cm.

- 136 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD ~n acest scop se `ngra[\ tineretul suin apar]in\tor raselor Alb de Banat, Bazna [i Edelschwein, al\turi de Marele alb, Yorkshire, Hampshire etc., cu condi]ia ca `ngr\[area s\ fie continuat\ pn\ la greut\]i mai mari. ~ngr\[area `ncepe cnd gr\sunii sunt `n vrst\ de 4-5 luni [i greutatea de 45-50 kg [i dureaz\ pn\ la vrsta de 10-12 luni [i greutatea animalelor de 140-150 kg. ~ngr\[area mixt\ se poate realiza att dup\ o perioad\ de preg\tire ct [i f\r\ aceast\ perioad\. Din punct de vedere tehnologic, `n aceast\ variant\ sunt cuprinse [i scroafele dup\ prima f\tare, care se recondi]ioneaz\ `n vederea sacrific\rii pentru carne [i gr\sime.

- 137 -

Cre[terea [i exploatarea suinelor

CAPITOLUL 4 AMELIORAREA SUINELOR


Suinele de reproducie se cresc n fermele de selecie sau de elit. Existena fermelor de selecie implic anumite condiii speciale: animale de ras curat i cu origine cunoscut, condiii de adpostire i hrnire bune pentru ca animalele s-i poat manifesta nsuirile genetice, personal calificat pentru a face selecia etc. Scopul de baz al fermelor de selecie este de a menine rasele respective n stare pur i a le mbunti continuu performanele de producie, livrnd reproductori testai pentru mbuntirea treptat a ntregului efectiv de porcine. Efectuarea unei selecii tiinifice impune controlul individual al produciei reproductorilor, pentru a le cunoate performanele proprii i ale descendenilor. Acest lucru implic neaprat efectuarea unor operaii zootehnice asupra lor n diferite etape ale vieii, cum ar fi: individualizarea, cntrirea, msurarea, determinarea stratului de grsime pe viu, nregistrarea n evidenele zootehnice etc.

4. 1. Organizarea ameliorrii suinelor


n adoptarea metodelor de lucru n cadrul programului de ameliorare a porcinelor trebuiesc avute n vedere unele caracteristici i particulariti ale creterii i exploatrii acestei specii. Astfel, la porcine scopul final al creterii i ngrrii l constituie sporirea cantitativ i calitativ a produciei de carne n condiii economice avantajoase. n acest context se are n vedere mbuntirea urmtoarelor nsuiri: activitatea de reproducie (concretizat prin sporirea numrului i a greutii purceilor la natere, la vrsta de 21 de zile i la nrcare); calitatea carcasei (apreciat, n general, dup raportul dintre carne i grsime, proporia crnii de calitate superioar, nsuirile organoleptice etc.). Sistemul de ameliorare a porcinelor presupune existena unei piramide a ameliorrii cu trei trepte n cazul ncrucirilor duble i cu

- 138 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD

dou trepte n cazul unor ncruciri rotaionale. Modul de organizare a piramidei ameliorrii este urmtorul: Treapta I (vrful piramidei), cuprinde fermele de elit sau de selecie, inclusiv sistemul propriu de testare. Ele concentreaz nucleele cele mai valoroase din principalele rase materne i paterne, care ndeplinesc condiiile de valoare genetic cerute pentru acreditare de ctre Agenia Naional pentru Ameliorare i Reproducie n Zootehnie. n acest scop acestea trebuie s fac dovada inerii corecte a evidenelor de baz pentru efectuarea seleciei, ca i a dotrii cu instalaii i aparatur necesar. Efectivul matc din aceast categorie de uniti trebuie s asigure reproductorii necesari la nivel naional. Acestea trebuie s dein o pondere de maxim 5,0% (rase materne 3% i rase paterne 2%), din matca total. Pentru obinerea unui progres genetic maxim pe aceast treapt a piramidei se elaboreaz i se aplic programe proprii fiecrei uniti de selecie fundamentate tiinific, care s maximizeze precizia i intensitile de selecie i s minimizeze intervalele ntre generaii. Fermele de elit i testare trebuie s practice un sistem de izolare reproductiv, respectiv majoritatea reproductorilor (90%), s fie din prsil proprie. Progresul genetic realizat n fermele de elit se difuzeaz n fermele de producie direct prin vieri i materialul seminal livrat, iar n fermele de simpl hibridare prin scrofie. Treapta a II-a, este reprezentat de fermele de simpl hibridare, care au ca obiect de activitate producerea de scrofie, vierui F1 i livrarea acestora la fermele din treapta a III-a n cazul ncrucirilor duble. Fermele de simpl hibridare i vor asigura n mod obligatoriu reproductorii sau materialul seminal din fermele de elit acreditate. Dimensionarea efectivelor matc aflate pe aceast treapt se face n funcie de necesarul de nlocuire din fermele de producie. Avnd n vedere valoarea genetic superioar a materialului provenit n mod sistematic i continuu din vrful piramidei, tehnica de selecie aplicat n fermele de simpl hibridare se limiteaz la cteva criterii fenotipice mai importante; Treapta a III-a, este reprezentat de fermele de producie (ferme pentru producerea de purcei i ferme complexe, cu toate
- 139 -

Cre[terea [i exploatarea suinelor

sectoarele) respectiv efectivele aparinnd gospodriilor populaiei. La nivelul acestei trepte se pot aplica ncruciri trirasiale i tetrarasiale prin utilizarea de vieri din rasele paterne (Duroc, Hampshire i Linia Sintetic 345 Peri) sau vieri F1 i femele hibride din ncrucirile simple sau rotaionale, realizndu-se astfel hibrizi comerciali destinai tierii.

4. 2. Condiii speciale privind funcionarea fermelor de elit pentru suine

organizarea

Concepiile moderne privind posibilitile de realizare a unei intensiti ridicate ale procesului de ameliorare, impune o utilizare scurt a vierilor n cresctorie, pentru realizarea unui progres genetic rapid n efectivul de porcine. Pentru aceasta, este necesar nlocuirea cu reproductori de mare valoare, adic vieri testai i cu valoare cert de reproducie. Condiiile privind organizarea i funcionarea fermelor de elit pentru porcine sunt urmtoarele: Ameliorarea genetic la porcine se efectueaz pe baza unei structuri piramidale n care se realizeaz fie ncruciarea tripl, cuprinznd n acest caz ferme de elit, ferme de simpl hibridare i ferme de producie, fie ncruciare rotativ, n cadrul acestui sistem de lucru funcionnd ferme de elit i ferme de producie; Ferma de elit se constituie din cresctorii cu peste 100 de scroafe matc pe ras, din toate sectoarele de proprietate, care realizeaz minimum 4 produi introdui n testare pe ftare; Efectivele din aceste ferme vor fi de ras curat i crescute n izolare reproductiv relativ, i/sau pot folosi, n cazuri justificate, material biologic de la alte ferme sau import, pentru maximizarea progresului genetic. Ele sunt supuse controlului oficial al produciei efectuat de Direciile Judeene de Reproducie i Ameliorare n Zootehnie (D.J.A.R.Z.) i i desfoar activitatea pe baza unui program de ameliorare elaborat pe rase. Rasele de porcine crescute n ara noastr se grupeaz n dou categorii:

- 140 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD  rase materne (Marele Alb i Landrace), la care se iau n considerare performanele de producie i meninerea presiunii de selecie pentru performanele de reproducie;  rase paterne (Duroc, Linia Sintetic-LS 345 Peri i Hampshire), la care se iau n considerare presiunea de selecie maxim pentru viteza de cretere, consum specific, calitatea carcasei i a crnii. n vederea estimrii valorii de ameliorare, animalele se supun testrii dup performane proprii de la vrsta de cel mult 91 +/- 3 zile pn la realizarea greutii de 100 kg, cu limite ntre 80 105 kg i vrsta maxim de 181 +/- 3 zile. nsuirile urmrite n testare sunt: vrsta de realizare a greutii de 100 kg i sporul mediu zilnic corespunztor; grosimea slninii; consumul de furaje. n prezent testarea se efectueaz n cadrul fiecrei ferme de elit, n perspectiv preconizndu-se n vederea clasificrii fermelor, organizarea unor staiuni de testare comparativ unde fermele de elit i vor trimite produii. Ferma de elit cuprinde urmtoarele categorii de porcine:  scroafe i vieri de elit testate obligatoriu dup performane proprii;  vierui i scrofie n testare dup performane proprii;  tineret mascul i femel n cretere destinat testrii dup performane proprii. Datele nregistrate n procesul tehnic de lucru, au valoare oficial numai dac sunt atestate prin certificate eliberate de ctre organele autorizate. Reproducia realizat prin nsmnarea artificial sau prin mont are la baz un plan de potrivire a perechilor pentru evitarea consangvinizrii, ct i pentru maximizarea progresului genetic; Reinerea i utilizarea pentru reproducie a genitorilor masculi i femeli se efectueaz n cadrul fiecrei ferme pe baza rezultatelor testrii i n funcie de obiectivele urmrite.

- 141 -

Cre[terea [i exploatarea suinelor

Tem\ de verificare
1. Caracteriza]i principalele rase [i popula]ii de suine crescute `n zona dvs. de activitate. 2. Care sunt caracteristicile sistemelor extensiv [i semiintensiv de exploatare? 3. Care sunt caracteristicile sistemului intensiv-industrial de exploatare? 4. Cum se prezint\ valorile principalilor indici de reproduc]ie la popula]ia de suine din zona dvs. de activitate, comparativ cu datele din literatura de specialitate? 5. Prezenta]i principalele aspecte tehnice referitoare la `ngr\[area suinelor pentru carne. 6. Prezenta]i principalele aspecte tehnice referitoare la `ngr\[area suinelor pentru bacon. 7. Prezenta]i principalele aspecte tehnice referitoare la `ngr\[area mixt\ a suinelor. 8. Prezenta]i modul de organizare a amelior\rii suinelor `n Romnia 9. Prezenta]i condi]iile speciale privind organizarea [i func]ionarea fermelor de elit\ pentru suine.

- 142 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD

PARTEA A IV-a CRE{TEREA CABALINELOR


CAPITOLUL 1 RASELE DE CABALINE
Sub raportul aptitudinilor productive, rasele de cai crescute `n ]ara noastr\ pot fi grupate `n urm\toarele categorii: - Rase u[oare: Arab\, Pur snge de galop, Calul Gidran, Hu]ul, Calul romnesc; - Rase intermediare: Calul Tr\pa[, Calul Nonius, Calul Furioso North-Star, Rasa Lipi]an\; - Rase grele: Ardenez\, Calul Semigreu romnesc.

1.1. Rasele u[oare de cai


Rasa Arab\. Este original\ din Platoul Asiei Centrale de unde a fost adus `n peninsula Arabiei. ~n procesul de formare s-a aplicat o selec]ie riguroas\, cre[terea `n ras\ curat\, uneori consangvinitatea moderat\, hr\nirea ra]ional\ precum [i gimnastica func]ional\ a aparatului locomotor. ~nsu[iri morfo-productive. Are capul bine propor]ionat, cu profil drept, gtul este frumos arcuit, greab\nul `nalt, spinarea scurt\, dreapt\ [i larg\ iar crupa potrivit de musculoas\ [i orizontal\. Culoarea predominant\ este murg\ [i mai rar roib\ sau neagr\. Talia este de 148152 cm, iar greutatea corporal\ de 450 kg. Este un cal de vitez\ cu temperament vioi, mi[c\rile fiind energice, largi [i elastice. Aliura obi[nuit\ este galopul pe distan]e lungi. Parcurge un km `ntr-un minut [i 11 secunde. ~n ]ara noastr\, primele importuri s-au f\cut spre sfr[itul secolului al XIX-lea. Perspective. Se cre[te la hergheliile Jeg\lia [i Mangalia [i se utilizeaz\ la ameliorarea raselor locale din sud-estul ]\rii.

- 161 -

Cre[terea [i exploatarea animalelor Rasa Pur snge englez. S-a format `n Anglia `n prima jum\tate a secolului al XVIII-lea, prin `ncruci[area arm\sarilor din rasele Arab\, Berber\ [i turceasc\ cu iepele engleze[ti locale, prin aplicarea unei selec]ii riguroase, alimenta]ii normale [i gimnastic\ func]ional\. Arm\sarii orientali, fondatori ai rasei Pur snge englezesc, au fost Byerley Turk (arm\sar arab de origine turc\), Darley Arabian [i Godolphin Barb. Fiecar din ace[ti trei arm\sari au l\sat o descenden]\ de valoare excep]ional\, devenind astfel "`ntemeietori" de linii genealogice. Ulterior aceste linii au fost continuate de al]i descenden]i valoro[i care au contribuit la consolidarea rasei. Dintre ace[tia, s-au remarcat arm\sarii: - Matchem, n\scut `n 1748 care a continuat linia Godolphin Barb [i a fost un remarcabil cal de vitez\ pe hipodrom; - King Herod, n\scut `n 1758, continuator al liniei Byerley Turk; - Eclips, n\scut `n 1764, continuator al liniei Darley Arabian. ~nsu[iri morfo-productive. Are capul fin cu profilul drept iar gtul este lung [i purtat oblic. Greab\nul este `nalt, iar spinarea [i [alele sunt drepte. Toracele este profund, adnc `ns\ relativ strmt, iar abdomenul este supt. Talia variaz\ `ntre 155-165 cm. Se caracterizeaz\ prin constitu]ie fin\ [i temperament vioi. Aptitudinea principal\ este viteza la galop. Poate parcurge distan]a de 1 km `ntr-un minut. Perspective. Avnd o mare capacitate de ameliorare este crescut `n ]ara noastr\ la hergheliile Cisl\u (Buz\u) [i Balc (Bihor) [i se utilizeaz\ la ameliorarea cailor locali. Calul Gidran a fost format la herghelia Mezhegyes din Ungaria prin `mperecherea arm\sarului arab Ghridran cu iepele ungure[ti [i de alte origini, iar ulterior descenden]a femel\ a fost `mperecheat\ cu arm\sari Pur snge englez, fapt pentru care este considerat o varietate anglo-arab\. ~nsu[iri morfo-productive. Prezint\ o conforma]ie corporal\ armonioas\. Este un cal de pentru c\l\rie [i trac]iune u[oare. Talia este `n medie de 155 cm, iar greutatea corporal\ de 500 kg. Culoarea predominant\ este roib\ cu diferite nuan]e. Perspective. Se folose[te la ameliorarea cailor locali din nordul Moldovei [i se cre[te la herghelia R\d\u]i.

- 162 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD Calul romnesc. ~n ce prive[te originea calului romesc se sus]ine c\, la formarea lui, au luat parte rasele arian\ [i mongol\. ~ntruct caii locali de origine carpatic\ au fost mai numero[i dect cei mongoli, calul romnesc se aseam\n\ foarte mult cu rasa Arab\. Sub influen]a condi]iilor pedoclimatice locale au luat na[tere mai multe variet\]i [i anume: moldoveneasc\, dobrogean\, ialomi]ean\, transilv\nean\ [i de munte. Dezvoltarea corporal\ este mijlocie spre mic\, cu talia de 130-145 cm, iar greutatea corporal\ de 350-400 kg. Culorile predominante sunt murg\ [i neagr\. Se amelioreaz\ cu rasele perfec]ionate. Calul de munte se aseam\n\ cu varietatea moldoveneasc\ dar are talie mai mic\ (120-135 cm). Produc]iile piloase sunt mai dezvoltate. Este un cal rezistent, rustic [i energic. Se utilizeaz\ la transporturi `n zona de munte. Se amelioreaz\ cu rasele Hu]ul\ [i Lipi]an\. Rasa Hu]ul\ s-a format `n zona Carpa]ilor Nordici din Moldova. Se cre[te la herghelia Lucina, jude]ul Suceava. ~nsu[iri morfo-productive. Conforma]ia corporal\ este armonioas\, avnd trunchiul lung, larg [i adnc, iar membrele relativ scurte cu articula]ii puternice. Talia variaz\ `ntre 137 - 140 cm iar greutatea corporal\ este de 400 kg. Culoarea este diferit\, neagr\, murg\, [oricie, roib\ [i [arg\. Este un cal cu temperament vioi, rezistent [i foarte docil. Se utilizeaz\ la trac]iune [i la port-samar. Se folose[te la ameliorarea calului de munte.

1.2. Rasele intermediare


Calul Nonius. Aceast\ varietate s-a format la hergelia Mezhegyes din Ungaria, prin `mperecherea arm\sarului Nonius senior de origine anglo-german\, adus din Fran]a (1816) cu iepe de origini diferite. ~nsu[iri morfo-productive. Este un cal propriu pentru munci agricole [i transporturi. Are talia de 160 cm iar greutatea corporal\ de 600 kg. Culoarea murg\ este cea mai r\spndit\. Sunt [i exemplare de culoare neagr\ sau roib\. Perspective. Este `ntlnit `n Cmpia de Vest a ]\rii. Se cre[te `n ras\ curat\ la herghelia de la Izvin jude]ul Timi[. Pentru a i se imprima
- 163 -

Cre[terea [i exploatarea animalelor un temperament vioi se fac `ncruci[\ri de infuzie cu rasa Pur snge englez. Calul Furioso North-Star s-a fost la herghelia Mezhegyes din Ungaria, `n prima jum\tate a secolului al XIX-lea prin `mperecherea arm\sarilor din rasa Pur snge englez, Furioso [i North-Star, cu iepe de origini diferite. ~nsu[iri morfo-productive. Are o conforma]ie corporal\ armonioas\. Talia este de 153-160 cm, iar greutatea corporal\ de 550 kg. Este un cal cu temperament lini[tit, bun pentru munci agricole [i c\l\rie. Culoarea obi[nuit\ este murg\ [i mai rar neagr\. Perspective. Se cre[te la Bon]ina, jude]ul Cluj [i se utilizeaz\ la ameliorarea popula]iei locale din centrul [i nord-vestul Transilvaniei. Rasa Lipi]an\ a fost format\ la herghelia Lipizza din Austria, prin `ncruci[area cailor italieni, spanioli, danezi [i arabi. Liniile mai importante din cadrul rasei sunt: Conversano, Favory, Maestoso [i Napolitano. ~nsu[iri morfo-productive. Se caracterizeaz\ prin mers elegant, cu ac]iune `nalt\ a genunchiului. Culoarea este vn\t\, murg\ [i mai rar neagr\ sau roib\. Are talia de 152 cm. iar greuttea corporal\ de 450 kg. Este o ras\ bun\ pentru c\l\torie [i munci mijlocii. Perspective. Se cre[te la herghelia Smb\ta de Jos [i se folose[te la ameliorarea cailor locali de munte [i din zona sud-vestic\ a Transilvaniei. Tr\pa[ul romnesc a fost creat prin utilizarea la `ncruci[are a arm\sarilor din rasele Tr\pa[ american, Tr\pa[ Orlow [i Tr\pa[ francez. ~nsu[iri morfo-productive. Acest cal nu are conforma]ia uniform\, `n schimb este omogen ca aptitudini, fiind specializat pentru aliur\ la trap. Realizeaz\ 1 km `ntr-un minut [i 25 de secunde. Culoarea este murg\, neagr\, roib\ [i mai rar vn\t\. Perspective. Se utilizeaz\ la competi]iile sportive pe hipodrom [i la `ncruci[\ri cu rasa Ardenez\.

1.3. Rase grele


Rasa Ardenez\ s-a format `n zona mun]ilor Ardeni din Belgia.

- 164 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD ~nsu[iri morfo-productive. Conforma]ia este specific\ raselor de trac]iune grea. Are gt scurt [i gros de form\ piramidal\. Spinarea, [alele [i crupa sunt duble [i musculoase. Talia variaz\ `ntre 150 [i 170 cm, iar greutatea corporal\ este de 650-750 kg. Are temperament lini[tit. Culoarea este roib\, murg\ [i dere[\. Perspective. Se cre[te la hergheliile din Izvin jude]ul Timi[, Slobozia [i Jeg\lia jude]ul Ialomi]a [i se folose[te la `ncruci[\rile industriale.

- 165 -

Cre[terea [i exploatarea animalelor

CAPITOLUL 2 REPRODUC}IA CABALINELOR 2.1. Manifestarea activit\]ii sexuale


Maturitatea sexual\, la cabaline se manifest\ la 6-7 luni la rasele precoce, iar la cele tardive la 16-18 luni [i uneori chiar mai trziu. La tineretul cabalin care a fost hr\nit ra]ional [i `ntre]inut pe p\[une func]ia sexual\ apare la o vrst\ mai tn\r\, `n compara]ie cu tineretul crescut `n regim de stabula]ie sau hr\nit nera]ional. Vrsta optim\ pentru reproduc]ie. Tineretul cabalin de ambele sexe se poate utiliza la prima mont\ cnd a realizat cel pu]in 75% din dezvoltarea de adult. Iepele utilizate prematur la reproduc]ie r\mn insuficient dezvoltate [i dau na[tere la mnji debili, iar arm\sarii vor avea o longevitate sexual\ scurt\. C\ldurile la iap\. La iepele adulte, c\ldurile apar dup\ f\tare `n medie la 8 zile (5-15 zile), dureaz\ circa 7-9 zile `n func]ie de ras\, vrst\, condi]ii de hr\nire [i `ngrijire etc. Dac\ iepele nu au fost fecundate urmeaz\ o perioad\ de lini[te de circa 21 zile, apoi apare o nou\ perioad\ de c\lduri. Iapa `n c\lduri este nelini[tit\, necheaz\, are vulva tumefiat\ [i de culoare ro[ie-aprins. Momentul optim pentru mont\ sau `ns\mn]are, este `n prima zi de c\lduri la iepele adulte [i `n a 2-a - a 3a zi la cele primipare. Monta se repet\ din 2 `n 2 zile pn\ la dispari]ia c\ldurilor.

2.2. Organizarea montei, gesta]ia [i f\tarea


Depistarea iepelor `n c\lduri se face la "bara de `ncercare", cu ajutorul arm\sarului `ncerc\tor. Dup\ ce iapa a fost adus\ la bara de `ncercare, i se imobilizeaz\ membrele posterioare cu un ham special, iar baza cozii se `nf\[oar\ pe o l\]ime de 30 cm cu o fa[\ de pnz\, pentru a se evita r\nirea penisului la arm\sar. Arm\sarul este adus la bar\ pe partea opus\ iepei [i este l\sat s\ se apropie pentru a o mirosi. Dac\ iapa este `n c\lduri campeaz\, manifestnd semne distincte c\ prime[te
- 166 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD arm\sarul, iar dac\ nu este `n c\lduri, ciule[te urechile, devine nervoas\ [i love[te cu membrele posterioare `n bar\. Dup\ efectuarea montei, se spal\ penisul arm\sarului cu o solu]ie de permanganat de potasiu 1, apoi cu ap\ curat\. Iapa trebuie plimbat\ dup\ mont\ pentru a o `mpiedica s\ fac\ sfor]\ri de eliminare a spermei. Cel mai potrivit sezon de mont\ este `n martie-iunie. Un arm\sar adult poate monta 60-70 iepe pe sezon, iar prin `ns\mn]\ri i se atribuie 250-300 iepe. Fecunditatea la cabaline este de 60-80%. Gesta]ia dureaz\ 330-345 zile. ~nceputul gesta]iei se calculeaz\ de la data ultimei monte. Diagnosticul gesta]iei se face prin analize de laborator. Iepele fecundate, nu mai intr\ `n c\lduri, devin lini[tite [i `[i recap\t\ pofta de mncare. Spre sfr[itul perioadei de gesta]ie abdomenul se m\re[te, `ntruct fetusul cre[te foarte mult `n ultimile 3-4 luni. ~n perioada de gesta]ie iepele vor fi hr\nite ra]ional, ferite de eforturi mari [i `ngehsuieli. F\tarea. Semnele prin care se anun]\ apropierea f\t\rii sunt urm\toarele: iapa se mi[c\ greu, vulva se tumefiaz\, ugerul se m\re[te `n volum, de[erturile se adncesc iar mu[chii crupei se relaxeaz\. La apari]ia acestor semne, iapa trece `n boxa de f\tare care trebuie prev\zut\ cu a[ternut normal curat. F\tarea dureaz\ 20-30 minute dac\ prezenta]ia mnzului este normal\. Dup\ f\tare la 3-4 ore sunt eliminate `nvelitorile fetale [i placenta. Dup\ expulzare, mnzului i se cur\]\ de mucozit\]i gura, nasul [i urechile. Dac\ cordonul ombilical nu s-a rupt, se taie la 8-10 cm de abdomen, se stoarce de snge [i se dezinfecteaz\ cu tinctur\ de iod. La o or\ dup\ f\tare mnzul va fi dat la supt. Laptele colostral este bogat `n substan]e nutritive [i are efect purgativ [i imunizant. ~ntruct iapa transpir\ din cauza eforturilor depuse `n timpul f\t\rii, se bu[umeaz\ pn\ se usuc\ p\rul, iar organele sexuale se spal\ [i se dezinfecteaz\. La circa 2-3 ore dup\ f\tare se va administra iepei ap\ `n amestec cu t\r]e [i fn de calitate. Cantitatea de nute]uri se m\re[te treptat pentru a ajunge la ra]ia normal\ la 7-8 zile dup\ f\tare.

- 167 -

Cre[terea [i exploatarea animalelor

CAPITOLUL 3 CRE{TEREA TINERETULUI CABALIN 3.1. Hr\nirea [i `ngrijirea mnjilor `n perioada de al\ptare
Hrana de baz\ `n prima lun\ este laptele matern. De la vrsta de o lun\, mnjii vor fi obi[nui]i treptat s\ consume nutre]uri concentrate [i fn de leguminoase sau de graminee. Prim\vara se ob]in rezultate bune `n cre[terea mnjilor prin asigurarea unei p\[uni de calitate bun\. Tineretul cabalin crescut pe p\[une este s\n\tos, viguros [i rezistent. Hrana concentrat\ va fi format\ din ov\z amestecat cu orz [i cu ruial\ de bob [i maz\re. Fibroasele [i concentratele se administreaz\ `n iesle joase. Cantitatea de concentrate se m\re[te treptat de la circa 200 g `n prima lun\ la 2,5-3 kg la vrsta de 6 luni. ~n perioada de iarn\, cnd p\[unea lipse[te, mnjii se hr\nesc cu fn de calitate [i uruieli concetrate. Ra]ia se administreaz\ `n 2-3 tainuri pe zi. Ad\parea se face de 3 ori pe zi `nainte de administrarea concentratelor. De la vrsta de circa 4 luni trebuie obi[nui]i cu c\p\strul.

3.2. ~n]\rcarea. Hr\nirea [i `ngrijirea.


Tineretul cabalin destinat pentru munc\ se `n]arc\ la 4-5 luni, iar cel de pr\sil\ la 6 luni. ~n]\rcarea se va efectua treptat `n 10-12 zile, prin r\rirea num\rului supturilor `n a[a fel `nct `n ultimile 3-4 zile s\ sug\ o singur\ dat\ pe zi. La aceast\ vrst\ se face [i separarea pe sexe. Zilnic se execut\ pansajul iar copitele se vor ajusta periodic. ~n herghelii, cu ocazia `n]\rc\rii se face individualizarea. Hr\nirea [i `ngrijirea mnjilor `n]\rca]i. Dup\ `n]\rcare, `ntre 6-12 luni, de[i procesul de cre[tere se desf\[oar\ cu o intensitate ceva mai redus\, dect pn\ la vrsta de 6 luni, este necesar s\ se acorde aten]ia cuvenit\ att alimenta]iei ct [i `ngrijirii mnjilor. Ra]ia trebuie s\ fie complet\, pentru a asigura dezvoltarea normal\ a scheletului [i a musculaturii.
- 168 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD ~n timpul verii baza alimenta]iei o constituie p\[unea, la care se va ad\uga fn [i concentrate. ~n perioada de iarn\ ra]ia va fi format\ din fn, concentrate, morcovi (2-3 kg/zi) [i cantitatea necesar\ de s\ruri minerale. O aten]ie deosebit\ se va acorda asigur\rii mi[c\rii zilnice, pansajului [i igienie copitei. De la vrsta de 1-2 ani se des\vr[e[te procesul maturit\]ii sexuale. ~n aceast\ perioad\, ra]ia va fi format\ din cantit\]i din ce `n ce mai mari de nutre]uri fibroase [i suculente, reducnd o parte din nutre]urile concentrate. La aceast\ vrst\ tineretul cabalin va fi obi[nuit cu frul, z\b\lu]a [i chinga. ~n perioada de vrst\ de la 2 la 3 ani, procesul de cre[tere scade `n intensitate. ~n ra]ie se pot introduce [i nutre]uri grosiere (paie de ov\z) petnru a `nlocui din cantitatea de fn. De la vrsta de 3 ani tineretul cabalin va fi obi[nuit treptat la munic u[oare, apoi la munci mijlocii, iar la vrsta de 4 ani poate fi utilizat la efectuarea lucr\rilor obinuite de ferm\. Cu ocazia pansajului, `n mod perioadic, mnjii vor fi obi[nui]i cu ridicarea copitelor `n vederea potcovirii lor la vrsta adult\.

3.3. Dresajul [i antrenamentul tineretului cabalin


Caii sunt dresa]i petnru diferite scopuri [i anume: curse, c\l\rie, trac]iune u[oar\ [i trac]iune grea. Dresajul are ca scop utilizarea ct mai complet\ [i mai economic\ a energiei disponibile a calului. Prin dresaj se urm\re[te crearea [i dezvoltarea reflexelor condi]ionate utile `n procesul muncii, care s\ `nlocuiasc\ reflexele naturale ale calului. ~n sens restrns, un cal se consider\ dresat cnd se supune voin]ei omului [i execut\ corect mi[c\rile impuse. La baza dresajului stau urm\toarele principii: repeti]ia, ritmul, continuitatea [i progresivitatea. Repeti]ia. Orice exerci]iu trebuie repetat de attea ori, pn\ se fixeaz\ `n scor]a cerebral\. Ritmul. Este necesar ca repetarea actelor s\ fie ritmic\ [i `n aceea[i ordine. Comanda care se d\ trebuie s\ fie exprimat\ prin acelea[i cuvinte pentru a determina regularitate `n ac]iune. Continuitatea. ~n activitatea de dresaj nu se admit `ntreruperi, repeti]ia exerci]iilor facndu-se `n mod regulat.

- 169 -

Cre[terea [i exploatarea animalelor Progresivitatea. Pentru a u[ura fixarea exerci]iilor `n scoar]a cerebral\ a cailor, se va `ncepe cu executarea exerci]iilor simple [i treptat se trece la cele mai complexe. Pentru a ob]ine rezultatele dorite este necesar ca dresorul s\ dea dovad\ de calm [i r\bdare. Nu se va utiliza for]a [i violen]a. De asemenea, trebuie ca `n timpul dresajului, animalul s\ fie recompensat cnd r\spunde la comenzi. La `nceputul dres\rii calul trebuie s\ se obinuiasc\ cu vocea dresorului, cu punerea [i scoaterea c\p\strului [i a frului, apoi se trece traptat la executarea primelor exerci]ii. Dup\ ce au fost obi[nui]i cu exerci]iile simple, caii de munc\ vor fi deprin[i cu portul hamului [i apoi se vor prinde la c\ru]\ al\turi de un cal b\trn [i docil. La `nceput tineretul cabalin va fi obi[nuit cu munci u[oare, apoi cu munci mijlocii pn\ se ajunge la un effort de munc\ fizic\ specific fermei. Caii de c\l\rie trebuie deprin[i s\ poarte [aua pe care se vor a[eza greut\]i care se m\resc treptat pn\ la greutatea c\l\re]ului. ~n continuare se vor executa exerci]ii corespunz\toare de c\l\rie. Dresajul [i antrenamentul la caii de munc\ se fac la vrsta de 2-3 ani, iar la cei de c\l\rie `ncepnd de la vrsta de 18 luni.

- 170 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD

CAPITOLUL 4 HR|NIREA {I ~NGRIJIREA CABALINELOR ADULTE 4.1. Hr\nirea [i `ngrijirea iepelor de reproduc]ie.
~ntruct `n perioada de al\ptare, iepele sunt [i `n primele 4-5 luni de gesta]ie, trebuie hr\nite ra]ional. Furajele indicate sunt: fnul de leguminoase, de graminee, apoi gr\un]ele de ov\z [i orz, iar vara nutre]uri verzi sem\nate [i perene. ~n timpul gesta]iei greutatea iepei cre[te cu circa 15% . ~n timpul gesta]iei hrana administrat\ trebuie s\ asigure cerin]ele de principii alimentari att pentru cre[terea f\tului ct [i pentru producerea laptelui necesar mnzului, precum [i pentru `ntre]inerea func]iilor vitale ale iepei. O aten]ie deosebit\ se va acorda igienei alimenta]iei. Nutre]urile alterate, muceg\ite sau `nghe]ate provoac\ avortul. ~n perioada de gesta]ie avansat\, cantitatea de nutre]uri fibroase se reduce, iar cu 2-3 s\pt\mni `nainte de f\tare, nu se administreaz\ fn de leguminoase petnru a evita indigestiile (colicile). Cantitatea de nutre]uri din ra]ie se reduce treptat, ajungnd la 1/3 cu 24 zile `nainte de f\tare. Ad\parea se face cu ap\ potabil\ la temepratura de 12-14C. O aten]ei deosebit\ se va acorda igienei corporale [i igienei ad\posturilor. Iepele de munc\ vor fi scutite de efotuir prea mari cu dou\ luni `nainte de f\tare.

4.2. Hr\nirea [i `ngrijirea arm\sarilor de reproduc]ie


Arm\sarilor de reproduc]ie li se administreaz\ `n hran\ nutre]uri cu un con]inut bogat `n substan]e proteice [i vitamine. Cele mai indicate nutre]uri sunt: fnul de graminee, de leguminoase, paiele de ov\z de bun\ calitate, fnul de borceag, gr\un]ele de ov\z [i orz etc. O aten]ie deosebit\ se va acorda asigur\rii mi[c\rii (minimum 2-3 ore pe zi), igienei corporale [i igienei copitelor. Arm\sarii se ]in `n boxe individuale. Se recomand\ folosirea lor la munci u[oare [i mijlocii. Un arm\sar adult `n vrst\ de 7-14 ani poate efectua dou\ monte pe zi la un interval de circa 10 ore, cu o pauz\ de o zi pe

- 171 -

Cre[terea [i exploatarea animalelor s\p\tmn\. Arm\sarii tineri sub 6 ani, [i cei peste 14 ani, vor executa o singur\ mont\ pe zi ~ntr-un sezon de mont\ unui arm\sar adult i se pot repartiza 60 iepe, iar dac\ se practic\ `ns\mn]area artificial\ 250-300 iepe. ~n schimb arm\sarilor tineri de 4-5 ani [i celor peste 14 ani li se repartizeaz\ circa 20-30 iepe pe sezon.

4.3. Hr\nirea [i `ngrijirea cailor de munc\


~n vederea producerii de energie necesar\ desf\[ur\rii efortului de munc\, organismul animal are nevoie de anumite cerin]e `n principii nutritivi [i anume: glucide, proteine, vitamine [i s\ruri minerale. Glucidele constituie sursa de energie necesar\ `n vederea desf\[ur\rii efortului de munc\. Ca urmare, petnru caii de munc\ cele mai indicate furaje sunt cele cu con]inut ridicat `n glucide [i anume: fnul de graminee, paiele de ov\z, cocenii de porumb, gr\un]ele de orz [i ov\z, sfecla furajer\ etc. Ra]ia se administreaz\ `n tainuri, la ore fixe. Ad\parea se face `nainte de administrarea concentratelor. Caii transpira]i, sau `nc\zi]i `n urma efortului depus se adap\ numai dup\ restabilirea st\rii fiziologice normale. Cantitatea necesar\ unui cal pe zi este de 40-50 l. Ordinea de administrare a nutre]urilor este urm\toarea: fibraose sau grosiere, ap\, concentrate [i din nou fibroase sau grosiere. Cantitatea de nutre]rui se calculeaz\ pe baz\ de norme, ]innd cont de greutatea vie [i de efortul de munc\. O aten]ie deosebit\ se va acorda pansajului, igienei copitelor [i porcovitului.

4.4. Produc]iile cabalinelor


Produc]ia de munc\.Capacitatea de munc\ a unui cal este influen]at\ de numero[i factori [i anume: talia [i greutatea corporal\, vrsta, conforma]ia corporal\, temperamentul, starea de `ntre]inere, dresajul [i antrenamentul, factorii pedoclimatici etc. Talia [i greutatea. Un cal mic [i u[or are o for]\ de trac]iune mai redus\ `n compara]ie cu un cal de talie mare [i cu o greutate corporal\ mai mare. Vrsta. Este cunoscut faptul c\ `ntre 6-14 ani caii au cea mai mare for]\ de trac]iune. Dup\ vrsta de 14 ani for]a de munc\ scade treptat.
- 172 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD Temperamentul. Caii cu temperament vioi au un randament `n munc\ superior fa]\ de cei cu temperament limfatic sau nervos. Starea de `ntre]inere necorespunz\toare, influen]eaz\ negativ asupra capacit\]ii de munc\ a cailor. Asupra for]ei de munc\ a cailor, o influen]\ nefavorabil\ o exercit\, dresajul insuficient, timpul nefavorabil, relieful accidentat, harna[amentul neajustat, drumirile desfundate. Regimul de munc\ trebuie `n a[a fel organizat, `nct calul s\ fie zilnic `n stare de munc\. Pentru a realiza acest scop, orele de munc\ vor alterna cu orele de repaus. Dup\ fiecare or\ de munc\ se face o pauz\ de 10 minute, iar la amiaz\ o pauz\ de 2-3 ore pentru administrarea tainuluide hran\. Dac\ animalele sunt supuse la un efort de munc\ ne`ntrerupt timp de 4-5 ore de resimt, `ntruct organismul epuizeaz\ toate rezervele de energie, iar randamentul `n munc\ scade. Caii trebuie `mperechea]i pe atelaje dup\ m\rime, greutate, sex [i temperament. Utilizarea la munc\ a cailor se face numai cnd au realizat 75% din dezvoltarea de adult. Durata zilei de munc\ este `n medie de 10 ore. Programul de hr\nire ]i `ngrijire trebuie respectat. Igiena corporal\ se asigur\ prin pansaj, care trebuie executat zilnic `n afara grajdului. ~n sezonul de var\ se face baie cailor de munc\ odat\ pe s\pt\mn\. Coada [i coama vor fi ]inute curate, evitndu-se `mpletirea p\rului sau scurtarea prin t\iere. ~ntre]inerea copitelor trebuie f\cut\ cu aten]ie deosebit\. Potcovitul se execut\ periodic, la interval de 2-3 luni. Produc]ia de carne. Att `n unele ]\ri din Europa ct [i `n Asia, carnea de cal se consum\ pe scar\ larg\. Valoarea nutritiv\ a c\rnii de cal este asem\n\toare cu a c\rnii de taurine. Cre[terea cailor pentru produc]ia de carne este neeconomic\. Produc]ia de lapte. Laptele de iap\ se fofose[te `n alimenta]ia unor popoare din Orient (Kirchizi, Iaku]i, Mongoli etc.). Produc]ia de lapte a iepelor variaz\ `ntre 1300-1600 litri/cap, `ntr-o perioad\ de lacta]ie (5-6 luni). La noi `n ]ar\ nu se consum\ laptele de iap\.

- 173 -

Cre[terea [i exploatarea animalelor

CAPITOLUL 5 DIREC}IILE {I OBIECTIVELE AMELIOR|RII CABALINELOR


}innd seama de cerin]ele economice actuale [i de orient\rile de erspectiv\ `n cre[terea cabalinelor, Programul de ameliorare la aceast\ specie prevede urm\toarele direc]ii: sporirea capacit\]ii energetice a cabalinelor din rasele de trac]iune crescute `n ]ara noastr\ [i producerea de noi tipuri de cai utiliza]i pentru diferite zone ale ]\rii; producerea unor tipuri de cai pentru sportul de performan]\, cu aptitudini de vitez\ [i pentru s\rituri peste obstacole, necesare necesare echipelor hipice care particip\ la competi]ii interne [i interna]ionale; producerea unor tipuri de cai pentru sportul hipic de amatori [i de agrement, necesari oamenilor care `[i petrec timpul `n aer liber `n mijlocul naturii [i practic\ turismul c\lare aflat `n plin\ dezvoltare pe plan mondial.

5.1. Sisteme (metode) de ameliorare folosite la cabaline


Ca [i alte specii de animale, la cabaline, `n func]ie de scopul urm\rit, se practic\ dou\ sisteme sau metode de ameliorare: ameliorarea prin cre[tere `n ras\ curat\; ameliorarea prin `ncruci[are [i hibridare `ntre specii. 5.1.1. Cre[terea `n ras\ curat\ Aceasta const\ `n `mperecherea arm\sarilor [i iepleor ce apar]in aceleia[i rase. Metoda se folose[te `n cazul raselor perfec]ionate (Pur snge englez, Arab\, Tr\pa[\, Lipi]an\ etc.), cu `nsu[iri economice [i biologice care satisfac [i la care se urm\re[te p\strarea `n genera]iile viitoare a calit\]ii rasei. Ameliorarea `n acest caz se realizeaz\ prin selec]ie [i potrivirea perechilor.

- 174 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD Totodat\, metoda se folose[te [i `n cazul raselor primitive formate [i crescute `n condi]ii de mediu specifice, a[a cum este cazul raselor Kazah\, Kirkiz\, Iakut\, de Baikal, de Amur, Mongol\ [.a. din CSI [i alte ]\ri asiatice. Perfec]ionarea acestora nu se poate face prin introducerea raselor cu calit\]i superioare, deoarece nu suport\ condi]iile aspre de via]\ din aceste zone, ci numai prin selec]ie [i `mbun\t\]irea treptat\ de c\tre om a condi]iilor de via]\. ~n cadrul metodei de cre[tere `n ras\ curat\ (pur\) se pot practica `mperecherile omogene sau heterogene, `nrudite [i ne`nrudite. Cre[terea `n ras\ curat\ la cabaline trebuie folosit\ ra]ional, astfel putnd duce la sl\birea rezisten]ei [i vitalit\]ii indivizilor, sc\derea fecundit\]ii la iepe [i arm\sari, care nu sunt dect semne ale unui `nceput de degenerare. Un exemplu `n aceast\ privin]\ `l reprezint\ rasa Pur snge englez, crescut\ `n unele ]\ri din Europa. Pentru a pre`ntmpina sau combate urm\rile nefavorabile ale cre[terii `n ras\ curat\ [i ale consangviniz\rii se recomand\ ca arm\sarii [i iepele s\ fie `ntre]inu]i `n condi]ii de via]\ diferite. ~n acest caz se practic\ `mperecheri heterogene sub form\ de `mprosp\tarea sngelui. ~mprosp\tarea sngelui constituie o form\ de baz\ a cre[terii `n ras\ curat\ [i presupune introducerea `ntr-o herghelie a unui arm\sar pepinier de aceea[i ras\ [i chiar linie, provenit dintr-o alt\ cresc\torie unde a tr\it `n condi]ii ecologice diferite. Aceast\ form\, cu larg\ folosire `n herghelii, urm\re[te prevenirea efectelor negative ale consangviniz\rii [i combaterea semnelor de degenerare care pot ap\rea mai ales `n hergheliile cu efective mici de iepe, cu un num\r redus de linii genealogice [i de arm\sari pepinieri. La noi `n ]ar\ aceast\ form\ a cre[terii `n ras\ curat\ se realizeaz\ astfel: - schimbul de arm\sari pepinieri `ntre hergheliile care cresc aceea[i ras\; - -schimbul de arm\sari `ntre hergheliile na]ionale [i hergheliile din alte ]\ri care cresc aceea[i ras\; - importul de reproduc\tori din aceea[i ras\ [i chiar linie genealogic\. O alt\ metod\ cunoscut\ [i practicat\ de mult timp `n ameliorarea cabalinelor este cre[terea `n ras\ curat\ pe baz\ de linii [i familii, care reprezint\ forma utilizat\ `n toate hergheliile [i la toate rasele care sunt crescute `n ras\ curat\. Cre[terea pe baz\ de linii la

- 175 -

Cre[terea [i exploatarea animalelor cabaline se refer\, `n esen]\, la un complex unitar de ac]iuni tehnice care cuprind: - cre[terea dirijat\ a tineretului cabalin pentru ob]inerea de produ[i valoro[i; - selec]ionarea dintre ace[tia a indivizilor care se remarc\ prin calit\]ile individuale [i prin descenden]a lor; - folosirea intens\ a acestor indivizi (de regul\ arm\sari) la reproduc]ie, acordnd o deosebit\ aten]ie la potrivirea perechilor; - cre[terea dirijat\ a descenden]ilor ob]inu]i, selec]ia [i potrivirea perechilor, practicndu-se chiar `mperecheri `nrudite pentru fixarea [i dezvoltarea calit\]ilor mo[tenite de la `ntemeietorul liniei. 5.1.2. Cre[terea prin `ncruci[are Este o alt\ metod\ de ameliorare a cabalinelor, care const\ `n `mperecherea indivizilor din dou\ sau mai multe rase diferite ca origine, baz\ ereditar\, mod de formare a aptitudinilor. Scopul practic\rii acestei metode este ob]inerea unor indivizi (meti[i) cu o baz\ ereditar\ heterozigot\, la care se manifest\ fenomenul heterozis. Meti[ii rezulta]i `n urma `ncruci[\rii au un conservatorism ereditar zdruncinat [i, ca atare, o slab\ putere de transmitere a caracterelor, dar o putere de adaptare [i o vitalitate ridicat\, datorit\ bazei ereditare `mbog\]ite. Metoda a fost practicat\ din cele mai vechi timpuri [i a stat la baza form\rii unor rase de cai valoroase cum ar fi: Pur snge englez, Tr\pa[ american, Tr\pa[ Orlov, calul Gidran [.a. ~n cre[terea prin `ncruci[are la cabaline se pot utiliza, dup\ scopul urm\rit, dou\ forme: `ncruci[area de ameliorare [i `ncruci[area de produc]ie.

- 176 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD

Tem\ de verificare
1. Caracteriza]i principalele rase [i popula]ii de cabaline crescute `n zona dvs. de activitate.

2. Prezenta]i aspectele tehnice privind activitatea de reproduc]ie a cabalinelor. 3. Care sunt principalele aspecte tehnice privind cre[terea tineretului cabalin? 4. Prezenta]i normele referitoare la hr\nirea [i `ngrijirea iepelor de reproduc]ie 5. Prezenta]i normele referitoare la hr\nirea [i `ngrijirea arm\sarilor de reproduc]ie 6. Prezenta]i normele referitoare la hr\nirea [i `ngrijirea cailor de munc\. 7. Care sunt direc]iile [i obiectivele amelior\rii cabalinelor? 8. Prezenta]i principalele sisteme (metode) de ameliorare folosite la cabaline.

- 177 -

Cre[terea [i exploatarea animalelor

BIBLIOGRAFIE SELECTIV
1. Bogdan A.T., Bistriceanu M., Mjin C. Reproducia animalelor de ferm. Ed. Scrisul Romnesc, Craiova, 1981. 2. Bogdan, A. T., Trnovean I., Dorina Salaniu. Fertilitatea, natalitatea i prolificitatea n zootehnie, vol. I.. Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1984. 3. Bogdan, A. T., Trnovean I., Dorina Salaniu. Fertilitatea, natalitatea i prolificitatea n zootehnie, vol. II. Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1984. 4. Bogdan A.T., Mantea t., Dorina Bogdan i colab. Tratat de reproducie i nsmnri artificiale la suine, Ed. Tehnic Agricol, Bucureti, 1999. 5. Crea V., Morar R., Culea C. Zootehnie general i special. Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1995. 6. Dinu I. Tendine i perspective n zootehnia mondial, Ed. Ceres, Bucureti, 1989. 7. Drgnescu C. Ameliorarea animalelor. Ed. Ceres, Bucureti, 1979. 8. Georgescu Gh. i colab. Tehnologia creterii animalelor domestice. Ed. Ceres, Bucureti, 1981. 9. Glc I., Irimia H. Aprecierea valorii de ameliorare a animalelor, Ed. Periscop, Iai, 1996. 10. Halga P., Pop I.M., Viorica Popa, Denis Man. Nutriie animal. Ed. Dosoftei, Iai, 2000. 11. Nistor Gh. Zootehnie general. Ed. Mirton, Timioara, 1995. 12. Nistor Gh. Zootehnie special. Ed. Mirton, Timioara, 1995. 13. Pop I.M., Stan Gh. Biotehnologii in alimentaia animalelor. Ed. Junimea, Iai, 1997.

- 178 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD 14. Popescu Gh., Chiriac Gh. Zootehnie. Ed. Tehnic Agricol, Bucureti, 1992. 15. Popescu Gh., Lungu S. Tehnologia creterii animalelor domestice. Ed. Tehnic Agricol, Bucureti, 1993. 16. Rusu S., Popovici S., Trboan Gh., Zvoi I., Camalesa N., Marian P. Zootehnie, Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1981. 17. Stoica I. Nutriia i alimentaia animalelor. Ed. Fundaiei "Romnia de mine", Bucureti, 1997. 18. tefanache E, Creang t., Glc I., tefanache D., Bdeli C. Evaluarea zootehnic a taurinelor din rasele de lapte i mixte. Edit. Fundaiei Axis, Iai, 2000.

- 179 -

ZOOTEHNIE - Modul de curs IDD

89