Sunteți pe pagina 1din 9

L AE S P A D AD E LE S P R I T U

P o rW i l l i a mS c h n o e b e l e n

Y od u r c i n c oa o se nl aI g l e s i ad eJ e s u c r i s t od el o sS a n t o sd el o sU l t i m o sD a s ( S U D o M o r m o n e s ) . D u r a n t e e s e t i e m p o y o e r a m u y a c t i v o e n l a s f u n c i o n e s e c l e s i s t i c a sye nl a so f i c i n a sd e ls a c e r d o t a d o .T e n au n t e m p l or e c o m e n d a d o ,e i b aa lt e m p l om u c h a sv e c e s .E s of u ee ne lp e r o d o1 9 8 0 1 9 8 5 . D u r a n t ee s et i e m p o ,y oh i c ea m i s t a dc o nm u c h ag e n t ed el aS U D .M i t tR o m n e y ,c o m o m u c h a sp e r s o n a sq u ec o n o c a l l ,e su nh o m b r eb u e n oyr e s p e t a d o ,d ea p a r e n t e m e n t e c a r c t e ri r r e p r o c h a b l e .S in os et o m a r e nc u e n t ae s t ea s p e c t od el af er e l i g i o s a , e lS r .R o m n e yp r o b a b l e m e n t ee sm e j o rc a l i f i c a d oq u el am a y o r ad el o sc a n d i d a t o s p r e s i d e n c i a l e se ne s t ec i c l od ee l e c c i o n e sd ec u a l q u i e rp a r t i d o . D ec u a l q u i e rf o r m a ,c o nl ai g l e s i aS U D ,l a sc o s a sn u n c as o nl oq u ep a r e c e n .C u a n d o y o e s t a b a e n l a i g l e s i a , s e n o s e n s e a b a n m u c h a s c o s a s a c e r c a d e l P l a n M o r m n p a r a A m r i c a . E s a s e r a n d o c t r i n a s q u e n o s e d i s c u t i a n a m p l i a m e n t e f u e r a d e l a I g l e s i a ,p o r q u ee nc i e r t af o r m ae r a nr a d i c a l e soa nd en a t u r a l e z ar e v o l u c i o n a r i a . | E ne s em o m e n t o ,Y oe r au nm i e m b r od el oq u es el l a m a b aE lI n s t i t u t oF r e e m a n .E r a u ng r u p of u n d a d op o re lP r o f e s o rB Y UyA g e n t ed e lF B I ,W .C l e o nS k o u s e n .E s en o e r au ng r u p oo f i c i a l m e n t er e c o n o c i d op o rl aS U D ,p e r oe nv e zd ee s oe r au nc u e r p o c u a s i p o l t i c o d e r a m a p r o f u n d a m e n t e c o n s e r v a d o r a . E l n o m b r e d eS k o u s e ne sb i e n c o n o c i d o e n t r e l o s p a r t i d o s d e d e r e c h a d e l s i g l o 2 0 . S u s c r e d e n c i a l e s c o n s e r v a d o r a s s o n i m p e c a b l e s , y e l e s a u t o r d e v a r i o sl i b r o sa l t a m e n t eb u s c a d o s i n c l u y e n d o E L C A P I T A L I S M O D E S N U D O y E L C O M U N I S M O D E S N U D O . E l e s b i e n c o n o c i d o d e n t r od eg r u p o sc o m ol aS o c i e d a dJ o h nB i r c h . D et o d a sm a n e r a s ,e ln o m b r ed e lg r u p o F r e e m a n v i e n ed eE lL i b r od e lM o r m n ,d e


1 l a s t r e s o b r a se s t n d a r d el af eS U Df u e r ad el aB i b l i a . H a yu np a s a j ee ne l 2 l i b r od eA l m a( U n od el o s l i b r o s e ne lL i b r oM o r m n ) :

Ya q u e l l o sq u ee s t a b a nd e s e o s o sd eq u eP a h o r a np e r m a n e c i e r ac o m oe lj u e zp r i n c i p a l s o b r e l a t i e r r a s e l l a m a r o n f r e e m e n ( h o m b r e s l i b r e s ) ; y d e e s a m a n e r a e r a l a d i v i s i n e n t r e e l l o s , p o r q u e l o s h o m b r e s l i b r e s a l b e r i o j u r a d o o c o n v e n i d o m a n t e n e rs u sd e r e c h o s yl o sp r i v i l e g i o sd es ur e l i g i np o ru ng o b i e r n ol i b r e .A l m a 5 1 : 6 7a h o r a , n oh a yn a d ap a r t i c u l a r m e n t es i n i e s t r oe ne s t ep a s a j e ,e x c e p t op o r e lh e c h od eq u ei l u s t r al of u e r t e m e n t el i g a d oq u ee s t e lI n s t i t u t om i s m oc o nl a s e n s e a n z a sd e lL i b r od e lM o r m n .E s t od e b e r as e ri n q u i e t a n t ep a r al o sC r i s t i a n o s . P o rc a u s ad ee s t o ,e nl o s l t i m o sa o s ,l ao r g a n i z a c i nc a m b i s un o m b r ea lC e n t r o
1

E s o ss o nl i b r o se x t r a B b l i c o s ,l o sc u a l e sp o rs u p u e s t os o nf a l s o sp a r al o se s t n d a r e sC r i s t i a n o s o r t o d o x o s .E l l o ss o n :E lL i b r od e lM o r m n ,D o c t r i n ayP a c t o s ,yl aP e r l ad eG r a nP r e c i o . 2 E lL i b r od e lM o r m nt i e n e l i b r o s e ne l ,t a lc o m ol aB i b l i at i e n el o s l i b r o s d eG n e s i soM a t e o . D e t o d a s m a n e r a s , l o s n o m b r e s s o n b a s t a n t ee x t r a o sp a r al o so d o sC r i s t i a n o s .I n c l u s o ,u n od el o s l i b r o se sl l a m a d oE t e r .

N a c i o n a ld eE s t u d i o sC o n s t i t u c i o n a l e s . D e t o d a s m a n e r a s , a n e l n o m b r e t i e n e i m p l i c a c i o n e s d e l a d o c t r i n a M o r m o n a . E l M o r m o n i s m oe su n ar e l i g i ne x c e p c i o n a l m e n t eA m e r i c a n a ,ye n c a r n ad ef o r m ac i e r t a , m u c h a s d e l a s v i r t u d e s d e l o s d e E s t a d o s U n i d o s : c o n f i a n z a e n s m i s m a , i n d i v i d u a l i d a d ,ya l t a se x p e c t a t i v a sd em o r a l i d a d . U n a d e s u s m s e x c l u s i v a s d o c t r i n a s e n e s t e r e s p e c t o e s s u c r e e n c i a d e q u e l a C o n s t i t u c i n d e l o s E U e s u n d o c u m e n t o d i v i n a m e n t e i n s p i r a d o . E l l o s l o v e n v i r t u a l m e n t ee nl am i s m am a n e r ae nq u ev e nl aB i b l i aoe lL i b r od e lM o r m nuo t r o s t r a b a j o s e s t n d a r e s d e s u i g l e s i a . P o r l o t a n t o e l C e n t r o N a c i o n a l d e E s t u d i o s C o n s t i t u c i o n a l e s t i e n e s e g n s u b r a y a nl ai d e ad eq u ee ld o c u m e n t oq u ee s t n e s t u d i a n d oe sv i r t u a l m e n t eu ne s c r i t os a g r a d o . S k o u s e n ,c o m ol am a y o r ad el o sM o r m o n e sm se n t e n d i d o s ,c r e ae s ad o c t r i n ayv e a c o ng r a v e ss o s p e c h a se lq u el aS u p r e m aC o r t es ea l z a r ac o nd e c i s i o n e sq u ep a r e c a n a p a r t a r s ed eu n ai n t e r p r e t a c i ne s t r i c t ad el aC o n s t i t u c i n .E s t os e r ap a r e c i d oa l o s C r i s t i a n o s q u e t i e n e n p o c a p a c i e n c i a c o n l o s t e l o g o s l i b e r a l e s q u e i n t e r p r e t a nl aB i b l i am u yl i v i a n a m e n t eyn ol aa p r e c i a nc o m ol am i s m aP a l a b r ad e D i o s . E s t o p o n d r a a l a m a y o r a d e l o s M o r m o n e s e n l a m i s m a p g i n a , p o l t i c a m e n t e h a b l a n d o ,q u ee la l ac o n s e r v a d o r ad e lp a r t i d oR e p u b l i c a n o .E s ae sl ar a z nd eq u e m u c h o s A m e r i c a n o s c o n s e r v a d o r e s v e a n a R o m n e y c o m o u n a a l t e r n a t i v a v i a b l e p a r a R u d y G u i l i a n i , q u i e n t i e n e m u c h o s p u n t o s d e v i s t a l i b e r a l e ss o c i a l m e n t e ,ya l g o m e n o sq u eu nt r a s f o n d om a r i t a lp e r f e c t o .R o m n e y ,p o rs u p u e s t o ,t i e n ee lm a t r i m o n i o M o r m n p e r f e c t o .E lh ae s t a d oc a s a d oc o nl am i s m am u j e rp o rm u c h o sa o s , yn o m a l d i c e ,t o m aof u m a ,ei n c l u s on ib e b ec a f ot .E le st a m b i nu ni n c r e b l e m e n t e e x i t o s oe j e c u t i v oe ne ls e c t o rp r i v a d oh a b i e n d ol o g r a d os a l v a rl a sp r o b l e m t i c a s O l i m p a d a sd eS a l tL a k e ,yl u e g og o b e r n a re x i t o s a m e n t ee le s t a d od eM a s s a c h u s e t t s . H a s t aa h o r am u c h o sd i r nt a l v e s :e n t o n c e s , c u a le se lp r o b l e m a ? L ad i f i c u l t a de se s t a :e lM o r m o n i s m ot i e n eu np u n t od ev i s t ae x c l u s i v od es m i s m o e nl ah i s t o r i aA m e r i c a n a .E s t en oe sc o m oe l a s u n t oC a t l i c o c u a n d oJ o h nK e n n e d y e s t a b a p a r a s e r p r e s i d e n t e e n 1 9 6 0 . K e n n e d y e r a c a p a z d em i r a ral o so j o sal a p r e n s ayd e c i r l e sq u es ie le r ae l e c t op r e s i d e n t e ,e ln op e r m i t i r aq u ee lp a p ao s u a r z o b i s p o e n B o s t o n l e d i c t a r a n c o m o e l t e n a q u e d i r i g i r e l p a s . E s o s a t i s f i z ol ap r e n s a ye ng r a nm e d i d aa c a l l e la s u n t oC a t l i c o .E s of u eu nv i s t a z o d el oq u ep a s d u r a n t el a se l e c c i o n e sd e l2 0 0 4s o b r ee lC a t o l i c i s m od eJ o h nK e r r y ( d e s a f o r t u n a d a m e n t e ! ) P e r oe lM o r m o n i s m oe sd i f e r e n t e ,yl a sr a c e sd eM i t tR o m n e ys o np r o f u n d a se nl a r e l i g i nS U D .S ep o d r aa r g u m e n t a rq u eK e n n e d ye r au nC a t l i c od el op e o r .T a n t o e lc o m os up a d r eJ o s e p hK e n n e d ye r a nn o t o r i o sd o nj u a n e sya d l t e r o s .P e r oR o m n e y t o m as uf em u y ,m u ys e r i a m e n t e .

C o m os up a d r e ,G e o r g eR o m n e yq u i e ns ep o s t u l al ap r e s i d e n c i ah a c eu n ad c a d a ( 1 9 6 8 ) , s i n x i t o M i t t e s u n a l t o s a c e r d o t e e n l a j e r a r q u a d e l c l e r o d e l a I g l e s i a .L oq u el ec o s t aG e o r g eR o m n e yl ac a n d i d a t u r af u el ap o s i c i nr a c i a ld e l a I g l e s i a S U D . H a s t a e l 1 9 7 8 , l a I g l e s i a S U D e n s e q u e l a g e n t e n e g r a e r a d e t e s t a b l e ,a s q u e r o s ayp e r e z o s a ( p a l a b r a sd el o sl d e r e sM o r m o n e s ,N Om a s ) ,y n i n g nn e g r op o d aj a m sl l e v a re lc l e r oh a s t aq u el oh u b i e r ar e c i b i d ou nh o m b r e b l a n c o .P e r oe n1 9 7 8 ,l aI g l e s i ar e c i b i u n a r e v e l a c i n c a m b i a n d oe s ae n s e a n z a . D e t o d a s f o r m a s , e l j o v e nM i t tR o m n e yc r e c i c o nl ac r e e n c i ad ee s aa b o m i n a b l e d o c t r i n as o b r el o sn e g r o s !E s as o l ac r e e n c i at a l v e ss e r ac a u s ad ep r e o c u p a c i n . ( D e b e r a e x p l i c a r s e q u e e l M o r m o n i s m o t i e n e u n a e x t r a a y c o m p l i c a d a j e r a r q u a p a r a s u c l e r o . D i f e r e n t e a c a s i t o d a s l a s o t r a s r e l i g i o n e s , c a s i t o d o s l o s h o m b r e s a d u l t o s s o n s a c e r d o t e s e ne lM o r m o n i s m o .D eh e c h o ,al o s1 8a o s ,l o s
3 m s d i g n o s j v e n e s M o r m o n e s s o n o r d e n a d o s a n c i a n o s . H a y d o s s a c e r d o c i o s , e l A a r n i c o , q u e e s p a r a v a r o n e s m e n o s d e d i e c i o c h o a o s , q u e i n c l u y e e l d i c o n o , m a e s t r o y s a c e r d o t e . L o s o f i c i o s a q u s o n A n c i a n o , S e t e n t a y A l t o S a c e r d o t e . A d i c i o n a l m e n t e ,a l g u n o sa n c i a n o ss o nl l a m a d o sad i r i g i ru nd i s t r i t o[ c o n g r e g a c i n S U Dl o c a l ]ys o no r d e n a d o sa l t o ss a c e r d o t e s( s in ol os o ny a )yh e c h o so b i s p o s .

C o m os ep u e d ev e re nl ae x p l i c a c i na n t e r i o r ,R o m n e yh as u b i d oa ln i v e ld ep o d e r m sa l t od e s a c e r d o c i ol o c a l .E lt a m b i ns i r v i e nu n am i s i nd e3 0m e s e sc o m o m i s i o n e r od el aS U D ,l oc u a le sl a b a s ed eo r o p a r al o sh o m b r e sj v e n e sd el a S U D .U nr e g r e s oe x i t o s od el am i s i nd el aS U De se le q u i v a l e n t eM o r m nag a n a r u n aM e d a l l ad eH o n o rd e lC o n g r e s o . C o m o p r e p a r a c i n p a r a s u m i s i n , M i t t R o m n e y t u v o q u e h a b e r s a c a d o s u s d o n a c i o n e s e n e l t e m p l o S U D . Y a q u e e s m u y c o m p l i c a d o e x p l i c a r l o e n d e t a l l e
4 c o m p l e t o , b a s t ad e c i rq u ee n v u e l v em u c h or i t u a l yd r a m ar i t u a lq u ee n s e ac i e r t a s c o s a s s a g r a d a s p a r a l o s S U D d i g n o s , q u e s e s u p o n e q u e l o s g e n t i l e s ( n o M o r m o n e s ) n u n c a d e b e n s a b e r . E s t o i n c l u y e s e a l e s y p a l a b r a s q u e l e s p e r m i t e n 5 e n t r a ra ln i v e lm sa l t od e lc i e l o .

E l l o st a m b i ni n c l u a nl oq u ee r a( e ne lt i e m p oe nq u ee lS r .R o m n e yl oh i z op o r p r i m e r a v e z ) h o r r e n d o s p a c t o s d e s a n g r e p a r a o b s e r v a r c i e r t a s L e y e s s e c r e t a s d e s c o n o c i d a sp a r al o se x t r a o s .E s o sp a c t o sf u e r o nc a m b i a d o sh a c ec e r c ad e1 5a o s

D i g n o s i g n i f i c am a n t e n e r s ef i e l m e n t eat o d a sl a se n s e a n z a sd el aI g l e s i a ,g u a r d a n d ol aP a l a b r ad e S a b i d u r a , e l c u a l e s u n m a n d a t o a a b s t e n e r s e d e l a l c o h o l , t a b a c o , c a f y t , y t a m b i n e s t a r m o r a l m e n t ep u r on os e x op r e m a r i t a l ,n om a s t u r b a c i n ,yp o rs u p u e s t o ,n oh o m o s e x u a l i d a d . 4 P a r a m s i n f o r m a c i n s o b r e e l t e m p l o , v e a n u e s t r o i m p a c t a n t e l i b r o , T E M P L O M O R M O N D E L A C O N D E N A ( 1 9 8 7 )p o rW i l l i a mS c h n o e b e l e nyJ a m e sR .S p e n c e r . 5 Al o sM o r m o n e ss el e se n s e aq u eh a yt r e sg r a d o sd ec i e l o .P r i m e r oe s t e lR e i n oT e l e s t i a l ,d o n d ev a n l o sc o b a r d e sd et o d ac l a s e .S ea s e m e j aal at i e r r at a lc u a le sa h o r a ,e ns ue s t a d oc a d o .L u e g oe s t e lR e i n oT e r r e s t r e ,J a r d nd e lE d n ,u nm u n d op e r f e c t o .F i n a l m e n t e ,h a yu nR e i n oC e l e s t i a l ,d o n d el o s M o r m o n e sq u es o nf i e l e s yl e a l e sat o d o ss u sp a c t o s ,e n t r a r ne nl ap r e s e n c i ad e lP a d r eC e l e s t i a l ,y f i n a l m e n t es ec o n v e r t i r ne nd i o s e syd i o s a sd es u sp r o p i o sp l a n e t a s ,yt e n d r nu n i n c r e m e n t oe t e r n o d e s e m i l l a l o c u a l s i g n i f i c a t e n e r b i l l o n e s d e b e b s e s p i r i t u a l e s , c o n l o s c u a l e s p o b l a r s u s p l a n e t a s . E s e e s e l o b j e t i v o m s s u b l i m e d e c a d a M o r m n d e v o t o , e l a l c a n z a r e l t e r c e r R e i n o y c o n v e r t i r s ee nd i o s .

a t r s ,ys eh i c i e r o nm e n o so b j e t a b l e s ,p a r c i a l m e n t ee nr e s p u e s t aav i d e o sc o m oL O S
6 H A C E D O R E SD ED I O S yn u e s t r oT E M P L OM O R M O ND EL AC O N D E N A .

E se s ep a c t oe lp r o b l e m ad eu nP r e s i d e n t eM o r m n .H a ym u c h o sd ee s o sp a c t o s ,p e r o u n o d e e l l o s q u e m s n o s p r e o c u p a e s e l p a c t o d e O b e d i e n c i a a l a L e y d e l S a c r i f i c i o . E s t ee su n oq u et o d o sl o st e m p l o sf i e l e sM o r m o n e sh a nj u r a d o .E nu n a
7 p a r t ed i c e

A s c o m oJ e s u c r i s t oe n t r e g s uv i d ap o rl ar e d e n c i nd el ah u m a n i d a d ,d el am i s m a m a n e r an o s o t r o sd e b e r a m o sa c o r d a rs a c r i f i c a rt o d ol oq u e[ y o ]p o s e e m o s ,a n[ m i ] n u e s t r a sp r o p i a sv i d a s[ e x i s t e n c i a ]s ie sn e c e s a r i o ,p a r as o s t e n e ryd e f e n d e re l R e i n od eD i o s . E lp u n t op r i n c i p a la q u p a r ae n t e n d e re sq u ep a r au nM o r m n ,e lt r m i n o R e i n od e D i o s s i g n i f i c al aI g l e s i aS U D .N oh a yn i n g u n ad i f e r e n c i a .E s t ep a c t oe n v o l v au n a p e n a l i z a c i nc o m os ed e m u e s t r aa h o r a :8 p o n i e n d oe lp u l g a rd e b a j od el ao r e j ai z q u i e r d a ,c o nl ap a l m ad el am a n oh a c i a a b a j o ,yl l e v a n d oe lp u l g a rr p i d a m e n t ep o rl ag a r g a n t ah a c i al ao r e j ad e r e c h a ,y d e j a n d oc a e rl am a n oh a c i au nl a d o . E s t oe sl l a m a d ol as e a ld ec a s t i g o ,q u e r i e n d od e c i rq u es i m b o l i z ae lc a s t i g op o r v i o l a r e l p a c t o . E n t r m i n o s s i m p l e s , e s t o e s u n g e s t o s i m b l i c o d e c o r t a r s u g a r g a n t a !E sc a s ii d n t i c oa lc a s t i g op a r ae lP r i m e rG r a d od el aL o g i aA z ld el a M a s o n e r a . E s t o n o e s s o r p r e n d e n t e p o r q u e J o s S m i t h , e l f u n d a d o r d e l M o r m o n i s m o , u n i e l r i t u a l d e l t e m p l o m u y p r o n t o d e s p u e s d e q u e e l , e l m i s m o , f u el l e v a d oa lg r a d o A z u l d e l a L o g i a M a s n i c a . L a s e m e j a n z a e n t r e l o s t e m p l o s r i t u a l e s y l o s r i t o s M a s n i c o ss o nt a np a r e c i d o sq u ep o rm u c h o sa o sl aG r a nL g i ad eU t a h( M a s n i c o s ) v i e r o n a l a i g l e s i a S U D c o m o u n a L o g i a c l a n d e s t i n a ( o s e a , u n a l g i a M a s n i c a f a l s a ,o p e r a n d os i ng a r a n t aa p r o p i a d a ) . D eh e c h o ,l o sp r i m e r o sc i n c op r o f e t a s( l d e r e sd et o d al ai g l e s i a )e r a nM a s o n e s ! A s q u e e s t a s e m e j a n z a e s p e r f e c t a m e n t e c o m p r e n s i b l e . D e t o d a s f o r m a s , s e p o n e p e o r . L o s M o r m o n e s d e v o t o s c r e e n q u e e s t e R e i n o d e D i o s e s u n r e i n o t e o c r t i c o e j e c u t a d o p o r e l P r o f e t a d e S a l t L a k e C i t y . E l l o s c r e e n q u e a f i n d e c u e n t a s , e l l o s e n c a b e z a r n u n a b e n v o l a d i c t a d u r a m u n d i a l ( o r e i n o ) e j e c u t a d a p o r e l P r o f e t ad el aS U D .E s t en os e r s l ou nr e i n or e l i g i o s oyp o l t i c o ,s i n ot a m b i n e c o n m i c o .

6 7

P o rE dD e c k e ryD a v eH u n t ,H a r v e s tH o u s e ,1 9 8 4 W w w . s a i n t s a l i v e . c o m / m o r m o n i s m / t e m p l e _ r i t u a l . h t m 8 I b i d

9 N oe st a ns a b i d oq u el o sl d e r e sd el ai g l e s i aS U D s o ne s c o g i d o se n t r ef a m i l i a s h e r e d i t a r i a m e n t eS U D( c o m ol ad eR o m n e y ) ,q u i e n e ss o nc a p i t a n e sd el ai n d u s t r i ay l a r i q u e z a , e j e c u t i v o s p o rs s o l o sd ee x t r a o r d i n a r i a sh a b i l i d a d e sc a p i t a l i s t a s . L am a y o r as o nm i l l o n a r i o sa n t e sd eq u es i q u i e r aa s u m a ns u sl l a m a d o s .P o re s o ,e l l i d e r a z g od el ai g l e s i aS U Dh ad e m o s t r a d om a r c a d a sh a b i l i d a d e sp a r ac o n s t r u i ru n i m p e r i oe c o n m i c of u e r ad es uc o m i e n z op e q u e o .

H o ye nd a ,l ai g l e s i aS U De sp r o b a b l e m e n t el ai g l e s i am sr i c a p e rc p i t a -e ne l m u n d o .P o rs u p u e s t o ,l ai g l e s i aR o m a n ae sm u c h om sr i c a ,p e r oe l l ah at e n i d o1 7 0 0 a o sp a r aa m a s a re s ec a p i t a l ,yt i e n em sd eu nb i l l nd em i e m b r o s .L o sM o r m o n e s a p a r e c i e r o n h a c e s o l o 1 7 6 a o s , y t i e n e n s o l a m e n t e u n u n o p o r c i e n t o d e l o s m i e m b r o s d e l a i g l e s i a R o m a n a . A u n a s , e l l o s e s t a r a n e n l a s p r i m e r a s 5 0 c o m p a a sm sa l t a sd eF o r t u n e5 0 0 ,s if u e r a nc a t e g o r i z a d o sc o m ou nn e g o c i o . P a r t e d e l a e s t r a t e g i a d e l l i d e r a z g o d e l a S U D e s i n v e r t i r e n p r o p i e d a d e s m u y p o d e r o s a s e i n f l u y e n t e s . A d i f e r e n c i a d e l a m a y o r a d e l a s i g l e s i a s , e l l o s s o n d u e o s d e s u s p r o p i a s e s t a c i o n e s d e T e l e v i s i n ( a f i l i a d o s l o c a l e s a l a s r e d e s t e l e v i s o r a s ) .E l l o sp o s e e nc o m p a a sp o d e r o s a s .L om sp r e o c u p a n t ed et o d oe sq u e e l l o s h a n h e c h o c o n c i e n z u d o s e s f u e r z o s p a r a c o m p r a r m i l e s d e a c r e s d e g r a n j a s , h u e r t o s ,e t c . ,b a j os u sm u c h a s c o m p a a sm a n i q u e s . P a r t ed el ar a z np o rl aq u el o sM o r m o n e se s t nh a c i e n d oe s t o ,e sp o rs up e c u l i a r p e r s p e c t i v ad e lf i n a ld el o st i e m p o s .A q u e sd o n d ee n t r aM i t tR o m n e y( oa l g u i e n m u yp a r e c i d oae l ) . D o s p r o f e c a s M o r m o n a s p o r s e p a r a d o i m p a c t a n e s t a e s c e n a . L a p r i m e r a e s u n a c r e e n c i a e n s e a d a p o r m u c h o s l d e r e s S U D i n c l u y e n d o a B r i g h a m Y o u n g d e q u e l l e g a r u nt i e m p oc u a n d ol aC o n s t i t u c i nd el o sE Ue s t a r a c o l g a n d od eu nh i l o y q u el o sa n c i a n o sd eI s r a e l( q u e r i e n d od e c i re ll i d e r a z g oS U D )v e n d r ays a l v a r a


1 0 e ld a .

M u c h o s S U D ( y p o r s u p u e s t o m u c h o s A m e r i c a n o s c o n s e r v a d o r e s ) c r e e n q u e h o y l a C o n s t i t u c i n e s t d e h e c h o e n p e l i g r o , y a s e a d e l a s i n t r o m i s i o n e s d e l a s l i b e r t a d e sc i v i l e sp o rp a r t ed el ag e n t ed eS e g u r i d a dN a c i o n a l ,op o rg r u p o sc o m o e l A C L U , q u i e n e s p a r e c e n e s t a r d e c i d i d o s a m o v e r s e a t r a v s d e l a s c o r t e s l i b e r a l e s p a r a v i r t u a l m e n t e d e c l a r a r i l e g a l l a r e l i g i n ( y e s p e c i a l m e n t e e l C r i s t i a n i s m o )d e lc u a d r oye ld i s c u r s op b l i c o . E lc m ol o s a n c i a n o s v a nas a l v a rl aC o n s t i t u c i nn oe s t t o t a l m e n t ec l a r o ,p e r o s ep r e s u m eq u eh a b r u n ar e s t a u r a c i nd e lR e i n od eD i o s( i g l e s i aS U D )e nt o d al a


1 1 n a c i n , y q u e e l O r d e n U n i d o s e r r e s t a b l e c i d op o ru np r o f e t aS U Db e n e v o l e n t e ,

E s t ea l t on i v e ld ej e r a r q u as er e f i e r eac o m ol a sA u t o r i d a d e sG e n e r a l e ss e r na p e n a sa n l o g a sa l C o l e g i od eC a r d e n a l e se ne lC a t o l i c i s m o . 1 0 V e ae lJ o u r n a lo fD i s c o u r s e s ,v o l .7p .1 5 . 1 1 E l O r d e n U n i d o f u e u n s i s t e m a e c o n m i c o s o c i a l i s t a i n s t i t u d o p o r J o s S m i t h , e n e l c u a l c a d a m i e m b r od el ai g l e s i aS U Dc o n t r i b u i r ac o ns u sp r o p i e d a d e syd i n e r oau nf o n d oc o m n( e l a l m a c nd e l o b i s p o )ye s t es e r ae r o g a d op o rl o sH e r m a n o sal o sm i e m b r o ss e g ns un e c e s i d a d .E s t en of u n c i o n m u y

q u i e nt a m b i ne ss a c e r d o t eyr e ys o b r eA m r i c a . N om u c h o sA m e r i c a n o ss a b e nq u ee lf u n d a d o rd el aS U D ,J o s S m i t h ,s ed e c l a r as m i s m o r e y s o b r e A m r i c a ( p o c oa n t e sd eq u ef u e r ab a l e a d oe nl ac r c e lC a r t h a g e , p o ru n at u r b a ) .S ec r e eq u ed el am i s m af o r m a ,t o d o sl o sp r o f e t a sS U Dd e s d e ls e c r e e nas m i s m o sc o m os o b e r a n o s . A u n q u e u s t e d n o l o c r e a , S m i t h e s t a b l e c i u n C o n c i l i o d e C i n c u e n t a ( F i f t y ) a l t a m e n t es e c r e t o ,e lc u a lf u el l a m a d o C o n c i l i od eY t f i f ,p a r al o se x t r a n j e r o s ( c i n c u e n t a p r o n u n c i a d o a l r e v s ) . C o n e s o s c i n c u e n t a h o m b r e s , a l g u n o s d e l o s c u a l e sn is i q u i e r ae r a nS U D ,e li n t e n t e s t a b l e c e rl o sf u n d a m e n t o sd eu ng o b i e r n o s e c r e t od el o sE s t a d o sU n i d o s ,c o ne lm i s m oc o m oc a b e z a .I r n i c a m e n t es u f i c i e n t e , u n ad el a sr a m a sd el o sg r u p o sd el aS U D ,q u es es o l t d e s d eB r i g h a mY o u n gl u e g o d e l a s e s i n a t o d e S m i t h , e s t a b l e c i u n c o n c i l i o s i m i l a r e n e l W i s c o n s i n r u r a l . E l l o sl ol l a m a b a n L o sI l l u m i n a t i ! L a o t r a p r o f e c a e s a n m s c o n t r o v e r s i a l . E s c o n o c i d a c o m o l a P r o f e c a d e l C a b a l l oB l a n c ool ap r o f e c ad e l P o d e r o s oyF u e r t e .A h o r ab i e n ,e s t on oe su n a d o c t r i n aS U Dp b l i c a yf o r m a l ,p e r oe r ae n s e a d ap o rm u c h o sl d e r e sd el aI g l e s i a , ye se n s e a d aa nh o yd a .D i c ee ll i d e r a z g oS U Dq u ec u a n d ol aC o n s t i t u c i ne s t e n g r a v e p e l i g r o , v e n d r u n o q u e e s p o d e r o s o y f u e r t e . E l v e n d r c a b a l g a n d o ( t a l v e z d e f o r m a f i g u r a d a ) e n u n c a b a l l o b l a n c o , y e m p u a r u n a s o m b r o s o p o d e r p o l t i c oye s p i r i t u a l . E s t e m i s t e r i o s o a n c i a n o d e l s a c e r d o c i o d e a l g u n a m a n e r a t o m a r c o n t r o l d e l g o b i e r n o d e l o s E U p a r a p r e v e n i r l a a b r o g a c i n t o t a l d e l a C o n s t i t u c i n . E l a s u m i r p o d e r t o t a l , y c r e a r u n R e i n o S U D e n A m r i c a . E n e s e t i e m p o , e s t e p o d e r o s oyf u e r t e s e r p r o c l a m a d oe ln u e v o P r o f e t a ( P r i m e rP r e s i d e n t e )d el a i g l e s i aS U D ,yt a m b i ns e r p r e s i d e n t ed el o sE s t a d o sU n i d o s .E n t o n c e s ,e lt e n d r t a n t o p o d e r p o l t i c o s u p r e m o d e l a n a c i n m s p o d e r o s a e n l a t i e r r a , y t a m b i n


1 2 s e r e l P r o f e t a ,V i d e n t eyR e v e l a d o r d el aI g l e s i aS U D .

A l m i s m o t i e m p o , a t r a v s d e l a s v a s t a s y c o r p o r a t i v a s p o s e s i o n e s d e f i n c a s a g r i c u l t o r a sd el aI g l e s i aS U D( at r a v sd es u sv a r i o ss u b s i d i a r i o s ) ,e lt e n d r e l p o d e r t a n t o d e a l i m e n t a r a l m u n d o o d e r e t e n e r l o s a l i m e n t o s d e l m u n d o . L a i m p l i c a c i ne sq u eo b t e n e rc o m i d ad e p e n d e r d el ao b e d i e n c i aa lO r d e nU n i d o . A h o r a ,p a r au nc r e y e n t ee nl aB i b l i a ,t o d oe s t os u e n ah o r r i b l e m e n t ep a r e c i d o al a d e s c r i p c i nd e l h o m b r ed ep e c a d o ( 2 d a .T e s a l o n i c e n s e s2 : 3 )oe lA n t i c r i s t o .E l s e r u n l d e r p o l t i c o ( A p o c a l i p s i s 1 3 : 2 ) , p e r o c o n u n c o m p o n e n t e r e l i g i o s o ( A p o c a l i p s i s1 3 : 4 ) .E lc o n t r o l a r e lc o m e r c i o ,ye s p e c i a l m e n t el ad i s t r i b u c i nd e
b i e n ,yt e r m i n s i e n d oa b a n d o n a d o p o rc a u s ad el ap e c a m i n o s i d a dd el ag e n t e . P e r ol o sS U Dc r e e nq u e s e r r e s t a u r a d oe ne lf i nd el o st i e m p o sp o re lp r o f e t a .E lO r d e nU n i d ot a m b i ni n c l u i r M a t r i m o n i o P l u r a l( p o l i g a m i a ) ,yP a c t od eS a n g r el o sS U De n s e a nq u ec i e r t o sp e c a d o sn op u e d e ns e re x p i a d o sp o r l as a n g r ed eJ e s s ,s i n s o l op o re ld e r r a m a m i e n t od es a n g r ed e lp e c a d o re nl at i e r r a .
1 2

E s t ee su n od el o st t u l o so f i c i a l e sd e lP r i m e rP r e s i d e n t ed el aI g l e s i aM o r m o n a .

a l i m e n t o s( A p o c a l i p s i s1 3 : 1 7 ) .P e r ol am a y o r ad el o sM o r m o n e sn ov ee s ac o n e x i n . A h o r a , m u c h o s p o d r a n d e c i r : e s o e s u n d i s c u r s o a l a r m i s t a y f a n t a s i o s o . N a d i e p u e d eh a c e ru n ac o s ac o m oe s ae ne s t es i g l oya o !YM i t tR o m n e ye le su nt i p o t a na g r a d a b l eyh o n r a d o !D et o d a sm a n e r a s ,o b s e r v ec u a n t a sd el a sl i b e r t a d e sc o n q u e D i o s n o s b e n d i j o h a n s i d o f r a g m e n t a d a s p o r e s e a g r a d a b l e t i p o , G e o r g e W . B u s he nl o s l t i m o sp o c o sa o s .N u e s t r an a c i nh as i d od r a m t i c a m e n t ec a m b i a d ap o r c a u s ad eu nh o m b r ee ne lt i m n . P o r f a v o r e n t i e n d a , n o s o t r o s n o e s t a m o s d i c i e n d o q u e e l S r . R o m n e y e s t a n c o n s c i e n t e m e n t e a l e r t a d e t o d o e s t o . P r o b a b l e m e n t e e l n o e s t p o s t u l n d o s eal a p r e s i d e n c i ap o r q u ee lp i e n s aq u ep u e d ec o n v e r t i r s ee nu ns u p e rd i c t a d o rM o r m n .E l s o l a m e n t e e s t h a c i e n d oe s t op o rs up a s ,p o r q u ee lc r e eq u ee se lm e j o rh o m b r e p a r a h a c e r e l t r a b a j o . E s a e s l a m a n e r a d e p e n s a r e n q u e s o n e n t r e n a d o s l o s M o r m o n e sd eq u ee l l o sp u e d e ns e rl om e j o rd el om e j o r ,yu s u a l m e n t eS O Nl om e j o r d el om e j o r . P e r or e c u e r d e ,e s t ap e r s o n at i e n el a se n s e a n z a sd el ai g l e s i aS U Dp r o f u n d a m e n t e i n c r u s t a d a se ns up r o p i oA D N .E le sb i s n i e t od el o sp o l g a m o sS U Dd eu n ac o l o n i a M o r m o n a e n M x i c o , G a s k e l l R o m n e y y A n n a A m e l i a P r a t t . A h h a y u n a a t a d u r a e s p i r i t u a lm u yr e a l . S o b r e t o d o e s o , l o s v o t o s y o b l i g a c i o n e s d e l t e m p l o q u e R o m n e y t o m , h a c e n a l R e i n od eD i o s d el aS U D , s up r i m e r al e a l t a d .E nl ap a r t ed e lr i t u a ld e lt e m p l o


1 3 l l a m a d ol a L e yd eC o n s a g r a c i n ,e lj u r d el as i g u i e n t em a n e r a :

U s t e dyc a d au n od eu s t e d e sc o n v i e n e nyp r o m e t e na n t eD i o s ,l o s n g e l e s ,ye s t o s t e s t i g o se ne s t ea l t a r ,q u ea c e p t a nl aL e yd eC o n s a g r a c i nc o m oe s t c o n t e n i d ae n l a D o c t r i n a y l o s P a c t o s , e n l o s q u e u s t e d s e c o n s a g r a a s m i s m o , s u t i e m p o , t a l e n t o s , y t o d o a q u e l l o c o n l o q u e e l S e o r l e h a b e n d e c i d o , o c o n l o q u e l e p u d i e r a b e n d e c i r , a l a I g l e s i ad eJ e s u c r i s t od el o sS a n t o sd el o s l t i m o sD a s , p a r al ac o n s t r u c c i nd e lR e i n od eD i o se nl at i e r r a ,yp a r ae le s t a b l e c i m i e n t od e S i n . D ee s af o r m a ,e lD E B Eh a c e rt o d ol oq u ep u e d ap a r ad a rl u g a ra lR e i n od eD i o se n l a T i e r r a , y a l e s t a b l e c i m i e n t o d e S i o n e l c u a l e s l a f o r m a p o l t i c a d e l R e i n o .U s t e dd e b ee n t e n d e rt a m b i nq u el o sM o r m o n e ss eh a np o s i c i o n a d oas m i s m o s e ne lg o b i e r n op o rd c a d a s .U nn m e r od e s p r o p o r c i o n a d od ea g e n t e sd e lF B I ,a g e n t e s d e l a C I A , y g e n t e d e l D e p a r t a m e n t od eE s t a d oyo t r o so f i c i a l e sg u b e r n a m e n t a l e s s o nf i e l e sal ai g l e s i aS U D .E nu n ao c a s i n ,t r e sd el o sJ e f e sd eE s t a d oM a y o rd e l aO r g a n i z a c i nJ o i n t se r a nl e a l e sal o sM o r m o n e s . E lh e c h od eq u es u c e d aon oa l g od ee s or e a l m e n t e ,d ee s af o r m a ,o b v i a m e n t ee s t a o p c i nd eD i o s ,yas u sp r o f e c a sc o n c e r n i e n t e sa lA n t i c r i s t o .P e r ol o sM o r m o n e s b i e n e n t r e n a d o s e n e l t e m p l o c r e e n q u e s u d e s t i n o l i t e r a l m e n t e m a n i f i e s t o e s
1 3

I b i d . ,r i t u a ld e lt e m p l o .

r e s c a t a r l o s E s t a d o s U n i d o s y e f e c t u a r e l R e i n o d e D i o s e n l a t i e r r a , c o n s u p r o f e t ac o m oc a b e z a . T e r m i n a r e m o s c o n u n ae x t r a an o t af i n a l ,l ac u a ln op u e d op r o b a r ,p e r ol av o ya c o m p a r t i r .C u a n d oy oe r aM o r m nyh a c al a b o r e se ne lt e m p l od eW a s h i n g t o nD Ce n S i l v e r S p r i n g s , M a r y l a n d [ c . 1 9 8 3 ] , s o s t u v e u n a c o n v e r s a c i n c o n u n c o m p a e r o t i t u l a r d e l c l e r o S U D . E l e r a m i e m b r o d e l d e p a r t a m e n t o d e l T e s o r o d eE U ,ye r a a g e n t ed e lS e r v i c i oS e c r e t o . O b v i a m e n t e e l e s t a b a m u y o r g u l l o s o d e l t e m p l o , e l c u a l e r a , d e h e c h o , u n a a s o m b r o s ae s t r u c t u r ad e2 0m i l l o n e sd ed l a r e s( e nd l a r e sd e l1 9 7 0 ! )d em r m o l b l a n c or e l u c i e n t e .E lm ec o m p a r t i q u em u yp o c o ss a b a nl oq u ee s t a b ae ne lq u i n t o p i s o d e l t e m p l o .Y ol ep r e g u n t q u eh a b aa l l a r r i b a ,p o r q u ea nS U Dd i g n o sn o e r a np e r m i t i d o se ne s ep i s o . E lm ed i j oq u ea l l h a b au n ah a b i t a c i np a r l a m e n t a r i a ,q u ee r au n ar p l i c ae x a c t a d el aO f i c i n aO v a ld el aC a s aB l a n c a .E lm ed i j oq u ee l l o st e n a nt o d oe le q u i p o d er a d i oyt e l e m e t r ac o l o c a d o ,yo c u l t ob a j ou n ac p u l ae nl oa l t od e lt e m p l o .E l d i j oq u ed e s d ee s ah a b i t a c i np a r l a m e n t a r i a ,e lp r o f e t ap o d r ag o b e r n a rl an a c i n t a nf c i l m e n t ec o m ol oh a r ad e s d el am i s m aC a s aB l a n c a .E lt a m b i nd i j oq u ee s o s e q u i p o s e l e c t r n i c o s e n e l t e c h o e r a n t a n f u e r t e s , q u e l o s a v i o n e s t e n a n q u e e v i t a rv o l a rs o b r ee lt e m p l o ,os u si n s t r u m e n t o sp o d r a nc a e r s e . Y o n o p u e d o g a r a n t i z a r l a v e r a c i d a d d e e s t a h i s t o r i a . P e r o n o r m a l m e n t e l o s M o r m o n e sn om i e n t e n ,ye s t eh o m b r es ev e ag e n u i n a m e n t eo r g u l l o s od ee s t el o g r o e l e s t a b l e c i m i e n t o d e u n a C a s a B l a n c a o c u l t a d e n t r o d e u n o d e l o s s a n t u a r i o s M o r m o n e sm ss a g r a d o s . Y oc o m p a r t oe s t o ,e np a r t ep o r q u ei l u s t r al oq u er e a l m e n t ec r e e nl o sS U Dc o m oe l d e s t i n od es ur e l i g i ne ne s t ep a s .S l oe lm i s m oh e c h od eq u ee s t et i t u l a rd e l c l e r oe l i g i e r ac o m p a r t i re s t ah i s t o r i a ,d i c em u c h s i m od e lp u n t od ev i s t ad el o s S U Ds o b r es ud e s t i n o .S e ac i e r t al ah i s t o r i aon o ,e l l am u e s t r aq u ee s t eh o m b r e , q u i e n e s t a c a r g o d e p r o t e g e r n u e s t r o p r e s i e n t e , c r e e q u e l o s M o r m o n e s u n d a g o b e r n a r a n l o s E s t a d o s U n i d o s ( y p o r c o n s i g u i e n t e e l m u n d o ) d e s d e e l t e m p l o e n W a s h i n g t o n . A h o r a m i s m o , m u c h o s d e e l l o s c r e e n q u e M i t t R o m n e y e s s u m e j o rym sb r i l l a n t e e s p e r a n z a p a r a l o g r a r e s e f i n . Q u i s i e r a u s t e d r e a l m e n t e u n h o m b r e e n l a C a s a


1 4 B l a n c a ,q u i e nh o n e s t a m e n t ec r e eq u ep u e d ec o n v e r t i r s ee nd i o s ? ?

P o rf a v o r ,l l e v ee s t oe nm e n t ec u a n d ov a y aae c h a rs uv o t o . E s t u s t e d l i s t o e s p i r i t u a l m e n t e ? L o e s t s u f a m i l i a ? E s t u s t e d p r o t e g i e n d o a d e c u a d a m e n t e a s u s s e r e s q u e r i d o s ? E s t a e s l a r a z n d e e s t e m i n i s t e r i o ,

1 4

A c t u a l m e n t es el e se n s e aal o sS U Dq u es is o nf i e l e syl e a l e s ,s ec o n v e r t i r ne nd i o s e syd i o s a s . U np o p u l a rp r o v e r b i oS U De s : C o m oe lh o m b r ee s ,f u eD i o s .C o m oD i o se s ,e lh o m b r es e r .

p e r m i t i r l e a u s t e d p r i m e r o e n t e n d e r e l p e l i g r oq u ee n f r e n t a ,yl u e g oa y u d a r l ea d e s a r r o l l a r e s t r a t e g i a s p a r a a d v e r t i r y p r o t e g e r a s u s s e r e s q u e r i d o s . U n a v e z u s t e de s t c o m p l e t a m e n t ea d i e s t r a d o ,p o d r u s a rs uc o n o c i m i e n t oc o m ou nm e d i op a r a a b r i rl ap u e r t ad el ad i s c u s i nc o nu n ap e r s o n aq u en os e as a l v a .H ep o d i d ou s a r l o m u c h a s v e c e s , y h e v i s t o a p e r s o n a s v e n i r a J e s u c r i s t o c o m o r e s u l t a d o . E s t o s t i e m p o sp e l i g r o s o ss o nt a m b i nu n ae p o c ae nq u ep o d e m o sa l c a n z a rm u c h a sa l m a sp a r a J e s u c r i s t o ,l oq u er e p r e s e n t au n ad i f e r e n c i ae t e r n a . S i u s t e d h a a c e p t a d o a J e s u c r i s t o c o m o s u S a l v a d o r p e r s o n a l , p e r o h a s i d o m u y t i b i o e n s u c a m i n a r e s p i r i t u a l c o n E l , u s t e d n e c e s i t a p e d i r l e i n m e d i a t a m e n t e p e r d nyr e n o v a c i n .E ll op e r d o n a r i n s t a n t n e a m e n t e ,y l l e n a r s uc o r a z nc o ne lg o z od e lE s p r i t uS a n t o .E n t o n c e s ,n e c e s i t ai n i c i a ru n c a m i n a rd i a r i od eo r a c i nye s t u d i op e r s o n a ld el aB i b l i a . S i u s t e d n u n c a h a a c e p t a d o a J e s u c r i s t o c o m o S a l v a d o r , p e r o h a c o m p r e n d i d o S u r e a l i d a dye lF i nd el o sT i e m p o sq u es ea c e r c a ,yq u i e r ea c e p t a rS ur e g a l oG R A T I S d e l a V i d aE t e r n a ,u s t e dp u e d eh a c e r l oa h o r a ,e nl ap r i v a c i d a dd es uh o g a r .U n a v e zu s t e dl oa c e p t eaE lc o m oS a l v a d o r ,u s t e dh a b r N a c i d od eN u e v o ,yt e n d r e l C i e l o t a n s e g u r o c o m o s i y a e s t u v i e r aa l l .E n t o n c e s ,p o d r d e s c a n s a rs e g u r od e q u ee lR e i n od e lA n t i c r i s t on ol ot o c a r e s p i r i t u a l m e n t e . S iau s t e dl eg u s t a r aN a c e rd eN u e v o , v a y aa h o r aan u e s t r aP g i n ad eS a l v a c i n. E s p e r a m o sq u eh a y as i d ob e n d e c i d op o re s t em i n i s t e r i o ,q u eb u s c ae d u c a rya d v e r t i r al a sp e r s o n a s ,d em o d oq u ep u e d a nv e re lN u e v oO r d e nM u n d i a lp o rv e n i re lR e i n o d e lA n t i c r i s t o e ns u s n o t i c i a sd i a r i a s . F i n a l m e n t e , n o s e n c a n t a r a s a b e r d e u s t e d . P u e d e e n v i a r n o s u n E M a i l a i n f o r m a c i o n @ c u r r i n g e d g e . o r g D i o sl eb e n d i g a .