Sunteți pe pagina 1din 38

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIESTI

CUPRINS

I. Notiuni introductive....................................................................................................2

II. Analiza comparativa a Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS) si a Principiilor Contabile General Acceptate din SUA (US GAAP)............................4 2.1 Analiza cadrului conceptual...........................................................................4 2.2 Analiza situatiilor financiare..........................................................................6 2.3 Analiza altor aspecte relevante......................................................................9

III. Concluzii si preconizari.........................................................................................19 Bibliografie............................................................................................................21 Anexe.....................................................................................................................22

I. Notiuni introductive
Standardele Internationale de Raportare Financiara (International Financial Reporting Standards - IFRS) reprezinta un set de standarde contabile. In prezent, ele sunt emise de Consiliul Standardelor Internationale de Contabilitate (International Accounting Standards Board - IASB). Multe dintre standardele care fac parte din IFRS sunt cunoscute sub vechea denumire de Standarde Internationale de Contabilitate (International Accounting Standards - IAS). IAS au fost emise intre anii 1973 - 2001 de catre Comitetul Standardelor Internationale de Contabilitate (International Accounting Standards Committee - IASC). In aprilie 2001, IASB a adoptat toate standardele IAS, ulterior continuand dezvoltarea lor. Noile standarde poarta insa denumirea de IFRS. Desi in prezent nu se mai emit standarde IAS, cele deja existente sunt in continuare in vigoare pana la inlocuirea sau modificarea lor prin emiterea de noi standarde IFRS. IFRS sunt folosite in multe state ale lumii, atat in statele membre ale Uniunii Europene (UE) cat si in state precum: Rusia, Africa de Sud, Australia, Singapore s.a. In momentul de fata, aproximativ 100 de state impun sau permit utilizarea IFRS sau au o politica de convergenta spre acestea. Toate societatile comerciale cotate din UE sunt obligate sa intocmeasca situatii financiare consolidate in conformitate cu prevederile IFRS. In vederea aprobarii pentru utilizarea in UE, standardele trebuie sa fie avizate de catre Comitetul de Reglementare Contabila (Accounting Regulatory Committee - ARC), comitet care este format din reprezentanti ai guvernelor din statele membre, fiind consiliat de un grup de experti denumit Grupul Consultativ European pentru Raportarea Financiara (European Financial Reporting Advisory Group - EFRAG). Intrucat standardele IFRS fac in prezent parte din legislatia europeana, toate standardele aprobate si modificarile lor aprobate ulterior trebuie publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Pe 13 octombrie 2003, prima publicare a standardelor a fost inclusa in PB L 261. Modificarile standardelor IAS si IFRS publicate in trecut pot fi monitorizate folosind pagina de web a Directiei Piata Interna a Uniunii Europene privind implementarea IAS in Uniunea Europeana. IFRS sunt considerate a fi un set de standarde bazate pe principii, deoarece stabilesc reguli generale, impunand in acelasi timp si anumite tratamente contabile specifice. Standardele Internationale de Raportare Financiara cuprind:

Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) Standardele Internationale de Contabilitate (IAS) Interpretari ale Comitetului International pentru Interpretari privind Raportarea Financiara (International Financial Reporting Interpretations Committee - IFRIC) Interpretari ale Comitetului Permanent pentru Interpretari (Standing Interpretations Committee - SIC) Exista, de asemenea, si un Cadru General pentru Intocmirea si Prezentarea Situatiilor Financiare (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements), care descrie unele dintre principiile care stau la baza IFRS. In ceea ce priveste aparitia si dezvoltarea organismelor de reglemetare contabila in SUA, mentionam cateva date de referinta: - in anul 1887 ia fiinta Institutul American al expertilor contabili autorizati (American Institute of Certified Public Accountants - AICPA) - in anul 1936 AICPA creeaza Comitetul privind Procedurile Contabile ( Committee on Accounting Procedures - CAP) - in anul 1959 comitetul precedent este inlocuit cu Consiliul Principiilor Contabile ( Accounting Principles Board - APB) - in anul 1971 AICPA creeaza Wheat Committee, iar in anul urmator - Trueblood Committee - anul 1973 marcheaza infiintarea unui nou organism de reglementare si anume Comitetul Normelor de Contabilitate Financiara (Financial Accounting Standard Board - FASB) FASB-ul reprezinta organismul principal de normalizare si reglementare american, in sprijinul caruia vin: Fundatia Contabilitatii Financiare (Financial Accounting Foundation - FAF) si Consiliul de Sprijin al Normalizarii Contabilitatii Financiare (Financial Accounting Standards Advisory Council - FASAC). Asa cum IASB-ului i-a revenit rolul de realizare a cadrului conceptual contabil pe plan international, FASB-ului i-a revenit rolul de realizare a cadrului conceptual contabil amercian si este autotul a 168 de norme contabile pana in momentul de fata.

II. Analiza comparativa a Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS) si a Principiilor Contabile General Acceptate din SUA (US GAAP)
2.1 Analiza cadrului conceptual

Cadrul general a fost creeat pentru a putea fi aplicat unor serii de modele contabile si concepte de capital si mentinere a capitalului. Acesta stabileste conceptele ce stau la baza intocmirii si prezentarii situatiilor financiare pentru utilizatorii externi. Asemanari intre IFRS si US GAAP: Contabilitatea de angajament, respectiv conventia de a reflecta tranzactiile economice la momentul aparitiei lor, si nu in momentul generarii de fluxuri financiare; Continutul economic primeaza asupra formei juridice a tranzactiilor; Prezumtia continuitatii activitatii , respectiv inregistrarea tuturor bunurilor, obligatiilor si tranzactiilor , ca si cum intreprinderea isi va continua in mod normal activitatea in viitorul previzibil; Ambele seturi de standard informeaza investitorii asupra situatiei si performantelor financiare ale intreprinderii; Posibilitatea compararii indicatorilor in timp si intre industrii ; Posibilitatea de anticipare a capacitatii de generare a fluxurilor de numerar si a necesitatilor de finantare ale intreprinderii; IFRS si US GAAP sunt instrumente ale pietei de capital , prin a caror aplicare se urmareste valorizarea corecta a instrumentelor de credit si capital emise de intreprinderi, avand ca scop posibilitatea producerii unei cotatii pentru fiecare titlu financiar emis de intreprinderi. In ceea ce priveste cadrul contabil general, intre IFRS SI US GAAP apar urmatoarele diferente: US GAAP se bazeaza pe reguli complexe si detaliate, in timp ce IFRS este unitar si se bazeaza pe principii ; IFRS este un set de principii de abordare a contabilitatii , cu scopul de a oferi o imagine fidela pozitiei financiare si performantelor intreprinderii, imagine care va fi utila unui grup larg de utilizatori in luarea deciziilor economice. US GAAP este un set de reguli procedurale
4

de urmat pentru inregistrarile contabile, iar scopul redarii imaginii fidele nu este expres declarat Aria de aplicabilitate a IFRS o constituie : obiectivul situatiilor financiare, caracateristicile calitative ale informatiilor contabile, definirea, recunoasterea si evaluarea structurilor pe baza carora sunt intocmite situatiile financiare si conceptele de capital si de mentinere a capitalului. US GAAP trateaza : obiectivele informarii contabile realizate de firma, caracteristicile calitative ale informatiilor contabile, modul de recunoastere a elementelor in contabilitate si modul lor de evaluare. In referentialul IFRS caracteristicile calitative ale informatiilor contabile sunt: inteligibilitatea, relevanta, credibilitatea si comparabilitatea. Conform US GAAP acestea sunt asemanatoare, accentul punandu-se pe consecventa; Elementele raportarii sunt asemanatoare: active, datorii, capitaluri, venituri, cheltuieli. US GAAP contin elemente aditionale; In timp ce pentru IFRS costul istoric constituie un principiu de baza , US GAAP interzic reevaluarea(exceptand anumite instrumente financiare); Adoptarea pentru prima data a Cadrului Contabil General: Conform IFRS-aplicarea se face integral retrospectiv, acordandu-se exceptii si exista un standard specific referitor la aplicarea pentru prima data a IFRS. Conform US GAAP, nu exista instructiuni specifice,aplicarea se face retrospectiv, dar fara exceptii; Nu este stabilita nicio ierarhie intre IFRS-uri, dar se va impune o ierarhie limitata. 1Avand in vedere US GAAP-urile , acestea au definita o ierarhie oficiala.

Barry J. Epstein, Abbas Ali Mirza, traducere si interpretare Mirela Paunescu, IFRS Interpretarea si aplicarea Standardelor Internationale de Contabilitate si Raportare Financiara, editura BMT Publishing House, Bucuresti, 2005 ,

pag. 1124. 5

2.2 Analiza situatiilor financiare

Cu referire la structura situatiilor financiare, avem n vedere urmatoarele aspecte: criteriul prezentarii elementelor de activ (lichiditate crescatoare/descrescatoare); structura (forma) situatiilor financiare (varianta lista sau cont); criteriul de prezentare a cheltuielilor (dup natura/dup functie).

Componentele situatiilor financiare se prezinta conform tabelului urmator: COMPONENTA Bilant Cont de Profit si Pierdere Situatia veniturilor si pierderilor realizate Situatia modificarii capitalurilor proprii Situatia fluxurilor de trezorerie Politici contabile Note la situatiile financiare IFRS Obligatoriu Obligatoriu Obligatoriu Obligatoriu Obligatoriu Obligatoriu Obligatoriu US GAAP Obligatoriu Obligatoriu Obligatoriu Obligatoriu (daca nu se prezinta situatia veniturilor) Obligatoriu Obligatoriu Obligatoriu

Bilantul

Conform standardelor IFRS nu este prevazut obligatoriu un format special de bilant. Acesta este prezentat ca total active si datorii pe termen scurt versus total active si datorii pe termen lung. Elementele bilantului sunt prezentate in functie de lichiditatea lor , daca aceasta este relevanta. IFRS impune cerinte minime de prezentare a componentelor. In conformitate cu standardele US GAAP bilantul ocupa un loc important in cadrul situatiilor financiare si nu este standardizat. Este prezentat in general ca total active versus total datorii plus capitaluri proprii( egalitatea bilantiera fundamentala). Componentele sunt prezentate asemanator cu IFRS. Elementele de activ sunt prezentate in ordinea descrescatoare a lichiditatii, iar pasivele in ordinea crescatoare a exigibilitatii.

Contul de profit si pierdere

Conform IFRS , pentru aceasta parte a situatiilor financiare, exista doua formate recomandate si anume: formatul dupa functiesi formatul dupa natura. Rezultatul aferent intereselor minoritare si entitatii mama este prezentat separat in contul de profit si pierdere. Conform IAS 1, situatia castigurilor si pierderilor totale recunoscute poate fi prezentata fie ca situatie a performantei sau ca o anexa in cadrul situatiei tuturor modificarilor capitalurilor proprii(incluzand tranzactiile de capital cu proprietarii si distributii catre proprietari). 2 Venitul total general poate fi raportat, dar nu este stipulat obigatoriu in standardele IFRS,iar rezulatatele reale din exploatarea activitatilor intrerupte sunt raportate ca fiind angajate. Conform US GAAP , contul de profit si pierdere trebuie sa ia una din urmatoarele forme: Single step care presupune clasificarea cheltuielilor pe functii, fiind deduse din totalul veniturilor; Multiple step din vanzari se scade costul bunurilor vandute si serviciilor prestate , determinandu-se marja bruta asupra vanzarilor, iar mai apoi sunt prezentate alte venituri si cheltuieli pentru a se determina profitul brut inainte de impozitare. Rezultatele estimate din exploatarea activitatilor intrerupte sunt incluse in evaluarea castigului sau pierderii din cedare.

Situatia modificarii capitalurilor proprii

Conform IFRS , aceasta situatie este prezentata ca o situatie primara, in cazul in care nu este prezentata situatia veniturilor si cheltuielilor realizate. In US GAAP , situatia se prezinta asemanator cu IFRS , dispozitiile SEC prevad o prezentare ulterioara a anumitor elemente in notele explicative.

Barry J. Epstein, Abbas Ali Mirza, traducere si interpretare Mirela Paunescu, IFRS Interpretarea si aplicarea Standardelor Internationale de Contabilitate si Raportare Financiara, editura BMT Publishing House, Bucuresti, 2005, pag. 1124.

Situatia fluxurilor de trezorerie

Avand in vedere exceptiile , conform IFRS nu exista exceptii, iar in US GAAP acestea sunt limitate. Cu privire la metoda de prezentare : IFRS admit atat metoda directa cat si cea indirecta, cea mai utilizata fiind metoda indirecta. US GAAP incurajeaza metoda directa. In cadrul IFRS se permite alegerea pentru clasificarea : dividendelor si a dobanzii platite sau primite ca fluxuri de numerar din activitati de exploatare, a dividendelor si dobanzilor platite ca fluxuri de numerar de finantare si dobanzilor sau dividendelor primate ca fluxuri de numerar de investitii.In numerar pot fi incluse si imprumuturile pe termen scurt. Conform IFRS numerarul si a echivalentele de numerar sunt investitii financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt usor convertibile in sume cunoscute de numerar, si care sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii. Conform US GAAP este permisa clasificarea elementelor extraordinare. Dobanda platita si dividendele primite trebuie clasificate ca find fluxuri de numerar din exploatare , iar dividendele platite trebuie clasificate ca fiind fluxuri de numerar de finantare. 3 In numerar nu se includ imprumuturile pe termen scurt (pot fi sursa de finantare in numerar).

Barry J. Epstein, Abbas Ali Mirza, traducere si interpretare Mirela Paunescu, IFRS Interpretarea si aplicarea Standardelor Internationale de Contabilitate si Raportare Financiara, editura BMT Publishing House, Bucuresti, 2005 ,

pag. 1125. 8

2.3 Analiza altor aspecte relevante Contractele de leasing Contabilitatea generala pentru contractele de leasing in US GAAP si IFRS (ASC 840 Contracte de leasing si, respectiv, IAS 17 - Contracte de leasing) este similara, desi US GAAP are indrumari de aplicabilitate mai specifice decat IFRS. Ambele se concentreze pe clasificarea contractelor de leasing fie de capital (IAS 17 foloseste termenul de finante), fie de operare, si ambele discuta separat, atat despre contabilitatea locatarului, cat si despre contabilitatea locatorului.

Contabilitatea locatarului (excluzand bunurile imobiliare) Atat GAAP din SUA cat si IFRS cer partii care suporta substantial toate riscurile si beneficiile aferente dreptul de proprietate asupra bunului sa recunoasca un activ de leasing si obligatiile corespunzatoare, dar si sa furnizeze criterii (Accounting Standards Codification - marca pentru Financial Accounting Standards Board - ASC 840) sau indicatori (IAS 17) pentru a determina daca un contract de leasing este de capital sau de operare. Criteriile sau indicatorii unui contract de leasing de capital sunt similare in ceea ce ambele standarde includ transferul de proprietate locatarului la sfarsitul contractului de leasing si o optiune de achizitie care, la inceput, este rezonabil de asteptat sa fie exercitata. ASC 840 solicita tratamentul de leasing de capital in cazul in care contractul de inchiriere are termenul egal cu sau mai mare decat 75% din durata economica de viata a activului, in timp ce IAS 17 impune un astfel de tratament in cazul in care durata contractului de leasing se intinde pe o parte majora a duratei economice de viata a respectivului activ). ASC 840 specifica tratamentul de leasing de capital in cazul in care valoarea actuala de leasing a minimului platilor de leasing depaseste 90% din valoarea justa a activului, in timp ce IAS 17 foloseste termenul de substantial toata a valorii juste. In practica, in timp ce ASC 840 specifica linii clare in anumite cazuri, principiile generale IAS 17 sunt interpretate in mod similar cu testele bright-line. 4 Ca urmare, clasificarea de leasing-uri este adesea aceeasi in optica ASC 840 si IAS 17. Din puctul de vedere al US GAAP si IFRS, un locatar ar inregistra un leasing de capital (financiar) prin recunoasterea unui activ si a unei datorii, evaluate la cea mai mica dintre valoarea
4

Regula sau testul bright-line este o regula clar definita sau standard, folosita in general in lege, compusa din factori obiectivi care lasa putin sau niciun loc pentru diferite interpretari. Scopul unei reguli bright-line este de a produce rezultate previzibile si consecvente in aplicarea acesteia.

actualizata a minimului platilor de leasing si valoarea justa a activului. Un locatar ar inregistra un contract de leasing operational recunoscand cheltuiala, pe o baza liniara pe durata contractului de leasing. Orice stimulente sub un contract de leasing operational sunt amortizate intr-o baza liniara pe durata acestuia.

Contabilitatea locatorului (excluzand bunurile imobiliare) Contabilitatea locatorului, in baza ASC 840 si IAS 17 este similara si foloseste testele mai sus mentionate pentru a determina daca un contract de leasing este un tip de vanzari sau un leasing financiar direct (mentionata ca un leasing financiar in IAS 17) sau un contract de leasing perational. ASC 840 specifica dou criterii suplimentare (de exemplu, colectarea platilor de leasing este de asteptat, in mod rezonabil si nu exista incertitudini importante care inconjura suma costurilor nerambursabile suportate de catre locator) pentru locator de a se califica in privinta tipului de vanzari sau contabilitatea leasing-ului financiar direct, lucru care IAS 17 nu specifica. Desi nu este specificat in IAS 17, este rezonabil sa ne asteptam ca, in cazul in care aceste conditii exista, aceeasi concluzie ar putea ajune in ambele standarde. In cazul in care un contract de leasing este un tip de vanzari sau unul financiar, bunului inchiriat este inlocuit cu un contract de leasing de incasat. In cazul in care un contract de leasing este clasificat drept operational, atunci veniturile din chirii sunt recunoscute intr-o baza liniara pe durata contractului de leasing, iar activul luat in leasing este amortizat de catre locator de-a lungul duratei sale de utile de viata.

Alte diferente includ: - tratamentul efectul de levier a unui contract de leasing a locatorului in baza ASC 840 (IAS 17 nu are o astfel de clasificare) - contractele de vanzare-leasing de inapoiere a imobiliarelor - contractele de leasing a imobiliarelor de tip vanzari - contracte de leasing a terenurilor - rata utilizata pentru actualizarea platilor minime de leasing cu valoarea actuala in scopul determinarii clasificarii leasing-ului si recunoasterea ulterioara a unui contract de leasing de capital, inclusiv in eventualitatea unei reinnoiri

10

Convergenta Ca parte a eforturilor lor de convergenta, consiliile sunt intr-un proces de redeliberare a expunerii lor comune a proiectul de contabilitate de leasing, care ar crea un standard comun pentru aceasta si cere ca activele si pasivele care decurg din cele mai multe contracte de leasing trebuie recunoscute in bilanbul contabil. Atat IASB-ul, cat si FASB-ul planuiesc sa reexpuna propunerile lor, din cauza schimbrilor semnificative aduse modelului in timpul redeliberarilor.

Impozitul pe profit

ASC 740 - Impozitul pe profit, si IAS 12 - Impozitul pe profit, solicitta entitatii sa ia in considerare atat efectele impozitului curent cat si a consecintelor fiscale viitoare asteptate ale evenimentelor care au fost recunoscute (de exemplu, impozitele amanate), folosind un activ si abordarea rsspunderii. Impozitelor amanate pentru diferentele temporare rezultate din fondul comercial nedeductibil nu sunt inregistrate atat in baza US GAAP cat si IFRS, precum si efectele fiscale ale elementelor care sunt constituite direct in capitalurile proprii in timpul anul curent sunt alocate direct in capitalurile proprii. Nici GAAP din SUA si nici IFRS nu permit actualizarea impozitelor amanate.

Una dintre principalele diferente se manifesta in privinta bazei d eimpozitare. Potrivit prevederilor normelor americane, baza de impozitare este o chestiune de fapt in conformitate cu legislatia fiscala. Pentru majoritatea activelor si pasivelor, nu exista un litigiu in privinta acestei valori, cu toate acestea, in cazul in care exista incertitudine, se stabileste in conformitate cu ASC 740-10-25. In cazul normelor internationale, baza de impozitare este, in general, suma de deductibilea sau impozabila in scopuri fiscale.Modul in care conducerea intentioneaza sa se stabileasca sau sa recupereze, valoarea contabila afecteaza determinarea bazei de impozitare. O alta diferenta se constata in privinta pozitiilor fiscale incerte. ASC 740-10-25 solicita un proces in doua etape, separand recunoasterea de masurare. Un beneficiu este recunoscut atunci cand este, mai mult decat probabil sa fie sustinut in functie de meritele tehnice ale pozitiei. Riscul de nedetectare este interzis de a fi luat in considerare in analiza. Cuantumul presttitei sa fie recunoscut se bazeaza pe cel mai mare avantaj fiscal care este mai mare de 50% probabil de a fi
11

realizat la decontarea finala. IFRS nu include indrumari specifice. IAS 12 indica faptul ca activele si pasivele fiscale ar trebui sa fie evaluate la valoarea care se asteapta sa se plateasca. Unele adopta o abordare formata dintr-o singura etapa, care recunoaste toate pozitiile fiscale incerte, la o valoare estimata. Altii insa, adopta o abordare in doua etape, care recunoaste numai acele pozitii fiscale incerte, care sunt considerate mult mai probabil decat sa nu conduca la o iesire de numerar. Practica variaza in ceea ce priveste luarea in considerare a riscului de detectare in analiza. Un alt aspect care difera se refera la recunoasterea creantelor privind impozitul amanat. Potrivit US GAAP, aceasta creanta este recunoscuta in intregime (cu exceptia anumitor diferente de baza externe), dar cotele de evaluare reduc activul la cuantumul care este mai mult decat probabil sa fie realizat. Sumele sunt recunoscute numai in masura in care este probabil (similar cu - mai mult decat probabil nu, in baza US GAAP), ca acestea sa fie realizate. Rferitor la clasificarea activelor si pasivelor in bilant privind impozitul amanat, se poate spune ca in cadrul prevederilor US GAAP se impune o clasificaree curenta sau non-curenta, in functie de natura activului sau pasivului. In cazul prevederilor IFRS, se precizeaza ca toate sumele clasificate ca non-curente sunt incluse in bilant. Alte diferente sunt reprezentate de: - alocarea de modificari ulterioare la impozitele amanate la componentele de venit sau de capital - calculul impozitelor amanate privind activele si pasivele nemonetare externe atunci cand moneda locala a unei entitati difera de moneda sa functionala - masurarea impozitelor amanate la diferite rate de impozitare se aplica pentru profiturile distribuite sau nedistribuite - recunoasterea activelor privind impozitul amanat din diferente de baza in filialele nationale si asociatii in participaiiune interne, care sunt permanent in durata

Convergenta

In timp ce consiliile au abandonat planurile de proiect comun de convergenta, IASB poate lua in considerare o revizuire fundamentala a contabilitatii pentru impozitul pe venit, ca parte a agendei procesului sau de consultare in cursul anului 2012.

12

Instrumente financiare

Atat GAAP cat si IFRS necesita ca instrumentele financiare sa fie clasificate in categorii specifice pentru a determina masurarea acestor instrumente, sa clarifice cand instrumentele financiare trebuie sa fie recunoscute sau nerecunoscute in situatiile financiare, impune recunoasterea tuturor instrumentelor derivate in bilant si necesita informatii detaliate in notele la situatiile financiare pentru instrumentele financiare raportate in bilant. Ambele seturi de standarde permit, de asemenea, acoperirea contabilitatii si utilizarea valorii juste.

Datorie vs capital

Clasificare

US GAAP: Identifica in mod special anumite instrumente cu caracteristici de datorie si de capital care trebuie sa fie clasificate ca pasiv. Stocurile proprii unei companii pot fi clasificate drept capitaluri proprii in cazul in care fie cere decontarea fizica sau net-cota de decontare, fie da emitentului o alegere de numerar net de decontare sau de decontare in propriile actiuni. IFRS: Clasificarea anumitor instrumente cu caracteristici de datorii si de capital se concentreaza pe obligatia contractuala de a plati n numerar, bunuri sau actiuni proprii ale unei entitati. Constrangerea economica nu constituie o obligatie contractuala. Stocurile proprii ale companiei sunt clasificate drept capitaluri proprii in cazul in care s-a stabilit livrarea unui numar fix de actiuni pentru o suma fixa de bani.

Instrumente financiare compuse

US GAAP: Instrumentele financiare compuse (de exemplu, obligatiuni convertibile) nu sunt mpartite in componente de datorii si capital decat daca anumite conditii specifice sunt indeplinite, dar ele pot fi bifurcate in datorii si componente derivate, cu componenta derivata supusa contabilitatii la valoarea justa. IFRS: Instrumentele financiare compuse sunt necesare pentru a fi impartite intr-o datorie si o componenta de capital propriu si, daca este cazul, o componenta derivata. Componenta derivata poate fi supusa contabilitatii la valoarea justa.
13

Recunoastere si evaluare Recunoasterea de depreciere titluri de creanta disponibile pentru vanzare

US GAAP: Declinul valorii juste sub nivelul costurilor poate duce la o pierdere din depreciere recunoscuta in declaratia de venit din instrumentul de datorie ONAN AFS datorat exclusive unei schimbari a ratei dobanzii (risc sau in alt mod), in cazul in care entitatea are intentia de a vinde dreptul de creanta sau este mai mult decat probabil ca va fi necesara vanzarea de creanta inainte de recuperarea acesteia anticipat. In acest caz, pierderea din depreciere este masurata ca diferenta intre baza costului amortizat al titlului de creanta si valoarea sa justa. Atunci cand exista o pierdere de credit, dar : entitatea nu intentioneaza sa vanda instrumentul de datorie sau nu este mai mult decat probabil ca entitatea va trebui sa vanda instrumentul de datorie inainte de recuperarea costului de baza ramas, deprecierea este separata in suma reprezentand pierderea de credit si valoarea legata de toti ceilalti factori. Valoarea deprecierii totale legata de pierderea creditului este recunoscuta in contul de profit si suma legata de toti ceilalti factori este recunoscuta in alte elemente ale rezultatului global, net de taxe aplicabile. Cand o pierdere din depreciere este recunoscuta in contul de profit, un nou cost de baza in instrument este stabilit egal cu precedentele costuri de baza mai mici,depreciere recunoscuta n venituri.Pierderile din depreciere recunoscute n contul de profit nu pot fi inversate pentru orice recuperari viitoare. IFRS: In general, doar o dovada implicita a rezultatelor de credit ntr-o depreciere sunt recunoscute in contul de profit pentru un titlu de creanta AFS. Pierderea din depreciere este masurata ca diferenta intre costul de baza amortizat al creantei si valoarea sa justa. Pierderile din depreciere pentru titlurile de creanta disponibile pentru vanzare pot fi anulate prin contul de profit in cazul in care valoarea justa a instrumentului creste ntr-o perioada ulterioara, crestere care poate fi legata de un eveniment care are loc dupa recunoasterea pierderii din depreciere.

14

Recunoasterea de depreciere - instrumente de capitaluri proprii disponibile pentru vanzare (AFS)

US GAAP: Deprecierea unui instrument de capitaluri proprii AFS este recunoscuta in contul de profit in cazul in care valoarea justa a instrumentului de capitaluri proprii nu este de asteptat a se recupera suficient pe termen scurt pentru a permite o recuperare complete a costului de baza al entitatii. O entitate trebuie s aib intentia si capacitatea de a pastra un instrument de capitaluri proprii depreciat pana la recuperarea pe termen scurt, altfel o pierdere din depreciere trebuie recunoscuta in contul de profit. IFRS: Deprecierea unui instrument de capitaluri proprii AFS este recunoscuta in contul de profit atunci cand exista dovezi obiective ca instrumentul de capitaluri proprii AFS este afectat si costul investitiei in instrumentul de capitaluri proprii nu poate fi recuperat. O scadere semnificativa sau prelungita a valorii juste a unui instrument de capitaluri proprii sub costul sau este considerata o dovada de o depreciere. Recunoasterea Deprecierea - titluri de creanta detinute pana la scadenta ( HTM hold to maturity)

US GAAP: Pierderea din depreciere a unui instrument HTM este masurata ca diferenta dintre valoarea sa justa si costul de baza amortizat. Valoarea deprecierii totale legate de pierderea creditului este recunoscuta n contul de profit, precum si suma aferenta tuturor celorlalti factori este recunoscuta in alte elemente ale rezultatului global. Valoarea contabila a unei investitii HTM dup recunoasterea de depreciere este valoarea justa a intrumentului de creanta la data deprecierii. Noul cost de baza al titlului de creant este egal cu costul de baza anterior mai putin din deprecierea recunoscuta in contul de profit. Deprecierea recunoscuta in alte elemente ale rezultatului global este atrasa la valoarea contabila a HTM a instrumentului prin alte elemente ale rezultatului global asupra duratei sale de viata ramase.

15

IFRS: Pierderea din depreciere a unui instrument HTM este masurat ca diferenta dintre valoarea contabila a instrumentului si valoarea actualizata a fluxurilor de trezorerie preconizate, actualizata cu rata initial a dobanzii efective a instrumentului. Valoarea contabila a instrumentului este redusa, fie direct, fie prin utilizarea unui cont de provizion.Valoarea pierderii din depreciere este recunoscuta in contul de profit.

Instrumentele financiare derivate si de acoperire

Definitia unui instrument derivat si exceptii privind domeniul de aplicare

US GAAP: Pentru a corespunde definitiei unui instrument derivat, un instrument trebuie sa aiba una sau mai multe subiacente, una sau mai multe valori fictive sau dispozitii de plata sau ambele, trebuie sa solicite nicio investitie neta initiala, astfel cum sunt definite, si trebuie sa poata fi decontat net, astfel cum sunt definite. Exista anumite exceptii in domeniul de aplicare pentru instrumente care ar putea altminteri indeplini aceste criterii. IFRS: Definitia IFRS a unui derivat nu include cerinta ca o suma notionala sa fie indicata, nici nu este o cerinta de decontare pe baza neta. Anumite exceptii de aplicare n conformitate cu IFRS difera de cele n conformitate cu US GAAP.

Hedging-ul o componenta de risc a unui instrument financiar

US GAAP: Componentele de risc care pot fi acoperite sunt definite in mod specific de literatura, cu nicio flexibilitate suplimentara. IFRS: Permite riscurile asociate cu doar o portiune ale instrumentului fluxurilor de numerar sau valoarea justa (cum ar fi unul sau mai multe fluxuri selectate de numerar contractual sau parti ale acestora sau un procentaj din valoarea justa), cu conditia ca eficacitatea poate fi masurata: care este, portiunea este identificabila si evaluata separat.

16

Eficacitatea hedging-ului

US GAAP: Metoda de comenzi rapide pentru operatiunile swap pe rata dobanzii de acoperire a titlurilor de creanta recunoscute este permisa. Metoda pe distante lungi de evaluare si masurare a eficacittii hedging-ului pentru o acoperire a valorii juste a componentei de referinta rata dobanzii de o rata fixa a datoriei cere ca toate fluxurile de numerar contractuale sa fie luate in considerare n calculul variatia valorii elementului acoperit, chiar daca doar o componenta a platii cuponului contractual este elementul acoperit. IFRS: Metoda de comenzi rapide pentru operatiunile swap pe rata dobanzii de acoperire a datoriei recunoscute nu este permisa.In conformitate cu IFRS, evaluarea si masurarea eficacittii speculative considera doar modificarea valorii reale a portiunii acoperite desemnate a instrumentului pe fluxurile de numerar, cat timp partea este identificabila si masurabila separat.

Eficacitatea hedging-ului -includerea valorii optiune pe timp

Conform US GAAP: este permisa. In conformitate cu IFRS: nu este permisa. Valoarea just

Masurarea

US GAAP: Un model de masurare ori de cate ori este folosita valoarea justa (cu exceptii limitate). Valoarea justa este pretul care ar fi primit la vinzarea unui activ sau de platit pentru transferul unei datorii intr-o tranzactie normala intre participantii la piata la data evaluarii.Valoarea justa este un pret de iesire, care poate diferi de pretul tranzactiei. IFRS: Diverse standarde IFRS utilizeaza diferite formulare pentru a defini valoarea justa. In conformitate cu IAS 39, valoarea justa este definita ca suma pentru care poate fi tranzactionat un activ sau decontata o datorie,intre parti aflate n cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii desfasurate .La nceput, pretul de tranzactie este in general considerat valoarea justa.

17

Castiguri si pierderi zilnice

US GAAP: Entitatile nu sunt excluse de la recunoasterea zilnica a cstigurilor si pierderilor din instrumentele financiare raportate la valoarea justa, chiar si atunci cand toate intrarile la modelul de masurare nu sunt observabile. De exemplu, zilnic un castig sau o pierdere poate aparea atunci cnd tranzactia are loc intr-o piat care difera de piatta de iesire a entitatii raportoare. IFRS: Castigurile si pierderile zilnice sunt recunoscute numai atunci cand toate intrarile la modelul de masurare sunt observabile.

Oferta - cere raspandirea

US GAAP: Pretul in cadrul ofertei - cere raspandirea ca este cel mai reprezentativ al valorii juste fiind utilizat pentru a masura valoarea reala. Totusi, entitatile nu sunt excluse de la utilizarea preturilor medii de piata ca o solutie practica pentru masurarea valorii juste. IFRS: Valoarea justa a activelor detinute (sau datorii sa fie emise) este in general determinata folosind pretul curent de oferta, in timp ce pasivele detinute (sau active care urmeaza sa fie achizitionate) sunt masurate utilizand pretul curent de solicitare. Atunci cand o entitate are active si pasive cu compensarea riscurilor de piat, se pot folosi preturi de piat medii pentru a determina valoarea justa a pozitiilor de compensare si se aplica ofertei sau pretului de cerere la pozitia neta.

18

III. Concluzii si preconizari


Prezenta societatilor americane in varful ierarhiei intreprinderilor multinationale, din ce in ce mai numeroase si din ce n ce mai puternice, determina ca standardele americane sa reprezinte un vector principal al influentei acestui sistem contabil, in ntreaga lume. Cum cele mai multe multinationale de dimensiune mare apartin SUA si intrucat pietele americane de capitaluri detin aproximativ 40% din resursele financiare disponibile pentru societatile comerciale, este de la sine inteles faptul ca dominatia americana este din ce in ce mai viguroasa si se bazeaza pe elemente tangibile. In ciuda faptului ca normalizarea contabila internationala este rezultatul unei cercetari a unui conglomerat de culturi, prin prezenta organismului american de normalizare contabila (FASB), in calitate de observator la reuniunile Consiliului IASC, produsele acestui proces, sunt puternic marcate de spiritul american. In cadrul unei reuniuni desfaurate in 2002 la Norwalk (Connecticut, SUA), IASB si FASB au convenit sa isi armonizeze agendele si sa coopereze in scopul reducerii diferentelor dintre IFRS si US GAAP. In februarie 2006, FASB si IASB au semnat un Memorandum de Intelegere (The Norwalk Agreement), in sfera caruia era inclus un program al aspectelor asupra carora celor doua organisme intenioneaza sa obtina convergenta pana in 2008. FASB si IASB au inceput analiza diferentelor si rezolvarea acestora intr-un proiect pe termen scurt, iar in 2005 s-a ajuns intr-un stadiu final in ceea ce priveste: costul stocurilor, schimbul de active, lasificarea bilantiera, castigul pe actiune, modificarile politicilor contabile, corectarea erorilor. In mod evident, se impune existenta unor standarde contabile globale, care sa fie aplicabile atat de FASB si de IASB, cat si de organismele nationale de normalizare, iar efortul de convergenta trebuie sa cuprinda, pe langa elaborarea unor standarde comune, si elaborarea unor interpretari comune, cu scopul de a da solutii asemanatoare pentru cazuri particulare similare. Convergenta dintre IASB si FASB a continuat si in 2009, stabilindu-se anul 2011 ca fiind punctul de finalizare al procesului. De asemenea, se propune ca anul 2013 sa fie anul in care IFRSurile sa se aplice si in intreprinderile americane. Din analiza comparativa a IFRS si US GAPP, se observa ca, in pofida elaborrii de catre IASB de IFRS-uri, considerate ca fiind rezultatul direct al proiectului de convergenta, totusi exista unele diferente. La randul sau, IASB-ul, a demarat un proces de modernizare a IFRS19

urilor, obiectivul fiind acela de a reduce sau diminua alternativele, redundantele si conflictele existente in continutul IFRS-urilor, rezolvarea unor probleme de convergenta, dar si elaborarea unor IFRS-uri pentru IMM-uri, lucru infaptuit deja in anul 2009. Succesul unui set uniform de standardele de contabilitate la nivel mondial, va depinde de disponibilitatea autoritatilor de reglementare si de grupurile industriale pentru a coopera. Interpretrile locale ale IFRS-urilor si indrumarea care ofera exceptii de la principiile IFRS ar ameninta realizarea armonizarii internationale. Consecventa in ceea ce priveste interpretarea, aplicarea si Regulamentul IFRS, este esentiala pentru realizarea unui set unic de standarde globale de inalta calitate. FASB si IASB au facut pasi semnificativi spre scopul comun declarat, de convergenta US GAAP si IFRS, dar acestea nu au finalizat inca trei dintre proiectele prioritare care au fost identificate in cadrul Memorandumului de Intelegere si anume: instrumente financiare, recunoasterea veniturilor si contractele de leasing. De asemenea, cele doua organisme lucreaza la alte proiecte comune majore, inclusiv unul care implica contractele de asigurare. Cu toate acestea, eforturile de convergenta nu vor elimina toate diferentele intre GAAP din SUA si IFRS. De fapt, continua sa existe diferente in standardele pentru care eforturile de convergenta au fost deja finalizate, si pentru care nicio lucrare suplimentara de convergenta nu este planificata. Calea spre realizarea convergentei intre IFRS si US GAPP nu este deloc facila, de reusita acesteia depinzand recunoasterea standardelor IFRS la nivel mondial.

20

BIBLIOGRAFIE

Barry J. Epstein, Abbas Ali Mirza, traducere si interpretare Mirela Paunescu, IFRS Interpretarea si aplicarea Standardelor Internationale de Contabilitate si Raportare Financiara, editura BMT Publishing House, Bucuresti, 2005 Burada Corneliu, suport de curs al disciplinei Sisteme contabile comparate, anul III, sem. II, specializarea Contabilitate si Informatica de Gestiune, Universitatea Petrol-Gaze, Ploiesti, an universitar 2012-2013 Straoanu Boni Mihaela, Normalizarea contabilitatii din Romania, intre national si international, ed. Universitatii Petrol-Gaze, Ploiesti, 2012 Pagini web: ro.wikipedia.org/ www.ey.com/ www.fasb.org/ www.iasplus.com/ www.ifrs.org/ www.ifrsaccounting.com/

21

ANEXE
In prezent sunt in vigoare urmatoarele standarde:
IFRS 1 Adoptarea pentru prima data a Standardelor Internationale de Raportare Financiara (First-time Adoption of International Financial Standard) - 2008 IFRS 2 Plata pe baza de actiuni (Share-based Payment) - 2004 IFRS 3 Combinari de intreprinderi (Business Combinations) - 2008 IFRS 4 Contracte de asigurare (Insurance Contracts) - 2004 IFRS 5 Active imobilizate detinute pentru vanzare si activitati intrerupte (Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations) -2004 IFRS 6 Explorarea si evaluarea resurselor minerale (Exploration for and Evaluation of Mineral Assets) - 2004 IFRS 7 Instrumente financiare: informatii de furnizat (Financial Instruments: Disclosures) 2005 IFRS 8 Segmente operationale (Operating Segments) - 2006 IFRS 9 Instrumente financiare (Financial Instruments) - 2010 IFRS 10 Situatii financiare consolidate (Consolidated Financial Statements) - 2011 IFRS 11 Acorduri commune (Joint Arrangements) - 2011 IFRS 12 Prezentarea informatiilor privind interesele in alte entitati (Disclosure of Interests in Other Entities) - 2011 IFRS 13 Evaluarea la valoarea justa (Fair Value Measurement) - 2011

IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare (Presentation of Financial Statements) - 2007 IAS 2 Stocuri (Inventories) - 2005 IAS 3 Situatiile financiare consolidate (Consolidated Financial Statements) - Superseded in 1989 by IAS 27 and IAS 28 - 1976 IAS 4 Contabilitatea amortizarilor (Depreciation Accounting) - Withdrawn in 1999 IAS 5 Informatii ce trebuie prezentate in situatiile financiare (Information to Be Disclosed in Financial Statements) -Superseded by IAS 1 effective 1 July 1998 - 1976 IAS 6 Raspunsurile contabile la schimbarea preturilor (Accounting Responses to Changing Prices) - Superseded by IAS 15, which was withdrawn December 2003 IAS 7 Situatia fluxurilor de trezorerie (Statement of Cash Flows) - 1992 IAS 8 Politici contabile, modificari ale estimarilor contabile si erori (Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors) - 2003 IAS 9 Contabilitatea pentru activitatile de cercetare si dezvoltare (Accounting for Research and Development Activities) -Superseded by IAS 39 effective 1 July 1999 IAS 10 Evenimente ulterioare perioadei de raportare (Events After the Reporting Period) 2003 IAS 11 Contracte de constructii (Construction Contracts) - 1993 IAS 12 Impozitul pe profit (Income Taxes) - 1996 IAS 13 Prezentarea activelor si datoriilor curente (Presentation of Current Assets and Current Liabilities) - Superseded by IAS 39 effective 1 July 1998 IAS 14 Raportarea pe segmente (Segment Reporting) - Superseded by IFRS 8 effective 1 January 2009 - 1997 IAS 15 Informatii reflectand efectele schimbarii preturilor (Information Reflecting the Effects of Changing Prices) - Withdrawn December 2003 - 2003
22

IAS 16 Imobilizri corporale (Property, Plant and Equipment) - 2003 IAS 17 Contracte de leasing (Leases) - 2003 IAS 18 Venituri (Revenue) -2003 IAS 19 Beneficiile angajailor (Employee Benefits) - Superseded by IAS 19 (2011) effective 1 January 2013 - 1998 IAS 20 Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamentala (Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance) - 1983 IAS 21 Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar (The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates) - 2003 IAS 22 Combinari de intreprinderi (Business Combinations) - Superseded by IFRS 3 effective 31 March 2004) - 1998 IAS 23 Costurile indatorarii (Borrowing Costs) - 2007 IAS 24 Prezentarea informaiilor privind partile afiliate (Related Party Disclosures) - 2009 IAS 25 Contabilitatea pentru investitii (Accounting for Investments) - Superseded by IAS 39 and IAS 40 effective 2001 IAS 26 Contabilizarea si raportarea planurilor de pensii (Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans) - 1987 IAS 27 Situatii financiare consolidate si individuale (Separate Financial Statements) Superseded by IFRS 10, IFRS 12 and IAS 27 (2011) effective 1 January 2013 - 2003 IAS 28 Investitii in entitatile asociate (Investments in Associates and Joint Ventures) Superseded by IAS 28 (2011) and IFRS 12 effective 1 January 2013 - 2003 IAS 29 Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste (Financial Reporting in Hyperinflationary Economies) - 1998 IAS 30 Informatii prezentate in situatiile financiare ale bancilor si ale institutiilor similare (Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions) Superseded by IFRS 7 effective 1 January 2007 - 1990 IAS 31 Interese in asocierile in participatie (Interests In Joint Ventures) - Superseded by IFRS 11 and IFRS 12 effective 1 January 2013 - 2003 IAS 32 Instrumente financiare: prezentare (Financial Instruments: Presentation) - 2003 IAS 33 Rezultatul pe actiune (Earnings Per Share) - 2003 IAS 34 Raportarea financiara interimara (Interim Financial Reporting) - 1998 IAS 35 Activitati intrerupte (Discontinuing Operations) - Superseded by IFRS 5 effective 1 January 2005 - 1998 IAS 36 Deprecierea activelor (Impairment of Assets) - 2004 IAS 37 Provizioane, datorii contingente si active contingente (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) - 1998 IAS 38 Imobilizri necorporale (Intangible Assets) - 2004 IAS 39 Instrumente financiare: recunoastere si evaluare (Financial Instruments: Recognition and Measurement) - Superseded by IFRS 9 effective 1 January 2015 - 2003 IAS 40 Investitii imobiliare (Investment Property) - 2003 IAS 41 Agricultura (Agriculture) - 2001

23

Enunturile standardelor de contabilitate financiara Statements of Financial Accounting Standards


Data emiterii/ Issue Date

Nr./ No.

Titlu/ Title

Schimbari/ Changes

Disclosure of Foreign Currency Translation Information

December Superseded by FAS 1973 8 & FAS 52 October 1974 March 1975 March 1975 March 1975 May 1975 Replaced by SFAS No. 154 Rescinded by SFAS No. 145 Amended by SFAS No. 11, 112 and 114

Accounting for Research and Development Costs Reporting Accounting Changes in Interim Financial Statements Reporting Gains and Losses from Extinguishment of Debt

Accounting for Contingencies Classification of Short-Term Obligations Expected to Be Refinanced Accounting and Reporting by Development Stage Enterprises Accounting for the Translation of Foreign Currency Transactions and Foreign Currency Financial Statement Accounting for Income Taxes: Oil and Gas Producing Companies Extension of "Grandfather" Provisions for Business Combinations Accounting for Contingencies: Transition Methodan amendment of FASB Statement No. 5

June 1975 October 1975 October 1975 October 1975 December 1975 Superseded by FAS 52 Superseded by FAS 19 Superseded by FAS 141

10

11

24

12

Accounting for Certain Marketable Securities

December Superseded by FAS 1975 115 Amended by SFAS November No. 17, 22, 23, 26, 1976 27, 28, 29, 91, 98 and 145 December Supserseded by FAS 1976 131 June 1977 June 1977 November Rescinded by SFAS 1977 No. 91 Amended by SFAS No. 114

13

Accounting for Leases

14

Financial Reporting for Segments of a Business Enterprise Accounting by Debtors and Creditors for Troubled Debt Restructurings Prior Period Adjustments Accounting for Leases: Initial Direct Costsan amendment of FASB Statement No. 13

15 16 17

18

Financial Reporting for Segments of a Business November Superseded by FAS Enterprise: Interim Financial Statementsan amendment 1977 131 of FASB Statement No. 14 Financial Accounting and Reporting by Oil and Gas Producing Companies Accounting for Forward Exchange Contractsan amendment of FASB Statement No. 8 December Amended by SFAS 1977 No. 25 and 69 December Superseded by FAS 1977 52

19

20

21

Suspension of the Reporting of Earnings per Share and Segment Information by Nonpublic Enterprisesan Superseded by FAS April 1978 amendment of APB Opinion No. 15 and FASB Statement 131 No. 14 Changes in the Provisions of Lease Agreements Resulting from Refundings of Tax-Exempt Debtan amendment of June 1978 FASB Statement No. 13 Inception of the Leasean amendment of FASB Statement No. 13 Reporting Segment Information in Financial Statements That Are Presented in Another Enterprise's Financial
25

22

23 24

August 1978 December Superseded by FAS

Reportan amendment of FASB Statement No. 14 Suspension of Certain Accounting Requirements for Oil and Gas Producing Companiesan amendment of FASB Statement No. 19

1978 February 1979

131 Amended by SFAS No. 69

25

26

Profit Recognition on Sales-Type Leases of Real Estate Rescinded by SFAS April 1979 an amendment of FASB Statement No. 13 No. 98 Classification of Renewals or Extensions of Existing Sales-Type or Direct Financing Leasesan amendment of May 1979 FASB Statement No. 13 Accounting for Sales with Leasebacksan amendment of May 1979 FASB Statement No. 13 Determining Contingent Rentalsan amendment of FASB Statement No. 13 Disclosure of Information about Major Customersan amendment of FASB Statement No. 14 Accounting for Tax Benefits Related to U.K. Tax Legislation Concerning Stock Relief June 1979 August 1979 Superseded by FAS 131

27

28

29

30

31

September Superseded by FAS 1979 96

32

Specialized Accounting and Reporting Principles and Practices in AICPA Statements of Position and Guides on September Rescinded by SFAS Accounting and Auditing Mattersan amendment of APB 1979 No. 111 Opinion No. 20 Financial Reporting and Changing Prices September Superseded by FAS 1979 89 October 1979 March 1980 May 1980 Amended by SFAS No. 42, 58 and 62 Amended by SFAS No. 59, 75 and 110 Superseded by FAS 87

33

34

Capitalization of Interest Cost Accounting and Reporting by Defined Benefit Pension Plans Disclosure of Pension Informationan amendment of APB Opinion No. 8

35

36

26

37

Balance Sheet Classification of Deferred Income Taxes July 1980 an amendment of APB Opinion No. 11 Accounting for Preacquisition Contingencies of Purchased September Superseded by FAS Enterprisesan amendment of APB Opinion No. 16 1980 141 Financial Reporting and Changing Prices: Specialized Assets-Mining and Oil and Gasa supplement to FASB Statement No. 33 October 1980 Superseded by FAS 89

38

39

40

Financial Reporting and Changing Prices: Specialized November Superseded by FAS Assets-Timberlands and Growing Timbera supplement 1980 89 to FASB Statement No. 33 Financial Reporting and Changing Prices: Specialized Assets-Income-Producing Real Estatea supplement to FASB Statement No. 33 Determining Materiality for Capitalization of Interest Costan amendment of FASB Statement No. 34 Accounting for Compensated Absences Accounting for Intangible Assets of Motor Carriersan amendment of Chapter 5 of ARB No. 43 and an interpretation of APB Opinions 17 and 30 Accounting for Franchise Fee Revenue Financial Reporting and Changing Prices: Motion Picture Films Disclosure of Long-Term Obligations Revenue Recognition When Right of Return Exists Accounting for Product Financing Arrangements Financial Reporting in the Record and Music Industry June 1981 June 1981 November 1981 November Superseded by FAS 1980 89 November 1980 November 1980 December Rescinded by SFAS 1980 No. 145 March 1981 March 1981 Amended by SFAS No. 112 Superseded by FAS 89

41

42

43

44

45

46 47 48 49 50

27

51

Financial Reporting by Cable Television Companies

November 1981 December 1981 December Rescinded by SFAS 1981 No. 139 January 1982 Superseded by FAS 89 Superseded by FAS 111

52

Foreign Currency Translation Financial Reporting by Producers and Distributors of Motion Picture Films Financial Reporting and Changing Prices: Investment Companiesan amendment of FASB Statement No. 33

53

54

55

Determining whether a Convertible Security is a Common February Stock Equivalentan amendment of APB Opinion No. 15 1982 Designation of AICPA Guide and Statement of Position (SOP) 81-1 on Contractor Accounting and SOP 81-2 concerning Hospital-Related Organizations as Preferable for Purposes of Applying APB Opinion 20an amendment of FASB Statement No. 32 Related Party Disclosures Capitalization of Interest Cost in Financial Statements That Include Investments Accounted for by the Equity Methodan amendment of FASB Statement No. 34

56

February 1982

Superseded by FAS 111

57

March 1982

58

April 1982

59

Deferral of the Effective Date of Certain Accounting Requirements for Pension Plans of State and Local Superseded by FAS April 1982 Governmental Unitsan amendment of FASB Statement 75 No. 35 Accounting and Reporting by Insurance Enterprises Accounting for Title Plant Capitalization of Interest Cost in Situations Involving Certain Tax-Exempt Borrowings and Certain Gifts and Grantsan amendment of FASB Statement No. 34 June 1982 June 1982 Amended by SFAS No. 91 and 120

60 61

62

June 1982

28

63

Financial Reporting by Broadcasters

June 1982

Amended by SFAS No. 139

64

Extinguishments of Debt Made to Satisfy Sinking-Fund September Rescinded by SFAS Requirementsan amendment of FASB Statement No. 4 1982 No. 145 Accounting for Certain Mortgage Banking Activities September Amended by SFAS 1982 No. 91, 122, and 134 October 1982 October 1982 October 1982 November 1982 Amended by SFAS No. 98 and 152 Amended by SFAS No. 152

65

66

Accounting for Sales of Real Estate Accounting for Costs and Initial Rental Operations of Real Estate Projects Research and Development Arrangements Disclosures about Oil and Gas Producing Activitiesan amendment of FASB Statements 19, 25, 33, and 39

67

68

69

70

Financial Reporting and Changing Prices: Foreign December Superseded by FAS Currency Translationan amendment of FASB Statement 1982 89 No. 33 Accounting for the Effects of Certain Types of Regulation Accounting for Certain Acquisitions of Banking or Thrift Institutionsan amendment of APB Opinion No. 17, an interpretation of APB Opinions 16 and 17, and an amendment of FASB Interpretation No. 9 Reporting a Change in Accounting for Railroad Track Structuresan amendment of APB Opinion No. 20 Accounting for Special Termination Benefits Paid to Employees December Amended by SFAS 1982 No. 90 and 92

71

72

February 1983

Rescinded by SFAS No. 147

73

August 1983 August 1983

Superseded by FAS 154 Superseded by FAS 88

74

75

Deferral of the Effective Date of Certain Accounting November Rescinded by SFAS Requirements for Pension Plans of State and Local 1983 No. 135 Governmental Unitsan amendment of FASB Statement

29

No. 35 76 Extinguishment of Debt-an amendment of APB Opinion No. 26 Reporting by Transferors for Transfers of Receivables with Recourse Classification of Obligations That Are Callable by the Creditoran amendment of ARB No. 43, Chapter 3A Elimination of Certain Disclosures for Business Combinations by Nonpublic Enterprisesan amendment of APB Opinion No. 16 Accounting for Futures Contracts Disclosure of Postretirement Health Care and Life Insurance Benefits November Superseded by FAS 1983 125 December Superseded by FAS 1983 125 December 1983 February 1984 August 1984 Superseded by FAS 141 Superseded by FAS 133

77

78

79

80

81

November Superseded by FAS 1984 106

82

Financial Reporting and Changing Prices: Elimination of November Superseded by FAS Certain Disclosuresan amendment of FASB Statement 1984 89 No. 33 Designation of AICPA Guides and Statement of Position on Accounting by Brokers and Dealers in Securities, by Employee Benefit Plans, and by Banks as Preferable for Purposes of Applying APB Opinion 20an amendment FASB Statement No. 32 and APB Opinion No. 30 and a rescission of FASB Interpretation No. 10 Induced Conversions of Convertible Debtan amendment of APB Opinion No. 26 Yield Test for Determining whether a Convertible Security is a Common Stock Equivalentan amendment of APB Opinion No. 15 Accounting for the Costs of Computer Software to Be Sold, Leased, or Otherwise Marketed

83

March 1985

Superseded by FAS 111

84

March 1985 March 1985 August 1985 Superseded by FAS 128

85

86

30

87

Employers' Accounting for Pensions

December 1985

Amended by SFAS No. 132R and No. 158

88

Employers' Accounting for Settlements and Curtailments Amended by SFAS December of Defined Benefit Pension Plans and for Termination No. 132R and No. 1985 Benefits 158 Financial Reporting and Changing Prices December Amended by SFAS 1986 No. 139

89

90

Regulated Enterprises-Accounting for Abandonments and December Disallowances of Plant Costsan amendment of FASB 1986 Statement No. 71 Accounting for Nonrefundable Fees and Costs Associated with Originating or Acquiring Loans and Initial Direct December Amended by SFAS Costs of Leasesan amendment of FASB Statements No. 1986 No. 98 13, 60, and 65 and a rescission of FASB Statement No. 17 Regulated Enterprises-Accounting for Phase-in Plansan amendment of FASB Statement No. 71 Recognition of Depreciation by Not-for-Profit Organizations Consolidation of All Majority-owned Subsidiariesan amendment of ARB No. 51, with related amendments of APB Opinion No. 18 and ARB No. 43, Chapter 12 Statement of Cash Flows August 1987 August 1987 October 1987 November Amended by SFAS 1987 No. 102 and 104 December Superseded by FAS 1987 109 December Amended by SFAS 1987 No. 120 Amended by SFAS No. 99

91

92

93

94

95

96

Accounting for Income Taxes Accounting and Reporting by Insurance Enterprises for Certain Long-Duration Contracts and for Realized Gains and Losses from the Sale of Investments Accounting for Leases: Sale-Leaseback Transactions Involving Real Estate, Sales-Type Leases of Real Estate, Definition of the Lease Term, and Initial Direct Costs of
31

97

98

May 1988

Direct Financing Leasesan amendment of FASB Statements No. 13, 66, and 91 and a rescission of FASB Statement No. 26 and Technical Bulletin No. 79-11 Deferral of the Effective Date of Recognition of Depreciation by Not-for-Profit Organizationsan amendment of FASB Statement No. 93 September 1988

99

Accounting for Income Taxes-Deferral of the Effective December Superseded by FAS 100 Date of FASB Statement No. 96an amendment of FASB 1988 103 Statement No. 96 101 Regulated Enterprises-Accounting for the Discontinuation December of Application of FASB Statement No. 71 1988 Statement of Cash Flows-Exemption of Certain Enterprises and Classification of Cash Flows from Certain February Securities Acquired for Resalean amendment of FASB 1989 Statement No. 95

102

Accounting for Income Taxes-Deferral of the Effective December Superseded by FAS 103 Date of FASB Statement No. 96an amendment of FASB 1989 108 Statement No. 96 Statement of Cash Flows-Net Reporting of Certain Cash Receipts and Cash Payments and Classification of Cash Flows from Hedging Transactionsan amendment of FASB Statement No. 95 Disclosure of Information about Financial Instruments with Off-Balance-Sheet Risk and Financial Instruments with Concentrations of Credit Risk

104

December 1989

105

March 1990

Superseded by FAS 133 Amended by SFAS No. 132R and No. 158

106

Employers' Accounting for Postretirement Benefits Other December Than Pensions 1990

107

Disclosures about Fair Value of Financial Instruments

December Amended by SFAS 1991 No. 126

108

Accounting for Income Taxes-Deferral of the Effective December Superseded by FAS 1991 109 Date of FASB Statement No. 96an amendment of FASB
32

Statement No. 96 109 Accounting for Income Taxes Reporting by Defined Benefit Pension Plans of Investment Contractsan amendment of FASB Statement No. 35 Rescission of FASB Statement No. 32 and Technical Corrections February 1992 August 1992 November 1992

110

111

112

Employers' Accounting for Postemployment Benefitsan November amendment of FASB Statements No. 5 and 43 1992 Accounting and Reporting for Reinsurance of ShortDuration and Long-Duration Contracts Accounting by Creditors for Impairment of a Loanan amendment of FASB Statements No. 5 and 15 Accounting for Certain Investments in Debt and Equity Securities December Amended by SFAS 1992 No. 120 May 1993 Amended by SFAS No. 118 Amended by SFAS No. 159

113

114

115

May 1993

116 117

Accounting for Contributions Received and Contributions June 1993 Made Financial Statements of Not-for-Profit Organizations June 1993 October 1994 October 1994 Superseded by FAS 133

Accounting by Creditors for Impairment of a Loan-Income 118 Recognition and Disclosuresan amendment of FASB Statement No. 114 119 Disclosure about Derivative Financial Instruments and Fair Value of Financial Instruments

Accounting and Reporting by Mutual Life Insurance Enterprises and by Insurance Enterprises for Certain Long120 Duration Participating Contractsan amendment of FASB Statements 60, 97, and 113 and Interpretation No. 40 121 Accounting for the Impairment of Long-Lived Assets and
33

January 1995

March

Superseded by FAS

for Long-Lived Assets to Be Disposed Of 122 Accounting for Mortgage Servicing Rightsan amendment of FASB Statement No. 65

1995 May 1995

144 Superseded by FAS 125 Revised and reissued in December 2004

123

Accounting for Stock-Based Compensation

October 1995 December 2004 November 1995 June 1996

123R

Share-Based Payment Accounting for Certain Investments Held by Not-forProfit Organizations Accounting for Transfers and Servicing of Financial Assets and Extinguishments of Liabilities

124

125

Replaced by SFAS No. 140

126

Exemption from Certain Required Disclosures about December Financial Instruments for Certain Nonpublic Entitiesan 1996 amendment to FASB Statement No. 107 Deferral of the Effective Date of Certain Provisions of FASB Statement No. 125an amendment to FASB Statement No. 125 Earnings per Share December Superseded by FAS 1996 140 February 1997 February 1997 June 1997 Amended by SFAS 150 and SFAS 160

127

128

129 130 131

Disclosure of Information about Capital Structure Reporting Comprehensive Income

Disclosures about Segments of an Enterprise and Related June 1997 Information Employers' Disclosures about Pensions and Other Postretirement Benefitsan amendment of FASB Statements No. 87, 88, and 106 Employers' Disclosures about Pensions and Other Postretirement Benefitsan amendment of FASB
34

132

February 1998

Revised and reissued in December 2003

132R

December Amended by SFAS

Statements No. 87, 88, and 106

2003

No. 158

133

Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities

Amended by SFAS No. 137, 138, 155, June 1998 161 and FSP FAS 133-1 & FIN 45-4

Accounting for Mortgage-Backed Securities Retained after the Securitization of Mortgage Loans Held for Sale by a 134 Mortgage Banking Enterprisean amendment of FASB Statement No. 65 135 Rescission of FASB Statement No. 75 and Technical Corrections Transfers of Assets to a Not-for-Profit Organization or Charitable Trust That Raises or Holds Contributions for Others Accounting for Derivative Instruments and Hedging ActivitiesDeferral of the Effective Date of FASB Statement No. 133an amendment of FASB Statement No. 133

October 1998

February 1999

136

June 1999

137

June 1999

Accounting for Certain Derivative Instruments and Certain 138 Hedging Activities-an amendment of FASB Statement No. June 2000 133 139 Rescission of FASB Statement No. 53 and amendments to June 2000 FASB Statements No. 63, 89, and 121 September Amended by SFAS 2000 No. 155 and No. 156 June 2001 December 2007 June 2001

Accounting for Transfers and Servicing of Financial 140[1] Assets and Extinguishments of Liabilities-a replacement of FASB Statement No. 125 141 141R 142 Business Combinations Business Combinations (Acquisition Method) Goodwill and Other Intangible Assets

35

143 144

Accounting for Asset Retirement Obligations Accounting for the Impairment or Disposal of Long-Lived Assets Rescission of FASB Statements No. 4, 44, and 64, Amendment of FASB Statement No. 13, and Technical Corrections Accounting for Costs Associated with Exit or Disposal Activities Acquisitions of Certain Financial Institutionsan amendment of FASB Statements No. 72 and 144 and FASB Interpretation No. 9 Accounting for Stock-Based CompensationTransition and Disclosurean amendment of FASB Statement No. 123

June 2001 August 2001

145

April 2002

146

June 2002

147

October 2002

148

December Superseded by FAS 2002 123(R)

149

Amendment of Statement 133 on Derivative Instruments April 2003 and Hedging Activities Accounting for Certain Financial Instruments with Characteristics of both Liabilities and Equity May 2003

150

151

Inventory Costsan amendment of ARB No. 43, Chapter November 4 2004 Accounting for Real Estate Time-Sharing Transactions December an amendment of FASB Statements No. 66 and 67 2004 Exchanges of Non-monetary Assetsan amendment of APB Opinion No. 29 December 2004

152

153

154

Accounting Changes and Error Correctionsa replacement of APB Opinion No. 20 and FASB Statement May 2005 No. 3 Accounting for Certain Hybrid Financial Instrumentsan amendment of FASB Statements No. 133 and 140 February 2006

155

36

156

Accounting for Servicing of Financial Assetsan amendment of FASB Statement No. 140 Fair Value Measurements

March 2006 September 2006

157

158

Employers Accounting for Defined Benefit Pension and September Other Postretirement Plansan amendment of FASB 2006 Statements No. 87, 88, 106, and 132(R) The Fair Value Option for Financial Assets and Financial LiabilitiesIncluding an amendment of FASB Statement No. 115 Noncontrolling Interests in Consolidated Financial Statementsan amendment of ARB No. 51 Disclosures about Derivative Instruments and Hedging Activitiesan amendment of FASB Statement No. 133 The Hierarchy of Generally Accepted Accounting Principles Accounting for Financial Guarantee Insurance Contracts Not-for-Profit Entities: Mergers and Acquisitions Including an amendment of FASB Statement No. 142 Subsequent Events Accounting for Transfers of Financial Assetsan amendment of FASB Statement No. 140 Amendments to FASB Interpretation No. 46(R) February 2007 December 2007 March 2008 May 2008 May 2008 May 2009 May 2009 June 2009 June 2009 Superseded by SFAS No. 168

159

160

161

162 163 164 165 166 167

168

The FASB Accounting Standards CodificationTM and the Hierarchy of Generally Accepted Accounting Principles June 2009 a replacement of FASB Statement No. 162

37