MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 3172/30.01.2006

CURRICULUM ŞCOLAR
pentru LICEUL TEHNOLOGIC ruta SAM clasa a XII-a

NIVELUL 3

Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician transporturi Tehnologii Aria curiculara:

2005

Lista autorilor:
Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 1

Georgeta BARBALAU Alina MELNIC Simona PAVELESCU Marian PAVELESCU Lucian TODERAŞ

- profesor inginer, gradul didactic I, Grupul Şcolar Industrial DACIA BUCURESTI - profesor inginer, gradul didactic I, Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Auto Timişoara - profesor inginer, gradul didactic I, Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Auto Timişoara - profesor inginer, gradul didactic I, Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Auto Timişoara - profesor inginer, gradul didactic I, Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Auto Timişoara

Asistenţă UIP PHARE TVET RO 0108.01:
Dr. ing. Dorin Florin ROŞU - inspector de specialitate, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi

2

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT LICEU TEHNOLOGIC clasa a XII-a Aria curriculară Tehnologii Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Calificarea: Tehnician transporturi Cultură de specialitate şi instruire practică săptămânală Modulul I : Total ore/an din care: Sisteme de transmitere a mişcării Modulul II : Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD Modulul III : Tehnici de măsurare în domeniu Modulul IV : Sisteme de automatizare Modulul V : Sisteme de acţionare electrică Modulul VI : Circuite electrice Modulul VII : Asamblări mecanice Total ore/an din care : Total ore/an din care: Total ore/an din care: Total ore/an din care: Total ore/an din care: Total ore/an din care: 330 ore laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic instruire practică 49 8 41 33 16 66 8 25 33 9 7 50 8 42 49 8 41 50 8 42

Total ore/an :10 ore/săptămână x 33 săptămâni = 330 ore Stagii de pregătire practică Modulul VIII : Sănătatea şi securitatea muncii Modulul IX : Circuite electronice 120 ore Total ore/an din care: Total ore/an din care: laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic Instruire practică 132 ore Total ore/an din care: Total ore/an din care: laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic instruire practică TOTAL 582 ore/an
Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 3

48 24 24 72 24 48

Total ore/an : 30 ore/săptămână x 4 săptămâni/an = 120 ore Curriculum în dezvoltare locală Modulul X : Sisteme de transport Modulul XI : Autorităţi şi legislaţie în transporturi 66 9 66 24 -

Total ore/an : 4 ore/săptămână x 33 săptămâni = 132 ore

AGREGAREA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢE ÎN MODULE M 11 M9 M 10 Sisteme de transportCDL Autorităţi şi legislaţie în transporturiCDL 14 Circuite electroniceSPrPr 12 13
4

Sisteme de transmitere a mişcăriiM 1

Utilizarea aplicaţiilor de tip CADM 2

Tehnici de măsurare în domeniuM 3

Sisteme de acţionare electricăM 5

Sănătatea şi securitatea munciiSPrPr

Sisteme de automatizăreM 4

Asamblări mecaniceM 7

Circuite electriceM 6

Nr. credite

M8

Unitatea de competenţe

Competenţa

2 Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul SISTEME DE transmisiilor mecanice. TRANSMITERE Coordonează lucrări de montaj pentru A MIŞCĂRII organe de maşini şi mecanisme. Execută lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice. Analizeazǎ specificul proiectului.
Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11


1.0

 

1.0

Verificare 17    

UTILIZAREA APLICAŢIILOR Interpreteazǎ si modifică desene în 2D. DE TIP CAD Vizualizează şi interpreteazǎ prezentǎri în 3D. Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare. Execută operaţii pregătitoare pentru TEHNICI DE utilizarea tehnicilor de măsurare. MĂSURARE ÎN Utilizează tehnici de măsurare pentru DOMENIU determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. Caracterizează sistemele de reglare automată. SISTEME DE Prezintă funcţionarea componentelor AUTOMATIZAsistemelor de reglare automată. RE Analizează funcţionarea sistemelor de automatizare specifice domeniului. Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului. SISTEME DE Realizează sisteme de acţionare ACŢIONARE electrică. ELECTRICĂ Urmăreşte funcţionarea sistemelor de acţionare electrică. CIRCUITE Realizează circuite electrice de curent ELECTRICE continuu (c.c.) Realizează circuite electrice de curent alternativ (c.a.)
Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi

Identificǎ şi utilizeazǎ elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii.

   
1.0

     

  

  

1.0

  

  

1.0

 

1.0

 

 

5

a de joasă tensiune. Identifică tipuri de circuite electronice. Analizează factorii care influenţează strategiile de dezvoltare a sistemelor naţionale şi internaţionale de transport. SĂNĂTATEA ŞI Planifică acţiuni de evitare şi de SECURITATEA reducere a riscurilor identificate la MUNCII locul de muncă. prevenirea şi stingerea incendiilor. AUTORITĂŢI Stabileşte aria de competenţe a ŞI LEGISLAŢIE autorităţilor în transporturi. ASAMBLĂRI Realizează produse specifice prin MECANICE asamblări nedemontabile. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi   1.0           1. 1. ELECTRONICE Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii.0       SISTEME DE TRANSPORT Identifică probleme complexe.0       1. Stabileşte procesul tehnologic de asamblare. Evaluează performanţele circuitelor CIRCUITE electronice. Efectuează lucrări de asamblare demontabilă.Utilizează aparate de c. Coordonează activităţile în caz de accident. Stabileşte particularităţile sistemelor de transport.0   6 . Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă.0   1.

ÎN TRANSPORTU RI PROCESAREA DATEL OR Prelucrează datele numerice. Susţine prezentări pe teme profesionale.0          1.0         REPARTIZAREA NUMĂRULUI DE ORE ŞI A CREDITELOR PENTRU SPECIALIZAREA TEHNICIAN IN TRANSPORTURI Repartizare ore şi credite Modul I Modul II Modul III Modul IV Modul V Modul VI Modul VII Modul VIII SPP Modul IX SPP Modul X CDL Modul XI CDL Total ore/credite Total/modul Teorie Laborator 49 8 33 17 16 66 33 8 33 17 9 50 8 49 8 50 8 48 24 72 24 66 57 9 66 42 24 582 166 146 7 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi .0    MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE Elaborează documente pe teme profesionale. Gestionează conflicte. COMUNICARE Moderează dezbateri şi şedinţe. 1. Gestionează aşteptările factorilor interesaţi. NUMER Interpretează rezultatele obţinute şi ICE prezintă concluziile. 1. Analizează actele normative care reglementează activităţile de transport Aplică legislaţia specifică transporturilor în diferite situaţii Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta. Creează şi menţine relaţii profesionale.

5 1.5 198 72 13 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 8 .5 1.5 7 1 42 1 41 1 42 1 24 1 48 1.Practică săptămânală Practică comasată Credite 41 1 1 25 1.

au fost încorporate în abilităţile cheie. cunoştinţe. cu scopul de a sprijini procesul de învăţare continuă. Aceste cerinţe. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 9 .P. Pregătirea forţei de muncă calificate în conformitate cu standardele europene presupune desfăşurarea instruirii bazate pe strategii moderne de predare şi evaluare. Absolvenţii noului sistem de formare profesională. ) Tinerilor trebuie să li se ofere posibilitatea de a dobândi acele competenţe de bază care sunt importante pe piaţa muncii. Fiecare dintre calificările profesionale naţionale necesită unităţi de competenţă cheie şi unităţi de competenţă profesionale.C. Prin unităţile de competenţe specializate din cadrul Curriculum-ului specific nivelul 3 de calificare.C.NOTĂ DE PREZENTARE Prezentarea calificării Noul Sistem Naţional al Calificărilor Profesionale ( S. care se instruiesc pe tot parcursul vieţii.P. elevul este solicitat în multe activităţi practice care îi stimulează şi creativitatea. pentru asumarea rolului în societate ca persoane responsabile. centrate pe elev. Cererea pieţei şi necesitatea formării profesionale la nivel european au reprezentat motivele esenţiale pentru includerea abilităţilor cheie în cadrul Standardelor de Pregătire Profesională ( S. ) este elaborat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării ( M. cunoştinţe şi deprinderi care permit absolvenţilor fie să se angajeze.P. deprinderi dezvoltand si o serie de abilităţi cheie transferabile. influenţând ceea ce se învaţă şi creând condiţii pentru ca învăţământul să răspundă schimbărilor tehnologice tot mai rapide de azi. Orice activitate creativă va duce la o lărgire semnificativă a experienţei şi la aplicarea conştientă a cunoştinţelor dobândite. fie să-şi continue pregătirea la un nivel superior. Angajatorii se implica în acest fel şi mai mult în parteneriate educaţionale.E. Curriculum-urile specifice nivelul 3 de calificare au fost concepute astfel încât să dezvolte abilităţi de care tinerii au nevoie pentru ocuparea unui loc de muncă. pentru a oferi un profil al absolvenţilor cerut de sectoarele economice şi de servicii. Competenţele profesionale sunt grupate în unităţi de competenţă generale şi specializate. Fiecare nivel parcurs în domeniul Tehnic. necesare unei vieţi adaptate la exigenţele societăţii contemporane. documente care stau la baza Sistemului Naţional de Calificări Profesionale şi care trebuie să fie utilizate împreună cu respectivele curriculum-uri. dobândesc abilităţi. Noii angajaţi vor putea desfăşura sarcini non-rutiniere care implică colaborarea în cadrul unei echipe.N. prin posibilitatea unei reconversii profesoinale flexibile catre meserii inrudite. ) în parteneriat cu angajatorii şi alţi factori interesaţi. ajutând astfel la creşterea calităţii procesului de formare. implică dobândirea unor abilităţi. Prin parcurgerea curriculum-urilor se asigură dobândirea competenţelor descrise în Standardul de Pregătire Profesională specifice calificărilor de nivelul 3 pentru domeniul Tehnic.

1. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unităţi de competenţe 13.3. variatoare. Conţinuturile prevăzute se vor parcurge în orele de instruire practică săptămânală şi în cadrul laboratorului tehnologic. II. Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul: • 13. clasa a XII-a liceu tehnologic. material. . Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice . ghidaje Caracterizare: denumire. Execută lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice. construcţie. Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme. roţi de curea.2. osii. Modulul „Sisteme de transmitere a mişcării” asigură formarea de competenţe tehnice şi de abilităţi practice necesare în executarea lucrărilor de montaj. schema de montaj Lucrări specifice: pregătitoare. Documentaţia tehnică: desen de ansamblu. Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme.MODUL I : SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII I. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă din modul Modulul „Sisteme de transmitere a mişcării” face parte din curriculum-ul de nivel 3. cuplaje. orientate către investigarea mecanismelor.13. depistarea şi remedierea anumitor disfuncţionalităţi. arbori. demontare. schema cinematică. ajustare Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 10 13. Sisteme de transmitere a mişcării 1 credit 13. reglare şi întreţinere a organelor de maşini şi mecanismelor de transmitere şi transformare a mişcării. lagăre.13. Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ. roţi dinţate. cabluri. lanţuri. parametrii geometrici si constructivi Simboluri : specifice organelor de maşini şi mecanismelor 13. montare.Sisteme de transmitere a mişcării Competenţe Conţinuturi tematice Organe de maşini: curele. .2. modul de transmitere a mişcării în cadrul sistemelor tehnice.1. Conţinuturile incluse în structura modulului “Sisteme de transmitere a mişcării” vor permite elevilor să-şi formeze şi să-şi dezvolte o gamă de abilităţi practice şi creative. în condiţiile participării lor nemijlocite la un proces instructiv-formativ centrat pe nevoile şi aspiraţiile lor. roţi de fricţiune.

curăţire. paralelismul arborilor şi danturilor. pe de o parte în plan orizontal. modulul poate încorporat. ajustarea jocurilor.învăţare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe elev. Sugestii metodologice Modulul „Sisteme de transmitere a mişcării” nu este condiţionat sau dependent de celelalte module din curriculum. În acest sens cadrul didactic trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte şi modalităţi de lucru:  Diferenţierea sarcinilor şi timpului alocat.  Elevii au stiluri proprii de învăţare. (49 de ore) distribuite astfel: • 41 ore de instruire practică săptămânală • 8 ore de laborator tehnologic. Ei învaţă în moduri diferite. urmărind valorificarea disponibilităţilor sale. noi mijloace sau resurse didactice.3. În elaborarea strategiei didactice. în orice moment al procesului educativ. peste / lângă alte module parcurse. • modulul oferă maximum de deschidere.  Elevii învaţă mai bine atunci când li se acordă timp pentru a “ordona” informaţiile noi şi a le asocia cu “cunoştinţele vechi”. prin: ⇒ gradarea sarcinilor de la uşor la dificil. ajustarea curselor Întreţinere: verificări curente. în plan vertical. coaxialitatea arborilor şi lagărelor.  Participanţii contribuie cu cunoştinţe semnificative şi importante la procesul de învăţare. Parcurgerea conţinuturilor modulului şi adecvarea strategiilor didactice utilizate are drept scop formarea competenţelor tehnice generale aferente calificărilor de nivel 3. cu viteze diferite şi din experienţe diferite. Numărul de ore este corespunzător unui credit. iar pe altă parte. ⇒ fixarea unor sarcini deschise. în prelungirea acestora pot fi adăugate mereu noi module. Execută lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice Reglaje: bătaie radială şi frontală a danturii. ceea ce se înscrie în linia imperativului educaţiei permanente. utilizând în acest sens fişe de lucru. ungere. discuţie sau grafic). • fiind o structură flexibilă. conservare Protecţia mediului : colectarea şi depozitarea uleiurilor uzate respectand legislaţia de protecţie a mediului III. profesorul/maistru instructor va trebui să ţină seama de următoarele principii:  Elevii învaţă cel mai bine atunci când consideră că învăţarea răspunde nevoilor lor.  Elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare. Activităţile din cadrul orelor de instruire practică vor viza cu precădere: • interpretarea documentaţiei tehnice necesare montajului Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 11 . ⇒ fixarea de sarcini diferite pentru grupuri sau indivizi diferiţi.13. ⇒ prezentarea temelor în mai multe moduri (raport. arborilor. • modulul permite individualizarea învăţării şi articularea educaţiei formale şi informale. Procesul de predare . pe care elevii să le abordeze în ritmuri şi la niveluri diferite. în funcţie de abilităţi. Abordarea modulară va oferi următoarele avantaje: • modulul este orientat asupra celui care învaţă.

tipuri constructive. prin care elevul compară nivelul la care a ajuns cu obiectivele şi standardele educaţionale şi îşi poate impune / modifica programul propriu de învăţare. prin: ⇒ utilizarea autoevaluării şi solicitarea elevilor în a-şi fixa obiective. cerinţe impuse.  Diferenţierea răspunsului. dificultatea temelor. • Investigaţia. iar ca metode de evaluare recomandăm: • Observarea sistematică a comportamentului elevilor. favorizând lucrul în echipă şi responsabilitatea pentru sarcina primită.• tipurile de scule. operaţii de montaj. avantaje –dezavantaje. Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi tehnologică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă. simbolizare. Evaluarea continuă a elevilor va fi realizată de către cadrele didactice pe baza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate din SPP . simbolizare. materiale. lucrări de întreţinere şi reglare. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 12 . • Autoevaluarea. Recomandăm următoarele conţinuturi tematice: 1. respectarea normelor de protecţia mediului şi NTSM. tipuri constructive. asumare de sarcini şi responsabilităţi • lucrul în echipă Tipurile de aplicaţii se vor stabili corelat cu calificarea în care se pregătesc elevii. părţi componente. Transmisii mecanice: Transmisii prin curele Transmisii prin cabluri Transmisii prin lanţuri Transmisii cu roţi de fricţiune. lucrări de întreţinere şi reglare. în funcţie de: specificul domeniului şi calificării. dispozitive şi utilaje folosite la montaj • execuţia practică a asamblarilor precizate • verificarea montajelor realizate.uri. variatoare Transmisii prin roţi dinţate Rol funcţional. complexitatea şi varietatea materialului didactic utilizat. SDV-uri specifice. părţi componente. domenii de utilizare. 2. domenii de utilizare. • Metoda lucrărilor practice • Lucrul cu modele Se recomandă utilizarea următoarelor instrumente de evaluare: • Fişe de observaţie • Fişe de lucru • Lucrări practice specifice domeniului şi calificării Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme. rezolvarea sarcinilor de lucru făcându-se prin aplicaţii individuale sau pe grupuri de elevi. activitate care permite evaluarea capacităţilor şi atitudinilor lor faţă de o sarcină dată. nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit. Organe de maşini: Osii Arbori Lagăre Cuplaje Ghidaje Rol funcţional. materiale. • capacitatea de comunicare. respectarea normelor de protecţia mediului şi NTSM.

1. Modify. Format. Tools. Tabelul de corelare a competentelor si conţinuturilor Unităţi de competenţe Competenţe individuale • • • Conţinuturi tematice Avantajele utilizarii aplicatiilor de tip CAD fata de metodele traditionale: calitate acuratete timp de executie si revizuire eficienta cost transferul informatiilor. Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD . 14. Insert. perpendiculare. punct median.Vizualizează şi interpretează prezentări în 3D. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă din modul. Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD 14.14.3. . capete de linie 1 credit II. din care: • teorie – 17 ore.4. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 13 .14. Edit. . 14. Analizează specificul proiectului. Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul • 14. Modulul „Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD” se studiază în clasa a XII-a liceu tehnologic.1. Draw. Modulul face parte din „Cultura de specialitate” (aria curriculară "Tehnologii") şi are alocate un număr de 33 de ore / an. Interpretează şi modifică desene în 2D. View. în vederea asigurării pregătirii de specialitate în calificări din profilul tehnic. Butoane din bara instrumentelor de lucru: desenarea modificarea editarea obiectelor elementare selectarea punctelor geometrice specifice: intersectie. Meniuri derulante CAD: File. Bonus. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ. • laborator tehnologic – 16 ore. Identifică şi utilizează elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii.2.MODULUL II: UTILIZAREA APLICAŢIILOR DE TIP CAD I.14.Analizeazǎ specificul proiectului. Help.

Pregǎtirea mediului de desenare: lansare în execuţie a programului numele şi locul de memorare al fişierului unitǎţile de mǎsurare utilizate dimensiunea hartiei. construcţii.Identificǎ şi utilizeazǎ elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii. textile). Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD 14. Elemente hard: procesor RAM video Disk CD-ROM. munca cu alţii.3. Soft adecvat domeniului (mecanic. electromecanic. Editare text pe desen: caracteristici text pe un rand pe mai multe randuri stergere text tiparire copiere mutare copiere desene din CAD in Word.• • 14. aranjamente de lucru) Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 14 .Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D. electric. • • • • • 14. Metode de îmbunătăţire a soluţiei (plan complex. electronic. Procedee de bază pentru desenare CAD: aranjare copiere colorare racordare stergere translatare.2. responsabilitǎţi. Cotare: liniara diametre raza unghiuri inclinata.

Tema 4: Comenzi pentru editare (modificare şi construcţie) (ERASE. prezentat la punctul II. EXTEND. Tabelul de corelare între competenţe şi conţinuturi. 4. specifică din ce unitate de competenţă provin competenţele care se agregă şi care sunt conţinuturile ce permit profesorului să formeze. PLINE. MIRROR. Parcurgerea conţinuturilor este obligatorie. Suprafeţe spaţiale: intre doua linii curbe extrudate de revolutie. 2.Vizualizează şi interpreteazǎ prezentǎri în 3D. OFFSET. în raport cu experienţa şi viziunea proprie. responsabilitǎţi. ALIGN). rezultate din condiţiile de aplicabilitate ale criteriilor de performanţă respective. TRIM. Autorii recomandă parcurgerea conţinuturilor în următoarea ordine: Tema 1: Prezentarea interfeţei grafice. aranjamente de lucru (birouri de proiectare). cu caracter preponderent aplicativ. Selectarea entităţilor desenate. ARC. 3. Tema 5: Comenzi şi facilităţi ajutătoare (LIST. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 15 . POLYGON.4. Pentru formarea competenţelor stabilite prin curriculum. MLINE. CIRCLE. Controlul prin panoramare al afişării desenului. criteriile de performanţă ale competenţelor agregate în modul cu conţinuturile incluse. DIVIDE. III. RECTANG. LENGTHEN. STRETCH. Tema 2: Desenarea interactivă. • • • Modalităţi de proiectare în 3D. Se va ţine cont de faptul că profesorul are libertatea de a alege ordinea conţinuturilor şi modul de organizare a activităţilor de învăţare. profesorul are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi şi de a le eşalona în timp. ELLIPSE. dar se impune abordarea flexibilă şi diferenţiată a acestora. EXPLODE. SCALE. plan complex. ROTATE. Elemente de interfaţă. 1. SPLINE. în funcţie de resursele disponibile şi de nevoile locale de formare. elevului să demonstreze şi evaluatorului să evalueze performanţa vizată de respectivele competenţe. POINT. Sugestii metodologice Modulul „Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD” oferă elevilor oportunitatea de a-şi forma competenţe tehnice în legătură cu proiectarea asistată de calculator. documentaţie tehnicǎ. 2. Specificaţii şi recomandări de lucru. FILLET. utilizând activităţi variate de învăţare. MOVE. Specificarea / intrpducerea coordonatelor. ID. Pregătirea lucrului. DIST. ARRAY. Obiecte / entităţi grafice vectoriale. Programa modulului trebuie utilizată împreună cu Standardul de Pregătire Profesională. BREAK. XLINE. TABLE). Sistemul de coordonate. RAY. Tema 3: Comenzi pentru desenare (LINE.14. DONUT. 6. în permanenţă. Dezvoltǎri posibile ale procesului de modelare în 3D: feed-back. AREA. MEASURE. COPY. CHAMFER. 1. REVCLOUD. 5. pentru a corela.

Tema 8: Haşurarea (umplerea cu modele). 2. luarea deciziilor. în scopul unei valorificări optime ale acestora. comenzi de corectare a greşelilor. individualizarea învăţării. competiţional şi creativităţii elevilor . aducerea de laude chiar şi pentru cele mai mic progrese şi stabilirea împreună a paşilor următori). Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului. Conceperea tridimensională a proiectelor. În context. pregătirea de fişe individuale pentru elevii care au nevoie şi care le cer. comenzi pentru accesarea informaţiilor de asistenţă. se va avea în vedere utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea competenţelor pentru acei elevi care prezintă deficienţe integrabile. Tema 10: Proiectarea tridimensională. simularea. utilizarea instrumentelor ajutătoare de învăţare. sprijin reciproc. salvarea. Comenzi de scriere a desenului. Desenarea în 3d cu obiecte 3D (suprafeţe şi solide). proprii grupului instruit. 1. 3. în funcţie de dificultatea acesteia. discuţiile de grup. 5.STATUS. Tema 7: Proprietăţi simbologice şi de emfază 3D. 2. închiderea şi reluarea sesiunii de lucru). Aceste informaţii vor sta la baza adaptării strategiilor de predare-învăţare la particularităţile elevilor. 2. conectate în reţea şi cu acces la toate Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 16 . Tema 9: Cotarea în desen. Culoarea obiectelor. Tema 6: Texte scrise în desen. multimedia şi electronice. prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare. lărgirii orizontului şi perspectivelor educaţionale. practica în atelier / la locul de muncă. vizitele etc. pe nevoile şi disponibilităţile sale. de a diferenţia sarcinile şi timpului alocat ş. UCS şi WCS. Vizualizare 3D. temele şi proiectele integrate. care are sarcina de a individualiza şi de a adapta procesul didactic la particularităţile elevilor. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit. Modelarea 3D. practic) şi tipul de inteligenţă al acestora. 3. de complexitatea materialului didactic implicat în strategia de didactică şi ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi de formare a depriderilor. Grosimi de linei. comenzi pentru reîmprospătarea imaginii. care asigură accesul în şcoală a oricărui copil. Elevaţia şi grosimea pe verticală. negociere. 4. Plecând de la principiul integrării. lucrul în grup.a. 1. Editarea textelor existente. Tema 11: Tipărirea desenelor. adaptându-le la specificul condiţiilor de învăţare şi comportament (utilizarea de programe individualizate. Procesul de predare învăţare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe elev. În acest sens se recomandă realizarea unei evaluări iniţiale care să permită obţinerea unor informaţii relevante despre stilul de învăţare al elevilor (auditiv. Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme. Tipuri de linie. prezentările video. contribuie la învăţarea eficientă. asumarea responsabilităţii. Locul de desfăşurare a instruirii se recomandă a fi un laborator de informatică. Desenarea în 3D a obiectelor ordinare. vizual. 4. Modificarea proprietăţilor de obiecte. 3. Formatare şi stiluri de text. precum şi a spiritului de echipă. Vizualizarea “umbrită” a proiectelor 3D. 1. acceptând că fiecare copil este diferit. de a centra procesului de învăţare pe elev. în care – pentru optimizarea demersului didactic – este necesar să existe o dotare minimală care presupune un număr de calculatoare egal cu numărul elevilor din grupă.

De aceea. domeniului electronică şi automatizări. de către fiecare elev. Pentru proiectarea didactică eficientă. dispozitive periferice şi de memorare externă. Pentru a se asigura contactul cu echipamente specifice domeniului care nu există în unitatea de învăţământ se recomandă efectuarea unor vizite didactice la agenţi economici de profil. Specificul disciplinei impune metode didactice interactive. prezentul curriculum vizează formarea unui specialist care să perceapă calculatorul ca pe un instrument de lucru absolut necesar în condiţiile modernizărilor tehnologice. Evaluarea trebuie să vizeze mai ales interpretarea creativă a informaţiilor şi capacitatea de a rezolva o situaţie-problemă cu ajutorul calculatorului. Achiziţia treptată a cunoştinţelor şi deprinderilor poate fi stimulată printr-o prezentare atractivă şi motivantă a programelor. Instruirea interactivă specifică acestei discipline contribuie printre altele şi la conştientizarea faptului că un bun utilizator al calculatorului are şanse mai mari de reuşită în acţiunea de integrare socio-profesională. Aceasta presupune actualizarea permanentă a produselor soft prin prezentarea celor mai noi versiuni. Aplicaţiile prezentate efectiv elevilor. s-a pus un accent deosebit pe descrierea şi exersarea facilităţilor oferite de aceste programe şi pe formarea deprinderilor de a le valorifica în activitatea curentă a viitorului specialist. profesorul trebuie să-şi propună finalizarea unei etape de instruire într-o şedinţă de lucru de 2 ore. Din dorinţa de a pregăti un utilizator şi nu un creator de soft. Un retroproiector sau un ecran cu cristale lichide facilitează instruirea interactivă permiţând proiecţia imaginilor formate pe ecranul monitorului. institute de cercetare şi de proiectare. ritmul de instruire poate diferi în funcţie de particularităţile fiecărui elev. Dinamica acestui domeniu este extrem de rapidă. mai ales. un instrument prin care să-şi valorifice superior capacitatea de muncă şi creativitatea şi să-şi reducă timpul de lucru. conversaţia euristică. În laborator trebuie să existe de asemenea. Pregătirea în laboratorul de informatică are o specificitate care se bazează. competenţele propuse direcţionează instruirea către formarea unor abilităţi de utilizare a sistemelor informatice în strânsă corelare cu pregătirea la disciplinele de specialitate. ceea ce presupune recurgerea la un sistem ordonat de prezentare a facilităţilor unui program. cerinte specifice economiei actuale şi. trebuie să aibă ca obiect. pentru a accentua şi mai mult caracterul utilitar al programelor descrise şi pentru a motiva superior elevii în procesul instructiv. este necesar ca profesorul să urmărească strict fiecare elev. metoda descoperirii. Pornind de la premisa. a instrucţiunilor profesorului: nerespectarea acestei cerinţe conduce la “pauze” nedorite si incetinirea ritmului de instruire. elevii sunt în posesia elementelor teoretice necesare pentru înţelegerea şi utilizarea pachetelor aplicative de programe. pas cu pas. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 17 . astfel încât absolvenţilor să le fie mai uşor să se adapteze in activitatea productivă. astfel încât să nu mai fie necesară reluarea ultimelor secvenţe din şedinţa anterioară. probleme concrete ale activităţilor productive din domeniul de activitate pentru a sublinia avantajele utilizării sistemelor informatice. a demonstraţiei. vizează formarea unui specialist capabil să răspundă cerinţelor cu pronunţat caracter aplicativ. avută în vedere prin competenţele prevăzute la disciplinele din cadrul pregătirii de specialitate. o imprimantă. în principal.serviciile INTERNET. în ritm impus. Pentru a evita disfuncţiile provocate de eventualele erori ale elevilor pe parcursul instruirii. pe realizarea etapă cu etapă. integrarea acestora în sistemul celor anterioare şi valorificarea lor prin transfer şi creativitate. că informativ. Achiziţia noilor cunoştinţe. pe cât posibil. Configuraţia calculatoarelor trebuie să permită rularea aplicaţiilor prin care vor fi formate competenţele specifice. recomandând cu precădere aplicaţiile practice individuale. După aceea.

adaptoare. . transmiterea şi prelucrarea datelor. în vederea asigurării pregătirii de specialitate în calificări din profilul tehnic. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă din modul Modulul „Tehnici de măsurare în domeniu” se studiază în clasa a XII-a liceu tehnologic.1. • de supraveghere şi control a proceselor industriale . Locul modulului în cadrul planului de învăţământ.2.3. înregistratoare.16. Modulul face parte din „Cultura de specialitate” (aria curriculară "Tehnologii") şi are alocate un număr de 66 de ore / an.3.3.Explică structura instalaţiilor/sistemelor de măsurare. din care: • teorie – 33 ore. Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare. Modulul III: TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU I. traductoare. variante constructive): mijloace de măsurare. sistemelor industriale. . II. 16. Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul În modulul „Tehnici de măsurare în domeniu” au fost agregate competenţe dintr-o unitate de abilităţi cheie şi o unitate de competenţe tehnice generale: • 3. Managementul relaţiilor interpersonale 0.Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. instalaţiilor. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi .Elemente componente de bază ale instalaţiilor şi sistemelor de măsurare (rol funcţional. Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare. Tehnici de măsurare în domeniu 16. Tehnici de măsurare în domeniu .1.Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi tehnologică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă. Tabelul de corelare a competenţelor si conţinuturilor Unităţi de competenţe Competenţe individuale Conţinuturi tematice Instalaţii şi sisteme de măsurare .Clasificarea instalaţiilor şi sistemelor de măsurare după funcţiile îndeplinite: • de verificare / testare şi diagnosticare a echipamentelor. Gestionează conflicte. 1 credit • 16.2.5 credite .3. elemente 18 16. • laborator tehnologic – 8 ore • instruire practică – 25 ore. Gestionează aşteptările factorilor interesaţi.16. echipamente pentru achiziţia.

.Tipuri de structuri ale sistemelor de măsurare (în lanţ. de automatizare . . principii de funcţionare. indicatori metrologici şi economici ai mijloacelor de măsurare accesibile operatorului. tipul de producţie (unicate. în buclă). instrucţiuni de utilizare)  Criterii de selectare a mijloacelor şi metodelor de măsurare : caracteristicile obiectului măsurat sau a procesului controlat.2.de utilizare a documentaţiei tehnice specifice pentru identificarea condiţiilor impuse la exploatarea mijloacelor de măsurare şi echipamentelor utilizate. productivitatea impusă măsurării. costul aplicării metodei  Operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare: asigurarea condiţiilor de microclimat.de determinare a unor valori prognozate ale mărimilor fizice măsurate. scheme structurale. Aplicaţii practice de utilizare a schemelor structurale pentru identificarea componentelor şi verificarea legăturilor dintre componentele unei instalaţii de măsurare date  Documentaţia tehnică specifică lucrărilor de măsurare / monitorizare a mărilor tehnice caracteristice proceselor industriale (cărţi tehnice ale aparatelor şi echipamentelor de măsurare utilizate. reglaje prevăzute în instrucţiunile de utilizare.16. selectarea domeniilor de măsurare în funcţie de valoarea prognozată (unde este cazul). Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea instalaţiilor / sistemelor de măsurare. verificarea legăturilor funcţionale dintre componente  Aplicaţii practice . serie mică.Reprezentări grafice ale structurii unei instalaţii / unui sistem de măsurare (scheme structurale) . paralelă. serie mare sau masă) în cadrul căreia se realizează procese de măsurare. Aplicarea tehnicilor de măsurare în domeniu 16.de utilizare a schemelor structurale pentru identificarea componentelor şi verificarea legăturilor dintre componentele unei instalaţii de măsurare date Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 19 . parametrul controlat (valori prognozate).

comparare cu valori nominale sau limită. cu caracter preponderent aplicativ.Managementul relaţiilor interpersonale 3. în funcţie de resursele disponibile şi de nevoile locale de formare. dozatoare volumetrice) .fizico-chimice (balanţe. wattmetre. rigle. stabilirea unor tendinţe în evoluţia parametrului / procesului controlat. specifică din ce unităţi de competenţă provin competenţele care se agregă şi care sunt conţinuturile ce permit profesorului să formeze. trasare de grafice şi diagrame. termice şi electrice. toleranţe)  Exerciţii de grup pentru analizarea rezultatelor măsurării.16. . prezentat la punctul III.3. utilizând activităţi variate de învăţare. 3. turometre. Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor fizice specifice proceselor industriale. dar şi a abilităţilor de analizare a rezultatelor măsurării. elevului să demonstreze şi evaluatorului să evalueze performanţa vizată de respectivele competenţe. mecanice. vâscozimetre. accelerometre. Se va ţine cont de faptul că profesorul are libertatea de a alege ordinea conţinuturilor şi modul de organizare a activităţilor de învăţare.de realizare a instalaţiilor de măsurare după o schemă dată. III.mecanice (dinamometre.2. Tehnici de măsurare în domeniu 16. contoare electrice)  Aplicaţii practice . fizico-chimice. debitmetre) . folosind instalaţii de măsurare dată.electrice (ampermetre.termice (termometre. densimetre. ceasuri şi cronometre) . contoare termice) . Pentru formarea competenţelor stabilite prin curriculum. Parcurgerea conţinuturilor este obligatorie. 3. . profesorul are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi şi de a le eşalona în timp. şublere. a unor cauze şi soluţii de optimizare / remediere.Managementul relaţiilor interpersonale 3. criteriile de performanţă ale competenţelor agregate în modul cu conţinuturile incluse. Gestionează aşteptările factorilor interesaţi. pentru a corela. voltmetre.Metode implicite  Mijloace pentru măsurarea mărimilor tehnice caracteristice proceselor industriale: . indicatoare de nivel.de măsurare directă a mărimilor geometrice.de prelucrare şi analizare a rezultatelor măsurării (calcule matematice. în permanenţă. ohmmetre. Sugestii metodologice Modulul «Tehnici de măsurare în domeniu» oferă elevilor oportunitatea de a-şi forma competenţe tehnice în legătură cu selectarea şi utilizarea mijloacelor şi metodelor de măsurare.Metode directe .Metode indirecte .de măsurare/monitorizare a mărimilor fizice specifice unor procese industriale. . dar se impune abordarea flexibilă şi diferenţiată a acestora. Gestionează conflictele. rezultate din condiţiile de aplicabilitate ale criteriilor de performanţă respective.3. Autorii recomandă parcurgerea conţinuturilor în următoarea ordine: Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 20 . vitezometre. manometre.geometrice (măsuri terminale pentru lungimi şi unghiuri.  Metode de măsurare . în raport cu experienţa şi viziunea proprie. planimetre. raportoare. comparatoare. Tabelul de corelare între competenţe şi conţinuturi. micrometre. vacuumetre. Programa modulului trebuie utilizată împreună cu Standardul de Pregătire Profesională.

fizico-chimice (balanţe.Metode implicite 1. Metode de măsurare . comparatoare. Mijloace pentru măsurarea mărimilor tehnice caracteristice proceselor industriale: . parametrul controlat (valori prognozate). contoare termice) .componentele procesului de măsurare: măsurand. dozatoare volumetrice) .mecanice (dinamometre. echipamente pentru achiziţia. rezoluţia.Clasificarea instalaţiilor şi sistemelor de măsurare după funcţiile îndeplinite: • de verificare / testare şi diagnosticare a echipamentelor. raportoare. înregistratoare. ceasuri şi cronometre) . Norme de tehnica securităţii muncii 2. domeniul / domeniile de măsurare.Reprezentări grafice ale structurii unei instalaţii / unui sistem de măsurare (scheme structurale) . . scheme structurale. Procese de măsurare . variante constructive): mijloace de măsurare.Metode directe • bazate pe comparaţia simultană 1:1 directă (metode diferenţiale. Instalaţii şi sisteme de măsurare . etaloane.Metode indirecte . elemente de automatizare . • bazate pe comparaţia simultană 1:n (metode adiţionare. durabilitatea. mari procese industriale în flux şi procese individuale descentralizate.geometrice (măsuri terminale pentru lungimi şi unghiuri. micrometre. turometre. .2. vâscozimetre. wattmetre. rigle. Documentaţia tehnică specifică lucrărilor de măsurare / monitorizare a mărilor tehnice caracteristice proceselor industriale (cărţi tehnice ale aparatelor şi echipamentelor de măsurare utilizate.2.termice (termometre. planimetre. justeţea. Utilizarea tehnicilor de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. valoarea diviziunii. indicatori metrologici şi economici ai mijloacelor de măsurare accesibile operatorului (sensibilitatea. 2. traductoare. ohmmetre. timpul de răspuns. transmiterea şi prelucrarea datelor.3. vitezometre.4. vacuumetre. densimetre. adaptoare. Tehnici şi tehnologii de măsurare a mărimilor caracteristice proceselor tehnologice 1. principii de funcţionare. clase de precizie. • de supraveghere şi control a proceselor industriale . instrucţiuni de utilizare) 2. • bazate pe comparaţia succesivă.1. în domeniul controlului tehnic precum şi al încercărilor instalaţiilor. 2.electrice (ampermetre.Tipuri de structuri ale sistemelor de măsurare (în lanţ. voltmetre. tipul Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 21 . debitmetre) .1. contoare electrice) 1. manometre. şublere. fidelitatea.Elemente componente de bază ale instalaţiilor şi sistemelor de măsurare (rol funcţional. prin substituţie sau prin permutare. metode de raport). metode de zero). în buclă). mijloace de măsurare 1. Criterii de selectare a mijloacelor şi metodelor de măsurare : caracteristicile obiectului măsurat sau a procesului controlat. sistemelor industriale.tipuri de procese: procese de măsurare şi verificare în cercetare şi laboratoare de dezvoltare. accelerometre. precizia. fiabilitatea metrologică). indicatoare de nivel.3. paralelă. instalaţiilor.1.

precum şi a spiritului de echipă. dotate corespunzător. lărgirii orizontului şi perspectivelor educaţionale. competiţional şi creativităţii elevilor . vizual. Se recomandă utilizarea: • fişelor de lucru. selectarea domeniilor de măsurare în funcţie de valoarea prognozată (unde este cazul). de înregistrare şi de prelucrare a acestora. se va avea în vedere utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea competenţelor pentru acei elevi care prezintă deficienţe integrabile. simularea. asumarea responsabilităţii. aducerea de laude chiar şi pentru cele mai mic progrese şi stabilirea împreună a paşilor următori). sprijin reciproc. Operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare: asigurarea condiţiilor de microclimat. discuţiile de grup. care asigură accesul în şcoală a oricărui copil. • schemelor structurale. pregătirea de fişe individuale pentru elevii care au nevoie şi care le cer. productivitatea impusă măsurării.4. Alegerea mijloacelor didactice se va realiza în strânsă corelaţie cu metodele didactice şi cu conţinutul ştiinţific al lecţiei. verificarea legăturilor funcţionale dintre componente 2. reglaje prevăzute în instrucţiunile de utilizare. acceptând că fiecare copil este diferit. Se vor folosi mijloace didactice specifice cabinetelor şi laboratoarelor de metrologie. folosind documentaţia tehnică specifică. Aplicaţii practice . comparare cu valori nominale sau limită. adaptându-le la specificul condiţiilor de învăţare şi comportament (utilizarea de programe individualizate. de culegere a informaţiilor de măsurare. prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare. • cărţilor tehnice şi instrucţiunilor de utilizare a mijloacelor de măsurare.de realizare a unor instalaţiilor de măsurare după o schemă dată. Date fiind competenţele vizate. temele şi proiectele integrate.de prelucrare şi analizare a rezultatelor măsurării (calcule matematice. de a centra procesului de învăţare pe elev. costul aplicării metodei 2. individualizarea învăţării. fizico-chimice.de utilizare a schemelor structurale pentru identificarea componentelor şi verificarea legăturilor dintre componentele unei instalaţii de măsurare date .de determinare a unor valori prognozate ale mărimilor fizice măsurate. . multimedia şi electronice.de utilizare a documentaţiei tehnice specifice pentru identificarea condiţiilor impuse la exploatarea mijloacelor de măsurare şi echipamentelor utilizate.de producţie (unicate. lucrul în grup. utilizarea instrumentelor ajutătoare de învăţare. vizitele etc. . serie mare sau masă) în cadrul căreia se realizează procese de măsurare. practica în atelier / la locul de muncă. de a diferenţia sarcinile şi timpului alocat ş. care are sarcina de a individualiza şi de a adapta procesul didactic la particularităţile elevilor. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 22 . trasare de grafice şi diagrame.de măsurare directă a mărimilor geometrice.a. pe nevoile şi disponibilităţile sale. în scopul unei valorificări optime ale acestora.5. luarea deciziilor. Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului. În acest sens se recomandă realizarea unei evaluări iniţiale care să permită obţinerea unor informaţii relevante despre stilul de învăţare al elevilor (auditiv. mecanice. În context. . . se recomandă o pondere ridicată a exerciţiilor de realizare a unor instalaţii de măsurare. folosind o instalaţie de măsurare dată. negociere. termice şi electrice. toleranţe) Procesul de predare învăţare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe elev. contribuie la învăţarea eficientă. Aceste informaţii vor sta la baza adaptării strategiilor de predare-învăţare la particularităţile elevilor. serie mică. prezentările video. practic) şi tipul de inteligenţă al acestora.de măsurare / monitorizare a mărimilor fizice specifice unor procese industriale. . Plecând de la principiul integrării. Instruirea practică se va desfăşura în spaţii special amenajate. • fişelor tehnologice.

nimic mai mult). corelată cu tipul probelor de evaluare specificate în Standardul de Pregătire Profesională pentru fiecare competenţă şi vizând exclusiv probele de evaluare solicitate în aceste standarde (nimic mai puţin. Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi tehnologică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă. astfel încât să fie menţinut şi stimulat interesul elevilor pe tot parcursul lecţiilor şi activităţilor aplicative realizate şi să fie realizat impactul dorit prin studierea acestei discipline. fără a compromite standardele naţionale).a. caracterului realist şi motivant. Din acest motiv. Caracteristicile unui sistem de evaluare eficient sunt:  validitatea (evaluarea trebuie să măsoare performanţa în raport cu competenţele vizate). cât şi elevului să cunoască nivelul de achiziţionare a competenţelor şi a cunoştinţelor.  flexibilitatea (evaluarea trebuie să faciliteze accesul şi progresarea. corectitudinii şi eficienţei procesului de evaluare. pe baza unei fişe de observare. Calitatea evaluării căreia îi vor fi supuşi elevii pentru a obţine calificările reprezintă unul dintre factorii esenţiali care susţin încrederea publică în aceste calificări. Autorii recomandă desfăşurarea procesului instructiv-formativ conform strategiilor moderne de învăţare. ele trebuie să se bucure de încredere publică). Evaluarea trebuie să fie un proces continuu şi sumativ. este lipsită de semnificaţie în cadrul evaluării.• suporturilor de curs / aplicative audio-video sau / şi multimedia. rigorii.  credibilitatea (pentru ca evaluarea şi atestarea rezultantă să fie credibile. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 23 .  compatibilitatea cu învăţarea eficientă (evaluarea trebuie să susţină şi să contribuie la învăţarea eficientă). proiectul. teste cu itemi obiectivi şi semiobiectivi. • soft-urilor educaţionale specifice. probe practică.  aplicabilitatea practică şi rentabilitatea (evaluarea trebuie să fie adaptată la resursele existente şi la timpul disponibil). în vederea reglării procesului de predare – învăţare. Demonstrarea altor abilităţi. să identifice lacunele şi cauzele lor şi să realizeze corecţiile care se impun. referindu-se în mod explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora. Se recomandă utilizarea următoarelor metode şi instrumente de evaluare: observarea sistematică. cât şi deplina aliniere a sarcinilor impuse la standardele naţionale definite în cadrul fiecărei calificări. permiţând atât profesorului. se impune atât asigurarea coerenţei.  fidelitatea (instrumentul de evaluare generează rezultate în concordanţă unele cu altele în ocazii diferite de către toţi cei care evaluează şi pentru toţi elevii). eventual integrate într-un sistem multimedia. în afara celor din competenţele specificate. autoevaluarea ş. Evaluarea este implicită demersului pedagogic curent.

SISTEME DE AUTOMATIZARE Competenţe 18. Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată.3. în condiţiile participării lor nemijlocite şi responsabile la un proces instructiv-formativ centrat pe nevoile şi aspiraţiile proprii.Sisteme de automatizare 1 credit . . .2. Parametrii tehnici supravegheaţi: mărimi electrice şi neelectrice. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 24 . • Rolul funcţional al componentelor sistemului de reglare automată.1. 18. • instruire practică – 7 ore. Modulul „Sisteme de automatizăre” se studiază în clasa a XII-a liceu tehnologic. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ. II. Caracterizează sistemele de reglare automată. • Elementele constructive ale componentelor sistemelor de reglare: descriere. Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată 18. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unitatea de competenţe 18. Caracterizează sistemele de reglare automată 18. Analizează funcţionarea sistemelor de automatizare specifice domeniului.1.Modulul IV : SISTEME DE AUTOMATIZĂRE I.18. funcţionare şi alegerea din cataloage. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă din modul Conţinuturile incluse în structura modulului SISTEME DE AUTOMATIZĂRE oferă elevilor cunoştinţe care le vor permite să-şi dezvolte abilităţi practice privind sistemele de reglare automată .3.18. SISTEME DE AUTOMATIZARE • • 18. Modulul face parte din „Cultura de specialitate” (aria curriculară "Tehnologii") şi are alocate un număr de 33 de ore / an. din care: • teorie – 17 ore. Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul • 18. în vederea asigurării pregătirii de specialitate în calificări din profilul tehnic. SISTEME DE AUTOMATIZARE Sisteme de reglare automată specifice domeniului de pregătire: caracterizare şi funcţionare.18. • Mărimile care intervin în schema de principiu a unui sistem de reglare automată. Analizează funcţionarea sistemelor de automatizare specifice domeniului • Conţinuturi Schema de principiu a unui sistem de reglare automată.2. • laborator tehnologic – 9 ore.

de reacţie. a materialelor şi a instrumentelor. • regulatoare automate. utilizarea corespunzătoare a bibliografiei. elemente constructive. alegerea din cataloage: • traductoare de intrare şi de reacţie.1 Schema de principiu.2 Mărimile care intervin în schema de principiu a unui sistem de reglare automată: de intrare (de referinţă ). Sugestii metodologice Parcurgerea conţinuturilor se va realiza în integralitatea lor. Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul modulului.uri. funcţionare. Se recomandă parcurgerea conţinuturilor modulului SISTEME DE AUTOMATIZĂRE în ordinea prezentată: 1. perturbaţii. Pentru atingerea competenţelor specifice stabilite prin modul. complex. prin care elevul compară nivelul la care a ajuns cu obiectivele şi standardele educaţionale şi îşi poate impune / modifica programul propriu de învăţare. iar ca metode de evaluare recomandăm : • Observarea sistematică a elevilor pe baza unei fise de observare • Investigaţia. cu accentuare pe cele cu caracter aplicativ. de a le eşalona în timp. funcţie de dificultatea temelor. centrate pe elev. de ieşire.prin care se evaluează metodele de lucru. Instruirea teoretică şi laboratorul tehnologic se recomandă să se desfăşoare în cabinete de specialitate. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 25 . de execuţie(de reglare). de a utiliza activităţi variate de învăţare. • elemente de comparaţie. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu care lucrează şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor. 1. modul de organizare a ideilor şi a materialelor într-un proiect. 1. dotate cu materiale didactice specifice. Evaluarea continuă a elevilor va fi realizată de către cadrele didactice pe baza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate din SPP . abaterea . • Metoda exerciţiilor practice • Lucrul cu modele Ca instrumente de evaluare se pot folosi: • Fişe de observaţie şi fişe de lucru • Chestionarul • Fişe de autoevaluare • Miniproiectul . ca o modalitate de înregistrare a performanţelor şcolare ale elevilor. acurateţea reprezentărilor tehnice. Sisteme de reglare automată: 1.3 Componentele sistemului de reglare automată: rol. • parametrii tehnici supravegheaţi: electrici şi neelectrici. • Autoevaluarea. • elemente de execuţie. profesorul are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi. integrator. 2. Sisteme de reglare automată specifice domeniului de pregătire: • elemente componente. • funcţionare.III. ca instrument de evaluare flexibil. de comandă. • Portofoliul.

Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul • 19. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ Competenţe individuale 19.1.19. Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului Conţinuturi tematice componentele unui sistem de acţionare specific domeniului: motoare electrice. protecţie şi semnalizare). maşini de lucru .Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi tehnologică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă. Sisteme de acţionare electrică 1 credit .19. Realizează sisteme de acţionare electrică - Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 26 . • instruire practică săptămânală – 42 ore. Modulul V : SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ I. comandă.3. . din care: • laborator tehnologic – 8 ore. Realizează sisteme de acţionare electrică. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ.2.2. instalaţie de comandă (aparatele electrice şi electronice de acţionare.19. II. Modulul face parte din „Cultura de specialitate” (aria curriculară "Tehnologii") şi are alocate un număr de 50 de ore / an. . Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unităţi de competenţe 19. sistem de transmisie a mişcării rolul funcţional al componentelor sistemului de acţionare rolul funcţional al sistemului de acţionare simboluri şi notaţii specifice componentelor din schema electrică legături funcţionale între componentele sistemului de acţionare: electrice (cu conductoare/cabluri) şi mecanice (cuplaje) măsurători cu ohmmetrul pentru verificarea continuităţii circuitului electric - 19.1. Urmăreşte funcţionarea sistemelor de acţionare electrică. în vederea asigurării pregătirii de specialitate în calificări din profilul tehnic. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă din modul Modulul „Sisteme de acţionare electrică” se studiază în clasa a XII-a liceu tehnologic. Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului.

În context.. care are sarcina de a individualiza şi de a adapta procesul didactic la particularităţile elevilor. 2. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu care lucrează. dar se impune abordarea flexibilă şi diferenţiată a acestora. de măsurare. bibliografie tehnică selectivă ş.2. Autorii recomandă parcurgerea conţinuturilor în următoarea ordine: 1. panoplii şi machete didactice sau/şi funcţionale.Conductoare şi cabluri electrice. lucrul în grup. de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor. Parcurgerea conţinuturilor se va realiza in integritatea lor. Urmăreşte funcţionarea sistemelor de acţionare electrică III.a.3. 1. seturi de scheme de sisteme de actionare electrica. Pentru formarea competenţelor stabilite prin curriculum. Măsurarea parametrilor de funcţionare: intensitatea curentului electric. prezentările video. lărgirea orizontului şi perspectivelor educaţionale. simularea. contribuie la învăţarea eficientă. în funcţie de resursele disponibile şi de nevoile locale de formare. centrate pe elev. turaţia motorului de acţionare. Rolul sistemului de acţionare electrică în ansamblul tehnic din care face parte.a. de a centra procesul de învăţare pe elev. dotate cu materiale didactice specifice : seturi de diapozitive sau/şi filme didactice tematice. individualizarea învăţării. practica în atelier / laborator / la locul de muncă. cu accentuare pe cele cu caracter aplicativ.Aparate electrice necesare : de comutaţie.2. măsurarea parametrilor de funcţionare: intensitatea curentului electric. utilizând activităţi variate de învăţare. pe nevoile şi disponibilităţile sale. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 27 . în scopul unei valorificării optime ale acestora. discuţiile de grup. Definirea sistemului de acţionare electrică. Prezentarea sistemelor de acţionare electrică specifice domeniului 1. Citirea schemei electrice de actionare .3.Sisteme de acţionare electrică” oferă elevilor oportunitatea de a-şi forma competenţe tehnice în legătură cu realizarea unor sisteme de acţionare specifice fiecărui domeniu de calificare. 2. planşe didactice. vizitele etc. profesorul are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi şi de a le eşalona în timp.1. de protecţie. în care pot fi evidenţiate echipamentele şi aparatele electrice componente. Parcurgerea etapelor de realizare a sistemului electric de acţionare. tensiunea electrică. multimedia şi electronice. turaţia urmărirea vizuală a funcţionării Modulul . . Componentele sistemului de acţionare (recunoaştere şi rol funcţional): . Sugestii metodologice - - manevre de conectare şi de deconectare a motorului de acţionare. Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului.1. 1.Motoare electrice de acţionare. tensiunea electrică. Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul modulului. de a diferenţia sarcinile şi timpul alocat ş.3. Realizarea sistemelor de acţionare electrica specifice domeniului 2. 2.19. funcţie de dificultatea temelor. Instruirea teoretică şi laboratorul tehnologic se recomandă să se desfăşoare în cabinete de specialitate. .

sprijin reciproc. Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi tehnologică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă. a materialelor şi a instrumentelor. acurateţea reprezentărilor tehnice.prin care se evaluează metodele de lucru. modul de organizare a ideilor şi a materialelor într-un proiect. ca o modalitate de înregistrare a performanţelor şcolare ale elevilor. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 28 . Evaluarea continuă a elevilor va fi realizată de către cadrele didactice pe baza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate din SPP . competiţional şi creativităţii elevilor . integrator. complex. • Autoevaluarea. ca instrument de evaluare flexibil. asumarea responsabilităţii. • Portofoliul. prin care elevul compară nivelul la care a ajuns cu obiectivele şi standardele educaţionale şi îşi poate impune / modifica programul propriu de învăţare. utilizarea corespunzătoare a bibliografiei. precum şi a spiritului de echipă. negociere. iar ca metode de evaluare recomandăm : • Observarea sistematică a elevilor pe baza unei fise de observare • Investigaţia.prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare. luarea deciziilor. • Metoda exerciţiilor practice • Lucrul cu modele Ca instrumente de evaluare se pot folosi: • Fişe de observaţie şi fişe de lucru • Chestionarul • Fişe de autoevaluare • Miniproiectul .uri.

a.mixt. de joasă tensiune 1 credit II. . • instruire practică săptămânală – 41 ore. 20.: . .c. Realizează circuite electrice de curent continuu (c.1.legea lui Ohm. marcare în clar şi în codul culorilor Surse de c.c. pregătire practică. . pe baza valorilor măsurate utilizând legile şi teoremele studiate: .Parametri: tensiunea la borne.a. Gruparea rezistoarelor şi a surselor de c.paralel. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 29 .20. Realizează circuite de curent alternativ (c. Modulul face parte din „Cultura de specialitate” (aria curriculară "Tehnologii") şi are alocate un număr de 49 de ore / an. . Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unităţi de competenţe Competenţe individuale Conţinuturi tematice Rezistoare: clasificare. .c. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţe din modul: • 20.c. Utilizează aparate de c.3.20.legea lui Joule. rezistenţa internă.20. .serie.: . .măsurarea intensităţilor din circuit. din care: • laborator tehnologic – 8 ore.2. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ. Circuite electrice .1.măsurarea tensiunilor la bornele componentelor. clasa a XII-a.c.teoremele lui Kirchhoff.: .Circuite electrice 20.Clasificare. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă din modul Modulul este parte integrantă din cultura de specialitate.realizarea circuitelor. . . Circuite cu rezistoare şi surse de c.).Modulul VI: CIRCUITE ELECTRICE I. Analizarea circuitelor de c. liceu tehnologic.). Realizează circuite electrice de c.c.

.a.valori efective ale tensiunii la bornele componentelor.relele termice. folosind un soft didactic (ORCAD. . . comutare şi receptoare.3.a.marcaj.comportarea in curent alternativ. de joasă tensiune (maxim 220 V) III. .circuite RLC serie.motoare electrice Realizarea circuitelor de c. .a). Circuite electrice 20. condensatoare. .întreruptoare automate. Realizarea circuitelor de c.a. bobine: .2.comutatoare.lămpi fluorescente. .lămpi cu incandescenţă. Verificarea funcţionării circuitelor de c. comutare şi a receptoarelor de joasă tensiune : . condensatoare): .a.compararea rezultatelor: tensiuni. Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme. Identificarea aparatelor de comutare: . Realizează circuite electrice de c.a.contactoare.clasificare.relee electromagnetice.RLC serie/în paralel cu circuite C Măsurarea parametrilor de circuit: . Interpretarea rezultatelor obţinute pe cale practică şi prin simulare: . .a de joasă tensiune. Simularea funcţionării circuitelor de c.calculul erorilor.aspect. . Receptoare: . Identificarea aparatelor de protecţie. Identificarea bobinelor şi condensatoarelor după: .20. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit. în funcţie de dificultatea acesteia. cu rezistoare. de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi ritmul de formare a deprinderilor.relee termice. . Componente electrice pasive de circuit: (bobine.siguranţe. . intensităţi. Sugestii metodologice 1. proprii grupului instruit. . Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 30 . 20. sau orice alt soft care permite simularea funcţionării circuitelor de c. Utilizează aparate de c. de joasă tensiune cu aparate de protecţie.circuite RLC paralel.

iar parcurgerea acestora asigură dobândirea de către elevi a competenţelor dorite. vizite de documentare la agenţii economici. lucrări practice. elevii vor trebui pregătiţi pentru a evolua în situaţii adaptative complexe. prin aplicarea instrumentelor de evaluare continuă prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională (probe orale. Pentru atingerea competenţelor dorite. Prin natura activităţilor de învăţare. activităţile de instruire practică utilizate de cadrele didactice vor avea un caracter activ. 2. Se va avea în vedre utilizarea metodelor specifice de lucru în cazul elevilor cu cerinţe educaţionale speciale.ro. competenţele determină conţinuturile tematice. O competenţă se evaluează o singură dată. Demonstrarea unei alte abilităţi în afara celor din competenţele specificate este lipsită de semnificaţie în cadrul evaluării. Se recomandă documentarea pe Internet accesând paginile de pe site-ul kappa. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate. teste de evaluare etc. Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi tehnologică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă. Se evaluează numai competenţele corespunzătoare modulului. Parcurgerea conţinuturilor şi adecvarea strategiilor didactice vor viza şi formarea priceperilor şi deprinderilor practice corelate cu noţiunile teoretice dobândite de elevi în anii anteriori. utilizări de materiale şi programe înregistrate pe suport electronic.Între competenţe şi conţinuturi este o relaţie biunivocă. în care nici din punct de vedere profesional nu există răspunsuri "unice" sau "cele mai bune". Instruirea se va realiza în laboratoare tehnologice şi ateliere cu o bună dotare materială. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 31 . interactiv şi centrat pe elev. 3. Pe parcursul modulului se realizează evaluare continuă. cu pondere sporită pe activităţile practice şi mai puţin pe cele teoretice: documentarea cu ajutorul Internetului. probe practice). Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregătire Profesională.

utilaje şi SDVuri specifice. . Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul: • 22. ajustării.3. • 42 ore de instruire practică săptămânală. (50 de ore) distribuite astfel: • 8 ore de laborator tehnologic. Numărul de ore este corespunzător unui credit. programul de producţie Metode de asamblare: metoda interschimbabilităţii totale. metoda interschimbabilităţii parţiale. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor: Unităţi de competenţe Competenţe individuale 22. clasa a XI-a liceu tehnologic. II. documentaţie tehnică.1. Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile.MODULUL VII: ASAMBLĂRI MECANICE I. prin caneluri.Stabileşte procesul tehnologic de asamblare Conţinuturi tematice Date iniţiale ale procesului de asamblare: documentaţia tehnică. conuri. SDV-uri 32 1 credit 22.2. cu elemente elastice Operaţii: pregătirea reperelor pentru asamblare. Modulul „Asamblări mecanice”nu este condiţionat sau dependent de celelalte module din curriculum. materiale specifice Asamblări nedemontabile: prin presare. SDVuri.ASAMBLĂRI MECANICE 22. Efectuează lucrări de asamblare demontabilă.22.3. asamblarea propriu-zisă Resurse: organe de asamblare.22. lipire. asigurarea organelor de asamblare necesare. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ. filete. prin nituire. reglării Condiţii materiale: utilaje. documentaţie tehnică Asamblări demontabile: prin pene şi ştifturi.Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile 22. Stabileşte procesul tehnologic de asamblare.2. metoda sortării. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă din modul Modulul „Asamblări mecanice” face parte din curriculum-ul de nivel 3. . sudare Operaţii: de pregătire a reperelor. Conţinuturile prevăzute se vor parcurge în orele de instruire practică săptămânală şi în cadrul laboratorului tehnologic. Asamblări mecanice .1.Efectuează lucrări de asamblare demontabilă Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi .22. de asamblare nedemontabilă a produselor specifice Resurse: materiale.

în funcţie de abilităţi. ⇒ fixarea de sarcini diferite pentru grupuri sau indivizi diferiţi. Ei învaţă în moduri diferite. prin: ⇒ gradarea sarcinilor de la uşor la dificil.  Diferenţierea răspunsului. Abordarea modulară va oferi următoarele avantaje: • modulul este orientat asupra celui care învaţă.  Elevii învaţă mai bine atunci când li se acordă timp pentru a “ordona” informaţiile noi şi a le asocia cu “cunoştinţele vechi”. aducerea de laude chiar şi pentru cele mai mici progrese şi stabilirea împreună a paşilor următori).  Diferenţierea cunoştinţelor elevilor. Sugestii metodologice Parcurgerea conţinuturilor modulului şi adecvarea strategiilor didactice utilizate are drept scop formarea competenţelor tehnice generale aferente calificărilor de nivel 3.uri. • modulul permite individualizarea învăţării şi articularea educaţiei formale şi informale. profesorul va trebui să ţină seama de următoarele principii:  Elevii învaţă cel mai bine atunci când consideră că învăţarea răspunde nevoilor lor. se va avea în vedere utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea competenţelor. noi mijloace sau resurse didactice. în orice moment al procesului educativ. Procesul de predare .III. Evaluarea continuă a elevilor va fi realizată de către cadrele didactice pe baza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate din SPP . vizual. În elaborarea strategiei didactice.  Elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare. • Metoda lucrărilor practice Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 33 . discuţie sau grafic). acceptând faptul că fiecare copil este diferit. În acest sens cadrul didactic trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte şi modalităţi de lucru:  Diferenţierea sarcinilor şi timpului alocat. iar pe altă parte. metodele se vor adapta la specificul condiţiilor de învăţare şi comportament (utilizarea de programe individualizate. urmărind valorificarea disponibilităţilor sale. în plan vertical. care asigură accesul în şcoală a tuturor copiilor.învăţare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe elev.  Elevii au stiluri proprii de învăţare. Pentru acei elevi care prezintă deficienţe integrabile. • fiind o structură flexibilă. utilizarea instrumentelor ajutătoare de învăţare. a verificării prin îndrumător. ⇒ fixarea unor sarcini deschise. prin: ⇒ abordarea tuturor tipurilor de învăţare (auditiv. pregătirea de fişe individuale pentru elevii care au ritm lent de învăţare.  Participanţii contribuie cu cunoştinţe semnificative şi importante la procesul de învăţare. • Investigaţia. cu viteze diferite şi din experienţe diferite. utilizând în acest sens fişe de lucru. Plecând de la principiul integrării. prin care elevul compară nivelul la care a ajuns cu obiectivele şi standardele educaţionale şi îşi poate impune / modifica programul propriu de învăţare. pe care elevii să le abordeze în ritmuri şi la niveluri diferite. în prelungirea acestora pot fi adăugate mereu noi module. pe de o parte în plan orizontal. ceea ce se înscrie în linia imperativului educaţiei permanente. practic sau prin contact direct). peste / lângă alte module parcurse. • modulul oferă maximum de deschidere. ⇒ prezentarea temelor în mai multe moduri (raport. activitate care permite evaluarea capacităţilor şi atitudinilor lor faţă de o sarcină dată. • Autoevaluarea. ⇒ utilizarea verificării de către un coleg. iar ca metode de evaluare recomandăm: • Observarea sistematică a comportamentului elevilor. prin: ⇒ utilizarea autoevaluării şi solicitarea elevilor de a-şi impune obiective. modulul poate încorpora.

spălare 6. maşini de nituit). rodare. alezare.retuşare. siguranţă în exploatare. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 34 . lepuire.asamblări prin filet (părţi componente. prin conuri. completul. de formă şi de poziţie 4.abateri dimensionale. fişe tehnologice şi planuri de operaţii. cum ar fi efectuarea unor lucrări practice şi de laborator. Metode de asamblare . metoda reglării 5. lustruire. în funcţie de: • specificul domeniului şi calificării • dificultatea temelor • nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit • complexitatea şi varietatea materialului didactic utilizat • ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi de formare a abilităţilor practice proprii grupului instruit.asamblări prin pene şi ştifturi.predare utilizate de cadrele didactice vor avea un caracter activ. NTSM la sudare 7.asamblări prin lipire (lipire moale. Pentru dobândirea de către elevi a competenţelor prevăzute în SPP-uri. piesa de bază. Precizia de prelucrare şi asamblare . Asamblări demontabile • Prezentarea generală a asamblărilor demontabile . ciclograma asamblării 3. recomandăm ca în procesul de învăţare . aplicativ. NTSM la nituire . metoda interschimbabilităţii parţiale. subansamblul. Pregătirea pieselor pentru asamblare . mânuirile. prin caneluri. competenţele determină conţinuturile tematice. prin deformare) . activităţile de învăţare . iar parcurgerea acestora asigură dobândirea de către elevi a competenţelor dorite. metode de lipire) .• Lucrul cu modele Se recomandă utilizarea următoarelor instrumente de evaluare: • Fişe de observaţie • Fişe de lucru • Lucrări practice specifice domeniului şi calificării Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme. Structura procesului tehnologic de asamblare .predare să se utilizeze cu precădere metode bazate pe acţiune. Asamblări nedemontabile • Prezentarea generală a asamblărilor nedemontabile . scule folosite la montare şi demontare) Între competenţe şi conţinuturi este o relaţie biunivocă. lipire tare. cu accent preponderent pe activităţile de învăţare cu caracter practic.asamblări prin presare (prin încălzire sau răcire. Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi tehnologică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă. răzuire.asamblări prin sudare.metoda interschimbabilităţii totale. Pentru atingerea obiectivelor programei şi dezvoltarea la elevi a competenţelor vizate de parcurgerea modulului. Documente tehnologice necesare realizării operaţiei de asamblare .asamblări prin nituire (fazele operaţiei de nituire. asigurarea piuliţelor împotriva autodesfacerii. metoda ajustării. metoda sortării. ansamblul 2. filetare. găurire. interactiv şi centrat pe elev.scheme de asamblare.operaţiile şi fazele de asamblare. cu elemente elastice . Recomandăm următoarele conţinuturi tematice: 1.

din care: • laborator tehnologic – 24 ore. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 35 . SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII 1 credit 12. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ. în vederea asigurării pregătirii de specialitate în calificări din profilul tehnic. . Coordonează activităţile în caz de accident II.2. Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul • 12.12. Modulul face parte din „Cultura de specialitate” (aria curriculară "Tehnologii") şi are alocate un număr de 48 de ore / an. Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă. prevenirea şi stingerea incendiilor.3.1. • instruire practică – 24 ore. Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă .12.STAGII DE PREGĂTIRE PRACTICĂ Modulul VIII: SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII I. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă din modul Modulul „Sănătatea şi securitatea muncii” se studiază în clasa a XII-a liceu tehnologic.

stingătoare cu spumă. Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă.2.instructaje iniţiale.afişe. cataloage. cu praf.echipamente de lucru şi echipamente individuale şi colective de protecţie .individuale şi colective specifice locului de muncă. nisip. hidranţi. • Măsuri de igienă şi protecţia muncii . 12. • Materiale şi mijloace de prevenirea şi stingerea incendiilor: . filme. Conţinuturi tematice • Măsuri de eliminare a riscurilor la locul de muncă: instructaje. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII Competenţe individuale 12.1. broşuri. Situaţii deosebite şi factorii de risc de la locul de muncă .accidente de muncă . comportament necorespunzător al lucrătorului la locul de muncă.trusă de prim ajutor .materiale igienico-sanitare .curente şi periodice . starea fizică şi psihică necorespunzătoare a lucrătorului . pături.situaţii de risc: perturbări funcţionale. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 36 . utilizarea documentaţiei legislaţiei în vigoare specifice domeniului .documente de informare: fişe. SĂNĂTATEA ŞI Planifică acţiuni SECURITATEA de evitare si MUNCII de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă. prevenirea şi stingerea incendiilor. cu CO2 • • 12.materiale şi mijloace de stingere a incendiilor • Sisteme şi dispozitive de protecţie. .fişa individuală de instructaj .apă.Unitatea de competenţe 12. nerespectarea principiilor ergonomice.avarii . defecţiuni ale utilajelor.incendii şi explozii • Echipamente de lucru şi de protecţie specifice locului de muncă. Locuri de muncă periculoase specifice domeniului. pliante.boli profesionale . instrucţiuni de lucru.

adaptându-le la specificul condiţiilor de învăţare şi comportament (utilizarea de programe individualizate.trusa de prim ajutor Planul de acţiune în caz de accident la o situaţie dată. • III.de grup 12. sănătatea.a.evacuarea accidentaţilor . Sugestii metodologice 1. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII 12.eliminarea cauzelor . Plecând de la principiul integrării. în funcţie de tipul accidentului Sarcinile în caz de accident ale echipelor de intervenţie.3. competenţele determină conţinuturile tematice. Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul modulului. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu care lucrează. utilizarea instrumentelor ajutătoare de învăţare. care asigură accesul în şcoală a oricărui copil. Conţinuturile incluse în structura modulului oferă elevilor cunoştinţe care le vor permite să-şi dezvolte abilităţi privind securitatea la locul de munca. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 37 . Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi tehnologică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă. de nivel 3+.Unitatea de competenţe Competenţe individuale • • Conţinuturi tematice Primul ajutor în caz de accident. prevenirea şi stingerea incendiilor. dotate cu materiale didactice specifice iar în desfăşurarea orelor de laborator să se foloseasca :  seturi de diapozitive sau/şi filme didactice tematice. .  planşe didactice. Coordonează activităţile în caz de accident. aducerea de laude chiar şi pentru cele mai mici progrese şi stabilirea împreună a paşilor următori). . sau a integrării pe piaţa muncii. în condiţiile participării lor nemijlocite şi responsabile la un proces instructiv-formativ centrat pe nevoile şi aspiraţiile proprii. se va avea în vedere utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea competenţelor pentru acei elevi care prezintă deficienţe integrabile. de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor. . pregătirea de fişe individuale pentru elevii care au nevoie şi care le cer. Instruirea practică se recomandă să se desfăşoare în ateliere. iar parcurgerea acestora asigură dobândirea de către elevi a competenţelor dorite 2. în scopul pregătirii profesionale ale elevilor şi dezvoltării capacităţiilor care să le permită dobândirea unei calificări superioare. Între competenţe şi conţinuturi este o relaţie biunivocă. Parcurgerea conţinuturilor modulului „Sănătatea şi securitatea muncii” şi adecvarea strategiilor didactice utilizate are drept scop formarea competenţelor tehnice generale aferente nivelului 3 şi corespunzătoare calificărilor.individuale . în funcţie de dificultatea temelor.  panoplii şi machete didactice sau/şi funcţionale.anunţarea organelor abilitate. acceptând că fiecare copil este diferit.  bibliografie tehnică selectivă ş.

 simularea. cât şi elevului să cunoască nivelul de achiziţionare a competenţelor şi a cunoştinţelor.  discuţiile de grup.  vizitele etc. este lipsită de semnificaţie Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 38 .  prezentările video. precum şi a spiritului de echipă. care are sarcina de a individualiza şi de a adapta procesul didactic la particularităţile elevilor.  aplicabilitatea practică şi rentabilitatea (evaluarea trebuie să fie adaptată la resursele existente şi la timpul disponibil). Demonstrarea altor abilităţi. Evaluarea trebuie să fie un proces continuu şi sumativ. nimic mai mult). în afara celor din competenţele specificate. 3.Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului. caracterului realist şi motivant. Caracteristicile unui sistem de evaluare eficient sunt:  validitatea (evaluarea trebuie să măsoare performanţa în raport cu competenţele vizate). pe nevoile şi disponibilităţile sale. se impune atât asigurarea coerenţei. fără a compromite standardele naţionale).  temele şi proiectele integrate. • asumarea responsabilităţii. Din acest motiv. • negociere.  compatibilitatea cu învăţarea eficientă (evaluarea trebuie să susţină şi să contribuie la învăţarea eficientă). cât şi deplina aliniere a sarcinilor impuse la standardele naţionale definite în cadrul fiecărei calificări. • sprijin reciproc. în vederea reglării procesului de predare – învăţare. lărgirii orizontului şi perspectivelor educaţionale. Calitatea evaluării căreia îi vor fi supuşi elevii pentru a obţine calificările reprezintă unul dintre factorii esenţiali care susţin încrederea publică în aceste calificări.a. corectitudinii şi eficienţei procesului de evaluare. prin dezvoltarea abilităţilor de • comunicare. de a centra procesului de învăţare pe elev. În context  lucrul în grup. Evaluarea este implicită demersului pedagogic curent. să identifice lacunele şi cauzele lor şi să realizeze corecţiile care se impun.  credibilitatea (pentru ca evaluarea şi atestarea rezultantă să fie credibile. de a diferenţia sarcinile şi timpului alocat ş.  fidelitatea (instrumentul de evaluare generează rezultate în concordanţă unele cu altele în ocazii diferite de către toţi cei care evaluează şi pentru toţi elevii). corelată cu tipul probelor de evaluare specificate în Standardul de Pregătire Profesională pentru fiecare competenţă şi vizând exclusiv probele de evaluare solicitate în aceste standarde ( nimic mai puţin. rigorii.  practica în atelier / la locul de muncă.  flexibilitatea (evaluarea trebuie să faciliteze accesul şi progresarea.  prezentări multimedia şi electronice. referindu-se în mod explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora. competiţional şi a creativităţii elevilor. • luarea deciziilor. permiţând atât profesorului. ele trebuie să se bucure de încredere publică). în scopul unei valorificări optime ale acestora. contribuie la învăţarea eficientă. individualizarea învăţării.

în cadrul evaluării. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 39 . Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi practică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă. autoevaluarea . proiectul. probe practică. teste cu itemi obiectivi şi semiobiectivi. Se recomandă utilizarea următoarelor metode şi instrumente de evaluare: observarea sistematică. pe baza unei fişe de observare.

memorii.Identifică tipuri de circuite electronice • Conţinuturi tematice Circuite electronice de tip analogic: -surse de alimentare -amplificatoare: de tensiune.3.1. Managementul relaţiilor interpersonale .3. Creează şi menţine relaţii profesionale.5credite II. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor: Unităţi de competenţe 21. CIRCUITE ELECTRONICE . relaţii de cooperare şi susţinerea muncii în echipă. Sisteme electronice Competenţe individuale • 21. multiplexoare/ demultiplexoare -circuite integrate: numărătoare. .21. Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii. 1 credit 0. . Modulul se adresează elevilor din clasa a XII-a liceu tehnologic. Dobândirea acestor abilităţi este esenţială în pregătirea pentru ocuparea unui loc de muncă. Evaluează performanţele circuitelor electronice. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ. 3. de curent. de putere -oscilatoare: RC.2.Modulul IX: CIRCUITE ELECTRONICE I. codificatoare/ decodificatoare.21. LC -modulatoare/ demodulatoare Circuite electronice de tip digital: -circuite digitale: porţi logice.1. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă din modul În conceperea programei pentru modulul „Circuite electronice” s-a avut în vedere necesitatea ca elevii să dobândească un set de competenţe tehnice generale care să le ofere posibilitatea de a activa într-un domeniu în care circuitele electronice constituie parte componentă a echipamentelor/ instalaţiilor. pentru a se putea adapta la tehnologiile şi la practicile de muncă în schimbare. Programa este menită să formeze şi abilităţi legate de dezvoltarea relaţiilor interpersonale prin încurajarea unui dialog constructiv.1. Repartizarea orelor pe forme de activitate este următoarea: Total ore / an 72 ore din care: • laborator tehnologic 24 ore • instruire practică 48 ore Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul • 21. Identifică tipuri de circuite electronice.21. microcontrolere -dispozitive de afişaj electronic Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 40 .

curenţi. frecvenţmetru -osciloscop • Echipamente/ instalaţii specifice domeniului -de electroalimentare -de amplificare în curent sau tensiune -de generare a semnalelor electrice -de modulare/ demodulare a semnalelor electrice -de reglare automată -de comandă şi control  Realizează dialog constructiv şi relaţii de cooperare pe durata lucrărilor practice de măsurare şi conectare a sistemelor electronice în echipamente/ instalaţii specifice domeniului. impedanţe. amplificări • Aparate de măsură şi control adecvate: -multimetru. Managementul relaţiilor interpersonale 3.  Susţine munca în echipă şi aplicǎ modalităţi de îmbunătăţire a relaţiilor interpersonale pe durata desfǎşurǎrii lucrărilor practice de măsurare şi conectare a sistemelor electronice în echipamente/ instalaţii specifice domeniului.Evaluează performanţele circuitelor electronice 21. puteri electrice. • III.2. curenţi. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 41 . Sisteme electronice 21.3.21. frecvenţe. puteri nominale -pentru amplificatoare: amplificare -pentru oscilatoare: domeniu de frecvenţă. frecvenţa de oscilaţie -pentru circuite logice: valori minime şi maxime de tensiune şi curent la intrare/ ieşire • Mărimi de măsurat: -tensiuni. Sisteme electronice 21.Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii 3.1. Creează şi menţine relaţii profesionale Parametri specifici circuitelor electronice: -pentru surse de alimentare: tensiuni. Sugestii metodologice Modulul «Circuite electronice» este un ansamblu care poate fi parcurs independent oferind elevilor cunoştinţe şi abilităţi precise pe care elevii le pot verifica în diferite faze ale însuşirii lor.

Amplificatoare de putere • reprezentări simbolice • rol funcţional Tema 3: Oscilatoare 4. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit. rol funcţional  Oscilatoare RC: scheme de principiu.Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme. NU. SAU. ŞI-NU. Amplificatoare de curent 3. Instruirea practică şi laboratorul tehnologic se vor desfăşura în spaţii special amenajate. Tema 1: Schema bloc a unei surse stabilizate de tensiune  Redresoare  Filtre de netezire  Stabilizatoare • schemă electrică • rol funcţional Tema 2: Amplificatoare 1. proprii grupului instruit. dotate corespunzător. cu respectarea legislaţiei în vigoare. Amplificatoare de tensiune 2. în funcţie de dificultatea acesteia. Oscilatoare LC: scheme de principiu. rol funcţional Tema 4: Modulatoare/ demodulatoare • reprezentări simbolice • rol funcţional • utilizări în domeniu Tema 5: Porţi logice  Tipuri de porţi logice: ŞI. de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi formare a deprinderilor. SAU-NU • simboluri • tabele de adevăr Tema 6: Codificatoare/ decodificatoare • reprezentări simbolice • rol funcţional • utilizări în domeniu Tema 7: Multiplexoare/ demultiplexoare • • • • • • • • • reprezentări simbolice rol funcţional utilizări în domeniu rol funcţional utilizări în domeniu rol funcţional utilizări în domeniu reprezentări simbolice rol funcţional 42 Tema 8: Memorii digitale Tema 9: Microcontrolere Tema 10: Dispozitive de afişaj electronic Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi .

cu circuite integrate logice. Lucrări practice de utilizare a dispozitivelor de afişaj electronic în echipamente/ instalaţii din domeniu 6. prin măsurători. Utilizarea cataloagelor pentru identificarea terminalelor intrare/ ieşire la circuitele integrate 7. Vizualizarea tensiunilor de la intrarea şi ieşirea unui surse de tensiune 2. În momentul în care au fost bifate toate căsuţele. studii de caz. • probe practice: identificarea tipurilor de sisteme electronice. evaluarea parametrilor specifici unui sistem electronic. conectarea în echipamente/ instalaţii a sistemelor electronice şi verificarea funcţionalităţii acestora. în conformitate cu tabela de adevăr Pentru evaluarea achiziţiilor elevilor (în termeni cognitivi. • instrumente de evaluare: fişe de observare sistematică prin care se urmăresc etapele executării unei lucrări de măsurare şi conectare a unui sistem electronic în echipamente/ instalaţii specifice domeniului. din domeniu Recomandări pentru aplicaţii practice: 1. Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi practică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă. Lucrări practice de identificare a circuitelor integrate digitale după aspect fizic şi marcaj 4. Vizualizarea semnalelor de la intrarea şi ieşirea unui amplificator 3.• utilizări în domeniu Recomandări pentru lucrări de laborator: 1. evaluarea s-a încheiat cu succes. Verificarea stării de funcţionare a echipamentelor/ instalaţiilor. Vizualizarea semanalelor la ieşirea unui oscilator 4. Lucrări practice de identificare a tipurilor de porţi logice. Lucrări practice de montare/ demontare a circuitelor integrate digitale în socluri 5. Identificarea tipurilor de porţi logice prin măsurători 5. Lucrări practice de utilizare a microcontrolerelor în echipamente/ instalaţii din domeniu 7. Identificarea circuitelor integrate digitale după aspect fizic şi simbol 6. exerciţii de citire a documentaţiei tehnice. Lucrări practice de conectare a unui amplificator în echipamente/ instalaţii 3. afectivi şi performativi) se recomandă utilizarea următoarelor metode: • probe orale: întrebări cu răspuns scurt. prezentare orală sub forma unei adresări sau unei opinii. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 43 . Fişa de verificare nu presupune decât bifarea unei căsuţe de fiecare dată când s-a demonstrat buna realizare a unei sarcini. Lucrări practice de conectare unei surse de alimentare în echipamente/ instalaţii 2.

cadrul de colaborare cu agenţii economici)  cerinţele locale pentru pregătirea în diverse calificări.5 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 44 .M. care să servească activităţilor economice desfăşurate în zonă. Curriculum-ul în dezvoltare locală (C.D. Identifică probleme complexe. Gândirea critică şi rezolvarea de probleme credite) 2. în vederea asigurării pregătirii de specialitate în calificarea „Tehnician transporturi” Modulul face parte din „Curriculum în dezvoltare locală” (aria curriculară "Tehnologii") şi are alocate un număr de 66 de ore / an. asumarea responsabilităţilor. Scopul curriculumului în dezvoltare locală poate fi sintetizat în următoarele:  lărgirea domeniului ocupaţional.CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ Modulul X: SISTEME DE TRANSPORT I.L. cadre didactice. alături de competenţele personale şi cele sociale: comunicarea. Conţinutul C. Proiectarea lui are în vedere:  resursele locale pentru instruire (baza materială a grupurilor şcolare. Opţiunea pentru o astfel de componenta a curriculumului se integrează strategiei de descentralizare. părinţi. Curriculumul în dezvoltare locală este elaborat într-un cadru de parteneriat între şcoală şi comunitate. (0. Scopul acestui modul este de a oferi elevilor cunoştinţe de bază cu privire la sistemele de transport naţionale şi internaţionale.. gândirea critică. parteneri sociali (agenţi economici. creativitatea şi sprijinul antreprenorial. conform căreia autorităţile publice locale trebuie să joace un rol important în învăţământul profesional şi tehnic datorită responsabilităţii şi angajamentelor pe care le au faţă de cetăţeni. pentru pregătirea de specialitate se elaborează de către colective mixte formate din profesori şi specialişti din domeniul în care elevii se pregătesc.  dobândirea cunoştinţelor şi deprinderilor de dezvoltare a unei afaceri proprii pornind de la formarea profesională într-o calificare. care să le permită viitorilor absolvenţi să devină cetăţeni responsabili ai unei societăţi deschise. dar şi adâncirea competenţelor cheie. instituţii /organizaţii locale sau regionale etc.D.) presupune participarea şi eforturile reunite ale mai multor factori implicaţi în procesul de educaţie: elevi.1.). • laborator tehnologic – 9 ore.A. Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul În modulul „Sisteme de transport” au fost agregate competenţe dintr-o unitate de abilităţi cheie şi o unitate de competenţe tehnice specializate: 2. Locul modului în cadrul planului de învăţământ Modulul „Sisteme de transport” se studiază în clasa a clasa a XII – ruta S.  promovarea valorilor democratice în curriculum. lucrul în echipă.L. din care: • teorie – 57 ore.

Sisteme de transport 24. naţional. cu mase şi / sau dimensiuni depăşite.din punct de vedere al caracterului transportului: local. în regim de taxi. Identifică componentele sistemului naţional de transport. .din punct de vedere al caracterului activităţii: în interes public.mixte Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 45 . curse ocazionale. Identifică componentele sistemului naţional de transport. 24. feroviar.de mărfuri şi bunuri (generale.2. II. - Clasificarea transporturilor • Moduri de transport transport rutier transport feroviar transport aerian transport maritim. naval şi aerian. în interes propriu. Analizează factorii care influenţează strategiile de dezvoltare a sistemelor naţionale şi internaţionale de transport. în interes personal • Tipuri de transporturi .de persoane (prin servicii regulate. Stabileşte particularităţile sistemelor de transport.3. speciale. în regim rent a car) . interurban. Tabelul de corelare a competenţelor si conţinuturilor Unitatea de competenţe Competenţe individual e Conţinuturi Elementele componente ale sistemului naţional de transport . Sisteme de transport credite) (1. fluvial şi pe apele interioare transport multimodal transport combinat • Categorii de transporturi . . 24. de interes public. periculoase.1.infrastructurile de transport rutier.0 24. perisabile. 24. în folos propriu.operatorii de transport public şi privat.utilizatorii infrastructurilor de transport de interes public. internaţional . animale vii. cu vehicule specializate) .1.24.

3.mijloace de transport . Analizează factorii care influenţează strategiile de dezvoltare a sistemelor naţionale şi internaţionale de transport. Gândirea critică şi rezolvarea de probleme 24. fluvial şi pe apele interioare.asigurarea liberei circulaţii a mărfurilor şi a bunurilor. autogării. Factorii care influenţează strategiile de dezvoltare a sistemelor naţionale şi internaţionale de transport • Instituţii şi organizaţii profesionale naţionale şi internaţionale din activitatea de transport.infrastructura de transport . utilizarea raţională a energiei. Identifică probleme complexe 24.realizarea conectării tuturor localităţilor la reţeaua naţională de transport. activităţi. mesagerie) Analiza comparativă a sistemelor de transport din diferite zone geografice. aerian maritim.asigurarea dreptului la liberă circulaţie a cetăţenilor. . asigurarea unui nivel ridicat de siguranţă a traficului. intermedierea activităţilor de transport. convenţii şi acorduri Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 46 .2. .1. în cadrul agenţiilor de voiaj. .avantaje şi dezavantaje . • Factorii care influenţează sistemul naţional de transport: programele naţionale de realizare a unei dezvoltări durabile. feroviar. Sisteme de transport 2. Stabileşte particularităţile sistemelor de transport.asigurarea transporturilor care privesc siguranţa naţională. portului. .asigurarea racordării la sistemele internaţionale de transport. Rolul şi locul transporturilor în economia naţională (funcţiile sistemelor naţionale de transport) . . eficienţa economică. condiţiile de protejare şi conservare a mediului înconjurător. nevoile de apărare a ţării. tendinţe .Unitatea de competenţe Competenţe individual e Conţinuturi Analiza SWOT şi comparativă a modurilor de transport rutier. aeroportului. Sisteme de transport 24. colectarea şi expedierea mărfurilor.echipamente şi instalaţii utilizate în exploatare . multimodal şi combinat.activităţi conexe (în cadrul gării. 24. 2.pondere .dinamica dezvoltării.

Pentru formarea competenţelor stabilite prin curriculum. reabilitare şi dezvoltare a infrastructurii de transport. • Proiecte naţionale şi internaţionale din domeniul transporturilor . . Rolul şi locul transporturilor în economia naţională (funcţiile sistemelor naţionale de transport) . Autorii recomandă parcurgerea conţinuturilor în următoarea ordine: 1. profesorul are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi şi de a le eşalona în timp.proiecte de limitare a poluării mediului. criteriile de performanţă ale competenţelor agregate în modul cu conţinuturile incluse. III.proiecte de modernizare. în funcţie de resursele disponibile şi de nevoile locale de formare.proiecte de corelare a legislaţiei în transport. cu caracter preponderent aplicativ. în raport cu experienţa şi viziunea proprie. Parcurgerea conţinuturilor este obligatorie. elevului să demonstreze şi evaluatorului să evalueze performanţa vizată de respectivele competenţe.1. categorii sau tipuri de transport în funcţie de nevoile locale de formare.asigurarea racordării la sistemele internaţionale de transport. Tabelul de corelare între competenţe şi conţinuturi. în permanenţă. specifică din ce unităţi de competenţă provin competenţele care se agregă şi care sunt conţinuturile ce permit profesorului să formeze. rezultate din condiţiile de aplicabilitate ale criteriilor de performanţă respective.Unitatea de competenţe Competenţe individual e Conţinuturi internaţionale. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 47 . Noţiuni generale privind sistemele de transport 1. pentru a corela. . Plasarea acestui modul în „Curriculum de dezvoltare locală” permite o particularizare a ponderii structurii conţinuturilor cu privire la diferitele moduri. dar se impune abordarea flexibilă şi diferenţiată a acestora. . utilizând activităţi variate de învăţare. Programa modulului trebuie utilizată împreună cu Standardul de Pregătire Profesională.asigurarea dreptului la liberă circulaţie a cetăţenilor. . identificarea particularităţilor deferitelor moduri. categorii şi tipuri de transport. Se va ţine cont de faptul că profesorul are libertatea de a alege ordinea conţinuturilor şi modul de organizare a activităţilor de învăţare. prezentat la punctul III.asigurarea liberei circulaţii a mărfurilor şi a bunurilor. Sugestii metodologice Modulul «Sisteme de transport» oferă elevilor oportunitatea de a-şi forma competenţe tehnice în legătură cu analizarea structurii sistemelor de transport şi a factorilor interni sau externi care influenţează dinamica dezvoltării lor. . .asigurarea transporturilor care privesc siguranţa naţională.realizarea conectării tuturor localităţilor la reţeaua naţională de transport.

multimodal şi combinat. naţional. de interes public. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 48 . 3.transport multimodal . în interes propriu. internaţional din punct de vedere al caracterului activităţii: transporturi în interes public.dinamica dezvoltării. Instituţii şi organizaţii profesionale naţionale şi internaţionale din activitatea de transport.mixte 2. Analiza SWOT şi comparativă a modurilor de transport rutier.avantaje şi dezavantaje . .transport maritim. Elementele componente ale sistemului naţional de transport infrastructurile de transport rutier. intermedierea activităţilor de transport. autogării.transport rutier . Factorii care influenţează strategiile de dezvoltare a sistemelor naţionale şi internaţionale de transport 3. 1.1. Caracteristici ale sistemelor de transport 2. fluvial şi pe apele interioare . periculoase. feroviar.1. animale vii. feroviar.de mărfuri şi bunuri (generale. în regim de taxi.1.transport aerian .2.transport feroviar . mesagerie) 2. curse ocazionale.3. aerian maritim. perisabile.transport combinat • Categorii de transporturi din punct de vedere al caracterului transportului: local. utilizatorii infrastructurilor de transport de interes public. în cadrul agenţiilor de voiaj. cu vehicule specializate) . naval şi aerian.mijloace de transport . cu mase şi / sau dimensiuni depăşite.de persoane (prin servicii regulate. în regim rent a car) . Clasificarea transporturilor • Moduri de transport . interurban.2. colectarea şi expedierea mărfurilor.activităţi conexe (în cadrul gării.infrastructura de transport . tendinţe . fluvial şi pe apele interioare. în interes personal • Tipuri de transporturi . operatorii de transport public şi privat.echipamente şi instalaţii utilizate în exploatare . Analiza comparativă a sistemelor de transport din diferite zone geografice. în folos propriu. portului.pondere . activităţi. speciale. aeroportului.

competiţional şi creativităţii elevilor . colecţii de legi. lucrul în grup. care asigură accesul în şcoală a oricărui copil.2. Aceste informaţii vor sta la baza adaptării strategiilor de predare-învăţare la particularităţile elevilor. de a centra procesului de învăţare pe elev. vizual. se va avea în vedere utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea competenţelor pentru acei elevi care prezintă deficienţe integrabile. asumarea responsabilităţii.proiecte de corelare a legislaţiei în transport. Se vor folosi mijloace didactice specifice cabinetelor şi laboratoarelor de specialitate.3. eventual integrate într-un sistem multimedia. adaptându-le la specificul condiţiilor de învăţare şi comportament (utilizarea de programe individualizate. utilizarea raţională a energiei. utilizarea instrumentelor ajutătoare de învăţare. cărţilor de specialitate. agenţi economici din domeniul transporturilor) Alegerea mijloacelor didactice se va realiza în strânsă corelaţie cu metodele didactice şi cu conţinutul ştiinţific al lecţiei. . de culegere a informaţiilor privind sistemele de transport. de analizare a acestor informaţii şi de formulare a unor concluzii. contribuie la învăţarea eficientă. prezentările video. temele şi proiectele integrate. condiţiile de protejare şi conservare a mediului înconjurător. În acest sens se recomandă realizarea unei evaluări iniţiale care să permită obţinerea unor informaţii relevante despre stilul de învăţare al elevilor (auditiv. Plecând de la principiul integrării. aducerea de laude chiar şi pentru cele mai mic progrese şi stabilirea împreună a paşilor următori). prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare. Date fiind competenţele vizate. În context. astfel încât să fie menţinut şi stimulat interesul elevilor pe tot parcursul lecţiilor şi activităţilor aplicative realizate şi să fie realizat impactul dorit prin studierea acestei discipline. negociere. literatură de specialitate. acceptând că fiecare copil este diferit. Proiecte naţionale şi internaţionale din domeniul transporturilor . luarea deciziilor. în vederea reglării procesului de Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 49 . lărgirii orizontului şi perspectivelor educaţionale. multimedia şi electronice.proiecte de modernizare. de a diferenţia sarcinile şi timpului alocat ş. în scopul unei valorificări optime ale acestora. precum şi a spiritului de echipă. convenţii şi acorduri internaţionale. nevoile de apărare a ţării.a. . cât şi elevului să cunoască nivelul de achiziţionare a competenţelor şi a cunoştinţelor. suporturilor de curs / aplicative audio-video sau / şi multimedia. se recomandă o pondere ridicată a exerciţiilor de documentare. soft-urilor educaţionale specifice. sprijin reciproc. Internet. Evaluarea este implicită demersului pedagogic curent. Se recomandă utilizarea: fişelor de lucru. schemelor structurale. permiţând atât profesorului. Factorii care influenţează sistemul naţional de transport: programele naţionale de realizare a unei dezvoltări durabile. eficienţa economică. Autorii recomandă desfăşurarea procesului instructiv-formativ conform strategiilor moderne de învăţare.proiecte de limitare a poluării mediului. discuţiile de grup.3. Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului. care are sarcina de a individualiza şi de a adapta procesul didactic la particularităţile elevilor. vizitele etc. 3. În acest scop se recomandă utilizarea unor surse de informaţii diverse şi pertinente (mass-media. asigurarea unui nivel ridicat de siguranţă a traficului. să identifice lacunele şi cauzele lor şi să realizeze corecţiile care se impun. Procesul de predare învăţare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe elev. practic) şi tipul de inteligenţă al acestora. pe nevoile şi disponibilităţile sale. individualizarea învăţării. pregătirea de fişe individuale pentru elevii care au nevoie şi care le cer. reabilitare şi dezvoltare a infrastructurii de transport. simularea.

Caracteristicile unui sistem de evaluare eficient sunt:  validitatea (evaluarea trebuie să măsoare performanţa în raport cu competenţele vizate).  flexibilitatea (evaluarea trebuie să faciliteze accesul şi progresarea. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 50 . Calitatea evaluării căreia îi vor fi supuşi elevii pentru a obţine calificările reprezintă unul dintre factorii esenţiali care susţin încrederea publică în aceste calificări. Din acest motiv. nimic mai mult). teste cu itemi obiectivi şi semiobiectivi. rigorii. autoevaluarea ş. Se recomandă utilizarea următoarelor metode şi instrumente de evaluare: observarea sistematică.  credibilitatea (pentru ca evaluarea şi atestarea rezultantă să fie credibile. cât şi deplina aliniere a sarcinilor impuse la standardele naţionale definite în cadrul fiecărei calificări.a.  compatibilitatea cu învăţarea eficientă (evaluarea trebuie să susţină şi să contribuie la învăţarea eficientă). este lipsită de semnificaţie în cadrul evaluării. caracterului realist şi motivant. corectitudinii şi eficienţei procesului de evaluare. probe practică. pe baza unei fişe de observare. referindu-se în mod explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora. proiectul.  aplicabilitatea practică şi rentabilitatea (evaluarea trebuie să fie adaptată la resursele existente şi la timpul disponibil). ele trebuie să se bucure de încredere publică). Demonstrarea altor abilităţi. se impune atât asigurarea coerenţei. Evaluarea trebuie să fie un proces continuu şi sumativ.predare – învăţare. în afara celor din competenţele specificate. corelată cu tipul probelor de evaluare specificate în Standardul de Pregătire Profesională pentru fiecare competenţă şi vizând exclusiv probele de evaluare solicitate în aceste standarde ( nimic mai puţin.  fidelitatea (instrumentul de evaluare generează rezultate în concordanţă unele cu altele în ocazii diferite de către toţi cei care evaluează şi pentru toţi elevii). fără a compromite standardele naţionale).

cadre didactice. părinţi. instituţii /organizaţii locale sau regionale etc.) presupune participarea şi eforturile reunite ale mai multor factori implicaţi în procesul de educaţie: elevi. • laborator tehnologic – 24 ore.3. asumarea responsabilităţilor. în vederea asigurării pregătirii de specialitate în calificarea „Tehnician transporturi” Modulul face parte din „Curriculum în dezvoltare locală” (aria curriculară "Tehnologii") şi are alocate un număr de 66 de ore / an. conform căreia autorităţile publice locale trebuie să joace un rol important în învăţământul profesional şi tehnic datorită responsabilităţii şi angajamentelor pe care le au faţă de cetăţeni. Curriculumul în dezvoltare locală este elaborat într-un cadru de parteneriat între şcoală şi comunitate. Scopul acestui modul este de a oferi elevilor cunoştinţe de bază cu privire la legile şi normele care reglementează derularea activităţilor de transport. dar şi adâncirea competenţelor cheie. creativitatea şi sprijinul antreprenorial.  dobândirea cunoştinţelor şi deprinderilor de dezvoltare a unei afaceri proprii pornind de la formarea profesională într-o calificare. Gândirea critică şi rezolvarea de probleme credite) 2. alături de competenţele personale şi cele sociale: comunicarea.  promovarea valorilor democratice în curriculum. din care: • teorie – 42 ore. Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul În modulul „Autorităţi şi legislaţie în transporturi” au fost agregate competenţe dintr-o unitate de abilităţi cheie şi o unitate de competenţe tehnice specializate: 2.. pentru pregătirea de specialitate se elaborează de către colective mixte formate din profesori şi specialişti din domeniul în care elevii se pregătesc. Opţiunea pentru o astfel de componenta a curriculumului se integrează strategiei de descentralizare. care să servească activităţilor economice desfăşurate în zonă.5 .Modulul XI: AUTORITĂŢI ŞI LEGISLAŢIE ÎN TRANSPORTURI I.D. parteneri sociali (agenţi economici.2.A. Conţinutul C. cadrul de colaborare cu agenţii economici)  cerinţele locale pentru pregătirea în diverse calificări. Rezolvă probleme 2. care să le permită viitorilor absolvenţi să devină cetăţeni responsabili ai unei societăţi deschise. Scopul curriculumului în dezvoltare locală poate fi sintetizat în următoarele:  lărgirea domeniului ocupaţional.M.L. lucrul în echipă. Locul modului în cadrul planului de învăţământ Modulul „Autorităţi şi legislaţie în transportur” se studiază în clasa a XII – ruta S.D. precum şi autorităţile competente să emită şi să supravegheze respectarea acestora. gândirea critică. Evaluează rezultatele obţinute Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 51 (0. Proiectarea lui are în vedere:  resursele locale pentru instruire (baza materială a grupurilor şcolare.). Curriculum-ul în dezvoltare locală (C.L.

25. sancţiuni Aplicaţii practice  de documentare cu privire la prevederile actelor normative pentru o situaţie dată.2.0 credite) 25. regulamente şi norme metodologice coduri) care reglementează desfăşurarea activităţilor din cadrul sistemelor naţionale de transport Reglementări internaţionale (convenţii. „Autorităţi şi legislaţie în transporturi” (1. Rezolvă probleme - Conţinuturi Cadrul legal şi instituţional de desfăşurare a transporturilor Acte legislative (legi.  de diseminare a informaţiilor în cadrul unei echipe  de analizare a unei situaţii date din punctul de vedere al aplicării şi respectării prevederilor legale din domeniul transporturilor  de identificare a unor probleme în legătură cu legalitatea cazului analizat  de stabilire a unor soluţii alternative de rezolvare a problemei identificate şi de întocmire a unui plan de acţiune 52 25. ordine şi hotărâri ale guvernului. acorduri) Structuri locale. Aplică legislaţia specifică transporturilor în diferite situaţii.3.3. Aplică legislaţia specifică transporturilor în diferite situaţii. autorităţi şi competenţele acestora. Autorităţi şi legislaţie în transporturi 25. condiţii de aplicare. literatură de specialitate) Aplicaţii practice de analizare a actelor normative ce reglementează activităţile de transport (culegerea informaţilor din surse diverse.2.2. naţionale şi internaţionale din domeniul transporturilor (instituţii. Stabileşte aria de competenţe a autorităţilor în transporturi. 2. competenţe. Autorităţi şi legislaţie în transporturi 2. Analizează actele normative care reglementează activităţile de transport. relaţii cu alte instituţii) Surse de informare cu privire la legislaţia şi autorităţile din domeniul transporturilor (colecţii de legi. Autorităţi şi legislaţie în transporturi - 25.3. Stabileşte aria de competenţe a autorităţilor în transporturi. Gândirea critică şi rezolvarea de probleme 2. 25.1. Analizează actele normative care reglementează activităţile de transport. Monitorul Oficial. Tabelul de corelare a competentelor si conţinuturilor Unitatea de competenţe Competenţ e individua le 25. 25. Evaluează rezultatele obţinute Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi . Internet.1. 25. utilizarea şi actualizarea unei baze de date) Autorităţile şi legislaţia specifică diferitelor moduri de transport Acte legislative în vigoare care reglementează activităţile specifice modului de transport analizat. II. Gândirea critică şi rezolvarea de probleme - 2. 25.

Parcurgerea conţinuturilor este obligatorie.3.4. criteriile de performanţă ale competenţelor agregate în modul cu conţinuturile incluse. literatură de specialitate) Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 53 . Sugestii metodologice Modulul «Autorităţi şi legislaţie în transporturi» oferă elevilor oportunitatea de a-şi forma competenţe specifice în legătură cu analizarea şi aplicarea legislaţiei în vigoare pentru rezolvarea unor situaţii problemă specifice activităţilor de transport. reprezentanţe locale ale Registrului Auto Român şi Autorităţii Rutiere Române. utilizând activităţi variate de învăţare. Tabelul de corelare între competenţe şi conţinuturi.) 1. Programa modulului trebuie utilizată împreună cu Standardul de Pregătire Profesională. administraţie publică. în funcţie de resursele disponibile şi de nevoile locale de formare. cu caracter preponderent aplicativ. inspectorate judeţene de poliţie. Evoluţia reglementărilor legale privind activităţile de transport 1.internaţionale: instituţii interguvernamentale. Plasarea acestui modul în „Curriculum de dezvoltare locală” permite o particularizare a ponderii structurii conţinuturilor cu privire la diferitele moduri. autorităţi şi organisme specializate: funcţii. specifică din ce unităţi de competenţă provin competenţele care se agregă şi care sunt conţinuturile ce permit profesorului să formeze. pentru a corela.5. regulamente şi norme metodologice coduri) care reglementează desfăşurarea activităţilor din cadrul sistemelor naţionale de transport 1.1. Pentru formarea competenţelor stabilite prin curriculum. structuri de cooperare în domeniul transporturilor reglementate prin convenţii sau acorduri internaţionale  Analiza realaţiilor stabilite în cadul sau în afara structurii (de coordonare. căpitănii de porturi maritime sau fluviale.naţionale: ministere (transporturi. direcţii regionale ale administraţiilor naţionale ale drumurilor şi căilor navigabile) . de colaborare etc. de subordonare. categorii sau tipuri de transport în funcţie de nevoile locale de formare. Acte legislative (legi. în raport cu experienţa şi viziunea proprie. Autorii recomandă parcurgerea conţinuturilor în următoarea ordine:  Cadrul legal şi instituţional de desfăşurare a transporturilor 1. Reglementări internaţionale (convenţii. acorduri) 1. dar se impune abordarea flexibilă şi diferenţiată a acestora. Structuri administrative din domeniul transporturilor  Instituţii.2. în permanenţă.IV. Internet. profesorul are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi şi de a le eşalona în timp. Surse de informare cu privire la legislaţia şi autorităţile din domeniul transporturilor (colecţii de legi.locale (regii autonome locale de transport. regionale CFR. rezultate din condiţiile de aplicabilitate ale criteriilor de performanţă respective. prezentat la punctul III. Monitorul Oficial. Se va ţine cont de faptul că profesorul are libertatea de a alege ordinea conţinuturilor şi modul de organizare a activităţilor de învăţare. ordine şi hotărâri ale guvernului. interne) şi instituţii publice din subordine cu atribuţii în domeniul transporturilor . elevului să demonstreze şi evaluatorului să evalueze performanţa vizată de respectivele competenţe. arii de competenţe .

utilizarea şi actualizarea unei baze de date). Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului. lărgirii orizontului şi perspectivelor educaţionale. Se recomandă utilizarea: fişelor de lucru. astfel încât să fie menţinut şi stimulat interesul elevilor pe tot parcursul lecţiilor şi activităţilor aplicative realizate şi să fie realizat impactul dorit prin studierea acestei discipline. luarea deciziilor.a. adaptându-le la specificul condiţiilor de învăţare şi comportament (utilizarea de programe individualizate. În context. schemelor structurale. agenţi economici din domeniul transporturilor) Alegerea mijloacelor didactice se va realiza în strânsă corelaţie cu metodele didactice şi cu conţinutul ştiinţific al lecţiei. să identifice Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 54 .1. competiţional şi creativităţii elevilor . pregătirea de fişe individuale pentru elevii care au nevoie şi care le cer. asumarea responsabilităţii. aducerea de laude chiar şi pentru cele mai mic progrese şi stabilirea împreună a paşilor următori). Internet. . precum şi a spiritului de echipă. pe nevoile şi disponibilităţile sale. soft-urilor educaţionale specifice. individualizarea învăţării. utilizarea instrumentelor ajutătoare de învăţare. Plecând de la principiul integrării. care asigură accesul în şcoală a oricărui copil. practic) şi tipul de inteligenţă al acestora. de a centra procesului de învăţare pe elev. În acest scop se recomandă utilizarea unor surse de informaţii diverse şi pertinente (mass-media. prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare. Se vor folosi mijloace didactice specifice cabinetelor şi laboratoarelor de specialitate.de documentare cu privire la prevederile actelor normative pentru o situaţie dată. fluvial şi pe ape interioare. sancţiuni) 2. vizitele etc.2. lucrul în grup. cărţilor de specialitate. condiţii de aplicare.de analizare a unei situaţii date din punctul de vedere al aplicării şi respectării prevederilor legale din domeniul transporturilor Procesul de predare învăţare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe elev. de a diferenţia sarcinile şi timpului alocat ş. feroviar. multimedia şi electronice. literatură de specialitate. 2. multimodal şi combinat) 2. temele şi proiectele integrate. se va avea în vedere utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea competenţelor pentru acei elevi care prezintă deficienţe integrabile. permiţând atât profesorului.6. Evaluarea este implicită demersului pedagogic curent. colecţii de legi. suporturilor de curs / aplicative audio-video sau / şi multimedia. Aplicaţii practice de analizare a actelor normative ce reglementează activităţile de transport (culegerea informaţilor din surse diverse. de culegere a informaţiilor privind legislaţia şi autorităţile din domeniul transporturilor. autorităţi şi competenţele acestora. Aceste informaţii vor sta la baza adaptării strategiilor de predare-învăţare la particularităţile elevilor. Acte legislative în vigoare care reglementează activităţile specifice modului de transport analizat. simularea. Aplicaţii practice . contribuie la învăţarea eficientă. care are sarcina de a individualiza şi de a adapta procesul didactic la particularităţile elevilor. cât şi elevului să cunoască nivelul de achiziţionare a competenţelor şi a cunoştinţelor.de diseminare a informaţiilor în cadrul unei echipe . În acest sens se recomandă realizarea unei evaluări iniţiale care să permită obţinerea unor informaţii relevante despre stilul de învăţare al elevilor (auditiv. Autorii recomandă desfăşurarea procesului instructiv-formativ conform strategiilor moderne de învăţare. maritim. Autorităţile şi legislaţia specifică diferitelor moduri de transport (rutier.1. sprijin reciproc. acceptând că fiecare copil este diferit. aerian. eventual integrate într-un sistem multimedia. se recomandă o pondere ridicată a exerciţiilor de documentare. în scopul unei valorificări optime ale acestora. discuţiile de grup. de analizare a acestor informaţii şi de formulare a unor concluzii. negociere. vizual. prezentările video. Date fiind competenţele vizate.

Din acest motiv.  credibilitatea (pentru ca evaluarea şi atestarea rezultantă să fie credibile. autoevaluarea ş. cât şi deplina aliniere a sarcinilor impuse la standardele naţionale definite în cadrul fiecărei calificări.lacunele şi cauzele lor şi să realizeze corecţiile care se impun. în afara celor din competenţele specificate.a. nimic mai mult). caracterului realist şi motivant. ele trebuie să se bucure de încredere publică). Demonstrarea altor abilităţi.  fidelitatea (instrumentul de evaluare generează rezultate în concordanţă unele cu altele în ocazii diferite de către toţi cei care evaluează şi pentru toţi elevii). în vederea reglării procesului de predare – învăţare. corectitudinii şi eficienţei procesului de evaluare.  aplicabilitatea practică şi rentabilitatea (evaluarea trebuie să fie adaptată la resursele existente şi la timpul disponibil). pe baza unei fişe de observare. Se recomandă utilizarea următoarelor metode şi instrumente de evaluare: observarea sistematică. corelată cu tipul probelor de evaluare specificate în Standardul de Pregătire Profesională pentru fiecare competenţă şi vizând exclusiv probele de evaluare solicitate în aceste standarde ( nimic mai puţin. rigorii. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 55 . proiectul. Evaluarea trebuie să fie un proces continuu şi sumativ. fără a compromite standardele naţionale). referindu-se în mod explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora. probe practică.  compatibilitatea cu învăţarea eficientă (evaluarea trebuie să susţină şi să contribuie la învăţarea eficientă). se impune atât asigurarea coerenţei. teste cu itemi obiectivi şi semiobiectivi. Calitatea evaluării căreia îi vor fi supuşi elevii pentru a obţine calificările reprezintă unul dintre factorii esenţiali care susţin încrederea publică în aceste calificări. este lipsită de semnificaţie în cadrul evaluării. Caracteristicile unui sistem de evaluare eficient sunt:  validitatea (evaluarea trebuie să măsoare performanţa în raport cu competenţele vizate).  flexibilitatea (evaluarea trebuie să faciliteze accesul şi progresarea.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful