MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 3172/30.01.2006

CURRICULUM ŞCOLAR
pentru LICEUL TEHNOLOGIC ruta SAM clasa a XII-a

NIVELUL 3

Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician transporturi Tehnologii Aria curiculara:

2005

Lista autorilor:
Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 1

Georgeta BARBALAU Alina MELNIC Simona PAVELESCU Marian PAVELESCU Lucian TODERAŞ

- profesor inginer, gradul didactic I, Grupul Şcolar Industrial DACIA BUCURESTI - profesor inginer, gradul didactic I, Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Auto Timişoara - profesor inginer, gradul didactic I, Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Auto Timişoara - profesor inginer, gradul didactic I, Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Auto Timişoara - profesor inginer, gradul didactic I, Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Auto Timişoara

Asistenţă UIP PHARE TVET RO 0108.01:
Dr. ing. Dorin Florin ROŞU - inspector de specialitate, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi

2

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT LICEU TEHNOLOGIC clasa a XII-a Aria curriculară Tehnologii Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Calificarea: Tehnician transporturi Cultură de specialitate şi instruire practică săptămânală Modulul I : Total ore/an din care: Sisteme de transmitere a mişcării Modulul II : Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD Modulul III : Tehnici de măsurare în domeniu Modulul IV : Sisteme de automatizare Modulul V : Sisteme de acţionare electrică Modulul VI : Circuite electrice Modulul VII : Asamblări mecanice Total ore/an din care : Total ore/an din care: Total ore/an din care: Total ore/an din care: Total ore/an din care: Total ore/an din care: 330 ore laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic instruire practică 49 8 41 33 16 66 8 25 33 9 7 50 8 42 49 8 41 50 8 42

Total ore/an :10 ore/săptămână x 33 săptămâni = 330 ore Stagii de pregătire practică Modulul VIII : Sănătatea şi securitatea muncii Modulul IX : Circuite electronice 120 ore Total ore/an din care: Total ore/an din care: laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic Instruire practică 132 ore Total ore/an din care: Total ore/an din care: laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic instruire practică TOTAL 582 ore/an
Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 3

48 24 24 72 24 48

Total ore/an : 30 ore/săptămână x 4 săptămâni/an = 120 ore Curriculum în dezvoltare locală Modulul X : Sisteme de transport Modulul XI : Autorităţi şi legislaţie în transporturi 66 9 66 24 -

Total ore/an : 4 ore/săptămână x 33 săptămâni = 132 ore

AGREGAREA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢE ÎN MODULE M 11 M9 M 10 Sisteme de transportCDL Autorităţi şi legislaţie în transporturiCDL 14 Circuite electroniceSPrPr 12 13
4

Sisteme de transmitere a mişcăriiM 1

Utilizarea aplicaţiilor de tip CADM 2

Tehnici de măsurare în domeniuM 3

Sisteme de acţionare electricăM 5

Sănătatea şi securitatea munciiSPrPr

Sisteme de automatizăreM 4

Asamblări mecaniceM 7

Circuite electriceM 6

Nr. credite

M8

Unitatea de competenţe

Competenţa

2 Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul SISTEME DE transmisiilor mecanice. TRANSMITERE Coordonează lucrări de montaj pentru A MIŞCĂRII organe de maşini şi mecanisme. Execută lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice. Analizeazǎ specificul proiectului.
Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11


1.0

 

1.0

Verificare 17    

UTILIZAREA APLICAŢIILOR Interpreteazǎ si modifică desene în 2D. DE TIP CAD Vizualizează şi interpreteazǎ prezentǎri în 3D. Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare. Execută operaţii pregătitoare pentru TEHNICI DE utilizarea tehnicilor de măsurare. MĂSURARE ÎN Utilizează tehnici de măsurare pentru DOMENIU determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. Caracterizează sistemele de reglare automată. SISTEME DE Prezintă funcţionarea componentelor AUTOMATIZAsistemelor de reglare automată. RE Analizează funcţionarea sistemelor de automatizare specifice domeniului. Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului. SISTEME DE Realizează sisteme de acţionare ACŢIONARE electrică. ELECTRICĂ Urmăreşte funcţionarea sistemelor de acţionare electrică. CIRCUITE Realizează circuite electrice de curent ELECTRICE continuu (c.c.) Realizează circuite electrice de curent alternativ (c.a.)
Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi

Identificǎ şi utilizeazǎ elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii.

   
1.0

     

  

  

1.0

  

  

1.0

 

1.0

 

 

5

Identifică tipuri de circuite electronice. Analizează factorii care influenţează strategiile de dezvoltare a sistemelor naţionale şi internaţionale de transport.0   6 . Coordonează activităţile în caz de accident. AUTORITĂŢI Stabileşte aria de competenţe a ŞI LEGISLAŢIE autorităţilor în transporturi.Utilizează aparate de c.0           1.0       SISTEME DE TRANSPORT Identifică probleme complexe. ELECTRONICE Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii. Evaluează performanţele circuitelor CIRCUITE electronice.0       1. Efectuează lucrări de asamblare demontabilă. Stabileşte procesul tehnologic de asamblare.0   1. Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă. 1. ASAMBLĂRI Realizează produse specifice prin MECANICE asamblări nedemontabile.a de joasă tensiune. SĂNĂTATEA ŞI Planifică acţiuni de evitare şi de SECURITATEA reducere a riscurilor identificate la MUNCII locul de muncă. prevenirea şi stingerea incendiilor. Stabileşte particularităţile sistemelor de transport. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi   1.

Creează şi menţine relaţii profesionale. Susţine prezentări pe teme profesionale. Analizează actele normative care reglementează activităţile de transport Aplică legislaţia specifică transporturilor în diferite situaţii Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta.0         REPARTIZAREA NUMĂRULUI DE ORE ŞI A CREDITELOR PENTRU SPECIALIZAREA TEHNICIAN IN TRANSPORTURI Repartizare ore şi credite Modul I Modul II Modul III Modul IV Modul V Modul VI Modul VII Modul VIII SPP Modul IX SPP Modul X CDL Modul XI CDL Total ore/credite Total/modul Teorie Laborator 49 8 33 17 16 66 33 8 33 17 9 50 8 49 8 50 8 48 24 72 24 66 57 9 66 42 24 582 166 146 7 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi . Gestionează conflicte. Gestionează aşteptările factorilor interesaţi. 1. 1. NUMER Interpretează rezultatele obţinute şi ICE prezintă concluziile.0    MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE Elaborează documente pe teme profesionale.0          1.ÎN TRANSPORTU RI PROCESAREA DATEL OR Prelucrează datele numerice. COMUNICARE Moderează dezbateri şi şedinţe.

Practică săptămânală Practică comasată Credite 41 1 1 25 1.5 7 1 42 1 41 1 42 1 24 1 48 1.5 1.5 1.5 198 72 13 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 8 .

prin posibilitatea unei reconversii profesoinale flexibile catre meserii inrudite. cunoştinţe şi deprinderi care permit absolvenţilor fie să se angajeze. ) Tinerilor trebuie să li se ofere posibilitatea de a dobândi acele competenţe de bază care sunt importante pe piaţa muncii. ) în parteneriat cu angajatorii şi alţi factori interesaţi. influenţând ceea ce se învaţă şi creând condiţii pentru ca învăţământul să răspundă schimbărilor tehnologice tot mai rapide de azi. deprinderi dezvoltand si o serie de abilităţi cheie transferabile. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 9 . Prin unităţile de competenţe specializate din cadrul Curriculum-ului specific nivelul 3 de calificare. Angajatorii se implica în acest fel şi mai mult în parteneriate educaţionale. Orice activitate creativă va duce la o lărgire semnificativă a experienţei şi la aplicarea conştientă a cunoştinţelor dobândite. Aceste cerinţe. Pregătirea forţei de muncă calificate în conformitate cu standardele europene presupune desfăşurarea instruirii bazate pe strategii moderne de predare şi evaluare.N. ajutând astfel la creşterea calităţii procesului de formare. Fiecare nivel parcurs în domeniul Tehnic. Prin parcurgerea curriculum-urilor se asigură dobândirea competenţelor descrise în Standardul de Pregătire Profesională specifice calificărilor de nivelul 3 pentru domeniul Tehnic. implică dobândirea unor abilităţi.C. fie să-şi continue pregătirea la un nivel superior.C. Cererea pieţei şi necesitatea formării profesionale la nivel european au reprezentat motivele esenţiale pentru includerea abilităţilor cheie în cadrul Standardelor de Pregătire Profesională ( S. cu scopul de a sprijini procesul de învăţare continuă. Competenţele profesionale sunt grupate în unităţi de competenţă generale şi specializate. pentru a oferi un profil al absolvenţilor cerut de sectoarele economice şi de servicii. cunoştinţe.P.E. necesare unei vieţi adaptate la exigenţele societăţii contemporane.NOTĂ DE PREZENTARE Prezentarea calificării Noul Sistem Naţional al Calificărilor Profesionale ( S. Fiecare dintre calificările profesionale naţionale necesită unităţi de competenţă cheie şi unităţi de competenţă profesionale. centrate pe elev. pentru asumarea rolului în societate ca persoane responsabile. dobândesc abilităţi. care se instruiesc pe tot parcursul vieţii. elevul este solicitat în multe activităţi practice care îi stimulează şi creativitatea.P. au fost încorporate în abilităţile cheie. Noii angajaţi vor putea desfăşura sarcini non-rutiniere care implică colaborarea în cadrul unei echipe.P. Curriculum-urile specifice nivelul 3 de calificare au fost concepute astfel încât să dezvolte abilităţi de care tinerii au nevoie pentru ocuparea unui loc de muncă. documente care stau la baza Sistemului Naţional de Calificări Profesionale şi care trebuie să fie utilizate împreună cu respectivele curriculum-uri. ) este elaborat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării ( M. Absolvenţii noului sistem de formare profesională.

material. .3.2.MODUL I : SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII I. Sisteme de transmitere a mişcării 1 credit 13.2. cabluri. schema de montaj Lucrări specifice: pregătitoare. modul de transmitere a mişcării în cadrul sistemelor tehnice.13. depistarea şi remedierea anumitor disfuncţionalităţi.1. clasa a XII-a liceu tehnologic. schema cinematică. variatoare.1. . parametrii geometrici si constructivi Simboluri : specifice organelor de maşini şi mecanismelor 13. în condiţiile participării lor nemijlocite la un proces instructiv-formativ centrat pe nevoile şi aspiraţiile lor. arbori. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă din modul Modulul „Sisteme de transmitere a mişcării” face parte din curriculum-ul de nivel 3. orientate către investigarea mecanismelor. Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice. Conţinuturile incluse în structura modulului “Sisteme de transmitere a mişcării” vor permite elevilor să-şi formeze şi să-şi dezvolte o gamă de abilităţi practice şi creative. Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme. Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme. construcţie. demontare. roţi de curea. osii.Sisteme de transmitere a mişcării Competenţe Conţinuturi tematice Organe de maşini: curele. lanţuri. cuplaje.13. Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice . ajustare Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 10 13. Documentaţia tehnică: desen de ansamblu. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ. Modulul „Sisteme de transmitere a mişcării” asigură formarea de competenţe tehnice şi de abilităţi practice necesare în executarea lucrărilor de montaj. lagăre. II. montare. Conţinuturile prevăzute se vor parcurge în orele de instruire practică săptămânală şi în cadrul laboratorului tehnologic. Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul: • 13. roţi dinţate. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unităţi de competenţe 13. Execută lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice. roţi de fricţiune. ghidaje Caracterizare: denumire. reglare şi întreţinere a organelor de maşini şi mecanismelor de transmitere şi transformare a mişcării.

Execută lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice Reglaje: bătaie radială şi frontală a danturii. în orice moment al procesului educativ. urmărind valorificarea disponibilităţilor sale. conservare Protecţia mediului : colectarea şi depozitarea uleiurilor uzate respectand legislaţia de protecţie a mediului III.învăţare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe elev. ⇒ fixarea unor sarcini deschise. în plan vertical.  Elevii învaţă mai bine atunci când li se acordă timp pentru a “ordona” informaţiile noi şi a le asocia cu “cunoştinţele vechi”. ⇒ prezentarea temelor în mai multe moduri (raport. ajustarea jocurilor. Parcurgerea conţinuturilor modulului şi adecvarea strategiilor didactice utilizate are drept scop formarea competenţelor tehnice generale aferente calificărilor de nivel 3. iar pe altă parte. ⇒ fixarea de sarcini diferite pentru grupuri sau indivizi diferiţi. • fiind o structură flexibilă. în funcţie de abilităţi.  Elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare. ajustarea curselor Întreţinere: verificări curente. • modulul permite individualizarea învăţării şi articularea educaţiei formale şi informale. Procesul de predare . • modulul oferă maximum de deschidere. noi mijloace sau resurse didactice. Sugestii metodologice Modulul „Sisteme de transmitere a mişcării” nu este condiţionat sau dependent de celelalte module din curriculum. în prelungirea acestora pot fi adăugate mereu noi module.  Elevii au stiluri proprii de învăţare. Ei învaţă în moduri diferite. coaxialitatea arborilor şi lagărelor. curăţire. Numărul de ore este corespunzător unui credit. pe care elevii să le abordeze în ritmuri şi la niveluri diferite. pe de o parte în plan orizontal. paralelismul arborilor şi danturilor. profesorul/maistru instructor va trebui să ţină seama de următoarele principii:  Elevii învaţă cel mai bine atunci când consideră că învăţarea răspunde nevoilor lor. În acest sens cadrul didactic trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte şi modalităţi de lucru:  Diferenţierea sarcinilor şi timpului alocat. (49 de ore) distribuite astfel: • 41 ore de instruire practică săptămânală • 8 ore de laborator tehnologic. ungere. discuţie sau grafic).  Participanţii contribuie cu cunoştinţe semnificative şi importante la procesul de învăţare.13. cu viteze diferite şi din experienţe diferite. Activităţile din cadrul orelor de instruire practică vor viza cu precădere: • interpretarea documentaţiei tehnice necesare montajului Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 11 . ceea ce se înscrie în linia imperativului educaţiei permanente. În elaborarea strategiei didactice.3. peste / lângă alte module parcurse. arborilor. modulul poate încorporat. Abordarea modulară va oferi următoarele avantaje: • modulul este orientat asupra celui care învaţă. prin: ⇒ gradarea sarcinilor de la uşor la dificil. utilizând în acest sens fişe de lucru.

respectarea normelor de protecţia mediului şi NTSM.uri. Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi tehnologică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă. lucrări de întreţinere şi reglare. 2. SDV-uri specifice. • capacitatea de comunicare. materiale. materiale. Recomandăm următoarele conţinuturi tematice: 1. • Investigaţia. simbolizare. prin care elevul compară nivelul la care a ajuns cu obiectivele şi standardele educaţionale şi îşi poate impune / modifica programul propriu de învăţare. favorizând lucrul în echipă şi responsabilitatea pentru sarcina primită. prin: ⇒ utilizarea autoevaluării şi solicitarea elevilor în a-şi fixa obiective. părţi componente. tipuri constructive. • Autoevaluarea. asumare de sarcini şi responsabilităţi • lucrul în echipă Tipurile de aplicaţii se vor stabili corelat cu calificarea în care se pregătesc elevii. Organe de maşini: Osii Arbori Lagăre Cuplaje Ghidaje Rol funcţional. cerinţe impuse. domenii de utilizare. avantaje –dezavantaje. Evaluarea continuă a elevilor va fi realizată de către cadrele didactice pe baza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate din SPP . nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit. în funcţie de: specificul domeniului şi calificării. rezolvarea sarcinilor de lucru făcându-se prin aplicaţii individuale sau pe grupuri de elevi. dispozitive şi utilaje folosite la montaj • execuţia practică a asamblarilor precizate • verificarea montajelor realizate. părţi componente. complexitatea şi varietatea materialului didactic utilizat. Transmisii mecanice: Transmisii prin curele Transmisii prin cabluri Transmisii prin lanţuri Transmisii cu roţi de fricţiune. dificultatea temelor. tipuri constructive. simbolizare. lucrări de întreţinere şi reglare. respectarea normelor de protecţia mediului şi NTSM. iar ca metode de evaluare recomandăm: • Observarea sistematică a comportamentului elevilor.• tipurile de scule. variatoare Transmisii prin roţi dinţate Rol funcţional. activitate care permite evaluarea capacităţilor şi atitudinilor lor faţă de o sarcină dată. • Metoda lucrărilor practice • Lucrul cu modele Se recomandă utilizarea următoarelor instrumente de evaluare: • Fişe de observaţie • Fişe de lucru • Lucrări practice specifice domeniului şi calificării Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme. domenii de utilizare.  Diferenţierea răspunsului. operaţii de montaj. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 12 .

Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD 14. Tabelul de corelare a competentelor si conţinuturilor Unităţi de competenţe Competenţe individuale • • • Conţinuturi tematice Avantajele utilizarii aplicatiilor de tip CAD fata de metodele traditionale: calitate acuratete timp de executie si revizuire eficienta cost transferul informatiilor. Bonus. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 13 . Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul • 14. Tools. capete de linie 1 credit II. • laborator tehnologic – 16 ore.3. Butoane din bara instrumentelor de lucru: desenarea modificarea editarea obiectelor elementare selectarea punctelor geometrice specifice: intersectie. Help. . Meniuri derulante CAD: File.14. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ.14.Analizeazǎ specificul proiectului. Interpretează şi modifică desene în 2D. Modulul face parte din „Cultura de specialitate” (aria curriculară "Tehnologii") şi are alocate un număr de 33 de ore / an. punct median. în vederea asigurării pregătirii de specialitate în calificări din profilul tehnic. Draw.Vizualizează şi interpretează prezentări în 3D. Insert.14. Identifică şi utilizează elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii. Edit. Analizează specificul proiectului. Format. perpendiculare. Modulul „Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD” se studiază în clasa a XII-a liceu tehnologic.1.2. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă din modul. Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD . Modify. . din care: • teorie – 17 ore.4. 14.1. 14.MODULUL II: UTILIZAREA APLICAŢIILOR DE TIP CAD I. View.

electronic. munca cu alţii. • • • • • 14. responsabilitǎţi. Soft adecvat domeniului (mecanic. Cotare: liniara diametre raza unghiuri inclinata. Metode de îmbunătăţire a soluţiei (plan complex. aranjamente de lucru) Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 14 . Editare text pe desen: caracteristici text pe un rand pe mai multe randuri stergere text tiparire copiere mutare copiere desene din CAD in Word. electromecanic.• • 14.Identificǎ şi utilizeazǎ elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii.3.Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D.2. electric. Procedee de bază pentru desenare CAD: aranjare copiere colorare racordare stergere translatare. construcţii. textile). Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD 14. Pregǎtirea mediului de desenare: lansare în execuţie a programului numele şi locul de memorare al fişierului unitǎţile de mǎsurare utilizate dimensiunea hartiei. Elemente hard: procesor RAM video Disk CD-ROM.

MEASURE. Suprafeţe spaţiale: intre doua linii curbe extrudate de revolutie. în permanenţă. COPY. 1. RECTANG. responsabilitǎţi. FILLET. Tema 2: Desenarea interactivă. CHAMFER. Se va ţine cont de faptul că profesorul are libertatea de a alege ordinea conţinuturilor şi modul de organizare a activităţilor de învăţare. Dezvoltǎri posibile ale procesului de modelare în 3D: feed-back. DONUT. DIVIDE. Tabelul de corelare între competenţe şi conţinuturi. 3. TRIM. Pregătirea lucrului. Tema 4: Comenzi pentru editare (modificare şi construcţie) (ERASE. EXPLODE. cu caracter preponderent aplicativ. SPLINE. Specificaţii şi recomandări de lucru. specifică din ce unitate de competenţă provin competenţele care se agregă şi care sunt conţinuturile ce permit profesorului să formeze. utilizând activităţi variate de învăţare. DIST. ELLIPSE. plan complex. aranjamente de lucru (birouri de proiectare). MOVE. prezentat la punctul II. în funcţie de resursele disponibile şi de nevoile locale de formare. 4. pentru a corela. Specificarea / intrpducerea coordonatelor. POLYGON. Controlul prin panoramare al afişării desenului. OFFSET. III. Autorii recomandă parcurgerea conţinuturilor în următoarea ordine: Tema 1: Prezentarea interfeţei grafice. BREAK. EXTEND. Parcurgerea conţinuturilor este obligatorie. XLINE. ARRAY. 6. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 15 .4. AREA. • • • Modalităţi de proiectare în 3D. Sugestii metodologice Modulul „Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD” oferă elevilor oportunitatea de a-şi forma competenţe tehnice în legătură cu proiectarea asistată de calculator. în raport cu experienţa şi viziunea proprie. elevului să demonstreze şi evaluatorului să evalueze performanţa vizată de respectivele competenţe. LENGTHEN. 5. ID. STRETCH. POINT. profesorul are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi şi de a le eşalona în timp. MLINE. rezultate din condiţiile de aplicabilitate ale criteriilor de performanţă respective. REVCLOUD. Tema 3: Comenzi pentru desenare (LINE. 1. Tema 5: Comenzi şi facilităţi ajutătoare (LIST. RAY. documentaţie tehnicǎ. dar se impune abordarea flexibilă şi diferenţiată a acestora. TABLE). Pentru formarea competenţelor stabilite prin curriculum. PLINE. CIRCLE.Vizualizează şi interpreteazǎ prezentǎri în 3D. MIRROR. 2. ALIGN). Selectarea entităţilor desenate. ROTATE. 2. ARC. Obiecte / entităţi grafice vectoriale. SCALE. criteriile de performanţă ale competenţelor agregate în modul cu conţinuturile incluse. Sistemul de coordonate. Programa modulului trebuie utilizată împreună cu Standardul de Pregătire Profesională.14. Elemente de interfaţă.

comenzi pentru reîmprospătarea imaginii. salvarea. lucrul în grup. Plecând de la principiul integrării. în funcţie de dificultatea acesteia. simularea. Desenarea în 3d cu obiecte 3D (suprafeţe şi solide). În acest sens se recomandă realizarea unei evaluări iniţiale care să permită obţinerea unor informaţii relevante despre stilul de învăţare al elevilor (auditiv. 1. negociere. contribuie la învăţarea eficientă. prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare. Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului. prezentările video. vizitele etc. Desenarea în 3D a obiectelor ordinare. Comenzi de scriere a desenului. Tema 8: Haşurarea (umplerea cu modele). competiţional şi creativităţii elevilor . Aceste informaţii vor sta la baza adaptării strategiilor de predare-învăţare la particularităţile elevilor. sprijin reciproc. adaptându-le la specificul condiţiilor de învăţare şi comportament (utilizarea de programe individualizate. de complexitatea materialului didactic implicat în strategia de didactică şi ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi de formare a depriderilor. 3. 3. Tema 9: Cotarea în desen. Editarea textelor existente. 2. precum şi a spiritului de echipă. Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme. Vizualizare 3D. Locul de desfăşurare a instruirii se recomandă a fi un laborator de informatică. care are sarcina de a individualiza şi de a adapta procesul didactic la particularităţile elevilor. pe nevoile şi disponibilităţile sale. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit. Procesul de predare învăţare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe elev. UCS şi WCS. 4. aducerea de laude chiar şi pentru cele mai mic progrese şi stabilirea împreună a paşilor următori). Grosimi de linei. pregătirea de fişe individuale pentru elevii care au nevoie şi care le cer. practic) şi tipul de inteligenţă al acestora. 1. temele şi proiectele integrate. care asigură accesul în şcoală a oricărui copil. Vizualizarea “umbrită” a proiectelor 3D. vizual. Modificarea proprietăţilor de obiecte. luarea deciziilor. 2. Tema 11: Tipărirea desenelor. Elevaţia şi grosimea pe verticală.a. Tema 6: Texte scrise în desen. discuţiile de grup. de a centra procesului de învăţare pe elev. Conceperea tridimensională a proiectelor. închiderea şi reluarea sesiunii de lucru). Tipuri de linie. Tema 10: Proiectarea tridimensională. În context. multimedia şi electronice. în care – pentru optimizarea demersului didactic – este necesar să existe o dotare minimală care presupune un număr de calculatoare egal cu numărul elevilor din grupă. acceptând că fiecare copil este diferit. utilizarea instrumentelor ajutătoare de învăţare. 1. 3.STATUS. Tema 7: Proprietăţi simbologice şi de emfază 3D. lărgirii orizontului şi perspectivelor educaţionale. Culoarea obiectelor. se va avea în vedere utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea competenţelor pentru acei elevi care prezintă deficienţe integrabile. individualizarea învăţării. Formatare şi stiluri de text. comenzi de corectare a greşelilor. de a diferenţia sarcinile şi timpului alocat ş. practica în atelier / la locul de muncă. Modelarea 3D. conectate în reţea şi cu acces la toate Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 16 . asumarea responsabilităţii. 5. 2. proprii grupului instruit. 4. comenzi pentru accesarea informaţiilor de asistenţă. în scopul unei valorificări optime ale acestora.

un instrument prin care să-şi valorifice superior capacitatea de muncă şi creativitatea şi să-şi reducă timpul de lucru. Specificul disciplinei impune metode didactice interactive. Instruirea interactivă specifică acestei discipline contribuie printre altele şi la conştientizarea faptului că un bun utilizator al calculatorului are şanse mai mari de reuşită în acţiunea de integrare socio-profesională. a instrucţiunilor profesorului: nerespectarea acestei cerinţe conduce la “pauze” nedorite si incetinirea ritmului de instruire. Achiziţia noilor cunoştinţe. pentru a accentua şi mai mult caracterul utilitar al programelor descrise şi pentru a motiva superior elevii în procesul instructiv. probleme concrete ale activităţilor productive din domeniul de activitate pentru a sublinia avantajele utilizării sistemelor informatice. Pornind de la premisa. Achiziţia treptată a cunoştinţelor şi deprinderilor poate fi stimulată printr-o prezentare atractivă şi motivantă a programelor. integrarea acestora în sistemul celor anterioare şi valorificarea lor prin transfer şi creativitate. Aceasta presupune actualizarea permanentă a produselor soft prin prezentarea celor mai noi versiuni. s-a pus un accent deosebit pe descrierea şi exersarea facilităţilor oferite de aceste programe şi pe formarea deprinderilor de a le valorifica în activitatea curentă a viitorului specialist. institute de cercetare şi de proiectare. cerinte specifice economiei actuale şi. o imprimantă. pas cu pas. metoda descoperirii. elevii sunt în posesia elementelor teoretice necesare pentru înţelegerea şi utilizarea pachetelor aplicative de programe. dispozitive periferice şi de memorare externă. recomandând cu precădere aplicaţiile practice individuale. Pentru a evita disfuncţiile provocate de eventualele erori ale elevilor pe parcursul instruirii. Configuraţia calculatoarelor trebuie să permită rularea aplicaţiilor prin care vor fi formate competenţele specifice. vizează formarea unui specialist capabil să răspundă cerinţelor cu pronunţat caracter aplicativ. competenţele propuse direcţionează instruirea către formarea unor abilităţi de utilizare a sistemelor informatice în strânsă corelare cu pregătirea la disciplinele de specialitate. de către fiecare elev. ritmul de instruire poate diferi în funcţie de particularităţile fiecărui elev. mai ales. Pentru a se asigura contactul cu echipamente specifice domeniului care nu există în unitatea de învăţământ se recomandă efectuarea unor vizite didactice la agenţi economici de profil. pe cât posibil. conversaţia euristică. Evaluarea trebuie să vizeze mai ales interpretarea creativă a informaţiilor şi capacitatea de a rezolva o situaţie-problemă cu ajutorul calculatorului. prezentul curriculum vizează formarea unui specialist care să perceapă calculatorul ca pe un instrument de lucru absolut necesar în condiţiile modernizărilor tehnologice. este necesar ca profesorul să urmărească strict fiecare elev.serviciile INTERNET. ceea ce presupune recurgerea la un sistem ordonat de prezentare a facilităţilor unui program. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 17 . Din dorinţa de a pregăti un utilizator şi nu un creator de soft. În laborator trebuie să existe de asemenea. De aceea. Pregătirea în laboratorul de informatică are o specificitate care se bazează. domeniului electronică şi automatizări. avută în vedere prin competenţele prevăzute la disciplinele din cadrul pregătirii de specialitate. Dinamica acestui domeniu este extrem de rapidă. trebuie să aibă ca obiect. în principal. profesorul trebuie să-şi propună finalizarea unei etape de instruire într-o şedinţă de lucru de 2 ore. astfel încât absolvenţilor să le fie mai uşor să se adapteze in activitatea productivă. pe realizarea etapă cu etapă. Aplicaţiile prezentate efectiv elevilor. Pentru proiectarea didactică eficientă. în ritm impus. Un retroproiector sau un ecran cu cristale lichide facilitează instruirea interactivă permiţând proiecţia imaginilor formate pe ecranul monitorului. astfel încât să nu mai fie necesară reluarea ultimelor secvenţe din şedinţa anterioară. că informativ. După aceea. a demonstraţiei.

Modulul face parte din „Cultura de specialitate” (aria curriculară "Tehnologii") şi are alocate un număr de 66 de ore / an. Tabelul de corelare a competenţelor si conţinuturilor Unităţi de competenţe Competenţe individuale Conţinuturi tematice Instalaţii şi sisteme de măsurare . adaptoare. sistemelor industriale. Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul În modulul „Tehnici de măsurare în domeniu” au fost agregate competenţe dintr-o unitate de abilităţi cheie şi o unitate de competenţe tehnice generale: • 3. Managementul relaţiilor interpersonale 0. II.2.Clasificarea instalaţiilor şi sistemelor de măsurare după funcţiile îndeplinite: • de verificare / testare şi diagnosticare a echipamentelor.3. transmiterea şi prelucrarea datelor. instalaţiilor.16. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ. Gestionează aşteptările factorilor interesaţi. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi . Tehnici de măsurare în domeniu 16. 16. Modulul III: TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU I. din care: • teorie – 33 ore. • laborator tehnologic – 8 ore • instruire practică – 25 ore. 1 credit • 16.Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale.3.16. Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare. .1.5 credite . echipamente pentru achiziţia. traductoare.3. elemente 18 16.3. înregistratoare. Gestionează conflicte.Elemente componente de bază ale instalaţiilor şi sistemelor de măsurare (rol funcţional.Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi tehnologică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă. variante constructive): mijloace de măsurare. Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare. în vederea asigurării pregătirii de specialitate în calificări din profilul tehnic. • de supraveghere şi control a proceselor industriale . Tehnici de măsurare în domeniu .Explică structura instalaţiilor/sistemelor de măsurare.1. .2. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă din modul Modulul „Tehnici de măsurare în domeniu” se studiază în clasa a XII-a liceu tehnologic.

serie mică. indicatori metrologici şi economici ai mijloacelor de măsurare accesibile operatorului. productivitatea impusă măsurării. de automatizare . în buclă). verificarea legăturilor funcţionale dintre componente  Aplicaţii practice . reglaje prevăzute în instrucţiunile de utilizare. instrucţiuni de utilizare)  Criterii de selectare a mijloacelor şi metodelor de măsurare : caracteristicile obiectului măsurat sau a procesului controlat. tipul de producţie (unicate.de utilizare a schemelor structurale pentru identificarea componentelor şi verificarea legăturilor dintre componentele unei instalaţii de măsurare date Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 19 . principii de funcţionare.Tipuri de structuri ale sistemelor de măsurare (în lanţ.de determinare a unor valori prognozate ale mărimilor fizice măsurate. selectarea domeniilor de măsurare în funcţie de valoarea prognozată (unde este cazul). . costul aplicării metodei  Operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare: asigurarea condiţiilor de microclimat.2. Aplicaţii practice de utilizare a schemelor structurale pentru identificarea componentelor şi verificarea legăturilor dintre componentele unei instalaţii de măsurare date  Documentaţia tehnică specifică lucrărilor de măsurare / monitorizare a mărilor tehnice caracteristice proceselor industriale (cărţi tehnice ale aparatelor şi echipamentelor de măsurare utilizate. Aplicarea tehnicilor de măsurare în domeniu 16.de utilizare a documentaţiei tehnice specifice pentru identificarea condiţiilor impuse la exploatarea mijloacelor de măsurare şi echipamentelor utilizate. scheme structurale. serie mare sau masă) în cadrul căreia se realizează procese de măsurare.Reprezentări grafice ale structurii unei instalaţii / unui sistem de măsurare (scheme structurale) . Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea instalaţiilor / sistemelor de măsurare. . parametrul controlat (valori prognozate).16. paralelă.

III. stabilirea unor tendinţe în evoluţia parametrului / procesului controlat. profesorul are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi şi de a le eşalona în timp.de măsurare/monitorizare a mărimilor fizice specifice unor procese industriale. ceasuri şi cronometre) .de măsurare directă a mărimilor geometrice.geometrice (măsuri terminale pentru lungimi şi unghiuri. Gestionează conflictele. Se va ţine cont de faptul că profesorul are libertatea de a alege ordinea conţinuturilor şi modul de organizare a activităţilor de învăţare. dar şi a abilităţilor de analizare a rezultatelor măsurării. Pentru formarea competenţelor stabilite prin curriculum. Autorii recomandă parcurgerea conţinuturilor în următoarea ordine: Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 20 . cu caracter preponderent aplicativ.de prelucrare şi analizare a rezultatelor măsurării (calcule matematice. Tabelul de corelare între competenţe şi conţinuturi. indicatoare de nivel. 3. trasare de grafice şi diagrame.de realizare a instalaţiilor de măsurare după o schemă dată. toleranţe)  Exerciţii de grup pentru analizarea rezultatelor măsurării. debitmetre) . pentru a corela. . Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor fizice specifice proceselor industriale.termice (termometre. . elevului să demonstreze şi evaluatorului să evalueze performanţa vizată de respectivele competenţe. 3. mecanice. rigle. în funcţie de resursele disponibile şi de nevoile locale de formare. Programa modulului trebuie utilizată împreună cu Standardul de Pregătire Profesională. fizico-chimice. wattmetre. accelerometre. contoare termice) . utilizând activităţi variate de învăţare. vâscozimetre.electrice (ampermetre. în permanenţă.Managementul relaţiilor interpersonale 3.Managementul relaţiilor interpersonale 3. . contoare electrice)  Aplicaţii practice .2.Metode indirecte . termice şi electrice. densimetre. vacuumetre. Tehnici de măsurare în domeniu 16. prezentat la punctul III.3.3. comparare cu valori nominale sau limită.fizico-chimice (balanţe.Metode directe . micrometre.Metode implicite  Mijloace pentru măsurarea mărimilor tehnice caracteristice proceselor industriale: . Parcurgerea conţinuturilor este obligatorie. folosind instalaţii de măsurare dată. voltmetre. criteriile de performanţă ale competenţelor agregate în modul cu conţinuturile incluse. Sugestii metodologice Modulul «Tehnici de măsurare în domeniu» oferă elevilor oportunitatea de a-şi forma competenţe tehnice în legătură cu selectarea şi utilizarea mijloacelor şi metodelor de măsurare. vitezometre. dar se impune abordarea flexibilă şi diferenţiată a acestora. rezultate din condiţiile de aplicabilitate ale criteriilor de performanţă respective.mecanice (dinamometre. raportoare. manometre. ohmmetre. şublere. comparatoare.16. Gestionează aşteptările factorilor interesaţi.  Metode de măsurare . în raport cu experienţa şi viziunea proprie. specifică din ce unităţi de competenţă provin competenţele care se agregă şi care sunt conţinuturile ce permit profesorului să formeze. turometre. planimetre. a unor cauze şi soluţii de optimizare / remediere. dozatoare volumetrice) .

mecanice (dinamometre. Instalaţii şi sisteme de măsurare . echipamente pentru achiziţia.Metode indirecte . planimetre. turometre. manometre. metode de raport).Elemente componente de bază ale instalaţiilor şi sistemelor de măsurare (rol funcţional. parametrul controlat (valori prognozate). durabilitatea. 2. dozatoare volumetrice) . .Metode implicite 1. vitezometre.1. elemente de automatizare . rezoluţia. paralelă. sistemelor industriale. Tehnici şi tehnologii de măsurare a mărimilor caracteristice proceselor tehnologice 1. mari procese industriale în flux şi procese individuale descentralizate. justeţea. • bazate pe comparaţia simultană 1:n (metode adiţionare.2.electrice (ampermetre. fiabilitatea metrologică). micrometre.tipuri de procese: procese de măsurare şi verificare în cercetare şi laboratoare de dezvoltare.2. contoare termice) . scheme structurale.3. principii de funcţionare.Reprezentări grafice ale structurii unei instalaţii / unui sistem de măsurare (scheme structurale) . etaloane. instrucţiuni de utilizare) 2. domeniul / domeniile de măsurare.1. • de supraveghere şi control a proceselor industriale . debitmetre) . timpul de răspuns. rigle. wattmetre.termice (termometre.fizico-chimice (balanţe.1. fidelitatea. tipul Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 21 . valoarea diviziunii. Procese de măsurare . ceasuri şi cronometre) .4. clase de precizie. • bazate pe comparaţia succesivă. indicatoare de nivel. . vacuumetre. metode de zero). densimetre. Mijloace pentru măsurarea mărimilor tehnice caracteristice proceselor industriale: . ohmmetre. Norme de tehnica securităţii muncii 2. contoare electrice) 1. instalaţiilor.geometrice (măsuri terminale pentru lungimi şi unghiuri. adaptoare. comparatoare. precizia. şublere. Utilizarea tehnicilor de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. Criterii de selectare a mijloacelor şi metodelor de măsurare : caracteristicile obiectului măsurat sau a procesului controlat.componentele procesului de măsurare: măsurand.Clasificarea instalaţiilor şi sistemelor de măsurare după funcţiile îndeplinite: • de verificare / testare şi diagnosticare a echipamentelor.Metode directe • bazate pe comparaţia simultană 1:1 directă (metode diferenţiale. vâscozimetre. Metode de măsurare . transmiterea şi prelucrarea datelor. voltmetre. în buclă). în domeniul controlului tehnic precum şi al încercărilor instalaţiilor. mijloace de măsurare 1. indicatori metrologici şi economici ai mijloacelor de măsurare accesibile operatorului (sensibilitatea. Documentaţia tehnică specifică lucrărilor de măsurare / monitorizare a mărilor tehnice caracteristice proceselor industriale (cărţi tehnice ale aparatelor şi echipamentelor de măsurare utilizate. 2. variante constructive): mijloace de măsurare.Tipuri de structuri ale sistemelor de măsurare (în lanţ. accelerometre. traductoare. raportoare. prin substituţie sau prin permutare. înregistratoare.3.

Plecând de la principiul integrării. În context. lucrul în grup. . costul aplicării metodei 2. simularea. vizual. de înregistrare şi de prelucrare a acestora. folosind documentaţia tehnică specifică. Instruirea practică se va desfăşura în spaţii special amenajate. vizitele etc. acceptând că fiecare copil este diferit. asumarea responsabilităţii. pe nevoile şi disponibilităţile sale. se va avea în vedere utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea competenţelor pentru acei elevi care prezintă deficienţe integrabile. serie mare sau masă) în cadrul căreia se realizează procese de măsurare. Operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare: asigurarea condiţiilor de microclimat. În acest sens se recomandă realizarea unei evaluări iniţiale care să permită obţinerea unor informaţii relevante despre stilul de învăţare al elevilor (auditiv. . productivitatea impusă măsurării. • schemelor structurale. mecanice. luarea deciziilor.de măsurare directă a mărimilor geometrice. Alegerea mijloacelor didactice se va realiza în strânsă corelaţie cu metodele didactice şi cu conţinutul ştiinţific al lecţiei. folosind o instalaţie de măsurare dată. lărgirii orizontului şi perspectivelor educaţionale. .de utilizare a schemelor structurale pentru identificarea componentelor şi verificarea legăturilor dintre componentele unei instalaţii de măsurare date .4. practica în atelier / la locul de muncă. fizico-chimice. toleranţe) Procesul de predare învăţare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe elev.de realizare a unor instalaţiilor de măsurare după o schemă dată. comparare cu valori nominale sau limită. de a diferenţia sarcinile şi timpului alocat ş.a. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 22 . se recomandă o pondere ridicată a exerciţiilor de realizare a unor instalaţii de măsurare. multimedia şi electronice. reglaje prevăzute în instrucţiunile de utilizare. Se recomandă utilizarea: • fişelor de lucru. practic) şi tipul de inteligenţă al acestora. discuţiile de grup. precum şi a spiritului de echipă. • fişelor tehnologice. Aplicaţii practice . termice şi electrice. aducerea de laude chiar şi pentru cele mai mic progrese şi stabilirea împreună a paşilor următori). verificarea legăturilor funcţionale dintre componente 2. . • cărţilor tehnice şi instrucţiunilor de utilizare a mijloacelor de măsurare. . de culegere a informaţiilor de măsurare.de utilizare a documentaţiei tehnice specifice pentru identificarea condiţiilor impuse la exploatarea mijloacelor de măsurare şi echipamentelor utilizate. utilizarea instrumentelor ajutătoare de învăţare. în scopul unei valorificări optime ale acestora.de prelucrare şi analizare a rezultatelor măsurării (calcule matematice. pregătirea de fişe individuale pentru elevii care au nevoie şi care le cer. competiţional şi creativităţii elevilor . care are sarcina de a individualiza şi de a adapta procesul didactic la particularităţile elevilor.de măsurare / monitorizare a mărimilor fizice specifice unor procese industriale.de producţie (unicate. sprijin reciproc.5. prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare. Se vor folosi mijloace didactice specifice cabinetelor şi laboratoarelor de metrologie. Date fiind competenţele vizate. serie mică. temele şi proiectele integrate. Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului. trasare de grafice şi diagrame. negociere. contribuie la învăţarea eficientă. selectarea domeniilor de măsurare în funcţie de valoarea prognozată (unde este cazul). adaptându-le la specificul condiţiilor de învăţare şi comportament (utilizarea de programe individualizate. Aceste informaţii vor sta la baza adaptării strategiilor de predare-învăţare la particularităţile elevilor. care asigură accesul în şcoală a oricărui copil. individualizarea învăţării. de a centra procesului de învăţare pe elev. prezentările video. dotate corespunzător.de determinare a unor valori prognozate ale mărimilor fizice măsurate.

 credibilitatea (pentru ca evaluarea şi atestarea rezultantă să fie credibile. în vederea reglării procesului de predare – învăţare. permiţând atât profesorului. Evaluarea este implicită demersului pedagogic curent. se impune atât asigurarea coerenţei.  compatibilitatea cu învăţarea eficientă (evaluarea trebuie să susţină şi să contribuie la învăţarea eficientă).  flexibilitatea (evaluarea trebuie să faciliteze accesul şi progresarea. autoevaluarea ş.  aplicabilitatea practică şi rentabilitatea (evaluarea trebuie să fie adaptată la resursele existente şi la timpul disponibil). Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 23 . este lipsită de semnificaţie în cadrul evaluării. pe baza unei fişe de observare. Autorii recomandă desfăşurarea procesului instructiv-formativ conform strategiilor moderne de învăţare.a. astfel încât să fie menţinut şi stimulat interesul elevilor pe tot parcursul lecţiilor şi activităţilor aplicative realizate şi să fie realizat impactul dorit prin studierea acestei discipline.  fidelitatea (instrumentul de evaluare generează rezultate în concordanţă unele cu altele în ocazii diferite de către toţi cei care evaluează şi pentru toţi elevii). proiectul. în afara celor din competenţele specificate. referindu-se în mod explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora. rigorii. teste cu itemi obiectivi şi semiobiectivi. ele trebuie să se bucure de încredere publică). cât şi elevului să cunoască nivelul de achiziţionare a competenţelor şi a cunoştinţelor. Calitatea evaluării căreia îi vor fi supuşi elevii pentru a obţine calificările reprezintă unul dintre factorii esenţiali care susţin încrederea publică în aceste calificări. Evaluarea trebuie să fie un proces continuu şi sumativ. caracterului realist şi motivant. cât şi deplina aliniere a sarcinilor impuse la standardele naţionale definite în cadrul fiecărei calificări.• suporturilor de curs / aplicative audio-video sau / şi multimedia. corelată cu tipul probelor de evaluare specificate în Standardul de Pregătire Profesională pentru fiecare competenţă şi vizând exclusiv probele de evaluare solicitate în aceste standarde (nimic mai puţin. eventual integrate într-un sistem multimedia. fără a compromite standardele naţionale). corectitudinii şi eficienţei procesului de evaluare. Se recomandă utilizarea următoarelor metode şi instrumente de evaluare: observarea sistematică. Caracteristicile unui sistem de evaluare eficient sunt:  validitatea (evaluarea trebuie să măsoare performanţa în raport cu competenţele vizate). Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi tehnologică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă. probe practică. nimic mai mult). Din acest motiv. • soft-urilor educaţionale specifice. Demonstrarea altor abilităţi. să identifice lacunele şi cauzele lor şi să realizeze corecţiile care se impun.

SISTEME DE AUTOMATIZARE Sisteme de reglare automată specifice domeniului de pregătire: caracterizare şi funcţionare. SISTEME DE AUTOMATIZARE Competenţe 18. • instruire practică – 7 ore. Parametrii tehnici supravegheaţi: mărimi electrice şi neelectrice.18.1. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 24 .18. SISTEME DE AUTOMATIZARE • • 18. II. Analizează funcţionarea sistemelor de automatizare specifice domeniului • Conţinuturi Schema de principiu a unui sistem de reglare automată. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ. Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată 18. Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul • 18. funcţionare şi alegerea din cataloage. • Rolul funcţional al componentelor sistemului de reglare automată. Modulul face parte din „Cultura de specialitate” (aria curriculară "Tehnologii") şi are alocate un număr de 33 de ore / an.18. . • laborator tehnologic – 9 ore.Sisteme de automatizare 1 credit . Modulul „Sisteme de automatizăre” se studiază în clasa a XII-a liceu tehnologic. . • Elementele constructive ale componentelor sistemelor de reglare: descriere.1.3. Analizează funcţionarea sistemelor de automatizare specifice domeniului. Caracterizează sistemele de reglare automată.Modulul IV : SISTEME DE AUTOMATIZĂRE I. Caracterizează sistemele de reglare automată 18. 18. din care: • teorie – 17 ore. în vederea asigurării pregătirii de specialitate în calificări din profilul tehnic. în condiţiile participării lor nemijlocite şi responsabile la un proces instructiv-formativ centrat pe nevoile şi aspiraţiile proprii.2.3.2. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă din modul Conţinuturile incluse în structura modulului SISTEME DE AUTOMATIZĂRE oferă elevilor cunoştinţe care le vor permite să-şi dezvolte abilităţi practice privind sistemele de reglare automată . • Mărimile care intervin în schema de principiu a unui sistem de reglare automată. Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unitatea de competenţe 18.

• elemente de execuţie. • parametrii tehnici supravegheaţi: electrici şi neelectrici. Instruirea teoretică şi laboratorul tehnologic se recomandă să se desfăşoare în cabinete de specialitate. de a le eşalona în timp. Sisteme de reglare automată: 1. de a utiliza activităţi variate de învăţare. Sisteme de reglare automată specifice domeniului de pregătire: • elemente componente. • elemente de comparaţie.2 Mărimile care intervin în schema de principiu a unui sistem de reglare automată: de intrare (de referinţă ). Se recomandă parcurgerea conţinuturilor modulului SISTEME DE AUTOMATIZĂRE în ordinea prezentată: 1. de reacţie. de ieşire. integrator. • Autoevaluarea. abaterea . Evaluarea continuă a elevilor va fi realizată de către cadrele didactice pe baza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate din SPP . dotate cu materiale didactice specifice. complex. cu accentuare pe cele cu caracter aplicativ. funcţie de dificultatea temelor. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu care lucrează şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor. modul de organizare a ideilor şi a materialelor într-un proiect. de comandă. a materialelor şi a instrumentelor. Pentru atingerea competenţelor specifice stabilite prin modul. Sugestii metodologice Parcurgerea conţinuturilor se va realiza în integralitatea lor. Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul modulului. elemente constructive. acurateţea reprezentărilor tehnice.prin care se evaluează metodele de lucru.III. • Portofoliul. de execuţie(de reglare). iar ca metode de evaluare recomandăm : • Observarea sistematică a elevilor pe baza unei fise de observare • Investigaţia. utilizarea corespunzătoare a bibliografiei. • regulatoare automate. funcţionare. 1. • Metoda exerciţiilor practice • Lucrul cu modele Ca instrumente de evaluare se pot folosi: • Fişe de observaţie şi fişe de lucru • Chestionarul • Fişe de autoevaluare • Miniproiectul . prin care elevul compară nivelul la care a ajuns cu obiectivele şi standardele educaţionale şi îşi poate impune / modifica programul propriu de învăţare. profesorul are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi. centrate pe elev. alegerea din cataloage: • traductoare de intrare şi de reacţie. 2. ca o modalitate de înregistrare a performanţelor şcolare ale elevilor.uri. • funcţionare. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 25 .1 Schema de principiu. ca instrument de evaluare flexibil. 1. perturbaţii.3 Componentele sistemului de reglare automată: rol.

Modulul face parte din „Cultura de specialitate” (aria curriculară "Tehnologii") şi are alocate un număr de 50 de ore / an.2. Realizează sisteme de acţionare electrică. Modulul V : SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ I.19. Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului. Urmăreşte funcţionarea sistemelor de acţionare electrică.3.2. maşini de lucru . SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ Competenţe individuale 19.1. în vederea asigurării pregătirii de specialitate în calificări din profilul tehnic. Sisteme de acţionare electrică 1 credit . Realizează sisteme de acţionare electrică - Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 26 . instalaţie de comandă (aparatele electrice şi electronice de acţionare.19. din care: • laborator tehnologic – 8 ore.19. sistem de transmisie a mişcării rolul funcţional al componentelor sistemului de acţionare rolul funcţional al sistemului de acţionare simboluri şi notaţii specifice componentelor din schema electrică legături funcţionale între componentele sistemului de acţionare: electrice (cu conductoare/cabluri) şi mecanice (cuplaje) măsurători cu ohmmetrul pentru verificarea continuităţii circuitului electric - 19. protecţie şi semnalizare). . comandă.Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi tehnologică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă. • instruire practică săptămânală – 42 ore. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unităţi de competenţe 19.1. Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului Conţinuturi tematice componentele unui sistem de acţionare specific domeniului: motoare electrice. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă din modul Modulul „Sisteme de acţionare electrică” se studiază în clasa a XII-a liceu tehnologic. II. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ. . Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul • 19.

2. de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor. măsurarea parametrilor de funcţionare: intensitatea curentului electric.3.2. dotate cu materiale didactice specifice : seturi de diapozitive sau/şi filme didactice tematice. 2. în scopul unei valorificării optime ale acestora. Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul modulului. simularea.3. de a diferenţia sarcinile şi timpul alocat ş. în funcţie de resursele disponibile şi de nevoile locale de formare. de măsurare. Pentru formarea competenţelor stabilite prin curriculum. lucrul în grup. planşe didactice. vizitele etc.1. în care pot fi evidenţiate echipamentele şi aparatele electrice componente. dar se impune abordarea flexibilă şi diferenţiată a acestora. utilizând activităţi variate de învăţare.3. pe nevoile şi disponibilităţile sale. centrate pe elev. tensiunea electrică. funcţie de dificultatea temelor. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu care lucrează.Conductoare şi cabluri electrice. Realizarea sistemelor de acţionare electrica specifice domeniului 2. .1. tensiunea electrică. turaţia urmărirea vizuală a funcţionării Modulul . de protecţie. 2.a. Componentele sistemului de acţionare (recunoaştere şi rol funcţional): .19. panoplii şi machete didactice sau/şi funcţionale. Prezentarea sistemelor de acţionare electrică specifice domeniului 1.Sisteme de acţionare electrică” oferă elevilor oportunitatea de a-şi forma competenţe tehnice în legătură cu realizarea unor sisteme de acţionare specifice fiecărui domeniu de calificare. Definirea sistemului de acţionare electrică. Măsurarea parametrilor de funcţionare: intensitatea curentului electric.. multimedia şi electronice. seturi de scheme de sisteme de actionare electrica. Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului. prezentările video. contribuie la învăţarea eficientă.Aparate electrice necesare : de comutaţie. bibliografie tehnică selectivă ş. Rolul sistemului de acţionare electrică în ansamblul tehnic din care face parte. Parcurgerea etapelor de realizare a sistemului electric de acţionare. 1. turaţia motorului de acţionare. cu accentuare pe cele cu caracter aplicativ. practica în atelier / laborator / la locul de muncă. lărgirea orizontului şi perspectivelor educaţionale. de a centra procesul de învăţare pe elev. discuţiile de grup. Autorii recomandă parcurgerea conţinuturilor în următoarea ordine: 1. Urmăreşte funcţionarea sistemelor de acţionare electrică III. Parcurgerea conţinuturilor se va realiza in integritatea lor. .Motoare electrice de acţionare. 1. 2.a. Sugestii metodologice - - manevre de conectare şi de deconectare a motorului de acţionare. care are sarcina de a individualiza şi de a adapta procesul didactic la particularităţile elevilor. individualizarea învăţării. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 27 . Instruirea teoretică şi laboratorul tehnologic se recomandă să se desfăşoare în cabinete de specialitate. profesorul are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi şi de a le eşalona în timp. Citirea schemei electrice de actionare . În context.

complex. • Metoda exerciţiilor practice • Lucrul cu modele Ca instrumente de evaluare se pot folosi: • Fişe de observaţie şi fişe de lucru • Chestionarul • Fişe de autoevaluare • Miniproiectul . Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 28 . sprijin reciproc.prin care se evaluează metodele de lucru. utilizarea corespunzătoare a bibliografiei. ca o modalitate de înregistrare a performanţelor şcolare ale elevilor. acurateţea reprezentărilor tehnice. a materialelor şi a instrumentelor. precum şi a spiritului de echipă. ca instrument de evaluare flexibil. luarea deciziilor. modul de organizare a ideilor şi a materialelor într-un proiect.prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare. competiţional şi creativităţii elevilor . Evaluarea continuă a elevilor va fi realizată de către cadrele didactice pe baza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate din SPP . negociere. • Portofoliul. integrator. • Autoevaluarea.uri. Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi tehnologică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă. asumarea responsabilităţii. prin care elevul compară nivelul la care a ajuns cu obiectivele şi standardele educaţionale şi îşi poate impune / modifica programul propriu de învăţare. iar ca metode de evaluare recomandăm : • Observarea sistematică a elevilor pe baza unei fise de observare • Investigaţia.

. Realizează circuite electrice de curent continuu (c.).c. din care: • laborator tehnologic – 8 ore. marcare în clar şi în codul culorilor Surse de c.3. Gruparea rezistoarelor şi a surselor de c. Realizează circuite electrice de c.legea lui Ohm.c.c.legea lui Joule.măsurarea tensiunilor la bornele componentelor. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă din modul Modulul este parte integrantă din cultura de specialitate. Utilizează aparate de c. Realizează circuite de curent alternativ (c. . liceu tehnologic.paralel.: .Circuite electrice 20.serie.Parametri: tensiunea la borne. Circuite cu rezistoare şi surse de c.20.2.a. . • instruire practică săptămânală – 41 ore.a. .c.c. .mixt. 20. Modulul face parte din „Cultura de specialitate” (aria curriculară "Tehnologii") şi are alocate un număr de 49 de ore / an.măsurarea intensităţilor din circuit. rezistenţa internă.realizarea circuitelor.Modulul VI: CIRCUITE ELECTRICE I. clasa a XII-a.: .teoremele lui Kirchhoff.20. Analizarea circuitelor de c. . . pregătire practică. Circuite electrice . de joasă tensiune 1 credit II. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 29 .1. . Locul modulului în cadrul planului de învăţământ.c.: .1.Clasificare. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unităţi de competenţe Competenţe individuale Conţinuturi tematice Rezistoare: clasificare.). .20. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţe din modul: • 20. pe baza valorilor măsurate utilizând legile şi teoremele studiate: .

de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi ritmul de formare a deprinderilor.comportarea in curent alternativ.3.a. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 30 . Realizează circuite electrice de c. . de joasă tensiune (maxim 220 V) III.compararea rezultatelor: tensiuni.a. condensatoare): .valori efective ale tensiunii la bornele componentelor.întreruptoare automate.relele termice. . Identificarea aparatelor de protecţie. 20.a.relee termice.comutatoare. . . folosind un soft didactic (ORCAD. sau orice alt soft care permite simularea funcţionării circuitelor de c. Verificarea funcţionării circuitelor de c.siguranţe. Interpretarea rezultatelor obţinute pe cale practică şi prin simulare: .relee electromagnetice. . Circuite electrice 20.motoare electrice Realizarea circuitelor de c.lămpi cu incandescenţă.circuite RLC serie.20.2. Identificarea aparatelor de comutare: . comutare şi receptoare. .a). Sugestii metodologice 1. Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme.aspect. Componente electrice pasive de circuit: (bobine.calculul erorilor. în funcţie de dificultatea acesteia. .marcaj. intensităţi. Simularea funcţionării circuitelor de c. comutare şi a receptoarelor de joasă tensiune : . Receptoare: . Identificarea bobinelor şi condensatoarelor după: . .a de joasă tensiune. bobine: . proprii grupului instruit. cu rezistoare. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit.contactoare. .a. Realizarea circuitelor de c.lămpi fluorescente.circuite RLC paralel. de joasă tensiune cu aparate de protecţie.a. . condensatoare. .clasificare.RLC serie/în paralel cu circuite C Măsurarea parametrilor de circuit: . Utilizează aparate de c. .

Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate. Se evaluează numai competenţele corespunzătoare modulului. 3. Prin natura activităţilor de învăţare. Pe parcursul modulului se realizează evaluare continuă. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 31 . Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregătire Profesională. O competenţă se evaluează o singură dată. 2. cu pondere sporită pe activităţile practice şi mai puţin pe cele teoretice: documentarea cu ajutorul Internetului.ro. probe practice). în care nici din punct de vedere profesional nu există răspunsuri "unice" sau "cele mai bune". elevii vor trebui pregătiţi pentru a evolua în situaţii adaptative complexe. interactiv şi centrat pe elev. activităţile de instruire practică utilizate de cadrele didactice vor avea un caracter activ. Demonstrarea unei alte abilităţi în afara celor din competenţele specificate este lipsită de semnificaţie în cadrul evaluării. iar parcurgerea acestora asigură dobândirea de către elevi a competenţelor dorite. vizite de documentare la agenţii economici. Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi tehnologică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă. prin aplicarea instrumentelor de evaluare continuă prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională (probe orale. Instruirea se va realiza în laboratoare tehnologice şi ateliere cu o bună dotare materială. Se recomandă documentarea pe Internet accesând paginile de pe site-ul kappa. lucrări practice. competenţele determină conţinuturile tematice. Pentru atingerea competenţelor dorite.Între competenţe şi conţinuturi este o relaţie biunivocă. Se va avea în vedre utilizarea metodelor specifice de lucru în cazul elevilor cu cerinţe educaţionale speciale. Parcurgerea conţinuturilor şi adecvarea strategiilor didactice vor viza şi formarea priceperilor şi deprinderilor practice corelate cu noţiunile teoretice dobândite de elevi în anii anteriori. teste de evaluare etc. utilizări de materiale şi programe înregistrate pe suport electronic.

Efectuează lucrări de asamblare demontabilă Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi . prin caneluri.2. SDV-uri 32 1 credit 22. asigurarea organelor de asamblare necesare. cu elemente elastice Operaţii: pregătirea reperelor pentru asamblare. utilaje şi SDVuri specifice. SDVuri. filete.22.ASAMBLĂRI MECANICE 22. sudare Operaţii: de pregătire a reperelor. documentaţie tehnică Asamblări demontabile: prin pene şi ştifturi. Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul: • 22.22.1. Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile.3.Stabileşte procesul tehnologic de asamblare Conţinuturi tematice Date iniţiale ale procesului de asamblare: documentaţia tehnică.2. Efectuează lucrări de asamblare demontabilă. asamblarea propriu-zisă Resurse: organe de asamblare. de asamblare nedemontabilă a produselor specifice Resurse: materiale. documentaţie tehnică. metoda interschimbabilităţii parţiale. • 42 ore de instruire practică săptămânală. Conţinuturile prevăzute se vor parcurge în orele de instruire practică săptămânală şi în cadrul laboratorului tehnologic. (50 de ore) distribuite astfel: • 8 ore de laborator tehnologic. programul de producţie Metode de asamblare: metoda interschimbabilităţii totale. Modulul „Asamblări mecanice”nu este condiţionat sau dependent de celelalte module din curriculum. reglării Condiţii materiale: utilaje. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ.1. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor: Unităţi de competenţe Competenţe individuale 22. metoda sortării. clasa a XI-a liceu tehnologic. .Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile 22. . ajustării.MODULUL VII: ASAMBLĂRI MECANICE I. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă din modul Modulul „Asamblări mecanice” face parte din curriculum-ul de nivel 3. lipire.22. materiale specifice Asamblări nedemontabile: prin presare. conuri. Asamblări mecanice . Stabileşte procesul tehnologic de asamblare. prin nituire.3. Numărul de ore este corespunzător unui credit. II.

⇒ prezentarea temelor în mai multe moduri (raport. iar pe altă parte.învăţare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe elev.uri. discuţie sau grafic). pregătirea de fişe individuale pentru elevii care au ritm lent de învăţare. prin care elevul compară nivelul la care a ajuns cu obiectivele şi standardele educaţionale şi îşi poate impune / modifica programul propriu de învăţare. ⇒ utilizarea verificării de către un coleg. ⇒ fixarea de sarcini diferite pentru grupuri sau indivizi diferiţi. peste / lângă alte module parcurse. pe care elevii să le abordeze în ritmuri şi la niveluri diferite.  Participanţii contribuie cu cunoştinţe semnificative şi importante la procesul de învăţare. • Metoda lucrărilor practice Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 33 . noi mijloace sau resurse didactice.  Elevii au stiluri proprii de învăţare. utilizând în acest sens fişe de lucru. aducerea de laude chiar şi pentru cele mai mici progrese şi stabilirea împreună a paşilor următori). Evaluarea continuă a elevilor va fi realizată de către cadrele didactice pe baza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate din SPP . În acest sens cadrul didactic trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte şi modalităţi de lucru:  Diferenţierea sarcinilor şi timpului alocat. profesorul va trebui să ţină seama de următoarele principii:  Elevii învaţă cel mai bine atunci când consideră că învăţarea răspunde nevoilor lor.III. Abordarea modulară va oferi următoarele avantaje: • modulul este orientat asupra celui care învaţă. în prelungirea acestora pot fi adăugate mereu noi module. prin: ⇒ abordarea tuturor tipurilor de învăţare (auditiv. prin: ⇒ gradarea sarcinilor de la uşor la dificil. • modulul oferă maximum de deschidere. metodele se vor adapta la specificul condiţiilor de învăţare şi comportament (utilizarea de programe individualizate. modulul poate încorpora. a verificării prin îndrumător. acceptând faptul că fiecare copil este diferit. • fiind o structură flexibilă. în funcţie de abilităţi. ⇒ fixarea unor sarcini deschise. • modulul permite individualizarea învăţării şi articularea educaţiei formale şi informale. Ei învaţă în moduri diferite. în orice moment al procesului educativ.  Elevii învaţă mai bine atunci când li se acordă timp pentru a “ordona” informaţiile noi şi a le asocia cu “cunoştinţele vechi”. cu viteze diferite şi din experienţe diferite.  Diferenţierea răspunsului. pe de o parte în plan orizontal.  Elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare. iar ca metode de evaluare recomandăm: • Observarea sistematică a comportamentului elevilor. Sugestii metodologice Parcurgerea conţinuturilor modulului şi adecvarea strategiilor didactice utilizate are drept scop formarea competenţelor tehnice generale aferente calificărilor de nivel 3. activitate care permite evaluarea capacităţilor şi atitudinilor lor faţă de o sarcină dată. ceea ce se înscrie în linia imperativului educaţiei permanente. Plecând de la principiul integrării. în plan vertical. Procesul de predare . care asigură accesul în şcoală a tuturor copiilor. vizual. În elaborarea strategiei didactice. utilizarea instrumentelor ajutătoare de învăţare. • Investigaţia. urmărind valorificarea disponibilităţilor sale. • Autoevaluarea. Pentru acei elevi care prezintă deficienţe integrabile. practic sau prin contact direct). se va avea în vedere utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea competenţelor.  Diferenţierea cunoştinţelor elevilor. prin: ⇒ utilizarea autoevaluării şi solicitarea elevilor de a-şi impune obiective.

scule folosite la montare şi demontare) Între competenţe şi conţinuturi este o relaţie biunivocă. găurire. mânuirile. cum ar fi efectuarea unor lucrări practice şi de laborator. iar parcurgerea acestora asigură dobândirea de către elevi a competenţelor dorite. lustruire. subansamblul. completul. metoda sortării.retuşare.• Lucrul cu modele Se recomandă utilizarea următoarelor instrumente de evaluare: • Fişe de observaţie • Fişe de lucru • Lucrări practice specifice domeniului şi calificării Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme. Pregătirea pieselor pentru asamblare . Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 34 . ciclograma asamblării 3. cu elemente elastice .asamblări prin sudare. metode de lipire) . Structura procesului tehnologic de asamblare . NTSM la sudare 7. Pentru dobândirea de către elevi a competenţelor prevăzute în SPP-uri. filetare. Pentru atingerea obiectivelor programei şi dezvoltarea la elevi a competenţelor vizate de parcurgerea modulului. prin caneluri. de formă şi de poziţie 4. lepuire. alezare. Asamblări demontabile • Prezentarea generală a asamblărilor demontabile .predare să se utilizeze cu precădere metode bazate pe acţiune.asamblări prin nituire (fazele operaţiei de nituire. rodare. Asamblări nedemontabile • Prezentarea generală a asamblărilor nedemontabile . asigurarea piuliţelor împotriva autodesfacerii. aplicativ.abateri dimensionale.metoda interschimbabilităţii totale. în funcţie de: • specificul domeniului şi calificării • dificultatea temelor • nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit • complexitatea şi varietatea materialului didactic utilizat • ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi de formare a abilităţilor practice proprii grupului instruit. metoda interschimbabilităţii parţiale. Recomandăm următoarele conţinuturi tematice: 1.scheme de asamblare.asamblări prin lipire (lipire moale. prin deformare) . competenţele determină conţinuturile tematice. metoda ajustării. activităţile de învăţare .asamblări prin presare (prin încălzire sau răcire.operaţiile şi fazele de asamblare. lipire tare. recomandăm ca în procesul de învăţare . siguranţă în exploatare. interactiv şi centrat pe elev.predare utilizate de cadrele didactice vor avea un caracter activ. Metode de asamblare . ansamblul 2. metoda reglării 5.asamblări prin filet (părţi componente. cu accent preponderent pe activităţile de învăţare cu caracter practic. piesa de bază. fişe tehnologice şi planuri de operaţii. răzuire. maşini de nituit). prin conuri. NTSM la nituire . Precizia de prelucrare şi asamblare . spălare 6. Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi tehnologică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă. Documente tehnologice necesare realizării operaţiei de asamblare .asamblări prin pene şi ştifturi.

Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 35 .2. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă din modul Modulul „Sănătatea şi securitatea muncii” se studiază în clasa a XII-a liceu tehnologic. Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă . din care: • laborator tehnologic – 24 ore.3. în vederea asigurării pregătirii de specialitate în calificări din profilul tehnic. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ.1. Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă. Coordonează activităţile în caz de accident II. . Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul • 12.12. Modulul face parte din „Cultura de specialitate” (aria curriculară "Tehnologii") şi are alocate un număr de 48 de ore / an.STAGII DE PREGĂTIRE PRACTICĂ Modulul VIII: SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII I. prevenirea şi stingerea incendiilor. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII 1 credit 12. • instruire practică – 24 ore.12.

utilizarea documentaţiei legislaţiei în vigoare specifice domeniului . 12.2.boli profesionale .individuale şi colective specifice locului de muncă.situaţii de risc: perturbări funcţionale. • Materiale şi mijloace de prevenirea şi stingerea incendiilor: . hidranţi.afişe.materiale igienico-sanitare . cu praf.documente de informare: fişe. comportament necorespunzător al lucrătorului la locul de muncă.Unitatea de competenţe 12. defecţiuni ale utilajelor. filme. Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă.fişa individuală de instructaj .materiale şi mijloace de stingere a incendiilor • Sisteme şi dispozitive de protecţie. Situaţii deosebite şi factorii de risc de la locul de muncă . pliante. starea fizică şi psihică necorespunzătoare a lucrătorului .incendii şi explozii • Echipamente de lucru şi de protecţie specifice locului de muncă. Conţinuturi tematice • Măsuri de eliminare a riscurilor la locul de muncă: instructaje. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII Competenţe individuale 12.instructaje iniţiale. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 36 . nerespectarea principiilor ergonomice. stingătoare cu spumă.echipamente de lucru şi echipamente individuale şi colective de protecţie . . instrucţiuni de lucru. • Măsuri de igienă şi protecţia muncii . prevenirea şi stingerea incendiilor. broşuri. pături.avarii . nisip.apă.1. cu CO2 • • 12.curente şi periodice .trusă de prim ajutor . SĂNĂTATEA ŞI Planifică acţiuni SECURITATEA de evitare si MUNCII de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă. cataloage.accidente de muncă . Locuri de muncă periculoase specifice domeniului.

de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu care lucrează.  planşe didactice.trusa de prim ajutor Planul de acţiune în caz de accident la o situaţie dată. competenţele determină conţinuturile tematice.Unitatea de competenţe Competenţe individuale • • Conţinuturi tematice Primul ajutor în caz de accident. în condiţiile participării lor nemijlocite şi responsabile la un proces instructiv-formativ centrat pe nevoile şi aspiraţiile proprii.  bibliografie tehnică selectivă ş.a. Conţinuturile incluse în structura modulului oferă elevilor cunoştinţe care le vor permite să-şi dezvolte abilităţi privind securitatea la locul de munca. • III. pregătirea de fişe individuale pentru elevii care au nevoie şi care le cer. sau a integrării pe piaţa muncii. Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul modulului.individuale . care asigură accesul în şcoală a oricărui copil. . în scopul pregătirii profesionale ale elevilor şi dezvoltării capacităţiilor care să le permită dobândirea unei calificări superioare. se va avea în vedere utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea competenţelor pentru acei elevi care prezintă deficienţe integrabile.de grup 12. de nivel 3+. aducerea de laude chiar şi pentru cele mai mici progrese şi stabilirea împreună a paşilor următori). iar parcurgerea acestora asigură dobândirea de către elevi a competenţelor dorite 2. prevenirea şi stingerea incendiilor.eliminarea cauzelor .  panoplii şi machete didactice sau/şi funcţionale. Instruirea practică se recomandă să se desfăşoare în ateliere. în funcţie de dificultatea temelor.3.anunţarea organelor abilitate. Între competenţe şi conţinuturi este o relaţie biunivocă. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII 12. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 37 . sănătatea. Parcurgerea conţinuturilor modulului „Sănătatea şi securitatea muncii” şi adecvarea strategiilor didactice utilizate are drept scop formarea competenţelor tehnice generale aferente nivelului 3 şi corespunzătoare calificărilor. acceptând că fiecare copil este diferit. Sugestii metodologice 1. Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi tehnologică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă. adaptându-le la specificul condiţiilor de învăţare şi comportament (utilizarea de programe individualizate. de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor.evacuarea accidentaţilor . utilizarea instrumentelor ajutătoare de învăţare. Plecând de la principiul integrării. dotate cu materiale didactice specifice iar în desfăşurarea orelor de laborator să se foloseasca :  seturi de diapozitive sau/şi filme didactice tematice. . Coordonează activităţile în caz de accident. . în funcţie de tipul accidentului Sarcinile în caz de accident ale echipelor de intervenţie.

În context  lucrul în grup.  fidelitatea (instrumentul de evaluare generează rezultate în concordanţă unele cu altele în ocazii diferite de către toţi cei care evaluează şi pentru toţi elevii). fără a compromite standardele naţionale). rigorii.a. lărgirii orizontului şi perspectivelor educaţionale. cât şi elevului să cunoască nivelul de achiziţionare a competenţelor şi a cunoştinţelor. este lipsită de semnificaţie Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 38 . referindu-se în mod explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora. nimic mai mult).Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului. caracterului realist şi motivant. corelată cu tipul probelor de evaluare specificate în Standardul de Pregătire Profesională pentru fiecare competenţă şi vizând exclusiv probele de evaluare solicitate în aceste standarde ( nimic mai puţin.  prezentări multimedia şi electronice. competiţional şi a creativităţii elevilor. Evaluarea este implicită demersului pedagogic curent.  vizitele etc. • asumarea responsabilităţii. se impune atât asigurarea coerenţei. • luarea deciziilor. în afara celor din competenţele specificate. în vederea reglării procesului de predare – învăţare. corectitudinii şi eficienţei procesului de evaluare.  aplicabilitatea practică şi rentabilitatea (evaluarea trebuie să fie adaptată la resursele existente şi la timpul disponibil).  practica în atelier / la locul de muncă. Evaluarea trebuie să fie un proces continuu şi sumativ.  temele şi proiectele integrate. individualizarea învăţării. care are sarcina de a individualiza şi de a adapta procesul didactic la particularităţile elevilor. în scopul unei valorificări optime ale acestora. de a diferenţia sarcinile şi timpului alocat ş. pe nevoile şi disponibilităţile sale.  discuţiile de grup.  flexibilitatea (evaluarea trebuie să faciliteze accesul şi progresarea. 3.  prezentările video. prin dezvoltarea abilităţilor de • comunicare. Demonstrarea altor abilităţi. precum şi a spiritului de echipă. de a centra procesului de învăţare pe elev.  compatibilitatea cu învăţarea eficientă (evaluarea trebuie să susţină şi să contribuie la învăţarea eficientă). Calitatea evaluării căreia îi vor fi supuşi elevii pentru a obţine calificările reprezintă unul dintre factorii esenţiali care susţin încrederea publică în aceste calificări. • negociere. cât şi deplina aliniere a sarcinilor impuse la standardele naţionale definite în cadrul fiecărei calificări.  simularea. Din acest motiv. permiţând atât profesorului. ele trebuie să se bucure de încredere publică). contribuie la învăţarea eficientă. • sprijin reciproc. Caracteristicile unui sistem de evaluare eficient sunt:  validitatea (evaluarea trebuie să măsoare performanţa în raport cu competenţele vizate).  credibilitatea (pentru ca evaluarea şi atestarea rezultantă să fie credibile. să identifice lacunele şi cauzele lor şi să realizeze corecţiile care se impun.

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 39 . Se recomandă utilizarea următoarelor metode şi instrumente de evaluare: observarea sistematică. proiectul. Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi practică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă. autoevaluarea . probe practică.în cadrul evaluării. teste cu itemi obiectivi şi semiobiectivi. pe baza unei fişe de observare.

Programa este menită să formeze şi abilităţi legate de dezvoltarea relaţiilor interpersonale prin încurajarea unui dialog constructiv. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ. LC -modulatoare/ demodulatoare Circuite electronice de tip digital: -circuite digitale: porţi logice. Dobândirea acestor abilităţi este esenţială în pregătirea pentru ocuparea unui loc de muncă. Identifică tipuri de circuite electronice.21. Creează şi menţine relaţii profesionale. Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii. Evaluează performanţele circuitelor electronice. memorii.21.21.Identifică tipuri de circuite electronice • Conţinuturi tematice Circuite electronice de tip analogic: -surse de alimentare -amplificatoare: de tensiune. 3. microcontrolere -dispozitive de afişaj electronic Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 40 . pentru a se putea adapta la tehnologiile şi la practicile de muncă în schimbare. Modulul se adresează elevilor din clasa a XII-a liceu tehnologic.1.3. de putere -oscilatoare: RC. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor: Unităţi de competenţe 21. de curent. codificatoare/ decodificatoare. multiplexoare/ demultiplexoare -circuite integrate: numărătoare. .2.1. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă din modul În conceperea programei pentru modulul „Circuite electronice” s-a avut în vedere necesitatea ca elevii să dobândească un set de competenţe tehnice generale care să le ofere posibilitatea de a activa într-un domeniu în care circuitele electronice constituie parte componentă a echipamentelor/ instalaţiilor.Modulul IX: CIRCUITE ELECTRONICE I. Repartizarea orelor pe forme de activitate este următoarea: Total ore / an 72 ore din care: • laborator tehnologic 24 ore • instruire practică 48 ore Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul • 21. relaţii de cooperare şi susţinerea muncii în echipă. CIRCUITE ELECTRONICE . 1 credit 0. . Sisteme electronice Competenţe individuale • 21.5credite II.3. Managementul relaţiilor interpersonale .1.

Sugestii metodologice Modulul «Circuite electronice» este un ansamblu care poate fi parcurs independent oferind elevilor cunoştinţe şi abilităţi precise pe care elevii le pot verifica în diferite faze ale însuşirii lor. Creează şi menţine relaţii profesionale Parametri specifici circuitelor electronice: -pentru surse de alimentare: tensiuni.Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii 3. frecvenţmetru -osciloscop • Echipamente/ instalaţii specifice domeniului -de electroalimentare -de amplificare în curent sau tensiune -de generare a semnalelor electrice -de modulare/ demodulare a semnalelor electrice -de reglare automată -de comandă şi control  Realizează dialog constructiv şi relaţii de cooperare pe durata lucrărilor practice de măsurare şi conectare a sistemelor electronice în echipamente/ instalaţii specifice domeniului. frecvenţe.2.Evaluează performanţele circuitelor electronice 21.3.  Susţine munca în echipă şi aplicǎ modalităţi de îmbunătăţire a relaţiilor interpersonale pe durata desfǎşurǎrii lucrărilor practice de măsurare şi conectare a sistemelor electronice în echipamente/ instalaţii specifice domeniului. Managementul relaţiilor interpersonale 3. Sisteme electronice 21. Sisteme electronice 21. puteri nominale -pentru amplificatoare: amplificare -pentru oscilatoare: domeniu de frecvenţă. frecvenţa de oscilaţie -pentru circuite logice: valori minime şi maxime de tensiune şi curent la intrare/ ieşire • Mărimi de măsurat: -tensiuni. amplificări • Aparate de măsură şi control adecvate: -multimetru. • III.21.1. curenţi. impedanţe. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 41 . curenţi. puteri electrice.

proprii grupului instruit. Amplificatoare de tensiune 2. NU. cu respectarea legislaţiei în vigoare. SAU-NU • simboluri • tabele de adevăr Tema 6: Codificatoare/ decodificatoare • reprezentări simbolice • rol funcţional • utilizări în domeniu Tema 7: Multiplexoare/ demultiplexoare • • • • • • • • • reprezentări simbolice rol funcţional utilizări în domeniu rol funcţional utilizări în domeniu rol funcţional utilizări în domeniu reprezentări simbolice rol funcţional 42 Tema 8: Memorii digitale Tema 9: Microcontrolere Tema 10: Dispozitive de afişaj electronic Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi . Oscilatoare LC: scheme de principiu. ŞI-NU. Tema 1: Schema bloc a unei surse stabilizate de tensiune  Redresoare  Filtre de netezire  Stabilizatoare • schemă electrică • rol funcţional Tema 2: Amplificatoare 1. în funcţie de dificultatea acesteia. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit. Amplificatoare de curent 3.Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme. de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi formare a deprinderilor. dotate corespunzător. SAU. rol funcţional  Oscilatoare RC: scheme de principiu. Amplificatoare de putere • reprezentări simbolice • rol funcţional Tema 3: Oscilatoare 4. Instruirea practică şi laboratorul tehnologic se vor desfăşura în spaţii special amenajate. rol funcţional Tema 4: Modulatoare/ demodulatoare • reprezentări simbolice • rol funcţional • utilizări în domeniu Tema 5: Porţi logice  Tipuri de porţi logice: ŞI.

Identificarea tipurilor de porţi logice prin măsurători 5. conectarea în echipamente/ instalaţii a sistemelor electronice şi verificarea funcţionalităţii acestora. Verificarea stării de funcţionare a echipamentelor/ instalaţiilor. • probe practice: identificarea tipurilor de sisteme electronice. Lucrări practice de montare/ demontare a circuitelor integrate digitale în socluri 5. cu circuite integrate logice. Utilizarea cataloagelor pentru identificarea terminalelor intrare/ ieşire la circuitele integrate 7. Lucrări practice de identificare a circuitelor integrate digitale după aspect fizic şi marcaj 4. Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi practică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 43 . afectivi şi performativi) se recomandă utilizarea următoarelor metode: • probe orale: întrebări cu răspuns scurt. studii de caz. În momentul în care au fost bifate toate căsuţele. exerciţii de citire a documentaţiei tehnice. Lucrări practice de utilizare a dispozitivelor de afişaj electronic în echipamente/ instalaţii din domeniu 6. Vizualizarea semanalelor la ieşirea unui oscilator 4. • instrumente de evaluare: fişe de observare sistematică prin care se urmăresc etapele executării unei lucrări de măsurare şi conectare a unui sistem electronic în echipamente/ instalaţii specifice domeniului.• utilizări în domeniu Recomandări pentru lucrări de laborator: 1. Lucrări practice de identificare a tipurilor de porţi logice. prin măsurători. Lucrări practice de conectare unei surse de alimentare în echipamente/ instalaţii 2. prezentare orală sub forma unei adresări sau unei opinii. din domeniu Recomandări pentru aplicaţii practice: 1. Lucrări practice de conectare a unui amplificator în echipamente/ instalaţii 3. Identificarea circuitelor integrate digitale după aspect fizic şi simbol 6. în conformitate cu tabela de adevăr Pentru evaluarea achiziţiilor elevilor (în termeni cognitivi. Vizualizarea tensiunilor de la intrarea şi ieşirea unui surse de tensiune 2. evaluarea parametrilor specifici unui sistem electronic. Fişa de verificare nu presupune decât bifarea unei căsuţe de fiecare dată când s-a demonstrat buna realizare a unei sarcini. Vizualizarea semnalelor de la intrarea şi ieşirea unui amplificator 3. evaluarea s-a încheiat cu succes. Lucrări practice de utilizare a microcontrolerelor în echipamente/ instalaţii din domeniu 7.

Identifică probleme complexe. conform căreia autorităţile publice locale trebuie să joace un rol important în învăţământul profesional şi tehnic datorită responsabilităţii şi angajamentelor pe care le au faţă de cetăţeni. alături de competenţele personale şi cele sociale: comunicarea. • laborator tehnologic – 9 ore. instituţii /organizaţii locale sau regionale etc. Curriculumul în dezvoltare locală este elaborat într-un cadru de parteneriat între şcoală şi comunitate. parteneri sociali (agenţi economici. asumarea responsabilităţilor. (0. din care: • teorie – 57 ore. Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul În modulul „Sisteme de transport” au fost agregate competenţe dintr-o unitate de abilităţi cheie şi o unitate de competenţe tehnice specializate: 2. gândirea critică.  promovarea valorilor democratice în curriculum.A.). Gândirea critică şi rezolvarea de probleme credite) 2. Scopul acestui modul este de a oferi elevilor cunoştinţe de bază cu privire la sistemele de transport naţionale şi internaţionale.D. care să servească activităţilor economice desfăşurate în zonă. cadrul de colaborare cu agenţii economici)  cerinţele locale pentru pregătirea în diverse calificări. creativitatea şi sprijinul antreprenorial. Curriculum-ul în dezvoltare locală (C. cadre didactice. care să le permită viitorilor absolvenţi să devină cetăţeni responsabili ai unei societăţi deschise.L.L. pentru pregătirea de specialitate se elaborează de către colective mixte formate din profesori şi specialişti din domeniul în care elevii se pregătesc.M.1. Proiectarea lui are în vedere:  resursele locale pentru instruire (baza materială a grupurilor şcolare. Scopul curriculumului în dezvoltare locală poate fi sintetizat în următoarele:  lărgirea domeniului ocupaţional. Conţinutul C. în vederea asigurării pregătirii de specialitate în calificarea „Tehnician transporturi” Modulul face parte din „Curriculum în dezvoltare locală” (aria curriculară "Tehnologii") şi are alocate un număr de 66 de ore / an. dar şi adâncirea competenţelor cheie. părinţi.D.) presupune participarea şi eforturile reunite ale mai multor factori implicaţi în procesul de educaţie: elevi.CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ Modulul X: SISTEME DE TRANSPORT I.5 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 44 .. lucrul în echipă. Locul modului în cadrul planului de învăţământ Modulul „Sisteme de transport” se studiază în clasa a clasa a XII – ruta S. Opţiunea pentru o astfel de componenta a curriculumului se integrează strategiei de descentralizare.  dobândirea cunoştinţelor şi deprinderilor de dezvoltare a unei afaceri proprii pornind de la formarea profesională într-o calificare.

Sisteme de transport 24. - Clasificarea transporturilor • Moduri de transport transport rutier transport feroviar transport aerian transport maritim. .mixte Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 45 .utilizatorii infrastructurilor de transport de interes public. naţional. de interes public. periculoase. Identifică componentele sistemului naţional de transport. Tabelul de corelare a competenţelor si conţinuturilor Unitatea de competenţe Competenţe individual e Conţinuturi Elementele componente ale sistemului naţional de transport . naval şi aerian. internaţional . fluvial şi pe apele interioare transport multimodal transport combinat • Categorii de transporturi . Sisteme de transport credite) (1. II. cu vehicule specializate) . Identifică componentele sistemului naţional de transport. în interes personal • Tipuri de transporturi .operatorii de transport public şi privat.din punct de vedere al caracterului activităţii: în interes public. în folos propriu. speciale. animale vii. feroviar.0 24. 24. perisabile.din punct de vedere al caracterului transportului: local.de mărfuri şi bunuri (generale.de persoane (prin servicii regulate. cu mase şi / sau dimensiuni depăşite. în regim de taxi.1. 24. . 24. curse ocazionale. Analizează factorii care influenţează strategiile de dezvoltare a sistemelor naţionale şi internaţionale de transport.1. în interes propriu.infrastructurile de transport rutier. în regim rent a car) .24. Stabileşte particularităţile sistemelor de transport.3.2. interurban.

Analizează factorii care influenţează strategiile de dezvoltare a sistemelor naţionale şi internaţionale de transport. feroviar. în cadrul agenţiilor de voiaj. colectarea şi expedierea mărfurilor.asigurarea transporturilor care privesc siguranţa naţională. Rolul şi locul transporturilor în economia naţională (funcţiile sistemelor naţionale de transport) . Gândirea critică şi rezolvarea de probleme 24. .asigurarea racordării la sistemele internaţionale de transport. Factorii care influenţează strategiile de dezvoltare a sistemelor naţionale şi internaţionale de transport • Instituţii şi organizaţii profesionale naţionale şi internaţionale din activitatea de transport. Sisteme de transport 24. convenţii şi acorduri Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 46 . tendinţe .asigurarea liberei circulaţii a mărfurilor şi a bunurilor. asigurarea unui nivel ridicat de siguranţă a traficului. .pondere . condiţiile de protejare şi conservare a mediului înconjurător. Identifică probleme complexe 24. . .1. aeroportului. . 2. multimodal şi combinat.Unitatea de competenţe Competenţe individual e Conţinuturi Analiza SWOT şi comparativă a modurilor de transport rutier.realizarea conectării tuturor localităţilor la reţeaua naţională de transport. nevoile de apărare a ţării.echipamente şi instalaţii utilizate în exploatare . eficienţa economică.3. Sisteme de transport 2. utilizarea raţională a energiei. portului.mijloace de transport . aerian maritim. autogării.asigurarea dreptului la liberă circulaţie a cetăţenilor. mesagerie) Analiza comparativă a sistemelor de transport din diferite zone geografice. fluvial şi pe apele interioare.activităţi conexe (în cadrul gării. 24. activităţi. • Factorii care influenţează sistemul naţional de transport: programele naţionale de realizare a unei dezvoltări durabile.2.dinamica dezvoltării. Stabileşte particularităţile sistemelor de transport.avantaje şi dezavantaje .infrastructura de transport . intermedierea activităţilor de transport.

Se va ţine cont de faptul că profesorul are libertatea de a alege ordinea conţinuturilor şi modul de organizare a activităţilor de învăţare. Sugestii metodologice Modulul «Sisteme de transport» oferă elevilor oportunitatea de a-şi forma competenţe tehnice în legătură cu analizarea structurii sistemelor de transport şi a factorilor interni sau externi care influenţează dinamica dezvoltării lor. cu caracter preponderent aplicativ.realizarea conectării tuturor localităţilor la reţeaua naţională de transport. Noţiuni generale privind sistemele de transport 1. în raport cu experienţa şi viziunea proprie. Rolul şi locul transporturilor în economia naţională (funcţiile sistemelor naţionale de transport) . categorii şi tipuri de transport. Tabelul de corelare între competenţe şi conţinuturi. Programa modulului trebuie utilizată împreună cu Standardul de Pregătire Profesională. prezentat la punctul III. în funcţie de resursele disponibile şi de nevoile locale de formare. elevului să demonstreze şi evaluatorului să evalueze performanţa vizată de respectivele competenţe. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 47 . pentru a corela.Unitatea de competenţe Competenţe individual e Conţinuturi internaţionale. III. .1.asigurarea liberei circulaţii a mărfurilor şi a bunurilor. identificarea particularităţilor deferitelor moduri. categorii sau tipuri de transport în funcţie de nevoile locale de formare. dar se impune abordarea flexibilă şi diferenţiată a acestora.asigurarea racordării la sistemele internaţionale de transport. . . criteriile de performanţă ale competenţelor agregate în modul cu conţinuturile incluse.proiecte de corelare a legislaţiei în transport. Plasarea acestui modul în „Curriculum de dezvoltare locală” permite o particularizare a ponderii structurii conţinuturilor cu privire la diferitele moduri. . reabilitare şi dezvoltare a infrastructurii de transport. utilizând activităţi variate de învăţare.asigurarea dreptului la liberă circulaţie a cetăţenilor.asigurarea transporturilor care privesc siguranţa naţională. profesorul are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi şi de a le eşalona în timp. Parcurgerea conţinuturilor este obligatorie.proiecte de modernizare. • Proiecte naţionale şi internaţionale din domeniul transporturilor .proiecte de limitare a poluării mediului. Pentru formarea competenţelor stabilite prin curriculum. în permanenţă. . . specifică din ce unităţi de competenţă provin competenţele care se agregă şi care sunt conţinuturile ce permit profesorului să formeze. Autorii recomandă parcurgerea conţinuturilor în următoarea ordine: 1. rezultate din condiţiile de aplicabilitate ale criteriilor de performanţă respective.

în cadrul agenţiilor de voiaj. intermedierea activităţilor de transport.1. 3. feroviar.transport maritim.3. Analiza SWOT şi comparativă a modurilor de transport rutier. aerian maritim.mijloace de transport .de persoane (prin servicii regulate. fluvial şi pe apele interioare .transport multimodal . aeroportului. periculoase. cu vehicule specializate) .2. tendinţe . portului. feroviar. cu mase şi / sau dimensiuni depăşite. operatorii de transport public şi privat. în interes personal • Tipuri de transporturi . interurban. Clasificarea transporturilor • Moduri de transport . în folos propriu.transport aerian .transport feroviar . multimodal şi combinat. activităţi. internaţional din punct de vedere al caracterului activităţii: transporturi în interes public. fluvial şi pe apele interioare. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 48 . mesagerie) 2. autogării. naval şi aerian.activităţi conexe (în cadrul gării. perisabile.1.transport combinat • Categorii de transporturi din punct de vedere al caracterului transportului: local. în regim rent a car) . Factorii care influenţează strategiile de dezvoltare a sistemelor naţionale şi internaţionale de transport 3.infrastructura de transport . . de interes public. în regim de taxi.dinamica dezvoltării. naţional. în interes propriu. 1.transport rutier .echipamente şi instalaţii utilizate în exploatare . animale vii. Instituţii şi organizaţii profesionale naţionale şi internaţionale din activitatea de transport.de mărfuri şi bunuri (generale. speciale.1. Elementele componente ale sistemului naţional de transport infrastructurile de transport rutier.pondere . Caracteristici ale sistemelor de transport 2. utilizatorii infrastructurilor de transport de interes public.avantaje şi dezavantaje . colectarea şi expedierea mărfurilor. Analiza comparativă a sistemelor de transport din diferite zone geografice. curse ocazionale.2.mixte 2.

se recomandă o pondere ridicată a exerciţiilor de documentare.proiecte de modernizare. Proiecte naţionale şi internaţionale din domeniul transporturilor . se va avea în vedere utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea competenţelor pentru acei elevi care prezintă deficienţe integrabile. Factorii care influenţează sistemul naţional de transport: programele naţionale de realizare a unei dezvoltări durabile. pregătirea de fişe individuale pentru elevii care au nevoie şi care le cer. asumarea responsabilităţii. vizitele etc. competiţional şi creativităţii elevilor . simularea. adaptându-le la specificul condiţiilor de învăţare şi comportament (utilizarea de programe individualizate. precum şi a spiritului de echipă. lucrul în grup. în scopul unei valorificări optime ale acestora. de a centra procesului de învăţare pe elev. aducerea de laude chiar şi pentru cele mai mic progrese şi stabilirea împreună a paşilor următori). prezentările video. Se vor folosi mijloace didactice specifice cabinetelor şi laboratoarelor de specialitate. Date fiind competenţele vizate.2. Autorii recomandă desfăşurarea procesului instructiv-formativ conform strategiilor moderne de învăţare. multimedia şi electronice. utilizarea instrumentelor ajutătoare de învăţare. în vederea reglării procesului de Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 49 . vizual. de culegere a informaţiilor privind sistemele de transport. de a diferenţia sarcinile şi timpului alocat ş. acceptând că fiecare copil este diferit. nevoile de apărare a ţării. lărgirii orizontului şi perspectivelor educaţionale. luarea deciziilor. prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare. permiţând atât profesorului.proiecte de corelare a legislaţiei în transport. cărţilor de specialitate. Evaluarea este implicită demersului pedagogic curent.3. agenţi economici din domeniul transporturilor) Alegerea mijloacelor didactice se va realiza în strânsă corelaţie cu metodele didactice şi cu conţinutul ştiinţific al lecţiei. cât şi elevului să cunoască nivelul de achiziţionare a competenţelor şi a cunoştinţelor. eficienţa economică. reabilitare şi dezvoltare a infrastructurii de transport. contribuie la învăţarea eficientă. negociere. de analizare a acestor informaţii şi de formulare a unor concluzii. sprijin reciproc. eventual integrate într-un sistem multimedia. Plecând de la principiul integrării. practic) şi tipul de inteligenţă al acestora. . asigurarea unui nivel ridicat de siguranţă a traficului. Internet. convenţii şi acorduri internaţionale. pe nevoile şi disponibilităţile sale. discuţiile de grup. În context. să identifice lacunele şi cauzele lor şi să realizeze corecţiile care se impun. În acest sens se recomandă realizarea unei evaluări iniţiale care să permită obţinerea unor informaţii relevante despre stilul de învăţare al elevilor (auditiv. Procesul de predare învăţare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe elev.a. temele şi proiectele integrate. condiţiile de protejare şi conservare a mediului înconjurător. În acest scop se recomandă utilizarea unor surse de informaţii diverse şi pertinente (mass-media. individualizarea învăţării. Aceste informaţii vor sta la baza adaptării strategiilor de predare-învăţare la particularităţile elevilor. schemelor structurale. care asigură accesul în şcoală a oricărui copil. colecţii de legi. . suporturilor de curs / aplicative audio-video sau / şi multimedia. literatură de specialitate.proiecte de limitare a poluării mediului. care are sarcina de a individualiza şi de a adapta procesul didactic la particularităţile elevilor.3. astfel încât să fie menţinut şi stimulat interesul elevilor pe tot parcursul lecţiilor şi activităţilor aplicative realizate şi să fie realizat impactul dorit prin studierea acestei discipline. soft-urilor educaţionale specifice. utilizarea raţională a energiei. Se recomandă utilizarea: fişelor de lucru. Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului. 3.

probe practică. teste cu itemi obiectivi şi semiobiectivi. pe baza unei fişe de observare. autoevaluarea ş.a. se impune atât asigurarea coerenţei.predare – învăţare. cât şi deplina aliniere a sarcinilor impuse la standardele naţionale definite în cadrul fiecărei calificări.  credibilitatea (pentru ca evaluarea şi atestarea rezultantă să fie credibile. proiectul. caracterului realist şi motivant. Se recomandă utilizarea următoarelor metode şi instrumente de evaluare: observarea sistematică. nimic mai mult). rigorii. ele trebuie să se bucure de încredere publică).  aplicabilitatea practică şi rentabilitatea (evaluarea trebuie să fie adaptată la resursele existente şi la timpul disponibil). Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 50 .  compatibilitatea cu învăţarea eficientă (evaluarea trebuie să susţină şi să contribuie la învăţarea eficientă). Calitatea evaluării căreia îi vor fi supuşi elevii pentru a obţine calificările reprezintă unul dintre factorii esenţiali care susţin încrederea publică în aceste calificări. este lipsită de semnificaţie în cadrul evaluării. corectitudinii şi eficienţei procesului de evaluare. Din acest motiv. Caracteristicile unui sistem de evaluare eficient sunt:  validitatea (evaluarea trebuie să măsoare performanţa în raport cu competenţele vizate).  flexibilitatea (evaluarea trebuie să faciliteze accesul şi progresarea. fără a compromite standardele naţionale). în afara celor din competenţele specificate. corelată cu tipul probelor de evaluare specificate în Standardul de Pregătire Profesională pentru fiecare competenţă şi vizând exclusiv probele de evaluare solicitate în aceste standarde ( nimic mai puţin. referindu-se în mod explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora.  fidelitatea (instrumentul de evaluare generează rezultate în concordanţă unele cu altele în ocazii diferite de către toţi cei care evaluează şi pentru toţi elevii). Demonstrarea altor abilităţi. Evaluarea trebuie să fie un proces continuu şi sumativ.

conform căreia autorităţile publice locale trebuie să joace un rol important în învăţământul profesional şi tehnic datorită responsabilităţii şi angajamentelor pe care le au faţă de cetăţeni. Evaluează rezultatele obţinute Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 51 (0. Curriculumul în dezvoltare locală este elaborat într-un cadru de parteneriat între şcoală şi comunitate. cadre didactice. creativitatea şi sprijinul antreprenorial. Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul În modulul „Autorităţi şi legislaţie în transporturi” au fost agregate competenţe dintr-o unitate de abilităţi cheie şi o unitate de competenţe tehnice specializate: 2. dar şi adâncirea competenţelor cheie. Locul modului în cadrul planului de învăţământ Modulul „Autorităţi şi legislaţie în transportur” se studiază în clasa a XII – ruta S.Modulul XI: AUTORITĂŢI ŞI LEGISLAŢIE ÎN TRANSPORTURI I.A.L. din care: • teorie – 42 ore. Proiectarea lui are în vedere:  resursele locale pentru instruire (baza materială a grupurilor şcolare. alături de competenţele personale şi cele sociale: comunicarea.  promovarea valorilor democratice în curriculum. părinţi. gândirea critică. care să servească activităţilor economice desfăşurate în zonă. Conţinutul C.3.  dobândirea cunoştinţelor şi deprinderilor de dezvoltare a unei afaceri proprii pornind de la formarea profesională într-o calificare.5 ..) presupune participarea şi eforturile reunite ale mai multor factori implicaţi în procesul de educaţie: elevi. lucrul în echipă. Opţiunea pentru o astfel de componenta a curriculumului se integrează strategiei de descentralizare. cadrul de colaborare cu agenţii economici)  cerinţele locale pentru pregătirea în diverse calificări. Gândirea critică şi rezolvarea de probleme credite) 2.). Curriculum-ul în dezvoltare locală (C.M. asumarea responsabilităţilor. în vederea asigurării pregătirii de specialitate în calificarea „Tehnician transporturi” Modulul face parte din „Curriculum în dezvoltare locală” (aria curriculară "Tehnologii") şi are alocate un număr de 66 de ore / an.D. Scopul curriculumului în dezvoltare locală poate fi sintetizat în următoarele:  lărgirea domeniului ocupaţional. Scopul acestui modul este de a oferi elevilor cunoştinţe de bază cu privire la legile şi normele care reglementează derularea activităţilor de transport. parteneri sociali (agenţi economici.2. pentru pregătirea de specialitate se elaborează de către colective mixte formate din profesori şi specialişti din domeniul în care elevii se pregătesc.D. precum şi autorităţile competente să emită şi să supravegheze respectarea acestora. care să le permită viitorilor absolvenţi să devină cetăţeni responsabili ai unei societăţi deschise.L. • laborator tehnologic – 24 ore. instituţii /organizaţii locale sau regionale etc. Rezolvă probleme 2.

condiţii de aplicare. 2. 25. Gândirea critică şi rezolvarea de probleme 2.  de diseminare a informaţiilor în cadrul unei echipe  de analizare a unei situaţii date din punctul de vedere al aplicării şi respectării prevederilor legale din domeniul transporturilor  de identificare a unor probleme în legătură cu legalitatea cazului analizat  de stabilire a unor soluţii alternative de rezolvare a problemei identificate şi de întocmire a unui plan de acţiune 52 25.2. Stabileşte aria de competenţe a autorităţilor în transporturi.2. Autorităţi şi legislaţie în transporturi - 25.2. Gândirea critică şi rezolvarea de probleme - 2.1. Analizează actele normative care reglementează activităţile de transport. literatură de specialitate) Aplicaţii practice de analizare a actelor normative ce reglementează activităţile de transport (culegerea informaţilor din surse diverse. sancţiuni Aplicaţii practice  de documentare cu privire la prevederile actelor normative pentru o situaţie dată. autorităţi şi competenţele acestora. 25. Autorităţi şi legislaţie în transporturi 25. Evaluează rezultatele obţinute Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi . utilizarea şi actualizarea unei baze de date) Autorităţile şi legislaţia specifică diferitelor moduri de transport Acte legislative în vigoare care reglementează activităţile specifice modului de transport analizat.25. Stabileşte aria de competenţe a autorităţilor în transporturi.1.3. Autorităţi şi legislaţie în transporturi 2. acorduri) Structuri locale.3. Aplică legislaţia specifică transporturilor în diferite situaţii. 25. competenţe. Aplică legislaţia specifică transporturilor în diferite situaţii. Rezolvă probleme - Conţinuturi Cadrul legal şi instituţional de desfăşurare a transporturilor Acte legislative (legi. II. 25. „Autorităţi şi legislaţie în transporturi” (1.3. regulamente şi norme metodologice coduri) care reglementează desfăşurarea activităţilor din cadrul sistemelor naţionale de transport Reglementări internaţionale (convenţii. naţionale şi internaţionale din domeniul transporturilor (instituţii.0 credite) 25. Internet. ordine şi hotărâri ale guvernului. Analizează actele normative care reglementează activităţile de transport. relaţii cu alte instituţii) Surse de informare cu privire la legislaţia şi autorităţile din domeniul transporturilor (colecţii de legi. Tabelul de corelare a competentelor si conţinuturilor Unitatea de competenţe Competenţ e individua le 25. Monitorul Oficial.

Internet. regulamente şi norme metodologice coduri) care reglementează desfăşurarea activităţilor din cadrul sistemelor naţionale de transport 1. de colaborare etc. Evoluţia reglementărilor legale privind activităţile de transport 1.2. Monitorul Oficial. pentru a corela. utilizând activităţi variate de învăţare. criteriile de performanţă ale competenţelor agregate în modul cu conţinuturile incluse. categorii sau tipuri de transport în funcţie de nevoile locale de formare. Reglementări internaţionale (convenţii. Sugestii metodologice Modulul «Autorităţi şi legislaţie în transporturi» oferă elevilor oportunitatea de a-şi forma competenţe specifice în legătură cu analizarea şi aplicarea legislaţiei în vigoare pentru rezolvarea unor situaţii problemă specifice activităţilor de transport. profesorul are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi şi de a le eşalona în timp. acorduri) 1. direcţii regionale ale administraţiilor naţionale ale drumurilor şi căilor navigabile) . cu caracter preponderent aplicativ. în funcţie de resursele disponibile şi de nevoile locale de formare.3.5. Pentru formarea competenţelor stabilite prin curriculum. în raport cu experienţa şi viziunea proprie. specifică din ce unităţi de competenţă provin competenţele care se agregă şi care sunt conţinuturile ce permit profesorului să formeze. arii de competenţe .locale (regii autonome locale de transport. literatură de specialitate) Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 53 .naţionale: ministere (transporturi. ordine şi hotărâri ale guvernului. Autorii recomandă parcurgerea conţinuturilor în următoarea ordine:  Cadrul legal şi instituţional de desfăşurare a transporturilor 1. interne) şi instituţii publice din subordine cu atribuţii în domeniul transporturilor .internaţionale: instituţii interguvernamentale. structuri de cooperare în domeniul transporturilor reglementate prin convenţii sau acorduri internaţionale  Analiza realaţiilor stabilite în cadul sau în afara structurii (de coordonare. de subordonare. Surse de informare cu privire la legislaţia şi autorităţile din domeniul transporturilor (colecţii de legi. Structuri administrative din domeniul transporturilor  Instituţii. în permanenţă. prezentat la punctul III. Programa modulului trebuie utilizată împreună cu Standardul de Pregătire Profesională.4. administraţie publică. inspectorate judeţene de poliţie. rezultate din condiţiile de aplicabilitate ale criteriilor de performanţă respective.1. regionale CFR. reprezentanţe locale ale Registrului Auto Român şi Autorităţii Rutiere Române.) 1. căpitănii de porturi maritime sau fluviale. Plasarea acestui modul în „Curriculum de dezvoltare locală” permite o particularizare a ponderii structurii conţinuturilor cu privire la diferitele moduri. Parcurgerea conţinuturilor este obligatorie. elevului să demonstreze şi evaluatorului să evalueze performanţa vizată de respectivele competenţe. autorităţi şi organisme specializate: funcţii. Se va ţine cont de faptul că profesorul are libertatea de a alege ordinea conţinuturilor şi modul de organizare a activităţilor de învăţare. Acte legislative (legi.IV. dar se impune abordarea flexibilă şi diferenţiată a acestora. Tabelul de corelare între competenţe şi conţinuturi.

în scopul unei valorificări optime ale acestora. prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare. În acest sens se recomandă realizarea unei evaluări iniţiale care să permită obţinerea unor informaţii relevante despre stilul de învăţare al elevilor (auditiv. Se recomandă utilizarea: fişelor de lucru. Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului. sancţiuni) 2.de documentare cu privire la prevederile actelor normative pentru o situaţie dată. permiţând atât profesorului. lucrul în grup. pe nevoile şi disponibilităţile sale. Internet. vizual. cât şi elevului să cunoască nivelul de achiziţionare a competenţelor şi a cunoştinţelor.1. cărţilor de specialitate. prezentările video. . să identifice Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 54 . autorităţi şi competenţele acestora. se va avea în vedere utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea competenţelor pentru acei elevi care prezintă deficienţe integrabile.6. colecţii de legi. contribuie la învăţarea eficientă. practic) şi tipul de inteligenţă al acestora. simularea. condiţii de aplicare. Autorităţile şi legislaţia specifică diferitelor moduri de transport (rutier. În context. luarea deciziilor. Evaluarea este implicită demersului pedagogic curent.1. Aceste informaţii vor sta la baza adaptării strategiilor de predare-învăţare la particularităţile elevilor. Acte legislative în vigoare care reglementează activităţile specifice modului de transport analizat. adaptându-le la specificul condiţiilor de învăţare şi comportament (utilizarea de programe individualizate.a. de a diferenţia sarcinile şi timpului alocat ş.2. soft-urilor educaţionale specifice. care are sarcina de a individualiza şi de a adapta procesul didactic la particularităţile elevilor. aerian. suporturilor de curs / aplicative audio-video sau / şi multimedia. Autorii recomandă desfăşurarea procesului instructiv-formativ conform strategiilor moderne de învăţare. Aplicaţii practice de analizare a actelor normative ce reglementează activităţile de transport (culegerea informaţilor din surse diverse. schemelor structurale. Aplicaţii practice . precum şi a spiritului de echipă. Se vor folosi mijloace didactice specifice cabinetelor şi laboratoarelor de specialitate. de a centra procesului de învăţare pe elev. care asigură accesul în şcoală a oricărui copil. multimedia şi electronice. fluvial şi pe ape interioare.de diseminare a informaţiilor în cadrul unei echipe . competiţional şi creativităţii elevilor . Plecând de la principiul integrării. În acest scop se recomandă utilizarea unor surse de informaţii diverse şi pertinente (mass-media.de analizare a unei situaţii date din punctul de vedere al aplicării şi respectării prevederilor legale din domeniul transporturilor Procesul de predare învăţare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe elev. acceptând că fiecare copil este diferit. se recomandă o pondere ridicată a exerciţiilor de documentare. feroviar. individualizarea învăţării. de culegere a informaţiilor privind legislaţia şi autorităţile din domeniul transporturilor. vizitele etc. aducerea de laude chiar şi pentru cele mai mic progrese şi stabilirea împreună a paşilor următori). maritim. 2. astfel încât să fie menţinut şi stimulat interesul elevilor pe tot parcursul lecţiilor şi activităţilor aplicative realizate şi să fie realizat impactul dorit prin studierea acestei discipline. agenţi economici din domeniul transporturilor) Alegerea mijloacelor didactice se va realiza în strânsă corelaţie cu metodele didactice şi cu conţinutul ştiinţific al lecţiei. utilizarea şi actualizarea unei baze de date). Date fiind competenţele vizate. utilizarea instrumentelor ajutătoare de învăţare. multimodal şi combinat) 2. sprijin reciproc. discuţiile de grup. temele şi proiectele integrate. literatură de specialitate. lărgirii orizontului şi perspectivelor educaţionale. pregătirea de fişe individuale pentru elevii care au nevoie şi care le cer. de analizare a acestor informaţii şi de formulare a unor concluzii. negociere. asumarea responsabilităţii. eventual integrate într-un sistem multimedia.

 aplicabilitatea practică şi rentabilitatea (evaluarea trebuie să fie adaptată la resursele existente şi la timpul disponibil). corectitudinii şi eficienţei procesului de evaluare. Calitatea evaluării căreia îi vor fi supuşi elevii pentru a obţine calificările reprezintă unul dintre factorii esenţiali care susţin încrederea publică în aceste calificări. fără a compromite standardele naţionale). Evaluarea trebuie să fie un proces continuu şi sumativ.lacunele şi cauzele lor şi să realizeze corecţiile care se impun. proiectul. este lipsită de semnificaţie în cadrul evaluării. ele trebuie să se bucure de încredere publică). Demonstrarea altor abilităţi. autoevaluarea ş. nimic mai mult). Caracteristicile unui sistem de evaluare eficient sunt:  validitatea (evaluarea trebuie să măsoare performanţa în raport cu competenţele vizate). teste cu itemi obiectivi şi semiobiectivi. se impune atât asigurarea coerenţei. corelată cu tipul probelor de evaluare specificate în Standardul de Pregătire Profesională pentru fiecare competenţă şi vizând exclusiv probele de evaluare solicitate în aceste standarde ( nimic mai puţin.a.  flexibilitatea (evaluarea trebuie să faciliteze accesul şi progresarea. cât şi deplina aliniere a sarcinilor impuse la standardele naţionale definite în cadrul fiecărei calificări.  compatibilitatea cu învăţarea eficientă (evaluarea trebuie să susţină şi să contribuie la învăţarea eficientă). în vederea reglării procesului de predare – învăţare. probe practică. Din acest motiv. Se recomandă utilizarea următoarelor metode şi instrumente de evaluare: observarea sistematică. rigorii. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 55 . în afara celor din competenţele specificate. pe baza unei fişe de observare. referindu-se în mod explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora.  fidelitatea (instrumentul de evaluare generează rezultate în concordanţă unele cu altele în ocazii diferite de către toţi cei care evaluează şi pentru toţi elevii). caracterului realist şi motivant.  credibilitatea (pentru ca evaluarea şi atestarea rezultantă să fie credibile.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful