MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 3172/30.01.2006

CURRICULUM ŞCOLAR
pentru LICEUL TEHNOLOGIC ruta SAM clasa a XII-a

NIVELUL 3

Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician transporturi Tehnologii Aria curiculara:

2005

Lista autorilor:
Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 1

Georgeta BARBALAU Alina MELNIC Simona PAVELESCU Marian PAVELESCU Lucian TODERAŞ

- profesor inginer, gradul didactic I, Grupul Şcolar Industrial DACIA BUCURESTI - profesor inginer, gradul didactic I, Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Auto Timişoara - profesor inginer, gradul didactic I, Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Auto Timişoara - profesor inginer, gradul didactic I, Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Auto Timişoara - profesor inginer, gradul didactic I, Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Auto Timişoara

Asistenţă UIP PHARE TVET RO 0108.01:
Dr. ing. Dorin Florin ROŞU - inspector de specialitate, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi

2

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT LICEU TEHNOLOGIC clasa a XII-a Aria curriculară Tehnologii Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Calificarea: Tehnician transporturi Cultură de specialitate şi instruire practică săptămânală Modulul I : Total ore/an din care: Sisteme de transmitere a mişcării Modulul II : Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD Modulul III : Tehnici de măsurare în domeniu Modulul IV : Sisteme de automatizare Modulul V : Sisteme de acţionare electrică Modulul VI : Circuite electrice Modulul VII : Asamblări mecanice Total ore/an din care : Total ore/an din care: Total ore/an din care: Total ore/an din care: Total ore/an din care: Total ore/an din care: 330 ore laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic instruire practică 49 8 41 33 16 66 8 25 33 9 7 50 8 42 49 8 41 50 8 42

Total ore/an :10 ore/săptămână x 33 săptămâni = 330 ore Stagii de pregătire practică Modulul VIII : Sănătatea şi securitatea muncii Modulul IX : Circuite electronice 120 ore Total ore/an din care: Total ore/an din care: laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic Instruire practică 132 ore Total ore/an din care: Total ore/an din care: laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic instruire practică TOTAL 582 ore/an
Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 3

48 24 24 72 24 48

Total ore/an : 30 ore/săptămână x 4 săptămâni/an = 120 ore Curriculum în dezvoltare locală Modulul X : Sisteme de transport Modulul XI : Autorităţi şi legislaţie în transporturi 66 9 66 24 -

Total ore/an : 4 ore/săptămână x 33 săptămâni = 132 ore

AGREGAREA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢE ÎN MODULE M 11 M9 M 10 Sisteme de transportCDL Autorităţi şi legislaţie în transporturiCDL 14 Circuite electroniceSPrPr 12 13
4

Sisteme de transmitere a mişcăriiM 1

Utilizarea aplicaţiilor de tip CADM 2

Tehnici de măsurare în domeniuM 3

Sisteme de acţionare electricăM 5

Sănătatea şi securitatea munciiSPrPr

Sisteme de automatizăreM 4

Asamblări mecaniceM 7

Circuite electriceM 6

Nr. credite

M8

Unitatea de competenţe

Competenţa

2 Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul SISTEME DE transmisiilor mecanice. TRANSMITERE Coordonează lucrări de montaj pentru A MIŞCĂRII organe de maşini şi mecanisme. Execută lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice. Analizeazǎ specificul proiectului.
Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11


1.0

 

1.0

Verificare 17    

UTILIZAREA APLICAŢIILOR Interpreteazǎ si modifică desene în 2D. DE TIP CAD Vizualizează şi interpreteazǎ prezentǎri în 3D. Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare. Execută operaţii pregătitoare pentru TEHNICI DE utilizarea tehnicilor de măsurare. MĂSURARE ÎN Utilizează tehnici de măsurare pentru DOMENIU determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. Caracterizează sistemele de reglare automată. SISTEME DE Prezintă funcţionarea componentelor AUTOMATIZAsistemelor de reglare automată. RE Analizează funcţionarea sistemelor de automatizare specifice domeniului. Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului. SISTEME DE Realizează sisteme de acţionare ACŢIONARE electrică. ELECTRICĂ Urmăreşte funcţionarea sistemelor de acţionare electrică. CIRCUITE Realizează circuite electrice de curent ELECTRICE continuu (c.c.) Realizează circuite electrice de curent alternativ (c.a.)
Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi

Identificǎ şi utilizeazǎ elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii.

   
1.0

     

  

  

1.0

  

  

1.0

 

1.0

 

 

5

0       SISTEME DE TRANSPORT Identifică probleme complexe.0   6 . Coordonează activităţile în caz de accident. Identifică tipuri de circuite electronice.0           1. Stabileşte particularităţile sistemelor de transport. ELECTRONICE Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii. Analizează factorii care influenţează strategiile de dezvoltare a sistemelor naţionale şi internaţionale de transport. Evaluează performanţele circuitelor CIRCUITE electronice. Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă. Efectuează lucrări de asamblare demontabilă.0       1. prevenirea şi stingerea incendiilor. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi   1.Utilizează aparate de c.0   1. AUTORITĂŢI Stabileşte aria de competenţe a ŞI LEGISLAŢIE autorităţilor în transporturi. 1. SĂNĂTATEA ŞI Planifică acţiuni de evitare şi de SECURITATEA reducere a riscurilor identificate la MUNCII locul de muncă. ASAMBLĂRI Realizează produse specifice prin MECANICE asamblări nedemontabile.a de joasă tensiune. Stabileşte procesul tehnologic de asamblare.

Susţine prezentări pe teme profesionale. Creează şi menţine relaţii profesionale. 1. Gestionează conflicte.0         REPARTIZAREA NUMĂRULUI DE ORE ŞI A CREDITELOR PENTRU SPECIALIZAREA TEHNICIAN IN TRANSPORTURI Repartizare ore şi credite Modul I Modul II Modul III Modul IV Modul V Modul VI Modul VII Modul VIII SPP Modul IX SPP Modul X CDL Modul XI CDL Total ore/credite Total/modul Teorie Laborator 49 8 33 17 16 66 33 8 33 17 9 50 8 49 8 50 8 48 24 72 24 66 57 9 66 42 24 582 166 146 7 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi . 1. Gestionează aşteptările factorilor interesaţi.ÎN TRANSPORTU RI PROCESAREA DATEL OR Prelucrează datele numerice. Analizează actele normative care reglementează activităţile de transport Aplică legislaţia specifică transporturilor în diferite situaţii Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta.0    MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE Elaborează documente pe teme profesionale.0          1. NUMER Interpretează rezultatele obţinute şi ICE prezintă concluziile. COMUNICARE Moderează dezbateri şi şedinţe.

5 7 1 42 1 41 1 42 1 24 1 48 1.5 1.Practică săptămânală Practică comasată Credite 41 1 1 25 1.5 1.5 198 72 13 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 8 .

E.P. elevul este solicitat în multe activităţi practice care îi stimulează şi creativitatea.C. au fost încorporate în abilităţile cheie. Pregătirea forţei de muncă calificate în conformitate cu standardele europene presupune desfăşurarea instruirii bazate pe strategii moderne de predare şi evaluare. cunoştinţe şi deprinderi care permit absolvenţilor fie să se angajeze. necesare unei vieţi adaptate la exigenţele societăţii contemporane. fie să-şi continue pregătirea la un nivel superior. Curriculum-urile specifice nivelul 3 de calificare au fost concepute astfel încât să dezvolte abilităţi de care tinerii au nevoie pentru ocuparea unui loc de muncă. Absolvenţii noului sistem de formare profesională.P. documente care stau la baza Sistemului Naţional de Calificări Profesionale şi care trebuie să fie utilizate împreună cu respectivele curriculum-uri. ) în parteneriat cu angajatorii şi alţi factori interesaţi. ) este elaborat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării ( M. deprinderi dezvoltand si o serie de abilităţi cheie transferabile. pentru a oferi un profil al absolvenţilor cerut de sectoarele economice şi de servicii. Prin unităţile de competenţe specializate din cadrul Curriculum-ului specific nivelul 3 de calificare. dobândesc abilităţi. Fiecare dintre calificările profesionale naţionale necesită unităţi de competenţă cheie şi unităţi de competenţă profesionale. Fiecare nivel parcurs în domeniul Tehnic.N. cu scopul de a sprijini procesul de învăţare continuă. centrate pe elev. influenţând ceea ce se învaţă şi creând condiţii pentru ca învăţământul să răspundă schimbărilor tehnologice tot mai rapide de azi. cunoştinţe. Aceste cerinţe. Noii angajaţi vor putea desfăşura sarcini non-rutiniere care implică colaborarea în cadrul unei echipe. Angajatorii se implica în acest fel şi mai mult în parteneriate educaţionale. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 9 . implică dobândirea unor abilităţi. Competenţele profesionale sunt grupate în unităţi de competenţă generale şi specializate.C. Prin parcurgerea curriculum-urilor se asigură dobândirea competenţelor descrise în Standardul de Pregătire Profesională specifice calificărilor de nivelul 3 pentru domeniul Tehnic. prin posibilitatea unei reconversii profesoinale flexibile catre meserii inrudite.NOTĂ DE PREZENTARE Prezentarea calificării Noul Sistem Naţional al Calificărilor Profesionale ( S. Orice activitate creativă va duce la o lărgire semnificativă a experienţei şi la aplicarea conştientă a cunoştinţelor dobândite. Cererea pieţei şi necesitatea formării profesionale la nivel european au reprezentat motivele esenţiale pentru includerea abilităţilor cheie în cadrul Standardelor de Pregătire Profesională ( S. pentru asumarea rolului în societate ca persoane responsabile. care se instruiesc pe tot parcursul vieţii. ) Tinerilor trebuie să li se ofere posibilitatea de a dobândi acele competenţe de bază care sunt importante pe piaţa muncii.P. ajutând astfel la creşterea calităţii procesului de formare.

Locul modulului în cadrul planului de învăţământ.2. clasa a XII-a liceu tehnologic. roţi de fricţiune. Documentaţia tehnică: desen de ansamblu.13. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unităţi de competenţe 13. . Modulul „Sisteme de transmitere a mişcării” asigură formarea de competenţe tehnice şi de abilităţi practice necesare în executarea lucrărilor de montaj.MODUL I : SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII I. depistarea şi remedierea anumitor disfuncţionalităţi. . lagăre. Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme.Sisteme de transmitere a mişcării Competenţe Conţinuturi tematice Organe de maşini: curele. Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme. parametrii geometrici si constructivi Simboluri : specifice organelor de maşini şi mecanismelor 13. osii. ghidaje Caracterizare: denumire. II. ajustare Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 10 13. Execută lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice.3. Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice.2.1. material. cuplaje.1. roţi de curea. lanţuri. modul de transmitere a mişcării în cadrul sistemelor tehnice. variatoare. construcţie. Conţinuturile prevăzute se vor parcurge în orele de instruire practică săptămânală şi în cadrul laboratorului tehnologic. demontare. schema de montaj Lucrări specifice: pregătitoare. orientate către investigarea mecanismelor. reglare şi întreţinere a organelor de maşini şi mecanismelor de transmitere şi transformare a mişcării. cabluri. Conţinuturile incluse în structura modulului “Sisteme de transmitere a mişcării” vor permite elevilor să-şi formeze şi să-şi dezvolte o gamă de abilităţi practice şi creative. arbori. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă din modul Modulul „Sisteme de transmitere a mişcării” face parte din curriculum-ul de nivel 3. montare. Sisteme de transmitere a mişcării 1 credit 13. Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul: • 13. Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice . roţi dinţate.13. schema cinematică. în condiţiile participării lor nemijlocite la un proces instructiv-formativ centrat pe nevoile şi aspiraţiile lor.

⇒ fixarea de sarcini diferite pentru grupuri sau indivizi diferiţi. curăţire. • fiind o structură flexibilă. conservare Protecţia mediului : colectarea şi depozitarea uleiurilor uzate respectand legislaţia de protecţie a mediului III.învăţare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe elev. iar pe altă parte. discuţie sau grafic). în funcţie de abilităţi. Parcurgerea conţinuturilor modulului şi adecvarea strategiilor didactice utilizate are drept scop formarea competenţelor tehnice generale aferente calificărilor de nivel 3. ⇒ prezentarea temelor în mai multe moduri (raport. modulul poate încorporat. Activităţile din cadrul orelor de instruire practică vor viza cu precădere: • interpretarea documentaţiei tehnice necesare montajului Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 11 . Execută lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice Reglaje: bătaie radială şi frontală a danturii. pe care elevii să le abordeze în ritmuri şi la niveluri diferite.3. (49 de ore) distribuite astfel: • 41 ore de instruire practică săptămânală • 8 ore de laborator tehnologic. În acest sens cadrul didactic trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte şi modalităţi de lucru:  Diferenţierea sarcinilor şi timpului alocat. ceea ce se înscrie în linia imperativului educaţiei permanente.  Participanţii contribuie cu cunoştinţe semnificative şi importante la procesul de învăţare.  Elevii au stiluri proprii de învăţare. paralelismul arborilor şi danturilor. în prelungirea acestora pot fi adăugate mereu noi module. în plan vertical. Procesul de predare . Numărul de ore este corespunzător unui credit. ungere. urmărind valorificarea disponibilităţilor sale. pe de o parte în plan orizontal. Sugestii metodologice Modulul „Sisteme de transmitere a mişcării” nu este condiţionat sau dependent de celelalte module din curriculum. utilizând în acest sens fişe de lucru. în orice moment al procesului educativ. Abordarea modulară va oferi următoarele avantaje: • modulul este orientat asupra celui care învaţă.13. profesorul/maistru instructor va trebui să ţină seama de următoarele principii:  Elevii învaţă cel mai bine atunci când consideră că învăţarea răspunde nevoilor lor. Ei învaţă în moduri diferite. • modulul oferă maximum de deschidere.  Elevii învaţă mai bine atunci când li se acordă timp pentru a “ordona” informaţiile noi şi a le asocia cu “cunoştinţele vechi”. În elaborarea strategiei didactice. • modulul permite individualizarea învăţării şi articularea educaţiei formale şi informale. peste / lângă alte module parcurse. ajustarea jocurilor. prin: ⇒ gradarea sarcinilor de la uşor la dificil. cu viteze diferite şi din experienţe diferite. coaxialitatea arborilor şi lagărelor.  Elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare. ⇒ fixarea unor sarcini deschise. ajustarea curselor Întreţinere: verificări curente. noi mijloace sau resurse didactice. arborilor.

operaţii de montaj. materiale. tipuri constructive. Recomandăm următoarele conţinuturi tematice: 1. simbolizare. complexitatea şi varietatea materialului didactic utilizat. domenii de utilizare. tipuri constructive. simbolizare. dispozitive şi utilaje folosite la montaj • execuţia practică a asamblarilor precizate • verificarea montajelor realizate. dificultatea temelor. iar ca metode de evaluare recomandăm: • Observarea sistematică a comportamentului elevilor. • Autoevaluarea. Transmisii mecanice: Transmisii prin curele Transmisii prin cabluri Transmisii prin lanţuri Transmisii cu roţi de fricţiune. SDV-uri specifice. Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi tehnologică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă. asumare de sarcini şi responsabilităţi • lucrul în echipă Tipurile de aplicaţii se vor stabili corelat cu calificarea în care se pregătesc elevii. Organe de maşini: Osii Arbori Lagăre Cuplaje Ghidaje Rol funcţional.• tipurile de scule. materiale. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 12 . lucrări de întreţinere şi reglare. • Metoda lucrărilor practice • Lucrul cu modele Se recomandă utilizarea următoarelor instrumente de evaluare: • Fişe de observaţie • Fişe de lucru • Lucrări practice specifice domeniului şi calificării Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme. rezolvarea sarcinilor de lucru făcându-se prin aplicaţii individuale sau pe grupuri de elevi. Evaluarea continuă a elevilor va fi realizată de către cadrele didactice pe baza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate din SPP .uri. prin: ⇒ utilizarea autoevaluării şi solicitarea elevilor în a-şi fixa obiective. 2. favorizând lucrul în echipă şi responsabilitatea pentru sarcina primită. • Investigaţia. • capacitatea de comunicare. părţi componente. domenii de utilizare. nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit. activitate care permite evaluarea capacităţilor şi atitudinilor lor faţă de o sarcină dată. respectarea normelor de protecţia mediului şi NTSM.  Diferenţierea răspunsului. avantaje –dezavantaje. cerinţe impuse. variatoare Transmisii prin roţi dinţate Rol funcţional. prin care elevul compară nivelul la care a ajuns cu obiectivele şi standardele educaţionale şi îşi poate impune / modifica programul propriu de învăţare. lucrări de întreţinere şi reglare. în funcţie de: specificul domeniului şi calificării. respectarea normelor de protecţia mediului şi NTSM. părţi componente.

14. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă din modul. . Tabelul de corelare a competentelor si conţinuturilor Unităţi de competenţe Competenţe individuale • • • Conţinuturi tematice Avantajele utilizarii aplicatiilor de tip CAD fata de metodele traditionale: calitate acuratete timp de executie si revizuire eficienta cost transferul informatiilor. Insert. 14.1. în vederea asigurării pregătirii de specialitate în calificări din profilul tehnic.3. Help. perpendiculare. Draw. Modulul „Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD” se studiază în clasa a XII-a liceu tehnologic. Modify.4. Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD . Tools. Format. Edit. Modulul face parte din „Cultura de specialitate” (aria curriculară "Tehnologii") şi are alocate un număr de 33 de ore / an. capete de linie 1 credit II.1. Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul • 14. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ. Bonus. . din care: • teorie – 17 ore. Butoane din bara instrumentelor de lucru: desenarea modificarea editarea obiectelor elementare selectarea punctelor geometrice specifice: intersectie. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 13 . Interpretează şi modifică desene în 2D.14.2.Analizeazǎ specificul proiectului.Vizualizează şi interpretează prezentări în 3D. Meniuri derulante CAD: File. punct median. Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD 14. View.14. Analizează specificul proiectului. 14. Identifică şi utilizează elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii. • laborator tehnologic – 16 ore.MODULUL II: UTILIZAREA APLICAŢIILOR DE TIP CAD I.

Soft adecvat domeniului (mecanic.2. Pregǎtirea mediului de desenare: lansare în execuţie a programului numele şi locul de memorare al fişierului unitǎţile de mǎsurare utilizate dimensiunea hartiei. • • • • • 14.3. Procedee de bază pentru desenare CAD: aranjare copiere colorare racordare stergere translatare. munca cu alţii. electric. Elemente hard: procesor RAM video Disk CD-ROM. Editare text pe desen: caracteristici text pe un rand pe mai multe randuri stergere text tiparire copiere mutare copiere desene din CAD in Word. responsabilitǎţi. construcţii. textile).Identificǎ şi utilizeazǎ elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii. electromecanic.Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D. Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD 14. Metode de îmbunătăţire a soluţiei (plan complex.• • 14. electronic. Cotare: liniara diametre raza unghiuri inclinata. aranjamente de lucru) Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 14 .

în funcţie de resursele disponibile şi de nevoile locale de formare. ARRAY. 1. Specificarea / intrpducerea coordonatelor. 6. CHAMFER. 2. Selectarea entităţilor desenate. DIVIDE. XLINE. ID. Pregătirea lucrului. TRIM. Parcurgerea conţinuturilor este obligatorie. Elemente de interfaţă. MOVE. Tema 2: Desenarea interactivă. FILLET. SPLINE. EXPLODE. POLYGON. DONUT. EXTEND. ALIGN). 1.4. Controlul prin panoramare al afişării desenului. • • • Modalităţi de proiectare în 3D. Specificaţii şi recomandări de lucru. documentaţie tehnicǎ. COPY. MEASURE. TABLE). 3. în raport cu experienţa şi viziunea proprie. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 15 . utilizând activităţi variate de învăţare. BREAK. profesorul are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi şi de a le eşalona în timp. Suprafeţe spaţiale: intre doua linii curbe extrudate de revolutie. dar se impune abordarea flexibilă şi diferenţiată a acestora. ARC. Programa modulului trebuie utilizată împreună cu Standardul de Pregătire Profesională. Tabelul de corelare între competenţe şi conţinuturi. 2. 5. Se va ţine cont de faptul că profesorul are libertatea de a alege ordinea conţinuturilor şi modul de organizare a activităţilor de învăţare. Obiecte / entităţi grafice vectoriale. Pentru formarea competenţelor stabilite prin curriculum. Sugestii metodologice Modulul „Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD” oferă elevilor oportunitatea de a-şi forma competenţe tehnice în legătură cu proiectarea asistată de calculator. ELLIPSE. MLINE. elevului să demonstreze şi evaluatorului să evalueze performanţa vizată de respectivele competenţe. Autorii recomandă parcurgerea conţinuturilor în următoarea ordine: Tema 1: Prezentarea interfeţei grafice. prezentat la punctul II.Vizualizează şi interpreteazǎ prezentǎri în 3D. plan complex. 4. RAY.14. criteriile de performanţă ale competenţelor agregate în modul cu conţinuturile incluse. în permanenţă. rezultate din condiţiile de aplicabilitate ale criteriilor de performanţă respective. responsabilitǎţi. specifică din ce unitate de competenţă provin competenţele care se agregă şi care sunt conţinuturile ce permit profesorului să formeze. CIRCLE. DIST. STRETCH. MIRROR. Tema 3: Comenzi pentru desenare (LINE. Tema 5: Comenzi şi facilităţi ajutătoare (LIST. OFFSET. pentru a corela. Tema 4: Comenzi pentru editare (modificare şi construcţie) (ERASE. PLINE. III. LENGTHEN. POINT. AREA. Sistemul de coordonate. RECTANG. aranjamente de lucru (birouri de proiectare). REVCLOUD. SCALE. cu caracter preponderent aplicativ. Dezvoltǎri posibile ale procesului de modelare în 3D: feed-back. ROTATE.

lucrul în grup. 3. În acest sens se recomandă realizarea unei evaluări iniţiale care să permită obţinerea unor informaţii relevante despre stilul de învăţare al elevilor (auditiv. 2. în scopul unei valorificări optime ale acestora. în funcţie de dificultatea acesteia. practica în atelier / la locul de muncă. comenzi pentru reîmprospătarea imaginii. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit. Comenzi de scriere a desenului. salvarea. Culoarea obiectelor. de a diferenţia sarcinile şi timpului alocat ş. vizual. 1. competiţional şi creativităţii elevilor . 3. 2. pe nevoile şi disponibilităţile sale. sprijin reciproc. Modificarea proprietăţilor de obiecte. Procesul de predare învăţare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe elev. Tema 11: Tipărirea desenelor. Desenarea în 3D a obiectelor ordinare. Aceste informaţii vor sta la baza adaptării strategiilor de predare-învăţare la particularităţile elevilor. Vizualizarea “umbrită” a proiectelor 3D. Locul de desfăşurare a instruirii se recomandă a fi un laborator de informatică. se va avea în vedere utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea competenţelor pentru acei elevi care prezintă deficienţe integrabile. Desenarea în 3d cu obiecte 3D (suprafeţe şi solide). Tema 6: Texte scrise în desen.a. pregătirea de fişe individuale pentru elevii care au nevoie şi care le cer. negociere. Tema 9: Cotarea în desen. utilizarea instrumentelor ajutătoare de învăţare. 4. 2. Formatare şi stiluri de text. 1. simularea. comenzi de corectare a greşelilor. individualizarea învăţării. precum şi a spiritului de echipă. temele şi proiectele integrate. Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului. Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme. asumarea responsabilităţii. de a centra procesului de învăţare pe elev. UCS şi WCS. adaptându-le la specificul condiţiilor de învăţare şi comportament (utilizarea de programe individualizate. aducerea de laude chiar şi pentru cele mai mic progrese şi stabilirea împreună a paşilor următori). Plecând de la principiul integrării. acceptând că fiecare copil este diferit. în care – pentru optimizarea demersului didactic – este necesar să existe o dotare minimală care presupune un număr de calculatoare egal cu numărul elevilor din grupă. Elevaţia şi grosimea pe verticală.STATUS. conectate în reţea şi cu acces la toate Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 16 . 1. Conceperea tridimensională a proiectelor. multimedia şi electronice. luarea deciziilor. discuţiile de grup. Grosimi de linei. comenzi pentru accesarea informaţiilor de asistenţă. Modelarea 3D. practic) şi tipul de inteligenţă al acestora. Editarea textelor existente. 3. lărgirii orizontului şi perspectivelor educaţionale. vizitele etc. proprii grupului instruit. care are sarcina de a individualiza şi de a adapta procesul didactic la particularităţile elevilor. închiderea şi reluarea sesiunii de lucru). În context. prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare. prezentările video. care asigură accesul în şcoală a oricărui copil. Tema 8: Haşurarea (umplerea cu modele). Tema 10: Proiectarea tridimensională. Tema 7: Proprietăţi simbologice şi de emfază 3D. contribuie la învăţarea eficientă. 5. de complexitatea materialului didactic implicat în strategia de didactică şi ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi de formare a depriderilor. Vizualizare 3D. 4. Tipuri de linie.

Aplicaţiile prezentate efectiv elevilor. Din dorinţa de a pregăti un utilizator şi nu un creator de soft. cerinte specifice economiei actuale şi. recomandând cu precădere aplicaţiile practice individuale. astfel încât absolvenţilor să le fie mai uşor să se adapteze in activitatea productivă. Un retroproiector sau un ecran cu cristale lichide facilitează instruirea interactivă permiţând proiecţia imaginilor formate pe ecranul monitorului. avută în vedere prin competenţele prevăzute la disciplinele din cadrul pregătirii de specialitate. integrarea acestora în sistemul celor anterioare şi valorificarea lor prin transfer şi creativitate. s-a pus un accent deosebit pe descrierea şi exersarea facilităţilor oferite de aceste programe şi pe formarea deprinderilor de a le valorifica în activitatea curentă a viitorului specialist. metoda descoperirii. Pregătirea în laboratorul de informatică are o specificitate care se bazează. în ritm impus. Pornind de la premisa. institute de cercetare şi de proiectare. o imprimantă. pas cu pas. pentru a accentua şi mai mult caracterul utilitar al programelor descrise şi pentru a motiva superior elevii în procesul instructiv. este necesar ca profesorul să urmărească strict fiecare elev. un instrument prin care să-şi valorifice superior capacitatea de muncă şi creativitatea şi să-şi reducă timpul de lucru. Instruirea interactivă specifică acestei discipline contribuie printre altele şi la conştientizarea faptului că un bun utilizator al calculatorului are şanse mai mari de reuşită în acţiunea de integrare socio-profesională. probleme concrete ale activităţilor productive din domeniul de activitate pentru a sublinia avantajele utilizării sistemelor informatice. Pentru a se asigura contactul cu echipamente specifice domeniului care nu există în unitatea de învăţământ se recomandă efectuarea unor vizite didactice la agenţi economici de profil. Dinamica acestui domeniu este extrem de rapidă. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 17 . elevii sunt în posesia elementelor teoretice necesare pentru înţelegerea şi utilizarea pachetelor aplicative de programe. mai ales. În laborator trebuie să existe de asemenea. Aceasta presupune actualizarea permanentă a produselor soft prin prezentarea celor mai noi versiuni. că informativ. a instrucţiunilor profesorului: nerespectarea acestei cerinţe conduce la “pauze” nedorite si incetinirea ritmului de instruire. Specificul disciplinei impune metode didactice interactive. Evaluarea trebuie să vizeze mai ales interpretarea creativă a informaţiilor şi capacitatea de a rezolva o situaţie-problemă cu ajutorul calculatorului. ritmul de instruire poate diferi în funcţie de particularităţile fiecărui elev. de către fiecare elev. în principal. trebuie să aibă ca obiect. dispozitive periferice şi de memorare externă. După aceea. ceea ce presupune recurgerea la un sistem ordonat de prezentare a facilităţilor unui program. Pentru a evita disfuncţiile provocate de eventualele erori ale elevilor pe parcursul instruirii. profesorul trebuie să-şi propună finalizarea unei etape de instruire într-o şedinţă de lucru de 2 ore.serviciile INTERNET. domeniului electronică şi automatizări. prezentul curriculum vizează formarea unui specialist care să perceapă calculatorul ca pe un instrument de lucru absolut necesar în condiţiile modernizărilor tehnologice. competenţele propuse direcţionează instruirea către formarea unor abilităţi de utilizare a sistemelor informatice în strânsă corelare cu pregătirea la disciplinele de specialitate. conversaţia euristică. Configuraţia calculatoarelor trebuie să permită rularea aplicaţiilor prin care vor fi formate competenţele specifice. vizează formarea unui specialist capabil să răspundă cerinţelor cu pronunţat caracter aplicativ. pe cât posibil. a demonstraţiei. De aceea. pe realizarea etapă cu etapă. Pentru proiectarea didactică eficientă. Achiziţia noilor cunoştinţe. Achiziţia treptată a cunoştinţelor şi deprinderilor poate fi stimulată printr-o prezentare atractivă şi motivantă a programelor. astfel încât să nu mai fie necesară reluarea ultimelor secvenţe din şedinţa anterioară.

Gestionează conflicte. Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul În modulul „Tehnici de măsurare în domeniu” au fost agregate competenţe dintr-o unitate de abilităţi cheie şi o unitate de competenţe tehnice generale: • 3.16. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă din modul Modulul „Tehnici de măsurare în domeniu” se studiază în clasa a XII-a liceu tehnologic. în vederea asigurării pregătirii de specialitate în calificări din profilul tehnic.3.2. 1 credit • 16.16. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ.Elemente componente de bază ale instalaţiilor şi sistemelor de măsurare (rol funcţional. Modulul face parte din „Cultura de specialitate” (aria curriculară "Tehnologii") şi are alocate un număr de 66 de ore / an. 16. Managementul relaţiilor interpersonale 0. înregistratoare. transmiterea şi prelucrarea datelor. elemente 18 16.Clasificarea instalaţiilor şi sistemelor de măsurare după funcţiile îndeplinite: • de verificare / testare şi diagnosticare a echipamentelor. Tabelul de corelare a competenţelor si conţinuturilor Unităţi de competenţe Competenţe individuale Conţinuturi tematice Instalaţii şi sisteme de măsurare . variante constructive): mijloace de măsurare. II.Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare. Modulul III: TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU I. • de supraveghere şi control a proceselor industriale . traductoare.1. adaptoare. din care: • teorie – 33 ore.3. Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare.3. Tehnici de măsurare în domeniu 16. . instalaţiilor.5 credite . Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi .Explică structura instalaţiilor/sistemelor de măsurare. Tehnici de măsurare în domeniu . . sistemelor industriale.2.1. • laborator tehnologic – 8 ore • instruire practică – 25 ore. echipamente pentru achiziţia.Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi tehnologică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă. Gestionează aşteptările factorilor interesaţi.3.

costul aplicării metodei  Operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare: asigurarea condiţiilor de microclimat. principii de funcţionare.2.de determinare a unor valori prognozate ale mărimilor fizice măsurate. Aplicarea tehnicilor de măsurare în domeniu 16.de utilizare a documentaţiei tehnice specifice pentru identificarea condiţiilor impuse la exploatarea mijloacelor de măsurare şi echipamentelor utilizate. selectarea domeniilor de măsurare în funcţie de valoarea prognozată (unde este cazul). . de automatizare .Tipuri de structuri ale sistemelor de măsurare (în lanţ.16. scheme structurale. paralelă.de utilizare a schemelor structurale pentru identificarea componentelor şi verificarea legăturilor dintre componentele unei instalaţii de măsurare date Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 19 . în buclă). serie mică. . serie mare sau masă) în cadrul căreia se realizează procese de măsurare. tipul de producţie (unicate. indicatori metrologici şi economici ai mijloacelor de măsurare accesibile operatorului. verificarea legăturilor funcţionale dintre componente  Aplicaţii practice . productivitatea impusă măsurării. instrucţiuni de utilizare)  Criterii de selectare a mijloacelor şi metodelor de măsurare : caracteristicile obiectului măsurat sau a procesului controlat. reglaje prevăzute în instrucţiunile de utilizare.Reprezentări grafice ale structurii unei instalaţii / unui sistem de măsurare (scheme structurale) . Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea instalaţiilor / sistemelor de măsurare. Aplicaţii practice de utilizare a schemelor structurale pentru identificarea componentelor şi verificarea legăturilor dintre componentele unei instalaţii de măsurare date  Documentaţia tehnică specifică lucrărilor de măsurare / monitorizare a mărilor tehnice caracteristice proceselor industriale (cărţi tehnice ale aparatelor şi echipamentelor de măsurare utilizate. parametrul controlat (valori prognozate).

accelerometre. în funcţie de resursele disponibile şi de nevoile locale de formare. III. ohmmetre. şublere. toleranţe)  Exerciţii de grup pentru analizarea rezultatelor măsurării. micrometre. densimetre. termice şi electrice. Sugestii metodologice Modulul «Tehnici de măsurare în domeniu» oferă elevilor oportunitatea de a-şi forma competenţe tehnice în legătură cu selectarea şi utilizarea mijloacelor şi metodelor de măsurare.2. Parcurgerea conţinuturilor este obligatorie. dozatoare volumetrice) .3.Managementul relaţiilor interpersonale 3. Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor fizice specifice proceselor industriale.mecanice (dinamometre. contoare termice) . cu caracter preponderent aplicativ. rigle.Metode indirecte . Programa modulului trebuie utilizată împreună cu Standardul de Pregătire Profesională. comparatoare. 3. Pentru formarea competenţelor stabilite prin curriculum. fizico-chimice. . profesorul are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi şi de a le eşalona în timp. dar se impune abordarea flexibilă şi diferenţiată a acestora. Autorii recomandă parcurgerea conţinuturilor în următoarea ordine: Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 20 . utilizând activităţi variate de învăţare. a unor cauze şi soluţii de optimizare / remediere. vitezometre. trasare de grafice şi diagrame.Managementul relaţiilor interpersonale 3. pentru a corela. raportoare. . indicatoare de nivel. folosind instalaţii de măsurare dată.termice (termometre.de măsurare/monitorizare a mărimilor fizice specifice unor procese industriale. Gestionează aşteptările factorilor interesaţi.3.16. manometre. debitmetre) . rezultate din condiţiile de aplicabilitate ale criteriilor de performanţă respective. vâscozimetre. elevului să demonstreze şi evaluatorului să evalueze performanţa vizată de respectivele competenţe. dar şi a abilităţilor de analizare a rezultatelor măsurării. 3. mecanice. Gestionează conflictele. în raport cu experienţa şi viziunea proprie. ceasuri şi cronometre) .Metode directe . wattmetre.electrice (ampermetre.  Metode de măsurare . contoare electrice)  Aplicaţii practice . prezentat la punctul III.geometrice (măsuri terminale pentru lungimi şi unghiuri. specifică din ce unităţi de competenţă provin competenţele care se agregă şi care sunt conţinuturile ce permit profesorului să formeze. planimetre. turometre.fizico-chimice (balanţe.de măsurare directă a mărimilor geometrice. comparare cu valori nominale sau limită. stabilirea unor tendinţe în evoluţia parametrului / procesului controlat. criteriile de performanţă ale competenţelor agregate în modul cu conţinuturile incluse. Se va ţine cont de faptul că profesorul are libertatea de a alege ordinea conţinuturilor şi modul de organizare a activităţilor de învăţare. vacuumetre. în permanenţă.Metode implicite  Mijloace pentru măsurarea mărimilor tehnice caracteristice proceselor industriale: .de prelucrare şi analizare a rezultatelor măsurării (calcule matematice. Tehnici de măsurare în domeniu 16. Tabelul de corelare între competenţe şi conţinuturi.de realizare a instalaţiilor de măsurare după o schemă dată. voltmetre. .

echipamente pentru achiziţia. indicatori metrologici şi economici ai mijloacelor de măsurare accesibile operatorului (sensibilitatea. variante constructive): mijloace de măsurare. ohmmetre.Clasificarea instalaţiilor şi sistemelor de măsurare după funcţiile îndeplinite: • de verificare / testare şi diagnosticare a echipamentelor.4. durabilitatea. fidelitatea. densimetre. . domeniul / domeniile de măsurare.2. raportoare. Metode de măsurare . micrometre. • de supraveghere şi control a proceselor industriale .3. în buclă). dozatoare volumetrice) . Norme de tehnica securităţii muncii 2. indicatoare de nivel. etaloane. Mijloace pentru măsurarea mărimilor tehnice caracteristice proceselor industriale: . contoare termice) . metode de zero). traductoare. 2. justeţea.Metode directe • bazate pe comparaţia simultană 1:1 directă (metode diferenţiale.1. Instalaţii şi sisteme de măsurare . ceasuri şi cronometre) . manometre. în domeniul controlului tehnic precum şi al încercărilor instalaţiilor. wattmetre. paralelă. timpul de răspuns. vâscozimetre.Reprezentări grafice ale structurii unei instalaţii / unui sistem de măsurare (scheme structurale) . metode de raport).tipuri de procese: procese de măsurare şi verificare în cercetare şi laboratoare de dezvoltare. prin substituţie sau prin permutare. Utilizarea tehnicilor de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. Criterii de selectare a mijloacelor şi metodelor de măsurare : caracteristicile obiectului măsurat sau a procesului controlat. vitezometre.Metode indirecte . instrucţiuni de utilizare) 2.componentele procesului de măsurare: măsurand.1. clase de precizie.Tipuri de structuri ale sistemelor de măsurare (în lanţ.2. principii de funcţionare.geometrice (măsuri terminale pentru lungimi şi unghiuri. contoare electrice) 1.mecanice (dinamometre.Metode implicite 1. mijloace de măsurare 1. Procese de măsurare . precizia. comparatoare.3. voltmetre. elemente de automatizare . accelerometre.fizico-chimice (balanţe. scheme structurale.1. valoarea diviziunii.termice (termometre. 2. vacuumetre. instalaţiilor.electrice (ampermetre. planimetre. . transmiterea şi prelucrarea datelor. Tehnici şi tehnologii de măsurare a mărimilor caracteristice proceselor tehnologice 1. turometre. tipul Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 21 . înregistratoare. parametrul controlat (valori prognozate).Elemente componente de bază ale instalaţiilor şi sistemelor de măsurare (rol funcţional. fiabilitatea metrologică). rigle. debitmetre) . şublere. Documentaţia tehnică specifică lucrărilor de măsurare / monitorizare a mărilor tehnice caracteristice proceselor industriale (cărţi tehnice ale aparatelor şi echipamentelor de măsurare utilizate. sistemelor industriale. • bazate pe comparaţia simultană 1:n (metode adiţionare. adaptoare. mari procese industriale în flux şi procese individuale descentralizate. rezoluţia. • bazate pe comparaţia succesivă.

se va avea în vedere utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea competenţelor pentru acei elevi care prezintă deficienţe integrabile. asumarea responsabilităţii. utilizarea instrumentelor ajutătoare de învăţare. folosind documentaţia tehnică specifică.a. Instruirea practică se va desfăşura în spaţii special amenajate. . Se recomandă utilizarea: • fişelor de lucru. de a diferenţia sarcinile şi timpului alocat ş.de utilizare a documentaţiei tehnice specifice pentru identificarea condiţiilor impuse la exploatarea mijloacelor de măsurare şi echipamentelor utilizate.de măsurare directă a mărimilor geometrice. vizitele etc. fizico-chimice. comparare cu valori nominale sau limită. luarea deciziilor. . Operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare: asigurarea condiţiilor de microclimat. în scopul unei valorificări optime ale acestora. În context. lărgirii orizontului şi perspectivelor educaţionale. În acest sens se recomandă realizarea unei evaluări iniţiale care să permită obţinerea unor informaţii relevante despre stilul de învăţare al elevilor (auditiv. adaptându-le la specificul condiţiilor de învăţare şi comportament (utilizarea de programe individualizate. • fişelor tehnologice.de determinare a unor valori prognozate ale mărimilor fizice măsurate.5. prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare.de realizare a unor instalaţiilor de măsurare după o schemă dată. selectarea domeniilor de măsurare în funcţie de valoarea prognozată (unde este cazul). mecanice. pe nevoile şi disponibilităţile sale. Plecând de la principiul integrării. reglaje prevăzute în instrucţiunile de utilizare. se recomandă o pondere ridicată a exerciţiilor de realizare a unor instalaţii de măsurare. multimedia şi electronice. vizual. . aducerea de laude chiar şi pentru cele mai mic progrese şi stabilirea împreună a paşilor următori). acceptând că fiecare copil este diferit. toleranţe) Procesul de predare învăţare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe elev. . discuţiile de grup. care asigură accesul în şcoală a oricărui copil. de înregistrare şi de prelucrare a acestora. care are sarcina de a individualiza şi de a adapta procesul didactic la particularităţile elevilor. practica în atelier / la locul de muncă. Date fiind competenţele vizate. Se vor folosi mijloace didactice specifice cabinetelor şi laboratoarelor de metrologie. simularea. termice şi electrice. competiţional şi creativităţii elevilor . productivitatea impusă măsurării. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 22 . Alegerea mijloacelor didactice se va realiza în strânsă corelaţie cu metodele didactice şi cu conţinutul ştiinţific al lecţiei. de culegere a informaţiilor de măsurare. . folosind o instalaţie de măsurare dată. prezentările video. dotate corespunzător. Aplicaţii practice . practic) şi tipul de inteligenţă al acestora. negociere. • schemelor structurale. precum şi a spiritului de echipă. verificarea legăturilor funcţionale dintre componente 2. individualizarea învăţării. sprijin reciproc.de producţie (unicate. trasare de grafice şi diagrame. de a centra procesului de învăţare pe elev. serie mare sau masă) în cadrul căreia se realizează procese de măsurare.4.de măsurare / monitorizare a mărimilor fizice specifice unor procese industriale. Aceste informaţii vor sta la baza adaptării strategiilor de predare-învăţare la particularităţile elevilor. lucrul în grup. Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului. • cărţilor tehnice şi instrucţiunilor de utilizare a mijloacelor de măsurare. contribuie la învăţarea eficientă. costul aplicării metodei 2. serie mică.de prelucrare şi analizare a rezultatelor măsurării (calcule matematice. pregătirea de fişe individuale pentru elevii care au nevoie şi care le cer. temele şi proiectele integrate.de utilizare a schemelor structurale pentru identificarea componentelor şi verificarea legăturilor dintre componentele unei instalaţii de măsurare date .

Evaluarea este implicită demersului pedagogic curent. corectitudinii şi eficienţei procesului de evaluare. pe baza unei fişe de observare. permiţând atât profesorului.  flexibilitatea (evaluarea trebuie să faciliteze accesul şi progresarea. teste cu itemi obiectivi şi semiobiectivi. nimic mai mult).  credibilitatea (pentru ca evaluarea şi atestarea rezultantă să fie credibile. probe practică.  aplicabilitatea practică şi rentabilitatea (evaluarea trebuie să fie adaptată la resursele existente şi la timpul disponibil). • soft-urilor educaţionale specifice. Caracteristicile unui sistem de evaluare eficient sunt:  validitatea (evaluarea trebuie să măsoare performanţa în raport cu competenţele vizate). Din acest motiv. este lipsită de semnificaţie în cadrul evaluării.  fidelitatea (instrumentul de evaluare generează rezultate în concordanţă unele cu altele în ocazii diferite de către toţi cei care evaluează şi pentru toţi elevii). Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 23 .  compatibilitatea cu învăţarea eficientă (evaluarea trebuie să susţină şi să contribuie la învăţarea eficientă). Se recomandă utilizarea următoarelor metode şi instrumente de evaluare: observarea sistematică. eventual integrate într-un sistem multimedia. Demonstrarea altor abilităţi. rigorii. referindu-se în mod explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora. Calitatea evaluării căreia îi vor fi supuşi elevii pentru a obţine calificările reprezintă unul dintre factorii esenţiali care susţin încrederea publică în aceste calificări. autoevaluarea ş. corelată cu tipul probelor de evaluare specificate în Standardul de Pregătire Profesională pentru fiecare competenţă şi vizând exclusiv probele de evaluare solicitate în aceste standarde (nimic mai puţin. caracterului realist şi motivant. Autorii recomandă desfăşurarea procesului instructiv-formativ conform strategiilor moderne de învăţare. proiectul. ele trebuie să se bucure de încredere publică). se impune atât asigurarea coerenţei. Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi tehnologică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă. să identifice lacunele şi cauzele lor şi să realizeze corecţiile care se impun. fără a compromite standardele naţionale). cât şi deplina aliniere a sarcinilor impuse la standardele naţionale definite în cadrul fiecărei calificări. în afara celor din competenţele specificate.a. Evaluarea trebuie să fie un proces continuu şi sumativ. astfel încât să fie menţinut şi stimulat interesul elevilor pe tot parcursul lecţiilor şi activităţilor aplicative realizate şi să fie realizat impactul dorit prin studierea acestei discipline. în vederea reglării procesului de predare – învăţare. cât şi elevului să cunoască nivelul de achiziţionare a competenţelor şi a cunoştinţelor.• suporturilor de curs / aplicative audio-video sau / şi multimedia.

• Elementele constructive ale componentelor sistemelor de reglare: descriere.3.2. Analizează funcţionarea sistemelor de automatizare specifice domeniului • Conţinuturi Schema de principiu a unui sistem de reglare automată. în condiţiile participării lor nemijlocite şi responsabile la un proces instructiv-formativ centrat pe nevoile şi aspiraţiile proprii. Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul • 18. în vederea asigurării pregătirii de specialitate în calificări din profilul tehnic. • laborator tehnologic – 9 ore. SISTEME DE AUTOMATIZARE • • 18. Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată. Modulul face parte din „Cultura de specialitate” (aria curriculară "Tehnologii") şi are alocate un număr de 33 de ore / an. 18.18.18.1. Analizează funcţionarea sistemelor de automatizare specifice domeniului.Sisteme de automatizare 1 credit . funcţionare şi alegerea din cataloage.1. SISTEME DE AUTOMATIZARE Sisteme de reglare automată specifice domeniului de pregătire: caracterizare şi funcţionare. SISTEME DE AUTOMATIZARE Competenţe 18.3. • Rolul funcţional al componentelor sistemului de reglare automată. . din care: • teorie – 17 ore.2. II.18. • Mărimile care intervin în schema de principiu a unui sistem de reglare automată. Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată 18. Modulul „Sisteme de automatizăre” se studiază în clasa a XII-a liceu tehnologic. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 24 . • instruire practică – 7 ore. Caracterizează sistemele de reglare automată 18. . Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă din modul Conţinuturile incluse în structura modulului SISTEME DE AUTOMATIZĂRE oferă elevilor cunoştinţe care le vor permite să-şi dezvolte abilităţi practice privind sistemele de reglare automată . Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unitatea de competenţe 18. Caracterizează sistemele de reglare automată.Modulul IV : SISTEME DE AUTOMATIZĂRE I. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ. Parametrii tehnici supravegheaţi: mărimi electrice şi neelectrice.

Sisteme de reglare automată specifice domeniului de pregătire: • elemente componente. abaterea . complex. alegerea din cataloage: • traductoare de intrare şi de reacţie. dotate cu materiale didactice specifice. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu care lucrează şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor. prin care elevul compară nivelul la care a ajuns cu obiectivele şi standardele educaţionale şi îşi poate impune / modifica programul propriu de învăţare. ca o modalitate de înregistrare a performanţelor şcolare ale elevilor. a materialelor şi a instrumentelor. Se recomandă parcurgerea conţinuturilor modulului SISTEME DE AUTOMATIZĂRE în ordinea prezentată: 1. funcţie de dificultatea temelor. Pentru atingerea competenţelor specifice stabilite prin modul. • elemente de comparaţie.uri. utilizarea corespunzătoare a bibliografiei.III. de comandă. • regulatoare automate. de a utiliza activităţi variate de învăţare. Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul modulului. elemente constructive. funcţionare. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 25 .3 Componentele sistemului de reglare automată: rol. acurateţea reprezentărilor tehnice. • funcţionare. • elemente de execuţie. 1. Instruirea teoretică şi laboratorul tehnologic se recomandă să se desfăşoare în cabinete de specialitate.prin care se evaluează metodele de lucru. centrate pe elev. Evaluarea continuă a elevilor va fi realizată de către cadrele didactice pe baza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate din SPP . • Autoevaluarea. de reacţie. • Portofoliul.2 Mărimile care intervin în schema de principiu a unui sistem de reglare automată: de intrare (de referinţă ). Sisteme de reglare automată: 1. Sugestii metodologice Parcurgerea conţinuturilor se va realiza în integralitatea lor. iar ca metode de evaluare recomandăm : • Observarea sistematică a elevilor pe baza unei fise de observare • Investigaţia. integrator. • parametrii tehnici supravegheaţi: electrici şi neelectrici.1 Schema de principiu. modul de organizare a ideilor şi a materialelor într-un proiect. profesorul are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi. 2. • Metoda exerciţiilor practice • Lucrul cu modele Ca instrumente de evaluare se pot folosi: • Fişe de observaţie şi fişe de lucru • Chestionarul • Fişe de autoevaluare • Miniproiectul . perturbaţii. cu accentuare pe cele cu caracter aplicativ. ca instrument de evaluare flexibil. de execuţie(de reglare). 1. de a le eşalona în timp. de ieşire.

19. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă din modul Modulul „Sisteme de acţionare electrică” se studiază în clasa a XII-a liceu tehnologic. Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului. în vederea asigurării pregătirii de specialitate în calificări din profilul tehnic. . . Locul modulului în cadrul planului de învăţământ. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unităţi de competenţe 19. Modulul face parte din „Cultura de specialitate” (aria curriculară "Tehnologii") şi are alocate un număr de 50 de ore / an.3. comandă.1.1. Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul • 19. Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului Conţinuturi tematice componentele unui sistem de acţionare specific domeniului: motoare electrice. Modulul V : SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ I. protecţie şi semnalizare).2. Urmăreşte funcţionarea sistemelor de acţionare electrică. sistem de transmisie a mişcării rolul funcţional al componentelor sistemului de acţionare rolul funcţional al sistemului de acţionare simboluri şi notaţii specifice componentelor din schema electrică legături funcţionale între componentele sistemului de acţionare: electrice (cu conductoare/cabluri) şi mecanice (cuplaje) măsurători cu ohmmetrul pentru verificarea continuităţii circuitului electric - 19. Realizează sisteme de acţionare electrică - Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 26 . Sisteme de acţionare electrică 1 credit .Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi tehnologică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă. din care: • laborator tehnologic – 8 ore. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ Competenţe individuale 19. II.19. maşini de lucru .2.19. instalaţie de comandă (aparatele electrice şi electronice de acţionare. Realizează sisteme de acţionare electrică. • instruire practică săptămânală – 42 ore.

1. cu accentuare pe cele cu caracter aplicativ. Instruirea teoretică şi laboratorul tehnologic se recomandă să se desfăşoare în cabinete de specialitate. panoplii şi machete didactice sau/şi funcţionale. planşe didactice. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 27 .1. Componentele sistemului de acţionare (recunoaştere şi rol funcţional): .2. turaţia urmărirea vizuală a funcţionării Modulul . Rolul sistemului de acţionare electrică în ansamblul tehnic din care face parte. 1. în scopul unei valorificării optime ale acestora.19.Motoare electrice de acţionare. Parcurgerea conţinuturilor se va realiza in integritatea lor. tensiunea electrică. multimedia şi electronice.3.a. centrate pe elev. dotate cu materiale didactice specifice : seturi de diapozitive sau/şi filme didactice tematice. Pentru formarea competenţelor stabilite prin curriculum. Definirea sistemului de acţionare electrică.Aparate electrice necesare : de comutaţie. . 2. în care pot fi evidenţiate echipamentele şi aparatele electrice componente. de protecţie. măsurarea parametrilor de funcţionare: intensitatea curentului electric.. Autorii recomandă parcurgerea conţinuturilor în următoarea ordine: 1. seturi de scheme de sisteme de actionare electrica. 2. simularea.3. profesorul are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi şi de a le eşalona în timp. lucrul în grup. Prezentarea sistemelor de acţionare electrică specifice domeniului 1. Măsurarea parametrilor de funcţionare: intensitatea curentului electric. pe nevoile şi disponibilităţile sale. care are sarcina de a individualiza şi de a adapta procesul didactic la particularităţile elevilor. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu care lucrează. Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul modulului. vizitele etc. turaţia motorului de acţionare.a.Sisteme de acţionare electrică” oferă elevilor oportunitatea de a-şi forma competenţe tehnice în legătură cu realizarea unor sisteme de acţionare specifice fiecărui domeniu de calificare. lărgirea orizontului şi perspectivelor educaţionale.2. 2. practica în atelier / laborator / la locul de muncă. funcţie de dificultatea temelor. prezentările video.1. în funcţie de resursele disponibile şi de nevoile locale de formare. tensiunea electrică. Parcurgerea etapelor de realizare a sistemului electric de acţionare. de a diferenţia sarcinile şi timpul alocat ş. În context. Realizarea sistemelor de acţionare electrica specifice domeniului 2. Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului. discuţiile de grup. utilizând activităţi variate de învăţare. dar se impune abordarea flexibilă şi diferenţiată a acestora. de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor.Conductoare şi cabluri electrice. Sugestii metodologice - - manevre de conectare şi de deconectare a motorului de acţionare. contribuie la învăţarea eficientă. de măsurare.3. de a centra procesul de învăţare pe elev. Citirea schemei electrice de actionare . . Urmăreşte funcţionarea sistemelor de acţionare electrică III. individualizarea învăţării. bibliografie tehnică selectivă ş.

luarea deciziilor.prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare. • Metoda exerciţiilor practice • Lucrul cu modele Ca instrumente de evaluare se pot folosi: • Fişe de observaţie şi fişe de lucru • Chestionarul • Fişe de autoevaluare • Miniproiectul .prin care se evaluează metodele de lucru. iar ca metode de evaluare recomandăm : • Observarea sistematică a elevilor pe baza unei fise de observare • Investigaţia. Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi tehnologică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă. • Portofoliul. prin care elevul compară nivelul la care a ajuns cu obiectivele şi standardele educaţionale şi îşi poate impune / modifica programul propriu de învăţare. competiţional şi creativităţii elevilor . acurateţea reprezentărilor tehnice. complex. a materialelor şi a instrumentelor. Evaluarea continuă a elevilor va fi realizată de către cadrele didactice pe baza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate din SPP . utilizarea corespunzătoare a bibliografiei. modul de organizare a ideilor şi a materialelor într-un proiect. negociere. asumarea responsabilităţii. sprijin reciproc. ca instrument de evaluare flexibil. integrator. precum şi a spiritului de echipă.uri. ca o modalitate de înregistrare a performanţelor şcolare ale elevilor. • Autoevaluarea. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 28 .

20. liceu tehnologic.Clasificare.c. pe baza valorilor măsurate utilizând legile şi teoremele studiate: . Circuite cu rezistoare şi surse de c. .a. marcare în clar şi în codul culorilor Surse de c.1. .). din care: • laborator tehnologic – 8 ore. Realizează circuite electrice de curent continuu (c.c.măsurarea intensităţilor din circuit.legea lui Ohm. rezistenţa internă.20. .: . Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unităţi de competenţe Competenţe individuale Conţinuturi tematice Rezistoare: clasificare. de joasă tensiune 1 credit II.20.a.legea lui Joule.2.).: . pregătire practică. • instruire practică săptămânală – 41 ore.paralel.Parametri: tensiunea la borne.c.3. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţe din modul: • 20.realizarea circuitelor. . Circuite electrice .c. . . Analizarea circuitelor de c. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ.c.serie. Modulul face parte din „Cultura de specialitate” (aria curriculară "Tehnologii") şi are alocate un număr de 49 de ore / an.mixt.Modulul VI: CIRCUITE ELECTRICE I. .Circuite electrice 20.c. . Realizează circuite de curent alternativ (c.1.măsurarea tensiunilor la bornele componentelor. Gruparea rezistoarelor şi a surselor de c. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 29 . Utilizează aparate de c.teoremele lui Kirchhoff. 20. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă din modul Modulul este parte integrantă din cultura de specialitate. Realizează circuite electrice de c.: . . clasa a XII-a.

Identificarea aparatelor de comutare: . folosind un soft didactic (ORCAD. Sugestii metodologice 1. .calculul erorilor. Simularea funcţionării circuitelor de c. cu rezistoare. Componente electrice pasive de circuit: (bobine.relele termice. de joasă tensiune (maxim 220 V) III.comportarea in curent alternativ.întreruptoare automate.lămpi fluorescente. 20. . .lămpi cu incandescenţă. Circuite electrice 20. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 30 .RLC serie/în paralel cu circuite C Măsurarea parametrilor de circuit: . sau orice alt soft care permite simularea funcţionării circuitelor de c. . intensităţi.contactoare.clasificare.a. Realizarea circuitelor de c.motoare electrice Realizarea circuitelor de c.relee electromagnetice.2. în funcţie de dificultatea acesteia.a. Realizează circuite electrice de c. .marcaj.a). condensatoare. . bobine: . .aspect. de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi ritmul de formare a deprinderilor.valori efective ale tensiunii la bornele componentelor. de joasă tensiune cu aparate de protecţie. Interpretarea rezultatelor obţinute pe cale practică şi prin simulare: . Utilizează aparate de c.a. comutare şi receptoare. .circuite RLC paralel.a de joasă tensiune. . . Verificarea funcţionării circuitelor de c. Identificarea bobinelor şi condensatoarelor după: .3. Receptoare: .siguranţe. Identificarea aparatelor de protecţie.a. . comutare şi a receptoarelor de joasă tensiune : .comutatoare.relee termice. proprii grupului instruit.circuite RLC serie. condensatoare): .compararea rezultatelor: tensiuni.a. Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme.20. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit. .

Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate. utilizări de materiale şi programe înregistrate pe suport electronic. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 31 . interactiv şi centrat pe elev.ro. în care nici din punct de vedere profesional nu există răspunsuri "unice" sau "cele mai bune".Între competenţe şi conţinuturi este o relaţie biunivocă. Pe parcursul modulului se realizează evaluare continuă. Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi tehnologică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă. Se evaluează numai competenţele corespunzătoare modulului. teste de evaluare etc. vizite de documentare la agenţii economici. Demonstrarea unei alte abilităţi în afara celor din competenţele specificate este lipsită de semnificaţie în cadrul evaluării. Se va avea în vedre utilizarea metodelor specifice de lucru în cazul elevilor cu cerinţe educaţionale speciale. Instruirea se va realiza în laboratoare tehnologice şi ateliere cu o bună dotare materială. Se recomandă documentarea pe Internet accesând paginile de pe site-ul kappa. elevii vor trebui pregătiţi pentru a evolua în situaţii adaptative complexe. Pentru atingerea competenţelor dorite. 2. probe practice). competenţele determină conţinuturile tematice. lucrări practice. 3. activităţile de instruire practică utilizate de cadrele didactice vor avea un caracter activ. prin aplicarea instrumentelor de evaluare continuă prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională (probe orale. iar parcurgerea acestora asigură dobândirea de către elevi a competenţelor dorite. Prin natura activităţilor de învăţare. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregătire Profesională. O competenţă se evaluează o singură dată. Parcurgerea conţinuturilor şi adecvarea strategiilor didactice vor viza şi formarea priceperilor şi deprinderilor practice corelate cu noţiunile teoretice dobândite de elevi în anii anteriori. cu pondere sporită pe activităţile practice şi mai puţin pe cele teoretice: documentarea cu ajutorul Internetului.

Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul: • 22.Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile 22. II. . • 42 ore de instruire practică săptămânală. Stabileşte procesul tehnologic de asamblare. asigurarea organelor de asamblare necesare. metoda sortării.22. asamblarea propriu-zisă Resurse: organe de asamblare.2.1. Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile. metoda interschimbabilităţii parţiale. (50 de ore) distribuite astfel: • 8 ore de laborator tehnologic. Asamblări mecanice .Efectuează lucrări de asamblare demontabilă Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi . Conţinuturile prevăzute se vor parcurge în orele de instruire practică săptămânală şi în cadrul laboratorului tehnologic. documentaţie tehnică. documentaţie tehnică Asamblări demontabile: prin pene şi ştifturi.ASAMBLĂRI MECANICE 22.3. conuri. ajustării.3. lipire. . SDVuri. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă din modul Modulul „Asamblări mecanice” face parte din curriculum-ul de nivel 3. prin nituire.1.2.22. filete. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ. programul de producţie Metode de asamblare: metoda interschimbabilităţii totale. sudare Operaţii: de pregătire a reperelor. SDV-uri 32 1 credit 22. prin caneluri.22. Modulul „Asamblări mecanice”nu este condiţionat sau dependent de celelalte module din curriculum. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor: Unităţi de competenţe Competenţe individuale 22. utilaje şi SDVuri specifice. materiale specifice Asamblări nedemontabile: prin presare. Efectuează lucrări de asamblare demontabilă. de asamblare nedemontabilă a produselor specifice Resurse: materiale. Numărul de ore este corespunzător unui credit. reglării Condiţii materiale: utilaje.Stabileşte procesul tehnologic de asamblare Conţinuturi tematice Date iniţiale ale procesului de asamblare: documentaţia tehnică. clasa a XI-a liceu tehnologic.MODULUL VII: ASAMBLĂRI MECANICE I. cu elemente elastice Operaţii: pregătirea reperelor pentru asamblare.

 Elevii învaţă mai bine atunci când li se acordă timp pentru a “ordona” informaţiile noi şi a le asocia cu “cunoştinţele vechi”.  Elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare. în prelungirea acestora pot fi adăugate mereu noi module. a verificării prin îndrumător. cu viteze diferite şi din experienţe diferite.III. • Autoevaluarea. pregătirea de fişe individuale pentru elevii care au ritm lent de învăţare. prin: ⇒ utilizarea autoevaluării şi solicitarea elevilor de a-şi impune obiective. în funcţie de abilităţi.învăţare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe elev. care asigură accesul în şcoală a tuturor copiilor. în orice moment al procesului educativ. • modulul permite individualizarea învăţării şi articularea educaţiei formale şi informale. activitate care permite evaluarea capacităţilor şi atitudinilor lor faţă de o sarcină dată. aducerea de laude chiar şi pentru cele mai mici progrese şi stabilirea împreună a paşilor următori).  Participanţii contribuie cu cunoştinţe semnificative şi importante la procesul de învăţare. ⇒ fixarea unor sarcini deschise. practic sau prin contact direct).  Elevii au stiluri proprii de învăţare. Abordarea modulară va oferi următoarele avantaje: • modulul este orientat asupra celui care învaţă. în plan vertical. Sugestii metodologice Parcurgerea conţinuturilor modulului şi adecvarea strategiilor didactice utilizate are drept scop formarea competenţelor tehnice generale aferente calificărilor de nivel 3. acceptând faptul că fiecare copil este diferit. profesorul va trebui să ţină seama de următoarele principii:  Elevii învaţă cel mai bine atunci când consideră că învăţarea răspunde nevoilor lor.  Diferenţierea cunoştinţelor elevilor. Ei învaţă în moduri diferite. Evaluarea continuă a elevilor va fi realizată de către cadrele didactice pe baza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate din SPP . ⇒ fixarea de sarcini diferite pentru grupuri sau indivizi diferiţi. Plecând de la principiul integrării. • fiind o structură flexibilă. iar pe altă parte. ceea ce se înscrie în linia imperativului educaţiei permanente. pe care elevii să le abordeze în ritmuri şi la niveluri diferite.uri. metodele se vor adapta la specificul condiţiilor de învăţare şi comportament (utilizarea de programe individualizate. noi mijloace sau resurse didactice. • Metoda lucrărilor practice Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 33 .  Diferenţierea răspunsului. pe de o parte în plan orizontal. prin: ⇒ gradarea sarcinilor de la uşor la dificil. peste / lângă alte module parcurse. prin care elevul compară nivelul la care a ajuns cu obiectivele şi standardele educaţionale şi îşi poate impune / modifica programul propriu de învăţare. iar ca metode de evaluare recomandăm: • Observarea sistematică a comportamentului elevilor. modulul poate încorpora. Pentru acei elevi care prezintă deficienţe integrabile. ⇒ prezentarea temelor în mai multe moduri (raport. Procesul de predare . vizual. utilizând în acest sens fişe de lucru. ⇒ utilizarea verificării de către un coleg. În acest sens cadrul didactic trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte şi modalităţi de lucru:  Diferenţierea sarcinilor şi timpului alocat. discuţie sau grafic). utilizarea instrumentelor ajutătoare de învăţare. urmărind valorificarea disponibilităţilor sale. • Investigaţia. prin: ⇒ abordarea tuturor tipurilor de învăţare (auditiv. În elaborarea strategiei didactice. • modulul oferă maximum de deschidere. se va avea în vedere utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea competenţelor.

NTSM la sudare 7. Pentru atingerea obiectivelor programei şi dezvoltarea la elevi a competenţelor vizate de parcurgerea modulului. Documente tehnologice necesare realizării operaţiei de asamblare .asamblări prin nituire (fazele operaţiei de nituire.asamblări prin presare (prin încălzire sau răcire. prin conuri. filetare. Precizia de prelucrare şi asamblare . fişe tehnologice şi planuri de operaţii. alezare.asamblări prin pene şi ştifturi. aplicativ. cu accent preponderent pe activităţile de învăţare cu caracter practic. Asamblări nedemontabile • Prezentarea generală a asamblărilor nedemontabile . iar parcurgerea acestora asigură dobândirea de către elevi a competenţelor dorite. Pregătirea pieselor pentru asamblare . metoda interschimbabilităţii parţiale. lepuire.predare utilizate de cadrele didactice vor avea un caracter activ.asamblări prin sudare. ciclograma asamblării 3. siguranţă în exploatare. cu elemente elastice . interactiv şi centrat pe elev. Structura procesului tehnologic de asamblare . metoda ajustării. subansamblul. scule folosite la montare şi demontare) Între competenţe şi conţinuturi este o relaţie biunivocă. răzuire. asigurarea piuliţelor împotriva autodesfacerii. Metode de asamblare .scheme de asamblare. găurire.metoda interschimbabilităţii totale. ansamblul 2. rodare. prin caneluri. activităţile de învăţare . de formă şi de poziţie 4. Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi tehnologică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă. Pentru dobândirea de către elevi a competenţelor prevăzute în SPP-uri. lipire tare. Recomandăm următoarele conţinuturi tematice: 1. recomandăm ca în procesul de învăţare .• Lucrul cu modele Se recomandă utilizarea următoarelor instrumente de evaluare: • Fişe de observaţie • Fişe de lucru • Lucrări practice specifice domeniului şi calificării Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme. metode de lipire) . piesa de bază.asamblări prin filet (părţi componente.predare să se utilizeze cu precădere metode bazate pe acţiune.abateri dimensionale.retuşare. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 34 . în funcţie de: • specificul domeniului şi calificării • dificultatea temelor • nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit • complexitatea şi varietatea materialului didactic utilizat • ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi de formare a abilităţilor practice proprii grupului instruit. NTSM la nituire .operaţiile şi fazele de asamblare.asamblări prin lipire (lipire moale. cum ar fi efectuarea unor lucrări practice şi de laborator. maşini de nituit). lustruire. metoda reglării 5. mânuirile. spălare 6. completul. Asamblări demontabile • Prezentarea generală a asamblărilor demontabile . prin deformare) . metoda sortării. competenţele determină conţinuturile tematice.

• instruire practică – 24 ore. Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă . Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 35 .1. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII 1 credit 12.2. .12. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ.3. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă din modul Modulul „Sănătatea şi securitatea muncii” se studiază în clasa a XII-a liceu tehnologic. Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă.12. Modulul face parte din „Cultura de specialitate” (aria curriculară "Tehnologii") şi are alocate un număr de 48 de ore / an. Coordonează activităţile în caz de accident II. în vederea asigurării pregătirii de specialitate în calificări din profilul tehnic. prevenirea şi stingerea incendiilor.STAGII DE PREGĂTIRE PRACTICĂ Modulul VIII: SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII I. Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul • 12. din care: • laborator tehnologic – 24 ore.

1.Unitatea de competenţe 12. 12. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII Competenţe individuale 12. hidranţi. Conţinuturi tematice • Măsuri de eliminare a riscurilor la locul de muncă: instructaje. • Materiale şi mijloace de prevenirea şi stingerea incendiilor: . instrucţiuni de lucru.fişa individuală de instructaj . cu CO2 • • 12. . nisip. defecţiuni ale utilajelor.documente de informare: fişe.incendii şi explozii • Echipamente de lucru şi de protecţie specifice locului de muncă.accidente de muncă .materiale igienico-sanitare .2. cataloage.materiale şi mijloace de stingere a incendiilor • Sisteme şi dispozitive de protecţie.curente şi periodice .trusă de prim ajutor . SĂNĂTATEA ŞI Planifică acţiuni SECURITATEA de evitare si MUNCII de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă. prevenirea şi stingerea incendiilor. utilizarea documentaţiei legislaţiei în vigoare specifice domeniului . pliante. broşuri.instructaje iniţiale. comportament necorespunzător al lucrătorului la locul de muncă.afişe. Locuri de muncă periculoase specifice domeniului.individuale şi colective specifice locului de muncă. • Măsuri de igienă şi protecţia muncii . pături. starea fizică şi psihică necorespunzătoare a lucrătorului . nerespectarea principiilor ergonomice.boli profesionale .avarii . Situaţii deosebite şi factorii de risc de la locul de muncă . stingătoare cu spumă.apă. filme.echipamente de lucru şi echipamente individuale şi colective de protecţie . cu praf.situaţii de risc: perturbări funcţionale. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 36 . Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă.

de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor. prevenirea şi stingerea incendiilor. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII 12. .individuale . în scopul pregătirii profesionale ale elevilor şi dezvoltării capacităţiilor care să le permită dobândirea unei calificări superioare. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu care lucrează. în funcţie de dificultatea temelor. Între competenţe şi conţinuturi este o relaţie biunivocă. care asigură accesul în şcoală a oricărui copil. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 37 . Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul modulului. utilizarea instrumentelor ajutătoare de învăţare.anunţarea organelor abilitate.  planşe didactice. competenţele determină conţinuturile tematice.de grup 12.  bibliografie tehnică selectivă ş. adaptându-le la specificul condiţiilor de învăţare şi comportament (utilizarea de programe individualizate.evacuarea accidentaţilor . pregătirea de fişe individuale pentru elevii care au nevoie şi care le cer. Parcurgerea conţinuturilor modulului „Sănătatea şi securitatea muncii” şi adecvarea strategiilor didactice utilizate are drept scop formarea competenţelor tehnice generale aferente nivelului 3 şi corespunzătoare calificărilor. dotate cu materiale didactice specifice iar în desfăşurarea orelor de laborator să se foloseasca :  seturi de diapozitive sau/şi filme didactice tematice.trusa de prim ajutor Planul de acţiune în caz de accident la o situaţie dată. • III.eliminarea cauzelor .3. Plecând de la principiul integrării. în funcţie de tipul accidentului Sarcinile în caz de accident ale echipelor de intervenţie.Unitatea de competenţe Competenţe individuale • • Conţinuturi tematice Primul ajutor în caz de accident. sau a integrării pe piaţa muncii. Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi tehnologică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă. . Instruirea practică se recomandă să se desfăşoare în ateliere. Sugestii metodologice 1. sănătatea. de nivel 3+. Conţinuturile incluse în structura modulului oferă elevilor cunoştinţe care le vor permite să-şi dezvolte abilităţi privind securitatea la locul de munca. aducerea de laude chiar şi pentru cele mai mici progrese şi stabilirea împreună a paşilor următori). .a. în condiţiile participării lor nemijlocite şi responsabile la un proces instructiv-formativ centrat pe nevoile şi aspiraţiile proprii. acceptând că fiecare copil este diferit. Coordonează activităţile în caz de accident. iar parcurgerea acestora asigură dobândirea de către elevi a competenţelor dorite 2. se va avea în vedere utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea competenţelor pentru acei elevi care prezintă deficienţe integrabile.  panoplii şi machete didactice sau/şi funcţionale.

 prezentările video.a.  prezentări multimedia şi electronice. contribuie la învăţarea eficientă.  aplicabilitatea practică şi rentabilitatea (evaluarea trebuie să fie adaptată la resursele existente şi la timpul disponibil). • negociere. individualizarea învăţării. • asumarea responsabilităţii. pe nevoile şi disponibilităţile sale. • sprijin reciproc. în scopul unei valorificări optime ale acestora. Calitatea evaluării căreia îi vor fi supuşi elevii pentru a obţine calificările reprezintă unul dintre factorii esenţiali care susţin încrederea publică în aceste calificări. care are sarcina de a individualiza şi de a adapta procesul didactic la particularităţile elevilor. prin dezvoltarea abilităţilor de • comunicare. permiţând atât profesorului.  vizitele etc. • luarea deciziilor. ele trebuie să se bucure de încredere publică). corelată cu tipul probelor de evaluare specificate în Standardul de Pregătire Profesională pentru fiecare competenţă şi vizând exclusiv probele de evaluare solicitate în aceste standarde ( nimic mai puţin. În context  lucrul în grup.  practica în atelier / la locul de muncă. de a centra procesului de învăţare pe elev. se impune atât asigurarea coerenţei. în afara celor din competenţele specificate. lărgirii orizontului şi perspectivelor educaţionale. Demonstrarea altor abilităţi. Evaluarea este implicită demersului pedagogic curent.  compatibilitatea cu învăţarea eficientă (evaluarea trebuie să susţină şi să contribuie la învăţarea eficientă). cât şi deplina aliniere a sarcinilor impuse la standardele naţionale definite în cadrul fiecărei calificări. cât şi elevului să cunoască nivelul de achiziţionare a competenţelor şi a cunoştinţelor. precum şi a spiritului de echipă. Caracteristicile unui sistem de evaluare eficient sunt:  validitatea (evaluarea trebuie să măsoare performanţa în raport cu competenţele vizate). să identifice lacunele şi cauzele lor şi să realizeze corecţiile care se impun. 3. Evaluarea trebuie să fie un proces continuu şi sumativ.  flexibilitatea (evaluarea trebuie să faciliteze accesul şi progresarea. în vederea reglării procesului de predare – învăţare. de a diferenţia sarcinile şi timpului alocat ş. corectitudinii şi eficienţei procesului de evaluare.  credibilitatea (pentru ca evaluarea şi atestarea rezultantă să fie credibile.  discuţiile de grup.Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului. caracterului realist şi motivant.  fidelitatea (instrumentul de evaluare generează rezultate în concordanţă unele cu altele în ocazii diferite de către toţi cei care evaluează şi pentru toţi elevii). referindu-se în mod explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora. competiţional şi a creativităţii elevilor.  simularea. Din acest motiv. nimic mai mult). este lipsită de semnificaţie Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 38 . rigorii.  temele şi proiectele integrate. fără a compromite standardele naţionale).

teste cu itemi obiectivi şi semiobiectivi. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 39 . probe practică. autoevaluarea . Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi practică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă. Se recomandă utilizarea următoarelor metode şi instrumente de evaluare: observarea sistematică. proiectul. pe baza unei fişe de observare.în cadrul evaluării.

Repartizarea orelor pe forme de activitate este următoarea: Total ore / an 72 ore din care: • laborator tehnologic 24 ore • instruire practică 48 ore Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul • 21. Modulul se adresează elevilor din clasa a XII-a liceu tehnologic. .21. pentru a se putea adapta la tehnologiile şi la practicile de muncă în schimbare.Identifică tipuri de circuite electronice • Conţinuturi tematice Circuite electronice de tip analogic: -surse de alimentare -amplificatoare: de tensiune. relaţii de cooperare şi susţinerea muncii în echipă. codificatoare/ decodificatoare. Evaluează performanţele circuitelor electronice.3. de curent. Dobândirea acestor abilităţi este esenţială în pregătirea pentru ocuparea unui loc de muncă.1. Managementul relaţiilor interpersonale .Modulul IX: CIRCUITE ELECTRONICE I. CIRCUITE ELECTRONICE . Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor: Unităţi de competenţe 21. de putere -oscilatoare: RC. multiplexoare/ demultiplexoare -circuite integrate: numărătoare. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ. Creează şi menţine relaţii profesionale. microcontrolere -dispozitive de afişaj electronic Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 40 .21.21. Sisteme electronice Competenţe individuale • 21.1.1. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă din modul În conceperea programei pentru modulul „Circuite electronice” s-a avut în vedere necesitatea ca elevii să dobândească un set de competenţe tehnice generale care să le ofere posibilitatea de a activa într-un domeniu în care circuitele electronice constituie parte componentă a echipamentelor/ instalaţiilor. Programa este menită să formeze şi abilităţi legate de dezvoltarea relaţiilor interpersonale prin încurajarea unui dialog constructiv.5credite II. 3.3.2. . memorii. LC -modulatoare/ demodulatoare Circuite electronice de tip digital: -circuite digitale: porţi logice. Identifică tipuri de circuite electronice. 1 credit 0.

3.1. Managementul relaţiilor interpersonale 3. frecvenţmetru -osciloscop • Echipamente/ instalaţii specifice domeniului -de electroalimentare -de amplificare în curent sau tensiune -de generare a semnalelor electrice -de modulare/ demodulare a semnalelor electrice -de reglare automată -de comandă şi control  Realizează dialog constructiv şi relaţii de cooperare pe durata lucrărilor practice de măsurare şi conectare a sistemelor electronice în echipamente/ instalaţii specifice domeniului. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 41 .Evaluează performanţele circuitelor electronice 21. Sisteme electronice 21. Sugestii metodologice Modulul «Circuite electronice» este un ansamblu care poate fi parcurs independent oferind elevilor cunoştinţe şi abilităţi precise pe care elevii le pot verifica în diferite faze ale însuşirii lor.Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii 3. frecvenţe.2. amplificări • Aparate de măsură şi control adecvate: -multimetru. frecvenţa de oscilaţie -pentru circuite logice: valori minime şi maxime de tensiune şi curent la intrare/ ieşire • Mărimi de măsurat: -tensiuni. puteri electrice. Sisteme electronice 21.  Susţine munca în echipă şi aplicǎ modalităţi de îmbunătăţire a relaţiilor interpersonale pe durata desfǎşurǎrii lucrărilor practice de măsurare şi conectare a sistemelor electronice în echipamente/ instalaţii specifice domeniului. • III. curenţi. impedanţe. Creează şi menţine relaţii profesionale Parametri specifici circuitelor electronice: -pentru surse de alimentare: tensiuni. curenţi.21. puteri nominale -pentru amplificatoare: amplificare -pentru oscilatoare: domeniu de frecvenţă.

rol funcţional Tema 4: Modulatoare/ demodulatoare • reprezentări simbolice • rol funcţional • utilizări în domeniu Tema 5: Porţi logice  Tipuri de porţi logice: ŞI. Amplificatoare de curent 3. Tema 1: Schema bloc a unei surse stabilizate de tensiune  Redresoare  Filtre de netezire  Stabilizatoare • schemă electrică • rol funcţional Tema 2: Amplificatoare 1. Oscilatoare LC: scheme de principiu. ŞI-NU. Instruirea practică şi laboratorul tehnologic se vor desfăşura în spaţii special amenajate. în funcţie de dificultatea acesteia.Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme. SAU. de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi formare a deprinderilor. rol funcţional  Oscilatoare RC: scheme de principiu. NU. proprii grupului instruit. SAU-NU • simboluri • tabele de adevăr Tema 6: Codificatoare/ decodificatoare • reprezentări simbolice • rol funcţional • utilizări în domeniu Tema 7: Multiplexoare/ demultiplexoare • • • • • • • • • reprezentări simbolice rol funcţional utilizări în domeniu rol funcţional utilizări în domeniu rol funcţional utilizări în domeniu reprezentări simbolice rol funcţional 42 Tema 8: Memorii digitale Tema 9: Microcontrolere Tema 10: Dispozitive de afişaj electronic Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi . cu respectarea legislaţiei în vigoare. dotate corespunzător. Amplificatoare de tensiune 2. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit. Amplificatoare de putere • reprezentări simbolice • rol funcţional Tema 3: Oscilatoare 4.

În momentul în care au fost bifate toate căsuţele. • probe practice: identificarea tipurilor de sisteme electronice.• utilizări în domeniu Recomandări pentru lucrări de laborator: 1. Lucrări practice de utilizare a microcontrolerelor în echipamente/ instalaţii din domeniu 7. din domeniu Recomandări pentru aplicaţii practice: 1. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 43 . Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi practică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă. • instrumente de evaluare: fişe de observare sistematică prin care se urmăresc etapele executării unei lucrări de măsurare şi conectare a unui sistem electronic în echipamente/ instalaţii specifice domeniului. conectarea în echipamente/ instalaţii a sistemelor electronice şi verificarea funcţionalităţii acestora. cu circuite integrate logice. Identificarea tipurilor de porţi logice prin măsurători 5. evaluarea parametrilor specifici unui sistem electronic. Lucrări practice de montare/ demontare a circuitelor integrate digitale în socluri 5. Lucrări practice de identificare a circuitelor integrate digitale după aspect fizic şi marcaj 4. afectivi şi performativi) se recomandă utilizarea următoarelor metode: • probe orale: întrebări cu răspuns scurt. prin măsurători. exerciţii de citire a documentaţiei tehnice. Lucrări practice de conectare a unui amplificator în echipamente/ instalaţii 3. Verificarea stării de funcţionare a echipamentelor/ instalaţiilor. Vizualizarea tensiunilor de la intrarea şi ieşirea unui surse de tensiune 2. studii de caz. în conformitate cu tabela de adevăr Pentru evaluarea achiziţiilor elevilor (în termeni cognitivi. Identificarea circuitelor integrate digitale după aspect fizic şi simbol 6. Utilizarea cataloagelor pentru identificarea terminalelor intrare/ ieşire la circuitele integrate 7. Lucrări practice de utilizare a dispozitivelor de afişaj electronic în echipamente/ instalaţii din domeniu 6. prezentare orală sub forma unei adresări sau unei opinii. Vizualizarea semanalelor la ieşirea unui oscilator 4. Vizualizarea semnalelor de la intrarea şi ieşirea unui amplificator 3. Lucrări practice de conectare unei surse de alimentare în echipamente/ instalaţii 2. evaluarea s-a încheiat cu succes. Lucrări practice de identificare a tipurilor de porţi logice. Fişa de verificare nu presupune decât bifarea unei căsuţe de fiecare dată când s-a demonstrat buna realizare a unei sarcini.

Locul modului în cadrul planului de învăţământ Modulul „Sisteme de transport” se studiază în clasa a clasa a XII – ruta S. Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul În modulul „Sisteme de transport” au fost agregate competenţe dintr-o unitate de abilităţi cheie şi o unitate de competenţe tehnice specializate: 2.D.. lucrul în echipă.CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ Modulul X: SISTEME DE TRANSPORT I.L.  dobândirea cunoştinţelor şi deprinderilor de dezvoltare a unei afaceri proprii pornind de la formarea profesională într-o calificare.M.5 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 44 . • laborator tehnologic – 9 ore. Proiectarea lui are în vedere:  resursele locale pentru instruire (baza materială a grupurilor şcolare. dar şi adâncirea competenţelor cheie. (0. conform căreia autorităţile publice locale trebuie să joace un rol important în învăţământul profesional şi tehnic datorită responsabilităţii şi angajamentelor pe care le au faţă de cetăţeni. Identifică probleme complexe. Opţiunea pentru o astfel de componenta a curriculumului se integrează strategiei de descentralizare. Conţinutul C. parteneri sociali (agenţi economici. cadre didactice. Curriculumul în dezvoltare locală este elaborat într-un cadru de parteneriat între şcoală şi comunitate.L. din care: • teorie – 57 ore.  promovarea valorilor democratice în curriculum.A.). creativitatea şi sprijinul antreprenorial. cadrul de colaborare cu agenţii economici)  cerinţele locale pentru pregătirea în diverse calificări. alături de competenţele personale şi cele sociale: comunicarea. Scopul curriculumului în dezvoltare locală poate fi sintetizat în următoarele:  lărgirea domeniului ocupaţional. gândirea critică. pentru pregătirea de specialitate se elaborează de către colective mixte formate din profesori şi specialişti din domeniul în care elevii se pregătesc. în vederea asigurării pregătirii de specialitate în calificarea „Tehnician transporturi” Modulul face parte din „Curriculum în dezvoltare locală” (aria curriculară "Tehnologii") şi are alocate un număr de 66 de ore / an.) presupune participarea şi eforturile reunite ale mai multor factori implicaţi în procesul de educaţie: elevi.1. Gândirea critică şi rezolvarea de probleme credite) 2. Scopul acestui modul este de a oferi elevilor cunoştinţe de bază cu privire la sistemele de transport naţionale şi internaţionale. care să le permită viitorilor absolvenţi să devină cetăţeni responsabili ai unei societăţi deschise. care să servească activităţilor economice desfăşurate în zonă. instituţii /organizaţii locale sau regionale etc.D. Curriculum-ul în dezvoltare locală (C. asumarea responsabilităţilor. părinţi.

de interes public. animale vii.de mărfuri şi bunuri (generale. - Clasificarea transporturilor • Moduri de transport transport rutier transport feroviar transport aerian transport maritim. internaţional . în folos propriu.1. . în regim rent a car) .din punct de vedere al caracterului transportului: local. în interes propriu. naţional.1. fluvial şi pe apele interioare transport multimodal transport combinat • Categorii de transporturi .mixte Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 45 . 24. 24.24. interurban.3. perisabile. speciale. feroviar. Tabelul de corelare a competenţelor si conţinuturilor Unitatea de competenţe Competenţe individual e Conţinuturi Elementele componente ale sistemului naţional de transport .2. Identifică componentele sistemului naţional de transport. Sisteme de transport 24. în interes personal • Tipuri de transporturi .infrastructurile de transport rutier. naval şi aerian. cu mase şi / sau dimensiuni depăşite. . 24.de persoane (prin servicii regulate. Identifică componentele sistemului naţional de transport. Sisteme de transport credite) (1.utilizatorii infrastructurilor de transport de interes public. periculoase. Stabileşte particularităţile sistemelor de transport. în regim de taxi. curse ocazionale.0 24. Analizează factorii care influenţează strategiile de dezvoltare a sistemelor naţionale şi internaţionale de transport. cu vehicule specializate) . II.din punct de vedere al caracterului activităţii: în interes public.operatorii de transport public şi privat.

Gândirea critică şi rezolvarea de probleme 24. multimodal şi combinat.realizarea conectării tuturor localităţilor la reţeaua naţională de transport. Sisteme de transport 24. Factorii care influenţează strategiile de dezvoltare a sistemelor naţionale şi internaţionale de transport • Instituţii şi organizaţii profesionale naţionale şi internaţionale din activitatea de transport.Unitatea de competenţe Competenţe individual e Conţinuturi Analiza SWOT şi comparativă a modurilor de transport rutier. . nevoile de apărare a ţării.activităţi conexe (în cadrul gării. tendinţe . • Factorii care influenţează sistemul naţional de transport: programele naţionale de realizare a unei dezvoltări durabile.asigurarea transporturilor care privesc siguranţa naţională. . .3. . feroviar. utilizarea raţională a energiei. aeroportului.asigurarea dreptului la liberă circulaţie a cetăţenilor. autogării. 24. colectarea şi expedierea mărfurilor. fluvial şi pe apele interioare. activităţi.asigurarea racordării la sistemele internaţionale de transport. Rolul şi locul transporturilor în economia naţională (funcţiile sistemelor naţionale de transport) . . aerian maritim. Identifică probleme complexe 24.asigurarea liberei circulaţii a mărfurilor şi a bunurilor.avantaje şi dezavantaje .echipamente şi instalaţii utilizate în exploatare . 2. eficienţa economică.pondere .infrastructura de transport . condiţiile de protejare şi conservare a mediului înconjurător. Stabileşte particularităţile sistemelor de transport.2. în cadrul agenţiilor de voiaj.1. convenţii şi acorduri Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 46 . asigurarea unui nivel ridicat de siguranţă a traficului. Sisteme de transport 2. intermedierea activităţilor de transport. mesagerie) Analiza comparativă a sistemelor de transport din diferite zone geografice. Analizează factorii care influenţează strategiile de dezvoltare a sistemelor naţionale şi internaţionale de transport.mijloace de transport . portului.dinamica dezvoltării.

reabilitare şi dezvoltare a infrastructurii de transport.realizarea conectării tuturor localităţilor la reţeaua naţională de transport. Programa modulului trebuie utilizată împreună cu Standardul de Pregătire Profesională. Rolul şi locul transporturilor în economia naţională (funcţiile sistemelor naţionale de transport) . categorii şi tipuri de transport.asigurarea racordării la sistemele internaţionale de transport. .asigurarea transporturilor care privesc siguranţa naţională. Sugestii metodologice Modulul «Sisteme de transport» oferă elevilor oportunitatea de a-şi forma competenţe tehnice în legătură cu analizarea structurii sistemelor de transport şi a factorilor interni sau externi care influenţează dinamica dezvoltării lor. în raport cu experienţa şi viziunea proprie. identificarea particularităţilor deferitelor moduri. în permanenţă. Pentru formarea competenţelor stabilite prin curriculum. . • Proiecte naţionale şi internaţionale din domeniul transporturilor . utilizând activităţi variate de învăţare. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 47 .Unitatea de competenţe Competenţe individual e Conţinuturi internaţionale. categorii sau tipuri de transport în funcţie de nevoile locale de formare.proiecte de corelare a legislaţiei în transport. prezentat la punctul III. Se va ţine cont de faptul că profesorul are libertatea de a alege ordinea conţinuturilor şi modul de organizare a activităţilor de învăţare.1. . Autorii recomandă parcurgerea conţinuturilor în următoarea ordine: 1. . pentru a corela. în funcţie de resursele disponibile şi de nevoile locale de formare. Parcurgerea conţinuturilor este obligatorie. rezultate din condiţiile de aplicabilitate ale criteriilor de performanţă respective. . cu caracter preponderent aplicativ.asigurarea liberei circulaţii a mărfurilor şi a bunurilor.proiecte de limitare a poluării mediului. Plasarea acestui modul în „Curriculum de dezvoltare locală” permite o particularizare a ponderii structurii conţinuturilor cu privire la diferitele moduri. Noţiuni generale privind sistemele de transport 1. dar se impune abordarea flexibilă şi diferenţiată a acestora. criteriile de performanţă ale competenţelor agregate în modul cu conţinuturile incluse. elevului să demonstreze şi evaluatorului să evalueze performanţa vizată de respectivele competenţe. profesorul are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi şi de a le eşalona în timp. III. Tabelul de corelare între competenţe şi conţinuturi.proiecte de modernizare. .asigurarea dreptului la liberă circulaţie a cetăţenilor. specifică din ce unităţi de competenţă provin competenţele care se agregă şi care sunt conţinuturile ce permit profesorului să formeze.

colectarea şi expedierea mărfurilor.mixte 2.transport aerian . de interes public. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 48 . naval şi aerian.avantaje şi dezavantaje . 1. în interes propriu.transport combinat • Categorii de transporturi din punct de vedere al caracterului transportului: local.3. fluvial şi pe apele interioare.dinamica dezvoltării. periculoase. autogării.1. cu mase şi / sau dimensiuni depăşite.de mărfuri şi bunuri (generale.activităţi conexe (în cadrul gării. interurban.de persoane (prin servicii regulate. internaţional din punct de vedere al caracterului activităţii: transporturi în interes public.echipamente şi instalaţii utilizate în exploatare . în regim rent a car) . intermedierea activităţilor de transport. aerian maritim. în interes personal • Tipuri de transporturi . . Analiza comparativă a sistemelor de transport din diferite zone geografice. feroviar.mijloace de transport .1. multimodal şi combinat.transport feroviar . 3.transport multimodal . feroviar. mesagerie) 2. Instituţii şi organizaţii profesionale naţionale şi internaţionale din activitatea de transport. Clasificarea transporturilor • Moduri de transport . tendinţe . aeroportului. perisabile. Analiza SWOT şi comparativă a modurilor de transport rutier.2. speciale.2. în regim de taxi. naţional. cu vehicule specializate) . animale vii. în folos propriu. utilizatorii infrastructurilor de transport de interes public. Caracteristici ale sistemelor de transport 2. operatorii de transport public şi privat.1. curse ocazionale.transport maritim. în cadrul agenţiilor de voiaj.transport rutier .pondere . Elementele componente ale sistemului naţional de transport infrastructurile de transport rutier. activităţi.infrastructura de transport . Factorii care influenţează strategiile de dezvoltare a sistemelor naţionale şi internaţionale de transport 3. portului. fluvial şi pe apele interioare .

convenţii şi acorduri internaţionale.3.proiecte de limitare a poluării mediului. Autorii recomandă desfăşurarea procesului instructiv-formativ conform strategiilor moderne de învăţare. 3. sprijin reciproc. practic) şi tipul de inteligenţă al acestora. În acest sens se recomandă realizarea unei evaluări iniţiale care să permită obţinerea unor informaţii relevante despre stilul de învăţare al elevilor (auditiv. schemelor structurale. temele şi proiectele integrate. simularea. Aceste informaţii vor sta la baza adaptării strategiilor de predare-învăţare la particularităţile elevilor. se recomandă o pondere ridicată a exerciţiilor de documentare. individualizarea învăţării. în vederea reglării procesului de Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 49 . de culegere a informaţiilor privind sistemele de transport. Date fiind competenţele vizate.3. de a diferenţia sarcinile şi timpului alocat ş. se va avea în vedere utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea competenţelor pentru acei elevi care prezintă deficienţe integrabile. adaptându-le la specificul condiţiilor de învăţare şi comportament (utilizarea de programe individualizate. utilizarea instrumentelor ajutătoare de învăţare.proiecte de modernizare. utilizarea raţională a energiei. Plecând de la principiul integrării. literatură de specialitate. agenţi economici din domeniul transporturilor) Alegerea mijloacelor didactice se va realiza în strânsă corelaţie cu metodele didactice şi cu conţinutul ştiinţific al lecţiei. În context. aducerea de laude chiar şi pentru cele mai mic progrese şi stabilirea împreună a paşilor următori). luarea deciziilor. precum şi a spiritului de echipă. În acest scop se recomandă utilizarea unor surse de informaţii diverse şi pertinente (mass-media.2. negociere.a. colecţii de legi. care are sarcina de a individualiza şi de a adapta procesul didactic la particularităţile elevilor. să identifice lacunele şi cauzele lor şi să realizeze corecţiile care se impun. pe nevoile şi disponibilităţile sale. cât şi elevului să cunoască nivelul de achiziţionare a competenţelor şi a cunoştinţelor. Proiecte naţionale şi internaţionale din domeniul transporturilor . permiţând atât profesorului.proiecte de corelare a legislaţiei în transport. contribuie la învăţarea eficientă. Factorii care influenţează sistemul naţional de transport: programele naţionale de realizare a unei dezvoltări durabile. eficienţa economică. în scopul unei valorificări optime ale acestora. prezentările video. Evaluarea este implicită demersului pedagogic curent. cărţilor de specialitate. astfel încât să fie menţinut şi stimulat interesul elevilor pe tot parcursul lecţiilor şi activităţilor aplicative realizate şi să fie realizat impactul dorit prin studierea acestei discipline. vizual. reabilitare şi dezvoltare a infrastructurii de transport. asigurarea unui nivel ridicat de siguranţă a traficului. prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare. pregătirea de fişe individuale pentru elevii care au nevoie şi care le cer. vizitele etc. condiţiile de protejare şi conservare a mediului înconjurător. soft-urilor educaţionale specifice. . Procesul de predare învăţare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe elev. discuţiile de grup. lărgirii orizontului şi perspectivelor educaţionale. Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului. lucrul în grup. Internet. Se vor folosi mijloace didactice specifice cabinetelor şi laboratoarelor de specialitate. de analizare a acestor informaţii şi de formulare a unor concluzii. care asigură accesul în şcoală a oricărui copil. multimedia şi electronice. acceptând că fiecare copil este diferit. eventual integrate într-un sistem multimedia. Se recomandă utilizarea: fişelor de lucru. suporturilor de curs / aplicative audio-video sau / şi multimedia. competiţional şi creativităţii elevilor . asumarea responsabilităţii. de a centra procesului de învăţare pe elev. nevoile de apărare a ţării. .

 credibilitatea (pentru ca evaluarea şi atestarea rezultantă să fie credibile.  aplicabilitatea practică şi rentabilitatea (evaluarea trebuie să fie adaptată la resursele existente şi la timpul disponibil). fără a compromite standardele naţionale).  compatibilitatea cu învăţarea eficientă (evaluarea trebuie să susţină şi să contribuie la învăţarea eficientă). în afara celor din competenţele specificate. corelată cu tipul probelor de evaluare specificate în Standardul de Pregătire Profesională pentru fiecare competenţă şi vizând exclusiv probele de evaluare solicitate în aceste standarde ( nimic mai puţin.a. rigorii. cât şi deplina aliniere a sarcinilor impuse la standardele naţionale definite în cadrul fiecărei calificări. Calitatea evaluării căreia îi vor fi supuşi elevii pentru a obţine calificările reprezintă unul dintre factorii esenţiali care susţin încrederea publică în aceste calificări. Demonstrarea altor abilităţi. autoevaluarea ş. Se recomandă utilizarea următoarelor metode şi instrumente de evaluare: observarea sistematică. Evaluarea trebuie să fie un proces continuu şi sumativ.  fidelitatea (instrumentul de evaluare generează rezultate în concordanţă unele cu altele în ocazii diferite de către toţi cei care evaluează şi pentru toţi elevii). teste cu itemi obiectivi şi semiobiectivi. referindu-se în mod explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora.predare – învăţare. este lipsită de semnificaţie în cadrul evaluării. pe baza unei fişe de observare. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 50 . Din acest motiv. ele trebuie să se bucure de încredere publică). proiectul. se impune atât asigurarea coerenţei. caracterului realist şi motivant. corectitudinii şi eficienţei procesului de evaluare. Caracteristicile unui sistem de evaluare eficient sunt:  validitatea (evaluarea trebuie să măsoare performanţa în raport cu competenţele vizate). probe practică. nimic mai mult).  flexibilitatea (evaluarea trebuie să faciliteze accesul şi progresarea.

A..  promovarea valorilor democratice în curriculum. în vederea asigurării pregătirii de specialitate în calificarea „Tehnician transporturi” Modulul face parte din „Curriculum în dezvoltare locală” (aria curriculară "Tehnologii") şi are alocate un număr de 66 de ore / an.L.2.3. Conţinutul C.5 . • laborator tehnologic – 24 ore. gândirea critică. care să le permită viitorilor absolvenţi să devină cetăţeni responsabili ai unei societăţi deschise. instituţii /organizaţii locale sau regionale etc. Locul modului în cadrul planului de învăţământ Modulul „Autorităţi şi legislaţie în transportur” se studiază în clasa a XII – ruta S.M. parteneri sociali (agenţi economici. care să servească activităţilor economice desfăşurate în zonă.L.). Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul În modulul „Autorităţi şi legislaţie în transporturi” au fost agregate competenţe dintr-o unitate de abilităţi cheie şi o unitate de competenţe tehnice specializate: 2. Gândirea critică şi rezolvarea de probleme credite) 2. Scopul acestui modul este de a oferi elevilor cunoştinţe de bază cu privire la legile şi normele care reglementează derularea activităţilor de transport. dar şi adâncirea competenţelor cheie.D. pentru pregătirea de specialitate se elaborează de către colective mixte formate din profesori şi specialişti din domeniul în care elevii se pregătesc.Modulul XI: AUTORITĂŢI ŞI LEGISLAŢIE ÎN TRANSPORTURI I.D. asumarea responsabilităţilor. Rezolvă probleme 2. din care: • teorie – 42 ore. Opţiunea pentru o astfel de componenta a curriculumului se integrează strategiei de descentralizare.) presupune participarea şi eforturile reunite ale mai multor factori implicaţi în procesul de educaţie: elevi. Evaluează rezultatele obţinute Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 51 (0. Proiectarea lui are în vedere:  resursele locale pentru instruire (baza materială a grupurilor şcolare. creativitatea şi sprijinul antreprenorial. cadrul de colaborare cu agenţii economici)  cerinţele locale pentru pregătirea în diverse calificări.  dobândirea cunoştinţelor şi deprinderilor de dezvoltare a unei afaceri proprii pornind de la formarea profesională într-o calificare. Scopul curriculumului în dezvoltare locală poate fi sintetizat în următoarele:  lărgirea domeniului ocupaţional. părinţi. precum şi autorităţile competente să emită şi să supravegheze respectarea acestora. conform căreia autorităţile publice locale trebuie să joace un rol important în învăţământul profesional şi tehnic datorită responsabilităţii şi angajamentelor pe care le au faţă de cetăţeni. Curriculum-ul în dezvoltare locală (C. Curriculumul în dezvoltare locală este elaborat într-un cadru de parteneriat între şcoală şi comunitate. alături de competenţele personale şi cele sociale: comunicarea. lucrul în echipă. cadre didactice.

2.2. regulamente şi norme metodologice coduri) care reglementează desfăşurarea activităţilor din cadrul sistemelor naţionale de transport Reglementări internaţionale (convenţii. naţionale şi internaţionale din domeniul transporturilor (instituţii. acorduri) Structuri locale. literatură de specialitate) Aplicaţii practice de analizare a actelor normative ce reglementează activităţile de transport (culegerea informaţilor din surse diverse. Tabelul de corelare a competentelor si conţinuturilor Unitatea de competenţe Competenţ e individua le 25. autorităţi şi competenţele acestora. Aplică legislaţia specifică transporturilor în diferite situaţii. sancţiuni Aplicaţii practice  de documentare cu privire la prevederile actelor normative pentru o situaţie dată. ordine şi hotărâri ale guvernului. II. Monitorul Oficial.1. Analizează actele normative care reglementează activităţile de transport. 25. 25.3. 25. Aplică legislaţia specifică transporturilor în diferite situaţii. condiţii de aplicare. 25. 2. Analizează actele normative care reglementează activităţile de transport. Evaluează rezultatele obţinute Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi .  de diseminare a informaţiilor în cadrul unei echipe  de analizare a unei situaţii date din punctul de vedere al aplicării şi respectării prevederilor legale din domeniul transporturilor  de identificare a unor probleme în legătură cu legalitatea cazului analizat  de stabilire a unor soluţii alternative de rezolvare a problemei identificate şi de întocmire a unui plan de acţiune 52 25.2. Rezolvă probleme - Conţinuturi Cadrul legal şi instituţional de desfăşurare a transporturilor Acte legislative (legi.0 credite) 25.3. Gândirea critică şi rezolvarea de probleme 2. Autorităţi şi legislaţie în transporturi - 25. competenţe. Stabileşte aria de competenţe a autorităţilor în transporturi. relaţii cu alte instituţii) Surse de informare cu privire la legislaţia şi autorităţile din domeniul transporturilor (colecţii de legi. Autorităţi şi legislaţie în transporturi 25. Autorităţi şi legislaţie în transporturi 2. Gândirea critică şi rezolvarea de probleme - 2.1. Internet. Stabileşte aria de competenţe a autorităţilor în transporturi.25. „Autorităţi şi legislaţie în transporturi” (1. utilizarea şi actualizarea unei baze de date) Autorităţile şi legislaţia specifică diferitelor moduri de transport Acte legislative în vigoare care reglementează activităţile specifice modului de transport analizat.3.

Tabelul de corelare între competenţe şi conţinuturi. căpitănii de porturi maritime sau fluviale. Se va ţine cont de faptul că profesorul are libertatea de a alege ordinea conţinuturilor şi modul de organizare a activităţilor de învăţare.1. arii de competenţe . prezentat la punctul III. Structuri administrative din domeniul transporturilor  Instituţii. Parcurgerea conţinuturilor este obligatorie. profesorul are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi şi de a le eşalona în timp. Sugestii metodologice Modulul «Autorităţi şi legislaţie în transporturi» oferă elevilor oportunitatea de a-şi forma competenţe specifice în legătură cu analizarea şi aplicarea legislaţiei în vigoare pentru rezolvarea unor situaţii problemă specifice activităţilor de transport. Pentru formarea competenţelor stabilite prin curriculum.4. regionale CFR. elevului să demonstreze şi evaluatorului să evalueze performanţa vizată de respectivele competenţe. Acte legislative (legi. interne) şi instituţii publice din subordine cu atribuţii în domeniul transporturilor . Surse de informare cu privire la legislaţia şi autorităţile din domeniul transporturilor (colecţii de legi. acorduri) 1. în raport cu experienţa şi viziunea proprie. utilizând activităţi variate de învăţare. Monitorul Oficial. dar se impune abordarea flexibilă şi diferenţiată a acestora. ordine şi hotărâri ale guvernului. Reglementări internaţionale (convenţii. regulamente şi norme metodologice coduri) care reglementează desfăşurarea activităţilor din cadrul sistemelor naţionale de transport 1.2.naţionale: ministere (transporturi. criteriile de performanţă ale competenţelor agregate în modul cu conţinuturile incluse.3. administraţie publică. Evoluţia reglementărilor legale privind activităţile de transport 1. în funcţie de resursele disponibile şi de nevoile locale de formare.locale (regii autonome locale de transport.5. pentru a corela. direcţii regionale ale administraţiilor naţionale ale drumurilor şi căilor navigabile) . categorii sau tipuri de transport în funcţie de nevoile locale de formare. specifică din ce unităţi de competenţă provin competenţele care se agregă şi care sunt conţinuturile ce permit profesorului să formeze.internaţionale: instituţii interguvernamentale. literatură de specialitate) Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 53 . Plasarea acestui modul în „Curriculum de dezvoltare locală” permite o particularizare a ponderii structurii conţinuturilor cu privire la diferitele moduri. inspectorate judeţene de poliţie. de colaborare etc. Autorii recomandă parcurgerea conţinuturilor în următoarea ordine:  Cadrul legal şi instituţional de desfăşurare a transporturilor 1. Internet. cu caracter preponderent aplicativ. autorităţi şi organisme specializate: funcţii. structuri de cooperare în domeniul transporturilor reglementate prin convenţii sau acorduri internaţionale  Analiza realaţiilor stabilite în cadul sau în afara structurii (de coordonare. în permanenţă. reprezentanţe locale ale Registrului Auto Român şi Autorităţii Rutiere Române. rezultate din condiţiile de aplicabilitate ale criteriilor de performanţă respective.IV. de subordonare.) 1. Programa modulului trebuie utilizată împreună cu Standardul de Pregătire Profesională.

precum şi a spiritului de echipă. Aceste informaţii vor sta la baza adaptării strategiilor de predare-învăţare la particularităţile elevilor. schemelor structurale. luarea deciziilor. lucrul în grup. multimedia şi electronice. adaptându-le la specificul condiţiilor de învăţare şi comportament (utilizarea de programe individualizate. autorităţi şi competenţele acestora. cât şi elevului să cunoască nivelul de achiziţionare a competenţelor şi a cunoştinţelor.de documentare cu privire la prevederile actelor normative pentru o situaţie dată. prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare. Date fiind competenţele vizate. care are sarcina de a individualiza şi de a adapta procesul didactic la particularităţile elevilor. agenţi economici din domeniul transporturilor) Alegerea mijloacelor didactice se va realiza în strânsă corelaţie cu metodele didactice şi cu conţinutul ştiinţific al lecţiei.de analizare a unei situaţii date din punctul de vedere al aplicării şi respectării prevederilor legale din domeniul transporturilor Procesul de predare învăţare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe elev.1. colecţii de legi. Autorii recomandă desfăşurarea procesului instructiv-formativ conform strategiilor moderne de învăţare. feroviar. Se recomandă utilizarea: fişelor de lucru. utilizarea instrumentelor ajutătoare de învăţare. . de a diferenţia sarcinile şi timpului alocat ş. permiţând atât profesorului. aerian. sprijin reciproc. Autorităţile şi legislaţia specifică diferitelor moduri de transport (rutier. literatură de specialitate. care asigură accesul în şcoală a oricărui copil. Aplicaţii practice de analizare a actelor normative ce reglementează activităţile de transport (culegerea informaţilor din surse diverse. Internet. Plecând de la principiul integrării. maritim. practic) şi tipul de inteligenţă al acestora. în scopul unei valorificări optime ale acestora. contribuie la învăţarea eficientă. astfel încât să fie menţinut şi stimulat interesul elevilor pe tot parcursul lecţiilor şi activităţilor aplicative realizate şi să fie realizat impactul dorit prin studierea acestei discipline. se va avea în vedere utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea competenţelor pentru acei elevi care prezintă deficienţe integrabile. suporturilor de curs / aplicative audio-video sau / şi multimedia. prezentările video. temele şi proiectele integrate. În context. asumarea responsabilităţii. În acest sens se recomandă realizarea unei evaluări iniţiale care să permită obţinerea unor informaţii relevante despre stilul de învăţare al elevilor (auditiv. pregătirea de fişe individuale pentru elevii care au nevoie şi care le cer. vizual. soft-urilor educaţionale specifice. lărgirii orizontului şi perspectivelor educaţionale. să identifice Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 54 . de culegere a informaţiilor privind legislaţia şi autorităţile din domeniul transporturilor. se recomandă o pondere ridicată a exerciţiilor de documentare. multimodal şi combinat) 2. negociere.1.a.de diseminare a informaţiilor în cadrul unei echipe . cărţilor de specialitate. Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului. condiţii de aplicare. Se vor folosi mijloace didactice specifice cabinetelor şi laboratoarelor de specialitate. Aplicaţii practice . aducerea de laude chiar şi pentru cele mai mic progrese şi stabilirea împreună a paşilor următori). Acte legislative în vigoare care reglementează activităţile specifice modului de transport analizat. Evaluarea este implicită demersului pedagogic curent. de a centra procesului de învăţare pe elev. discuţiile de grup. sancţiuni) 2.6. acceptând că fiecare copil este diferit. simularea. eventual integrate într-un sistem multimedia. individualizarea învăţării.2. vizitele etc. competiţional şi creativităţii elevilor . utilizarea şi actualizarea unei baze de date). În acest scop se recomandă utilizarea unor surse de informaţii diverse şi pertinente (mass-media. pe nevoile şi disponibilităţile sale. de analizare a acestor informaţii şi de formulare a unor concluzii. 2. fluvial şi pe ape interioare.

 aplicabilitatea practică şi rentabilitatea (evaluarea trebuie să fie adaptată la resursele existente şi la timpul disponibil). se impune atât asigurarea coerenţei. fără a compromite standardele naţionale). Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 55 . în vederea reglării procesului de predare – învăţare.a.  flexibilitatea (evaluarea trebuie să faciliteze accesul şi progresarea.lacunele şi cauzele lor şi să realizeze corecţiile care se impun. cât şi deplina aliniere a sarcinilor impuse la standardele naţionale definite în cadrul fiecărei calificări. proiectul. corectitudinii şi eficienţei procesului de evaluare. este lipsită de semnificaţie în cadrul evaluării. pe baza unei fişe de observare. nimic mai mult). autoevaluarea ş. Caracteristicile unui sistem de evaluare eficient sunt:  validitatea (evaluarea trebuie să măsoare performanţa în raport cu competenţele vizate).  credibilitatea (pentru ca evaluarea şi atestarea rezultantă să fie credibile. Calitatea evaluării căreia îi vor fi supuşi elevii pentru a obţine calificările reprezintă unul dintre factorii esenţiali care susţin încrederea publică în aceste calificări. rigorii. ele trebuie să se bucure de încredere publică).  fidelitatea (instrumentul de evaluare generează rezultate în concordanţă unele cu altele în ocazii diferite de către toţi cei care evaluează şi pentru toţi elevii). Se recomandă utilizarea următoarelor metode şi instrumente de evaluare: observarea sistematică. corelată cu tipul probelor de evaluare specificate în Standardul de Pregătire Profesională pentru fiecare competenţă şi vizând exclusiv probele de evaluare solicitate în aceste standarde ( nimic mai puţin. Evaluarea trebuie să fie un proces continuu şi sumativ. probe practică. caracterului realist şi motivant. Din acest motiv.  compatibilitatea cu învăţarea eficientă (evaluarea trebuie să susţină şi să contribuie la învăţarea eficientă). teste cu itemi obiectivi şi semiobiectivi. referindu-se în mod explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora. Demonstrarea altor abilităţi. în afara celor din competenţele specificate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful