Cl.xii Tehnician Transporturi

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 3172/30.01.2006

CURRICULUM ŞCOLAR
pentru LICEUL TEHNOLOGIC ruta SAM clasa a XII-a

NIVELUL 3

Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician transporturi Tehnologii Aria curiculara:

2005

Lista autorilor:
Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 1

Georgeta BARBALAU Alina MELNIC Simona PAVELESCU Marian PAVELESCU Lucian TODERAŞ

- profesor inginer, gradul didactic I, Grupul Şcolar Industrial DACIA BUCURESTI - profesor inginer, gradul didactic I, Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Auto Timişoara - profesor inginer, gradul didactic I, Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Auto Timişoara - profesor inginer, gradul didactic I, Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Auto Timişoara - profesor inginer, gradul didactic I, Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Auto Timişoara

Asistenţă UIP PHARE TVET RO 0108.01:
Dr. ing. Dorin Florin ROŞU - inspector de specialitate, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi

2

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT LICEU TEHNOLOGIC clasa a XII-a Aria curriculară Tehnologii Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Calificarea: Tehnician transporturi Cultură de specialitate şi instruire practică săptămânală Modulul I : Total ore/an din care: Sisteme de transmitere a mişcării Modulul II : Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD Modulul III : Tehnici de măsurare în domeniu Modulul IV : Sisteme de automatizare Modulul V : Sisteme de acţionare electrică Modulul VI : Circuite electrice Modulul VII : Asamblări mecanice Total ore/an din care : Total ore/an din care: Total ore/an din care: Total ore/an din care: Total ore/an din care: Total ore/an din care: 330 ore laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic instruire practică 49 8 41 33 16 66 8 25 33 9 7 50 8 42 49 8 41 50 8 42

Total ore/an :10 ore/săptămână x 33 săptămâni = 330 ore Stagii de pregătire practică Modulul VIII : Sănătatea şi securitatea muncii Modulul IX : Circuite electronice 120 ore Total ore/an din care: Total ore/an din care: laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic Instruire practică 132 ore Total ore/an din care: Total ore/an din care: laborator tehnologic instruire practică laborator tehnologic instruire practică TOTAL 582 ore/an
Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 3

48 24 24 72 24 48

Total ore/an : 30 ore/săptămână x 4 săptămâni/an = 120 ore Curriculum în dezvoltare locală Modulul X : Sisteme de transport Modulul XI : Autorităţi şi legislaţie în transporturi 66 9 66 24 -

Total ore/an : 4 ore/săptămână x 33 săptămâni = 132 ore

AGREGAREA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢE ÎN MODULE M 11 M9 M 10 Sisteme de transportCDL Autorităţi şi legislaţie în transporturiCDL 14 Circuite electroniceSPrPr 12 13
4

Sisteme de transmitere a mişcăriiM 1

Utilizarea aplicaţiilor de tip CADM 2

Tehnici de măsurare în domeniuM 3

Sisteme de acţionare electricăM 5

Sănătatea şi securitatea munciiSPrPr

Sisteme de automatizăreM 4

Asamblări mecaniceM 7

Circuite electriceM 6

Nr. credite

M8

Unitatea de competenţe

Competenţa

2 Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul SISTEME DE transmisiilor mecanice. TRANSMITERE Coordonează lucrări de montaj pentru A MIŞCĂRII organe de maşini şi mecanisme. Execută lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice. Analizeazǎ specificul proiectului.
Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11


1.0

 

1.0

Verificare 17    

UTILIZAREA APLICAŢIILOR Interpreteazǎ si modifică desene în 2D. DE TIP CAD Vizualizează şi interpreteazǎ prezentǎri în 3D. Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare. Execută operaţii pregătitoare pentru TEHNICI DE utilizarea tehnicilor de măsurare. MĂSURARE ÎN Utilizează tehnici de măsurare pentru DOMENIU determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. Caracterizează sistemele de reglare automată. SISTEME DE Prezintă funcţionarea componentelor AUTOMATIZAsistemelor de reglare automată. RE Analizează funcţionarea sistemelor de automatizare specifice domeniului. Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului. SISTEME DE Realizează sisteme de acţionare ACŢIONARE electrică. ELECTRICĂ Urmăreşte funcţionarea sistemelor de acţionare electrică. CIRCUITE Realizează circuite electrice de curent ELECTRICE continuu (c.c.) Realizează circuite electrice de curent alternativ (c.a.)
Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi

Identificǎ şi utilizeazǎ elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii.

   
1.0

     

  

  

1.0

  

  

1.0

 

1.0

 

 

5

ASAMBLĂRI Realizează produse specifice prin MECANICE asamblări nedemontabile. prevenirea şi stingerea incendiilor. SĂNĂTATEA ŞI Planifică acţiuni de evitare şi de SECURITATEA reducere a riscurilor identificate la MUNCII locul de muncă. Coordonează activităţile în caz de accident.0       SISTEME DE TRANSPORT Identifică probleme complexe.0   6 .0       1.Utilizează aparate de c.0   1. AUTORITĂŢI Stabileşte aria de competenţe a ŞI LEGISLAŢIE autorităţilor în transporturi. Efectuează lucrări de asamblare demontabilă. Identifică tipuri de circuite electronice. Stabileşte procesul tehnologic de asamblare. Evaluează performanţele circuitelor CIRCUITE electronice. 1.0           1. Analizează factorii care influenţează strategiile de dezvoltare a sistemelor naţionale şi internaţionale de transport.a de joasă tensiune. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi   1. ELECTRONICE Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii. Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă. Stabileşte particularităţile sistemelor de transport.

Gestionează aşteptările factorilor interesaţi.0          1. Analizează actele normative care reglementează activităţile de transport Aplică legislaţia specifică transporturilor în diferite situaţii Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta. 1.0         REPARTIZAREA NUMĂRULUI DE ORE ŞI A CREDITELOR PENTRU SPECIALIZAREA TEHNICIAN IN TRANSPORTURI Repartizare ore şi credite Modul I Modul II Modul III Modul IV Modul V Modul VI Modul VII Modul VIII SPP Modul IX SPP Modul X CDL Modul XI CDL Total ore/credite Total/modul Teorie Laborator 49 8 33 17 16 66 33 8 33 17 9 50 8 49 8 50 8 48 24 72 24 66 57 9 66 42 24 582 166 146 7 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi . Creează şi menţine relaţii profesionale. COMUNICARE Moderează dezbateri şi şedinţe.0    MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE Elaborează documente pe teme profesionale. Susţine prezentări pe teme profesionale.ÎN TRANSPORTU RI PROCESAREA DATEL OR Prelucrează datele numerice. NUMER Interpretează rezultatele obţinute şi ICE prezintă concluziile. Gestionează conflicte. 1.

5 7 1 42 1 41 1 42 1 24 1 48 1.5 1.5 1.Practică săptămânală Practică comasată Credite 41 1 1 25 1.5 198 72 13 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 8 .

) este elaborat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării ( M. cu scopul de a sprijini procesul de învăţare continuă.C. ) în parteneriat cu angajatorii şi alţi factori interesaţi.NOTĂ DE PREZENTARE Prezentarea calificării Noul Sistem Naţional al Calificărilor Profesionale ( S.P. influenţând ceea ce se învaţă şi creând condiţii pentru ca învăţământul să răspundă schimbărilor tehnologice tot mai rapide de azi.C. Competenţele profesionale sunt grupate în unităţi de competenţă generale şi specializate. pentru asumarea rolului în societate ca persoane responsabile.P. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 9 . centrate pe elev. Cererea pieţei şi necesitatea formării profesionale la nivel european au reprezentat motivele esenţiale pentru includerea abilităţilor cheie în cadrul Standardelor de Pregătire Profesională ( S. fie să-şi continue pregătirea la un nivel superior. Curriculum-urile specifice nivelul 3 de calificare au fost concepute astfel încât să dezvolte abilităţi de care tinerii au nevoie pentru ocuparea unui loc de muncă.E. implică dobândirea unor abilităţi. Pregătirea forţei de muncă calificate în conformitate cu standardele europene presupune desfăşurarea instruirii bazate pe strategii moderne de predare şi evaluare.N. ) Tinerilor trebuie să li se ofere posibilitatea de a dobândi acele competenţe de bază care sunt importante pe piaţa muncii. prin posibilitatea unei reconversii profesoinale flexibile catre meserii inrudite. Angajatorii se implica în acest fel şi mai mult în parteneriate educaţionale. cunoştinţe şi deprinderi care permit absolvenţilor fie să se angajeze. deprinderi dezvoltand si o serie de abilităţi cheie transferabile. dobândesc abilităţi. Fiecare dintre calificările profesionale naţionale necesită unităţi de competenţă cheie şi unităţi de competenţă profesionale. ajutând astfel la creşterea calităţii procesului de formare. documente care stau la baza Sistemului Naţional de Calificări Profesionale şi care trebuie să fie utilizate împreună cu respectivele curriculum-uri. Prin parcurgerea curriculum-urilor se asigură dobândirea competenţelor descrise în Standardul de Pregătire Profesională specifice calificărilor de nivelul 3 pentru domeniul Tehnic. care se instruiesc pe tot parcursul vieţii.P. cunoştinţe. au fost încorporate în abilităţile cheie. Fiecare nivel parcurs în domeniul Tehnic. Absolvenţii noului sistem de formare profesională. Prin unităţile de competenţe specializate din cadrul Curriculum-ului specific nivelul 3 de calificare. Orice activitate creativă va duce la o lărgire semnificativă a experienţei şi la aplicarea conştientă a cunoştinţelor dobândite. Noii angajaţi vor putea desfăşura sarcini non-rutiniere care implică colaborarea în cadrul unei echipe. pentru a oferi un profil al absolvenţilor cerut de sectoarele economice şi de servicii. elevul este solicitat în multe activităţi practice care îi stimulează şi creativitatea. Aceste cerinţe. necesare unei vieţi adaptate la exigenţele societăţii contemporane.

Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice. schema de montaj Lucrări specifice: pregătitoare. montare. clasa a XII-a liceu tehnologic.MODUL I : SISTEME DE TRANSMITERE A MIŞCĂRII I. roţi de fricţiune. variatoare. lagăre. cabluri. schema cinematică.1. Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul transmisiilor mecanice .1.3. Execută lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice. . II. Modulul „Sisteme de transmitere a mişcării” asigură formarea de competenţe tehnice şi de abilităţi practice necesare în executarea lucrărilor de montaj. Conţinuturile incluse în structura modulului “Sisteme de transmitere a mişcării” vor permite elevilor să-şi formeze şi să-şi dezvolte o gamă de abilităţi practice şi creative. parametrii geometrici si constructivi Simboluri : specifice organelor de maşini şi mecanismelor 13. depistarea şi remedierea anumitor disfuncţionalităţi. Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme. în condiţiile participării lor nemijlocite la un proces instructiv-formativ centrat pe nevoile şi aspiraţiile lor. Coordonează lucrări de montaj pentru organe de maşini şi mecanisme. demontare. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ. roţi dinţate. material.Sisteme de transmitere a mişcării Competenţe Conţinuturi tematice Organe de maşini: curele.2. roţi de curea. Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul: • 13. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unităţi de competenţe 13. cuplaje. arbori. ajustare Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 10 13.13. construcţie. orientate către investigarea mecanismelor. reglare şi întreţinere a organelor de maşini şi mecanismelor de transmitere şi transformare a mişcării. Sisteme de transmitere a mişcării 1 credit 13. . Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă din modul Modulul „Sisteme de transmitere a mişcării” face parte din curriculum-ul de nivel 3.13. osii. ghidaje Caracterizare: denumire. Documentaţia tehnică: desen de ansamblu. Conţinuturile prevăzute se vor parcurge în orele de instruire practică săptămânală şi în cadrul laboratorului tehnologic. modul de transmitere a mişcării în cadrul sistemelor tehnice.2. lanţuri.

⇒ fixarea de sarcini diferite pentru grupuri sau indivizi diferiţi. Sugestii metodologice Modulul „Sisteme de transmitere a mişcării” nu este condiţionat sau dependent de celelalte module din curriculum. ⇒ fixarea unor sarcini deschise. profesorul/maistru instructor va trebui să ţină seama de următoarele principii:  Elevii învaţă cel mai bine atunci când consideră că învăţarea răspunde nevoilor lor. în prelungirea acestora pot fi adăugate mereu noi module. Numărul de ore este corespunzător unui credit. Ei învaţă în moduri diferite. coaxialitatea arborilor şi lagărelor. Execută lucrări de reglare şi întreţinere ale transmisiilor mecanice Reglaje: bătaie radială şi frontală a danturii. Parcurgerea conţinuturilor modulului şi adecvarea strategiilor didactice utilizate are drept scop formarea competenţelor tehnice generale aferente calificărilor de nivel 3. curăţire. prin: ⇒ gradarea sarcinilor de la uşor la dificil. ceea ce se înscrie în linia imperativului educaţiei permanente. În elaborarea strategiei didactice. • fiind o structură flexibilă. ⇒ prezentarea temelor în mai multe moduri (raport. ajustarea jocurilor. în plan vertical. urmărind valorificarea disponibilităţilor sale. Procesul de predare . modulul poate încorporat. utilizând în acest sens fişe de lucru. iar pe altă parte. cu viteze diferite şi din experienţe diferite. Activităţile din cadrul orelor de instruire practică vor viza cu precădere: • interpretarea documentaţiei tehnice necesare montajului Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 11 . pe care elevii să le abordeze în ritmuri şi la niveluri diferite. noi mijloace sau resurse didactice.  Elevii învaţă mai bine atunci când li se acordă timp pentru a “ordona” informaţiile noi şi a le asocia cu “cunoştinţele vechi”.  Participanţii contribuie cu cunoştinţe semnificative şi importante la procesul de învăţare. În acest sens cadrul didactic trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte şi modalităţi de lucru:  Diferenţierea sarcinilor şi timpului alocat. • modulul oferă maximum de deschidere.învăţare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe elev. ungere. • modulul permite individualizarea învăţării şi articularea educaţiei formale şi informale. ajustarea curselor Întreţinere: verificări curente. (49 de ore) distribuite astfel: • 41 ore de instruire practică săptămânală • 8 ore de laborator tehnologic. arborilor.  Elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare. în funcţie de abilităţi. paralelismul arborilor şi danturilor. discuţie sau grafic). peste / lângă alte module parcurse. Abordarea modulară va oferi următoarele avantaje: • modulul este orientat asupra celui care învaţă.13. pe de o parte în plan orizontal.  Elevii au stiluri proprii de învăţare.3. conservare Protecţia mediului : colectarea şi depozitarea uleiurilor uzate respectand legislaţia de protecţie a mediului III. în orice moment al procesului educativ.

• Investigaţia. 2. simbolizare. Transmisii mecanice: Transmisii prin curele Transmisii prin cabluri Transmisii prin lanţuri Transmisii cu roţi de fricţiune. SDV-uri specifice. asumare de sarcini şi responsabilităţi • lucrul în echipă Tipurile de aplicaţii se vor stabili corelat cu calificarea în care se pregătesc elevii. favorizând lucrul în echipă şi responsabilitatea pentru sarcina primită. simbolizare. părţi componente. respectarea normelor de protecţia mediului şi NTSM. variatoare Transmisii prin roţi dinţate Rol funcţional. prin: ⇒ utilizarea autoevaluării şi solicitarea elevilor în a-şi fixa obiective. materiale. Recomandăm următoarele conţinuturi tematice: 1. • Autoevaluarea. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 12 . Organe de maşini: Osii Arbori Lagăre Cuplaje Ghidaje Rol funcţional. prin care elevul compară nivelul la care a ajuns cu obiectivele şi standardele educaţionale şi îşi poate impune / modifica programul propriu de învăţare. lucrări de întreţinere şi reglare. operaţii de montaj. materiale. tipuri constructive. tipuri constructive. dispozitive şi utilaje folosite la montaj • execuţia practică a asamblarilor precizate • verificarea montajelor realizate. iar ca metode de evaluare recomandăm: • Observarea sistematică a comportamentului elevilor. cerinţe impuse. • capacitatea de comunicare. respectarea normelor de protecţia mediului şi NTSM. avantaje –dezavantaje. • Metoda lucrărilor practice • Lucrul cu modele Se recomandă utilizarea următoarelor instrumente de evaluare: • Fişe de observaţie • Fişe de lucru • Lucrări practice specifice domeniului şi calificării Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme. în funcţie de: specificul domeniului şi calificării.• tipurile de scule. dificultatea temelor.uri. complexitatea şi varietatea materialului didactic utilizat. Evaluarea continuă a elevilor va fi realizată de către cadrele didactice pe baza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate din SPP . Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi tehnologică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă. nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit. domenii de utilizare. părţi componente. domenii de utilizare. rezolvarea sarcinilor de lucru făcându-se prin aplicaţii individuale sau pe grupuri de elevi. activitate care permite evaluarea capacităţilor şi atitudinilor lor faţă de o sarcină dată.  Diferenţierea răspunsului. lucrări de întreţinere şi reglare.

Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD . Modulul face parte din „Cultura de specialitate” (aria curriculară "Tehnologii") şi are alocate un număr de 33 de ore / an.Vizualizează şi interpretează prezentări în 3D. în vederea asigurării pregătirii de specialitate în calificări din profilul tehnic. Identifică şi utilizează elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii. din care: • teorie – 17 ore. Insert. Draw.MODULUL II: UTILIZAREA APLICAŢIILOR DE TIP CAD I.14. Edit. Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul • 14. Meniuri derulante CAD: File.2. Analizează specificul proiectului.1. punct median. 14. • laborator tehnologic – 16 ore. Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD 14. View. capete de linie 1 credit II.14. Tabelul de corelare a competentelor si conţinuturilor Unităţi de competenţe Competenţe individuale • • • Conţinuturi tematice Avantajele utilizarii aplicatiilor de tip CAD fata de metodele traditionale: calitate acuratete timp de executie si revizuire eficienta cost transferul informatiilor. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă din modul. Modulul „Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD” se studiază în clasa a XII-a liceu tehnologic.1. perpendiculare. . Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 13 .3. Modify. Format.4. 14.14. Tools. Interpretează şi modifică desene în 2D. Butoane din bara instrumentelor de lucru: desenarea modificarea editarea obiectelor elementare selectarea punctelor geometrice specifice: intersectie. Help.Analizeazǎ specificul proiectului. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ. Bonus. .

electric.3. munca cu alţii. Metode de îmbunătăţire a soluţiei (plan complex. electromecanic. textile).Identificǎ şi utilizeazǎ elemente hard şi soft pentru a realiza aplicaţii. Elemente hard: procesor RAM video Disk CD-ROM. Cotare: liniara diametre raza unghiuri inclinata. Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD 14. Editare text pe desen: caracteristici text pe un rand pe mai multe randuri stergere text tiparire copiere mutare copiere desene din CAD in Word. Procedee de bază pentru desenare CAD: aranjare copiere colorare racordare stergere translatare.• • 14. responsabilitǎţi. construcţii.2. aranjamente de lucru) Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 14 . Pregǎtirea mediului de desenare: lansare în execuţie a programului numele şi locul de memorare al fişierului unitǎţile de mǎsurare utilizate dimensiunea hartiei.Interpreteazǎ şi modifică desene în 2D. • • • • • 14. electronic. Soft adecvat domeniului (mecanic.

TRIM. CIRCLE. în funcţie de resursele disponibile şi de nevoile locale de formare. ALIGN). rezultate din condiţiile de aplicabilitate ale criteriilor de performanţă respective. prezentat la punctul II. SPLINE. Elemente de interfaţă. 2. elevului să demonstreze şi evaluatorului să evalueze performanţa vizată de respectivele competenţe. în raport cu experienţa şi viziunea proprie. criteriile de performanţă ale competenţelor agregate în modul cu conţinuturile incluse. 1. ARC. cu caracter preponderent aplicativ. CHAMFER.14. ELLIPSE. Pregătirea lucrului. Controlul prin panoramare al afişării desenului. dar se impune abordarea flexibilă şi diferenţiată a acestora. Sistemul de coordonate. MLINE. DIVIDE. utilizând activităţi variate de învăţare. Selectarea entităţilor desenate. documentaţie tehnicǎ. POINT. MEASURE. 6. BREAK. Se va ţine cont de faptul că profesorul are libertatea de a alege ordinea conţinuturilor şi modul de organizare a activităţilor de învăţare. în permanenţă. AREA. XLINE. MOVE. 2. ROTATE. pentru a corela. Dezvoltǎri posibile ale procesului de modelare în 3D: feed-back. Suprafeţe spaţiale: intre doua linii curbe extrudate de revolutie. DIST. 5. • • • Modalităţi de proiectare în 3D. EXPLODE. Obiecte / entităţi grafice vectoriale. COPY. STRETCH. MIRROR. profesorul are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi şi de a le eşalona în timp. Tema 2: Desenarea interactivă. 1. FILLET. III. POLYGON. PLINE. Parcurgerea conţinuturilor este obligatorie. Autorii recomandă parcurgerea conţinuturilor în următoarea ordine: Tema 1: Prezentarea interfeţei grafice. Tema 4: Comenzi pentru editare (modificare şi construcţie) (ERASE. DONUT. 4. RAY. RECTANG. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 15 . Tema 3: Comenzi pentru desenare (LINE. Tema 5: Comenzi şi facilităţi ajutătoare (LIST. REVCLOUD. specifică din ce unitate de competenţă provin competenţele care se agregă şi care sunt conţinuturile ce permit profesorului să formeze. plan complex.Vizualizează şi interpreteazǎ prezentǎri în 3D. Specificaţii şi recomandări de lucru. Sugestii metodologice Modulul „Utilizarea aplicaţiilor de tip CAD” oferă elevilor oportunitatea de a-şi forma competenţe tehnice în legătură cu proiectarea asistată de calculator. Tabelul de corelare între competenţe şi conţinuturi. Programa modulului trebuie utilizată împreună cu Standardul de Pregătire Profesională. TABLE). EXTEND. ARRAY. aranjamente de lucru (birouri de proiectare). Pentru formarea competenţelor stabilite prin curriculum. responsabilitǎţi. OFFSET. Specificarea / intrpducerea coordonatelor. SCALE.4. LENGTHEN. 3. ID.

în care – pentru optimizarea demersului didactic – este necesar să existe o dotare minimală care presupune un număr de calculatoare egal cu numărul elevilor din grupă. Elevaţia şi grosimea pe verticală. prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare. luarea deciziilor. în funcţie de dificultatea acesteia. Editarea textelor existente. pregătirea de fişe individuale pentru elevii care au nevoie şi care le cer. Tema 8: Haşurarea (umplerea cu modele). 2. asumarea responsabilităţii. Desenarea în 3d cu obiecte 3D (suprafeţe şi solide). în scopul unei valorificări optime ale acestora. Aceste informaţii vor sta la baza adaptării strategiilor de predare-învăţare la particularităţile elevilor. care are sarcina de a individualiza şi de a adapta procesul didactic la particularităţile elevilor. 2. negociere. 3. proprii grupului instruit. lucrul în grup. UCS şi WCS.a. Tema 9: Cotarea în desen. temele şi proiectele integrate. Culoarea obiectelor. practica în atelier / la locul de muncă. sprijin reciproc. discuţiile de grup. individualizarea învăţării. aducerea de laude chiar şi pentru cele mai mic progrese şi stabilirea împreună a paşilor următori). adaptându-le la specificul condiţiilor de învăţare şi comportament (utilizarea de programe individualizate. Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme. În acest sens se recomandă realizarea unei evaluări iniţiale care să permită obţinerea unor informaţii relevante despre stilul de învăţare al elevilor (auditiv. de a centra procesului de învăţare pe elev. Tema 10: Proiectarea tridimensională. utilizarea instrumentelor ajutătoare de învăţare. precum şi a spiritului de echipă. Modelarea 3D.STATUS. Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului. 1. salvarea. Tipuri de linie. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit. 3. pe nevoile şi disponibilităţile sale. 3. conectate în reţea şi cu acces la toate Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 16 . practic) şi tipul de inteligenţă al acestora. Tema 11: Tipărirea desenelor. Formatare şi stiluri de text. închiderea şi reluarea sesiunii de lucru). 1. multimedia şi electronice. acceptând că fiecare copil este diferit. Desenarea în 3D a obiectelor ordinare. 2. lărgirii orizontului şi perspectivelor educaţionale. 1. se va avea în vedere utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea competenţelor pentru acei elevi care prezintă deficienţe integrabile. prezentările video. de complexitatea materialului didactic implicat în strategia de didactică şi ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi de formare a depriderilor. Procesul de predare învăţare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe elev. Vizualizarea “umbrită” a proiectelor 3D. comenzi de corectare a greşelilor. simularea. Comenzi de scriere a desenului. Tema 6: Texte scrise în desen. Modificarea proprietăţilor de obiecte. comenzi pentru reîmprospătarea imaginii. comenzi pentru accesarea informaţiilor de asistenţă. contribuie la învăţarea eficientă. Tema 7: Proprietăţi simbologice şi de emfază 3D. 5. Plecând de la principiul integrării. competiţional şi creativităţii elevilor . 4. Conceperea tridimensională a proiectelor. Locul de desfăşurare a instruirii se recomandă a fi un laborator de informatică. În context. Grosimi de linei. care asigură accesul în şcoală a oricărui copil. 4. de a diferenţia sarcinile şi timpului alocat ş. vizual. Vizualizare 3D. vizitele etc.

Un retroproiector sau un ecran cu cristale lichide facilitează instruirea interactivă permiţând proiecţia imaginilor formate pe ecranul monitorului. Pornind de la premisa. ritmul de instruire poate diferi în funcţie de particularităţile fiecărui elev. În laborator trebuie să existe de asemenea.serviciile INTERNET. integrarea acestora în sistemul celor anterioare şi valorificarea lor prin transfer şi creativitate. institute de cercetare şi de proiectare. Instruirea interactivă specifică acestei discipline contribuie printre altele şi la conştientizarea faptului că un bun utilizator al calculatorului are şanse mai mari de reuşită în acţiunea de integrare socio-profesională. pentru a accentua şi mai mult caracterul utilitar al programelor descrise şi pentru a motiva superior elevii în procesul instructiv. un instrument prin care să-şi valorifice superior capacitatea de muncă şi creativitatea şi să-şi reducă timpul de lucru. a demonstraţiei. că informativ. astfel încât absolvenţilor să le fie mai uşor să se adapteze in activitatea productivă. Evaluarea trebuie să vizeze mai ales interpretarea creativă a informaţiilor şi capacitatea de a rezolva o situaţie-problemă cu ajutorul calculatorului. trebuie să aibă ca obiect. ceea ce presupune recurgerea la un sistem ordonat de prezentare a facilităţilor unui program. de către fiecare elev. Din dorinţa de a pregăti un utilizator şi nu un creator de soft. pe cât posibil. în principal. Pentru a se asigura contactul cu echipamente specifice domeniului care nu există în unitatea de învăţământ se recomandă efectuarea unor vizite didactice la agenţi economici de profil. s-a pus un accent deosebit pe descrierea şi exersarea facilităţilor oferite de aceste programe şi pe formarea deprinderilor de a le valorifica în activitatea curentă a viitorului specialist. profesorul trebuie să-şi propună finalizarea unei etape de instruire într-o şedinţă de lucru de 2 ore. domeniului electronică şi automatizări. Configuraţia calculatoarelor trebuie să permită rularea aplicaţiilor prin care vor fi formate competenţele specifice. recomandând cu precădere aplicaţiile practice individuale. De aceea. Pentru a evita disfuncţiile provocate de eventualele erori ale elevilor pe parcursul instruirii. Aceasta presupune actualizarea permanentă a produselor soft prin prezentarea celor mai noi versiuni. astfel încât să nu mai fie necesară reluarea ultimelor secvenţe din şedinţa anterioară. o imprimantă. este necesar ca profesorul să urmărească strict fiecare elev. conversaţia euristică. vizează formarea unui specialist capabil să răspundă cerinţelor cu pronunţat caracter aplicativ. Pentru proiectarea didactică eficientă. Achiziţia noilor cunoştinţe. cerinte specifice economiei actuale şi. După aceea. pas cu pas. mai ales. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 17 . pe realizarea etapă cu etapă. Specificul disciplinei impune metode didactice interactive. prezentul curriculum vizează formarea unui specialist care să perceapă calculatorul ca pe un instrument de lucru absolut necesar în condiţiile modernizărilor tehnologice. Aplicaţiile prezentate efectiv elevilor. competenţele propuse direcţionează instruirea către formarea unor abilităţi de utilizare a sistemelor informatice în strânsă corelare cu pregătirea la disciplinele de specialitate. avută în vedere prin competenţele prevăzute la disciplinele din cadrul pregătirii de specialitate. în ritm impus. metoda descoperirii. Pregătirea în laboratorul de informatică are o specificitate care se bazează. Dinamica acestui domeniu este extrem de rapidă. a instrucţiunilor profesorului: nerespectarea acestei cerinţe conduce la “pauze” nedorite si incetinirea ritmului de instruire. probleme concrete ale activităţilor productive din domeniul de activitate pentru a sublinia avantajele utilizării sistemelor informatice. elevii sunt în posesia elementelor teoretice necesare pentru înţelegerea şi utilizarea pachetelor aplicative de programe. Achiziţia treptată a cunoştinţelor şi deprinderilor poate fi stimulată printr-o prezentare atractivă şi motivantă a programelor. dispozitive periferice şi de memorare externă.

16. variante constructive): mijloace de măsurare.Explică structura instalaţiilor/sistemelor de măsurare.Elemente componente de bază ale instalaţiilor şi sistemelor de măsurare (rol funcţional. Tabelul de corelare a competenţelor si conţinuturilor Unităţi de competenţe Competenţe individuale Conţinuturi tematice Instalaţii şi sisteme de măsurare .3.1. • laborator tehnologic – 8 ore • instruire practică – 25 ore.5 credite .2. în vederea asigurării pregătirii de specialitate în calificări din profilul tehnic. Modulul III: TEHNICI DE MĂSURARE ÎN DOMENIU I. Modulul face parte din „Cultura de specialitate” (aria curriculară "Tehnologii") şi are alocate un număr de 66 de ore / an.Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi tehnologică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă. . • de supraveghere şi control a proceselor industriale . Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul În modulul „Tehnici de măsurare în domeniu” au fost agregate competenţe dintr-o unitate de abilităţi cheie şi o unitate de competenţe tehnice generale: • 3. Gestionează conflicte.2. 16. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi .3.1. transmiterea şi prelucrarea datelor. Managementul relaţiilor interpersonale 0. adaptoare. echipamente pentru achiziţia. traductoare. 1 credit • 16. elemente 18 16. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ.Clasificarea instalaţiilor şi sistemelor de măsurare după funcţiile îndeplinite: • de verificare / testare şi diagnosticare a echipamentelor. sistemelor industriale. Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare. Tehnici de măsurare în domeniu 16. . Gestionează aşteptările factorilor interesaţi.Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale.3. II. înregistratoare.16. Tehnici de măsurare în domeniu . Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă din modul Modulul „Tehnici de măsurare în domeniu” se studiază în clasa a XII-a liceu tehnologic. instalaţiilor. Explică structura instalaţiilor / sistemelor de măsurare. din care: • teorie – 33 ore.3.

. Execută operaţii pregătitoare pentru utilizarea instalaţiilor / sistemelor de măsurare. costul aplicării metodei  Operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare: asigurarea condiţiilor de microclimat. în buclă). serie mare sau masă) în cadrul căreia se realizează procese de măsurare.Tipuri de structuri ale sistemelor de măsurare (în lanţ. serie mică. scheme structurale. paralelă. parametrul controlat (valori prognozate). instrucţiuni de utilizare)  Criterii de selectare a mijloacelor şi metodelor de măsurare : caracteristicile obiectului măsurat sau a procesului controlat. productivitatea impusă măsurării. verificarea legăturilor funcţionale dintre componente  Aplicaţii practice . indicatori metrologici şi economici ai mijloacelor de măsurare accesibile operatorului. principii de funcţionare. de automatizare .16.de utilizare a documentaţiei tehnice specifice pentru identificarea condiţiilor impuse la exploatarea mijloacelor de măsurare şi echipamentelor utilizate. .2. reglaje prevăzute în instrucţiunile de utilizare. Aplicaţii practice de utilizare a schemelor structurale pentru identificarea componentelor şi verificarea legăturilor dintre componentele unei instalaţii de măsurare date  Documentaţia tehnică specifică lucrărilor de măsurare / monitorizare a mărilor tehnice caracteristice proceselor industriale (cărţi tehnice ale aparatelor şi echipamentelor de măsurare utilizate. tipul de producţie (unicate. Aplicarea tehnicilor de măsurare în domeniu 16.de utilizare a schemelor structurale pentru identificarea componentelor şi verificarea legăturilor dintre componentele unei instalaţii de măsurare date Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 19 .Reprezentări grafice ale structurii unei instalaţii / unui sistem de măsurare (scheme structurale) . selectarea domeniilor de măsurare în funcţie de valoarea prognozată (unde este cazul).de determinare a unor valori prognozate ale mărimilor fizice măsurate.

dar se impune abordarea flexibilă şi diferenţiată a acestora. fizico-chimice.mecanice (dinamometre. toleranţe)  Exerciţii de grup pentru analizarea rezultatelor măsurării.de măsurare/monitorizare a mărimilor fizice specifice unor procese industriale. densimetre. rigle.Managementul relaţiilor interpersonale 3. vâscozimetre. 3. comparatoare. dozatoare volumetrice) . folosind instalaţii de măsurare dată. . în funcţie de resursele disponibile şi de nevoile locale de formare. trasare de grafice şi diagrame. raportoare. profesorul are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi şi de a le eşalona în timp. ohmmetre. în permanenţă.Managementul relaţiilor interpersonale 3. rezultate din condiţiile de aplicabilitate ale criteriilor de performanţă respective. micrometre. mecanice.geometrice (măsuri terminale pentru lungimi şi unghiuri. Gestionează aşteptările factorilor interesaţi.3. . Parcurgerea conţinuturilor este obligatorie. termice şi electrice. dar şi a abilităţilor de analizare a rezultatelor măsurării.Metode implicite  Mijloace pentru măsurarea mărimilor tehnice caracteristice proceselor industriale: . utilizând activităţi variate de învăţare. Gestionează conflictele.termice (termometre. stabilirea unor tendinţe în evoluţia parametrului / procesului controlat.  Metode de măsurare . III. accelerometre.de măsurare directă a mărimilor geometrice. elevului să demonstreze şi evaluatorului să evalueze performanţa vizată de respectivele competenţe.de prelucrare şi analizare a rezultatelor măsurării (calcule matematice. contoare electrice)  Aplicaţii practice .16.fizico-chimice (balanţe. comparare cu valori nominale sau limită.Metode indirecte . indicatoare de nivel. contoare termice) . vacuumetre. ceasuri şi cronometre) . Sugestii metodologice Modulul «Tehnici de măsurare în domeniu» oferă elevilor oportunitatea de a-şi forma competenţe tehnice în legătură cu selectarea şi utilizarea mijloacelor şi metodelor de măsurare. planimetre. a unor cauze şi soluţii de optimizare / remediere. vitezometre. voltmetre. Autorii recomandă parcurgerea conţinuturilor în următoarea ordine: Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 20 . wattmetre.Metode directe . Tabelul de corelare între competenţe şi conţinuturi. în raport cu experienţa şi viziunea proprie. şublere. pentru a corela. Programa modulului trebuie utilizată împreună cu Standardul de Pregătire Profesională.electrice (ampermetre. 3. Pentru formarea competenţelor stabilite prin curriculum.3. . Tehnici de măsurare în domeniu 16. specifică din ce unităţi de competenţă provin competenţele care se agregă şi care sunt conţinuturile ce permit profesorului să formeze. Utilizează tehnici de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor fizice specifice proceselor industriale.de realizare a instalaţiilor de măsurare după o schemă dată. debitmetre) . prezentat la punctul III. cu caracter preponderent aplicativ. criteriile de performanţă ale competenţelor agregate în modul cu conţinuturile incluse. manometre. Se va ţine cont de faptul că profesorul are libertatea de a alege ordinea conţinuturilor şi modul de organizare a activităţilor de învăţare. turometre.2.

instrucţiuni de utilizare) 2. paralelă. ohmmetre. contoare electrice) 1.1. traductoare. echipamente pentru achiziţia.termice (termometre. Utilizarea tehnicilor de măsurare pentru determinarea / monitorizarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale. • bazate pe comparaţia succesivă. indicatoare de nivel.geometrice (măsuri terminale pentru lungimi şi unghiuri.Elemente componente de bază ale instalaţiilor şi sistemelor de măsurare (rol funcţional. Tehnici şi tehnologii de măsurare a mărimilor caracteristice proceselor tehnologice 1. sistemelor industriale.Clasificarea instalaţiilor şi sistemelor de măsurare după funcţiile îndeplinite: • de verificare / testare şi diagnosticare a echipamentelor. raportoare. ceasuri şi cronometre) . precizia. indicatori metrologici şi economici ai mijloacelor de măsurare accesibile operatorului (sensibilitatea. manometre. • bazate pe comparaţia simultană 1:n (metode adiţionare. prin substituţie sau prin permutare. turometre. în buclă). în domeniul controlului tehnic precum şi al încercărilor instalaţiilor.componentele procesului de măsurare: măsurand. . durabilitatea. micrometre. voltmetre. clase de precizie.1.Tipuri de structuri ale sistemelor de măsurare (în lanţ. vacuumetre.mecanice (dinamometre. planimetre. Instalaţii şi sisteme de măsurare . parametrul controlat (valori prognozate). comparatoare. • de supraveghere şi control a proceselor industriale . Documentaţia tehnică specifică lucrărilor de măsurare / monitorizare a mărilor tehnice caracteristice proceselor industriale (cărţi tehnice ale aparatelor şi echipamentelor de măsurare utilizate. densimetre.electrice (ampermetre. Metode de măsurare . domeniul / domeniile de măsurare. tipul Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 21 . instalaţiilor.fizico-chimice (balanţe. 2. vâscozimetre. fidelitatea.3.4. principii de funcţionare. etaloane. rezoluţia. variante constructive): mijloace de măsurare. Norme de tehnica securităţii muncii 2.Metode directe • bazate pe comparaţia simultană 1:1 directă (metode diferenţiale. scheme structurale.2. Procese de măsurare . Mijloace pentru măsurarea mărimilor tehnice caracteristice proceselor industriale: .Metode indirecte . Criterii de selectare a mijloacelor şi metodelor de măsurare : caracteristicile obiectului măsurat sau a procesului controlat. .Reprezentări grafice ale structurii unei instalaţii / unui sistem de măsurare (scheme structurale) . metode de raport). adaptoare. metode de zero). debitmetre) . şublere.tipuri de procese: procese de măsurare şi verificare în cercetare şi laboratoare de dezvoltare. accelerometre. mari procese industriale în flux şi procese individuale descentralizate. înregistratoare. justeţea. mijloace de măsurare 1. fiabilitatea metrologică).2. contoare termice) . wattmetre. timpul de răspuns.1. transmiterea şi prelucrarea datelor. dozatoare volumetrice) .3.Metode implicite 1. valoarea diviziunii. 2. vitezometre. elemente de automatizare . rigle.

pregătirea de fişe individuale pentru elevii care au nevoie şi care le cer. practica în atelier / la locul de muncă. Aceste informaţii vor sta la baza adaptării strategiilor de predare-învăţare la particularităţile elevilor. individualizarea învăţării. comparare cu valori nominale sau limită.de producţie (unicate. care asigură accesul în şcoală a oricărui copil. Instruirea practică se va desfăşura în spaţii special amenajate. costul aplicării metodei 2. sprijin reciproc. . trasare de grafice şi diagrame. În acest sens se recomandă realizarea unei evaluări iniţiale care să permită obţinerea unor informaţii relevante despre stilul de învăţare al elevilor (auditiv. în scopul unei valorificări optime ale acestora. Se vor folosi mijloace didactice specifice cabinetelor şi laboratoarelor de metrologie. vizual. practic) şi tipul de inteligenţă al acestora. lărgirii orizontului şi perspectivelor educaţionale. precum şi a spiritului de echipă. contribuie la învăţarea eficientă. multimedia şi electronice. de a centra procesului de învăţare pe elev. temele şi proiectele integrate. selectarea domeniilor de măsurare în funcţie de valoarea prognozată (unde este cazul). luarea deciziilor. Operaţii pregătitoare pentru utilizarea tehnicilor de măsurare: asigurarea condiţiilor de microclimat. • fişelor tehnologice. Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului. asumarea responsabilităţii. prezentările video. fizico-chimice. serie mică. se va avea în vedere utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea competenţelor pentru acei elevi care prezintă deficienţe integrabile. prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare. Plecând de la principiul integrării. . . • schemelor structurale. pe nevoile şi disponibilităţile sale. Date fiind competenţele vizate.de utilizare a schemelor structurale pentru identificarea componentelor şi verificarea legăturilor dintre componentele unei instalaţii de măsurare date . lucrul în grup. acceptând că fiecare copil este diferit. competiţional şi creativităţii elevilor . de a diferenţia sarcinile şi timpului alocat ş. • cărţilor tehnice şi instrucţiunilor de utilizare a mijloacelor de măsurare.de prelucrare şi analizare a rezultatelor măsurării (calcule matematice. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 22 .5. productivitatea impusă măsurării. reglaje prevăzute în instrucţiunile de utilizare.de determinare a unor valori prognozate ale mărimilor fizice măsurate. de culegere a informaţiilor de măsurare. utilizarea instrumentelor ajutătoare de învăţare.a. termice şi electrice.de utilizare a documentaţiei tehnice specifice pentru identificarea condiţiilor impuse la exploatarea mijloacelor de măsurare şi echipamentelor utilizate. negociere.4. Se recomandă utilizarea: • fişelor de lucru. discuţiile de grup. Aplicaţii practice . aducerea de laude chiar şi pentru cele mai mic progrese şi stabilirea împreună a paşilor următori). simularea.de măsurare directă a mărimilor geometrice. se recomandă o pondere ridicată a exerciţiilor de realizare a unor instalaţii de măsurare. . . În context. mecanice. vizitele etc. verificarea legăturilor funcţionale dintre componente 2. de înregistrare şi de prelucrare a acestora.de realizare a unor instalaţiilor de măsurare după o schemă dată. serie mare sau masă) în cadrul căreia se realizează procese de măsurare. dotate corespunzător. care are sarcina de a individualiza şi de a adapta procesul didactic la particularităţile elevilor.de măsurare / monitorizare a mărimilor fizice specifice unor procese industriale. folosind o instalaţie de măsurare dată. Alegerea mijloacelor didactice se va realiza în strânsă corelaţie cu metodele didactice şi cu conţinutul ştiinţific al lecţiei. toleranţe) Procesul de predare învăţare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe elev. adaptându-le la specificul condiţiilor de învăţare şi comportament (utilizarea de programe individualizate. folosind documentaţia tehnică specifică.

rigorii. proiectul. este lipsită de semnificaţie în cadrul evaluării. referindu-se în mod explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora.  compatibilitatea cu învăţarea eficientă (evaluarea trebuie să susţină şi să contribuie la învăţarea eficientă). Autorii recomandă desfăşurarea procesului instructiv-formativ conform strategiilor moderne de învăţare. fără a compromite standardele naţionale). probe practică. astfel încât să fie menţinut şi stimulat interesul elevilor pe tot parcursul lecţiilor şi activităţilor aplicative realizate şi să fie realizat impactul dorit prin studierea acestei discipline.  flexibilitatea (evaluarea trebuie să faciliteze accesul şi progresarea.  aplicabilitatea practică şi rentabilitatea (evaluarea trebuie să fie adaptată la resursele existente şi la timpul disponibil). se impune atât asigurarea coerenţei. caracterului realist şi motivant. în vederea reglării procesului de predare – învăţare. nimic mai mult). cât şi elevului să cunoască nivelul de achiziţionare a competenţelor şi a cunoştinţelor. permiţând atât profesorului. Calitatea evaluării căreia îi vor fi supuşi elevii pentru a obţine calificările reprezintă unul dintre factorii esenţiali care susţin încrederea publică în aceste calificări. Caracteristicile unui sistem de evaluare eficient sunt:  validitatea (evaluarea trebuie să măsoare performanţa în raport cu competenţele vizate). Evaluarea este implicită demersului pedagogic curent. autoevaluarea ş.  fidelitatea (instrumentul de evaluare generează rezultate în concordanţă unele cu altele în ocazii diferite de către toţi cei care evaluează şi pentru toţi elevii). Demonstrarea altor abilităţi. corelată cu tipul probelor de evaluare specificate în Standardul de Pregătire Profesională pentru fiecare competenţă şi vizând exclusiv probele de evaluare solicitate în aceste standarde (nimic mai puţin. pe baza unei fişe de observare. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 23 . să identifice lacunele şi cauzele lor şi să realizeze corecţiile care se impun. corectitudinii şi eficienţei procesului de evaluare. teste cu itemi obiectivi şi semiobiectivi. cât şi deplina aliniere a sarcinilor impuse la standardele naţionale definite în cadrul fiecărei calificări.  credibilitatea (pentru ca evaluarea şi atestarea rezultantă să fie credibile. eventual integrate într-un sistem multimedia.• suporturilor de curs / aplicative audio-video sau / şi multimedia. • soft-urilor educaţionale specifice. ele trebuie să se bucure de încredere publică). Se recomandă utilizarea următoarelor metode şi instrumente de evaluare: observarea sistematică. în afara celor din competenţele specificate. Evaluarea trebuie să fie un proces continuu şi sumativ. Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi tehnologică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă.a. Din acest motiv.

Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul • 18. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unitatea de competenţe 18. din care: • teorie – 17 ore. funcţionare şi alegerea din cataloage.18. Analizează funcţionarea sistemelor de automatizare specifice domeniului.Sisteme de automatizare 1 credit .2. Caracterizează sistemele de reglare automată. • laborator tehnologic – 9 ore. Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată 18. Modulul face parte din „Cultura de specialitate” (aria curriculară "Tehnologii") şi are alocate un număr de 33 de ore / an.2.1. Parametrii tehnici supravegheaţi: mărimi electrice şi neelectrice. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ.Modulul IV : SISTEME DE AUTOMATIZĂRE I. SISTEME DE AUTOMATIZARE Sisteme de reglare automată specifice domeniului de pregătire: caracterizare şi funcţionare. SISTEME DE AUTOMATIZARE • • 18. II.3. Modulul „Sisteme de automatizăre” se studiază în clasa a XII-a liceu tehnologic. Prezintă funcţionarea componentelor sistemelor de reglare automată.18. • instruire practică – 7 ore. SISTEME DE AUTOMATIZARE Competenţe 18.3. . Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 24 .18. • Mărimile care intervin în schema de principiu a unui sistem de reglare automată. Caracterizează sistemele de reglare automată 18. Analizează funcţionarea sistemelor de automatizare specifice domeniului • Conţinuturi Schema de principiu a unui sistem de reglare automată. în condiţiile participării lor nemijlocite şi responsabile la un proces instructiv-formativ centrat pe nevoile şi aspiraţiile proprii. în vederea asigurării pregătirii de specialitate în calificări din profilul tehnic. 18.1. . • Rolul funcţional al componentelor sistemului de reglare automată. • Elementele constructive ale componentelor sistemelor de reglare: descriere. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă din modul Conţinuturile incluse în structura modulului SISTEME DE AUTOMATIZĂRE oferă elevilor cunoştinţe care le vor permite să-şi dezvolte abilităţi practice privind sistemele de reglare automată .

perturbaţii. prin care elevul compară nivelul la care a ajuns cu obiectivele şi standardele educaţionale şi îşi poate impune / modifica programul propriu de învăţare. 1. Evaluarea continuă a elevilor va fi realizată de către cadrele didactice pe baza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate din SPP . de a utiliza activităţi variate de învăţare. ca instrument de evaluare flexibil. Instruirea teoretică şi laboratorul tehnologic se recomandă să se desfăşoare în cabinete de specialitate. Se recomandă parcurgerea conţinuturilor modulului SISTEME DE AUTOMATIZĂRE în ordinea prezentată: 1. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 25 . elemente constructive.2 Mărimile care intervin în schema de principiu a unui sistem de reglare automată: de intrare (de referinţă ). • parametrii tehnici supravegheaţi: electrici şi neelectrici. 2. Sisteme de reglare automată: 1. integrator. • funcţionare. 1. • elemente de execuţie. complex. centrate pe elev. Sugestii metodologice Parcurgerea conţinuturilor se va realiza în integralitatea lor. a materialelor şi a instrumentelor. • elemente de comparaţie. de a le eşalona în timp. de execuţie(de reglare). Pentru atingerea competenţelor specifice stabilite prin modul.3 Componentele sistemului de reglare automată: rol. funcţionare. de ieşire. cu accentuare pe cele cu caracter aplicativ.III. abaterea . de comandă. • Metoda exerciţiilor practice • Lucrul cu modele Ca instrumente de evaluare se pot folosi: • Fişe de observaţie şi fişe de lucru • Chestionarul • Fişe de autoevaluare • Miniproiectul . ca o modalitate de înregistrare a performanţelor şcolare ale elevilor. iar ca metode de evaluare recomandăm : • Observarea sistematică a elevilor pe baza unei fise de observare • Investigaţia. modul de organizare a ideilor şi a materialelor într-un proiect.1 Schema de principiu. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu care lucrează şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor. profesorul are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi. utilizarea corespunzătoare a bibliografiei.uri. • regulatoare automate. Sisteme de reglare automată specifice domeniului de pregătire: • elemente componente. Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul modulului. • Autoevaluarea. alegerea din cataloage: • traductoare de intrare şi de reacţie. dotate cu materiale didactice specifice. • Portofoliul. acurateţea reprezentărilor tehnice. de reacţie. funcţie de dificultatea temelor.prin care se evaluează metodele de lucru.

Sisteme de acţionare electrică 1 credit .3. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unităţi de competenţe 19. Modulul V : SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ I. comandă.1. Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului Conţinuturi tematice componentele unui sistem de acţionare specific domeniului: motoare electrice. • instruire practică săptămânală – 42 ore. instalaţie de comandă (aparatele electrice şi electronice de acţionare.19. Realizează sisteme de acţionare electrică. . Modulul face parte din „Cultura de specialitate” (aria curriculară "Tehnologii") şi are alocate un număr de 50 de ore / an. maşini de lucru .19. Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul • 19.Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi tehnologică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă. Urmăreşte funcţionarea sistemelor de acţionare electrică. în vederea asigurării pregătirii de specialitate în calificări din profilul tehnic.19. SISTEME DE ACŢIONARE ELECTRICĂ Competenţe individuale 19. Realizează sisteme de acţionare electrică - Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 26 .2.1. protecţie şi semnalizare). din care: • laborator tehnologic – 8 ore.2. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă din modul Modulul „Sisteme de acţionare electrică” se studiază în clasa a XII-a liceu tehnologic. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ. II. sistem de transmisie a mişcării rolul funcţional al componentelor sistemului de acţionare rolul funcţional al sistemului de acţionare simboluri şi notaţii specifice componentelor din schema electrică legături funcţionale între componentele sistemului de acţionare: electrice (cu conductoare/cabluri) şi mecanice (cuplaje) măsurători cu ohmmetrul pentru verificarea continuităţii circuitului electric - 19. Selectează componentele unui sistem de acţionare specific domeniului. .

Măsurarea parametrilor de funcţionare: intensitatea curentului electric. În context. în funcţie de resursele disponibile şi de nevoile locale de formare. Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului.3. de protecţie.Sisteme de acţionare electrică” oferă elevilor oportunitatea de a-şi forma competenţe tehnice în legătură cu realizarea unor sisteme de acţionare specifice fiecărui domeniu de calificare. 1. în care pot fi evidenţiate echipamentele şi aparatele electrice componente. 2. multimedia şi electronice.19. Pentru formarea competenţelor stabilite prin curriculum.2. tensiunea electrică. lucrul în grup.3. în scopul unei valorificării optime ale acestora. Definirea sistemului de acţionare electrică. prezentările video. măsurarea parametrilor de funcţionare: intensitatea curentului electric. discuţiile de grup. simularea. de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor. turaţia motorului de acţionare.a. Prezentarea sistemelor de acţionare electrică specifice domeniului 1. Autorii recomandă parcurgerea conţinuturilor în următoarea ordine: 1. dotate cu materiale didactice specifice : seturi de diapozitive sau/şi filme didactice tematice. centrate pe elev. dar se impune abordarea flexibilă şi diferenţiată a acestora. bibliografie tehnică selectivă ş. contribuie la învăţarea eficientă.Motoare electrice de acţionare. de a diferenţia sarcinile şi timpul alocat ş. utilizând activităţi variate de învăţare.a. 2. 2. Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul modulului. de a centra procesul de învăţare pe elev. planşe didactice. practica în atelier / laborator / la locul de muncă. tensiunea electrică. Sugestii metodologice - - manevre de conectare şi de deconectare a motorului de acţionare. de măsurare. Realizarea sistemelor de acţionare electrica specifice domeniului 2. care are sarcina de a individualiza şi de a adapta procesul didactic la particularităţile elevilor.2. .Aparate electrice necesare : de comutaţie. Urmăreşte funcţionarea sistemelor de acţionare electrică III. lărgirea orizontului şi perspectivelor educaţionale.1. individualizarea învăţării. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 27 . cu accentuare pe cele cu caracter aplicativ. seturi de scheme de sisteme de actionare electrica. Citirea schemei electrice de actionare . Componentele sistemului de acţionare (recunoaştere şi rol funcţional): . de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu care lucrează. pe nevoile şi disponibilităţile sale.Conductoare şi cabluri electrice. Rolul sistemului de acţionare electrică în ansamblul tehnic din care face parte. Parcurgerea conţinuturilor se va realiza in integritatea lor.3. profesorul are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi şi de a le eşalona în timp. panoplii şi machete didactice sau/şi funcţionale. Parcurgerea etapelor de realizare a sistemului electric de acţionare. 1. vizitele etc.. funcţie de dificultatea temelor. .1. turaţia urmărirea vizuală a funcţionării Modulul . Instruirea teoretică şi laboratorul tehnologic se recomandă să se desfăşoare în cabinete de specialitate.

competiţional şi creativităţii elevilor . • Autoevaluarea. Evaluarea continuă a elevilor va fi realizată de către cadrele didactice pe baza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate din SPP . a materialelor şi a instrumentelor. negociere. sprijin reciproc. • Metoda exerciţiilor practice • Lucrul cu modele Ca instrumente de evaluare se pot folosi: • Fişe de observaţie şi fişe de lucru • Chestionarul • Fişe de autoevaluare • Miniproiectul .uri. prin care elevul compară nivelul la care a ajuns cu obiectivele şi standardele educaţionale şi îşi poate impune / modifica programul propriu de învăţare. precum şi a spiritului de echipă. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 28 .prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare. complex. ca instrument de evaluare flexibil. utilizarea corespunzătoare a bibliografiei. iar ca metode de evaluare recomandăm : • Observarea sistematică a elevilor pe baza unei fise de observare • Investigaţia. ca o modalitate de înregistrare a performanţelor şcolare ale elevilor. integrator. asumarea responsabilităţii. luarea deciziilor. Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi tehnologică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă. acurateţea reprezentărilor tehnice. modul de organizare a ideilor şi a materialelor într-un proiect. • Portofoliul.prin care se evaluează metodele de lucru.

a. Circuite cu rezistoare şi surse de c. pe baza valorilor măsurate utilizând legile şi teoremele studiate: . . 20.legea lui Ohm. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unităţi de competenţe Competenţe individuale Conţinuturi tematice Rezistoare: clasificare.serie. . Locul modulului în cadrul planului de învăţământ.Parametri: tensiunea la borne. clasa a XII-a. din care: • laborator tehnologic – 8 ore. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţe din modul: • 20. Gruparea rezistoarelor şi a surselor de c. .c.: . . de joasă tensiune 1 credit II. .a.: .măsurarea tensiunilor la bornele componentelor.20. Utilizează aparate de c.2.20.1.20.1. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă din modul Modulul este parte integrantă din cultura de specialitate. . Circuite electrice .c.Modulul VI: CIRCUITE ELECTRICE I.: .Circuite electrice 20. Realizează circuite electrice de curent continuu (c.măsurarea intensităţilor din circuit.realizarea circuitelor.c.). .mixt.c. Analizarea circuitelor de c.teoremele lui Kirchhoff.legea lui Joule.Clasificare. • instruire practică săptămânală – 41 ore. .paralel.c. marcare în clar şi în codul culorilor Surse de c.). Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 29 . rezistenţa internă. pregătire practică. . liceu tehnologic. Modulul face parte din „Cultura de specialitate” (aria curriculară "Tehnologii") şi are alocate un număr de 49 de ore / an. Realizează circuite de curent alternativ (c. Realizează circuite electrice de c.c.3.

Identificarea aparatelor de protecţie.comportarea in curent alternativ. Receptoare: . proprii grupului instruit.lămpi fluorescente.contactoare. cu rezistoare.circuite RLC paralel. comutare şi receptoare.motoare electrice Realizarea circuitelor de c. Realizează circuite electrice de c.a.a. . . . Circuite electrice 20. Identificarea aparatelor de comutare: . de joasă tensiune (maxim 220 V) III. Simularea funcţionării circuitelor de c.siguranţe. condensatoare): .comutatoare.a.circuite RLC serie. Componente electrice pasive de circuit: (bobine. sau orice alt soft care permite simularea funcţionării circuitelor de c.valori efective ale tensiunii la bornele componentelor. . în funcţie de dificultatea acesteia. Realizarea circuitelor de c. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit.relele termice.lămpi cu incandescenţă. bobine: . de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi ritmul de formare a deprinderilor.compararea rezultatelor: tensiuni. intensităţi. . Interpretarea rezultatelor obţinute pe cale practică şi prin simulare: .clasificare.relee electromagnetice.a.RLC serie/în paralel cu circuite C Măsurarea parametrilor de circuit: .a de joasă tensiune. de joasă tensiune cu aparate de protecţie.a. . folosind un soft didactic (ORCAD. . . Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 30 . Utilizează aparate de c.2.aspect.20. 20. . Identificarea bobinelor şi condensatoarelor după: . Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme. condensatoare. . .relee termice.calculul erorilor. Sugestii metodologice 1.marcaj. Verificarea funcţionării circuitelor de c.întreruptoare automate. .3. comutare şi a receptoarelor de joasă tensiune : .a).

competenţele determină conţinuturile tematice. cu pondere sporită pe activităţile practice şi mai puţin pe cele teoretice: documentarea cu ajutorul Internetului. în care nici din punct de vedere profesional nu există răspunsuri "unice" sau "cele mai bune". activităţile de instruire practică utilizate de cadrele didactice vor avea un caracter activ. elevii vor trebui pregătiţi pentru a evolua în situaţii adaptative complexe. Demonstrarea unei alte abilităţi în afara celor din competenţele specificate este lipsită de semnificaţie în cadrul evaluării. interactiv şi centrat pe elev. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 31 . utilizări de materiale şi programe înregistrate pe suport electronic. prin aplicarea instrumentelor de evaluare continuă prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională (probe orale. Se recomandă documentarea pe Internet accesând paginile de pe site-ul kappa. Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi tehnologică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă. Se evaluează numai competenţele corespunzătoare modulului. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregătire Profesională. Instruirea se va realiza în laboratoare tehnologice şi ateliere cu o bună dotare materială. Prin natura activităţilor de învăţare. probe practice). Se va avea în vedre utilizarea metodelor specifice de lucru în cazul elevilor cu cerinţe educaţionale speciale. Pe parcursul modulului se realizează evaluare continuă. Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate. vizite de documentare la agenţii economici. lucrări practice.Între competenţe şi conţinuturi este o relaţie biunivocă. Pentru atingerea competenţelor dorite. iar parcurgerea acestora asigură dobândirea de către elevi a competenţelor dorite. 2.ro. 3. teste de evaluare etc. Parcurgerea conţinuturilor şi adecvarea strategiilor didactice vor viza şi formarea priceperilor şi deprinderilor practice corelate cu noţiunile teoretice dobândite de elevi în anii anteriori. O competenţă se evaluează o singură dată.

II. Stabileşte procesul tehnologic de asamblare.Efectuează lucrări de asamblare demontabilă Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi . asamblarea propriu-zisă Resurse: organe de asamblare. utilaje şi SDVuri specifice. metoda interschimbabilităţii parţiale. filete.22. clasa a XI-a liceu tehnologic.22. conuri. . documentaţie tehnică.2. Modulul „Asamblări mecanice”nu este condiţionat sau dependent de celelalte module din curriculum. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă din modul Modulul „Asamblări mecanice” face parte din curriculum-ul de nivel 3.ASAMBLĂRI MECANICE 22. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ. prin caneluri. prin nituire.2. lipire. ajustării. SDVuri. Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile.1.1. Asamblări mecanice .MODULUL VII: ASAMBLĂRI MECANICE I. de asamblare nedemontabilă a produselor specifice Resurse: materiale. . metoda sortării. reglării Condiţii materiale: utilaje. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor: Unităţi de competenţe Competenţe individuale 22.22. asigurarea organelor de asamblare necesare. Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul: • 22.3.Realizează produse specifice prin asamblări nedemontabile 22.Stabileşte procesul tehnologic de asamblare Conţinuturi tematice Date iniţiale ale procesului de asamblare: documentaţia tehnică. • 42 ore de instruire practică săptămânală. SDV-uri 32 1 credit 22. documentaţie tehnică Asamblări demontabile: prin pene şi ştifturi. Numărul de ore este corespunzător unui credit.3. cu elemente elastice Operaţii: pregătirea reperelor pentru asamblare. (50 de ore) distribuite astfel: • 8 ore de laborator tehnologic. programul de producţie Metode de asamblare: metoda interschimbabilităţii totale. Conţinuturile prevăzute se vor parcurge în orele de instruire practică săptămânală şi în cadrul laboratorului tehnologic. materiale specifice Asamblări nedemontabile: prin presare. Efectuează lucrări de asamblare demontabilă. sudare Operaţii: de pregătire a reperelor.

activitate care permite evaluarea capacităţilor şi atitudinilor lor faţă de o sarcină dată. în orice moment al procesului educativ. prin: ⇒ gradarea sarcinilor de la uşor la dificil.  Elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare. prin: ⇒ abordarea tuturor tipurilor de învăţare (auditiv.învăţare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe elev. • Autoevaluarea.uri.  Elevii învaţă mai bine atunci când li se acordă timp pentru a “ordona” informaţiile noi şi a le asocia cu “cunoştinţele vechi”. Pentru acei elevi care prezintă deficienţe integrabile. Abordarea modulară va oferi următoarele avantaje: • modulul este orientat asupra celui care învaţă. practic sau prin contact direct).  Diferenţierea răspunsului. • modulul oferă maximum de deschidere. utilizând în acest sens fişe de lucru. în prelungirea acestora pot fi adăugate mereu noi module.  Participanţii contribuie cu cunoştinţe semnificative şi importante la procesul de învăţare. utilizarea instrumentelor ajutătoare de învăţare. ⇒ utilizarea verificării de către un coleg. Procesul de predare . urmărind valorificarea disponibilităţilor sale. modulul poate încorpora. prin: ⇒ utilizarea autoevaluării şi solicitarea elevilor de a-şi impune obiective. pe care elevii să le abordeze în ritmuri şi la niveluri diferite. ⇒ fixarea de sarcini diferite pentru grupuri sau indivizi diferiţi. În elaborarea strategiei didactice. iar pe altă parte. metodele se vor adapta la specificul condiţiilor de învăţare şi comportament (utilizarea de programe individualizate. pregătirea de fişe individuale pentru elevii care au ritm lent de învăţare. ⇒ prezentarea temelor în mai multe moduri (raport. • Metoda lucrărilor practice Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 33 . • modulul permite individualizarea învăţării şi articularea educaţiei formale şi informale. acceptând faptul că fiecare copil este diferit. • Investigaţia. • fiind o structură flexibilă.III. se va avea în vedere utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea competenţelor. a verificării prin îndrumător. în plan vertical. Sugestii metodologice Parcurgerea conţinuturilor modulului şi adecvarea strategiilor didactice utilizate are drept scop formarea competenţelor tehnice generale aferente calificărilor de nivel 3. Plecând de la principiul integrării. cu viteze diferite şi din experienţe diferite. aducerea de laude chiar şi pentru cele mai mici progrese şi stabilirea împreună a paşilor următori). în funcţie de abilităţi. ceea ce se înscrie în linia imperativului educaţiei permanente. peste / lângă alte module parcurse. pe de o parte în plan orizontal. vizual.  Elevii au stiluri proprii de învăţare. profesorul va trebui să ţină seama de următoarele principii:  Elevii învaţă cel mai bine atunci când consideră că învăţarea răspunde nevoilor lor. ⇒ fixarea unor sarcini deschise. prin care elevul compară nivelul la care a ajuns cu obiectivele şi standardele educaţionale şi îşi poate impune / modifica programul propriu de învăţare. care asigură accesul în şcoală a tuturor copiilor. iar ca metode de evaluare recomandăm: • Observarea sistematică a comportamentului elevilor. Evaluarea continuă a elevilor va fi realizată de către cadrele didactice pe baza unor probe care se referă explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate din SPP . discuţie sau grafic). Ei învaţă în moduri diferite.  Diferenţierea cunoştinţelor elevilor. În acest sens cadrul didactic trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte şi modalităţi de lucru:  Diferenţierea sarcinilor şi timpului alocat. noi mijloace sau resurse didactice.

activităţile de învăţare . lepuire. spălare 6. iar parcurgerea acestora asigură dobândirea de către elevi a competenţelor dorite. metoda sortării. Pentru dobândirea de către elevi a competenţelor prevăzute în SPP-uri.metoda interschimbabilităţii totale. răzuire. subansamblul. Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi tehnologică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă. de formă şi de poziţie 4. recomandăm ca în procesul de învăţare .asamblări prin nituire (fazele operaţiei de nituire.asamblări prin presare (prin încălzire sau răcire. ciclograma asamblării 3. NTSM la nituire . metoda reglării 5. metode de lipire) . Pentru atingerea obiectivelor programei şi dezvoltarea la elevi a competenţelor vizate de parcurgerea modulului. prin deformare) .• Lucrul cu modele Se recomandă utilizarea următoarelor instrumente de evaluare: • Fişe de observaţie • Fişe de lucru • Lucrări practice specifice domeniului şi calificării Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme. în funcţie de: • specificul domeniului şi calificării • dificultatea temelor • nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit • complexitatea şi varietatea materialului didactic utilizat • ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi de formare a abilităţilor practice proprii grupului instruit. Structura procesului tehnologic de asamblare .asamblări prin sudare.abateri dimensionale.predare să se utilizeze cu precădere metode bazate pe acţiune. fişe tehnologice şi planuri de operaţii. mânuirile.retuşare. Recomandăm următoarele conţinuturi tematice: 1. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 34 . Precizia de prelucrare şi asamblare . prin caneluri. aplicativ. rodare. competenţele determină conţinuturile tematice.asamblări prin filet (părţi componente. scule folosite la montare şi demontare) Între competenţe şi conţinuturi este o relaţie biunivocă. cu elemente elastice .scheme de asamblare. Asamblări nedemontabile • Prezentarea generală a asamblărilor nedemontabile . asigurarea piuliţelor împotriva autodesfacerii. cum ar fi efectuarea unor lucrări practice şi de laborator. Documente tehnologice necesare realizării operaţiei de asamblare . lipire tare.asamblări prin lipire (lipire moale. găurire.operaţiile şi fazele de asamblare. interactiv şi centrat pe elev. lustruire. Metode de asamblare . piesa de bază. filetare. alezare. Asamblări demontabile • Prezentarea generală a asamblărilor demontabile . metoda interschimbabilităţii parţiale. completul. cu accent preponderent pe activităţile de învăţare cu caracter practic.predare utilizate de cadrele didactice vor avea un caracter activ. Pregătirea pieselor pentru asamblare . ansamblul 2. siguranţă în exploatare. NTSM la sudare 7. prin conuri. metoda ajustării.asamblări prin pene şi ştifturi. maşini de nituit).

Planifică acţiuni de evitare şi de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă . Coordonează activităţile în caz de accident II.12. Modulul face parte din „Cultura de specialitate” (aria curriculară "Tehnologii") şi are alocate un număr de 48 de ore / an. .2.STAGII DE PREGĂTIRE PRACTICĂ Modulul VIII: SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII I. în vederea asigurării pregătirii de specialitate în calificări din profilul tehnic. Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul • 12. • instruire practică – 24 ore. prevenirea şi stingerea incendiilor. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă din modul Modulul „Sănătatea şi securitatea muncii” se studiază în clasa a XII-a liceu tehnologic. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII 1 credit 12.1. Locul modulului în cadrul planului de învăţământ. Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă.12.3. din care: • laborator tehnologic – 24 ore. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 35 .

echipamente de lucru şi echipamente individuale şi colective de protecţie . starea fizică şi psihică necorespunzătoare a lucrătorului . cu CO2 • • 12.afişe.documente de informare: fişe.instructaje iniţiale.trusă de prim ajutor . Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 36 . cataloage. Conţinuturi tematice • Măsuri de eliminare a riscurilor la locul de muncă: instructaje.apă.incendii şi explozii • Echipamente de lucru şi de protecţie specifice locului de muncă. prevenirea şi stingerea incendiilor.1. .situaţii de risc: perturbări funcţionale.materiale şi mijloace de stingere a incendiilor • Sisteme şi dispozitive de protecţie. 12. Aplică legislaţia privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă. broşuri. comportament necorespunzător al lucrătorului la locul de muncă. instrucţiuni de lucru. • Materiale şi mijloace de prevenirea şi stingerea incendiilor: . nerespectarea principiilor ergonomice.boli profesionale . SĂNĂTATEA ŞI Planifică acţiuni SECURITATEA de evitare si MUNCII de reducere a riscurilor identificate la locul de muncă.curente şi periodice . Situaţii deosebite şi factorii de risc de la locul de muncă .materiale igienico-sanitare . nisip. • Măsuri de igienă şi protecţia muncii . filme.2.avarii . Locuri de muncă periculoase specifice domeniului.individuale şi colective specifice locului de muncă.Unitatea de competenţe 12. stingătoare cu spumă. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII Competenţe individuale 12. pliante. defecţiuni ale utilajelor.accidente de muncă . hidranţi.fişa individuală de instructaj . utilizarea documentaţiei legislaţiei în vigoare specifice domeniului . cu praf. pături.

• III.anunţarea organelor abilitate.de grup 12. Numărul de ore alocat fiecărei teme rămâne la latitudinea cadrelor didactice care predau conţinutul modulului. utilizarea instrumentelor ajutătoare de învăţare. sănătatea.individuale . acceptând că fiecare copil este diferit. iar parcurgerea acestora asigură dobândirea de către elevi a competenţelor dorite 2. . de nivelul de cunoştinţe anterioare ale colectivului cu care lucrează. Parcurgerea conţinuturilor modulului „Sănătatea şi securitatea muncii” şi adecvarea strategiilor didactice utilizate are drept scop formarea competenţelor tehnice generale aferente nivelului 3 şi corespunzătoare calificărilor. Plecând de la principiul integrării. dotate cu materiale didactice specifice iar în desfăşurarea orelor de laborator să se foloseasca :  seturi de diapozitive sau/şi filme didactice tematice. Instruirea practică se recomandă să se desfăşoare în ateliere. în condiţiile participării lor nemijlocite şi responsabile la un proces instructiv-formativ centrat pe nevoile şi aspiraţiile proprii. Conţinuturile incluse în structura modulului oferă elevilor cunoştinţe care le vor permite să-şi dezvolte abilităţi privind securitatea la locul de munca. .trusa de prim ajutor Planul de acţiune în caz de accident la o situaţie dată. pregătirea de fişe individuale pentru elevii care au nevoie şi care le cer. de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor. în scopul pregătirii profesionale ale elevilor şi dezvoltării capacităţiilor care să le permită dobândirea unei calificări superioare. . Coordonează activităţile în caz de accident. Între competenţe şi conţinuturi este o relaţie biunivocă.Unitatea de competenţe Competenţe individuale • • Conţinuturi tematice Primul ajutor în caz de accident. se va avea în vedere utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea competenţelor pentru acei elevi care prezintă deficienţe integrabile. în funcţie de tipul accidentului Sarcinile în caz de accident ale echipelor de intervenţie. aducerea de laude chiar şi pentru cele mai mici progrese şi stabilirea împreună a paşilor următori).evacuarea accidentaţilor . Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 37 .a. în funcţie de dificultatea temelor. SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII 12.3.  panoplii şi machete didactice sau/şi funcţionale.eliminarea cauzelor .  bibliografie tehnică selectivă ş.  planşe didactice. de nivel 3+. adaptându-le la specificul condiţiilor de învăţare şi comportament (utilizarea de programe individualizate. prevenirea şi stingerea incendiilor. Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi tehnologică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă. Sugestii metodologice 1. competenţele determină conţinuturile tematice. sau a integrării pe piaţa muncii. care asigură accesul în şcoală a oricărui copil.

cât şi deplina aliniere a sarcinilor impuse la standardele naţionale definite în cadrul fiecărei calificări. 3.  temele şi proiectele integrate.  credibilitatea (pentru ca evaluarea şi atestarea rezultantă să fie credibile.  discuţiile de grup. corectitudinii şi eficienţei procesului de evaluare. caracterului realist şi motivant.Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului. în afara celor din competenţele specificate. care are sarcina de a individualiza şi de a adapta procesul didactic la particularităţile elevilor. în scopul unei valorificări optime ale acestora. • sprijin reciproc. contribuie la învăţarea eficientă. • asumarea responsabilităţii.  flexibilitatea (evaluarea trebuie să faciliteze accesul şi progresarea. Demonstrarea altor abilităţi. cât şi elevului să cunoască nivelul de achiziţionare a competenţelor şi a cunoştinţelor. Din acest motiv. pe nevoile şi disponibilităţile sale. se impune atât asigurarea coerenţei. precum şi a spiritului de echipă. nimic mai mult). În context  lucrul în grup. Evaluarea este implicită demersului pedagogic curent.  fidelitatea (instrumentul de evaluare generează rezultate în concordanţă unele cu altele în ocazii diferite de către toţi cei care evaluează şi pentru toţi elevii). este lipsită de semnificaţie Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 38 . • luarea deciziilor. rigorii. fără a compromite standardele naţionale).  aplicabilitatea practică şi rentabilitatea (evaluarea trebuie să fie adaptată la resursele existente şi la timpul disponibil). individualizarea învăţării. de a centra procesului de învăţare pe elev.  practica în atelier / la locul de muncă. de a diferenţia sarcinile şi timpului alocat ş. competiţional şi a creativităţii elevilor.  prezentările video. Caracteristicile unui sistem de evaluare eficient sunt:  validitatea (evaluarea trebuie să măsoare performanţa în raport cu competenţele vizate).  compatibilitatea cu învăţarea eficientă (evaluarea trebuie să susţină şi să contribuie la învăţarea eficientă). permiţând atât profesorului.  prezentări multimedia şi electronice. corelată cu tipul probelor de evaluare specificate în Standardul de Pregătire Profesională pentru fiecare competenţă şi vizând exclusiv probele de evaluare solicitate în aceste standarde ( nimic mai puţin. ele trebuie să se bucure de încredere publică). să identifice lacunele şi cauzele lor şi să realizeze corecţiile care se impun. Calitatea evaluării căreia îi vor fi supuşi elevii pentru a obţine calificările reprezintă unul dintre factorii esenţiali care susţin încrederea publică în aceste calificări. prin dezvoltarea abilităţilor de • comunicare.a. lărgirii orizontului şi perspectivelor educaţionale.  vizitele etc. referindu-se în mod explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora. • negociere. Evaluarea trebuie să fie un proces continuu şi sumativ. în vederea reglării procesului de predare – învăţare.  simularea.

proiectul. pe baza unei fişe de observare.în cadrul evaluării. Se recomandă utilizarea următoarelor metode şi instrumente de evaluare: observarea sistematică. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 39 . Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi practică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă. autoevaluarea . probe practică. teste cu itemi obiectivi şi semiobiectivi.

multiplexoare/ demultiplexoare -circuite integrate: numărătoare. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor: Unităţi de competenţe 21.5credite II. Dobândirea acestor abilităţi este esenţială în pregătirea pentru ocuparea unui loc de muncă. de putere -oscilatoare: RC. Repartizarea orelor pe forme de activitate este următoarea: Total ore / an 72 ore din care: • laborator tehnologic 24 ore • instruire practică 48 ore Lista unităţilor de competenţe relevante pentru modul • 21. CIRCUITE ELECTRONICE . Sisteme electronice Competenţe individuale • 21.3. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă din modul În conceperea programei pentru modulul „Circuite electronice” s-a avut în vedere necesitatea ca elevii să dobândească un set de competenţe tehnice generale care să le ofere posibilitatea de a activa într-un domeniu în care circuitele electronice constituie parte componentă a echipamentelor/ instalaţiilor.21.21.3. 3.Identifică tipuri de circuite electronice • Conţinuturi tematice Circuite electronice de tip analogic: -surse de alimentare -amplificatoare: de tensiune.Modulul IX: CIRCUITE ELECTRONICE I. microcontrolere -dispozitive de afişaj electronic Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 40 . . Locul modulului în cadrul planului de învăţământ. Creează şi menţine relaţii profesionale.1. relaţii de cooperare şi susţinerea muncii în echipă. de curent. Managementul relaţiilor interpersonale . Programa este menită să formeze şi abilităţi legate de dezvoltarea relaţiilor interpersonale prin încurajarea unui dialog constructiv. 1 credit 0. Evaluează performanţele circuitelor electronice. memorii.1. codificatoare/ decodificatoare. Identifică tipuri de circuite electronice. pentru a se putea adapta la tehnologiile şi la practicile de muncă în schimbare.2.1. Modulul se adresează elevilor din clasa a XII-a liceu tehnologic. LC -modulatoare/ demodulatoare Circuite electronice de tip digital: -circuite digitale: porţi logice.21. . Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii.

puteri electrice. curenţi.21. Sisteme electronice 21. Creează şi menţine relaţii profesionale Parametri specifici circuitelor electronice: -pentru surse de alimentare: tensiuni.  Susţine munca în echipă şi aplicǎ modalităţi de îmbunătăţire a relaţiilor interpersonale pe durata desfǎşurǎrii lucrărilor practice de măsurare şi conectare a sistemelor electronice în echipamente/ instalaţii specifice domeniului. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 41 .Conectează circuite electronice în echipamente şi instalaţii 3. curenţi. Sisteme electronice 21. frecvenţmetru -osciloscop • Echipamente/ instalaţii specifice domeniului -de electroalimentare -de amplificare în curent sau tensiune -de generare a semnalelor electrice -de modulare/ demodulare a semnalelor electrice -de reglare automată -de comandă şi control  Realizează dialog constructiv şi relaţii de cooperare pe durata lucrărilor practice de măsurare şi conectare a sistemelor electronice în echipamente/ instalaţii specifice domeniului. Sugestii metodologice Modulul «Circuite electronice» este un ansamblu care poate fi parcurs independent oferind elevilor cunoştinţe şi abilităţi precise pe care elevii le pot verifica în diferite faze ale însuşirii lor. Managementul relaţiilor interpersonale 3. frecvenţe.1. amplificări • Aparate de măsură şi control adecvate: -multimetru. frecvenţa de oscilaţie -pentru circuite logice: valori minime şi maxime de tensiune şi curent la intrare/ ieşire • Mărimi de măsurat: -tensiuni.3. puteri nominale -pentru amplificatoare: amplificare -pentru oscilatoare: domeniu de frecvenţă. • III. impedanţe.2.Evaluează performanţele circuitelor electronice 21.

Tema 1: Schema bloc a unei surse stabilizate de tensiune  Redresoare  Filtre de netezire  Stabilizatoare • schemă electrică • rol funcţional Tema 2: Amplificatoare 1. în funcţie de dificultatea acesteia. Instruirea practică şi laboratorul tehnologic se vor desfăşura în spaţii special amenajate. SAU-NU • simboluri • tabele de adevăr Tema 6: Codificatoare/ decodificatoare • reprezentări simbolice • rol funcţional • utilizări în domeniu Tema 7: Multiplexoare/ demultiplexoare • • • • • • • • • reprezentări simbolice rol funcţional utilizări în domeniu rol funcţional utilizări în domeniu rol funcţional utilizări în domeniu reprezentări simbolice rol funcţional 42 Tema 8: Memorii digitale Tema 9: Microcontrolere Tema 10: Dispozitive de afişaj electronic Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi . Amplificatoare de curent 3. proprii grupului instruit. dotate corespunzător. NU. SAU.Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme. de nivelul de cunoştinţe anterioare ale grupului instruit. rol funcţional Tema 4: Modulatoare/ demodulatoare • reprezentări simbolice • rol funcţional • utilizări în domeniu Tema 5: Porţi logice  Tipuri de porţi logice: ŞI. Amplificatoare de tensiune 2. de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi de ritmul de asimilare a cunoştinţelor şi formare a deprinderilor. Oscilatoare LC: scheme de principiu. ŞI-NU. rol funcţional  Oscilatoare RC: scheme de principiu. Amplificatoare de putere • reprezentări simbolice • rol funcţional Tema 3: Oscilatoare 4. cu respectarea legislaţiei în vigoare.

În momentul în care au fost bifate toate căsuţele. Utilizarea cataloagelor pentru identificarea terminalelor intrare/ ieşire la circuitele integrate 7. Lucrări practice de utilizare a microcontrolerelor în echipamente/ instalaţii din domeniu 7. evaluarea s-a încheiat cu succes. afectivi şi performativi) se recomandă utilizarea următoarelor metode: • probe orale: întrebări cu răspuns scurt. cu circuite integrate logice. Lucrări practice de conectare a unui amplificator în echipamente/ instalaţii 3. studii de caz. prezentare orală sub forma unei adresări sau unei opinii. Identificarea circuitelor integrate digitale după aspect fizic şi simbol 6. din domeniu Recomandări pentru aplicaţii practice: 1. Lucrări practice de conectare unei surse de alimentare în echipamente/ instalaţii 2. Lucrări practice de utilizare a dispozitivelor de afişaj electronic în echipamente/ instalaţii din domeniu 6. Vizualizarea tensiunilor de la intrarea şi ieşirea unui surse de tensiune 2. Se consideră că nivelul de pregătire teoretică şi practică este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite toate criteriile de performanţă. exerciţii de citire a documentaţiei tehnice. Vizualizarea semanalelor la ieşirea unui oscilator 4. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 43 . Identificarea tipurilor de porţi logice prin măsurători 5. Vizualizarea semnalelor de la intrarea şi ieşirea unui amplificator 3. • instrumente de evaluare: fişe de observare sistematică prin care se urmăresc etapele executării unei lucrări de măsurare şi conectare a unui sistem electronic în echipamente/ instalaţii specifice domeniului. Lucrări practice de identificare a circuitelor integrate digitale după aspect fizic şi marcaj 4. conectarea în echipamente/ instalaţii a sistemelor electronice şi verificarea funcţionalităţii acestora. în conformitate cu tabela de adevăr Pentru evaluarea achiziţiilor elevilor (în termeni cognitivi. Verificarea stării de funcţionare a echipamentelor/ instalaţiilor. prin măsurători. Lucrări practice de montare/ demontare a circuitelor integrate digitale în socluri 5. Fişa de verificare nu presupune decât bifarea unei căsuţe de fiecare dată când s-a demonstrat buna realizare a unei sarcini. • probe practice: identificarea tipurilor de sisteme electronice. evaluarea parametrilor specifici unui sistem electronic.• utilizări în domeniu Recomandări pentru lucrări de laborator: 1. Lucrări practice de identificare a tipurilor de porţi logice.

1. Gândirea critică şi rezolvarea de probleme credite) 2. cadrul de colaborare cu agenţii economici)  cerinţele locale pentru pregătirea în diverse calificări.D.L. alături de competenţele personale şi cele sociale: comunicarea.CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ Modulul X: SISTEME DE TRANSPORT I. Conţinutul C. dar şi adâncirea competenţelor cheie. cadre didactice.. în vederea asigurării pregătirii de specialitate în calificarea „Tehnician transporturi” Modulul face parte din „Curriculum în dezvoltare locală” (aria curriculară "Tehnologii") şi are alocate un număr de 66 de ore / an.M. pentru pregătirea de specialitate se elaborează de către colective mixte formate din profesori şi specialişti din domeniul în care elevii se pregătesc. Proiectarea lui are în vedere:  resursele locale pentru instruire (baza materială a grupurilor şcolare. Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul În modulul „Sisteme de transport” au fost agregate competenţe dintr-o unitate de abilităţi cheie şi o unitate de competenţe tehnice specializate: 2.L. Identifică probleme complexe.D.) presupune participarea şi eforturile reunite ale mai multor factori implicaţi în procesul de educaţie: elevi. (0. lucrul în echipă. • laborator tehnologic – 9 ore. Locul modului în cadrul planului de învăţământ Modulul „Sisteme de transport” se studiază în clasa a clasa a XII – ruta S. instituţii /organizaţii locale sau regionale etc. conform căreia autorităţile publice locale trebuie să joace un rol important în învăţământul profesional şi tehnic datorită responsabilităţii şi angajamentelor pe care le au faţă de cetăţeni. parteneri sociali (agenţi economici. Opţiunea pentru o astfel de componenta a curriculumului se integrează strategiei de descentralizare.  dobândirea cunoştinţelor şi deprinderilor de dezvoltare a unei afaceri proprii pornind de la formarea profesională într-o calificare. creativitatea şi sprijinul antreprenorial. care să servească activităţilor economice desfăşurate în zonă.). care să le permită viitorilor absolvenţi să devină cetăţeni responsabili ai unei societăţi deschise. Curriculumul în dezvoltare locală este elaborat într-un cadru de parteneriat între şcoală şi comunitate. gândirea critică. părinţi.5 Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 44 . din care: • teorie – 57 ore. Scopul acestui modul este de a oferi elevilor cunoştinţe de bază cu privire la sistemele de transport naţionale şi internaţionale.  promovarea valorilor democratice în curriculum. Scopul curriculumului în dezvoltare locală poate fi sintetizat în următoarele:  lărgirea domeniului ocupaţional.A. Curriculum-ul în dezvoltare locală (C. asumarea responsabilităţilor.

1. în regim rent a car) .1. animale vii.2. 24.din punct de vedere al caracterului transportului: local. . Identifică componentele sistemului naţional de transport. Analizează factorii care influenţează strategiile de dezvoltare a sistemelor naţionale şi internaţionale de transport.operatorii de transport public şi privat. Identifică componentele sistemului naţional de transport. cu mase şi / sau dimensiuni depăşite.infrastructurile de transport rutier. de interes public. - Clasificarea transporturilor • Moduri de transport transport rutier transport feroviar transport aerian transport maritim. perisabile. cu vehicule specializate) . în interes propriu. în interes personal • Tipuri de transporturi . 24. Stabileşte particularităţile sistemelor de transport. fluvial şi pe apele interioare transport multimodal transport combinat • Categorii de transporturi .3. în regim de taxi.24. Tabelul de corelare a competenţelor si conţinuturilor Unitatea de competenţe Competenţe individual e Conţinuturi Elementele componente ale sistemului naţional de transport . feroviar. curse ocazionale.mixte Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 45 . internaţional . speciale. .din punct de vedere al caracterului activităţii: în interes public. naţional. periculoase. naval şi aerian. Sisteme de transport credite) (1. în folos propriu.de mărfuri şi bunuri (generale.utilizatorii infrastructurilor de transport de interes public.0 24. interurban. 24. Sisteme de transport 24.de persoane (prin servicii regulate. II.

feroviar.asigurarea transporturilor care privesc siguranţa naţională.activităţi conexe (în cadrul gării. . utilizarea raţională a energiei. aerian maritim. • Factorii care influenţează sistemul naţional de transport: programele naţionale de realizare a unei dezvoltări durabile.Unitatea de competenţe Competenţe individual e Conţinuturi Analiza SWOT şi comparativă a modurilor de transport rutier. Rolul şi locul transporturilor în economia naţională (funcţiile sistemelor naţionale de transport) . Analizează factorii care influenţează strategiile de dezvoltare a sistemelor naţionale şi internaţionale de transport.avantaje şi dezavantaje . fluvial şi pe apele interioare. intermedierea activităţilor de transport. asigurarea unui nivel ridicat de siguranţă a traficului. activităţi. autogării. Sisteme de transport 24. tendinţe . Stabileşte particularităţile sistemelor de transport. convenţii şi acorduri Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 46 . aeroportului.3. colectarea şi expedierea mărfurilor. .2.infrastructura de transport . în cadrul agenţiilor de voiaj.asigurarea dreptului la liberă circulaţie a cetăţenilor.asigurarea liberei circulaţii a mărfurilor şi a bunurilor. portului.dinamica dezvoltării. condiţiile de protejare şi conservare a mediului înconjurător. mesagerie) Analiza comparativă a sistemelor de transport din diferite zone geografice.pondere . . . Sisteme de transport 2. Factorii care influenţează strategiile de dezvoltare a sistemelor naţionale şi internaţionale de transport • Instituţii şi organizaţii profesionale naţionale şi internaţionale din activitatea de transport. . eficienţa economică.mijloace de transport .realizarea conectării tuturor localităţilor la reţeaua naţională de transport. Identifică probleme complexe 24. Gândirea critică şi rezolvarea de probleme 24. 24.asigurarea racordării la sistemele internaţionale de transport.1. 2. multimodal şi combinat. nevoile de apărare a ţării.echipamente şi instalaţii utilizate în exploatare .

reabilitare şi dezvoltare a infrastructurii de transport. Rolul şi locul transporturilor în economia naţională (funcţiile sistemelor naţionale de transport) . specifică din ce unităţi de competenţă provin competenţele care se agregă şi care sunt conţinuturile ce permit profesorului să formeze. categorii sau tipuri de transport în funcţie de nevoile locale de formare.proiecte de limitare a poluării mediului. prezentat la punctul III. • Proiecte naţionale şi internaţionale din domeniul transporturilor . în permanenţă. cu caracter preponderent aplicativ. Programa modulului trebuie utilizată împreună cu Standardul de Pregătire Profesională. Noţiuni generale privind sistemele de transport 1. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 47 . criteriile de performanţă ale competenţelor agregate în modul cu conţinuturile incluse.asigurarea dreptului la liberă circulaţie a cetăţenilor. Se va ţine cont de faptul că profesorul are libertatea de a alege ordinea conţinuturilor şi modul de organizare a activităţilor de învăţare.asigurarea transporturilor care privesc siguranţa naţională.proiecte de modernizare.proiecte de corelare a legislaţiei în transport. profesorul are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi şi de a le eşalona în timp. Autorii recomandă parcurgerea conţinuturilor în următoarea ordine: 1. . elevului să demonstreze şi evaluatorului să evalueze performanţa vizată de respectivele competenţe. Plasarea acestui modul în „Curriculum de dezvoltare locală” permite o particularizare a ponderii structurii conţinuturilor cu privire la diferitele moduri. rezultate din condiţiile de aplicabilitate ale criteriilor de performanţă respective. Sugestii metodologice Modulul «Sisteme de transport» oferă elevilor oportunitatea de a-şi forma competenţe tehnice în legătură cu analizarea structurii sistemelor de transport şi a factorilor interni sau externi care influenţează dinamica dezvoltării lor. III. identificarea particularităţilor deferitelor moduri. . pentru a corela.asigurarea racordării la sistemele internaţionale de transport. . categorii şi tipuri de transport. Tabelul de corelare între competenţe şi conţinuturi. Parcurgerea conţinuturilor este obligatorie. .realizarea conectării tuturor localităţilor la reţeaua naţională de transport.Unitatea de competenţe Competenţe individual e Conţinuturi internaţionale. în funcţie de resursele disponibile şi de nevoile locale de formare. în raport cu experienţa şi viziunea proprie. . Pentru formarea competenţelor stabilite prin curriculum. dar se impune abordarea flexibilă şi diferenţiată a acestora. utilizând activităţi variate de învăţare.1. .asigurarea liberei circulaţii a mărfurilor şi a bunurilor.

autogării. speciale.mixte 2.avantaje şi dezavantaje . Caracteristici ale sistemelor de transport 2.transport maritim.1. periculoase.transport rutier . tendinţe . cu mase şi / sau dimensiuni depăşite.pondere . în regim rent a car) . multimodal şi combinat. în regim de taxi. naval şi aerian. colectarea şi expedierea mărfurilor. Elementele componente ale sistemului naţional de transport infrastructurile de transport rutier.dinamica dezvoltării. interurban.transport feroviar .de mărfuri şi bunuri (generale. aeroportului. în interes propriu. 3.transport combinat • Categorii de transporturi din punct de vedere al caracterului transportului: local. fluvial şi pe apele interioare. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 48 .echipamente şi instalaţii utilizate în exploatare . feroviar.2.2.de persoane (prin servicii regulate. fluvial şi pe apele interioare . intermedierea activităţilor de transport. utilizatorii infrastructurilor de transport de interes public. curse ocazionale. operatorii de transport public şi privat.1.transport aerian . aerian maritim. feroviar. Instituţii şi organizaţii profesionale naţionale şi internaţionale din activitatea de transport.3. activităţi. cu vehicule specializate) . perisabile. în interes personal • Tipuri de transporturi . naţional. Factorii care influenţează strategiile de dezvoltare a sistemelor naţionale şi internaţionale de transport 3. . Analiza comparativă a sistemelor de transport din diferite zone geografice. de interes public. internaţional din punct de vedere al caracterului activităţii: transporturi în interes public.1. Clasificarea transporturilor • Moduri de transport . animale vii. portului.infrastructura de transport . în cadrul agenţiilor de voiaj.mijloace de transport . mesagerie) 2. în folos propriu.transport multimodal .activităţi conexe (în cadrul gării. Analiza SWOT şi comparativă a modurilor de transport rutier. 1.

vizual.3. 3.a.3.proiecte de corelare a legislaţiei în transport. competiţional şi creativităţii elevilor .proiecte de limitare a poluării mediului. Proiecte naţionale şi internaţionale din domeniul transporturilor . negociere. În acest scop se recomandă utilizarea unor surse de informaţii diverse şi pertinente (mass-media. utilizarea instrumentelor ajutătoare de învăţare. lărgirii orizontului şi perspectivelor educaţionale. schemelor structurale. să identifice lacunele şi cauzele lor şi să realizeze corecţiile care se impun. . În acest sens se recomandă realizarea unei evaluări iniţiale care să permită obţinerea unor informaţii relevante despre stilul de învăţare al elevilor (auditiv. Evaluarea este implicită demersului pedagogic curent. care are sarcina de a individualiza şi de a adapta procesul didactic la particularităţile elevilor. practic) şi tipul de inteligenţă al acestora. Se vor folosi mijloace didactice specifice cabinetelor şi laboratoarelor de specialitate. asumarea responsabilităţii. eventual integrate într-un sistem multimedia. utilizarea raţională a energiei. Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului. simularea. vizitele etc. lucrul în grup. care asigură accesul în şcoală a oricărui copil. de culegere a informaţiilor privind sistemele de transport.2. suporturilor de curs / aplicative audio-video sau / şi multimedia. se recomandă o pondere ridicată a exerciţiilor de documentare. reabilitare şi dezvoltare a infrastructurii de transport. soft-urilor educaţionale specifice. adaptându-le la specificul condiţiilor de învăţare şi comportament (utilizarea de programe individualizate. asigurarea unui nivel ridicat de siguranţă a traficului. sprijin reciproc. Autorii recomandă desfăşurarea procesului instructiv-formativ conform strategiilor moderne de învăţare. de analizare a acestor informaţii şi de formulare a unor concluzii. prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare. individualizarea învăţării. literatură de specialitate. În context. de a diferenţia sarcinile şi timpului alocat ş. convenţii şi acorduri internaţionale. Internet. eficienţa economică. multimedia şi electronice. cât şi elevului să cunoască nivelul de achiziţionare a competenţelor şi a cunoştinţelor. luarea deciziilor. aducerea de laude chiar şi pentru cele mai mic progrese şi stabilirea împreună a paşilor următori). precum şi a spiritului de echipă. cărţilor de specialitate. Se recomandă utilizarea: fişelor de lucru. Procesul de predare învăţare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe elev. temele şi proiectele integrate. în vederea reglării procesului de Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 49 . Date fiind competenţele vizate. discuţiile de grup. pe nevoile şi disponibilităţile sale. permiţând atât profesorului. astfel încât să fie menţinut şi stimulat interesul elevilor pe tot parcursul lecţiilor şi activităţilor aplicative realizate şi să fie realizat impactul dorit prin studierea acestei discipline. contribuie la învăţarea eficientă. condiţiile de protejare şi conservare a mediului înconjurător. de a centra procesului de învăţare pe elev. agenţi economici din domeniul transporturilor) Alegerea mijloacelor didactice se va realiza în strânsă corelaţie cu metodele didactice şi cu conţinutul ştiinţific al lecţiei. pregătirea de fişe individuale pentru elevii care au nevoie şi care le cer.proiecte de modernizare. nevoile de apărare a ţării. colecţii de legi. se va avea în vedere utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea competenţelor pentru acei elevi care prezintă deficienţe integrabile. . prezentările video. Factorii care influenţează sistemul naţional de transport: programele naţionale de realizare a unei dezvoltări durabile. în scopul unei valorificări optime ale acestora. acceptând că fiecare copil este diferit. Aceste informaţii vor sta la baza adaptării strategiilor de predare-învăţare la particularităţile elevilor. Plecând de la principiul integrării.

autoevaluarea ş. referindu-se în mod explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora. proiectul.a. nimic mai mult).  fidelitatea (instrumentul de evaluare generează rezultate în concordanţă unele cu altele în ocazii diferite de către toţi cei care evaluează şi pentru toţi elevii). ele trebuie să se bucure de încredere publică). probe practică. Evaluarea trebuie să fie un proces continuu şi sumativ. teste cu itemi obiectivi şi semiobiectivi. caracterului realist şi motivant. corelată cu tipul probelor de evaluare specificate în Standardul de Pregătire Profesională pentru fiecare competenţă şi vizând exclusiv probele de evaluare solicitate în aceste standarde ( nimic mai puţin.  credibilitatea (pentru ca evaluarea şi atestarea rezultantă să fie credibile. Caracteristicile unui sistem de evaluare eficient sunt:  validitatea (evaluarea trebuie să măsoare performanţa în raport cu competenţele vizate). fără a compromite standardele naţionale). corectitudinii şi eficienţei procesului de evaluare. în afara celor din competenţele specificate. pe baza unei fişe de observare. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 50 . se impune atât asigurarea coerenţei.  aplicabilitatea practică şi rentabilitatea (evaluarea trebuie să fie adaptată la resursele existente şi la timpul disponibil). rigorii. Se recomandă utilizarea următoarelor metode şi instrumente de evaluare: observarea sistematică. Din acest motiv. este lipsită de semnificaţie în cadrul evaluării. cât şi deplina aliniere a sarcinilor impuse la standardele naţionale definite în cadrul fiecărei calificări. Demonstrarea altor abilităţi.  flexibilitatea (evaluarea trebuie să faciliteze accesul şi progresarea.  compatibilitatea cu învăţarea eficientă (evaluarea trebuie să susţină şi să contribuie la învăţarea eficientă). Calitatea evaluării căreia îi vor fi supuşi elevii pentru a obţine calificările reprezintă unul dintre factorii esenţiali care susţin încrederea publică în aceste calificări.predare – învăţare.

gândirea critică. Curriculumul în dezvoltare locală este elaborat într-un cadru de parteneriat între şcoală şi comunitate. care să servească activităţilor economice desfăşurate în zonă. Gândirea critică şi rezolvarea de probleme credite) 2.. cadrul de colaborare cu agenţii economici)  cerinţele locale pentru pregătirea în diverse calificări.M. Evaluează rezultatele obţinute Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 51 (0. asumarea responsabilităţilor. Scopul curriculumului în dezvoltare locală poate fi sintetizat în următoarele:  lărgirea domeniului ocupaţional. Proiectarea lui are în vedere:  resursele locale pentru instruire (baza materială a grupurilor şcolare. Curriculum-ul în dezvoltare locală (C.D. Rezolvă probleme 2. Locul modului în cadrul planului de învăţământ Modulul „Autorităţi şi legislaţie în transportur” se studiază în clasa a XII – ruta S. conform căreia autorităţile publice locale trebuie să joace un rol important în învăţământul profesional şi tehnic datorită responsabilităţii şi angajamentelor pe care le au faţă de cetăţeni.D. Opţiunea pentru o astfel de componenta a curriculumului se integrează strategiei de descentralizare. instituţii /organizaţii locale sau regionale etc.L. creativitatea şi sprijinul antreprenorial.) presupune participarea şi eforturile reunite ale mai multor factori implicaţi în procesul de educaţie: elevi. alături de competenţele personale şi cele sociale: comunicarea.  dobândirea cunoştinţelor şi deprinderilor de dezvoltare a unei afaceri proprii pornind de la formarea profesională într-o calificare. părinţi. cadre didactice. dar şi adâncirea competenţelor cheie.  promovarea valorilor democratice în curriculum. care să le permită viitorilor absolvenţi să devină cetăţeni responsabili ai unei societăţi deschise. parteneri sociali (agenţi economici. precum şi autorităţile competente să emită şi să supravegheze respectarea acestora.2. Lista unităţilor de competenţă relevante pentru modul În modulul „Autorităţi şi legislaţie în transporturi” au fost agregate competenţe dintr-o unitate de abilităţi cheie şi o unitate de competenţe tehnice specializate: 2.A. din care: • teorie – 42 ore. • laborator tehnologic – 24 ore. în vederea asigurării pregătirii de specialitate în calificarea „Tehnician transporturi” Modulul face parte din „Curriculum în dezvoltare locală” (aria curriculară "Tehnologii") şi are alocate un număr de 66 de ore / an. lucrul în echipă.L.3.Modulul XI: AUTORITĂŢI ŞI LEGISLAŢIE ÎN TRANSPORTURI I. pentru pregătirea de specialitate se elaborează de către colective mixte formate din profesori şi specialişti din domeniul în care elevii se pregătesc. Conţinutul C.).5 . Scopul acestui modul este de a oferi elevilor cunoştinţe de bază cu privire la legile şi normele care reglementează derularea activităţilor de transport.

II. Tabelul de corelare a competentelor si conţinuturilor Unitatea de competenţe Competenţ e individua le 25. Analizează actele normative care reglementează activităţile de transport. literatură de specialitate) Aplicaţii practice de analizare a actelor normative ce reglementează activităţile de transport (culegerea informaţilor din surse diverse. 25.  de diseminare a informaţiilor în cadrul unei echipe  de analizare a unei situaţii date din punctul de vedere al aplicării şi respectării prevederilor legale din domeniul transporturilor  de identificare a unor probleme în legătură cu legalitatea cazului analizat  de stabilire a unor soluţii alternative de rezolvare a problemei identificate şi de întocmire a unui plan de acţiune 52 25.2. Autorităţi şi legislaţie în transporturi 25. Rezolvă probleme - Conţinuturi Cadrul legal şi instituţional de desfăşurare a transporturilor Acte legislative (legi.0 credite) 25.3. acorduri) Structuri locale. Stabileşte aria de competenţe a autorităţilor în transporturi. 25.3. Stabileşte aria de competenţe a autorităţilor în transporturi.1. 25.2. Autorităţi şi legislaţie în transporturi 2. regulamente şi norme metodologice coduri) care reglementează desfăşurarea activităţilor din cadrul sistemelor naţionale de transport Reglementări internaţionale (convenţii. Gândirea critică şi rezolvarea de probleme 2. condiţii de aplicare. sancţiuni Aplicaţii practice  de documentare cu privire la prevederile actelor normative pentru o situaţie dată. Monitorul Oficial.3. ordine şi hotărâri ale guvernului. competenţe. 2.1. Evaluează rezultatele obţinute Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi . autorităţi şi competenţele acestora. relaţii cu alte instituţii) Surse de informare cu privire la legislaţia şi autorităţile din domeniul transporturilor (colecţii de legi. Gândirea critică şi rezolvarea de probleme - 2.2. Autorităţi şi legislaţie în transporturi - 25. 25.25. naţionale şi internaţionale din domeniul transporturilor (instituţii. utilizarea şi actualizarea unei baze de date) Autorităţile şi legislaţia specifică diferitelor moduri de transport Acte legislative în vigoare care reglementează activităţile specifice modului de transport analizat. „Autorităţi şi legislaţie în transporturi” (1. Aplică legislaţia specifică transporturilor în diferite situaţii. Aplică legislaţia specifică transporturilor în diferite situaţii. Internet. Analizează actele normative care reglementează activităţile de transport.

Sugestii metodologice Modulul «Autorităţi şi legislaţie în transporturi» oferă elevilor oportunitatea de a-şi forma competenţe specifice în legătură cu analizarea şi aplicarea legislaţiei în vigoare pentru rezolvarea unor situaţii problemă specifice activităţilor de transport.naţionale: ministere (transporturi. în permanenţă. reprezentanţe locale ale Registrului Auto Român şi Autorităţii Rutiere Române. criteriile de performanţă ale competenţelor agregate în modul cu conţinuturile incluse. Plasarea acestui modul în „Curriculum de dezvoltare locală” permite o particularizare a ponderii structurii conţinuturilor cu privire la diferitele moduri. Monitorul Oficial. căpitănii de porturi maritime sau fluviale. în raport cu experienţa şi viziunea proprie. Pentru formarea competenţelor stabilite prin curriculum. acorduri) 1. de colaborare etc. utilizând activităţi variate de învăţare. structuri de cooperare în domeniul transporturilor reglementate prin convenţii sau acorduri internaţionale  Analiza realaţiilor stabilite în cadul sau în afara structurii (de coordonare. Surse de informare cu privire la legislaţia şi autorităţile din domeniul transporturilor (colecţii de legi. Internet. interne) şi instituţii publice din subordine cu atribuţii în domeniul transporturilor .5. Acte legislative (legi. Programa modulului trebuie utilizată împreună cu Standardul de Pregătire Profesională. Tabelul de corelare între competenţe şi conţinuturi. dar se impune abordarea flexibilă şi diferenţiată a acestora. inspectorate judeţene de poliţie. de subordonare.4. rezultate din condiţiile de aplicabilitate ale criteriilor de performanţă respective. regulamente şi norme metodologice coduri) care reglementează desfăşurarea activităţilor din cadrul sistemelor naţionale de transport 1.) 1.internaţionale: instituţii interguvernamentale. categorii sau tipuri de transport în funcţie de nevoile locale de formare. prezentat la punctul III. Structuri administrative din domeniul transporturilor  Instituţii. Autorii recomandă parcurgerea conţinuturilor în următoarea ordine:  Cadrul legal şi instituţional de desfăşurare a transporturilor 1. regionale CFR. Evoluţia reglementărilor legale privind activităţile de transport 1. autorităţi şi organisme specializate: funcţii. în funcţie de resursele disponibile şi de nevoile locale de formare. specifică din ce unităţi de competenţă provin competenţele care se agregă şi care sunt conţinuturile ce permit profesorului să formeze. Reglementări internaţionale (convenţii.3. cu caracter preponderent aplicativ. arii de competenţe . ordine şi hotărâri ale guvernului.locale (regii autonome locale de transport. administraţie publică. Se va ţine cont de faptul că profesorul are libertatea de a alege ordinea conţinuturilor şi modul de organizare a activităţilor de învăţare. elevului să demonstreze şi evaluatorului să evalueze performanţa vizată de respectivele competenţe.1. direcţii regionale ale administraţiilor naţionale ale drumurilor şi căilor navigabile) .IV. pentru a corela. profesorul are libertatea de a dezvolta anumite conţinuturi şi de a le eşalona în timp.2. literatură de specialitate) Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 53 . Parcurgerea conţinuturilor este obligatorie.

să identifice Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 54 . de a centra procesului de învăţare pe elev. multimodal şi combinat) 2. Date fiind competenţele vizate.de diseminare a informaţiilor în cadrul unei echipe . precum şi a spiritului de echipă. acceptând că fiecare copil este diferit. Aplicaţii practice . În context. care are sarcina de a individualiza şi de a adapta procesul didactic la particularităţile elevilor. vizual.de documentare cu privire la prevederile actelor normative pentru o situaţie dată. Evaluarea este implicită demersului pedagogic curent. Autorităţile şi legislaţia specifică diferitelor moduri de transport (rutier. negociere. de analizare a acestor informaţii şi de formulare a unor concluzii. feroviar. aerian. adaptându-le la specificul condiţiilor de învăţare şi comportament (utilizarea de programe individualizate. prezentările video.1. literatură de specialitate. contribuie la învăţarea eficientă. . soft-urilor educaţionale specifice. suporturilor de curs / aplicative audio-video sau / şi multimedia. discuţiile de grup. care asigură accesul în şcoală a oricărui copil. de a diferenţia sarcinile şi timpului alocat ş. În acest scop se recomandă utilizarea unor surse de informaţii diverse şi pertinente (mass-media. competiţional şi creativităţii elevilor . luarea deciziilor. practic) şi tipul de inteligenţă al acestora.6. Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului. Autorii recomandă desfăşurarea procesului instructiv-formativ conform strategiilor moderne de învăţare. prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare. permiţând atât profesorului. autorităţi şi competenţele acestora. se recomandă o pondere ridicată a exerciţiilor de documentare. astfel încât să fie menţinut şi stimulat interesul elevilor pe tot parcursul lecţiilor şi activităţilor aplicative realizate şi să fie realizat impactul dorit prin studierea acestei discipline. multimedia şi electronice. asumarea responsabilităţii. Plecând de la principiul integrării. fluvial şi pe ape interioare. sancţiuni) 2. Aceste informaţii vor sta la baza adaptării strategiilor de predare-învăţare la particularităţile elevilor. simularea. Se recomandă utilizarea: fişelor de lucru. pregătirea de fişe individuale pentru elevii care au nevoie şi care le cer. agenţi economici din domeniul transporturilor) Alegerea mijloacelor didactice se va realiza în strânsă corelaţie cu metodele didactice şi cu conţinutul ştiinţific al lecţiei.a. În acest sens se recomandă realizarea unei evaluări iniţiale care să permită obţinerea unor informaţii relevante despre stilul de învăţare al elevilor (auditiv. temele şi proiectele integrate. schemelor structurale. individualizarea învăţării. utilizarea şi actualizarea unei baze de date). cât şi elevului să cunoască nivelul de achiziţionare a competenţelor şi a cunoştinţelor.2. Aplicaţii practice de analizare a actelor normative ce reglementează activităţile de transport (culegerea informaţilor din surse diverse. se va avea în vedere utilizarea de metode specifice pentru dezvoltarea competenţelor pentru acei elevi care prezintă deficienţe integrabile. Se vor folosi mijloace didactice specifice cabinetelor şi laboratoarelor de specialitate. maritim. lărgirii orizontului şi perspectivelor educaţionale. colecţii de legi. utilizarea instrumentelor ajutătoare de învăţare. pe nevoile şi disponibilităţile sale. 2. condiţii de aplicare. eventual integrate într-un sistem multimedia. Acte legislative în vigoare care reglementează activităţile specifice modului de transport analizat. cărţilor de specialitate. în scopul unei valorificări optime ale acestora.de analizare a unei situaţii date din punctul de vedere al aplicării şi respectării prevederilor legale din domeniul transporturilor Procesul de predare învăţare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe elev. aducerea de laude chiar şi pentru cele mai mic progrese şi stabilirea împreună a paşilor următori).1. sprijin reciproc. lucrul în grup. Internet. de culegere a informaţiilor privind legislaţia şi autorităţile din domeniul transporturilor. vizitele etc.

cât şi deplina aliniere a sarcinilor impuse la standardele naţionale definite în cadrul fiecărei calificări. Evaluarea trebuie să fie un proces continuu şi sumativ. corectitudinii şi eficienţei procesului de evaluare.lacunele şi cauzele lor şi să realizeze corecţiile care se impun. nimic mai mult). teste cu itemi obiectivi şi semiobiectivi. fără a compromite standardele naţionale). Din acest motiv. caracterului realist şi motivant. în afara celor din competenţele specificate.  credibilitatea (pentru ca evaluarea şi atestarea rezultantă să fie credibile. proiectul. rigorii. Filiera: Tehnologică Profil: Tehnic Nivel: 3 Calificarea: Tehnician transporturi 55 .  flexibilitatea (evaluarea trebuie să faciliteze accesul şi progresarea. referindu-se în mod explicit la criteriile de performanţă şi la condiţiile de aplicabilitate ale acestora. Calitatea evaluării căreia îi vor fi supuşi elevii pentru a obţine calificările reprezintă unul dintre factorii esenţiali care susţin încrederea publică în aceste calificări. în vederea reglării procesului de predare – învăţare. autoevaluarea ş. corelată cu tipul probelor de evaluare specificate în Standardul de Pregătire Profesională pentru fiecare competenţă şi vizând exclusiv probele de evaluare solicitate în aceste standarde ( nimic mai puţin. Caracteristicile unui sistem de evaluare eficient sunt:  validitatea (evaluarea trebuie să măsoare performanţa în raport cu competenţele vizate). este lipsită de semnificaţie în cadrul evaluării.  compatibilitatea cu învăţarea eficientă (evaluarea trebuie să susţină şi să contribuie la învăţarea eficientă).  aplicabilitatea practică şi rentabilitatea (evaluarea trebuie să fie adaptată la resursele existente şi la timpul disponibil). ele trebuie să se bucure de încredere publică). probe practică. Se recomandă utilizarea următoarelor metode şi instrumente de evaluare: observarea sistematică. pe baza unei fişe de observare.a. se impune atât asigurarea coerenţei.  fidelitatea (instrumentul de evaluare generează rezultate în concordanţă unele cu altele în ocazii diferite de către toţi cei care evaluează şi pentru toţi elevii). Demonstrarea altor abilităţi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful