Sunteți pe pagina 1din 1

ASOCIA|IA DE PROPRIETARI

BLOC: .................
DATA AF!R!!: ............
DATA SCADENT: ...........
DATA SCADENT*: ...........
PER!OADA DE AF!ARE: .........Conform O.M.F.P. nr. 2.329/2001 COD 14-6-28
BAZA DE CALCUL
A CHELTUIELILOR PE PERSOAN, PE
CONSUMURI INDIVIDUALE I PE BENEFICIARI
LE!f
BLOC

LE!f
SCAR
LE!fPERSOAN
(NECONTOR!ZATE)


LE!fPERSOAN
(CONTOR!ZATE)
LE!f
N.C.

BAZA DE CALCUL A
CHELTUIELILOR PE COTA-
PARTE INDIVIZ SAU S.U.
LE!f
BLOC
LE!f
SCAR
LE!f
N.P.
APA RECEf Nr. facturiif data emiterii NCLZ!REf Nr. facturiif data emiterii
APA CALDf Nr. facturiif data emiterii
NTRE]!NERE ASCENSORf
Nr. facturiif data emiterii


GAZE NATURALEf Nr. facturiifdata emiterii FOND DE REPARA]!!fREPARA]!!
EvACUARE GUNO! NENAJERf Nr. facturiif data emiterii CHELTU!EL! ADN!N!STRAT!vE
SALAR!!f!NDENN!ZA]!!fRENUNERA]!! NGR!J!TORf Stat luna
SALAR!!f!NDENN!ZA]!!f
RENUNERA]!!f Stat luna


ENERG!A ELECTR!C SPA]!! CONUNEf Nr. facturiif data
emiterii

P!ERDER!fCONSUN SPA]!! CONUNE
AP RECEf Nr. facturiif data emiterii


ENERG!A ELECTR!C ASCENSORf Nr. facturiif data emiterii
P!ERDER!fCONSUN SPA]!! CONUNE
AP CALDf Nr. facturiif data emiterii


CHELTU!EL! PE BENEF!C!AR!f Tip cheltuiala
P!ERDER!fCONSUN SPA]!! CONUNE
CLDURf Nr. facturiif data emiterii


SUNE ACH!TATE N AvANS PENAL!ZR!
TOTAL : TOTAL :
(1) (2) (3) (+)
TOTALJSCAR: (2)+(+) = _________________ LEI
TOTALJBLOC: (1)+(3) = _________________ LEI

NOT: * - PENTRU S!TUA]!A , FR FOND DE RULNENT "
CONSUN
[m.c.|
CHELTU!EL! PE COTA-PARTE !ND!v!Z
(SUPRAFA]A UT!L)


RESTAN|E

N
R
.

A
P
A
R
T
A
N
E
N
T
f

S
P
A
]
!
U

N
R
.

P
E
R
S
O
A
N
E

N
R
.

C
R
T
.

P
E
R
S
O
A
N
E

CHELTU!EL!
PE NR. CRT.
PERSOANE
AP
RECE
AP
CALD
CHELTU!EL!
PE !NDEX
DE
CONTOARE
!ND!v!DUALE


CHELTU!EL!
PENTRU
NCLZ!REA
AP.fSPA]!U
S
u
p
r
a
f
a
[
a

u
t
i
l
a


S
.
U
.

[
m
.
p
.
|

N
T
R
E
]
!
N
E
R
E

A
S
C
E
N
S
O
R

F
O
N
D

D
E

R
E
P
A
R
A
]
!
!
f

R
E
P
A
R
A
]
!
!

C
H
E
L
T
U
!
E
L
!

A
D
N
!
N
!
S
T
R
A
T
!
v
E

!
N
C
L
U
S
!
v

S
A
L
A
R
!
!
f
R
E
N
U
N
.

P
!
E
R
D
E
R
!
f

C
O
N
S
U
N
U
R
!


S
P
A
]
!
!

C
O
N
U
N
E


C
H
E
L
T
U
!
E
L
!

P
E

B
E
N
E
F
!
C
!
A
R
!
SUNE
ACH!TATE
N AvANS


TOTAL
CHELTU!EL!
CURENTE
P
E
N
A
L
!
Z

R
!

_
_
_
_
_

f
Z
!TOTAL
DE
PLAT

FOND
DE
RULMENT
(* Fara Fond
de
rulment)
C
O
T
A

D
E

C
O
N
T
R
!
B
U
]
!
E

P
E
N
A
L
!
Z

R
!

F
O
N
D

D
E

R
U
L
N
E
N
TTOTAL
RESTAN|E
DE PLAT


TOTAL
GENERAL
DE PLAT
N
R
.

A
P
A
R
T
A
N
E
N
T
f

S
P
A
]
!
U


1


1
2

2
3

3
4

4
5

5
6

6
7

7
S

S
Total
scar

Total
scar
Total
bloc

Total
bloc
LISTA DE PLAT
A COTELOR DE CONTRIBU|IE LA CHELTUIELILE
ASOCIA|IEI DE PROPRIETARI
BLOC _____________
Str. ___________________________________
SCARA:

LUNA:

ANUL:

NTOCN!T,vER!F!CAT,PREED!NTE,

L.S.