Sunteți pe pagina 1din 264

clJiJ'.);!lJ I :{+.\ -\'JLJ,J U:i.

J:1,"j U-1 Ul
SIMBOLURI
Etichete colorate au fost atasate langb sau pe unele (omponente ale Fiat ului 5tilo. Acesteetichete contin simboluri care ve amintesc mdsurile ce tre bu iesc luale referitor la componenta respectiv;. PlScuta din figura 1 contine simbolurile folosite $i poate fi gSsite pe interiorulcapoteimotoruluj.

SISTEMUL DE PROTECTIE FIAT CODE


protectia Pentru supiimentar; a autoturisrnului dumneavoastr; impotriva f urtului, autoturismul a fogtdotat cu un sistem electronic de blo(area motorului(sjstemul
l

Fiat Code) care este activn automat cand cheia de conta( este extrase din contactu auto'turi5mului. Sistemul receptioneaze ur semnal radio din partea cheii in faza de demaraj,prin intermediu unui receptor integratin bloculde contact.Semnalulmodulat, care se schimbe la {iecare pornjre a motorului (rolling code), este parola prin care unitatea de control recu noaste cheia s permitemoloruluisaporneascS.

FUNCTIONARE

De fiecare dat5 cend se incearce pornirea masinii, prin rotirea cheiide contactin pozitra MAR, unitatea de control a sistemuluiCODE Fiat trimite un cod de recunoastere unitdtii de comandd a motorului pentrL dezactivare. Codul criptat (patru mi ioane de posibilecombinatii este trimis uniutii electronic (centralade injectie)doar dac; sistemulde control a recunoscu .odultrimisde cheiafo osit;.

,'. I (! nredatd(andcheia este , r , ri pozitia STOP, sistemul Junctiile r, , r , ( ) D Edea cti vea zE ,, rr (le control electronic a |
r!

, , r co d u l

nu a fost

l,r,tut, lampa de avertizare , I i l!)rd seaprinde.Functie de ,, de bord, de dc tablou ',r,r Mir' |d, pe display apare ,,', ,tlrl "De{ectiunea securitblii , ,ri,liI rmulu " sau "Defectiune (vezl ,,,)l) lizatorului" | l;mpi avertizare). r,.,,,,r, IlLrl r, ,,r'st caz, cheia trebuie r"r r, |r pozitla sToP 5i apoi in t,,,., '. MAR; dac; blocarea iLr,r,incercati cu cealalt; ', 1,,, r, .,,rc atlprimit-o odati cu , , r .,[iul Dacbin continuare ,, pornirea ,', (,posibil6 ,, , ,1',r, !rma1i instructiunile .r , , r,rpitolul "in caz de ', , ,t ri I I ti contactali un Ft,,.rrntantautorizat Fiat. tMt'oITANT: Fiecare cheie are ,,l I care e51e l)ropriu, ,, ,,, ,r.r1 ,l( unitateadecontrola

cheinoi (maxim Pentru a memora unui opt) adresa t i-v 5 leprezentant autorizat Fiat, toate cheile, avSnd in pose5ie card-ul CODE , b u le t in u l d e I de identitale 5i c e rt if ic a t u inmatriculare. lampade(ontrol lr*. a Dacii sistemuluise aprinde in tirnpul meisului: 'l) Dacdlampade controllfl a s e a P rin d e si5temului functie de versiune, acompaniat6, de mesajul " De f e c t iu n e a securitSliiautoturismului"sau a imobilizatorului" "Defecliune (vezi parag ra f u l l; mp i un ;nterval avertizare), Pentru !e stinge, care scurt detimP,duPe cb sistemul lucruinseamna acest (de exemplu in faceun autotest La de tensiune). cazuluneicSderi testarea prima va{i posibila oprire opriti motorulrotind sistemului: apoi rotili cheiain pozitiaSTOP, dac; in pozitia MAR: din noucheia n ic i o nu a fost d e t e c t a t e de avertizare lampa defeqiune, Dacb lamPa aprins6. nuva rbmane de avertizarerimane aPrinsS, de mai sus, repetatiProcedura in Pozitia decontact lSsend cheia

mai mult de 30 de secunde. STOP Dacb inconvenientulpersistS, c on t a c t a li u n re P J e z e n t a n t autodratFiat. 2) Dacelampade control'fia acest aPrinsS, rSmAne si5ternului cb nu a fost lucru inseamnS In posibilS codului. recunoatterea acestcaz, cheiatrebuie rotitb in pozilia STOP 9i apoi in Pozitia MAR; dacd blocareacontinuS, incercati cu cealaltb cheie a Da c ; i n a u t o t u ri5 mu lu i. nu se continuare Poate Porni motorul, urmati instrucliunile date in capitolul "ln caz de u rg e n t 5 " s i c o n t a c t a t i u n autorizatFiat. replezentanl

eledloni<e componentele din inte.iorul deii pot fi detedolale: in cazul unol puternice, in cazulilnssiei tocuri a@atorai'nati,et.

CHEII.E . A u t o t u ris muI e s t e liv ra t _ runctie de versiune, cudouatipur;


decheJ:

- cheiaA (lig.2) LUcheiemetalica sr. d esch ide re a s istal a, cu Ielecomanada rncorporattpentru deschiderea hayonulLri rnchtderea / des(hiderea usilorde radrstant;si(uplarea / deCUplarea alarmei(daca esteprezente) -.rher B (tig.2) cu cheiemetaltca si asistata, pentfu -de3chidere Inch,derea / deschiderea centratrzata a usiloryi hayonuluj.

IMPORfAI'tr: in scopul cl! astgura o protectie sporita -contctul pentru pornire elementelor electronir, - lncutetorile usilor (ontinute in inteaioruJ chf il - incuietoarea hayonului t re b u.ie evitata expunel deschiderea / inchidereausilor acesteta razelor toiare pnn tetecomande de la distanta Utiliz6ndfunclia (set up mv c.,r des.hiderea/inchjderea hayonului din tabloui de bord sau pr I pfln tetecomande de la distanl; meniul display multifunctio]1 .r srstemul de alarme (unde este saLr drsptay multifunction. cazui) reconfigurabil(ConnectNavio. dezactivareaairbag-Ltluipasaqer , tor) din consola centrald. e;ti, posjbil; setarea sjstemului, astle dezactivarea airbaq_urilor incat la apjsarea butonului C iaterale d jn spate(undeesteiazul) (fig.4)sd fie inchisasau deschjsa - Incnrderea / deschidered numai usa soferului sau toat. ierestrelor si a trapei. (dac; este usiJe. (vezi paragrafulmartori d. prezenta) avertizare), Pentru a cunoaste operarea logicd a cheii cu telecomand, cheiaBactioneaz;: Integrat; si fiecare setare sarl modif icare pos ibild, citit contactul pentrupornjre Paragraful urmdtor,,alarma - Incuietorile LlsiJor electroni.;" -incuietoarea hayonului airbagului pagaqer _ - oezacttvarea - dezactivarea airbaq-urilor laterale drnspate(undeeste-cazul) Incntderea / deschiderea _ terestrelor ti a trapej, dac; este prezent;.

Cheia A aCioneazd:

( H f ILE

' it,a (lig.3) e.l ,u che l i' r'.lrle . j't r arre arlle . porniri de ' ,ad{rurqent; Lr,r riireJtn cazoe
I

Fiti sigur ca avetl intotdeauna codul la dumneavoastr; inscriptionat Pe card-ul FIAT (inJormatia), CODE Pentruc; este esentialin cazul unei Porniri de urqent;. IMPORTANT: Pentru o bLlna tunctionare nu trebule expuse cheile a soare.

CUTELECOMANDA CHEIA (undeertecazul) din fig.4contine: Cheia A carePoatefi - cheiametaLica che I rabatati in carcasa butonul F Pentrlldeschlderea a cheiimetalice asistat6 - butonul C PentrudeschLderea usilor si dezactivarea alarmei e ectronice(unde este cazul) in acelasi tirnP sl cornanclarea te m po rizat5 a ilLlminat!lui interior; mentinand aP6satacest buton mai mu t de 2 secundese fat; sl automat geamurile deschid estecazul) trapa(Lrnde
F0c0u16li l

r r! Jn a c c ar e ie se I r af e ,i unui '(infe a

si card-ul t re b u ie n o u lu i proprietar in c a z u l v a n z 6 rii autoturismului.

a in,flr:

r,,,,, .r orice ,.',r,\',t,rnorrz.rf IAT

tlg.4

butonulD pentruinchiderea ufi l or si a portbagajului cu activarea alarmei {unde este cazul) in acelasi timp siinchiderea iluminatului interior; tinetiapSsat acest butonmaimuitde2 secunde p e n t r u a inchide aulomat geamurile fatesitrapa(unde este cazul),apasarea de douS ori a butonuluiconseculiv, in maiputin de douS secunde, conducela inserarea sistemuJui Dead Lock, - ledulde controlB ce indice (heii cu receptorul comuni(area sistem u iuide alarmd - butonul E pentru deschiderea dintelecomandb a hayonului Cheia metalicd A opereaz;: pornire - contactulde - incuietorile utilor - incuietorarea hayonului

deschiderea / inchiderea geamurilor faIS dezactivarea airbag-uJui Pasagerfatb dezactivarea airbag-urilor laterale spate(undeestecazul)

Pentru a introduce ( 1,, , metalicdin carcasd, tineli at),, ,r butonulF:irotiticheiametaii( | , directiaar6tat; de sdgeal;, I),',,., cand auzili cliculde blocare , drumul butonuluiF. Pentru deschiderea usllo, , , ajutorul telecomenzii ap.,. butonul C (fig,4)semnalizato,, , vorclipidedoue ori. Pentru inchiderea usior ,l ajutorui telecomenzii a p.r',,' I butonul D (fig.4)sernnalizatri , , vor clipio singure dat6. C6ndu$ilesunt inchise, le(i,/ A (fi9.5) se aprinde pentru cirt L secunde. Apoi incepes6 clip(, .,., (funcliedeterentda ledulu)

La ap;sarea butonului F, aveti griiE s,i evitati l6 n ire a c e n d c h e ia metalicE iese atar6. Butonul F trebuie ap,isat doar a6nd cheia este depirtati de Golp,nai ales de o(hi ti de obiecte (e pot fi d e t e rio ra t e (a rt ic o le d e imbrEciminte). Fiti sigur cd <heia nu esteatins6de alte persoane,in spe<ial copii, cale pot acliona accidental butonu I F,

dacela inchiderea tMl,oRIAilT: ,..r1 ,r i,r r,'r mar multe u:r sau 'r r,.,.,, ,r ro !llnt inchise corect, !:,r" A (tig.5) clipeste rePetat r "rti". lj I I lr temnalizatoarele. Ii,,, ,r,., ,In usile fald este ,ltsnl'i.., rLrrlai usile spate se r,,'lir'l lr .((]5t caz verificati rr,,I'ril,r( ,r Lrrllor 5i repetati | , ( uiile sunt descurate, 'rl,rr,r rli, n ,rr,r rIntrc uti sau hayonul lll r|[r (l( 1.hise in cateva , ,,1(!ful va inchide din ;F,,,,,,1,,. ll,,rIt!,,rr,ri,l{ in modautomat, de 1,,r,,, (l !pozitivul lrrtrrrit,,,, ,rl alirnentbrii cu u5ile I rr l r,',,r'",1{'rctivat(FPS), rlrl' lrr ,rtllrxnat | !F

cu echipate La autoturismele alarmd elec t ro n ic i, a p d s a re a alarma. butonului C dezactiveazb D activeaz; butonului Apbsarea alarma,ledul B (lig.6) al cheii (lipeste in timp ce emit;torul Acest trimite codulcdtrereceptor. cod (<od variabil) variazi la (rolling code) f iecare transmitere. HAYOiIUIUI DESCHIDEREA din Hayonulpoate fi deschis exterior p r in t e le c o ma n d S , chiar E (fi9.4), apd$nd butonLrl dac; alarma electroni(; este hayonului activ;. Deschiderea de clipireade doub esteinsotrit6 ori a se m n a I i z a t o a r e I o r ; inchidereaeste insotitb de o alarma numaidacS singuriclipire este activ; . Da c d a la rma electronic6este activS,cand se deschidehayonul, sistemulde de senzorul alarm; dezactivea26 perimetru volumetric, ti senzorul (aferente porbagajului) c6nd se reinchidehayonul, fu n cl iile de c o n t ro l s u n t resraurare,

I MP O RT A NT : O P e ra r e a de esteinfluentat6 telecomenzii di{eriti fadori, ca de exemplu cu undele electro inter{erenta desurse externe, magnetice emise unor inc;rcarea bateriei,prezenla o b ie c t e me t a lic e a f la t e i n a p ro p ie re a a u t o t u ris mul u i parcurgerea esteposibild Oricum proceduri cheia folosind oricbrei metalic;. Ce n d in c h id e t i p o rt b a g a j u l p ro t e c t ia v o lu m e t r ic ; s i perimetrale suntreactivatePEI{TRU TELECOMEIIZI CEREREA ADIIIONALE Receptorulpoate recunoaSte p6nd la maxim opt chei cu Dacd incorporat6. telecomand6 pe durata vietii autoturismului o din orice motiv este necesar6 un direct alt; cheie, contactati Fiat, av6nd aulorizat concesionar card-ul FIAT la dumneavoastrb un buletinde identitate CODE, 9i al certificatulde inmatriculare autoturismului,

Maijossuntprezentate funqiilece pot fi activate cu celedouE tipuride chei(cu5ifdr; telecomandd)


ripul.heii

andinchiderea total6 erte activati (deadlock), uFile nu pot fi deschise din interior,de aceea inaintede a ieti din matinii asigurali-vd c,i nu au ldrnaspaiagedin inledor.

idein(hiderelotali-

!tem of eri posibilitatea r(up a deschiderea . -r Lrsilor din interlorsi a i de inch idere de I pentru a nu permte ,,ea usilor dln interiorul ' nrentului pasageri in ' . tentatlve de efraclie ', in plu spargerea unui ' r de inchidere totali nz; butonu de operare plasatpe ,' r i /deschiderii a usii soJerulul or 'rrer i I agraful "sistemul de rere centralizat6" rlfaful "usi" din acest

Dac; una din portierenu estebine inchis;, sistemulnu este activat, agta penlru a preveni ca o pr n persoanS careintrein masinS portiera remas; neinchisdsb nu rdm6n6 bLocatA in interloru pasageriduPe compartimentului portierei. inchiderea Dezactivarea sistemului: automat, sistemul estedezactivat ln urmitoarelecazuri: portlerele candsedeschid cand se deechide portiera so{erului cAndse pune cheiade contact in pozitiaMAR. sistemul de inchldere tota ; qaranteazi cea mai bun; protectie impotrlva efractie. De aceea,trebuie activat de fiecare dat; cand autoturlsmuI este parcat si lSsat nesupravegheat. a tost activat, Odat; ce sistemLrl portierelenu pot fi deschise din interiorin nici un mod. Dln acest motiv,fiti sigurc6 nu a r;mas nici o persoan6 in interiorul autoturismului.

Dacd bateria cheii cu t e le a o ma n d a s a u C I D (imposieste descdrcate


bilitate de a inchide usile), sistem ul de inchidele totalS poate {i dezactivat numai folosind incuietolile ,odierelor. in acest caz sirtemul Dead Lock esie adiv doarlausiledinsoate.

A(l;varea sislemului:slstemr]l fi actlvat lle prin .nnda cheli, fie prin cele \rd e ale usilor {at;. ,'i egte 5emnalatS prin or; a ea de trei ,zatoarelor s prin clipirea l|]nti a ledului plasat Pe interior al usi soferului ..i u anterlor).

iNtocutREAJArERtGt DrNcHEtA
Dace atunci c;nd ap;sati , outoanete (C,O sau E,fiS.4) iedut S al telecomenzitmultrfunctionale ClrpeslesCurt o singura dat;_ oatefla trebuie InlocuitacLr una Daca batefla este descarcata. ,. orsplay-Lrl drn consola centralav" arrsa, (1unclje de versjune) mesajUl:BATERTE DE5CARaaT^.

proteclia mediului: bateriile uzatepot d6una m ediuluiinconjurator. _. rre rrebuie puse in containele spectate, cohtolmlegii,saudusela un repre:entant autorizat Fiat caleseva ocupa dereciclarea lor.

ALARMA ELECTROilTGA
(undeestecazul)
DESCRIERE

TELECOM ENZII D EsCARCATA

TFLEcoM ANDA sAu eair ;i;

,ntocuirea bateriejj - ap;satj butonul A _ tiq.G si puneticheiametdli(aIn poz-itia I oe5crS; , -fotosind o surubelnita{ina, oesracetr surubul C In pozitra oeschts'' sijragetiafara suportul Inlocuiribateria asigurandu_ va ca poraritate.esteceacorecta; reintroduceli sLrportul . Dateriei in carcasa cheiisiblocati-1, r;suctnd sLtrubul C in poziria inchis...

in_acest caz, rnlocujtj bateria , oescaTcata cu Lrna echivalent;De cre o putet gesi ln maqaztnele oetspeclatjtate 9au concesionani

r2 Fig.6

, Sjstemul cuprindo , , , rator, receptor, !, a utoa limenta re, 5ef , penmetru st senzor Jr Ararma electron , , controlaUde receptor tl sub bord In apropiere s,rg ura nte si este j, oezctjvat; prin tel, cne caretrimite LrncoC va rjab il. Aiarma el{, controieazb: des. rl neautorizatS a usilor, haf, r capoter motorului (prol,, r penmetru), operarea .rr, co n ta ct, tbierea c.|' oatenet,prezentaunor ( i,r 5e mtsc; in int., compartimentuJui D,. (protectje a spatjului protectie volumetric;) fiorcare / coborare ano. aLrtoturism u lu i si inctr centralizat;a usilor.Esterl oecuplarea senzo responsabjl cu pror n aDttactuiuj si a se|l

.,n.tia pornire . rrul CODEFial . ltomat dupa

c;nd se activeazd IMPORTANT: inch derea centrallzatbcu cheia alarmanu egteactivau. metalicS, IMPoRTANT: sistemul de este concePut in alarm; cu legile s concordantS din diferite1;r . reglementdrile Functia de autodiagnoze si (ontrol a utilor, hayonului si capotei motor alarmeise Dace dupi activarea aude un al doilea "beeP"; dezact vati a la rma aP55:jnd butonul c - tig.4, veri{icatldacd toate usile, hayonul si caPota motor sunt inchise,apoi activati din nou alarmaap:sand butonul D-lid.4. Aitfel, usa,havonulsaucapota motor ce nu au {ost corectinchise sLrnt ex(Luse dln controlul de alarm;. sistemulul Dac; usi e, hayonu sr caPota motor au fost bine inchse si semnalul de control se rePeta, a autodiagnoza sistemulu detectat o defecliune.De aceea un se contactali trebuie reprezentant autorizat Fiat.

CUMSEACTTVEAZAATARMA Pentru dezactivareaalarrnel, apasalibutonul C - fi9.4 a chei cu te ecom a nd;. 5istemul va reactlonadup; clrm urmeaza(cu anumitorterl)l exceptia cliPscde semnalizatoarele doua "beep" uria es renei usilor. - deschiderea CANd 5E IMPORTANT: actioneaz; inchiderea centrai alarmanu zat6 cu cheia metallc6, estedezactivat:.

,rri sr capota lr{,ri In pozLI a l,a rn scoas;, r tele(ornanda ' lrrr 5 ru ur sl n lig-4 r,r , rstemu us le sunt

'

,\L RMEI" . 'r\x f 1 {vezl

PROTECIIA VOIUMETRICA Pentru a garanta buna , TUncttonare a !enzorulu i de a interiorului Protectie (volumetric), in masrnb nu trebuie se se afle nici o persoan6 sau antmat,lar trapa trebuie inchisa corect. Verificati de agernenea us e, hayonulsi capota motor s; fre inchise corect. .Pentru a dezactjva protectia volumetri.S ap;sati butonul A tig.7din plafoniera fat;. Protectia volumetrice este dezactivat; pan; c6nd se actioneaze dtn nou inchiderea centralizat6.

SENzORUI, Al'tTtRtDtCAnE Senzorul antiridicare detectea ze orice ridicare / cobor6re anormal;, chiar si partial; (de exernplu scoaterea rotll). Ace5t senzor poate detecta cele mai mici variatii unghiulare are autotunsmului, pe directie longitudinald sau transversal5 Modificei unghiulare mai mjcide 0.5" / min (de exemplu dezum{lareaunei rott) nu sunt luatein considerare. Pentru a dezactivaprotectla antiridtcare (de exempiuc6nd se remorcheaza a utotuIsrn ul cLl alarmacuplat;) apdsati butonulA - fig.Sdinpla{oniera far;. Protectia antiridicare este dezactivat; p6nj cand se aclioneazd dtn nou inchiderea centralizate.

iN MoME TUL DECLANSARII AI.ARMEI

Cend sistern ul este . alarma se pune in Junct (azun: urmatoarele desch id erea u nel hayonuluisau a capoteimot., deconectarea bater ( sectionarea unuia din r;rl electri(e; - intruziuneain habit;,,. exemplLl prinspargerea unui!ir incercarea de a porni n. (cheiainpoziljaMAR); - ndrcarea / cobo16rea al]r. a autoturisrfului, Functie de prevederjle orn ttecaretar;, cuplareaa,. duce la pornirea sirenel semnallzatoarelor cu un ma, circa26 de secunde. Modul d( si num;rul ciclurior poatedfr tunatre de prevederileleo.r fiecaretar;. Un numbrrnaxim de ciclur /vrzualesteoricum memorai DupS ce cic ul alarlT. terminat,sistemultrece la I normal; de controlGuprav.rl

t4

MII'IISTERIALA CERTIFICARE in concordant; cu legisatia radio in referitoare a frecventele fiecaretare, dorlm s; specf cam ri: - nLrmerelecertificatelor de omo ogare pentru fiecare tara sunt 'trecute in paraqralul cu rad o; certificare Telecomanda ministeria : in caprto ul itehnice; Spe(ificat pentru statele In care marcarea transmit;toru ui este so icitat6,numerelecert ficateor cnel cu sunt trcute pe carcasa telecomanda.

CEIIITURIDE SIGURANTA
FOLOSIREACENTURILOR DESIGURANIA Cent!rra trebulepurtat; tinand spatele drept si sPr iinit Pe 5p;taru scaunuluiPrindeti piesa meta ic; fixat, pe centurade slgurantd A - fig.9 si introducetiin z:vorul B p;n; se aude un c ic sonor de blocare.La {ixarea centurli, daca aceastase blocheaz;,derulatio buclal;r; a Jortains;.

,.i

I lE

!n

; " , t ri r r | t r ) , l 1 tr .; " ^ rr rr'. r r, rr{ r l a A i i t ! ' a -i

Pentru a eiibera centura, apasati buto n Lr I C. Ghidati centuracu miina in timpuJ ruldrii pentrua prevenirSsucirea.

Centurile din spate trebuie instalate ca in fig.10.

Nu a p ; s a ! i n ic io d a t , i butonul C in tinp ce conduceti.


cratie mecanismului retractabil, centurase adapteaz; automat tormei corpulLrj pasagerutur permit6nd pastrarea libertbtiide mi5care. C6ndautoturismuleste parcat pe o suprafatd inclinat;, mecanismul de rulare al centurii se poate bloca; acest lucru este normal. Me(anismul de bjocare impiedicb rularea centurii cand este trasa puternic sau cend auloturismLll traneaz; brutal, tn cazut unei coliziuni5au in cazul deplas;riiincurbecu vitezemari. Bancheta din 5pate este e(hipat6 cu centuri de sigurant; Inertrate cu trei puncte de prindere si mecanisrnde rulare pentru /ocurilelateralesi cel din mijloc.

Centura locului central din spatepoateti purtat,i doar dac,i spdtarul banchetei este lixat (ore<t in plinderi (veziparagratul"hayon,, la articolul ertinderea poltbagajului). CSnd sp6tarul este cuplat colect, "banda ro;ie,, indici firalea imploprie a spatarului banchetei. La versiunea cu scaun deplasabil, intotdeauna verificati dac; sp;tarul estefixat in pozitia corect6; la versiunea (u scaur extensibil:cand se aseazdin Pozifia coled,i se aude un cli( sonor,

Amintiti-vi cd in (.i accidentfrontal, pas b a n c h e t e is p a t e . c poarte centuri de siguranta putr rn nare pericol da a(elafi timp reprezint6 un

f""rtiol

F"nt'u Put"9"t;

REGLAREA INALTIMII CCNIURILORFATA


A - f i g .l 2

Pentrureglareap;ratl bulonu A - fig.14 rl ridi(ati saL,.cbcr;t maneru B-tig.14

Reglaliindllimea centurii (end autotulismul este oprit.


r,if

intotdeauna regiati inaltimea (entur I pentru persoanacare o poartS. Acest6 precautlereduce r sculraniriiincazulunelcoliziuni. Reglarea corect; este obtinuU cand centura trece la jum;tatea distanteidintre umer si gat. Sunt disponibile 4ineltimi.

Dupi reglare verificati intotdeauna ci manerul este pozitionat in una din fixiiri. Pentru a fa.e aceaqta, cu butonul neaDdsat exercitati o { o rt A ma i ma r De n t ru a permite ancorei de fixare a se pozitiona, dacA prinderea nu a avul loc in titnpul proeeduriide regrare.

: r a!r 0 :!i

t\

'l
Fiq.12 Fig.13

PRETENSIONARE Pentru a creste eficienta centurilorfat; si spate(unde e5te cazul),Fiat Strlo e5te echipat cu orspoztttv de pretensionare. A(est sistern "simte" prin intermediul unui senzor cA un accident violent este in curs de desf;surare st ruieazacenturainapoi in carcas6 c6tiva centimetrii.in acestfel se prizaperfect; a centuriila asigLrra cel care o poarU, inaintea Inceperiide retinere. Centura care a activat dispozjtjvulde pretensionare se b tocnea za pentru a indica interventia;centura nu poate fi rulateinapoiin carcase, chiardac; esteghidatd manual.

pentru a obtine IMPORTANT: ceJ mai mare grad de protectiede la slstemul de pretensionare, purtati centura lipita pe lange co rp. Pretensionarea lat; activeaz; numai dac; centurile suntfixatecorectl^n zdvoare. O mic6 cantitate de fum se poate produce. Acestfurn nu este toxic sau inflamabil. Pretensionatoarele nu necesit; lntretinere sau ungere. O rice interventie ce ii m od ific; conditiileoriginale ii micsoreaz6 efirienta.Dac; din cauzenaturale (jnundalii,fLrrtun6pe mare,etc.) sistemLrl a fost afectatde ap; sau noroi, este imperativeinlocuirea acestuia. Prelensionatorul nu cerenicio mentenant; sau gresare, Orice interventie ca re- i m od iJ ic; condiliile in itiale ii afecteaz; eficienta.Dac; dup; evenimente neobisnuile (inundatii, furtuni mafltime,etc.) DispozitivLrl a fost afectat de noroi sl ap;, trebuje rnlocuit.

Pretensiorare.' {oloseste o sin!i dat6. Dupii o coliziune car, delerminatfolosilea pretens nErii, sistemultrebuie intr inlr-un selvi(e autorizat t felmenul de valabilitalc sistemului estede 10aniincepa data produ(!iei, dupd a( trebuiesc inlocuiteintr-un ser autorizatFiat. ,1\ Operatiite <e pra vibratir A:o.,lli,
InQtztle tocatS mai

de 100'C in aria prr sionatoarelor pot du( o deteriordri sau autode(lan Sistemul nu este atectat vibraliile cauzat suprafala cEii de rulare obsta(ole mici, etc. Conta(lati un parteA auto rizat Fiat pentru or asistenlisauinforma!ie,

F19.14

I rw|||A|oR OESARCINA I Lr Irdrirea sigurantei (1., sig u ra nt.; ale r,.,t,,, ,,1[i tau ti spate (unde .,, .,.1r)ru un limitator de permite controlul ,1,,.,r,ilLr lortei ce aclioneaz; ii, r,,., t,)racelui in timpul tir, r, ,!,[.] I ce are loc in cazul II{t IIIUCTIUNI GENERAI.E itIVI DUTILIZAREA |;it|U||tLoRDE lllrlrllANTA ',,r,lL,cAtorul auto (c6t ti ,rrr.,rlr ocupanti) trebuie sE rilr '.,, reg lemetdrile legale I'r , rcfer'toare la utilizarea ' ,f de si9urantS. Puneli-v6 'ir'rirlor lrlIrrlrauna centurile de rrrlL/r,,rl.r inaintede a porni. r',

A IE N T I E : P e n t ru sigura n le ma x if ii pistra t i s p , it a ru l scaun||lui drept, asezati-v,i si asigul4i-vd (Acenturaegteasezate corect pe um5r si pesle tolduli. Asigurati-v6intotdeaunad toli oaupan!ii a u c e n t u rile d e puse!Altfel miri!i ris(ul siguran16 de l6nire sevel5 in cazul un||i accident.

In nici un caz aonponentele centurii fi ale pletensioneliinu trebuie lovite sau indepAiiate. Oriae lu(Jare lrebuie efeatuati de pelsonal autorizat. Contaata!i intotdeauna un reprezentanl autorizatFiat.

Centulanu tiebuie si tie riisucild, asigurali-vi ci este intinsii ti aderS la aorpulpasagerului. Parteade sus tlebuie sd treaci pesteumir Siin diagonali pestetoraae.Paneade jos trebuiese aderepestetolduri, li9.l5, ll|u tolositi nici un obied care si indepedeze(enlura de <orP.

Da c i a e n t u la a to s t s u p u s i la s o lic iti r i importante, de exemplu in ulma unui ac<ident,trebuie inlo(uitii aonplet. Chiar daad centuranu ale defectiunivizibile. e posibi I se-tifi pieldut rezistenla.

F ie c a le c e n t u l6 d e sigulantE trebuie sA fie folositii de citre o singur; Nu(onduceti(u unconil Persoand. atezat in blalele unui pasagel, ambii asigulali cu o singurii centuri. Nu intelpuneti alte obieate intre duhneavoastri si centura desiguranli.

Centuratrebuie purtatb tt de femellegravide:nsculde renirein cazul unui accident este mult redus pentru mama si copilul nenSscut, daca mama poartb centura de siguranU. Desigur, partea de jos a centurii trebuie asezat5 foarte jos, astfel inc6t s6 treac; pe subabdomenfig.t7.

CUMSAPASIRATI CENTURII.EiN PERMANENIA EFICIENTE 1) Folositiintotdeauna cent,,., intins; si niciodata r;sucii.i asrguratr-ve ci se poate rula t I rmpedrmente. 2) Dup; un accident ser,, inlocuiti centura purtatd in .),,. moment, chjar dac; nu pare stricatS Schimbati intotder , centura dac; dispozitivul r, a fost acttvat. Pretensionare 3) Pentru a cur;ta centr sp;lati-o de mand cLr sal neLrtru, cl;titi-o si l;sati o la u, la umbr;. Nu utilizati deterg( puternici, ini lbitori sau substantechimicecare pot fibrele. 4) Evitati(a apa s; p;trun.l ruloLr:f unctionareacorecta garantati numai dacA nu udat. 5) in locLr it i centura Prezintb semne de uzur., taiere.

E - 1a

Fig.17

DISPOZTTIVULDE PORIUTRE
1i9.29, rltrageli ,sezain
' li.ia poate fi rotitA in trei r, r, diferiteastfel-fi9,30: STOP: oprirea motorului, 1,, I l)oatefi scoasS, esteposibil; I ,,rea volanului. Unele potfunctiona I l'),.ltiveelectrice | 1,. sistemul audio, ',xemplu r , I' iI rca centralizatS,alarma .,.,rrlriica,etc.) MAR: pozitia de mers. Toate r,.r rl,itiile electri(e sunt avv: pornirea motorului, l, .t)1)zitivul de pornire este 'i,,.,r (u un mecanism de ,LI l ,r t.i carein cazulrat;rii unei la sTOP r',,,,i |, . ducecheiai^napoi r!neinoiincercdri. ',,,,

Da a e d is p o z it iv u l d e pornile este deteliolat (de exenplu:tentativEde fun). verifiaali-l la un seruice au t o riz a t F ia t , in a in t e d e incepelea utleinoi cSliitorii.

BLOCAREA COTOAI'IEI VOTANULUI Bloaalea: cand cheia este in pozitia sToP, scoateti cheia si rotitivolanulp6n; seblocheaz;. rotiti u5orvolanul Debloaarea: in timp ce pozitionali cheia in poziliaMAR.

Cendcoborali din matini, cheia scoatetiintotdeauna d in (o n t a . t p e n t lu a pleveni pornilea a<ddentali de dtre ceilalti o.upanli. Amintilivd sA trageli frana de mani, ial da<d autotuiismul eite oprit (u fala in panti cuplati plima Da (a t re a p t ii d e v ile z i. autoturisnul este pal(at cu spatelespreverful pantei,cuplali treapta de mersinapoi.Nu lisali niciodati copii nesupravegheali inmasind.

Nu scoateti niciodati cheia din <ontad <and dltot|liend se dePlaseaa Volanul se va bloca automal imediat (e incelcati ti il miscati. Acelati lucru se intample .and autoturiSrnul esteremotaat.

PLAIUSA DE BORD
pot Ji diferitefunctie de versiune de avertizare si a lSmpilor Prezenta si pozitia instrurnentelor

?ltLot

futr

Fig.31

2 . Dis l _Distr ibuitoruldeventilarelatera ls t rib u it o ru ld e v e n t ila re re g la b il; 3 . Co mu t at o r u l d e l u m i n i ' 4 T a b o u r l ' ! ' t sistemului audio 8 r\,l'l luminilor de avarie 7. controlul reglabil;- 6. Butonul de ventilare 5. Distribuitorul pentru m;nLr,. lr inferior _ pentru 10. compartimentul m6nusi superior frontalpasager 9. compartime;tul parbrizfal;/ 5li.'' rl 13. Comutatorulstergbtoruluide l2.Scrumierb Controlulinc";lziriiventilatieisialclimatizdrii 1rl ' , ' r l 1 6 . L e v r e r b lo c u ld e p o rn ire -1 5 . A irb a g s o f e r c h e ia d e c o n t a c t li i nstala lieidespS latparbrlzul/lunl4 e t.a F! ll , ,r"{ n deschidere clapeta de 18. pentru la cutia de sigurante accesul Protectie inellimii volanului - 17. reglarea Car) pentru acces/set:ri(My luminisimeniu butoane m;torului 19.set

TABLOUL DE BORD

vERStUl{r r.2 15V,t.4 16V, 1,515V, 1.8 r5V A-turometru 8 -in di c a t o r u I nivelului de combustibil cu lamp; indicatoare a rezervei C in di c a t o r u I temperaturii lic h id ul u i d e r ; c i r e t i l a m p d avertizare temperaturS critica D-vitezometru E-display multifunctional vERStUI{t 1.9rrD80 St1.9rtD r15

" S:Nr=
de|ae ia
t irl r.'

a fu r2o 110)l

F.i'.ff-T;

'Y^>

\'ib

,",',c)t'
iiI { o

s:M6^
iaeA E ra e+o Tfa

A-turometru B -in d i c a t o r u l n i v e l ul u i d e combustibil cu lamp; indicatoare a rezervel C-in di c a t o r u l t e m p e r a t u r i i lic h id u l u i d e r d c i r e t i l a m p ; avertizare temperaturA critic; D vitezometru E-display multif unctional

rfi 4.Tabloulde rlul audio - L Ai pentru m;nu5i

rrbriz{aG/sp | 15.Levierul deschidere a

2.4uov ABARTH VERSIUNE $l 2.4 MECANICA 2OVCUTIE

x \ il

\i

Fig.34

I indi(atorul nivelLl ul l, cu lampb indicatc , combustlbil a rezervei C ind icatoru I temPerat lichidului de r;cire si lan , critic6 temperatLrre avertizare D vitezometru E afisaj kilometri pa rcu' "ClT {unctionareservodirectia lampi controlpozitiefaruri F d is play multifunclior , reconfiqLrrabil G ceas dlgital (doar ., Selespeed) 2.4 2OVCURADAR VERSIUNE CONTROL CRUISE A turometru B-indlcatoruI n ivelu lu i .r cu lamPaindicato.:, combustibil a rezervel c ind icatoru I temperatu' lichidului de r;cire 5i larnrr., criticd e temPeraturd aveirizaf D-vitezometru E afisaj kilometrl parcL . "ClT: fundionare servodirectia lamp; controlpozitiefaruri F'd is p lay multifunctlor reprogramaDl d igltaI G-ceas

IiIITRUrU|EN D: BORD
l ,,l ' l ,l ,.l r' rrr' ,rl r,,r' r' !"tr,i !

(,

I ,.. ABARTH SI 2.4 CANICA ,,, Lrl n ivelului de Lr ,IIpi indicatoare ,)rLtl temperaturii , r.rcrre si lampS llrIrntur; critic6 |.I li)rnetri parcursi ., rvodireclia "clTY", , lt!)/itlefaruri / , Lrt ifu nctiona I I (t,(l tal (doar la 4 2OV CURADAR ROr ,Ir]l nivelului de ,rl,Illp; indicatoare r,r!l temperaturii 1,. ,,,(ire si lamp,5 r,tr,r,rtur;criticE l, , 'rrr{rtri parcurgi ',,.,v!,,lLrectia "ClTY", v i I lr ifu nclion a I

INSTRUMEIUTE DE BORD
poate I undalul instrumentelor v.rr.r r_n ceea ce privette culoarea, l'rr(t edeV erslUne,

VITEZOMETRUL - tig.35- 36 Vitezometrul indi(5vitezade oeptasare 38 TUROMETRUL-fi9.37indicS Sectorul rogu (pericol) turatie mare a motorului. Nu pentru lungi perioade conduceti detimpcuacul in acesti zona. I MP O RT A l{ l: c o n t ro lu l al injectieiintrerupe electronic gradatalimentarea cu combusti bil c6nd motorul estes\rpraturat determinAnd astJelo pierdere graduala de putere a motorului.

ih\ 161 ')

Cand motoruleste laturalia de pot apbrea mersin 9ol (ralanti), micivarialiialeturalieicaresunt n o rm a l e ( e x r l a c u p l a r e a compresorului deaerconditionat, la pornireaelectroventilatorului de r.icire, etc.). Aceste cresteri de turatie permit mentinereaunui mers regulatal motorului Fi p6strarea u n ui r e g i m c a r e p e r m i t e incircarea corespunzStoare a bateriei.

,r9
zf"il'\

1',, 5-'11,i 7.to uo:


Pr Y-/ w L
Fig.37

/-.20

/-";:T?\
o o tD 60 -r

':'n

-)-);

n\

/zr ro\ rerj-o '-' -io @( )c Eofr

,,,' ' ..i .,\

Yw2

\./
\

-i
-,'

Fiq.38

I
t F
F

NIVEL INDICATOR REZERVOR COTIBUSTIBILiN Fig.39

INDICATORULTEMPERATURII FLUIDULUI DERACIRE - Fig.39 Acesta ndici tem peratura lchiduui de r;cire si incepe sa {urnlzeze aceastiin{ormate cAnd temperatura dep6seste 50' C. ln conditii normale, acul indicator trebuies; oscileze in jurul pozitiel de milloc,functie de condltiilede lucru. Dac; se apropie de zona rosie,ingeamndc; motorul este supraro icitat si trebuie sa reduceti cererea de putere. Aprinderea l;nrpi de a!,crt zare B (impreun;cu aflsafe:r,rnul .n mesajpe d splay)indic; fdi-'iL,i temperatura fluidului de rdcii-. caz,cpr i esrepreamare;In acesr un motorul si contactati reprezentant autorizatFiat.

Acesta indica cantitatea de combustibi din rezervor.Larnpa de avertizare a rezervei de (impreun; cu aJisarea combustlbil unui mesaj pe display) indice mai suntcirca faptul c6in rezervor 9litri.

E- r e zervorqol; plin F rezervor Nu c;letoriti cu rezervoru a p r o a p e go ; a imentarea cucombustlbil insuficient; - poate catallzatorul. deteriora

DacE a<ul aiunge in roni ro 9ie, opli!i motortrl imediat si contactali ur

reorezentant autorizatFiat.

J'lc't ' l i ' I I',l ' .

, , {, l l
F 9.39

Dr\PrAV-lrL Mr,rTFUNCIIONAL - ii9.40 t, standard dlsplay-ului '.rnul ,l ,.r Lrrm;toarele: I cursultotalin kilometri |,, orientarea t)ozitionarea, 1,,,| |,)r(functiedeinc5rcare) aiungein zona r i!i n o t o r ul conlactali un rizatFiat. irectiei ,r.tiva rea servod (CITY) , 1," rr (. "DUALDRIVE"

DISPLAY.UL MULIIFUI'ICTIONAL 4t RECONFIGURABIL.lig (undeeste(azul) standard disPlaY-ului Ecranul urmatoarele: indicb -da1a exterioara - temperatura - treapta de vitezd selectatS, al cutiei modul de funclionare (Manual sauCITY) selespeed

Odometrul este caPabil si urmStoarele: indice totalin kilometri - parcursul {arurilor - pozitia(orientarea) (fundiedeincercare) (CITY) servodirectiei - activarea "DUALDRlVE" electrice Mai existbun alt displayce digital. cea5ul afiseazb

,,r ,r 9iminutul Lirnperatura exterioara.


Fnc386i

rI
llt q P{o

@lw
Fi9.4r

ilw

Fig'42'43 DECOMANDA BUTOANELE -;;,;;

reconfigurabr multi{unctional ' DISPLAY-UL I muhi{unclional 5ial display-ului diiplav-ului ;e informatiile ;;;; pf (amplasate de control butoanele cu sava familiarizali ;iAi), trebuie in pozitia Oirp."ibll"fi, .n"i" Oecontact pentrufunctiarRlPCoMPUTER) dreapta levierului uarfut Jin r il r r r r lr l r lr .o,oun"' a stanga din laterata Dldcuta acesl ". t , l, r V 3; cititicomplet ^r","nuiijili recomandabil este sistemLllui' personatiz;rii jos tarniei r r r llr , ' l'r 'l' r r r l, ) r r r i.I l, mai descris le cum este utilizandu ||r|||' ' ,|i |, ,i t,' I |),|!.|r capitol. rusti jos(l,V ) t'rODE, Butoante
asttel: inforrnatir dive15elor Permitvizualizarea In serr' displav-usi optiunlleacestura' a vizuaLiza (mdri) aiisate valorile pentru a modiflca cresdtorsau
. tN tl ) l M n || | tt I i l { N l l l \l AN l ) Al i tr ,r , i i l L r l l r ) l ,r ' '

ri I

;o: ,^ :r:r

" _"-L4)f
!i :lr

\.?Ip:io+ ii -:1:
--' : -.' :'

,l
/./

u (puk)cenddBplav T Ao;sat pentrumai putin de 2 secunde sau deplasati aleasa optiunea ri/ ' , coniirmati I ;i;r5"-@ dinmeni'rdeacce5 urmatorulecran I I (puk) canddisplav I aD6sat Dentruniai mult de 2 ,ecunde e(arn!r la reveniti si aleasa optiunea conflrniati @ , | "ir*-; in functiede necesltatr:
d r \ p 'd v J l ) o o l Jn l e Pentru a vrlJcrla p " . , ', m o d i { ' 3 {a ' s o a ) ' d o r r '' d 'i <a te *, " " " **, " , . t

flt 14) (E tig.44) , '..r,.


$l

r'r,rtx!,I(tr,r(,n(,!|,. (A-Iiq.44) ,l,'r,,

ri7.42

200-

220.- ti

!i

,[ I d sp,av ,,rrq.: I [ ]:::il:. -", r,""^::.:"p,,iJ:\cand ,illgl. -Fqi"J

.,," .-. ::'j"l;.'""#;:", 1 x-1;;.;:


I ";**,"tr <ar';na o 1'L' .ompu'etJrrRlP5i introducelr , re\etati

rn;e

,r.,P

r, lru|lalreconfigurabi I r rn)trol(amplasate r,( lia IRIP COMPUTE 1l!,r crtili comPleta

DISPLAY-UL MULTIFUIIICTTOIUAL
Cand cheia de contact este De asemenea, existe un meniuce n0maiora 5coa55, r5m6ne afigate; dEposibilitatea de a efectuaset6ri <6nd deschidetiuna din u5i, utili26ndbutoanelede control (v e z i " b u t o a n e d e a o n t r o l " , display-ul se aprinde9i afiieazS . INFORMATIILE pagina precedentA): DISPONIBILE indi(aliile odometrului. I'I I !RANULSTANDARDSUNT: . INFORMATII REFERITOARE MEiIIUL DESETARE parcursul (ll totalin kilometri I-ASTAREAAUTOTURISMULUI: "MY CAR" .flg.a4) (E- fig.44) ceas - intervalul r;mas panE la IMPORTA T: numirul ( C - fig. programatd urmStoarea revizie temperatura exterioarS {unctiilor meniuluidepinde de u) - informatiile computerului nivelulde echipare Fida(5ma5ina TRIP(computerul de bord) data(A- fi9.44) e st e e c h i p a t i c u c o n e c t / pentru reostatului - reglarea navigator, fundiilemeniului vorfi iluminarea de bord afisate pe display, mai putrin referitoare - afitareamesajelor "limitareavitezei" ti "senzorul ladefecliuni crepuscular" care5unt atisatepe mesajelor referitoare - afi5area diplayul multifunclional. la a v e rt iz i ri, imp re u n i c u s imb o luI c o re s p o n d e n t (d e Functii: exemplu: gheatr5pe goseaB fi g.il4sau simbolrevizie F-tig.{4) LIMITAREAVITEZEI (daci moduluiCITY - afisarea (D- fig.44) esteselctat) aat;varea/ dezactivarea farurilor (cu - pozitionarea in d i c a t i e i c o r e s p u n z E t o a r e pe faz6scurta (oN/oFF) farurile aprinse G. fig.a4) limitSrii vitezei - impunerea - n iv e luI u le iu lu i (n u ma i I t9 .4 4 ver5iunileJTD) l' r!play-u I multifunc lio n a l rrrlr,r toate informaliile utile in Irrit,udeplasirii,in particular:

in )|un e acestuia, nde (puls)(and displayI si/saudeplatati ,rleas; r e (puls)cend display-u ,loas;ti revenitila ecarnu

in te acestuia t)lrunile itate valotileaf ! iora)

cenddisplay!rde (puls) (puls)cend display-u "de tl introductio no TRIP

DE SENZOR,AUTOMAT (unde A FARURILOR APRINDERE estecazulJ - re g la rea sensibilititii senzorului c resPu sctlla r (3 niveluri) TRIP B PORNIT/OPRIT activarea / dezacttvarea f unctiei corespunzitoare (oN/oFF) CEASULUI REGLAREA orel -setarea minutelor -setarea MODUL CEAS a moduluide afisare - alegerea (easuluil2l24 h DATEI REGLAREA setarea anulul lunii setarea -setareazilei

MESAIELOR REPETAREA SISTEMULUIAUDIO - activare (ON): rePetarea informaliei radio pe display-ul bordului (OFF):oprirea - dezactivarea repetdrii informatiei radio Pe display-ul bordului A INDEPENDENTA DESCHIDEREA HAYONULUI activare (ON): hayonul rdmene inchis la deschiderea u5rror (OFF): hayonulse - dezactivare deschide odatS cu deschiderea usrlor PORTIEREI AUTOBLOCAREA (Doarversiunea Easy Go) DESCHIDEREA PORTIEREI SOFERULUI - activare (ON): deschiderea numai pentru portiera toferului printelecomanda cheii (OFF): - dezactivare deschidereatuluror portierelor prin telecomanda cheii

iN R I Nc HT DE R EP Ao R T T E R E L o MERSULUI TIMPUL - activare (ON): inchidere. automatb a portierelor cend km/h viteza depblette20 (OFF): inchidere,r - dezadivare automatd a portierelornu 5. cendviteza deP;5est( e{ectueazb 20km/h

] AUTOMA IIICHIDERE (versiu |ORTIERELOR l.ryGo) - activare (ON) automat; a port ( a a r t e l aC I D p ; r a ! ( , (p.ntru detalii ve1 GO) NASY (OFt dezactivare a Porti.r automat; dac6 se efectueaz:l IMPORTANT: a f e c t u e a z ec a n d ( , un test pe standul de rulare, plresette (pr masina sd setatidezactivared amintiti-vE ( tASY Vaziparagraful a portierelor automate inchiderii e altfelportiere functie de vitezS, UNITATEA DE M, 5e inchid automat lmediat c DlsTANrEl 20 km/h,avand vitezadepeseste - 5e Pot selectar imposibilitatea drept consecinlS de mesura unitSti de a intra in habitaclu.Este mile. lllometrisau recomandabils6 efectuati acert deschise testcu geamurile Pentr! U N I T A T E AD E M A in cazll la habitaclu a aveaacces CONSUMULUI defectuoase. dezactivdrii I unitnl - selectarea E c o n s u m u l u id e r (km/|, l/100km saurr unitetiirl de setarea sau mi ) distantei(km

iN I RELOR 'rel o r c a n d ): inchiderea '/.r depatette ,c e{ectueaza Lrl de rulare, ' a portierelor lL{el Portlerele
tl i m e d i a t ce

AUTOMATAA N( HIDERE echipate (versiunile r ( )RTIERELOR activare (ON): inchiderea f i Lomate a portierelor cand , ir lela CID PArSse9temaSlrrd 1t',rtru detalii vezi paragratul I ,\\ / GO) (OFF): inchiderea .lezactivare , ltrmata a Portierelor nu se , 1 ,tueaza c;nd cartela CID r.'r,rlestema5ina(pentru detalii EAsYGO). v, /r paraqraful NIIATEA DE MA S URA A )r,,r^NTEl !e pot selecta urmetoarele LI Lr,rti de mesura a distanlei: mile 1.L,,,rctrisau A I IIIATEA DE MASURA ,,,fl',tlMULUI unitelii de mbsure '', lectarea ,,,ri!umLllui de combustibil 1,, i l/100km sau mPg),functie unititii de m6sura a r, ,.1,rrea ,r r',i1ci(kmsaumii)

DEMASURAA UNITATEA TEMPERATURII urmatoarele - se pot selecta a le d e mis u ra u n it a t i temperaturii:'Csau'F DEREGLAREA BUTONUL VOLUMULUI regleazavolumul P;na la elcluderea total6, daca este necesar,a sunetului emis la apSsareatastelor' A DEREGLARE BUTONUL LUI I BUZZERU MULU VOLU volumul sonor al - reqleaz6 buzzerulul

LIMBA limba de a{itarea seteaza mesajelor PedisPlaY. SERVICE in{ormatii relena1iseaz6 corecta.a intretinerea la toare vehiculului,strict conectat la revizii intervalulde DEI E 5 I R E ME NI UL din meniu. - iesirea Cu connect / navigator es1e Do s ib ilb a c t i v ar e a r e P e l a r r l a{itatede radiosau inlormatiilor t e le { o n Pe d i s P l a Y - u lm u l t i ' bord {unctionaldin

0 km/h, avand

|lnposibilitatea i.rbitaclu Este ( lectuali acest leschise Pentru hitacluin cazul

INIIIALA VERIFICAREA

Ln' ;;i'"iitii"'" derecl detectate nusunt Dac6 urei") niver ",i#:;L$:'i:"::,::H:;.:;#?:,:.i',il;:#;;;;;,;;;il;;i;::::t":li*::ll9:J1'"11l 3[:::l::ffiTi:ft1,11i;iYji:;i;::'5;:;:i;i;i;;"]''i. "";i i
ON. CHECK mesajul displayul aJiteaz6
f__ *

l:lHf,t:::'lT.."tact

filflcnte murlifunctional-a{i5eaa: displav-ur MAR, in pozitia 1.:'ilYl-:l-::Li.:: ji:i ll ilrrlunik


lltllr',

I '-i
I

aPa,re in carePedisplaY in cazul trebulesa de eroare, un mesaj martorr' la paragraful facetireferire

tt,'," fonr

lrnl'rr,,! Itlllrl l, tll rc 1l r, bll"r,rrl i

'!

lllrol lllutn '

ttttrr *l illlt l lr l r I t t nt t ,

NU l_ -

tflrlr'ln 1 ;dnr l)
l|llllrol

,>

i tr r r ,l

lu'ru e't nfitd mil)infiQrean;acest 12'000 km(5au 20000 la liecare vehiculului intrtinerea include deservice lnlervalul afisntrl la termen ti este sau 30dezilde J" i"iiioitn G* rzlo_mil) sarr:in po"it" um, ri;G'Jpini cheia cend automar rl de contd(r cheia risuciti prodramat i"t"*"t aeservke r iiieiiiii saurariecare l24mirel km(sau fi.are200 PRoGRAtt^rl sERvlcE iaesaiul "p'opi" '" pana h ter;en' tle urnailei"ia';ra''rir"""i senvrcr mesaiur Do'itiaMAR va aPar autori;l Fiatpntrua efe(rul conta'r;ti un dealer 'i kilonetri,milc saurile' (t"r"tt rti"*"r"r"ia" tevitie '"" ;rte alirat in displav'ur' pentru a reseta ANUAI' sERvrcE DE ti sau PLArtr sEnvrcE dePRoGRAM ;;'";;tii;;;;;;;i;;il"tate

,iunilor defecti

v.ri{icarea nivelului de ulei (!rrsiunileJTD) I'Lrnandcheia de contact in ,. r" tia MAR, display-ul multi l,',! tional va afisanivelulde ulei Pedurata 1" ilru c6tevasecunde. , , ,lcl {aze, pentru a trece la L i .rstra urmdtoare, aPesati

E c ra n u l p re z e n t a t ma i pre z in t S n iv e lu| 5 c b zu t s u b minimA admi55. valoarea

E a ra n u l p re z e n t a t m a i j o s prezint; nivelul crescut Peste maximd admis;. valoarea

r ,,r,,n u r @.

pentru a v; IM PORTA NT: ,,.,r L r rce a nivelulde ulei afiS at pe un masrna asezalr '.. " (orect,
r r . l. I plan.

I ( r an u l prezentat mar ios de uleidin corect t'!./rnt5nivelul ,',,) r r )Da r . cA nivelul de uleiscade ,r,,,iLr:r, plinedispar, cerculetele goale. ,t' r,ind a5tfelcerculete

Pentlu a ieveni la nivelul c o re a t d e u le i, v e z i "velificalea nivelului" in " in t le t in e re a ca p it o lu l vehiculului".

un Co n t a c t a t i ieorezentanl autorizat F ia t p e n t r u a l e f a c e deulei. nivelul<orect

4* :'::rl" :':' ""::f,'ill: palagraful existenlin motor (veui


este alitat
PRO

,l\

Nu .ompletati ni.iodat6

"spe(ifica!ii ale fluidelor ti lu b lif ic a n t ilo l" d in . a p it o lu l "spe.ifica!iitehni(e").

IITIUILAFEREs

*rJ:filil#ff:"".1*'Jo""in".fl;,**

de butoanetor cuajutorur pot fi setectate ce circurar,,, in,,mod

t"titlllrt j'"o.*" de maijos); lt llodr ( e aut or n l DATA" " si "sETARE "LANG (vezi exemplele set;ri de5electare:i functii onerite ttuu. -lil t t u e s t e m e m , ' paginile urm6toar" din meniutui" talerestrete citili" accesul p;;;'t;;;li;dJ;iii, - tand autotur .r.-',u, ," Lunr Francezi An

0uPatestulrn laniruavedeP d.r DORrAl'|T:

..*:.*y"-1;,F,"1;'"T:i: ;-EHl',-ru# H:i *e,il. l Portuehz' toottot''\ . ffirri vnezi ffi.


A .---^r.*".0r,

senl .anllbllitatea vehiculu .lnd c drc6matrna

i*l
'

--

.-'i-i*ror uenru iEgrr:urnru

Pteet-as DAra oetA#.ffijLS REGl-Ar t1#t-_ ]l

'dllalteset;riPo i't ft,l fidescrise

REVIZII INTERVAL

uMBa

auDro RPT.; ,{i- .

iL'-*-"

,''l

PoRrercru llS? rND. iNGHTDERE


,/.' u$i coNDUciToR Nul.,lAr q*, 9- * DESGHTDERE
; 6'4ll iNCHIDERE UsI DUPA 2OKM/h .

MEl{IULUI ACCESUL LAFERESTRELE


de iijo s); ziua

posrbrla @. este accesarea meniului apas6nd butonul Dupe testul initial, Asi V. PentruavSdeplasainmeniufolositibutoanele sistemul saureglare, nu efectuatinicio setare dac5 dupdceati intratin meniu. timp de 60de secunde tMPORTAiII: (prin butonul dar neconfirmati fereastra afisatS ultima setare seledatS rr Intoarce la anterior. in acest az automat de aceea memorat5 operatia trebuie repetatd. este 5i )ru @ - Landautoturismul (pentru setarea limitirii vitezei 5edeplaseazi accesarea unui meniuredus ti esteposibilS a farurilor) lui (crepuscu lar)pentruaprinderea automatS t.n\ibilitateasenzoru esteopritaveli accescomplet laintregul meniu cendvehiculul cu connect / navigator,meniul esteprezentatintotdeaunain modul redus:toate dacdmatinaesteechipat6 prin connect/navigator. I rlrlalte setdripot fi modificate (Vezipagina44) diagrame. Potf i descrise urm5toarele

//i
sffilll

l l lt
li ?

/ 119
ll-

l=

VERIFICARE INITlALA

NU] _L,.
+ Hen'r ? rleuu

t9

;5
nt J

.en.l'"jil,. @
DA
t

ur',rrl vlTrza

vITEzA LIMITARE
IL

r i3
I IZ
+

SENTORCREPI]SCL]LAR SENZORCREPL]SCUIAR MENIT] TE5IRE B TRTP RFGW CEAS r u' meni! rmaeire cEAs NloD DATA REGLAI (ul aurarr
D d 'o oD \ P o d\' rN RrF EaL'{l Naqg';ror

l !u
t rt
t,i

I4ef,Lr
rl :,],1

or:.
r\ d

. ,

o, p

L 'IIi A P E V ITE ZA

P 'P l ''.l o O.\ nD I t'16 ' ::;;., ;, '!od

:,^,t,'.,.
. , r"ll .o B 11D LIMBA
'| D ^P

f;

''

t ;,,. I
| 't

^:-"r.r

\ u " lp 14'
F r;oPtionalur (o'ned/ l'lavrgaror

:i:,'iillli:fi:ii"':iffi i*fmi*rr+*::*Hd;qii;1*i:r1:.t
si semr ',1,,!l (vedeticapitolul "Mesaje
ornil rerili.ar.a inilialtsl po.ibil a..erul la mniu

,y,.,..

ul 6utoandorA s'! V Drh inr.rmedi rsl.ti volumul ftnnalului a.utti' a.|..tia inp$i dipetr. internirenr'

L'; #",ff :ff ::*:.*I;.";r""xt.::"*;:#l';:f Iv*' de m'{rarc a dkrantei lllil"ri,"''iil ii !;;;;


;','"ii*"

jiJiilirl;:l{+$,i$ii;f *i1;1":ill;i:*
";uii d'*rk5 nai ltrz'ur' h"are a" .utu.u u rittu't"ir
rrinaF;etirepetate

limiririi vitezei' dpasirii indicarea

ului, imediatce autoturismul depa! [ esteafisatautomat, impreund cu sunetu buzzer Acestclclude ecrane \ IUMINI(DAY 'q'OI imitate. va oareavitezei f r il r , , , r ! l. i lLI i, I (unde (senzolul i senzoru lui pentrufa rulile automate crepuscular) estecazul) sensibilitiili Reglarea

i, El I . I vr 'l r r ir r r ! r l r i r ilr ', r . *, lr ' r r r lLr , E, . t lr , t r , , r l( f l. r l

Dep,sitilimita!

lDry. selr:. il fl' iLl:a

ul d

ttrilt"tXT:iJfli:t:,"t::iJTii;i:",S1:ll" deresraj trepte (crepuscur)in trei rumind d.e ititiisenzorurui cu atat mare' mai este sensibilititii 'ensib cu catniv-elul 3 = nivelmaxim); f,' ] f i""i.rni"i,
"ivel "iu"i."1ir, "i""ii=luminii ca luminile de intalnire si se aprind; auto-matAce-asta ""i necesarS exterioare 1r,,"-.la ;tt" intensitatea in felul urmdtor: Pentrua setaniveluldorit' procedati poatefi f5cut6si cSndautoturrsmilse deplaseazS nrx'ratie (rr/ipagina).
DupS v.rm.as pcibll ..6!l hiti.ft .n. l. rcni{

Prii lntm..llul buto.F|d A r.uv reslall ..nsibilit t $ntorllri S.lktid Inpud.liF r. int mlt trl

B) B ON/ OFf{TRIP COMPUIER AEITITAREATRIP

i:lAnE CEAl

(OFF) a {unct eiTRIPB (trip part al),care (ON)eaudezactivarea ootiune esteposrbl; actr\area Cu aceasta mediu B, vitezam{: medie B' consLrmul ui;-i'u,n"n pu,t'nu" 'orespunzatoare:dlstanta B TRIP GENERAL alte informatliveziTRlP ""'';;;;;;;i;;;;; rnede B Pentr!r .lurata

i
posibil a..esul la mtriu

T
6 z
o

lE Jur

A +:'. !'

A V

Ft . t ,

* 0,,

<

ial!!6,"
tlf

l0:10'

il

i: l!il

@
I

+ T riP E

,.

ln::n- ,
'au

13

+ TriP E |:|ff

A V

bdoanrorA Pm inte,mdiul

f rr" e u ,

t|:tt- ..

seledia in,p!ti.lipeste inrrnitenr'

lN,lrl-

f
IFTF ts

' ItL,iN

@l

), careindi

(CLOCK MODE) CEAS MODUL

(AT" IIIAREADATEI Pentru a setad.,

Aceast6functieesteutiIizatapenlrua5etaceasulpentru.I2l24deore'Pentrusetareacea5uluiprocedatiint. urm;tor (vezlPagina):

'I
[

DupSverilj.ara iniliaE ette poeibil ac.esul la meni!

+ctct.tloae ?4h gl
Inagina din ncniu

r-

Vl:rtao'"f@

A.

I [*..'o, *l-t:1, rr. iD:d0""

A V

+C14k'lhde 24h

r'" I aF 10r?0

-l

1;.'.

(]datii n fel

(ADJUST DATE) TIIANEADATEI (vezipagina) lr'ntru a setadata (anul- luna- ziua),procedaliintelul urmStor:
rr |[ verilicar.. |[ribira..$ul i nl!l.lil .rt la n.nlu

r$rlnrt' roderea !a! mErireaautomata . rrr'rii c,end vA aflaliaproape deretarea tn.lrl| rualideseiulde IE buronj in.hi4i I'rr.rul prin aP&arirepetate.

(AUDIO BPr'tioutui INFORMATIILORAUDIO REPETAREA ateradioului{{re( retevante de bordrepet:informatiite

"llCttlDEREA "' (hca est,.' caseta(mcdurdeoperare)


raIna9'ne' Rerur Pre.edcnra.tiva

a
o
F

".1:li::i:l,::'J|"":"jli:'JJilliS'il,l3/;;;inumir,,rco.,tuisirsaumerodia)
Dup; vrilkarea initialt tte Doribil ...e5ul la nen'u

rhcdeste

llon lE J'.rrt

A i**ot;J.**l @ cjr " A V l: It


o
I

n'
I

, 10,?0'"
I

+lrd. n v
rl +rlldis RPt'rlff rr,, I I lll:ll ''

ii
,l
.t

F p r. + E u d iE Lfr.rr=r r L ' --

+G

A
- laFludi,:' FPI'in i'{.' il:10' :r'

vr
I

butoanebrA sauV P,minirmedilr eau adivara alege seDoatc ON/orr' dera.tivarea seledi. impus;dipetteinlermitenr'

+It.t.

t:

10:i!

'l A It

e J

*.

r0,i0'

Ff1 142.5 llH: a, ll,lD"

de repetare Exemplu a informa!iiloraudio

(IND. BOOT} A HAYONULUI DTsCHIDEREA I1{DEPEl{DENIA (tre ). in(his ti prin urmareprotejat:pentru ufilor, hayonulrdm6ne functie,la deschiderea daci esteactivat5aceastE feri a f olosi telecomanda. cheia metalic6 ,l!,( telecomanda tau hidehavonul folositi cudeschiderea tuturorusilor. havonuleste deschisimpreund aceastE functie, .lacd esie dezactivatd
Dup!!.ritr..r.a in4i.la6l. potltllR.6ul la n.riu

A V

A V

Plini .m..liurbuto.ieb A ri V .leg.li adivaE! ..u d.adivar.a l.l.4l. hr|pusi .lip.rt inernh.nt

(DRVR. LOCK) USII SOFERUI.UI DESCHIDEREA functie: AcestS drdF\' ,1dereau\i \olel' l r " r l' l' r' dd a(tivdld(ONl.vapern_l.enJ4 " (OFF), permite u5iof prin 1r r!r)rirrrrdir vd deschidereatuturor dezactivat6

iN(|llorl

tr.ede

adivi

A V

ry -

6n lA Jurl lirl 8}]16.

,, a1" lD:e0-

@
r!. l0:dll

t
>a

A V

.,.i
I

{trir*!5!rcAZUii
I ,' I.

EASY GO) VERSIUI'tltE il,i(HlB[8ta au I oMAIa (PENTRU

..,

::
,

,.,,..r1 ,. ,,e..i ,,-i ,i !:r.J' nnrodal rtofr.tc;| ddr3pozti vul C l D p;rA \est em asir :t i :.,,i el nmcd.rLrtomdt.i nddi spozrtvul C l D paTa t eslem asr na ..t,.r:i fi , r .:.i l f,I' -:Ii .r' j n c 1 rl ]i !.]rrrri l al ()r:rvcz paqrna)

; t:,

p,*.d:11
f-

# tt
il;i

ilan 1B Jun

5' -.
+Hrt:lo.k j!:i[ . A V

l
P nn i n' d D edi urhdoai oror i r 5i v :.tivali 3ao de:adivrti a.ei; tundic tek dilmrus; iliprte inrrnirenr

,riJ

[:ll]-

'

>C

I
Pr, lD:l!- ,,\

il:i.-l
I

1
l
,i iDra0-

er. il:l|]- , ,

(IET'P' UN|t) IEMPERAIURA PEIITRU DEMASURA UNITATEA a distantei fe|uIurmetor: procedaliin a temperaturii(.csaU.F), dem.sura unitatea Pentru a se|ecta
oupi verill(are.Iniii.la .3t tosibil.(.tul l. n.nlu

A V

rrini .m..llul but.aNbr a{uv

t. po.l Gl.(t. urit t.t d ntturt ' Solqnl. inpsr .lit.tte int rditent

a s r ed r r s d r c pe d solav de m dr Lr aa lpm per a r u r r{' ! s d r 'l ) <e t d l a rMto xla NT:- ' r r dt po .r, u , !r i.tr r onnec t / nav igat or ' 'r

---J

(BUTTON VOL.) TAsTEI.OR AL VOLUMUI.UI REGI.AJ BUTONULDG =


F Dupi verifi(n.ea initi.la c3t.

unor anumitebutoane( e activarea VounLri beepulu de (onfirmarece insoteste ats exclus nivele BeepLrld.rconfirmarepoatelireg ufm;tof: a reqlavolumulprocedatiinfelLrl PentrLr

V )Doatef reql.

?6TUMUL BUZ?. Volumulb' v'le Buzzel Pentru a r'

I
2

:i,

[i:al' , ,

r.4 v L_

j?l"t5F,"

l4Fn l$ Jur
il

+ E rri. i. L ro l. , n lf L

a !

T
+Eutlnl'| L.ltL. B

A V

P'i' *i.'m.dr,rbd@rer.' A oV rglat voludul snnalului a.unk seldia im!usi ilipene iil.rmint

[a*,t".
'-

,*

r,., l0re0"'"

+Bu1l,on U':l. ' -.i' l0:ll

+*,-.*";,

Li'

ll:e!- Lr

@,

i reglatin

LrMBA(t-ANG.)

rllYlCE- PLAN irrlr{' rev zii) I

** ','1.1.'. ".*',"tlll*" ;,*rbirace{||a-*LN-

A
pol i bi l r,.

A A

+5er

V
A V A V A V

@l
+liflB. ttsli&1,:

ao n:en-'r

estefur

dl. tennen 30dezire nite)sau ri e3te t.2{0 h 2.0{o kmGau tnporitiiuan,incepaitde iiiJ ii"i" prosramat' dlsu'j4 q'l! de servi(e interval un "".na apropie "ur.i"i, t!9lt:jl! il"-i" ibiir i..' izr.ir.l sju r" rieca'.r 'iieliaia ' urmat de num;rui dc kilonetd t6u 2ile p6ne h teflnen Melaiul SER$CI PROGnAM{ poiifii nln, rj |netaiul SERVICE
"prt"" tnitd sau zite, contorm inre]vatutui d revhie. contaGrali un dealer aurorirst Fi|t pentru . efe(t{ ilii."trl, [ii"'"ni.i-i" a l6eta disPlay'ul' alluAt ti Pentru DE sERvlcE sauPLAN sEnvlcE d PRoGRAII op"titiii"J"t"t"i.""nunfot

20.000 krn(rau t2.000mile)infiec.r.anie.ettlu.lu estafi{ vehi tuluilatiecare de teryicein.tudeintretinerea tnteruatut afiratl

!n si est ali PRO VICE

COMPUTERULTRIP i pe display-ul multifuncl la parcursul.autoturismului referitoare statistice TRIP ofereinformatii Computerul (::1!ll:t::-t-:Ill::11-::.ti::::l:' compl"lil ceseiefer5la -deplasare GENERALTntp {unctiecuprinde Aceast6 Aceast;functie(asacumesteprez('r1l partiala) a autoturismului (activitatea partial5" iiip i...."iin";;i"plasare su-ntreretabile' funeii Ambele completa "deplasare in cuprinsa i'i .i"l'-rr-,i.iJ*JI ;.lr""ite instanr'' mediu' parcurs;' consum

tiiiiil;i.i;;;ffi;;;:i;;;;i",i.J;;;

l" *toi'o'le, distanta

vitezamedie,duratadePlasdrii.

'onsum

' '1',iijilf;":;;;#Iijii

depl.,in B, durata medie viteza iuB, med consumul Bparcurs6, r" aistanla rii".itoa'."

fiexclusa. B poate TRIP Functia (in<epele a voiaiuluimonitodzat) de resetare Plocedura - -Eniru brrl apSsatl cu cheiade contactinpozitiaMAR, de 6ENERALTRIP, u in."p" o nouEcllitorie monitorizatd (oloaneivolanului' dreapta @ depelevieruldin
comPlet Sfarsiruldplarrr in.eputul!nei noi depasbri sfarritu deplasdrii.omPeie d e p a 5 ;r inceplruluneino

GENERALTRIP

sfenitu depaiarilParliale pa4 are uneinoi deplaGri incepLrul

5lartiiuLdePLal5r Paniale in(eput!lune nol depas:ri partaLe parl a e slaBituldplar5rii In,eDUrJ . a e r c o e p a s d tp a i i " e TRIPB Reset 5 'a r |t' o .p l "5 d 'r p a " I :..p. rut Ln.i noi drpla ; , .

,".:5::ilii,ii,:",'"11:""'iRffi:;"t:lvJlT"",:il,sJi:?fi'"::l,iluii:q: B' fundieirRlP asociate resetareainformatiilor numai BfaceposibilS nil.i;ii;i;;"illi;iilP


iiiioninniii"i"rtatiile nu potfi resetate rNsrANraNEU la auroNoMLE referitoare ticoNsuMUL

rJeplasdrii

GENERAL

'lo rc e c u p

E
contin!i,c din pagina p...dent;

llnn l!

F F

NU

:l!!6." '

-rlti
,)

*,,

[:ll

DA
F

z
(.) TriF !i:t.
:l!!E,.

E
:!L t

Tt ir A
> i l ! 5 Eh

rr,

[:-[

'

a{, l0:a! , s, -,
l tr r l

{,

;..*

:l!5E,,

:{'

tB'; ;,'+ alll l:e! '

Tlirre E lE:08
:t!q. (!L I

;r.

l:;ll

= Re\eldred frira penrr, lR P 3 ( v e 1 p n r n q n n ! n r . . c s v R E S E T T RB IP )

{,i.r

DTSHAY-IrL mf,TRttlCTKrlUAL
os),a displ d butoan Display-ul multifunctional ,,",,n{igurabil informal;; a{iseaz5 le necesare in timPui '1 , ',rducerii: . INFORMATII STANDARD: (lata(A-fig.45) temperatura exterioard (B 46) lr( dfisarea treptei de vitezb LI ('rte pentru versiunea ',,,-,peed(c-fig.46)

REr(IilFGfrRABn- {rrde 5b caI)


parcursul total in km (A _ lig.47) servodirectiei - activarea (CITY) (B"Dualdrive" electrice ti9.47l pozilia {unctie de {arurilor (-fig.47) incdrcare

. lNF O RMAT I I A F I s A T EP E . INFORMATII REFERITOARE ODOMETRU LASTAREAVEHICULULUI: programate ale - intervalele reviziilor TRIP computer - in{ormatiile tabloLrlui iluminerii - reglarea de bord referitoare mesajelor - afigarea ladefecliuni a f iS are a me s a je lo r d e cu simbolul impreund avertizare (d e e x e mp lu : n z S t o r a o re s p u posibilaexistentea ghetii Pe t05ea) - presiuneasi temperatura - vezi uleiului(dacdestealeasb meniuldesetare)
F0c00307b

A V

Fig.47

Fig.48

PE INFORMATIIAFI5ATE CEASULUI DISPLAY-UL orei (A'fi9.48) - afiSarea Cu cheia de (ontact scoas5, cend se este afiSat; numai ceasLll display-urile din uti, una deschide din fi9.47 5i lig.48 se activeaz5, de asemenea afisend ti informalia odometrului, un menlu exista De asemenea care permite reglarea$i / sau informatii, setarea urmEtoarelor folosind butoanelede control (vezi "butoanede control" din paginile anterioare).

"MY CAR" SET'UP MEl,llUL VITEZEI LIMITAREA / dezactivarea - activarea (ON/ OFF) in{ormalieirespective vitezei limit6rii - setarea L DE A P RI NDE RE S E NZ O RU (UNdE A FARURILOR AUTOMATA estecazul) re g la re a s e n s ib ilit d t ii (3niveluri) senzorului

(unde cazul) este NIVEL ULEI (ON / dezactivarea - activarea pre5iurr informatiei oFF)a{i95rii pedispl, uleiului Sitemperaturii uldinbord. DINMENIU IESIRE dinmeniu - ietirea Connect/ navigator Permll informatii rePetSrii activarea t e le f o n ul u i , a r a d i o u l u i s d navigatie h6rtilor PedisPlaY igurabi reconf multif unctional bord. tablouluide Pentru alte reglaje5i / referitor set;ri vezi Paragraful connect/navigator.

l'

(oN / ',rrea presiunii pedisplaY-

iormaliilo ) Lrlui 9i c display-

figurabila
le sr /54 re{eritor

ttlotorul polnit

In.tlno rs16..

.Lndrrd Fntu cuqnb nsnka

InEgh.. rt nd.d Fntr v.riunll. .cilr.l. o qrb ,.|*r..d c{Eclo,inco@rdarll .r d.t d.ndnrd di4l.y-ul v. di'l lor.t inforn ii.

il";;;,

Intelvalul de sewice ir|cludeir retinerea vehlolului la fi.care m.000kn (.ru 1zmo mile) ln fi.c... an;a.est lu(fu erL kn (5au1.2/Omile) t'u 30 de zile de l. t.rnen ;i este aotomaq.and ch.ia s6 .fli in pozilia linn. iffepend de l. 2,t100 fie.sre 2tn kn (r.! t2l milc) sau la fie(,l 3 zile, Ctnd 3. aprople un intelv.l de .eryice progt.mtt, rasuclndchel. de c po:ltla llAR v. apare msaiulSERvlcE urmd de runlrul de kllonelti saudle pani b tennen. iletaid sEnvlcEPR0GRAI afit.t in kilontri, mile s.u :il, conform inted.lului d reyizie. conti.lall un de.lr a odzat Firt penlru a efectua ope at{lrAl ti trenlrua iestadisplay-ulselvicearuntaledePROGnA SERVICE sauPIAI DESERVICE

IULUI DTSCRIEREAME Meniulcuprindeoseriedefun4iidispusin"modcircular"'cepotfiselectatecuajutorulbutoanelordecontrolAti pentru mai multe detaliivezi paragraful diferiteope."tii sa, pe-niiuei"tt'a'"" alu"rs"tottetSri; v oentrua accesa urmStoare' din paginile "d(aes laecranulmeniu"

I
en ti ett.
rhi6de

LIMITtrVfiEZA

INFO MOTOR

MCNIU ACCES LA ECRANUL = accesul In meniuprin ap;sareabutofLrliri in t alestet)otrbll DupatettLrl @ . penrrJddr(e)dranr I o trol LsdJ blr ^ daca .lup.l ntrarea in men u, nu este efectlrat; nlci o setaretimp de 60 de secunde, IMPORTANT: seie.tatd, dar neconfirmat; caz,u timd selare Ir anterioaraln acst l, {ereastra srrevln-. automal din lTjeniLr repelala e operat unea lrebu 5 Lle aceea nu este memorat: @ )

(5t . 'llll^llln vtIEzEl

(SPED LIMII} |rAREAVIIEZEI limite,este Odat6depiSitaaceastS unei timite a vitezeide deplasare. l Lraceastd lonciie esteposibili impostarea vitezei, Pentru a seta limitarea pe soferul. care alerteazS mesaj afiSat display cu un buzzer impreuni |'tlvntautomatun flr!.datiinfelul urm;tor:
I ,istemul prin buto
oud verili..r.. Inlll.li 6te D6ibila@{l la nedo

tE||t-

Kliffifx
rE

tF[I-

flr

x-6iFx

Wl

![3re

qg

tHlg

il@

FolosiributoNlA */tau V io5pentrua tera vitera dorits.Pedurata ta.e intre!0' 3ePoale .lipetie peeqan.setarea a(6teioperatii valoarea a di.tanlei nDh lun.ti. de unibreade m65u.are kn/h eu intre 2F159 25O Fie.are aP6sat (vri"udtatea dene$ra a dittanlei"derciti mait6tziu). vitet.i .u cin.i unit tl 3ao der.rettevaloarea a butonuhiresnoqtiv.re5te 3.u mitirea aotonalE a Mentinend butonulapas.t, oblineti 3c6derea de 3erare.doriti luali degeiulde pe buto. valorii.cende5allati aproap riinrheiatipro.e$l DtinaP&5rirePelale,

(LtcHT tlrtD|CAREA DEPA'|R[L|M|TARvtTEzEt sEilsoR](undeestecazul] Acestciclu de ecraneeste afi$at automat, impreunS(u sunetuluibuzzerului,imediat ce este depetitb vii imous;. d ul5e

luml

(LlGHtsE soR)(undeeste.azul) FAnURILOR (REPUSCULARI APRII{DEREA PEillRU ||ItoRUL DELUMIt'la


dep59it5

(nivel 1 de reglaj luminE in treitrepte posibilS senzoruluide reglarea sensibilitetii fu nctii este Inintermed iulacestei Fr rntvr.minim,nivel2=nivelmediu,nivelS=nivelmaxim);cucatnivelulsensibilitdtiiestemaimare,cuatatmaimiciest operaliepoate fi fdcutS5i c6nd ca farurile si se aprindi automat.AcestS ntlsilatea iuminii exterioarenecesar5 procedatiin felulurm;tor: niveluldorit, Pentru a seta deplaseazi. &|Jlrrri5mulse
tru verili.ar.. inll.E .n. Ndbil a...sl l. rcnlu

!
A V

M
*,"*aov*" lbil- rtl.n r.Eibilililii
F de lonini (mru..!|..). cnbrului

tr

WI

l1{FORMATII (ENG|I{E MOTOR [{FO) (unde estecazut) AceastS functieafiseaz6 in{ormatiirefer|rodre rauleiul motor(temperatura (vezr in loculdatei Fipresiunea) r),rll urmdtoarepentru informalii mai detaliate). Pentruactivarea (ON/OFF) / dezactivarea afisbrii informatieireferitoare la uleiulmotor (temperatura si presiL,r procedati in felul urmjtor:
Dupi verili(ar.. i hilia li rt. posibila...rul la m.niu

(dac; est(

f -*'"",0'*""'"
A V

re
IPrini ernedlulbutcn.br AV
alg. a.liv.re. tau d.adiv.re. S.le.!ia inpuri.et evldiiiati.

purli

dupi cetestulinitiala {ostefectuat' reconfigurabiL multifunctional pe dlsplay-ul in pozitiaMAR, aucheia de contact -"itti"1;! presiunea) (temperatura

'r(vez i p a g i eipresrun

"ririlj

t-aliiijii"

molorului lauteiul reieritoare inr"ni,,l intir-datia

ti

uleiului: latemperatura serefera llrmStoarele ecrane

de lucru normale - conditii

!il Gl
mare uleiului Prea - temperatura

;;;l

uleiului: lIrrr.rtoarele se re{er;la presiL/nea ecrane

de lucru normale - condilii

micd uleiului - presiunea Prea

MEl{IULDE IE9IRE principal. permiteinchiderea ecranul circular a listeimeniuluiaiiSatin <iclului care Aceasta este functia

l.Il.o ar. !cD6 Erili.rr.. i.rlbll ....r1 It n.nl{

'-m
frln |rr.rnrairl butondd v err. D.cull irtorrm l. (unltad vtrI.l) trlnd

pedr:?fii+#'liT:i;i:! autoturismului laactivitatea referitoare statistice "'T,lHtotllt"t*-it*,r t"r. in{ormalii

:;t;:itti*b:j:*'*:*ll;-m:f #:iiiX;i:fl1Tl:;lJ5,lili"'1,Xll!;;i;;iraijos)sun,cu
'llm;lrl$:lii;ili:fi":*i,i::lJ:::':lJn'o,i",
'*-ratii liltB Doatefiexclusa
de resetare l',ir.edura

medie, viteza instantaneu, consum mediu, consum ai,t"nr;,

;lli,oiiiilSl!;

B Functia deplas;rii B' durata medie B'viteza mediu B' consumul la distanta referitoare

i'l[liui"*i'*:li:itJi#:ll'ff::ii:f:]"'m'J*;::iHi9""'ffin:'i:::xi:'Tfd:pbsatibu
' 1 r u d e p l a slr l co m p e te

:fft' rur.iulerca.rras'

na4tru deplastr.omP ele in.epu'ulunino dePrasar

TRIP GENERAL

t!l dePlasarii Pa4 a e 9fa19 in(putul !nei noi deplas;r Lpa'('ar'

TRIP B

li"*1fi"#i,",x ii:"' ,".",'JiJl ",..",:m ;:,:,. l{.1"*#it1,:l "


la At referitoare lMll)RTANT: informatiile

,,:|::,ili;i:;",:i:r,""'il,ffil'iJ"'ilvJ[H:i],F,"Ji:lf:il1",i'in"i'i ::;;l;, ;,i;;#i;il;i"i"e"'u1a1g1;';;f,',";::L:'fi,ili-:::i?:'^."$lllli:;i:::*,"

(vezipagina) Dup; resetarea computerului TnlP ap6sand butonul Iuncliisuntafigate: @, urmStoarele


ResetGENERAI TRIP
@ = R E S EGE T NERALTRI E TRI P P B

|lUMtr{ARI I

astS functie( (Excluse informatii despre Autonomie t Consum Instantaneu)

ctional, a disp mentulpasa displayI narea

(farur noapte Valorile maxr

ffi
lffiroil

reglare Proc

IET E
ResetTRIPB

lrrffi

Resetare numai pentru TRrP 3

/ pagina)

'reAutonomie

(REOSIAT) Di DII{IIABITALU ELORDECOMA DISPI.AY,A BUTOA DEBORD, INSIRUMEI{TELOR .IOIAJUT ILUMII'IARII 'I l]|.lceast;Junctieesteposibi|5regIareaIluminSriitab|ouIUidebord(maiIUminos/maiputinIUminos),adi5pIay-u| in aflate bi-zone 5iabutoanelor a dsptay-ululcontroluluictimatizbrii naurglior, connecti ,$,llrtunctional, a display_ulut r r'rtlmentul oasaqerilor' "iil catti stinse), 'rr poatefi regla$ atet pentruluminazilei({arurile recon{igurabil multifunclional larurile cu poate doar fi reglati pasageri ';';;;;;;i;pl;-y--rli"i din compartimentul butoanelor lluminarea no"pi" (+jrriite "prinse). pentru suntidentice "",,r,,, ziSinoapte maxime Valorile arrrrr,, felulurmitor: procedatiin l',rlr u reglare
. rcglaiuru' brloarclor A!i V.l.r. trin inlernediul inreBirfiil loninoa* {t)) Ele<tuatirellaiul dorh'

il

I G
rl

al

I| E

r ul i vrili.ar.a idtiali 6te roibilaccerulin n.niu

MARTORI DE AVERTIZARE
AVERTIZATI GEI{ERALE indicatiile referitoare la defediuni afitate. pe ec*n impreun, cu sunetur (regrabir) buzzerurui ,i ramr)a (dacd ,,urgent avertizare ,,oprilimotorul,,, existS) suntinsotitede nesaiedeavrtizare (;e exemplu: in service.,, 5i Gurot.dearentionare si sunt afiFatepentru i sugeraattiuneaprompti a sof, i::::: lif^"-lT:,1::rlr,.-l1.isc atuncic6nd apareo defectiune. Aceste indicatii, oricum, nu trebuie<onsideraie ca fiind exiausiive 5i I s,r laspecificatiile.conlinutein acest (are treuuieiitiiintotoeauna cu atentieii conr mnualdeutiiizare, ilterna-tivd

(D

in cazulafisErii uneidefectiuni, intotdeaun. cititispcificatiile <onlin.t"in c6nd apare afisat (cheie ".;rt;;;ii;i."' simborur ,/ pe dispray-ur fixe) murtifunclionat, .IMPoRTAIT: acest rucru inse,l "deplasare
Fiat. urgent5in service". c6nd esteafi5at,(onducelicu aienriegrJdresali-v!cetuimai apropiatrepreze afigatepe display-ut reconfigurabit sunt de doui categoriijdefe _"^i1P_gllilli llg*tiile .muttifunctionat grave si defeciuni foarte grave.Mesajele reteritoarela aetiaiuni io"ne grauesunt afiratealte; si'indicaliile

MAR, cand defectiune" r"a"p".i"i". afitarea ci(lului, apSrati.butonur "rt" O inacest_c;zsimborurdeiectiuniiramanelriliiledispray-urdinconsoracenr p6nd cend cauza care a determinat avaria vafiindedrtat;. Mesajele reteritoare radefeciuneicorespunzdtoare si indicatiire grave uneiavarii suntafisate arternativ (ateva.se(unde. A(ertciclu esterepetat alternativ pe dur;ta a 20de secunde dupi care orspare, dar apare de f .r oara(dndchera de contact estein pozitia MAR. LasfSrsitul ciclurui, cSnd apesati butonul@ , saucSnd cere l0
anteriorafisatreaDare.

Acest cidueste repetat nedefinit afigarea informaliei i oprerte peaispt"y. fre.eAent" L11.l1lll1l _ii9": esteafisat de iitiecare data (5nd cheiaesrein pozitia p6ne p",iir.j.

secunde autre(ut, simborur defectiunii este micsorat sub forma uneii.onit" in p"n"uu" jo, ioiipr"v-tlri i"i

".i

L|oU|dl

pe dkplay.ul nu ltitun4ional

VitualiaE p. dkplay{l hulti lufttion.lre.onligutabil

, e r u l u it i l a m pritimotorul" prompt6a
haustiveti / sa u atentieti e9t lucru Insea

G O)

I.ICHID DEFNA ASCAZUI NIVEI (deauloare rotie) Rotindcheia de contad in pozitia MAR dupS din bordseaprinde, de avertizare lampa Lampade carese stingein catevasecunde. (u mesaj afisat seaprinde(impreunb avertizare pe display) lichidului de fran; din c6ndnivelul minim, dalorili unei s(ade subnivelul rezervor posibile scurgeri dincircuit.

ropiatrepreze
ategorii:d

nt afisatea rtepe display. rtat6.Pentru a


lin consola

te alternativ
lar aparede fi !.ru c6nd cele2

oaoi lampa de avertizare se apfinde in f! (O)0mpleun;cu mesai /1\!tirnput mersului H opriti inediat maFina afisaipe display) inediat undealelFiat. ti contactati

) ay ului,iarec

pc dirpldy'ul dultltun4i.n.l

viturllare p.displ.y-ulnuhn lurclion.l r.odigur.bll

(o)

rodel FRA ADEMA A rnasA (deGuloare Rotind cheia de contact in pozitia MAR dup; din bordseaprinde, de avertizare lamoa de Lampa secunde in c6teva care se stinge este de meni fr6na aprinde cand se avertizare tra55. Daadlampa de avediaarese apdnde in asigurati'vi ci fi6na timput rnersului, de maniinuestetrase.

i(

(o)

(d culoale FRANA sEltzoRuzuRAPLAGUTE rotie) din bord se aprinde Lampade avertizare (daceexista)(impreune cu mesajafisat pe fati pl5culele de fr.in6 ale puntrii display) dac; (6t mai caz schimbati-le ln acest sunt uzale; repede. din moment ce maginaeste IMPORIANT: de pentruuzurapl5cutrelor echipat6 cu senzor franS ale puntii {a15, c6nd le schimbati, punti i spate. verificati ti placulele

p. dl.pl.*ol nuh|n|n !.n.1

frHlirar. pe dirplar{l ndti lunclioml re@nligurabil

rorie) )zitia MAB dupd inde, Lampade

i(

(deculoare DEFECTIUiIE AIRBAG rogie) Rotind cheia de (ontact in pozitia ilAR lampa de avertizare din bordseaprinde, dupd care se stinge in cetevasecunde.Lampade avertizare stdaprinsi impreunA cu mesaj afitat pe displaydaca a apdrut o detectiune in sistemul airbag-ului.

este : mena

lll

/l\l
le culoale

I se aPrlno iai afisat le puntii { ti-le cat m masina

H cand cheia de .ontad este in poritia MAn, sau re aprinde in timpul dplasirii (impreun,i cu mesai afigat pe display), onta.tati de urgenl,iun dealerFiat.Atat fimp nu <etmartorulairbagi5n6ne apringsigtemul funalionearS.

gduirtrnu r. apdnde sausteaprinsa

D".. rampa qe aveia are a arrDa-

fl 7Al H

pl6cutrelor
le schimb

ttereaurpliaibag ,S (lampa nu se aeftde) 6te indca Fin +rindena pentu mai nulte sedfde a htDii de .onfirinare a dezadiv,irii airbaa-ului paaer,!f

p. da rplay.u I nu hilun.liona I

Vizua liare p. dir pl.y-u I n ultilun.llon.l r.6nligur.bil

le <uloare I airbag ul tivat prin activat, cu dein bord lse c l rn d e , ring e .

DEZACTIVARE AIRBAG.URI LATERA]E SPATE (undeeste.azul)(de culoareportocalie) Lampafl. seaprinde in bordc6nd airbag prin butonul urile lateralesunt dezactivate corespunz;tor amplasatin portbagaj.Cu airbaq-urile lale.ale a(tivdte. cu cheia in poTit; MAR ldmpallr seaprinde in bordcirca 4 secunde, clipeste intermitentpentru alte circa 4 secunde, dup; care sestinge.

tadi-vatea 1di.A dg

rm a aprinderea
ecunde t(est artati

(rosu) iNcARcARE SLABAA BATERTET Rotindcheia de contactin pozilia MAR MAI (dacd lampa existd) din bordseapr;nde, dar s( stinge imediat dup; ce motorula pornit(dac: dac; motorul merge laturatia de mers incetin gol, o tol,( mici int6rziere este permisS). Dacdriman( lane aprins6 impreune pe dispjay pJaV, cu mesajul afiSat contactati imediat undealer Fiat.

p dirplay-ul nultitu4ion.l

p. disnlay-ul nultivizualkar tun4ionalr.offigurabil

itta frlAR lc, darse it.

prind. euna '), oP un

A SERVODIRECTIEI ELECTRICE DEFECTIUIIE (deculoarelotie) "DI,ALDR|VE" Rotind (heia de contact in pozitia MAR, din bordse aprinde dup5 lampa(dd(aexistii) (are te stingein cAteva Da(; lampa se(unde. pe (impreunE afisat rAmane aprins5 cu mesajul display),nu mai beneficiatide d!isLenla (5 efortuldepus electrice, ast{el rervodirectiei pentru rotirea volanului creste, conducerea posibil;.contactatiimediat un fiind totr.rsi factoriice nu Fiat. ln anumite conditii, dealer servodirectiei au legaturacu lunctionarea pot (aula aprinderea lSmpiimartol electrice e (undeeste cazul)din bord. ln acestcaz, opriti motorul pentru opriti aulovehiculul, circa20 de se(unde, aDoi porniti din nou motorul.Da(dlamoamartorrimane aprintd (impreundcu mesajul afi:at pe display), Fiat. contadati imediat undealer

A IRAiISMISIEIAUTOMATE DEFECTIUNE (deculoaierosie) SETESPEED Acestmerajestea{ilat in momentulin care automate apare o defediune a transmisiei Selespeed.

F displ.y-ul ilhilur.li.Ml

viualiz.r. p. dkDl.Y_ulhultl_ frrndidal re.onfiglr.bil

DE INAITA A LICHIDULUI TEMPERAIURA (de culoarerotie) nAclRE cand motorul este cald nu deschideli dopul vasului de expaniiune:fisc do a1luri. Rotind cheia de contact in pozilia MAR dupe(aresestinq' din bordseaprinde, lamoa se aprinde(impreuni Lampa secunde in c5teva pedisplay) c6ndmotorule!1f afisat .u mesaiul supraini;lzit. in timpul mersulur, DacS lampase aprinde felulurmEtor: orocedatiin ' - in aondilii nolmale de deplasale:oprill da(5nivel'r ti verificati opritimotorul masina, Mll'l rl marcajul sub de ricire este {luidull.li (r agteptatl situatie in aceastS rezervorului. rl apoi deschideliincet motorul sE5er;ceasc5, nivel"l dacd verifi(ati capacul ti cu atentie MIN5l esteintre marcajele Iluiduluide rScire ori'' vizual Verificati rezervorului. ale MAX scurqere 5i dacadupa (e ati pornit motorrl contactatiimediat ' lam6a se reaprinde, Fiat. deaier

ate: op

rte nivel IU MIN teptati


etiincet (ij nivel lele MIN rLral ori

pe dkplay.ul mullirun.tional

vnu.lizare p ditplay_ulduhi' lun.rional re.onf igurabil

z 5

a
aF
H i Eh dt

uSlLoR rNcoREcrAA iNcHTDERE l0:tl(de (uloare lotie) Larnpade avertiznri'(la.; exist;)din b(' se aprinde (impreuna .' mesajul aflsat I display)da(A una sau nlai multe usr,nayor corect saucapotamotoruluinu suntinchise pe disp NOTA: t;qeata sprest6ngaafisata ndic; faptJ ce usa dln stenga este-inch spredreapla nolcarapl ii::orelt, iar saqeata r. r -.J.,: 1 dreaptaesteinchis;incorect

lll:l!'

,,

z
i[:JO-

l:10

t
l0,ill ' ll:t0 ' ,'

pe diiplay-ul nullilun.lional

viu ua lizar. pe ditplay-! | h uhi lun.lioMl re.onligurabil

DEPaStREAV|lEZEr r.rM|TATE tMpUSE (de.uloareportocalie)


I bord rrt pe ,ryonul

(dace Lampa deavertizare exist;) seaprinde (impreun; mesajul cu afisat in display), atunci cand vehicululdepaseste valoareavitezei setate anterior (vezi paragraful "display multifunclional" si "displaymultifun(1ional reconf igurabil" dinacestcapitol).

CENTURI DC SIGURANIA NEFIXATE (de(uloareroSie) lampade avertizare permanent stdaprinsd dac;, cu cheiain pozitia MAR,centurade puse sigurante a soferului nueste corect.

F. d*pl.y-ul huhnun4tonrl

VizEllt.r. pe dkplay{l nuttn lun4ioral Mnfigur.bil

DEFECI|UitE A StStEMUt UtDE DtJECI|E (deauloare roiiel in condilii normale, rotindcheia de conta(l in pozitia MAR, lampa deavertizare seaprino,.. darse stinge dupdc6teva secunde. Da(E lampa de avertizarerSm.ane aprint,) sauseaprinde in timpulconducerii (impreunn cu mesajul afitatpe display), acest lucruinarc,l faptulc; sistemul de injectie nu functioneazn cored, cu posibile pierderi de per{ormante, manevra bilitate sc;zutd mdrit. ticonsum In aceste conditii esteposibild continuarea cSlStorieifd15 a solicita turatiisausarcini man alemotorului. in orice caz, contactatiin celrndl lcurttimpun dealer Fiat. lMPORlAItlTi aprinderea ocazionald oentru s(urttimp a lSmpii de avertizare nu are ntcr o 5emnificatie.

p. dirpl.y.ulm{ltifvndional

vizualit.r. p. dLtl.y-ll nllli' lun.tio..l reconfi gur.bil

A STSTEMULUT DE COIIIROLAl DEFECTTUI'|E (deculoalepo o<alie) MOTORULUI - EOBD rotindcheia de contac in condiliinormale, se aprinde in pozitiat AR,lampade avertizare imediat dupSpornirea motorului dar sestinge de d( Aprinderea inilialS confirm;faptulci lampa corect. avertizarefu nctioneazS remane dprins;9aL Daca lamoa deavertizare cu 5e aprindein timpul (ondu(erii(impreunict pedisplay): mesajul afisat o defectiun( - inseamna - aptinsipermanent ceduc( alimentare sau aprindere a sistemuluide poluante, posibile pierder la cresterea emisiilor de performante, manevrabilitatescdzutb I mirit. consum (onditii esteposibilS continuarei in aceste marial( rle fAr; cSl6toriei a cereturatiisausarcini (t prelungit6 a vehiculului motorului. Utilizarea poate duce li aprinsa lampa de avertizare In ori(e caz,contactat ati defectiunilor. aqravarea Fiat. in-cel mai scurt timp un dealer : L a mp a d e a v e rt iz a re s e s t i n g e d a c5 dar defectiunea rSmen( defectiunea dispare, memoratA in sistem, posibilitatei a -apdndereintermitenti - indicS (vezi paragrafu ll deteriordriicatalizatorului "sistemul EOBD" dinacest capitol).
(o l .reln p.gin. !02

co|rtiruF dlnp.rh. rrrl

Dace lampa de avertizare clipette, elll pi(iorul d. de pe pedala sdridicati obligatoriu pentru a mictoraturatia motorulul acceleratie panS continuati cSlStofla cendlampa sestinge; incerc6nd 55evitaticonditiila cu vitezdredusS, lSmpii de avertizdrl ce pot ducela aprinderea Fritl celmaiscurttimp undealer sicontactatiin starea buni a matinii: daoi, .heia de contactin potitia MAR, de avertirare nu re apdndc sau ap nde pelmanentsauintefinitent in timp contadati in cel mai 3turt timp conduceti, atestcildnpi poala dalertiat, fundlionara verifi.ati de agentii de trafic dotali eGhipamenlspeai{ic, de aaeea kebuie urfiali legile ti rgulamentele tiirii in <are deplarati.
REZERVA DE COMBUSTIBIL(de (ulo. ponocalie) Lampa de avertizaredin bord se aptttt (impreunS cenrl cu mesajul a{itatin display),

rezcl rdmasin iurde9litridecombustibilin

p. dl.Dlay.ul ruhilun.liodl

nolli vltu.liDr. t. dirplay.ul lun.lioMl aonfisurabil

,r de LOria it iile zale Fiat. rtlnd Itnpr utt

(proglamulelectroni.de ESP SISIEMUL (unde esie previtut) (de <uloare stabilitate) poltocaliel Rotind cheia de contact in pozitia MAR, dar se stinge se aprinde, lampade avertizare lampa deavertlzare DacS dupicatevasecunde. in timpulc6lStoriei sauseaprinde nu sestinge (impreuni cu mesaiul afiSat in display), lampii in un dealerFiat.Clipirea coniactati sistemulul interventia indic6 timDul cSlStoriei

nPaa rPun atefr li crl erl re vl

CU|]{CA]'IDESE A EUJIIIOR !a DEFECTTUNE (numaiversiuniJTDti M||ltiiet)(de .uloare portocalie)


cle din bord se aprind Lampade avertizare nd <dn (impreuna afisatin display), cu mesaiul bujiilor c cu a sistemului apare o defealiune np celmaiscurttim Contactaliin incandescentS. de{ectiunea a elimina Fiatpentru undealer

hultif un.lional Ddkplay-ul

viru.liare p. dkpl.y.ul nullilun.llon.l re@ntrgurabil

lto

CU INCANDESCE BUJllLC TA (numai versn porto.dlie) lTDti Multiiet)(de<uloare Ai, Rotindcheiade (ontact in pozitiai/1, si se sri' te aprinde, lampade avertizare r ll stabll au atinstemperatura dupa(e bujiile ce lampJ Pornitiimediatmotorul dupa stins, I MP O RT A I T :in (a z u l t e m p e r d l u , l mull tl mari, lampasta aprinsS exterioare p u t in t rmp . DEMOTORI]{a it{ F|LTRUI PREZET'|TAAPE| (numaiveEiuni JTD ti Multiiet) (de .uloar poitocalie) din bord(impreul Lampa de avertizare cand er0 display), seaprinde mesajulafigatin ap5in filtruldemotorin;. nezenb apeiincircuituldealifiertalo ffi qr& .omburlibil po.te (auza defe(lit #1 rerioaseale irtlegului ristem de iniec Fi cauzeazi nersul nelegulat al motorul lgnoiarea a(estui mesaipoate ducela pierdcr dreptului la garantie pentru aonponenll esteatll sigtenuluidealimeitare. Daci rnesaiul pe di.play, .ontadali un dealer tiat .at n repede pentru a elimina defecliunile. Aparl a.estui mesai inediat dupi alimentarea combustibil indici ci probabil apa a intrat rerervor. Opfili motorul imediat ti contactall dealerFiat.

te di day-rl huldftrn4ional

vlualir.r. p display-ulmulli tunqlonal fqonligurabil

MAt, trnga
)i l i $ ,
.l 5

(@

ABSINEFICIENT SISIEM (de auloare portocalie) Rotindcheiade contaatin pozilia MAR, sase lampa de avertizare seaprinde, trebuind secunde. stingb dup6ceteva Lampase aprinde(impreun;cu mesajul candsistemul esteineJicient. afiSat in display) in acest cazlistemulde franareisi pastreazd eficientaneschimbatS, dar fE16 avantajele Atenliela frenare, mai alesin oferitede AB5. cazul in care nu existdaderentaper{ectb, Contactati de urgenlS cel mai apropiat Fiat, concesionar

ea ral :all

pe dirplay ul nultllun.lional

p. dkplay-ul huhi virualizar. lun.lionalre.o gurabil

(o)
+ (@

(distribuitorulelectloni(rl l EBD l EtlClENT l fortei de frenare)

electronic esl, Corectorul de fr6nare ine{icient. cuundistribollr vehiculut esteeGhipat al fo elor de flSnare(r[D electronic Aplinderea simultanS in bord ma]toriloi de avenizale a ABSti a niveluh ri! .l s.62ut al lichiduluide flani 0mpleuni!. motorl mesaiul afitat in display), .and 'tord mulq fu ctioneaziiindiceo defecliunea sistemull putemice poate ! du. du.l EBD;in acstaat otrenale rotilor din spnlr ;pnra, mai deweme a la blocarea plr putandducela deiapai.Conduceli cugriii rprna la celmaiapropiatdealer. fl /1\!

ul n ulli. liare pe dieplayVi2ua gur.6il tuftlion.lre.o

ASR (sistemutde contlol al tlacliunii) (de (uloaleportoaalie) Rotind cheia de contact in pozitia MAR, trebuie5; se se aprinde, iampade avertizare Lampa de secunde. c6teva dupS sting; avertizarese aprinde impreunb cu ledul butonului ASR OFF, cand 5istemul este se aprinde decuplat.Lampa de avertizare pentrua intervine, c5ndsistemul intermitent la se adapteaze soferulci sistemul avertiza cSii de rulare. aderenta (impreund lampiide dvertizare Aprindered c u me s a ju l a f ila t p e d ; rp la y ) , i n d i . ; o AsR. In acestcaz, defe4iune a sistemului pentru Fiat cetmairepede un dealer contactati defectiunile. a elimina ASR candfunqionarea Suntafitatemesaje (vezi manual elte activatb / dezactivate manual). dinacest capitolulASR

;trl

botd

treuna

tm
poate din griid 'r

pedkpl.y-ll nultifun4ional

p. dkpl.y-rl nulti Vizualiare frinction.l Bonfi gurrbil

ffiril\

DEFECTIUiIE A SISIEmULUT DEPROrrc' lll I (de culoarc VEHICULULUI ODE - FIAT portocalie) Rotindcheiade contactin p.,/ | lampa , , 1!ral de avertizare din bord(daca aprinde tcurtdup; care sestinge. D.r.l'l afl; in pozitia MARti lampade av0r aprins;, lucru acest indicio posibila d, (vezi "sistemulCODE Fiat"dinacest ni,l I MP O RT A iI Ta : p rin d e r e a s i mu l l;mpilor de avenizareale motorli protectiei vehiCulului indici o deir', stSTemutut LUut irat. Dac; mesajulce indic; o defr! sistemuluieste afitat c6nd motonr contactatide urgent;undealer Fiat. DacA in timpul funcbionSriinr lampa de avertizare se aprindein1, (impreuna y) cu mesajul afi'at pe displ,l lu(ru indice nefuncbionarea risteril p.otecpie, (vezi "sistemulCODE Fiat"( manual).Contactapi un dealer Flal memorarea tuturorcheilor,

dieplay-ul Fullitun<iional

v irualit.r. p. dkplay'ul hllti' fundio n.l r.o'nig urab il

OEFECTIUNEAALARMEI (undeestecazul)

":::ffii

Aprinderea ldmpii de avertizare (dac6 existd) impteuna (u ati!area mesajului pe displdv indi(a exislenta unei defectruni a un dealerFiat Contactati sisiemului de alarmS. de urgenta.

tENTATIVADEFURT AorinderealSmpii de avertizare(dacb pe exi!la) rmpreundcu alisareamesajului de tentative unei displayindid detectarea Fiat de urgenta undealer lurt. Contactati

DESCARCATA BATERIATELECOMEI'IZII (undeesteGzul) Aorindereal6mpii de avertizare(daca me s a iu lup ie e x is la ) mp re u n a . u a t is a re a inoi(a{aplul ca bateridlelecomFnTii display estedesc;rcata,

p dirtl.y-! | multilunqiona I

pe dkplay.ul nuhi vh.llt.r. fun4ion.l rc.ontrgurabil

)ln

CID DESCA BAIERIACHEIIELECTROI{ICC (ve]siunile.uEASYGO) ADrinderealSmoii de avertizare exist6)impreunEcu afitarea mesaju cheii eler display indicE faptulcEbateria ( bateria CIDestedescdrcatS. Schimbati reoede oosibil.

frill

awi ffi I
W
W

ELECIRONICA CIDNUESIE CHEIA (veEiunile<u EASY Go) REGUNoSCUTA Aprindereal;mpii de avertizare ! Lr l existd) impreun; cu afiSareamesaju pornitin indicS faptulc6 vretisE display (clD) in r nuseaflS darcheia electronicb

W l

A USILOR BLOCAREA VOLAl{ULUI'I (verriunile cuEASYGO) opritlm( Acest mesajeste a{i$atcend

.|ebld

pdLtl.y.ul nult[undion.l

virualizrr.pedi3plry-llmulti tun(liodl r..otrlitur.bil

ff 1l

clD uEsrEi MAsll'lA ELEGTRoI|GA cHErA (versiunile<u EASYGo) ADrinderealSmpii de avertizare(dac5 pe mesajului exist:) impreunAcu a{iSarea .a (6nd indicd fapt'rl motorulmerge, display, dupa fost re(unosculS nu a .heia electroni(a in acest caznu opritimotorul usii. deschiderea pentruci cheia ClD, luati cu dumneavoastra si cheie. nu poatefipornitf;ri a(easta motorul

riii
bm

A DEPROTECIIE SISTEMULUI DEFECIIUiIEA VOLAI{ULUI VEHICULULUI - BLOCAREA (versiunile GO) .|| EASY AorinderealSmpii de avertizare(daca pe existi) impreunacu alitarea mesajului a o deJectiune cE existS faptul indicd display cu {unctionarea impreuni volanului blocdrii un dealerFiat contactati saunu a motorului. defectiunea. a elimina deurgentipentru

pe dkpray-uI moltifu n4io nal

vit!.liar. p. dkpl.y-ul nufti. tu nqiona I r.onfigurabil

-rn->i+

DEFECTIUNEA SISTEMULUI DEILUMINA nl (deculoare ponocalie)

ll

Rotindcheiade contactin pozrl lampade avertizare din bord (dac;, r..tal aprinde scurt dupecaresestinge. A(, pe display esteafigat c6ndapare o d, la unadinurmitoarele lSmpiexteriod, - s t o p u ri d e f r6 n e s a u s i ( l corespondent; acestora - faruride ceati luminile desemnalizare pl;cilor luminile deinmatriculare Defectiunea ce se referb la acesl poate fi: unul sau mai multe bed siguranta arsS tauuncircuit deschis. NOTA: sSgeata spre stanga<,rtl ',rta dirplay'ul multifundional indic;o d('t, uneil;mpiallatepe partea stang;, ,l s p re d re a p t a > a f ii a t e p e d . l multifunclional indic6 o defectiIr,, pepartea 16mpi aflate dreapt;-

Co inuar.in p.ginaurnEtoar.

vlr!.llare p. dkplay.ul multn lvn4lon.l r..oifig urabil

pe dirpl.y.ulmullitun4ional

vitualiaFpc dkplay.ul multn tunclionrldonllgut.hil

(V) saL' DX.

(V ) sau DX.

Vlru.liarc p .ll.pl.y.ul nulti tun4lonal dontrgur.bil

<f
?P

(deculoaloportocalie) sToPCEATA LamDade avertizaredin bord se aprlndr aPrins. este stopulde ceat5 cAnd

( de.uloareverde) FAR GEAIA Lampade avertizaredin bord se apri suntaprinse. farurile deceatE c6nd

STA GA(de .uloareveide) SEMI,IALIZATOR (interrnitenl) din bord se apri|' de avertizare Lampa esteaclaonat de semnalizare cendlevierul esteapasat. cendbutonulde avarie

(de culoareverdl DREAPTA sEMl{AtlzAIoR (interniient) din bord se april Lamoade avertizare { esteactional de semnalizare cendlevierul butonuldeavarieesteap55at. cAnd

I di$lay.ul mullifun4ional

viuualizar. pe dkpl.y-ll hulti lun4lon.l recoifi gu.abiI

.:

.1,

(deculoaleverde) LAMPI LAIERALEST POZtltE Lampa de avertizare din bord se ap.inde (apbsend candlimpilelaterale, cele de parcare butonul corespunzitor de pe pl5(ula din dreapta coloanei volanului) saupoziliile sunt aprinse.

l)

FOLI.OWMEHOME (impreunE Lampa de avertizare se aprinde cu mesajulafisat in display), cSnd {unctia (vezi "Followme home"esteactivatS paragraful correspondent).

REGI.AJUL COI,ISTAI{I ALVITEZEI DECROAZIERA (unde (de.uloare CRUISE CO TROI este cazul) verde) Lampa de avertizare din bord (dac5 existS) se aprinde(impreun; cu mesajulaJ;9at in display), cand inelul regulatorului de viteza constanlS ertein pozitia ONsisislemul inlervine asupra motorului. (tazalungea tarulilor) (de LUMINILE DCDRUM auloaiealbastli) Lampa de avertizare din bord se aprinde cend este comutatd fazalung6 a farurilor.

J)

pdi.tl.y-ol multilun.liordl

vld.litar. pedirplry-ulnuhl lundloh.l r.coifi g{r.! il

t EnTnLAL ALlMEl'lrABn iNTRERUPiToRUL CUCOMBUSTIBIL ex din bord (dace Lampa de avertizare afi< impreune cu mesajul se aprinde ' aativat. display, c6ndintrerupetoruI e5te

sim ului simtlll oaca dupiirafisareamesaiului lll des<ope des(oprlll de <onbustibil iau miros /1\l H alimentarar scurgedale sistemuluide alimenU ru a evlla ev nu ieaclivali intlerup6lorul, pentlu iisauldein<endii.

NIVELULEI SCAZUT(nunaiveFiunileJTD) din bord 5e aprln Lampade avertizare imp re u n e c u me s a jua l f i s a ti n d i s p l a y , , , rinl subnivelul nivelul uleiului in motoreste niv Siareabun6 a matinii: aiustali nivel!l rgral{l coreat al uleiului, vezi Paragra "verificare niveluri" din capilo oilolul "intletinereavehiculului".

vituali?.re p. di4tay-lt mohi f uncli.nal re.ontigurabil

DEFECTIUNE A UIIEI I.AMPI DE AVERTIZARE Lampa.de avertizare din bord (da(aex;sta) se apflnc,ermpreun; cu mesdiulafisat in (ind apare display, o defe(tiune a uneilampi de averti2are. Contactati un dealerFiatcet mai posibil repede pentru a elimina defectiunea.

t---r.

pe dkplay.ul n ultifri n4ional

vi alirnrepdkplay.ul mullilun.liona I re(onligurabi I

DEFECTIUI{EA U1'IEI LAMPI DEAVERTIZARE


Lampade avertizare din bord (dac; e se aprinde impreun; cu mesajul afis. display c6ndapareo defectiune a uneilSnl avertizare. contactati un dealer Fiat c6 c61 ;1 |r l repedeposibilpentrua eliminade{ectiun

p. dkplay"ul nultilun4ional

vilualizar.pdBtl.y-ul mllli. lunqi.nal r.@rfi gurtbll

A SEI{ZOruLUI Ut{Er DEFECTIUI{I |]{DIGAREA (numaiveGiunirlD) l,lMLUlEl din bord se aprinde Lampade avertizare este cand display, cu mesajul atiSatin impreun; nivel ulei. a senzorului o defectiune sesizatb Contactati un dealer Fiat c5t mai repede posibil pentru defecliunea. a elimina

DE A SEI{ZORULUI INDICAREA UI{EIDEFECTIUI{I DE RACIRE FLUIDULUI TEMPERATURAA din bord (dad existS) Lampade avertizare se aprindeimpreunecu mesajulafisat in a senzorulul apareo defectiune display, cAnd d e t e mp e ra t u re a li(h id u lu i d e r a ( i r e . posibil un dealer Fiat cetmairepede Contactali defectiunea. oentru a elimina

pe di$1.!-!l molliiun4ion.l

nuhi Viruali!.r. pedi.play-ul tunqioh.l rc.odiqurabil

oRUrur0l A SEI{ZORU U]{EIDEFECTIUNI INDICAREA PRESIUNEAUIEIULUI


ac6ex llll din bord (dac6 Lampa de avertizare mesajul afi afis,rr ti impreun; cu se aprinde a sen, senz o de{ectiune display, disDlav, c6ndapare orl undeal Contactati a uleiului. de presiune c6t mai repede posibil Pentru a e defectiunea.

LUI A SEI.IZORU INDICAREA U]{EIDEfECTIUNI (SE (se A FARURIIoR FARURII.OR AUTOMATA AUTOMATA ACTNAnE ACTNANE (unde existii) arepurcular)

din bord(dac; Lampa de avertizare cu mesajulali se aprinde imPreunS (and apare a sen, o de{ectiune display, a farurilor. Conta( automat; de activare dealerFiat <6t mai repedeposibilpe in acestcaz,farr eliminadefectiunea. potfiaprinse pozitiile manual.

nlltilun4lonal p. dirplay.ul

viru.lizarpe dkplay-llnuhi lun4ional re.onligur.bil

DE A SENZORULUI Ul'lElDEFECIUNI II{DICAREA (unde exi6ti) PtOAIE din bord (daceexist;) Lampade avertizare <e aDrinde impreun; cu mesajul afitat in cand apare o defe(tiune a senzorului displav, de aitivare automata a stelgatodrelor de parbri/. Contactati un dealer Fiat (et m^ar ;epedeposibilpentru a eliminadefectiunealn aaest caz, Sterqatoarele de parbriz pot fi pornttemanual-

ET

DE A SENZORULUI UI{EIDEFECTIUNI II{DICAREA existd) PARCARE(unde din bord (dad exista) de avertizare Lampa (u mesajulafisat in rmpreuna se aorinde a senzorului defectiune o apare c6nd displav, un dealerFiatcdl mai contactdti de paicare. de{e(tiunea' posibil pentru a elimina repede

p dltplay,ut nuttifufttional

Vi:u.liz.re p dkptay.ut nutiJt{ndion.t r.onfilur.bil

|ltDrcAnEA U1{Et DEFECItUiIt A sEl,tzoRULl LUIN FILTRUI DEMOTORTNA (numaiversiunil JID Multiiel) Lampade avertizare din bord (dac; I re apnnde impreunacu mesaiula{r, qlspLay, cendapare o defectirrne a senz, rrlr{ orn flltrul de motorina, Contactati un d Fratcat mai repedeposibilpentrua ell oelectrunea_

POS|BLTi EXtStEitn PoLEtut ul Simbolulapare afirat pe displav ' (,rll remperatura exterioara coboari rub pentru a atentiona poribila toferulde pn ez.rill a gnel pesosea.

p. ditPlay'ul iultifln4ion.l

pedispl.y.ul Vizualizar. muhi fun4ion.l r...nf igurabil

AI{TIPRII'IDERE DEFECTIUl{EA SISIEMULUI Lampa de avertizare din bord(dacd existS) se aprinde impreunecu mesajulafigat in display, c6ndapareo defectiune a sistemului a n t ip rin d e re la g e a mu l f a t d s a u s p a t e (versiunea Fiatc6t 5 u5i). Contactati un dealer ma i re p e d e p o s ib il p e n t ru a e l i m i n a defectiunea.

posteriorstg. sau saudr

SETARI
IIUDII'IDUALE
REGIAREA MAI{UALr{ A SCAUNET.OR FAIA f!

4!ll

.andvehicutut esre oprit.

ffectuali regtalutnurnai

Du p d e lib e ra re a levierului,asigurati-viic5 sca(nulesteblo(at colect - cuttse, In rhitc,indu_l ferh inainte sau inapoi.Blocarea Oefectuoisa p o a t e d u c e la d e p la s a re a ac(tdentalaa saaunului, tapl ce ouce ta posibilitatea pie;derii controlului directiei.

Reglarea in iniltime .r (undeestecazull Miscali levierut B _I;g.t0 sau.Jos, pentrua ating(, rra
f: re(tt rJ

dorit6. .

,lItPOnTA inSllime sefacedoarc,i,r lr scaun.

Reglaiullongitudinal- mutarea hahte sauinapoia scaunului

neglarea in.lin;rii spd Rotiti butonul C-tig.t0

rnapori in pozitia de conducere. oratel_e trebuie sa 5tea D; crrcumTerinla j. volanulu

.,'"t;"i:::"..J'"^,;in.il,,,, i:: i rmprngeJi 5caunul inainte jau ""

Reglarea suportuluilomb.f estecazul) Acest reglaj asigura ,),,r ma l b u n; a s p a t e l r i reglare, rotilibutonuj D-

nreasnitarului (versiunea lrri usi) la locurile l..rlfu a aveaacces cSndagezati iberinainte. ,r",, in Pozitia revine rl, lar scaunul (rremorie mecanicb) ldl,r
.,tr,Lie, trageli levierul E' l0 iar scaunul se Poate

Rabatalea scaunului fali (unde este(azul) mA6ulA

cu

AL ELETRIC REGLAIUL FATA SCAUiIELOR (undeerte .azull ti9.53 este Posibil6cAnd Reglarea MARsauPe cheiaestein Pozitia durataunui minut dupbce cheia este in Pozitia SfOP sau a fost s c o a s A ,F o lo s ili u rm e t o a r e l e butoane: spdtarul(rl inclinbrii D:Reglarea a saulnaPol inainte E:Deplasarea i n ; l t i m il re q la rea s i s c a u n u lu i l. sca unulu

La u n e le v e rs iu n i,s c a u n u l {i rabatat pasagerului {a15Poate ca o mdsut;, Pentru a rabata A ' fi9.51 folosililevierul scairnul, B^' sPbtarul aPlecati Fi simultan ln readuce fio.52, Pentru a-l in ridicatispatarul p;zitiainitiala, cand 559etii opusd directie Pand auziliunclicsonor.

Fig.52

Fig.53

Reglaiul ruponului lolnbar Acestreglaj asigur; un suport m ai bun ai spatelui. pentru reglare apasati butonulC - fig.53. Ap;sati partea din fala a butonului pentrua mdrisuportul si parteadjn spatea butonului pemrumrc$orare.

Memorarea pozitiilor s(aunului toter

neapelarea poziliilor
Cu cheiade contacti|

Sistemul permitememorarea ti apelarea a trei pozitijdiferite ale s c a u n u lu i t i a le o g lin z ilo r exter,oare. Pozitia scaunului ti a o g lin z ii e x t e rio a re p o a t e f i memorata cand cheia este in pozitiaMAR. incil:irea s(a(|nului poziliascaunului Reglali tofer ti a oglinziiexterioare, folosind Cu cheiade contactin pozilia procedura descrise anterior, MAR, ap;sati butonulA-tig.53 sau Apdsali pentru3 secunde unul B - fig.54 pentrua (upla/decupla din butoanele A - fig.53 (1,2 sau3) incSlzirea (versiunea scaunului cu corespunzStor fiecErei pozitii, reglare manualSa scaunului)_ pand cAnd auzitj beep-ul de L e d ul din buton se aprinde c o n T rrma re , c a n d me mo ra t i indicSnd f unctionarea. p o z rlia . 5 (a u n ulu i t i p o z it ia o g ||n z e x t e rio a re e s t e memoratS.Pozitiile memorate (scaun anterior sauoglind6) sunt automat sterse in momentul memoririi unei noi pozitii pe acelaSi butondereglaj. IMPORIAI{T: suportullombarsi in c S lz ire as c a u n u lu i n u s u n t c o n t ro la t e d e s is t e mu l d e memorare al pozjtiei scaunului.

MAn,pentrureapelarea tr apEsati butonulrespectjv 8. (1,2sau 3). Scaunul se v,i automat $iseva opric5n(l I memorati a fost atinr;r memorataeste apelal,r daca pozilia cerut5 est. rl de pozitiacurent; ti dn(,1 estemaimici de 10km/h Mit c a r e a s c a u n u l L l l durata unuiminutdupa vr
posibilS c6nd cheia de, este in pozilia MAn sau Sl

perioad;nu poatefi mrrl poziliaoglinzilor; la u r, pornrre se vor aliniaaul( poziliascaunului (vezi prr,1 "alinierea automat,; cu !. oglinzii exterioare").

(heii de contact); in ,{

Fig.54

h , , , r scau n u l lsi modificE I dupb memorieisi apelarea lr, rl,'p;sit5 durataunui minut, |lrl ajungetotuti in Pozitia n Dacese pornestemotorul
t lrrtt'Lr I modific;rii pozitiei

a Menolarea po tiei de Parcare oglinzii exterioare Pe Paitea pasagel Candcuplalitreaptade mers inapoipentrua m;r! vizibilitatea in timpul parcdriieste PosibilS modificar e a p o z it ie i o g lin z ii exterioare cota Pasagerintr-o pozilie di{eritd de <ea uzual; pozitieestememoratd de Aceast5 (5tre Pentru memorarea p ro c e d a t i in f e lu l pozitiei 'ofer. urmator: - cu malinaopritSti cheiain pozitia MAR cuplatitreapta de mersinapoi oglinda corespunzStor - reglati pasagerului, folosind a exterioarE butoanele coresPuzitoare(vezi paragraful "oglinzi exterioare") pentru a obtine cea mai buni pozilie pentru manevrele de parcare

t in e t i a p ; s a t u n ul d i n reaPelare de memorie/ butoanele putin lsecunde untimpdecel - p o z it ia o g lin z ilo r 5 i a s(aunuluiSofersunt memorate simultan. conf irmbca buzzerului Sunetul pozitia fostmemoratA. oglinziia

fi r|lIri,miscarea scaunuluiva acestel t.r;dup; terminarea , ,rnunulrevineautomatla


l,|lnemorata,

ap6sand orice I PoRTANT: | (le reglare/ memorarein


scaunul lll f azeide reapelare,

(modul lx, teaze miScarea


nrrca).

Reapelarea automati a poziliei de pai<area oglinzilol Pentrureapelarea automatj a poziliei de par(are a oglinzij exrefloarerprocedati in felul urmator: c6ndmagina 5teFicheia se afl6 in pozitia MAR, cuptati treapta de merrinapoi; oglinda se pozrlioneaz; automatin pozitia memoratS anterior. Dac;nu a fostmemorat6 nicio pozitie, cend cuplati treapta de mers'inapoi, oglinda coboard usor intr-o pozitie pretetatS,pentru a u9ura parcarea.Apoi oglinda revine la pozitia normal6 dup6lO secundedup; ce ati decuplat treaptade mersinapoisauC6nd magina dep6sette l0 km/h ?nainte. IMPORTAiIt:memorarea ri reapelarea poziliilor sepoate face numaicu cheia in pozitia MAR.

Alinierea autofiatii a oglinzilol exlelioare Defiecare dati cand cheia este rotitS in pozitia MAR,oqlinzile revin automat la ultima;ozitie memorat6 5i / sau reapelat5 inainte de ultimascoatere a cheii. Acest lucru permite realinierea dacj, atunci cand matina erte par(ate, oglinzile au fost misaate sau lovite accidental.

EASY EIfRY (ver.iunea .|| |


Versiunile cu 3 uti s!irl usura accesul la sca0rrrl spate, Pentru a avea accesl,l din spate:

cu functia EasyEntry, I

1) ridicati levierulA-

Fig.s5

scaunulinainte: ll.l, t,,r5ati .r ir,l riiscati din fate, scaunul


d i deplaseazb pAnS la i lL.rximin fate, pentru a

SPATE CULISAREABANCHETEI (unde este<azul)

L a u n e le v a ria n t e c u 5 u s i , spate compusd dindou; bancheta e le me n t e p o a t e f i a i u s t a u individual. Reglajul logitudinal B. lig.57 Ridicati levierul tin5ndu tragetispre I de partea din mijloc inainte. Spatiul obtinut intre spatele banchetei9i compartime n t u l d e b a g a je p o a t e f i B 9i acoperire acoperit cu roloulde D - fig.57a.Pentrua face aceasta, extragetibrida A 5i brida C f i9 . 5 ? a u s o r 5 i g hi d a t i u S o r panourile stang;) B (pepartea 5iD (pe parteadreaptb) ti prindeti-le pe in clemele de prindereEsituate vezi fig.57b. spatelespEtarului, Pentru a revenila poziliainilial; invers. operatiile in sens repetati

r,, ,-.rlpasagerilor la locurile


tl.ir,' t,lr,l \p;tarul este repus in ri ri,)fmal; lig.55, scaunul iz tia originalS. 1,, t),

Efectuafi reglaiul nunai vehiculul esteoprit. aand

i ,,rrt nalS intalnette un


,il (r1.r exemplu genunchii lrlLr spate) se oprette; rf ,,riscd inainte cetiva lrrl ri dupe care se r,1( u isele5(aunelorfatb rn,rl/ite de asemenea ,l Ir(At permit iesirea . t"il,rqenlor spaIe.

n l)r,parcursul reveniriila

Dupa eliberarea lvier!lui. intotdeauna nsigurati-vi c; s(aunttl e! 1e blo (at (orespun2rtor, in'!{,rnrlu.l .'r {oru inainte rau rt'apoi.:lllt*l acesta s poat i:iepl.r:a ir((;dental.

R gl are.1 i n(l i n;ri i ban(hetei

5Fatar ut u i

R (l ' n! .! e,i r A l i g.57 D r,rJi rr n r!.Jl n -.fra1:rL,.r!i i ur dor L P entr! d i l a' an1; .l ;ci efta (r) rtuJ i rr l i rrpLr rn rtori ei l pal dfu 1.r' l )r e f i rt | ] t,.i z t; .r P .rtra i l c frfrri de,. ( l l ri ej l { pfcz.,,i tai i , fi g.58

Pentr! marim:l tineti sp;tarui .r.igurali-vd( .


este (ofe.t pusa pesl. solcl!ri

;':
l rrt

f:TtERFi
i tl l r lll In t

L' rj i , r ) Jr r r pat n, i i fe.Jl .)l i 4 6 pozit f ig. , q

eo.l

(l

o". ,f,:
.
1 30 : :l :.','

'.,i,-

....: . jjr?

,.nrtl ,r tl
rluil

TETIERELE
FATA ^ONI.E 1ru a md ri siguranta , , .'r lor, in;llimea tetierelor ' i.g abii; si se blocheaz; ', ', rt ln pozitiadoritd. I , , r:u inSltare: ridicatitetiera lnd auziticlicul de blocare. jt ru co borA re: apasati ,,, A - {i9.59 si miqorati I(

Reg la re ain c lin a rii p e rmit e setarea rndividualS a tetiere;.

I.OCURILEDIN SPAIE Locu r ile din spate 5unt echipatecu tre; tetiere. Pentru a tolositetiera,rjdicatio completsi regralr-o. Pentrua ridicatetiera,ridicati o total (pozilia de lucru) pen; c6ndauzitiun clicsonor. Tetie rele pot fi inclinate inainte sau inapoi prin apesarea direct; asupra bazei tetierei, conlorrn sbgeliidin fig.60.

r'r {
r,{It
,,,.rtl

Amintiti-vi c,i tetielele trebuie sii aib; in,iltimea maximi la nivelul capului.nu

a getului. llumai asa exerciti ac!iune deploteiare.

,.rele pot {i inclinate . , I sau inapoi prin ap;sarea : , asupra bazei tetierei,

Pentrua mdri actiunea de pro t e c t ie a t e t ie re i, r e g la ! i in c lin a re a spdtarului tcaunului dreapta si miqorati c6l mai mult posibil distanta {atd detetiei;.

Fig.60

Tetierelescaunelorrpate trebuie sA se afle intotdeaunain poritia de lucru. Pentrua facilitaparcarea 9i a m;ri vizibilitatea candnu se aflS pe bancheta nici un pasager din spate, tetierele spate pot {i complet coborate (pozitia de neutilizare). Pentrua Ie atezain pozitia de neutilizare ap;sati butonul A fig.60fi coborelitetiera.

VOLAl{UL autopoate regla ConducStorul peinSllime axial volanul. ti P e n t ru a re g la in S lt ime a , eliberali levierul A - fi9.5l ridicAnd simultan devolan. impingetri Pentru reglajul axial gisirea sau tragetidevolan. Dup5 celei mai convenabilepozilii, blocati levierul.

orice reglai al volanului tiebuio fa.5 .and mafin. locti motorulesteopit. OGlINDA RETROVIZOARE II{TERIOARA O g lin d a e ( h i p a t e , cetrol dispozitiv de sigurantb
eliberareaei in caz de.rr violent, poate fi reg .rll

A - fig ajutorul levierului d o u S p oz i l i i : n o r m a , t antiorbire.

Fig.62

rbuie ra rsina stl 'it4RE

ZILERETROVIZOARE UTTRIOARE Plielea:c6nd este nevoie (de exist;disponibil un Ir' rnpu cand posibili micdetrecere) este ll',rlru plr, rea oglinzilor din pozitia pliat;B. $'||ra ; Ain pozitia

cend conducelioglinrile trebuie si se afle tot timpulinpoziliaA.

Reglaiul electdcfi9,64 Folositibutonul A pentru a oglinda dorit; Gtanga sau selecta DupEselectare reveniti dreapta). neutrS. la pozitia miScati Pentru a reglaoglinda, joystick patrudirectii. ulBincele A (e a s t 6 o p e r a t i e e s t e t e mp o riz a t ; : d u p ; a p ; s a r e a butonului A, atezareaoglinzii trebuiefScutE in maxim un minut. Re g la re a o g l i n z i i e s t e dupAaproximativ un deconectatS min u t d u p ; ul t i m a o p e r a t i e (reglare sau selectare).

It ;

CU

de acc regiat{ - fig mal6

oglinda Foferului erte c u rb a t { , a a e 5 t lu a ru d u a a n d la a p re c ie le a inexactia distantelor.

ATII

tE DEAERREGLABILE .,rulfix pentru rierale

DIN AERATORUL DIN CONSOTA MIJLOC A drrectionarea f uxulu de ga / dreapta) rer Gu5/jos,st.in B buton de regldrea dcbrtulu a= Inchsaco.nplet l= des.h sa.ornp et

AERATORUL AFECTAT DIN5PATE PASAGERILOR A directionareaf iix!lu i,l aer Gus /jo5,5Unqa/ dreapta) B buton de re!liare n deb trr !r compiet a- Inchi\a ' =.les.h 5a.ompll

=
F

Jn.rfe i

ilr N , ! r . .

t--

!L!qrLll

'

' 'r r al
Fig.61

' l r! *

Fib.58

rru(ALZtnEA Sl
VGN'T!L,|TTIA
F

vj rn..rlzrc li, rLdr.-saorp ..r, i,.(illTire pi.i.r.re fatj sispatc 4J l)!kjl]Lrl p-Dn1ru de.up dred r.rf.,rr,rr .rLr!i .e (tedul

il|r..nNt! trJir:JMtr:rt!.Ft{i 69

DEZABURIREA RAI';, DEZGHETAREA Parbriz si geamurlr 1) butonu renrperatut l: rl rosrelrot t complr

t,

!i7 )
2) butonu .l veftrlalorulu: nd{ pentrud( I semnurLri

i r lir tr

1;.

;;

!.

..

]i

i r ii

'ri rr. ..r, rr,r

ir i! , I t ) Lr i . , ii ' |( . lf t l

'..

.].,1

!r

, ,,

, r r Pr . L) . r f

! oer abur

re

13*

ar:r rg

t) trutonul de distribuliea LiL r i: in d e xul in dreptul a P' parbriz. ui pentru FI iLr pentru decuplarea a) l)utonul t r ' ,,,,r l i r i i ae r ului ( | e d u I l,Lrlon slins). drri l),rl);dezaburire / dezghetare L l ',,1 m od u l c omun de lucru condiliioptime !!i,r ,r.r menline grv,,l)i itateticon{ort. Pr oce d u r i preventivd de tslt{re a aburitii: in cazul unei / Urrl ldt exterioareexcesive
l,,,r re / sau diferente rr.,lcrabile intre temperatura

PENINU DEGIVRAREA BUTOI{UL |ERMICE LUl{EIEI A pA s a n d b u t o n u I P e n t ru luneteiq# sepornelte deqivrarea lunetei /dezghetarea dezaburirea incepeexterioare; si a oglinzilor rea acesteioperalii este indicatS prinaprinderea din buton. ledului functie este temPorizat6 Aceastb duPi 20 automat sisedecupleazd de minute. Pentru excluderea butonul reapSsali operalii acestei .... pentru lunetei degivrarea IMP O RT A T : n u a P lic a t i pe partea a interioarS abtibilduri lu net e i, p e s t e f ila me n t e le term ic e , P e n t ru a e v it a deteriorarea acestora, lucru ce poate duce la o functionare defectuoasd. VEI'IIItAREA le la t e ra le : i l) a e ra t o a re deschise complet centrale 2) b u t o n u l d e re g la re a temperaturii:indexul in zona albastrS 3) b u t o n u l d e re g la re a indexul in dreptul ventilatorului: pentru doritd treaPta semnului

4) butolrul de distributiea aetului V indexul in dreptul s e mn u lu i p e n lru ve n t i l a r e a corpulul 5) butonulpentrudecuPlarea @ (leduldin recirculeriiaerului stins). buton RECIRCULAREA aerului se face Recircularea (actionarea clapetei). electric cand este cuplatS(ledul din buton aprint aerul din exterior habitaclu. nu patrundein Ut iliz are a in d e l u n g a t d a poateducela aburirea recirculdrii 9eamunlor, Aceast6 lunctie IMPORTAI{T: permite temperaturllor atingerea Este utilScandaerul mai repede. exterior este poluat Puternic (intr-un ambuteiaj, tunel, etc.). estebine5; nu o folositi Oricum, dac; in mai ale5 timp indelungat, multe m a i ma g in E s e a f l; persoane, I MP O RT A NT :N u f o l o s i l i zilelor reci in cazul Junclie aceaste s a u p lo io a s e , c en d c r e S t e c o n s id e ra b il p o s ib i l i t a t e a d e a b u rire a g e a mu ri l o r .

rr,)ar; si exterioar; urmali


0r,rloarea Procedur6: ,rpdsali butonul Pentru | 1rl, area recirculSrii aerului

F, ( ( duldinbutonstins); l ) uton u l de reglare a rrtrr.rturii: zonarotie; aculin l )uton u I de reglare a acul in dreP tul f r r i r ,,r to r u lu i: pentru treapta a doua; ui lar,,,rLr l)utonul de distribulie a acul in dreptul lr,,l,r: @ pentru parbriz. fi Poate lar,,,,,l!i hlir.,rin dreptul ventil6riispre
1,',rre si parbrizdac6geamurile

SISTEMUL I'E CI(,|IITROL MAilUAL AL CLIMATIZARII (undeeste cazul)


Butoanele deaontrol-fig.70 A - butonul de reglare a (amestec temperaturii aer caldsi rece). B - butonul de reglare a ventilatorului. C - cuplarea / decuplarea compresorului, Activarea acestui butonseteaz: automat ventilatia pe prima treaptS,dac; butonul ventilatorului este pe 0. C.ind ledul butonului esteaprins 5istemul estepomit. D - butonul de recirculare a aerului pe pozitie dezactivatS. Dacd leduleste aprin!, recircularea activi E butonul de distributie a aerului.

i GAE|REA l) b u t o n u l d e re g la re a temperaturii:indexul in zona rotie. 2 ) b u t o n u l d e re g la re a ventilatoruluii indexul in dreptul pentru semnului debitul dorit

3) butonul de d;stril)rlrr a eru lu i: i n d e x u l i n d r " smnututpentru p incSlzire picioare sidez,rt,' paror|z picioare sicortl V, inc6lzire p;.ioare incelzire {atd !i .l f 4) butonulpentrude(rt, recirculerii (L(!irl aerului butonstins)

trul in d
plrbriz !i ,

EA RAI NEA

;l geamu

,\trT\r
\\
Fiq.70

\i -f -'

(e
,-.^

butonul
lotie (roti

@) butonul r u l u i :i n c rpenrru. butonul d( l: indexr lui pentr @

\T

dezabur modul .. a mentine Siconforl

st / sAU ITaBUR|REA
},GHEIAREA ll Lrton u I de distributie a

tl

rdexul In dreptultemnului r'r r'rparbriz sigemuri laterale. URIREA RAPIDA / SAU 'I

TGHETAREA

z ti geanuri laterale l ) bu ton u l de reglare a rrperaturii aeruluitindexulin ||,r rosie (rotit complet spre r,rpta@ ) 2) b u ton u l de reglare a rilrlatorului: indexul in dreptul rirnului pentru debitul maxim@ l) butonul de distribuliea r ulu i: i nd exuI in dreptul r r i nu lu r pe ntru dezaburire briz@ l) butonulpentrudecuplarea .culerii aerului (leduldin onstins). DupS dezaburire / dezghelare )siti modul comun de lucru tru a mentine conditii optime ucru li(onfort,

IMPOnTAI{I:in cazul unei umidit6li exterioareexcesive / plo a ie / s a u d if e re n t e considerabile intre temperatura InterioarE urmati ti exterioa16, urmAtoarea proceduril - a p ; s a I i b u t o n u l p e n t ru decuplarearecircul;rii aerului (ledui dinbutonstins); b u t o n u I d e re g la re a temperaturii:indexul in zona rotie; - b u t o n u l d e re g la re a ventilatorului: indexul in dreptul semnutut pentru treapta a doua; - butonul de distribulie a aerulLri: acul in dreptulsemnului pentruparbrizV'l/. Poate fi mutat rn dreptulventil;riisprepicioare geamurile lj parbrizW. Dacd nu I MP O R' A Nf : s is t e mu l d e climatizare este foarte folositor pentru a amplifi(a efectul de dezaburire gralie funcliei de dezumjdificare a aerului.Fixali butoanele de control pentru dezaburire sistemul li activati de climatizare, apSsend butonulC (e ) (ledul fig.70 din butonaprins).

BUTONUI. PEiITRU DEGIVNAREA

Lur{ETEI A p . ; s 6 n d b u t o nuI p e n t r u degivrarea lunetei @ seporneste dezaburirea/dezghetarea lunetei 9 r a o g lin z ilo r e x t e r i o a r e ; inceperea acestei operatii este indicati prjn aprinderea ledului din buton. AceartE fun4ie este temporizatd 5i se decupleazE automat dup; 20 de minute. Pentru excluderea anticipatda acestei functii reapdsati butonul pentru degivrarea Iunetei B! I MP O RT A t : n u a p l j c a t i jnterioard abtibilduri pe partea a luneteipeste filamentele termice p e n t ru a e v it a d e t e r j o r a r e a acestora,lucru ce poate duce la f unctionarea defectuoa$.

IMPORIAt: nu tolositiaceast6 VEiITILAREA funatiein <azulzilelor reci sau t) difuzoarele laterale tl ploioase, candcretteconsiderabil deschise comPlet centrale p o s ib ilit a t e a d e a b u rire a 2) butonul de reglare a geamurrlor. temperaturii:indexul in zona albastrS. CLlMAtlzaRll cot'|lRoLUL 3 ) butonul de reglare a (RACIRE} dreptul in indexul ventilatorului: doritS treaPta semnului Pentru t ) d if u z o a re le la t e ra le 9 l a distribuiie 4) butonul de deschisecomPlet centrale a e r u lui: indexul in dreP tul 2 ) b u t o n u l d e re g la re a ventilare a se m n ului "P entru temperaturii:indexul in zona cor?ului 7 5) butonulPentrudecuPlarea albastrS. 3) butonul de distributiea aerului (leduldin recircul6rii a e rulu i: in d e x u l in d re P t u l butonstins). s e mn u lu, i p e n t ru v e n t ila re a RECIRCULAREA cotOululV. aerului se face Recitcularea ll c o n t ro lu I c lima t iz d rii: (inch idereaclaPetei). electric ti butonul ctimatizSrii apisati (ledul din Cand este cuplat5 recirculSrii. exterior din aerul buton aprins) P e n t ru mo d e ra re a rS c irii in habitaclLl. nu pbtrunde decuplati reciraularea,mdriti u ti liza rea l ndelu ngate a debitul temperaturati micSorati poateducela aburirea recirculSrii d e a e r . oeamurilor. aceast; functie IMPoRTAI'IT: esteutilScendaerul exterioreste oo lu at P Uternic (intr-un tunel, etc.). oricum, ambuteiaj, nu o folositi esterecomandabils6 maialesdacd un timPindelungat, in masinSse aflS mai multe perSoane.

slsrEltlulul i tREIt EREA


cel Pulino d'rl. trebuie Pornit l0minute circa luni pentru Cand incePe vara, ver la undealerFiatsistemul

Pe dur ata i er ni i , s r \l

Starea bund a siste|nul lologeFte


de t5<ire Rl:l4a cara

mediul inconiuritot Dolueaze ;atul scurgerii. iciodatl lolositi agent dc le.ire datorite in(omPatibilitSlll aotnponenteletistenulul

ci acesta datoritetaPtului cFc,

E
F

LUMINI EXTERTOARE
LEVIERUT STANGA Lcvreru 5tenga controleaza lumrnile ext-ar oare si semnarzatoarele Lumin ile exterioar,. pot fi dct vate cio.' cu cheia in pozit a MAR. C;nd faruri/e sunt aprins-a, tabloLrl de bord si simbo urile butoanelor aflat,o in bord se

Luminile stinse - fi9.72 C;nd s;geata de pe inelul levierului este in 6/re pt u i 5imboluui lLrminile exterioare sunt stinge. Pozitiile - fig.73 Pozitiile sunt activecand inelul estemutat din pozitiaO in dreptul sernnului corespunz;tor._ Simbo ul corespunz;tor d n bord seaprinde :o o-:

Fazade intalnire - tig Farur/e sunt ai rotrrea inelului le:. pozrtia .', r in drepi,. coresPunzetor iJ::.

fi
F

I
|. ,] ...'' l2 rcs Fis.

,t .l F1s .74 -ts.tz

,, I

t,rll ,lli

llu/( ;dt DEACTIVARE A FARURILOR .III I)I .ATA kdr," 1l (repuscular) (unde este cu )mPUsdintrun senzor .osumontat pe parbrlzcu e a detecta schimbarea luminii exterroare, rtli ', , ,, de setare; cu cat ..rtea este mai mare, cu '' ,, , mici este diferenta de exte rioa ra necesara rrtivareafarLlrilor' ," "rrulde luminAesteactivat ,rea inelului levieruluiin | iorespunzbtoare iir10 ' I r'r acest fel' activarea llu /! Pozitiilor 5i tazel {:ste comandata de , ea luminiiexterioare poate senzorului , JtlLtatea r , .-; in trei trepte, apdsand sr.Va{laiePe , Q sau A lin stangavolanulur5r "' , , motorul iunctloneaza irutoa n e de control". tr multifunctional" sau i | ,v ul multi{unctional din a(est qurabil" ' ''L

necesari aprinderea nanual6 a larurilor'

senzorulnu este capabil se detecteze Prezen!a c e t e i, d e a c e e a e s t e

farurilorseface CAndactivarea automat Prin intermeolLll este Poslf'll,a senzorului, de manualaa tarLlrllor aorinderea si ceata (Lrnde e5te cazul) .a stooulul de ceat6; c;nd tarllrrle sunt stinse automat, {arurile Si stopulde ceataslrntde asemenea stinse (daca anter or au Tost automar' aprinse) De aceea, la urmatoarea automat; a farurilore,ste activare necesardaprinderea manuala a de ceat; farurilorsi stoPului

IMPORfANT: in timP. ce estepos Dlla esteactivat, senzorul activarea functiei flash (vezl oaoinile urmbtoare); de aceea' ca;d este necesarb activarea pe farufllor,trebureI otit inelulde gimbo ulul Levrer In drePtul f azeide Lnt;lnire corespunz;tor a poi In drePtul simUolulL'l Jazeilungi (vezl corespunz6tor "farurile principale' din pagrnrle urmStoare). Cand este activataaPrinderea automata a farurilor si controlu! de c;tre senzordecuPlar' activarii Jarurile se sting urmate oe stingerea luminilor de Pozrrle dup; circal0secunde

'l

Fig.15

Farurilepdncipale(fazalurtgi) tig.tG C5nd inelullevieruluieste rotit in dreptul simboluluifazd de in t6lnire S l, se poate face trecerea de la fazade int6lnire la faza lung; prin impingerea spre (pozitia bord a levierului srabilS). Lampa de avertizaredin bord Corespunz;toare alse aprinde. Trigand levierulinapo; spre volan, se facetrecereade la faza lungi lacea deintalnire.

Fun4ia flash-lig,77 Se realizeaz6 tr;gand levierul spre volan (pozitie instabilS), indiferent de pozilia inelului levierulu;. Lampade avertizare din bord corespunzStoare se EB aprinde

Sennalizatoarele - f ig.t8 Indiferent de pozitia r levierului, mitcarea levr.rrtrd pozitie stabilS ln: - pozitia l, in sus ac1iv,.,rrl semnalizatoarele p54iidrrt,t! vehiculului 2, in jos- activ,r'rl - pozitia p;rtji rt,rrqa semnalizatoarele v e h ic u lu l u i . Lampa de avertizare dinI coresPunzdtoare seaprin(I intermitent. 5 em n al i z ar e a s e o l r l
automat cand volanul ft'vrl poziliade mersdreptinairir.

Fig.76

Fig.77

Fig.78

in

l),rc;doriti ca semnalizatorul a indica scurtPentru rl peasc; b enzii de rulare, r l l |r b a r e a


saujot r.rlilevierul, sc!rt,in 5u5

C6ndeliberati vrtreinstabil5). revinela Pozitia r.r!1, acesta


! r , ila.

ivul "Follow me home"

t9
Inarea spaliului din fata (rlulLripentru o duratSde t| \etat6 ti este activatSprin nrrea cheii de contact in din ilr., levierul STOP, trAgand volan -fig.tg. 0,repre

A rc a s t i f u n cti e P e rmi te

op
nll

.vl

funclie se realizeazd AceastS levierulintr-un interval actrionand maximde 2 minutede la oprirea a miScare motorului.Cu {iecare a perioada activare de levierului, de cate 30 mSrit5 cu este functiei pendla o durat6maxamd secunde de 2,5 minute. La exPirarea sesting farurile timpuluipresetat automar, De fiecare dati cand aceastS Dq simbolul adivatS f undieeste pozitiiaprinse din bordimPreund cu m e s a ju l a f it a t P e e c ra n solicitatS. actiunea con{irm5 Ac e a s t S f u n c t ie P o a t e f i intreru p t A p rin imP in g e re a sprevolan Pentrumai levierului multde2 secunde.

DREAPIA I.EVIERUL Levierul dreapta controleazd relefa15 tisPate. Stergitoa

Fig.80

SPALAREA / SIERGEREA PARBRIZULUI - fig.80 Acest poatefun(liodkpozitiv na numaicu cheia in pozitia MAR. poalefi mitcat Levierul in 5 pozitii diferite: A-funclionareoprit5 B' lunclionare intermitent6 Cu levierul in poziliaB, rotind inelul levieruluiF, seobtin4 viteze aleintermitentei: I = intermitent ?ncet = intermilent mediu !a =intermitentrapid llI C- incetcontinuu D- repedeinainte E repedetemporar(pozitie jnstabil.;).

Funclionarea in pozitia E este limitat6 de durata timpului de retinerea levierului in aceast; p o z it ie . c a n d le v je ruI e s t e eliberal, acesta revine automat in pozitia A oprind funclionarea Slergatoarelor. IMPORIAf: cend sterqjtoarele t u n c t io n e a z d , c u p la re a treptei de mersinapoj duce la f u n c t io n a re a $ t e rg E t o rulu i u tolositi ttergitoarele

Fundia "sp6laleinteligentd,, Tr;95nd Jevierul spre u (p o zi! i e i n s t a b i l 6 ) i n ( , . 1 sp6larea parbrizului. Me n l i n e t i l e v i e r u l t r . r \ . numai o mitcare este n,,

sau :epada de pe palbriz. In aceste@ndi!ii, ttelgitoalele sunt SUpUSe Uneisarainiexaesive a e p o a t e d u c e la t d ie le a alimentidi motorului si deai la netunc!ionare pntru cAteva tecunde. Da < e n u ma i (ontactaliundealel f unationeaz,i, Fiat.

. pentlu a indepiiita gheala

parbrizului incepe nurnaii levierul estetrasmai mu 1 rln secunde. se opres. r 5tergStoarele c6teva$tergeri dup; elib(,1 levierului; suplimentar f;ra rl afte acliunere execut; irrl de cur6tare ttergere dupi (;l secunde.

operarea jetului de lichrl spSlatparbrizulsi a tterq;t,i in acelaFi timp; stirr;r

Fig.B1

(undeeste DEPIOAIE lIt{zORUL orul) - fi9.82

rat, porl
htd

)tor r9a
l(

iC

senzorul de ploaieA, prezent un e le ve rsiuni, e5te un la ic, legat iti v e lectron al\po z p'eun5 cu fterg;toarele,cu r eg lSrii automate, in ') pu lf unctiondrii intermitente, l|rpul functiede lcrvalul de ttergere tlnritateaploii. functiicontroToate celelalte k' delevierrim6n neschimbate.

oa I

de ploaieesteactivat Senzorul automat, mitc6nd levierul in pozilia B - fi9.8oti are o plajSde gradualintre reglajece variaz5 nefunctionare,cand parbrizul erte u s c a t , P e n S la v it e z 5 in (azuluneiintensitdti constantS, ploii. maria de ploaie senzorului Activarea este remnalat de o gtergerede "control", pSstrali curat IMPORTAIIIT: parbrizulin de dreptul senzorului ploare.

Rotind inelul F . fig.80 este posibile cretterea sensibilitStii pentru a obtine o senzorului, trecere rapidS de la starea de nefunclionare,cend parbrizul e s t e u s c a t , la P r i m a v i t e z d continudde ttergere(continu;, incet). sp;lStoruluide Fundionarea parbrizc6nd senzorul de Ploaie esteactivat(levierulin pozitia B), ciclul normal de spSlareeste efectuat, dupi care senzoruliti reiafu nctio nareanormald.

Rotind cheia de contact in pozilia STOP, senzorulde ploaie estedezactivatti urmitorul mod de functionare (cheia in MAR) nu va fi activat, chiar da(6 levierul este in pozilia f. in acest caz, pentru a activa senzorulde ploaie miscati levierul in A ori C apo; i na p oiin B. C6ndsenzorul de ploajeeste activatin acest fel, estesemnalat: o srngurS stergere de ,,(onTrol,,, (hiar dacd parbrizuleste us(at, pentrua indica readivarea, Sen zoruI de ploaie este a m plasat in spatele oqlinzi i retrovizoare interioarein C-ontact direct cu parbrizul Si in aria de a c,l i u ne a tterg;toarelor si InTormeazd o unitate electronic.; de control carecomand6 motorul de actionare a stergEtoarelor.

L a f ie c a re in c e p e re a funcliondrii, senzorul de ploaie se stabilizeazE latemperatura de40. C pentrua elimina riscul formdrii in zona acestuia de condens pe supralata parbrizulUi sauoheat5 asigur.Snd astfel posibiiitatea prelev.5rii uneiinformatiicorecte.

u activati senzoiul d ploaie atunci cahd.pelafi natina intro spilitorie autonatii,

Senzorul de ploaie este r.r s5recunoasc; tis; seautor{ in prezenla urmdtorilor fa(lr necesitd o sensibilitate diferla - impuritSiipe suprafaln control{sare, mizerie, etc.); . - urme de ap,; cauzatr lamela uzatd a stergStorulutl - diferenta intre zi si n(, (ochiul uman este mai all noaptea de suprafala udl parbrizului).

CAnd e necesaristergerea parbrizului, verifi<alidari disporitivule deaonectat.

In ca:ul existenlei pe parbrit decone sistemul,

I I
'lholl

StelgStorul/ spiliitolrl luneteitig.84- 85 Dispozitivu I f unclioneaz 6 numaicu cheja in pozilia MAR. lmping;ndlevierul inspre bord (pozitie instabil6),sterqetorul spate {unctioneazb continuu 9j spSl6torultrimjte jet de tichidde spelat parbrizul. Funalionarea se incheie in momentul eliberdrii levierului.

Ro t in d in e lu l A . f ig . g s la p o z ilia c o re s p u n z 6 t o are O , lu n c lt o n a re a in t e rmit e n t ; a este ttergdtorului activatb.

Instalaliade spelare a faruritoa tis.86 Sp6letoarele de farurint,,tl Stilo sunt ecamotabile si ,,! situatein bara fat;. Sunt activate atunci {,1 farurile sunt aprjnse(indil,,rd faz.;lung5, scurtd) sispSl;tor Lrl parbriz esteactivat.

Stareabun,i a matinii: nu foloriti Sterg,itoarele pentrua indepirta gheata gauzapada depe palbriz.in aaeste .ondilii, ttergitoarele sunt sUpUSe Unei SarciniexcesiveGe poate ducela tiieJea alinent,irii motorului9i de(i la netuncttionare pentru cateva seaunde. Daai nu mai funclioneazii,(ontactati un dealerFiat,

--a,
Fi9.84 Fig.86

a faruri
druri ale bile ti

REGULATORUL

DEVITEZA AUTOMAT.
CRUISECOilINOL

rt unc i
c (indife

sp6lator

lsrsTEMULDE
IUIEIIITIITIERE NSTAIUTA A TEZET DE

ERAI
ndeestecazul)
ATI
n .est sistem cu control l r , l r on ic (Cruise Control)
irriite conducerea autotu|Lrui cu o vitez; doritd, f5r5 a !,rpedala A(est de acceleratie. ,'i t,ermitetcederea oboteliiin

S is t e m uI e s t e d e c o n e c t a t cazuri: automatin urmStoarele pedalei defr6nS -apisarea - a p S s a re a p e d a le i d e acceleratie ASRsau ' interventia sistemului E5P - dacd treapta de vitez; a selespeed a fostschimbatd l; a - t re c e re a a c c id e n t a . levieruluiSelespeedinpozitia Dispozitivulpoate fi conectat numaiin treaptaa Patrasau a de viteza de cincea, depinzand d e p la s a re . Co b o ra re a pantelor(u dispozitivul activat poate duce la cretterea vitezei datorit5 fatS de cea memoratS, motorului. icerii sarcinii modif

Butoanele de controlfig.87 Sistemuleste comandatde (B) +/ inelul(A) ON/oFf tide inelul RES. -fi butonul(C) Inelul(A) aredou6pozitii; - O F F d a (5 s i s t e m u l e s t e dezactivat; - o pozilia de functionare Cand 15 n o rma a s is t e m u l u i . sistemul incepe sd funclioneze, din bord se lampade_avertizare cu mesajul aprindeO (impreunE pedisplay). afigat Inelul (B) serveite Pentru vitezei memorarea 9i mentinerea p e n t ru m i c S o r a r e a5au 5au viteze i memorate, cretterea

pe autostrad6, lrrl conducerii ,rles lungi, in cazul cSlStoriilor Irrl6 memordrii automatea

Rotiliinelul(B)spre(+)pentru a memora viteza atins;saupentru a creste vitezamemoratS, Rotitiinelul(B) spre a C)pentru mrctora vtteza memoratS. rotjrea ;nelului (B) . Cu fiecare Vrteza crestesau Scade cU.lkm/h Mentin,and inelulrotit, viteza se modificd in mod continuu. Noua vitez; va {i mentinut6 automat_ Dup.; dezactivarea automate, butonul (C) RES permite atjnqerea fdrd nici o alt.i actiunea v;lorii vitezei memorate anterior. IMPORIANT: la rotirea cheiide aontact in pozilia SlOp sau a i ne lului (A ) in OFF, viteza memoratS estestears6 9i sistemul deconectat.

Inelul (A) poate fi l;sat tot timpul in pozitiaOlllfir; a afecta dispozitivul. Oricum, v; sfAtuim s; deconectatisistemul candnu este utilizat rot;nd inelul in pozitia OFF,pentru a evita memor6ri nedoritealevitezei_ CUM SEMEMOREAZAVITEZA Punetiinelul(A) in pozitia O ti accelerali panSla vitezadorit;. Rotiti inellrl (B) la (+) pentru cel pulin trei secunde 9i eliberati-|. Vitezaesteastfelmemoratbfiind posibil; eliberareapedalei de acceleralie.

Vehiculul va ,,,rrt deplasarea cu viteza(i,,r l c6ndunadin urm;todr,t,., apare: pedaleid,, - ap6sarea trt
- apSsarea acceleratie; pe,t ,t!

- interventia sistemLrt rA
- dac; treapta de lil Selespeed a fost schimb,rt.i - treCerea a Cc id ('I tl levierulu i Slespeed in po/ lr,t IMPORTA f: in caz (t,,I

vehiculul va reveni .r v memoratS anterior.

pedaleide acceleratie; nr,rt eliberand pedala de a((,,h

(in cazul dep;sirii) a(r,l e s t e p os i b i l ; p r i n . r t , , l l

AREA VITEZEI MEMORAIE D a cS disp o zitlvul a fost rnctivat, de exemplu prin drea pedaleide fr6n; sau breiaj,viteza poate ti reluat5 emat;)in felulurmStor: accelerati utor pend la o l e z ; a p r o p ia tS de cea morate; . relectatri treapta de vitez5din lmemorarii(a patrasau a
ica); ,p6satibutonul RES(C).1

GRESIEREA VttEZEt ME|IOnATE Viteza memorat5 poate fi cres<utE in doudfeluri: l) apdsandacceleralia 9i apoi memorareanoii viteze atinSe (rotind inelul (B) in pozilia (+) pentrumaimult detrei secunde); sau (B)in pozilia 2)rotirea inelului (+): fieca re p u ls a l in e lu lu i corespunde unei usoare cregteri a vitezei (c irc a 1 k m/ h ), ia r menlinereaconstanti a inelului Corespunde uneicrettericontinue a vitezei. Eliber6nd inelul (B), noua vi t e z A e s t e me mo ra t i automal.

DESCRESTEREA VITEZEI MEf,IORATE Viteza memorati poate ti crescutd in douSfeluril 1l decuplareadispozitivului (d e e x e mp lu p rin a p 5 s a r e a p e d a le i d e f r6 n d ) S i a p o i memorarea noii viteze (rotind (B)in pozibia inelul (+)pentru mai multdetreise(unde) 2) rotirea (l) in pozitia inelului vitezeidorite G)pAn5la atingerea carevafiautomatmemoratS.

RESETAREA VTIEZEI MEMORATE Viteza memoratb este automat setat;pe zerocandmotoruleste oprit sau rotind inelul (A) in pozitia OFF.

v a s u g e lS m c u p la re a sislemului nulnai (,And t.aficul si conditiile de drum permit aaest luaru, adicii: drum usaat ti dlept, tosele sau autostriizidrepte,tlafia ledus.Nu cuplalisistemulin orassauin trafi< gleu.

OFFti (ontactati undealer fi.rt

In cazul aparitiei defectiuniin a<est si lotiti inelul (A) in p

In tiftpul deplasSlii (u (uplat, nu aupla!i sistemul tlansmisia in punctul neutlu sau in cazulSelespeed in punctut .

Dis p o z it iv u l p o a t e f i a (t a v a t n u ma i p e n t ru vitere mainari de30krn/h.

dac;l PlaJonierele 5eaprind - o portierb estedescuiat;(cu sau cheia mecanicS, telecomanda cardul CID) aprinse circa si rAman 10secunde dacau5anu estefizic deschisS; cheia din blocul de - sescoate contad, rAman aprinse pentru circa 10secunde dup; care sesting aulomar; intrerup6torul inertial al este alimentbriicu combustibil pentru aprinse circa activat 9iStau 15 minute dupd care se sting auromar. duceimediat lnchiderea ugilor plafonierelor. lastingerea

LUMII{ILE DII'I PORTIERE. LUMINI DEGABARIT PORIIEni- fig.93 A din masca interioarS a Lampa u : ii s e a p rin d e o d a t d c u indiferent deschiderea a(esteia, de pozitia cheii in blocul de conracr. lampa ramane cu usa deschisS, aprinsepentru circa 3 minute, dup; care sestinge automat.

BUTOAIIIELE DI COMAIUDA
| | ll, l r l

BUTOI{U| DCAVARIE - fis.9a Acesta fu nctioneazn ,I ir(l l{ butonulA esteapSsat de pozitia heii in bl(r,rl conract, e Ca n d d i s p o z i t i v u lste,i,t,l
I butonul se aprinde inte,,,, impreund cu simbolrrl corespondente " --= ti r tabloul de bord. Apasalid r i butonul pentru a d(, Lrtl dispozitivul.

hruri
)

dt tx, lu|nln

lrti l i z a r e a a v a r i e i . legalizatdde (odul din tara in (aie v; Respectali aodulrutiel.

Fi9.93

Fig.94

:DE
{i9.94
i n di

IoANELE DECOMANDA - fi9.95

Butonul stopuluide(eati ButonulC: poziliile ti farurile de ceat.itrebuie sb {ie pornite pentru deceat;. a aprinde stopul

Butonul dezabudre luneti de Butonul D (al sistemului climatizarecu doud zone de E. control)sau DE PRorEcTtE iNTRERuPAroRur Al,ltllNCENDlU FPs - lig,97 Acestaesteun intrerup6torcu rol de sigurant;,in cazul unui ceintrerupe alimentarea accident oprind motorul cu combustibil, pentru a evita aparitia unui incendiu datorat 5curgeriide combustibil subpresiune. Ca n d in t re ru p ; t o r u l e s t e a c t iv a t lu min ie de a v a r A ie se aprind automat, impreuna cu pe ecrana unui mesaj afisarea (v e d e I i " L u min i s i m e s a j e atenlionare").

L I rnctionarea acestor butoane


I t)osibil;numaic6ndcheiade ,r.r.t estein pozitiaMAR.

ul tarurilor de ceati (unde rprevdzut) llLrtonul A: pentruaprinderea or faruri estenecesar seavel;


ri le de pozitieaprinse.

interm

nti din

onul luminilordepaiaare llrlonulB:areefectdoarcand


,r este scoasdsau in pozilia

'"'..,,r[illl$ i

l',ritru a aprindeluminilede ,.,rc,tineti butonulB apbsat


i l5ec und5.

\Fig.96 Fig.97

. Intervenlia intrerupbtorului cletermind aprinderea lumjnilor interne pentru aproximativ15 minute ti descuierea usilor.

DOTAREiA TilTERIORULUI
COTIEnA FAIA(undeestecazul). fig.98

Un spatiu de depozitar, fi g;sit in cotieri.Ap;salibrl Apentrudeschidere. IMPORIAT: cend cotifr,l complet ridicatS, avetigrit,l
apStati accidental butorl|l

Dupd un a.aident, daaa simtiti miros de comb[stibil iau obseruati s< urgeri ale sistemului de alimentare nu resetali aaest buton, pentru cii existi risc de in<endiu.

Cotiera fa15poatefi reglatdin 5us tiinjos. Pentru reglare,ridicali uror (otiera j B. levieru FiapSsati

Pentru a prevenider trr c o mp a r t i m e n t u l u is i r . ) r


obiectelor conlinuteina(.\ti

Examinali cu atenlievehiculul pentru a observascurgeri, mai ares in compartimentul motor, sub matini sau in apropierea DacEnu se observd s(urqeri, puteti porni motorul din;ou. Ap;sati buton u I A pentru r e se ta rea sistemului de alimentare, Dupd un accident,amintiti,vb sErotiticheia decontactin pozitia STO P pentru a preveni descdrcarea bateriei.

,r , , , , Lir I

SUPERIOR 'I'MI' :TIMENTUI. rttutl , MANUTI :ASAGERTJLUI 'iIiII ' detl compartimentul Aiu 'r', r cum indic: sAgeata din )a rtim entu poate fl 5au rdcit cu alutorul .r1de c imatizarecu care ,.rctat printr o fantd de

in cazul sistemu ui de climatizare de tipul bi-zon;, te m peratu ra din inte rlo r u pentru mSnusi compartlmentului este cea aleag; de pasageru din Pentru a detchide orificiul de venti are depasati levierul A tig.l00con{orms;get L

COMPARIIMENTUT INFERIOR DE MANUSIDE PEPARIEA PASAGERUI.UI Compartlmentulette echipat cu o incuietoare l:e poate fi descuiat; cu cheia de contact (daci e necesar), apoi trageti de manerul A - tig.10l, conforrn sbqelii. Cand compartrmentu este deschis, o lampAde curtoazie8 fig.102 5eaprinde.

|lr

o z

7
tg.l00
Fg l0l

este activ lr mentar,sistemul de-a r'u partea fat; a celei din din r,r lamele si pentrupartea ce in ceea lt a primeilamele;
\te a doua lamela,sistemul lvr ' ctiv li intervineatunci dnd

de sistemului Dezactivarea plote.f ie (antiprindele) ce Gheatasau alte materiale pStrund in culiseletrapei Pot cauz a re p e t a re a mis c 6 rilo r antiprindere. sistemului datorate De aceea, verificati existenta obstacolelor. in acest caz, este posibila deza c t iv a re a sis t e mu lu i d e prote4ieprininchiderea trapeiin {elulurmbtor: de la activarea la 5 secunde sistemului,rotiti butonul A _ 0, tinendap;sat lig.t15in pozitia partea a acestuia superioala in p6nd lainchidere. operalii Pedurataacestei sistemul de protectie este a n t ip rin d e re dezactivat.

USILE
lnainte de a deschide <aaaest ufile,asiguJali-vd lucru ooate fi fi<ut in .ondi!ii de naximdsiguranli.

ll

ll

(deget, 'int6lnit un obstacol asigurS |,r,et(.).Acestsistem r l .r sa r e a in aP oi cu c6Iiva ! rnetriatrapei. sistemul l! ntru prima lamelS ,, acti v p e toatS durata Ins;rii si a5igurdrevenirea
I qulurpas.

DII'I / INCHIDEREA DESCHIDEREA EXTERIOR fal5 Ugiledin usa,rotiti Pentrua deschide cheia (senscontrar acelor de ceasornic Pentruuta sofer li in de ceasornic sensul aaelor Pentru scoatelicheia:i usa pasager), A' fi9.123. levierul manevrati posibil numai Este 56descuiati lu i (v e z i d e t a l i i l e u : a S o f e ru in paragraful "ecran desarise multifunctional").

sistemului, lrr cazul interventiei facein r,rrea se Poate actiunii r,itoarele doui fel!rri: jum;tbtii de susa ,rp5sarea ,,,rului A - fig.1l5 (retLtarea ' rrilanterioare) rotindbulonulA - fig.lls in
lrozrtre,

Dac; tineti rotitb cheia in butucul usiipentrumai mult de 2 secunde in pozitiades(his Gens pentru contrar acelor deceaSornic u9a goferli in sensul acelorde penrruula pasagerj, ceasornrc 5e deschid laterale. ti geamurile CAnddeschideFi una din usi, plafonierele fatS:i spate seaprind pentrucatevasecunde, Pentru a incuia usarotiticheia in sens contrar,

Dacd tinetri rotitd cheia in butucul ulii maimultde2 secunde in poziliainchis, acelor de Gensul pentru usa sofer :i in ceasorn;c senscontraracelorde ceasornic pentru u:a pasager), se inchid Si geamurile laterale. Daceefectuati dubla rotire a cheiiin directia inchiderii, Gensul pentru usa acelorde ceasornic sofersi in sens contrar acelorde pentruusapasager), ceasornic se a c t iv e a z b s is t e mu I in c h id e rii torale.(DEAD LOCK) Odatd adivat, sistemulscoate din uz manevrele interioare de aclionare a utilor pentrua m;ri protectiaantiefradie.

(n I Uiile din spate(versiuni P en t ru a d e s c l i l l


dezactivali inchider(,r , r

rrrrl lizatd ti trageli de nr,rr deschidere.


Pentruainchide: n,li i, tI

A DESCHIDEREA / iI{CHIDESI tiltERtoR


rll

Utile din tali


Pentrua deschide u\.r.tl de levierul de desch,l,ro 1i9,124. Pentruainchide: in( Ii rirll

fl let lrl

| ({ ldc

Da<5activati sistemulde inahideie toiaE, nu nai erte posibili deschiderea utilor din interior, de aceea, inainte de a cobori din matind asiguiati-v6 c{ nu a rimag nimeni inmasin;.

Fig.123

Fig.l24

,11'r, n spate(versiunicu5usi) Starea buna a masinii: usile spate Pot fi deschise - din interiornumaidacanu ,plat sistemulde blo(are a iin interior (Protectia ui) .tru a descnloe usa vatl inchlderea centra trageti de menerul de ', usa 'ru a inchide:inchideti fost nll a r una din us bord in aprinde .orect 5e 1avertizare imPreun; pe ecran iesal aTLsat

DEiNCHIDERE SISTEMUL CENTRALIZATA Din exterior Cu toate usile inchlse, rotit din lata cheiaintr una dln Lrsile Dininterior Din interiorul rnasinli(masrna aPbsatbutonulA cu uslleinchlse), - ti9.126 situat Pe manerul usii C;nd operat nLrmaiunul din se butoane,numa usa respe(Iiva va inchide

^{ /-,' F ,1r, ,,,, ,,,I'

', ! I RI A DIN

us le spatenu Pot IMPORTANT: f deschise din interror daca copi este dispozitivul'srqurant6 activat. Daca apare o deleatune .l instalat ei e ectrice a utilor Date,r e ars;, (srgurant.r a deconectat;, elc.) este P05rDr usliormanLral lnchiderea

E i,l
I

z
I

t:

' ' lht

t
(

,)

F lg . 1 2 6

1,,

po 'l capoter rle exiltenta

(HIDEREA CIJ DII'IEXTERIOR IA CUIETECOMANDA L,t,,,la portbagaj poate fi l,,,r de la distanlS,ap6s6nd l,r,L,l A - fi9,134, chiar dacS lr I ria a {ost activati.

I I ' I c HI D E RE A CA P A CUL UI PORIBAGAJ Pentru inchidere, coboreti hayonul pani auziti clicul de blocare. in portbagajexist; montatao alimentarea prizade 12V pentr\r cu curent electrica diferitelor accesoflr. daci optiunea IMPORTANT: "inchidere hayonindependent;" inaintede a in(hide esteactiv5, ci aveli portbagajul asigurali'v; c h e ia a s u p ra Dv s . , d e o a re c e automat. sein(hide hayonul

I capotaport r'.r stinge au


lnsa tempo (e cheiaa fost

\, l, ( lerea hayonului este

du ra t a a c usd sau ca
tdeschise,

l rlrt; prin clipireade dou6 l,r semnalizatoarelor; ,lr Ll.rea este semnalizatS trlr ,) singur; clipire, numai ,r ,ilarma electronicb este r,frd alarma electronicaeste lrvr, la deschiderea capotei

f olosili portbagaiul, Cand arigurati-vd cii greutatea mirfii nu depeteite masa maxind autofizati (vezicaPitolul tehni.e). De s p e . if ic a t ii a s e me n e a , a s i g u r a ! i ' v e a i a iaolelesunt perfectan(orateti cazul a; nuaiungpestepasageriin flAnddi brutte,

t
4

r{
E
I!

?
Nu .elitoliti cu obiecte a s e za t e p e b a n c h e t a spate pentlu a preveni fa!5 in aiungeleapeste pasagerii cazul unui ac<identsau tlendrii biulte.

no u t e n p rninute.

rl,,rgaj,alarma decupleazb |/,'I de protectieinterioara, l) ( 'rimetru, al (apotei Functiile rl,,(laj siantiridicare.


tl|rr reactivate odatd cu 1,, l,,rea capoteiportbagaj.

Fig.135

Starea bunii a masinii: addugalea de obie(te (diluroare,spoilere,etc.) in panea din spate sau pe plaaa ponbagai, in afara aelor avizate de (onitluctol, pot duce la deteriolareacilindiilor (u gaz ae aiutd.apa.ulportbagai.

leg6ndAsigurati incer(etura, o d e urechile de prindere existente in portbagaj. PORTBAGAJULUI MARIREA Scoaterea cortinei capac se faceintelulurm5tor: superioare !) eliberati capetele A - fig.136 prin scoaterea de pe ax, iar apoi sigurantelor impingeti conform s5getii din figure;

pinul8 - fig.137 din z) eliberati A si scoateti-le, Pentru carcasa versiunile echipate cu scaun spate A fix, scoatetia doua carcasd piniidincarcasa fig.l38, eliberand B - fig.l39, ridic6ndprima dat; parteadin faIS (l - fi9.139) 5iapoi partea din spate (2 - fig.139), din ambelepArti.Pentrureinstalare, procedura inversati de maisus, 3) pentruversiunile dotatecu (unde banchet;spateculisabilS ridicati capac F este cazul), cortina apdsand din jos in sus, - fi9.139a, mai intai o parte apoi cealaltb p6nb laeliberare.

totalS a Extindelea
in car. l) asezati centurile

rabatati st.i

lor din spStarul scaunulur {v.t paragraful "centuri") 2)scoateti complettetier'. .{ 3)mutatiinlateralcent!r siguranta.

ul aflat in r ( Ievierul
, i r abat at l

erii unei srn

ia Ievierulu ( rosie" banda

Fig.136

Fig.137

l.i a portbagald irrile in carcar|| scaunului(vfl Irplet tetierel0 ,'era/centurila*

,r) .Jentruversiunilecu scaun rbatati scaunul folosind aflat in mijlocul pernei. ' 1,r :r levierul de retinere B lh lxo si rabatatiin fat; in ideea r .rlunei singuresuprafete, llrtt:r2 ,r evieruluiB este indicate | ,ndarosie"C-fig.140. .

5) pentru versiunile cu scaunul cu li5ant, ridicati levieru de retinere A - fi9.141, a{latsubperna (amandou; in stanga5i scaunulul dreaptaperneisl rabatatiin fat:. LevierulA - lig.141este {olosit si pentru fixarea pozit ei scaunulul. pentrua Folositievierul8"1i9.141 reg a 5patiul din interiorul portbagajului.

Pentru ext nderea partial6. procedati in felul urmbtor: pentru versiun e cu bancheta rabatabil;, fixati centurile in locasurile spci{ice A. pentru versiunile cu banchete flxa, inainte de pl ere, ntroduceti z6voareleB in locasurile C - fig. 140. coboraticomp et tetierele. miscat centurileln laterai si aslguratlv; c; nu sunt r;su(ite. ridicatilevierulde ret nere B fig.l40 si rabatatiscaunu spre in

tata.
- rabatatl complet spatarul cum s-a descr s anterior, in vederea obtiner i unei singure rupra{ete.

'--

Fig.139

Fig.139a

- eliberalisigurantele B din locasul C al politei$i demontati ploita versiunile - pentru cu banchet6 politaa douaA fix5,demontati fig. 138,eliber6nd sigurantele B, ridicandprima oare partea din {ati t siapoi2 fig.139, dinambele pdrti. Pentrumontareprocedati in manierA inversS. versiunile - pentru cu banchetE culisant6 (unde este cazu l), demontati suportul cortinei f -tig. prima 139 imping6ndu-l dinspate, pana oar; o parteti apoicealalt;, la eliberare. levierul - inclinati de retinere A pernS (in lig 141, de sub ambele pdrti) pentru siinclinati sp6tarul a obtineo singur; suprafalS.

FolositilevierulA pentru a regla pozilia rpbtarului. Folositi levierul B pentrua reglaspatiul interior dinportbagaj. RABATARE iI{ PozrTrE lt'||TnLA Procedali intelulurmitor: 1) miscati centurile in lateral si asigurati-v; d nusuntrdsucite 2) pentru versiunile cu scaun fix, ridicali sp6tarul I 5iimpingeti pend in spate cend mecanismul de blocare a prinsin ambelepdrli, apoiverificati c6 "bandarotie"a sistemului de prindere B - fig 140, nu maiestevizibilS. " B a n d a ro s ie " in d i(; lip s a cupl.;riispbtarului, in a(est aaz centura de sigurant; centrald nu poate fi extrasA (exceptSnd versiunile cuscaunul culisant),

Asigulalivd ci eJte corect pdns in pirti ("banda roJtd', este vizibili) pentru a pr.

pentruversiuni repuneti perna I talS tin6nd (( rid (, nt6centrald


limba dc scoateti

arun(areain fate pestep.\ fatii in <azul f lendrii brutak.

rii pentru a lr
tre.

( | .., 4 3) pentruversiunile (undeestecazLrl), culisant | ,l, rl levierulA - fig.l4t (sl,'i,iJI dreapta) s,,r,r'd ti repozitionati inapoi in pozitie dreapU.

Fig.140

Fiq.14l

Fi\.142

' ,r,:ctprinsinam "banda rotie" i' pentru a plell . r.rt6pestepasagl 'txir i i b r u t a le .

r)entru versiunilecu scaun .ouneti Perna in Pozrtie ral; tlnand centura oe ',t; central; ridicate :oatetilimba de z:vorare a Pentru a ti gata de

Cotiera sPate APentrua folosicotielasPate coboratio ca In flgur; ln 1ig.143, interiorul cotiere se gasesc I suportiB'ti9.144pentru panarsr/ sau doze. Pentru a {olosi acestl suporti, tragetr de llmba A.in saqetii Candestedescnls drrectia un cotlerel, capacul es1_6 depozltare de corapartiment in interlorulcorlerel drsponibil

Ancorareain(SrcSturii fig.146 in Erista4 c;rlige de ancora.re e srorr a portbagajPentru Prrnde (e aslgura plasei de ancorare incSrcatura. nu ancoratideun IMPORIANT: incArcatura cu sinqur.erlig kg qreutatemaimared '100

. 1i' ca zu l ), n( lt i|l I '9. 14 1 (st6f ( li ! Jr.a p t6 .

9rea O inciicdlura neasiguratAPoate cauza ritc d e J a n i r e a l


pasagerilor.

ii

Fi9.145

Pentru inchiderea caDotei: cobora!i capota la aproximativ 20 de centimetri falS de compartimentul motorsj l;sati-o s5 cad5, asigu16ndu-v6 cE este complet inchis; sjnu este tinutdin poziliede cerligulde sigurante. DacAnu s,a inchis bine, nu o apesati, ci deschideti o din nou si repetati proced urade maisus.

Portbagajul

exterior / portbagaiul petru schiuri


Des.hideli capota portbagaicu griii cand aveti montatportbagaiul

in ceea ce privesle ,r,r,ll accesorii, v5 reaminl rrr ,, portbagajulde schiuries1r,,t,,ril speaial in gama de acces()r I tidl Dupd celiva kilometri v(,, r",iti corecta a turul,L|,d Prrnderea Nu depbsiti sarcina nr., I r,r,l admisd pe acoperis (!,!l paragraful "specificaliitehr,,.I

farurilol

IiIPORTANI:re.l rilorestede rfr cea ce prlve\ lcelorla ri l ic. Acest l,


nea legall, r

pe acoperit pentru a evita (ontaatulcubareleponbagaiului, A 6igurati-vii c,i intoldeauna capota este bineinchisa penlrua evita
deschidelea a<cidentali in timDul melsuhi.

ura pe du r

Bareleportbagajului exterior trebuieasigurate pe acoperit in punctele A - lig.r5t. Rjdicati capacelele B folosind turubejnita primit6 in trusade scule pentrua avea acces la scauneleC de asigurare a barelor,

t
i

IM PORTA II: dacd capota motornu estebineinchisj, lampa oe averttzare.,, se aprinde(dac5 existS) impreun; cu afisarea m esa jului pe display (vezi "l5mpi Pa r a g raful de avertizare").

{ rile aprinse, latecorespun ntactatiun dc.r !vea iarur spunzator. IMPORTAN rile cu Xeni zut),esteno

Iti panicipar icele mai bL bilitate cand

a lascicolu , p de aproxirri
oer ea allnr {'l

itiei.

Fig.151

i ta

( c pflveste a v.r reamintim ,l( schiurieste |rd de accesorii F

FARURILE
loglarea farurilol IMPORTANT: reglareacorect: |,,, rilorestede importanlS vitali r r{,ea ce priveste siguranla ti , irlortul celorlaltiparticipantila r 'l c. Acest fapt este de lii rnea legalizat.Pentru a va 11 pe dumneavoastrS si 'lrrra I ti participanti la trafic c; '. .!1 .ele mai bune conditii de v r l,rlitate cand conduceti cu k,,,r(] aprinse,farurile trebuie corespunzetor. tl,rrc 'r | ,ir,r.tatiun dealerFiat,pentru ! .'v( a farurile reglate 1,,r,.,t,Lrnz;tor. IMPORTAI{T: C6ndaprindeti lir'r i,cu Xenon (unde este ii.,,,t), estenormal# existeo 11" ir. .,r, pe vertical;a parabolei 9i ,, fascicoluluiluminos, un '1 l, ,t,,1,, .iproximativ 2 secunde in ., i,,,.,, alinierii corecte a

in<linalea farurilor Vehiculul este echipatcu un dispozitiv electric de corectare a in c lin d rii f a ru rilo r. A c e s t poatefi operatnumai dispozitiv cucheia in MAR aprinse. Sifarurile C6nd vehiculul este inc;rcat, parteadin spatecoboara. Acest lucru inseamnb cdspotul farurilor se ridicS. Ast{el, este necesar; reglarea in pozitia corect;. P e n t ru a in c lin a f a rur ile , ap6sati butonulA - li9-152, situat pepl6cuta dinstenga volanului: segeataA pentrua - apSsaPi ridicafarurile cu o pozitie (de exemplu t-2,2-3) 0-1, apSsali sdgeataV pentrua coborifarurile(u o pozitie (de exempiu 3-2,2-1,1-0)

Ecranul B din tabloulde bord pozitieide asigurbvizualizarea inclinarea farurilor in timpul


r4 ^ l : ra ^h6br i oi .l a

krlometriverifi r0ctea turuburi I s a rc i n a ma xi .rcope f (v

Poziliaaorect6 functiede incir(are Pozitia 0 una sau douS pefsoane pescaunele fatS persoane Pozilia I -cinci Pozitia2 cinci persoane + portbagaj bagajein Pozitla 3 - soferul + incSr(area maxim; in portbagaj.

t)(]cificatiitehnice

Fig.152

ve rifi.ali in(l in a rea falurilor de fiecare datii (and vehiculul este in.Sr.atdi{erit.

AB5
Vehiculul este echipatcu un sistem de fr6nare asistat, ABS, rotilor in care previneblocarea t imp u l { ra n d rii. a s ig u rS n d aderenta sicelmai bun control a, direclieide mersin conditiide aderent; redus6, chiarsiintimpul fren;riide urgent6. Conduc6torul auto isi d; seamac6 sistemul a pedala intratinacliune, deoarece de de frAnbpulseazb ti sistemul fr6naredevinezgomotos. Acest lucrunu trebuieinterpretat ca o defecliune a fr6nelor; din contrS, este un semn c6 sistemul ABs functioneazi: indicesoferului c; se deplaseaza la limitaaderentei s i c ; v it e z a t re b u ie re d u s ; conform cu suprafatacaii de rulare. Sistemul ABS este un sistem adbugat 5istemului de fr6nare. Dad apare o de{ecliune, sistemul se decupleazS automat, sistemul clasic rEm6nandfunctional.In cazul unei defectiuni,sistemul ABS nu maieste activ siacest lucru n u a f e c t e a z ; c a p a c it 6 t ile def ranare. 5istemului clasic

D ac; nu at i m ai , , , f l, r i masi nE echipat S cu A[ ] ', r , '. ln

s 5 f a c e li un p i c d ( t ' , . , , t p u t iliz 6 n d s is t e m u le o',,t,,,rl a lu n e c o as ; , b i n e l r t , , ,


Conformitate cu Co,l,rl l|,rt,l valabilin tara in carev.t ,Iil.,tr rl.rl'rl asemeneaeste recomnr

9a( le urmal

Sistem

Reglalea farulilor de cea!5 Pentru controlulsi eventual r e gl aju I Iarurilor de ceati Fiat. contactali undealer Reglarea f arurilorin sfu einatate Faza deintalnire este orientat; pentru piata unde s-a vandut primadatSautoturismul. iN t;rile pe partea cu circulalie opusS este prin apli(area necesare ajustarea u n o r folii adezive pe {aruri. Ace stea sunt furnizate de Liniaccessori Fiat sipotf i livrate de orice concesionar Fiat,

c it it i c u at e n t i e i n l r r L 'lri urm6toare. Avantajul folosirii /\ r',,rl


este55v; ofere o manevr l' rl maxim.i ch iar j^n cor,l,1rl aderentS scbzutS in Lirtr {16ndrii, evitend blocafc. ,,'ll Nu trebuie sE v5 astcl,l.rll spatiul de frAnare s..r1l,'

pneu si
sdvSl
ll

canr

ilscull n

exemplusuprafetele cu rtlr

sau26pad; proasp;t; du( ,1,,1 la cresterea spatiuluidefr,ir,l|.

Daca indi.a intre trebu de dep lulare.

Pentru a exploata sistemulABS intreagacapacitate, urmati lurile urmitoare:

Sistemul ABSutilizeaz5la naxim adelenta dintre pneuti calea d rulare,dal o poateimbunitdli; de aceea ie sii vi luati cele mai bune

Da a e a a ! 5 ru t o defectiune, in bord 9e a p rin d e la mp a d e avertizare(in|preun6au ncaaiul afigatpe dbplay),iar in a(est.a!, reduceti vitera ti indreptali-vd (itre cel mai aplopial dealerFial. Dealerulva exanina vehicululti va indepirta dele4iuneaapirutS.

r u r i c a n d (o n d u ce l i p e alunecoase, f5re a ve
risauJi inutile.

F r6 n a re a p e s u p ra f e t e alunecoate necesiti mareatentie giin cazul chiar echip;rii cuABS. Cel mai important sfat de urmateste acesta:

Da cd sistemul A B S a indi.at limita adelentei inlre pneu 9i aala de tlebuie ri vd adaptati de deplasare cu condiliile
.rulale.

Ca n d s i s t e n u l A B S intervinesi simliti pedala p u ls 6 n d , n u lid i< a li pi.iolul de pe frad; pro<ed6hd ata, vii veii opJi in cel mai mic spatiu posibil,conformstdrii .Eii derulare.

Dac;urmaliaceste sfaturi, veti fi capabil sEfrianati mai bine in oricesitualie. I MP O RT A iI t : v e h i c u l u l e echipatecu ABS pot fi echipate n u ma i c u ja n t e , p n e u r i t i comPonente ale sistemului de franare aprobatede aonstructor. Sistemul este completat deEBD (s is t e mu l d e d i s t r i b u l i e electronicd a fortelor de fr6nare) care impreun5cu sistemul ABS mdre$te capacitateade frAnare a (inl o c u i e t t e v e h ic u lu lu i. repartitorul mecanic def ranare) pentru a avea IMPORIANT: capacitatea maximi a sistemului de fr6nare este necesarAo perioad5 de rodajde circa 500de k ilo me t ri: in t im p u I a c e s t e i perioade, este bine sd evitali fr6nErile violente, repetate si prerungrre,

vehiculul este echipat au un ristem de distributie electlonici a fortelor de frenare (EBD).Da.e lAnpile de avenizare dinbord@ fi@(impreuni cu mesaiulafitat pe display) re apiind, <and motorul este pomit, indicdo defe<liune a EBD; in a<est aaz o franare violenli poate duce la blocalea mai devrene a rolilor posterioare, all posibilitatede derapai. Condu<e!i au mare atentie pene la ael lnai apropiat dealer Fiat penlru a veriti(asistemul.

Dacelanpa de avertizare (a din bold (impleun6 cu mesaiulafisat pe display)se aprinde,cand motoul este pomit, indicii o defecliunea ABs. in a<est aaz, sistemul de franale va fi eficient. insii f51i; dislozitivul antiblocare. in a(est aaz ti eficacitatea EBD va fi redusd.De asemenea, conduceli cu atentie ti evitati flenSlile blutte panS la <el mai apropiat dealer Fiat pentru a verilica sistemul.

Asistenta la franare BrakoArnrl (asistereain timpulfrann.r rl. urgenl5) Vehiculul este echip,r L ," tr,r , nB sistem ce recunoaste urgent; ({unctie de !ri, I nr ap;sare a pedalei de lr | ,r ti mbregte considerabil pr, ' Ea dincircuituldefranare(i,,,,,,,,1 ap;s;rii progresive a ped,,, 11. ,lE demonstratce, in conditiir, .,1, urgentS, cend apareo silr.,l , ,la panicS, multi soferi, chiar.t,.'..r,d repedepedalade fren5, n,i .'r ,ri cu su{ic;ent5 fortb 1,, ',t',r obt;nerea deceleralie ri,',trr posibile. Viteza cu cari ',rE ap;sat; pedala de fran, ,,na calibrat; ast{el incat sislcr,, rl intervin; numai i^ncazul rL r,l.n situatiide panicS, f;r; s;.l, r, ,. modulabililatea pedale conditiinormalede {unctior.',,

lltemul I

tlgLrran
lpat e ( 'l

(indr(n

Daci lamDa de avnizale " nivel scizut li.hid de t ra n i" A d in b o rd (impleunii cu mesaiul afiFat pe display) seaprinde, opriti imediat contactali cel mai apropiat ti dealer Fiat. I'le etanseitetil e sistemului de franale, de fapt, complomit sistemul de franare (lasic, (,At sisistemulABS.

Il'al

hl

r (,. rlllll

nu poatefi decuPlat, Slstemul a sistemului lparte integralS activScu care este \rguran15 rpat vehiculul.La versiunile datorit;faPtului rpatecu ESP, este lunclionareaelectronicS rratdde unitateacentralia dac6 ' \istemulestedezactivat a sistemului ro o de{ectiune (rndicat l;mPii de aprinderea
ivenizare @ ).

Sistemul ESP (Prograrnul Electronic de Stabilitate) (unde este cazul)


este un Program ESP Sistemul al stabilitdlii de control electronic I n t e rv in e a s u P ra vehic u lu lu i. motor cuplului tifranirii rolilorin mod di{erit, in cazul Pierderii ade re n le i, c o n t rib u in d la me n t in e re a v e hic u lu lu i P e tratecrorle. c a n d c o n d u (e t i v e h ic u lu l estesupusacliunii{ortelor acesta carepot laterale 5i longitudinale, atat timp c6t de Sofer {i controlate rolile oferA aderenla adecvate; scadesub nivelul cSnd aceasta deviazd de la masina minim, de tofer. Mai impusb traiectoria ale s c e n d c o n d u c e li P e o suprafatS accidentatA(Pavaj, p re z en la a P e i, g h e t ii s a u ale vitezei modilicSri noroiului), (accelerare sau de deplasare a traiectoriei / sau franare ti (evitarea unuiobstacol), Potduce

rolilor. aderenlei la pierderea Ce n d s e n z o r i i d e t e c t e a z a c o n d iliile c e Po t d u c e l a sistemul derapareavehiculului, motorulur asuPra tl intervine ESP f ra n e i g e n e ra n d u n c 0 P l u stabilizator.

rlal la
l t rl r (l
ll

rt l
i{

.rul

tisternului' Pe]formanlele a e in a e e a Privette s ig u la n t a a c t i v S , n u tJebuie si inducd lolerului a c c e p t a t e a un o r l i 5 < u r i Stilul de conducere suplimentare. tr.buie in olice caz adaPtat c o n d it i ilo r (e ii d e l u l a r e , viribilit6!ii si tJaficului.Sigurant.a ru t ie ri e s t e i n t o t d e a u n a regponsabilitatea tof erului. EsP aiutatoferulin a Sistemul in cazul p;stra controlulmasinii oierderii aderentei.Fortele de de reglajele actionate ;tabilizare (ontrolul de ESP efectuate Pentru de aderenla depind vehiculului de rulare. dintreoneu5icalea

'cd ltrla

Func!ionarea sistemului ESP Si s temul E S P este activat imediat ce vehiculul a fost pornit si n u poate fi decuplat. Componentele esentiale ale ESP sunt: - o unitate electronice de a o n tr ol care proreseazd primite de la diferiti semnalele senzori si calculeaze strategia cea maiadecvatd - un senzor care detecteazS pozitiavolanului - patru senzorice detecteazb viteza de rotatie afiecireiroli un senzor ce m;soar5 rotirea vehiculului in jurul axeiverticale (forta cat 5i acceleratia lateralS centrifugS).

ln ima s is t e mu lu i E S P e s t e u n it a t e a d e c o n t ro l, c a re impreunScu datele oferite de s e n z o rii in s t a la t i p e ma s in S . c alc u le a z b f o rt e le c e n t if u g e induse c6ndvehiculul evolueazd peotraiectorie curb5, Senzorulde deplasareunghiulare m;soarb rotireavehiculului in jurul axei verticale. Fortele centrifugale g e n e ra t e c 6n d v e h ic u lu l re d e p la s e az i in c urb 6 , s u n t detectate de senzorul foarte sensibil deacceleratie lateral;. A c t iu n e a d e s t a b iliz a re a sistemuluiESPse bazeazi pe calculele efectuatede unitatea ele.tronicEde comand6,care primitede semnalele Proceseaze lasenzorulde rotire a volanului. al acceleratiei laterale si vitezeide rotatie a fiec;rei roli. Aceste permit semnale unitSliide control sE recunoasc5 pe care manevra dorette $oferul sA o facd c6nd rotette volanul,

recunoas(5 pozitia v.'lr , elr moment de moment r ri comPareCu traiectoria(l,,rirn sofer. [n cazul aparil (, ,r discrepante, intr o fra.lrLr,r secundS, unitatea cenlr,rl,l control alege 9i corrr,rrr{ intervenlia ceamai buna lr,f rru aduce vehiculul pe tr.rt,,tl cerut;: franarea uneia i,Ir I multor roti, reducere a trtl oferitede motor.

Un it a t e a de ci,I proceseazi dateleprimrr,,L (,rt,,rlrrl senzori este ti de aceea

ln ou
ll

Actiunile de corectar(r modif icateti controlate .r) rlr rl Pentru a pestra vehicu t ra ie c t o ri a c e r u t d d e r , , l Acliunea sistemului ESP ni, !
cons;derabil se(uritatead, tva

lnl

vehicululuiin orice conditi.,rrl Si este foarte folos;tor ,i conditiile suprafelei de nr ,r. schimb6.

lli

Dttl
lll

p.( r

htervenliaESP ntervenlia ESP este sislemului rlcati prin clipirealSmpiide ,rtizaredin bord, pentru a orma soferulc5 vehiculul se l l r i n c on d iti i p r e care de
,l) i itate$iadere ntd.

mnalarea defectiunii emului ESP


ln eventualitatea aparitieiunei l, rtiuni, sistemul E5P este rinectatautomat si lampa de l zare 6 din bord se aprinde,

Rotiticheiela MAR volanul un sfertde turb - Rotiti i^nspre dreapta si apoi stanga, pornind de la pozitia de mers drept tasloPti apoidin - Rolilicheia noula MAR Dupb ceteva secunde lumina 5eva stinge. Dacb nu, contactatiun Fiat. reprezentant Aceste operaliipot avealoc si cu

Sistemul ASR (controlul

trac!iunii)
(Antislip

Regulationl
S is t e m u I A S R c o n t ro e a z S s is t e mu l d e t ra c liu n e (mo lric it a t e a ) v e hic ulu lu i t i intervine defiecare datecanduna in sau ambele roti patineaze. aceste conditii, dou; sisteme intervin: di{erite 1) dacb alunec; ambeleroti mo t o are , d in c a u z a p u t e r a i ASRlntervine excesive transmise, puterea motorului. reduc6nd 2) dac; alunece numaio roatb motoare, ASRintervine fran6nd roata care patineaze, cu efect similarcu cel al diferentialului autoblocabil.

(u afitarea pe mesajului t)rfune a in cazul uneide{ectiuni t,l,ry. ! r , m u l u i ESP, m agina se


rt)ort; ca una fEr.i ESP;de !i sugerdms5 vE deplasati de , ,rlala un dealerFiat.

in limpul folosilii rotii de rezerv6 de dimeniiunimai niai aa .elelalte loti ale matinii, ESP-ulfun<lioneazd. llebuie ins6s,i aveti in vedele ci datorilS dimensiunilorreduse adelenta ac e s t e i ro t i e s t e I redusS. considerabi

(in lareasistemului ESP


lde(dr(5rii baieriei) lr l)j refacerea conexiunilor !rr,c ale baterieiestenecesare ,,,lnrea urmdtorilor Pasi ',. operare (orect; a ESP-

P entru f u n c t io n a re a corecti a sistefiului ESP, tlebuie s6 fie anvelopele tip ti marc6, in perfectd de aaelaFi stare, si mai ales de iipul ti icatii. m,irifteaspecif

ActiuneaASR esteutile in mod particular atunc; cAnd: - r oata interioari curbei p a ti neazE datoriti variatiei inc;rcSriidinamice sau datorit; a(cele raIiei exces ive; - putere excesivdtransmisS rotilor fEre se se tind seama de aderenla ciii derulare; pe suprafetre - aCCelerarea a l u n e coase, inghetate sau acoPerite cuzdpad5; pierderiiaderentrei in cazul pe (acvaplanare). supra{ata umedE

Cuplarea / decuplarea ASn ASRse cupleaz;automatde fiecare dat5 cand motorul este pornit.Cuplarea esteindicat6 de mesajul corespunz;tor afigatpe display (vezi "l6mpi avertizare" d in a c e s t ma n u a l). Ca n d puteticupla- decupla conduceti, sistemul ap6s6nd butonulde pe Consola centralS.

Ca n d s i s t em u I A \ l l decuplat, acest lucru.\lr' tl


prin aprinderea ledulur,iIl 5i prin afitareamesajuhr|lF (vezi "lSmpiavertizare" ii manual). Daci aceasl.r ll estedecuplat;cand cor,lr' llil cupleazd automat dat.r !rll candrnotorulestepornI

Pe onnantelesistemllui, in ceea <e priveFte si guran!a activii, nu trebuie 5,i induad gofrului at< ep tarea unor risauii 5uplinentare.Stilul de ronduGere trebuie in orice Gaz adaptat .o n d i!i il ol .5ii de rulare, vizibilitdtii fi traficului.Siguranta r uti er E erte intotdeauna reaponsabilitatea tof erului.

Fig.1s3

'R oln

p.
otn

lua

6nd dilirali ioata de rezerv5, functia ASnegte e x( lu s6 Fi lampa de din bord se apiindefix, lvertizare lnpreund au mesaiul afitat pe lLplay.

IMPORTANI: cAndcSletoritipe zSpad; cu lanluri, poate fi de ajutordec0plarea ASR: defapt,in aceste conditii, deraparea rotilor poatefi de in timpuldemarajului aJuIor. Sennalaiea defecliuniisistenului ASR T n c a z u l a p a rit ie i u n e i defeclir.rni, sistemul ASR este deonedat automatfi lampade avertizare Q!:din bordseaprinde, impreunS pe cuafitarea mesajului display. in cazul unei defectiuni a sis t e mu lu i A S R, ma s in a s e comporti ca una f;r6 ASR;de aceea v6 recomandems5 vE deplasatide urgenlS la un dealel Fiat.

Sbtenul MSR Masinaeste echipat; cu un sistem special, integratin sistemul ASR, care in cazul schimbdrii (din rapidea treptei de vitezS, treapta superioarE in treapta inferioar;)intervinein a m;rii c u p lu l m o t o ru l u i p e n t r u prevenirea derap,5riiexcesivea rotilor, precare maiales in conditii aleaderentei.

Pentl u functionaiea aorccti a ASn,anvelopele trebuie56fie dea<elasitip t narai, in perfecti stare fi nai ll .r d e tip ul ti fiirimea

Sistemul EOBD (motoarele pe benzini)


(motoalelepe Sistemul EOBD benzini) (European Sistemul EOBD On Bo a r d Diagnosis) perm ite dia g nosticarea continui a com p onentelor vehiculului r asp unz;toare cu emisiile poluante; de asemenea alerteaz; prinaprinderea soferul, l;mpiide avertizare Cr din bordirnpreun; cuafigarea mesajuluiin bord. Obiectivuleste: - de a pSstra sub control ef:cienta sistemului; - de a avertiza c6nd o de fectiu ne duce la mdrirea noxelor peste cele stabilitede lege;

- d e a a v e rt iz a a s u p ra s ub an s a m b lu lu i re s p o n s a b il pentru aceast; defecliune. Deasemenea, sistemul are o prizdde diagnozd carepoatefi accesate cuechipamentul specif ic, princarepot fi prelevate codurile de eroarememorate in unitatea central;de comande, impreune cu o seriede parametrii specifici motorului5i diagnozei. Aceasta poate'fi executata verificare si de agentii decontrol detrafic. Starea bund a masinii: daci in rnomentul in aare rotiti cheia de (ontact in MAR martorul de avertizaredin {3 bold nu se aplinde, sau d a c i in t imp c e a o n d u c e li martolul se aplinde intennitent saucontinuu, contaatati un dealei Fiatcetmairepedeposibil.Lampa de aontlol ft aprinsi permite legalcontrolulagentilorde tlatic ce au in dotale chipanentul specifia.intotdeauna trebuie si; indeplinitireglemnt5lile FiCodul nufierdintalain (arevi aflati.

I MP OR T A I { T r : , l, , r , , n d e f e c t iun l i , 5 is t e mu l , d e a ( . , , r , ,
obligat s; e{e(tL,., , r.:l banc,iardaci est(,h, , ,,,nr
Oe drum, Ce po<r l{ r . , , i ' ' ki l ometri .

AI TI

It 'r lrrl).

1{ul nltc uril. pe

III:AAG.URI FATA III ATERALE


r r. r iu I ! i . i rulul e5te echipat cu iontalin mai rnultetrepte sofer, fi9.154, pe ntru fig.t55, airbag uri '. tati (undeesteprev:zut), ei spate (unde este t), fi9.157, precum sl r pentru fereastr; (unde .]zut), ti9.158.

"smart Bag" (aiYbag Sistemul fronial cu deschiderein mai multe trepte) Descriere si functionare Airbag urie {rontale (sofer sl pasager) sLrnt d spozitive care rnterv n in cazu unu accdent frontal. Constau dintro perna

se uml l a i nsl anl -l reLi ( li'r l n! ii i ntr o ci rcasa specral a : n centru voi afr! r l lr , . rrr! f ! " i n bord, o D err.r ir r . r l1lar c,
F F

r,ru lipili ablibilduri sau rite obiecte pe airbagirile lalerale sau cele tereastr6.Nu depozitati pe bordul pasagerului, pot deieriora umtlarea airbag-ului.

Fig.158

209

. Airbag-urjle fald (sofer), au rost concepute pentru proteiarea Pasagerilor fatd in cazul unor acctdente de severitate medie inalt;,.prinpla5area perneiIntre soTer st votan sauintrepasager si _ln cazul unui accident, o unrtate de control electronic,; proceseazi semnalele primitede la se nzorul de deceleratie, senzorulcenturilor frontale si can_d este cazul declanreaz6 umttarea airbag_urilor, functie de seVentatea accidentului. . Pe rna se umfl; imediat, In ter pun6ndu-se,Cu rol de protectie, intreo(upantii locurilor TaIatt strudurile(e pot cauza te ztuni, lmediat dupa aceea, PernasedesumflS. Airbag-ul frontal (sofer si nu inlocuiette Pasager) centura oe stgurantS ci este un complement al acesteia. Centurile oe srguranta trebuie intotdeauna Purtatedeoarece acestlucru este l e9 a l i zat si obligatoriu in majontatea t;rilor europene. in cazut unuiaccident, persoana (are nu poarte centurdde sigurant6 a va n seaza,putend intra 1n contaat cupernaintimp ceaceasta seumfl5.

In aceste conditii, protectia oferita de airbag este redusa. Arrbag-urile fata suntconcepute s d s e d e s c h id in u ma i in : a z rrl accidentelor frontalesi de aceea n u s e a c t iv e a z ; in c a z u l accidentelor de alt tip, acest lucru n e re p re z e n t a n d d e f e c t iu n e (lateral, rdsturnare, etc). Coliz iu n ile c u o b ie c t e le deformabile sau mobjle (semne de circulalie, troienede zipad,;, ventcute parcate, etc.), Coliziunile spate (lovireabErii spate),cele laterale intrjriisubalr. tiin cazuJ vehicule sau bariereprotectoare (suu un camjonsau o barier6) poate sa nu decjan,seze airbag unre, stngura protectie efectiv,; r;m6nind centurade sigurant;. aceea, neintrarea in funcliune ^De rn aceste (onditii nu reprezinta defecliuni aleristemului

Airbag-ul frontal pn!tr0.r _ Ajrbag-ul frofl, rl t,,l fost,conceput si cal tjr r t,,;a marl protectia p.r!,rr,.,1,t{rl
deschj derea m axiir . , , , , lt l

I
I

poartdcenturadc .,,r,,, rtta

Pernei umple sp.i1L | ,l pasagertibord.

l p

arr.l

! ra

r| | ra
| .l

itl
Ilrl

montati scaunulpentru copil Pe i c aun u l pa r a gerului fafi, airbag-ului deoarece declanFarea Doate duae la rinile serioasd, (hiar mortalii. in car de nevoie dcza(tiva!i airbag-ul pasager (nnd montati scaunul de copil. trebuie fixat t(aunul pasagerului lo(ea maidin spatepozitiepentru . Dreveni orice (onlact dintre r(.r unulcopilti bord.chiarda(Enu care impusde lege,suntetisfdtuit r.r readivali imediat ailbag-ul pnsager dupa ce transpo ul unui rooil nurnaiestene<esat.

vehiculul !9 PfnrcolGRA\lr este eahipat cu airbag l r o n t a l p a sa g e r. Il u

manuali a airbagDeza<tivaJea ului frontal pasager DacA este absolut necesar unuicopilpe scaunul transportul pasager, ulfrontalpasager airbag / Dezactivarea trebuie dezactivat. reactivarea5e face cu cheia in STOPti {olosindintrerupetorul specialdin dreapta planlei de Ajungeti la acest bord, fi9.159. com ut a t o r n u ma i d a c ; u : a st; deschisd. dreapta

din fig,l59 are Cornutatorul douSpozitii: 1) airbagul frottal pasager (pozitia ONel): lampade activat avertizare |/rdin bord stins;;este unul absolutinterzis;instalarea scaun coprl. 2) airbag-ul{rontal pasager (pozltia OFF U/): lamPa dezactivat de avertizare U,'dinbordaprinsS; e s t e p o s ib ila in s t a l a r e au n u i a unuicopilpe de retinere sistem p a s a g e r. Lampa de u I scaun a v e rt iz a re d in b or d r ; m a n e aprinsdatet timp c6t airbagul este dezactivatfrontalpasager

ODetareacomutatorului este Dosibilenumai cu mo t o ru l o p lit F i c u aiutorulaheiide<ontact.

Fiq.159

D ezact ivarea a irbag- u lu i pa sa g er nu influenleazS functionareaairbag-uluitofer. Cind usa este deschis6, cheia poate fi introdug tj scoasS in ori(epozitie. Senzolul de alasifiaaie a pasagerului (OCS = si.tenul de alasif icarea o(upantului) Airbag-ul frontalpasager este echrpatCu Un senzorsituat in sca u n u I pasager. P rin acest senzor,o unitate de control este capabilS sd recunoascb prezenla o cu p a ntului ti sd clasifice greutatea: acest lucrupermitecea mai bun; protectie in orice ci r cum stantS , modu l6 nd presiunea de umflarea airbagului frontal pasager functie de greutateapasagerului. Dac5un adult ocupS locul pasagerului fata, airbag-ul pasager esteqata sbintervinE in cazde nevoie. Daci pasager scaunul esteliber, airbag

senzorut de G3,PEnrcok clasifi(alea pasagerului nua fosl (onceput pentru


recunoatlerea mont;rii unui sistemde relineJepentru aopii ri de aceea. deza<tivatea nu se faae automat.DaoA totusi nontati un sistemde relinerepentru(opii pe r(aunul pasagel, este necesat6 dezactivareaairbag-ului trontal pasagel,prin dispozitivulspe(ial de dezactivare(vezi paJaglaful antelior).

Senzolul de clasili..fa

pasagerului nu pa detecta (orect o..t pasagerului da(i pe scaun r. montate perne intermedi.rr. (prtt s u p o rt i n e d i . a l i aiut,itoare,inelede cau(iu(,. de aceea nefiind aDroll utilizarea lor pescaunul pa!.roat.

Nu depozitati obie<te grele pe s(aunulpasager, pentJu cii in caz de a < c id e n t , a irb a g -u l f ro n t a l pasager interuine da(6 nu este d e z a (t iv a t p rin d is p o rit iv u l special.

IMPORTAI{T: pelr rtl beneficia de cea rn.]r t,rr protealiein cazul unui .rl regJali scaunul in pozitiaL,r",tl ii9.150.

Fig.160

(rra a poala irrrnll rc .lll rr all ror i l ., rl.,li ob.ll rdg.a,

ilu a sezati obieate asculite pe saaunulfatE a eviia dp eter io e n tr u r a r e a senzotului. contactaliun dealerFiatin cazde def a aaeituisenzot. ectiune

Airbag-ulilelaterale(SideBagWindowBag) Scopul airbagurilor aterale est e d e a mb ri P ro t e c lia in cazul unuiaccident ocupantilor mediespre lateralde severitate Secompun din dou; tipuri inaltS. in5tantanee: cuumflare deperne - airbagurile laterale sunt situate in lateralul spStarelor scaunelor{atb si in lateralul (unde este cazul); bancheteispate aceast; solulie face posibilS p la s are a o p t im; a p e rn e i in relalie cu ocupantul, spdtarului scaunului. depozilia indiferent - Window bag-urilesunt o pernd situat;i^n de aertip perdea din lateralele carcasele speciale cap it o n a ju lu i in t e rio r a l c e P e rmit aco p e rit u lu i, desf ; s u ra re a s p re in jo s a pernelor; solutie, studiat; aceast; permlte pentruprotectia capuJui, oferirea celeimai bune proteqii locurilor fata ti spate ocupantllor unui accident in eventualitatea mari lateral,datoritbsuprafetei pernelor. umflare a de

tr u a l'{nl
, t'l!il , ,,! rl l :

in cazul unui accidentlateral, unitateade control proceseaza primitede la senzorul semnalele este lateralS dede(eleratie tidacA r, c o ma n d S u m { l a r e a necesa pernei. Pernele se umflSimediat, o reprezent6nd Protectie intre ocupanli ti Partea lateralSa v e h ic u lu lu i. lm e d i a t d u P ; p ro d u c ere a e v en i m e n t u l u i , pernele In cazul unui sedezumflS. a c c id e n t min o r ( P e n t r u c a r e re lin e re a in c e n t u r ; e s t e airbag-urilenu se suficientd), in acest caz umfld.De asemenea, este de importante vitalS s; purtati din de sigurantS, centurile unuiaccident momentcein cazul minor garanteaz; mentinerea pozitiei ocupantuluisi Previne a ru n c a re a in e x t e r i o r a pasagerului in cazul din vehictll unuiaccidentviolent. laterale airbag-urile De aceea, fate 5i spate(undeeste(azul)nu re p re z in U in lo c u i r e a P u r t d r i i ci doar centurii de siguranlS, la purtareacenturii, completare din moment ce in majoritatea purtarea centurii t;rilor europene este obligatorie. desigurantb

Fun ctionareaairbag-urilor laterale fati ti spate nu este d e cu p lat; prin dezactivarea airbag-ului trontalpasager, lucru paginile des(risin anterioare. IMPORTANI: in eventualitatea u n u i i mpact lateral, puteti b e n e fi cia de cea mai bun; prote4ie prin reglareacorect6a poziliei scaunului, permitand (orectb deschiderea a airbag-ului.

I MP O RT A t : a irb a g -u rile frontale si cele lateralefa1;5i s p a t e (d a c 6 e x is t d ) p o t f i declantatedaad vehicululeste supusunor tocu puterntce sau accidente care implici suprafata podelei,ca de exemplulovirea bordurii,unor trepte, obstacole joasesau cEderea vehiculului in gropisau gSuri in calea derulare. IMPOnTAiIT: cend airbag-ulse declanteazi emiteo cantitate de praf. Acestpraf este inofensivti neinflamabil: dupS declansarea pot r;mane alrbag-ului. in vehicul resturide praf: acestpraf poate iritapielea este 5i ochii.De aceea binesi vb sp;latifolosind sSpun neutru 5iap;.

IMPORIANT: dacb Ur r6

fi r,r,r limpiledeavertizare a irb a g -u r i l o r se aprin(l, r (SlStorili(indici o delir th


contactatiun dealerFiatltr.||tl{ eliminadelecliunea.

ld, tl me

Airbag-urile au valabrIr,rr. a n i. Du p E e x p i r a r e a , , ,! perioade, contactati un Fiatpentru a leinlocui.


IMPORTANI: in urm,r 0rl accidentce duce la decl,rr){t

a( d lI r ( ! DUt illol I t lol

unuiadin 5istemele de sigr/inr (ontactali un dealel Fiat tr,rl inlocuirea sistemelor activ.rtr verificare. Toate verif i(5rile, repar,rlltla operatiilede inlocuiretr(,1 efectuate de c;treundealertld.

nan m llP lan tr f ||e

,u
ll

lo

Nu vd odihniti (apul, bratulsauaotulpe uFE sau pe geampentlu a preveni posibilarinire in aaruldeclanF,irii airbag-ului lateral(windowbag).

Nu spriiinili .apul, bialul sau(otulpegeam.

,,,,,dttt
.r,,|/.Q Il tlnl t! tluna|

a tx,rrlru
rl rr . rllr l .'ror||l ,d

DacA dezafectativehiculul, un vehiculul.la prima dat6duceti dezactlvarea dealel Fiat Pentru \i5temelor. DacS vehiculul iti schimbd noul P roP rietar pr oPr i etar ul, tr eb u ie i n fo r mat asuP ra l!nctionSrii airbag'urilor 9i .a tl de ,rtentiondrilor Precedente ',tremenea ii inmanati sb trebuie IM PO R fA T: activarea a airbag Dretensionatoarelor, fat; 9i irrilor frontale5i laterale de unitatea de \DateestedecisE functie diferitS r.ntrolin manierd Nea(tivarea rl, tipul accidentului. ,rrriasaumai multordispozitive lfge a m n A c; sistemul nu hrnctioneazecorect.

manual;a airbag' Dezactivalea urilol latetalespate(undeeste <azul) Un e le v e rs iu n i s u n t echipatecu airbag-urilaterale spate pentru a proteja toracele pasagerilorsPate

Op e la li d it P o z it iv u l numai (and motorul este oorit Fi aheiade aontact

rotilicheia dezactivare, Pentru in in dispozitivulsituat contad de p o rt b a g a j - f i9 . 1 5 1 . A c e s t numal poatefi accesat dispozitiv deschisS. cu iapota Portbagaj din fig'151 are Comutatorul dou; oozitii: 1) airbagul lateral Pasager de (pozitia oN \ ): lampa activat este stins5; bord din avertizarerb unui instalarea absolutinterzisS spate' pe bancheta copil scaun 2) airbag-ullateral. Pasager lampa (pozitia OFF.!,1): dezactivat !b dinbordaPrins6; deavertizare este Posibild instalarea unLri a unulcopllPe de retinere sistem s c a u n \Il p a s a ge r - L a m p a d e a v e rt iz a re d in b o r d r 6 m a n e aprins6at6t timp c6t airbag-ul dezactlvat eSte lateraI pasager P E RI Co L s E R l o S : i n prerenla oaupanfilol de re.luse d ime n s i u n i spate, din bancheta (copii,etc.) Pe este neaesard dezactivarea airbaq-udlor latelale spate Plin interiediul disporitivului tituat inportbagai.

ill
l

Fi9.161

Aten!ioodrigenerale

Cu <heia de (ontact in pozitia MAR,martorul de avenizare se aprinde si trebuie si se stingii dupii ceteva se ( u n de, Daci maltorul de avertizare nu s stinge sau se aprinde in ti|npul cilStoriei contadati de urge li un dealer Fiat.

Nu .Sldtoriti .u obiede in brale,in lata pieptuluisau cu cleion. pip5,et<.,intre buze; ris. de rEnire in cazul declanFiirii airbag-u lui,

Dace vehiCulul a con5rrtntl obieatul unui furt snn r unei tentative de furr orl a fost supus unor a.t. dr vandalism, inundatii, tr.bnt. verificat inediat sistenul nIl'{l deundealerFiat.

Nu acoperi!i spitarul scaunelor<u huse.

Tineti fiainile pe volan atunci cSnd aonduceti, astfel in<at, in cazul declansiirii airbag-ului si nu existeobrtaole perneide in calea (ondu<eli Nu au aolpul Proteclie. aple(at in tatii, reglati spdtarul saaunuluiin pozitie dreapti si drept. lineli spatele

Vd amintim <ii airbag urtl. potli declantate chirr rt ttt situatia in care chci.r rr afl6 in pozitia MAR, vehi{nhrl oprit, asehenea fi motorul tl ma$ina esle lovit; de un nll vehi<ul in mers. Deai chiar ri .|l fiasina opritd nu tlebuie ascrntl copii pe s<aunul antelior. Pc rlt altd parte vi reamintin (5 in {.|, in carecheiase atlii in pozitia 5rot nici un dispoziliv de sigurnnta (airbag 3au pretensionator) nn i. activeaza in caz de impact; h|D, adion,ilii aaestol disEozitivo |n aceste cazuri, totu5i, nu ponrr ll consideratd ca un defe(r nl sistenelor de siguran!5.

'r.flrrh "rl,.ll Ir al r .lr l r .lr||l

Cendcheiade <ontad se afl d in pozitia MA R,


fiartolul de avertizale

nu $lh rt.r d|| hrlr |i .hhr|{ orll I

pentru airbag-ulfrontal tlri p ilsa g e r ( ( u dispozitivul de dezactivarein pozitia ON) se ,rp.indesi clipestede cetevaori tentru a vE leaminti (d ailbag,ul hontal pasager este aativat si se e(lanseazdin cazulunuiaccident lrontal. Cendcheiade <ontactse afl E in pozitia MA R, martorul de avertizare pe n lru airbag-urile l,rterale spate (cu dispozitivulde do.activare in pozitia O ) se nprinde ti clipetle de c6tevaori Dcntrua v,i reaminti cE airbagnr i l e su n t activate si se r.lanseaziin cazulunuiaccident
l it er al.

Nu agetati obiecte 5au haine de suportul de sprijininvirai.

SISTEMUL AUDIO (unde esteprevdzut)


sistemulaudio montat pe Fiat Stilo are un design care se integreaz6 cu stilul plansei de bord. Instructiunilede utilizare ale sistemului audio le gbsiti atasate in suplimentul special pentru auto radio. La versiunea ACTUAL,automobilul este livrat cu antena,cabluri si difuzoare. Pentru instalarea radioului demontati compartimentul torpedo, deturuband surubul A, montatj suportul pentru radio ti apoi conectati leg;turiieelectrice. IMPORTANT: PenIru garantarea bunei audilii (ex_ Proteclia la apb 5i la socuri ptr. Difuzoarele din usi)este necesar; achizitionarea difuzoarelorde la Liniaccesori Fiat.Acestkit include sr un adaptor pentru antena ce imbundtdteste receptiapo5turilor AM p rin intermediu I unuj amplificatordin suportulacesteia.

{ nl rrI oual
Inr|{

rr li

A irb a g -u l n u e x a lu d e utilizareacenturilol de sigulantaci doal mdrirea graduluide eficienti a centuiilor in cazulpuri;rii. Mai mult, cu c,et airbag-urile nu se declanseazA decatincazuIunol impacturimali, in c a z u l s o c u rilo r f ro n la I e . laterale, de intensitate redusd singurulmiiloc de protectie este centula de sigurant,isi de aceea treb u ie s i o p u rt a ! i in pelmanenta.

[. rfaf
lnrrrl ' li rlltl! l rlr l r. I rnr|l I t.lt al

N u sp ilali spdta.ul scaunului cu apii calddsau a b u r (manual sau


tutomat).

A irb a g -u l t ro n t a l e s t e reglatsdrdspund;la socuri mai mali de(et cele pentru centulile de siguranl,i. in cazul impactuluicu magnitudineaintle aceste dou,iplaguri estenolmalsi fie a c t i o n a t e < e n t u rile d e siguranl6,

ACCESORII ACHIZITTONATE DE CATRE CLIENT


Dace dup; ce ati cumPbrat vehiculu, vb decidetis; instalati alimentarea ce necesitb accesorii al electric permanent6la sistemul (alarm5, antifurt sistem ma:inii care prin satelit, etc.)sauaccesorii la cuPlarea deasemenea necesitb circuitul electric al vehicululul, contactatiun dealel Fiat al cdrui personaI cali{icat, Pe l6ng; s u gera rea ach iz ition; rii accesoriilor optime pentru Fiat, va din Lineaaccesori vehiculul a totalS eva lu a absorbtia circuit, din electric curentului veri{icend dacb sistemul este capabil 5; fac; fatd nivelului de sarcine cerut, sau daci este necesara montarea une nol merit6. bateriicu caPacitate

Transmi!,iloale radio li telefoane <elulare Tele{oanele mobile si alte emit;toare radio (de exemPlu radio CB)trebuiefolosite sistemul in interiorul vehlculului numai dac; a fost montatb o antene Pe acoperis. IMPORTANT: utilizarea lelefonului mobil, a sistemelor radio CB sau alte disPozitive similare(f;ra antene exterioarS) produc crearea de camPuri e I e c t r o m a g n e t i c e , ca re amplificate de rezonanta din interiorul habitacluluipot (auza defect'iuniale sistemuluielectric al vehiculului. Utilizarea lor in siguranta compromite risc circu latie si constituie potenlialPentfu Pasageri. Mai mult, transmrterea 5l primirea de mesaie cu ace5te d ispozitive sunt afectate de efectul de ecranareal caroseriei vehicului.

SISTEMUL DE DTRECTTE SERVOASISTATA ELECTRIC. DUALDRIVE


Acestsistem{unctlonea/,lI c6nd motorul este Porn t \ "1 de contactin PozitiaMAR.lllL," ,, el, rr de direclieasistate sistem ech "Dualdrive" numit 1,, |,a noul Fiat Stilo. Sistemulpo,, , rl setat de cbtre sofer, fun{1, ir conditiile de drum Cu itrrrl'' volanulserotestemai tr',, n CITY, necesitb un efort mai m r i Acestlucrues!,'li timpul parcarii. ajutor in timPul dePlasdri l, i, oras, c6nd rotili rrl trl IMPORTANT: de contact, cheia Putereamax ' i oferit; de servodirectie l rf oblinut; dupa 1-2secunde.

\TA

,r ( hr'1, t,lc(lrl( ltx'.1r1 ( I i(' (1. lrrx tla r'!rr, dr lr lrlrt lr rn||l.l

Pentru a activa / dezactiva ap;satibutonulA CITY, funclia de Pe consolacentral': 1i9.162 functiaestePornitaatuncl(ano din bord se ampade avertizare cu mesajulClTY imPreuna rprinde pedisPlaY a{iSat Dacb lamPa de avertlzare e cltY este stinG, logica de fun cti on a r e a sistemulul se preteaze dePlas:rii Peautostrada o mal mlca asigur6nd 5ausosea, !ensibilitate.

in cazul apariliei unei defecluni a "Dualdlive" vehicululPoatefi (ondug au sistemulde direalie me'ani<' esteindicatiiprin defecliune Oriae lampa de avertizare aprinsi in bord (inpreuni <u mesaiulafitat oe eciani;in cazuluneidefectiuni, vez i p a ra g ra f ul " lA mP i d e avertitate"dinacesifi anual'

Sistemu | "Dualdrive" e5te asistat de un motor electric 9i datoritS unit;tii de control ce datele Primite de la oroceseaze lilerili senzori aflati pe masi,nd intervine asuPra motorulul electric pentru a oterl cea mal functie de bund manevrabilitate, drum de condiliile IMPORTAiIT: in anumite factori circumstante, independenti de servodlreclra electrica Pot cauzalPrlnoerea tt dln lampii de avertizare -Doro cuvanrul sau versiune, functie de ClTYafi5atPedisPlaY V6 sugerAms6 opriti imediat vehiculul,oPriti motorul Pentru 20 de Secundesi apol repornlll Dace lamPa d-e motorul. ave rtiza re rSmane aPrlnsa, contactati un dealer Fiat

(r'
Fi\.162

iIU COIUDUCEREA SIGURANTA


al lui in procesu de conceptie # o{ereun Fiatstilo,Fiata reusit n ivel maxim de 5igurant a pasagenlor. comportamentul toferului in ceeace este tactorul decisiv Maijos privette rutierb. siguranta reguli elementare veli afla cateva in pentru in sigurantS conducerea o r ice situatie. S unteti si9ur cu multe dintre ele, familiarizat dar este{olositors5 le cititi cu atentie. i AII'ITE DEPTECARE - A sigurali-v5 c; lumini le corespunz;tor, f unctioneazA volanul ti - Reglatiscaunul, pentrua obtinepozilia oglinzile corectS decondus, - Reglatispdtarulscaunului drept ti tineti spateledrePt ti maiaproape detetiera. capulc6t

- Reglaticu atentie tetiera astfel incet indllimea ei sd fie la ni, ua l g a t u lu i. n iv e lu lc a p u lu cb nu estenimic - Asigurati-vi c6nd caresd intervind subpedale pedalele suntapSsate de cb sistemele - Asigurati-va retinerea copilului5unt corect fixatepebanchetaspate. - De p o z it a t i o b ie c t e le in p o rt b a g a j t i a s ig u ra lile , c a sd nu fie arun(atePeste acestea pasageri in cazul unei franAri brutale. - E v it a t i in g e ra re a u n o r grele dea porni inainte manc5ruri mentine la drum.O mas; usoarb reflexele in bunecondilii.Evitati alcoolul. A min t ili v 6 re g u la t s e verificati: lor; sipresiunea - pneurile l le iu lu i; - n iv e luu - nivelulfluiduluide rbciregi starea 5iStemului; lichidului defrana; - nivelul de spdlat - nivelul lichidului parbrizul.

cA DcAtAroRrlrr
- Prima regulS PerirrLl conducereain siguranta ( 1, atentia. A te n l i a PresuP'rr, rl, actiur de a Prezice capacitatea participanti latra{ic. celorlalti regtrl , i custrictete Respectat specifice de circulatie Ibrii, nrl limita devitezS. ales , sipasag('r c; dvs -Asigurali-vb purtali centurilede sigurant.' c o p ii 5u n t c o r e c l a s e z a t i r r r s is t e m e l e d e r e l i n e r e s , , se afl; a n ima l e l e corespunzatol compartimentul - Di s t a n t e l e l u n g i t r e br r' parcursein bun; a sdndt;tl stare lurr(1 distante - Nu conduceli I f;ri sb faceti pauze.Pe dur.rl pauzelor coboratidin masin; , faceti un pi(de miscare.

I
|r Ti
ll
;

I t
I

I
t i

ll fr

condlcelea sub influenla unol medicament ii/'au este a d r o gurilor pentru dunnea,eliculoasii |oastrdriceilalti.

a runge sub pedale. fi.and lo1. apisaaea imposibilii

I{u aonduceti(u obieate plasatepe podeain fata 5 < a u n u lu i s o f e r: p o t

l,lu .dlitolili (u obie<te neasigulatein habitaalu. Acestea Dot deveni periculoage deacaident. in Gaz

,l l l )l

Alol' rll

i ntotdeauna folositi aenturile de sigurant,i fala ti 5pate,induzandupe (ele ale saaunului(opil. a Dla ia r e a cu Genturile sau utilizate .!ti l i zate punzitoi nilegte rircul r6nire 9erioa5,isau chiar unuiaccident. a in aazul

de A s ig u la li-v i dirnensiunea coleata a covoiaselol; ahial si o mici nepotrivile poate duce la o detran,i curse maimicia pedalei

ci aerul din - asigurali-vA comPartimentulPasagerieste permanentproaspSt; cu motorul - nu coborati Pante franade fapt eliminA oprit:acest necesitand motor si 5ervodireclia, in cazulfranSrii un efortmaimare rotiriivolanului. sau 1{OPIll PETIMPUI cor{DUcEREA latb catevasfaturi in ceea ce priveste conducerea Pe timp de noapte, cu mare atenlie: - Conduceti condusul pe timp de noaPte implici un grad mai mare de concentrare. vitezamai alesPe Reduceti d ru mu rin e lu mina t e . semne deobosealS Laprimele o p rit i ma t in a : c o n l i n u a r e a cblStorieipoate fi Periculoasa pentru dvs ti Pasageri.

rlul
tf l t

M on ta!i .u aten ti e r po ile iele adilionale, ienlile de aluminiu sau (ele de roti; se reduce Intia dircuriloi de ft4n5, ror6nd efiaienta in aazul lrilor brutte sauindelungate, unorPante mtila coborerea

Apa, ghela sau sareade pe drurnse Potdepune Pe d is . u lil d e f la n e , reducand eficienlaoplilii la prima franare.

Mentineti o distanl6 mai mare fat; de vehiculul din fatd: estemaigreu de aproximatviteza vehiculului dacb se vbd numai lLrminile de pozitie. - Asigurati v5 ca farurilesunt reglatecored: daci spotul este maijos, vizibilitatea esteredusb si ochiuloboseste mai repede. Dacj spotuleSte reglatpreasus, devine sup e r 5 tor pentru ceilalti participanti latrafic. Folosili faza lung6numaiin afara localitbtilor si candsunteti sigurce nu deranjeaz; pe ceilalti participanti latrafic. - C6nd inlSlniti vehicule din sensopus,schimbati de pe faza pefaza lungS scurtS. Mentineli faruriie sistopurile curate. - in afara localitdtilor aveli grije la animalele ce pot traversa drumul

CONDUCEREA PE PLOAIE Ploaia ude pot fi ti drumurile peflculoase. Dac;drumuleste ud,aderenta pneusicalea drntre de ruiare este mult redusS, duc6ndla merirea spatiulLri de opriresi la scdderea manevrabiliutii. latec5teva sugestiide urmatin c a z u lp lo ii: - Reduceti vitezati p;stralio d is t a n t , ; ma i ma re f a t ; d e vehiculul dinfat;. Dac; plou; cu inten5itate, v iz ib ilit a t e a s c a d e . in a c e s t e cazuri,folositi faza mici chiar dacae luminbafarj, ca s; vedeti maiugor sis; putetitivAzut. - Nu conduceti prin bSlti cu vitezd mare ti daci totusi faceti acest lucrutineti bine volanul: o baltS abordat; cu vitez; mare poate pierderea cauza controlului (acvaplanare). directiei - P o z it io n a t i (o n t ro lu l ventilatiei pentru (vezi dezaburire p a ra g ra t u l " c u n o a s t e re a ma s in ii" ), p e n t ru a p re v e n i inr;utSIirea vizibilit;rii.

- Verificati in mod regul,jl starealamelelOrstergStoare or (1,. parbrtz, COiIDUCEREA PECEAIA Dac; cealaesteden$ evil,r1 pe c5t posibil deplasarea. Daceconducetipe ceatdsaLr tl aparitiaunor bancuri de cea16: - Conduceticu vitez; redusa - Chiar 5i in timpul zil,, conduceti cu farurile principal,, farurilesi stopuride ceatdaprifjl Nu folositifaza lung;. IMPORTANI: pe porliunile,1,, drum fbre ceat6, cu vizibiiit.l,. bun5, stingeli stopul de ceal,l str6lucireaacestei lempi pont, aflatein ma5ni , lena persoanele cesedeplaseaz; in spatele dvs - Amint;ti-v; cb ceata imp , , deasemenea asfaltumed,duc,iirl la cresterea oric;rui tip (1, manevrdsi spatiimaride oprire

ldt.

tl

Ir I'r Itftlx't
t llt l. , l

Fl|'rtlr

drrrIt, lr av l l t t , rt Clrror lllr |r,

3oxo
lrllrrt
N Fll'r r lr l

Itr!rnr

Pistrati o distant6 , !iderabilS fat; de vehiculutdin Unde este posibil evitati ,r 'nb;rile bruste ale vitezei de
' .v i l . ' l l

/ rl.l

Evitati pe cet posibil I r,rtireaaltorvehicule. Dacavehiculul esteobligat5a ' opreasc; {defectiuni, , ,)sibilitate de continuare a ,,,roriei datoratS vizibilitdtii | ,, ,rste, etc.), in primul rand mai mult pe ' .ati$ parcatic6t , , rpta- Apoi aprindeti luminile l, .rvarie si dacS este posibil r ,, Lrrite principale. Ritmic , .r\r)nalrdac; auzili un vehi(ul I ONDUCEREA iN MUNTI Cand coboreti o pante, I , \ tifrana de motor, cupl6ndo ! , tit: inferioard, pentru a evita .,, ,, rinc;lzirea lranelor. Nu cobor;ti pantele c(r in ' , r',.u1oprit saucu transmi5ia r, l!lmort, in mod specialdacd , r lost scoasa.

- Conduceti cu vitezeredus; ti evitati'tbiereacurbelor,, - Amintiti vd c; depdsireain tirnp ce urcati necesiGun spatiu mai lung de dep;tire. Dacd sunteti dep6sitin ramp;, conducetimai pe oreapta pentru a permite celuilaltvehiculsb vd dep6seasce In srguranta. CONDUCEREA PEZAPADASI GHEAIA lat6 .5teva sugestii pentru conducerea in aceste condiliia - Conduceticu vitez; redus6. - Pe un drum acoperit cu zapad;, montati,ve lanturile anflderapante; vezi paragraful corespunz;tor, - Folositifrana de motor Lrnde este posibjl si evitati fran;rile bruste. Evitati a cce le r; r ile si schimbArile brugte de directje.

Pe durata anotimpului rece, drumul uscalpoate fi acoperitcu porliuni de gheat;. Acordati cleosebitb atentie c6nd mergeti pe drum aflal la umbr; sau unde tufisuri ti copacisunt aproapede sosea acolo pot fi portiuni de gheat;. P;strati o distant: considerabiS fat6 de vehiculul CONDUCEREA CUABS 5istemul ABS este parte componenta a sistemu lui de {ranare si ofer; doud mari avantaje: 1) previne blocarea rotilor si deraparea in cazul oprrrilor de Lrrgent;, mai alescSnddrumLrl nu oferdaderenti suficient;. 2) face posibil; franarea s/ srmultanputeti evita obstacolel in timpul {ran;rii. Evitarea 5e{ace functiede limitafizici a aderentei laterale a anvelopei.

l!,.

Pentru a obtine c6tmaimultde lasistemulABS: - in cazulfranariide urgent6 sau cend aderenta estescazut;, pulsatia pedalei de fran; poatefi simtit6;acestlucruinseamn;c; sistemul ABS intervine. Nu ridicati piciorul de pe frinb, (ontinu6nd fr6narea. - AB5'ul previne blocarea rotilordar nu mSreste lirnita fizic., a aderenlei dintreasfaltsi pneu. Deaceea, chiardace vehiculul este dotat cu ABS,pentru sigurantS, p;stratio distant;mai marefat6 de vehiculul din {a si reduceti viteza. AB5-ul serve5tela mbrirea m a n ia b llit6lii nu la mbrirea

REDUCEREA STA POLUANII GOSTURTTOR.


Ai.i sunt catevasugestiice v; potfi defoiospentru a micgora tia joase mentine costurile ti emisiile CONSIDERA!II GENERALE intlelinereavehiculului Stareavehiculului reprezinta un factorce afecteaz; consumul de combustibil, nivelul de zgomot Dln si duratade viatd a masinii. acest motiv, este intelept s.i ve maSiniis; ocupali de intrelinerea avetie{ectuate toate schimburile conform Caietului de si reglajele, (vezi ...bujiile, service filtrul de aer,combustibil, avansul). caudu(urile Verificati periodic presiunea intFun intervalnu cauciucurilor mai mare de 4 s6ptam6nl: dac6 p re s iu n e a e s t e p re a m ic i, consumul de combustibil creste odat; cu cresterea fezistenteila ru la re . De a s e me n e at re b u ie pneurilor mentionatc: siuzura
Nu cel;toriti cu prc,r ,i r i bagaje in portbagaj. Gr, (maialesin or.r,I 1,' vehiculului aranlarea bagajelor all', I r i conlumulsistabilitatea. Portbagalul de s(hi de pe a<opelit Demontati acest porll),r,trl imediatce nu il mai folositi /\,, ,1 a(cesorlu m,rette rezistefl,r .' inaintare si consumul Ll, ,1, combustibi . Cand a!ri transportatobiectevolumi este de preferat s; fclo!, remorce. CreSte, lar PerlOrm,rrl, securitatea masinii .'r sc;zute. incdrcare neiustificati

ntl

Dispozitiveeleatrice Fol05ili dispozitive electrice ,mai atunci cand este util. L' Taburirea lunetei spate, Lrurile suplimentare, r, rqdtoarele de parbriz si t! rl atorul radiatoruluinecesite '' ' )ntitatemare de energiesi de .,,d crelte ti consumul de ,, la 25% in oras). 'iibustlbil(pand I ontrolulclimatizdrii /\, rul conditionatreprezint6 o ,,,.rr(are suplimentarS ce 'i,,1r'az6 motorul, ducand a i,!. lcrea consumului de ,,',, l,Lrstibil {in medie cu 20%). r .r ,l temperalura exterioar; r,',,i r., lol05i Iidoarventilatia.

SIILUL DECONDUCERE Poinirea Nu inc6lziti motorul cu masina pe locsaucu motorulturat: stand l^n aceste conditii motorul se inc;lzette mult mai greu, iar em is iile t i c o n s u mu l e le c t ric crette. E5te binesdplecati imediat la drum, conducand cu vitez6 redusS, evitandturatii mari ale motorului. Astfel,motorLrl !e va incSlzi mairepede. Actiuniinutile Evitati accelerarea cend statila semafor9au inainte de a opri motorul. Acest lucfu si dublul ambreiaj sunt absolutinut;lein cazulvehiculelor moderne ti duc la c re s t e re a c o n s u mu lu i d e combustibil sia emisiilorSelectarea tleptelor lmediat ceconditiile detraficsi de drumpermit, folosili o treapt; de vitezd mai mare.Folosind o treaptS maimicbobtineticonsum m;rit decombu5tibil.

ln acelasi mod, folosirea unei t re p t e ma i mar i n e a d e c v a t i regirnului de turatie duce la (onsumului, cresterea a emisiilof s iau z u rii mo t o ru l u i . Vitezade deplasare mare Co n s u mu l d e c o m b u s t i b i l c re g t e c o n s id e r a b i lo d a t b c u viteza: este de notat {aptul cb trecerea de la 90-120 km/hducela cresterea consumului cu 30%.De asemenea mentinetic6t mai mult p o s ib il v it e z a a t i n 5 5 e v i t e n d f16nbrile si reacceJerarea, lucruri ce duc la valori mai mari ale consumului si emisiilor. Adoptati un stil de conducere mai "lin", anticipendmanevrele,evilend pericolele distantele 5irespectand evit6nd f 16nSrile bruste. Acaelerarea Acceleratia brutal; a{ecteaze semnif icativ consumul ti emisiile: a c c e le ra re a t reb u i e f d c u t : g ra d u a l s i s ; n u d e p a s e a s c i regimul lacare cuplul motoroferit este maxim.

izarea spoilerelor L' pot aerodinamic 't!.,lrte gcurgerea ir' cgativ aerului ' , ,r masinasi deci cresterea r" .,,,Lrl(ridecombustibil.

CONDITII DEUIILIZARE Pornilealarece DeplasArile scurte si pornirile dese la rece nu pefmit motorului sd atingSlemperaturaoptimd de tunclionare.Acest lucru duce la (de consummSrit de combustibil de la +15 la +30% in oras)5i emi5ii su bsta nle poluante sensibil majorate. Situalii de tafi( ti condilii de dum Consumul de combustibil in condltiigreledetrafic,de cre$te exemplu in ambuteiajelein oras cu rnulte semafoare, c5nd 5e {olosescmult treptele inferioare a e cutieide viteze.Deasemenea, drumurile de munte 5i cu rampe mari afecteazd in mod negativ consu mul de combu5tibil. Blo.aie de tlalic Pe durata blocajelorde trafic (semafoare, prelungite intersectii) motorultrebuieoprit.

SI EGOTOGIC GONDUSUIECONOMIG
me d iu lu i P ro t e ja re a in c o n jurd t o r e s t e u n u l d in p rin c ip iile d u p d c a re a f o s t Fiat Stilo. conceput ca emisiile Nu este suficient p o lu an t e s d n u d e p ; s e a s c d in vigoare. regulamentele Mediul inconjurbtor meritS noastre. loat; atentia dinpartea Urmand urmbtoarelereguli este posibilG evitali Poluarea mediului inconjur;tor :i simultan s 5 o b t in e t i v a lo ri b u n e a ie decombustibil. consumului v; acestui subiect Pemarginea aiutatoare, oferim c6tevasugestii sLrplimentar celor marcate cu din acest simbolul, "ecologie" ma n u a l. sd le V6 sfbtuim respectuos cititi(uatentie.
DI PROTEJAREA DISPOZIIIVELOR A EMISIILOR REDUCERE corectr .L Funclionarea dispozitivelor antipoluare , ' influenteaza numai poltr.r, , mediului ci 5i performanl' vehiculului. Mentinereain bune condil | | aaestor dispozitive este P'r r' ' regulS Pentru Protejdt, I e l)ri " mediului 5i performante ale maiinii. Prima mdsura , , la timp a revizillot'l', etectuarea Caietul de ServicePentru moloarele Pe ben/ ri r fo lositi numai benzin; 1,,., plumb. Dac6 nu reusili s; P()i,i,ll motorul de la prima inaercdf,rL,, insistali. Evitati in special irnp rrrt '., remorcareasau coborare. r Pante Pentru a Porn 1, ! i 'l motorul: acest lucru du,, deteriora rea cata lizator I Folositl o baterieauxiliar; p' , ,, a realiza pornirea in .. urgen. I ili

Fl,

ll.1

aIt lrl,
Il ftl I

hrr 9n

lhl,

dlt ittr at.

dr, Frn

'IIGIG V E T OR DE
R

r ,,,r motorul incepe s5_si , | din performante c6nd ,r L .r t, continuati deplasarea, L, iuceti viteza si solicitarea . ,!ut st contactaliun dealer rr.rr ritru a verifica I molorul. lampa de avertizarea r'i de (ombustib;t se r", a rrentati cat mai r po5ibil.Nivelulscdzutde L bil din rezervor poate Irtreruperiin alimentarea ' r, ru u cu cresterea ! rturiigazelorde arderece terioracatalizatorul. rl r rsiti motorul s; mearga, , J] cazutunut te5t, cu una ',1;lziti motorul la ralanti r r tc a pornide pe loc,numai r. ' peraturaexterioard este ,r, dar si in acestcaz nu ', l e 30 de secunde. r )

Nuinstalalialte scutulide p.otectietehi<6 si nu le d e mo n t a ! i p e < e le petraseuldeevacuare. existente

In timpul tunctionAlii normale, catalizatorul atingetemperaturi inalte. Nu p a rc a t i d e a s u p r a u n o r materialeuSolinflamabile(iarbi. trunze uicate, ace de brad, etc.): pelicoldefo(.

' 't .' I . I ' ', ,

r. , I i, r

L trl

Nu dati cu nici un fel de s p ra y p e c a t a liz a t o r, sondalambdasi Deteava


dee9apament.

lgnorareaacestorstaturi p o a te c au z a l i s a d e incendiu.

REMORGAREA
IMPORIANI Pentrua remorca rulote sau remorci,masinatrebuie s5 fie ech ipatS cu un carlig de remorcare omologat si cu o prizS de curent. Instalarea carligului de remorcare trebuie f;(uta de autorizat, ce emite un Personal d o cL rment special pentru depJasarea pe drum. lnstalati oglinzi supl;mentare certifirate le g a l. Amintili,v; c; atunci cand remorcati, rampele suntmaigreu de urcat, spatiile de franare cresc, iardep;sirile sefacmaigreu.

Este mai bine s6 cuplali o treaptede vitez; inferioarb cand coborati o pant; lung5dec6ts; franati. Gre L rt a t e a e x e rc it a t e d e re mo rc ; a s u p ra c a . I ig u lu i d e remorcare trebuie s(5zut; din sarcina util;. Pentru a fi siguri cd nu depSsiti sarcina remorcabili (t re c u t e p e p lS c u t e d e c o n s t ru c t o r),ma g in a t re b uie (anl;rite la incercarea maximb a remorcii, incluzand accesoriile si Nu depbsiti limitade vitez; a 1;rii in carev; aflati.Oricumnu d e p e s it il0 0 k m/ h .

SistemulABSce echiDenr.' matina nu ale efe( | asuPra temorCii. Trebrir' acordat; male atentie D" suprafete alunecoase.

tl I

in nici o <ircumslanr,r s i s t e m u ld e f r i n a r e . r l matinii nu treb!,.


moditicat pentlu a aomandafrnn.l lemorcii. Sisleftul de lrenar.,'l remor(ii trebuie sE fie absotrr independent de cel hidrauti( .'l masinii.

rapearl e fe(i trebula re pa

IN!fALAREACARlIGULUI DE III MORCARE ( rrligul de remorcaretrebuie rri,'r)tatpe caroserienumai de .rrr. personalautorizat, conforn reguli si instructiuni 'r'Ir,rtoarelor 1,., te de producetorul carligului ( ir igul de remorcaretrebuie ndeplineasc; speci{icatiile CEE si ' ', ,lifse in Directiva94120 ,!rn ndamentele aferente, ll,ntru orice varianta,sarcina ,,,,r(rrcabil.i a carlig u lu i de r, !ri,)rcare trebuie s; fie egalScu pe care este .r vehiculului 'r..1 L, l'1'ntruconectarea electricd se l",,,,cste o priz6 centraldcare se r!,Ircaz; de obicei pe locul rt'.! ill amena at pe 5uportul conJorm; ',tr lluluide remorcare, ,,pecificatiile valabile in ' ', l,r,r,rnea Europeanb referitoare la ,,'.rI dtiade iluminare. (.rrd fixali remorcarsenzorii 'l'. t)arcare se dezactiveaz;

Pentru conectarea electric; se folosesteun conector cu 7 pini pentrul2V (5tandard CUNA / UNI si ISO / DIN). Urmatiinstructiunile datede constructorul vehiculului p ro d u c e t o ru l c e rlig u lu i de :i O f ra n ; e le c t ric ; t re b u ie printralimentat; direct labaterie un cablucu secliune nu mai mic; IMPORTAI{T: frana electricS se tolo s e t t e n u ma i c u mo t o ru l pornit. S u p lime n t a r c o n e x iu n ilo r electrice, sistemul electric al masinii mai poate{i conectat la cablul frenei electrice si la un c irc u it p e n t ru ilu min a re interioar6, cu o putere nu mai marede l5W. Pentruconectare folositi un cablucu sectiune nu mai mic6de

DIAGRAMA DEASAMBTARE S t ru c t u ra c S r l i g u l u i d e re mo rc a re - f i 9 . 1 6 , t r e b u i e montate in punctele de prindere e v id e n t ia t e d e s i m b o l u l O u t iliz a n6 dt u r u b u r i M O l . Cand cuplaliremorca, senzorii d e p a rc a re s un t d e z a c t i v a t i . PlSculele de spijin l trebuie s.i aiba 4mmgrosime. PlSculele desprijin 2 trebuie s5 aiba6mmgrosime. CArligultrebuie montat pe caroserie evit6nd orice fel de g;urire sau polizarea barei de protectie, unde riman urme vizibile dup5 ce carligul este demontat,

rstanll ra.e ll b u l a la frana nalc d abso|||l auli( d

IMPORTAI{T: esteimportantde (la loc vizibil- la fixat o placuta nivelul cuplei de fixare a remorcii) d in m ateria I rezistent inscriptionatS: SARCiNA ADMISIBILA PECARLIG 60KG Du p E fixa re, gE urile de prindere pentrua trebuie sigilate prevenipitrundereagazelorde esapament.

.9

g
5

ln lc

(on l l ur

drt(

It r

TC

(lm mlc

u(lr

CAUCIUCURTLE

DE IARilA
Acest tip de pneuestespecial pentru deplasarea pe loriceput lll)ddb sau gheal6 ti pentru a l l rl ocui p neurile existente. cauciucuri de iarnd cu Ulilizati ,afeasi dimensiunecu cea a l.llciucurilor ce echipaumatina drorigine. Dealerii Fiat vA pot ajuta in tipului pneuluicel mai alFgerea brrn conform cererii clientului. fr c5iu n e a de u mfla re li icatiile cau(iucului de iarnd lpccif nt datein capitolul"specifi(atii lrhnice". pneului sunt Caracteristicile l l r r t r e d use atunci c6nd profiluluieste mult |tl;lncimea llr,r mici de 4 mm, in acestcaz trebuiescinlocuite. i rciucurile

Da t o rit ; c ara c t e ris tic ilo r speciticeiernii, in condilii de utilizare pe asfalt uscat 9i pe distante mari, performantele acestorpneuri sunt mai slabe de<etacelornormaleE s t e n e c e s a ri limit a re a utilizdrii lor numai in scopul pentrucareaufostconcepute, IMPORTANT: cand fo losili cauciucurile de iarni cu un index de vitezdmaximi mai mic dec6t cel specific (mEritcu vehiculului 5%),lipitio etichet5 in c6mpul de vizibilitateal toferului care sd (ontinb viteza maximi permis6 de iatnS Pentru acest Cauciuc (conform directivei).

Toatecele4 roli trebuie sEfie (marc6 identi(e fi profil)pentrua a s ig u ra o ma n e v r a b i l i t a t ei i sigurant;mai mare.Amintiti-vi cdnu este binesi schimbalisensul de rotatie al pneului.

Viteza admisA pentru aauciucurile de iarne marcatecu "Q" este t6O km/h,'T" estel9Olm/h 9i "fl" este 210lm/h. Linita de viter,i inpus,i de Codul Rutier trebuie luat6 in seam6.

LAIIITURTLE AIUTTI'ERAPAIIITE
Folosirea lanturilorse face in conformitatecu reglementSrile tocate. Lanturilede zEoad6 sefolosesc numai pe rotile din fatd ((ele moroareJ.

IMPORTAiIT: lantul nu sepoate monta pe roata mici de rezervd, Dac; una din rotile fati este pe pandsi avelinevoie de lanluri, se monteazd unadin rotilespate, iar roatami(5de rezerviinloculcelei din spate. Astfel (u doue roti directoarenormaleputeti monta lanturile antiderapante. I MP O RT A NT : la n lu rile antiderapante pe nu semonteaz6 pneurile cudimensiunea 215 /45 R 17 87W,deoarece pot lovi aripa interioar,; a masinii.

Starea bunl a natinii ti ecolotl.t mentineli vltraa fiaxim 50 km/h dacd /rv.ll lanturile de ziipadi montata, E v it a t i g io p i l d i n t o . . r i bordurile 5i .aldaramuri al asenenea evitali ai palcurgai digtanle mari pe drum urcnt tl larlurile de zipadi nonr.ll pentrua nu distlugesuprafdla .| rulareSivehiaulul.

pe ll.b

hr. Cup

ulll Prr tl (

Starea buni a mafinii: citili tablulde pe pagini Pe nttu a vedea <e dimensiunide cauciua 9e acceptii pentru rnontaiea lantu lor de zipade.
1.216V- 1.416V

Ati(

nue D.c
(auciu.ce Dimensiune poatefi 6ipat.u lafi
195/65 Rls 917 205/55 R1691V 195/65 R1s91H 205/5s R1691V 195/6s R1591V 20sl55R1691V

Tipulde lant do trr.{ utilirat

ad

c .t i
mtI

tre

Ve r ifi cali tensionarea l an tur ilo r dupE <6tiva metri parcurSr.

r.6 16V 11s - 1.9JTD


1.816V- 1.9tvruttijet

m ljlt

re,

2.420V
1,9l TD80
(+) Ve6iunea Multiwagon

.1
le.

Cur

INACTII'ITATEA VEHICULULUI
, , ,!a vehiculu nu este folosit , perioad; mai mare de o rrebuteurmateLlrmatoare e '

Parcatiintr-ul oc acoperit, , ,, t da(6 este posibil bine ' !uplati otreapti devitezS. Asrgurali-vj cb frana de ' ,fuestetras;. . Deconectalipolii bateriei , a data cel negativ) si ', I .,rti incarcarea bateriei. ,.., veriiicare se va face la r, "lJ re trei luni, reinc;rcali dac6 ,irul baterieiestede culoare " ,n in loc de culoareaverde i mijlocul martorului de TMPORTANT: unde este cazu I Ljatr aiarmacu telecomanda Curatati sj protejati ., r?tele vopsite cu cearS de ' Curatatisi protejati pdrtile , r i,re Jolosind substanle de
! ftie.

7. Punetj pudr; de talc pe margrnea de cauciuc a parbrizului si pe stergdtoaresi ridicati le de pe sticlS. 8. Desch ideti foarle putjn geamunte. 9. Acoperittmatina cu o hus5 de bumbac sau pastic perforat. Nu folositi huse de plastic nepertoratedeoarecenu permit evaporarea umezelii. 10.Umflatipneurile cu inc;0,5 bar peste valoarea normal prescris; si verificati presiunea periodic. I1. Dacenu decupiatibateria, verificati-o lunar 5i inc;rcati o dac; martorul bateriei este de culoare inchisa in loc de culoarea verde din mijlocul martorului de 12.NLr golitisjstemul de r;cire.

ACCESORII UTILE
Independent de reglementdrile iegale v; sfatuim * aveli la bord urm6toarele - fig.t7: trus; de prim ajutor ce conline dezinfectant nealcoolic, comprese ste r tle, ro ld de pansament, piasturi - extinctor - loarfec6cu vArfneascutit - menusidelucru Aceste articolele putetj gdsiin gama Lineaa.cesori Fiat.

'

-"fl
!-:t>
.p '=:-'Le2
ftg.tl

"/lti

L -IJ

-ri U[r3Et!',ri
8) c ipire; r,,1",i., ,r I CJ (circa4 !!,,,i,1, ) ,',1fl incheierea cLr nr,, ', r', rrtrai 9) pornili mol!)r'r ' r/,,.r I decontactdinp()/rr,, lAl rrl Dac; totusr ,,,,,t,' .l avertizare motor r.r,. rtrl '.r , rotiti cheia in sToP '91, ProCeduraIMPORTANT: drl,. t ', ,1r*t urgenlScontactati Lr',1,,'lFr altfel trebuie !,, | "t'Fl ,rr'1, r1.,1 Procedura descris.r fiecaredate c6nd vrr't'..r t",t motorul.

PORIUIREA DE URGEIUT,A
Dacasistemul CODEFiat nu r eu se ste dezactivarea imobilizatoru lui electron i(, lampa de avertizare td a alarmeisi lampaC a motoruluise aprind si motorul nu poate fi pornit. Pentru a puteaporni motorulse ap licS proced ura pornire de urgenta. Citi ti intreaga procedlrrd inaintede a faceprimaincercare. DacE facetio gre$eal5, trebuiesd rotiti cheiade contact in pozitia STOP sa repetati de la inceput Si procedur; (incep6nd intreaga cu pa su l'l) . t) cititi codulformatdin cinci caractere depe(ardulCODE 2) rotiti cheia de contactin pozitia MAR 3) apisati Si tineti apisatb pedala de acceleralie. Lampa de avertizareC a motoruluise aprindepentru air(a 8 se(unde, aporsestrnge.

Acum ridicati piciorul de pe pedala de acceleratie sifitigatas; n u md ra t i c lip ire a l6 mp ii d e avertizare motor. 4) numbrali numdrul de clipiri primului cecorespund caracter de pe cardul CODE,apoi apdsali pedalade acceleralie ti lineti-o apasatap6n6 cand lampa de avertizare Ci a motorului 5e (circa aprinde 4 secunde dupdcare sestinge) 5)lampaQ incepe sbclipeas' c A d in n o u c o re s p u n z b t o r caracterului 2 al cardului ODE si d in n o u a p e s a t i p e d a la d e acceleratie, 6) faceli acest lucru pentru f iecare caracter alcardului CODE 7) dup; ce ultjmulcaracter a fost introdus, ap;satipedalade acceleratie, Lampade avertizare a motorului se aprinde C (circa4 secunde) dup; care se stinge. Ap;satidin nou pedala de acceleraI|e.

RITIIREACU L UITIEI IERTT


Oaci bateria este dercercati, e posibil5 pornirea motorului lorind o baterie auxiliari (u easicapacitate sau un pic mai recaceaexistentd pe matinS. Procedati in felul urm6tor .l

t) conectati polii pozitivi (+) ai elorbaterii cuuncablu. 2) cu al doilea cablu conectati lul negativ G) al bateriei xrliarela borna de masa pe rul vehiculului ce urmeazia purnit.

IMPOnTAT: nu conectati directpolii negativi aicelordou5 baterii: orice s(,anteiepoate aprinde saudetonagazele emise de baterie.Da(5bateriaauxiliara este instalati pe altd matind, evitati atingerea ac(identalS a p,irlilor metalice dintre acest vehicul desc5rcat;. Sibateria 3) pornitimotorul. 4) c6nd motorul a pornit de(onectaticablurilein ordine inversS, Dacd dupA c6teva in(erc6ri motorul nu pornegte, nu insistati ci (ontactati un dealer autorirat fiat.

Piocedura de po.nire t re b u ie f i c u t 6 de p e rs o n a l a a I i f i c a t , deoareae operatiileircorectpot duae la descircSri electriae de n a re in t e n s it a t . L i c h i d u l continutde baterieesteotrdvitor ti coroziv. Evitati Gontactulau pielearau ochii.ilu apropiatifoc derahis sau ligar; apdrsi de baterie, deoarecepot determina explozii.

Staieabun6 a ma;inii: nu lo lo s ili n i. io d a t i u n redreroa pentru a porni notorul, deoareceacesta poate distruge sistemel eleatroni<e, rnai alearistemul de apdndereti acldealimentarc.

Starea buni a matinii: Co n e c t a le a si d e c o n e c t a rea p o l i l o l batefieigenereaai saltuji nari de t e n s iu n e a e p o t d e l e r i o r a gistemeleeleckonice. De aceea proaedura de polnire trebuie t{cutd depenonalcalifi.at,

PORilTREA PRIITI TIUTERMEDIUL MAIUEVRELOR TIUERTTALE

Iil CONDITIILE IIII

GARE AI'ETI O
PAIUA DE

CAUCIUC
generale lnstruatiuni Schimbarea rolii de rezervS, folosirea rolii corectia criculuiiia de rezervS de dimensiuni reduse implicS cunoa9terea infrucliun ilo rd e ma ijo s . Avertizaticeilalti soferi.5 ma t i n a p e c a re o conduceti esteimobilizati in aonlormitate cu reglenent6iile locale: lumini de avade aprinae, tiiunghi reflectoiizant,etc. Toli pasagerii aflati la bord trebuiesd piiriiseascii matina,mai alesdacd este inaeiaate,Pa5agerii trebuie sii se fereasci de trafic pGdulata s(hinbeiii iotii. Dacanasina este parcatd pe suprafatd in.linati, b lo c a t i ro t ile < u c a le s a u d is p o rit iv e a o re s p u n rit o a re pentlu a preveni deplasarea a.ddentald.

0mpllucene)
starea bunii a matinii: evitati pe .at posibil si pornili fo4at motorul (prin inpingere, iernorcare, cobolalea unei pante),deoaiece aaest luaiu duce h pefunderea combuatibilului in aataliaator, deteri016ndu-ltotal.

Roatade rezervedo nla dimensiuni (undc !.ll . a ru l ) e s t e s p e ( l l l . l vehiculului,nu o folosili ponlrl altevehicule Finufolositi ronl. rh rezeruia altei matini pe vehl(dd dvs.Roatade rezerv6 selolor.tla numai in (ar de urgenl,i tr f o lo s e t t e numai portrl paraurgeleadistanlei pann l. I vulcanizale, iar atuncinu dcprtlll 80 kn/h, noata de rezervi nr. rl rtickel poltocaliu (e contlna in d ic a ! iile n e ( e s a r e p s n l r l utilizare Fi limitdri. Acestrtl(l* nu trebuie dezlipit sau acoD.rll, u lirali.apa.ul iolii pe roai. al rezervd. Sli<ker-ul cuprlnal ulmitorul mesai in mai mull| limbi:

de pomirearnotorului, de aceea estene(esar un etort nai mare


pentru apiiialea pedalei de flani

Amintiti-vi ci aervof lena 9i seivodirectiaelect ci nu sunt efi(iente inainte

rotirea volanului. 5ipentru

dr nkl l..r l l ,re lf hl


lp
roall 'a olo 'nll r.n l t

ha h
rl.|a

t.t

ft.ui'a totoiirea a'aousauiii

,end vii deplasali cuioala de tetetvi p e r tormantele yrhi.{lului, se schinb;. Evitali ar(cleriirile lapidesi frenirile sau liloarcerileblu9te,deplasarea in l$bc cu vite:i rnare.Durata de ll.lir a rolii de rezerudeste de alroximativ 3000 km,dupi carese hlo.uieste(uunanoud,aeacelasi lll |lu inaercati sii montati o ai!olop6nonnali peiantarotii de llr.rv;. Reparaliroata pe pani lll mai lepede posibil. Este roti de iezeruiisimultan, [u lrli Suruburile de prindere .r ntea montirii: se pot face. Cliaul se toloaeste rr eau pentru vehicule de
,frcalegorie, di pentru schinbalea rotilol (ulului pentiu care a iost

l\lutlebuietoloaitpentrua ridi.a vehi.ule din ahi aategorie. l{u sefoloaeste nidodatii pentru reparalii sub hatinii. pozilionareainaoleatiia criculuipoateducela a;dereade pe arica matinii. l\lufolositi (ri(ul pentru alte (apadtdli dec6t cea ins(]is,i pe eti.het6, Lantudlede zEpad;nu potfi nontatepe roata de rezerud.Dad una din rotile fatii este pe panesi aveti nevoie de lanluri, se monteazauna din rotile 9pate, iar loata mia; de rezervi in locul celei din spate. Astfel pe doui roti dire.ioare nonnale puteli nonta lantuii de zdpad6.

Mo n t a iu l e r o n a t a l capaaelor de proteclie poate determina desfaceiea lorin tirnpulruliirii. I{u toltati la montajul capacului valva. Verificati ti aduceti la valoarea nolmali presiuneadin cauciuauri, conforin valorilor date in Gapitolul "spe.ifi.atii tehnice-.

iflLocuttrEA ul'lEtnoTl Este oportun s6cunoaSteti: - greutatea crjcului este.t,75 kg. cncut nu ne(esiti niciunfelde regraj cnculnu poatefi reparat, Se schimbS cu unul nou in cazul ruperii - nu se poatefixa pe cricnici o alt.; scul6 in afara manivelei spectate pentru aclionare

Pentruainloauio roati, procedati in felul uim,itor: 1) Oprili masinaintr-un loc ne p e ri cu los pentru ceilalli participanli la trafic,undeputeti schimba roatain sigurantd. Solul este de preferat sd fie drept 5i compad, 2) Oprili motorul 9i tragetri fr6nadem5n;. 3) Cuplatitreapta int6i saucea de mersinapoi. 4) Folositi m6nerul A - fi9.2 pentru a deschidecapacul B ( ver si u n ea berlind) sau C (versiunea Multiwagon).

5) Desurubati dispozitivul A. fi9.3 5lScoateti suportul descule Bti plasati-lleng; roata ce urmeazb s.ifie schimbat;. 7)Scoatetriroata de rezervd C.

8)Scoateti capa(uI rotii ('rr rl versiunile cu jante de tabl,r) AI fig.4.Dac,; vehiculul estee(lirtr.l cu jante de aluminiu, lovitrrorn jantapentrua o desprinde (l Ir butuculrolii. 9)Folositi cheia de rotiA - fl0l de5faceti suruburile aproxim.rt rvn rotatiecompletS.

Fig.2

Fi9.3

Fig.4

|| (n 'hta)
d'! da

l0) Folosind criculA - 1i9,6 llr i , ati - l p A nd la inS ltimea l|lt!trtului B ti asigurati vE ci tr.,r.t este montat corect in 1 r ,,,'ul spe cial D - fi9.5 din tarr,trie (laaprox.72 cmfat; de din fald sau75 cm fat6 de tr,,i,r dinspate). ll|nr,r ll) Atentrionati pe oricine din cd masina allrt)rere urmeaz;s5 llnr(licat:.Nimeninu trebuies5 pen; Cand nu este ,llr,tr ma9ina fr'l!tr;t; dinnoupepSmant. l2) Folosilicoarbapentru a pen; c5ndroataeste llrl,,rcricul, celivacentimetri tlllr.rta fat6 de
t0l

guruburile l3) De$urubali rotii siscoateti roata. l4l Asigurati-v; cd supratata de contactdintre roatade rezerv; si butuculrotii estecuratdti nu contineimpurititice pot ducela desfacerea suruburilor. l5) Montati roatade rezervd in prezoanele butuculuiA - tig.? ghidandu-vd piniicu dupA B.

16) Folosind(heia de roti, apropiatituruburile. lTlCoboreti cricul ti scoateti,l 18) Folosindcheia de roti strangeti la maxim suruburile cain fig.8.

ROTII SIANDARD REMONTAREA Urmati procedura descrisa anterior, ridicati si scoaletiroata de rezerve. cu echipate Pentruversiunile jantedetabl;: 1) M ontati roata normala vb c; giurile B - fig.7 asigur6ndu potrivesc in dornurile de se A. centrare c6 suprafata de 2)Asigurati-v6 contactdintre foatd 9i butucul rolii este curatSti nu contine im p u r itdti ce pot duce la guruburilor. desf acerea

3) Folosindaheia de ro1i, apropiatisuruburile. 4)Cobo16li cricul ti scoateti-1. 5 ) F o lo s in d c h e ia d e ro t i cain cruce suruburile str6ngeliin fig.8. 5 ) Mo n t a t i c a p a c u l ro t ii c5 valva este 'rn asigurandu-vb rolii. dincapacul dreptul degajdrii A p ; s a t i c irc u mf e rin ta 7) l^ncepand cu zona din capacului, apropiereavalvei, p6nb cand capacul estemontatcomplet.

fixarea incot ,r1 IMPORTANI: poate du.r' a capacului ' pierderea luiintimpul depla!,l Pentru versiunileechip.l, ,, jante de aluminiu: 1) Fixalidornulde centfa,, A fig.g in una din gburii( 1, prindere din butuculrotii. 2) Montat i roata Pe dorfL 1,, (entrare si {olosindcheia cl'r"l ce le 4 surLrl, ,, strengeti disponibile. Acest lucru, t, prelungitoruI posibilfolosind

fti
Itr

tr

[.1

lfi Fe

ltr r lat

lrr

@l
Fig.7
Fig.8 Fig.9

.plnia l|p,rta

ll scoatetipinul A - fig.9 ti llr,1riqeti ultimul iurubr;mas. l) Cobo16li cricul 5iscoateli_1. t) Fo lo sindcheia de roli in cruce l||nriqeti suruburile ca in

nlrnra
ut l i

ir.8

[. lri.rlizarea operatiei: , ll Depozitatiroata de rezerv; h \t)dtiulspecialamenajatdin lrnll)dgaj. 2)Inleraticricul parlialde5(his sa si fortati-ls6 intre, t! r.,rra5a h.lrnct s5nuvibreze intimpul

3) Puneli ,culele inapoi in suport. 4) Depozitati containerul de sculedeasupra rolii de rezerv6ti asigurati-l cudispozitivul def ixare A-fi9.3. 5 ) Re p o z ilio n a li c o re c t capacul.

Flx & GO (KtT REPARA?IE (undeesteprevizut)


Lacerere, pentrupietele unde este disponibil, matina poate fi echipatb cu un kit de reparalie rapid;, denumit FtX &GO, ce inlocuiette trusa normald de scule ti roatade rezervS. Kit-ul de reparatie A - 1i9.10 estesituatin portbagaj. Kit-ulde reparatie contineurmEtoarele fi9.tt: . dispozitiv manualA pentru . oemontarea valvei. . compresorul B ce cuprinde furtunti mufedecuplare. . cilindrul Cceconline fluidde sigilare cu furtun de umplere pe careestelipit un sticker,,max. 80 km/h", ce urmeaza a fi ljpit in c;mpulde vizibilitate al soferului, dupS repararea rotii.

PIIIEU RAPIDA}

k)rnul
in dl

torul

Fig.10

z
|,

irur-oculnen
N (J

DACA ESTE IUECESARA UNUI BEC

Starea bund a fiasinii: beculi le cu halogen Irebuie manevrate

INSTRUCTIUNI GENERAI.E cAnd un bec nu luri,.' I verificati 51area siguf., r, corespunz6toareinainte schimba becul ' pentru a localiza do. , , , siguranlevezi paragraful"f sigurantd estears;" - inainte de schimbared r, bec, verificatistarea contarl, , ' (oxidare) arsetrebuleinlo, ir, - becurile cu becurideacelasitip si puter, ,r, intotdeauna verif inclinarea farurilor d l.' schimbarea unuibec. IIPURIDEBECURI Pe vehicul sunt montal' multetipuri de becurifig.20 A - bec de sticla se pre5, . I tragetrpentrudemontare; I bec tip baioneta ' at)., ,r becul, rotiti in sensul ant ,' , Pentru Scoaterea beculu ,i , mUT6;

z
Moditicarea sau repara!iile sistemului electri( neefectuate (oled ti fdrd a lud in (alcul pot duae specificatiile sistemului la aparilia defecliunilorsi risc de incendiu.

atingAndnumai pirtile metalice. Daci sticlatransparentii a becului intrd in contacl cu degetele, intensitatea luminiiesteledusdsi drrata vielii beculuicompromis6. Daci atingeli accidental, ftergeli beculcu o cerpdmoalesi umeziti; cu spilt. L,isali apoi timp de uscale.

ital r tlalFr al

l*r,"
llt . at

Beculile cu halogen <on!in gaz presulizat, in (azul spargeriipot fi expulzate bu(dtidesticlS.

DacE este posibil, este recomandabil ca schimbareabeculilor si fie efectuatd de un dealer Fiat. Functionalea si reglarea corectd a farurilor sunt de impoltantd vitalS in <eea ce priveste sigulanlapasagerilor si intrd sub inciden!alegii. 280

Becurile cu xenontrebuie inlo(uitede undealerFiat.

r! tubu nre de.o ,rfe e inainte de _irlLr; . au halogen Denlru desf.ret; c peurie

BEC i. r . , r p r f
fr f.( rr' !,

F'GU8A20
r-r t.,r
!

l tP

PU Iti T

z
!nq.rl
L[.t.;

tlr ntJ l , , d. r I 1a ,r r

, ! irli ( r r :i

fr i ,r ) ir , .t.i ,l i t/ r r .r f! I .i i l

r'

l-" i r 'i

f,

., r .r .r L .r ,j

r l- "( p.z

i ! Lnr

..r ,1

3 E B

!fL

|.,

I e.,!.]l P

]!.., - ,.i

..1. I r, l

] ]

tr )

Jli
I ..

tsr l r ,.r , ; Lr ,.

r !t- ,,i .

i!

r .,r

r)

ll

t s c . pr i( .r i n n r . r t ,, ! i r -

i'l :
be. . om p a r r m . n t r i r . n ! j

r 1n/

DAGA UIU BEC EXTERIOR SE ARDE


Moditicarea sau reparaliile si6temulu i ele(tric neefectuate colect si f,Ari a lua in <alcul specifiGtiile sistenului pot duce la aparitia delectiunilorsi risade in<endiu.

GRUPUL OPTIC ANIERIOR fig.21 Grupul optic {ate (uprinde becurilede pozilie,faza mic5, fazalungd sicelde ceat;. Becurile sunt pozitionate in unitale dupE cum urmeaz; tig.21l A becsemnalizator B- bec ceata C-becpozilie D b e c f a z ; mic d E -b e c p o z it ie F becfaz;lungb

Pentru a schrirl),, 1,,,,'r dr pozitie,desemndr/.,,, 1., , ','irt giceateenenece!,ir,,,l,,',,, r,jr6, Panoului A - Iig.22, r,,.i,,d clipsulB. Pentru a schmlr I l" ,i tr..' lungi, demontaii (,,1).,!r i "t ajutoruldispozitivulLI D

Starea bunii r nntnlll dupii inlocuire, i.rnont.T <oiect capn..la,

Pentru tipul de bec$i puterea acestuia, vezi "daci este necesar sainlocuitiun bec".

verifi(6ndcii6untasigur.rr(

Stalea bun,i a matinii: este re<omandabil sd aontactatiun dealer Fiat pentrua schinbabeaul,

Fiq.21

Fig.22

tra tl,rr

llcul PENTRU FAZA MlA - fi9.23 Pe n tr u a schimba becul, urm5tor: fr,(edatiinfelul e iberaticlema elasticd A deaonectati contact uI electric

. BECUL PEiITRU FAZA I.UNGA fig.21 P e n t ru a s c h imb a b e c u l, pro(edatiinfelul urm;tor: - d e mo n t a t i c ap a c uI d e protectie,eliberand clipsul de {ixare - eliberatiagrafa defixareA - d e c o n e (t e a z 5 c o n t a c t u I electricB

,rc,

scoateti beculC5iil inlocuiti montati un bec nou, astfel lrrlrt contacteleelectrice 5; se p'lriveasce cu celedin refledor, llionectaliconectorul eledricB, apoifixaticlipsulA r e m o ntati capacul de

'scoateli becul Csiil inlocuiti - montali un bec nou, astfel in c 6 t s o c lu l be c u l u i s 5 s e potriveascb cu decupareadin reflector, reconedati conectorul electric B,apoif ixati clipsul A - re mo n t a l i c a p a c u l d e protectie

h
1

Fig.24

z
I

B [ { UI C U XE N ON ir . ri tri -r n th r b .r r,.rtr,

IMPORTANT: a:nd aLrtomobul e51e dotat .u boflr i .,r xerion nu re.la r rL.'risln irm nr1'1L.

3r

. i: 11 . "rI {eilr r i r ' : ; r . , ' i, : . lr lr . i; r dt i, . r A . . ir i. , , , , , l) Lr ( l! .1.r, i' , , r , ! : r j, : ' ! ' 91 ilueLr r r ) . ir : , i, r i: , u a' i1r , / r r r .,r,,.lat. . u O . t Lr f ! 1r ' 1i- ! lur d n, l. r ' ! r r lai! ( . r r r , ! I n ! er lr l r|l t r ) . r l: . ; t n. ! r i F , in1r ir . f !r

a arhl al| 'l tt


"I,; {

e x t r , , Lr I inr r , G if.: l, ii I t r f r r ( i . . in. anlLr :,i,,'l.r r r . ' . . t , , . lr r r , ! ir ( . ' , n i . r r . "r r . i. r i: r t - . r . r ' Aal) . ! { l

(l

ITMNALTZATOARELE FATa- fi9.25 l ,cn tr u a shimba becul, felulurmdtor: 1,, ' (,daliin d e m o n tal i capacul de flr'1,'rtie,eliber6ndclipsul de rotiti suportulbecului A in I aceloldeceas la||'u extr6ge!i-l ti : ,.roateti be.ul B impingendu-l
|lor si rotind in sensul acelor de lai! inlocuitibecul ,, montatisuportul de plastic, t',!|11lu lin sensul acelorde cea5, fr'rlr ;nd{ixareacorectd remontati capacul de

SEMNALIZAIOARELE I,ATENALE fig.26 P e n t ru a s c h imb a b e c u l, procedatiinfelul urm;1or: - imp in g e t i c a rc a s a transparentaA spre partea din fa16 a vehiculului, pentru a desfaaeclipsul -e x t ra g e lig ru p u l r o t jt i suportulbe.uluiin sensul a(eior de ceas,scoatelibecul C si il inlocuiti - remontati suportul becului B In c a rc a s a t ra n s p a re n t d s i pozilionati unitateaasigurandu v; defixarea corect; a clipsului

BECUL FARULUI DECEATA - fig.27 Pentru a schimba becul, procedali in felul urmdtor: - demontati capacul de protectie, eliberind clipsul de fixare. - eliberalisuportulbecului A deconectaticonta ctuI electric beculC - scoateti siilinlocuiti - montati un be( nou, astfel inc6t soclul becului s; se potriveascd cu decuparea din reflector, reconectaticonectorul electric B,apoi fixaticlipsul A - remontati capacul de protectie.

'A
\

pt
\ (

{s

Fig.27

z
19

BtCUnILE D[ POZlllFATA {ig 28, 29


!-.' ron!.rt i .i r),r( ! {l t p ro rei i e, rl rbe ;ri d I pj rr; tte l cl o! ri d prei i ]l rq tor!ri A . ro it !uporrrl tJe(Lri .jB i | l enl Ll ,j (e 1., d. cea! s! i n !l ]n! roftr.rl a ce r.,rdc (ent pr.ntrr.r derl ontar.. srontel r b.(! C srl l i n o.LLt;

rrf,r l rnl sIp/ J|lLr beculr I a5 q i r.t r. de pi f . l! r r e. r aof e. l. i n i :i p5ui u , deJ5en - r , r - . n, ! r i . r t l r,):i 1r.rrr.,' cd .orc . r i d beculu, pfi v I d !r,,t.i e.r 1. r u ui d|, Ieri j rl | ]r;1t adir r . |] , de

GRUPURILE OPTICI POSTE!. - fig.30 Perrr u d lnlo.ur .. pfocedatrlrfelu urmat,.i .lee.hdet .ap..ulp: cJrn nt-.riorulportli. deici, der rdpacul A, !. mufa 8, de5urrbali r, pulite oe fxare C s IMPORTANT: .;nd s,i_ ul este situat pe parte.: portbdgajuui, p-.ntrua I be(, .cntactrrl uir dealerf;

8l Cll D t. Ell E t.

f-,
t)
Fq2fi

2A6

Fig29

Fig.30

AtI

hrsiuneaau3u$i: apSsati clipsurile A - fig.31 rttr Lexterior siscoateli suportul. sco a teti usor becurile, lr,t,|gand si rotind in sensul ,rile sunt situatein unitate
urmea26: t),icum B becdepozitie c becsemnalizare O becstopceatd I becmersinapoi r becdepozitje

r!l t,rtlil rFlr!

,r+|ll

|lli

rqa I (15

Hflf

Velsiune au 5 usi: - apasati clipsurileA - tig.32 spreexteflor st3(oateti suportul - scoateti ugor becurile, impingand si rotind in sensul acetordeceas. Becurile sunt situatein unitate dupb cum urmeazS: B becdepozitie C - becsemnalizare D-becdepozitie E- becmersinapoi

BEC SrOPCEATA - tig.33 {veEiuneacu 5 usi) P e n t ru a s c h imba b e c u l , procedatiin felulurmbtor: deschideti portbagaj capacul . tr demontati capacul A conform tigurii - in lo c u it i becul B demontandu I dinsuport.

...

A TREIA LAMPA DEFRANA (LAMPA ADIIIONAI.A)

BECUI. PLACII DEINMATRICULARE berlinii) - lig.34(velsiunea P e n t ru a s c h imb a b e c u l, procedati in {elulurmdtor: - demontati prin cele carcasa dou; guruburi in locurile indicate desageli inlocuili becui desficand contactele laterale,asigu16nduv; c5 noulbeceste binefixatintre supo4i - remontati carcasa

BECUL DECURTOAZIl IN PANOUIUSII- tig.35 Pentru a sclr r, , r", felu !li ,r ,, Procedatiln deschidetius.r., ,1,,,,,,,,1 carcasa trangparent.r n ,l i:i in punctulindicat d( .,,,r, ,11 - demontati pr(,r,i r ' I inlocuitibecul montati la loc t)r,,i,.,', I carcasa transparent.A

Stalea bund a nasinii: pentru a inlo(ui becul lSmpii suplimentalede fl,eni (ontacta!iundealelFiat,

Fig.35

lrt lrl

A UN BEC {NTERIOR SE
leteriotarea sau eparatiile sistemului .lectrir neefectuate .,i t,iri a lua in cal(ul .ltiile sistemuluipot du(e ,ia dele4iunilor si riscde

PLAFONIEnA (exctus FATA versiunile cu trapd) PentrI a srh I|!.r lJ,rr.r, proceciati in felu |]rmntor' ap;sati pr r)der1eA - tiq.36,i s.oateti Car(asa B a !uportL!rrr dp desurubitrceldou. 5urubur .le ix.rre A - Jig.37,.rpoi rorrir pnnderile B ln sensLrl aceio. dr ceds,s(oateti becul si il irr c.t li Pentrlrain o(uibecu C Ceprrtntr suportr later.rl de princtft,5i ssigLrrrti vi npor !a noirrtje..!t.
I lx dl ( o r e c l r f l r e c c N l r ! t i

PLAFONIERA IATA iver!iuni,e( trip.l


,,..i r1 I ! \.rr r i ir . : I .rc( r,.J.r1. i r i r l : l l! it r r ,i pr!.rl r rI r 11 {,lt a {r g. J{. ; 5,-o.teri ra,..t.r B .] ] r Lr 1, . . , ir . ; 1.
1i i .1 t1 lii

AF : e

fi r,/

,,4.8.I;.r.39

rtipul de bec si puterea vezi "cand trebu ie

,,
I

:l
nclN

cele douasuruburi - degurubali de fixare A - 1i9.37,apoi rotiti prinderile acelorde B in sensul ceas, scoateti beculti il inlo(uiti. Pentru becul C,dep;rtati a inlocui supotii laterali de prinderesi asigurati-v6 apoicb noul beceste fixat corecti ntrecontaate.

(undeeste PLAFOI{IERA SPATE (f;ri velsiunilecu Sky prev62ut) window)(fi9.40) P e n t ru a s c h imb a b e c u l, procedati in telulurm5tor: - d e mo n t a t i u n it a t e a A imp in g a n d u t o r in p u n c t e le indicate de sEgeli (clipsuride prindere) becurile B elibe16nd - inlocuiti laterale si asigurati-vd contactele apoi c5 noul bec estefixat corect intre contacte.

SPAIT(vorrlutll PLAFONIERA sky window) Pentru a 5rI |1,,l,El felul !, ,i Procedatiin 'r " folosindsunrl), ,, ,,r"k

demontaticarcas, (1,^ punctele indicate

llt al

- inlo.uiti be(Lr, , l eliberand conta(1,., ,r.I rl apoi r I r, l,:. asigurali-vb intret()rrr',r, fixat corect

Fig.38

Fig.39

Fi9.40

'rlrtllh

tl

I'A DECURTOAzIE DIN

(fig.4t) NDa
1, ilru a schimba becul, il,rt i^ntelul urm;tor: ,.,.hidelicarcasa oglinziiA

r, r ir t I 'r| * l

Itsll *

caPacul - d e mo n t a t l re n t C, rid ic a n d d in trans p a punctele B D eliberand inlocuilibecurlle sl asigurati-ve laterale contactele apoi cb noul beaestelixat corect intrecontacte.

COMPARTIMENTUI.UI I.AMPA (fig.44) MANUST P e n t ru a s c h i m b a b e c u l , procedatiinfelul urmetor: compartimentul ' deschideli lamPa A demontati menusi:i ' inlocuiti becul B eliberand va laterale contactele 9i asigurali apoic5 noul becestefixat corect intre contacte.

| lltt

-- - :::':.../r/..

Fis43

Fiq.44

t.rrr u a utura schimbarea


rirl.i, folositi clestele D nl l)e carcasapanoului de L|trrranta fun4ional5 ,,guranla cu filamentul

Da<5 o siguranli generalS (s ig u ra n t i ME G A , MIDI,MAXDs arde, nu inter<atisd o reparati,contadali urdealer Fiat.

A C E S UL L A P A I { O U L D E SIGURAI{TE Siguranlele lui Fiat stilo sunt g ru p a t e in p a t r u c u t i i d e si9uranle,ce pot fi gisite in parteainferioarS a tablouluide bord,pe bornaplusabaterieigiin portbagaj.Unele versiunisunt echipate cu o singurasiguranti incorporati in carcasa bateriei, P e n t ru a a v ea a c c e s l a siguranlele din cutiade sigurante d in b o rd , d es c h i d e t i compartimentul de manuti A fig.il8si apdsati clema a.

Staieabuni a naginii: nu Inlo<uilisiguranlacu fire m e tali( e aau oli<e Folositi intotdeauna o a identici de aceeagi

I n a in t e a in lo c u irii sigurantei, asigurali-vicd cheia de <ontact este s aoas i t i t o a t e a e le la lt e dispozitivesunt dezactivatesau decuplate.

ilu inlo<uilio siguranli (u /|lla de anperai mai mare, PrRtcotDE t cEIDtu.

Daci o siguran!5se alde din nou, aontactali un dealerFiat.

Fig.48

P entru a avea acces la siguranta de pe polul pozitival baterieisau la ceamontatb l6ng5 baterie, demontati carcasa de proteclie.Pentrua avea acces la siguranta din cutia de siguranle polulpozitiv de langA al bateriei, apdsati clema A - fig.49 5 i (apacul demontati de protectie B.

P e n t ru a a v e a a c (e 5 la siguranlele din cutiade 5iguranle d;n portbagaj,de5.hidelicapacul A-fi9.50,aflat6in parteastangA a portbagajuluisi apoi scoateti proteclia deplastic B-1i9,51.

Pentru a lor, l ,' r .irr,n citili tabelul .u ,.,rt',i,,li paginile urm.rr ,, rtt l.tl ll referirelafigurile52."

Fig.49

Fig.50

Fig.51

ile 5iglrante din bord {vrsiune rolan pe itanga)

$
z

hlr..lEllE
l

EEBIdE BEBBE NEFFGI EEBBE


rl L! t"l i'l L"l

ut"lt*lt"lt"l

TABELUL CUAMPLASAREA SIGURANTELOR


ILI'MINARE

5IGURANIA 52 53

Fart r z i m . . df eapr a Fart nz a m i. a jt ; n9. Fart az ; m ar . dr eapt a Fr r f az i m ar e r t ; nq.

52 53 52-51 54 51 53

st op ir in. / a t r eiea nop de f r ; na A 1r ea nop de f r a. ; (v e6r u. ea. ! r adarc r ! Be c or t r o )

52 53 56 52 5:

Pl. t of ier a f al; / s pat e +10 s em nJiz at oar edir e. r . t!r ur : nle 1ar ! r k ! x enon) I'TILIZATOBI Pohpa 5. et peed( ! er s ! nc 2, 4 2oV)

52-5.1 52 5: 52 53

54 54

F0(IIAXIFLrSE) F03(r.rAXI FUSE)

D 5 pozr v . or e. t e poTit ielaf t r r com pr es of t r. ihat z . r e se nz orant ipolu! r e ( v c 6i! ne. ! . ih; ) Eobinar e eu 5pal; t orf r r ur i +J 0 un t ale. ont r oi ! s . i. t i

52 53 54 52 5t 52 53 s2 53 F32

.roRl
rr.adiar or ( v ler . m r . i) 1. 2,16/ 16V .r rad: t or ( v t ez e m nf i) 1. 2,I 6/ l6V 5l I TD) or 3 r ad at or ( 1, 8/ 16V

SIGUNANTA

(A) INTEN5IIAIE

5.1 54 54 ,1 54

FLISE) F05 (r,1AXI F 0 7( N A X I F I I S E ) F06 (l,lAtl FUSE) (MA Fl:r6 FUSE)

l0 50 50

o
N

t5 t!
F22

r im e. t ar e ( f . r ; 1, 616V) injede l2, l a/ ] 6v 5i2420v J ma r e5nt . m . -".tr of . r je. t i / s e es peed

54 51 \4 5? 5l 52 5l 55 54
F73lVIDI FUSE)

5r
)r m ar e ! nem inlc t e ( lTD)

54 54 t5

'..tie e e. t n. a ( oper ar e. u( her el

54 56 55 )5 l0

. e.tr.a scaunpasaqer

56

56
Incdlzirescaun pasager Unitate controtEASY GO

56 56 56 56 56 56 56 F5s F58 F62

BATERTA E

TA
lMPORIAtr Drocedura de rcare a bateriei este datd a ca informatie,din moment

2) c o n e c t a t i c a b lu rile redresoruluila polii bateriei. polaritatea respect6nd 3)porniti redreso.u I 4) c6nd ati terminat, opritri redresorulinainte de a deconecta cablurile polul negatival 5) reconectati bateriei.

Nuinceraati si intiircati o baterie inghetati: prina dati trebuie incilziti,


altfel se poate sparge. Daci a in g h e t a t , b a t e r ia t r e b u i e verifi<ati de peBonal autorizat, pentju a li siguri .5 elenentele conponente ale batefei nu au fo3t detriorate ti (arcasanu este crdpatd, cu risaul saurgerii aaidului otrAvitorti coroziv.

iefScutd a(eartd operatrie trebu undealeiFiat.


BAIERIEI lndrcarea trebuie efectuatS 5i la amperajmic pentru 24 pentruo duratd ore.Incdrcarea ma re ooatedefectabateria. i n cSr cati ba teria in telul btor: polulnegativ l) deconectati al eriei lMPORtAilt:unde este cazul i sistemul de alarm6 cu e ia cu te le comandS (vezi ragraful"alarmaeledronic6" I n ( a p itolu | " cunoafterea
ilaSinii").

L i. h id ||l c o n t in u t d e bdterie erte otriivitor ti aoroziv.Evitati aontaalul

PORI{IREA DEURGENTA Vezi"pornirea de urgent5" din acesr manuat.

au oahiul sau pielea. Bateria trebuie incircati intr-un 5paliu aerisitdeparte defo. d6chir rau po.ibileiurse de rcentei: pericol deerplozie sau foa.

EMORCAREA

UEHICULULUI
L| oe remorcare cu care ,chipat vehiculul este 6 ,1, ,, tat in trusa de sculede sub inf erioare a t','ectia Pentrua {ixa inelul r, ' l)dgajului. r' 'morcare,procedatiin felul 1)demontatic;p;celul , .,punzetor din bard 2)scoateti lnelul de remorcare ,r ,Lrportusau llrnontati inelulin locatul 'r.1,dlzat din fat; fig.59sau .r rlr - tig.60.

Cand remorcali matina, tr e b u ie s ii in d e Dlin it i reglementdrile in vigoare releriloa re la p a c h e t uI d e lemorcaleti cumsi remorcalipe drumurile p u b lic e . P e n t iu matinile e<hipate cu EassyGo deb locat i v o la n u l a o A s e n d butonulSTART/5TOP. ina in t e d e a in c e p e remorcaiea. iotili cheia de contactin oozitia MAR Nu scoateticheia. si apoi in STOP. Da<d cheia estercoasd. volanulse blocheazi automat, lezultand imposibilit a t e a d ire c lio n e rii vehiculului.

c6nd remoicati,amintilivd (5 t6r6 servoflani si sewodiaectie estenecesar un efort mai mare la apdsarea Dedaleide fran,i sau (and rotiti v o la n u l. Nu f o lo s it i c a b l u i i flexibile pentru remolcare. Pe durata operatiei de remor<are, asiguiali"vd c6tixareacabluluide re mo rc a re n u d e t e l i o r e a z 6 elementelecomponenteau care vineincontact.

z
|J I
!J

al
N (J

VERSIUNILE SELESPEED Pentruversiunile echipate cu


.',ri o na ,/i +a?o (al a( nao.l

,,-.:- i\,;-g=t
I

"-

asigurati-vb cb masina este in N (verlficatl prin irnpingere cA aceasla se misc; usor)si procedat ca la variantele cu cutieoblsnuitd DacA nu este posibll; aducerea
PU Z ' r 'c ' 'r r

:.-4=
Fi9.60

autovehiculuL Contactat dealerFiat.

un

Iil-i.isllNE_ir,fx v_:;.1LGJ11,LlulJ
IIUTERI'ALUL DE REl'tZil TEH|U|CE
in tr etinerea corectE e5te esential5pentru a asigura o duratS mare de vialS a vehiculului fi utilizareain cele mai bune condilii. De aceeaFiat a programat o seriede verificAri si operaliide intretinere lafiecare 20.000 km. Este important sdv5amintitic; "intervalul de revizii" nu acoper; toate cerintelevehiculului: de asemenea, in prima perioad; inaintede cuponul de service de 20.000 km 5i mai t6rziuintre un cu p o n F i altul, este cerutS intretinereacorectd;de exemplu verificarea de rutin5a fluidelor, presiunii in cauciucuri, etc. I M P ORT A l, lT : in t e rv a le le in t re t in e rii p ro g ra ma t e s u n t specificatede cdtre constructor. Neglijarea acestor operalii duce la pierderea garantiei. lntrelinerea programat6 poate fi efectuat6 numai in reteaua asistentiala Fiat. Da c S in t imp u I f o lo s irii, s u p lime n t a rf a t e d e re v iz iile p ro g ra ma t e , s u n t n e c e s a re pot inlocuiri saureparatii, acestea fi efectuatenumai cu acordul clientului. IMPORTANT: sunteti sfaturlrl contactati un dealer Fiatin (,r/rtl aparitieiunei defectiuni mrrr,ra f;ri a aStepta urmatorul in1,,rvnl

Starea bun,i a matlnlll dac6 vehiculul dvs. o.la lolosit trecvent penlrt remorcat,interualulde sewiao || miatorear,i.

PLA]UUL AIUUAL REI'E


I'i cazul vehi(ulelor cu parcurs ir/,'l sub20.000 km (deexemplu lttr)00 km)seva faceurmatoa ea (incluzAnd ri ,rnvelope roatade
rYVs) verificarea sistemului de riicareanualS: verificarea st,;ri; ti presiunii

(faruri, inare semnalizatoare, ,r I ii, iluminarecompartiment ''iorsiportbagaj, etc.) ve r ifi car e a funcliondrii lrr(tatorului/ sp5lStorului de duzelor t!rbrz,reglarea ver ifi car e a functiondrii l l . r q;to r u lu i / spS lS torutui verificarea uzurii li a stdrii l'lI Lrtelordefrand.

- verificarea vizualea stirii motorului 9i cutiei de viteze, urme de Protectieicaroseriei, coroziu n e p e c o mp o n e n t e le mobile ti mecanice, furtune ti condu c t e , c o mp o n e n t e d e cauciuc, conductele sistemelor de franare Sialimentare. - verif icarea inc,;rc;rii bateriei (martoroptic) - ve rif ic a re s i e v e n t u a l completare a nivelului fluidelor fr5n;, spSlare parbriz, {de r6cire, baterie, etc.) schimbarea uleiului demotor - schimbarea filtruluide ulei - inlocuirea filtruluide polen.

VERIFICARI SUPLTMENTARE
la fi e(aie 1.000 km parcursi sau in a in t e a u n e i c ; l; t o r i i l u n 9 i , verificali si completatidac; este cazul: - nivelul uleiuluidin motor - nivelul fluidului de r;cire lichidului - nivelul de frend l le iu lu id e - n iv e luu servodirec[ie - nivelul lichidului de spSlat Parbrizul - starea si pretiunea cauciu(urilor La fie(are 3.000km parcurs; verificati ti completatidacd este cazul nivelulde ulei. Vi recomandem sd folositi numai produse din grupa FL Group, conceputesi realizate pentru Fiat (vezitabelul special " c a p a c it 5 li" in ca p i t o l u l "specif icatii tehnice").

IMPORTANTt leiul motor Schimbati uleiulmotor mai des decit in intervalul periodic de reviziitehnice, dace masinaeste folosita intr unul din modurile urmStoare (grele): de utilizare remorcarea unei remorcisau rulote plinede praf - drLrmuri (sub7-8km) 9i - deplas;riscurte repetate c6nd temperatura exterioar;estesubzerograde. - molorulfunctionea26 la mers incetin gol pe dLrrate maride timp sau la viteze joase (de exemplu taxi sau livrare usd la usb sau nefolostre indelungatd) IMPORTANT - Filtrul de aer Dacdvehicululeste {olosit pe drumuri prStuite, schimbatimai desfiltrul de aer decatesteindicat i'i Caietulde Service. Dacdaveti dubii in ceea ce prlveste schimbareafiltru ui de aer si a uleiului, contactati un dealerFiat. IMPORTANT - Filtrul de polen Dace vehiculul este folosit lrecventin mediu poluatgreu sau plin de praf, este recomandate schimbarea filtrului de polen mai des;in particulartrebuie inlocuit

dacd se observ; o reducere a debitului de aer admis in compartimentLll pasageri. IMPORIANT - Filtrul de motorini Gradul de puritate al motorinei folositein mod curent pot duce la necesitatea schimb;rii mai de5e a elementului filtrant decetestementionatinCaietulde Service. Dac; motorul "arat5"c5 trebuie schimbat filtrul, contactati un dealerFiat. IMPORTANT - Eatelia incircarea bateriei trebuie verificatd la {densitatea) inceputul iernii penlru a evita inghetareaelectrolitului. Aceast; verificaretrebuie efectuate mai des dace vehiculul este folosit unor distante Pentru parcugerea scurte sau daci este echipal cu accesoriice absorb o cantitate marede curentelectric, chiardacd cherade contactestescoasb sauin cazul accesoriilor cumpSrate ulterior.

Dacbvehicululeste cond! ,, climat cald sau in conrt l, particulargrele este intelepr . , verificatinivelulelectrolituh r ,r baterie mai des decat ,.r, menlionatinCaietul I de Servi,

UE
illl tLl

,il
Stalea bun6 a marinrl itre!inelea vehicultrlnl trebuie efectuat; intr 0n

hftn,

servi(eautorizalFiat.

tlpt: laron lucc

I tttv,

ll

i,

YERIFTGAREA IVELULUI LUIDELOR


u funali in timp ce lu<raliin tompartimentul motol; gaze ti vapori
llirmabilipotduce la incendiu.

- 1.416Y 1,216V - versiunea starea bunii a tnasinii: Fig.1 <and conPletali nivelul, nu confundali diferitele sunt lDur i d e fl uid e : unul cu altul si Pot omoatibile o la dete<tiuni sedoaie ale

1,, !' l rlei motor - 2 baterie- 3 r,lL (lerdcire almotorulul,

,1, I f r a n i 4 l i chid spelat ,r l ' , , / u l/ l u n e ta/ fa r u rile 5 - versiunea Fig.2

ULEIULMOIOR Cend motorul este cald. Fi 9.5- versiunea 1,216V -1.416V aveti griie daci lu.rati in Fig.7versiunea 1,616V <omparlimentulmotoi, Fig.8-versiunea 1,816V pentru a evita arsurile.AmintitiFig.9versiunea2,420V va ce atunci aand motorul este Fi9.10versiunea ITD cald ventilatorul radiatorului Fig.l1 Multijet -versiunea p o a t e p o rn i: p e ria o l d e Verificatinivelul uleiului dup5 aaaidentare. c5teva m inLlte de la oprirea motorului (circa 5), cu vehiculul peo suprafatd plane. Parcat Scoateli joja A 9i curetatio, pu n e li- o la loc complet, apoi scoateti-o din nou ti verificati dacb uleiul este intremafcajele MIN:iMAX de pejoj6.Intervalul dintremarcajui MIN5iMAXcorespunde unui litrude ul er , Dac; uleiulesteaproape sausub marcajulMlN, adEugatiulei prin busonulde umplere B,penbatingeti marcajulMAX. ' versiune Fig.7 1,616V

Fig.9- versiune 2,4 20V

Fig.10 - Versiune ITD

Fig.6 - versiune 1,216V

Fig. B - versiune 1,816V

Fig.11 versiune N4ultijet

Etarfele,ftrlalele li alte drti<olede inbrd.aninte pot fi prinre de pi4ile in

la un control IMPORTANT: dacS de rutinb descoperili cE nivelul uleiul u i e s t e p e s t e MA X , contactaliun dealerFiatpentru a restaura nivelulcorect. IMPORTAI{T: dupE adEugarea sau schimbarea uleiului, lSsati motoru l s ; m e arg ; c e t e v a secunde i ceteva minute t i aSteptal dupd ce I'ali oprit pentru a icanivelul reverif uleiului. Da c S n iv e lu l u le iu lu i e 5 t e aproape5au sub marcajulMlN, adSugaliulei prin butonul de 8, p6nE atingeti marcajul umplere MAX, Nivelululeiuluinu trebuies5 niciodat6 marcajul depaseasca MAX,

OiISUMUL DEULEI AI. MOTORUTUI consumulmaxim de ulei al la motoruluieste de400de grame 1.000 km. Cand vehicululeste nou,motorultrebuie s5serodeze, Ii deaceea consumulde uleipoate considerat stabilizat abiadupa 56.000km. (onsumul de ulei IMPORTAI{T: p o a t e d e p in d e d e s t i l u l d e conducere al soferului ceconduce mastna.

stareabuni a masinii: nu (onpletati.u uleide alt;


F specifi<aliedecat cea a deiuluiexi$ent in notor.

EcoLoGlE: uleiulfolosit ti filtrul de ulei folosit c o rt in s ub s t a n t e d,iuniitoare nediului. contactali un dealer Fiat pentru a s(himba se uleiulsi tiltrul de ulei,deoalece poate o<upa de te(upelatea uleiului 9i liltrului respedand naturafilegile.

.Iig.l3 DERAC|RE I'l u 3.oateii butonul <and r eze lvorului motorul este cald: riscati opirili. lvclulacestuifluid trebuie [,rt cu motorul rece 5i nu 'sb Ji e sub nivelulminim

adbugali sub, niveluleste Dacd aPE 50% amestec Purd 5i 50% grupa FL, Prrn din PARAFLU deumPlere. busonul 50Amestecul din PARAFLU pend cu ap5 distilatSrezistd 50olo la-35'c.

DESPAIAIPARBRIZUL LICIIIDUI ' FARURILE / - lig.l4 LUIEIA degurubati PentrucomPletare, busonulti scoatelifiltrul, pandse aude un clic,apoi ad;ugati un amestecde aP5 5i lichid TUTELA P RO F E S I O I I A L S C 3 5 i n (oncentratiile urmdtoare: - 3 0 % lic h i d T U T E L A SC35 si 70% aP5, PROFE9IOiIAL TUIELA - s 0 % li(h i d 50% apa, 35 sC ti PRoFESIONAL iarna. in cazul in care temperatura Iichidul coboarisub-20"c{olosili SC 35 IUTELA PROfESIOI{AL nediluat.

3:-

sistenul de ai<ire este sub plesiune. Daci este inlocuili bulonul necesar, original, altfel unul numai au s is t e mu lu i e lt e ef i a i e n t a comPlomisi.

Multijet I I versiune

Fig.14

ve6iunelvlultijel Fig,14

N u cS litoli!i cu rerervorulde li.hid 5pelat palbrizul gol. Sp;lalea parbrizului este vitale pentru a aveao buni vizibilitate-

LTGHIDUL DEFRANA. fig.rs Inilial este recomandabil 55 v e rif ic a li d a c d la mp a d e (O) din bord functioavertizare neaza. Folositi numailichidde fr6n5 DO T I p e n t ru c o mp le t a re . Recomandem TUTELA TOP 4, care este lichidul ce a fost folosit pentru prima umplere. Nivelul lichidului nu trebuie si depeseasce marcajulMAX de pe

Lichidul de trntrn .rh o t rE v i t o 1 s i l o r r l a iv. in (nrul |||i* corou contacta<cidental, sp6lnl,trnrllll atinse inediat (u sdpunn.!l'{ i ap5, apoi clitili bine. cotrl.'|.{ atr nr!ill[ doctorulinediat, dacA ti(hid.

Verificati nivelul. Asiguiali-vE ca ll lad foarte coroziv nu itad lolr|l vopseaua, daadac.r acest lucru se intampli, illhll imediatcuapiidinabundonli

U nii adiiivi pentru l i <hidul de sp6lat parbrizul suntintlamabi li.


ComDartimentul motol contine pe4i.alde.eilpotapiinde.

iFig.15

t,;

r*

sinbolul @ de pe bidon indice li<hid sinteti<, diferit de (el nineral. tolosirea ti<hidului de fiand m i ner a l d istr uge ireversibil garnitulile de aauciuc sPedale Dentruetansale.

FILTRUL DE AER
Filtrul de aer trebuie schimbat de un dealel Fiat.

FILTRUL DE POLEIU
Filtrul de polen lrebuie gahimbat de un dealel Fiat.

tta{
[|{

rrl
f.[

de Irana lichidul IMPORIANT: ic (absoarbe f s te h id r oscoP motiv,daca Din acest umezeala). cu regiuni utilizatin este vehi(ulul trebuie Lrmiditate m;.it;, lichidul \chimbat mai des dec6t este
In ent ionat in c A I E T U L D E SE R V IC E .

FTLTRUL DE MOTORINA
DNENAREA CONDEI.ISUI.UI Versiuni JTDsi Multilet kezenta apei in (ircuitul de alimentar.e, poate lhx areca sevet Inledoarete, duaand la mels nelegulat al motolului. Daad martorul de avertizaredin bord B seaprinde, contactati cat mai repede un dealer Fiat pentrl| a puria sistenul. ./\

BATERIA
Pentrua aveaac(esla baterie, desfaceticele 4 suruburi B - fi9.17 siridicati capaculA. Bateria este de tipul FARA iNTRETNERE cu un ti esteechipat6 indicator opticA - fig.t8, pentru verificarea inc6rc6rii si a nivelului deelectrolit.

in conditii normaJe, ele(rr,,lr,rl nu trebuie completat (ri ,'t,t distila. Penlrua fi siguri{,r ,!tE ef ic ie nt, verificati rrl!,rl ,,1 indicaloruldepe carcasa b,rr,,r care trebuie sb fie negru. ,, ', suprafatb verdeincentru. DacS indicatorul estedo! l,r li culoare saunegru{;r; zon,l!, r,In contactati un dealerFiat.

l)

(cr

Starea buni a m.rrlnll, intrelineJea vehi.uhlrl trebuie efectuat; intr.ul

iewiaeautorizatFiat.

Fig.16

Fig.17

Fig.18

hIIOCIJIREA BATERIEI l)acb este necesar, inlocuiti 11,'ia cu una original; si de | , asi capacitate, Daca 5e , , ,reaz; o baterie cu alte ,,,,.ltate, intervalelede service I 1 ncest manual nu rnai sunt . ,i)i1e. Vedeli instructiunile r ,1 t, l e constrlrcto r.

Lichiduldin baterie este o t rE v ilo r s i c o ro z iv , Evitali contadul (u ochii saupielea.Nu aducetifoa desahis in apropierea sausu6e de scantei u. bateriei:riscdeincendi

Dacd masina este lisat; inactiv; o perioad,i lungi de timp, deconeclali

bateria si depozitalio intr-un spaliu incElzit,pentru a Preveni inghe!ul.

lFs ti I I lr Bateliile contin substante ce suntfoarte dduniloare mediului. Sunteti sfituit ti !chinbati bateria intr-un r.'vi.e autorizat Fiat, aare are ,,Iipamentul necesar Pentiu nxr2itarea bateriei, resPectand rr a 5i legile. -,r

i'
:

conectarea incorecti a polilor bateiiei poate s e rio s d e t e lio ra vehicu lu l. Da (d d u P d c e a t i cumoira t ma s in a . d o rit i t d montati accesorii alimentate oelmanent la curent (alarmE, sistem a u d io , < a 1 k it , e t c . ) contactatiun dealer Fiat al cdrui peisonal calificat, pe langia (elui mai bun recomandarea disooritiv, va evalua contumul iotal din circuil, veri{ic6nddacE <ircuitulestecapabil5efaci fatd sarcinii suplimentare sau dac; trebuie montatA o baterie de (apacitate mai mare.

c6nd ludati la bateriesau in apropieiea bateriei p u rt a t i o c h e l a r i d e


piotectie.

bateriacunivelul Folosind redus al electrolitului poate deleriora ireversibilbateria,fiird a puteafi reparatd si poate de asemenea cauzaexplozie.

VERIFICAREA IiIC,{RCARII Gradul de incdrcare al bateriei poatefi verificatprin intermediul indicatorului C -fi9.t5, conform (uloriiafitatede acesta. Referiti-v; latabelul de maijos sau pe eticheta B . fig.17 de pe baterie.

SFAIURI UTITE PENIRU PREI.U]{GINEA DURATEI DEYIATA A BAIERIEI parcali Cand magina, asigurativi c5 u9ile, portbagajului capacul 5r capota motor sunt corect inchise. Plafonierele trebuie si fie strnse, Oricummatinaeste echipatd cu un sistemcare decupleazd automat luminile interioare. Nu tineli accesorii pornite (de exempluinstalatia audio,lumini d e a v a rie ) p e n t ru o lu n g d perioadd de timp, cend motorul nu estepornit. lnainte de a efectua orice o p e ra l ie a s u p ra s is t e mu lu i electric, polul negativ deconectati albateriei.

Bornele bateriei trol)ure ra binest16nse.


IMPORTANT: o baten,',nrn menlinut; la 50% din Ir.t|lr nominalS (indicatorul,,t,|,

culoare neagr6, f6r; zo[,' vll din mijloc)dup; o pe',('.'rlr da t imp v a d u ( e l a s U l l , r t . r i l rezultand reducerea cap.!rrtltt|i un risc mai mare al i'r(tlrd!alii (acest electrolitului lucru !, | |,al! petrece chiar la-10"C). Dace vehiculul nu estcu tlfal o perioad; maimare detirll),vafl p a ra g ra f u l " N E U T t L t / n l l v E Hrc u L UL U r d " in capitr'lUl
"cUNoASTEREA t\,4AStN ".

Culoare albSrtrilkito.re

, I

contactati !n d.ler Flrt

I
I '/:

Nivelmicde inci r.are

lla r d..lr Fl.l)

I
'l

DacEdup6 ce ati cump6rat ina,doriti 56montatiac<esorii ntate permanentla cutent etc.) rm5,sistem audio,car-kit, actatiun dealerFiatal c6rui cal i fica t, pe langS '' 0 nal mandarea celui mai bun itiv, va evalua absorbtia ; din circuit,verificenddaci uitul este<aDabil sEfaci fat; inii suplimentare. 5au dac; buie sEtie montatd o baterie mare. De fapt, anumite dispozitive tinud s5 consumeenetgie tricd chiar dac6 cheia de faDt ce duce taci a Jostscoas5, rcarea baterieiintimp.

total de curent al Consumul acestor sisteme (de fabric5 sau montate ulterior), trebuie s5 fie mai mic de 0,6 mA x Ah (al bateriei), c o n f o rm t a b e lu lu i urmator:

UITTTATILE ELECTROilICE DE COITITROL


ln cazul utilizEriinormalea ma t in ii, n u s u n t n e ce s a r e a 5 u ma re a u n o r p re c a u t i i Tn cazul uneiiucr5ri 5uplimentare. la instalatiaelectricb sauin cazul pornirii de urgentS, instrucliunile date mai jos, trebuie neapdrat urmate: opriti motorul - lntotdeauna inainteadeconedSrii bateriei incdrcarea - dacdestene<esarA in t o t d e a u na b a t e rie i, de(onectali-o de la sistemul moderne electric. Redresoarele dezvoltd ten5iuni de p6n; la 20V. - (and porniti de urgent; nu tolositi o baterie auxilia16, redtesorut, - verilicali dac6 polaritateati c o n e x iu n ile s u n t c o re ct e 5 i

V.i reamintimcE dispozitivele curentmult cuplate ce consumS de cdtre ca de exemplu pentru sticl6bebelug, incilzitoare 'ofer, aspirator, t e le f o a n e mo b ile procesuldedes(Srcare grEbesc al bateriei, dac5 sunt cuplate cu motorul oprit sau cu motorul pornitdarlamerslncetin gol. ltlPORlAtllr c6nd instalati sitteme aditionale pe ma$in6, amintiti-vA s E a s ig u ra t i conexiunile electri(e,mai ales ce dacdeJtevorbadespre sisteme concurE la mdrirea siourantei.

- nu conectatisaudeconectati borneleunit5tiide controldac6 cheia esteinpozitiaMAR. polaritatea - nu verificati prin atingerea cablurilor. d e conectali un itatea ele ctr on icd de control dac6 e fectua ti lucr6ri de 5udur6 electrici la (aroserie, Demontati o daca temperatura depSsette 80'C(lucrSri speciale la caroserie, IMPORTA T: da(5 sistemul de alarmd sau audionusuntinttalate Core(t, ele pot interfera cU unit5lile electronice decontrol.

,ALTE gt PtuEURl
PRESIUNEA OINPNEURI Verificali presiunea din liecare pneu,inclusiv roata de rezerv6, la f iecare dou; s;ptSmeni inaintea li cSlStoriilor lungi. Presiunea se mesoarbc6nd vehiculul este oprit:i rece. Estenormal ca presiunea sd creascd in timpuldepla$rii. Dacb doriti sd verificati Fi $ ajustati presaunea c6ndcauciucurjle sunt calde, amintiti-v; ci valoarea trebuies6 fie cu + 0,3 bar mai mare decat cea nominal;. Pentru umflarea corectd a Pn e u rilo r, v e z i p a ra g ra f u l
"5PECIFICATIITEHNICE",

bilitatebunS.

Presiuneatrebuic it lla cea cotecta petrt t a a s ig u r a o m a ( . v t I

Presiunea incorect.l t,,,,,1t Cauza Uzuraanormal; a l)ri,LrIrl fi9.r8: A - presiune normal,r Lr,,Lirii

uniforme

B - presiune m;ca:uzrr,rrrnl alesaflancurilor C - presiune mare:uzrr,rr'inl ales a centruluisupral.tr. rlt rulare.

,6n gl lrnrl I

DeteriorSrisau reparalii ale sistemului eleatric neefectuate coreat, f,ir,i a l ua i n seand specifi.atiile sistem u lu i, pot du<e la fun4ionare defectuoas,i sau risc dein(endiu.

btrr t
ld ll

Dt's
lht t

po. l

ap,

dt',r

Fig.19

Dacdpreiiuneaestemica pneul 5e gupraincilzette cauza f i po a te doraieasa.

s; fie inlocuite Pneuriletrebuie profiluluiatinge rd in6ltimea r,rrrm. in orice caz, indeplinitri dintara in vigoare rtlcmentirile ntov6aflati. pe cat posibil llvlPORIAI{T: rlnti accelerSr;le 5i tranSrile gropi lv tali sE lovili borduri, le l te o bsta co a r 9rele. pe drumuri Proaste lrl,irarea nlf strica anvelopele. v|rificatiperiodic sb nu existe uzurE Inr;rleperetelui lateral, ,, ral5 sau neregulatS. Dac;
Ir,asa (eva, contactati un l(1Fiat.

E vitati s u p ra in c b rc a re a acest cAndconduceli: vehiculului lucru poat e a t e c t a ro t ile t i pneunle. oprili Dad o roat; are Pan5, pentru a imediatti schimbali-o evita de{ e c t a re a ja n t e i, a ii a anvelope i, a s u s p e n s ie s dirediei. Anvelopaimb;tr6neitechiar dacSnu este uzat6foarte mult. de pe flancuriindice Crdpbturile ln oricecaz,dac; imbbtrenirea, pneurile au maimult de 6 ani,ele trebuiescexaminate de cdtre personalsPecializat, Pentru a vedea dacS se mai pot folosi. roatade verificaliti Amintiti-v5 sA rezerv6, in cazul inlocuirii, montati noi, evit6ndu-le numaianvelope peacelea dubioas6. deorigine Fiat Stilo foloseste anveloPe tubeless . Nu I o lo s it i c a me r; pentru aceste cauclucurl, Dacbun pneu esteschimbat, sivalva. deasemenea schimbati

P e n t ru a p e rmit e u z ar e a uniformbintre pneurilefat6 ti intre ele la spate,schimbati-le pdstrendukm, 10-15.000 fiecare partea vehiculului, le pe aceeasi sensul incatsanu schimbati astfel de rotatre.

Nuincruaitalianvelopele, de pe dreapta mutendu-le pestanga siviceversa.

llu supuneli ianiele de aluminiu tratamentelol de vopsileal airor ploces depigette 150'C, (e Pot afe.ta irepalabil propdetilile mecani<e aleiantei.

FURTUIUURILE DE GAUCIUC
in ceea ce priveste furtunurile sr ste m u lu i de fr6nare ti a l r m en tar e , urmati riguro5
INTERVALFLE DE REVIZII TEHNICE. INIT-

LAMELE STERGATOARE. LOR DE PARBRTZ 5T ALE LUIUETEI


Lamelele Cur;tati periodiclamelele (u pro d u s e s p e c ia le . E s t e re c o ma n d a t I UT E L A PnOFESIOI{AL S C 3 5 . Da c d lamelele de cau(iuc sunt indoite sau uzate, trebuiesc inlocuite. in (azeletrebuiesc orice s(himbate o dat 6 p e a n .

adev6r, ozonul, temperaturile rnalteti scurgerea prelungitb a tluiduluipoatecauzaintirireasj f isurarea f urtunurilor, cu posibile scurgeri, De a(eea,controlulcu atentieaI acestora estenecesar.

C6teva precauli(rr simple t!rl duce la prelungirea duratr, ,l! viatSalamelelor: - daci temperatura 5ca(l(,\|lll zero, asigurati-vd cenu a inqh,,t,rl cauciucul lameleiSi nu este lt) ! t{, s t ic la p a rb riz u l u i. Daca ,,,r" necesar, folositi un prodr^,t., dezghetare. - indepdrtatizdpada(t( t,., P a rb riz : s u p lim e n t a rf a 1 . r , t " protejarea lamelelor.se pft vr[ supraincSlzirea motorului el(rrrl, deantrenare, gtergStoarele (l.r.l - nu folositri sticla ette uscatd.

rlm par

llr I ast ngh

2) .

atu 3)1 ama bra c6

condusul (u lalr|elele uzate aonstituie risc de aaaident deoare(e eate afedate vidbilitatea in conditii devremeproaitd.

r,r,nbarea lamelei ftergStorului ,1, :rbriz- fig.20 ridicatibratulstergetorului un s; formeze rfelincat lama ^ r i de 9 0 " cu bratul ' ,atorului -1ap;saticlema de B a arcului ' , 5i scoatetilamelade Pe
j .tA

lameleistergEtorului Schimbarea lunetei- fig.21 1) ridicati capacul A :i dernontatlbratul prln desurubare de pe axul motorasuui B noul brat, 2) montati pozitionanduI corectsi strengeli binepiullta 3)cobor6tlbralul.

DUZELE Dace jetul este nadecvat, verificati prlma dati dac6 este vezi paragratul lichidin rezervor:
'V E R I F I C A R E FIL l ]ID EL OR '. NA I V E L L }I U

5
(J

fixati noua lame; lnserbnd ' ' r in slstemulde prlnderede , i ,rtulsterg;torului. Aslguratl estef ixatcorespunzStor.

duzasd nu tie Apoiverificatica in{u ndat;, daci este necetar folositiunac. leturi e sunt reglate Pr n unghiul de inclnare al duzelor: rotiti ci indru duze, folo5ind o surubelnitS Pentru surubu A ' lig.22. letul trebuie reg at la 1/3 de . parteade susa Parbrrzulu

ff
z
F =

F\9.21

Fig.22

IIUTERIORUL
Veriticatiperiodicca apa s! nu intresub pre'uri (datoritd intr5rii in magin5 cu pantofi uzi sau umbrele) ce pot duce la oxidarea odrtiimetalice.

SCAUI{ELOR A CUNATAREA PARTLoR DESTOFA 'I - lolositi o perie moale sau aspiratorul pentru a indepirta praful; stofa este mai bine curitatidac; periaesteumezit5 nelecu un burete scau - cur51a1i umezit intFo solutie de ap5 cu detergentneutru. DEPIELE CURATAREA SCAUiIELOR

PARTILE DEPLASTIC F o lo s ili p ro d u s e s p e c i l i c e c o n c e p u t e p e n t ru a P ; s t r a aparentacomponentelor. lIllPORtAllT:nu loloJiti spirt sau benzina pentru a curita bordul.

1 { u l o l o 3 l ti p ]o d u rG lnfl.mabilc c. benrini 5au petrol re.tlfl.6t penlrr aurdtarea ilteriorului. De s a i r c a r e ae l e a tto i ta ti a i geneiatt de lrscarca pc[t]u auretarc poate deiennlna un lncendiu.

cu - indep5rtatimizeriauscat6 f5r5 o cArp;din piele decEprioari preatare. a apSsa - ind e p d rt a t i lic h id u l s a u grE 5im e a f o lo s in d o c e rp a absorbant; uscatblSrd a freca. Apoi ttergeti cu o carp5 moale uscatd saucu o cerp6din pielede ciprioari cu apd ti detergent neutru. folositi DacA petele persistS, produse specifice,urmend cu atentie instructiunile defolosire. IMPORIAt: nu folositi spirt alcool. sauprodusece contin

ltlup&tratl dore do spray In matinS. A.ertca pot e'qloda.Dozelde 3pray nu tr ebuies( expus e l a tenperaturi mai mad de 50"c. lmplaturadinfia9inaexpuri la soarepoatedepiti utor aceasti valoareatemperatudi.

iffSSHUfJ[ Tr$J[IJd-]
IDATE DE IDEITITTFIGARE
su nteti sf5tuit sd notati codurile de identif icare. Datele de i de n ti fica r e poansonate sau trecute pe placutesi pozitionarea lorsuntcele dinlig.t: de identificare I - placula 2 - Doansonarea seriei sasiului recodculoare 3- identifica 4-seria motorului PLACUTA DE IDENTIFICARE pe Placuladin fig.2 re gaseste fati a t ra v e rs a d in c o mp a rt ime n t u lu i mo t o r t i contine urmetoarele date de identificare: A- numeproducStor omologare B- numEr certificat c - codtipvehicul D-n u ma rt a s iu E- masa maxim5 autorizat5 F - masamaximdautorizatSa vehicululuiincErcat la maxim ticu remorce G - s a rc in a a d mis ib ilS construct iv peaxafa15 coslrxtlv H- sar(ina admisibilS peaxaspate | -tip motor l-codversiunecaroserie M - n u md r d e i d e n t i l r n r . piesedeschimb pentru N - index oPacitate(rri(,lrrl diesel)

Hr: - r F ig ,1 Fi9.2

PoANSONAREA tASIULUI' fig.3 Este poansonat pe Podea, in r)mpartimentul Pasageri langd ,,rLrnulfatS pasager. Poate fi dln prin ridicarea capacului !,r,,ut ochetS si include urmitoarele tip vehiculZFA 192000 num;r 9asiu

CULOARE PI.ACUTA COD din fig.4estemontat; Placuta pe partea interioar; a caPotei date: urmStoarele motor, Conline producdtorul voPselei AB nurneleculorii C-c o d c u lo a re F ia t siretusare D codrevopsire

MOTORULUI CODUL Co d u l mo t o rul u i e s t e poansonatpe blocul motor si de fabricatie tipul si seria contine

E
D
Fig.4

i .9rtD 80

r,9.[o fi5

GENERAI.

Codul motor Ci.lu Numirulti dispunerea cilindrilor Aiezajullicursa Ciiindree Raport compresie Putere maxirnd (EEC) turaliacore5punz6toare Momentul (EEC) maxim turaliacorespunzbtoare Buj i' CombLrstibil

r9243.000

192A 1. 000

42,0x 90,4 1910 14,5 59 80 196 20 1500

82,0x 90,4 1910 18,5 a5 115 4000 255 26 2000

82, 0 r,i

t 0,
ll

SISTEMUIDEFRANARE
l,2rs - l.4B - l.6d-1.8,d- 2.42d l.9rTD 80.l.9rlD 115- t.9 tt|lttijei

Discuri pe roiile din 5pate, Mecanica adionatade !n teviercenrra

SUSPENSII
t,zi.v - 1.4ifl - l.68-l.&d.2.42ov t.9 ,TD 80 . t.9 ,lD lr 5 - 1.9 tt|utttj.t

M.. Phe6oncu roti independente Curolj5emiindependente. puntetorsionatE

DIRECTIA
i .9 rl D 80-l .9rID tt5. t.9 Mutti i et T ip
1.2$v-1.4'@.l .6i 6y

AI{VELOPE DEIARIIA tolositi anvelope specif icatein paragaafu | "aNvELoPE oETARNA" . ROAIADENEZENVA DE DtI||E StUi||REDUSE lant5 din otel presat. AnvelopS tubeless. GEOMEIRIAROIILOR Convergenta rotilor mSsuratS de lajant5 lajantd: -l +1mm. ValorilesereferSlavehiculul in ordinedemers. LAI{IUiILE DEZAPADA Fo lo iit i n u ma i la n t u ri omolo g a t e , v e z i " F o L o ! t R a
CORECTAAMA'INII".

MAR C A . | U l U I E X P L I CI T A RE A AI{VELOPEI

E St A|{VELOPE lante de otel presat sauorn liajutor. Anvelopetubelesscu carcasS ia la . I M POilAl |l: conform pentru a imensiunii presarise, gura siguranla vehiculului, buie 55 echipati vehi(ululcu n velo p e de acelati tip S i petoate<ele rodu<6tor 4 roli. IMPTOnTA T:nu folositicamera ru anvelopeletubeless.

Exemplu: 195/65 R 15 91 T
195= lSlime nominalS (distanladintre peretii lateraliin (S) milimetri) 55 = raport procentualintre in;ltime ti lStime(HA) R = anvelopd radialS (in inch) l5 = diametruljantei
\@)

9l = indicede inc6rcare I = indicede vitezS

Fig,5

Indicele de incercare

Indiaele de vitezi maximii la 160km/h Q = pAnA n = penala 170km/h S = pAnS la 180km/h t = panela 190knt/h U = pan6 la 200 km/h H = panAla 210km/h V = panSla 240 krivh W = p6ne la 270 km/h Y = p6n6 la 300 km/h

EXPLICIIAREA MANCAJUI.UI JAT{TEI Cele de maijossuntno(r,!dr. a intelege semnrlr( nlla Pentru marcajelor de pejant:t, conformfi9.5. Exemplu: 5 l/2Jx15H2Etat

60= 250 kg 51= 257kg 62= 265 k9 5t = 272 kg 54 = 280 k9 65 = 290 kg 66 = 300 kg 57 = 307 kg 58= 315kg 69= 32s ks 70= 335k9 7l = 345 kg 72= 355kg 73 = 355 kg t4 = 375 kg 75 = 387 kg 75= 400 kg 17= 412kg 7A= 425 kg 19 = 437 k9 80 = 450 kS 81 = 462 kg 82 = 47s kg 83 = 487 kg

84 = 500 kS 85= 515kg 86 = s30 k9 87 = 545 kg 88 = s60 k9 89 = 580 kg 90 = 600 kg 9l = 6151n 92 = 530 kg 93= 650 kg 94 = 570 kg 95 = 690 ks 95= 710kg 97 = 730 kg 98 = 750 kg 99=775 kg lO0= 800k9 101= 825kg 102= 850k9 103= 875kg 104= 900 kS t05 = 925kg !05 = 950 kg

Indicele de vitez6naximi pertru cauciucurile de tdpade = pendla 160km/h QM+S = p6n6 la 190knvh TM+S = psni la 210knvh HM+S

janteiin in{h (l) 6 14= l5timea J = in6ltimea um;ruloid (l) sprijin al anveloper 15 = diametrul nominal ill inch(corespunde diametrului anvelotn.r r! (3 =Z) se monteazE ll2 = formaSinumdrul "cocoa'ei"(serefer.rl,r circumferinta de sprjIr. pe jant;) anvelopei EtrB = unghiul de curburn,rl rotii ( distanta dint'r' planul de sprijin ti planulmedian trrl al jaIr

P EUNI vERSlUl{l ,AI{IA Standard de iarnS I Anvelopa

(*} DEREZERVA NOATA lanta Anvelopi

6vrx15 ET43 7Jxl6 tf 41 7Jx17 Ef 4l


6v2lx15ET43 7Jxl6 tf 41 7Jx17 tf 41
.8r5v

2oslss R16 91v(*) 20s/55R1691H(M+S) 48x15ET35 (*) 215/45 R1787H(1,,1+S) 21sl4s R17 87VV
ZR17 87H(I4+S) 15145 Ztfl a7W (O 215/45
R15 9lH(M+S) 195/65 R15 91H 19s/65 R16 91H(N4+S) 20s/5s R16 91V(*) 205/55 4Bx15 ET35 (*) 215/45 R17 87H(1.4+S) 215/45 R17 87W

195/65R15917

195/65 R1s91T(M+S)

R15 T/125/90 9614

R15 96M

.9 Multiiet

6 v2jx15ET43 7Jxl6 Ef 4l 7JxL7 Ef 41 7)x17 Ef 4! Ef 4I 7Jx16 7Jxl7 Ef 41

2oslss R16 91v(*) 205/55R16 91H(r4+S) (*) 215/45R17 87H(t,l+S) 48x15ET35 21sl4s R17 87W
15145 Zp.fl A7W(^ 205/55R1691W ZR17 87H(M+S) 215/4s

R1591V 195/65

195/65 R1591H(t4+S)

Rls%r''t T/12580

(xx*x) 215/45 R17 87H(!r+S)48x15ET35 21sl4s Rl7 87w (tr) 195/65 R15 R15 91T(N4+S) 48x15ET35 19s/6s 91H glH(f4+S) (*) 205/55 R16 R16 91W 2os/s5
Rfl a7W 215145
R15917 195/65 R15 91T(M+S) 195/65

205/55 R16 91H(!r+S)

T/125i90 R15 961'1

.9JTO 8|t

6vtx15 ET43 nx16 Ef 4l TxlT Ef 4l


| Ovr:xtSEf +3

T/12t90 R15 9M

1,9 JTDll5

R1s96l'1 R16 91H(M+S)I R1691V(*) 4BxlsET3s lr/12580 7lx16ET41 | 20sls5 l2os/ss (*) R17 87H(M+s)l Rr7 B7w I 7lxr7 tI 4! l21sl4s l21sl4s
(E) versiunile Multi Wagon (O} versiunile 1.4 15V (a) versiunile 1.9Multijet

Rls91H(r4 195/6s R1s 91H l19s/6s

unde esteprev5zut {*) la (erere pentru anumiteversiuni/piete {**) mdsuriacceptate ti admisenumaipentru pneurile Pirelli/Bridgestore/GoodYear

PRESIUNEA NOMII'IALA (bAr) A ROIII RECI VERSIUNI

Dinensiunea 195/65 Rl5 917 205/5s R16 91V

PNEURI STANDARD Incdrcare medre Incdrcare total; Spate Fati Spate Fala

ROAIA I'I

REZtsVl

1.2r6v - 1.4r6v

2,1

2,1
2,1

2,1
1, . '

21514s R17
1. 515v

2,7
)1

195/65 R15 9lH 20sl55 R16 91V

2,1

2,1

2,1

1.9JrD 115

21s145 R17 R16 91V ?20sls5 R17 87W t21sl45 t

2,7
2,1 2,1

1.8r6v 1.9Multiiet 2.420u

grv nrs Jtgs/os

2,1
2,1

2,1

2,7
)1

t M/ssRr69rv FJ7 B7w(., ?1s/4s


t R1s 917 ; 19s/6s 205/5s R16 91V I R17 a7W 4215/4s

2,7
2,1

4,)

1.9JTD80

2,t
2,1

2,7

4,)

AdaugaIi.+0.3 baripentrua reariza presiunea in pneurire carde. verificati varoarea presiunii cu pneurire rec. pentruzapada Lapneurile adaugali +0.2bari pentrua realiza presiunea pneurilor standard. centflcata pirelli/Michelin/Bridgestone/Goodyear. \, Mranme numaipentrupneurile tr admtsA

PERFORMAIUTE
viteza maxine ftm/h) dupdperioadainitiali de rodai velsiunileSaloon
1.5i6v
l,8r6v 2-i?ov

1.9JTD 80

r.9 JTD 115

1.9Multiiet Su t i : 5 u s i

3 u r i t 5 u s i 13u ;i j 5 u ri 3 u si t5 u ti 3 u t il5 u F i

3uti.5uti 3utii5uti 3 u t i: 5 u 9 i
172

VelsiunileMulti Wagon
1,4i6v l .6 1 5 v 'l.8iGv

I.9 JTDM

1.9JTDfi5

1.9Multiiet

Saloon) l.zr.Y.t rr6Y l,6r6v

(ks)
Masa in odine de mel'

3uf

5uti
1145 i ]l90(O) | slo E

3uti

5utl

l.8r5v

3uti
pq

5us i
Lzgs

1090 | 1135(O)i s10 t

rr5o I rrss191 | 510 I

lzos !rzso16l sro i

util. (indurivroferulX') 5arcina 5arcinile maximadmite(**)

510

&

sro

(O) 154s

e00 | 830 g 1600 |


|

1700

eoo E 850 t 1555 I (O)

(O) A 1645

gso I s3o I reeo I

(O) 1760

gso s60 rzrs

6 fl &

ggo I ero I 17so I

seo e50 1s0s

(tr)lrooo/soo (r-l 1000/s00 ) 11000/500 ( t)t1200/500( t) r20o/soo rtrt 'I rroo/soo(.)f, r ur tsoo | t s00a 500 1500
(**) Masa admitibili pe a<operir

80

180eo

eo

Heo

180

Yj::,ij''"'o

l *

fi '

g * L

A * l *

sarcina utild. dacE exisg Rhipamenttpecial{trapa, .6rlig remorcare, etc.)maraproprie6vehkululuioerte diminuandu-e pntruaranjarea ln ri /s.u pe acoperh responsabil bagajelor riindeplinirea )grcutaticenutrcbuidep4it.. Conduc5toruleste limitlor de (arorabilitate. maxims:50 k9 acoperb Lineaa(cesori Fiat,capacit.te ") portbaEaj pentrupietele rpRifi<e

PACITA
l.2r6v
tIi6Y

l.6r5v

l.8r.v

c.nh||stlDll 3F..lli<

58 9

58 9

benzini f5r5 plumbcu 95 citraminimRON

7,3 2,2 teuieidiiiaf islaSELEsPEED:

ti PAlAtlU 5'0ry.

2,2
L,A7

3,6 1,8
1,98 1,8

sEEM mr (!)
n'fEActt2c ?5swl||
IUIEI.A (s SPEED

t,7

0,52s
ikhid spilat:

0,525 3 (6) 3 (6) 3 (5)

rwEt ro? a
de api tifluid amestec TUIE! lC It PioFESStOtUU

3 (6)

o riledin oar ant ez a s e re fe r6 l a v e rs i u n i l e c u i d l S torfaruri SlLEllA PErloi[Ei sAE5W30 recomandSm o.ntrutmDeratu.isub -20!C

FLUTDE ST LUBRTFIAITITI
PRODUSE RECOMAI{DATE SI SPECI'ICATII'E ION
specifkatii aleflu idelorri tubrifiantitor pent.ufolosna corc.t5a vehkulutuj

Uleisintetic multigrad sAE10W-40 ceindeptineste specificatiileACEA 43-96,CCMCG5 ri Apt5J pentrumotoare Lubrifianti pe benzin5 (:l) Ulisintetic multigradsAE1OW-,IO cetndeptineste specificatiile ACEA Al, APtSJ
PEiFOIIER 'EIENIA
-10!

6 g
- 30.

lro.

_0"
Uleisintetic multigrad sAE1OW-40 ceindplineste specifiGtiile ACEA 83 siAptcD pentr! motoare Lubrifianti
diesel(O)

SELEI{IATUiAO DESEI

I ,

- -10. _-20.
- -30q

Uleirinteticmultigrad SAE tOW-40 ceindeptineste s p e c i fi c a tiA i lC e EA 8 3s i A p tc D

SEI.EIIuI WNDESEL

(!) pentrutmperatud rub ,2ooc recomandim SELE tA PEIfORMER 5AE5W-30 (o) pentr! tmperatui -15.crecomandam tElEIta wR DtEsEt sAE5w4o

spe<ifkalii alefluidelorti lubrifiantilor pentrufolosirea cord5a vehkululoi

UleirintetictqE 75w{0 EPceindeolinene spcifictiileAPIGLs, MIL-t-2105 DiEV Lubdfianti ri Oliotipo "ATFDEXRON lll" varelini pe bazi de birulfud s5pun, litiu, conrirtenti NLGI 2
'UIEIA

Cutiad viterdmecanlcl

IUIETA CAN CI STEED


MRI 2

FluidrinteticNHT5A n" 116DOT4 lSO4925 sAE11703, CUNA NC956-01

tutEla toP a
al freneiri ambreiaj!lui

(u antigel, Actiuneprotectoarc glicol,CUNA bazatpe monoetilen NC95G16

PATAFIU Pentru-35'C

AditivpentrumotorinS(uacliuneprotdoare

DtE Et i t( (25c(/ 10l)

Lichid sP;lat p.rbriz / lunetS / faruri

Amettec de alcoolri detergent NC955-ll CUNA

IUIELA PtotE gtol|^t sc:lli

MUL DE COMBUSTIBIL
ru l
Va l or ile consumului de de mai tabelul bustibildatein determinate sunt Pe baza telor de omologaresPecificate EuroPene. Diredivele Procedura de mai jos este r m atS pe ntr u mS surarea decombustibil: mului - ciclu urban: Pornire la rece vehiculului at5deconducerea - Gi<luexllaulban: accelerare lrecventd in toate trePtele, a extraurbanE utillzarea simuland dePlasare viteza de vehiculului; 120 km/h variaziintre0Si - ciclu combinat:este calculat prin combinarea intre 37% ciclu cicluextraurban urbanti63o/o IIIIPORIAt tipul de traseu, tralic, vreme, starea malinii, / dotare, variantade echipare in c d rc a re a , s i s t e m u l d e climatizare sau alte situalii ce afecteazi rezistentraaerulul, conduc la consumuridiferite de decet cele misurate combustibil, COSTURILOR (vezi "REDuCEREA A EXPLOATARE DE 5I POLUARE manual). dinacest MEDIULUl"
l .9rTD al t I l .9l TD i l 5 | i. 9M ult iiet 5 uti

rlu toi In

in oras. ulend utilizarea


1.2rav

l.ai6v

l.6laY

l.t5v

24!8t

xl|ntn) 8,2e)
5,4(.) 6,4{*)

''' IrlEi,
s-s | 5.s
| 5 .6 f) | 6,6C)

8,s

10,1 5.8{*) l,t 1,5(,)

11,3 11,5
6,1 | 6.2

13,5 13.6
J,6

7,O 4,5

7,2

1, 6

7,8

s . sl o . r

8,0 | 8,r

9,4

5,6

:'H8ihI 'r,iv
4,1 5,8 6,9

1.5l6V

lJ,t5v

r.grroeo I rgrmttl

I l9Mlldiei I
|

19,5 l

tt,z

l Z l:j

ts

1,5
4.6

7,8
4,4

I l ;!

s,o

5.5

{}) ve6iunea"DlNAMlc"