Sunteți pe pagina 1din 12

c

roni
caf
il
mel
or:

ThePi
ani
st(
2002
)

Actor
i:Ad
rie
nBr
ody
,Th
oma
s
Kr
ets
chmann

ThePi anistes t
ei ns piratdinme mo-
ri
ilepi anistuluiW.Sz pilma nn,s upravi-
etuit
ora lHol ocaustul ui.Wl adyslawSz -
pil
ma naf ostnevoi tda toritaor i
ginil
or
sal
ee vreiestisas ea scundai nt i
mpul
celuide -alDo i
leaRa zboiMondi al
pentruas c a
padede por tare.Roma nPo
lansk i
,re gizorulfilmul ui,e stece lma i
potrivitpe ntrue craniza reame mor i
il
or ,
deoa recee linsus iaf os tinc opil
a ri
e
pri
z ionera lghe touluidi nVa rsovia.
Ma rtorlaa ceava rstal ae xtermina r
ilein
ma sac area ve auloci nl agareledec on-
centrare,Po lanskis i-api e r
du tatunci
ma mas ia lt
ime mbr ia ifami lie
i.Dupa
aproa pe60dea nidel at ragedie,Pa lons-
kiador itsae cranize zeope l
iculac a
r e
sar efle
c teac eap eri
oa das iastfeliana s
-
NR.
3APRI
LIE2009

Re
dac
ti
a
Re
dac
torSe
f:Ho
fna
rAur
el-
Dra
gos

Col
ect
ivulder
eda
cti
e:

Co j
o c
a ruAl exandra
Ru xandr aBoi c
iuc
CiucanMa ria-Cri
sti
ana
Some sanDa r
ia
FaurCr ist
ina
Frati
laAndr ei
Soc i
a nuVl ad
Soml e aFe l
ix
Ce rl
inc aAna
Turk-Koni gRa hel
ZablauAl exandru
HofnarAur el
-Dragos
Pint
e aSe basti
an
CiucanAl exandra
Mois esAndr eea
IosuMa dal
in

Des
ign:Hofna
rAur e
l-Dr
agos
Pr
of.coor
donat
or:Somle
aRozal
ia