Sunteți pe pagina 1din 16

Srirrc,ri €r

PRTMAR'A SECTORULUT 2 ASOCTATTA


BUCUREfTT KTTNERT V.T.P.D

G H TD I' L AL:,EGATO R U L I' T


PENTRU
PARTAMENTAL LOCAL AL
TINERTLOR SECTOR 2

BUCUREgTT
2009
n

Ce este un Parlament Local al Tinerilor ?

,,Farlamentul Local al Tineriior Sector 2" este cadrul ?n care tinerii pot sa-$i
exprime pdrerile gi sa-qi realizeze proiectele proprii.
Acesta, se adreseazdin primul rAnd, tinerilor de 15-ll ani (clasele a iX-a ;i a
X-a - invdldmAntul de zi), asigur6ndu-le acestora posibilitatea de a-$i exprima
nemijlocit pdrerile qi aspirafiile, de a-gi formula gi pune in aplicare propriile proiecte,
care sd rdspundd nevoilor proprii. Iniliativa credrii unui astfel de cadru s-a dezvoltat,
indeosebi dupd 1979, Anul Internafional al Copilului (cdnd a luat fiintd primul
consiliu, la Schiltigheim, in Alsacia).

La ce bun un Parlament Local al Tinerilor?

,,Parlamentul Local al Tinerilor Sector 2" constituie mai mult decdt un exerciliu
practic al procedurilor alegerilor d'ernocratice. Acesta ar ft rezultatul minimal al
or ganizdri i al e geri I or.
,,Parlamenful Local al Tinerilor Sector 2", constituit prin opliunea colegilor din
Sector, ii conferd o legitimitate gi o reprezentativitate care il indreptdfeqte sb
formuleze propuneri qi sd inilieze activitAli in interesul celor care l-au ales gi al
intregii comunit[1i.
,,Parlamentul Local al Tinerilor Sector 2" poate sd cear6 ca autoritdfile locale sd
defineascd o politicd de tineret, poate c,onffibui la elaborarea acesteia gi la punerea ei
inaplicare. i

Practic, membrii Parlamentului Local al Tinerilor au posibilitatea sd exprime


aqteptdrile gi cerinlele colegilor pe lAngd autoritA! $i, pe mdsura posibilitdfilor lor, sd
inilieze acliuni proprii in vederea satisfacerii acestor cerinfe qi agteptdri.
Membrii Parlamentului Local al Tinerilor au sarcina de a descoperi probleme gi
a propune solulii privind viala copiilor, tinerilor qi a intregii comunitdli. Ei vor trebui
sd se informeze in legdturd cu aceste probleme, sd le studieze, sd. identifice solulii gi sa
elaboreze programe de acliune pe care, impreund cu cei care i-au ales, urmeazd.sdle
realizeze.

Cum.lucreazi membrii Parlamentului Local al Tinerilor?

A fi membru al unui Parlament Local al Tinerilor este o activitate complexd, ce


necesitd timp, concentrare qi multd imaginafie.
Parlamenful funcfioneazl, pe baza unui regulament propriu. Chiar membrii il
elaboreazd gi il adoptd, gi tot ei urmeazd s[-l respecte.
Consilierii ("parlamentarii") se intdlnesc de mai multe ori pe an in plen, uneori
cu Primarul-adult pentru a propune diverse proiecte.
In perioada dintre doud gedinle plenare, ei pot lucra grupafi pe comisii pentru a
concretiza cu ajutorul serviciilor pubiice competente din cadrul primdriei" proiectele
asupra cdrora au decis impreunS, in rnod autonorn.
Consilierii parlicipa adeseori ia reuniuni regionale, nationale sau internationale.
Membrii Parlarnentului Local al Tinerilor dispun de miiloace necesare pentru a
realiza o activitate foarle serioasd qi eficace" Se poate conta pe asistenta Primhriei, a
Consiliului Locai, a Inspectoratului $colar, a altor parteneri"
,,Parlamentul Local al Tinerilor Sector 2" va rdspunde ?n fapa alegdtoriior.
Periodic - cel pufin o dat6 pe an - va organiza o reuniune publicd ?n care sa iqi
prezinte realizS.rile in fala electoratului. Are, de asemenea, rdspunderile care ii revin
din angajamenteie pe care qi le asumd - fald de parteneri, finanfatori, sponsori.

CALENDARUL DESF4SUfuLRII ALEGEMLOR PENTRU PARI,,/IMENTUL


LOCALAL TINERILOR SECTOR 2:
t 26 martie 2009 -Prezentared programului pentru conducerile unitdtilor de
invdfdmAnt implicate
. 0L - 05 aprilie 2OA9 - Seleclionarea voluntarilor gi instruirea lor pentru intrarea in
licee
o 06 - l0; 2l 24 aprilie 2009 Intrdrea voluntarilor in unitaflle de invifdmdnt,
- -
pregdtirea alegdtorilor, a candidalilor
.25 - 26 aprilie 2009 Constituiilea Comisiei Electorale Centrale qi a Biroului
-
Electoral ' de Circumscriptie gi instruirea membrilor
l
acestora
,27 aprilie - 1 mai 2009 - Depunerea candidaturilor la Biroul Electoral de
Circumscriplie gi afigarea listelor cu candidalii
pentru Parlamentul Local al Tinerilor
o ), - 3 mai 2009 - Analizarea contestaliilor qi validarea candidaturilor; acreditare
observatori
.4 -14 mai 2009 - Campanie electorald
. 15 mai 2009 - Ziua alegerilor pentru Parlamentul Local al Tinerilor
.16 mai 2009 Depunerea gi rezolvarea contestatiilor la Biroul Electoral de
-
Circumscrip!ie
.l1 24 mai 2009 intAlnirea in vederea cunoaqterii noului colectiv al
Parlamentului Local al Tinerilor Sectoi 2
.25 mai 2009 $.edin!a publicd de validare a noului Parlament, alegerea qi
investirea primarului
s
,{

Primdria Sectorului 2: prin Primarul care a avut inifiativa gi prin


Direcliile de
resort
O Parlamenful Tinerilor Sector 2
O Inspectoratul $colar al Municipiului Bucureqti sector 2, prin Inspectorul
coordonator
Directorii celor 22 de unitEli de invbldmant
sectorul 2
- licee gi grupuri qcolare din

' Diriginfii claselor a IX-a qi a X-a (inv6!5mdnt dq zi), ai c6ror elevi au drept de
vot
Cei 40 de tineri voluntari care vor organizaalegerile in cadrul liceelor, studenfi
qi liceeni din Bucureqti.
Tinerii care vor face parte din Birourile Electorale de Circumscripfie din gcolile
implicate (minim 7 tineri pentru liecarecircumscripfie)
o Cei 22 de tineri care vor constitui Comisia Electorali Centrala (de Sector)
o Cei 6.926 de tineri cu drept de {zot, care igi vor exercita efectiv acest drept in
ziua de 15 mai 2009
' Tineri din alte clase gi/sau gcoli qi licee ?n calitate de observatori ai alegerilor.

Parlamentul Local al Tinerilor din Sectorul 2 se va putea bazapetoli aceqti


oameni
inrealizarea misiunii sale, a proiectelor pe care va dorisd le realiieze.
I

Capitolul I
Art. 1. Parlamentul Local al Tinerilor se va alege prin vot universal, direct, egal,
secret gi liber exprimat.
Alegerile se vor organiza in circumscripfii electorale (qcoli) prin vot exprimat pebaza
scrutinului uninominal.
Ara.z. Elevii, cetSleni romdni fbrd deosebire de ras6, religie, sex, exercit6 in
mod egal
drepturile electorale.
Art.3: Au dreptul de a alege qi de a fi alegi elevii din clasele a IX-a gi a X-a din
unitalile de invSfdmant preuniversitar de stat (invd!6m6nt de zi) din secto rul 2,
Bucuregti.
Art.4. Nu pot fi alegi elevii care au media la purtare sub 9 sau care au corigenle pe
anul qcolar in curs.
Art.s. Nu pot fi aleqi elevii care sunt membri intr-un partid politic sau organiza[ie
politicd, fie ea chiar qi de tineret gi neavdnd personalitate juridica.
Art.6. Candidaturile se depun la Biroul Electoral de Circumscriplie.
Pentru fiecare circumscriplie electorald (qcoald) sunt desemnate locurile de
consilieri conform anexei.
Dupd alegerea Parlamentului Local al Tinerilor, acesta va alege dintre membrii
sdi un Primar.

Capitolul II
Art.7. Secfiile de votare se organizeazdin gcoli.
Art.8. Listele electorale cuprind pe toli elevii cu drept de vot qi se intocmesc separat
pentru fiecare gcoald, fiind autentificate prin semndturile directorului gcolii gi a
secretarului acesteia.
Art.g. Un alegdtor poate fi inscris numai pe o singurd listd electorald.
Art.10. Fiecare elev cu drept de vot iqi va verifica inscrierea pe lista electorald.
Art. 11. Birourile Electorale din Circumsuiplii au rolul de a organiza gi coordona
desfdgurarea alegerilor pentru desemharea,,parlamentarilor".
Biroul Electoral de Circumscripfie este alcituit din c0te un elev, reprezentant al
fiectrrei clase ce are candidafi la alegeri, doi profesori gi/sau directorul gcolii.
Comisia Electorald Centrald organizeazd qi conduce alegerea ,,parlamentarilor" gi a
primarului.
Aceasti comisie va fi constituiti din. cite un elev, reprezentant al fiecirei gcoli,
un reprezentant al Inspectoratului $colar al Municipiutui Bucuregti Sector 2 gi
un reprezentant al Primiriei Sectorului 2o Bucuregti.
Art.lz. Comisia electorali Centrali (de Sector) gi Birourile Electorale de
circumscripfri au urmdtoarele atribulii:
a) vegheazd la intocmirea qi afigarea in termen a listelor electorale qi la organizarea
corectd a secliilor de votare;
b) afigeazS listele de candidafi, organizeazllocul de expunere publicd a manifestelor,
programelor gi afiqelor candidafilor, vegheazd la desfEgurarea corectd a campaniei
electorale, fac numdrdtoarea voturilor gi valideazd rezultatul alegerilor; in caz de
egalitate de voturi, va fi declarat cdqtig6tor candidatul mai tdndr.
c) primesc Ai solufioneazd, contestaliile privind candidaturile gi desfdgurarea alegerilor
tn termen de 24 de ore de la inregistrarea lor; termenul de depunere a contestaliilor nu
poate dep[qi 48 de ore de la afigarea rezultatelor.
Art.13. Campania electoralS pentru alegerea consilierilor se va'desfEgura intre
04 - 14 mai 2009.
Art.14. Alegerile pentru Parlament vor avea loc pe 15 mai 2009, iar cele pentru
Primar pe 25 mai 2009.
I

Capitolul III
Art'15' Pentru func;ia de primar va fi desemnat candidatul care a obtinut
majoritatea simpld a voturilor consilierilor.
Art'16. In cazul in care nici un candidat la functia de primar nu obgine
voturile consilierilor in primul tur, se va organizaufl al doilea
ll2 + I din
tur de scrutin la care
vor participa primii 2 candidafi, care au oblinut cel mai mare numdr
de voturi in
primui fur de scrutin"
Art'17. Candidaful care a oblinut cele rnai multe voturi dup6 candidatul
care a fost
ales primar, va indeplini funcfia de viceprimar.
Art. 18. Rezultatul final al alegerilor va fi comunicat de c6tre Comisia Electorala
centrald, ?ntr-o qedin!6 extraordin ar6 a consiliului Locai (al adultilor).

Primiria si ParlamenfuI Local al Tinerilor

La fiecare patru ani, toli locuitorii din oragele gi comunele Rom6niei care
au
implinit v6rsta de 18 ani voteaza pentru alegerea membrilor consiliilor
locale.
Acestea surt alegerile locale!
,

Fiecare alegitor voteazd" pentru candidalii pe care ii considerd cei


mai potrivili
pentru aceste funcfii' I.a adulli acegtia sunt fie propuqi pe listele
electorale de partidele
care ii sustin, fie sunt independen{i.
Candidafii carc au oblinut cele m&i multe voturi sunt aleqi consilieri locali.
Ei se impart ulterior pe comisii, urmAnd ca din rdndurile lor s6 fie alegi qefii
comisiilor pe domenii de activitate. I

Comisiile locale organizeazl, serviciile publice, asiguri condiliile bunei


funcfiondri a institufiilor locale, aprobd bugetul local, administreazd. domeniul
public
qi privat al localitdlii etc.
Separat este ales primarul, de cdtre tofi locuitorii din localitatea
respectivd. in
aceastd funcfie va fi aleasd persoan a care pare a fi cea mai competentd
s6 administreze
oraqul.

Cum functioneazd o Primdrie?


Primarul, viceprimarii sdi gi membrii consiliului local sunt cetdleni alegi de
cdtre locuitori pentru a administra localitatea (Sectorul).
Personalul angajat la primdrie, la fel ca intr-o intreprindere, lucrea zEt in diferite
domenii pentru ca totul s6 funcfioneze bine in localitate (Sector).

La ce serveste Primdria?

Primdria este prezentd zilnic in viala fiecdruia dintre noi.


Misiunea primarului este de a asigura respectarea drepturilor 9i libertililor
cetalenilor.
De exemPiu:
Se preocupd de calitatea aerului 9i a apei, creeaz6, gi intreline parcuriie qi
spaliile verzi, colecteazd gunoaiele etc.
Se preocupa de minori. de ajutorarea ceior varstnici sau a celor cu Probleme
sociale.
De asemenea, organizeazd shrb[torirea unor evenimente din viala locaiitalii,
precum qi atunci cAnd este cazul, infrdlirea cu localitdli din alte liri'
Fav orrzeazddezvoltarea industriei, a comerlului 9i a turismului'
Se preocup6 de starea drumurilor, de transportul local in comun
qi, impreund cu
pompierii, polilia qi justilia, vegheazd siguranla cetalenilor'
Toate acestl activitagi slnt mai mult sau mai pulin importante, in func1ie de
celor
mdrimea ora$ului, necesitalile dar qi posibilitelile financiare, precum qi opliunile
aleqi.
primarul gi consilierii sunt responsabili in fafa cetdlenilor lor in ceea ce priveqte
deciziile adoptate. De ei depinde utilirur.u eficientd a banilor provenili din impozitele
pe care toli locuitorii le pl6tesc.

Cum sunt organizate alegerile pentru


Parlamenful Local al Tinerilor?
i

Toli elevii din claseie vizate - clasele a IX-a gi a X-a (invalamAnt de zi) - 9i care
indeplineic condiliile impuse de le'gea electorald locald voteazd pentru a-qi alege
reprezentanlii in cadrul Parlamentului Local al Tinerilor.
Alegerea este exprimatd in scris pe buletine de vot respectdnd secretul votului
gi procedura electorald.
Durata mandatului pentru care tinerii sunt alegi in Parlamentul Local
al

Tinerilor este stipulata in legea electoral[ adoptatd pentru comunitatea in care


se

desfbqoard alegerile. Ea este de reguld de 2 ani'


Toli tinerii din clasele a IX-a qi a X-a (invafamAnt de zi) pot vota' Pot sd
candideze numai tinerii care indeplinesc condiliile stabilite prin legea electorald
specificl.
Voluntari, membri ai unor organizalri neguvernamentale, membrii
ai
sunt cei
Consiliului Local al adullilor, funclionari din personalul tehnic al'Primdriei
care ajutd membrii Parlamentului Local al Tinerilor in activitatea lor'
Organizarea alegerilor este reali zatd de tinerii inqigi, in fiecare
qcoaid/liceu
elevi din
constituindu-se un birou electoral de circumscriplie ai cdrui membri sunt
scoala respectivd.
La nivelul sectorului constituie o comisie Electorala centrald, alcdtuita de
se
asemenea din elevi, cdreia i se asociazd un reprezentant al primdriei
qi ai
inspectoratului Ecolar.
Cum se vor desfdsura alegerile?
Prezentarea programului in gcoli, qi distribuirea "Ghidului alegdtorului"
(pe care-l citili in acest moment) pentru a afla cum funclioneazd o primarie gi un
Farlament Local ai Tinerilor.
Dernararea procesului de organizare a alegerilor dupd calendarul cuprins in
Ghid.
Fiecare gcoalb reprezintd o circumscripgie electoralS, unde va func.tiona un
Biror.r Electoral de Circumscriplie (BEC), iar la nivel de sector se va constitui o
Comisie ElectoralS Centralb (CEC).
Participarea la vot se va face pe baza cametului de elev gi a c54ii de identitate.

D ep uner ea c andidaturilor
Cei care decid sd candideze vor primi de la birourile electorale de
circumscriplie formularele necesare pentru a-gi depune candidatura. Ele includ:
- cererea de inscriere a candidaturii
- lista alegdtorilor care suslin candidatura (minim10 susfindtori)
- programul electoral I

- avizul conducerii gcolii qi al pdrinfilor


Dupd ce ele vor fi completate, vor fi depuse de candidali la Biroul Electoral de
Circumscripfie. '

Inregistrarea candidaturilor se va face la gcoala pe care o frecventeazd, pe baza


unei declaratli qi a unei liste de suslindtori cuprinzdnd un numdr minim de elevi
(prevdzut de legea electorali local[) cu"drept de vot, din respectiva qcoald. Pe liste vor
mai fi prevdzute numele, prenumele, adresele, clasa din care fac parte qi semndturile
suslindtorilor (cei l0 elevi). i

in perioada stabilita pentru campania electorald va fi permisd expunerea in qcoli


qi in locurile publice, tn locuri special amenajate a afigelor electorale prin care
candidalii se prezintd pe ei gi proiectele lor.
Este posibild organizarea de intdlniri cu alegdtorii (in pauze, ore de dirigenlie
sau dupd program).
De asemenea, biroul electoral de circumscriplie poate organiza forumuri de
candidali, in care candidafii (din clase diferite) sI se poata htelni cu alegdtorii.
Numele fiecirui candidat va fi inscris pe listele de candidali in vederea
prezentdrii publice a celor ce vor candida.
Candidafii pot s[-gi facd propria lor campanie electorald propunAnd idei,
proiecte gi realiz6nd afiqe (desene) electorale pentru prezentarea propriilor propuneri.

Pr eg dtir e s zilei al eg er ilor

Fiecare Birou Electoral de Circumscriptie va trimite la Comisia E,lectorald


Centrald (de sector) lista candidatilor inscrigi. Aceasta este lista oficiald a candidatilor.
Comisia Eiectorald Centrald (de sector) se preocupd de pre_ebtirea materialelor
necesare pentru procesul votarii:
- buletine de vot. Pe fiecare buletin vor fi scrise numdrul (numele) $colii, numele
fiecdrui candidat gi clasa din care face parle
- umele in care se vor depune buletinele de vot
- ea.bine de votare
Listele electorale cuprind toli elevii cu drept de vot dintr-o qcoald (clasele a IX-
a qi a X-a - invdlamAntul de zi).
Birourile electorale de circumscriplie iqi desfbgoard activitatea in ziua alegerilor
in cadrul fiecdrei seclii de votare. Ele pregdtesc Ai vegheazd la buna desfbqurare gi
corectitudine a alegerilor, fiind alcdtuite din reprezentanli ai elevilor.

Procedura de vot
Ili vei exprima opliunea marcdnd pe buletinul de vot numele candidatului qi
depun6nd in umd buletinul de vot.
Nu este permisd depunerear in urnd de cdtre acelagi alegdtor a mai multor
buletine de vot.
Pe buletinul de vot vei bifa un singur candidat pentru a face parte din
Parlamentul Local al Tinerilor Sector 2.
Dacd numdrul de candidali pentry care !i-ai exprimat opliunea este mai mare
decAt numdrul stabilit, buletinul va fi anulat.
in fiecare caz, ins6, tu ai votat.gi ai demonstrat astfel cd eqti interesat de viala
publicd din comunitatea in care trdiegti, chiar dacd nu egti de acord cu persoanele ce
au candidat sau cu ideile lor. i

intr-o lard, votul liber exprimat qi corectitudinea procesului electoral


demonstreazd existenta democratiei.

Ziua aleserilor
Te prezinli la seclia de votare, in intervalul prevdzut pentru exercitarea votului.
In cazul tinerilor, derularea alegerilor in larile democratice se face dupa
principii foarte asemdndtoare cu ale adullilor.
Procedura de votare pare pulin complicatd, dar cu toate acestea este necesard
pentru a garanta corectitudinea gi libertatea votului.

Cum vei vota ?

Te prezingi la membrii birouiui electoral pentru a fi identificat pe listele


electorale pe baza carnetului de elev qi a ca4ii de identitate qi vei selnna pentru
primirea buletinului de vot.
Intri in cabina de votare gi marchezi pe buletinul de vot opliunea proprie
privind candidatul preferat.
Te prezinfi la urna de votare gi depui buletinul de vot.

Astfel fi-ai folosit drepturile electorale !


R
f
Pofi urmiri apoi activitatea consilierului din gcoali/ circumscripfia
ii ceri si te informeze despre acfiunile pe care le-au intreprins parlamentulta si
gi
Local
al rinerilor gi el pe.sonal, ca reprezentant al elevilor din gcoala
ta.
De asemenea va fi necesar sd il susfii in inifiativete pe care le va
intreprinde.
Nici eI, nici tu nu vefi avea decAt de cigtigat.
Ce anume ?
Simplu: Iibertateu
O definifie L libertlfii spune cI ea reprezintl spafiul de migcare al
indMdului.
Prin Parlamentul Local al Tinerilor se miregte spafiul de migcare al
tinerilor. Deci - sporegte libertatea noastrl. $i puterea. capacitatea
defini noi prioritifile. De a afirma noi ceea ..
$i de a ne
iar nu Oe a-i asculta pe alfii
"""-,
enun{And lista nevoilor noastre. De a face ceea ce considerim
cI este bine gi just.
Parlamenful Local al Tinerilor este o ,, proyocarerr.

Cine poate fi candidat ?

Candidaful poate fi orice .l.u hin clasele IX


S ectorului 2 care intrunegte urmdtoarete
-X (invafemant de zi) din gcolile
condif i :
1. Sb fie elev, cetdfean romdn, indiferent de ras[, nafionalitate, sex qi religie;
2. Si nu fie implicat ?n activitatea unei organiza[iipolitice;
3. Sd nu fi avut corigenfe sau probleme cu disciplina qcolaia;
4' Sd nu aibS media la purtare sub 9 sau.ur. uu corigenfe pe anul gcolar in curs.
5. Sd aibd acordul qcolii qi al pdrinlilbr;
6. Sd fie un bun organizator gi sd fie ilispus si lucreze tn echipb;
7 ' Sd aiba dorinla de a folosi o p'arte a timpului
sau hblr pentru activitafile
parlamentului;
8. Sd cunoascd limbi strdine de circulalie mondiald (de preferat)
Pozipiile 1-5 sunt conditii obligatorii, poziliile 6-8 nu sunt oLlieatorii. dar
sunt
necesare.

Cum procedeazd candidatul ?

Candidaturile pentru func{ia de consilier al unei gcoli se depun la Biroul


Electoral din gcoala respectivd:
Dosarul de candidaturd cuprinde:
F cererea de inscriere a candidafului
F programul electoral

Dosarele candidalilor se depun la Biroul Electoral de Circumscriplie (din


qcoald).
t&
& -
Ei
\
&w
Ej

Campania electorald si ziua alegerilor

Campania electoralb poate cuprinde:

In ziua alegerilor, candidalii se prezintd la votare, asemenea tuturor celorlalti


alegdtori.
Se interzice orice fel de propagandi politici, pe toati durata campaniei
electorale gi in ziua alegerilor!
Se interzice propagandaelectorali in ziua'alegerilor!
Candidatul poate vota orice candidat din Lista electorald, inclusiv propria
persoand.
Comisia Electorali Centralb va anunla rezultatul votdrii.
Candidalii care nu au iegit consilieri rhmAn pe lista de aqteptare, fiind rezerye
pentru eventuale inlocuiri ale parlamentarilor care igi dau demisia sau sunt demiqi de
parlament. I

Candidalii care au devenit consilieri au dreptul de a candida pentru funclia de


Primar al tinerilor.
Pentru aceasta, trebuie sd-gi dbpuni candidatura la Comisia Electorald Central6
(cerere de inscriere gi programul electoral).
Pentru alegerea Primarulu i v oteazd, numai consilieri i aleqi.
Votarea are loc in fala public4ui, cu Buletinele de vot care se introduc in urnd.
Numdrarea voturilor se face in fala publicului.
Programul electoral trebuie sd fie atractiv, dar realist, posibil de realizat, nu
gti intifi c o- fantastic ;
Rezultatul votdrii se anunld imediat.
Alegerea Primarului se realizeazd. potrivit legii electorale, intr-o gedinfa
publicd, prezidatd, de Primarul Sectorului 2.
Funclia de viceprimar al Parlamentului revine urmd.torului clasat in preferinlele
,,p&rlamentarilor" (ca numdr de voturi exprimate).

Biroul Electoral de Circumscriptie (B.E.C|


Biroul Electoral este organul de conducere al alegerilor pentru consilieri la nivelul
gcolii/circumscrip;iei .
Biroul Electoral se compune din cflte un eley, reprezentant al fiecirei clase ce
are candidafi la alegeri, doi profesori qi/sau directorul qcolii. Reprezentantul clasei
nu poate fi candidat in funcfia de consilier.
Biroul Electoral este condus de 1 preqedinte gi 1 secretar, fiind asistat de echipa de
voluntari alocat6.
Locul de muncd al Biroului Electoral este sectia de votare din gcoald.

t0
Ce atribulii are B.E.C?

Atributiile biroului electoral sunt inscrise in legea electorald.


Atribuliile ln ziua alegerilor:

afigul privind alegerile Si programul alegerilor


Biroul Electoral verifi c6:

Listele electorale qi buletinele de vot se distribuie reprezentanjilor B.E.C. din


fiecare clasd, pentru ca votarea sd meargd cAt mai ugor.

Votareu

Seclia de votare se deschide la ora anunlati.


in seclia de votare pot intra dieg[torii gi voluntarii (care se ocupd de bunul mers
al alegerilor, dar care nu voteazd gi nu numdrd voturi), observatorii (consilieri - copii
de la alte consilii din fara sau adulli invitali) gi mass-media.
Votarea are loc intre orele stabilite de B.E.C, prin colaborare cu direcfiunea
gcolii. Dacd se constatd cd mai sunt alegdtori prezenfi, care nu au votat incd, Biroul
Electoral poate decide prelungirea votdrii cu incd maximum o o16.
Alegdtorii voteazd numai in gqoala in care invald qi numai pe candidalii care
reprezintd gcoala lor: alegdtorii intrd tn seclia de votare in serii mici, corespunzdtoare
numbrului de cabine. I

Alegdtorii se prezintd la Biroul Electoral la reprezentantul clasei lor, prezent6nd


carteu de identitate Si carnetul de elev pentru a fi identificali, semneazd pe lista
electorald gi primesc buletin de vot gi pix.
Dupd ce a votat, alegdtorul revine la acelagi membru al biroului, predd pixul 9i
primegte inapoi cartea de identitate Si carnetul de elev.

Nu uita(i! Membrii Biroului Electoral voteazd gi ei, asemenea oricdrui alt


alegdtor.

Cum se stubileste cine a cistigat tn curss electorsld?

La ora stabilitd, B.E.C inchide seclia de votare qi trece la nuindrarea voturilor;


dacd numdrul de alegdtori este foarte mic qi alegdtorii au votat deja, seclia de votare se
poate inchide inainte de ora stabilitd.
La numdrarea vofurilor se procedeazd astfel:
Preqedintele Biroului Electoral anuleazd buletinele de vot neintrebuinlate qi
apoi deschide uma;

lt
preqedintele citeqte (cu voce tare) numele candidalilor votati pe fiecare buletin"
rar 2-3 membri al biroului, in paralel. noteazd numdrui de voturi pentm fiecare
candidat. Dacd sunt mai mulli care noteazb,, in paralei, se verificd corectitr-idinea
rezultatelor;
Se anuleazd buletinele de vot jn care s-au fEcut mai multe alegeri decAt nunldrul
de locuri de par-lamentari a-i geolii respeetive ;i cele care au alte insemne decAt
inc ercui rea numirului candi dali I or preferali ;
Se totalize azdnumdrul de voturi pentru fiecare candidat;
Dup6 numdrarea voturilor, se completeazdProcesul Verbal de circumscripfie'
Procesul Verbal se incheie in 3 exemplare'
Toli candidalii sunt inscriqi in Procesul Verbal, in ordinea descrescdtoare a
voturilor oblinute; primii clasaji vor deveni consilierii qcolii respective in Parlamentul
Local al Tinerilor.
AJigarea rezultatelor se face imediat'
Dupd completarea Procesului Verbal, toate materialele primite (procese
verbale, buletine je vot intrebuinlate qi anulate, reviste, broquri, etc.) qi eventualeie
contestalii privind activitatea Biroufui vor fi aduse la Comisia Electorala Centrald,
al

c6rei sediu se afl6la Primdria Sectorului 2.

incheierea misiunii

Mapa cu documentele alegerilor trebuie sigilati, pentru c[ documentele


sunt
Electorala
secrete (la adulli mapele sunt transportate sub paza militara). Comisia
Central6 verificd materialele Biroului Electoral in prezenta acestuia.
Din acest moment, misiunea Biroului Electoral se incheie.

Comisia Electorald Centrald (CECI

Comisia E,lectoral[ Centrald rdspunde de aplicarea corectd a Legii electorale'


Comisia Electorald Centrala este formata din cite un elev, reprezentant
al fiec[rei
gcoli, un reprezentant al Inspectorafului $colar al Municipiului Bucureqti
Sector 2 qi un reprezentant al Primlriei Sectorului 2, Bucuregti'

Nu potft' membri ai comisiei candidaliitn alegetL

CefaceCECinziuaalegefilorpentruconsilieri?
Atribuliite Comisiei Electorale Centrule tn ziua alegerii consilierilor sunt:
F irrimegte qi verificb documentele Birourilor Electorale

fiecare gcoal[

alegerilor
gi examineazd figele de observalii

12
I
{

Rolul CEC la Sedin(o publicd de validore a Parlamentului Local al Tinerilor:


organizeazd Si conduce alegerile pentrufunc(ia de Primor:

F Numdrd voturile gi anun16 rezultatele

a Consiliului Local al adullilor.

Sediul Comisiei Electorale Centrale se afld la Primdria Sectorului 2.

Fisa observatorului la alegeri

Cuprinde numele gi institulia observatorului, ora la care a efectuat obseryarea,


precum gi calificativele acordate care vizeazd urmitoarele aspecte:

F Asigurarea ordinii in qcoali


F Existenla indicatoarelor cdtre secfia de votare
F Aspectul corespunzdtor al secfiei de votare
F Afiqarea listei electorale

F Asigurarea unui vot liber gi secret.

ti
Corpul elector pentru alegerea
Parlamentului Local al Tinerilor Sector 2
2009

()
Cls. a IX-a CIs. a X-a Nr membri in
Circumscripfie electoral[/Unitatea Nr. total Parlamentul
za gcolarE
Nr. clrse Nr. clase
de Local al
a)
l< Nr. elevi Nr. elevi electori Tinerilor
D( X Sect 2
I COI,EGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" r0 286 l0 284 570 3
2 colEcruL NATIONAL "cANTEMIR voDA" 6 165 6 165 330 7
3 COLEGIUL NAT]ONAL'SPIRU HARET' 9 256 7 201 457 3
A COLEGIUL NATIONAL'IULIA HASDEU'' 9 265 9 275 540 3
coLEGiUL NATTONAL "EMrL RACOVITA. 3 86 3 90 t76 t
6 COLECIUL NATIONAL ''VICTOR BABE$' 7 200 7 199 399 )
COLEGIUL NATIONAL BILINGV 'GEORGE
7 COSBI IC" r6 t66 6 I /) 341 ,
8 ]OLEGIUL ECONOMIC'A.D. XENOPOL' 8 240 8 244 484 3
]OLEGIUL ECONOMIC'HERMES'' l2r
9 I
A
J 86 lul I
0 COLEGIUL TEHNIC'TRAIAN" 5 t49 l13 262 I
I ]OLEGIUL TEHNIC "EDMOND NICOLAU" .,
6 178 6 138 316
2 COLEGIUL TEHNIC'DIM]TRIE LEONIDA'' 5 147 5 t44 291 I
3 LICEUL TEORETIC "C,A. ROSETTI" 8 229 8 233 462 3
A LICEUI, TEORETIC "MIHAIL SADOVEANU'' t07 t97
3 90 I
5 L]CEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA" 6 r83 6 loo 349 t
6 LICEUL TEORETIC'ADY ENDRE' li l0 5 I
7 LICEUL WALDOR-F I
25 t7 ia I
8 $coALA CENTRALA 6 173 7 I /O 349 7
GRUP SCOLAR INDUSTR]AL "SFANTUL
t9 PANTELIMON" 8 233 8 218 451
3
cRUP $COLAR'ELECTRONICA
20 INDUSTRIALA" J 89 3 78 t67 I
GRUP $COLAR INDUSTRIAL'CONSTANTiN
2l BRANCUSI''
A
ll3 3 8l 194
I
GRUP $COLAR INDUSTzuAL'MECANICA
22 r'ruA" o 160 7 lo/ 327 t
TOTAL 125 3581 tzl 3345
TOTAL CLASE 246 6926 47
TOTAL electori 6926
/
tzf
li
iaa

.lJ 4j
L uor
8E
q2d
*(o H";
-b- U '- (\
ff
,-
E;
gci E-F
c :f
"n '- trz s bE!
A',i

c
qJ
,!a'5 -fi
v
Ed6=-
tt

IJ F rgY
9= d
a
.L
"F
(o
(u := o
F
F
o -.=
_ "p
J
?6

-co
!n. H p9 E
tn
ul
dE
trr
J
|rl O EE:
ffi =
I..EF
3F,€
Efi
E-
T 5 ,i,'a
E.=
g-" (J
d,
E :E
-fr(/)
H

'Fe E u3i (o:f


8=,b
c!
- EV ,FtsE
trd:
j Er c
J@ (g!
u q.) -
Li-
ad u (o'=
\f to
a,ra F C\J co (O N @ Ot r{
rrc'
.E
E-
< E.='
g

d!

bHI
otr r
:

q.,d
f E; ;

-7
-E
L
dl
I^,, lu

,n Fi
j trE EE"E
aE s
'tr
qJ
c
Ez r( a;Ho
IJ i-
- a._ J E6'=
7
.L
.F F'
(u
'o
fg
!"6 fr F
o -.=6
._ "p
J

=5
EQ
O
F
EB H rrr
O P-c G
EE:
ffi ET
ht
d SF€
;H
^-=
H
tr
=
FEF
5 ;'a
E;(
-66 ii rfr|f}
*.= F,
v
6 :E
UqU
R
'EE tD L--
E ..9='b
5r3
0)9 )9#F
Fb5
>-e
aF-
t{
() -lUU
L-

E 4(u'=(J -

nr
h;i
r-l N oo s LN F- od d

d'c U
<E.s