Sunteți pe pagina 1din 8

An"

,fi,il , ,,

ffi
ffiW Srirtcni d.'
W
PRTMARIA SECTORULUT 2 ASOGIATIA
BUCURE9Tt ETTNERT V.I"P.fl

OHTDUL CANDTDATULUT
PENTRU
PARTAMENTUL LOCAL AL
TTNERTLOR SECTOR 2

BUCURE?TI
2009
GHTD PENTRU CA}IDIDATI
Cum si-fi faci o campanie electorali de succes in 5 pagi simpli

Campania electorald este perioada inainte de alegeri in care candidayii la


funclia de consilier pe un anumit liceu incearcd sd ti convingd pe alegdtori (elevii de
clasele ct [X-a Si a X-a) cd ei le merita votul.
Ai la dispozilie o sdptdmdnd. Mai precis 5 zrle (daca nu cumva colegii t6i vin gi
sflmbdta gi duminicala qcoald!) sd ar6!i cd egti cel mai bun qi sd ieqi in evidenf6.
Trebuie sa ifi convingi colegii c[ ai cele mai bune idei, cd eqti cel mai capabil sd le
indeplinegti, cd reprezin{i cel mai bine interesele colegilor tai qi ca timp de doi ani vei
lucra ?n echipa cu ceilalli membrii ai Parlamentului Local al Tinerilor pentru ca
proiectele pe care le-ai propus sd fie dezvoltate. Ce trebuie sa gtii?

1. Trebuie sd ai o platformd electorati. Cana depui dosarul de candidaturd la Biroul


Electoral de Circumscripfie, pe lAngd semndturile a 10 colegi care te susfin, acordul
p[rinfilor Ei confirmarea din partea dirigintelui in legdturd cu situalia ta Ecolar6. depui
gi o listd de proiecte care se numeqte "platformd electorald". Mai precis, lista cuprinde
propunerile tale de proiecte pe care, odat6 ales consilier, promili s6 le indeplineqti.
Aceste proiecte trebuie sb reflecte nevoile colegilor t6i - alegdtorii. Pentru c6 inveli
intr-un liceu din Sectorul2 deja gtii, ca orice elev, care sunt principalele probleme cu
care se confruntd liceenii de vdrsta ta. Ai putea, totuqi, sd stai de vorb6 cu cdliva
colegi pentru a vedea ce aqteptdri au ei de la Parlamentul Local al Tinerilor, pentru
a-!i completa lista de idei pentru platforma electoralS astfel, ludnd pulsul
alegdtorilor, vei qtii ce s5 propui qi le vei cAgtiga votul. Dac6 descoperi cd unii colegi
de-ai tdi gi-ar dori sd elimine matematica din curriculum, sd inveje numai trei zile pe
saptdmdnd sau sd aibd magind decapotabild: cu tolii le tmpartagim durerea, dar trebuie
sa inlelegi cd platforma trebuie sd confinb proiecte viabile. Parlamentul Local al
Tinerilor nu are resursele necesare sd cumpere magini pentru toli elevii (qi nici nu ;i-ar
propune a$a ceva pentru cd nu asta e prioritatea elevilor) gi nici nu poate schimba
curriculumul cum ar vrea (degi ar putea incerca sd fac6 lobby, dacd se inscrie in
misiunea sa).

2. FA-s cunoscutd platforma electorald. Dacd ai reugit sd pui pe hArtie rnai multe idei
pe care crezi cd le vei putea pune in practicd aldturi de colegii din Parlamentul Local
al Tinerilor cdnd vei fi ales, trebuie sd afle cdt mai multe persoane ce idei ai tu' Pentru
a ajunge la c6t mai multe persoane mesajul tdu ai mai multe variante:
. impra$tie fluturaqi gi lipeEte afige cu numele tdu Ei motivele pentru care
cineva ar vrea sd te voteze.E adev6rat, pentru a multiplica h6rtie ai nevoie
de bani, dar poli gdsi solulii alternative: poli face un poster cu decupa.ie de
ror felul (colaj) mare gi colorat (ce va avea mare impact) pe care sa il lipegti
pe panoul destinat afigajului electoral in liceul tdu'
o Dacd in liceul t6u existS o stalie radio ce emite in pauze, vorbegte
cu
voluntarii din liceul tdu gi cu membrii Birouiui Eiectoral de Circumscripfie
pentru a transforma acest mijloc de comunicare ?n avantajul vostru - toli
candidalii ar trebui si-gi transmitd cAteva idei intr-o pauzd pentru ca eievii
sd

afle despre voi. Acest lucru se nume$te publicitate electorald qi este o


modalitate de informare gi incercare de convingere ce trebuie sd
se

desfdgoare dup6 reguii clare, stabilite dinainte pentru ca toli


candidatii sd
aibd aceleagi drepturi 9i pentru ca alegdtorii sd nu fie ha4uili'
. Un alt mijloc prin care poli sa-!i comunici ideile este publicalia liceului
primeqte
vostru. gi aici vor exista niqte reguli (cAta reclamd poli sa-ti faci, ce
redacfia in schimb - probabil nu bani, dar.....bomboane poate.
Redaclia va
gti sa negocieze!).
. CAnd ai depus dosarul de candidaturd ai adus zeee semndturi ale
suslin6torilor t6i. Ai deci zgce persoane in liceu care vor sa fii
consiiier
pentru liceul vostru. Ei ar putea s6 te ajurc qi pentru ai convinge
pe al1ii c6
egti mai potrivit penffu aceasta funclie. Elevii se aqteapta ca tu sa ili faci
^de
reclam6, aceea vor fi mult mai receptivi la mesajul transmis de alte
persoane, (aparent) dezinteres ate, care i1i lauda ideile, discursul,
spiritul de
pe colegii care
Lchipd, .i". bar"qte singur o metodd de a-i pune in evidenld
La
te suslin. Tricouri cu ,,Vota!i-l. pe Gigef' 9i ,,Gigel are spirit de echip6'
mai
tez6,toatdlumea coprazd ae taiett Votali Gigel!" Poate tu vei avea idei
bune totuqi........... i

3. Gdseqte-li un slogan u6or de re(inut. Platformd excelentd ai,


colegii tdi umbl6 cu
.,Vota!i Gifet" egti pe drumul cel bun. Dar chiar dacd ideile tale sunt bune
sloganul - dorin{a de a afla
gi ar convinge mul1i'alegdtori, e posibil ca nu toli sd aibd timp, chef,
cu ceielalte sloganuri
ce propui fu. Aqadar un-simpru.votafi Giger" care se confundd
de ceilalli. Gdseqte
nu vor compensa faptul ca unii colegi nu gtiu de ce egti tu diferit
toatd lumea sd-l
un slogan d. imp"ct puternic qi ugor de refinut, ca un refren pe care
fredoneze. Sloganul ai trebui sa ai6a o legituri strfinsl cu
numele tiu de familie
ar trebui ca sloganul
(daca te cheamd Popescu 9i sunteli trei candidali cu numele 6sta,
este fa16 in
tdu sd se lege qi de prenumele tdu) pentru c6 in cabina de vot, alegdtorul
- sd fie capabil sa
fald cu un buletin de vot fbra sroganuri, fbrd inflorituri gi trebuie
asocieze campania cu numele t6u. Sroganul ar trebui si
fie scurt. Adica suficient de
sa aibd legdtur6 cu ceea ce
scurt incfit sd poatd fi relinut imediat. Sloganul ar trebui
ecologiei, ar
con{ine pratforma ta erectorari. Dac6 ai multe propuneri din domeniul
,.Liceur nostru are nevoie de mai multe car!i. Gigei este
fi ciudat s6 te promovezi cu
OMUL CARE ADUCE, CARTEA.''
4' in ticeul tdu voluntarii vor organtzaun forum de candidafi. Mai precis. vei avea
ocazia ca timp de aproximativ 2 ore sd te intdlneqti cu ceilalli candidali Ia aceeagi
masd, fata in fald cu aiegdtorii, qi vei putea sa ifi folosegti puterea de convingere
asupra colegilor. Vei putea s5 ifi prezinli ideile, sb rdspunzi Iaintrebari, poate chiar sd
pui intrebdri celorlalli candidafi pentru ca, dupd forurn, alegatorii sd plece convingi cd
tu ii reprezinli cel mai bine qi ci vei face treabd buna in Parlamentui Local al
Tinerilor. Pregdtegte-te pentru aceastl intAlnire chiar dacd de obicei Le bazezi pe
improvizafie. Nu ai de unde sa gtii dacd nu citeqti inainte cAt dureazd, mandatul de
consilier, dacd Parlamentul Local al Tinerilor are culoare politicd sau nu, dacd deia
Parlamentul Local al Tinerilor dispune de un anumit buget sau nu. in plus, candidalii
care vor avea argumente in disculie ca "Numdrul tinerilor cu handicap locomotor in
Bucuregti este de .......", "Existd X qcoli pentru copiii hipoacuzici", "in Sectorul 2
existd Y licee gi Z elevi de clasele a IX-a qi a X-a" - vor impresiona cu siguranld
publicul. De altfel, s-a vdzut ca in confruntdrile electorale (ale adullilor) pentru
Primdria Bucuregtiului, o pondere mare in intrebdri qi dezbateri au fost problemele cu
care se confruntd locuitorii oraqului. Trepuie sd mai inlelegi cd in cadrul forumului vei
avea nu numai contracandidati (ce vor incerca sd te saboteze) ci gi un public numeros
in fala ochilor - un motiv in plus sd te pregdtegti pentru a nu te bloca precum un copil
de 7 ani la serbarer ,

5. Pasul al 5-1ea line strict de imaginafia ta. Am putea numi etapa: metode
personale. Asta inseamnd cd tn limita qegulilor descrise de Biroul Electoral de
Circumscripfie, pofi sd improvizezi cu adus bomboane, fbcut referate, imprumutat
ochelarii de soare sau orice crezi cE poate; atrage voturi. Ai grija sd nu te trezeqti cd
dupd ce ai fbcut proiectele Ia fizicd, gi copiu{e la romdnd pentru 20 d,e persoane sd ai
doar 2 voturi - din care unui al tdu! Trebuie sd qtii sd atragi voturi gi nu promisiuni!

!!! Foarte important: daci incalci yreo reguli a competifiei electorale pofi fi scos
din cursi de citre Biroul Electoral de Circumscrintie!

Succes!
CERERE
DE INSCRIERE A CANDIDATURII

pentru
Parlamentul Local al Tinerilor din Sectorul 2
Bucuresti

Subsemnatul (a)
, domiciliat in

o..""i'm'etevtaJrnclaSaa--aaUnita1iideinvd!dmAnt
Bucureqri, doresc H"t*
Parlamentul Local al Tinerilor din Sectorur2,Bucuregti. "0[ ;:tT;i ,1

Ma angajez. s6 respect regularhentur campaniei electorale gi


indeplinesc atribufiile care imi vor reveni ca membru parlamentului,
sd imi
al conform
statutului care va fi adoptat de Parlamentul Local
al Tinerilor din Sectorul 2,
Bucuregti in situalia in care voi fi ales.
Declar cd nu sunt membru ar vreunui partid politic
sau al vreunei
organizafii politice' fie ea chiar gi de tineret gi
neavand personalitate juridic6, qi
md-angajez ca pe toatd durata mandatului.s[
nu devin simpatizant, ,i"*b.u ,uu
sd defin func{ii in vreunul dintre partidele
gjolitice sau organi zaliilepolitice.
Nu mr voi imprica in ;proiecte sau in acliuni de
promovarelpropaganda/campanie in numele
vreunui partid politic ai prin
acfiunile mele nu voi aduce atingere caracterului parlamentului
apolitic al Local
al Tinerilor din Secto rul 2, Bucuiegti.
Anexez lista celor 10 coregi care imi susfin candidatura,
programul pe
care il propun in argumentarea candidaturii
mele gi acordul conducerii gcolii gi
al pdrinfilor in legdturd cu prezentarea mea la
aleeeii.

Data

Semndtura
LISTA
alegdtorilor care susfin candidatura lui

elev(a) in clasa a -a a Liceului


pentru funclia de consilier in Parlamentul Local al Tinerilor din
Sectorul 2. Bucuresti

Subsemnatii:

Nr. Nume gi prenume Adresa $coala Semndtura


crt

Sustinem candidatura lui


la alegerile pentru func{ia de
consilier in Parlamentul Local al Tinerilor din Sectorul 2, Bucuregti
Data
PROGRAMUL ELECTORAL
al candidatului(-ei) in alegerile pentru
Parlamentul Local al Tinerilor din Sectorul 2, Bucureqti

Subsemnatul imi propun s1 oblin


investirea in funclia de membru al Parlamentului Local al Tinerilor
din Sectorul 2, Bucuregti pentru a susline tealizarea urmdtoarelor
proiecte:

De asemenea, voi sprijini realizareacelorlalte proiecte care vor


fi aprobate de parlamentul ales.

Data
Semndtura
AVTZ'UL C ONDUCERTI $ C OLII

Certificdm prin prezenta cd elevul (a)


din clasa a _-a a gcolii noastre indeplinegte condifiile prevdzute de
regulamentul alegerilor pentru Parlamentul Local al Tinerilor,
neavand medii sub nota 9 (noua) la purtare qi neavAnd corigenle in
acest an gcolar.

Data

Diriginte
Director
' Liceul

AVTZ;VLPARTNTILOR

Subsemnafii (tate) qi
(mamd) nc comunicim acordul cu privire
la inscrierea candidaturii copilului nostru
la alegerile pentru Parlamentul Local al Tinerilor din Sectorul 2,
Bucuregti.

Data
Semndturile pdrinlilor